Sei sulla pagina 1di 66

ffi

AUREL MAIOR
.
ELENA
MAIOR
MATrlvlnnci
DISTRACTIVII
db
TH{E{
up{oaftd
bvSrefso
Descrierea CIP a Bibliotecii Naliooale a Rominiei
MAIO&AUREL
Matemrtici distrrctiyi: clssr I / Aurel Maior,
Elena Maior.
-
Ed. a 2-a, rcv.
-
Bucuregti: Aramis
Print, 2005
ISBN 973-679-265-X
I. Maior, Elena
s1-8(075.33)
Redactor: Aurel Maior
llustratli: Nicugor Petrescu, Dumitru Marig
DTP: Ci pri an Pduni cd
rsBN 973-679-265-X
Copyright @ 2005 Aramis Print s.r.l. toate drepturile rezervate
Aramis Print s.r,l.
.
Redactia
9i
sediul social:
B-dul Metalurgiei nr. 46-56, md 041833, sector 4,
Bucuregti, O.P. 82 - C.P 38
tel : (021) 451 .08.10114115i faxi (021) 461.08.09/19.
E-mail: office@edituraaramis.ro; ofiice@megapress.ro
Departamentul desfacere: tel :
(021)
461.08.08/12l 13/16;
fax:
(021)
461.08.09/19; E-mail: desfacere@edituraaramis.ro
Tipdrit la MEGApress holdings s.a.
l,,ti..
i.r:,,
: , .
t.:.
',i,,,
''it'
'-,:,.j,.,:
. .i:;liir':
::: , :
Dragi
copi i ,
Poate
fi
matematica
distractivd?
Da.
Matematica poate
fi
gi
di stracti vi .
Matematica
distractivd
cuprinde
j ocuri
matemati ce
i l ustrate
9i
probleme
distractive.
Existd
multe
asemdndri
intre
matemati cd gi
j oc.
De ce
matematice
distractivi?
Pentru
ci vd oferd
posibilitatea
de a exersa
sub forme
de
joc
ceea
ce ali invetat
ta
matematicd.
Succes!
r o
&

r o
t f
w.
[ x, v
t?
o
9o
' ' v
\
2
s
t 3
, h
a
t1
o
CP
i"
I J
ELEMENTE
PREGATITOARE
In
parc
J{
A
a
-: . ' , ,
, ;
"
.,r
, (
t Q
.
':,ti

-
/
s
o
si
\ ;
t
o
Af "
- , W
6^
f f i ^
OA
o
In cl asi
1 . Coloreazd cu albastru cerculetele aflate in dreptul
obiectelor de
pe
fiecare bance
gi
de
pe
catedrd.
2. Coloreazd cu verde cerculelul
care marchezd
obiecrul
asezat in
bancd.
Pi t i ci i
Traseazd cAte o sdgeatd de la fiecare
pitic
la scaunul
potrivit
in st6nga sau in dreapta.
'..r$,.:
?,t'.
D
I
,,.tt
ti.t::,ll
o
I
h
?a
o
P
u
' \ . J
'.-t
AJ
J.
t
..,,
r'_l;1,
I
. l
' *)
A
1l
a
s
o
.,ili]
''..,.
t
o
I
a
e
&$
'i.:''
I
w
l f
A
o
ffi
)
"1, v
L
2
3
h
{
I
Coloreazd cu verde cerculetele care marcheazd copacii inalli,
iar cu
galben
cerculetele din dreptul copacilor scunzi.
ColoreazS cu
galben
obiectele inalte
9i
cu albastru obiectele
scunde.
TT ! ! I r : l r
8
CP
"\"
Az
3{
&
o
t
&
I
"(
$
o
(
w
q.
w\
l a
a
I
ffi
r
o
' a
{&
^
o
l f
..{$.
,W
b
o
' qv
\
2
w
I
h
fl
t
t
a
Clasificarea
obiectelor
1
.Ul"J!"^gr]!n:o
tinie
ftgurite geometrice
care au aceeagl
rorma
9t
aceea$i
culoare.
(oM,i
2. Unegte printr-o
linie figurile
care au aceeagi
formi gi
sunt
de
culoare albastrd.
@
$
;iin
r
r
T
'
r

