P. 1
Manual de Instalatii - Instalatii Electrice

Manual de Instalatii - Instalatii Electrice

|Views: 6,704|Likes:
Published by pico_amvic
Manual de instalatii electrice
Manual de instalatii electrice

More info:

Published by: pico_amvic on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

INSTALA II ELECT ICE SI DE AU OMATIZA E

, ,

®

'-

- lnstalatii de iluminat ale cladirilor civile sl de productie;

- lnstalatil de alimentare cu energie electrica ale cladirilor;

- lnstalatil de protectia cladirilor la descarcari electrice atmosferice;

- Automatizarea lnstalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, sanitare, electrice;

- Echipamente ~i materiale pentru instalatf electrice si de automatizare.

Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L.

Coordonator: Prof. univ. dr. Ing. Niculae MIRA

Autori: Partea I

Prof. univ. dr. jng. Niculae MIRA: 1; 7

Prof. Un/V. dr. ing. Cornel BIANCHI: 2; 3; 5 (5.6); 6; 8; 9;

10 (10.4; 10.5); 11; 12; 13 Sef lucrarl dr. lng. Adriana GEORGESCU: 4

Prof. univ. dr. lng. Dan MOROlDO: 5

$ef luorari dr. Ing. Hrisia MOROLDO: 10 (10.1;10.2; 10.3); 12 (12.2.1)

Partea II

Prof. univ. dr. Ing. Nlculae MIRA: 1; 2; 3 (3.1; 3.2); 5; 6; 7; 15 Conf. univ, dr ing. $erban LAZAR: 3 (3.3; 3.4; 3.5)

Prof. univ, dr. Ing. Ovidiu CENTEA: 8

Ing. Teodor HRISTEA: 10

Ing. Marian ILiESCU: 12; 16

Prof. univ. dr. jng. Alexandru STAMATlU: 13; 14 Ing. Nicolas CUCOLI : 11

In . savel IfTODE : 12

Partea III

Prof. univ, dr. ing. Constantin IONESCU: 1; .2; 3; 4 Prof. unlv. dr. Ing. Nicolae ANTONESCU: 3 (3.3) Conf. univ. dr. fiziclan: Nicolae FlOREA: 3 (3.4) Prof. univ. dr. ing.: Sarin CALUIANU: 3 (3.7.1; 3.7.2) Conf. univ. dr. ing.: Sarin COCIORVA: 3 (3.7.4)

Partea IV

prof. univ. dr. ing. Constantin IONESCU: 1; 2; 3; 4; 11; 12 Prof. univ. dr. lnq.: Sorin CAlUIANU: 3 (3.3)

$ef lucrari dr. Ing. Nicola.e IVAN: 5

Conf. univ. dr. ing. Daniel POPESCU: 6

set luerari Ing. Dan IONESCU: 7

Ing. Marlus $MILOVIC1: B

Prof. univ. dr. ing. Sarin LARIONESCU: 9

Coordonare ~~ recenzie $tiinJifica: ling. Achile PETRESCU I

Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

Membru al Academiei Central Europene de Sliinta $i Arta Doctor Honoris Causa al Universitatii Tehnice de Ccnsfructh Bucuresti

Coordonare editoriala: Director General ing. Doru PETRESCU

Tehnoredactare com puterlzata: Cristlan POPESCU; Constanta RAsUCEANU; Elena DOROFTEI; Razvan ANISOIU

Cecilia IONEL

Sofia FLORICA

MANUALUL DE INST ALA Til ISBN 973-85936-0-3 lnstalatll electrice l?i de automatizare ISBN 973-85936-4-6

© Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L., 2002 @ Asociatia Inginerilor de lnstalatii din Romania

