FAST

A. ~ ~ ?, A.

CONG TV CP P.HAN MEM QUAN LV DOANH NGHIJ;P

FAST SOFTWARE COMPANY

p,

DOi tac lau dai, tin c~y

~ ~ -.- -

PHAN ME M KE TOAN

Fast Accounting 10,0

o 0 0 0 0 000 0 0

Kinh giPi:

Ban Glarn doc Cong ty Phong Ke toan Cong ty

Cong ty Co phan Phan rnern Ouan Iy Doanh nqhiep FAST la conq ty chUyen>Sau trong linh vue phat d~n,

, '" ,

tu van li'ng dunq phan rnern ke toa!1 va ,quan~ tr] to~n dien d_oanh nghi~~~ERP). Ml,lc tie~ cua FAST)~ xay

dl,l'ng FAST th~nh thuonq hi~~ "DOl ,TAC ~AU D~I TIN Cf!.. Y" cua khac~hang, c(>ng dong va ca;fdoi t~c tren co sa chien 1U'Q'c cung cap "GIAI PHAP PHU HOOP - D!CH ~ CHb £lAO". Chung toi m<fng muon khach hang khong chi SLr dunq cong ngh~ thong tin (CNTT) n,9-leI' la mot cong cy tro qiup d<F,/gian trong conq viec hang nqay, rna c6 the quan tr] doanh nqhiep tren nen tang CNTT, i:Ji8n CNTT tl)jrnh mot trong nhQ>ng ngu6n hrc hQ>u hieu cua doanh nqhiep de dat dU'Q'C nhQ>ng rnuc tieu t&t.rntf§t trong kir;i'fl doanh.

FAST phat trien va cung cap cac san pharn va giai R'hap sau:

Fast Business - Giai phap quan tr] toan dialYcfuanh nqhiep (ERP) Fast Financial- Phan, mem qua,n tr] tai chlnh ke toan, FastAccountin£l- P~an r1)em ke toan l ~ I Fast Book - Phan rnern ke toan cho doan!J;;lgfli~p nh0 va rnoi thanh lap FastAccountin,g for ,Education - Phanmem ~e to~~ung cho da~tc;to trong nha tnronq

Fast HRM - Phan rnern quan Iy nhan su' - /ong - tfnh IU'O'ng.

rov theo quy rno va nhu cau, moi doanh nqhiep c6 the lua chon "G£PHAP PHU HOP" cho mlnh. Doanh nqhiep cOng c6 the tll'n~fbl:J'-~ang cap tll' giai phap danh c!t{ca~ doanh ,nghi~p nh6 I,en cac giai phap d~~h cho cac doanh nqhiep c6 qLiYrn·e~I6:.9.hO'n theo Sl,l'Zhat trien de c6 "GIAI PHAP PHU HOP" cho tll'ng

qiai doan, /

Voi su' c6 g~ng cua minh, F~ii dU'Q'c tren 3.500.k~ach hang tin nhlern la nha cung cap phan rnern k~ toan va quan tr] cho doanh n~hi~p cua mlnh. San phtr;, va djch vu cua FAST da lien tuc 4 Ian dat giai "Sao Khue" cU9l).ji~p h(>i Phan mem Vi~t Nam (VINA~A), 2 Ian nhan "Giai thU'anQ cong ng,M thong tin Viet Nam" cuaH(>i tin hoc Viet Nl'm (VAIP) va Sian dc;t{huy chU'O'ng vanq cho san pharn c6 nhieu khach hang va do<~a 7tc;ti cac trien lam tin hoc quoc te \t.i-€tnam computer~orl~ EXP~'

Chul"'lg t&l tran tronq gLri toi Quy khach ha,Zi li~u gi&i thieu phan mern ke toan FAST ACCOUNTING voi phien ~n rnoi nh§t FAST ACCOUNTIN, 10.0.

Ms>i th6~in ~hi tiet, Quy khach V"I long lien h~ voi cac van phono cua chunq toi tai TP Ha N(>i, TP £)a Nang va TP Ho Chi Minh hoac tal d'!a chi website: www.fast.com.vn

Tran trgng.

Phan rnern ke toan Fast Accounting

03

Giai thi~u tom tat ve cong ty FAST

FAST dU'Q'c tnent: I?p bai mot dt)i ngO esc ky SU' phan mem trang ITnh vue tai chfnh ke toen va quen 19 doanh nghi~p voi muc tieu ket hop khB nang cong ngh~ voi hieu biet nghi~p VI,I va quy trinh trien khai (Png dl,lng nhtim tCiJO ra esc san ph§m va diet: VI,I chllt 1U'Q'ng cao cho thi tmang.

Ten cong ty

Conq ty C& phan Phan rnern Ouan Iy Doanh nqhiep

Ten ti~ng Anh

Fast Software Company

Ten giao djch

Nam thanh I~p

FAST

11 thanq 6 narn 1997 /

Dich VI,J

Han 250 nhan vien tai Ha N9i, TP H6 Chi Minh.7l'P £)a Nang Fast Business! Gi~i ph~p q~an tr] toan di$y<foanh nqhiep (ERP) Fast Finfncial - Phan:'Te~ ke t?an quantfi

Fast AGcountin~-:: P~r ~em ke toa~Z

Fast Boe~h~n m~m ke toan d~ cho do~nh nghi$p nho va rnoi thanh lap, Fast HRM - p~"em q~an Iy yl'ia~ su' - cham conq - tfnh lU'ang

Fast Accounting.Edu - pz'em ke toan danh cho dao tao

~ van, trien khai (Png jt;lng va bao trl cac h$ th&ng thong tin tai chlnh kil

~n va quan tr] toan <ili$n doanh nqhiep (ERP).

