Sei sulla pagina 1di 3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SCOALA GIMNAZIALA NR.1, ABRAM


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6,DIJIR
TEMA: CUM ESTE/ AFOST SI VA FI AICI PE PAMANT ?
SUBTEMA: Animale salbatice
PERIOADA: 18 22 11 2!1"
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, ABRAM
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6,DIJIR
DATA
ACTIVITI DE NVRE
LUNI
18.11.201
ALA: 1. #$c %e &$l ' (a )&a%ina *$$l$)ica+
A&ta ' Masti c, animale+ - c$n.ectii
2. /0ici )0icit$a&ea mea+
ADE: 1S C,n$aste&ea me%i,l,i ' P$2esti&e P,i,l+ %e Al3&atesc,-V$inesti
1EC Cantec A 2enit $ 2,l4e+ %e 11 Stanc,

ADP: Intalni&ea %e %imineata ' ($c,it$&ii 4a%,&ii+ 5Calen%a&,l nat,&ii
O!"#$%& :'A()"*+ ,- C%&.)&#.# /% 0%/-%/.% $)1-2-&-3 4#5-$"#6#.%2- $)1-2- .%2-
&#,/-/. 5#$"2*)$ /#2.
6,tine ' 4&imi&ea c$4iil$&5 i)iena5 a,t$se&2i&e 5),sta&ea 54leca&ea7
T&an*itii ' In 4a%,&e+ 8$s m,*ical
MARI
17.11.201
ALA: 1. Stiinta ' A%a4$st,l animalel$&+ .isa %e l,c&,
C$nst&,ctii ' C,sca leil$&+
2. #$c,&i ' U&s,l %$a&me+ 9 (,4,l si miel,l+
ADE: 1(C E%,ca&ea limba8,l,i ' Citeste sc&is$a&ea+ 8$c %i%actic
1OS (a *$$+ a4licatie :l,c&ea&e c$lecti2a;

ADP: Intalni&ea %e %imineata ' #$c Ca,ta-ti mama:4,i,l; 5Calen%a&,l nat,&ii7
6,tine ' 4&imi&ea c$4iil$&5 i)iena5 a,t$se&2i&e 5),sta&ea 54leca&ea7
T&an*itii ' 3,ni 4&ieteni+ n,ma&at$a&e
MIERCURI
20.11.201
ALA: 1. #$c %e &$l ' 1e-a 2anat$&ii
3ibli$teca ' C$m4lectea*a ima)inea+
2. 1&amati*a&e Cas,ta %in $ala+
ADE: 1S Matematica ' Ce .$&ma ai 4&imit?+ 8$c l$)ic
1OS Animalele si me%i,l l$&+ lect,&a %,4a ima)ini

ADP: Intalni&ea %e %imineata ' #$c C,tia c, 4$2esti
6,tine ' 4&imi&ea c$4iil$&5 i)iena5 a,t$se&2i&e 5),sta&ea 54leca&ea7
T&an*itii ' Ie4,&as,l t,4 8$c %e misca&e
JOI
21.11.201
ALA: 1. Stiinta ' Animale ma&i si mici
#$c %e masa ' 4,**le Animale salbatice+
2. Ve2e&ita si al,na+ 8$c %ist&acti2
ADE: 1(C E%,ca&ea limba8,l,i' C$n2$&bi&e In 4a%,&e
1EC Pict,&a ' Animal,l 4&e.e&at+

ADP: Intalni&ea %e %imineata ' P&ieteni ima)ina&i+
6,tine ' 4&imi&ea c$4iil$&5 i)iena5 a,t$se&2i&e 5),sta&ea 54leca&ea7
T&an*itii ' Me&)e ,&s,l+ me&s &itmat
VINERI
ALA: 1. 3ibli$teca ' 3&a%,l+ e<e&citii )&a.ice :linia $blica;
A&ta ' A%a4$st,l animalel$&+ - m$%ela8
2. 1V1 U&s,l 4acalit %e 2,l4e+
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, ABRAM
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6,DIJIR