Cuprins

CUPRINS

Probleme generale

1. Etapele de elaborare a docurnentatlei tehnicoeconomice necesare realizarll obiectivelor

de investltn publlce pentru lnstalatil electrice ~i de automatlzare 2

2. lnoacrarea obiectivelor de invsstitii publlce pentru instaiatlile electrice, in sistemul

de lucrari de alimentare cu energie elecfrtca a localitatilor 3

3. Carlnte esentiale de calitate sl criterille de perforrnanta pentru tnstalatllle electrice $i de automatizare .4

4. Reglementari tehnice specifice pentru instalajiile electrice sl de automatlzare .4

I. SISTEME DE ILUMINA T

1. MARIMI FIZICE

1.1. Miirimi flzice in sistemele de iluminat 6

2. RELATIA LUMINA-VEDERE

2.1. Caractertsticile vederii umane 10

2.2. Orbirea $1 efectele sale 12

3. MEDIUl lUMINOS CONFORTABll

3.1. Mediul lurnmos interior 14

3.1.1. Aspecte cantitative 14

3.1.2. Aspecte calitative 14

3.2. Mediul lumlnos exterior 17

3.2.1. Aspecte cantitative 17

3.2.2. Aspecte calitative 17

4. SURSE DE lUMINA

4.1. Lampi cu incandescenta 20

4.1.1. Lampa cu lncandesoenta clasloa {uC) 20

4.1.2. lampa cu ciclu regenerator cu halogen (UHJ 21

4.2. Lampi fluorescente 23

4.2.1. Lampi fluorescente tubulare 23

4.2.2. Lampi fluorescente compacte 26

4.3. Lampi cu descarcare in vapori de sodiu la joasa presume 26

4.4. Lampi cu desoarcare in vapori de mercur la i'nalti! presiune 27

4.5. Uimpi cu descarcarcare in vapori de sodiu de inalts. presiune 29

4.6'. Alte lampi cu descarcars In gaze 29

4.6.1. Lampile cu descarcare la joasa presume in gaze sau amestecuri

de gaze :;;i vapori metallci cu coloana luminoasa pozitiva 29

4.6.2. Uimplle cu descarcars la [oasa presiune in gazele mentionate

$i lumina negativa 29

4.7. Lampi cu inductie 29

5. CORPURI DE ILUMINAT.

5.1 Caracteristicile corpurilor de iluminat (Cll) 32

5.2. Corp uri pentru iluminatul interior 35

5.3. Corpuri pentru iluminatul exterior 36

5.4. Corpuri pentru iluminatul teatrelor, studiourilor 37

5.5. Fibre si tuburi optice 39

5.6. Suprafete luminoase sau luminate, arhitecturale 39

5.6.1 Supratate lurninoase 39

5.6.2 Suprafete luminate 40

5.7. Montarea corpurllor de llurnlnat .42

6. SISTEME DE ILUMINAT INTERIOR

6.1. Sisteme de iluminat normal (SIL) .46

6.1.1. Sisteme de iluminat in tunctle de distributla spatiala a fluxului lurrnnos 46

6.1.2. Sisteme de iluminat in functte de distributia fluxului luminos / iluminarii

in planul uti! 46

6.2. Sisteme de iluminat de slquranta .49

6.2.1. Sisteme de llurninat pentru continuarea luerului .49

6.2.2. Sisteme de iluminat pentru lnterventii 50

6.2.3. Sisteme de iluminat pentru evacuare ~i alte functluni 50

6.2.4. Aspecte caracteristice ale echipamentului slstemelor

de iluminat de siguranta 51

7. CALCULUL SISTEMELOR DE ILUMINAT

7.1. Metode de calcul punctuale 54

7.1.1. llu minarea dlrecta data de surse de lumina punctuale 54

7.1.2. lIumlnarea directa data de surse de lumina liniare 55

7.1.3. 11uminerea direcm intr-un punct data de surse luminoase (Iuminate)

