Sei sulla pagina 1di 4

Metodologi Penyelidikan (DCE3002)

Tugasan Individu (30%)


Tajuk / bidang tu!uan / va"iabel untuk !enyelidikan bagi Tugasan bagi #eeste" 2$
20%2&20%3 adala' se!e"ti be"ikut (
)ob #atis*a+tion (,e!uasan ,e"ja)
Individu Tugasan
Ia. Lima (5) abstrak artikel penyelidikan dalam jurnal yang diterbitkan
dan satu(1) abstrak kertas projek, tesis atau disertasi sarjana atau Phd. 1!
("ila hantar seminggu sebelum Pep. Pertengahan "emester)
Ib. #ua ($) artikel penyelidikan kuantitati% berteks penuh. "emua artikel
penyelidikan dari jurnal yang diterbitkan melalui internet. &a'a dan
kenalpasti langkah(langkah yang telah dilaksanakan dalam proses
penyelidikan dan kritik (sila lihat )nit 1) $!
("ila hantar seminggu sebelum Pep. *khir "emester)
,"ite"ia Tugasan(
%- ."tikel ME#TI a"tikel !enyelidikan kuantitati* dan tajuk/va"iable se!e"ti diatas- #atu
atau kedua va"iable te"sebut bole' dala satu a"tikel !enyelidikan-
2- ."tikel !enyelidikan tela' di te"bitkan dala ju"nal2 be"kaitan dengan !ebangunan
sube" anusia- (."tikel da"i !"o+eeding atau da"i /ebsite !enyelidik2 biasa bukan di
te"bitkan di ju"nal)-
3- Tugasan %a- Penilaian atas abst"ak yang baik esti dibuat( kenal!asti objekti* kajian$
etodologi$ 'asil da!atan kajia- ("uusan$ +adangan dan i!likasi kajian adala'
o!sional)- Tulis biblioliog"a*i a"tikel yang di!ili'-
0- Tugasan %b- bole' !ili' dua a"tikel !enyelidikan dala tugasan %a- dan buat !enilaian
dengan soalan !anduan se!e"ti diba/a'-
Penilaian Artikel Penyelidikan
Setelah anda mengikuti Modul ini dari unit 1 hingga unit 10, anda telah didedahkan kepada
semua elemen-elemen dalam proses penyelidikan. Kriteria dalam setiap elemen telah
dibincangkan dalam setiap langkah proses penyelidikan. Rumusan kriteria untuk penilaian
artikel penyelidikan kuantitaif adalah seperti berikut:
Bab 1: Pendahuluan
*dakah latarbelakang masalah menggambarkan masalah dikaji+
*dakah maklumat dan hasil dapatan maklumat lepas men'ukupi menjelas isu yang hendak
dikaji+
*dakah pernyataan masalah jelas dan terperin'i+
*dakah variabel telah dikenalpasti+
*pakah rasional atau pentingnya bagi menjalankan kajian tersebut+
*dakah objekti% kajian jelas dan berasaskan kenyataan masalah+
*dakah kajian itu mempunyai de%inisi operasi yang boleh diukur+
*dakah limitasi kajian dinyatakan+ *dakah limitasi kajian tidak boleh diatasi+
1ab II( #o"otan 2ite"atu"
dakah literatur mencukupi menerangkan pembolehubah ka!ian "
dakah literatur bersesuaian dan bahan penting bagi ka!ian "
dakah sorotan literatur menyokong keperluan mengka!i masalah "
dakah sorotan literatur membentuk rangka konsep dan rangka teori "
dakah sorotan literatur menilai secara kritis dapatan ka!ian lepas "
Bab III: Metodologi Kajian
*dakah prosedur, rekabentuk kajian dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data
dijelaskan se'ukupnya bagi penyelidik lain untuk penduakan kajian tersebut+
*dakah populasi diterangkan dengan terperin'i. *dakah kaedah persampelan atau
keseluruhan populasi digunakan+
*dakah instrumen yang digunakan telah dinilai kesahan dan kebolehper'ayaan+
*dakah prauji dijalankan+ &agaimana kebolehper'ayaan instrumen+
*dakah analisis data bersesuai dengan objekti% kajian+
Bab IV: Hasil Kajian dan Perbincangan
*dakah teknik statistik digunakan sesuai dan bermakna+
*dakah pembentangan hasil kajian sesuai dan men'ukupi+
*dakah perbin'angan hasil kajian logik dan dikaitkan dengan sorotan literatur+
Bab V: Kesimpulan Implikasi dan cadangan
*dakah kesimpulan konsisten dengan dapatan kajian+
*dakah implikasi atau 'adangan berasaskan dapatan kajian+
*dakah kesimpulan dibuat selepas pembentangan dan perbin'angan hasil dapatan
men'ukupi+