Sei sulla pagina 1di 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUAI

P. O. BOX 235,
PEJABAT POS BATU NIAH
98200 NIAH, Telefon Pe!"!# A$ % 085&'383'3
MI(I. No. )!* % 085&'3+80'
E$!,l % -$.-/!,01!2oo.3o$.$1
_____________________________________________________________________________
_
Ruj. Kami:
Tarikh : 24 Februari 2014
Pengurus Besar,
Ladang Talam Indah
98200 Suai Niah,
Miri, Sarawa
MEMOHON SUMBANGAN PERKHIDMATAN BAS SEKOLAH UNTUK
PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING

Sa!a dengan segala h"rma#n!a meru$u %erara di a#as&
2& 'dalah dimaluman bahawa SM( Suai aan menghan#ar sa#u %asuan %er#andingan
)h"ral S%eaing bahagian Miri&
*& Sehubungan dengan i#u, %iha se"lah dengan rasa rendah diri ingin mem"h"n
sumbangan %erhidma#an bas se"lah& +n#u maluman %iha #uan, se"lah menghada%i
masalah enderaan un#u menghan#ar %asuan se"lah e SM( Merbau erana bilangan
%ela$ar !ang ramai& Maluma# %er#andingan adalah se%er#i beriu# ,
Te$4!# ,SM( Merbau
T!5,.2 , 1 Ma- 2014
M!-! , .&00 %agi /%er#andingan bermula0
B,l!n6!n Pel!!5 % 35 o5!n6
4& Piha se"lah ama# menghargai sumbangan dari%ada %iha #uan dan didahuluan
dengan u-a%an ribuan #erima asih&
Seian, #erima asih&
7BE(KHI8MAT UNTUK NEGA(A9
Sa!a !ang menuru# %erin#ah,
: ABU SA(AN BIN SAHA(I ;
Penge#ua,
SM( Suai, Niah,
MI1I&
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUAI
P. O. BOX 235,
PEJABAT POS BATU NIAH
98200 NIAH, Telefon Pe!"!# A$ % 085&'383'3
MI(I. No. )!* % 085&'3+80'
E$!,l % -$.-/!,01!2oo.3o$.$1
_____________________________________________________________________________
_
Ruj. Kami: 2PS/304SM(S/P51(6I7&0418*408408400842ld&*/180
Tarikh : 1* '%ril 2010
9uru Besar
S( Maludam
94980 Pusa
Ben#"ng, Sarawa&
Tuan,
SU(AT PENGESAHAN BE(TUGAS
EN<IK ABANG SA(BINI BIN ABANG MENTA(IL =KP% ''0>2?&>3&5+03@
7engan segala h"rma#n!a sa!a menari %erha#ian #uan e%ada %erara se%er#i #ersebu# di a#as&
2& 'dalah dengan ini dimaluman bahawa %enama di a#as berhidma# di se"lah ini
sebagai Pegawai Perhidma#an Pendidian Siswa:ah 7941& Beliau mula ber#ugas di se"lah
ini mulai 1.&08&2004 hingga searang&
Seian, #erima asih&
7BE(KHI8MAT UNTUK NEGA(A9
Sa!a !ang menuru# %erin#ah,
: ABU SA(AN BIN SAHA(I ;
Penge#ua,
SM( Suai, Niah,
MI1I&
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUAI
P. O. BOX 235,
PEJABAT POS BATU NIAH
98200 NIAH, Telefon Pe!"!# A$ % 085&'383'3
MI(I. No. )!* % 085&'3+80'
E$!,l % -$.-/!,01!2oo.3o$.$1
_____________________________________________________________________________
_
Ruj. Kami: 2PS/304SM(S/P51(6I7&0418*408408400842ld&*/190
Tarikh : 14 '%ril 2010
(e%ada Sesia%a ;ang Berenaan&
Tuan,
SU(AT PENGESAHAN BE(TUGAS
EN<IK JAKA(IA SALAM =KP% 800>>8&>3&5+8'@
7engan segala h"rma#n!a sa!a menari %erha#ian #uan e%ada %erara se%er#i #ersebu# di a#as&
2& 'dalah dengan ini dimaluman bahawa %enama di a#as berhidma# di se"lah ini
sebagai Pegawai Perhidma#an Pendidian Siswa:ah 7941& Beliau mula ber#ugas di se"lah
ini mulai 1<&09&2004 hingga searang&
Seian, #erima asih&
7BE(KHI8MAT UNTUK NEGA(A9
Sa!a !ang menuru# %erin#ah,
: ABU SA(AN BIN SAHA(I ;
Penge#ua,
SM( Suai, Niah,
MI1I&
CC En Wan Pauzi Wan Ahmad