de suprafata perfect difuzante 56

7.1A. Calculul iluminarii medii directe pe 0 suprafata.. 57

7.2. Metode de caleul globale 58

7.2.1. Metoda reflexiilor multiple 58

7.2.2. Metoda factorului de utilizare 59

7.3. Calculul automat al sistemelor de iluminat interior 60

8. APRECIEREA CALITATIVA A SlSTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOR

8.1. Metoda curbelor de lurnlnanta limita 62

8.2. Metoda UGR (CIE Unified Glare Rating System) 63

8.3. Metoda Ro 63

9. SISTEME DE ILUMINAT EXTERIOR

9.1. Sisteme de Iluminat normal 66

9.2. Sisteme de iluminat de siguranta (evacuare, pazaJsecuritate) 67

10. CALCULUL SISTI:MELOR DE ILUMINAT EXTERIOR

10.1. Calculul sistemalor de i1uminat rutier ..70

10.1.1. Calculul In tunctie de luminanta 70

10.1.2. Calculul in functie de iluminare 72

10.2. Calculul sistemelor de llurnlnat pentru atte arii.. 73

10.3. Calculul sistemelor de iluminat decorativ 73

10.4. Evaluarea calltatlva a distrtbutlei luminan.telor 73

11. PROIECTAREA SISTEMELOR DEILUMINAT INTERIOR

, 1 . 1 Metodalogia de proiectare 76

11.2. TJpuri :;;i solutil de sisteme n

11.2.1. t.oculnte, hoteluri, moteluri " 77

11.2.2. incaperi destinate activit<ipi intelectuale 80

11.2.3. Spatll comerelale 83

11.2.3.1 Sistemul de iluminat general 84

11.2.3.2 Sistemut general de llurninat pentru vitrine 84

11.2.3.3 Flrmele lumlnoase 85

11.2.4. Institulii medicale 85

11.2.5. Muzee :;;i galerii de arta 87

11.2.5.1 Culoarea luminii 87

11.2.5.2 Galerille de pictura tapiserii :;;i alte exponate plane 88

11.2.5.3 Galerule pentru sculpture 89

11.2.5.4 Muzee de istorle, nurnisrnatica. stilnte naturale !;>i alte destlnatli 89

11.2.6. Sali de spectacole 90

11.2.7. Spatll industriale 93

11.2.8. Sail de sport 96

11.3. Comanda manuala si automata a sistemelor de ilurnlnat interior. Managementul in iluminat 98

11.3.1. Sisteme de control utilizate 98

11.3.2. Modul de abordare a controlului ltumlnartl, 99

11.3.3. Managementul in iluminat 99

12. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT EXTERIOR

12.1. Metodologia de proiectare 102

12.2. Soluttl de sisteme pentru iluminatul exterior 102

12.2.1. Cai de clrculatie rutiera 102

12.2.2. Tuneluri 107

12.2.3. lIuminatul decorativ arhitectural (monumente. cfadiri) 111

12.2.4. iluminatul decorativ pentru spatii verzl, jocuri de apa 113

12.2.5. Arli utlfitare 115

12.2.6. lIuminatul publicilar $i de reclarna 115

12.2.7. Terenuri de sport 116

12.2.8. Gari, triaje, porturi, aeroporturi 119

12.3. Comanda rnanuata $1 automata a slsternelor de Iluminat exterior 120

13. PUNEREA TN FUNCTIUNE $-1 MENTINEREA SISTEMELOR DE ILUMINAT

13.1. Punerea in functiune a sistemelor de lIuminat 1.24

13.2. Mentinerea sistemelor de Iluminat 124

13.2.1. Estirnerl ale pierderilor de lumina 124

13.2.2. Menjinerea sistemelor de iluminat interior 125

II. INSTALATII ELECTRICE

1. RECEPTOA.QE $1 GONSUMATORI

1.1. Reeeptoare electrice 128

1.2. Consumator! electric] 128

2. FENOMENE FIZICE PROPRIlINSTALATlILOR ELECTRICE

2.1. Incalzrea conductelor in re91m de lunga durata 130

- Exemple de ealeul 130

2.2. incalzirea con ductelor in reglm interm itent 131

- Exemple de calcul 131

2.3. lncalzirea conductelor in reqlrn de scurta durata 132

- Exemple de calcul , 132

2.4. Sollcitarl electrodlnamice. Calculul forte lor electrodinamice 133

2.5 Arcul electric in Instalatiile electrlce 134

3. FUNCTIONARI ANORMALE TN I NSTALATI 1 ELECTRICE