f Tr& thimh "D/ii Z dai, tin cay" cua khach hang, cac d/ii tac va c<)ng dling. Giai phap P~Q'P - Dich VI) chu dao

Ha~ khach hang tren toan quoc

4/Giai thuonq Sao Khue cua VINASA

~ Giai thU'ang conq ngh$ thong tin Vi$t Nam cua VAIP

8 HCV t<;li trien lam tin hoc quoc til Vietnam ComputerWorld Expo

£)Qi ngO nhan vien

MI,Jc tieu

£)ia chi

18 Nguyen Chi Thanh, Q. Ba £)lnh

£)t: (04) 3771-5590 - Fax: (04) 3771-5591 E-mail: fhn@fast.com.vn

TP H6 Chi Minh: 08 H6ng Ha, Q. Tan Blnh

£)t: (08) 3848-6068 - Fax: (08) 3848-6425

TP Ha N9i:

TP £)a Nang:

E-mail: fsg@fast.com.vn

39-41 Quang Trung, Q. Hai Chau

£)t: (0511) 381-0532 - Fax: (0511) 381-2692 E-mail: fdn@fast.com.vn

Web site

www.fast.com.vn

(S8 Ii~u th8ng ke tfnh den tMng 30-06-2009)

04 www.fast.com.vn

Fast Accounting - Cac tinh nang noi b~t

Fast Accounting c6 nhi~u tfnh nang menh va nhi~u ti~n ich giup cho viec sir dl)ng cturonq trinh dU'Q'C de dang va khai thee chironc; trinh dU'Q'c hi~u qua.

• Che dc;, tal chinh, ke toan va thue. FastAccounting cap nhat cac sua d6i b6 sung theo cac quy djnh rnoi nhat cua Bo tai chinh: che dO ke toan doanh nqhiep theo quyet djnh 15/2006/Q8-BTC, quyet djnh 48/2006/Q8-BTC (danh cho doanh nqhiep nho va vua): bao cao thue GTGT, thue TNON theo thong tu 60/2007/TT-BTC (hU'cYng dan thi hanh mot so di€lu cua l.uat quan Iy thue): nghi~p vu hach toan hang khuyen rnai theo thong tu 30/2008/TT-BTC; bang ke thu mua hang hoa - djch Vl,l mua VaG khonq c6 hoa dan (mau so O/ON) theo ThOng tu 1314/2Q07/TT-

BTC... <. A.

H?trO' ketxuatdCr li~u bao cao thue GTGT, thue TNON sang phan m€l'Y'0 tro' ~hai thue HTTK CU? 6ng Cuc thue

de in theo ma vach / ,",\ /, i'

• Quan 19 v6n b~ng tien. Fast Accounting cho phep theo d6i cac khoan tarn Lrng,)"'cho yay, di ~ay chi tiet nhu 113 h6a dan. Cac khoan nay duoc theo d6i thanh toan chi tiet, phan be chi tiet de len cac bao cao quan tr] cong no, bao cao

phan tlch v€l tuoi no, bao cao canh bao theo han thanh toan. .. L

Fast Accounting cho phep theo d6i tCPng khe U'ae~cYi ca~ao cao nhu: Bang ke tlnh lai chi tiet theo tCPng khe uoc, Bao cao chi tiet tlnh hlnh ti€ln yay, Bao cao.tong hop tln7hlmh tien yay, Bao ca theo d6i cac khoan yay sap den

h<;ln(quah<;ln)... .>: /

• Quan 19 cong ng. Fast Accounting cho phep quan Iy ~ng no chi tiet den tCPng khach Mng/nha cung cap, tCPng h6a dan phai thu/phai tra ve tCPng hop d6ng mua/b§.o. ~i~c phan b6 so ti~ thanh toan cho cac h6a dan co thll thuc hien tl,l' dong hoac true tiep cho tCPng hoa dan. Cho phep XLP Iy qiarn tr-Lr cong no chi tiet theo h6a dan trong truonq hop ~ang ban b] tra lai, gi·a·r:t:I~gia, chenh I~ch ty Qia, tarn Lrng tr/U'cYc tiVn hang va cac qiarn trCP khac, Cho phep theo d6i chi tiet cong no ~hO tCPng m6n ~TtI'~Il,'9 Ian tarn =r: ,

• Quan 19 h~ng ton kho. FastA~nting cho phep tlnh gi~lilang ton kho th,eo nhieu phuonq phap khac nhau: nhap truce - xuat truce, trung b1Bn:l'la,ng, !rung blnh di donglfch 9anh. C6 nhieu man hlnh nhap li~u d$~ thu tien dunq c~o ngU;'Cri~p dunq nhu' nhap uat thanq, nhap Zmua, nR'~p khau, nhap chi phi, hang ban bi tra lai, xuat tra nha cung cap, xua~.eu chuyen kho ...

• QU~ T~e~, cct,o. Phan h~ quan Iy TSC8, -¥.Cl8 trong FastAccounting cho phep theo d6i TSCD, CCl8 theo n~u ng~?von khac nhau, theo d6i Vi~c!an~r~ian: qia tr] cua motta! sa~, theo d6i viec lu~n chuyen tai san giCra Ca? bo pl>1~..2sU' dl,lng~ .. C~U'ang trlnh cung cagftat nhieu cac bao cao ve kiern ke, bao cao ve tang qiam va bao cao ve khau Hao, phan bo khau hao TSC8, CCLl;)( .