'
acelagi
fel
I
t"
J
3. Traseazd
cdte o sdgeatd
numai
intre fructele
de
care
au culoarea galbend.
4.
Unegte.
cu_o linie
figurile geometrice
care au aceeagl
culoare
dar forme
diferite.
10
r
$
ffi
l &
/
Mul fi mi
de obi ecte
1. Alcdtuiegte
mullimea maginulelor.
ffi
w6
2. Formeazd
mullimea
obiectelor
deculoare
albastrd
3. incercuiegte
mullimea
3
fl
fl
f
p6tratelor
mici
9i
galbene.
, , , i .
]
o
a
l
a
d
ffi
'i$
gi
albastre.
m@
w
--
,3-
ml
v
Alcdtuiegte
mullimea
mingilor mari
@@
sss
4.
11
r g
&
t
' ^
t o
?r
^6
4' 7
n' o
u
\
2
w
#s
, q
a
F
o
d
i)
$' \b
l g
Multimi
cu tot atdtea
1 . Traseazd cdte o sdgeatd
intre obiectele
CAte obiecte
are mullimea
mingilor
fald
bdietilor?
obiecte
cel or doud mul ti mi .
de multimea
2. Deseneazd
Tn a doua
mullime tot atitea cerculele
cAte
patrate
sunt in
prima
multime.
ffi
*
&
&
&
t
&
G
G
G
G
o
G
i r _i
I I
12
I
r::.:
A
a
Jr
1.
Mulfimi
cu mai multe
obiecte
Realizeazd
corespondenla
intre obiectele multimilor.
C6te obiecte sunt in mullimea florilor
fald de mullimea
al bi nutel or?
2. Deseneazd
i n a doua mul ti me
mai mul te tri unghi uri
dec6t
obi ectel e
di n
pri ma
mul ti me.
it,:r.
,l
,!.
.i,"'
, (
'
\i)
'
.),

$
o
.#
s.
t
o
-
/
(
a
4
.*a S.
w'
$
-
ti
i
6^c'
ffi
L
D
I
Mulfimi
cu
mai
puline
obiecte
1. Realizeazd
corespondenla
intre
obiectele multimilor.
2. Cum este mullimea paragutigtilor
fald de mullimea
avioanelor?
I
?
)
\5
J
3. Deseneazi
in
prima
obiectele
din a doua
mul l i me
mai
mul l i me.
puline
cercuri
decAt
@%$#%@
&
&
&
&
&
: $r
d&
A
a
J{
':;.1l
d
. : \
' i i . *'
; . r
, Y3

Corespondenta
intre
mullimi
de obiecte
Realizeazd
corespondenla
intre obiectele
mullimilor.
rr
l ol
l ol
F-d
t l
l oool
s-
. w
$
a(
o
/
r: {.i
(
a
e.
0"t
s
-
co o e
NRRR
i t t l
g&i F
&no*y
oo
ta'
15
NUMERELE
NATURALE
DE LA O LA 30
Numerel e
natural e
de l a 0 l a 10
O
&

