Sei sulla pagina 1di 12

Mali rje č nik sustava za relejnu zaštitu EES-a

AC supply - AC

accelerated underreach protection - AUP

accuracy

actual value

A/D converter - A/D (ADC)

adjacent

adjustable

aerial

alarm - AL

aliasing

all or nothing relay

allocate

analog input - AI

antenna

application program interface - API

arc

area control center - ACC

armoured cable

assembly

assigned error

associated breaker trip circuit

attenuation

automatic load restoration equipment

automatic reclosing equipment; automatic reclosing relay (USA)

automatic restoration equipment

automatic switching equipment

autoreclose interruption time

autoreclose open time

autoreclosure - AR

auxiliary circuit

auxiliary energizing quantity

auxiliary voltage - AUX

back up device

balance

band

band-pass filter

baseband

baseband transmission

beam

bias

binary input - BI

binary output - BO

bistable relay

bit

napajanje uređaja izmjenič nim naponom zaštita sa skrać enjem dometa toč nost prava (sadašnja) vrijednost analogno-digitalni (A/D) pretvornik susjedni koji se da podesiti, prilagodljiv antena (radio) alarm, signalizacija djelovanja zaštite subuzrokovanje sklopni relej, pomoć ni relej dodijeliti (mjesto, prostor), smjestiti ulaz za analogne velič ine (npr. struje) antena suč elje aplikacijskog programa luk, električ ni luk područ ni centar vođenja oklopljeni kabel skup uređaja, sklop; sastav, montaža naznač ena pogreška krug za isklapanje s postojeć im prekidač em prigušenje, slabljenje automatski uređaj za uspostavljanje optereć enja uređaj za automatsko ponovno uklju č enje - APU automatski uređaj za uspostavljanje EES automatski ure đaj za sklapanje vrijeme prekidanja pri APU vrijeme otvaranja pri APU automatsko ponovno uključ enje pomoć ni krug pomoć na poticajna velič ina pomoć ni napon (napajanja ure đaja) rezervni uređaj ravnoteža, simetrija; održavati ravnotežu, balansirati frekvencijski pojas (opseg frekvencije); pojas, područ je pojasnopropusni filtar, pojasni propusnik osnovni frekvencijski pojas prijenos u osnovnom podru č ju snop, zraka predpobuda, polarizacija, prednapon; polarizirati ulaz za binarne velič ine (npr. stanje aparata) izlaz za binarne velič ine (npr. komande) bistabilni relej bit, binarna znamenka, jedinica za sadržaj memorije

blocking overreach protection - BOP

blocking pilot wire relay

blocking protection

braid

break contact

broadband transmission

broadcast band

busbar

cable

calibration

carrier

carrierband transmission

carrier starting element

carrier-pilot protection (USA)

central processing unit - CPU

change over

change over contact; two way contact

channel - CH

characteristic angle

check code

check zone

choke

circuit breaker - CB (BKR)

