Sei sulla pagina 1di 37

PERANCANGAN STRATEGIK

VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG
MISI
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI.
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA
(MATLAMAT STRATEGIK)
KRA1 : Mempuny! B"!#n Pem!mp!n Pen$!$!%n
&n' Be"%u(!)! $n Be"!n)e'"!)!
KPI 1 : Semua Pengetua dan Guru Besar
melaksanakan amalan kepimpinan Transformasional
sebelum ........
KRA* : Mempuny! Sum+e" Mnu#! &n' Be"%u(!)!
$"! #e'! %e!(mun, %em-!"n $n #-#!-
KPI 2 : Semua guru dipantau dan memperolehi skor
Pemastian Standard SKPM2 melebihi 80% sebelum .......
KPI 3 Men!edia keperluan guru men"ukupi dan
mengikut ops!en sebelum .......
KRA. : Me(-!"%n In#n Be"%u(!)! &n' Dp)
memenu-! %epe"(un G(/+(
KPI 4 : Semua murid sekolah rendah menguasai
#M sebelum memasuki tahun $
KPI 5 : Memastikan lebih 80% murid%murid &ohor
telah melalui pendidikan Prasekolah sebelum memasuki
Tahun '
KPI 6 : Penglibatan (0% pela)ar dalam kegiatan
kokurikulum dan memperolehi skor minimum *% dalam
penilaian '0% markah kokurikulum ke +PT,
KPI 7 : Kes disiplin dapat dikurangkan di ba-ah
paras 0.'%
KPI 8 : &ohor men"apai kedudukan &ohan dalam
ke)ohanan Sukan dan .lahraga
KRA0 : Men1p! P"e#)#! 2eme"(n' $(m
Pen)%#!"n $n Pen!(!n
KPI 9 : &ohor men"apai kedudukan /Top */ dalam
semua peperiksaan a-am
KRA3 : Mempuny! Kemu$-n Pen$!$!%n &n'
Be"%u(!)!
KPI 10 : Semua sekolah mempun!ai bilik dar)ah
!ang men"ukupi dan lengkap dengan kemudakan asas
KPI 11 : Semua Perpustakaan Sekolah di 0egeri
&ohor mempun!ai nisbah ' murid '* buku bagi sekolah
rendah dan ' murid 20 buku bagi sekolah menengah
KRA4 : Mempuny! S!#)em Pen'u"u#n yn' 1e%p
$n +e"%e#n
KPI 12 : Semua sekolah di negeri &ohor
memperolehi Si)il ,udit Tanpa Berteguran dalam
pengurusan ke-angan
HALA TUJU KEMENTERIAN PELAJARAN MALA&SIA
1. Men1p! m)(m) ## pen$!$!%n, !!)u mem+en)u%
#-#!- !n#n me((u! pene"pn n!(!5n!(! mu"n! %e
$(m 6!7 pe"!+$! mu"!$ #e-!n'' men6$! !n#n yn'
+!%
*. Me"e(!##!%n -#") #!#)em pen$!$!%n %e+n'#n
mem+en)u% m/$( !n#n +e"!(mu $n +e"%em-!"n, $n
mem!(!%! %epe"!+$!n !n#n yn' mu(! un)u%
mem6u%n e%/n/m! ne'"
.. Me"e(!##!%n 8(#8- !n$u% 1M(y#! $n ''#n
9R%y) D!$-u(u%n Pen1p!n D!u)m%n9
M)(m) yn' -en$% $!1p! $(-:
1. Mempe")!n'%)%n %#e# %ep$ pen$!$!%n yn'
+e"%u(!)!
*. Menyempu"n%n )n''un'67+ B!$n' Ke+e"-#!(n
U)m Ne'" Su+ NKRA Pen$!$!%n
.. Menyempu"n%n )n''un'67+ B!$n' Ke+e"-#!(n
U)m Kemen)e"!n Pe(6"n M(y#! !!)u
mempe"%#%n +!$n' ;/%#!/n( $n %em-!"n $n
mem#)!%n #emu #e%/(- men$p) +e%(n e(e%)"!%
*0 6m
PROGRAM TRANS<ORMASI PENDIDIKAN
1. P"#e%/(- 5 Pen!n'%)n En"/(men $n Ku(!)!
P"#e%/(-
*. Me"en$-%n umu" pe"mu(n pe"#e%/(-n = 4>
%ep$ 3>
.. L!)e"#! $n Nume"#! (LINUS)
0. Mem")+) B-# Me(yu Mempe"%# B-#
In''e"!# (MBMMBI)
3. T"n#8/"m#! Ku"!%u(um = Ku"!%u(um S)n$"$ Se%/(-
Ren$- (KSSR)
4. Se%/(- Be"p"e#)#! T!n''!, Se%/(- K(u#)e", Se%/(-
Amn-
?. T7"n B"u %ep$ Gu"u Be#" $n Pen'e)u
@. T"n#8/"m#! TEVT
SUB NKRA PENDIDIKAN
NKPI BAGI PENDIDIKAN
PRASEKOLAH
LINUS
SBT
TAAARAN BARU
Analisis Persekitaran
Kekuatan Organisasi
1. Mempunyai murid dari pelbagai kaum yang
memiliki bakat yang berbeza, yang boleh
menyumbang kepada kejayaan aktiviti
kokurikulum yang dilaksanakan.