o
l f
.&
dNftI
oW
a
o
' l q
\
2
w
d
t g
h
D
a
D
f
e-)
$' b
J
1. Scrie cifra corespunzdtoare
numdrului
de obiecte:
88TEE8EE
, ) ) t
r dwf dw
l ) 9'
t r t r r
r d
,
w
16
lfo-]
[Tt
[Tt
m
[I-l
lT__]
t-Tt
[Tt
[Tt
[I-_]
[Tt
I
f i i l
$s$
8p&F
@@@@@
#ss0##
ssssB- ,
2. Deseneazd
tot at6tea cerculele
cAte aratd fiecare
cifrd:
3. Scrie numerele
care se formeazd
din:
5
d
I
J.
.e
4ek
I
. l
, , 9)
^\
i l t
:
T
TI
fiecdrui
numdr:
TtrT
TtrT
) u
or
.d
w
Y
t l
o
a
T
I
3.31 :
- - - l
o
4.
Scrie precedentul
9i
succesorul
ItrT
ItrI
TtrI
trtrI
o
o
o
o
o
a
- -
l - ,
t___tLtlL
trtru
17
{*i
a
4
. \
- $
-,
rJ
a1
tr
o
o
oo
ooo
l
o
o
o
a
o
T
I
a
o
o
oo
OO
ao
T
@
r \ i l
' '
5. Scrie cifra corespunzdtoare
fiecdrei multimi:
6. Completeazd
spaJiile albe. Vei afla c6te sdrituri face veveri{a
^A^X
l ^
^^^^^
Par
r o r ct u( Jpdu.
&
n
?t
d"dai
5?d*' ct
T
v-
t
2
I
h
w
rA
qJ
\ s
l s-
es_
1E
A
- ozece
@. o uni t at e
Numere
natural e
de l a 10 l a
30
1 . Scrie cifrele
corespunzdtoare:
5
(
^ (
Jr
&t
t &
i (
, ' ?

m
ooo
o
o
9o
oo
oo9
ooo
ct
. Q oon
o@@
Qt . 9
@o
oo9
q@s
o
I @Sa
eB'sd
[I
m
T]
m
m
. l t
{
Al
a
m
a
/
f s
I
m
a
4
n$
- s
o
o
o
o
@
o
o
oo-
Qo- 9
o
oo-
Q o- 9
@
@.
@
@6
@
@6
@@_
@
@
@
b3.38
19
2. Scrie ce loc ocupd Niculd in
girul
bicicligtilor.
; j
*
^
, o
l f
I
lt,
v
_
t?
o
?,
"' v
\
2
t
l 3
' / a
UI
,
a
3
o
d
u
0' \5
l :
3. Scrie numerele naturale
din 2 in 2 de la 10 la 30. crescetor
gi
descrescdtor.
----
---t---- -----:|---- --
---
--a---- ---r---- ---r---- ----|,------_---t--- ----|,--- ----.|
t-
!r-
i.-- t--- t_ a__
' t 0 ' t |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5. Scrie
precedentul
9i
succesorul fiecdrui numdr:
[T11Tl [TcT-l [T18l-l [T1rT_-]
Irin nd-l l116T_-] [T4-]
6. Scrie numerele naturale
de la 10 la 30 in ordine
descrescdtoare:
T
T
n
T
T
T
T
T
T
n
T
n
T
l
E
tr
20
fol F-l
11-
qtr
l30l
n
ol_-]
fPrT]
T
T
w
tr
fol Fl
L
AJ
29
4. Completeazd cu numere
potrivite:
Fol ttl ,l F.l
->i
>i
L-I L]
nn [ ] n
_>. . ><?-
u 125
zEcl
UN|TATI
A OOO 13
A
oo60ooo@@
A
oooooooooo
^' ^'
@OOOO
AA OOOOOOOO
^. ^l '
ooooooo@@
A
E) @O@OO@@@@
AAA
7. Scrie numerele
reprezentate
in tabel:
8. Scrie
pe
axe numerele cuprinse intre 20
9i
30.
(
r p
a
:l:: fl
#
^
(
I
3
,c&s
&i 4
s
o
w
t
o
a
4
f r t
*s
9. Scrie c6!i ani aniverseazd
Alina.
it
gL
I
ozece
I
ouni t at e
:lr
f
l:i
l]ri_iri:|i
i.l,fl lrl
10. Scrie numerele
care lipsesc.
parcurge
bicicligtii
gti i
sd il
Bi ci cl i
: 6
*.'
A
o
t f
."r.'i
, w
r+ii
"
f
Is\
o
9,
"' v
\
2
w
:tii;
w9
, h
a
o
d
$2
.i "
' J
'.s
1J
Coloreazd drumul
pe
care trebuie
pentru
a trece linia de sosire.
{h
22
ADUNAREA
$I
SCADEREA
NUMERELOR NATURALE DE LA O LA 30
Adunarea
gi
scdderea
numerel or natural e
de l a 0 l a
Exercitii distractive
Pitratul magic
1. Completeazd cu numere
potrivite
astfel incAt dacd
numerel e de
pe
ul t i mul rAnd de
j os
9i
de
pe
ul t i mul
dreapta sd oblinem acelagi rezultat.
Rezul t at ul obt i nut t rebui e sd f i e cel mul t 10.
10
5
$
^
I
Jr
; . . i i , \ i
$.&
/ l
t ?
A
l
o
@
t
o
a
q
e^l
w
ad undm
rAnd di n
2. Efectueazd
Si
completeaze:
i t t
a
1 4
3
1
3 2 5
1 4 5
4 6
10
3
3
+
2 3 5
3
4
5
+
1 4 6
0
2
3
2 3 4
I
5
6
2 4 5
7
I
10
23
w
- l
l n bal on
Efectueazd
9i
coloreazd spaliile dupd codul culorilor:
"#-.@""9
I
i,
7
t-
3
"9
9
9
h
a
F.
l 7
.-:'/'
-
g- o=I
g- 3=E
g- +=E
2
+
4=l l
4*3=i ' l
3+2=E
2+2=a
8- z=E
4+ 4=a
5
0
A
a
3t
ln excursie
Efectueazd
operatiile
de adunare gi
scddere
9i
coloreazd:
A
-$k
^F%
5
s
6
&
7
s
8
&r
&&
-
1l
t ' p
A
. l t

