Sei sulla pagina 1di 9

INSPECTORATUL

$COLARJI,DETEAN
BIHOR
MINISTERU]-
ErlJcA:r::
NAIONALa
M.srlvl Data
lc
.o2.2o14
CATRE
CENTRELE DE COMUNICARE,
Ve rugem sa transmitet! unitetilor gcolare arondate centrului
In atentia Conducerilor Unitdtilor de lnvdlimAnt.
Vd ingtiinldm ci incepdnd cu data de 10.02.2014, s-a revizuit Procedurd
Operationale privind organizarea gi desfdgurarea excursiilor gcolare in unit5file de
invetemant din
judetul
Bihor.
Rugem a fi
prelucrate in cadrul consiliilor profesorale gi
afigati .
Procedura operationale poate fi consultat5 gi pe site-ul: www.isibihor.ro, la
sectiunea Educatie Permanente FormalA-Non Formala.
I NSPECTOR SCOLAR GENERAL INSPECTOR
SCOLAR
ProlDaniel Proi
Str. Mihai Emincsd tu. 11, 410019, Oradea Tel +40 (0) 259 41 64 54
Tel.fa! +4 (0)1359 a3 62 07,
lax +40 (0) 2s9 41 80 14
140
lo)
259 47 02 22,
Wcbrl^'w.isjbilal.lq
E mail isibihortalahoo.om
l5J Bihor PROCEDURA OPERATTONATA
Privind oraganizarea
sidesfaturareaexcursiilorscolarein
unitS!ile
de invet;m6nt din
judlul
Bihor in anul gcolar 2013-2014
Editiar 1
Nr. de ex: 3
Departamentul
DESCENTRALIZARE
9I MANAGEMENT
INSTITUJIONAT.
DEZVOLTAREA
RESURSEI UMANE
Revi zi a: 1
Nr. de ex: 3
Pagine l din 5
Exempl ar nr. 3
1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA. VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU
DUPA CAZ. A REVIZIEI iN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE:
2. STTUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR iN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII
Elemente
pri vi nd
responsabi l i i /
Operal i unea
Numel e
ti
Pl enumel e
Functia Data Semndtura
I 2 3 4 5
1. 1. El aborare Prof . Mi oara
Ti gan
I nspect or
t col ar
de
speci al i t at e: educal i e
pef manent S
9i
acdvitate educativd
f ormal S
$i nonf ormal ;
06. 01. 2
0r4
a
Jr,
L
L. 2. Veri f i caae Prof . Ni col ae Avram l nspect or
9col ar
general adj unct
27.O7.2
014
4,6.rc
1. 3. Aprobare ProT. uant el
Negf ean
I nspect or gcol ar
general
31.01.2
Dt4
ffi";
[3\H
\fJfcr
v,t
ryJi
Arhivare ProF. Mi oara Ti gan I nspect or
9col ar
de
speci al i t at e: educal i e
permanent ,
37.O\.2
014
q
T1'!
{=A"j
Y*i>)
E LOR PROCEDURI
OPERATIONALE:
Edilia/revizia
in cadrul
editiei
Componenta
revizuitd
Modalitatea reviziei Data la care se aplicE
prevederile editiei sau
reviziei
7 2 3 4
2, L, Edi l i a 1
01. 10. 2012
Edi l i a: 1
Nr. de xi 3
PROCEDURA OPERATIONA
Privindoraganizarea ti
desfeturarea
excursiilor 5colarein
unitile
de inv5lem6nt din
judelul Bihor in anul
Scolar
2013-2014
Departamentul
DESCENTRALIZARE
5I
MANA6EMENT
INSTITUTIONAL.
DEZVOLTAREA
RESURSEI UMANE
Revi zi a: 1
Nr. de ex: 3
Pagina 2 din 5
2. 2, Revi zi a 1
Revi zi a 2
REVIZIA DIN CADRUL EDITIEI PROCEDURII GENERALE
4. SCOPUL PRODUCERI I GENEMLE:
Prezent a
procedurd st abi l egt e modul i n care se organi zeaz; 9i
se aprobe excursi i l e
Scol are
i n cazul uni t dl i l or de i nvdt dmAnt di n
i udet ul
Bi hor'
ResponTabi l ri area
pdr t i l or i mpl i cat e
i n I eal i zarea aci i vi t 6l i l or exl rascol are' a
excursi i l or.
