Sei sulla pagina 1di 32

LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*actualizata*) cadastrului si a publicitatii imobiliare (actualizata pana la data de 25 iulie 2 5*) E!

"#E$#% &'(L'!E$#)L **************** *) #e+tul initial a ,ost publicat in !-$"#-()L -."/"'L nr. 61 din 26 martie 1996. 'ceasta este ,orma actualizata de 0./. 1/entrul #eritorial de /alcul Electronic1 0.'. &iatra $eamt pana la data de 25 iulie 2 52 cu modi,icarile si completarile aduse de% -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 291 din 29 decembrie 2 4 -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 14 LEGE' nr. 75 din 26 ,ebruarie 2 24 -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 64 LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 64 LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 5. &arlamentul (omaniei adopta prezenta le7e. #itlul " (e7imul 7eneral al cadastrului si publicitatii imobiliare ************* #itlul " a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6.

6 publicata in

/'&. 1 3ispozitii 7enerale '(#. 1 (1) /adastrul 7eneral este sistemul unitar si obli7atoriu de e8identa te9nica2 economica si :uridica a tuturor imobilelor de pe intre7 teritoriul tarii. (2) Entitatile de baza ale acestui sistem sint parcela2 constructia si proprietarul. (3) &rin imobil2 in sensul prezentei le7i2 se intele7e una sau mai multe parcele alaturate2 cu sau ,ara constructii2 apartinand aceluiasi proprietar. (6) &rin parcela se intele7e supra,ata de teren cu aceeasi cate7orie de ,olosinta. (5) 0istemul de e8identa al cadastrului 7eneral are ca ,inalitate inscrierea in re7istrul de publicitate imobiliara. ************* 'lin. (1) al art. 1 a ,ost modi,icat de pct. 1 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (3) al art. 1 a ,ost modi,icat de pct. 2 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (6) si (5) ale art. 1 au ,ost introduse de pct. 3 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 2

(1) /adastrul 7eneral se or7anizeaza la ni8elul ,iecarei unitati administrati8*teritoriale% comuna2 oras2 municipiu2 :udet si la ni8elul intre7ii tari. (2) &rin sistemul de cadastru 7eneral se realizeaza% a) identi,icarea2 descrierea si inre7istrarea in documentele cadastrale2 a imobilelor prin natura lor2 masurarea si reprezentarea acestora pe 9arti si planuri cadastrale2 precum si stocarea datelor pe suporturi in,ormatice4 b) abro7ata4 c) identi,icarea si inre7istrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori le7ali de imobile2 in 8ederea inscrierii in cartea ,unciara cu caracter de,initi84 d) ,urnizarea datelor necesare sistemului de impozite si ta+e pentru stabilirea corecta a obli7atiilor ,iscale ale contribuabililor2 solicitate de or7anismele abilitate. ************* Litera b) a art. 2 a ,ost abro7ata de pct. 6 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. Literele a)2 c) si d) ale alin. (2) al art. 2 au ,ost modi,icate de pct. 5 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 3 (1) 0e in,iinteaza '7entia $ationala de /adastru si &ublicitate "mobiliara2 denumita in continuare '7entia $ationala2 ca institutie publica cu personalitate :uridica2 unica autoritate in domeniu2 a,lata in subordinea !inisterului 'dministratiei si "nternelor2 prin reor7anizarea -,iciului $ational de /adastru2 Geodezie si /arto7ra,ie si preluarea acti8itatii pri8ind publicitatea imobiliara de la !inisterul <ustitiei. (2) La ni8elul ,iecarui :udet si in municipiul =ucuresti se in,iinteaza o,iciile de cadastru si publicitate imobiliara2 denumite in continuare o,icii teritoriale2 ca unitati cu personalitate :uridica in subordinea '7entiei $ationale2 prin reor7anizarea actualelor o,icii :udetene de cadastru2 7eodezie si carto7ra,ie si al municipiului =ucuresti si a birourilor de carte ,unciara. (2>1) La ni8elul unitatilor administrati8*teritoriale2 se in,iinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara2 denumite in continuare birouri teritoriale2 in subordonarea o,iciilor teritoriale. !odul de or7anizare si ,unctionare2 numarul precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrati8*teritoriale2 se stabilesc prin ordin cu caracter normati8 al directorului 7eneral al '7entiei $ationale. (3) 0e in,iinteaza /entrul $ational de Geodezie2 /arto7ra,ie2 .oto7rammetrie si #eledetectie ca unitate cu personalitate :uridica in subordinea '7entiei $ationale2 prin reor7anizarea "nstitutului de /adastru2 Geodezie2 .oto7rammetrie si /arto7ra,ie. (6) '7entia $ationala este condusa de un consiliu de administratie ,ormat din 9 membri2 incluzand reprezentanti din sectorul public si pri8at2 numiti e+clusi8 pe criterii de competenta pro,esionala2 dintre care unul este directorul 7eneral al '7entiei $ationale si presedinte al consiliului de administratie. (5) !embrii consiliului de administratie si directorul 7eneral sunt numiti si re8ocati din ,unctie de ministrul administratiei si internelor.

(6) -r7anizarea2 ,unctionarea2 atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului 7eneral se 8or stabili prin re7ulamentul de or7anizare si ,unctionare a '7entiei $ationale2 care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (7) 3irectorul 7eneral indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului principal de credite2 prin emiterea de ordine cu caracter indi8idual si normati8. -rdinele cu caracter normati8 se publica in !onitorul -,icial al (omaniei2 &artea "2 si reprezinta '7entia $ationala pe plan intern si international. **************** 'rt. 3 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 1. 'lin. (2) al art. 3 a ,ost introdus de LEGE' nr. 75 din 26 ,ebruarie 2 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 156 din 6 martie 2 2. 'rt. 3 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (2) al art. 3 a ,ost modi,icat de pct. 1 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6. 'lin. (2) si (7) ale art. 3 au ,ost modi,icate de pct. 6 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (2>1) al art. 3 a ,ost introdus de pct. 7 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 6 'bro7at. *************** 'lin. (1) al art. 6 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 12 modi,icat de LEGE' nr. 75 din 26 ,ebruarie 2 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 156 din 6 martie 2 2. 'rt. 6 a ,ost abro7at de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. /'&. 2 -r7anizarea acti8itatii de cadastru '(#. 5 -,iciul $ational de /adastru2 Geodezie si /arto7ra,ie are urmatoarele atributii principale% a) coordoneaza si controleaza e+ecutarea lucrarilor de cadastru si asi7ura inscrierea imobilelor in re7istrul de publicitate imobiliara la ni8elul intre7ii tari4 a>1) controleaza e+ecutarea lucrarilor de carto7ra,ie2 topo7ra,ie2 7eodezie2 ,oto7rammetrie si teledetectie la ni8elul intre7ii tari4 b) elaboreaza re7ulamente si norme2 promo8eaza te9nici2 procedee si metodolo7ii de specialitate compatibile cu cele ale )niunii Europene con,orm pro7reselor stiinti,ice si te9nice in domeniul cadastrului2 7eodeziei2 carto7ra,iei si publicitatii imobiliare4