2. Mempunyai guru yang bertauliah dan
berminat dalam aktiviti kokurikulum contoh
adanya jurulatih kokurikulum dan jurulatih
sukan.
3. Mempunyai bilangan murid yang lokasi
tinggal berhampiran dengan sekolah
4. Adanya sokongan atau hubungan dari pihak
!" dan !".
#. $erbinanya %usat &okurikulum sekolah di
'& (andar $enggara 2
). $erdapat murid yang tinggal di asrama
seperti 'M& (. %utra, 'M& $A*% dan
'M& ( $enggara 2 membolehkan pelajar
mengikuti latihan intensi+.
,. $erdapat ,- . guru muda dan bertenaga
bagi menjalankan aktiviti kokurikulum
/. !uru0guru tinggal berhampiran dengan
sekolah dan 1ujudnya kuarters guru
membolehkan tugas pemantauan lebih
mudah.
2. 3ujud sekolah pusat projek sukan.
Kelemahan Organisasi
1. &urang pemantauan daripada pihak
pengurusan 4%%56 dalam menga1al dan
menyelia aktiviti kokurikulum.
2. &emudahan dan peralatan sukan yang
tidak mencukupi dan kurang sempurna.
3. *amai guru baru dan kurang pengalaman
serta kekurangan kepakaran dalam aspek
tertentu.
4. &ekangan sumber ke1angan, tiada
$abung 5aerah &ulai bagi membiayai kos
pertandingan dan pembiayaan murid yang
me1akili daerah.
#. $iada sekolah ber1atak atau ber+okus
kepada satu0satu aktiviti kokurikulum.
). $umpuan yang lebih kepada bidang
kurikulum.
,. $iada kurikulum atau sukatan yang
standard 4seragam di semua sekolah6
dalam menjalankan aktiviti kokurikulum
/. Aktiviti tidak boleh dilaksanakan pada
hujung minggu kerana masa bekerja # hari
seminggu
Peluang Organisasi
1. &emudahan in+rastruktur 4stadium 7 Mini
'tadium6, %usat (oling, !ol+ yang terdapat
di daerah &ulai.
2. 8ubungan baik dan sokongan dari pihak
%9(!, s1asta, politikus dan pihak luar.
3. Mendapat kepakaran daripada institusi
pengajian tinggi dari segi khidmat nasihat,
kemudahan in+rastruktur dan prasarana
seperti :$M dan M%$9.
4. $erdapatnya perisian komputer yang banyak
di pasaran yang boleh membantu
melicinkan pengurusan dalam kokurikulum
Ancaman Organisasi
1. %erpindahan keluar guru0guru yang pakar
dalam bidang tertentu dari daerah &ulai
ke daerah lain.
2. !ejala sosial mengurangkan minat murid
menyertai kegiatan kokurikulum
3. 'tatus sosio ekonomi keluarga
menjejaskan penglibatan murid dalam
kegiatan kokurikulum
4. 'ebahagian murid menghadiri kelas
tuisyen dan bekerja sambilan
#. 'ikap sebahagian ibu bapa yang tidak
menggalakkan anak0anak akti+ dalam
aktiviti kokurikulum.
Rumusan Analisis Persekitaran
Menggunakan Kekuatan Organisasi
1. Mempunyai murid dari pelbagai kaum
yang memiliki bakat yang berbeza, yang
boleh menyumbang kepada kejayaan
aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan.
2. Mempunyai guru yang bertauliah dan
berminat dalam aktiviti kokurikulum
contoh adanya jurulatih kokurikulum dan
jurulatih sukan.
3. Murid yang tinggal berhampiran sekolah
mudah memberi kerjasama
4. Adanya sokongan atau hubungan dari
pihak !" dan !".
#. $erdapat %& ' guru muda dan bertenaga
bagi menjalankan aktiviti kokurikulum
(. !uru)guru tinggal berhampiran dengan
sekolah dan *ujudnya kuarters guru
membolehkan tugas pemantauan lebih
mudah.
%. $erdapat murid yang tinggal di
asrama seperti +M, -. .utra, +M, $A/.
dan +M, - $enggara 2 membolehkan
pelajar mengikuti latihan intensi0.
Memperbaiki Kelemahan Organisasi
1. .ihak ..1 perlu membuat lebih
pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum.
2. Menambahkan kemudahan dan peralatan sukan.
3. Mengadakan kursus dalaman untuk guru
baru, kurang pengalaman dan kurang
kepakaran
4. Me*ujudkan $abung ,okurikulum
1aerah ,ulai bagi membiayai kos
pertandingan dan pembiayaan murid yang
me*akili daerah.
4. Me*ujudkan sekolah ber*atak atau ber0okus
dengan melaksanakan pengagihan aktiviti
kokurikulum yang seimbang kepada setiap
sekolah.
(. Memberikan tumpuan yang seimbang
antara kokurikulum dan kurikulum.
