Sei sulla pagina 1di 8

ANALISIS TINJAUAN MASALAH Sewaktu saya mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani kepada murid Tahun 5 UKM, saya dapati

terdapat 10 orang murid tidak mahu melakukan aktiviti permainan kecil iaitu mini Bola Baling sewaktu sesi memanaskan badan. Saya telah mengedarkan borang soal selidik bagi mengesahkan bahawa mereka tidak berminat untuk mengikuti permainan yang dijalankan sewaktu sesi memanaskan badan. Keadaan ini memberi kesan yang mendalam kepada saya lantas timbul persoalan adakah aktiviti-aktiviti yang saya jalankan tidak menarik minat murid atau aktiviti tersebut terlalu mencabar. Saya cuba untuk mengubah aktiviti-aktiviti pembelajaran dan pengajaran kepada yang lebih mudah dan menarik tetapi masih terdapat murid yang tidak dapat bermain permainan kecil dengan tangkas dan cekap. TINJAUAN AWAL Bagi mengenalpasti masalah yang dialami oleh beberapa orang murid Tahun 5 UKM, saya telah membuat pemerhatian semasa proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Hasil daripada pemerhatian yang telah dijalankan, saya dapati kesungguhan murid merosot disebabkan mereka tidak dapat bermain dengan baik kerana sering kehilangan bola sewaktu menggelecek bola untuk melepasi lawan. Akibatnya mereka mula mengalah dan menarik diri dari permainan yang dijalankan. Mereka enggan masuk menggantikan rakan meskipun telah diarahkan oleh guru untuk berbuat demikian. Mereka memberi banyak alasan bagi mengelak dari terus bermain. Oleh kerana pemerhatian awal yang saya jalankan adalah secara tidak berstruktur maka saya telah menjalankan ujian Lompat Kuadran untuk memastikan bahawa murid Tahun 5 UKM memang mempunyai masalah ketangkasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Setelah ujian Lompat Kuadran dijalankan, saya dapati 10 orang murid tahun 5 UKM mempunyai masalah ketangkasan menyebabkan mereka mengundur diri semasa

permainan dalam sesi memanaskan badan dijalankan. Ini kerana mereka tidak melepasi norma ujian Lompat Kuadran yang telah saya bina bagi murid kelas 5 UKM. Seramai 30 orang murid yang hadir pada hari ujian dan telah melaksanakan proses ujian tersebut. Saya dapati 10 orang murid Tahun 5 UKM yang mendapat skor gagal tidak melepasi norma ujian Lompat Kuadran bagi murid kelas ini. Jadual : Norma Ujian Lompat Kuadran 5 UKM Markah 20 25 15 - 19 10 - 14 5-9 14 Gred / Pencapaian Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah Keputusan Lulus Lulus Lulus Gagal Gagal

Jadual : keputusan Ujian Lompat Kuadran Bil. Subjek 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 10 5 15 11 12 4 5 13 10 Percubaan 2 12 6 10 10 13 6 5 19 12 12 6 15 11 13 6 5 19 12 LULUS GAGAL LULUS LULUS LULUS GAGAL GAGAL LULUS LULUS Skor Terbaik Keputusan

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L10 L11 L12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

11 11 6 10 11 4 12 3 10 13 3 10 14 12 3 4 12 11 4 9 7

13 16 7 11 10 5 11 4 12 11 3 11 10 10 4 5 10 13 6 10 10

13 16 7 11 11 5 12 4 12 13 3 11 14 12 4 5 12 13 6 10 10

LULUS LULUS GAGAL LULUS LULUS GAGAL LULUS GAGAL LULUS LULUS GAGAL LULUS LULUS LULUS GAGAL GAGAL LULUS LULUS GAGAL LULUS LULUS

Berdasarkan jadual keputusan di atas, jelas menunjukkan bahawa seramai 10 orang murid telah mencatat masa di bawah tahap lulus dan dikira gagal dalam ujian ini. Ini

menunjukkan bahawa 10 orang murid ini mempunyai tahap ketangkasan yang lemah. Kesemua 10 orang murid ini telah saya pilih untuk dijadikan sebagai subjek kajian. Kriteria Pemilihan Fokus Kajian Kebolehtadbiran Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan TGfU dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Dengan menggunakan dalam pendekatan permainan berunsur serangan

