Sei sulla pagina 1di 21

1001 DE CARTI DE CITIT INTR-O VIATA

-1- O mie si una de nopti Autor anonim Limba araba


-2- Poestea taietoru!ui de bambus Autor anonim "aponia
-#- Poestea !ui $en%i &arusa'i ()i'ibu "aponia
-*- Croni+a +e!or trei re,ate Luo $uan-)on, C)ina
-.- &ar,inea apei ()i Nai/ an 0 Luo $uan-)on, C)ina
-1- &a,aru! de aur Lu+ius Apu!eius &adauros 2A!,eria de a-i3
-4- Tirant !o 5!an+ "oanot &artore!! (pania
-6- La Ce!estina 7ernando de Ro%as (pania
-8- Amadis de $au!a $ar+i Rodri,ue- de &ontao!o (pania
-10- Viata !ui La-ario de Tormes Autor anonim (pania
-11- $ar,antua i Panta,rue! 7ran+ois Rabe!ais 7ranta 9 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-12- Lusiada Luis Va- de Camoes Portu,a!ia
-1#- Re,e!e &aimuta ; +a!atoria spre est <u C)en,/ en C)ina
-1*- Peripetii!e napastuitu!ui +a!ator T)omas Nas)e An,!ia
-1.- T)omas din Readin, T)omas De!one= An,!ia
-11- Don >ui%ote &i,ue! de Cerantes (aaedra (pania 2Edi ie Tip:rit:3
-14- &un+i!e !ui Persi!es si a!e (i,ismundei &i,ue! de Cerantes (aaedra (pania
-16 Adearata +u+erire a Noii (panii 5erna! Dia- de! Casti!!o (pania
-18 Aenturosu! (imp!i+issimus ?ans on $rimme!)ausen $ermania
-20- Printesa de C!ees &arie-&ade!aine P!o+)e de Laer,ne @ +ontesa de La 7a=ette 7ranta
-21- Oroono'o Ap)ra 5e)n An,!ia
-22- Robinson Crusoe Danie! DeAoe An,!ia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-2#- Dra,ostea in eB+es E!i-a ?a=Cood An,!ia
-2*- &o!! 7!anders Danie! DeAoe An,!ia 2e5oo' $ratis3
-2.- Ca!atorii!e !ui $u!!ier "onat)an (CiAt Ir!anda 2Edi ie Tip:rit:3
-21- O propunere modesta "onat)an (CiAt Ir!anda
-24- "osep) AndreCs ?enr= 7ie!din, An,!ia
-26- &emorii!e !ui &artin (+rib!erus "9 Arbut)not @ "9 $a= @ T9 Parne!! @ A9 Pope @ "9 (CiAt An,!ia
-28- Pame!a (amue! Ri+)ardson An,!ia
-#0- C!arissa (amue! Ri+)ardson An,!ia
-#1- Tom "ones ?enr= 7ie!din, An,!ia
-#2- 7ann= ?i!! "o)n C!e!and An,!ia
-##- Pere,rine Pi+'!e Tobias $eor,e (mu!!ett (+otia
-#*- Don >ui%ote Aeminin C)ar!otte LennoB (DA
-#.- Candide Vo!taire 7ranta
-#1- Rasse!as (amue! "o)nson An,!ia
-#4- Iu!ia sau Noua E!oi-a "ean-"a+Eues Rousseau 7ranta
-#6- Emi!e sau Despre edu+atie "ean-"a+Eues Rousseau 7ranta
-#8- Caste!u! din Otranto ?ora+e <a!po!e An,!ia
-*0- Vi+aru! din <a'erAie!d O!ier $o!dsmit) An,!ia
-*1- Tristram ()and= Lauren+e (terne An,!ia
-*2- O +a!atorie sentimenta!a Lauren+e (terne An,!ia
-*#- Omu! sentimenta! ?enr= &a+'en-ie (+otia
-**- ?ump)r= C!in'er Tobias $eor,e (mo!!ett (+otia
-*.- (uAerinte!e tanaru!ui <ert)er "o)ann <o!A,an, on $oet)e $ermania
-*1- Ea!ina 7ann= 5urne= An,!ia
-*4- Visari!e unui )oinar sin,urati+ "ean-"a+Eues Rousseau 7ranta
-*6- Le,aturi prime%dioase Pierre C)oder!os de La+!os 7ranta
-*8- ConAesiuni!e- "ean-"a+Eues Rousseau 7ranta
-.0- Ce!e 120 de -i!e a!e (odomei &ar+)i-u! de (ade 7ranta
-.1- Anton Reiser Far! P)i!ipp &orit- $ermania
-.2-Vat)e' <i!!iam 5e+'Aord An,!ia
-.#- "ustine &ar+)i-u! de (ade 7ranta
-.*- Visu! din pai!onu! rosu Cao GueEin C)ina
-..- Aenturi!e !ui Ca!eb <i!!iams <i!!iam $odCin An,!ia
-.1- Poestea interesanta O!auda) EEuiano Ni,eria
-.4- &istere!e din Ddo!p)o Ann Rad+!iAAe An,!ia
-.6- Anii de u+eni+ie ai !ui <i!)e!m &eister "o)ann <o!A,an, on $oet)e $ermania
-.8- Ca!u,aru! &9$9LeCis An,!ia
-10- Cami!!a 7ann= 5urne= An,!ia
-11- "a+Eues Aata!istu! Denis Diderot 7ranta
-12- Ca!u,arita Denis Diderot 7ranta
-1#- ?=perion 7riedri+) ?o!der!in $ermania
-1*- Caste!u! Ra+'rent &aria Ed,eCort) Ir!anda
-1.- ?enri+ de OAterdin,en Noa!is $ermania
-11- Nepotu! !ui Rameau Denis Diderot 7ranta
-14- AAinitati e!e+tie "o)ann <o!A,an, on $oet)e $ermania
-16- &i+)ae! Fo)!aas ?einri+) on F!eist $ermania
-18- Ratiune si simtire "ane Austen An,!ia
-40- &andrie si pre%ude+ata "ane Austen An,!ia 2e5oo' $ratis3
-41- &ansAie!d Par'- "ane Austen An,!ia
-42- Emma- "ane Austen An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-4#- Rob Ro= (ir <a!ter (+ott (+otia 2Edi ie Tip:rit:3
-4*- 7ran'estein &ar= <o!!stone+raAt ()e!!e= An,!ia
-4.- Ian)oe (ir <a!ter (+ott (+otia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-41- &e!mot) rata+itoru! C)ar!es Robert &aturin Ir!anda
-44- Viata si opinii!e motanu!ui &urr E9T9A9 ?oAAman $ermania
-46- &emorii!e persona!e si +onAesiuni!e unui pa+atos +u temei "ames ?o,, (+otia
-48- Viata unui perde-ara "osep) on Ei+)endorAA Po!onia
-60- D!timu! mo)i+an "ames 7enimore Cooper (DA
-61- Lo,odni+ii A!essandro &an-oni Ita!ia
-62- Rosu si ne,ru (tend)a! 7ranta
-6#- Notre-Dame de Paris Vi+tor ?u,o 7ranta 2e5oo' $ratis3
-6*- E,)eni One,)in A!e'sandr (er,)eei+i Pus'in Rusia
-6.- Eu,enie $randet ?onore de 5a!-a+ 7ranta
-61- &os $oriot ?onore de 5a!-a+ 7ranta 2Edi ie Tip:rit:3
-64- Nasu! Ni'o!ai Vasi!iei+i $o,o! Rusia
-66- O!ier TCist C)ar!es Di+'ens An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-68- Leu! din 7!andra ?endri+' Cons+ien+e 5e!,ia
-80- &anastirea din Parma (tend)a! 7ranta
-81- Prabusirea +asei Ds)er Ed,ar A!!an Poe (DA
-82- Camera obs+ura ?i!debrand O!anda
-8#- Dn erou a! timpu!ui nostru &i)ai! Iuriei+i Lermonto Rusia
-8*- (uA!ete moarte Ni'o!ai Vasi!iei+i $o,o! Rusia
-8.- I!u-ii pierdute ?onore de 5a!-a+ 7ranta
-81- ?ruba si pendu!u! Ed,ar A!!an Poe (DA 2e5oo' $ratis3
-84- Cei trei mus+)etari A!eBandre Dumas 7ranta 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-86- 7a+undo Domin,o 7austino (armiento Ar,entina
-88- 5a!ta diao!u!ui $eor,e (and 7ranta
-100- Conte!e de &onte-Cristo A!eBandre Dumas 7ranta 2e5oo' $ratis3
-101- "ane E=re C)ar!otte 5ronte An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-102- 5a!+iu! deserta+iuni!or <i!!iam &a'epea+e T)a+'era= An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-10#- La ras+ru+e de anturi Emi!= 5ronte An,!ia
-10*- Ne+unos+uta de !a <i!dAe!! ?a!!- Anne 5ronte An,!ia
-10.- Daid CopperAie!d C)ar!es Di+'ens An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-101- Litera sta+o%ie Nat)anie! ?aCt)orne (DA