%. 2ujudkan sukatan yang standard 3seragam
di semua sekolah4 sebagai panduan dalam
menjalankan aktiviti kokurikulum.
5. -eri insenti0 kepada guru yang mengendalikan
aktiviti kokurikulum pada hari +abtu
Merebut dan Mendapat Peluang
1. Menggunakan kemudahan in0rastruktur
3stadium 6 Mini +tadium4, .usat -oling,
!ol0 yang terdapat di daerah ,ulai.
2. Mengekalkan hubungan baik dengan pihak
.7-!, s*asta, politikus dan pihak luar.
3. Mendapat kepakaran daripada institusi
pengajian tinggi dari segi khidmat nasihat,
kemudahan in0rastruktur dan prasarana
seperti 8$M dan M.$7.
4. Menggunakan perisian komputer yang
banyak di pasaran yang boleh membantu
melicinkan pengurusan dalam kokurikulum
Mengatasi dan Menghindarkan Ancaman Organisasi
1. Menyokong9melulus permohonan perpindahan
keluar hanya setelah guru)guru tersebut
menghasilkan seorang ahli sukan9sebuah
pasukan9unit yang mantap
2. Mengadakan aktiviti sepanjang tahun9
mempelbagaikan aktiviti yang mampu menarik
minat murid untuk terlibat secara menyeluruh
3. Menjadikan murid sebagai anak angkat
guru9sekolah9.7-! serta mencari dana untuk
mereka
#. Memberikan pendedahan kepada murid dan ibu
bapa tentang kepentingan kokurikulum 3cth: 1&'
kemasukan ke 7.$, pengecualian .;,, sukan
sebagai kerjaya4
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KELEMAHAN DAN ANAMAN
Kelemahan Organisasi B Mempe"+!%! Ke(em-n O"'n!##!
1. Kurang pemantauan daripada pihak pengurusan dalam mengawal dan
menyelia aktiviti kokurikulum.
- P!-% PPD $n #e%/(- pe"(u mem+u) (e+!- pemn)un
)e"-$p %)!;!)! %/%u"!%u(um $n menu+u-%n JKD.

*. Kemudahan dan peralatan sukan yang tidak mencukupi dan kurang
sempurna.
- Menm+-%n %emu$-n $n pe"()n #u%n .
- Me7u6u$%n pe"%/n'#!n p!n)" $en'n 'en#! (u".
.. Ramai guru baru dan kurang pengalaman serta kekurangan kepakaran
dalam aspek tertentu.
5 Men'$%n %u"#u# $(mn un)u% 'u"u +"u, %u"n'
pen'(mn $n %u"n' %ep%"n.
5 Men''(%%n 'u"u5'u"u menye")! %u"#u#5%u"#u# n6u"n
'en#! (u".
0. Kekangan sumber kewangan, tiada Tabung Daerah Kulai bagi membiayai
kos pertandingan dan pembiayaan murid yang mewakili daerah.
5 Me7u6u$%n T+un' K/%u"!%u(um De"- Ku(! +'!
mem+!y! %/# pe")n$!n'n $n mu"!$ yn' me7%!(!
$e"-.
3. Tiada sekolah berwatak atau berokus kepada satu-satu aktiviti
kokurikulum.
5 Me7u6u$%n #e%/(- +e"7)% )u +e"8/%u# $en'n
me(%#n%n pen''!-n %)!;!)! %/%u"!%u(um yn' #e!m+n'
%ep$ #e)!p #e%/(-.
4. Tumpuan yang lebih kepada bidang kurikulum.
5 Mem+e"!%n )umpun yn' #e!m+n' n)" %/%u"!%u(um $n
%u"!%u(um.
?. Tiada kurikulum atau sukatan yang standard !seragam di semua sekolah"
dalam men#alankan aktiviti kokurikulum
- Au6u$%n #u%)n yn' #)n$"$ (#e"'m $! #emu #e%/(-)
#e+'! pn$un $(m men6(n%n %)!;!)! %/%u"!%u(um
@. $ktiviti tidak boleh dilaksanakan pada hu#ung minggu kerana masa
beker#a % hari seminggu
5 Be"! pen'-"'n $n !n#en)!8 %ep$ 'u"u yn'
men'en$(!%n %)!;!)! %/%u"!%u(um p$ -"! S+)u
$ncaman Organisasi & Men')#! $n Men'-!n$"%n An1mn O"'n!##!
'. (erpindahan keluar guru-guru yang pakar dalam bidang tertentu dari
daerah Kulai ke daerah lain.
5 Meny/%/n'Bme(u(u# pe"m/-/nn pe"p!n$-n %e(u" -ny
#e)e(- 'u"u5'u"u )e"#e+u) men'-#!(%n #e/"n' -(!