c) autorizeaza persoanele ,izice si :uridice care pot e+ecuta lucrari de specialitate din domeniile cadastrului2 7eodeziei si carto7ra,iei2 pe teritoriul (omaniei2 in conditiile le7ii speciale care re7lementeaza in,iintarea uniunii pro,esionale a acestora4 d) or7anizeaza si administreaza ,ondul national de 7eodezie si carto7ra,ie2 precum si baza de date a sistemului de cadastru 7eneral4 e) asi7ura2 in conditiile le7ii2 e+ecutarea2 completarea2 modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei 7eodezice nationale4 e>1) asi7ura e+ecutarea si actualizarea 9artilor o,iciale4 ,) a8izeaza continutul topo7ra,ic al 9artilor2 planurilor2 atlaselor2 79idurilor si al altor documente carto7ra,ice destinate uzului public4 7) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate2 in conditiile le7ii2 situatii statistice de sinteza pri8ind terenurile si constructiile4 9) indeplineste sarcinile ce rezulta din an7a:amentele internationale in domeniul sau de acti8itate. i) abro7ata4 :) participa la or7anizarea si coordonarea masuratorilor in 8ederea aplicarii le7ilor ,unciare4 ?) a8izeaza te9nic e+pertizele e,ectuate de catre e+pertii :udiciari in specialitatea topo7ra,ie2 7eodezie si cadastru cu pri8ire la corectitudinea datelor topo7ra,ice utilizate2 la solicitarea instantelor de :udecata. '8izele mentionate mai sus 8or ,i date de o,iciul teritorial in baza unui re7ulament comun2 elaborat de '7entia $ationala si !inisterul <ustitiei4 l) asi7ura inscrierea drepturilor reale ce se constituie2 se transmit2 se modi,ica sau se stin72 la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate4 m) asi7ura inscrierea cailor de atac impotri8a inre7istrarilor de carte ,unciara4 n) asi7ura inscrierea altor raporturi :uridice2 drepturi personale2 interdictii2 incapacitati si liti7ii :udiciare in le7atura cu bunul imobil4 n>1) asi7ura ,ormarea si specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliara prin intermediul "nstitutului $ational al (e7istratorilor4 structura2 or7anizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin 9otarare de Gu8ern2 in termen de 9 de zile de la intrarea in 8i7oare a prezentei le7i. o) indeplineste si alte atributii ce au le7atura cu acti8itatea speci,ica. ***************** Literele i) si :) ale art. 5 au ,ost introduse de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 1. Litera a) a art. 5 a ,ost modi,icata de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. Litera i) a art. 5 a ,ost abro7ata de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. Literele a>1)2 ?)2 l)2 m)2 n) si o) ale art. 5 au ,ost introduse de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. Litera ?) a art. 5 a ,ost modi,icata de pct. 2 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6.

Literele a>1)2 b)2 c)2 d)2 e)2 ,)2 :) si ?) ale art. 5 au ,ost modi,icate de pct. 5 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. Litera e>1) a art. 5 a ,ost introdusa de pct. 9 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. Litera n>1) a art. 5 a ,ost introdusa de pct. 1 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 6 (1) 'tributiile si raspunderile o,iciilor de cadastru si publicitate imobiliara2 precum si ale /entrului $ational de Geodezie2 /arto7ra,ie2 .oto7rammetrie si #eledetectie se stabilesc prin re7ulamentele de or7anizare si ,unctionare ale acestora2 aprobate prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale. (2) (eceptia lucrarilor2 e+ecutate de persoanele ,izice si :uridice autorizate in conditiile ari 5 lit. c)2 se realizeaza de catre '7entia $ationala2 sau de o,iciile teritoriale2 dupa caz. (3) "n cadrul o,iciilor teritoriale ,unctioneaza baza de date a cadastrului. **************** 'lin. (1) al art. 6 a ,ost modi,icat de LEGE' nr. 75 din 26 ,ebruarie 2 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 156 din 6 martie 2 2. 'lin. (1) al art. 6 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (2) si (3) ale art. 6 au ,ost modi,icate de pct. 11 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 7 "nstitutiile din domeniul apararii2 ordinii publice si al si7urantei nationale pot e+ecuta2 cu mi:loace proprii2 lucrarile de cadastru2 7eodezie2 7ra8imetrie2 topo7ra,ie2 ,oto7rammetrie si carto7ra,ie necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice2 con,orm2 normelor te9nice ale '7entiei $ationale. ************** 'rt. 7 a ,ost modi,icat de pct. 12 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 5 3atele 7eodezice si carto7ra,ice interesand apararea tarii2 ordinea publica si si7uranta nationala se pastreaza2 dupa caz2 de catre !inisterul 'pararii $ationale2 !inisterul 'dministratiei si "nternelor2 0er8iciul (oman de "n,ormatii2 0er8iciul de &rotectie si &aza2 0er8iciul de "n,ormatii E+terne si persoanele :uridice din sectorul de aparare. ************** 'rt. 5 a ,ost modi,icat de pct. 13 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

'(#. 9 (1) .inantarea c9eltuielilor curente si de capital ale '7entiei $ationale si ale unitatilor subordonate se asi7ura inte7ral din 8enituri proprii. (2) @eniturile proprii se constituie din% a) incasari din ser8icii prestate4 b) tari,e stabilite con,orm actelor normati8e4 c) inc9irieri de spatii si aparatura4 d) donatii si sponsorizari primite potri8it le7ii4 e) dobanzi a,erente disponibilitatilor din conturi si din depozite4 ,) alte 8enituri. (3) #ari,ele si incasarile pre8azute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de #.@.'. si se deduc din ta+a notariala de timbru2 ,iind incluse in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in ta+a notariala de timbru2 pentru actele translati8e ale dreptului de proprietate sau constituti8e ale dezmembramintelor acestuia4 aceste tari,e nu pot depasi 5 A din 8aloarea ta+ei notariale de timbru. (3>1) "n cazul ser8iciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe ta+a de timbru2 tari,ele se 8or stabili prin ordinul ministrului administratiei si internelor cu a8izul !inisterului .inantelor &ublice. (6) #a+ele de publicitate imobiliara pot ,i incasate de notarii publici in numele '7entiei $ationale si pe c9itantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei ne7ocieri intre '7entia $ationala de /adastru si &ublicitate "mobiliara si )niunea $ationala a $otarilor &ublici si care 8a ,ace obiectul protocolului de colaborare. (6>1) #ari,ele pentru ser8icii de publicitate imobiliara pot ,i incasate si de alte institutii sau persoane2 in baza protocoalelor de colaborare inc9eiate cu '7entia $ationala. (5) #ari,ele se stabilesc2 se modi,ica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor2 la propunerea /onsiliului de administratie al '7entiei $ationale. (6) @eniturile incasate se 8ireaza in contul '7entiei $ationale desc9is la #rezoreria 0tatului. (7) '7entia $ationala poate colabora cu persoane ,izice si :uridice romane sau straine de specialitate2 in conditiile le7ii2 pentru realizarea unor obiecti8e de interes comun2 corespunzatoare domeniului sau de acti8itate. (5) '7entia $ationala poate contracta credite bancare in conditiile pre8azute de le7e. (9) '7entia $ationala intocmeste anual bu7etul de 8enituri si c9eltuieli2 in con,ormitate cu pre8ederile le7ale in 8i7oare. (1 ) E+cedentele anuale se reporteaza in anul bu7etar urmator. (11) !inisterul 'dministratiei si "nternelor2 prin '7entia $ationala2 isi 8a asuma intrea7a responsabilitate in implementarea &roiectului cadastrului si publicitatii imobiliare2 ,inantat prin imprumut de la =anca "nternationala pentru (econstructie si 3ez8oltare (="(3)2 si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau 7arantii de la stat2 asumate anterior de -,iciul $ational de /adastru2 Geodezie si /arto7ra,ie2 inclusi8 pentru partea preluata de la !inisterul <ustitiei.