cladding

clear

close - CL

co-ordinated control system - CCS

code

command output - CO

communication port - COM

comparator

compensation

composite cable

connection

contact assembly

control

conventional error

convert

convey

coordination time

core

corona

zaštita s produženjem dometa i spreč avanjem isključ enja relej s telekomunikacijskom vezom kojom se prenosi signal blokade zaštita s prijenosom signala blokade pletenica mirni kontakt širokopojasni prijenos frekvencijski pojas radio-prijenosa sabirnica kabel baždarenje, kalibriranje prijenosnik (fizič ki sustav); sustav za višestruku uporabu veza jednokanalni (modulirani) prijenos poticajni element prijenosnika zaštita s VF vezom centralna procesna jedinica promijeniti stanje preklopni kontakt kanal, frekvencijski pojas u komunikacijama; put za prijenos informacija u ra č unalu karakteristič ni kut zaštitni kod, kontrolni kod područ je provjere prigušnica; diskontinuitet u prijenosnoj liniji (kojim se ostvaruje induktivna sprega) prekidač oblaganje, prevlač enje jednog metala drugim izbrisati, brisati, resetirati; osloboditi, raskinuti (telefonsku vezu) isključ iti koordinirani sustav vođenja kod, sustav ugovorenih znakova za prijenos informacija; kodirati izlaz za upravlja č ke naloge (komande) serijski komunikacijski priklju č ak komparator, usporednik kompenzacija, izjedna č enje složeni kabel veza, povezivanje, spajanje, priklju č enje kontakt vođenje, upravljanje, regulacija; nadzor, provjera, kontrola dogovorena pogreška pretvoriti, pretvarati, prevesti voditi, prenositi; otpremiti, dopremiti vrijeme koordinacije (uskla đivanja) magnetska jezgra; jezgra optič kog valovoda; memorija s magnetskim jezgricama korona, luminiscentni izboj

corrugated

coupling

coupling capacitor

crosstalk

current transformer - CT

cycle

cyclic code

DC supply - DC

dead time

degradation

dependent time measuring relay

detector

digging

digital fault locator - DFL

digital fault recorder - DFR

digital input - DI

digital relay

digital signal processor - DSP

direct transfer trip - DTT

direct underreaching transfer trip protection (USA) - DUTT

directional comparison protection

directional relay

discrepancy

discrete

discrete Fourier transformation - DFT

discriminating zone

discriminator

disengage

disengaging time

dispensation

dispersion

disposal

disruption

distance protection

distance relay

distortion

distribution management system - DMS

disturbance recording

diversity

dual-comparison phase-comparison protection (USA)

duration

earth resistance

earth-fault protection

echo

echo function with weak infeed end

valovit, naboran veza, sprega vezni kondenzator preslušavanje strujni transformator ciklus, period; slijed postupaka, skup operacija u cjelini ciklič ki kod napajanje uređaja istosmjernim naponom beznaponsko vrijeme degradacija, pogoršanje, smanjenje vremenski zavisan mjerni relej otkrivač , detektor kopanje, traženje digitalni lokator kvara digitalni zapisiva č kvarova ulaz za digitalne velič ine digitalni relej; elektronič ki relej s digitalnom obradom informacija procesor za digitalnu obradu signala direktno daljinsko isklju č enje zaštita sa skrać enjem dometa i daljinskim (direktnim) isklju č enjem zaštita s uspoređivanjem smjera usmjereni relej nesuglasje, razlika, nedosljednost diskretan, pojedinač an, izdvojiv iz cjeline diskretna Fourierova transformacija područ je razlikovanja diskriminator, sklop za razluč ivanje; demodulator FM signala vratiti u poč etni položaj vrijeme mirovanja dijeljenje, podešenje raspršenje, disperzija raspolaganje, razmještaj, uporaba prekidanje (veze, spoja), kidanje toka distantna zaštita distantni relej izoblič enje podsustav za upravljanje distribucijom zapis poremeć aja višestruki prijenos; tehnika prijenosa s više prijenosnih sustava zaštita s punovalnom usporedbom faza

trajanje otpor uzemljenja zaštita pri kvarovima prema zemlji jeka, povratni signal povratno isključ enje sa slabo napajanog kraja voda

effective range

electrical noise

electrical relay

electrically erasable program read only memory - EEPROM

electromechanical relay

embedding

emergency load

encode; encipher; encrypt

energize

energizing quantity

energy management system - EMS

erasable program read only memory - EPROM

erroneous overreaching

erroneous underreaching

exposure

extension

extract

extreme range

facility

fading

fast Fourier transformation - FFT

fault contribution

fault impedance

fault location

feed

feeder

fiber cable; fiber optic cable - FO

filter

final condition

final endurance value

foil

frequency division multiple access - FDMA; frequency division multiplexing - FDM

frequency modulation - FM

full distance protection

full duplex; duplex

full-wave phase comparison protection

fuse

gain

gas discharge device

područ je toč nog rada električ ki šum električ ki relej, relej memorija za podešenja i podatke o kvarovima - brisanje električ kim putem elektromehanič ki relej ugrađivanje; oblaganje (izolacijskim materijalom) nužno optereć enje kodirati, šifrirati

