Sei sulla pagina 1di 25

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


1
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK
KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN

Akta Pendidikan 1996
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1983
1993
2003
2011
Kurikulum
Baru
Sekolah
Rendah
(KBSR)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
(KBSR)
Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah
(KSSR)
KBSR
(Semakan)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Ekuiti dan Kualiti
Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti
Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan murid
melepasi piawaian standard yang
ditetapkan
Skema dan piawai pengukuran
Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur
dengan jelas
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPK, 2001)
Suatu
pengalaman
pembelajaran
yang terancang
ke arah
mencapai
penghasilan
pembelajaran
yang dihasratkan
KURIKULUM

KANDUNGAN
PENTAKSIRAN
PEDAGOGI
APAKAH OBJEKTIF
PEMBELAJARAN YANG HENDAK
DICAPAI?
APAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN YANG BOLEH
MENCAPAI OBJEKTIF?
BAGAIMANAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN BOLEH
DIRANCANG SECARA BERKESAN?
BAGAIMANAKAH CARA
MENENTUKAN HASRAT
PEMBELAJARAN SUDAH
TERCAPAI?
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM
KANDUNGAN

Isi kandungan mata pelajaran
Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.
PEDAGOGI
Pengalaman pembelajaran yang
seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
mencapai objektif pembelajaran
Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran

PENTAKSIRAN
Kaedah yang digunakan dalam
proses pembelajaran untuk
menentukan objektif pembelajaran
telah dicapai
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
9
Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan
murid
Menilai keberkesanan
PdP
Membantu memperbaiki
PdP
Membantu perancangan
tindakan susulan

Memahami tujuan
mereka belajar dan
mengetahui kemajuan
pembelajaran mereka
Meningkatkan motivasi
dan keyakinan diri
Mendapat maklumbalas
tentang tindak susul
yang perlu dilakukan


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SUMATIF
FORMATIF

10
Secara berterusan dalam
proses PdP
Maklum balas tentang
sejauh mana sesuatu hasil
pembelajaran telah dikuasai
Maklumat tentang
kelemahan dan kekuatan
serta potensi seseorang
murid
Contoh: latihan, kerja
rumah, kuiz, lembaran kerja,
tugasan projek murid dan
pemerhatian
Pentaksiran pada akhir
unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun
Memberikan nilai yang
membezakan pencapaian
seorang murid dengan
murid lain
Digunakan untuk
membuat pemilihan
Contoh: Ujian topikal,
ujian bulanan,
peperiksaan penggal
persekolahan
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Semasa PdP
Pelaporan dalam
bentuk deskriptif
Pelaporan dalam
bentuk skor/gred
Dilaksanakan secara
berterusan

Berkala
Maklumat membantu
meningkatkan kualiti
PdP
Maklumat
menunjukkan tahap
pencapaian murid
Tindakan susulanBerlaku pada akhir suatu
tempoh pembelajaran
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN
DAN KOKURIKULUM

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
13
APA
Satu dokumen yang
mengintegrasikan
kurikulum dan
pentaksiran.

Standard Kandungan
(SK), Standard
Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi).

MENGAPA
Membantu untuk
memudahkan guru
melaksanakan pentaksiran
dalam proses PdP.

BAGAIMANA
Guru melaksanakan PdP dan
menjalankan pentaksiran dengan
merujuk satu dokumen sahaja.

Guru mentaksir perkembangan
dan pencapaian murid melalui
Standard Prestasi.

Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui
dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Satu penetapan
kriteria atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi
setiap standard
kandungan.
Standard
Prestasi
Satu set kriteria
yang menunjukkan
tahap-tahap
penguasaan murid
sebagai petunjuk
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.

2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi
atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi.

4
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
mengikut prosedur atau secara sistematik.

5
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan
mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.

6
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAFSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.
2
Memahami perkara asas berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.
3
Menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.
4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran secara
tersusun berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
dipelajari.
5
Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan
nilai yang dipelajari.
6
Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan
nilai yang dipelajari.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TIDAK SECARA DALAM TALIAN

MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL

GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA
LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:
- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
NOTA
TIADA UJIAN SETARA DI
PERINGKAT DAERAH, NEGERI
ATAU SEKOLAH CONTOHNYA
UJIAN BULANAN SETARA
UJIAN PERTENGAHAN DAN
AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN
DI SEKOLAH SEBAGAI
PENTAKSIRAN SUMATIF
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP
Kohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
2011
KSSR DSK+DSP KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
2012
KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
2013
KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
2014
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR
DSKP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
2015
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KBSR SP+
HSP
2016
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2017
KSSR
semakan
DSKP
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2018
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR DSK+3PM KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2019
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2020
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
2021
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
DSKP
2022
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
KSSR
semakan
DSKP
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BIL MATA PELAJARAN
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK SJKC SJKT
MATA PELAJARAN TERAS
1 Bahasa Malaysia 300 240 240
2 Bahasa Inggeris 300 180 180
3
Bahasa Cina - 300 -
Bahasa Tamil - - 300
4 Matematik 180 180 180
5 Sains 120 120 120
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150
7 Pendidikan Jasmani 60 60 60
8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
9 Pend. Seni Visual 60 60 60
10 Pend. Muzik 30 30 30
11
Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
60 60 60
12 Sejarah 60 60 60
MATA PELAJARAN ELEKTIF
13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1500 1500 1500
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KOMUNITI PEMBELAJ ARAN PROFESIONAL
(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)
Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu,
1 - 2 jam selepas waktu sekolah. Pengisian termasuk:

Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata
pelajaran

Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study)

Membincangkan strategi PdP berkesan

Melaksanakan coaching and mentoring
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
25