#u%nB#e+u- p#u%nBun!) yn' mn)p
). *e#ala sosial mengurangkan minat murid menyertai kegiatan kokurikulum
5 Men'$%n %)!;!)! #epn6n' )-unB mempe(+'!%n %)!;!)!
yn' mmpu men"!% m!n) mu"!$ un)u% )e"(!+) #e1"
menye(u"u-
+. ,tatus sosio ekonomi keluarga men#e#askan penglibatan murid dalam
kegiatan kokurikulum
5 Men6$!%n mu"!$ #e+'! n% n'%) 'u"uB#e%/(-BPIBG
#e") men1"! $n un)u% me"e%
-. ,ebahagian murid menghadiri kelas tuisyen dan beker#a sambilan
- Mem+e"!%n pen$e$-n %ep$ mu"!$ )en)n' %epen)!n'n
%/%u"!%u(um (1)-: 1CD %em#u%n %e IPT, pen'e1u(!n PLKN,
#u%n #e+'! %e"6y)
%. ,ikap sebahagian ibu bapa yang tidak menggalakkan anak-anak akti
dalam aktiviti kokurikulum.
5 Mem+e"!%n pen$e$-n %ep$ !+u +p )en)n'
%epen)!n'n %/%u"!%u(um (1)-: 1CD %em#u%n %e IPT,
pen'e1u(!n PLKN, #u%n #e+'! %e"6y)

SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : T-p %emen6$!n p!-% yn' )e"(!+) $(m pen'u"u#n HEM, K/%u"!%u(um $n
Su%n pe"(u mempuny! pen'e)-un, %em-!"n $n #-#!- yn' )!n''!
MATLAMAT STRATEGIK (1) : Mempuny! Sum+e" Mnu#! &n' Be"%u(!)! $"! Se'! Ke!(mun, Kem-!"n $n
S-#!-
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 Meningkatkan penguasaan ilmu
dan kemahiran pengurusan serta
sahsiah pihak yang terlibat
dalam <=M, ,okurikulum dan
+ukan.
' !uru)!uru yang
diberikan kursus
%&' %#' >#' 5#' 1&&' 1. ,ursus .eningkatan
.ro0esionalisme <=M,
,okurikulum dan +ukan.
SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : In)e'"#! Dn Pe"p$un Kum D! K(n'n Mu"!$5Mu"!$ Se%/(- M#!- Pe"(u
D!pe")!n'%)%n

MATLAMAT STRATEGIK (*) : Me(-!"%n In#n Be"%u(!)! &n' Dp) Memenu-! Kepe"(un G(/+(
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 Meningkatkan pelaksanaan
program)program berkonsepkan
1 Malaysia di sekolah.
' keterlibatan
murid)murid dalam
program)program
perpaduan
4&' #&' %&' 5&' 1&&'
Melaksanakan
penerapan nilai)nilai 1
Malaysia 3.erpaduan9
/7M8.4
SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : Ke# S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ D! Se%/(- Pe"(u D!)n'n! Se1" Be"%e#n

MATLAMAT STRATEGIK (.) : Me(-!"%n In#n Be"%u(!)! &n' Dp) Memenu-! Kepe"(un G(/+(
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 Menurunkan .eratus +alah ;aku
disiplin Murid +ekolah .
' penurunan kes
salah laku disiplin
murid sekolah
&.>&' &.%>' &.%(' &.%4' &.%2' 1. .elaksanaan program
.7$A+ mengikut
modul .7$A+
2. .emantauan +alah laku
disiplin murid melalui
sistem ?e)1isiplin?.
SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : Pe(%#nn D#" 1 Mu"!$ 1 Su%n D! Se%/(-5Se%/(- Pe"(u D!mn)p%n
MATLAMAT STRATEGIK (0) : Me(-!"%n In#n Be"%u(!)! &n' Dp) Memenu-! Kepe"(un G(/+(
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 Meningkatkan ,eberkesanaan
.elaksanaan 1asar 1 Murid
1+ukan 1i +ekolah.
' keterlibatan
murid)murid dalam
aktiviti 1Murid
1+ukan
(&' >&' 5&' 5#' 1&&' 1. Meganjurkan ,em
,epimpinan +ukan
1alam ,alangan Murid
+ekolah.
SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : Ke-$!"n Mu"!$5Mu"!$ D(m A%)!;!)! K/%u"!%u(um Ren$-
MATLAMAT STRATEGIK (3) : Men1p! P"e#)#! 2eme"(n' D(m Pen)%#!"n $n Pen!(!n
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 @alon)@alon +.M memperolehi
sekurang)kurangnya gred ?@?
dalam penilaian markah 1&'
,okurikulum ke 7.$A .
' pencapaian
sekurang)
kurangnya gred
?@?
>%' 5&' 5#' 5%' 1&&' 1. Mengadakan $aklimat
1an -engkel .enilaian
.emarkahan 1&'
,okurikulum
2. .emantauan
.engurusan .enilaian
,okurikulum +ekolah
SEKTOR : SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
ISU STRATEGIK : Ke''(n #e%/(- men''un%n #!#)em p(!%#! pen'u"u#n $) yn' #e$! $
#e1" /p)!mum $(m pen'u"u#n pem+n'unn mu"!$
MATLAMAT STRATEGIK (4) : Mempuny! S!#)em Pen'u"u#n &n' 2e%p $n Be"%e#n
BIL OBJEKTIF
KPI
SASAA!
TO" #$%# #$%& #$%' #$%(
I!ISIATIF) STATE*I
1 Mengoptimumkan penggunaan
sistem aplikasi pengurusan data
yang sedia ada secara optimum .