• Tinh ,gi~t anh, san pham, Fast Ac ~ting, cung cap ,cac chuonq trlnh tlnh qia thanh cho cac Vl,l vi,~c, con,g trlnh xay lap, san pha;n san x~at lien tl,l~fa~a~ pharn san xuat theo dan hang. Viec tap hop chi phi san xuat c6 the duoc thuc hien true ~iep cho doi tU'O'~~tfnh gia thanh: hoac tap hop theo phan xU'ang, conq doan; hoac theo bO ph~,n phi trung gian. Cuoi ky phan b6 c't~hi theo nhieu tieu thtrc khac nhau: theo dinh mire nguyen vat lieu, theo h~ so cap nhat, hoac phan b6 dua VaG theo yeu to chi phi khac, Cho phep tlnh qia thanh trong truonq hop c6 nhieu cong doan ve c6, nhieu ph~n xU'ang vallhh chi tiet theo I~nh san xu at. Gia thanh duoc phan tlch theo cac yeu to chi phi Cl,l thll va c6 the chi tiet den tCPng v~ 4U' duo'c SLP dl,lng

• quan Iy s6li~u da tie t~. Fast Accountlnqcho phep quan Iy da tien t~. MQi giao djch d€lu co thll nhap va luu the,? dong tien giao djch va duo'c quy doi ve dong tien hach toano Cho phep ngU'Cri SLP dl,lng Il,I'a chon each tlnh ty gia ghi so theo PhU'an~li>ha~~h~P truce xuat truce, trung blnh thanq, trung blnh di dong, ~ich danh, hoac ty gia giao dich. Khi thanh toan GhU'b .g trlnh tl,l' dong t<;lO but toan chenh I~ch ty gia so vcYi ty gia ban dau khi xuat h6a dan ho$c cho phep quy d6i v€l d6ng) en theo d6i cong nO' trong tmCr~g hO'p thanh toan bang d6ng ti€ln h<;lch toan (VN8). Cuoi ky ~hU'ang trlnh c6 cac chl1'c nang Unh chenh I~ch ty gia cuoi ky cua tCPng tai khoan va cua tCPng khach hang/nha cung cap. Cac bao cao c6 thll dU'O'c in ra theo d6ng ti€ln h<;lch toan ho$c theo nguyen t~ va d6ng ti€ln h<;lch toano ChU'O'ng trlnh cOng cho phep tuy chQn 10<;li ti gia ap dl,lng 113 ti gia thu~n (nhan) ho$c ti gia dao (chia), thu~n ti~n trong mot so tmCrng hO'p SLP dl,lng 66ng ti€ln h<;lch toan khac vcYi d6ng Vi~t Nam 86ng.

• Quan 19 s6 Ii~u lien nam. Fast Accounting cho phep quan Iy so li~u lien nam. NgU'Cri SLP dl,lng c6 thllien cac bao cao cong nO', cac bao cao lien quan den cac hO'p d6ng, cong trlnh xay dl,l'ng ... cua nhi€lu nam ma khong phai in rieng tCPng nam r6i sau d6 ghep cac bao cao l<;Ii vcYi nhau.

Phc1n m€lm ke toan Fast Accounting

05

Fast Accounting - Cac tinh nang noi b~t

• Bao cao phan tich s61i~u cua nhleu ky khac nhau. FastAccounting cung cap mot loat cac bao cao phan tfch s6 li(:lu cua nhieu ky hach toan kinh doanh khac nhau tren mot bEing nhieu cot. se li(:lu cua moi ky dU'Q'c in ra a mot CQt rienq. NgU'ai stY dunq c6 the il,l'a chon so sanh ky bao cao la nqay, tuan, thanq, quy, narn va s6 ky so sanh la tuy y. C6 cac bao cao so sanh giCl'a cac ky ke tiep va cunq ky nhunq so sanh giCl'a cac narn,

• Quiin Iy s6 Ii~u cua nhleu don vi co so. Fast Accounting cho phep qUEIn Iy s6 lieu cua nhieu don vi co sa; cho phep len bao cao cua tCrng don vi CO' sa hoac cua toan (t6ng) conq ty. se Ii(:lu c6 the dU'Q'C nhap a nhieu noi va

chuyen ve conq ty me. .2 L

• Ti~n lch khi nh~p s6 Ii~u. Fast Accounting cho phep cap nhat chtrnq t~ fCr Excel. Cho phep khi nh$,?, li(:lu co the chuyen tCr man hlnh nhap li(:lu nay sang man hlnh nhap lieu khac chi bang m~t thao tac kfch chuot phai. C6 the xem bao cao ngay khi dang nhap chtrnq tu. Ch~ phep IQc tim s6Ii(:l~ the~t)'§t, ky thOEl,9 tin nhap li(:lu nay6 the tim kiern theo ten hoac theo rna, Cho phep xem phieu nhap khi vao phieu.xuat de tra CLPU aia. Cho phep Jl<I'U va in chunq tCr

nhunq chua bat buoc chuyen vao s6 cal. Z

• TV' dQng h6a xU> Iy s61i~u. FastAccounting tl,J' dQng p,lilan b6 chi phf mua hang; tl,J' dQng gan qia ban tuy theo mat hang va khach hang; tl,J' dQng tap hop s6Ii(:lU, va tao c~tlut toan ket chuyen, phan b6, tf t1'toan chenh l(:lch ty qia cuoi ky, tl,J' dQng hach toan cac chtrnq tCr nhap xuat kho . .r. 1

• Ky thuat Drill-Down. V&i ky thuat Drill-Down (q'n r.i-ngu,Q'c) astAccounti 'cho phep ngU'ai stY dunq khi dang xem bao cao t6ng hop chi bang 1 phfm c6 the xem ngay s6li(:lu chi tiet cau thafih va tiep tuc cOng chi bang mot phfm la c6 the xem tiep den chirnq tCr ban dau, Ky thuat nay r~ .thu$n tien cho can bQ quan Iy stY dunq chuonq trlnh khi xem s6li(:lu bao cao va tien :Q'i cho ke toan vien va k~an t6ng hop kL'uon kiern tra va d6i chieu so lieu, _

• Ky thuat Quick Report. 'B-a!:l,~t!.h~$t Quick Report (bao Ca? nha 11) Fast Accountlnq cho p~ep ngU'ai stY dunq de dang tl,J' tao bao cao theo yeu cau o-a'fl9~~ chon cac cot can!2 ren man hlnh xem so lieu, doi thLP tl,J' cac cot in ra, dieu chinh dQ rQng ca,c cot can in, chon phJrng ChCl',(CactzhaO taetU'O'ng tl,J' nhu tronq EXCEL) va sau d6 stY dunq chLPC nang Quick Report de co bao r: dung yeu diu.

