Sei sulla pagina 1di 3

MARIJA MONTESORI

Roena 1870. godine u Chiaravelle, Iali!a.


Od n!ene re"e godine #orodi$a %ivi u Ri&u, '(olovala )e u Ri&u.
Inere)u!e )e *a #rirodne nau(e.
18+,. godine #o)ala !e #rva %ena le(ar
- o(u )udi!a radila !e u #)ihi!ari!)(o! .olni$i, )a de$o& o&eeno& u ra*vo!u.
- )aradn!i )a Iardo& i Segeno& ra*rau!e &aeri!ale *a de$u )a #o)e.ni&
#ore.a&a.
Sve vi'e )e .avila #edagogi!o&.
/. !anuara 1,07. godine ovara #rvu 01e2!u (u"u3 u Ri&u.
Tra%ila !e novi #ri)u# u o.ra*ovan!u i va)#ian!u de$e.
Od 1,0,. godine na#u'a le(ar)(u #ra()u i #o)ve"u!e )e o.ra*ovan!u va)#ia2a i
u2iel!a.
N!ena &eoda !e #ri!va"ena u &nogi& *e&l!a&a, n!ena dela do 1,17. godine
#revedena )u na dvanae) !e*i(a.
AMI4Inerna$ionalna Mone)ori a)o$i!a$i!a 5 !e o)novala 1,6,. godine.
Ne#re)ano radi, #uu!e #o $elo! *e&l!i.
7o)le II. Sve)(og raa #o)e#eno )e o.navl!a!u i ovara!u )e ne(ada'n!e i nove
Mone)ori in)iu$i!e. 1o.iva #ri*nan!a *a )vo! rad.
-&ire 1,86. godine u Norve'(o!, #lanira!u"i #u u 9anu, gde !e re.ala
#odu2avai a:ri2(e u2iel!e.
O 7E1A9O9IJI MARIJE MONTESORI
- )redi'e &one)ori #edagogi!e !e 1ETE.
7ola*i od 7OTRE;E 1ETETA.
CI<J va)#ian!a= !e o.ra*ovan!e, (o!i o&ogu"u!e da )va(o nae )vo!u ulogu, )vo!e
&e)o, )vo! $il! #o)o!an!a i dai &u &ogu"no) da o o)vari.
Anro#olo'(o S>?ATANJE 1ETETA= #ru%an!e #arner)(e #o&o"i *a
)a&ora*vo!4 0 ra*&i'l!an!e o deeu )a&o&3 5 o n!egovo& vla)io&, gene)(i
odreeno& #rogra&u ra*vo!a.
-7IJAJ-@I -M 5 ne)ve)ni u#i!a!u"i u&= rano u2en!e Ado B. godineA , dee
ne)ve)no u#i!a ono 'o inen*ivno do%ivl!ava u )vo!o! o(lini.
4 )ve)ni u#i!a!u"i u& AB.4/. godinaA, o.ele%eve #o!avu )ve)i, vol!e,
ovladavan!e !e*i(o&, !avl!an!e ve'ina. 7o(a*u!e )ve)nu glad *a
*nan!e& i )i$an!e )lo%eni!ih ve'ina.
7ERIO1I 7OSE;NE OSET<JI?OSTI= unura'n!i #ro$e), u (o!i&a nagoni
#od)i2u dee na odreenu a(ivno). 7ri)uan !e u odreeno& vre&en)(o&
#eriodu.
-nura'n!a o)el!ivo) !e a, (o!a vodi dee i*.oru u ra*noli(o! )redini, do onoga
'o &u !e nu%no *a ra*vo!, a(o 'o ga 2ini o)el!ivi& *a ne(e )vari, a
indi:erenni& *a druge.
O)o.ine #erioda #o)e.ne o)el!ivo)i= -NI?ERCA<NOST,
7RED<A7ANJE,?REMENSDA O9RANIEENOST, -OE<JI?OST.
FACE RAC?OJA= od roen!a do /. godine
od /. do 16. godine
od 16. do 18. godine
ADTI?NOST 1ETETA= (rean!e )e ne )hvaa (ao gi&na)i(a, nego (ao
:ilo*o:i!a (rean!a.
Drean!e !e ele&enarna #ore.a deea.
1ee i&a )lo.odu (rean!a.
NECA?ISNOST 5 07OMOCI MI 1A -RA1IM SAMG3
Ne*avi)no) )e ogleda u #rirodno! e%n!i deea da .ude 'o )a&o)alni!e u o(u
)vog ra*vo!a.
SAMOSTA<NOST= Mone)ori va)#ia2 #odr%ava ra*vo! )a&o)alno)i i* )vo!e
)e(undarne uloge= od.a$u!e )uvi'e #o)edni2(i ili *a'ini2(i )av #re&a deeu i
2e(a da &u )e dee )a&o o.rai (ada *a o i&a #ore.u.
S<O;O1A= )lo.oda ne *na2i da )va(o 2ini 'o ho"e, nego da !e )a& )e.i
go)#odar.
To !e ra*vo!ni #ro$e), #ri (o!e& )e u2i ne*avi)no), di)$i#lina, #o'ovan!e
odreenog reda, odgovorno).
9rani$a &o!e )lo.ode !e )lo.oda drugih.
Te&el! )lo.ode !e l!u.av.
7RI7REM<JENA SRE1INA= o(olina, (o!a !e #ri&erena #ore.a&a deea i nudi
)ve 'o deeu #ore.no *a :i*i2(i, u&ni, du'evni ra*vo!. Igra (l!u2nu ulogu u
ra*vo!u dea. Mone)ori !e #o)avila i*u*eno )roga &erila #ri&re&l!ene )redine.
MONTESORI MATERIJA<I= Mone)ori &aeri!ali )u #o)e.ni dida(i2(i
&aeri!ali, (o!e !e na e&el!u )vo!ih o#a%a!a de$e i i)(u)va u radu )a de$o&, e
#rou2ava!u"i radove Iarda i Segena ra*vila Mari!a Mone)ori.
O)o.ine &aeri!ala= do)u#no) deeu, #od)i$an!e a(ivne deeove delano)i,
#ri&ereno) #ore.a&a i )#o)o.no)i&a deea, &ogu"no) uo2avan!a #ogre'(e u
radu, !edan &aeri!al i*la%e )a&o !edan #re.le&, od !edno)avni!eg (a
)lo%eni!e&,od (on(renog #re&a a#)ra(no&, uve( )e nala*i na i)o& &e)u,
)lo%eno i)i& redo)ledo&. 7re*ena$i!u &aeri!ala va)#ia2 i*vodi (ro* 0o)novnu
le($i!u3.
MONTESORI ?AS7ITAE= Odra)la o)o.a !e u*or de$i.
Mone)ori va)#ia2 vodi indire(no.
Tre.a da *na do#u)ii deeu da )a&o gradi )vo!u li2no), nala*i )vo! )o#)veni
ria&, )a&o odlu2u!e i #o)a!e ne*avi)no.
-&e"e !e Mone)ori va)#ia2a na)lu"ivan!e #o!ave ra*do.l!a #o)e.ne o)el!ivo)i
(od #o!edinog deea i #oo& nuen!e na dohva i uvid o&e #ri&erenog
&aeri!ala.