' penggunaan
aplikasi
pengurusan data
%&' >&' 5&' 5#' 1&&' 1. Mengadakan kursus
dan bengkel ?e)1isiplin?
2. Mengadakan kursus
dan bengkel ?i),=.+?
3. Mengadakan kursus
dan bengkel ?Aplikasi
.enilaian Markah
,okurikulum?
PELAN TINDAKAN (1)
OBJEKTI< 1 : Meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran pengurusan serta sahsiah pihak +ang terlibat dalam ,EM-
K.kurikulum dan Sukan/
STRATEGIK 1 : Ku"#u# Pen!n'%)n P"/8e#!/n(!#me HEM, K/%u"!%u(um $n Su%n
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1
,ursus .eningkatan
.ro0esionalisme <=M,
,okurikulum dan +ukan
.enolong .engarah
<=M
.enolong .engarah
,okurikulum
.enolong .engarah
+ukan
.enolong .engarah
.usat ,okurikulum
A-M
Menengah 6
/endah
A-M
,okurikulum
A-M +ukan
A-M .usat
,okurikulum
Mac 2-12
Mac 2-13
;un 2-14
;un 2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
.eserta
2&& orang
peserta setahun
32&& A 4 tahun B
>&& org.4
+eminar
-engkel
-ahan edaran
secara ?on line?
PELAN TINDAKAN (*)
OBJEKTI< 1 . Men!n'%)%n pe(%#nn p"/'"m5p"/'"m +e"%/n#ep%n 1M(y#! $! #e%/(-.
STRATEGIK 1 : Me"(%#n%n pene"pn n!(!5n!(! 1 M(y#! (Pe"p$unB RIMUP)
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1
Melaksanakan penerapan
nilai)nilai 1 Malaysia
3.erpaduan9/7M8.4
.enolong .engarah
<=M
.enolong .engarah
,okurikulum
.enolong .engarah
.usat ,okurikulum
A-M
Menengah 6
/endah
A-M
,okurikulum
A-M .usat
,okurikulum
Mac 2-12
Mac 2-13
;un 2-14
;un 2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
.eserta
#&& orang
peserta setahun
3#&& A 4 tahun B
2,&&& org.4
+eminar
-engkel
-ahan edaran
secara ?"n line?
PELAN TINDAKAN (.)
OBJEKTI< 1 : Menu"un%n Pe")u# S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ Se%/(-.
STRATEGIK 1 : Pe(%#nn P"/'"m 9PINTAS9 Men'!%u) M/$u( 9PINTAS9
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1 .elaksanaan .rogram
?.7$A+? Mengikut Modul
?.7$A+?
.enolong .engarah
<=M
!uru .enolong
,anan <=M
A-M
Menengah 6
/endah
;un
2-1202-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
.eserta
113(sekolah +eminar
-engkel
-ahan edaran
secara ?"n line?
PELAN TINDAKAN (.+)
OBJEKTI< 1 : Menu"un%n Pe")u# S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ Se%/(-
STRATEGIK * : Pemn)un S(- L%u Mu"!$ Me((u! S!#)em 9e5D!#!p(!n9
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
2 .emantauan +alah ;aku
Murid Melalui +istem ?e)
1isiplin?
.enolong .engarah
<=M
!uru .enolong
,anan <=M
A-M
Menengah 6
/endah
;un<ov
2-1202-1#
45ua kali
setahun6
-ilangan
.eserta
113( sekolah +eminar
-engkel
-ahan edaran
secara ?"n line?
PELAN TINDAKAN (0)
OBJEKTI< 1 : Men!n'%)%n Ke+e"%e#nn Pe(%#nn D#" 1Mu"!$ 1Su%n
STRATEGIK 1 : Men'n6u"%n Kem Kep!mp!nn Su%n D(m K(n'n Mu"!$ Se%/(-
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1
Mengajurkan ,em
,epimpinan +ukan 1alam
,alangan Murid sekolah
.enolong .engarah
+ukan
A-M +ukan ;un 2-12
;un 2-13
;un 2-14
;un 2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
.eserta
2,&&& org. Modul
=daran secara
?on line?
PELAN TINDAKAN (3)
OBJEKTI< 1 : 2(/n52(/n SPM Mempe"/(e-! Se%u"n'5%u"n'ny G"e$ 929 D(m Pen!(!n
M"%-1CD K/%u"!%u(um Ke IPTA
STRATEGIK 1 : T%(!m) Dn Ben'%e( Pen!(!n M"%- 1CD K/%u"!%u(um
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1
$aklimat 1an -engkel
.enilaian .ermarkahan 1&'
,okurikulum
.enolong .engarah
,okurikulum
A-M
Menengah 6
/endah
;anuari
2-12 0
2-1#
4setahun
sekali6
-ilangan
.eserta
24%"rang !.,
,okurikulum
-uku .enilaian
,okurikulum
PELAN TINDAKAN (3+)
OBJEKTI< 1 : 2(/n52(/n SPM Mempe"/(e-! Se%u"n'5%u"n'ny G"e$ 929 D(m Pen!(!n
M"%- 1CD K/%u"!%u(um Ke IPTA
STRATEGIK 1 : Pemn)un Pen'u"u#n Pen!(!n K/%u"!%u(um Se%/(-
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
2
.emantauan .engurusan
.enilaian ,okurikulum
+ekolah
.enolong .engarah
,okurikulum
A-M
Menengah 6
/endah
;anuari
2-12 0
2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
+ekolah
24% sekolah
menengah
-uku .enilaian
,okurikulum
PELAN TINDAKAN (4)
OBJEKTI< 1 : Men'/p)!mum%n Pen''unn S!#)em Ap(!%#! Pen'u"u#n D) yn' #e$! .
