Sei sulla pagina 1di 3

~~~

~
ANCPL
AGENT'" NATIONALA
n. CAOASTRU 'I
1'1I1L1CITATIIMOIII.l".A
ORDI N
privind aprobarea Precizarilor cu privire la schimbarea categoriei de folosintil
agricola in categoria de folosintil curti construclii a imobilelor situate in intravilanul
aprobat potrivit legii
Avand in vedere:
- dispoziliile art. 23 pct. A lit. b) !,li art. 36 alin. (1) !,li (2) din Legea cadaslrului !,li a
publicilalii imobiliare nr. 7/1996, republicala, cu modificarile!,li complelarile ullerioare;
- dispoziliile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind aulorizarea executarii
lucrarilor de conslruclii, republicala, cu modificarile !,licomplelarile ullerioare;
- Referalul Direcliei Cadaslru !,li Geodezie nr. 233NII/07.02.2014, aprobal de
Direclorul General al Agenliei Nalionale de Cadaslru !,li Publicilale Imobiliara
in lemeiul art. 15 alin. (3) din Regulamenlul de organizare !,lifunclionare al Agenliei
Nalionale de Cadaslru !,li Publicilale Imobiliara aprobal prin Holararea Guvernului nr.
1288/2012, cu modificarile ullerioare
Directorul General al Agenliei Nalionale de Cadastru !?i Publicitate Imobiliara
emile prezentul
OR DIN:
Art. 1 Se aproba Precizarile cu privire la schimbarea categoriei de folosinla agricola
in categoria de folosinla curti construclii a imobilelor siluate in intravilanul aprobat potrivit
legii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenlul ordin.
Art. 2 (1) Prezentul ordin se comunica luluror oficiilor de cadaslru !,li publicilale
imobiliara prin grija Direcliei de Cadastru !,liGeodezie.
(2) Pentru aducerea la indeplinire a dispoziliilor prezenlului ordin sunt responsabili
Directorul Oficiului de Cadaslru !,li Publicilate Imobiliara, $eful Serviciului Publicitate
Imobiliara, $eful Biroului de Cadastru ~i Publicilale Imobiliara !,li$eful Serviciului Cadaslru.
(3) Prevederile prezentului ordin sunl obligalorii !,li nerespeclarea lor alrage
raspunderea disciplinara.
Bucure!,lti:
Nr.: /2.3/ IloJ.2()/~
ANCPI/Str. Splaiullndependenlei. Nr. 202 A. Etaj 1, Sector 6, Cod po~tal 060022, Bucure~ti, ROMANIA Cen~cat SR ENISO9001:2008
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; W'MN'.ancoi.ro Nr.27921/09/R
.-~
.. "
,/
ANCPL
AGENTI" NATIONA-LA
Dr: CADASTItt! $1
PU.LlCITATE ''''OHILI ''
Anexa la Ordinul directorului general al ANCPI nr. J~/!!:0!::?:t!/.tj.: .
Precizarile cu privire la schimbarea categoriei de folosintii agricola in categoria de
folosinta curti constructii a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii
Art. 1 (1) Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in
intravilanul aprobat potrivit legii, se face prin autorizaiia de construire, conform prevederilor
legale.
(2) Imobilele din intravilanul localitaiilor, aprobat potrivit legii, prin PUG ~i/sau PUZ,
pentru care s-au emis autorizaiii de construire se considera scoase din circuitul agricol in
intregime, daca proprietarul nu solicita meniinerea categoriei de folosinia agricola pentru 0
parte din imobil.
(3) in cazul in care proprietarul solicita scoaterea din circuitul agricol numai pentru 0
parte din suprafaia imobilului, restul pastrandu-~i categoria de folosinia agricola, in
documentaiia cadastrala de prima inregistrare/actualizare se vor evideniia parcelele, pe
categorii de folosinia.
(4) Imobilele situate in intravilan avand categoria de folosinia agricola, pentru care a
fost emisa autorizaiia de construire, se inregistreaza in evideniele de cadastru ~i
publicitate imobiliara cu categoria de folosinia curti-construciii, la cerere, indiferent de data
emiterii autorizaiiei.
Art. 2 Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol a terenurilor situate in
extravilan se face In baza unei documentaiii intocmita conform prevederilor
Regulamentului privind coniinutul documentaiiilor referitoare la scoaterea terenurilor din
circuitul agricol, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor ~i
Dezvoltarii Rurale ~i al Ministrului Administraiiei ~i Internelor nr. 897/798/2005.
Art. 3 De la data intrarii in vigoare a Legii nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonaniei
de urgenia a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea ~i completarea Legii cadastrului ~i
a publicitaiii imobiliare nr. 7/1996, oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara nu mai emit
avize de scoatere din circuitul agricol pentru terenurile situate in intravilan.
Art. 4 (1) Oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara sunt responsabile, prin $eful
Serviciului Publicitate Imobiliara ~i $eful Biroului de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara, de
comunicarea catre Direciia pentru Agricultura ~i Dezvoltare Rurala judeieana a tuturor
incheierilor cu privire la inscrierea In evideniele de cadastru ~i carte funciara a imobilelor
scoase din circuitul agricol sau a schimbarii categoriei de folosinia a terenurilor din "agricol"
In "curti construciii".
(2) incheierea de carte funciara se va comunica insoiita de extrasul de carte
funciara pentru informare.
ANCPI/Str. Splaiullndependenlei, Nr. 202A, Etaj 1, Sector 6, Cod po~tal 060022, Bucure~ti, ROMANIA Ceroficat SR ENISO 9001,2008
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; 'NWW.ancpLro Nr.27921/09/R
.,
.1
. ,
~-~
, . "
,/
ANCPI
AGENTI" NAT1UNAlA
III! CADASTII,)' $1
PllBLICITATr. .,",OBILlAIA
(3) Oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara au obligatia sa tina evidenta
terenurilor scoase definitiv/temporar din circuitul agricol situate atat in intravilan cat ~i in
extravilan, printr-o persoana desemnata prin decizia directorului, dupa cum urmeaza:
a) terenuri pentru care s-a admis inscrierea in evidentele de cadastru ~i publicitate
imobiliara a schimbarii categoriei de folosinta din "agricol" in "curti constructii" situate in
intravilan;
b) terenuri scoase definitiv/temporar din circuitul agricol situate in extravilan.
(4) $eful Serviciului Cadastru are obligatia de a verifica, cel putin 0data pe luna,
modul in care este tinuta evidenta prevazuta la alineatul precedent.
(5) $eful Serviciului Publicitate Imobiliara are obligatia de a verifica, cel putin 0data
pe luna, modul in care asistentii registratori din subordine comunica persoanelor
desemnate incheierile cu privire la inscrierea in evidentele de cadastru ~icarte funciara a
imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor
din "agricol" in "curti constructii".
ANCPI/Str. Splaiullndependentei. Nr. 202 A. Etaj ,. Sector 6. Cod po~tal 060022. Bucure~li. ROMANIA Cenificat SR EN ISO 9001:2008
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr.27921/09/R