t (
O
-
a
f #
(
a
4
- $,
- t
r o- z=f l
-
\ . .
g'
Roata numerelor
o
&
I
o
r f
-
\ 7
\c
o
I
J' v
2
1
I
3
a
t
)
1. Calculeazd
gi
scrie numdrul corespunzdtor:
a
)
P
,"t"
-
2. Scrie rezultatul
corect in
pdtrdlicd:
Dupd
morcovi
1 . Scrie c6!i morcovi poate
culege
iepuragul.
i
2. Efectueazd
operaliile
de adunare gi
scddere gi
completeazd:
3. Calculeazd
cdti
pomi
a sddit Niculd.
Nicutd
sddegte
in zori,
Doi meri mici c6t doi bujori.
Doi caigi cu rdddcini,
$i
doi
peri
ca la vecini,
Mai
sddegte
el, mdi frate,
Doi gutui
cu flori rotate
$i
doi
peri
cum sunt prin
sate.
(Livada,
adaplare
dupd L Creange)
5
I
t
(
J,,
&
,t&
a
l n'
^

ol
(
ar
o
al
a
{0
,I
a
4
. $
- t
+
3 4
5
6
3 4
7
8
3 4
9
10
27
Jocul numerel or
1. Completeazd cu numerele naturale corespunzdtoare. in
fiecare exercitiu, aceeagi figurd reprezintd
acelagi numdr.
4ou
#,
3
h
:
o
CP
$2
i+
-4
l t
\
2
il
I
t r
+[
@- r
=r-)
-
t \
A
fiecare coloand rezultatul
10:
*1
A
4
q
t l +A=g
l - l - A=r
I
+[ E
f l n
r |
-
/ \
n+AH
[ - a*
*{O
*. / \
,|
I J
3 5
5
28
Probleme
distractive
I
l \ 2
A
'$
a
t
o
a
q
WJ
\
a
6_4=
t f l
4+ 4=n]
w
rn
I
o
l l
. . . ] a
: ; .
tu
ffi
)
' t v
2
'$
I
h
)
a
t
f
. J
30
g:*v:
' / l
t
q/,
:
A
(
{
il:
w
^
J
,.r'$'
s