uzbuditi, staviti pod napon, poticati, napajati poticajna (pojna) velič ina podsustav za poslovanje energijom memorija za pohranu programa - brisanje sadržaja UV osvjetljavanjem pogrešno produženje pogrešno skrać enje ozrač ivanje, osvjetljavanje, ekspozicija dodatno izvadak, izvod; izluč iti (signal, podatke) krajnje (ekstremno) područ je sredstvo za komunikaciju; postrojenje, zgrada, zemljišni posjed feding; promjene jakosti signala (zbog promjena u prijenosnom mediju) brza Fourierova transformacija doprinos struji kvara impedancija kvara pronalaženje mjesta kvara dovod (dovesti signal na ulaz sklopa); punjenje, unošenje podataka u ra č unalo; dovesti, opskrbiti dovodni vodič i; grupa linija za raspodjelu i napajanje optič ki (svjetlovodni) kabel

filtar; filtrirati konač no stanje zahtjevana vrijednost folija, tanki vodljivi listić višestruki pristup s frekvencijskom raspodjelom; frekvencijski multipleks frekvencijska modulacija višesistemska zaštita potpuni dvosmjerni kod; istovremeni prijenos informacija u suprotnim smjerovima zaštita s punovalnom usporedbom faza osigura č pojač anje, dobitak uređaj s plinskim izbojem

gateway - GW

graded index fiber

ground current

ground differential protection (USA)

ground fault protection (USA)

ground loop

ground overcurrent protection (USA)

guard signal

half duplex

half-cycle

half-wave phase comparison protection

hazard

high impedance differential protection

high performance

high-pass filter

host computer

impedance earthed

impulse noise

inadvertenly

incorporate

independent time measuring relay

indication - IND

inductive pickup

influencing quantity

initial condition

injection

input circuit

input energizing quantity

input/output interface - I/O

instantaneous

integrated services digital network - ISDN

intensitiy modulation

interference

interlock

intermittent

internet protocol - IP

intertripping

intertripping underreach protection - IUP

introduce

just value

laser diode

launching

lay

lead

suč elje; rač unalo za komunikaciju s CDU vlakno sa stupnjevanim indeksom prelamanja zemna struja, struja uzemljenja diferencijalna zaštita pri kvarovima prema zemlji zaštita pri kvarovima prema zemlji petlja uzemljenja nadstrujna zaštita pri kvarovima prema zemlji zaštitni signal prijenos informacija naizmjeni č no u suprotnim smjerovima poluperiod, poluciklus zaštita s poluvalnom usporedbom faza opasnost, rizik visokoimpedantna diferencijalna zaštita visoki zahtjevi visokopropusni filtar glavno rač unalo uzemljenje preko impedancije impulsni šum, impulsne smetnje nenamjerno, nepažnjom pripojiti, spojiti vremenski nezavisan mjerni relej signalizacija inducirane smetnje u vodič ima; induktivno primanje utjecajna velič ina poč etno stanje, poč etni uvjeti injektiranje, ubacivanje, uvo đenje ulazni krug ulazna poticajna velič ina ulazno/izlazno suč elje trenutač an digitalna mreža s integriranim uslugama modulacija jakosti, modulacija gusto ć e smetnja, interferencija, uzajamni utjecaj zaprti, zaustaviti, blokirati; zaporni uređaj, uređaj za blokiranje isprekidan, povremen, diskontinuiran mrežni komunikacijski protokol daljinsko isključ enje zaštita sa skrać enjem dometa i daljinskim (direktnim) isklju č enjem uvesti, upoznati, predstaviti izmjerena vrijednost laserska dioda, diodni laser proces prijenosa energije od koaksijalnog kabela do valovoda aksijalna duljina namota (kabela ili vodič a) žičani vodič , vod; vođenje, voditi