(12) '7entia $ationala 8a ,ace toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea -,iciului $ational de /adastru2 Geodezie si /arto7ra,ie si a !inisterului <ustitiei cu '7entia $ationala. (13) /adastrul 7eneral se realizeaza pe baza planului anual propus de '7entia $ationala impreuna cu ministerele interesate si aprobat de Gu8ern4 sumele destinate introducerii lucrarilor de cadastru 7eneral reprezinta sub8entii de la bu7etul de stat pre8azute in bu7etul !inisterului 'dministratiei si "nternelor si 8irate in contul '7entiei $ationale cu unica destinatie. (16) -r7anele si autoritatile administratiei publice centrale si locale precum si alte persoane ,izice si :uridice interesate2 care au ,onduri disponibile pentru introducerea lucrarilor de cadastru 7eneral in a,ara planului anual aprobat de Gu8ern2 8or inc9eia un acord de colaborare cu '7entia $ationala pri8ind caietul de sarcini2 modalitatile de 8eri,icare2 receptie2 si inscriere in sistemul de publicitate imobiliara si ,olosirea acestor in,ormatii. ******************* 'rt. 9 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 1. 'rt. 9 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'rt. 9 a ,ost modi,icat de pct. 3 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6. 'lin. (3) al art. 9 a ,ost modi,icat de pct. 16 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (3>1) al art. 9 a ,ost introdus de pct. 15 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (6>1) al art. 9 a ,ost introdus de pct. 16 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (13) si (16) ale art. 9 au ,ost introduse de pct. 17 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. /'&. 3 (ealizarea2 intretinerea si a8izarea lucrarilor de cadastru '(#. 1 (1) .unctia te9nica a cadastrului 7eneral se realizeaza prin determinarea2 pe baza de masuratori2 a pozitiei con,i7uratiei si marimii supra,etelor terenurilor pe destinatii2 cate7orii de ,olosinta si pe proprietari2 precum si ale constructiilor. (2) "n cadrul ,unctiei economice a cadastrului 7eneral se e8identiaza elementele te9nice necesare stabilirii 8alorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra 8eniturilor realizate din tranzactii imobiliare. (3) .unctia :uridica a cadastrului 7eneral se realizeaza prin identi,icarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea ,unciara. *************

'lin. (2) si (3) ale art. 1 au ,ost modi,icate de pct. 15 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 11 (1) La ni8elul unitatilor administrati8*teritoriale * comuna2 oras si municipiu * lucrarile te9nice de cadastru constau in% a) stabilirea2 potri8it le7ii2 a 9otarelor unitatii administrati8*teritoriale si a limitelor intra8ilane componente4 b) identi,icarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau2 in lipsa acestora2 pe baza posesiei e+ercitate sub nume de proprietar si determinarea ,ormei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul ,iecarei unitati administrati8*teritoriale4 c) consemnarea liti7iilor de 9otare a,late pe rolul instantelor :udecatoresti4 d) intocmirea documentelor te9nice cadastrale. (2) 3elimitarea si marcarea 9otarelor administrati8e ale unitatilor administrati8*teritoriale pre8azute la alin.(1) precum si limitele intra8ilanelor localitatilor se ,ace de catre comisia stabilita in acest scop prin ordinul pre,ectului4 re7ulamentul de or7anizare si ,unctionare a comisiei de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. ************* 'rt. 11 a ,ost modi,icat de pct. 19 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 12 (1) 3ocumentele te9nice ale cadastrului 7eneral2 care se 8or intocmi la ni8elul comunelor2 oraselor si municipiilor2 sunt% a) re7istrul cadastral al imobilelor4 b) inde+ul al,abetic al proprietarilor4 c) re7istrul cadastral al proprietarilor4 d) planul cadastral si ane+ele la partea " a cartii ,unciare. (2) 3etinatorii de imobile sunt obli7ati sa permita accesul specialistilor pentru e+ecutarea lucrarilor de cadastru 7eneral2 sa admita2 in conditiile le7ii2 amplasarea2 pe sol sau pe constructii2 a semnelor si semnalelor 7eodezice si sa asi7ure protectia si conser8area acestora2 (3) =aza de date poate ,i redactata si ar9i8ata si sub ,orma de inre7istrari2 pe suporturi accesibile ec9ipamentelor de prelucrare automata a datelor2 a8and aceleasi e,ecte :uridice si ,orta probanta ec9i8alenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au ,ost inre7istrate. (6) &rimarii localitatilor au obli7atia sa instiinteze detinatorii imobilelor2 in scris2 prin a,isare si prin alte mi:loace de publicitate2 sa permita accesul specialistilor pentru e+ecutarea lucrarilor de cadastru sau2 dupa caz2 sa se prezinte personal pentru a da lamuriri pri8itoare la imobile si a participa la identi,icarea si marcarea limitelor acestora. 3aca detinatorii imobilelor nu se prezinta2 identi,icarea limitelor se ,ace in lipsa acestora. (5) 3upa ,inalizarea lucrarilor de teren2 pentru ,iecare unitate administrati8*teritoriala2 datele obtinute se prelucreaza2 se inre7istreaza in documentele te9nice ale cadastrului2 se receptioneaza si

