Sei sulla pagina 1di 9

KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1

Jawab semua soalan.


Answer all the questions.
1. Enam puluh enam ribu sembilan puluh sembilan ditulis dalam an!a ialah
Si"t# si" thousand and ninet# nine written in numerals is
A $% $&& ' $$ %&&
B $$ %&% ( $$ &%&
). 1% )1% * 1+ ,1% * 11 ,-+ .
A +, )&+ ' +$ ,)%
B +$ %)1 ( +$ -),
+.
10
7
/
5
1
.
A
2
1
'
5
3
B
10
6
(
5
2
0. R1 -,$.%, sama denan
R1 -,$.%, e2uals
A -,$ sen ' -, $%, sen
B - ,$, sen ( -, $,% sen
,. Ra3ah 1 menun3u!!an sebuah 3am analo.
(iaram 1 shows an analoue 4lo4!.
Ra3ah 1
Diagram 1
Apa!ah wa!tu #an ditun3u!!an?
5hat is the time shown ?
A -.,, a.m ' 6.,, p.m
B -.,, pm ( 6.,, a.m
$. Tola!!an %.1+ daripada 1,.-
Subtra4t %.1+ 7rom 1,.-
1
1
1
)
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
A 10.$ ' 1,.,-
B 1,.$ ( 1,.6+
-. Apa!ah nilai tempat bai diit ) dalam $) -61?
5hat is the pla4e 8alue o7 diit ) in $) -61 ?
A Tens ' Thousands
Puluh Ribu
B 9undreds ( Ten thousands
Ratus Puluh ribu
6. 1 1)- +) .
A +, 10$ ' +$ )$&
B +$ %$0 ( +- 6%+
&.
4
3
*
8
7
.
A 1
8
7
' 1
8
5
B 1
4
3
( 1
2
1
1%.Bahai!an 6%.) denan 1%.
(i8ide 6%.) b# 1%.
A %.6) ' 6%.)
B 6.%) ( 6%.%)
11.R1 $% : R1 ,.,% * R1 1.6% .
A R1 ,$.+% ' R1 1+0.,%
B R1 $+.-% ( R1 )+0.+%
1).Berapa!ah bilanan hari dalam bulan 1ei?
9ow man# da#s are there in 1a#?
A )6 ' +%
B )& ( +1
1+.'ari hasil darab bai 1, ratus dan 0 puluh.
;ind the produ4t o7 1, hundreds and 0 tens.
A $% ' $ %%%
B $%% ( $% %%%
)
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
10.<#ata!an
10
4
dalam bentu! termudah.
E"press
10
4
in the simplest 7orm.
A
5
2
'
3
2
B
5
3
(
10
3
1,.Tu!ar!an 0.1- !epada pe4ahan.
'on8ert 0.1- to a 7ra4tions.
A 0
100
7
' 0
10
7
B 0
100
17
( 0
10
17
1$.+, minit selepas pu!ul 1%=+, a.m ialah
+, minutes a7ter 1%=+, am is
A 11=%, a.m ' 11=1, a.m
B 11=1% a.m ( 11=)% a.m
1-.Tola!!an -6& daripada ,& %,6.
Ta!e awa# -6& 7rom ,& %,6.
A ,0 )$& ' ,6 60-
B ,6 )$& ( ,& 60-
16.Bundar!an $& &6, !epada ratus #an terde!at.
Round o> $& &6, to the nearest hundred.
A $& 6%% ' -% %%%
B $& &%% ( -& &%%
1&.)-.)6 0 .
A $.61 ' $.6+
B $.6) ( $.60
)%.Tu!ar!an 0), minit !epada 3am dan minit.
'on8ert 0), minutes into hours and minutes.
A - hours , minutes ' 6 hours , minutes
7 jam 5 minit 8 jam 5 minit
B - hours 1, minutes ( 6 hours 1, minutes
7 jam 15 minit 8 jam 15 minit
+
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
)1.(i dalam sebuah se!olah? terdapat , -)1 pela3ar perempuan dan + 11%
pela3ar lela!i. 9itun 3umlah pela3ar di se!olah itu?
@n a s4hool? there are , -)1 7emale students and + 11% male students. 9ow
man# students are there altoether in that s4hool?
A 6 $1- ' 6 6+1
B 6 -)6 ( 6 &0&
)).Ra3ah ) menun3u!!an sei empat tepat #an dibahai!an !epada sepuluh
bahaian #an sama besar.
(iaram ) shows a re4tanle whi4h is di8ided into ten e2ual parts.
Ra3ah )
(iaram )