3.1. Functionarea cu tensiune crescuta 138

3.2. Functionarea eu tensiune scazuta (pierderi de tensiune} 139

- Exemplu de cal cui 140

3.3. Pornirea motoarelor electrlce 141

3.3.1. Pornirea motoarelor de curent continuu 141

- Exemplu de calcul 142

3.3.2. Pornirea motoarelor asincrone trnazate 143

- Exemplu de calcul 147

3.3.3. Pornirea motoarelor slncrone 147

3.4. Functionarea motoarelor aslncrone trifazate in coua faze 148

3.5. Functionarea in regim de scurtcircuit. 148

3.5.1. Scurtcircuitul unul circuit monofazat 148

3.5.2. ScurtcircuituI unui circuit trifazat 149

- Exemplu de calcul 150

4. APARATE ELECTRICE

4.1. Aparate electrice de protectle 152

4.1 1. Relee termiee 152

4.1.2. Refee cu termistoare 153

4. , .3. Relee electromagnetice 153

4.1.4. Sigurante fuzibile 154

4.2. Aparate electriee de conectare 155

4.2.1. intreruptoare de putere 155

4.2.2. Contactoare 156

4.2.3. Disjunctoare sl disjunctoare diterentiale 158

4.2.4. intreruptoare dlterentiale 160

4.2.5. Chei de cornanda si butoane 161

4.3. Aparate electrice de semnalizare , , 161

4.4. Aparate eleetrice de masura 161

4.4.1 Aparate magnetoelectriee , 161

4.4.2.. Aparate feromagnettce 162

4.4.3. Aparate electrodinamice " 162

4.4.4. Aparate de inductia " 162

4.4.5. Masurarea tensiunllor. Extinderea domeniului de rnasurare 162

4.4.6. Milsurarea curentilor. Extlnderea domeniuJul de rnasurare 162

4.4.7. Masurarea energillor activa sl reactiva 163

5. ALIMENTAREA CU ENEAGIE ELECTRICA A RECEPTOAAELOA $1

CONSUMATORILOR DE JOASA TENSIUNE

5.1. Scheme de alimentare pentru consumatori cu receptoare normale 170

5.2. Bransarea consumatorllor clasici la SEN 170

5.3. Alimentarea receptoarelor electrice normale cu energie electrlca 172

5.4. Alimentarea receptoarelor electrlce vitale 173

6. CALCULUL INSTA1.ATlILOR ELECTAICE DE JOASA TENSIUNE

6.1. Calculul curentulul nominal pentru circuite si coloane 178

- Exemple de caleul , 178

6.2. AJegerea sectiunii conductelor sl cablurilor electrice 180

- Exemple de calcul , 180

6.3. Alegerea tuburilor de protectie 182

6.4. Alegerea aparatelor de actlonare, protectie ~i masura 182

6.4. t, Alegerea intreruptorului manual 182

6.4.2. Alegerea eontactorului 183

6.4.3. Aigerea intreruptorulul automat. 183

6.4.4. Alegerea dlsjunctorulul si disjunctorulul dlterential 183

6.4,5. Alegerea releelor termice 184

- Exemplu de calcul , 184

6.4.6. Alegerea slqurante: fuzibile 184

- Exemplu de calcul , 185

6.4.7. Alegerea aparatelor de masura ce se montsaza pe tablourile electriee 186

7. INSTAlATIl PENTRU PROTECTlA OMULUI iMPOTRIVA TENSIUNILOR

ACCIDENTALE DE ATINGEAE

7. 1. Probleme generale 196

7.2. EfecteJe curentului electric asupra corpului uman 196

7.3. Cazuri de electrocutare , 197

7.4. Claslficarea incaperllor 91 receptoarelor din punct de vedere al

pericoJului de electrocutare , 198

7.5. Metode de protectle " 199

7.5.1 Metode de protectie impotriva atlngerilor directs 199

7.5.2 Metode de protectte impotriva atingerilor indirecte , 199

Cuprins

1

8. INSTAlAfll DE PAOTECTIE A CLAoIRILOR TMPOTRIVA EFECTELOR TRASNETELOA

B.1. Probleme generale 206

B.2. Cazurl in care echiparea cu lnstalatia de protectle impotriva

trasnetelor este obligatorie 207

8.3. tnstalatf de paratrasnet, 208

8.3.1. Dispozitivele de captare 208

8.3.2. Conductoarele de coborare 210

8.3.3. Priza de pamant 211