aF
,##,
"t,
l (
o
I
/
,:;:i ' :
I
a
q
sJ
w
-
i..,.i
t
--*-, :
, . r , 1
,i,{
1,
;iir:r..
-E:;
#s
O
, t
2
g
%
ffi
s
;J
' \ \
r
t g
l
' )
L_l* [= [:i
32
: , .
l
o
&
\
o
I
s
b
o
t ' q
2
t
s
I
h
o Completeazd problemele
si
rezolvd:
La cei
El
jb,
",
venit
incd
tr
&
Cati
&'
sunt
in totat?
TtrT=IT-l
La un concurs participd
in prima
ri
I Qb
A doua zi
participd
incd
3
$
.
Cat"
Qb
participd
la concurs Tn
cele doud zile?
t t l t t - t l
intr-o
cutie.unt
p
@
Dintre
acestea
s-au vAndut
I l &1-N
Cate
@
au mai rdmas
in cutie?
t l |
- t
l
/
)
J
b
a
Pe florile
din
grddin6
sunt
L] fr/.
r
--r
.4
Dintre
acegtia,
L__]
Wt'
au zburat.
cail
&l
au mairdmas?
l l l t t - l l
34
Considerd
c6 egti cdpitanul vaporului.
Pe vapor sunt 10 mari nari
9i
20 de cdl dtori .
C6!i ani are cdpitanul?
Argumenteazd!
.-t
&
L
(
2r
\)
ai*r
I
(
^
s
o
w
a
o
a
e
es$
-.
in fiecare col! al unei camere se afld c6te o
pisicd.
Pe fiecare coadd de
pisicd
std o
pisicd.
Fiecare pisicd
aflatd intr-un col! al camerei
are in fatd 4
pisici.
C6te
pisici
sunt Tn camerS? ExplicS!
ta
s&.
a
i ri
a
lonu! are 8 ani. C6te zile de nagtere are? Explicd!
; g
&
r