least squares method

light emitting diode - LED

lightning

limiting breaking capacity

limiting cycling capacity

limiting making capacity

line coding

line differential protection (USA)

line protection - LP

line trap

line-of-sight distance

linesman

liquid crystal display - LCD

load impedance

load management system - LMS

load-shedding protection

loadability

local area network - LAN

lockout

longitudinal differential protection

loop

loss-of-synchronism protection

loss-of-voltage protection

low impedance differential protection

low-set relay

magnitude

maintenance

make contact

malfunction

man machine communication - MMC

Manchester code; phase coding

match

matching transformer

measuring relay

mho (reciprocal ohm, siemens)

microwave frequencies

microwave link protection

mikroprocessor - MP (µP)

mismatch

mode of propagation

modem (modulator/demodulator)

metoda najmanjih kvadrata svjetleć a dioda munja, bljesak munje granič na snaga isklopa granič na snaga ciklusa uklopa i isklopa granič na snaga uklopa linijsko kodiranje uzdužna diferencijalna zaštita zaštita voda linijski filter, uređaj za smanjenje utjecaja nepoželjnih efekata na vodu udaljenost od predajnika do horizonta nadzornik; serviser telefonskih i telegrafskih vodova zaslon s tekuć im kristalima impedancija optere ć enja; pogonska impedancija podsustav upravljanja potrošnjom zaštita pri rastereć enju opteretivost lokalna (informacijska) mreža simultano mehanič ko blokiranje; nemoguć nost uspostavljanja telefonske veze uzdužna diferencijalna zaštita petlja zaštita pri ispadu iz sinhronizma zaštita pri nestanku napona niskoimpedantna diferencijalna zaštita niskoimpedantno podešenje releja velič ina, kvantitativni iznos, apsolutni iznos održavanje radni kontakt kvar, greška, neispravan rad komunikacija č ovjek-stroj manč esterski linijski kod

prilagođenost, usklađenost; prilagoditi, uskladiti, usporediti, podesiti prilagodni transformator, transformator za prilagođavanje mjerni relej simens, izvedena SI jedinica električ ne vodljivosti mikrovalne frekvencije (reda velič ine 1.E9 - 1.E11 Hz) zaštita s mikrovalnom (UKV) vezom; usmjerene mikrovalne veze mikroprocesor neprilagođenost, neusklađenost, nepodudaranje nač in širenja valova, mod propagacije modem; uređaj koji omoguć ava prijenos digitalnih

modulating

monomode optical waveguide; single mode optical waveguide

monostable relay

multiplex

multiplexer - MUX

multipoint; multidrop

multi-terminal lines

mutual

mutual coupling compensation

narrow-band frequency modulation - NBMF

national control center - NCC

network - NET

neutral current protection

nominal range

nominal value

non polarized relay

non-segregated phase comparison sheme

non-unit protection using telecommunication

object bus - OB

object bus interface - OBI

offset

on line (online)

on-off mode

one-way communication

open circuit

open systems interconnection - OSI

operate

operate time

operating code

operating coil

operating coil

operational intertripping

operative range

opposition

optical link protection

optocoupler (optoisolator) - OC (OI)

optoisolator; optical isolator

out-of-step protection

output break circuit

output make circuit

signala na daljinu moduliraju ć i jednomodni optič ki valovod

monostabilni relej višestruk, multipleksan; višestruki prijenos, multipleks ulazni birač višespojne veze

vod s tri ili više završetaka međusobna međukompenzacija uskopojasna frekvencijska modulacija

