Sei sulla pagina 1di 5

38

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


(SLOT PENGAJARAN KELAS)

Kelas : Tunas Madani
Tarikh : 19 Februari 2014
Masa : 9.00 pagi 10.00 pagi
Bil. Murid : 20 orang
Modul : Modul Teras Bertema
Tema : Alam Bahan
Sub tema : Kesan Magnet
Tunjang Utama : Tunjang Sains dan Teknologi
(Awal Sains)
Standard Kandungan :
ST 4.1 Meneroka sifat umum bahan.
Standard Pembelajaran :
ST 4.1.5 Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.
Kesepaduan Tunjang :
Tunjang Komunikasi, Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika, Tunjang
Ketrampilan Diri (Perkembangan Sosioemosi)
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
i. Mengenali kesan magnet ke atas objek.
ii. Mengklasifikasikan jenis-jenis bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak
boleh ditarik oleh magnet.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali magnet.
Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mengklasifikasi
Penerapan Nilai : Bekerjasama, Berkeyakinan, Bersabar, Tekun
Alat Bantu Mengajar : Magnet, kayu, benang, gelung getah, syiling, pin kertas,
klip baju, kepingan besi, pensel, mangga, kertas, pin
rambut, pin baju, sudu, kayu, blok kayu, bola ping pong,
gunting, pembaris, kacang merah, ubat stapler, tag
nama, kertas yang dilukis peta larian, gambar kura-kura
dan arnab, lembaran kerja
39

Fokus MI : Linguistik, visual-ruang
Kosa Kata : magnet, tarik, logam, bukan logamLANGKAH/
MASA

ISI PELAJARAN


AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

CATATAN (BBM,
Kesepaduan,
KB, Nilai dll.)

Set induksi
(5 minit)

Pertunjukkan


1. Guru memberitahu murid-
murid bahawa guru akan
membuat satu
pertunjukkan magic.
2. Guru menggunakan
sebatang magnet yang
dibalut dengan kertas
untuk menarik klip kertas.
3. Guru akan menanya
murid-murid apakah
bahan yang dibalut
dengan kertas yang boleh
menarik klip kertas.

BBM :
Magnet, kertas,
klip kertas

Kesepaduan :
Komunikasi

Nilai :
Berkeyakinan

Langkah 1
(25 minit)


Aktiviti secara
kumpulan

1. Guru membahagikan
murid-murid kepada 5
kumpulan yang terdiri
daripada 4 orang murid
setiap kumpulan.
2. Guru mengagihkan
sebatang magnet, kayu
dan bekas yang berisi
objek-objek kepada setiap

BBM :
Magnet, kayu,
benang, gelung
getah, syiling, pin
kertas, klip baju,
kepingan besi,
pensel, mangga,
kertas, pin
rambut, pin baju,
40

kumpulan.


3. Guru meminta murid-
murid mengikat hujung
benang pada batang kayu
dan satu hujung lagi diikat
kepada magnet (untuk
membuat joran).
4. Guru meminta murid-
murid memancing objek-
objek dalam bekas satu
persatu dan kumpulkan
objek yang telah
dipancing.
5. Selepas mencuba
memancing, guru meminta
murid-murid membilang
objek yang berjaya
dipancing dan seterusnya
menamakan objek-objek
tersebut.
6. Guru memberitahu kelas
bahawa objek-objek boleh
dikumpulkan kepada dua
kumpulan iaitu:
yang boleh ditarik oleh
magnet
sudu, blok kayu,
bola ping pong,
gunting,
pembaris, kacang
merah, ubat
stapler, tag nama

Kesepaduan:
Komunikasi,
sosioemosi

Nilai :
Bekerjasama

41

yang tidak boleh ditarik
oleh magnet

Langkah 2
(15 minit)


Permainan lumba
kura-kura dan arnab

1. Guru membahagikan
sekeping kertas yang
dilukis peta larian, gambar
kura-kura dan arnab.

2. Gambar kura-kura dan
arnab telah dilekat klip
kertas di belakang.
3. Guru meminta setiap wakil
kumpulan untuk tampil ke
hadapan bagi bertanding
sesama kumpulan lain.
4. Murid-murid diminta
menggunakan magnet
untuk mengerakkan
gambar kura-kura atau
arnab.
5. Murid-murid diminta untuk
tampil bertanding secara
bergilir.

BBM :
Kertas yang
dilukis peta larian,
gambar kura-kura
dan arnab, klip
kertas, magnet

Kesepaduan :
Fizikal

Nilai :
Yakin, bersabar


Langkah 3
(10 minit)

Lembaran kerja

1. Guru mengedarkan
sekeping lembaran kerja

BBM :
Lembaran kerja
42

kepada setiap murid.
2. Murid-murid diminta
mengklasifikasikan serta
menamakan jenis objek yang
boleh ditarik oleh magnet dan
tidak boleh ditarik oleh
magnet.

Nilai :
Tekun

Penutup
(5 minit)

Kesimpulan

1. Guru membuat
kesimpulan tentang
pembelajaran sebagai
pengukuhan murid-murid.

Kesepaduan :
Komunikasi