• Ti~n lch khi xem bao cao, F~t Acco,unting cho phep IQc tim s6 li(:lu theo bat ky t~ong tin nhap li(:l~ nao: co the tim ki~m the~e'n hoac th~o rna; ~ tren soli(:lu da IQc ra)o~c tim tren toan bQ soli,(:lu g,oc. ~6 thay doi ~ieu xem va nh~m so lieu t]!leo nh!eu chieu k~~e nh~u rna khonq pha~h3n ~ao cao lai; cho phep sap xep so lieu tang,dan hoac qiarn dan the~r'Gang:bat kyo C6 the tfnh tong, cua mQ,t trtp'ng bang mot nhay chuot vao chLPC nang tfnh tong. Cho phep xem d~&i d~n~erthi cac bao cao voi nhieu CQt7.~u. Cho phep sira chirnq ~cr khi dang xem bao cao.

• Ket x~ bao cao ra EXCEL hoac t~p dinh d~ng XML va gu>i e-Mail ket qua bao cao, FastAccounting cho phep ketxuM:>o cao ra tep theo dung mau bao cao va gtYi e-mail ketqua bao cao ngaytrong chuonq trlnh.

• Tinh mlim deo. Fast Accountin~ phep ,nhieu I~a chon khac nhau nharn dap ~n9 yeu cau d~c thu cua t~ng doanh nqhiep: lua chon hlnh thUle ghi chep so sach ke toan, lu'a chon phuonq phap kiern ke hang ton kho (theo ke khai thU'ang xuyen hoac kiern ,e djnh ky), ll,J'a chon each tfnh 9ia hang ton kho va tfnh ty qia ghi s6 (gia trung blnh thanq, gia trung blnh di dQng gia dfch danh, qia nh$p trU'&c xuat tm&c, gia giao dich), c6 cac tmang thong tin tl,J' do de ngU'ai dung tl,J' dinh nghT stY dl,lng de quan Iy theo cac yeu cau d~c thu ...

• Kha nang bao m~t. Fj tAccounting cho phep bao m$t bang m$t kh§u va phan quyen truy nh$p chi tiet den tCrng chLPC nang v~ conQ vJr~c (dQc/stYa/x6a/t<;lo m&i) trong chU'O'ng trlnh cho tCrng ngU'ai stY dl,lng. ChU'O'ng trlnh c6 kha nang kh6a s6 chi tieVden tCrng 10<;li chLPng tCr, theo d6i nh$t ky ngU'ai stY dl,lng.

/~ Z ' ,

• Giao d!~n va bal cao theo 2 ngon ngCPVi~t vaAnh. FastAccounting c6 giao di(:ln va cac bao cao bang tieng Vi(:lt

ho~c tiengAnh 'ja cho phep tuy chQn theo tCrng ngU'ai SLr dl,lng.

• Moi trU'<Yng lam vi~c. FastAccounting c6 the ch<;ly tren m<;lng nhieu ngU'ai stY dl,lng ho~c may dO'n IE~.

06 www.fast.com.vn

SO' do to chwc cac phan h~

FastAccounting dU'Q'c t6 ciurc theo cec phan M nghi(:p vv C6 cec phan hi) hi) th6ng, k~ teen t6ng nop, k~ teen tien mat va ti~n ngtln hang, k~ teen ban hang va cong no phBi thu, k~ teen mua hang va cong nQ' phBi tre, k~ teen hang tan kho, k~ teen chi phi va tfnh gia thenh, k~ toen TSCD, k~ toen CCDC, beo CaD thu~, beo CaD quen trj cac dan vj thent: vien.

~r----------------------------

Vbn bang ti~n Phieu thu, phieu chi Bao co, bao n9'

56 quy tilln mat, tilln gli'i ngan hang, ...

------,

I I I I I I I

-

-

I

I 1-----+

Hoa dan, Chli'ng tLr phal thu

---I I I I I I I I I I I I

I

i--l--

I

L ..

Mua himg va phai tra

Chli'ng tLr phal tra

Bao cao mua hang, 56 chi tiet cong n9', ...

Hang tim kho Phieu nh~p Phieu xuat ChuYEm kho

L ....

The kho, Nh~p xuat ton, ...

Nghiep vu khac

rai san cb dinh Cong cu dung cu

The TSC£) Bang tinh khau hao, Bang tinh phan b6 CCDC, ...

\ J--

T

o

N

G

H

a

p

-

.:

-

L

-

-

56 chi tiet tal khoan 56 cal tal khoan Nh~t ky chung Chli'ng tLr ghi 56 NKCT, Bang ke

cac bao cao tal chinh

Bao cao chi phi va gia thanh

Bao cao thue

Bao cao quan tr]

Phan rnern k~ toan Fast Accounting

07

Phan h~ ke toan tong hop

P~an h~ ke teen t6ng hop ?6nf} vai v». trung tam titfp nh[m dfF li~u tCP, tlit ~a esc I!han t:~. Phen h~ nay cho phep ngU'cYi SU' dl)ng c~p nMt cec phi{w ke toen tong quat, cec but toen phan bO, ket chuyen cuoi ky, cac but toen ajnh ky va cec but toen aieu chlnh. Ngoai ra con thirc hi~n t6ng hop s6 Mu tCP tlit ca cec phan h~ knee, len cec s6 seen, beo ceo ke toen, beo ceo thue.

