Sei sulla pagina 1di 5

The Philippine National Anthem

Arranged by Ed Nepomuceno

Jose Palma

Soprano

42

Ba

Alto

Tenor

2
4
2
4
8

Bass

S.

A.

T.

B.

2
4

yang

ma

gi

liw

per las ng si

la

nga

nan

lab

ng

pu

so

sa dib dib mo'y

bu

Julian Felipe

hay

Lu

pang

hi

ni

rang

3
du yan
ka ng

ma

gi

ting

13

S.

A.

T.

sa

T.

lu

di 3ka pa si

pig

si

il

Sa da gat

at

bun dok

sa

si

moy at

sa

ngit mong

bug

haw

B.

lu

la

A.

man

19

S.

B.

may di

lag

ang

tu la

at

aw

it

sa

pag

23

S.

la yang mi

A.

T.

27

S.

na

A.

T.

B.

ma

B.

na

hal

ning

ning

nag ni

ng

wa ta

ang ki slap

mo'y

ta gum

pay

wat

at

ang bi

tu

raw

niya

in

kai lan

pa

31

S.

ma'y di mag di

A.

T.

B.

37

S.

la ngit

A.

T.

B.

di

lim

sa

pi ling mo

Lu pa ng

raw

a ming li

ga ya

ng l'wal

ha

na pag

ti't pag

sin ta

may mang a

pi

bu hay ay
3

ang ma ma
3

45

S.

A.

T.

tay

B.

ng

da

hil

sa

'yo!