-104- &ob= Di+' ?erman &e!i!!e (DA 2Edi ie Tip:rit:3
-106- Casa +u sapte Arontoane Nat)anie! ?aCt)orne (DA
-108- Co!iba un+)iu!ui Tom ?arriet 5ee+)er (toCe (DA
-110- CranAord E!isabet) $as'e!! An,!ia
-111- Casa umbre!or C)ar!es Di+'ens An,!ia
-112- <a!den ?enr= Daid T)oreau (DA
-11#- ?einri+) +e! Verde $ottAried Fe!!er E!etia
-11*- Nord si (ud E!isabet) $as'e!! An,!ia
-11.- Doamna 5oar= $ustae 7!aubert 7ranta 2e5oo' $ratis3
-111- Vara indiana Ada!bert (tiAter Austria
-114- Adam 5ede $eor,e E!iot An,!ia
-116- Ob!omo Ian $on+earo Rusia
-118- 7emeia in a!b <i!'ie Co!!ins An,!ia
-120- &oara de pe 7!oss $eor,e E!iot An,!ia
-121- &aB ?ae!aar- &u!tatu!i O!anda
-122- &ari!e sperante C)ar!es Di+'ens An,!ia
-12#- (i!as &arner $eor,e E!iot An,!ia
-12*- Parinti si +opii Ian Tur,)enie Rusia 2Edi ie Tip:rit:3
-12.- &i-erabi!ii- Vi+tor ?u,o 7ranta
-121- Copiii ape!or C)ar!es Fin,s!e= An,!ia
-124- Insemnari din subterana 7iodor Dostoies'i Rusia
-126- Dn+)iu! (i!as ()eridan Le 7anu Ir!anda
-128- A!i+e in Tara &inuni!or LeCis Caro!! An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-1#0- Ca!atorie spre +entru! pamantu!ui "u!es Verne 7ranta
-1#1- Crima si pedeapsa 7iodor Dostoies'i Rusia 2Edi ie Tip:rit:3
-1#2- D!tima +roni+a din 5arset An)on= Tro!!ope An,!ia
-1##- T)erese RaEuin Emi!e Ho!a 7ranta 2e5oo' $ratis3
-1#*- Piatra !unii <i!'ie Co!!ins An,!ia
-1#.- &i+ute!e doamne Louisa &a= A!+ott (DA
-1#1- Idiotu! 7iodor Dostoies'i Rusia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-1#4- Cante+e!e !ui &a!doror Conte!e de Lautreamont 7ranta
-1#6- P)ineas 7inn An)on= Tro!!ope An,!ia
-1#8- Edu+atie sentimenta!a $ustae 7!aubert 7ranta 2e5oo' $ratis3
-1*0- Ra-boi si pa+e Le To!stoi Rusia 2e5oo' $ratis3
-1*1- Re,e!e Lear a! stepe!or Ian Tur,)enie Rusia
-1*2- Din+o!o de o,rada LeCis Caro!! An,!ia
-1*#- &idd!emar+) $eor,e E!iot An,!ia
-1**- Ape!e primaerii Ian Tur,)enie Rusia
-1*.- EreC)on (amue! 5ut!er An,!ia
-1*1- Demonii 7iodor Dostoies'i Rusia 2e5oo' $ratis3
-1*4- Prin sti+!a intune+ata ()eridan Le 7anu Ir!anda
-1*6- O+o!u! Pamantu!ui in opt-e+i de -i!e "u!es Verne 7ranta 2Edi ie Tip:rit:3
-1*8- Pe!erinu! ra%it Ni'o!ai Les'o Rusia
-1.0- Departe de !umea de-!antuita T)omas ?ard= An,!ia
-1.1- Pepita "imene- "uan Va!era (pania
-1.2- Crima parinte!ui Amado "ose &aria E+a de >ueiros Portu,a!ia
-1.#- $eraise Emi!e Ho!a 7ranta
-1.*- Anna Farenina Le To!stoi Rusia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-1..- &artin 7ierro "ose ?ernande- Ar,entina
-1.1- (a!onu! rosu Au,ust (trindber, (uedia
-1.4- 5en-?ur Leo <a!!a+e (DA
-1.6- Nana Emi!e Ho!a 7ranta 2e5oo' $ratis3
-1.8- Portretu! unei doamne ?enr= "ames (DA
-110- 7ami!ia &a!ao,!ia $ioanni Ver,a Ita!ia
-111- &emorii!e postume a!e !ui 5ras Cubas "oaEuim &aria &a+)ado de Assis 5ra-i!ia
-112- 5ouard si Pe+u+)et $ustae 7!aubert 7ranta
-11#- Comoara din insu!a Robert Louis (teenson (+otia
-11*- O iata $u= de &aupassant 7ranta 2Edi ie Tip:rit:3
-11.- &oartea !ui Ian I!i+i Le To!stoi Rusia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo'3
-111- In raspar "oris -Far! ?u=smans 7ranta
-114- Re,enta C!arin Leopo!do A!as (pania
-116- 5e!-Ami $u= de &aupassant 7ranta 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-118- &arius epi+ureanu! <a!ter Pater An,!ia
-140- Aenturi!e !ui ?u+'!eberr= 7inn &ar' TCain (DA
-141- $ermina! Emi!e Ho!a 7ranta
-142- &ine!e re,e!ui (o!omon ?9 Rider ?a,,ard An,!ia
-14#- &i+u! "o)annes 7rederi' an Eeden O!anda
-14*- Ciudatu! +a- a! dr9 "e+'i!! si a! d!9 ?=de Robert Louis (teenson (+otia
-14.- Cona+e!e din D!!oa Emi!ia Pardo 5a-an (pania
-141- Cei de pe insu!a ?emso Au,ust (trindber, (uedia
-144- Pierre si "ean $u= de &aupassant 7ranta 2Edi ie Tip:rit:3
-146- (ub %u, Ian Va-o 5u!,aria
-148- P!a+erea $abrie!e D/Annun-io Ita!ia
-160- E!ine Vere Louis Couperus O!anda
-161- 7oamea Fnut ?amsun Nore,ia
-162- In !ar,u! marii Au,ust (trindber, (uedia
-16#- 5estia umana Anato!e 7ran+e 7ranta
-16*- T)ais Anato!e 7ran+e 7ranta
-16.- (onata Freut-er Le To!stoi -Rusia
-161- Portretu! !ui Dorian $ra= Os+ar <i!de Ir!anda 2Edi ie Tip:rit:3
-164- Litur,)ia nea,ra Far! ?u=smans 7ranta
-166- Tess D/Drbei!!e T)omas ?ard= An,!ia
-168- Poestea !ui $osta 5er!in, (e!ma La,er!oA (uedia
-180- Noua strada $rub $eor,e $issin, 7ranta
-181- Vesti de ni+aieri <i!!iam &orris An,!ia
-182- Aenturi!e !ui ()er!o+' ?o!mes (ir Art)ur Conan Do=!e (+otia 2Edi ie Tip:rit:3
-18#- "urna!u! unui nimeni $eor,e 0 <eedon $rossmit) An,!ia
-18*- Vi+ere,ii 7rederi+o De Roberto Ita!ia
-18.- "ude nestiutu! T)omas ?ard= An,!ia
-181- EAAie 5riest T)eodore 7ontane $ermania
-184- &asina timpu!ui ?9$9<e!!s An,!ia
-186- Insu!a do+toru!ui &oreau ?9$9<e!!s An,!ia
-188- >uo Vadis ?enr=' (ien'ieCi+- Po!onia 2e5oo' $ratis3
-200- Dra+u!a 5ram (to'er Ir!anda 2Edi ie Tip:rit: i e5oo' $ratis3
-201- Ce stia &aisie ?enr= "ames An,!ia
-202- Compasiune 5enito Pere- $a!dos (pania
-20#- 7araonu! 5o!es!aC Prus Rusia
-20*- 7ru+te!e pamantu!ui Andre $ide 7ranta
-20.- Ra-boiu! !umi!or ?9$9<e!!s An,!ia
-201- (eni!itate Ita!o (eo Ita!ia
-204- Dom Casmurro "oa+)im &aria &a+)ado de Assis 5ra-i!ia
-206- Tre-irea !a iata Fate C)opin (DA
-208- La+u! (te+)!in T)eodore 7ontane $ermania
-210- (te!e!e din E,er $e-a $ardon=! Dn,aria
-211- EBperiente!e unui Aost oAiter ir!ande- (omeri!!e si Ross
-212- (ando'an ; Ti,rii din &ompra+em Emi!io (a!,ari Ita!ia
-21#- Carrie &eeber T)eodore Dreiser (DA
-21*- (ub!o+otenentu! $usti Art)ur (+)nit-!er Austria
-21.- Fim Rud=ard Fip!in, India
-211- Casa 5uddenbroo' T)omas &ann $ermania
-214- Caine!e din 5as'eri!!e- (ir Art)ur Conan Do=!e (+otia
-216- Inima intuneri+u!ui "osep) Conrad D+raina
-218- Aripi!e porumbitei ?enr= "ames An,!ia
-220- Imora!istu! Andre $ide 7ranta
-221- Ambasadorii ?enr= "ames An,!ia
-222- Eni,ma nisipuri!or Ers'ine C)i!ders Ir!anda
