Sei sulla pagina 1di 3

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB SEPAK TAKRAW

Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan


1 Pendaftaran,
Suaikenal
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Mendaftar-
kan keahli-
an.
2. Mengenali
guru pena-
sihat dan
AJK.
3. Membaca
minit me-
syuarat agu-
ng.
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semual ahli lama.
3. Mengenali guru penasiht dan
AJK kelab.
4. Memaklumkan kepada ahli ten-
tang isi kandungan minit me-
syuarat agung lalu.
5. Memaklumkan perlembagaan
kelab kepada pelajar-pelajar.
6. Memaklumkan kadar yuran ya-
ng perlu dibayar oleh setiap
ahli berdasaran minit mesyua-
rat agung lalu.
1. Borang keahlian.
2. Bukur rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum.
3. Perlembagaan
kelab.
4. Aktiviti di jalan-
kan di kelas.
2 Sejarah sepak
takraw dan or-
ganisasi sepak
takraw.
Pada akhir per-
jumpaan kokuri-
kulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Bercakap
tentang seja-
rah sepak
takraw
Msia.
2. Menyenarai-
kan organi-
sasi sepak
takraw
Msia, Asia
dan dunia.
1. Menerangkan kepada pelajar-
pelajar tentang sejarah per-
kembangan sepak takraw di
Msia iaitu sejak dari zaman
kesultanan Melaka lagi (abad
ke-14).
2. Menerangkan kepada pelajar-
pelajar tentang organisasi yang
terlibat dengan sepak takraw
iaitu PSM, ASTAF dan ISTAF.
3. Menerangkan kepada pelajar-
pelajar tentang kejohanan se-
pak takraw peringkat dunia ya-
ng berprestij seperti Piala Raja
Thai, Sukan SEA, terbuka
Msia dsb.
4. Memperkenalkan presiden
Persatuan Sepak Takraw Msia
skg.
1. Buku rekod keha-
diran koku.
2. Aktiviti di dalam
kelas.
3 Undang-undang
sepaktakraw
antarabangsa
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Menghurai-
kan undang-
undang per-
mainan se-
pak takraw.
2. Mengetahui
peralatan
permainan
sepak tak-
raw.
1. Menerangkan kepada pelajar-
pelajar tentang undang-un-
dang permainan sepak takraw
yang digunakan dalam kejoha-
nan-kejohanan peringkat ke-
bangsaan dan antarabangsa.
2. Menjelaskan kepada pelajar-
pelajar tentang keluasan ge-
langgang, ketinggian tiang, ja-
ring, bola yang diiktiraf dan se-
mua yang berkaitan dengan
permainan sepak takraw.
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti di dalam
kelas.
4 Kemahiran
menyepak bola
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Menyepak
bola takraw
dengan be-
tul.
2. Menyenarai-
1. Pelajar-pelajar diajar cara-cara
menyepak bola takraw dengan
betul.
2. Pelajar-pelajar dibimbing mela-
kukan sepakan :
- Sepak sila
- Sepak kuda
- Sepak petik
- Sepak badik
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti di gelang-
gang.
3. Bola secukupnya
untuk pelajar-pe-
lajar berlatih.
Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan
kan jenis-je-
nis sepakan.
- Sepak cangkuk
- Sepak memaha
- Menanduk
5 Kemahiran
membuat sepak
mula (servis
bola)
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Membuat
sepak mula
perlawanan
sepak tak-
raw.

1. Pelajar-pelajar diajar melaku-
kan sepak mula secara latih
tubi iaitu :-
- Sepak mula bebas deras
- Sepak mula lob
- Sepak mula putar
- Sepak mula pendek
- Sepak mula sasaran
2. Pelajar-pelajar dibimbing da-
lam melakukan :-
- Kawalan dan umpanan
- Rejaman
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti di dalam
kelas.
6 Kemahiran me-
ngawal bola
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Mengetahui
cara-cara
un-tuk
mengawal
bola.
1. Pelajar-pelajar diajar cara-cara
- Menimang bola
- Mengumpan bola kepada
rakan seregu
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti dijalankan
di gelang-gang.
7 Kemahiran khu-
sus sepak tak-
raw
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Menguasai
kemahiran-
kemahiran
khusus da-
lam permai-
nan sepak
takraw.
1. Pelajar-pelajar diajar melaku-
kan perkara-perkara berikut
dalam permainan sepak takraw
iaitu :-
- Menservis bola dengan
berkesan
- Merejam bola ke arah regu
lawan bagi mendapatkan
mata
- Menghadang bola yang
direjam oleh regu lawan
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti dijalankan
di gelanggang.
8 Kemahiran meli-
pat dan menan-
duk
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Mengetahui
cara-cara
untuk meli-
pat dan me-
nanduk bola.
1. Pelajar-pelajar diajar cara-cara
untuk :-
- melakukan lipatan ketika
merejam bola kea rah regu
lawan.
- Menanduk bola kepada ra-
kan seregu atau regu la-
wan dengan betul.

1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti dijalankan
di gelanggang.
9 Program penge-
sanan bakat
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat

1. Menunjuk-
kan bakat
mereka d-
alam per-
mainan se-
pak takraw.
1. Pelajar-pelajar dikehendaki
bermain bagi mengenalpasti
bakat dan kebolehan pelajar
dalam permainan sepak tak-
raw.
2. Sebagai satu program penge-
sanan bakat untuk memilih pe-
main-pemain ke pertandingan
peringkat daerah dan negeri.
1. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
2. Aktiviti dijalankan
di gelanggang.
3. Jemput pakar dari
luar untuk mem-
bantu memberi
tunjuk ajar.
10 Menyaksikan
tayang video
Pada akhir per-
jumpaan, pela-
jar-pelajar dapat


1. Menayangkan video perlawa-
nan sepak takraw berkualiti un-
tuk dinilai oleh pelajar-pelajar.
2. Membuat ulasan tentang perla-
wanan yang disaksikan.
3. Buku rekod keha-
diran kokurikulum
4. Tayangan video
di bilik tayangan.
Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan
1. Menyaksi-
kan sendiri
satu perla-
wanan se-
pak takraw
yang ber-
kualiti.
11 Mengelolakan
pertandingan.
Pada akhir akti-
viti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Mengelola-
kan satu
pertandi-
ngan sendiri.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang
- Bentuk pertandingan.
- Penyediaan borang pe-
nyertaan.
- Menentukan yuran penyer-
taan.
- Borang pemarkahan.
- Menyusun jadual pertan-
dingan.
- Syarat & peraturan pertan-
dingan.
1. Diadakan satu si-
mulasi pertandi-
ngan.
2. Dilaksanakan di
dalam kelas.
12 Mesyuarat A-
gung Kelab
Pada akhir akti-
viti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Memilih
AJK untuk
sesi akan
datang.
2. Mengendali-
kan mesyu-
arat agung.
3. Menentukan
kadar yuran
setiap pela-
jar.
1. Melatih pelajar-pelajar menge-
lolakan pertandingan /kejoha-
nan mereka sendiri.
2. Menyusun jadual pertandi-
ngan.
3. Membincangkan yuran untuk
sesi akan datang.
4. Membacakan perlembagaan
kepada pelajar-pelajar baru.
1. Dijalankan di
dalam kelas.
2. Guru membim-
bing pelajar-
pelajar megelo-
lakan mesyuarat.