• Khonq gi&i han s6 IU'O'ng tai khoa9'

• Ma tai khoan co de) dai t&i 16 kyltl,l'. /

C~p nh~t chwng tw t'"'

• Cho phep nhap tren 1 €~LPng ~Q.hieu nhom djnh khoan 1 nO'I nhieu co hoac n,hieu ~O'/1~ va thuc hi~iem scat ~4'6i tong phat sinh no bang tong phat sinh co cua tCrng nh6rn'dinh khoan.

• C~o phe~nhc;'lp tho,ng tin lien,quan d~n ho~an thue GTGT d~u VaG

de},woang ke thue GT~T dau vao, /

• Kill nhap cac chLPl1Ig tCr giong nhau (')J~ cac but toan dinh ky) chU'ang

• Phi~u k~ toan ~ £ ..

• But toan p~an bo ~I,I' de)ng trl~eo ,ti$n f~~~ phep s70 c ep thong tin tCr mot chLPng tCr cO sang

• But toan ket chuyen tl,l' de)ng mot Ch'Y,'kI' mal.

• But toan chenh I$ch ty qia Tao l~p-R'Iau bao cao tai ~mh theo yeu cau_

Bao cao tal chinh ~. Cho phep ngU'ai SLP d(ng tl,l' khai bao cac rnau bao cao tai chfnh theo

• B~ng ~an ?6i k~ toan A yeu cau, khai ba(i)~C chi tieu, conq thLPC tfnh toan cua cac chi tieu,

• Bao cao ket qua hoat dO 9 ( Quan Iy narn tai c(.nh

kinh doanh Ch h' ~7h hl ~ to' hl h kha ~ I' h h' h hl h

, , • o~p ep am ng ra nam at c In ac nam IC an c In .

• Bao cao luu chuyen tien t$ > , "'A ·.A ~ ,>,~ • :

Th "t . \ ba 't" hZ Quan Iy sa leu lien nam va cua nhieu dan VI co sa

• uye ~I I ao cao al c In· , . A , , • A ~ ,> , • • > ~ >

se sach)€ toan theo quyih [nh • CtPhep len bao cao lien nam va cua tU'ng dan V! co sa hoac cua

15/2~ ~QD~ va 48/2006/QD-BTC t an conq ty

• So ~e ~o 'n theo hlnh thLPC nhat ky

chung Lien k~t voi t~t ca cac phan h$ khac, nhan va luu trO> s6 li$u lien quan

• So k~ toa theo hlnh thLPC chLPng tCr d~n k~ toan tong hop tCr t~t ca cac phan h$

ghiso

SO' d6 tA clurc cua phan hE.! k~ toan tAng hQ'p

Dau vao

• So k~ toan theo hlnh tLPC nhat k~

chLPng tCr

Bao cao thu~ theo thong tLl' 60/2007/TT-BTC

• Bang ke hoa dan chLPng tCr hang hoa mua vao, I Bang ke hOajan cliiLPng tCr hang

hoa ban ra J /

• To khai thue G{GT

• To khai tl,l' quyet toan thue thu nhap

doanh nghi$p narn

• PhI) luc k~t qua kinh doanh narn

• To khai thue TNDN tarn tfnh

• Bang ke hang hoa, djch VI) mua vao khonq co hoa dan theo TT 134/2007

08 www.fast.com.vn

Quan Iy hE.! th6ng tal khoan

vi du v~ man hinh nhap chwng tw "Phi~u k~ toan"

{iijPhieu ke toano Ky: 01/01/10-31/12/10 t=::@®

2810212010

28/02/2010 Ngay I~p c.tu

Nga,Y hech loan

So chung tv

Di~n giai chung Ttlch BHXH, BHYT va KPC£) thea tY I~ quy dtnh tfnh vee chi phi va tIlt luang nhan cong Ty gia ..Y.!illJ

Hech loan 1 Hd thuf I

F4/F8 . Them I Xoe dong. Ctrl+ T eb-He khoi chi tiik Ctrl + <. / Ctrl + .> Qua hang trili/phai

Stt rai kholm

Ps nQ'VND

II 3382 Kinh phi cong d oen

186 000 Trich KPC£): 1% + 1%

2 622P><6. Chi phi nhen cong tll!C tiep P><6.

3 622PXB Chi phi nhsn cong tnrc tiep PXB

4 6271 Chi phi nhen vien phan >:uo-ng

564'1 Chi phfBH: Nhanvien

6 6421 Chi phi nhen nien quan 19

7 3383 Bao hiem >:a hQi

8 622PXA. Chi phi nhen cong trljc tiep P><6.

9 622PXB Chi phi nhen cong tnrc tiep PXB

10 6271 Chi phi nhen vien phsn >:uo-ng

116411 ChitiBH:Nhanvien

68000 46000 16000 16000 40000

a N han cong san :-:uat P><'A o N han cong san :-:uat P><'A a N han vien phen :-:ltong

o N h.3n vien ban helng

a N han vien quan 19 doanh nghi~p -

1 860 000 Trfch BHXH: 15% + 5%

a N han cong san xuat P><'A a N han cong san xuat P><B

o Nhan vien phan xltong

o N han vien ban hang

510000 345000 120000 120000

.f

r Sua trltang ti~n

2 325 000 2 325 000

i £la ghlS6 cal Gi

Mai I SaocheQ 1~~~~~~l!Jlli~_~_L~~J~

TrSing thai

PMn hi) ke toen tien met va tien gifi ngan hang dung oe theo d6i thu chi va thanh toen lien quan oen ti~n m?t, tien gifi ngan hang va ti~n vay. PMn hi) nay cho pMp cep nhcilt cec phieu thu ti~n ban hang, thanh teen cho nti« cung ceo, cec thanh teen chi phi va esc thu chi khec. Cec bee ceo lien quan oen quen 1'1 tien met, theo d6i dong ti~n VaG ra oU'Q'C cung c§p trang pMn hi) nay.