-22#- C)emarea strabuni!or "a+' London (DA
-22*- &emorii!e unui neropat Danie! P9 (+)reber $ermania
-22.- D+i,asa A!eBandros Papadiamantis $re+ia
-221- Adrian a! VII-!ea 7rederi+' Ro!Ae An,!ia
-224- Nostromo "osep) Conrad D+raina
-226- Casa bu+uriei Edit) <)arton (DA
-228- ProAesoru! Dnrat ?einri+) &ann $ermania
-2#0- (in,uratate Vi+tor Cata!a (pania
-2#1- Rata+iri!e e!eu!ui Tor!ess Robert &usi! Austria
-2#2- 7ors=te (a,a "o)n $a!sCort)= An,!ia
-2##- "un,!a Dpton (in+!air (DA
-2#*- A,entu! se+ret "osep) Conrad D+raina
-2#.- &ama &aBim $or'i Rusia
-2#1- Casa de !a mar,inea abisu!ui <i!!iam ?ope ?od,son An,!ia
-2#4- Poestea batrane!or soate Arno!d 5ennet An,!ia
-2#6- InAernu! ?enr= 5arbusse 7ranta
-2#8- Camera +u edere E9&97orster An,!ia
-2*0- Poarta in,usta Andre $ide 7ranta
-2*1- Insemnari!e !ui &a!te Laurids 5ri,,e Rainer &aria Ri!'e Repub!i+a Ce)a
-2*2- ?oCards End E9&97orster An,!ia
-2*#- Impresii din AAri+a Ra=mond Rousse!! 7ranta
-2**- 7antomas &ar+e! A!!ain si Pierre (ouestre 7ranta
-2*.- Et)an 7rome Edit) <art)on (DA 2e5oo' $ratis3
-2*1- 7ii+a seritoarei "ames (tep)ens Ir!anda
-2*4- &oarte !a Venetia T)omas &ann $ermania
-2*6- 7ii si indra,ostiti D9?9 LaCren+e An,!ia
-2*8- 7i!antropii +u panta!onii -drentuiti Robert Tresse!! Ir!anda
-2.0- P!atero si +u mine "uan Ramon "imene- (pania
-2.1- Tar-an@ omu! maimuta Ed,ar Ri+e 5urrou,)s (DA
-2.2- Lo+us (o!us Ra=mond Rousse!! 7ranta
-2.#- Fo'oro Natsume (ose'i "aponia
-2.*- Ce!e #8 de trepte "o)n 5u+)an (+otia
-2..- Cur+ubeu! D9?9 LaCren+e An,!ia
-2.1- Robie <i!!iam (omerset &au,)am 7ranta
-2.4- Poestea unei pasiuni 7ord &adoB 7ord An,!ia
-2.6- Ras)omon A'uta,aCa R=unosu'e "aponia 2e5oo'3
-2.8- 7o+u! ?enr= 5arbusse 7ranta
-210- Portret a! artistu!ui in tinerete "ames "o=+e Ir!anda
-211- InArantii &ariano A-ue!a &eBi+
-212- Pa!!ieter 7e!iB Timmermans 5e!,ia
-21#- Casa si !umea Rabindra Nat) Ta,ore India
-21*- Rodu! pamantu!ui Fnut ?amsun Nore,ia
-21.- Intoar+erea so!datu!ui Rebe++a <est An,!ia
-211- Tarr <=nd)am LeCis Canada
-214- 7urtuni de ote! Ernst "un,er $ermania
-216- 7emei indra,ostite D9?9 LaCren+e An,!ia
-218- (trada mare (in+!air LeCis (DA
-240- Varsta ino+entei Edit) <art)on (DA
-241- $a!ben de +rom A!dous ?uB!e= An,!ia
-242- Viata !ui Isus $ioanni Papini Ita!ia
-24#- D!ise "ames "o=+e Ir!anda
-24*- 5abbit (in+!air LeCis (DA
-24.- Casa !ui C!audine Co!ette Ita!ia
-241- Viata si moartea !ui ?arriet 7rean &a= (in+!air An,!ia
-244- Padurea span-urati!or Liiu Rebreanu Romania 2Edi ie Tip:rit:3
-246- (idd)arta ?ermann ?esse $ermania
-248- Camera imensa E9E9Cummin,s (DA
-260- Fristin Laransdatter (i,rid Dndset Danemar+a
-261- Amo+ (teAan HCei, Austria
-262- Neastampar Ra=mond Radi,uet 7ranta
-26#- Constiinta !ui Heno Ita!o (eo Ita!ia
-26*- O +a!atorie in India E9&97orster An,!ia
-26.- Noi E,)eni Hamiatin Rusia
-261- &unte!e ra%it T)omas &ann $ermania
-264- Pa!aria erde &i+)ae! Ar!en 5u!,aria
-266- Lumea noua ?eru= <a!da-(e!!asse Etiopia
-268- Casa proAesoru!ui <i!!a Cat)er (DA
-280- AAa+erea Artimoi!or &aBim $or'i Rusia
-281- Pro+esu! 7ran- FaA'a Ce)os!oa+ia 2e5oo' $ratis3
-282- 7a!siAi+atorii de bani Andre $ide 7ranta
-28#- &are!e $atsb= 79(+ott 7it-,era!d (DA 2Edi ie Tip:rit: i e5oo'3
-28*- Doamna Da!!oCa= Vir,inia <oo!A An,!ia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo'3
-28.- C)a'a -u!usu! T)omas &oAo!o Lesot)o
-281- Nasterea ameri+ani!or $ertrude (tein (DA
-284- Cine !-a u+is pe Ro,er A+'ro=d -A,at)a C)ristie An,!ia
-286- Dnu!@ ni+iunu! si o suta de mii Lui,i Pirande!!o Ita!ia
-288- (ub soare!e !ui (atan $eor,es 5ernanos 7ranta
-#00- Peripetii!e brau!ui so!dat (e%' "aros!a ?ase' Ce)os!oa+ia 2Edi ie Tip:rit:3
-#01- A!berta si Ia+ob Cora (ande! Nore,ia
-#02- Caste!u! 7ran- FaA'a Ce)os!oa+ia
-#0#- Orbirea ?enr= $reen An,!ia
-#0* 7iesta Ernest ?emin,Ca= (DA 2Edi ie Tip:rit:3
-#0.- Ameri+a 7ran- FaA'a Ce)os!oa+ia 2e5oo' $ratis3
-#01- Ca-u! so!datu!ui $risa Arno!d HCei, Po!onia
-#04- Vidra Tar'a ?enr= <i!!iamson An,!ia
-#06- (pre Aar Vir,inia <oo!A An,!ia
-#08- In +autarea timpu!ui pierdut &ar+e! Proust 7ranta
-#10- Lupu! de stepa ?ermann ?esse $ermania
-#11- Nad%a Andre 5reton 7ranta
-#12- Nisipuri mis+atoare Ne!!a Larsen (DA
-#1#- De+!in si prabusire Ee!=n <au,) An,!ia
-#1*- Dnii preAera ur-i+i!e "uni+)iro Tani-a'i "aponia
-#1.- (Aarsitu! paradei 7ord &adoB 7ord An,!ia
-#11- 7antana sin,uratatii Rad+!=AAe ?a!! An,!ia
-#14- Amantu! doamnei C)atter!e= D9?9 LaCren+e An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-#16- Or!ando Vir,inia <oo!A An,!ia 2e5oo'3
-#18- Istoria o+)iu!ui $eor,es 5attai!!e 7ranta
-#20- Retra,ere Aara ,!orie ()a)an ()a)noor Tur+ia
-#21- Copiii teribi!i "ean Co+teau 7ranta
-#22- 5er!in A!eBanderp!at- A!Ared Dob!in Po!onia
-#2#- Nimi+ nou pe Arontu! de est Eri+) &aria RemarEue $ermania
-#2*- IndiAerentii A!berto &oraia Ita!ia
-#2.- Traire ?enr= $reen An,!ia
-#21- Cei sapte nebuni Roberto Ar!t Ar,entina
-#24- Adio@ arme Ernest ?emin,Ca= (DA 2Edi ie Tip:rit:3
-#26- Tre+erea Ne!!a Larsen (DA
-#28- Prieste @ in,er @ +atre +asa T)omas <o!Ae (DA
-##0- (oimu! ma!te- Das)ie!! ?ammet (DA
-##1- Partea din mi%!o+ a sortii 7rederi+ &annin, An,!ia
-##2- &aimute!e Domnu!ui <=nd)am LeCis Canada
-###- &oni+a (aunders LeCis Tara $a!i!or
-##*- La+omia (tanis!aC I,na+= <it'ieCi+- Po!onia
-##.- Va!uri!e Vir,inia <oo!A- An,!ia
-##1- (pre nord E!isabet) 5oCen An,!ia
-##4- Ds+atiu! Das)ie!! ?ammet (DA
-##6- Ca!atorie !a +apatu! noptii Louis -7erdinand Ce!ine An,!ia
-##8- Intoar+erea !ui P)i!ip LatinoCi+- &iros!a Fr!e-a Croatia
-#*0- &arsu! !ui Radet-'= "osep) Rot) D+raina
-#*1- Tarmu! inter-is "9"9 (tauer)oAA An,!ia
-#*2- 7erma trasniti!or (te!!a $ibbons An,!ia
-#*#- &inunata !ume noua A!dous ?uB!e= An,!ia
-#**- Cuibu! de ipere 7ra+ois &auria+ 7ranta
-#*.- Omu! Aara insusiri Robert &usi! Austro- Dn,aria
-#*1- 5ran-a <i!!em E!ss+)ot 5e!,ia