STRATEGIK 1 : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%#! 9e5D!#!p(!n9
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
1
,ursus 1an -engkel
.enggunaan Aplikasi ?e)
1isiplin?
.enolong .engarah
<=M
A-M
Menengah 6
/endah
;anuari
2-12 0
2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
.eserta
113( sekolah =daran secara
?on)line?
PELAN TINDAKAN (4+)
OBJEKTI< 1 : Men'/p)!mum%n Pen''unn S!#)em Ap(!%#! Pen'u"u#n D) yn' #e$! .
STRATEGIK 1 : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%#! 9!5KEPS9
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
2
,ursus 1an -engkel
.enggunaan Aplikasi ?i),=.+?
.enolong .engarah
+ukan
A-M +ukan
;anuari
2-12 0
2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
peserta
113( sekolah =daran manual
PELAN TINDAKAN (41)
OBJEKTI< 1 : Men'/p)!mum%n Pen''unn S!#)em Ap(!%#! Pen'u"u#n D) yn' #e$! .
STRATEGIK 1 : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%# 9Pen!(!n M"%- K/%u"!%u(um9
BIL AKTI"ITI
TA!**0!*
JA1AB
KOS )
S0MBE
TEMPO, MASA
KPI O0TP0T
PELA!
KO!TI*E!SI
TAIK,
JA!*KA
TAIK,
LAKSA!A
3
,ursus 1an -engkel
.enggunaan Aplikasi
?.enilaian Markah
,okurikulum?
.enolong .engarah
,okurikulum
A-M
,okurikulum
;anuari
2-12 0
2-1#
4setahun
se kali6
-ilangan
peserta
113( sekolah =daran manual
PELAN OPERASI M*:1:1
PROGRAM : Ku"#u# Pen!n'%)n P"/8e#!/n(!#me HEM, K/%u"!%u(um $n Su%n
RASIONAL : Men!n'%)%n Penmp!(n Pen'u"u# HEM, K/%u"!%u(um $n Su%n
OBJEKTI< : Meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran pengurusan serta sahsiah pihak +ang terlibat dalam ,EM-
K.kurikulum dan Sukan/
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/# Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
'
(enyediaan Kertas
/adangan 0Kursus
(eningkatan ilmu dan
kemahiran pengurusan
serta sahsiah pihak yang
terlibat dalam 123,
Kokurikulum dan ,ukan4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas
/adangan &
/arta *antt
)
3enyediakan (ake#
(rogram
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+
3esyuarat 8awatankuasa
9nduk
)- ): 7ebruari )5') :%5.55
3init
3esyuarat
-
3en#alankan (engurusan
(rapelaksanaan (rogram
) % 3ac )5') ',)55.55
%
3esyuarat 8awatankuasa
Ker#a
6 -') 3ac )5') ',5%5.55
3init
mesyuarat
; 3elaksanakan (rogram ; 6 $pril )5') '%-,555.55
:
3enguruskan (asca
(rogram
'+ - '; $pril )5') )55.55
<
3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',5%5.55
=orang
(enilaian
6
3enyediakan laporan
(rogram !Dokumentasi"
'< )6 3ei )5') -,%55.55
>aporan
(rogram
PELAN OPERASI M.:1:1
PROGRAM : Me(%#n%n Pene"pn N!(!5n!(! 1 M(y#! (Pe"p$unB RIMUP)
RASIONAL : Gu"u5Gu"u Pe"(u Mem-m! K/n#ep $n P"!n#!p Pe(%#nn 1 M(y#!
OBJEKTI< : Men!n'%)%n Pe(%#nn P"/'"m5P"/'"m Be"%/n#ep 1 M(y#! D! Se%/(-
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn
Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
ker#a program& 3OD?>
'% 8anuari )5')
)55.55 Kertas Ker#a &
/arta *antt
) 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
) 7ebruari )5')
)55.55 3init 3esyuarat
+ 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
(rogram
'5 7ebruari )5') -55.55
- 3enyediakan pake#
program
' $pril )5') '55.55
(ermohonan
(ake#
% 3elaksanakan
(rogram
; -< 3ei )5') );,-55.55
; (enyediakan >aporan
(rogram
)+ 8un )5') ':5.55
>aporan (rogram
: (enilaian < 8ulai )5') -55.55 =orang (enilaian
PELAN OPERASI M.:1:1
PROGRAM : Me(%#n%n P"/'"m EPINTASF Men'!%u) M/$u( (PINTAS)
RASIONAL : Men!n'%)%n Ke-$!"n Dp) Menu"un%n Pe")u# S(- L%u Mu"!$
OBJEKTI< : Menu"un%n Pe")u# S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ Se%/(-.
