Sei sulla pagina 1di 66

iH c ) l(T OR 0c

Emanoil Nicoard LucianStan Alina Nicolae

bv$tef30 uBloaded

EKHTI

\.'\/.\

Nico G H I CIiT0R I e'"non

GEOGRAFICO.ISTO
pentru invifimAntulprimar

L*"-' r, \, \, l, fr r ,iI9CURl s|'

uploaded bvSfefS0

EKEFI

Redrctor: Alina Nicolae Scretar tehnic de red4tie: Ttdor Slnlicn Copertr: Cea Pelrovici ISBN ( l0) 973-806G23-9; ISBN (r 3) 978-971-8066-23-6 CopyrightO 2002Aranis Print *r.L toatedrcptuile reawte Anmis Print !.r.1.. Redlclir ri sediul soci.l: B"dul Metahrgiei ft- 46-56,cod 041833,scror4 Bucue$i, O.P 82 C.P l8 tl:(021)461.08. l0/l4ll 5; fd: (021)461 .08-09/19. E-mail: offie@edilunffiis.rc; office@megapress.m Dp.rt m.rtuf d6f@E: tel (O2l) 461.08.081lzl3ll6t fd: (021)461.08.09/ l9: E-mdl:d*f&ne@editul?aleis.m Ttpdtit la MEGAqBS holdiness-d.

t*ir^

C u v An ti n a i o te . 4 - .......- ..p8. O r i e n t areia o n a tu ri . . -.-.... -....... - ..pg. 5 Formele d e re l i e f ...- - - pC.6 Fenomenelemeteorologice . . . . . . . . . . . . . . .pg. 13 Ap e l e . ..... ...........p9. 14 F l o r aq i l a u ra .........pg. 18 Vegclatin narurald . ....... . .pg. 19 Animalelesdlbatice . - - -.pry.-20 Plantele de culturd "....W.21 Aninaleledamestice -...p9-22 Populatia s,iasezirile onenes,ti . . . . . . - . . . . .W. 25 Ec o n o mi a ...... - ...... - pC.29 -.. -.. R e s u w el e n 4 tu ra l e ...... . - - ....pC. 30 I n d u s t ri a . . ...... .. - ....pg. 31 Agiculturu ..---p9.34 Transportuik .... -....pg.36 Rebusuriistorico-geografice .....pg.39 . . . . . . . - . . . . .pg. 50 ,,T.O.M-A.PA.N.( ,,Circ gisette mai repede...!' - - - . . . . .. . . . .pg.55 RnspuDsurila ghicitori $ rebusuri . . . . . . . . .pg. 56

Cuvant inainte

ragi elevi, Stimaliptuind$i colegi, Geografia este o stiinfd complexdl; atractivdtocmaiprin diversitatea feromenelor studiate in cadrulei. Ea apare ca disciplinideinvApmant in clasa a IV-a, dar unelenofiuni de geogfafie suntinvalateqi in clasele anterioare. Tolodatd, geografia se studiazd in stransd legaturd cu alte discipline(isto e, stlmteetc.). Aceastlculegere dejocu poate fi utilizata - selectiv - incddin pdmul an de icoald, de$i con[inutulei se rapofiezA in primd rand la programade geografie a Romdniei pentru clasaa IV-a. cont de stransa legdtura dintrespatiulgeografic Tinand si evenimentele careau marcat zbuciumata istoriea acestui jocuri au un continut popor,unele istodco-geografic. in speranfa ce jocurile atractivedin aceasaculegerevor conftibui la asimilarea unor cuno$tinle noi $i la aprofundarea, explicarea sauconsolidarea unorinformaljidobandite ln orelede curs,vi dorimsucces in rezolvarea lor. Autorii

1 Pelinia din depirtare De privestiatent, oricand Vei vedea minunemare: pe pdmant. Cerulcade 2 Becu-acesta uda$ Parepufinmai poznas: Nu seardeniciodat5, Luminand in lumeatoafi. 3 O stea binecuvantatd Mereunordulni-l arate.
4

Toli muqchii copacului Ne-amtidirectia lui.


9 Dacd ie$i noaptea afara

Steaua Polaie, Si priveqti Punctu-acesta il gesefti Si n-ai sdte rdtecesti. 10 E opusul nordului; Cumii zicedumnealui? 1'l Resaritul Soarelui Ne spune direclialui. '12 Punctu-acesta cardinal, Desie cammatinal, Dimineala-n zori de zi DupI SoareJ poli gdsi, 13 Soarele, candva apune, Ce punctcardinal ne spufle? 14 pe-o haftie Toatestranse Fie muntesaucampie, Fie fara, sat sauapANe aratd lumeatoatd.

Steaua astade-ozerefti, Noaptea nu te retaceiti. 5 Noaptea de-i senina, Daumult?i lumind. Dar candashulmarc Seridicd-nzare Ziua- sepitesc $i seodihnesc.
5

Cutiufe, cutioara, incotro e nordu-n tard?


7 Am un ceas pulin ciudat Ce-i cu literemarcat. Dacd$tii se-lfoloseFti, Nu pofi sdte retAce$ti.

ormele de
1 3

6
Rl. Orizs!b!!: 1. Formi de relief a carei inaliime este apelorcurgAtoare. mai mare decat a dealurilor, dar mai 4. Cei mai lnalfi! (art.) micddecat a munlilor(pl.). 5. FoImI de reliefjoasi $i intinsd. 2. Mai mici sau mar inalte,intre ele se 6. Toatecuvintelecompletate denumesc ascund vii. ... derelief. 3. Fa$iiingustede pdma , de-a lungul Definiti cuvenol obtinut pe yelldeala]lB:

15 inalt qi crestat, De multi colindat, Iarnasealbefte, Varase-nverzeqte.


15

Fahice pedure, pietredure, Poieni,

Vdi prepdstioase, Pante-alunecoase, Culmi inclrunlite, Varfuri ascu[ite, Rauri inspumate, Cdi intortocheate. Hai spune, nepoate, Unde-s astea toate?

I 2 3 4 5 6 '7 8

percIltieahlB corect definiliilepentru R2. Completand sdzodtahls1:&,veti obtine (art.). numele muntilor care strabat tara noastr.i
1. Ramura dinspre vesta lantuluimuntos, denumitiCarpafii ... . 2. Punctului cardinal i semai splrne ,,sud" $ i . . .. 3. Carpafii... se afld in pafieade sud a arcului carpatic. 4. Occident, vestsau... . 5- TarAcu carene invecinrmla nord $i pufinla est. li semai spune 6- Granilelor $i ... 7. Lanlul muntossituatlnsprces1poarttr de Caryalii... . denumirea pe harti ne suntde 8. Penfiuorientarca folospunctele . -..

'17 Val de mareimpietrit, Peste lardarcuit. 18 Munli ca fenulpusin clii, Ce-nffecutscoteau vdpdi, pe subve$minte Azi ascund Prefioase zdcdminte.
19

21 in Orientaii Suntcei mai falnici: Ca un far de mare SevAddin depAnare.


2'

Mun[i din nordal cdrcrnume Doudrdurii1i vor spune.

CAndva emucuptoarc-ncinse, De lavdii de gaze-apdnse. Candcuptoarcle s-austins Au devenit un lanl lntins De culmiinalte,impletite, Si de piduri acoperite.
20

La estArdealu-i marginit De-un lan!de valudimpietdt.

23 Mures,Olt - copiii lui; Cumii spune muntelui?

24 Mungicu numedejudele, Cu-ndlfimi nu preasemefe.

I 2 3 4 5 o '7 8 9

Orizontali: 1. Lacul .-. colorut, punct de atraclie tunstrca2. Muntii si Depresiuneadin nordul acestei ramuri$i al ttuii. 3. Muntii .-.rauluicu acela$i nume, situali fu sudulDepresiunii Dornolor. 4. Hd$masu ..., de undeizvorasc Oltul $i Murequl. 5. Munlii ...,cei mai inalli din aceasra Ia-

murd,unde se afla Verful Pienosu. 6. Trecitoare(pas)cu rczonantd istorici din timpulprimuluirtboi mondial. 7. Muntii ... care ,dau na$tere" cufemurclor din laranoastla, 8.Masivul ... - ,,piatranestemaH a Moldovei". 9. Ctitorite de gtefan cel Mare, in Obcinele Voronef -..seafldmanistirile $i Putna.
25

Caremunti anumeoare Staucu ,,Babele"-n spinare?

Lani de culmiincremenite Spresudulfarii dspandite. ,7 Nu-{i este greusainfelegi Cum sus,pe vArfuridin Bucegi, Vantulputemic, nemilos De secole in stAnci a ros: Un capde om el a sculptat, a modelat. $i-apoiciuperci Ce suntacestea? Afi aflat?

2A Peacest masivmuntos, Stede straje maiestuos Un om tarecurajos. 30 Dace$tii cum senumesc, De-uncapmareamintesc.
l

29 rn L arpaullomane$Ll. Ata-nalli si pitore$ti Oricet cauti, nu gdse$ti. 31 Dupd nume-scam ciuntiti, Dar surt totusi ascufifi.

2 3 5 6 'l 8 9 10 ll

Orizontald: acegtor munl. Verful prima 1. cel mai lnalt din grupa 9.... Na(ionalRetezat, situ4tin munlii (2505m). ultimeigrupe. 2. PrimagrupA din aceastd mmurd, Muntii 10.Cel mai lnalt varf din Munlii Retezat. ll.Trccdtoarea,.. este situatdpe Valea 3. Mun;ii ..., a doua grupi, situatiintre Jiului. ValeaDambovitei cea a Oltului. $i 4. Pe Valea Arge$ului se afld hidrocenhala dela ... . 5. Cel mai inalt valf din fara noastd (2544m). 6. Loc istoricce ne aminte$te de Mircea cel Batrenti atrage turi$tiiprin manAstirca ... . (neart.). 7. Fmtele Mure$ului 8.A tleia grupd poarta denumirea

32 Lant de munti mici $i bogafi Sprevestullirii asezati. 33 Caremunfi anume Au metale-nnume?

:14 SubpAmant e un palat Cu furfuripietrosi omat. 35 Pe$terd ce e vestite CA-icu gheatd cdprulirA.

R5. Orizonhh: ponile de FierI $i II. ... 1. Pe DefileulDunArii au fostconstruite aceste .._, 2. ...si un lacde ... . 3. Muntii Poiana ... constituie a douagrup6 a acestei ramuria Carpatilor. 4. Celmaiinaltv6rf l84s m - seaflain Muntii....din cea de_a rreia grupa. 5. Si ace\ti mundsunlacoperili de...intrnse. 6. Muntii ...,ai motilorlui AvramIancu. 7. ,,CetAfile ..." estedenumirea pe$terilor inliratein Muntii ADuseni_ 8. Cheile ...atmg luris i in aceasra /ona. q. Un ghelar subpamentean e.le ascun. de pettera .., . 10. Munfii ...,situafiin partea de suda grupei Munlilor Apuseni_ ll. In subsolul acestor munli segasesc foarte multe... . VerticalaA-B: Toateinformatiile suntlegate de Carpatii... .