-#*4- Conditia umana Andre &a!rauB 7ranta
-#*6- O -i !ibera (torm "ameson An,!ia
-#*8- Testamentu! tineretii Vera 5rittain An,!ia
-#.0- Autobio,raAia !ui A!i+e 59 To'!as $ertrude (tein (DA
-#.1- Re+!ama !a +rima Dorot)= L9 (a=ers An,!ia
-#.2- &iss Lone!=)earts Nat)anae! <est (DA
-#.#- (puneti-i somn ?enr= Rot) D+raina
-#.*- Praa!ii!e de s+ortisoara 5runo ()u!- Austro-Dn,aria
-#.. &u!tumes+ @ "eees P9$9<ode)ause An,!ia
-#.1- 5!andetea noptii 79(+ott 7it-,era!d (DA 2e5oo'3
-#.4- Tropi+u! Can+eru!ui ?enr= &i!!er (DA
-#.6- Postasu! suna intotdeuna de doua ori "ames &9 Cain (DA
-#.8- Pe +u!mi!e disperarii Emi! Cioran Romania
-#10- C!opote!e din 5ase! Louis Ara,on 7ranta
-#11- Cei noua +roitori Dorot)= L9 (a=ers An,!ia
-#12- Orbirea E!ias Canetti 5u!,aria
-#1# (i +aii se impus+a @ nu-i asa I ?ora+e &+Co= (DA
-#1*- D!9 Norris s+)imba trenu! Cristop)er Is)erCood An,!ia
-#1.- De neatins &u!' Ra% Anand Pa'istan
-#11- Oameni independenti ?a!!dor LaBness Is!anda
-#14- Padurea din noapte D%una 5arnes (DA
-#16- La poa!e!e munte!ui nebuniei ?9P9 Loe+raAt (DA
-#18- Absa!om @ Absa!om J <i!!iam 7au!'ner (DA
-#40- Ra-boiu! sa!amandre!or Fare! Cape' Ce)ia
-#41- Tine !a+ramioara in -bor $eor,e OrCe!! India
-#42- Pe aripi!e antu!ui &ar,aret &it+)e!! (DA
-#4#- Trestia ,anditoare Rebe++a <est An,!ia
-#4*- Orb prin $a-a A!dous ?uB!e= An,!ia
-#4.- Va eni ara (=!ia ToCsend <arner An,!ia
-#41- Omu! +ami!a Lao ()e C)ina
-#44- Din inima AAri+ii Faren 5!iBen Danemar+a
-#46- In parante-a Daid "ones An,!ia
-#48- 7erd=dur'e <ito!d $ombroCi+- Po!onia
-#60- Cueaua oarba (adeE ?eda=at Iran
-#61- ?obbitu! "9R9R9 To!'en AAri+a de (ud
-#62- O+)ii !or i! urmareau pe Dumne-eu Hora Nea!e ?urston (DA
-#6#- Oameni si soare+i "o)n (teinbe+' (DA
-#6*- &urp)= (amue! 5e+'ett Ir!anda
-#6.- (DA "o)n Dos Passos (DA
-#61- 5ri,)ton Ro+' $ra)am $reene An,!ia
-#64- &oti de a!arma Eri+ Amb!er An,!ia
-#66- A!amut V!adimir 5arto! Ita!ia
-#68- Rebe++a Dap)ne du &aurier An,!ia
-#80- $reata "ean Pau! (artre 7ranta
-#81- &iss Petti,reC LiAes Aor a Da= <iniAred <atson An,!ia
-#82- La )otare!e ratiunii &iros!a Fr!e-a Croatia
-#8#- (omnu! de e+i Ra=mond C)and!er (DA
-#8*- Adio 5er!in Cristop)er Is)erCood An,!ia
-#8.- 7ru+te!e maniei "o)n (teinbe+' (DA
-#81- 5una dimineata @ mie- de noapte "ean R)=s Domini+a
-#84- La doi !ebadoi Ri+)ard <ri,)t Ir!anda
-#86- 7iu! natura! Ri+)ard <ri,)t (DA
-#88- Interentii!e !ui &ore! Ado!Ao 5io= Casares Ar,entina
-*00- Desertu! tatari!or Dino 5u--ati Ita!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-*01- Puterea si ,!oria $ra)am $reene An,!ia
-*02- Pentru +ine bat +!opote!e Ernest ?emin,Ca= (DA
-*0#- 5arbatu! +are iubea +opiii C)ristina (tead Austra!ia
-*0*- Ne+uprinsa-i !umea si rasmasa Ciro A!e,ria Peru
-*0.- Vii si mortii Patri+' <)ite An,!ia
-*01- (ate!e ta!e Cesare Paese Ita!ia
-*04- Ca!atorie in (i+i!ia E!io Vittorini Ita!ia
-*06- (trainu! A!bert Camus A!,eria
-*08- Lumanari!e ard pana !a +apat (andor &arai Dn,aria
-*10- "u+atoru! de sa) (teAan HCei, Austria
-*11- "o+u! +u mar,e!e!e de sti+!a ?ermann ?esse $ermania
-*12- IosiA si Aratii sai T)omas &ann $ermania
-*1#- &i+u! print Antoine de (aint EBuper= 7ranta
-*1*- Omu! suspendat (au! 5e!!oC -Canada
-*1.- Taisu! bri+iu!ui <i!!iam (omerset &au,)am 7ranta
-*11- Traersarea Anna (e,)ers $ermania
-*14- Pippi (oseti+a Astrid Lind,ren (uedia
-*16- Iubirea ?enr= $reen An,!ia
-*18- 7erma anima!e!or $eor,e OrCe!! India 2Edi ie Tip:rit:3
-*20- Podu! de pe Drina Io Andri+ 5osnia
-*21- ?ristos s-a oprit !a Ebo!i Car!o Lei Ita!ia
-*22- Ar+ana 14 Andre 5reton 7ranta
-*2#- Intoar+erea !a 5rides)ead Ee!=n <au,) An,!ia
-*2*- Croni+a orasu!ui Trani' Io Andri+ 5osnia
-*2.- Nimi+- Carmen LaAoret (pania
-*21- 7eri+ire intamp!atoare $abrie!!e Ro= Canada
-*24- &oartea !ui Ver,i!iu ?ermann 5ro+) (DA
-*26- Titus $roan &er=n Pea'e C)ina
-*28- Horba ,re+u! Ni'os Fa-ant-a'is $re+ia 2Edi ie Tip:rit: i e5oo'3
-*#0- Intoar+erea ?enr= $reen An,!ia
-*#1- Domnu! presedinte &i,ue! An,e! Asturias $uatema!a
-*#2- Cararea +uiburi!or de paian%eni Ita!o Ca!ino Ita!ia
-*##- La poa!e!e u!+anu!ui &a!+om LoCr= An,!ia
-*#*- &ai este oare a+esta un om Primo Lei Ita!ia
-*#.- EBer+itii de sti! Ra=mond >ueneau 7ranta
-*#1- Ciuma A!bert Camus A!,eria
-*#4- Do+tor 7austus T)omas &ann $ermania
-*#6- A!eea &idaE Na,uib &a)Aou- E,ipt
-*#8- (puma -i!e!or 5oris Vian 7ranta
-**0- Ca!atorie in A!+arria Cami!o "ose Ce!a (pania
-**1- Cenusa si diamante "er-= Andr-e%eCs'i Po!onia
-**2- Nesupunere A!berto &oraia Ita!ia
-**#- Totu! despre ?9 ?atter $9V9Desani Fenia
-***- P!an,i @ tara dra,a A!an Patton AAri+a de (ud
-**.- In inima mari!or ()mue! KoseA A,non Austro-Dn,aria
-**1- Adio @ &aria Tadeus- 5oroCs'i D+raina
-**4- (entinta de +ondamnare !a moarte &auri+e 5!an+)ot 7ranta
-**6- 186* $eor,e OrCe!! India 2Edi ie Tip:rit:3
-**8- Omu! +u bratu! de aur Ne!son A!,ren (DA
-*.0- Imparatia a+estei !umi A!e%o Carpentier Cuba
-*.1- In arsita -i!ei E!isabet) 5oCen Ir!anda
-*.2- Dra,ostea in +!imat Ari,uros Nan+= &itAord An,!ia
-*.#- Ca-u! toarasu!ui Tu!aie Vi+tor (er,e 5e!,ia
-*.*- $radina de arama (imon Vestdi%' O!anda
-*..- Eu@ robotu! Isaa+ Asimo Rusia
-*.1- Cante+e!e ierbii Doris Lessin, Iran
-*.4- Dn oras +a A!i+e Nei! ()ute An,!ia
-*.6- Luna si Ao+uri!e Cesare Paese Ita!ia
-*.8- $ormen)ast &er=n Pea'e C)ina
-*10- Ce!e treispre-e+e +easuri "ames T)urber (DA
-*11- Labirintu! so!itudinii O+taio Pa- &eBi+
-*12- Abate!e C $eor,e 5atai!!e 7ranta
-*1#- Ino+entii ?ermann 5ro+) Austria
-*1*- 5araba Per La,er'ist (uedia
-*1.- (Aarsitu! aenturii $ra)am $reene An,!ia
-*11- &o!!o= (amue! 5e+'ett Ir!anda
-*14- Omu! reo!tat A!bert Camus A!,eria
-*16- De e,)e in !anu! de se+ara "9D9 (a!!in,er -(DA
-*18- Tarmu! (=rte!or "u!ien $ra+E 7ranta
-*40- 7undatia Isaa+ Asimo Rusia
-*41- &a!one moare (amue! 5e+'ett Ir!anda
-*42- Hiua triAide!or "o)n <=nd)am An,!ia