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn
Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas ker#a
program '5 8anuari )5') )55.55
Kertas Ker#a &
/arta *antt
) 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
)- 8anuari )5')
)55.55 3init 3esyuarat
+ 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
(rogram
)5 7ebruari )5') -55.55
- 3enyediakan pake#
program
) $pril )5') '55.55
(ermohonan
(ake#
% 3elaksanakan (rogram 3ei )5') ';,<;5.55
; (enyediakan >aporan
(rogram
8un )5') ':5.55
>aporan (rogram
: (enilaian ,eptember )5') -55.55 =orang (enilaian
PELAN OPERASI M.:1:1
PROGRAM : Pemn)un S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ Me((u! S!#)em Ge5D!#!p(!n9
RASIONAL : Men!n'%)%n Ke-$!"n Dp) Menu"un%n Pe")u# S(- L%u Mu"!$
OBJEKTI< : Menu"un%n Pe")u# S(- L%u D!#!p(!n Mu"!$ Se%/(-.
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn
Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas ker#a
program '5 8anuari )5') )55.55
Kertas Ker#a &
/arta *antt
) 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
)- 8anuari )5')
)55.55 3init 3esyuarat
+ 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
(rogram
)) 7ebruari )5') -55.55
- 3enyediakan pake#
program
'' $pril )5') '55.55
(ermohonan
(ake#
% 3elaksanakan (rogram 3ei )5') ';,<;5.55
; (enyediakan >aporan
(rogram
8un )5') ':5.55
>aporan (rogram
: (enilaian ,eptember )5') -55.55 =orang (enilaian
PELAN OPERASI M.:1:1
PROGRAM : Men'n6u"%n Kem Kep!mp!nn Su%n D(m K(n'n Mu"!$ Se%/(-
RASIONAL : Dp) Me(-!"%n M/$( In#n &n' Se!m+n' D(m A#pe% J#mn!, Em/#!, R/-n! $n In)e(e%.
OBJEKTI< : Men!n'%)%n Ke+e"%e#nn Pe(%#nn D#" 1 Mu"!$ 1 Su%n
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' 3enyediakan
kertas instrumen
pemantauan
program
3ac )5') )55.55 /ontoh Kertas
9nstrumen
(emantauan &
/arta *antt
) (embentangan
instrumen
pemantauan
$pril )5') ),%55.55
+ 3embuat 8adual
(emantauan
3ei )5') 8adual
(emantauan
- (elaksanaan
program di
sekolah
3ei hingga ,eptember
)5')
% 3embuat
pemantauan
program
,eptember )5') )5,555.55 Kertas 9nstrumen
(emantauan
; 3esyuarat
(emantauan
Oktober )5') -55.55 3init 3esyuarat
: (enilaian
(rogram
Oktober )5') - =orang (enilaian
PELAN OPERASI M3:1:1
PROGRAM : T%(!m) $n Ben'%e( Pen!(!n M"%- 1CD K/%u"!%u(um
RASIONAL : 1CD M"%- Kem#u%n Ke IPTABIPTS A$(- D"!p$ Ke'!)n K/%u"!%u(um
OBJEKTI< : 2(/n52(/n SPM Mempe"/(e-! Se%u"n'5%u"n'ny G"e$ 929 D(m Pen!(!n M"%- 1CD K/%u"!%u(um Ke
IPTA
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
/adangan (rogram
0(engayaan
Kemahiran $plikasi4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas /adangan
& /arta *antt
) 3enyediakan (ake#
Kursus
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+ 3esyuarat
8awatankuasa 9nduk
)- ): 7ebruari
)5')
%,'55.55
3init mesyuarat
- 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
Kursus
) % 3ac )5') ',)55.55
% 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
6 -') 3ac )5') %55.55
3init mesyuarat
; 3elaksanakan Kursus ; 6 $pril )5') %),555.55
: 3enguruskan (asca
Kursus
; 6 $pril )5') -,%55.55
< 3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',%55.55
=orang (enilaian
6 3enyediakan laporan
Kursus
'< )6 3ei )5') ',%55.55
>aporan Kursus
PELAN OPERASI M3:1:1
PROGRAM : Pemn)un Pen'u"u#n Pen!(!n K/%u"!%u(um Se%/(-
RASIONAL : 1CD M"%- Kem#u%n Ke IPTABIPTS A$(- D"!p$ Ke'!)n K/%u"!%u(um
OBJEKTI< : 2(/n52(/n SPM Mempe"/(e-! Se%u"n'5%u"n'ny G"e$ 929 D(m Pen!(!n M"%- 1CD K/%u"!%u(um
Ke IPTA
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
/adangan (rogram
0(engayaan
Kemahiran $plikasi4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas /adangan
& /arta *antt
) 3enyediakan (ake#
Kursus
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+ 3esyuarat
8awatankuasa 9nduk
)- ): 7ebruari
)5')
%,'55.55
3init mesyuarat
- 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
Kursus
) % 3ac )5') ',)55.55