36 Ce munfinumele'ii-au luat De h laud ce-i srabat?

'10

37 Aici muntele-a crdpat, Cdciun rau l-a despicat.

Loc mai neted $i intins intre indllimicuprins. 39


ln mqlocul Komarlel

45 Ni$te dealuri inqirute Ca bordure,a$ezate intre munteti campie, rl apusutl(omantel. 47 Un deal mic pestec0mpie, Cu reaumein istorie.
48

Stdcetatea avutiei: Un pod plin cu bogAdi, pomi qi vii: Gaze, sare, O cetatefermecati, De Carpatiinconjurate. 40 Un podi$,stdveche vatrd, Ce la ma.e o poartA; in vest- Dunareabdtrand, in nord - Delia-i o cununS. 41 Munli betranifi garboviti; De-i stifi, putefi sd-i numili.
42

Parc-arfi un musuroi Pe cdmpia de la noi; El din loc in loc apare; Spune, cum secheamd oare?

Podi$mare$i vestit Ce $tefanl-a stepanil De du$manil-a aparat ni l-a ldsat. $i nouA 43 Ce podi$din sud,ftumos Arc numede strdmos? 44 Suntcopiii munlilor, Dar n-auindllirnealor. ln suDsol oe-rscotoclF, CnrbuDi$i fitei gdsili; Iar de susde ii privid, Podgorii,livezi zariti; Pe hartede-i cduta(i, ll gasrrr rarDga LarpaF. 45 De-ndlfime mijlocie, Intre munte$i campie, Prcsamtcu pomi $i vie, Ce sefie?Cineqtie? 49 $esul neted$i intins, Cu un braude grane-ncins. 5tt Colo-n sud,spreDun&e, Ea granarullirii e. . :1 In apus,panla hotare,., O c6mpieroditoare' 5' Un sesneied,alungit, De Dundrestrdjuit.

11

R6. DacI veti completacorectcuviDtelede pe orizontaladefinite mai jos, ve[i obtine pe ve icala A.B, cotrtinuat?i de orimntale C-D. denumireazonei geografice centrale din lam noastrA, cuprhstr h arcul ca.patic. Orizontali: l. ... Moldovei,-..Getic $i ... Dobrogei sunt cele mai importante fome de relief (intinse, netedesau ondulate) de acesttip din lam noastrd. 2. ... Vestice sunt sitnatein partea de apusa CarpadlorOccidetrtali. 3. Carpafii Orientali ti cei Meridionali sunt continuali la poale de zone deluroasedenumite ..- Moldovei, -.. de Curbura si ... Getici. 4. Podi$ul ... estecuprins inhe Dundre $i Marea Neagra,partea de nord a acesoiafiind rAmisitele unor munfi mutt mai vechidecat Carpafii. 5. Podisul..., situatin sudulCarpatilor Meridionali, poarte cu mendrie numele stramo$ilor no$tri. 6. Formelede relief cele mai intinse si netede, zonebunepentruagricultur5. 7. Fa$iilelungi !i ingustecareseintind de-alungulraudlor. 8. Campia ...,situat[in sudulradi,esre cea mai intinsd din lara noastrd,iar patea esdca a ei se nume$te BarAgan. 9. Campia de ... este strebdtutA de mai multe rauri (Some$, Crisurile, Mures, Timi$ $. a.). 10.Lunca..., cea mai intinsd,insofe$te acest fluviu de la Drobela TumuSeverinpandh Delta ... .

12

Vara,pe rdcoare, Dimineafa-n zori, Lacrimilucitoare Sescurgde pe flori.


54

60

Dansulmai mereu ne bate, din fa15 din spate, si 9i Sauputernic, sauadie, Sauin chip de vijelie. Totu$ie folositor Pentru velabarcilo. Si semanlei cein zbor pe sol roditor. Cade 55 Zgomotul ce ne veste$te Cd ploaiaacumsosegte. 55 Bubuitulnorilor De de stire tuturor Cd-i vremea umbrelelor. Prinhenod s-aindoit Un uria$scurt-circuit. Lac mi binefAcdtoare Ce din cer,candnu e soare, Cadca binecuvantare Peste-ntinsele ogoale.
59

Brau-acesta arcuit Ca o salba e-mpletit Din toateculorile Si-ncanta privirile.


61

Un cordon multicolor Parc-ar coboddin nor; Peste lumese-arcuie$te cerul impodobeste. $i


62

Pudri argintie, fitra pe gradinS. Cadenoaptea


53

De sus,norii argintii Cemstelufe pe campii. Apa asta-i cu oase: Nu-i lichidn,ci pufoasd.

Domnulnor, candsiteare, Cerne apdpe ogoare.

pele
73

Pe-aici, apadin addrc Sprelumeigi ia av5nt. 65 De submunte, de subdeal, Robinetulnatural. 67 De subdeal,dintr-unizvor, A crcscut un rausor. 6a Niqtepdraie-adunate Curgacumimprcunate.
6)

in Bucegiii e izvorul Si spreesti$ ducedorul; Pen' ce-nDuntuese-opre$te Un judet el denumelte.


74

Din FegAras, de undecurge, Ea si prin capitald-ajunge. Apoi cu Argesu-mpreun5, Seduc in Dutrerea bdtrand. 75 Din Bucegiin jos Curge-unr6u frurnos; Prin Busteni, Sinaia trece, Pe Teleajen?l culege, Si in Ialomita merge. 76 Un rau calmsaufurtunos Carpatii - de sus?njos Ii strdbate $erpuit. Cum secheamd? Ai ghicit? 77 DouArauri gemene Pleace din Hdsmasu Mare. Unu-i calm,curgand alene, Panndincol-dehotare; Celalalt, mai furtunos, Taiemuniii pane jos, Dar apoi se lini$telte Si-n Dunarese-opreste.

Podisul Moldoveiare Rauca semnul de-ntrebare. Ce rdu e acela oare? 70 Din resituitene creste Apele spreest coboad Si in apalui domoah Varsa-ntreaga lor poveste. 71 Privind hartade departe Crezi cI fratii ii desparte; Istoriade-odsfoie$ti, Afli cat te pdcilelti, Cdci el frafii ii uneste. Ce Iau est?Hai, ghicelte! 72 Ce rduri anume Unor ora-se le dau nume? 14

t 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 ll R7. Verticala A-B: Scaldi litoralul (2 cuv.). Romeniei Orizontali: 1- Fntede...izvorcuOlfulqiafluent al
2. '7. Rau fomat din ..- Mare $i ... Mic, hotare. afluent al Tisei,peste pan' la ... / Tot 8. ,,De Ia Nistru romanulplansu mi s'a [...]" de$i acesf rausffdbate teritoriulRomeniei Tisei. pe de 60 km. doar o distanfi Afluent al Dunirii care str?ibate Munlii Fagira$uluisi 9. Izvorat din Bdraganul dupd ce adunA apele pe malul acestui afluenial Dunirii, Pmhovei. Iau s-auconstruit o hidrocentrala $i Reu pe holarulde esf,alt afluental Ia Vidraru. un lac de acumulare, Dundrii. qi unul ,,iute" Rau,,viclean" (dar ftuh virgulifdl) r 0 .Doua ,,colorate" ai Tisei,dar toate trei ... suntaflDenti cantat d poetulVasileAlecsandri. nu pe teritoriulRomaniei. Dupace pleaci din Bucurelti,acest 11. Afl ent alIalomitei (pe a caruivale rau se ,,arunca" directin Arge$. se aflli Predealul si Sinaia) ce Singurul fluviu, el [e marcheazd hotarul de sud. denume$te $i un judet.

3. 4. 5. 6.

7A

Carer6uri le daunume Po{itu spune? Unor ,,targuri"? 79 Sunttrei reuri ca surod: Doud-nnumeau culori, Celdlalt e camgrabit, Cdcidin larda ie$it.

80 Locul de vdrsare intr-unraumai mare Cum secheamioare? 8t ajutoare Cu aceste Orice apdcurgdtoare Devinemereu mai mare.

15

a, Carcapi curgltoare Dintre toate-icaamai mare? Prin sudfaraocole$te diruieqte. $i-o cdmpie a4 qi pelicani, CocostArci pe$tiSicormorani, Broa$te, gtule, BaU $i lopdtari mullme pescari, de $i-o Selcii,stuf,egrete mici, Toatele glse$tiaici.
85 Aici, la apus de soarta,

a7 Printremunfi, p ntre rdzoare, Lucesc multeoglinjoare.


88

Pemun1i, dealuriqi cdmpii, Oglinzimari saumici suntmii.


89

Uitd-te atentpe hartd bravA $i-ai sdvezi:Dundrea Face,,ultima ispravd". 85 E-o,,oglindi-ntunecattr", e a$ezattr. $i.n sud-est CAnd e vremede furtund, Valurileei fac spumd. Cande soare- str6luce$te, ChipulFrii oglinde$te.

Acestlac putin ciudat Dupanume-icolorat. 90 Cdrorlacuri,poli tu spune, Custurile le daunume? 91 Lac rotundin vfuf de multe, Cu numede fat?i-n frunte, Intr-uncraters-aformat, De turi$tie admirat.
92

Lengimare-i a$ezat de toli e vizitat $i Laculcu ndholullui Spaima reumatismului.


93 Ochi albastrusus,la munte,

Intrestancile carunte, Cuun malziditdeom, Pentru becuri sau neon.


94

SubmunteA(ge$ul are Un lac de acumulare foartema(e $io statuie Ce pdve$te colo-nzare. Cum secheamd laculoare? Nu-i nici mla$fina, nici lac, Dar auzipe eaoac-oac! Nu-i adancd, nici prealatd, Iar pe hartd-imicl patt,

to

I 2 3 4 5 6 '7 8
B R8. Orizontald: 1 Acestlac delangaBicaz s-aforrnat in unnauneialunecd.i dereren carca datna$tere unuibarajnatural pe cursulunuirau (2 cuv.). 2. Lac de cAmpie cu gustde chinina. 3. Situat in Munfii Retezat, acest lac aminte$te de numele capitalei. 4. Lac de acumulare construit peArges. 5. AlI lac d campie ce da gusl .-.manctuii. 6. Cel mai marelac d pe lrlmul Mdrii NegrE. 7. Lacurile aniliciale. denumite;i lacuri de.... 8. Lac $i cascadd din Muntii Figtra$. YerticalaA-B: Definili cuvantul obtinur:

96

9g

Apa-aceasta noroioasA Te inghiteca o... ,,plas5". 91 Ochi albagtri,sclipitori, Ce ascundmii de comori, privind sprecer, Strdlucesc, Ca un falnic giuvaer.