-*4#- &emorii!e !ui ?adrian &ar,uerite Kour+enar 5e!,ia
-*4*- (tupu! Cami!o "ose Ce!a (pania
-*4.- (Aetni+u! din san,e 7!anner= O/ Connor (DA
-*41- 5atranu! si marea Ernst ?emni,Ca= (DA
-*44- Omu! ini-ibi! Ra!p) E!!ison (DA
-*46- "ude+atoru! si +a!au! 7riedri+) Durrenmatt E!etia
-*48- Coroana de +arton &artin 5o=d E!etia
-*60- O mie de +o+ori Kasunari FaCabata "aponia
-*61- Du-te si spune-i munte!ui "ames 5a!dCin (DA
-*62- Casino Ro=a!e Ian 7!emmin, An,!ia
-*6#- "un'ie <i!!iam 5urrou,)s (DA
-*6*- "im noro+osu! Fin,s!e= Amis An,!ia
-*6.- Pasii pierduti A!e%o Carpentier E!etia
-*61- (era <o!A,an, Foeppen $ermania
-*64- Ramas-bun pe e+ie Ra=mond C)and!er (DA
-*66- &esa,eru! L9P9 ?art!e= An,!ia
-*68- Copi!u! ne,ru Camara La=e $uineea
-*80- O -i de primaara Ciri! Fosma+ (!oenia
-*81- Dispretu! A!berto &oraia Ita!ia
-*82- Istoria !ui O Pau!ine Rea,e 7ranta
-*8#- Prins in mre%e Iris &urdo+) Ir!anda
-*8*- Imparatu! muste!or <i!!iam $o!din, An,!ia 2e5oo'3
-*8.- &andarinii (imone de 5eauoir 7ranta
-*81- 5una -iua @ tristete 7ran+oise (a,an 7ranta
-*84- &oarte !a Roma <o!A,an, Foeppen $ermania
-*86- Tumu!tu! a!uri!or Ku'io &is)ima "aponia
-*88- (o!datu! ne+unos+ut Vaino Linna 7in!anda
-.00- Eu nu sunt (ti!!er &aB 7ris+) E!etia
-.01- 5aieti de iata Pier Pao!o Paso!ini Ita!ia
-.02- Re+unoasteri!e <i!!iam $addis (DA
-.0#- Campia in A!a+ari "uan Ru!Ao &eBi+
-.0*- Dn ameri+an !inistit $ra)am $reene An,!ia
-.0.- In+re-atori si muti!ati "ames P!un'ett Ir!anda
-.01- (oimu! meu @ &emed Kasar Fema! Tur+ia
-.04- ?ristos rasti,nit a doua oara Ni'os Fa-ant-a'is $RECIA
-.06- $rande (ertao "ose $uimaraes Rosa 5ra-i!ia
-.08- Lo!ita V!adimir Nabo'o Rusia 2Edi ie Tip:rit:3
-.10-Ta!entatu! domn Rip!e= Patri+ia ?i,)smit) -(DA
-.11- (tapanu! ine!e!or "9R9R9To!'ien AAri+a de (ud
-.12- Londone-ii sin,urati+i (am (e!on Trinidad
-.1#- Rada+ini!e +eru!ui Romain $ar= Lituania
-.1*- Varieteu pe apa "o)n 5art) (DA
-.1.- Camera !ui $ioanni "ames 5a!dCin (DA
-.11- "ustine LaCren+e Durre!! India
-.14- A!bine!e de sti+!a Ernst "un,er $ermania
-.16- Do+tor "ia,o 5oris Pasterna' Rusia
-.18- Pnin V!adimir Nabo'o -Rusia
-.20- Pe drum "a+' Feroua+ (DA
-.21- (Aoara din &ani!a Vei%o &eri 7in!anda
-.22- Ratatii <ard Ru=s!in' 5e!,ia
-.2#- ?omo Aaber &aB 7ris+) E!etia
-.2*- A!bastru! +eru!ui $eor,es 5atai!!e 7ranta
-.2.- Cu+ii din &idCi+) "o)n <=nd)am An,!ia
-.21- Voss- Patri+' <)ite An,!ia
-.24- $e!o-ia A!ain Robbe- $ri!!et 7ranta
-.26- Pasari!e Tar%ei Vesaas Nore,ia
-.28- Art)ur @ re,e!e Came!otu!ui T9?9<)ite India
-.#0- C!opotu! Iris &urdo+) Ir!anda
-.#1- 5aiatu! de !a s+oa!a de +ore+tie 5rendan 5e)an Ir!anda
-.#2- $abrie!a @ +uisoare si s+ortisoara "or,e Amado 5ra-i!ia
-.##- (ambata seara si dumini+a dimineata A!an (i!!itoe An,!ia
-.#*- Prabusirea C)inua A+)ebe Ni,eria
-.#.- Pa)aru! amar Ei!is Di!!on Ir!anda
-.#1- $)idu! R9F9Nara=an India
-.#4- $)epardu! $iuseppe Tomasi di Lampedusa Ita!ia
-.#6- 7!uii adan+i "ose &aria Ar,uedas Peru
-.#8- &i+ de%un !a TiAAan= Truman Capote (DA
-.*0- (mu!,eti mu,urii @ tra,eti in +opii Fen-aburo Oe "aponia
-.*1- 5i!iard !a noua si %umatate ?einri+) 5o!! $ermania
-.*2- Pe (e+ond Aenue Es/'ia &p)a)!e!e AAri+a de (ud
-.*#- Rosie sau ,ustu! +idru!ui Laurie Lee An,!ia
-.**- Toba de tini+)ea $unter $rass Po!onia
-.*.- Pran-u! de-,o!it <i!!iam 5urrou,)s (DA
-.*1- 5i!!= min+inosu! Feit) <ater)ouse An,!ia
-.*4- Tota! in+epatori Co!in &a+Innes An,!ia
-.*6- Prima dra,oste @ u!tima dra,oste Romain $ar= Lituania
-.*8- Rabbit@ Au,i "o)n Dpdi'e (DA
-..0- (a u+i-i o pasare +antatoare ?arper Lee (DA
-..1- &a,i+ianu! din Lub!in Isaa+ 5as)eis (in,er Po!onia
-..2- La %umatatea timpu!ui &artin <a!ser $ermania
-..#- 7ete!e de !a tara Edna O/5rien Ir!anda
-..*- 7ata !ui 5ube Car!o Casso!a Ita!ia
-...- 5u+ati!e de !emn a!e !ui Dumne-eu >usmane (embene (ene,a!
-..1- (antieru! naa! "uan Car!os Onetti Dru,ua=
-..4- Cat+)-22 "osep) ?e!!er (DA
-..6- (o!aris (tanis!aC Lem Po!onia
-..8- Pisi+a si soare+e!e $unter $rass Po!onia
-.10- Domnisoara 5rodie in A!oarea arstei &urie! (par' (+otia
-.11- Dn +ap taiat Iris &urdo+) Ir!anda
-.12- 7rann= si Hooe= "9D9(a!!in,er (DA
-.1#- Nu are +ine sa-i s+rie +o!one!u!ui $abrie! $ar+ia &arEue- Co!umbia
-.1*- 7ete in apa "anet 7rame Noua Hee!anda
-.1.- &emorii!e uni baiat de !a tara Gose Neira Vi!as (pania
-.11- (train intr-o tara straina Robert ?ein!ein (DA
-.14- Labirinturi "or,e Luis 5or,es Ar,entina
-.16- Carnetu! de aur Doris Lessin, Iran
-.18- Timpu! ta+erii V!adimir Nabo'o Rusia
-.40- 7o+ pa!id V!adimir Nabo'o Rusia
-.41- Porto+a!a me+ani+a Ant)on= 5ur,ess An,!ia
-.42- Hbor deasupra unui +uib de +u+i Fen Fese= (DA
-.4#- 7ata +u o+)ii er-i Edna O/5rien Ir!anda
-.4*- &oartea !ui Artemio Cru- Car!os 7uentes &eBi+
-.4.- Orasu! si +ainii &ario Var,as L!osa Peru
-.41- $radini!e 7in-i-Contini $ior,io 5assani Ita!ia
-.44- O -i din iata !ui Ian Denisoi+i A!e'sandr Isaiei+i (o!%enitin Rusia
-.46- A treia +asatorie Costas Ta'tsis $re+ia
-.48- Ani de +aine $unter $rass Po!onia
-.60- C!opotu! de sti+!a (=!iia P!at) (DA
-.61- In interioru! domnu!ui Enderb= Ant)on= 5ur,ess An,!ia
-.62- 7ete sara+e &urie! (par' (+otia
-.6#- (pionu! +are a iesit din %o+ "o)n Le Carre An,!ia
-.6*- &anon des (our+es &ar+e! Pa,no! 7ranta
-.6.- Abso!entu! C)ar!es <ebb (DA
-.61- Lea,anu! pisi+ii Furt Vonne,ut@ "r9 (DA
-.64- V9 T)omas P=n+)on (DA
-.66- ?er-o, (au! 5e!!oC Canada
-.68- Lo! V9(tein &ar,uerite Duras 7ranta
-.80- (a,eata !ui Dumne-eu C)inua A+)ebe Ni,eria
-.81 -Trei ti,ri tristi $ui!!ermo Cabrera InAante Cuba
-.82- Oameni de ne+!intit Fen Fese= -(DA
-.8#- Patimi!e dupa $9?9 C!ari+e Lispe+tor D+raina
-.8*- Inapoi !a Oe,st,eest "an <o!'ers O!anda
-.8.- Trenuri bine pa-ite 5o)umi! ?raba! &oraia
-.81- Rau! ietii N,u,i Ca T)ion,/o Fenia
-.84- $radina @ +enusa Dani!o Fis (erbia
-.86- Tot +e se ridi+a trebuie sa se uneas+a 7!anner= O/Connor (DA