Apa!ah pe4ahan bahaian #an berlore! daripada seluruh ra3ah.
5hat is the 7ra4tion o7 the shaded parts o7 the whole diaram.
A
5
2
'
8
4
B
5
3
(
10
3
)+.Jenn# ada + !etul mentea. Jisim setiap !etul mentea ialah %.)0 !. (ia
menuna!an %.$, ! mentea untu! membuat beberapa bi3i !e!.
Berapa!ah 3isim mentea #an tinal?
Jenn# has + slabs o7 butter. Ea4h slab o7 butter weihts %.)0 !. she uses %.$,
! o7 butter to ba!e some 4a!es. 5hat is the mass o7 butter that is le7t?
A %.%- ! ' %.01 !
B %.)+ ! ( %.-) !
)0.Jadual 1menun3u!!an bilanan wan !ertas dan s#ilin.
Table 1 shows the number o7 notes and 4oins.
R1 1%% R1 ,% R1 , ,% sen
)% 16 +) 1$
Jadual 1
Table 1
0
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
9itun 3umlah wan #an ditun3u!!an di atas.
;ind the total o7 mone# shown abo8e.
A R1 + %)0 ' R1 + %$6
B R1 + %0$ ( R1 + 1)0
),.0- bulan . AAAAAAtahunAAAAA.bulan
0- months . AAAAAA#earsAAAAA..months
A 0 #ears $months ' + #ears 11 months
4 tahun 6 bulan 3 tahun 11 bulan
B 0 #ears ) months ( + #ears & months
4 tahun 2 bulan 3 tahun bulan
)$.Terdapat 06% bi3i uli dalam $ buah !ota!. Berapa!ah bi3i uli dalam setiap
!ota!?
There are 06% marbles in $ bo"es. 9ow man# marbles are there in ea4h bo"?
A 6% ' 66
B 60 ( &0
)-. Ra3ah + menun3u!!an satu aris nombor.
(iaram + shows a number line.
@ @ @ @
B
5
1
10
3
5
2
Ra3ah +
(iaram +
<ilai B ialah
The 8alue o7 B is
,
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
A
4
1
'
10
1
B
5
1
(
2
1
)6.).%6 ! anur dibahai!an sama ban#a! !epada 0 pe!et. 9itun 3isim buah
anur dalam setiap pe!et?
).%6 ! o7 rapes are di8ided e2uall# into 0 pa4!ets. 5hat is the mass o7 the
rapes in ea4h pa4!et?
A %.0& ! ' %.,, !
B %.,) ! ( %.$) !
)&.Buan Cee membeli - ! tepun untu! membuat !e!. 1 ! tepun berhara
R1 1.$,. Ji!a dia memba#ar denan wan R1 ,%? hitun ba!i wan #an
diteriman#a.
1adam Cee bu#s - ! o7 Dour to ba!e 4a!es. Ea4h ! o7 Dour 4osts R1 1.$,. @7
she pa#s with a pie4e o7 R1 ,%? how mu4h 4hane did she re4ei8e?
A R1 11.,, ' R1 +6.0,
B R1 )6.0, ( R1 06.+,
+%. Suatu pertandinan melu!is bermula pada )=+% p.m dan berlansun
selama ) 3am +% minit. Bada pu!ul berapa!ah pertandinan itu tamat?
A drawin 4ompetition beins at )=+% p.m and lasts 7or ) hours and +%
minutes. At what time does the 4ompetition end?
A 0=,% p.m ' ,=1% p.m
B ,=%% p.m ( $=%% p.m
+1. BeEa antara dua nombor ialah 1 0$+. Ji!a nombor #an lebih besar ialah ),
)16? apa!ah nombor #an lebih !e4il?
The di>eren4e between two numbers is 1 0$+. @7 the bier number is ), )16?
what is the smaller number?
A )0 6,, ' )+ 6,,
B )0 -,, ( )+ -,,
+). 1ira minum
5
2
air setiap pai dan
10
4
air setiap malam. 9itun air
#an diminum olehn#a dalam sehari.
$
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
1ira drin!s
5
2
o7 water e8er# mornin and
10
4
o7 water e8er# niht.
'al4ulate the amount o7 water she drin!s in a da#.
A
5
4
'
5
2