nacionalni centar vođenja mreža nadstrujna zaštita pri kvarovima prema zemlji nazivno podru č je nazivna vrijednost nepolarizirani relej fazna usporedba bez razlu č ivanja faza pogođenih kvarom zaštita s telekomunikacijskim prijenosom naloga sabirnice za povezivanje na razini polja suč elje sabirnica na razini polja izjedna č iti, poravnati, ukloniti; pomak, odstupanje izravno povezan (s ra č unalom); izravno upravljan centralnom procesorskom jedinicom dvopoložajni mod jednosmjerna komunikacija otvoreni (prekinuti) strujni krug povezivanje otvorenih sustava raditi, djelovati vrijeme rada, vrijeme djelovanja radni kod diferencijalni (ili radni) svitak radni svitak pogonsko isključ enje kao posljedica isključ ivanja uslijed zaštite radno područ je protufaza, protufazni odnos zaštita s optič kom vezom optič ko suč elje optič ki izolator

zaštita pri ispadu iz sinhronizma isklopni krug uklopni krug

over current - O/C

overcurrent protection

overlap

overload

overload protection

overreach; overreaching protection (USA)

overvoltage protection

parity

path

performance characteristics

performance requirement

permissive overreach protection - POP

permissive protection

permissive underreach protection - PUP

personal computer - PC

phase comparison protection

phase-fault protection

pilot

pilot protection (USA)

pilot wire protection

point-to-point communication

polarity

polarized relay

pole

porcelain capacitor

potential transformer

power output

power-line carrier protection

preset

primary relay

process communication network - PCN

programmable logic controller - PLC

prohibit

propagation

protection using telecommunication

proximity

pulse-code modulation - PCM

pulse-frequency modulation - PFM

quadrilateral masurements

quantize

quiescent

radio channel

nadstrujna funkcija nadstrujna zaštita; prekostrujna zaštita preklapanje; preklopiti preoptereć enje zaštita pri preoptere ć enju produžiti; zaštita s produženjem dometa nadnaponska zaštita paritet put, kanal, linija, kontura radne karakteristike tehnič ki zahtjev, zahtjev za određenim radnim karakteristikama zaštita s produženjem dometa i indirektnim isključ enjem zaštita s indirektnim isklopom zaštita sa skrać enjem dometa i indirektnim isključ enjem osobno rač unalo zaštita s usporedbom faza zaštita pri višefaznim kvarovima pilot, signal provjere (prijenosnog sustava) zaštita s telekomunikacijskom vezom zaštita s telekomunikacijskom žič anom vezom komunikacija između dvije nepomič ne stanice; komunikacija od toč ke do toč ke polaritet polarizirani relej stup porculanski kondenzator naponski transformator, transformator napona izlazna snaga zaštita s VF vezom po dalekovodu postaviti (poč etne uvjete); prethodno namjestiti primarni relej procesna mreža za prijenos podataka programirljivi logič ki uređaj spriječ iti, zabraniti, ne dopuštati širenje, rasprostiranje, propagacija zaštita s telekomunikacijskom vezom blizina pulsno-kodna modulacija pulsno-frekvencijska modulacija kvadratič na ( č etverostrana) mjerenja kvantizirati, podijeliti na diskretne vrijednosti miran, nepobuđen radio-kanal;

radio communication

radio frequency - RF

random access memory - RAM

random noise

range

rate

rated value

ratio

ready - RDY

real-time clock - RTC

receive data - RxD

receiver - R

reclaim time; reset time (USA)

reclosing relay

reclosure

recovery time

redundancy

reed relay

reference direction

refraction

regional control center - RCC

register

rejection band

relative error

relay monitoring system - RMS

relay testing and simulation system - RTS

release - RL

release condition

release time

reliability

remainder

remote metering

remote precision

remote protection

remote terminal unit - RTU

repeater

reset

resetting time

resetting value

resolution

response

restraint coil

frekvencijski pojas radio-komunikacija radio-frekvencija; frekvencijski pojas radio-komunikacija upisno-ispisna memorija za podatke sluč ajni šum opseg, područ je, domet brzina, uč estalost; broj promjena iznosa u vremenskom razdoblju zajam č ena vrijednost omjer spreman sat realnog vremena primiti podatak prijemnik; slušalica telefonskog aparata povratno vrijeme pri APU