5. DOMENI UL DE APLI CARE A PROCEDURI I GENERALE:
Procedura se adreseaza:
. Inspecl orul ui tcol ar Seneral
. Inspectorul ui
gcol ar general adj unct al Departamentul ui
Management
Insti tul i onal Dezvol tarea Resursei
umane
. Inspectorul ui
gcol ar de speci al i tate
pentru educal i e
permanente
5i
nonformal ;
Departament
Func! i a
Nume
9i
Prenume
Data
primirii
Semndt
ura
b\\
]a
74
Saopul
di f uzi ri i
Exem-
prar
nf .
1 2 3
4
5
6 7
Aprobare
l Conducere
l nspecror
gcol ar
Seneral
Prof . Negrean
Dant el
c.A. \ rJ" -
hH=
Avizare
1 conducere
I nspect or
gcol ar general
adi unct
Prof. Nicolae 27.ol.nw
tlit{
I
q:l
(M",
3. 3. Apl i care
1 Uni t dl i
$col are
l nspect or
gcol ari de
speci al i t at e
conform
statul ui de
functi i aprobat
FI-.ih
\
!FL rl-7'
3. 4. Alte
scopuri
1 Tri mi s
pri n Cent rel e de comuni care t ut urol
unitiTilor de
i!!!!!tui4!-
_ --
PROCEDURA OPERATIONAd
Privind oraganizarea lidesfaSurarea
excursiilor tcolarein
uni$lile
dei nv; Fmant di n
i udet ul
Bi hori n anul t col ar
2013-2014
Edi t i a: 1
Nr. de ex: 3
lSl Bihor
Departamntul
DESCENTRALIZARE
5I MANAGEMENT
tNSTtTUTIONAL.
DEZVOLTAREA
RESURSEI UMANE
Revi zi a: 1
Nr. de ex: 3
Pagina 3 din 5
Exmpl ar nr. 3
. Di rect ori l or uni t d! i l or de i nv; ! 5m6nt
. cadrel or di dact i ce di n uni t Sl i l e dei nveFmant
. Asoci al i ei
pdri nl i l or di n f i ecare uni t at e de i nv; l dmant
Prezent a
procedur; est e apl i cabi l i
personal ul ui di dact i c de conducere' de
i ndrumare 9i
cont rol i n cadrul l Sl Bi hor,
personal ul ui de conducere di n uni t ; ! i l e de
i nv: Fment
di n
j ude! ul Bi hor.
Aceast d
procedur; se apl i c; i n t oat e uni dl i l e de i nvi t Smant di n
j udel ul Bi hor'
6. DOCUMENTE
DE REFERI NTA:
6.1. Legea Edr.rcatiei Naiionale nr' 1/2011
5,2- Regulamentul intern al S.l Bihorj
6.3. Regulamentulde
o rganlzare :i
funqiona re a unitS!ilor de l^nv;eSmant
preunlversitari
6.4. Strategla M Ed.C de dezvoltare a activitEli or educative tcoLare tiextragcolare-2005'
6. 5. Of di nul MECLnr '
5132/ 10 09 2009 pr i vi nd act i vl t ; l i l e speci f l cf unct i el de
di r i gi nt e'
5' 6' or d] nu] MEc| nr ' 3337108' 03' 2002' pr i v] ndact ] vi t at eadesf S5ur at edeconsi l i er u| pent r Lr pr oi e. t e
glpro6rame educativetcolare tiextralcoLarein
cadrul unitelii de inv;iSma nt preunivers tarl
7, DESCRI EREA PROCEDURI I GENERALE:
ResponsabilitSti
cadrul dldactic/cadrele
Cu cel put i n 2- 3 s5pt i r n6nl
]^nalnta ef ectu;rii exculsiei
Propunerea excurslel de c;tr cadrul
dldactic sau de cStre elvi/pirinll
CadrLrl didactic/cadrel
Cu ce pl l l n 2 3s; Pt ; mani
inaintea ef ectuirii exc!rslei
pre-zentre
a sol icita rl i exc u 6i ei co nsl ll ul ! i
clasei si cond!icerli !initiiil tcolare
-
ob!inerea acordului PSriniiLof
Cadru didactic/cadrele
Cucel pul i n2 3si pt Smanl
inalnta fectu:rii excurciei
Pr eat ar ea sol cl t ; r i excur sl el
pSnnt i or
clasei 5i
obtinrea acord!l!i acestora.
