Sei sulla pagina 1di 5
® Ttemi Secor 1 Subiectul 1. iE 8 Scrie in spatiul liber din stinga numerelor de ordine din coloana A litera 0 0 corespunzitoare din coloana B : t T - B 2 2 1 Sarcina nucleului a) Numarul grupei a 7 2. Numairul de electroni pe ultimul 4 4 nivel energetic b) Numarul de ordine 3 5 3. Numarul de nivele energetice 4, Numarul de protoni cc) Numérul perioadei 5 Numirul total de eleetroni. 2 Subiectul 2. L L tncereuieste litera A - dacd afirmatia este adevairati si litera F - daci afirmatia este ° ¢ falsa. 1) AF Elementele din sirul Cl-S-P-Si sunt aranjate in ordinea intensificarii 2 z proprietafilor nemetalice. 2) AF Proprietijile bazice ale BaO sunt mai accentuate decit ale CaO, 4 4 3) A F Formula oxidului superior al sulfului este SO 3 3 4) AF in molecula de Cl; atomii sunt uniti prin legatura dubla. 6} | Lé] 5) AF inmolecula de NH; se stabileste legatura covalenta polar’. 6) AF incompusul KCI exista legatura metalica, 3 Subiectul 3. L L Acidul azotic este oxidant puternie gi oxideazit unele nemetale: 0 0 1 1 P + HNO3 ai) + H2O — HsPO, + NO. 2 2 3 ~ Stabileste gradele de oxidare ale elementelor in substante, stabileste coeficientii |“ 4 prin metoda bilanfului electronic, indica’ oxidantul i reduedtorul, procesele de | ~5 3 ‘oxidare gi de reducere gi serie ecuatia reactici. 6 6 7 Z 4 Subiectul 4. Completeazit schemele ecuafiilor chimice cu formulele substanfelor L L corespunzitoare gi coeficienfii neces 0 0 1 1 1) HCl + = MgCh + 2 2 3 3 2) + Fe(OH); = Fe(SO,)s_ + 4 4 5 2 3) AGNOs jee ACh ae é é 7 7 4) + CuSO, = + Cu(OH), 8 8 a) reacfie de substitufie b) reactie de oxido-reducere 4) reacfie endotermica ©) reactie ireversibila ©) reactie catalitie’, Subiectul 5. | 1) Utilizind Tabelul solubilitati, scrie 2 formule de electrolif, la interactiunea A 0 0 cfrora se formeaza carbonatul de calciu. t 1 2 2 2) Serie ecuafia reactiei de obfinere a carbonatului de calciu in forma moleculara 3 3 (EM), ionic& complet (EIC) si ionic’ redusit (EIR). + 4 3 em) | Le 7 (ele) (EIR) Subiectul 6. A. Alege (prin incercuire) expresiile ce caracterizeaza oxidul de carbon (IV): L L a) Se formeaza in rezultatul fotosintezei. 0 0 b) Gaz incolor. 1 1 ©) Mai usor decit aerul 2 2 4) interactioneazai cu acizii. 3 3 e) Interactioneaza cu apa. 4 4 4) Interactioneaza cu oxizi 5 5 B. Serie douti ecuatii ale reactiilor de obtinere a oxidului de carbon (IV), é 6 7 7 1) 2) Subiectul 7. Hidrogenul se obtine la interactiunea metalelor alealine cu apa. Rezolvi problema, Calculeaza volumul hidrogenului (c.n.), care poate fi objinut la [T, L interactiunea sodiului cu masa de 4.6 g cu aj 0 0 Se da De determinat: 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Rezolvare: 6 6 7 7 Raspuns: Subiectul 8. Alege (prin incercuire) expresiile ce caracterizeaza corect reacfia: L L Ive 0 0 280) +O. = 280; + Q: ; , Subiectul 9, ‘Completeaza tabelul: serie cite o formul de structura semidesfisurata i denumirea substanjei corespunzatoare, ce confine grupa funefionala indicata. Grupa fimetionali Exemple de substantit Formula de structura Denumirea substantei -OH —C=0 1 OH -NH: PREPEPRERE FRPEEPEEPS 10 Subiectul 10. Incercuieste litera A daca afirmafia este adevarati gi litera F dact afirmatia este falsa. DA 7 Formula unei hidrocarburi saturate, care confine 25 atomi de carbon este CosHs0. Benzenul participa la reacfile de substitutie Monomerii proteinelor sunt a. aminoacizii. La oxidarea total a glucozei se formeazi amidonul. La hidroliza grisimilor se formenza glicerina si acizi carboxilici superior. 2A 3A aya S)A a {e[a[e[s|=[e/= {efe[e[s|=[e/= crt Subiectul 11. Se di girul de substanfe: a) NaOH; b) CoHsOH: ¢) CHy: d) CaCOs: €) CO, 1) Alege toate formulele substanfelor, cu care poate interacfiona acidul acetic. 2) Serie ecuafia reacfiei dintre acidul acetic si una din substanele alese, weeps) —lee 2) e)@)s]—]e]e| 12 Subiectul 12. Se di substanta: CHs — CH—CHy | cH A. Scrie denumirea substanjei dup nomenclatura sistematica: B. Sorie formulele de structura semidesfigurate ale unui izomer si ale unui omolog si denumirile lor. Tzomer Omolog Formula de structura Denumirea = |2)s]—]e[e| @]=))9]-]e)4|