se introduc in baza de date cadastrale. 3atele de,initorii ale ,iecarui imobil se transmit de catre o,iciul teritorial2 consiliului local2 care are obli7atia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin a,isare la sediul primariei. (6) /ontestatiile cu pri8ire la e+actitatea datelor comunicate2 insotite de documente do8editoare2 pot ,i prezentate de detinatori2 in scris2 in termen de 6 de zile de la instiintarea scrisa2 o,iciului teritorial care le 8a solutiona in termen de 3 de zile. /ei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre o,iciul teritorial pot ,ace plan7ere la :udecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se a,la imobilul2 in termen de 3 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) "nscrierea in cartea ,unciara se ,ace din o,iciu2 dupa ,inalizarea cadastrului 7eneral pe un teritoriu administrati8 si e+pirarea termenului de solutionare a contestatiilor2 in baza unui re7ulament aprobat prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale. ************* 'rt. 12 a ,ost modi,icat de pct. 2 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 13 (1) &lanul cadastral contine reprezentarea 7ra,ica a datelor din re7istrele cadastrale2 re,eritoare la imobilele din cadrai unitatilor administrati8*teritoriale * comune2 orase si municipii * si se pastreaza la o,iciul teritorial. (2) (e7istrele2 planurile cadastrale si ane+ele la partea " a cartii ,unciare 8or sta la baza completarii sau2 dupa caz2 a intocmirii din o,iciu a cartilor ,unciare2 la ,inalizarea masuratorilor cadastrale la ni8elul unitatilor administrati8*teritoriale. - copie a acestora se pastreaza in ar9i8a o,iciilor teritoriale. )n e+emplar din planurile si re7istrele cadastrale se transmite cu titlul 7ratuit la consiliile locale. (3) &lanurile2 re7istrele cadastrale si ane+ele la partea " a cartii ,unciare se tin la zi2 in concordanta cu documentatiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor si ,aptelor :uridice2 in baza cererilor si comunicarilor ,acute potri8it le7ii. (6) 'bro7at. (5) 'bro7at. ************* 'lin. (6) si (5) ale art. 13 au ,ost abro7ate de pct. 21 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (1)2 (2) si (3) ale art. 13 au ,ost modi,icate de pct. 22 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 16 (1) 'bro7at. (2) '7entia $ationala si o,iciile teritoriale din subordine au obli7atia de a ,urniza2 la cerere2 or7anelor abilitate2 e8identele necesare stabilirii 8alorii de impunere. *************

'lin. (1) al art. 16 a ,ost abro7at de pct. 23 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (2) al art. 16 a ,ost modi,icat de pct. 26 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 15 /ompletarea2 modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei 7eodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si 9artilor topo7ra,ice se realizeaza sub coordonarea '7entiei $ationale. ************* 'rt. 15 a ,ost modi,icat de pct. 25 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 16 'bro7at. ************* 'rt. 16 a ,ost abro7at de pct. 26 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

'(#. 17 -,iciul teritorial controleaza a8izeaza si receptioneaza dupa caz2 lucrarile de 7eodezie2 topo7ra,ie2 cadastru si carto7ra,ie. ***************** 'rt. 17 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 12 modi,icat de LEGE' nr. 75 din 26 ,ebruarie 2 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 156 din 6 martie 2 2. 'rt. 17 a ,ost modi,icat de pct. 27 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 15 'bro7at. *************** 'rt. 15 a ,ost abro7at de pct. 25 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

'(#. 19 !odul de a8izare2 8eri,icare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului2 7eodeziei2 topo7ra,iei si carto7ra,iei se stabileste prin re7ulament aprobat prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale2 cu consultarea uniunii pro,esionale in,iintata ptiu le7e speciala. ***************

'rt. 19 a ,ost modi,icat de pct. 29 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

#itlul "" &ublicitate imobiliara /'&. 1 E8identa cadastral*:uridica '(#. 2 (1) &ublicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de e8identa al cadastrului 7eneral are ca obiect inscrierea in cartea ,unciara a actelor si ,aptelor :uridice re,eritoare la imobilele din acelasi teritoriu administrati8 si se realizeaza de catre o,iciile de cadastru si publicitate imobiliara2 pentru imobilele situate in raza de acti8itate a acestora. (1>1) 'bro7at. (1>2) 'bro7at. (1>3) 'bro7at. (1>6) 'bro7at. (1>5) 'bro7at. (2) )na sau mai multe parcele alaturate2 de pe teritoriul unei unitati administrati8*teritoriale2 indi,erent de cate7oria de ,olosinta2 apartinand aceluiasi proprietar2 ,ormeaza imobilul de,init la art. 1 alin. (3)2 se identi,ica printr*un numar cadastral unic si se inscrie intr*o carte ,unciara. (3) 'bro7at. (6) /artile ,unciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrati8 al ,iecarei localitati alcatuiesc2 impreuna2 re7istrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu2 ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul o,iciului teritorial in a carui raza teritoriala de acti8itate este situat imobilul respecti8. (5) 'cest re7istru se intre7este cu re7istrul de intrare2 cu planul cadastral2 cu re7istrul cadastral al imobilelor2 indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor ,unciare in care sunt inscrise2 cu un inde+ al,abetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere2 impreuna cu un e+emplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau ,aptelor :uridice supuse inscrierii. ************* 'lin. (1) al art. 2 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (1>1)2 (1>2)2 (1>3)2 (1>6) si (1>5) ale art. 2 au ,ost introduse de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (1>2) si (1>3) ale art. 2 au ,ost modi,icate de pct. 6 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6. 'lin. (1>1)*(1>5) si (3) ale art. 2 au ,ost abro7ate de pct. 3 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (2)2 (6) si (5) ale art. 2 au ,ost modi,icate de pct. 31 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

'(#. 2 >1 (1) 'cti8itatea de publicitate imobiliara in cadrul o,iciilor teritoriale este indeplinita de re7istratori de carte ,unciara2 denumiti in continuare re7istratori2 numiti prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale2 in urma unui concurs or7anizat de aceasta. (2) $umarul re7istratorilor pentru ,iecare o,iciu teritorial se stabileste prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale. (3) "n cadrul o,iciilor teritoriale2 acti8itatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui re7istrator * se, iar in cadrul birourilor teritoriale in responsabilitatea unui re7istrator coordonator2 numiti prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale2 in urma unui concurs. (6) &oate ,i numita re7istrator persoana care indeplineste in mod cumulati8 urmatoarele conditii% a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor ci8ile4 b) este licentiat in drept4 c) nu are antecedente penale4 d) se bucura de o buna reputatie4 e) cunoaste limba romana4 ,) este apt din punct de 8edere medical pentru ocuparea ,unctiei4 7) a indeplinit timp de 5 ani ,unctia de asistent*re7istrator sau a e+ercitat timp de 3 ani ,unctia de notar2 :udecator2 procuror2 a8ocat2 consilier :uridic sau alta ,unctie de specialitate :uridica. (5) 'bsol8entii "nstitutului $ational al (e7istratorilor au prioritate la ocuparea posturilor 8acante de re7istratori. -r7anizarea concursului pentru ocuparea posturilor 8acante de re7istratori se 8a ,ace numai daca acestea nu au ,ost ocupate de absol8entii "nstitutului. (6) &ana la data or7anizarii concursului2 re7istratorii pot ,i numiti din cadrul an7a:atilor ser8iciilor de publicitate imobiliara care2 desi nu indeplinesc conditiile de studii2 au cel putin 5 ani de e+perienta in domeniul publicitatii imobiliare. (7) (e7istratorul raspunde pentru acti8itatea sa in conditiile le7ii. (5) "n cadrul '7entiei $ationale ,unctioneaza 3irectia de publicitate imobiliara care or7anizeaza2 coordoneaza si controleaza acti8itatea de publicitate imobiliara din cadrul o,iciilor teritoriale2 in 8ederea respectarii le7ilor si re7lementarilor in materie. ************** 'rt. 2 >1 a ,ost introdus de pct. 32 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 21 /artea ,unciara este alcatuita din titlu2 indicind numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul2 precum si din trei parti% '. &artea "2 re,eritoare la descrierea imobilelor2 care 8a cuprinde% a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului4 b) supra,ata imobilului2 destinatia2 cate7oriile de ,olosinta si2 dupa caz2 constructiile4

