Sei sulla pagina 1di 2

REFLEKSI AJK KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnia nikmat Nya dapat
kami menyiapkan tugasan yang diberikan iaitu melaksanakan satu program Bina Insan
Guru (BIG) fasa 3 siri 2 yang perlu diadakan pada 15 anuary sehingga 1! anuary 2"13#
bertempat di $mland %eluk Bayu dan &'(A)$ I&G) *ultan Abdul halim# *ungai &etani#
)edah+ Bagi menayakan program ini# beberapa a,atankuasa telah ditubuhkan+ *etiap
daripada kumpulan -&(I diberikan tugasan.a,atankuasa bagi menayakan program ini+
&rogram BIG ini adalah program ,aib bagi guru/guru pelatih di Institut &endidikan Guru
)ampus %uanku Bainun+ )ami seramai 2 orang ahli bertanggunga,ab bagi a,atankuasa
kebaikan dan keselamatan dalam menayakan program Bina Insan Guru fasa 3 ini+ Antara
bidang tugas kami adalah menyediakan 0enyediakan 1first aid2# mengenalpasti lebih a,al
lokasi hospital sekiranya terdapat sebarang ke3emasan# menyediakan senarai nama
,aris setiap peserta yang akan dihubungi ketika ke3emasan# memastikan keselamatan
peserta semasa akti4iti dan di kem serta menyenaraikan senarai peralatan dan keperluan
untuk dimaklumkan kepada biro peralatan+
*epanang akti4iti di alankan# kami dikehendaki menyediakan 1first aid2 sebagai
persediaan sekiranya terdapat apa/apa masalah kepada peserta+ Alhamdulillah tidak terdapat
sebarang masalah dan ke3ederaan yang serius kepada peserta semasa akti4iti dialankan+
*elain daripada itu uga# kami perlu sentiasa menge3as lampu serbaguna untuk digunakan
apabila terdapatnya kes/kes ke3emasan+ )ami uga memastikan ka,asan perkhemahan di
tabur dengan serbuk belerang untuk mengelakkan binatang berbisa melalui tempat
perkhemahan kami+
%erdapat kelemahan dan kebaikan yang diperolehi daripada program ini yang
seharusnya dititikberatkan supaya program ini boleh dialankan dengan lebih baik pada
masa akan datang+ Antara kelemahan yang dapat dilihat adalah kekurangan ahli
a,atankuasa yang menyebabkan ahli a,atankuasa perlu untuk meminta pertolongan
daripada pihak lain+ *elain daripada itu# &engurusan yang lebih baik dan peran3angan
yang lebih rapi uga di perlukan untuk menayakan program ini+
-i dalam program ini# guru/guru pelatih -&(I G*%% akan lebih mengenali dan
hubungan antara satu sama lain akan menadi lebih erat+ *elain daripada itu# sifat
kerasama uga boleh dipupuk daripada guru/guru pelatih -&(I G*%%+ -engan adanya
program ini# guru/guru pelatih akan bersatu padu untuk menayakan program ini dengan
3emerlang dan gemilang+ *elain daripada itu# sifat kepimpinan dan tolak ansur uga
dapat di terapkan dalam indi4idu semasa program ini dialankan+
Akhir kata# saya mengu3apkan utaan terima kasih kepada pensyarah
pembimbing kami# 5n3ik Abdul 6ahman b 0oidu yang banyak membimbing dan
memberi tunuk aar dalam menayakan program ini+ %idak lupa uga kepada semua
urulatih yang terlibat dalam menayakan program bina insan guru fasa 3 siri 2 ini+
%ugasan ini memberi manfaat kepada kami kerana ia dapat menambahkan
pengalaman dan pengetahuan yang baru kepada kami+ %erima kasih kepada semua
yang terlibat terutamanya ahli a,atankuasa kebaikan dan keselamatan yang banyak
membantu dalam memastikan kebaikan dan keselamatan peserta teraga+