relej s automatskim zatvaranjem uklop vrijeme oporavljanja zalihost, pretek, redundancija, suvišnost rid relej referentni smjer, usporedbeni smjer lom, prelamanje, refrakcija regionalni centar vođenja registar, spremnik, memorija; upisati, zabilježiti nepropusni (frekvencijski) pojas relativna pogreška sustav za (daljinski) nadzor zaštite sustav za simulaciju i ispitivanje relejne zaštite otpustiti, osloboditi stanje mirovanja vrijeme mirovanja pouzdanost ostatak daljinsko mjerenje daljinska preciznost daljinski povezana zaštita udaljeni terminal; daljinska stanica - DAS repetitor, obnavlja č signala vratiti se u po č etni položaj povratno vrijeme povratna vrijednost razluč ivnje, rezolucija; rješenje, objašnjenje, zaklju č ak odziv (sustava), povratna poruka stabilizacijski (ili pridržni) svitak

restricted earth-fault protection

revert

root mean square value - RMS

sample

sample and hold - S/H (S&H)

saturation

scanning

secondary relay

segregated phase comparison sheme

self-capacitance

sensing element

sequence

setting

shield wire

shielded wire

shunt relay

signal-to-noise ratio - SNR

simplex

simulate

simultaneous

single-comparer phase comparison protection (USA)

single mode optical waveguide; monomode optical waveguide

single pole reclosing equipment; single phase reclosing equipment

solidly earthed

source impedance

specified time relay

spectral window

spurious

square wave

square wave amplifier

standard ASCII device interface - SADI

start - ST

static relay

station bus - SB

station computer - SC

steel rod

step index fiber

stop band

strand

stray radiation

diferencijalna zaštita pri kvarovima prema zemlji okrenuti, vratiti (u prijašnje stanje) efektivna vrijednost neke velič ine uzorak; uzorkovati, uzeti uzorak podsustav za uzimanje uzoraka i zadržavanje podataka zasić enje, zasić enost pretraživanje, skeniranje sekundarni relej fazna usporedba s razluč ivanjem faza pogođenih kvarom samokapacitivnost, vlastiti kapacitet osjetilo, mjerno osjetilo, primarni detektor slijed, niz, redoslijed, uzastopnost postavljanje, podešenje zaštitno uže oklopljena žica shunt relej, posredno priklju č en relej omjer signal-šum jednosmjerni prijenos podataka simulirati istodoban, istovremen, simultan zaštita s poluvalnom usporedbom faza

jednomodni optič ki valovod

uređaj za jednopolno ponovno uklju č enje -

1APU

kruto uzemljenje impedancija izvora vremenski određeni relej prijenosni prozor; dio spektra dobrih prijenosnih osobina nepoželjno, lažno pravokutni val; pravokutni niz pulseva pojač alo pravokutnih valova suč elje za serijsku komunikaciju korištenjem ASCII protokola; standardno suč elje start statič ki relej; elektronič ki relej s analognom obradom informacija stanič na (informacijska) sabirnica stanič no rač unalo č elič na šipka optič ko vlakno stepenastog indeksa loma nepropusni (frekvencijski) pojas žica (u višežič nom vodič u) rasipno (parazitno) zra č enje

string

substation - S

substation control system - SCS

substation monitoring system - SMS

superimpose

superimposed component

supervision

supervisory control and data acquisition - SCADA

surge diverter

susceptibility

swing

switched distance protection

switching

switching value

synchro-check function - SC (SYNC)