c) planul imobilului cu 8ecinatatile2 descrierea imobilului si in8entarul de coordonate al amplasamentului2 pentru ,iecare imobil in parte2 constituie ane+a la partea "2 intocmita con,orm re7ulamentului aprobat prin ordin al directorului 7eneral al '7entiei $ationale. d) abro7ata. =. &artea a ""*a2 re,eritoare la inscrierile pri8ind dreptul de proprietate2 care cuprinde% a) numele proprietarului4 b) actul sau ,aptul :uridic care constituie titlul dreptului de proprietate2 precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeieaza acest drept4 c) stramutarile proprietatii4 d) ser8itutile constituite in ,olosul imobilului4 e) ,aptele :uridice2 drepturile personale sau alte raporturi :uridice2 precum si actiunile pri8itoare la proprietate4 ,) orice modi,icari2 indreptari sau insemnari ce s*ar ,ace in titlu2 in partea " sau a ""*a a cartii ,unciare2 cu pri8ire la inscrierile ,acute. /. &artea a """*a2 re,eritoare la inscrierile pri8ind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini2 care 8a cuprinde% a) dreptul de super,icie2 uzu,ruct2 uz2 ,olosinta2 abitatie2 ser8itutile in sarcina ,ondului aser8it2 ipoteca si pri8ile7iile imobiliare2 precum si locatiunea si cesiunea de 8enituri pe timp mai mare de 3 ani4 b) ,aptele :uridice2 drepturile personale sau alte raporturi :uridice2 precum si actiunile pri8itoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte4 c) sec9estrul2 urmarirea imobilului sau a 8eniturilor sale4 d) orice modi,icari2 indreptate sau insemnari ce s*ar ,ace cu pri8ire la inscrierile ,acute in aceasta parte. 3atele din cartea ,unciara pot ,i redate si ar9i8ate si sub ,orma de inre7istrari pe micro,ilme si pe suporturi accesibile ec9ipamentelor de prelucrare automata a datelor. 'cestea au aceleasi e,ecte :uridice si ,orta probatoare ec9i8alenta cu inscrisurile in baza carora au ,ost redate. ************** Literele a)2 b) si c) de la lit. ' a alin. (1) al art. 21 au ,ost modi,icate de pct. 33 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. Litera d) de la lit. ' a alin. (1) al art. 21 a ,ost abro7ata de pct. 36 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 22 (1) 3reptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se 8or inscrie in cartea ,unciara pe baza actului prin care s*a constituit ori s*au transmis in mod 8alabil. (2) 3repturile reale se stin7 numai prin inscrierea radierii lor din cartea ,unciara2 cu consimtamantul titularului dreptului4 acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stin7e prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere4 daca dreptul ce urmeaza sa ,ie radiat este 7re8at in ,olosul unei persoane2 radierea se 8a ,ace cu pastrarea dreptului acestei persoane.

(3) Botararea :udecatoreasca de,initi8a si ire8ocabila sau2 in cazurile pre8azute de le7e2 actul autoritatii administrati8e2 8or inlocui acordul de 8ointa cerut in 8ederea inscrierii drepturilor reale2 daca sunt opozabile titularilor. ************* 'lin. (1) al art. 22 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (1)2 (2) si (3) ale art. 22 au ,ost modi,icate de pct. 35 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 23 !odi,icarea continutului unui drept ce 7re8eaza un drept real imobiliar se inscrie2 daca le7ea nu dispune alt,el2 potri8it re7ulilor stabilite pentru dobindirea si stin7erea drepturilor reale. '(#. 26 "nscrierea unui drept se poate e,ectua numai% a) impotri8a aceluia care2 la inre7istrarea cererii sale2 era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa ,ie ,acuta4 b) impotri8a aceluia care2 inainte de a ,i inscris2 si*a 7re8at dreptul2 daca amindoua inscrierile se cer deodata. '(#. 25 3aca mai multe persoane si*au cedat succesi8 una celeilalte dreptul real asupra unui imobil2 iar inscrierile nu s*au ,acut2 cel din urma indreptatit 8a putea cere inscrierea dobindirilor succesi8e o data cu aceea a dreptului sau2 do8edind prin inscrisuri ori7inale intre7 sirul actelor :uridice pe care se intemeieaza inscrierile. '(#. 26 "nscrierile intemeiate pe obli7atiile de,unctului se 8or putea ,ace si dupa ce dreptul mostenitorului a ,ost inscris2 in masura in care se do8edeste ca mostenitorul este tinut de aceste obli7atii. '(#. 27 (1) "nscrierile in cartea ,unciara isi 8or produce e,ectele de opozabilitate ,ata de terti de la data inre7istrarii cererilor4 ordinea inre7istrarii cererilor 8a determina ran7ul inscrierilor. (2) 3aca mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au ,ost depuse deodata la biroul teritorial2 ele 8or primi pro8izoriu acelasi ran72 urmand ca instanta sa 9otarasca asupra ran7ului ,iecareia. (3) 3aca au ,ost depuse deodata mai multe cereri a8and ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiasi imobil2 ele 8or primi acelasi ran7. *************** 'rt. 27 a ,ost modi,icat de pct. 36 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 25