• Gho phep thuc hien thanh toan vo'i su' chi r6 chi tiet thanh toan cho h6a dan nao. Trong tmang hO'g ~ng tien thu chi khac voi dong ti~n tren h6a dan goc thl se~ 0 phep nhap so tien qU~lJ8i ve dong tien ghi tren h6a -> va hacf toan chenh I$ch z ktli thanh toan va khi ghi h6a dan

Gho phep thuc hien t~u chi lien q./.I'I den 1 hoa nhieu khach hang cOng nhu nha cung cap tren cung 1 chunq tevl'

• Trang tmQing hop chi thanh toan than~6cac phl (khonq qua conq ,Q'y{hU'ang trlnh c6 cac tien ich lien quan den tlnh thue GTGT (gia da bao gam thue va gia chua 010" gam thue) cOng nhu nhap ck th: n-gUn Ii" quan den h6~aCan thue GTGT d~u VaG

• Cho phep thee d6i cac khoar:lft<:lm (rng, cho yay, di yay chi tiet theo

• Gicfly bao no (chi) cua nqan hang ,Z, z.. >

tCPng Ian pl'lat sinh, tCPng Ian thanh toano Phan tlch tuoi no cac khoan

• Phieu thu tien mat nay ~ h6a dan mLta'ng, ban hang

• Phieu chi tien mat, • £)oi voi cac phat sinh nqoai t$ cho phep quan Iy va hach toan theo ty

Bao cao ./ 7 gia giao dic~ th~ va ty qia ghi so. Chuonq :rlnh tl,l' d('>ng tlnh ,toan

• So quy f ty qia ghi so/cillo phep ngU'ai SLr dunq sira doi trang tnronq so Ie

S~ - (i t' , ) • Gho phep l!fa chon khOng kiern tra chi vuot quy, kiern tra va earth bao

• 0 quy In U'ng ngay '/' . .

> ,'" Ch~' VU'O' fquy hoac khonq cho thuc hien chi vuot quy

• So chi tiet.9l:la mot tai khoan ," ...

> A/~~' ~. , . , In phie hu chi, uy nhlern chi (UNC) tren may

• BaZan dO)'O phat sinh tlieo ngay • Gl;io phep in tCP chuonq trlnh phieu thu, phieu chi, UNG thoe rnau

cua mot taj;kfioan ngU'ai dung c6 the sua doi

• Ba~ ~a.(doi so phat sinh cac tieu ~t noi v&i cac phan h~ khac

SO' do t6 chuc cua phan h~ k~ toan

D~u vao

• Gicfly bao c6 (thu) cua nqan hang

khoan cll~ai khoan

• Bao cao#l~ chuyen tien t$ theo

phuonq phap true tiep/gian tiep

• So nhat ky thu/chi tien

• Bang ke ch(rng tCP

• Bang ke ch(rng tCP theo kliiach hang, Vl,l, Vi$C; tieu 7hO:( va tai khoan doi (rng

• Tong hop Phtt~7n theo khach hang, vu viec, tiju khoan va tai khoan doi (rng

• Bang ke cac khe uoc yay

• Bang ke tfnh lai chi tiet theo khe U'ac

• Bang ke tien yay va tra yay

• Bao cao tong hop tinh hlnh tien yay

C~p nh~t chCPng tLP

Ket chuyen so Ii$u sang cac phan h$ conq no phai thu va conq no phai tra cOng nhu phan h$ ke toan tong hop

Vi dl.l va man hinh "Gi~y bao co (thu) cua ngiln hang"

Thu ti~n chi tii:lttheo hob. dtm

31/03/2010

Nqay hechtoen Nqey I~p phieu thu

Loei phieu thu

kh Dl

Makhach _KH_OO' _

31103/2010 QUYEN3

__________________ Quy§ns6

Nq. nop li&n phen thenh an 86 phi§u thu

Ly do nQP thu ian ban chiu hang hoe

TknQ' 1121

Dre chl

BOOK10068

TGGD ~ 1.00

Tii3n VND gUi nqen hemg

Han tt

Fa-Them donq FS-TrnhTGGS Fa-Xoe donq "Teh-Pakhoichifiet

Stt s6 hd Nqey hd N.t~ Tk c6

Datt

Con pheitt TtVND TtquidO'i

Tientrenhd

1 BOOK100607104/2010 131111

12100000,00

0,00

12100000,00 12100000,00 12100000,00

.r

I

I" Sue. tn.tO'ng tlgn I" Sue. tY 916 ghl sa

12100000,00

Trenq thai IDa ghi s6 cai EJI

Ph~n rnern ke toan Fast Accounting

09

Phan h~ ke toan ban hang va cong nQ' phal thu

PMn h~ ke toen ban hang va cong nO' phai thu qUEm 19 h6a dan ban hang (hang h6a, dich VV), phieu nh?p hang ban b! tra tei, phen b8 s6 tien da thu cho cec h6a dan. PMn h~ nay cho phep I{m cec beo ceo ve doanh thu ban hang (theo m~t hang, khect: hang, nhen vi{mlphOng ban kinh doanh .. .), conq no phai thu (theo khech hang, theo h6a dan) ...