cadrul didactic/cadrele
cucel pl l i n os: Pt i mana
inaintea ef ctu:f ii excirf siei
Realidea Lnnructaju u elev lor privind
normele d e co mportam e.t
9i
scuritaie
pe
perloada excuBiel
-
cu proces'verbal.
l adus l a cLr no: t i nt a Pi r i nl i l of
cadrul didactic/cadreLe
cu cel
put i n o sePt ; manS
inalntea ef ectu;rii excursii
Pr o. es! l ver bal est ei nsoi i t de Lr i t abeL
cLr pf i nzend numel e el evl Lor car e se
depl aseazbi n excuf si e cu semn; t ur i l e l or
i i
al e
pAr i nt i Lor '
l9J Bihor
Departamentul
DESCENTRALIZARE
9I MANAGEMENT
rNsTlTUrloNAL.
DEZVOLTAREA
RESURSEI UMANE
--
PROCEDURA OPERATIONATi
Privind oraganizarea Si
dsfesurarea excursiilor
gcolarein unitS!il
dei nGt dment di n
j udt ul Bi hori n anul
9col ar2013' 2014
Edi t i a: 1
Nr. de exi 3
Revizia: 1
Nr. de ex: 3
Pagi na 4 di n 5
Exempl ar nr. 3
Avi zat dedi r ect of ul
uni t at i i
t coLar e
Completarea
proiectului excLr6lei 9l
a
anexeLor , conf or m model ul ! i post at
pesi t e ul
r5l Bihor, avizat de directoru I u niteii
tcolare
(2 exemplare).
cu cel pLrt l n o sSPt Smane
inaintea ef ectuiril excursiei
Cadrul didactic/cadreLe
implicat/implicate Directof !L
7. 7.
Avizarea
proiectului excu6iei de catre
i nspect or ul educat i vsl i ncazur i except i onal e
de catre lnspectoriide
proiecte Proiectu
excufsielin striin;tate este avizt de
lnsoectoruL scolar seneraL
adj!nct
Cu cel put i n osi pt em6n;
lnaintea ef ectu:rii excursiei
cadruL didactic/cadrele
implicat/implicate InsPctof ul
le vit5
programarea excuBiilorin timpul ZiLeLe aferente Prograrnului
PSr i nl l i
8. RESPONSABILITATI
SI RASPUNDERIiN DERULAREAACTIVITATII
8, 1. I nspect orul scol ar
qeneral
. Deci de pe baza anal i zai ef ect uat e i ni l i erea de act i vi t ; l i de rnodi f i care sau compl et are
a proceduril
. Deci de ni vel ul de vi zi bi l i t at e
publ i cd a proceduri i
Dezvol t area Resursei umane-
. Avi zeazd Si veri f i c;
respect area
proceduri i .
. Avi?eaz;
proiectele de excufsiein stf;in;tate
8. 3, l nsoect orul
scol af de educat i e
permanenU f ormal d si nonf of rnal '
. El aboreazS
procedura pri vi nd organi zarea
gi desf ; $urarea excursi i l ort col arei n
uni t 6! i l e de i nvel ; mant .
. Transrnite
procedura c;tre unititile
$colare
. Avi zeaze
proi ect ul excursi ei uni t Sl i i
gcol a re.
.
'inregistfeaz:
;i
arhiveaz;
prolectele excursiilor avizate
8.4. Directorul unitetii de invSt;ment:
. Aduce l a cunot t i nl a cadrel of di dact i ce 9i
a pSri nj i l or prezent a proceduri
. Moni t ori zeaz; organi zarea act i uni Lor cupri nsei n
procedurS
. El aboreaz;
pe baza Regul ament ul ui I nt ern al t col i i , I nst ruct aj ul
pri vi nd prot e4i a
el evul ui 9i
a cadrul ui di dact i ci nsol i t or
pe peri oada ef ect u: ri i excursi ei '
. Avi zeazi t oat e document eLe necesare depl asAri i i n excuf si e
. Verifice respectarea
proceduriiin unitatea
gcolare
8. 5. Cadrel e di dact i ce
l5l Bihor
PROCEDURA OPERATIONATA
Privind oraganizarea 5i
desfegurarea excursiilor
9olarein
uni!ile
dei nv4i mant di n
j udel ul Bi hori n anul $col ar
2013-2014
Edi t i a: 1
Nr. de x: 3
Departamentul
DESCENTRAIjZARE
5I MANAGEMENT
INSTITUTIONAL
DEZVOLTAREA
RESURSEI UMANE
Reviriai 1
Nr. de xi 3
Pagi na 5 di n5
Exmpl ar nr. 3
. Prel ucreaz; , l a i nceput ul anul ui gcol ar
t i
ori de cat e ori est e nevoi e, l a cl ase
5i
l a
gedinlel cu p6rinlii, prezenta procedure.
