Ketua Setiau~aha' Kementerian Pelajaran

~-";.-,.-", .. ,.,..-,.-- '--.".,-- --,.- .- .. - - .. - .. --~' "--.-- .. ~--,-,,------ ~" ,. -_.

I Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia;

L, - .. --- --.-~.~-~~_'.~._~ ,~~ •. __ ~ __ .• __ .. ~ _ _ •. "<.

KERAJAAN SERf PADUKA BAGINDA

MALAYSIA '

SURAT PEKEUUNG PERKHfPMATAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALA Y$IA BIL.1 TAHUN 2006

. KAEDAH PENETAPAN TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

,

TUJUAN

1. . Surat Pekeliling. Perkhidmatan ini bertujuan memakfumkankaedah penetapan tarikh penqesahan dalam perkhtdmatan (PDP) Anggota Perkhidmatan Pendldikan di bawah bida.ng kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia.

LATAR BELAKANG

2. Sistem Saraan Malaysia yang dikuatkuasakan mulai 1 November 2002 melalui pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bifangan 4 Tahun 2002 .menetapkan setiap pegawai yang difantik. ke perkhidmatan awam dikehendaki rnelalul tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun, Qengan perubahan ini, pegawai yang telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan boleh disahkan

. dafam petkhidmatan selepas 1 tahun perkhidmatan.

1

, .

3. Pegawai ·)tang dilantik sebelum 1 November 2002 dan belum disahkan dalam perkhidmetan tersebut dan mernilih Sistem Saraan Malaysia, dikehendaki memenuhi tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun yang dikira daripada tarikh pelantikannya. Syarat yangisama terpakai juga. kepada pegawai yang dllantik melalui kaedah Kenaikan P~ngkat Secara Lantikan (KPSL). .

i ;

.. ! .

4. Surat Pekeliling ini juga telah mengambilkira pindaan dalam Peraturan-

Peraturan Pegawai Awam(Pelaritikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 (PPA 2005).

TAKRIFAN

5. Bagi maksud pemakaian Surat Pekeliling ini, "Ketua Jabatan" bermaksud •

pegawai yang mengetuai sesuatu jabatan dan bertanggungjawab mengawal Buku Rekod Perkhidmatan seperti berikut :

i. bagi pegawai yang: berkhidmat di Maktab Perguruan, Kolej Komuniti, Kolej Matrikulasi, Politeknik dan bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) .. dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM), Ketua Jabatan iafah Pengarah/Setiausaha ~gensil bahagian berkenaan;

ii. bagi pegawai yang berkhidmat di . sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Neqeri, Ketua Jabatan ialah Pengarah Pelajaran Neqerl yang berkenaan dan bag; negeri Selangor, Ketua Jabatan meliputi juga Pegawai Pelajaran Daerah.

i

SYARAT-SYARAT PENGESAHANPALAM PERKHIDMATAN

6. Sya rat-sya rat PDP Anggota Perkhidmatan Pendidikan yang me lip uti Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) ditetapkan seperti berikut:

i. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)

a. . Menja/ani tempoh percubaan selama 1-3 tahun

b. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi *

c. Diperakui o/eh Ketua Jabatan

, ;

i I

,

. t

I

t .

,

J

2

li, Anggota Kumpulan Sokongan (AKS)

.-4,.

·a. • Menjalani tempoh percubaan selarna 1-3 tahun

b. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi *

c. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan Seperti Yang Disyaratkan

d. Diperakui oleh Ketua Jabatan

~ .

* Pengecualian Kursus Induksi adalah lertakluk kepada sural Jabatan Perkhidmatan Awam me/a/vi JPA.241146 Jld.5(69) bertarikh 01.04.1993.

i i i i

! .

KAEDAH PENETAPAN TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Suruhanjaya perakuan dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga seperti di Lampiran bagi pengesahan seseorang pegawai di bawah kawalannya dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pegawai itu didapati layak bagi pengesahan. Penggunaan borang seperti dl Jadual· Ketiga terpakai kepada pegawai yang sedanq berkhidmat di Maktab Perquruan Kolej Matrikufasi, Kolej Komuniti, Politeknik dan bahagianbahagian di KPM dan KPTM yang mana Pengarah merupakan Ketua Jabatan.

8.. Bagi pegawai yang berkhidmat di ·sekolah, perakuan Pengetua atau Guru Besar sebagai pegawai yang bertanggungjawab menyelia kedudukan pegawai di sekolah juga diperlukan dan mengisi tarikh perakuanseperti contoh borang dalam Jadual Ketiga (i) di Lampiran. Walau bagaimanapun, sekiranya .labatan PelaJaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah merasakan tarikh yang diperakukan oleh Pengetua atau Guru Besar tidak munasabah, maka tarikh tersebut boleh dipinda oleh Jabatan PeIajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah.