• Cho phep theo d6i h6a dan ban hang chi ti€lt theo nhan vien/bo phan

kinh doanh, thai han thanh ~? /

• Tren 1 h6a d~n cho phep ~l<1eo d6i nhieu hQ'~ dOng/Vl,l;i~C.

• Cho ph~p xuat ~ang2l'lhieU Kho; tl,l' dong kiemzra h :ng ton kho hien

thai; kiern tra so d~ hien thai, cua ~ac~ hang. .

• Cho phep xem phieu nhap de tra.,gla von trong ru'ang hop theo d6i qia von dlch danh theo 10. Cho phep tra h6a dcfn ban hang khi lam phieu nhap haA~ ban b] tra lai. L

• T~9 tfnh toal;] thue va chuyen t~g tin s~ng bang ke ~6a dan hang nea dicl;yV() ~a/ra. Cho phep s~a tien thue (lam tron SO)', Cho phep t eo d6i th~l'leo vl,l Vi$C/,/1a0~9 va tach theo cue thue.

• Cho phep-thu'c hien cac ,ut toan dieu chlnh, but toan bu tru giD'a cac

• Hoa dan dich vu khaihh'ang hoac vai l<lna cung cap.

• H6a dan qiarn qia ~ Cho phep hach tO~f,(~ng khuyen mai trang cunq phieu voi hang ban

• Chll'ng tlY phai thu khac r..

theo Thong tu 32/2007.

• Phan bo thu tien hang cho Cr' c /.

In h6a dan trerymay _

h6a dan /. . _

• Ban hang, hop dong • Cho phep in h6a dan tlY chuonq trlnh tren rnau cua BO tai chlnh hoac

Bao cao b~ng sua d0~ tren mau h6a dan dac thu cua doanh nqhiep,

• Bang)8 h6a dan ban hang K~t ~4i cac phan h~ khac

• Bae'cao b~ang • K€lt chuyen so li$u sang cac phan h$ hang ton kho va phan h$ k€l toan

• Bao ea9"flan hang cho nhieu ky t&ng hop, Nhan so li$u tlY phan h$ k€l toan tien mat va tien gLfi nqan

• So Sanfl~an hang giD'a hai ky hang de theo d6i cong no khach hang.

• Bao cao tYan hang nh6m theo hai hi tie /

c I leu ...

So' d6 tl> chirc cua phan h~ k~ toan

ban hang va eong nQ' phal thu

Diiu vao

• Hoa dan ban hang kiem phieu

xuat kho

• Phi€lu nhap hang ban b] tra lai

Bao cao eong nQ' theo khach han

• S& chi ti€lt conq no

• ~~~.~ t&ng hop so Pha~t sinh ~6ng

Bao cao eong nQ' theo h' dan

• Bang ke conq no phai thu theo hoa don L

• Bang ke chi ~t/.(thW ti€ln cua cac h6a dan

• Bang ke cong no' cua cac h6a dan theo han thanh toan

Bao cao v€! hop d6ng, dan hang

• Bang ke chll'ng tlY phat sinh theo hop dong

• S& chi ti€lt hop dong

• Bao cao 10 lai cua cac hop dong ...

10 www.fast.com.vn

C~p nh~t va xU> Iy ehLPng tLP

Vi dl,l v€! man hlnh nhap "H6a dan ban hfmg kiem phleu xuat kho"

iijHoa don ban hang klem phieu xuat kho. Ky: 01/01/10-31/12/10 ~@

Lee hOd don Xu~t ban Ngay hech loan 0510412010
M:§ khech KHH3 Khech henc H3 Ngay I~p c.nr 05104)2010
Ere chl Cl,lm can] hang kh6ng Mi~n Nem 56 dlt -44000 000 Quy~n so KK01N10
Ng. mue h,3ng LeVan Be MST 0100230800-1 Soseri KKI01-N
Di&n giai Xu~t ban hang cho thea H£): H£lB0104 S6h6a dan 105019
Mam:(tkrWl 131111 NVBH ChQn hdb I Tygia ..!Lt!..!l...l r Xubt theo ,gi.§ v6n dich danh cho 'It gia TB

Fa-Them dong, F8-X6a dong, F5-Xem pn. "Teb-He khoi chi li~t
Maw T6nkho Solll'1ng Gia banVND Th2mh tienVND Tkdl ~
50W 50,00 160000 8000000 51111
1 DOW 100,00 300000 30000000 51111
100,00 100,00 230000 23000000 51111
45_00 200_00 120000 24000000 51111 SU Wi v~ttU'