. intocme9te im pre u n6 cu d irectoru I
Scolii,
consilierul educativ
sicomitetulde
parinti
instructajul
privind normele de protectie
9i
securitate a elevilor
9i
a cadrelor didactice
pe peri oada depl asSf i i excursi ei
. Respectd prezenta
ProcedurS,
8-6. comi t et ul de P; ri nt i
.
Cont ri bui e l a real i zarea I nst f uct aj ul ui pri vi nd
normel e de
prot eqi e gi securi t at e a
el evi l or
9i
a cadrel or dj dact i ce
pe peri oada ef edu; ri i excursi ei '
.
Sprijin; respectarea
procedurii.
. col aboreaza cu cadrel e di dact i ce l a rea i zareai n bune condi l i i a excursi ei pl ani f i cat e
9. Cupri ns
Numerul
in cadrul
procedurii
generale
Denumi rea component ei di n cadrul proceduri i
generale
Pagi na
L, Li st a resPonsabl l
aprobarea edi t i e
edi l i ei proceduri
l or cu el aborarea, vef i f i carea 9i
sau dupS caz, a f evi zi ei i n cadrul
operal i onal e
x
2, Si t ual i a edi l i i l or Si
a revi zi i l or i n cadrul edi l i i l or
proceduri i
oPerat i onal e
1
3. lrttcutL.a"d
p",-t*b b care se difuzeazS edilia
saL, dupa ca7. r ev r i a di " r
( r d' ul edi l i er or ocedLr i i
oper al : or al e,
2
Scopul
proceduri i oPeral i onal e
2
5. Domeni u, de apl i care a proceouri i operat i ora e
6. Documentele de referinj; aplicabile activitdlii
0roceourare
7. Descri erea
procedur general e
8. Responsabi l i t dt i t i
r; spunderi i n derul area act i vi t 6l i l
4
Cupri ns
5
SE PREZIN'A PENTRU iNS NTARE INAINiE DE CONiRACTAREA SERI/ICIILOR DE CAZABE 5ITRANSPOR|
Catre
tnspectorEtul Scola
I I udetean Bihor
vizat lsJ Bihor- Insp.ScolaF Activ.Educative
1' vtinniinGm de deplasarca/excuGialab6ra
destudii/asrcmenVtematid/' oncu6/resrival-ereduati
' u un numtrde
-el evi di ncasel e
5l
un numerde cadredi dacti cei nsol i toare
i l e, L Ma Mi M D i di l i aE /
reprocramati
7. Col Pcrl vul care rSspunde de o
cadrcdi dacd.el nsol i toarcarerl spundde5ecurl tatel evl l orrsubsennoti i i 6al tati di el evi tui noceottdexcu6i e'
decld.dfr
pe proptto tdspuhdete cd voh dsiguro secunbteo $iintegrildteo
elevibt potticiponti An electnt lnstujrco
elevilot, ptuentdndu te nomele de eanpatunent civitizat ti
cele pentru osiguoteo ihleAdtdtii lat
Jizke
Sos rea i napo' i n l o.al tatea
1.
5.