synchrocheck and reclosure

system impedance ratio

tapped load

target

targetted

telemetry; telemetering

telephone exchange

teleprotection - TP

test oscilator

test value

thermal electrical relay

three pole reclosing equipment; three phase reclosing equipment

threshold

time programme

time to stable closed (open) condition

time-division multiplexing

timer

tone

torque

transfer impedance

transfer tripping (USA)

transient

transit time

transmission control procedure - TCP

transmission media

transmit

transmit data - TxD

niz, lanac; staviti žicu postrojenje; transformatorska stanica sustav za vođenje postrojenja sustav za nadzor postrojenja višeslojne, superponirane, dodane zaštita sa superponiranim komponentama kontrola, nadziranje sustav za prikupljanje podataka, nadzor i daljinsko upravljanje ogranič avač udarnog napona susceptibilnost, osjetljivost njihaj, promjena; njihati, ljuljati, promijeniti jednosistemska zaštita komutacija, prespajanje, prekop č avanje proradna vrijednost funkcija provjere sinkronizma sinkrona provjera i uklop omjer impedancija sustava prespojivo optere ć enje cilj, meta namijenjen telemetrija; daljinsko mjerenje telefonska centrala daljinska zaštita ispitni oscilator, mjerni oscilator ispitna vrijednost toplinski električ ki relej uređaj za tropolno ponovno uklju č enje -

3APU

vrijednost praga, granič na vrijednost vremenski program vrijeme ustaljenog stanja zatvaranja (otvaranja) multipleksiranje (višestruko prenošenje) s vremenskom raspodjelom vremenski sklop, satni mehanizam; vremenski programator; generator vremenskih impulsa ton, zvuk zakretni moment, moment nadomjesna impedancija daljinsko isključ enje prijelazno, kratkotrajno, privremeno; prijelazna pojava prijelazno vrijeme prijenosni protokol prijenosni medij prenositi, predavati predati podatak

transmitter - T

transverse differential protection

trap

travelling wave protection

trip - TR

trip coil (release coil)

tripping

trunk

tune

tuner

tuning coil

twisted pair

unblocking overreach protection - UOP

under voltage - U/V

underreach; underreaching protection (USA)

underreaching transfer trip

undervoltage protection

unit - U

unit protection using telecommunication

update

variation

video display unit - VDU

volatile

voltage transformer - VT

VT fuse-loss detection - FL

wave trap

waveguide

wavelength

weak infeed

white noise

wide area network - WAN

wind

wiring

withstand

zones of non-unit protection; zones of protection (USA)

predajnik, prijenosnik, odašilja č popreč na diferencijalna zaštita prigušiva č nepoželjnih signala; sklop za odabiranje željenih signala zaštita zasnovana na putnim valovima isključ iti; sklop za isključ enje prekidač a; isključ enje prekidač a otpusna zavojnica djelovanje releja; isključ enje prekidač a telefonska linija; linija za prijenos informacija ugoditi, uskladiti, prilagoditi uređaj za ugađanje, prilagodnik zavojnica za ugađanje, zavojnica za podešavanje na jednu frekvenciju parica; upleteni dvožilni kabel zaštita s produženjem dometa i prijenosom signala deblokade podnaponska funkcija skrać enje dometa; zaštita sa skrać enjem dometa daljinsko isključ enje sa skrać enjem dometa podnaponska zaštita jedinica; element EES-a zaštita nekog elementa EES-a s telekomunikacijskim vezom obnoviti, ažurirati, nadopuniti podatke; nadopuna promjena, odstupanje, varijacija rač unalni zaslon izbrisiv, nepostojan naponski transformator zaštita od pregaranja osigura č a naponskog transformatora prigušiva č nepoželjnih signala valovod valna duljina, duljina vala slabo napajanje, malo uvrštenje izvora bijeli šum područ na (informacijska) mreža namot, namatanje ožič enje izdržati, odoljeti, pružati otpor stupnjevi zaštite