, f
t f
*@
L'1
o
9.
"' v
\
2
w
d
w9
, h
a
o
CF
s\
l 7
Pe un
gard
sunt 8
porumbei.
Un v6ndtor
trage cu
pugca
spre
unul di ntre ei .
Cdli
porumbei
mai sunt
pe gard?
Explicd.
36
Patru frali au fiecare
cAte o sord.
C6!i frali sunt? Explici!
eA.
-/
(
, )
A
J
u
^
(
J
&
. t t
{
A(
o
a
Tatdl lui George
a
pescuit
intr-o zi 3 crapi, 2
gtiuci,
5 caragi gi
un
gal du.
CAte feluri de
pegti
a
pescuit?
Explicd!
f s
I
a
4
a$
-c
,1
Cum
poli
scoate 10 din 10
9i
sd rdm6nd
tot 10?
Argumenteazd!
37
Ovidiu e mai mare
dec6t Bianca
cu 3 ani.
Cu c6!i ani va fi mai mare
Ovidiu,
peste
5 ani?
o
in
w
A
ir:
O
BT
. , &
&%
t?
o
9r
\ "' ?
2
w
, h
a
s
o
d
i)
s' b
l s
h
Calculeazd
fiecare
exerci!ir,.
Scrie litera
corespunzdtoare
solutiei corecte gi
vei obtine
un
cuv6nt surprizd.
Scrie cuvdntul
oblinut.
38
Piratul
Coloreazd calea pe
care trebuie si o
parcurgd
piratul pentru
a
aj unge
pe
i nsul d.
5(
d
A
A
ry
I
(
P
A
*
o
q
I
o
/
;i
*'t
I
a
4
a\ -
- s
a
.r(
3
&
, {t
t
I
I
J
{
39
Adunarea
gi
scdderea
numerelor
naturale
de la
0 la
30
Exercilii
distractive
O Efectueazd
operaliile
de adunare gi
scidere.
r ;
, &
t
^l
I
t .
A-
/ \ . v
\.?
o
I r
",
(/
\
2
C
f g
, q
a
p
o
d
&
l t
28- 5=23
5(
A
A
a
j l {
*^!
\ L)
; . r
^l
*"**"&&
Hapci u
Scrie rezultatele gi
coloreazd
astfel:
18
17
14
12
o- l
{r
t (
o
/
g#
(
a
4.
rf,
41
Hdrni cul a
Dacd rezolvi corect vei obtine numele fetitei:
CODUL:
30- 6=
15+3=
6+4=
22+ 5=
18- 4=
27
- 6=
6+11
=
8+10=
i . r A I
i 1+
i ' '
i
i
i . ' l
W
, , : ,
A
o
t i
. ,'i:,
t , , , *,
. '::.:'
ik
, Ml
i - i
I
i i
i
l l
l i
i
i
i
- - 1
l i
i l
I
l
r i
l l
t i
i
.---'l
i
t -
I
t l
|r
-
EF\\EII
O
uoloaded
bvStef30
CP
i)
'
b
Scri e numel e feti l ei :
L A M E R A N I
17 18 24 21 10 18 14 27
42
J
Probl eme
di stracti ve
Trei
magini,
albastrd, galbend
9i
verde, participd
la un
concurs.
Care
poate
fi ordinea la sosire?
ldentificd
toate posibilitdlile
gi
coloreazd
masinile
in ordinea
sosi ri i .
A
I
3r
ul
E
o
o
vr _
lll
E
an
v,
A
,rn
e
BI
E
o
t'
v,
l0
Tr
UI
E
o
C,
0
MEru
t
C
a
/
|rI
E
o
c)
o
![
T
UI
E
v,
ct
Ch
C
Andrei are in cutie 3 mingi:
albastrS, verde gi
rogie.
ldentificd ordinea Tn care Andrei
poate
scoate mingile din cutie.
Coloreazi.
ffiA
\/
ffiA
v
dkt
\2)
faf\
e)
m
fn^,
I
@
@
dh
\22
@
@
@
n/f^,
k(r
'')
f,TA
(\l
\.\l
@
trA
@
@
44
r 6
&
r i
r a
3r
&@
tF\
o
n' o
u
\
2
w
We
, h
a
i::r
o
t
s' b
l r
Coloreazd cu rogu litera de tipar scrisd altfel decdt celelelte.
NUMERELE
NATURALE
DE LA O LA,IOO
Numerel e
natural e
de l a 0 l a 100
1 . Scrie numerele
corespunzdtoare:
;EEEE@
qp@@@@
6H
EH
EH
EB 6E
f f i A###
3. Scrie numerele
care se formeazd:
qE
EE AF
| |
l |
f Tt
m
[]
m
m
tI
m
m
m
m
5(
&