-.88- Lu+ruri!e $eor,es Pere+ 7ranta
-100- Cu san,e re+e Truman Capote (DA
-101- Derisu! si moartea &esa (e!imoi+ 5osnia
-102- Ta+ere ()usa'u Endo "aponia
-10#- 7ie+aruia +e i se +uine Leonardo (+ias+ia (i+i!ia
-10*- (tri,area !otu!ui *8 T)omas P=n+)on (DA
-10.- Copi!u!-tap "o)n 5art) (DA
-101- (emne!e identitatii- "uan $o=tiso!o (pania
-104- Vi+e+onsu!u! &ar,uerite Duras Vietnam
-106- &a,i+ianu! "o)n 7oC!es An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-108- &aestru! si &ar,areta &i)ai! 5u!,a'o D+raina 2Edi ie Tip:rit: i e5oo'3
-110- Nemar,inita mare a (ar,ase!or "ean R)=s Domini+a
-111- A! trei!ea po!itist 7!ann O/5rien -Ir!anda
-112- &iramar Na,uib &a)Aou- E,ipt
-11#- H Vassi!is Vassi!i'os $re+ia
-11*- Pe!erina% Dorot)= Ri+)ardson An,!ia
-11.- Cona+u! Isaa+ 5as)eis (in,er Po!onia
-111- Dn ea+ de sin,uratate $abrie! $ar+ia &arEue- Co!umbia 2Edi ie Tip:rit:3
-114- Nu-i de ,!umit An,us <i!son An,!ia
-116- Hiua de!Ainu!ui Robert &er!e A!,eria
-118- Testu! e!e+tri+ Foo!-Aid A+id Tom <o!Ae (DA
-120- Ea Trout E!i-abet) 5oCen Ir!anda
-121- Catedra!a O!es ?on+iar Rusia
-122- (oimu! 5arr= ?ines An,!ia
-12#- In -a)ar de pepene Ri+)ard 5rauti,an (DA
-12*- Le+tia de ,ermana (ie,Aried Len- $ermania
-12.- In +autarea C)ristei T9 C)rista <o!A $ermania
-121- Visea-a androi-ii oi e!e+troni+e I P)i!ip F9Di+' (DA
-124- 2001 ; O Odisee spatia!a Art)ur C9 C!ar'e An,!ia
-126- 7rumoasa domnu!ui A!bert Co)en $re+ia
-128- Pai!ionu! +an+erosi!or A!e'sandr Isaiei+i (o!%enitin Rusia
-1#0- &=ra 5re+'inrid,e $ore Vida! (DA
-1#1- Primu! +er+ A!e'sandr Isaiei+i (o!%enitin Rusia
-1#2- Disparitia $eor,es Pere+ 7ranta
-1##- ei "o=+e Caro! Oates (DA
-1#*- Ada V!adimir Nabo'o Rusia
-1#.- Nasu! &ario Pu-o Ita!ia
-1#1- Comp!eBu! !ui Portno= P)i!ip Rot) (DA
-1#4- "a'ob min+inosu! "ure' 5e+'er Po!onia
-1#6- Iubita !o+otenentu!ui Aran+e- "o)n 7oC!es An,!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-1#8- Abatoru! +in+i Furt Vonne,ut @ "r9 (DA
-1*0- Orbu! +u pisto! C)ester ?imes (DA
-1*1- Partituri si +ante+e Robert Cooer (DA
-1*2- Cortu! mira+o!e!or "or,e Amado 5ra-i!ia
-1*#- Asistentu! so+ia! $=or,= Fonrad Dn,aria
-1**- (tatii!e din &os+oa Venedi't IeroAee Rusia
-1*.- ?eartbrea' Tan,o &anue! Pui, Ar,entina
-1*1- (e-onu! mi,ratii!or spre nord Ta=eb (a!i) (udan
-1*4- Pentru tine@ "esusa J E!ena PoniatoCs'a 7ranta
-1*6- A +in+ea +a!e Robert Daies Canada
-1*8- Cap+aunu! &i+)e! Tournier 7ranta
-1.0- Din iata $esinei Cresspa)! DCe "o)nson -$ermania
-1.1- O !ume pentru "u!ius A!Aredo 5r=+e E+)eniEue Peru
-1.2- (tiu de +e +anta pasarea in +o!iie &a=a An,e!ou (DA
-1.#- Cei mai a!bastri o+)i Toni &orrison (DA
-1.*- &area Aerti!itatii Ku'io &is)ima "aponia
-1..- Rabbit ReduB "o)n Dpdi'e (DA
-1.1- Catara+ta &i)ai!o Osad+i Dniunea (oieti+a
-1.4- Portret de ,rup +u doamna ?einri+) 5o!! $ermania
-1.6- Teama si de-,ust !a Las Ve,as ?unter (9 T)ompson (DA
-1.8- Cartea !ui Danie! E9L9 Do+toroC (DA
-110- Intr-un stat !iber V9(9 Naipau! Trinidad
-111- InAirmiera-seAa norma!a 59(9 "o)nson An,!ia
-112- &a!ina In,ebor, 5a+)mann Austria
-11#- Iesirea !a supraAata &ar,aret AtCood Canada
-11*- $ "o)n 5er,er An,!ia
-11.- Cartea erii Toe "ansson 7in!anda
-111- Anii amur,u!ui (aCa'o Ari=os)i "aponia
-114- In +eata de !a +apatu! se-oane!or A!eB !a $uma AAri+a de (ud
-116- Orase!e nea-ute Ita!o Ca!ino Ita!ia
-118- Cur+ubeu! ,raitatiei T)omas P=n+)on (DA
-140- Consu!u! onoriAi+ $ra)am $reene An,!ia
-141- A++ident "9$95a!!ard C)ina
-142- Caste!u! destine!or in+ru+isate Ita!o Ca!ino Ita!ia
-14#- Asediu! Fris)napuru!ui "9$9 7arre! An,!ia
-14*- O prob!ema de putere 5essie ?ead AAri+a de (ud
-14.- Teama de -bor Eri+a "on, (DA
-141- Eu@ supremu! Au,usto Roa 5astos Para,ua=
-144- In +autarea rada+ini!or &ar,aret Lauren+e Canada
-146- Onoarea pierduta a Fat)arinei 5!um ?einri+) 5o!! $ermania
-148- Taramuri in amur, "9&9 Coet-ee AAri+a de (ud
-160- Omu! enti!ator <i!!iam Fot-Cin'!e (DA
-161- Portu! Antun (o!%an Iu,os!aia
-162- Ra,time E9L9 Do+toroC (DA
-16#- Comandantu! "essi+a Anderson Austra!ia
-16*- Anu! iepure!ui Arto Paasi!inna 7in!anda
-16.- Daru! !ui ?umbo!dt (au! 5e!!oC Canada
-161- 7emeie !a pun+tu! -ero NaCa! E! (aadaCi E,ipt
-164- <i!!ard si troAee!e sa!e de !a popi+e Ri+)ard 5rauti,an (DA
-166- In aAara destinu!ui Imre Fertes- Dn,aria
-168- Tata! mort Dona!d 5art)e!me (DA
-180- O +!ipa in ant Andre 5rin' AAri+a de (ud
-181- &u-i+a timpu!ui Ant)on= PoCe!! An,!ia
-182- < @ sau memoria +opi!ariei $eor,es Pere+ 7ranta
-18#- Toamna patriar)u!ui $abrie! $ar+ia &arEue- Co!umbia
-18*- &ode! de +opi!arie C)rista <o!A $ermania
-18.- 5u+urii!e maternitatii 5u+)i Eme+)eta Ni,eria
-181- Cutter si 5one NeCton T)ornbur, (DA
-184- Interiu +u un ampir Anne Ri+e (DA
-186- 7emeia stan,a+e Petr ?and'e Austria
-188- (arutu! Aemeii-paian%en &anue! Pui, Ar,entina
-400- A!bastru nemar,init @ aproape transparent R=u &ura'ami "aponia
-401- In inima a+estei tari "9&9 Coet-ee AAri+a de (ud
-402- In,ineru! suA!ete!or omenesti "oseA ('ore+'= Ce)os!oa+ia
-40#- &ireasa ameri+ana &ario (o!dati Ita!ia
-40*- Ora ste!ei C!ari+e Lispe+tor D+raina
-40.- Cante+u! !ui (o!omon Toni &orrison (DA
-401- Ra-boaie!e Timot)= 7ind!e= Canada
-404- Depese &i+)ae! ?err (Da
-406- T)e ()inin, 2(tra!u+irea3 (tep)en Fin, (DA
-408- de!ta !ui Venus Anais Nin 7ranta
-410- Nebunu! taru!ui "aan Fross Estonia
-411- Hboru! +or!e!or &aarten/t ?art O!anda
-412-(in,apore in stransoare "9$9 7arre! An,!ia
-41#- &area @ marea Iris &urdo+) Ir!anda
-41*- Viata ; Instru+tiuni de Ao!osire $eor,es Pere+ 7ranta
-41.- Camera din spate Carmen &artin $aite (pania
-411- Vir,ina in ,radina A9(9 5=att An,!ia
-414- $radina de +iment Ian &+ECan An,!ia
-416- $)idu! autostopistu!ui ,a!a+ti+ Dou,!as Adams An,!ia
-418- Da+a intr-o noapte de ara un +a!ator Ita!o Ca!ino Ita!ia
-420- O s+risoare atat de !un,a &ariama 5a (ene,a!