Apa bunede izvor Stape masa tuturor.


9t,

Apd liu mirositoare, Reapentru vietuitoare, Colorata-n mii de pete, Nu e bundnici de sete.

17

lora si
I

2 3 4 5 6 ,7 8

R9. orizontal5l 1. M?isurile de ... a mediuluisudtluatein scopul conservdrii acestuia. 2. ... Nafional Retezat esteun exemplu concret de manifestare a atitudiniiecologice. prin 3. Capra neagra, floarca-de-colf a. sunt ... lege. $. 4. Pelangaanimalele rare,exista de lege, $i ... carcsunlocrotite 5. Crddina ...neoferdposibilitatea dea vedea animale ln laranoastr6. carenu trdiesc $i 6. Exis6 ... care asiguraprctecfiaanimalelor$i a plantelor,incdlcarea lor fiind pedepsitd. 7. Atitudinea ecologicd areln vedere menlinerea echilibrului in ...inconjurdtor. 8. Sinonim Dentru "Dasfare", VerticalaA-B: Cu ce seocupd$tiinlaal cdreinumel-ali descopedt?

18

Iar parfumulflorii lor E deliciu-albinelor.


108

egetotio notuLa0d
100 Covorde ierburimerunte, A$temut pe dealsaumunte, Pentru turmede mioarc Pand-n toamn5-s hrdnitoare. 101 Cetatea verde, umbroase Vara-itarerdcoroasd. 10t Un copac verde$i falnic, Ftudroade; totuli, damic Intrd-ncasd de Crdciun, Incircatcu ca-imai bun. 1 03 Un copac gros cu trunchiul Pentru mulli e de folos. Ghinda, care-ifructullui, E hranamistrefului, Iar ttrrialemnului E simbolul neamului. 104 Netede e coajalui Si e ,,taul"jirului. 105 CAnd ln grupuriseaduni pddurea Seschimbd brund De la trunchiul lor albit Ce parcd-i cu var stropit.
106

Subacest copac a stat pra-talentat, Poetul Inspirand mireasma toata parfumatd. Din coroana-i 109 noastra, $i aici,in curtea A$ezat mng5fereashd, pom map, umbros, Cre;te-un Cu fruct mic - darce gustos! $i cu frunzemari,frumoase, Pentru viermii de mltase. 110 Langabalttr, langdlac, Beala apdne-ncetat Un copaccu crengipletoasg joase. $i cu varfurile
111

Una- firavd tulpinA Alta- foi,,.derogojintr; Peste suprafete line AmandouA-s balerine.
112 Flori $i frunze ce plutesc

Lacul 1llmpodobesc.
113 Stelealbe plutitoare Ce lucescpe balta mare.

Cearbust din lizierd Veveritra il preferd?


107

Arbo ce oriunde cresc, Cu {epimulti ce-iocrotesc,

19

@*^^r*,sLiobatrce
114 Umbld ddnsaprin grddini Cautandmereuglini. 115 Prin pidure, prin zdvoaie, Dansul oile jupoaie.
116

120 Prinpdduri,la muntesus, Prinhecrengiel stdascuns, numele lui? $tii curnva (E opusul plansuluil)
121

Urecheatul cdmpului, Tintavandtorului, Altul ca el nimeninu-i: Fuge$i de umbralui.


122

Ghemde aceumblAbr P n pddure $i ogor. 123 Rozdtorul mititelToli sesperie de el.


124

MAndru de coroana lui, rmparar arcoorurui, De dparte il zdresti PurtAnd coarnele regelti. 111 Ca un fulgerp n copac Prinffecrengis-ashecurat, Ceutand mereualune, plac, Fiindcd-i Ce-starcbune.
1f8

Cu figu.aei severl De profesor suparat, I s-adusbuhulci numai Noaptea iesela vanat.


125

Ramdtor cu coltii mari Dupdfructede slejad. Pddurea din dealo scurmd, Parc-ar fi trecuto turmd.
119

Singure, rAtacitor, Plrinte neiubitor pe-alseunume Si sestrigd Orafixa cando spune.


116

prinpddure, Umbld singur Ciutand miere !i mure.

Cendseurcein copac Seaudetica-tac; Scoa4a lui o glure$te, Viermiqorii ii gdse;te. 127 Pidurea rdsun-ades De canftculei ales, Cdcitdluri cum scoate ea Nu auzila nimenea.
124

Coloratisi moFte, De Nicd din tei furatd.

20

129 Picioarelelungi le are cdldtoare; Si-i pasdre Totuli, nu ea v-a adus intr-un cos purtat pe sus. 130 Cine are aripioare Si prin apa ,,zboard"tare?

131

Au aripi,darpnsdri nu-s, Si au corpulca un fus.


132 Zglobie $i delicata, Se-avandca o sAgeata; Pe sub stresinicuibtueste, Iar toamnane pdriseste.

0onte0e docu0tutui

134

in pamantde-l pun, el creste, Se lungeste,se nroseste, Apoi toamnail adun, Cdci la supdbund I pun. 139 Vara-i verde, guleratd, Iama std-n butoi, muatd. 140 Soareb cand dogoreite, Ea nicicum nu se nro;eqte, Ca de frig se nvinete$te. Ce legumde? Ghice$te! 141 Cdroradintre legume Chiar culoareale dd nume?

133 Pe araci se-ncoldceste, Printre same serpuieste . Nu-i reptild, ci o plantd Ce crestepe deal,in pantA. 134 in livadd se aduni Perii, merii impreuni Si alii de felul lor, Pomi ai... vitaminelor. 135 in toti pomii din gredina, Multe mingi cu vitamina. 135 Rddicina ei zemoasA Ne de zahirul pe masa. 131 in pdmantde I pui el crcste, Apoi singur se-nmulte$t. Si de-i fiert sau e pi4jit, La masd-ide toti dorit.

142

RotunjoarA $i-nfoiatA, E-olegumd camciudata,


Cici, in timp ce e tAiatd,

146 De la pdldriaei Poti s-aduniulei cdt vrei. 147 Cerealdcultivatd Pentru berea guleratd. 148 Cu acestecereale Caii aleargdmai tare. 149 Doamne,cat e de gustos Fructu-acesta-ntors pe dos! Ro$u-nmijloc, verde-afar6, i mencdmin plini vard.

plansu-ndata. Te apucd
143 El e pazdc ln gradiM, Cu ,,ci!ei" la ridecind. 144 MustAciosuldin ogor Ce da paine tuturor. 145 Cine-l sapdbine vara Cu malai umple cdmara.

w
6
150 O comutd din pdfune Ce e-n starede-o minune: Iarba verde din ptrmant O face lapte cu unt. 151 E o vacamai ciudata, Cu tuq negru coloratdi

nima0o0e domestics

15t O cornutd micAe, Frunzele le ronfdie Estemamaiezilor, Si vacasiracilor. 153 Varaburuieni ii dai, Toamna - boabe $i mdlai, Cartofi,sfecld lurajeri, (Cdcipe toatele preferl). Grdsanul nostrude aici qorici, Iama-fidAin schimb Camati, caltabo$i, camiti, sunculifi. Si-ogustoasi
154

Toatdvaraleneveste $i-n ndmolsebdldce$te. Burtde lajug, la tras, Ne dd laptealb $i gras.

Varaumbldprin pA$une pune. $i cojocin spate-qi 155 De-oduci varala pdsune, Branzica pe mas5-li pune; De-i dai iarnafdn de ros, ifi mai dd qi-unpulovergros.

22

156

La cdruFinhdmat Saudoarbineingeuat, Pentruomul cilitor E foarte folositor. 157 Curtea shalnico peze$te, De tofi hotii ne fere$ie. 158 Varatoatdpe la stand Turmele de oi le mand, Ca-iprieten cu ciobanul, Iardlupului- du$manul159 Faceoudzecisi sute, Dacd-idai griunfemulte.
160

't51 Toata ziua staupe baltd Cu bobocii laolalt?i; Pdstuimari, pesfi sulori, Oudmari qi fulgi uqori.
16,2

Ddnsulcu mirgelele Guralivul cu4ii e. t63 Ba i$i umfld penele $i-qi punemdrgelele Ca safacdpe maretul, Ba pe urme,caritere$I, Cu gatul hi costeliv, Devinecamguraliv.
154

$i crestat Sipintenat Ne scoala cu noaptea-n cap. t2


I

Tot polenul florilor il adunadumnealor. 78 910


RlO. Orizontalil l. Bradul,molidul,piDulapa4in acestei familii (sg.). - Sete! 2. Cand se apdri, e ,,minge - Speciede plante fepoasa". exotice a cirei seva este utilizatd in scopcurativ. 3, Animal din pidurile noastre montane care... rade tot timpul- - Sfanit intors de pelican! inmullire... . - Sau... 4. Apicultor, in trecut (pl.). 5. Petele!- iDceputalectrpdoarr. 6. Poftim... mai=!epoliticos. Penuu cd doarme cu ochii deschi$i, iepurele pare

34

56

2 3 4 5 6 '7 8 9 l0

7 . Foc in trecut, dar qi boalr a copilariei. - *t;xti;l::: ",T;..,",u 0"",," otorinolaringolog. puteal chemaploaia (sg.). 8 . In credinlapopularA, acestea (popular). 9 . Alifie Substanttr scu6d de la conifere(pl.). 10. PIantA asemindtoare cu canoful, folosit?ica branApentruporci (pl.). - A agdla... un ,,a" de coroanaunui arbore carc ffe$le pe maluile xaurilor montane $i in pddurileumedede la $es(variabil)!

23

YeIlealE:

padudlor"nu are nevioe ,,Doctorul l. Arbore din familia foioaselor,cu de aceastA medicalA. ,,culie" lemnultaresi alb,cu dungiargintiiii 7. Inceput de faF. - Metalulde la care pe trunchi. Arbore din adancituri ifi iau culoarea unele frunze, familiaconiferclor. toamna. inceput de ,,colti" 2. Program proteja. omenesti, A $colar. 3. Acoperd litoralul. Prcscurtare 8. Pronumele... de la sfirsitul pisirjlor penfu oPera. al animalelor. Rumeg:itor din $i 4. Pana pentru despical lemnul nordul inghetat, asemandtorcu (regionalism). Arborc cu frunze cerbulqi...sinonim (pl.). cu ,,avant" mari, adanc cfestate,din familia RasAde cainecare aminteste de o (pl.). fbioaselor rozitoare dAunAtoare pentru.,, 5. Sfarsit. piman$l pcntru cimard.- Planta texlilA. - A pregatj insdmantare10.Copacul eminescian.- Gaz din 6. Cel cu care te inteapi albina. compozilia aerului.