8.3.4. Legaturi echlpotentiale 212

8.3.5. Legaturi de echipotentializare ~i bara de egalizare a potenttalelor (BEP) 213

8.3.6. lnstaiatii speciale de protectie'impotriva trasnetelor 213

8.3.7. Verlflcar] ale lnstalatiilor de paratrasnet.. 213

9. INSTAlATIi PENTRU 1MBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE LA CONSUMATORI

9.1. Prob leme generale 220

9.2. Influentele negative determinate de rnicsoraraa factorului de putere 220

9 3. Mijloace pentru cresterea factorul ul de putere 221

9.3.1. Cresterea factorulul de putere prin mijloace naturale 222

9.3.2. Cresterea factoruiui de putere folosind surse

speciaiizate de putere reactive. 223

9.4. Calculul de eflclenta tehnicoeconomica 227

10. I NSTAlATI I DE SEMNALIZARE PENTRU TRANSMITEREA INFORMATlILOA

10.1. lnstalatli pentru deteetla, semnalizarea ~i stingerea incendlului 230

10.1.1. Probleme generaie 230

10.1.2. Metode ~I tehnologii pentru detectia Incendiuiul 230

10.1.2.1. Detectoare de fum 230

10.1.2.2. Deteetia ultraraolda a fumului; detectoare specitice 232

10.1.2.3. Detectoare de temperatura 233

10.1.2..4. Detectoare de flacara 233

10.1.2..5. Deteetoare de gaze 234

10.1.3. Centralizarea sernnallzarllor 'in instalatiile pentru detect's,

semnalizarea si stingerea incendiului 235

10.1.4. Alarmarea in lnstajatille de cetectie, semnailzare

s.i stlngere a Incendiilor ,.237

10.1.5. Stingerea automata a incendiului ~ 237

10.1.5. 1. Agenti de stingere , 237

10.1.5.2. Tlpuri de lnstalatf 238

10.1.6. Proieetarea lnstalatlilor pentru detectarea, semnalizarea

5i stingerea incendiuiui 238

10.1.6.1. Dimensionarea supravegherii 238

10.1.6.2. Calculul retelei de centralizare a sernnalizarilor 239

10.1.6.3. Metode de reducere a aiarmelor false 239

10.1.7. Expioatarea instalatlilor pentru detectla, semnalizarea sl stingerea Incendiului 240

10.2. lnstalatll pentru detectla sl semnauzareaefractlet !;OJ agresiunii 241

10.2.1. Scopui $i neeesitatea lnstalatiilor pentru oetsctiasi sernnallzarea

afractiei ~i agresiunii. Reglementari 'in vlgoare 241

10.2.1.1 Domeniile de aplicatie sl functille instala iilor pentru

detsctia $1 semnalizarea etractlei $1 agresiunii 241

10.2.1.2 Reglementari legale in vigoare 242

10.2.2. Metode (tehnologii) de detectls a tentativeior de efractle 242

10.2.2.1 Detectia deschiderii usilor 242

1,0.2.2.2 Detectia agresiunii 242

10.2.2.3 Detectia rniscar: i ' 243

1,0.2.2.4 Deteetta tentative lor de spargere a geamurilor 244

10.2.2.5 Detectla tentativelor de penetrare a peretilor 246

10.2.2.6 Detectoare tensometrice 246

10.2.2.7 Supravegherea vitrinelor 246

-

,.1/1- •

Cuprins

10.2.2.8 Supravegherea perimetrelor , , , 246

10.2.3. Centralizarea semnallzarilor in lnstalatiile pentru

detsctla si semnallzarea efraotlel si agrsslunii 249

10.2.4. Topologii de lnstalatf pentru detectia 6i semnalizarea

efractlel sl agresiunii " , , 250

10.2,5. Avertizarea Tn instalatiile pentru cetectia 51 semnallzarea

efractiei $1 agresiunil 251

10.2.6. Proiectarea lnstalatlllor pentru datectia sl semnalizarea

efractlel $1 agresiunii 251

10.2.6.1 Dimensionarea supravegherii Tn vederea detectiel efractiei 251

10.2.6.2. Calculul retelel de centralizare a sernnallzarilor 252

10.2.6.3. Metode de reducere a afarmelor false _ 252

10.2.7. Exploatarea i nstalatillor pentru cetectla si sem nallzarea

efractlsl :;;i agresiunii 253

10.3. Instalatil de control al accesului 253