a
3{
Ir
l t
, 9,

a' '
o' f
( ' l
1a
o
30
(
t
4.
oi
- i
A
-ozece
@
-
o uni tate

A
( be@&( D@s

A A I
' \
A A A
@s@6@@@6@
2. Descompune
numerele in zeci
gi
unitdli:
t7.I01 fEt
-H-
t6l0t ftsr
--\_z-
m
trTot f-t6t
--\_z--
m
ETdt ftst
--\rz-
m
45
29
39
o
l r
;
, J"'
{s
)
,
f
"\,
J
4. Scri e
precedent ul
gi
succesorul
f i ecdrui numdr:
5. Scrie in pdtrdtelele
libere
numdrul
care lipseste:
27aI)2s
zzll_lzs
so!l_l+r
ss[
f-lsz
os[T
-los
er
[lzs
oo[]lae
e6fTle4
6. Scrie:
a) cel mai mic numdr natural
de doud cifre identice;
b) cel mai mare numdr
natural
de doud cifre identice:
c) cel mai mare numdr natural
de doud cifre cu cifra zecilor
g;
d) numdrul
natural
care este cuprins intre
50
9i
60, cu cifra
uni t dt i l or 3.
7. Unegte in ordine
crescdtoare
f l a ri nht i nr r+?
vv e, vvl r r r er I
punct el e
de l a 10l a 100.
30
o
90
a
o
60
a'o
a
eoO
O+o
49
70
89
46
zo
lD
Oso
ADUNAREA
$t
SCADEREA
NUMERELOR
NATURALE
DE LA O LA 1OO
Pentru a ajunge la iegirea
din tunel, ursulelul
trebuie
sd rezolve
operaliile
de
adunare gi
de scddere.
AjutdJ!
24
+
33fT
l
os - a5
=fll
(
^L
o
3{
I
a
0
I
?
Exercitii
distractive
42+30=
gz
- sa
=f]_l
''+$'
o
I
t
CP
$V;
. . . ,
t
I
a
a
a
+
25
=fI]
t
c
tg -st
=l I_l
62
+
15
=f T- ]
ss- 63=f T
l
47
l '
o]
u"
Pentru a ajunge
pe planetd,
naveta spatialS trebuie sd
descopere
punctele
de
pe
fiecare statie orbitald.
Cate
puncte
descoperd naveta spatiald in fiecare stalie?
fdr
itl:
p
EJ
"\ \ n
g
ffi--oa= i-;
g7' 52+34--\
4E
Pentru
a ajunge
aflate in fiecare
AjutdJ!
la comoard, Aladin trebuie
sd
turnulet.
rezolve exercitiile
Y
,
Magina care rcalizeazd
punctajul
cel mai mare va trece
pnma
linia de sosire.
Calculeazd
9i
stabilegte ordinea sosirii.
"' l l
o
7
. '
I
h
r
&
c/
"\ \ - .
J
50
5(
&
A
o
3{
f-l
l t
, Y3
^\
I
. a
. ' g
{i
t a
o
?
fls
I
Coloreazd cu
galben
spaliile in care ai oblinut rezultate mai mari
decdt 20.
Coloreazd cu rogu restul spatiilor.
Ce ai oblinut?
a
4.
tst
-
,d
r-q' ^
/ 1r
\o
*&u#
e+-sz*zt=al
l
-ar1\-/
sqr' /
o
&
^
o
l r
'E
t\_
y
\?
-
)
' , )
", l/
\
a
?
t
3
h
a
)
I
4.
qJ,
)'\'r
t A
Probleme
distractive
Doud fiice
9i
doud mame au mancat
cAte un
total 3 mere"
Este
posibil?
Explicd.
mdr fiecare, Tn
Cosmin, Ovidiu
9i
Andrei participd
la un concurs
de tir.
Calculeazd gi
stabilegte punctajul
fiecdrui concurent.
O Gosmi n
O
Ovidiu
a Andrei
Pereciile
de numere
de maijos
sunt alcdfuite
dupd o anumitd regul6.
ldentificd regula gi
scrie numerele
care lipsesc.
52
Marius a cules fructe
din livada bunicilor.
C6te fructe a cules Marius in total?
0 10 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
_; (
&
A
a
J{
*{
&l hu
i l
' 9,