7. Arbust cu flori frumos mirositoare... zburAtor ln pesteri. la -A fi o perioadd... tlmpulffecut. 8. Pdmantul, in mitologia greaci. ,,. neagre,animal zvelt,ocrotitde lege. 9. Zdpada. Uitel 10.Pe$te marin, bun $i in conserve. Cel mai bun. Verticah: 1. ConiferCad iarna, dar acopeiicorpulplsirilor. 2. Locuitoi din Arabia. - Camasd populara. 9 3.Cheamipisica.- Zbor Iin de avion... care lini$te$te un l0 conflict. R11.Orizontali: 4. Iute fi cu crilei...in gridiDA. L Plantdacvaticd, inmlniti in Delta lnceputul unei atitudinide protectie Dunarii, cu lrllpina inal6, din ale qi deconse area mediului, cdreifrunzelungi si ingustese fac 5. Rdsarit. Celcareschimbd macazul. cosuri, rogojinj$. a. 6. Bisal- CiupercA parazitd... uscata. 2. Floareaochiului,denumita popular 7. Bor de porc. - A$a i$i strigApuii slenjenel. de arbore inrudit - Specie closca. cu paltinul8. ,,Si asa mai dparte" in ladnA 3. A da viali. - Gustulldrnaii. (2 cuv.) pentru 4. lntrare pitici. 9. 100 n) de teren agricol. Acriti 5. Astfelajunge apala 100'C. Emilia, penru toamn6. la inceputl 10. Pom cu fiucte vinete. Cal f:ira 6. Cap de popandiul- Cea mai mica coadli. inceputul rudeimdgarutui. asezare omeneasc?i, alintatA. DICTIONAR:GEA, ET CAETERA.

3 4 56

10

24

2 3 4 5 ,7

Rl2. verticdi;A-Bl
genelald Denumire datA localitatilor: ... omene$ti.

Odzarla!!:

L Localitidlesuntpopulate de ... . (pl.). 2. Ceamai mici asezarc, moslenitide la strdbuni (pl.). 3. Mai mulles4teadunate formeazd o ... pejudele 4. Repartizarea poartidenumirea a localitAllor de...administrativ-teritoriala. 5. Localititiledinr,unjudel, capitala si sectoarele ei suntconduse decateo ... . 6. Re$edinlele dejude!sunt... mai mari. 7. Bucureqtiul este... Romaniei.
165

E din Fra o po4iune Cu o denumirc anume micule,,capitald", Si-o Centrale saumarginali.


166 Judete moldoveneiti, Unde doar dealuri gdse$ti.

167 Cejudetedin estoare Suntcu Prutulla hotare?


168

Cejudete oarc Sescalde in mare?


169 Judelein sud aflate $i de Dundreudate.

25

170 Ce judele, cine !tie, Sunt intinse in campie? 171 Ce judefe, spune-mimie, Au munte, deal !i campie?
171'

177 Alt orasin FrA nu-i Mare cum e dumnealui. 174 La sud de Ploiesti Ce ora! gdseiti? Numele de nuJ afla1i, Pe Bucul sdl lntrebafi. 179 Numele-i de la un mo$ .Cede ploaie e legat; Inhe sonde-ia$ezat; Ce oraf e? Ali aflat? 180 Este un oraSde munte Cu copaci tAiatiin frunte. 181 Care e ora$ul Mare $i vestit Unde Eminescu Sub tei a citit? 14, PesteDundre,romanii, Cu Traian cdnd au venit, Aici pod au constuit $i-n Dacia au nAvdlir. 183 Oras cu nume de fati, Deschizand a mdrii poartd, Fluturand in strdzi albastre T colorul patriei noastre. 144 Me$terulManole, Zidarul vestit, Mare mindstire Aici a zidit. 't85 Ceroaora$eanume Riurile le dau nume?

rn suo-vestsunt tfet Judele . Ce stau de stlajS,mii{ete La hotarul iugoslav, Ca soldatulcel mai brav. 173

Blocurimari !i magazine, ' Fabricimultesi uzine, Autobuze, tramvaie, Dar si iitranduri pentrubaie, multe;coli, geri pentru cdldtori. Si -nstitulii, E greuoaresdghiceiti, Undetoatele gase$ti?
'174

Teritoriudin ora$, Mai cenhal, mai margina!.


175

in orase strada lata, LungI, foartecirculatA. '176 Colo-nmijloc de campie E inimaRomaniei.

26

185 Fosta capitala, A Moldoveifald, vestita, Cetate De $tefancinstitd. 147 Cetatea ffactoarelor, Si-autocamioanelor, Oralul turi$tilor, La poalele muntilor.
188

195 Oraselmititel Ce are aur in el. Numeledacdlil spun, Zici cd-i pomul de Crdciun.
196

Multe sateimpreuna Stauunite in


197

Din strdbuniam mostenit Acestloc de viefuit.


198

Din acest ora$, in tafdfrunta$, PeBegasprijinit, Revolufia a pomit. .t89 OraQ mareSivestit Ce din dacil-ammostenit Stdpe Somelsprijinit. 190 in careora; vestit ToateTArileRomane Mihai,ce Viteaziii spune, Primadatdle-aunit?
191 Ora$ mare $i vestit,

Straziledin sate Cum secheamd toate?


199

Din gredina, catewei (Morcovi,roqii sauardei) El iti dd pe seturate, Cdcile-aingrijit pe toate. t00 Pomiiingrijeste Toatdvarain livada $i naddjduieste Fructe mari savada.
201

Dansul cu tractorul
AId tot ogorul.

SubGutaiadApostit, Capitale dejude!, Cu zdcdminte de pret. '192 Dupdnumezici cd-isat, Ce-nnord-vest e a$ezat. Ce orag e? Ali aflat?
193

in ce oraqardelenesc Soine$ele seunesc?


194

in ce oragardelenesc Tamavele seunesc?

27

,o2 Din addncuri, din subsol,


Scoate gazesi petrol. r03 Candmetalulil tope$te li dt formace-odore$te. 204 E un hamicmuncitor: Cu culitulrotitor Dd formemetalelor. 205 Cu focul din cleste Metalelipeqte. 206 Cu patentul izolat Fh elect c alegat; $i atent- cum a lucratNu s-aelechocutat. 207 Cu rindeaua neteze$te, FierAstrdu-l manuieste, mobila fdure$te. $i r08 Bidineaua manuieste Casa cando zugraveste. 209 Dansulstofao preface ln costumul ceiti place.

212

210 Cizmasaupantofii, Gheata saugalolii, Repede repara, Din zori pana-n seari. 911 Cu cutitulsi cantarul i1i da came........ -

intr-o privdlie De el e$tiservit. Marfe ifi dd tie DacA i ai pldtir.


213

Cu ochii la semafor la picior, $i pedala El miScd volanu-atent Senu facdaccident. 214 El conducepe fegas din oras. ,,Trenuletul"
215 El coDduce-n zbor

Un $oimcu motor.
!215 La scoald - a doua maml

Cu ctuti noi copiii cheama Sa-iinvetescris-cititul, Desenatul, socotitul.


217

Dupa ce scapamde a IV-a $coalainci nu e gata; La gimnaziu sau liceu, Unde voi ajungeeu, Ei ne-nvatdpe obiecte Ale $tiintelor secrete. 214 Cu pastile ti injecfii, El ne scapdde infecfii.

'A

2 3 1 5 6 ,7 8
B Rl3. Orizontali: fblosesc L Toateramudle economiei aceste ,., naturale, 2. Ramuraeconomic:l ce se ocupi de plante,animales. a,, cunoscudca prima preocupare noitri. a stfamosilor 3, Rcsurse naturale sau.,, . 4. O altiimrnuti a economiei careprelucreazi ceea ce seoblinedin natura. 5. in urmaprelucrhrii industriale a bogidilornaturale seoblindiverse -.. . prin Produsele care nu sunt realizate ... . 6. in laranoasfAle oblinem 7. ... oferd o posibilitatein plus de dezvoltare a economieiprin valorificarea frumuselilor de atraclie aleacesteia. tirii Sia punctelor "... albi,pentru sfangand zile negre". 8. $i tu poti laceeconomie,

YerlleM:E:
Definili cuvanlul oblinur:

29

esurco0e ftofuria0e
tz.u
219

Lichid negru,pretios Sta-nadancul solului, Astepfindsdfie scos Prinmuncasondorului.


2120 Daci,i scos el la lunins,

Scoasd din ocnd, saline in bucate-ibund... fini. 225 in cuptor creqte dogoarea: Dansul isi schimbeculoarea; Nu ca fierul se-tuo$este, Ci ca laptelese-atbe$te. Ce rocd este?Ghiceste! t26 Roca asta minunatai Std li-ntr-un muzeu de art5. 227 In campresau ta oeat! E o roca lipicioase. Faci din ea, dacEe arsi, Multe vasesau o casd. 298 Bolovanii de la munte, Ce s-auprevdlt in jos, S-aufdcut pietre marunte, Cici multe ape i-au ros. .)89 Fine gduncioare, Langd rau sau mare; Dacd vantul bate, Ele-s spulberate. 2:10 Metal galben,prelios, In cercelul cel frumos. L31 Alt metal, tot pretios, La culoare-i albicios.

Seprelace in benzini.
22'l Aerul pdmaltului Arde-n casaomului.

r22 Del aprinzi,o fldcdruie


De culoare albdshuie Din aragaz seiteste, Mancarea ne incdlzefie. t23 Copacul vechice-aputrezit s-alnneg.it $i in pdmant Din mine-lscoatem cu alt nume sobd-l punem drept ......--... $i-n

30

I 2 3 4 5 6

R14. Dacaveti completa vetioblinepeverticalaA-8, corect cuvintele depeorizontali generald continuadde OdZODtglgtqD,denumirea a bogaiilor ofedtede naturA.

Odzorts!!:

1. Solultrebuie sAfi ... pentru a putea fi cultivat. gazele 2. Apele,van$I, petrolul, naturale, cdrbunii suntresune.... gustul. cristalizat scos din ocnesaudin apele careii pdstreaza 3. Minereu 4. Minereu le s- a, suntresurse .., , de hrani pentru turme, 5. Surse qi,in ffecut,pentru penftuhidrocentnle une]e mori. natumle 6. Resurse

234

dustnia

Un cuptor Dogoritor Fierul il tope$te, Fonu daruie$te.

232 fermecatd, O fantand Faralant,fardgdleate, Carescoate din pdmant adanc. Titeiulascuns 231 Insulile plutitoare Carescotpetroldin mare.

31

235 Aici totu i adunat, Prelucrat$i ff ansformat In produse necesaro Pentru trai,la fiecare. 236 Moaraasta e ciudati: .Mdcinand"apaindatd, In loc si ne deafdina, Ea ne de h toli luminA.

231 Doud porli femecate, De Dundre ferecate. Doud fari le-au construit $i Dundreas-a oprit. Cand zdvoru-audesf5cut, Noaptea-nzi s-a prcfAcut. 234 De-aici cdlduraporneste. Caseleni le-ncilzeste.