10.3.1. lnstalatf de control $i identfficare 253

10.3.2. fnterfoanele pentru imobil , 254

10.3.3. Metode sl tehnologii de identificare in tnstalatiile

de control aJ accesulul , 255

10.3.3.1 Tehnologil de realizare a indentificatorifor 255

10.3.3.2 Metode biometrice de Identificare 256

10.3.4. Echipamente pentru controlul fizic al accesului. 257

10.3.5. Metode de control al accesului. Tipuri de instalatli de control

al accesulul , 259

10.3.6. Proiectare 261

10.3.7. Exploatarea instalatlllor de control al accesului 261

11. POSlURI DE TRANSFORMARE l?1 SURSE DE REZERVA

11.1. lnatalatll pentru posturlle de transformare 264

11.1.1. Alegerea numarulul de transformatoare 264

11.1.2. Alegerea puterii transformatoareior 265

11.1.3. Stabilirea puterii nominale economice pentru transformatoare 265

11.1.4. Functlonarea in paralel a transformatoarelor 265

11.1,5. Constructia posturllor de transformare , 266

11.1.6. Aparatajul aferent transformatoarelor 266

11.2. lnstalatii pentru sursele de rezerva proprii. 267

11.2.1. Grup etectrogen 267

11.2.2. Batarli de acumulatoare 268

12. I NSTALATII ELEClRlCE TN MEDIU EXPLOZIV $1 TN MEDIU CU PERICOL DE INCENDIU

12.1. Probleme generale _ , 274

12.2. Clasificarea arillor periculoase , 274

12.3. Alegerea echlpamentelor electrice 275

12.4. Montarea cablurilor electriee , 276

12.4.1. Sisteme de instalare 276

12.4.2. Tipurl de cabluri utilizate In spatil cu peri col de explozie 277

12.5. lnstalatia de parairasnet , 278

12.6. Masur; de protsctle impotriva electricitafii statice 278

13. TEHNOLOGIA EXECUTARII INSTALATllLOR ElECTRICE

13.1. Solutii tehnologice pentru montarea cablurilor f?i conductelor 282

13.2. Solutll tehnologice pentru montarea aparatelor $i tablourilor electrice 288

13.3. Norme referitoare la constructla tablourilor electrice 291

14. FIABILITATEA INSTAlATlllOR ELEClRlGE

14.1. Definip; 296

14.1.1. Notiunl fu ndamentale , 296

14.1.2. Alte notiuni 296

,

I

f

II ; 'I

~

I. Sisteme de iluminat

1

Capitolul 1

Marimi lizice

Capitolul1: Marimi fizice

T. Sisteme de iluminat

1.1. Marimi fizice in sistemele de iluminat

• Fluxul lurninos ($)

Acesta reorezmta puterea sursei lumlnoase perceputa de ochl sub forma de senzatle lurntnoasa. in S.1. unitatea de masura este lumenul [lmJ, un submultiplu al Wattului luminos [WI] (dace aeesta ar fl transformat integral!n lumina).

1 1m = 1/683 WI

Tntrucat etalonul de un lumen nu a fost inea elaborat. fluxul luminos nu este utIliza!. in prezent, ca rnarirne fundamentalil.

• Intensitatea lurnlnoasa (I,<,p,I,,) re-I prezlnta raportul dlntre fluxul luminos 5i unghiul solid in care aeesta este cuprins:

del> .JIP

I, ,,=- sau /",=-

. dfl ...IQ

(1.1.1 )

3

4

5

d<l>

Fig. 1.1.1. Pozitla unghiului solid in coordonate polare cu ajutorul a doua

coordonate unghiulare:

1 - sursa de lumina; 2 ~i 4 - plan uri de referlnta; 3 - planul intensita1ii lurnlnoase: 5 - axa sursei.

C""O

Co=90 -E=;! =3-C=270 C;"180

150"

Fig. 1.1.2. Distrlbutia Intensitatii luminoase in tunclie de unghiurile u ~i ~.

POzitia unghiului solid se rsda eel mai user in coordonate polare cu ajutorul a 2 coordonate unghiulare (fig. 1.1.1), in care:

a - unghlul dintre directia intensltatll luminoase /'t./J si axa sursei de lumina; ~ - unghiul dlntre un plan de referlnta (~=OC) Si planul format de axa sursei cu directia intensitatil luminoase 1",/1 (axa unghiului lnflnit mic dn).