-421- 7ii+a !ui 5ur,er Nadine $ordimer AAri+a de (ud
-422- La +otu! rau!ui V9(9 Naipau! Trinidad
-42#- Dn se-on a!b us+at Andre 5rin' AAri+a de (ud
-42*- Cartea rasu!ui si a uitarii &i!an Fundera Ce)os!oa+ia
-42.- Auru! prosti!or &aro Dou'a $re+ia
-421- Oamenii !ui (mi!e= "o)n Le Carre An,!ia
-424- &ari!e sudu!ui &anue! VasEue- &onta!ban (pania
-426- Nume!e trandaAiru!ui Dmberto E+o Ita!ia
-428- C!ara !umina a -i!ei Anita Desai India
-4#0- Con%uratia imbe+i!i!or "o)n Fenned= Too!e (DA
-4#1- Ritua!uri Cees Nooteboom O!anda
-4#2- &irosu! trsitetii A!Ared Fossmann O!anda
-4##- Apri!ie spu!berat Ismai! Fadare A!bania
-4#*- Copiii in mie- de noapte (a!man Rus)die India
-4#.- Asteptandu-i pe barbari "9&9 Coet-ee AAri+a de (ud
-4#1- Vara !a 5aden-5aden Leonid Tip'in 5ie!orusia
-4#4- Veranda oarba ?erb%or, <assmo Nore,ia
-4#6- Aripi de p!umb H)an, "ie -C)ina
-4#8- Ra-boiu! sAarsitu!ui !umii &ario Var,as L!osa Peru
-4*0- Lanar' ; O iata in patru +arti A!asdair $ra= (+otia
-4*1- Rabbit este bo,at "o)n Dpdi'e (DA
-4*2- Pere+)i @ tre+atori 5ort)o (trauss $ermania
-4*#- Oamenii !ui "u!ie Nadine $ordimer AAri+a de (ud
-4**- Pe dea!u! ne,ru 5ru+e C)atCin An,!ia
-4*.- Casa spirite!or Isabe! A!!ende Peru
-4*1- Ar+a !ui (+)ind!er T)omas Fenea!!=
-4*4- Amintirea pa!ida a munti!or Fa-uo Is)i,uro "aponia
-4*6- Nepotu! !ui <itt,enstein T)omas 5ern)ard O!anda
-4*8- Cu!oarea purpurie A!i+e <a!'er (DA
-4.0- Dn tanar ameri+an Edmund <)ite (DA
-4.1- Da+a nu a+um @ +and I Primo Lei Ita!ia
-4.2- Cartea ne!inistii 7ernando Pessoa Portu,a!ia
-4.#- &emoria!u! manastirii "ose (arama,o Portu,a!ia
-4.*- &a)nirea 5e!,iei ?u,o C!aus 5e!,ia
-4..- ProAesoara de pian E!Ariede "e!ine' Austria
-4.1- Viata si timpu! !ui &i+)ae! F "9&9 Coet-ee AAri+a de (ud
-4.4- Tara ape!or $ra)am (CiAt An,!ia
-4.6- La5raa E!more Leonard (DA
-4.8- Oratoriu! de Cra+iun $oran Tunstrom (uedia
-410- 7ado A!eBandrino Antonio Lobo Antunes Portu,a!ia
-411- &artoru! "uan "ose (aer Ar,entina
-412- Rusinea (a!man Ruds)ie India
-41#- 5anii &artin Amis An,!ia
-41*- Papa,a!u! !ui 7!aubert "u!ian 5arnes An,!ia
-41.- P!e+area do+toru!ui &artens "aan Fross Estonia
-411- (an,e si +ura% de !i+eean Fat)= A+'er (DA
-414- Lara ; 5abe!u! unei nopti de ara "u!ian Rios (pania
-416- (eri !a +ir+ An,e!a Carter An,!ia
-418- Neuromantu! <i!!iam $ibson (DA
-440- 7abri+a iespi!or Iain 5an's (+otia
-441- Imperiu! soare!ui "9$9 5a!!ard C)ina
-442- Amantu! &ar,uerite Duras Indo+)ina
-44#- Anu! mortii !ui Ri+ardo Reis "ose (arama,o Portu,a!ia
-44*- 5er%i Fristin ; Poesti pe dea!uri!e de ,unoi LatiAe Te'in Tur+ia
-44.- (oAeru! de autobu- ?ines "ames Fe!man (+otia
-441- Di+tionar F)a-ar &i!orad Pai+ Iu,os!aia
-444- Insuportabi!a usuratate a Aiintei &i!an Fundera Ce)ia
-446- Le,enda Daid $emme!! An,!ia
-448- Tanaru! 5ot)o (trauss $ermania
-460- E!iBiru! dra,ostei Louise Erdri+) (DA
-461- H,omotu! a!b Don DeLi!o (DA
-462- "umatatea unui barbat este Aemeia H)an, Gian!ian, C)ina
-46#- &otie de a trai Am= ?empe! (DA
-46*- Poestirea +ameristei &ar,aret AtCood Canada
-46.- ?aC'smoor Peter A+'ro=d An,!ia
-461 ParAumu! Patri+' (us'ind $ermania 2Edi ie Tip:rit:3
-464- Caste!u! a!b Or)an Pamu' Tur+ia
-466- Conta+t Car! (a,an (DA
-468- (imon si ste%arii &arianne 7redri'sson (uedia
-480- Le,ea pamantu!ui "o)n Irin, (DA
-481- Annie "o)n "amai+a Fin+aid Anti,ua @ 5arbuda
-482-Parabo!a orbu!ui $ert ?oAmann $ermania
-48#- Dra,oste in remea )o!erei $abrie! $ar+ia &arEue- Co!umbia
-48*- Vo+i an+estra!e Etienne an ?eerden AAri+a de (ud
-48.- 7rumoasa doamna (eidenman Andr-e% (-+-=piors'i Po!onia
-481- NauAra,iatii si sa!atii Primo Lei Ita!ia
-484- Pa-ni+ii A!an &oore 0 Dae $ibbons An,!ia
-486- Disparitia T)omas 5ern)ard O!anda
-488- Dn artist a! !umii tre+atoare Fa-uo Is)i,uro "aponia
-600- &emoria Ao+u!ui Eduardo $a!eano Dru,ua=
-601- 5atranii diao!i Fin,s!e= Amis An,!ia
-602- &ati,ari N,u,i <a T)ion,/o Fenia
-60#- Ana,rame Lorrie &oore (DA
-60*- Limba%u! pierdut a! +o+ori!or Dais Leaitt (DA
-60.- Romanu! OBAordu!ui "aier &arias (pania
-601- 5a!ada pentru $eor, ?eni, Vi'tor Pas'o 5u!,aria
-604- Eni,ma sosirii V9(9 Naipau! Trinidad
-606- La +apatu! !umii T9 Cora,)essan 5o=!e (DA
-608- Porumbe!u! Patri+' (us'ind $ermania
-610- Despre dra,oste si umbre Isabe! A!!ende Peru
-611- Prea iubita Toni &orrison (DA
-612- &untii Taebe' "o "un,-rae Coreea
-61#- Tri!o,ia NeC Kor'u!ui Pau! Auster (DA
-61*- Cutia nea,ra Amos O- Ierusa!im
-61.- Ru,u! anitati!or Tom <o!Ae (DA
-611- Du!+e!e sarut a! Da!iei "ames E!!ro= (DA
-614- Dupa-amia-a unui s+riitor Peter ?and'e Austria
-616- Drumu! stra!u+itor &ar,aret Drabb!e An,!ia
-618- Fit+)en 5anana Kos)imoto "aponia
-620- A,entia )o!isti+a a !ui Dir' $ent!= Dou,!as Adams An,!ia
-621- Ti,arete ?arr= &at)eCs (DA
-622- Conditii neroase Tsitsi Dan,aremb,a Himbabue
-62#- Prima ,radina Anne ?ebert Canada
-62*- D!tima !ume C)ristop) Ransma=r Austria
-62.- Os+ar si Lu+inda Peter Care= Austra!ia
-621- 5ib!iote+a pis+inei A!an ?o!!in,)urst An,!ia
-624- Versete!e satani+e (a!man Rus)die India
-626- Amanta !ui <itt,enstein Daid &ar'son (DA
-628- Paradisu! orbi!or Duon, T)u ?uon, Vietnam
-6#0- Pendu!u! !ui 7ou+au!t Dmberto E+o Ita!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-6#1- Tru+ J "oost HCa,erman O!anda
-6#2- Poestiri din Obaba 5ernardo AtBa,a (pania
-6##- In interior $era!d &urnane Austra!ia
-6#*- O ru,a+iune pentru OCen &ean= "o)n Irin, (DA
-6#.- Ca apa pentru +io+o!ata Laura EsEuie! &eBi+
-6#1- Istoria asediu!ui Lisabonei "ose (arama,o Portu,a!ia
-6#4- Tru+u! este +a trebuie sa +ontinui sa respiri "ani+e $a!!oCa= (+otia
-6#6- &are!e roman indian ()as)i T)aroor An,!ia
-6#8- &e!an+o!ia re-istentei Las-!o Fras-na)or'ai Dn,aria
-6*0- Ramasite!e -i!ei Fa-uo Is)i,uro "aponia
-6*1- Campuri!e Londrei &artin Amis An,!ia
-6*2- Pa!atu! !unii Pau! Auster (DA
-6*#- (eBu! +irese!or "eanette <interson An,!ia
-6**- La Ae! +a iata Lorrie &oore (DA
-6*.- 5udd)a de !a periAerie ?aniA Fureis)i An,!ia
-6*1- Linii de umbra Amita $)os) India
-6*4- EBaminatoru! de !a mie-u! noptii <i!!iam Fot-Cin'!e (DA
-6*6- Despre +ura% Tim O/5rien (DA
-6*8- &u-i+a intamp!arii Pau! Auster (DA
-6.0- In +autarea pietrei Ai!o-oAa!e "im Dod,e (DA
-6.1- Printre Aemei "o)n &+$a)ern Ir!anda
-6.2- Dn maAiot !a ?o!!=Cood E!more Leonard (DA
-6.#- 7ii+a Pa!os &atesis -
-6.*- Verti,o <@$@ (eba!d $ermania
-6..- Ameri+an Ps=+)o 5ret Easton E!!is (DA
-6.1- Le,i!e Connie Pa!men O!anda
-6.4- D+i,asi Aara Aata ?ennin, &an'e!! (uedia
-6.6- Astradeni Eu,enia 7a'inou E,ipt
-6.8- Reinierea Pat 5ar'er An,!ia
-610- Tipi+ Pad,ett PoCe!! (DA