I 2 3 4 5 6
,|

8 9

Rl5, Verticala A-B:


Ramuriimportantd a economiei, Orizontali: 1. Industrie carc,prin prelucrarea diferitelot materiiprime,produce plastice, materiale ilre si fibre sintetice, ingra$dminte $. a. 2. Indusb;a.. prelucreaza padurile. L Re/ullalele oblinute pnn prelucrarea indu,trial; a maleriilof prime. 4. Tndustrie pe minereurile balala de mer.ale lcror.e:i neterud,e. 5.Industrie... nu preagrea. 6. SubramurA a industtiei u$oare careneimbmci cu maleriale oblinute din plante(in, q. a. cenepa) 7. Tndustrie carenelumineaza si nedacaldura. 8. AceastdramurA a indusfieine hrineste. 9. Cu prcalusele rezultate aleindustria ... de construcpe se clddesc imobile,drumuri, podudI, a.

32

,39 CLlgllra-i de cremene Tot pAmantu-lscolmone. 240 Ca uriasuldjn poveste Ridicd ce-i pici-n cleste. 241 Cu dintii lui de oiel Facepiesefel de tel. 242 Voceamea,a odsicui, Aleargi pe lirol lui. 243 Sub talpai dc iar Cutele dispar. 244 Duceacu-nsusqi-njos, Pandhainelese cos. 245 ln,,dulap",la noi in casi, Am bigat iarnagcroasi. 245 Am in casdo masini: Din boabeface fiinli. 247 Fructele de el strivite Cendsurt binepdrguite Lasd suc in urma lor, Suc pe gustul tutulor. '44 farS Turll\r Tata T(rc Facetiiptura pe loc. 249 Cendel flImanzcste Cu pral,,sehaneste". t50 Poti lipi pe banda lui Vocea, glasulorisicui. 251 CAndsc-nvdltcdiscul I se aude,,pliscul". 252 N are gurA.dal vorbcitc; Chipulnu i se zifeste; Fird lnendpfinde...unde Si lauzi de estioriunde. 253 Cutic.cLltioari. Cat e ora-n !ard?
254

Am un creier cambiTar; Nu i in cap, ci n buzunar.

I 2 3 4 5 6 7
R16. Orizontah: L Rezultat (pl.). colorat al irdustrieichimice 2, Prcdus confectionat in ton cu moda. 3. Inlocuieste benzina la unelema$ini. 4. Produs al verii,dar $i al industriei energetice. 5. O avemde Ia industria energetica, atuncicandsoatele apune. 6. Potfi si mijloace derrun\pofl. dar)i ulilaje. 7. Produ,e \ indecl:roare rle indus!fiei chimice. VerticalaA-B: Definili cuvantul oblinur:

fi

w
34

#h
7

gn,r,,0t*o

255 Falca ei tdioasi Taie iarba groasi. 256 Uriasa furculifd Urce fenul ln cApifd.

Ea pdmentu-l mArunteste, Semanatu.l pregateste. t58 Toamna, duperecoltat, Cu el solule arat. 259 Cu eatrasa de tractor Sepunboabele-n ogor.

250 O ma$ina complicate Pentu ogorinventatel Secerd, teierd, adune pentru Bobii painea bune.

2 3
4 5 6 '1 8 9 l0 l1
pe odzontald corect R17. Completand cuvintele definite, vefi obtinepe verticalaA-B numele celeide-adouaramurieconomice importanta,

S.dzs4alE:
l. Cultura... este o ocupafie stliveche. 2. Ardeii,ro$iile,vinetele s. a. sunt... . generalia plantelor 3. Denumirea din careseobtinfdina,milaiul etc. 4. Locul deintahire a pomilorfrucfifed. pentru 5. Sinonim culturavitei-de-vie. 6. Toare roadele oblinute sunt... agricol(. ?. Cre"terea ,..esle o altaocupalie slramoteaccii, 8. Unadintreprimel ocupalii aleomuluicarei-au asigunthrana. 9. O altdocupafie, datand din perioada primitivd, carei-a adus omuluihrana din ape. pentnr 10. Produs alimentar caresuntcrescute animalele, ll. TunsA de pe mioare.

I 2 ,3 . 4 5 o 7
R18. VerticalaA-B: Cuvintele scrise pe orizontala definesc ... agricole. Orizontali! L Primulalimentalcopilului, obfinutde la vaca, oaie$i capra. 2. Acestaliment 11 avemde la celemai multeanimale ii paiaridonestice, dar $i de la unelesdlbatice. 3. Crescitoriile de albinenepun la dispozilie diverse produse ... . 4. ln urmaculturiiplantelor seadunA ... bogate. 5. Produs specific avicol(pl.). (untcresculi 6. Unii vrermi .pecral pentru ?. Produsanimalutilizat Ia ionfeclionarea incAlleminrei, a diferitelorobiecte de marochindrie.

m
261

Doue linii paralele, Circula tenul peele.


262 Pesubstancile ctuunte Trecetrenulchiarpdn munte. 263 Peste vale,pe-alui carci, Trecetlenul,fdrefricd.

t64 Ca un $arpe este, Cu tlup de o[el, Zici cd setardfre, Pe un drum de fier. 265 Palglicdde-asfalt Peste dealu-nalt.
256

Pespinarea-i de beton A hecutun camion.

36

2 3
4 5 6 7 8 9 l0 lt t2 l3 l4

Rl9, VerticalaA-B: Acestea asigura - pe o ce cale deplasarea mai rapidaa pe$oanelor si a mArfurilorpe distanle mai mici sau mai man.

Qxlzsrlala:
l. Mijloc de transporturban, cu ruto si statii bine stabilite.

persoane ll. In trenurile de..., singurcle suntmecanicii. 12. Te poartipe calea aerului. 13. Mijloc de transport... ii de joaci penttu copii, ftua permis de conducerc.
14. Cdile de fansport ... pe csre ajungi prin decolare.

2 . Circulape $ine,darin om$. 3 . Drumurisau... de fansport. 4 . Personale, acceleraie, rapide s, a,,


toatesunt..,. 5 . Mijloacele de transpoltsunt utile atatpentru marfud,catsi pentru... . pe apa. 6 . Te transporth 7 . Masini, trenud,avioane! vapoarctoatesunt.., de transport. 8. Circulape $inesublerane. 9 . Automobilul personald. - proprietate 1 0 . ,,Pasaj" dintr-o parte in alta a muntelui.

37

c67 Brau-acesta foarte-ntins Peste FAgAras e-ncins; $erpuie$te, Ocolefte, Stanci, pripdstii,vdi adanci, Le strabate peste munti.
26A Panglicdalbastrd-n zare, intre Dunire si mare, Taie Dobrogeain doud, Deschizdnd o cale noud. 269 Pestemunti $i pestemare Duce oamenii prin zare. 270 Libeluld cu motor Duce oameniiin zbor.

271

Autobuzul dsta,idus Agilat de-unfir de sus. 272 E un trenulet; pe gini Te duceferl benzind; O trdsurd ftui cai, Oamenii ii spun ...... . 273 Trenule{ micu!,zglobiu, Zici cd e argintulviu; Circuldpe subpAmant, De e ploaie, de e vant.
274

Casa plutitoare, asta Pefluvii, lacu si mare, Duceoameni in spinare.

38

istorico-geog
pe hartdlocurileistorice Cdutati 1234567

A-B: R20.Orizontala geografice. care studiaza evenimentele t ecute, strans legata dezonele $dintA lLqllealA:
l. Cetatea capitalaa Daciei ale c5rei ruine se afla si azi in Munfii Sureanu (Sebe$ului) din grupa Munlilor Padngului(ccain sec.X). 2. PeValea.-.a existat Voievodatul lui Menumorut 3. Glad$i-aintemeiat voievodatul in ....zoni istoricd din vestultarii.

39

4. Loc neidntificat precis pe harti (numele lui inseamna ,,loc de trecerc..)unde

5. ,/oni geografica si i\rorica din estullariicares.aconsriruil (a slarrndependent romdnesc in.ec. XlV. subconducerea Iui Dobrorici 6. Cetatea de scaun a Tirii Romanesti de-alungulsecolelor. 7. Centeade scaun a Moldovei.

lupra imporriva ,eeetui Unsanei. Crrot n"r.iia" q"i"". P-i"^--:!,,-i.:rilq3,F" rnoepenoenta lrnL Romanestr. in l3l0

1 2 3 4 5 678910

11 12 1g 14 15

R21. OrizontalaA-B: Cu.exceptia cuvintelor de pe verticalele 7, 9, 13si 14,toatecelelalte denumesc locuri undes-audesfasurat ... (2 cuv.).

Yc-ri(ala:
l. Dealla SEd orasul Dej ti NV de Ctuj-Napoca unde, in 1437. a$ezar Ebira Si_au tdmniirasculati. 2. Orasin paftea de esta MoldoveiundeStefan cel Mare a dus o batdlierenumitd impotriva Iurcilorin 1475(cunosculi ca lupta ti de la podulinalt)-

40

in I 7 1I , in aceastd localitale la SE de Hu$i.pe malul vestical Prutului, situata DimitrieCantemir a luptatimpotriva turciloralaturidetarulPetru I (al Rusiei)qi de Constantin Brancoveanu. Locul bitaliei conduse de Mihai Viteazulinpotriva lurcilor, in 1595,langa pe drumuldintleBucuresti Neailov(afluent al Argelului)situat $i Giurgiu. penru Sat cu numcsugestiv cauzele riscoaleiizbucnite in 1907aici aflatla SEde Botofani. de SEa Craiovei seafli locul undein 1394 Mirceacel BaEan a caldgat 6. in partea lurciloro bitilie impotriva '7. Oru$ in carea intratvictorios Mihai Vileazulin 1600, reatzand din Transilvania pdmaunirepolitici a celortrei T;ri Romane (2 cuv.). prin luptamoldovenilor cel Marein 1476 8 . Ak loc istoricrenumit conduri d$tefan impotriva tufcilor aflat ]a SE de Tg. Neamt, in drum spre Roman. localilate din sudulfdrii, aproape langdTumu Magurele, 9. In aceasta de Dunare, pa$opliftj (din 1848). s-acitit ceade-adouaProclamalie a revolu[ionarilor pe locul unde 10.In cinstea eroilorromanicazu! in timpulprinului rizboi mondial, s a ridicat un s-aupurtatlupte.la VNV de Tecuci,pe malul vestical Siretului, mausoleu. impresionant jertfi1pen l l . La NNV de Mirisesti $i Mar6$ti seafldun alt loc underomanir s-au lrl1 primului in dmpul rizboi noastra mondial. ta.a pe ValeaPrahovei; turistica in tirnpulpdmuluirazboimondial 12.Acum e statiune locul desfii$urArii pentru a fost,insb, altorlupte ap;rarea tirii. in 1601, de c5tlecci carcnu 13.Pe Campia...a lbst ucismiieleste Mihai Viteazul. doreau UnireaTdrilorRomane. 14. Cele mai multe dintre bitiliile istorice purtatede romani penru apararea pAman$lui s-ausoldat noastri. stdmosesc cu ... de partea marcat in istoriaromanilor in 1 5 . Anul 1599 este deluptacondusideMihai Viteazul aceastA localitate de lallgA Sibiu.