9. Tarikh PDP pegawai yang telah berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya iaitu 1-3 tahun atau yang dHanjutkan tempoh percubaan sarna ada dengan berdenda atau tidak berdenda serta memenuhi syarat pengesahan yang telah ditetapkan seperti di para 5 dj atas ialah seperti berikut :

CA) Pada hari pertama selepas tarikh pegawai mematuhi semua syarat yang ditetapkan

i. Contoh tarikh PDP. yang memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh setahun :

3

" .'

Perkara

Tarlkh

1.Lantlkantetap·sebagai PPP

2.Tempoh percubaan (ternpoh minimum)

20.01.2003 20.01.2003 - 19.01.2004

30.11.2000* 20.01.2004 20.01.2004

3.Lulus Kursus Induksi

4 . .Perakuan Ketua Jabatan 5.,Pengesahan Dalam Perkhidmatan

*

Pegawai merupakan Calon Meningkat Kelayakan ieitu dari PPPLD DGA29 ke PPPSDG41

ii.

Contah tarikh perakuan PDP dalam tempoh 1 - 3 tahun :

Perkara

Tarikh

1.Lantikan tetap sebagai PPP

2.Tempoh percubaan (ternpoh miinimum)

02.01.2004 02.01.2004- 01.01.2005

01.10~2004

3.Lulus Kursus fnduksi

(surat siaran lulus Kursus Induksi 'dlkeluarkan pada 1, 6.05.2005)

4. Perakuan Ketua Jabatan

(Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan antara 16.05.2005 - 16.06.2005)

6.Pengesahan Dalam Perkhidmatan

17.05.2005

.j !

02.01.2005

m. Contah tarikh perakuan PDP bukan pada tarikh layak :

Perkara

Tarikh

1.Lantikan tetap sebagai AKS

2.Tempoh percubaan (tempoh minimum)

02.01.2004 02.01.2004- 01.01.2005

01.08.2004

3. Lulus Kursus Induksi

.

j

"' r

e

(surat siaranlulus Kursus Induksi dlkeluarkan : pada 01.05.2005)

-, ~ i

• I

4

4. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan

(surat siaran lulus Peperiksaan Perkhidmatan dikeluarkan pada 01.04.2005)

01.11.2004

.' .

5.Perakuan Ketua Jabatan

(Ketua Jabatan dikehendaki memberi sebab mengapa tarikh perakuan PDP pegawai bukan pada tarikh pegawai layak seperti atas sebab tingkah laku, prestasi, sikap atau perwatakan)

(tarikh ini juga di luar tempoh sebulan sepertl yang dikehendaki oleh para 27 (2) PPA 2005)

6. Pengesahan Dalam Perkhidmatan

16.12.2005

17.12.2005 atau 02.01.2005

(Jika Ketua Jabatan mempunyai sebab yang munasabah, tarikh PDP pegawai ialah pada 17.12.2005 ialtu pada

. tarikh yang dlperakukan, Sebaliknya jika Ketua Jabatan tidak menerangkan alasan mengapa beliau memperakukan PDP pegawai pada tarikh selain daripada tarikh layak atau tidak mengisi ruangan di Lampiran A, maka tarikh PDP pegawai akan ditentukan pada 02.01.2005 iaitu jatuh pada tarikh pegawai lay.ak.)

(8) Pada Mana-Mana Tarikh Yang Ditetapkan Oleh Suruhanjaya

Tarikh ini diguna pakai baqlpeqawai yang dikenakan tindakan tatatertib da/am tempoh percubaan dan perakuan PDP mereka hendaklah dikemukakan kepada Suruhanjaya selepas selesai proses tindakan tatatertib yang tidak mengakibatkan hukuman buang kerja atau turun pang kat. Sekiranya proses ini melebihi tempoh percubaan yang asal iaitu 3 tahun, perakuan pelanjutan tempoh percubaan pegawai hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada . Suruhanjaya.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

10. Para 27 (1) PPA 2005 menetapkan Ketua Jabatan hendak/ah mengemukakan kepada Suruhanjaya perakuan PDP pegawai di dalam ternpoh 1 bulan dari tarikh pegawai itu didapati memenuhi semua syarat PDP kecuali Ketua Jabatan be/urn berpuas hati untuk memperakukan pegawai tersebut bagi

mendapat PDP. .

5

11. Ketua .Jabatan hendaklah menqlsi tarikh pegawai tersebut layak dalarn JaduaJ" Ketiga' dan Jadual Ketiga (i) dl Lampiran kecuali jika Ketua .Jabatan ingin msmperakukan pada tarikh yang lainiaitu pada tarikh Ketua Jabatan benarbenar oerpuas hati dengan tingkah laku dan prestasi tersebut. Bagi keadaan ini Ketua Jc:\batan dikehendaki menyatakan alasan dalam Lampiran A yang rnenjelaskan mengapa Ketua Jabatan memperakukan tarikh yang lain.

t !

12. Tarikh perakuan Ketua Jabatan yang diambilkira lalah tarikh yang diisi dalam Jadual Ketiga atau Jadual. Ketiga (i) bukannya tarikh surat iringan Jabatan.

13." . Perakuan Ketua Jabatan hanya boleh dibuat sefepas genap 1 tahun . perkhidmatan pegawai. Ini kerana tempoh minimum seseorang pegawaicukup untuk dlnilai ialah setahun.

14. Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan dokumen

berikut kepada Suruhanjaya apabila memperakukan PDP pegawai iaitu :

i. Salinan Buku Rekod Perkhidmatan yang kemaskini dan teratur yang mencatatkan jenls-jenis cuti selain cuti rehat tahunan ya!lg telah diambil semasa tempoh percubaan pegawai;

Ii. Salini:m keputusan Peperiksaan Perkhidrnatan (bagi AKS);

iii. Salinan sijil Kursus Induksi;

iv. Jadual Ketiga atau Jadual Ketiga (i) dengan menyatakan tarikh PDP yang diperakukan.

TANGGuNGJAWAB PEGAWAI

i

i .

15. Jik9 Ketua Jabatan gaga' mengemukakan perakuan bagi pengesahan

pegawai rnenqlkut para 6, pegawai itu boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk disahkan dan satu salinan permohonan itu hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan. Suruhanjaya boleh menjalankan siasatan dan memberi PDP pada tarikh yang sesuai jika Suruhanjaya mendapati pegawai itu layak mendapat PDP.

PENGECUALIAN

16. Suruhanjaya boleh menentukantarikh PDP pegawai mengikut formula yang ditetapkan bagi keadaan Ketua Jabatan lewat rnenqemukakan perakuan PDP kepada Suruhanjaya sedangkan pegawai telah berkelayakan kecuafi bagi kes peqawai yang berprestasi rendah.

I

r

,

.j

f

t

6

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 01 BAWAH PENURUNAN KUASA

17. Pegawai-pegawai yang diberi penurunan kuasa oleh Suruhanjaya hendaklah melaksanakan penetapan. tarikh PDP seperti dasar yang ditetapkan daJam Surat PekeJiling ini di perenggan 9 (A) dan (8).

KUAT KUASA DAN PEMAKAIAN

18. Surat pekeliling ini dikuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan. Tertakluk

kepada penerimaannya oleh . pihak berkuasa melantik Anggota Perkhidrnatan Pendidikan yang lain, pemakaian Surat Pekeliling ini dipanjangkan kepada perkhidrnatan awam persekutuan, perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan pihak berkuasa tempatan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Q~~~L .

(DATO NOORAISHAH ~Hk,AD TAJUDfN) Setiausaha

Surutianjaya Perkhidmatah Pefajaran . Malaysia

2 Mei 2006

s.k.:

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

. Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun

Semua Pihak Berkuasa Tempatan

7

JADUAL KETIGA

....

BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (peraturan 27)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa .

No. Kad Pengenalan , tefah menjalankan

tugasnya dengan jujur, tekun dan berkebolehan dan saya berpuas hati dengan

sifat peribadi dan kelakuannya dan dengan ini memperakukannya untuk

disahkan dalam perkhidmatan mulai *

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama Ketua Jabatan

Kementerian /Jabatan

Tarikh

Tarikh ini akan diambilkira oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) da/am menentukan tarikh PDP. Tarikh yang ditentukan oleh SPP adalah muktamad.

JADUAL KETIGA (i)

BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (peraturan 27)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa :

No. Kad Pengenalan telah menjalankan

tugasnya dengan jujur, tekun dan berkebolehan dan saya berpuas hati dengan

sifat peribadi dan kelakuannya dan dengan ini memperakukannya untuk

disahkan dalam perkhidmatan mulai *

Tandatangan Pengetua I Guru Besar Nama Pengetua I Guru Besar

Nama SekoJah

Tarikh

..

Disokong oleh :

Tandatangan Peg. Pelajaran Daerahl Pengarah Pelajaran Negeri

Nama Peg. Pelajaran Daerahl Pengarah PeJajaran Negeri

Tarikh : ..

*

Tarikh ini akan diambilkira o/eh Suruhanjaya Perkhidmatan Pe/ajaran (SPP) da/am menentukan tarikh PDP. Tarikh yang ditentukan oleh SPP ada/ah muktamad.

. '-

"

"

....

LampiranA

(Format ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan yang memperakukan tarikh PDP pegawai pada tarikh yang lain daripada tarikh pegawai Jayak seperti contoh di para 6(iij) Surat PekeIHing Perkhidmatan.}

Saya memperakukan PDP pegawai di atas pada tarikh tersebut di JADUAL

KETIGA dan JADUAL KETIGA (i) kerana , , ~ .:

.... ••• ••• • "'. ~ e ea" ••••••••••••• e ••••••••••• e ••••• 0 .

Contoh: saya belum berpuas hati dengan tingkah laku atau pretasi pegawai sebelum tarikh eli atas danhanya memperakukan . PDP beliau pada tarikhd.i atas .

roo .

.... .. .. .. .. '"' ..

.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ '" ..

,. .

*

Sekiranya Ketua Jabatan tidak memberikan sebarang penjelasan~ Suruhanjaya Perkhidmatan Peiajaran akan menentukan tarikh PDP mengikut kaedah yang

d'rtetapkan. .

,