Sei sulla pagina 1di 12

DÖÔØNG NHÖ

TA ÑAÕ.
Composer: MYÕ TAÂM
Singer: MYÕ TAÂM
Mi daøn he yoá,Mi daøn he
yoâ,na huaán taù took cuït
taù na non cuø teâ.
Yoâng saø he yoâ, Cheá bar
yoâng sa hye yoâ, ì cheà tuø
baøn ta si boâr su obs sôù.
Sa rang ha kí eâ,Ta na bô
ring kôø choâ,

•thô yù saùn ngaùp


pöø chí a kir baø reâ.
kö rôït chi maù, naùi iö sin na
möø nöù, kö theâ rör nô muø
tu sa lang heà yoâ.
Cheà bar tur ra wa,cheá bar
tur ra waø yoâ,

Naø hö ib söù ñieáp ní maø


röu roâ tha chòn pa.
Boâ koà sip pa,Boâ koâ sip
a, kö theâ gon na möùu toâ
boâ coâ sòp pa.
Sa ra ha ki eâ, ta na bôù ríng
kô chyoâ, Heà a chi nön sín
goùt nôø toá öu sin kôø choâ.
Ma chì ma kír,ta naø nin kir,
Pin ha keâ ka sí keâ sö sin
kôø choâ.
HAPPY AND
LUCKY!!!!!!!!!!!!

CHUNG LONG HOAØ