NicotaeGrisorescu - A atma (detaliu)

41

9 l0 tI I2 l3

R22. Vrticala A-B: Capitala Daciei,cetate ale careiruinese afli si azi in Muntii Sureanu, judetulHunedoan. orizontali: l. StiintA careseocupd cu studierea trecutului uouipopor. < 2. Strdrnosiai poporului rcm6n, locuitori ai spaFul;i ;arparo_ danubiano-pontic inainfede venirearomanilor. 3. Impiratulcuceritor al Daciei. 4. Strdmo$i ce ne-au da!origiDea latine5. Primulregedac. 6. Zeul-suprem al dacilor. 7. Regele dacsculptat pe ,,Columna lui Traran... L Rdmura din carefacpane dacii(2cuv.). lstorrccespunea despredacicderau..... cei maiviteji$imaidlepli dinlre .y. rraci... 10. O.rase vechi.iourite.precum Sarmizegerusa, N"po"n,dUarr, ..ul I L Monument ridicatde romatri, pecaresuotsculptale scene repre/entand cucerirea Daciei,,, ... lui Traian". 12. Vechea denumire a Mure$ului. 13. ,,Ttopaeum Traiani"- monumentul dela ... .

42

R23. Diaqonala A-B: Primele formalunl prestatale, saucnezate. denumite ii ducate l. Conducatori ai voievodatelor. Moldovel 2. Voievod ce a caqdgat independenta in 1359. 3. Ceamai rerlumita fami]iede domnitorimolPetru, dovenidin careau facufparteBogdan, Stefan. 4. Sec. XIV este rccunoscut ca fiind momentul .., TtuilorRomAne. 5 . Legenda spune caraul cu acelasi numecaal voievodatului - si-aluatdenumirea in apele raului. de la Molda,citeaua lui Drago$ vodd,cares-ainecat 6 . Intemeietorul Moldovei,...-vodd. '7. Locul batalie: in urmacireia, in 1330,Basarab I a ca$dgat independenla Tirii Romane$ti. 8 . Intemietorul Tfuii Romanesti. I. ungurimpotriva ciruia a luptatBasarab 9 . Carol... de Anjou,regele undeBasarab I a ctitoritbiserica Sf. Nicolae. 10. Curtea-de-.... localitate

OdzoElalE:

43

Mkceacel Bdtan cu fut seuMihail - pidure din naosulbiseicii MenestniiCozia

R24, Orizontala A-B: ... cel Batren, clomnitor al Tarii Romenesti intre 1386_ 1418. Yerticah: 1. ,,Marea cea Marc", hotrrul de est al ir rimputdomniei T;rii Romane$ri lui Mirceacel Batran(2 cuv.). 2. Renumele furcesc al sultanului Baiazid Fulgerul. 3. Locul bitdliei din 1394 casdgarl de Mircea cel Bdtlan aflar la SE de Craiova. 4. Manrstire critorita de Mircea cel Batran pe cursulOltului. 5. Poetul-luceafAr care il sl?ive$te pe domnitorul romanin ,,SffisoareaIII... 6. Tafa Figirasului $i ceaa -.., hotarul de nord al Tarii Romanesti in timpul lui Mirceacel Batren-

44

A I

2 3 4 5 6 7

Chilialui Daniil Sihastru

geogafico A-B: Zona istorica dinE-NEFrii. R25.Diagonala QuzollalE:

rcprezentanli de seamd ai acestei familii l. Bogdan-..., Petru-..-, Stefan-... domnesdmoldovene, ctitorita de Stefancel M are. renllmite pentru 2. Mandstirea. . . din judeful Suceava, albastrulce ii Doarti numele.

domnitor al Tarii Romanelti. cel Mare..-.-Tepes. 3. Vdrullui Stefan ,1.Bdtilia de la .... din 1475, Ianga Vaslui(2 cuv.)de Stefan cel moldovenii condu$i loc aflatla SE de Tg. Neamt, in acest 5. in 1476, Mare au ffansformato infrangerein victorie cetatea de scaun. cel Mareisi aYea din nordulMoldoveiundeSlefan 6. OraS Slefancel lui iulie 1504a fost inmormantat 7. Manistirea.... undela inceputul Marc.

45

R26. DiagonalaA-B: Omsut-simboL al Unirii, asezatpe Mure$. intre Carpatii Meridion.rli si cei Occidentali. Orizontaldi L Podilulundeseall:i accst oras. 2. Denurnirea veche a oragului. 3. Judelul a cirui re$edintd este. 4. Domnitorul ronlen. ... Vileazul. carea intratin 1600in acest oral ca clomn al celor lrei Tatri Romane. 5, Acesl oras a rhmas simbol al idealului de ... al rornanilor. 6. Abia la sfarsitul ... rAzboi mondial acesl ideala devenil realitate. 7. Judet cu care se inveciDeaza la La sud de acest ora$ se afli Caryalii ... . 9. ln 1918. aiciaudansat romenii ... Unirii.

l',4ihai Viteazul (1593-1601 )

I ) 3 4 5 6 1 8 9

46

R27. Verti"ulu A.B' Razvldliriale fdranilor, datorate nemultumidlot 9i asupririlor sociale. QdzarlllE: situatain arcul carpatic,s6panitamulte secolede 1. Zond gogmfico-istorica unguri. din 1514. conducator al rizboiuluilardnesc 2. Gheorghe ..., mic nobil secui, nu a mai fosttras 1784, cel carc din trei capi ai rdscoalei UnuI dintre cei 3. !tuineqti in inchisoare cu nojilelede la opinci pe roati pentmcAs a spanzurat saracis-au ai cfuei reprezentan{ conlocuitoate din Transilvania 4. Nationalitate Hmrilor romani. alauftt rascoalelor tabtua undein 1437$i-aua$ezat 5. Dealaflatla Nv de oft$ul Cluj-Napoca ldranii fisculati. 6. Tard cu carc ne invecinim la NV; pe timpuri imperiu care shpanea$i Transilvania. o marerdscoala unde, in 1907, a izbucnit 7. Satdin iudetulBotosani [tudneasca (neart.). pentru ... din iobdgie Transilvania luptau din 8. Tdranii

2
l 4 5 6 '1 8

47

Nicolaectigarescu- Rogiotul

R2ll. Vertic.ala A-B: Coiftagralii inlre cel putrn Joui nalirni. i/bLcnle In ropul cu.rririi ,nu cliberafl i unnr rcflrorir Orizqntalt: l. Intrc 191,1si t9t8 a avur loc .. fazboi ftoDdial_ 2. LocaiitaresiruaH 1aVNV de Tecuci_undes_ a fidica! un Mausoleuin cinsteaefortof carutiin timpulprinlulLri rizboi moDdial. Trecitoarca .._. alt loc undc s-audusluptein -1. tinlpulprinutui rizboi Dondiat. 4. Romaniiau lupral pcnlru ._. unor lefito i ocupatc de slraini(neat.). 5- Irnperiul .... imporli!acilruia a luptar rrmala .oDa'r. in 1877I878. 6. Irntorru .. .r ri\(nit Jetl|l,li\ lj lirl||J. nrirmih i9l8 7. Visul de ... al ()minilof a tbsl fertr4lt lrepral. 8. In0c ll37?\i ll{78 s-adcstiiurar!.rzboiur uc

2 3 4 5 6 1
8

4A

4ihaiEminescu(18501889)

R29. OrizontalaA-B: Domeniu artistic ce ne-alisat mostenire creatiile deosebite ale scriitodlor nostri. Verticale: judetul 1. Resedinta ui prahova, undes-andscut NichitaSliinescu, in 1933. ,ta.tei ruiO(ra!idn Co A a rlg g t ). 2 . S d tdi n lu d e r n Si l bju.rocul J . S a t ul r o p ila r ie r i Mihar lu fminesru (1850-t889 ). 4. Mosiade la ..., situak in LuncaSiretului, undeti-a pefecutceamaj marepa.te din viatapoetulVasileAlecsandri. 5. [n acest oras-capitali s-andscut in 1823 scriilorulpetreIspirescu. 6. Mahalade la ma.gineaploiestiuluide unde s_arjdic;t Ion Luca Carasiale ( 1 8 52l9 l2 '. '7. Resedinta j udelul ui Botosani, undes-anascut in lg71 Nicolae Iorsa. 8. T o cu ln a \l er ii un ei .. ..bu(ad de humA .lon Cre a n s{a 1 8 J 9 -lg g 9 ; L Sat drn juderulNa'audunde .-, na.curpoerri raranrmii. CeorgeCo\bu( ( r 8 66 -9 r 18). 10. Oras din judetul Iasi unde s,a nascut marele scriitor Mihail Sadoveanu ( 1 8 80 - 1 9 6 1 ) .

uPloadd bySfef3o
49

Elffl.l

,rT. O. M. A P. A. N.'
IJn joc indrdgitde multi elevi,Simici !r man,este . ORA$E. cel numitpe scurt,,T.O.M.A.P.A.N.'(TARI MUNTI. APE. PLANTE. ANIMALE. NUME). jocului: intai regulile . Reamintim - un copil spune cu voce tale prima litere a alfabetului,continuandulepe celelaltein gand,in ritmul pe care$i I alege; - un alt copil - stabilit dinainte- spunela un momentdat ,,STOP!"; in acestmoment, copilul carea ,in gand spus fiterelealfabetuluiva rosti cu vocetarelitera la cafea aluns; - aflarea litereieste deincepere ajocului;fiecare participant si semnalul se va strddui sdcompleteze catmai corect repede toatecele7 rubrici; Si - primul caretermind de scrisspune,,STOP!" si to{i ceilalfitrebuiesi se opreascd; in rubricileremase necompletate sevor hasalinii orizontale; - punctajul seva stabiliin felul urmdtor: 20p. pentruun respuns corect dat de unul singurdintreparticipalli; 10p. pentru o.iceraspuns corect carenu apare la nici unuldiute ceilalti pafticipanti; 5p. pentruodcerAspuns corect careapare la cel pulin inca unul dintre participan[i; 0p. pentrurub ca goaldsaucompletatd cu un respuns incorcct; jocul - la sfarlit seva facetotalul,pe odzontald, apoi sereia.