% 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
6 -') 3ac )5') %55.55
3init mesyuarat
; 3elaksanakan Kursus ; 6 $pril )5') %),555.55
: 3enguruskan (asca
Kursus
; 6 $pril )5') -,%55.55
< 3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',%55.55
=orang (enilaian
6 3enyediakan laporan
Kursus
'< )6 3ei )5') ',%55.55
>aporan Kursus
PELAN OPERASI M4:1:1
PROGRAM : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%#! Fe5D!#!p(!nF
RASIONAL : Dp) Menu"un%n Pe")u# S(-(%u D!#!p(!n Mu"!$5Mu"!$ Se%/(-
OBJEKTI< : Men'/p)!mum%n Ke1e%pn Pen''unn S!#)em Ap(!%#! Fe5D!#!p(!nF Den'n Le+!- Be"%e#n
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
/adangan (rogram
(enggunaan $plikasi
4e-Disiplin4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas /adangan
& /arta *antt
) 3enyediakan (ake#
Kursus
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+ 3esyuarat
8awatankuasa 9nduk
)- ): 7ebruari
)5')
%,'55.55
3init mesyuarat
- 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
Kursus
) % 3ac )5') ',)55.55
% 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
6 -') 3ac )5') %55.55
3init mesyuarat
; 3elaksanakan Kursus ; 6 $pril )5') %),555.55
: 3enguruskan (asca
Kursus
; 6 $pril )5') -,%55.55
< 3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',%55.55
=orang (enilaian
6 3enyediakan laporan
Kursus
'< )6 3ei )5') ',%55.55
>aporan Kursus
PELAN OPERASI M4:1:1
PROGRAM : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%#! F!5KEPSF
RASIONAL : Dp) Menu"un%n Pe")u# S(-(%u D!#!p(!n Mu"!$5Mu"!$ Se%/(-
OBJEKTI< : Men'/p)!mum%n Ke1e%pn Pen''unn S!#)em Ap(!%#! F!5KEPSF Den'n Le+!- Be"%e#n
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
/adangan (rogram
(enggunaan $plikasi
4i-K2(,4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas /adangan
& /arta *antt
) 3enyediakan (ake#
Kursus
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+ 3esyuarat
8awatankuasa 9nduk
)- ): 7ebruari
)5')
%,'55.55
3init mesyuarat
- 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
Kursus
) % 3ac )5') ',)55.55
% 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
6 -') 3ac )5') %55.55
3init mesyuarat
; 3elaksanakan Kursus ; 6 $pril )5') %),555.55
: 3enguruskan (asca
Kursus
; 6 $pril )5') -,%55.55
< 3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',%55.55
=orang (enilaian
6 3enyediakan laporan
Kursus
'< )6 3ei )5') ',%55.55
>aporan Kursus
PELAN OPERASI M4:1:1
PROGRAM : Ku"#u# Dn Ben'%e( Pen''unn Ap(!%#! FPen!(!n M"%- K/%u"!%u(umF
RASIONAL : Dp) Menu"un%n Pe")u# S(-(%u D!#!p(!n Mu"!$5Mu"!$ Se%/(-
OBJEKTI< : Men'/p)!mum%n Ke1e%pn Pen''unn S!#)em Ap(!%#! FPen!(!n M"%- K/%u"!%u(umF Den'n
Le+!- Be"%e#n
NKRA : SBT
B!( Hu"!n A%)!;!)!
T"!%- Dn Temp/-
Pe(%#nn
K/#
Pe(%#nn
Pen!(!n
P"/'"m
T!n$%n
Su#u(n
Lmp!"n
Be"%enn
' (enyediaan Kertas
/adangan (rogram
(enggunaan $plikasi
4e-Disiplin4
'% Disember )5'' )55.55
Kertas /adangan
& /arta *antt
) 3enyediakan (ake#
Kursus
6 ') 7ebruari )5') )55.55
(ermohonan
(ake#
+ 3esyuarat
8awatankuasa 9nduk
)- ): 7ebruari
)5')
%,'55.55
3init mesyuarat
- 3en#alankan
(engurusan
(rapelaksanaan
Kursus
) % 3ac )5') ',)55.55
% 3esyuarat
8awatankuasa Ker#a
6 -') 3ac )5') %55.55
3init mesyuarat
; 3elaksanakan Kursus ; 6 $pril )5') %),555.55
: 3enguruskan (asca
Kursus
; 6 $pril )5') -,%55.55
< 3en#alankan (enilaian
!(ost 3ortem"
): +5 $pril )5') ',%55.55
=orang (enilaian
6 3enyediakan laporan
Kursus
'< )6 3ei )5') ',%55.55
>aporan Kursus
PERANANGAN STRATEGIK
SEKTOR PEM!ANG"NAN KEMAN"SIAAN
#A!ATAN PELA#ARAN #OHOR
TAH"N $%&$ - $%&'
MA$=AMA$ '$A$>!9&
1 Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti
2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,
kemahiran dan sahsiah
3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
4 Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian
# Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti
) Mempunyai sistem pengurusan yang cekap, berkesan dan berinovasi