Sei sulla pagina 1di 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN BAHASA INGGERIS 2014

Minggu Program Ob!"#i$ A"#i%i#i A&a#'Ba(an'Ca#a#an


1 Mesyuarat
Agung
Pendaftaran,
Suaikenal
Pada akhir
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat
1. Memilih AJK
2. Mendaftarkan
keahlian.
. Mengenali guru
penasihat dan
AJK.
1. Pendaftaran ahli !aru.
2. Mengenali guru penasihat dan
AJK Persatuan.
. Mem!in"angkan tentang
akti#iti tahunan persatuan.
$. Akti#iti %ahunan yang
diran"ang ialah&
i. '(rd Ma)e*Pu))le.
ii. Spell +t ,ight.
iii. A"ti(n S(ngs
i#. Sh(rt Play
#. +n#enti(n - %ea"hers .ay
/ard.
#i. Pu!li" Speaking
#ii. %reasure 0unt
1. 1(rang keahlian.
2. 1uku rek(d
kehadiran
k(kurikulum.
. Akti#iti di
jalankan di kelas.
2 '(rd Ma)e Pada akhir
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat
1. Menyelesaikan
'(rd Ma)e
dengan tepat.
2. Mengeja
perkataan -
perkataan yang
terdapat dalam
2(rd ma)e.
1. Mem!eri penerangan kepada
pelajar-pelajar tentang 2(rd
ma)e.
2. Mem!im!ing pelajar-pelajar
menyelesaikan 2(rd ma)e
dengan !etul.
. Mengeja perkataan -perkataan
yang terdapat dalam 2(rd
ma)e.
1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalankan
di kelas.
. Kertas 3em!aran
'(rd Ma)e.
Kui) 4Spell it
right5
Pada akhir
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat
1. Meningkatkan
ingatan mereka
terhadap
perkataan-
perkataan dalam
1ahasa +nggeris.
1. Pelajar-pelajar !ermain satu
jenis permainan !er!entuk kui)
yang !(leh meningkatkan
ingatan mereka terhadap
sesuatu perkataan !ahasa
+nggeris.
2. .i"adangkan di!erikan hadiah
kepada pelajar yang !erjaya.
1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalankan
di kelas.
$ A"ti(n S(ngs. Pada akhir
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat
1. mem!uat satu
persem!ahan a"ti(n
s(ng dalam kumpulan.
1. Pelajar-pelajar di!eri satu lagu
untuk dipersem!ahkan se"ara
!erkumpulan.
1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti
dijalankan di
kelas.
Minggu Program Ob!"#i$ A"#i%i#i A&a#'Ba(an'Ca#a#an
6 Sh(rt Plays Pada akhir
perjumpaan , pelajar-
pelajar dapat ...
1. Mem!a"a skrip
sh(rt play yang
di!eri dalam
kumpulan.
2. Melak(nkan 2atak
dalam skrip yang
di!eri dalam
kumpulan.
1. Pelajar-pelajar dipe"ahkan ke-
pada !e!erapa kumpulan dan
di!eri skrip sh(rt play terse!ut.
2. Mereka dikehendaki
melak(nkan semula 2atak-
2atak di dalam sh(rt play itu
se"ara !erkumpulan.
. Mereka mem!uat
persem!ahan dalam
kumpulan.
1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalan-
kan di kelas.
. 1uku n(ta.
$. Skrip Sh(rt Play.
7 +n#enti(n&
Menghasilkan
kad 8"apan.
Pada akhir
perjumpaan
k(kurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menghasilkan
sekeping kad
u"apan 0ari 9uru
dalam 1ahasa
+nggeris.
1. Pelajar-pelajar dikehendaki
menghasilkan sekeping kad
u"apan dengan tema dan tajuk
yang ditentukan (leh guru.
2. Kad u"apan dalam 1ahasa
+nggeris.
1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalan-
kan di kelas.
. 1ahan*alat untuk
menghasilkan
kad u"apan.
: Pu!li"
speaking
Pada akhir
perjumpaan
k(kurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Mem!eri u"apan
ringkas dalam
!ahasa +nggeris di
hadapan kelas.
1. Pelajar-pelajar diajar mem!eri
u"apan di hadapan (rang
ramai.
2. Mereka diajar untuk
menggunakan perkataan yang
!etul dan s(pan ketika
mem!erikan u"apan.

1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalan-
kan di kelas.
. 1uku n(ta.

; %reasure 0unt Pada akhir
perjumpaan
k(kurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Mem!a"a arahan.
2. Menjalankan
akti#iti %reasure
0unt dalam
kumpulan.
1. 9uru menerangkan dan
mem!eri kertas arahan kepada
pelajar-pelajar dalam
kumpulan.
2. Pelajar-pelajar menjalankan
akti#iti %reasure 0unt dalam
kumpulan.

1. 1uku rek(d
akti#iti
k(kurikulum.
2. Akti#iti dijalan-
kan di kelas.
. 1uku n(ta.