Tan

(i*

./2,^t 14*

,7H-.1

./n-"a

%tb/

Cu catnumdrul departicipanti este mai mare, cu atatcreste posibilitatea ca cel pufindoi dinheei sddeala o rubriceacelasi rdspuns, obfinand astfel5p.,in loc de 10.De aceea, putelijuca in ctase pe grupeformate din 4-5 elevi. Pentru a ve completacuno$tin[ele si a vd ajuta si ca$tigatijocul, completand rapidrubricile, vd oferimcateva denumid geografice specifice ltuii (pentru noashe coloanele de la 2 la 6). Locallzindule pe hartd,vefi face un exercitiu interesant, atractiv joc prcpus. !i totodatdpregititorpentruurmdtorul

50

Alba-Iulia Arad Bacdu Braqov Clul-Napoca Craiova f)robetaTurnu-Severin Darabani Eforie Episcopia Bihor Fagdraq Focqani Giurgiu Galali Hunedoara Huqi

Iasi Isaccea Jimbolia Jibou Luduq Lipova l\langalia \liercurea-Ciuc Nivodari Nisiud Oradea Orastie Ploiesri Pitesti Roman Rlnnicu-Vilcea

Apuseni Almajului Bucegi Bdrsei Cdpd{anii Ciucaq Dognecei Detunata Eibenthal Fegdraq Feredeului Godeanu Gutaiului Hdsmasu Mare

Harghitei lezerului Ineu JugurulMare Lotrului Leaota N{aramuresului Nletaliferi Nemira Negoiu OaSului Omu Pardng Poiana-Rusca

Retezat Rodnei
5t

Semenicului Siriului
l'arcdului

TrascAului L rsu
Yrancei

/-dranclulul

ZboinaNeagra

Argeq Alma$ Bisrira llahlui Cris Cerna Dundre Dambovila Ehn Eriu Fizes I-rumugeana Gilort G urghiu

Haribaciu Hobana
Ialomita Iza Ji u Jrjia l,otru l,atorita \ [ ures \[oru treajlov NeamI 0lt f)cots

Prahova Prut Rdmnic Runcu lome$ Siret 'frotus Tisa Ucea fl zu \:iseu
\iedea

Zabala Zeletit

52

Afine AgrisJir Ilrad Jneapdn Bujor Lalea Cais Liliac Crin Mer l)ovleac Mesteacdn Dud Nuc Elebor(spenz) Nufdr (plantd Euglend acvadce) Otez I,'rasin f)viz Fasole Prun Gutui Papuri

Garoafd Hrib Hortensie In Iasomie

Roqie Ridiche St"jSalcie Trestie Tei Ulm Usturoi Violetd Vandtd Zambild, Zarziar

Acvild Arici Bursuc Broascd Cal

Dihor Dropie Egreta Erete Fazan Fluture

Gesci Gdrgaitd Huhurez Harciog Iepure Ied

53

Jder Juncan Lop Liliac Motan Mistre! Nurci Nisetru

Oaie Orbete Porc Pelican

Ras
RAndunicd Sticlete Somn

Turturea Taur Urs Uliu Vulpe Veverifd Zimbru Zgriplor(acvild mare)

54

,Cine gdsegtemai repede...!"

Acest joc pe carevi-l prcpunemse desla$oaditr lblul umutor: - unul dintre participanliconducejocul(pe rdad,fiecareva fi conducdtor); acestaiQi alegeo localitate,o apd,o fomd de relief sau orice alt punct /zona carepoatefi localizat/i pe harti; dupAce a flcut alegercaigi indrumd colegii, carc urmArescharta, cu ajutorul no[iunilor invAFte la orele de geografie. SAluam ca exempluora$ulAlba-Iulia. Indica{iile pot fi formulateaslfel: (Podisul) Transilvanieil - Depresiunea in SE Muntilor Apuseni; - parteade SV a podis,ului, strebetut de Mures: judetulAlba; oras: re$edinF dejude!. Infomatiile olerite pomescde la zonemai mari $i seresfiangfteptatpana la indicarea alegerii $udet,oraf, sat,rau,hc etc.).Cel caieva numi !i localiza pe hartdprimul obiectivul urndrit va devenicorducdtoruljocului urmator. Alegerile voastrepot fi facute dupe cdterii diverse: locui istodce, zone turistice atractive.localitateanatalda Ddrintilot sausatulbunicilor etc-

55

Rdspunsuri la ghicitori 9i rebusuri


1. onENTAEA N NAruRA Ghicitori;
Ghicitori; l. Liniaorizontului
2. Soarele 3. Steaua Polard 4. Steaua Polard 5. Stelele 6. Busola 7. Busola 8. Nordul 9, Nordul 10. Sudul 11.Es t u l 12.Bstul 13.Vestul 14.Harta 15.Muntele 16.Muntele Rebus2: Vefiicala A-B: CARPATII Orizontala: l. OCCIDENTALI; 2. MIAZAA; 3. MERIDIONALI; 4, APUS; s. UCRAINA; 6. HOTARB; 7. ORIENTALI; 8. CARDINALE. Gihicitori: 17.MunliiCarpati 18,Mun{iivulcanici 19.Munliivulcanici 20.Carpafii Orientali 21.MunliiRodnei 22.MuntiiMaramure$ului 23.MunliiHd$ma$u Mare 24.MunliiVrancei, Munli Mehedinti $.a. Rebus3: Vefiicala A-B: ORIENTALI

2. FOilIEtE DE
Rebus1:

Verticala A-B: RELIEF Orizontald: 1.PODISURI; 2. DEALURI; 3. LUNCI;4, MUNTII;5. CAMPIE; 6. FORME.

Orizontala: 6. APUSENI; 7. PONO; 5, PADURI; L RO$U;2. MARAMURESULUI; : RULUI;8, TURZII;9, SCARIf,OARA; 3. BISTRITEI;4. MARE;5. RODNEI;: 10.METALIFERI; 1I. BOGATN. 6. OITUZ;?. VRANCEI; 8. CEAHLAU;: g.BUCOVINEI. ! Ghicitori: i 36.MuntiiBistrilei; Munii Lotrului$.a. 25.MunfiiBucegi 37. Cheie I 26.Carpafii Meridionali i 38.Depresiunea 27.Sfinxul si Babele Transilvaniei I 39.Depresiunea 28.MuntiiBucegi si VarfulOmu (Podi$ul Transilvaniei) i 29.MunfiiFIgdra$ului ! 40.Podiqul Dobrogei 30.MuntiiCdprfAnii : 41.MuntiiMncinului 31.Muntii Retezat Moldovei ! 42.Podi$ul 43.Getic Rcbus 4: : ,14. Subcarpalii ,15. Dealul Verticala A-B: . 46.Dealurile deVesl MBRIDIONALI ; 47,Movila t. Orizontald: 48.Movila I , O M U ; 2 .B U C E C I; 3 .F A GA R A S ; : 49.Cdrnpia 4. VIDRARU; 5. MOLDOVEANU; : 50.Campia Ronanzl 6. COZIA; 7. OLT;8. PARANGULUI; : 5l, Campia deVest 9. PARCUL; 10.PELEAGA; : 52.Lunca Dundrii j 11. LA r N C r .
r I n tctto r t : : I !

Ohicitori:

Rehus 6:
Vcrticala A-Bl

32.Carpafii Ocoidentali Metalifei 33.Muntii 34.Pe$tera 35.Pe$lera Scdri$oara Rcbus 5:


Verticala A-B: OCCIDENTALI Orizontala: l. HIDROCENTRALE; 2. ACUMULARE; 3. RUSCA;4. BIHORULUI;

: DEPRESIUNEA : Orizontala C D: TRANSILVANIEI : Orizontali: : |. PODISUL; 2. DEAI-tJRlLE; 3. StJBCARPATII; 4. DOBROGEIi5. CETIC; : 6. CAMPII; 7. LUNCI; 8. ROMANA; : : 9. VEST; IO.DUNARII. : i : :

57

3. IENOIIENEII |IEIEOROLoGrcE

Rebus 7: Venicala A-B : MAREA NEAGRA Orizootala: 1. MURE$; 2. IALOMITA; 3. PRUT; 4. SIRET;5. DAMBOVITA; 6. DUNAREA; 7. SOMESUL;8. TISA; 9. ARCES; 10.CRI$URILE; ll. PRAHOVA. Ghicitori: 78. Jiu. Muress.a. 79. CrisulAtb, Crisul Negru, CrisulRepede 80. Confluenta 8l. Afluentii 82. Fluviul 83. Dunarca 84. DeltaDunfii 85. DeltaDuntuii 86. MareaNeagrd 87. Lacudle 88. Lacudle 89- Lacul Roqu 90- Lacul Amarasi Lacul Sdrat 91. Lacul SfantaAna 92. Lacul Techirghiol 93. Lacul de acumulare 94. Lacul Vidraru 95. Balta Rebus8l VerticalaA-B: LACURILE Orizontald: 1. LACUL ROSU;2. AMARA;

Ghicitori: 53.Roua 54.Vantul 55.Tuneiul 56.Tunetul 57.Fulgerul 58,Ploaia 59.Ploaia 60,Curcubeul 6L Curcubeul 62.Bruma 63.Fulgiidezdpada 64.Znp da

{. APETE
Ghicitori: 65.Izvorul 66.Izvorul 67.Paraul 68.Rdul 69.RaulBartad 70.RdulSiret ?1.RaulPrut 72.Suceava, Bdrlad s.a. 73.RaulIalomita 74.RaulDambovila 75.RaulPrahova 76.Oltul 77.Oltul$i Mure$ul

58

4. VIDRARU; 5. SARAT; 112. Nufarul 3. BUCURA; 113.Nufarul 6. RAZIM;7. ACUMULARE; 8. BATEA.


Animolele sdlbatice

Ghicitori: 96.Mla$tina 97.Oceanele $i mdrile 98.Apapotabild 99.Apapoluata


Vulpea 114. l15. Lupul 116.Cerbul 117.Veve.ila 118. Mistretul 119. Ursul 120.Rasul 121.lepurele 122. At],ci[l 123.Soarecele I 24. Cucuveaua/Bufnita 125. Cucul 126.Ciocdnitoarea I27- Privighetoarea 128.Pupiza 129.Barza 130.Peltii 131. Pestii 132.Randunica Plantele de cuburd Vegetalianaturald 100.Pa$unea 101. Padurea 102.Bmdul 103.Stejarul 104.Fagul 105.Mestecenii 106.Alunul 107.Salcdmul 108. Teiul 109. Dudul 110. Salcia I I l. Trcstia$i papura 133.Vita-de-vie 134.Pomii fructifed pomilor 135.Fructele 136.Sfeclade zahdi 137-Cartoful 138-Morcovul 139.Varz 140.VanAta l4l. Rosia!i vanata 142.Ceap 143.Usturoiul 144.Graul 145.Porumbui

5. F|ORAtl FATJNA
Rebus9: Verticala A B: ECOLOGIE Orizontali: 3. Ol. PROTECTIE; 2. PARCUL: 5. ZOOLO CROTnE;4. PLANTE. LEGI; 7. MEDIUL; 8. CONGICA;6. SERVARE, Ghicitori :

59

146. Floarea soarelui 147. Orzul


148.Orzul si ovazul 149.Pepenele verde AnimaleLe domestice 150. Vaca 151. Bivolita 152.Capra 153. Porcul 154. Oaia 155. Oaia 156. Calul

R eb u 1 s t;
Orizontal5:

_ E , P; 2. IRIS. ARTAR; I. PAPURA 3. NASTE - ACRU;4. B , U$ITA- N; 5. FIARTA EMi 6, U Po _ SATUC; 7. LILIAC- ERA;8.GEA- CAPRA; 9.I NEA IATA;10. MACROU AS.
VerticalA: r.PN FULGI;2. ARABI - IE M; 3. PIS - APLANA; 4. USTUROI- EC; 5. R - EST - ACAR; 6. AA - IASCA O;7. RA T _ A P I U; 8 . E T CAETERA; 9. AR - MURATA; t0. P RUN_ CA A S .