-611- &ao II Don DeLi!!o (DA
-612- Lebede sa!bati+e "un, C)an, C)ina
-61#- Ar+adia "im Cra+e An,!ia
-61*- ?idos de +iudat Est)er 7reud An,!ia
-61.- Amintiri!e p!oii (unetra $upta India
-611- Asp)ode! ?9D9 -(DA
-614- 5aiatu! ma+e!ar Patri+' &+Cabe Ir!anda
-616- Cum simte domnisoara (mi!!a -apada Peter ?oe, Danemar+a
-618- C!ubu! Dumas Arturo Pere--Reerte (pania
-640- (+ris pe +orp "eanette <interson An,!ia
-641- Drumu! +iori!or Iain 5an's (+otia
-642- Indi,o &arina <arner An,!ia
-64#- Pa+ientu! en,!e- &i+)ae! Ondaat%e (ri Lan'a
-64*- (e+retu! Aeri+irii A!i+e <a!'er (DA
-64.- Inima atat de a!ba "aier &ar!as (pania
-641- Trip!a o,!inda a sine!ui Hu!Ai'ar $)ose Pa'istan
-644- Dn+)iu! Petros si +on%e+tura !ui $o!dba+) Aposto!os DoBiadis Austra!ia
-646- Des+operirea paradisu!ui ?arr= &u!is+) O!anda
-648- Viata e un +araanserai Emine O-damar Tur+ia
-660- Inaintea +aderii noptii Reina!do Arenas Cuba
-661- Istoria se+reta Donna Tartt (DA
-662- Isprai!e si ne+a-uri!e ,abieru!ui &aEro!! A!aro &utis Co!umbia
-66#- Amintirea 5abi!onu!ui Daid &a!ouA Austra!ia
-66*- (tapanu! !umii 5)arati &u')er%ee India
-66.- (inu+iderea Ae+ioare!or "eAAre= Eu,enides (DA
-661- &emoria pietre!or Caro! ()ie!ds (DA
-664- Dn baiat potriit Vi'ram (et) India
-666- Ce mai )a+uia!a J "onat)an Coe An,!ia
-668- Eseuri de indra,ostit A!ain de 5otton E!etia
-680- $emene!e Tessa de Loo O!anda
-681- In +autarea unui posibi! dans A9L9 Fenned= (+otia
-682- Cante+ de pasare (ebastian 7au!'s An,!ia
-68#- Trainspottin, Irine <e!s) (+otia
-68*- (tiri de a+asa E9 Annie Prou!B (DA
-68.- Asteptand intuneri+u! @ asteptand !umina Ian F!ima Ce)os!oa+ia
-681- Inentarea +arnatu!ui +ondimentat +u +urr= DCe Timm $ermania
-684- Disparitia Dais Dab=deen $u=ana
-686- Rau! adan+ ()usa'u Endo "aponia
-688- Ca!atoria 7e!i+iei <i!!iam Treor Ir!anda
-800- &ando!ina +apitanu!ui Core!!i Louis de 5ernieres An,!ia
-801- Cat de tar-iu era @ +at de tar-iu "ames Fe!man (+otia
-802- (ora "a+)=m Topo! Ce)os!oa+ia
-80#- De+!ara Pereira ; o marturisire Antonio Tabu++)i Ita!ia
-80*- Croni+a pasarii ar+ ?aru'i &ura'ami "aponia
-80.- (Aanta 7e+ioara a asasini!or 7ernando Va!!e%o Co!umbia
-801- Pamant Par' F=on,-ni Coreea de (ud
-804- EBtinderea domeniu!ui !uptei &i+)ae! ?oue!!ebe+E Coreea de (ud
-806- Dra,oste +)inuitoare E!ena 7errante Ita!ia
-808- "urna!u! de noapte Petros &ar'aris Tur+ia
-810- (Aarsitu! poestirii L=dia Dais (DA
-811- Lu+ru! dra,ostei $i!!ian Rose An,!ia
-812- Dn e+)i!ibri pre+ar Ro)inton &istr= India
-81#- Cititoru! 5er)ard (+)!in' $ermania
-81*- (anta Eita Tomas E!o= &artine- Ar,entina
-81.- &orern Ca!!ar A!an <arner (+otia
-811- Ne+onso!atu! Fa-uo Is)i,uro "aponia
-814- A!ias $ra+e &ar,aret AtCood Canada
-816- &itra!iera de !ut Vi+tor Pe!ein Rusia
-818- Amu-ament inAinit Dais 7oster <a!!a+e (DA
-820- (train pentru totdeuna ?e!!a ?aasse "aa
-821- Ca!ea Aantomei Pat 5ar'er An,!ia
-822- 7ra,mente eAemere Anne &i+)ae!s Canada
-82#- ?a!u+inantu! 7ou+au!t Patri+ia Dun+'er "amai+a
-82*- O +omedie usoara Eduardo &endo-a (pania
-82.- (a +a-i in ,enun+)i Ann-&arie &a+Dona!d Canada
-821- &atase A!essandro 5ari++o Ita!ia
-824- Dumne-eu! !u+ruri!or marunte Arund)ati Ro= India
-826- &ar,ot si in,erii Fristien ?emmere+)ts 5e!,ia
-828- Viata inse+te!or Vi+tor Pe!ein Rusia
-8#0- Vieti par%o!ite Ri+ardo Pi,!ia Ar,entina
-8#1- "a+' &a,,s Peter Care= Austra!ia
-8#2- Lumea de din+o!o Don DeLi!!o (DA
-8##- Durabi!a iubire Ian &+ECan An,!ia
-8#*- 7o+ in+ru+isat &i=abe &i=u'i "aponia
-8#.- 5ib!ia +opa+u!ui otrait 5arbara Fin,so!er (DA
-8#1- Veroni'a se )otaraste sa moara Pau!o Coe!)o 5ra-i!ia 2Edi ie Tip:rit:3
-8#4- Ore!e &i+)ae! Cunnin,)am (DA 2Edi ie Tip:rit:3
-8#6- Hiua morti!or Cees Nooteboom O!anda
-8#8- (pinte+atoru! de nori Russe! 5an's (DA
-8*0- Ereti+u! &i,ue! De!iber (pania
-8*1- Parti+u!e!e e!ementare &i+)e! ?oue!!ebe+E- Reunion
-8*2- 5arAe in oras Arda! O/?an!on Ir!anda
-8*#- Tri!o,ia murdara a ?aanei Pedro "uan $utierre- Cuba
-8**- Dete+tii sa!bati+i Roberto 5o!ano C)i!e
-8*.- Di-,ratie "9&9 Coet-ee AAri+a de (ud
-8*1- De par+a n-as Ai Aost a+o!o (!aen'a Dra'u!i+ Iu,os!aia
-8*4- Romanti+ii Pan'a% &is)ra India
-8*6- In +autarea !ui F!in,sor "or,e Vo!pi &eBi+
-8*8- &u-eu! +apitu!arii ne+onditionate Dubra'a D,resi+ Iu,os!aia
-8.0- Dimire si +utremur Ame!ie Not)omb "aponia
-8.1- Casa Arun-e!or &ar' H9 Danie!eCs'i (DA
-8.2- 5!onda "o=+e Caro! Oates (DA
-8.#- 5art!eb= 0 Co9 EnriEue Vi!a-&atas (pania
-8.*- &i+i remedii ()as)i Des)pande India
-8..- (tat de Arontiera Tonu Onnepa!u Estonia
-8.1- Armonii +e!este Peter Ester)a-= Dn,aria
-8.4- Pata umana P)i!ip Rot) (DA
-8.6- Dinti a!bi Hadie (mit) An,!ia
-8.8- (ub pie!e &i+)e! 7aber O!anda
-810- Inima rosetii Ha'es &da AAri+a de (ud
-811- 7!ori!e in,)etate din martie Ismai! Fadare A!bania
-812- Diao!u! si domnisoara Pr=m Pau!o Coe!)o 5ra-i!ia
-81#- Dn tata obedient A')i! ()arma India
-81*- (arbatoarea tapu!ui &ario Var,as L!osa Peru
-81.- (uAo+are C)u+' Pa!a)niu' (DA
-811- (o!datii de !a (a!amina "aier Cer+as (pania
-814- Doi baieti inoata "amie O/Nei!! Ir!anda
-816- Nu te mis+a &ar,aret &a--antini Ir!anda
-818- Ispasire Ian &+ECan An,!ia
-840- Auster!it- <9$9 (eba!d An,!ia
-841- 5ine ati enit in ?i!!broCu! nostru P)asCane &pe AAri+a de (ud
-842- Viata !ui Pi Kann &arte! (pania 2Edi ie Tip:rit:3
-84#- Core+tii "onat)an 7ran-en (DA
-84*- P!atAorma &i+)e! ?oue!!ebe+E Reunion 2Edi ie Tip:rit:3
-84.- Omu! de ni+aieri A!e'sandar ?emon Iu,os!aia
-841- &idd!eseB "eAAre= Eu,enides (DA
-844- Tainuirea "o)n 5ani!!e Ir!anda
-846- Totu! este i!uminat "onat)an (aAran 7oer (DA
-848- FaA'a pe ma!u! marii ?aru'i &ura'ami "aponia
-860- Dmbra antu!ui Var!os Rui- HaAon (pania
-861- In o+)ii Lu+iei Art)ur "apin O!anda
-862- Orbita !ondone-a Iain (in+!air Tara $a!i!or
-86#- Insu!e Dan (!ei,) AAri+a de sud
-86*- Omonim ")umpa La)iri An,!ia
-86.- O intamp!are +iudata +u un +aine !a mie-u! noptii &ar' ?addon An,!ia
-861- (u++esoru! Ismai! Fadare A!bania
-864- Doamna numaru! 1# "ose Car!os (omo-a Cuba
-866- Ce am iubit (iri ?ustedt (DA
-868- A!b pe ne,ru Ruben $a!!e,o Dniunea (oieti+a
-880- C)ipu! tau@ maine "aier &arias (DA
-881- Drop Cit= T9 Cora,)essan 5o=!e (DA
-882- Noru! At!as Daid &it+)e!! An,!ia
-88#- In seri+iu! Arumusetii A!an ?o!!in,)urst An,!ia
-88*- 2111 Roberto 5o!ano C)i!e
-88. Cartea despre 5!an+)e si &arie Per O!o EnEuist (uedia
-881- &aestru! Co!m Toibin Ir!anda
-884- Comp!otu! impotria Ameri+ii P)i!ip Rot) (DA
-886- &area "o)n 5ani!!e Ir!anda
-888- O du+em bine Arno $ei,er Austria
-1000- (ambata Iain &+ECan An,!ia
-1001- &asurarea !umii Danie! Fe)!mann $ermania