TGfU, ketangkasan murid dapat ditingkatkan melalui permainan yang

dirancang. Masa yang diambil untuk merangka permainan ini juga tidak lama kerana berpandukan permainan kecil. Rancangan pengajaran harian yang dirancang melibatkan aktiviti permainan untuk tunjang kecergasan tajuk ketangkasan. Namun demikian, dijangka terdapat kekangan masa untuk melaksanakan kajian ini dari segi penerangan permainan kepada subjek kajian sebelum memulakan sesi pengajaran. Ini kerana tempoh masa bagi setiap intervensi hanya 30 minit dan pengkaji hendaklah memastikan dalam tempoh itu

murid dapat menjalankan semua aktiviti yang telah dirancang supaya intervensi yang dipilih dapat dilaksanakan dengan baik. Kepentingan Kajian tindakan ini penting bagi meningkatkan tahap ketangkasan sasaran kajian. Sekiranya sasaran kajian tidak mempunyai tahap ketangkasan yang baik mereka tidak dapat melakukan aktiviti yang dirancang dengan baik. Masalah ini menyebabkan mereka tidak akan terlibat dengan sepenuhnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu dan sekaligus objektif pengajaran yang dirancang oleh guru tidak dapat dicapai. Kebolehgunaan Kebolehgunaan kajian ini adalah melalui pendekatan TGfU dalam pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan. Walaupun kajian ini berfokuskan kepada ketangkasan,

namun secara tidak langsung permainan

yang disediakan

boleh diaplikasikan pada fasa

pemanasan badan, perkembangan atau fasa kemuncak dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Pendekatan yang dikemukakan juga boleh diguna pakai sebagai panduan untuk merancang aktiviti- aktiviti lain dan boleh diaplikasikan dalam tunjang Pendidikan Jasmani yang lain. Selain itu, melalui pendekatan TGfU minat murid terhadap

matapelajaran Pendidikan Jasmani juga dapat ditingkatkan. Kawalan Kawalan dilakukan semasa tempoh pelaksanaan dengan mengawal tempoh masa. Pelaksanaan yang dijalankan adalah mengikut waktu pengajaran dan pembelajaran yang sebenar dan intervensi yang telah dirancang berdasarkan masa yang telah ditetapkan. Bagi memastikan pelaksanaan kajian berjalan dengan lancar komunikasi antara saya dengan memainkan peranan yang penting supaya arahan sasaran kajian

yang disampaikan jelas dan tepat. dari segi

Kesediaan subjek kajian yang akan menjalankan

aktiviti hendaklah dipastikan

mental dan fizikal supaya kajian dapat dijalankan dengan lancar. Kolaborasi Kolaborasi dijalankan bersama pihak sekolah dan penyelia. Kolaborasi dengan pihak sekolah yang dimaksudkan disini adalah melibatkan pihak pentadbir, guru kelas dan subjek kajian. Kolaborasi bersama pihak sekolah adalah sangat penting semasa menjalankan kajian supaya kajian dapat diadakan dan dijalankan dengan lancar. Memandangkan kajian ini dijalankan pada waktu persekolahan, maka kebenaran untuk menjalankan kajian dimaklumkan pada sesi pertemuan hari pertama bersama pihak pentadbir. Kolaborasi bersama penyelia memberi ruang kepada saya untuk mendapatkan pandangan individu yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman dalam melaksanakan kajian tindakan.

Selain itu, saya dapat melakukan beberapa penambahbaikan pendapat yang telah diberikan oleh penyelia.

dalam kajian ini berdasarkan

Kerelevanan Kerelevenan dapat dilihat dari sudut meningkatkan tahap ketangkasan murid dalam kelas Pendidikan Jasmani. Masalah ini dikaji kerana saya ingin meningkatkan ketangkasan sasaran kajian melalui pendekatan yang digunakan kerana tidak semua sasaran kajian mempunyai

bakat atau kemahiran motor asas yang sama. Guru-guru Pendidikan Jasmani yang mempunyai murid yang mengalami masalah yang serupa dengan sasaran kajian ini boleh menggunakan pendekatan TGfU sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan ketangkasan murid.