1 H6 Hang H6

Hang H7 Hang H8 H2mgH9

2 H7 3 H8 4 H9

r Sua htthu§

r Sua lien thu§

r Tfnh thu~ theo gia tluCle chi§\ kh.§u

s6 hJQ'ng 450,00 lien h,3ng

85000 000

HQn tt 30

Ma thu§

Han c.kh.§u

lien seu ck

___ Nh6m hang

85000 000

Ghi chu lien thug

Tr9ngthai ;:::1£)a~g=his::;::6C==§i====:::;G:;. ;-1 ----;T::::ho=ng:Jtin I Tongtt 93500000

~~~~~~~~~~.!J~~

8500000

Philn h~ ke toan mua hang va cong nQ' phal tra

PMn h~ kiJ teen mua hang va cong no pMi tra quen 19 phiiJu nh?p mua hang (hang hoe, diet: VV), phiiJu xuei tre l<;Ii nti« cung clip, pMn b6 86 ti~n da tra cho cac hoe dan. PMn h~ nay cho pMp len cec beo ceo v~ hang nh?p mua (t6ng nop va chi tiiJt), cong nC)' pMi thu (theo nha cung clip, theo tioe dan) ...

• Tren 1 phieu nhap cho phep theodoi nhieu hop d6ng/vl,J viec

• Tren 1 phieu nhap cho phep nh~an9 vao nhieu kho, L

• ca~ chi phi nhap mua, thue ~p khau c6 th~ nh~~. c c7.hU g tren cunq phieu nhap hoac n~eng nhrn la m('>t phieu nhychi phl. C6 cac

tien lch cho viec ~han bo chi phi ch..<?cac mat h?,9. ,

• Cho phep tra phieu nh,~p mua khi (am px tr;;<;Ii nha cung cap:

• Tl,I' d('>ng t"lilh toan thue va cap nhat ca~J.ong tin lien quan den h6a

Dau vao dalf ~€l d~u V,8Q; cho p~ep nhap 7i§u h6a dan t~U€l dau "" lien

• Phi€lu nhap mua qU~A"1>hie~nh~p de len ban@ ke,h6a dan thue ~TGT dau vao:

• Phi€lu nhap khau cho phep tzach t~eo theo Vl,J ViEll~Q'P dong va Cl,JC thue.

• Phi€lu nhap xuat thang /

• Phi€lu nhap chi phi mua hang • Tl,I' d~l· thue (tru' I,trong truonq hop gia da bao g6m thue,

• Phi€lu xuat tra lai nha cung cap • Cho phep thuc hien cae but toan di€lu chlnh, but toan bu tn) conq no

• H6~ dan mua hang dich ~ giCra cac nha cung ~ hoac voi khach hang.

• Phieu thanh toan tam ling ~, ~

• Chling tCr phai tra khac f ~n phleu nhap tra may

• P~an b& tra tien hang cho cac • Cho Ph~~L hieu nhap kho, P_hi€lU thanh toan tarn ling tCr chuonq trlnh

hoa dan, ' theo mZatJ chung hoac theo rnau dac thu,

• Dan hang Il'iap dong , ,

Bao cao p"?ng ~h~p mua Kat nol 6'i cac phan h~ khac

• Ba~(ke p",' nhap • Ket chuyen so lit%lu sang cac phan ht%l hang ton kho va phan ht%l k€l toan

• Ban§!. ke boa dan dlch Vl,J t&ng hop. Nhan so lit%lu tCr phan ht%l k€l toan tien mat va tien nqan hang

• Bao ca./t&ng hop hang nhap mua

• Phan UcH hang nhap mua nh6m

theo cac)'IlT tieu khac nhau ...

Bao cao eong nQ' theo nha eung ea

• 8& chi ti€lt cong no cua mot NCc/

• Bang can doi phat sinh c:ZA ng (clla mot tal khoan

Bao cao eong nQ' theo h6a on

• Bang ke conq no Pha/i tra theo h6a dan

• Bang ke chi tf€lt tra ti.en cho cac

hoa don /~

• Bang ke cong no: cua cac h6a dan

theo han thanh can.

Bao cao thuc hi~n hop d6ng, don hang

• Bang ke chunq tCr phat sinh theo hop d6ng

• 8& chi ti€lt hop d6ng

• Bang can doi so phat sinh cua cac hop d6ng ...

SO' d6 t6 chuc cua phan h~ k€! toan mua hang va eong nQ' phal tra

c~p nh~t va xU> Iy ehLPng tu>

d€l theo d6i cong no voi nha cung cap.

Vi dl,l va man hinh nh~p ehLPng tw "Phi€!u nhap mua hang"

iii Phieu nh-ap mua hang:KY~/ol/1o.:]1!12-/l-0 -- -- - - - ---------
~i@®
M:3kh.ach NBS2 NguCii ban S2 Ngay ht 0810112010
£)Ia chi 46 L§ Lei. TP C~n Tho MST 030014794H Ngay I~p pn 0810112010
N g. giao hang Pham T i~n H ai Quy~n :::6
Di~n giai Nh~p mua v~t li~u chlnh (HDOO4NBS2) 56 pn 6
Winx(tkc6) 331111 Phai Ira ngan hen ngU'O-i ban: HE) SXKD [VNDJ T~ gia .YI::!QJ
P' !:;hi phi co tf nh thu~ r Sua trudng ti~n ~h9n hom I
Hang h6a 1 Chi phf 1 Hd thu~ 1 F4/F8 - Them /X6a dong, Drl-Teb - Ra khoi chi tik Ctrl + <-I Ctrl + -> Qua trang trai/phai
su Ma hang Ten hang Dvt Ma kho Ma VI,l vee Tbn kho S61uQng GiaVND Thanh ti~n VND TknQ Ma h,dbng mua .....
III VLC1 V~t li~u chfnh VLC1 kg KVLe 50,00 30000,00 1088 32670000 1521 HD004NBS2
2 VLC2 V~t li~u chfnh VLC2 kg KVLe 100.00 50000W 2178 108900 000 1521 HD004NBS2
3 VLC3 V~t lio%u chinh VLC3 kg KVLe 100,00 50000.00 3168 158400 000 1521 HD004NBS2
4 VLC4 V~t li~u chinh VLC4 kg KVLC 45.00 50000,00 4158 207900000 1521 HDOO4N8S2
5 VLC5 V~t li~u chfnh VLC5 kg KVLe 100,00 10000,00 5148 102960000 1521 HD004NBS2
• 1 ~
HC;1n c_khSu -- S51uQng 200000.00 Ti~n hfln9 610 830 000
Chi phi 6170000
Ti~n thuJ 61 391 500
Tr~ng thai I cs ghi s6 c.§i GJI T6ngtt 678391 500
~~ saocheQI~~~~~~ i!!Ilil~~~ Ph~n rnern k€l toan Fast Accounting

11