B
5
3
(
5
1

++. Jadual ) menun3u!!an 3isim dua buah !ota!? B dan R. Jisim bai !ota! F tida!
ditun3u!!an.
Table ) shows the masses o7 two bo"es? B and R. The mass o7 bo" F is not
shown.
Bo"
Kota!
B F R
1ass (!)
Jisim (!)
).-6 0
Jadual )
Table )
Jumlah 3isim !etia/tia !ota! itu ialah 1%.%, !. 9itun 3isim !ota! F.
The total mass o7 three bo"es is 1%.%, !. ;ind the mass o7 bo" F.
A +.16 ! ' +.)- !
B +.)) ! ( +.-) !
+0. Jadual + menun3u!!an masa #an di4atat oleh dua oran pelari dalam satu
mini marathon.
Table + shows the time re4orded b# two runners in a mini marathon.
Runner
Pelari
Time re4orded
!asa "ang #i$atat
Johan
1)6 minutes
128 minit
Gi3i
1&1 minutes
11 minit
Jadual +
Table +
9itun beEa antara masa #an di4atat oleh dua oran pelari itu.
-
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
'al4ulate the di>eren4e between the time re4orded b# the two runners.
A 1 hour + minutes ' 1 hour & minutes
1 jam 3 minit 1 jam minit
B 1 hour - minutes ( 1 hour 1+ minutes
1 jam 7 minit 1 jam 13 minit
+,. Ba! Abu mempun#ai $ )%% batan pen. Selepas men3ual 0 &,% batan pen?
dia membeli 1 &6$ batan pen lai. Berapa!ah pen #an Ba! Abu ada
se!aran?
Ba! Abu had $ )%% pens. A7ter sellin 0 &,% pens? he bouht another 1 &6$
pens. 9ow man# pens does Ba! abu ha8e now?
A + 1%) ' + )10
B + 16$ ( + )+$
+$. Buan Caila membeli
2
1
! dain. (ia masa!
3
1
! dain itu. Berapa!ah
3isim dalam !? dain #an tinal?
Buan Caila bouht
2
1
! o7 meat. She 4oo!ed
3
1
! o7 meat. 5hat is the mass
in !? o7 the remainin meat?
A
6
1
'
4
1
B
5
1
(
2
1
+-.Ra3ah ) menun3u!!an dua !eepin !ad nombor.
(iaram 0 shows two number 4ards.
)+.-1 ,.60
Ra3ah 0
(iaram 0
9itun beEa antara nilai diit - dan diit 0 dalam dua nombor itu.
'al4ulate the di>eren4e between the 8alue o7 diit - and diit 0 in the two
numbers.
A %.+ ' +
B %.$$ ( $.$
+6.Jadual + menun3u!!an 3adual wa!tu Hon Kai.
Table + shows Hon KaiIs s4hedule.
6
KERTAS 1 UB (1)/ SKST 1
Time
!asa
A4ti8it#
A%ti&iti
-=+% a.m : 1=%%
p.m
@n s4hool
Di se%olah
1=%% p.m : )=%%
p.m
Cun4h
!a%an tengah hari
)=%% p.m : ,=%%
p.m
(o homewor!
!embuat %erja rumah
,=%% p.m : $=+%
p.m
E"er4ise
'atihan ()i%al
Jadual +
Table +
Bada pu!ul berapa!ah Hon Kai a!an habis membuat !er3a rumahn#a?
At what time will Hon Kai Jnish doin his homewor!?
A )=%% p.m ' 0=%% p.m
B +=%% p.m ( ,=%% p.m
+&.Ali men3ual 1 &$% !ota! oren pada bulan April. Ji!a terdpat +$ bi3i oren dalam
setiap !ota!? berapa!ah bilanan oren #an di3ualn#a dalam bulan April?
Ali sells 1 &$% bo"es o7 oranes in April. @7 there are +$ oranes in ea4h bo"?
how man# oranes does he sell in April?
A $& ,$% ' -% ,$%
B $& $,% ( -% $,%
0%. Apa!ah nilai tempat bai diit + dalam nombor perpuluhan 1%.%+?
5hat is the pla4e 8alue o7 diit + in the de4imal number 1%.%+?
A tens ' tenths
Puluh *erse*uluh
B ones ( hundredths
+a *erseratus
&