Unitatea de rnasura in S.I.: r(pl 1m

[1~'lll=D=-=candela led]

r Ql str

Candela este mtensltatea lumlnoasa pe o anurnita directle a unui izvor tuminos care emite 0 radlatie rnonoeromattca de frecventa 540 Hz $i a carei putere radiants pe aceasta directie este 1/683 W/str (cu 0 eroare de 5x10·3).

in prezent, Intensitatea lurmnoasa reprezlnta rnarimea fizica fundamentala din iluminat.

Intensltatea luminoasB caracterlzeaza sursele lumlnoase. Fabricantii de eorpuri de iluminat au obligatla de a alabora, a data cu omologarea $i agrementarea eorpului de lIuminat, curba de distributie a intensltatil luminoase I,,=f(a) pentru diferite unghiuri f3. Cel mai adesea se folosesc unghiurile Ii. 0" ... 180"; 45° ... 225°; 90" ... 270° $i 135" ... 315° sau 0° ... 180" s! 90° ... 270".

in figurile L 1.2 5i 1.1.3 S8 exernpiiflca distributia intensltatn luminoase in functie de unghiurile CI. $i D sau numai ct.

Curbele de distribuie a intensitatii luminoase pentru un corp de iluminat se dau pentru situatia in care Tn corp

s-a montat 0 sursa etalon cu un flux de 1000 1m. Pentru a determina mtensitatea lurnlnoasa reala a unul corp de Ilurnlnat se toloseste rstatra:

I -(I ) n·(Pr

" u culL' 1000 [cd] (1.1.2)

in care: (lrt)cDIL este Intensitatea, pe directia n, data de curba de distrlbutle a lrrtensrtatii lurntnoase: n - ncmarul de lamp: din corpul de ilumlnat; (/)1- fluxul luminos al unei lampi.

Dlstrlbutia intensitiipl luminoase mal

poate fi redata sub forma tabelara, Se

I indIca variatla I,.=((u) pentru unghiuri f3 date. Variatla unghiului (L este, de regula, la Intervale de 5 sau 10g• Aceasta forma de redare este foarta utili§. atunci

cand S8 apeleaza 18 calculul automat.

Se utlllzeaza si reprezentarea in coordonate carteziene atunel cand deoencenta este numa: in tunctie de unghiul c (fig. 1.1.4)

Aceasta reprezentare permite determinarea tunctlei analltiee /a=f(a). printro dezvoltare in serie Fourier, de forma:

I, =kJ+ il'l(sinka+ If"" cos ka (1.1.3)

,1(=1 j,; .t

in care: lareprezlnta valoarea minima a intensitatli luminoase (fig. 1.1.4); I'K si l''« sunt coefieienti (miirimi fiziee) ce se determina grafoanalitic prin una din metodele Perry, Roth. Runge, Fischer - Hinner.

De regula. pentru calculul analitic sunt suficienti prrmii 3-4 termeni ai dezvoltarll,

Atunci cand se cunoaste forma anaIitica de varia lie a tntensltatii lurmnoase 1",fj=f(a.{"J), fluxul luminos sa poate determina cu relatia:

1'1)- J j l"iJ sinadadfj

~ Q,r=(]

( 1.1.4)

sau daca variatia este lndependenta de unghiul f3:

n-

W=2:rrll"sinada (1.1.5)

Exemplu: sursele perfect difUzante au 0 variatie a lntensitatii lumlnoase de forma:

fa"" Im·cosu (1.1.6)

Pentru acestea fluxul lumlnos rezulta:

rP=7r·/m (1.1.7)

unde 1m este Intensltatea maxima (emisa pe dlrectia (..(=0°).

30" 20' 10" 00 10" 200 30° Fig. 1.1.3. Distribulia intensltatii luminoase in func!ie de unqhlul 0:.

10)-----

a 90 180 270 360

ft ["j

Fig. 1.1.4 Reprezentarea intensitatii luminoase in coordonate carteziene.

Alte metoda de determinare a fluxului luminas. cand se cunoaste curb a de distributie a rntensitatii luminoase:

Metoda grafoanalffica B lui Rousseau

Rousseau propune 0 constructie grafica exernpllflcata Tn figura I. 1.5. care consta in:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->