157. Cainele 158. Cainele


159. Gdina 160.Cocosul 161. Rata!i gasca 162.Curcanul 163.Curcanul 164.Albinele

6. POru_lAItA tl AtEzAnil.E O 4ENE fl


Rebus l2:

Rebus10: Orizontali: l. CONIFER- ST; 2. ARICI - AIOE;

3.RAs NA oRt;4.pRrsAcARl;
5 . E - P TL U - C A;6.NA -E TREAZ; 7. POJAR- LROi 8. PAPARUDA.T; 9. IR _ RASINI; IO.NAPI ANINA, Verticald: 1, CARPEN PIN: 2. ORAR APARA;3. NISIP- Op p;4. ICSTEJARI;5. FINAL ARA;6. E AC - TRUSA;7.RA AUR - DIN; 8. LOR - ELANI; 9. SORICAR IN; IO.TEI _ AZOT A.

VerlicalaA-B: ASEZARI OrizontalA: 1. OAMENI; 2. SATE; 3. COMUNE; 4. ORGANIZARE;5. PRIMARIE; 6. ORASE;7. CAPITALA. Ghicitori: 165. Juderul 166.Boro;ani,Iasi, Vaslui 167.Galati,Vaslui,lasi, Boro$ani 168.TulceaSiConstanta 169.Oft, Teleorman, Giurgius.a. 170.Ialomita,Cdldrasi $.a. l7l- Prahova, Arges,Dambovitas.a.

172. Timi$, Cara$-Severin, Mehedinii 173. Om$ul 174. Cartierul 175. Bulevardul 176. Bucure$ti 177. Bucure$ti 178. Bucure$ti 179. Ploie$ti 180. Bu$teni 181. Ia$i 182. Drobeta Turnu-Severin 183. Constanla 184. Curtea deArge$ 185. Barlad, Suceava, Bistrifa $.a. 186. Suceava 187. Bra$ov 188. Timi$oara 189. Cluj-Napoca 190. Alba-Iulia 191. Baia Mare 192. Satu Mare 193. Om$ul Dej 194. Blaj Ora$ul 195. Brad Ora$ul 196. Comun! 19?. Satul 198. Ulite 199.LegumicultoruYcrndinarul 200.Pomicultorul 201.Tractodstul 202.Sondorul 203.Tumdtorul 204,Frczorul 205.Sudorul 206.Electricianul 207.Tamphrul 208.Zugmvul 209.Croi0orul 210.Cizmarul 211. Micelarul

212.Vanzdtorul 213.$oferul 214.Vatmanul 215.Aviatoiul 216.Invafdtoarea 217,Profesorii 218,Medicul

7. E@XOM|A
Rebus 13: Verticala A-B: ECONOMIA Orizontala: 1,RESURSE; 2. AGRICULTURA; 3. BOGATII|4, INDUSTRIA; 5. PRODUSE; 6. IMPORT;7. TURISMUL; 8. BANI, Resursele naturole Ghicitori: 219.Petrolul/Tifeiul 220,Petrolul,4ifeiul (metan) 221.Gazul natural (metan) 222.Gazul natural 223.Cdrbune 224.Sarca 225.CalcaruYPiatra devar 226.Marmura 227 . Atgil^ 228.Pietri$ul 229.Nisipul 230.Aurul 231.Argintul

61

Rebus 14:
Verticala A-B: RESURSE

Orizontala C-D:NATURALE Odzontald: 1.FERTIL; 2. ENERGETICE; 3. SARE;4. MINERALE; 5. PAgUNI;6. APELE.

246.Rasnita de cafea 247.Storcdtorul de fructe 248.Cuptorul cu microunde 249.Aspiratorul 250.MagnetofonuL/Casetofonul 251.Picupul 252.Apantul de radio 253.Ceasul 254.CalcDlatorul Rebus16:

Ghicitori: 232.Sonda depetrol 233.Platforma petroliera 234.Fumalul 235,Fabrica 236.Hidrocentrala 237.Po4ile deFierI $i Il 238.Termocentrala Rebus 15: Verticala A-B: INDUSTRIA Orizontale; l. CHMICA; 2. LEMNULUI; 3. PRODUSE; 4. METALURGICA; 5. UgOARA; 6. TEXTILA;7. EMRGETICA; 8. ALIMENTARA;9. MATERIALELOR. Ghicitori: 239.Excavatorul 240.Macaraua 241.Strungul 242,Telefon]ol 243.Fieruldecalcat 2rg. Ma$ina decusut 245.Frigiderul Verticala A-B: ACRICULTURA Orizontali: l. PLANTELOR; 2. LEGUME; 3. CEREAIE; 4. LMDA; 5- VITICULTURA 6- PRODUSE; 7. ANMALELOR; 8. VANAToAREA;9. PESCUITULi l0- CARNE;11.LANA. Verticala A-B: PRODUSE Orizontala: l. VOPSELE; 2. iMBRACAMI\ITE; 3. MOTORINA; 4. CALDURA; 5. LU. MINA| 6. MA$INI;7. MEDICAMENTE. AErir:ulturu Chicitori: 255.Coasa 256.Furca 257.Gtupa 258.Tractorul 259.SemenAtoarea 260.Combina Rebusl7:

Rebus 18: Verticala A-B: PRODUSE Orizontald: l. LAPTE; 2. CARNE:3. APICOLE; 4. ROADE;5. OUA;6. MATASE; 7. PIEI-B. Transporturik Ghicitori: 261. Caleaferati' 262.Tunelul 263. Podul feroviar 264.Trenul 265.$oseaua asfaltati 266. Podul rutier Rbus 19: VerticalaA-B: TRANSPORTT]RILE Orizontala:

& nEBUSLn ISTOilCOEOGnAHCI


Rebus 20: Orizontala A-B: ISTORIE
Verticah: 1.SARMIZEGETUSA; 2. CRI$ULUI; DoBRo 3. BANAT;4. POSADA;5. GEA;6. TARGOVI$TB: 7. SUCEAVA. Rebus 21: Orizontala A B: BATALII ISTORICE Verticald: 1.BOBALNA;2. VASLUI;3. STANI. LE$TI;4. CALUGARENI; 5- FLAMANZI; 6. ROVINE; ?. ALBAIULIA: 8. RAZBOMNI; 9. ISLAZ; 10.MARA$E$TI;11.OITUZ;12.PREDEAL; 13.TURZII;14.VICTORII; 15.$ELMBAR.

l. AUTOBUZ; 2.TRAMVAI; 3.CAI: 22r 4. TRENURI; 5. PERSOANE; 6. VAPOR; Rebus 7.M LOACE;8.METROU;9. AUTOTURISM; 10. TUNEL; ll. MARFA;12. VerticalaA-B: 14.AERIENE. SARMIZEGETUSA AVION; 13.BICICLETA; Ghicitoril 267.Transfdgtud$anul 268.Canalul Duntue-Marea Neagrd 269. Avionul 270. Elicopterul 271. Troleibuzul 273. Metroul 2?4. Avionul

Orizontalal l ISTORIE; 2. DACI; 3. TRAIAN; 4. ROMANI; 5. BUREBISTA;6. ZAMOLXE; 7. DECEBAL; 8. TRACOGETI; 9. HERODOT; 10. CETATI; ll. COLUMNA: 12. MARIS; 13. ADAMCLISI.

Rebus 2f,:
Diagonala A-B: VOIEVODATE
o5

Orizontald: L VOIEVOZI;2. BOGDAN:3. MU$ATINI; 4. INTEMEIERT; 5. MOLDOVA; 6. DRAGOS; 7. POSADA; 8. BASARAB; 9. ROBERT; 10. ARGE$. Rebus 24: Orizontala A-B: MIRCEA Verticald: ]. MAREA NEAGRA; 2. ILDARAM; 3. ROVINE; 4. COZIA; 5. EMINESCU; 6, AMLA$ULUI.

Rcbus 28: Verticala A-B: RAZBOAIE Orizontald: 1. PRIMUL; 2. MARASESTI;3. OITUZ:4. ELIBERAREi 5. OTOMAN; 6. TRANSILVANIA; 7. UNIRE: 8. INDEPENDENTA. Rebus 29: Orizontala A B: LITERATURA Verticala: 1. PLOIE$TI;2. RASNAR]; 3, IPOTE$TI;4. MIRCESTI; 5. BUCURESTI; 6. HAIMANALE; 7. BOTOSANI;8. HUMULESTI; 9. HORDOU; 10. PASCANI,

Rebus 25:
Diagonala A-B: MOLDOVA Orizontaii: l. MU$AT:2. VORONET; 3. VLAD; 4. PODUL INALT; 5. RAZBOIENI| 6. SUCEAVA; 7. PUTNA. Rebus 26: Diagonala A-B: ALBA IULIA Orizontald: I. TRANSILVANIEI; 2. APULLUM; 3. ALBA: 4. MIHAI: 5. UNIRE;6. PRIMULUI; 7. CLUJ;8. MERIDIONALI; 9. HORA, Rebus 27: Verticala A-B: RASCOALE Orizontald: 1.TRANSILVANIA; 2. DOJA;3. CRISAN;4, SECUI; 5. BOBALNA; 6, UN GARIA; 7, FLAMANZI; 8, ELIBERARE,

64

;"F*tffi$

{b

in acti de la clasa,cat Siin timpul li lelevilor.

lucrarese adreseaze in special mici. scolare Materialulare cter instructivatatDrin I de informatii, cat9i printipuril iocuripropuse. De aceeael fi utilizatcu succesatet

Ghicitorile, aritmogrifurile, rebusurile 9i jocuri continute celelalte de aceaste..

:tiilnfiifrlifinfitfi,,,,.,,i

Potrebbero piacerti anche