(1) 3reptul de proprietate si celelalte drepturi reale sint opozabile ,ata de terti2 ,ara inscrierea in cartea ,unciara2 cind pro8in din succesiune2 ascensiune2 8inzare silita si uzucapiune. 'ceste drepturi se 8or inscrie2 in prealabil2 daca titularul intele7e sa dispuna de ele. (2)"n aceleasi conditii sint opozabile ,ata de terti si drepturile reale dobindite de stat si de orice persoana2 prin e,ectul le7ii2 prin e+propriere sau prin 9otariri :udecatoresti. (3) #itularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate2 nu poate insa dispune de ele2 decat dupa ce acestea au ,ost inscrise in prealabil in cartea ,unciara. (6) "nscrierile sunt de trei ,eluri% a) intabularea2 a8and ca obiect inscrierea de,initi8a a drepturilor reale4 b) inscrierea pro8izorie a drepturilor reale sub conditia :usti,icarii ulterioare4 c) notarea2 a8and ca obiect2 inscrierea drepturilor personale2 a actelor si ,aptelor :uridice re,eritoare la starea si capacitatea persoanelor2 actiunilor si cailor de atac in :ustitie2 precum si a masurilor de indisponibilizare2 in le7atura cu imobilele din cartea ,unciara. *************** 'lin. (3) si (6) ale art. 25 au ,ost introduse de pct. 37 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 29 (1) /el care s*a obli7at sa stramute sau sa constituie in ,olosul altuia un drept real asupra unui imobil2 este dator sa*i predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept. (2) 3aca un drept inscris in cartea ,unciara se stin7e2 titularul este obli7at sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii. (3) "n situatia in care cel obli7at nu preda inscrisurile2 persoana interesata 8a putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea ,unciara. Botararea instantei de :udecata 8a suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obli7atia2 de a preda inscrisurile necesare inscrierii. (6) 3reptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil (5) 'ctiunea in prestatie tabulara se 8a indrepta si impotri8a tertului dobanditor inscris in cartea ,unciara2 daca simt intrunite cumulati8 urmatoarele conditii% a) actul :uridic in baza caruia se solicita prestatia tabulara sa ,ie inc9eiat anterior celui in baza caruia a ,ost inscris dreptul tertului in cartea ,unciara4 b) tertul sa ,i dobandit imobilul cu titlu 7ratuit sau2 daca l*a dobandit cu titlu oneros2 sa ,ie de rea credinta. *************** 'rt. 29 a ,ost modi,icat de pct. 35 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 3 3obinditorul anterior poate cere instantei :udecatoresti sa acorde inscrierii sale ran7 pre,erential ,ata de inscrierea e,ectuata la cererea unui tert2 care a dobindit ulterior imobilul cu titlu 7ratuit sau care a ,ost de rea*credinta la data inc9eierii actului. '(#. 31

'bro7at. *************** 'rt. 31 a ,ost abro7at de pct. 39 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

'(#. 32 (1) "nscrierea pro8izorie de8ine opozabila tertilor cu ran7ul determinat de cererea de inscriere1 sub conditie si in masura :usti,icarii ei2 (2) "nscrierea pro8izorie poate ,i ceruta in urmatoarele situatii% a) cand dreptul real ce se cere a ,i inscris este a,ectat de o conditie suspensi8a4 b) cand se solicita intabularea unui drept real in temeiul unei 9otarari :udecatoresti ce nu a ramas ire8ocabila4 c) daca se dobandeste un drept tabular care2 anterior2 a ,ost inscris pro8izoriu4 d) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a ,ost inscrisa ipoteca ori pri8ile7iul imobiliar4 e) daca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare2 care nu aduc insa atin7ere ,ondului dreptului ce se cere a ,i inscris si nu ,undamenteaza noi capete de cerere. (3) "n acest din urma caz2 solicitantul 8a ,i instiintat pentru a depune intr*un termen stabilit2 dupa caz2 de re7istrator2 inscrisurile necesare2 sub sanctiunea radierii inscrierii pro8izorii. 3aca inscrisurile 8or ,i depuse in termenul ,i+at2 se 8a proceda la :usti,icarea inscrierii pro8izorii2 printr* o inc9eiere data de re7istratorul de carte ,unciara. (6) <usti,icarea inscrierii pro8izorii se 8a ,ace in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s*a e,ectuat inscrierea pro8izorie2 a unei 9otarari :udecatoresti ire8ocabile ori a inc9eierii re7istratorului de carte ,unciara2 in situatia ultimului caz de inscriere pro8izorie mentionat. (5) <usti,icarea radierii dreptului de ipoteca se 8a ,ace in baza consimtamantului dat in ,orma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei 9otarari :udecatoresti de,initi8a si ire8ocabila. *************** 'rt. 32 a ,ost modi,icat de pct. 6 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 33 3aca in cartea ,unciara s*a inscris un drept real2 in conditiile prezentei le7i2 in ,olosul unei persoane2 se prezuma ca dreptul e+ista in ,olosul ei2 daca a ,ost dobindit sau constituit cu buna* credinta2 cit timp nu se do8edeste contrariul. 3aca un drept s*a radiat din cartea ,unciara2 se prezuma ca acel drept nu e+ista. '(#. 36 (1) /uprinsul cartii ,unciare2 in a,ara in7radirilor si e+ceptiilor le7ale2 se considera e+act numai in ,olosul acelei persoane care2 in 8irtutea unui act :uridic cu titlu le7al2 a dobandit cu buna*credinta un drept real inscris in cartea ,unciara. (2) 3obanditorul este considerat de buna*credinta daca2 la data inre7istrarii cererii de inscriere a dreptului in ,olosul sau2 nu a ,ost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii ,unciare2

sau daca din titlul transmitatoralui si din cuprinsul cartii ,unciare nu reiese 8reo neconcordanta intre aceasta si situatia :uridica reala. *************** 'rt. 36 a ,ost modi,icat de pct. 61 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 35 E,ectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu re,erire la% a) supra,ata terenurilor2 destinatia2 cate7oria de ,olosinta2 8aloarea sau alte asemenea aspecte4 b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de 8ecinatate2 e+propriere sau prin pre8ederi le7ale pri8ind protectia ecolo7ica2 sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte. *************** 'rt. 35 a ,ost modi,icat de pct. 62 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 35>1 (1) "n cazul in care cuprinsul cartii ,unciare nu corespunde2 in pri8inta inscrierii2 cu situatia :uridica reala2 se poate cere recti,icarea sau2 dupa caz2 modi,icarea acesteia. (2) &rin recti,icare se intele7e radierea2 indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni2 susceptibila a ,ace obiectul unei inscrieri in cartea ,unciara. (3) &rin modi,icare se intele7e orice sc9imbare pri8itoare la aspecte te9nice ale imobilului2 sc9imbare care nu a,ecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. !odi,icarea nu se poate ,ace decat la cererea titularului dreptului de proprietate. (6) (ecti,icarea inscrierilor in cartea ,unciara se poate ,ace ,ie pe cale amiabila prin declaratie autentica2 ,ie in caz de liti7iu prin 9otarare :udecatoreasca de,initi8a si ire8ocabila. (5) Erorile materiale sa8arsite cu prile:ul inscrierilor in cartea ,unciara pot ,i indreptate la cerere sau din o,iciu. (6) &rocedura de recti,icare a inscrierilor in cartea ,unciara2 a modi,icarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se 8a stabili prin re7ulament aprobat de directorul 7eneral al '7entiei $ationale. *************** 'rt. 35>1 a ,ost introdus de pct. 63 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 36 -rice persoana interesata poate cere recti,icarea inscrierilor din cartea ,unciara2 daca printr*o 9otarire :udecatoreasca de,initi8a si ire8ocabila s*a constatat ca% 1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s*a e,ectuat inscrierea nu a ,ost 8alabil4 2. dreptul inscris a ,ost 7resit cali,icat4 3. nu mai sint intrunite conditiile de e+istenta a dreptului inscris sau au incetat e,ectele actului :uridic in temeiul caruia s*a ,acut inscrierea4 6. inscrierea din cartea ,unciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