.s;
@,r
r (
o
a
4.
edi
a
-
/
;ti.;
(
Cristina gi
Ana au
plantat
flori.
Cdte flori a
plantat
fiecare?
Dar impreund?
Cristina
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 49 44 45 46 47 48 49 50
t J
Albd-ca-Zdpada gi
cei
gapte pitici
au cules fiecare cAte 10 ciuperci.
C6te ciuperci au in total?
..1:.
^
o
t i
'':!:''
i$
Observd imaginea. incercuiegte propoziliile
care sunt adevdrate.
a
)
"J. v
\
2
. 9
h
a
o
d
iJ
, ' \ J
I J
Bdiatul doarme in oat.
Soarele strdlucegte.
L6ngd
pat
este noptiera.
Cerul este instelat.
Veioza este aDrinse.
Adevdra
Adevdrat
Adevirat
/ddeviirat
Itdevdi"at
Fals
Fal s
Fals
Fal s
Fals
54
^,F (
&
A
a
3{
3s
N{
AI
44"
; . r
^\
.u*
q
t (
o
/
f s
I
a
4
6$
*s
-a
Capacele cu surprize ale fiecdrui copil sunt ascunse Tn tabel.
20
21
22
Scrie in
pdtrdlele
cAte capace cu surprize are fiecare copil.
CAte capace cu surprize au cei
patru
copii in total?
ffi
ffi
&
M
w
ffi
@
&
M
Scrie litera corespunzdtoare solutiei corecte
gi
vei obtine un
cuvAnt surprizd.
55
forma figurilor
E
s
a}{

o
l i
."&
, w
.ri
"
r
c
?o
- ' v
\
2
w
g{'
w3
, h
a
o
d
-\
l :
j FIGURI GEOMETRICE
Fi guri geometri ce
1 . Unegte printr-o
segeata
obiectele
care au
geometrice:
2. Observd imaginea gi
completeazd tabelul:
3. Continud
girul
de figuri geometrice:
OA
ATTA
56
I TAO
/
\
/ \ r )
'
\ \ / /
\
I
l
2
A
o
MASURAREA TIMPULUI
Recunoagterea orelor fixe
pe
ceas
5(
&
A
a
-
; . r
, Y3
A
t s
ot F
4
t (
o
ii,t__"'
j
j-t"l_ii,l*i_,_it_i-1,.:l
++:ii
l
3. Calculeazd durata fiecdrei activitdti:
3{
&d
&&\
$#
(
a
4
- $
- s
--,
aa
/
1. Scrie ora indicatd de fiecare ceas:
2. Scrie oele fixe la care au loc activitdtile din imagini:
2
3
1
r
65
2
4
o
&
^\
o
e
s
b
o
l q
b'
1l
&
3
h
, &
(
q
I
t
, .
TANGRAM
Decupeazd
cele
gapte pdr[i
componente
ale
pdtratului
TANGRAM
gi
realizeazd
modelul:
coco$uL
LJ
I
t 2
s
I
h
7a
s
o
d
u
s'\b
l a
)
!*
I
)
58
Decupeazd
cele
gapte pd(i
componente
ale
pdtratului
TANGRAM
9i
realizeaz6
modelul:
PISICA
5
3
A
t ^
a
(a
l
)
o
.-
I
t
o
a
{
a
d
t {
59
Decupeazd cele
gapte pdrJi
componente ale
pdtratului
TANGRAM
gi
realizeazl modelul:
TEPURA$UL
o
h
\
o
t
s
b
o
qv
?
*
3
h
)
I
i)"
J
r (
&

a
J{
i -
s-r.
{
. 1. &'
; _l
g
e
o
q
t
o
al
a
i i r
I
a
4
C}
s
1
61
o
l!
w
\
o
t
IEB
b
o
l v
7
s
g
h
)
I
1.,
J
62
5l
&
A
o
3{
;r
l _t
, Y3
A
I
. 1
. ' l
( i
t 0
OI
?
t 0
I
a
4.
. #
.-,
o Compune gi
alte modele
folosind
pdtratul
TANGRAM.
63
SF
TEgEhI
uHoaed
0fS|E{J0
i j
&
t ^
ho
l r
A
^-
\?
o
lou
,'2
, a
1s
t b
a
v
i O
i - . l
I
-!' ..
l r , ' \
t -
r
-.