Sei sulla pagina 1di 5

Al-Biruni (973-1050)

Al-Battani (850-929)

!ama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada "# September $%& di 'ath, 'h(ara)m *sekarang dikenali sebagai 'ara-'alpakskaya, +)bekistan, dan meninggal dunia pada "& De "-./ di 0ha)na *sekarang dikenali sebagai 0ha)ni, Afganistan,. Al-Biruni merupakan ahli falsafah, ahli geografi, astronomi, fi)ik dan ahli matematik. Selama 1-- tahun sebelum 0algeo, Al-Biruni telah membin angkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan baha(a jejari bumi ialah 1&&$.1 km

Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan, Damsyik. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual otangents

Rene !escartes (159"-1"50)

Archimedes (287 212SM)

Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. !enurut beliau, adalah Beliau mendapat pendidikan di Alexandria, di sekolah Euklid. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Beliau juga dianggap sebagai Bapa Kalkulus. Pencapaian beliau yang terkenal ialah

mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. $ra% dilukis pada paksi

&artesan mengandungi satu set pasangan tertib 'x,y(. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang labah)labah terbaring pada dan siling

ukum

idrostatik Archimedes

memerhatikan biliknya.

seekor

!encipta "akal #kru Archimedes !enemui pi

Al-$ha'ari(mi (780 - 850)

#mar $ha%%am (10&8-1131)

*ama penuhnya ialah !uhammad .bn !usa Al) Kha5ari6mi dan dikenali sebagai bapa algebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Antara buku)buku terkenal hasil tulisan beliau ialah isab Al)4abr 5al !ugabalah 'Buku Pengiraan, Perbaikan dan Pengurangan( dan Algebra. Pada kurun ke)/7, $erard o% &remona dan 8oberts o% &hester telah menterjemahkan buku algebra Al) Kha5ari6mi ke dalam bahasa 9atin. "erjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke)/:

*ama sebenarnya ialah $hiyath al)+in Abul ,ateh -mar .bn .brahim al)Khayyam dan dilahirkan pada /0 !ei /120 dan meninggal dunia pada 2 +ec //3/. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. #umbangan terbesar -mar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. -mar Khayyam telah mengenal pasti /3 jenis bentuk persamaan kiub. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh -mar Khayyam adalah bersi%at geometrikal. +alam bidang geometri pula, beliau banyak membuat kajian)kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir) hampir tepat dan dinamakan Al)"arikh)al) 4alali.

Al $ha(in (900-971)

)*hn +enn (183&-1923)

AB> 4a%ar !uhammad ibn al) asan Kha6in lahir pada tahun =11 !asehi di Khurasan yang terletak di timur .ran. 9ebih dikenali sebagai al)Kha6in dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada 6amannya. #alah satu hasil kerja al)Kha6in iaitu ?ij al)#a%a@ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. asil kerja al)Kha6in dikatakan banyak dipengaruhi oleh motiAasi yang diterimanya daripada ahli !atematik, al)Khujandi.

4ohn ;enn dilahirkan pada 2 August /032 di ull, <orkshire, England dan meninggal pada 2 April /=73 di &ambridge, England. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. !inatnya bertambah apabila membaca buku tulisan $eorge Boole dan +e !organ. Beliau mengembangkan lagi idea $eorge Boole

Sir /saac 0e't*n (1"&2-1727)

)*hann ,arl -riedrich .auss(1777-1855)

+ilahirkan pada /:27 di sebuah keluarga petani di jajahan 9incoln, England. #emasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat, maka beliau menghabiskan masa Beliau dilahirkan pada 31 April /BBB di Bruns5ick, 4erman dan meninggal dunia pada 73 ,eb /0CC di $Dttingen, anoAer , 4erman. Kepintarannya terserlah sea5al B tahun, apabila dia mengira jumlah nombor /)/11 dengan cepat menyedari baha5a kiraan nombornya adalah C1 pasang dan setiap satunya ialah /1/.
Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang !atematikdan astronimi. Antara pencapaiannya ialah E !enemui ukum Bode iaitu teorem binomial, arithmetik)geometrik, hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana Pembinaan /B)gon'poligon( menggunakan pembaris dan kompas.

lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung, roda yang dipusingkan oleh air, jam kayu dan jam matahari. Pencapaian

ukum *e5ton "eorem binomial