'(#. 37 'ctiunea in recti,icare2 sub rezer8a prescriptiei dreptului material la actiunea in ,ond2 8a ,i imprescriptibila. .ata de tertele persoane care au dobindit cu buna*credinta un drept real prin donatie sau le7at2 actiunea in recti,icare nu se 8a putea porni decit in termen de 1 ani2 socotiti din ziua cind s*a inre7istrat cererea lor de inscriere2 cu e+ceptia cazului in care dreptul material la actiunea in ,ond nu s*a prescris mai inainte. '(#. 35 'ctiunea in recti,icare2 intemeiata pe ne8alabilitatea inscrierii2 a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe 7resita cali,icare a dreptului inscris2 se 8a putea indrepta si impotri8a tertelor persoane care si*au inscris un drept real2 dobandit cu buna credinta si prin act :uridic cu titlu oneros2 bazandu*se pe cuprinsul cartii ,unciare2 in termen de trei ani de la data inre7istrarii cererii de inscriere ,ormulata de dobanditorul nemi:locit al dreptului a carui recti,icare se cere2 a,ara de cazul cand dreptul material la actiunea de ,ond nu s*a prescris. *************** 'rt. 35 a ,ost modi,icat de pct. 66 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 39 Botarirea prin care s*a admis recti,icarea unei inscrieri nu 8a ,i opozabila persoanelor impotri8a carora actiunea nu a ,ost admisa. 3aca actiunea in recti,icare a ,ost inscrisa in cartea ,unciara2 9otarirea :udecatoresca 8a ,i opozabila si tertelor persoane care au dobindit dreptul dupa inscriere. '(#. 6 'ctele si ,aptele :uridice2 pri8itoare la drepturile personale2 la starea si capacitatea persoanelor in le7atura cu imobilele cuprinse in cartea ,unciara2 8or putea ,i inscrise la cerere2 cu e,ect de opozabilitate pentru terte persoane. *************** 'rt. 6 a ,ost modi,icat de pct. 65 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 61 &roprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca sa ,ie inscrisa2 aratind2 in acest din urma caz2 suma ce urmeaza sa se 7aranteze prin ipoteca. 3aca se sa8irseste instrainarea sau ipotecarea2 dreptul inscris 8a a8ea ran7ul inscrierii intentiei. '(#. 62 "nscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca isi pierde e,ectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inre7istrarii cererii. 'nul2 luna si ziua in care inscrierea isi pierde e,ectul 8or ,i aratate atit in inscriere2 cit si in inc9eierea care a ordonat*o. '(#. 63

(1) -rice persoana poate cerceta cartea ,unciara si celelalte e8idente care alcatuiesc re7istrul cadastral de publicitate imobiliara2 cu e+ceptia e8identelor care pri8esc si7uranta nationala. (2) La cerere2 se 8or elibera e+trase2 certi,icate sau copii certi,icate con,orm cu ori7inalul de pe cartile ,unciare2 planuri sau inscrisuri2 cu do8ada platii tari,elor le7ale. (3) $ici o autoritate nu 8a putea cere trimiterea ori7inalului cartii ,unciare sau a planurilor de identi,icare a imobilelor. (6) !apa inscrisurilor pri8ind inscrierea atacata poate ,i cercetata de catre instanta de :udecata si or7anele de cercetare penala2 in conditiile le7ii. *************** 'lin. (1)2 (2) si (6) ale art. 63 au ,ost modi,icate de pct. 66 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 66 (1) "mobilul inscris in cartea ,unciara se poate modi,ica prin alipiri2 dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia. (2) "mobilul se modi,ica prin dezlipiri2 daca se desparte o parcela de un imobil. 3ezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr*un imobil2 se ,ace impreuna cu sarcinile care 7re8eaza imobilul. "mobilul 7re8at cu sarcini nu poate ,i alipit la un alt imobil2 ci 8a ,orma2 in caz de dezlipire2 un imobil separat. *************** 'rt. 66 a ,ost modi,icat de pct. 67 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 65 (1) "n caz de alipire sau dezlipire2 se 8or e,ectua transcrieri2 daca o parcela trece dintr*o carte ,unciara in alta2 sau reinscrieri2 daca2 dezlipindu*se o parcela2 aceasta se 8a trece in aceeasi carte ,unciara ca un imobil de sine statator. (2) 3aca se transcrie o parte din parcela intr*o alta carte ,unciara2 se 8a ,orma un imobil distinct cu numar cadastral nou2 iar restul se inscrie in 8ec9ea carte ,unciara2 cu mentionarea noului numar cadastral si a supra,etei imobilului2 iar daca toate imobilele inscrise intr*o carte ,unciara au ,ost transcrise2 aceasta se 8a inc9ide si nu 8a mai putea ,i redescbisa pentru noi inscrieri. *************** 'rt. 65 a ,ost modi,icat de pct. 65 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 66 !ai multi proprietari nu pot ,i inscrisi in aceeasi carte ,unciara decat daca se 7asesc in cazul coproprietatii2 caz in care se 8a arata partea indi8iza a ,iecarui proprietar. *************** 'rt. 66 a ,ost modi,icat de pct. 69 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