AN adultiLsoliton {p5rin1i,
tude, et. l
3,
rnstrudajul;levllorva
ri anexat prazenteicereri5lseva repetainainte de p ecarede cttre
OBanlzaea
progcmului de rccupeGre a orelor absente
. Esteer.u6iaanualrcueleviiclaselo.primare,nunecesit' progrcmderccupeE
o E 4 r q . " e o r c a t - d r I d e
" L
%L o d e / ! a " r c n u ' P d r J p I o Cc Y d e r e ' L p 4 a ' "
o El evi i tani ci panl i i ndl vi dual 5eangaj eazS
s' recuperezei n ri tm proprl ul eme e predatei n orel e de a ' are au abseni at
o i dhuc6tdepasaraseel ectueazti nti dpuprocramul ui 5' ol ar,rcctpedeaateotl Partqpatel o
lestival/concuts/conpe{fii/
nobititdli in codtut unot
ptoiecte
linontate
(E*conenius' c9s'
,
pentru pnJ$ati
si
etevi, se w lace in felul u mstor:
11. Al t eneni i uni cupr t i l aor gani zar eaSi desf i t ur ar eaexcur ei :
o cost u. l l e sunl supdr t at e de 0p, r n1l E
SJ
OMEdC Econsi i ul l ocaL Esponsot ul
GrupuLareindorafetru5aobllgatoriedeprimajutor/eslelnsoJit5decadrulmedlca
Cazarea esl e asl Sumtt l a
coi duce.ea uni ttl i i dei nvel eme ai nl omatoni tateateri torl a5depol 4l easupdepl asS
i el evi l or
DIRECTO&
SE PREINTA PENIRU INITIINTARE CU CEL PUTIN O SAPTAMANA1NAINTE
DE
PLECARE
TABEL NOMINAL
cuprinzand
participaniiila depLasarea/ excursia/tabira
de studii/ agrement/tematici/
col cu. s/ r er t val / - d
n pe oada
vdse- l -
7uor"rr,*tii,
a"ao,a^
"a
om luot la cunottntd rcsutile tle 'onPortare ti
secuitate Ptivin'r
eteplatdrco
in excutsiile ti
tabercle tcotarc ti
ne angajdnl sd Ie rcspeddm intocmoi
CONDUCATORUL
EXCUBSIEI: -'-sCMNAI-
CADRE DIDACTICE IN5OTIIOARE: -
SEMNAT-
DIRECTOR,
SEMNATURA ELEV.
cls. V'Vlll
SEMNATURA
PARINTE
o85.
NR, NUMELE 5I
CLASA
1.
2.
3.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
16,
17.
18,
zo.
21.
22,
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
SE PREZINTA PENTRU IN'TIIN'IARE CU CEL PUTIN O SAPTAMANA1NAINTE
DE
PLECARE
NOTA:
. Pentru oblinerea avizului, coordonatorul deplas5rii va prezenta la 15J
urrnatoareLe documente:
o O solicitare a directorului !niteliideinv:ternAnt
adresata
lispectortrlui
pentf u educalje
pef manenti'
privind
eliberarea avizului de deplasare de c;tre coordonatorLrl
excursiei{cu semnnturS,
gtampll;
9i
numir deinregistrare
aLui i t Sl l i ) ;
o Formulaful de excursie de maisus- semnat 9i ttampi
at de
dnecto rul un itilii de invS!d ma nt' c! tabelul nominal ca re
trebules; contin; atatsemn;tufi!e elevilor impLicali cat:i
aLe
P;rlnlllor
acestora;
o copie dupS proces ulverbal d la
sedinta
cu perinliiin
cadrulc;reia s au prelucrat date referltoare la deplasafea
respectiv:'
o ln cazul concursurilor/ festjvalurilor/
proiectelorin
!ari /
str5initate se va reaLiza 9io
scurt;
prezentare
{1-2
pag
)
NOfA:
orice deplasare
(xcursie, tabdr;, vjzitJ de studiu, etc
)presr'ipune
compltarea unulformular de excursiein 2 exemplare' Un!ldintre acesta
trebuie s5 fieinmenat iispctorului
pentru educalie
permanentA (un
exemplarin original) cu 3 zile lucritoareinainte
de deplasare-
Deplaserile in str5in:tate vor fi semnate 5i
de dtre tnspedorut lcolar
general/ adjunct, iar nobilitetile in cadrul
proieclelor vor fivizate 5i de
Inspectorul de
Proiecte.
Activit:!iLe te matice
(deplasdrile la muzeLr, teatrLr, bisric;, activit;!ile
sportive sau deplasareain
pafcetc.
)desfSSuratei'
cadrulorelof de c'rrs
vor f i dvt dl e oodr l a n: vel - l un t ; t i oe i ' v5l ; r r Anr
in timpu I an ului
fcotar,
in perioada cuBurilor te acordl aviz la nivelullsl
Bihor pentru urmdtoa rle situalii:
a) Excutsid dnuald penttu ctasele ptinate (dootin
lcttd)
b) Participare Id
festivd!/concurc/conpetifii/
nobilitd'i in
cadrul unot prciecte
linanlate
(Ex conenius' CBs, et'' )
.) Tobdft de studii
Pentu
.ldsete pinsrc ( noxin o
sdPtdn'nd)
NOfA:
o) Alte tiputi .!e excursii se vor orsohi^d dot in oforc o'ztor 'te 'uts