'(#. 67 (1) 3aca un imobil cu constructie * condominiu *2 din care unele parti sunt comune indi8ize iar restul sunt indi8iduale2 se intocmeste o carte ,unciara colecti8a pentru intrea7a constructie2 si cate o carte ,unciara indi8iduala pentru ,iecare proprietate indi8iduala care poate ,i reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta4 prin asimilare2 poate ,i de,init condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari2 din cadrul cladirii de locuit2 in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna. (2) 3reptul de proprietate comuna ,ortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se 8alori,ica numai impreuna cu dreptul de proprietate e+clusi8a care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta. *************** 'rt. 67 a ,ost modi,icat de pct. 5 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 65 (1) "mobilele ce apartin domeniului public si domeniului pri8at al statului sau2 dupa caz2 al unitatii administrati8*teritoriale2 se 8or inscrie in carti ,unciare speciale ale unitatii administrati8* teritoriale pe care sunt situate2 cu e+ceptiile pre8azute de le7e. (2) /artile ,unciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale o,iciului de cadastru si publicitate imobiliara. *************** 'rt. 65 a ,ost modi,icat de pct. 51 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. /'&. 2 &rocedura de inscriere in cartea ,unciara '(#. 69 (1) /ererea de inscriere in cartea ,unciara se 8a depune la birourile teritoriale ale o,iciului teritorial si 8a ,i insotita de inscrisul ori7inal sau de copia le7alizata de pe acesta2 prin care se constata actul sau ,aptul :uridic a carui inscriere se cere4 copia le7alizata se 8a pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. (2) "n cazul 9otararii :udecatoresti2 se 8a prezenta o copie le7alizata2 cu mentiunea ca este de,initi8a si ire8ocabila. (3) /ererile de inscriere se 8or inre7istra de indata in re7istrul de intrare2 cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronolo7ica a depunerii lor. (6) 3aca mai multe cereri au ,ost depuse deodata la acelasi birou teritorial2 drepturile de ipoteca si pri8ile7iile 8or a8ea acelasi ran72 iar celelalte drepturi 8or primi numai pro8izoriu ran7 e7al2 urmand ca prin :udecata sa se 9otarasca asupra ran7ului si asupra radierii inc9eierii ne8alabile.

(5) "nscrierile in cartea ,unciara se e,ectueaza la cererea partilor interesate2 cu e+ceptia cazurilor in care le7ea pre8ede inscrierea din o,iciu4 cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se a,la cartea ,unciara in care urmeaza sa se ,aca inscrierea. (6) "ntabularea sau inscrierea pro8izorie poate ,i ceruta de orice persoana care2 potri8it inscrisului ori7inal2 9otararii :udecatoresti sau 9otararii autoritatii administrati8e2 urmeaza sa stramute2 sa constituie2 sa modi,ice2 sa dobandeasca sau sa stin7a un drept tabular. (7) "nscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot ,i cerute% a) de mandatarul 7eneral al celui indrituit4 b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept. (5) /reditorul a carui creanta certa si e+i7ibila este do8edita printr*un inscris sau printr*o 9otarare :udecatoreasca2 ori in cazurile anume pre8azute de le7e printr*o decizie a autoritatii administrati8e2 8a putea cere instantei2 in numele si in ,olosul debitorului sau2 inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) 3ebitorul care a platit 8alabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea ,unciara poate cere radierea ipotecii2 daca in,atiseaza inscrisul ori7inal al cesiunii si c9itanta do8editoare a platii. *************** 'rt. 69 a ,ost modi,icat de pct. 52 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 5 (1) "n cazul in care re7istratorul admite cererea2 dispune intabularea sau inscrierea pro8izorie prin inc9eiere2 daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii% a) este inc9eiat cu respectarea ,ormelor prescrise de le7e4 b) indica numele partilor4 c) indi8idualizeaza imobilul printr*un identi,icator unic4 d) este insotit de o traducere le7alizata2 daca actul nu este intocmit in limba romana4 e) este insotit2 dupa caz2 de o copie a e+trasului de carte ,unciara pentru autenti,icare sau a certi,icatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului. (2) "nc9eierea 8a cuprinde determinarea dreptului sau a ,aptului2 indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii ,unciare2 precum si a partii cartii ,unciare in care urmeaza a se ,ace inscrierea. 3e asemenea2 se 8or indica pozitiile ce au ,ost radiate si numele celui in ,a8oarea sau impotri8a caruia s*au ,acut inscrierile2 indi,erent de ,elul lor. (3) "n cazul2 in care identi,icarea cadastrala a imobilului nu este posibila2 pe baza datelor e+istente2 8or ,i ,olosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate con,orm pre8ederilor prezentei le7i. ************** 'lin. (1) al art. 5 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. &artea introducti8a si litera a) a alin. (1) al art. 5 au ,ost modi,icate de pct. 5 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6.

'rt. 5 a ,ost modi,icat de pct. 53 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

'(#. 51 3aca se constata ca cererea de inscriere in cartea ,unciara nu intruneste conditiile le7ale2 se 8a respin7e printr*o inc9eiere moti8ata. 3espre respin7erea cererii se 8a ,ace mentiune in re7istrul de intrare2 in dreptul inre7istrarii acesteia precum si in cartea ,unciara. ************** 'rt. 51 a ,ost modi,icat de pct. 56 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 52 (1) "nc9eierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau ,apt :uridic2 precum si celorlalte persoane interesate potri8it mentiunilor din cartea ,unciara2 cu pri8ire la imobilul in cauza2 in termen de 15 de zile de la pronuntarea inc9eierii2 dar nu mai tarziu2 de 3 de zile de la data inre7istrarii cererii. (2) "nc9eierea de inscriere sau de respin7ere poate ,i atacata cu plan7ere2 in termen de 15 zile de la comunicare2 la biroul teritorial. &lan7erea impotri8a inc9eierii se depune la biroul teritorial si se 8a inscrie din o,iciu in cartea ,unciara. -,iciul teritorial este obli7at sa inainteze plan7erea :udecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se a,la imobilul2 insotita de dosarul inc9eierii si copia cartii ,unciare. (3) Botararea pronuntata de :udecatorie poate ,i atacata cu apel. (6) Botararea :udecatoreasca de,initi8a si ire8ocabila se comunica2 din o,iciu2 biroului teritorial de catre instanta care s*a pronuntat ultima asupra ,ondului. (5) "nscrierea ,acuta in temeiul acestei 9otarari :udecatoresti isi produce e,ectele de la inre7istrarea cererii de inscriere la biroul teritorial. (6) "n cazul respin7erii plan7erii prin 9otarare :udecatoreasca de,initi8a si ire8ocabila2 notarile ,acute se radiaza din o,iciu. ************** 'lin. (2) al art. 52 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (2) al art. 52 a ,ost modi,icat de pct. 6 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6. 'lin. (1)2 (2)2 (3) si (6) ale art. 52 au ,ost modi,icate de pct. 55 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (5) si (6) ale art. 52 au ,ost introduse de pct. 56 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 53

(1) "nscrierile si radierile e,ectuate in cartile ,unciare nu pot ,i recti,icate decat pe baza 9otararii instantei :udecatoresti de,initi8a si ire8ocabila sau pe cale amiabila2 in baza unei declaratii date in ,orma autentica2 de titularul tabular2 respecti8 de titular2 in baza unei documentatii cadastrale. (2) &re8ederile art. 52 se 8or aplica in mod corespunzator. *************** 'lin. (1) ale art. 53 a ,ost modi,icat de pct. 57 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 56 (1) "n cazul in care o carte ,unciara urmeaza a ,i intocmita ori cottipletata pria inscrierea unui imobil care nu a ,ost cuprins in nici o alta carte ,unciara2 precum si in cazul in care o carte ,unciara a ,ost distinsa2 pierduta ori a de8enit ne,olosibila2 in tot sau in parte2 din di,erite cauze2 intocmirea2 completarea si reconstituirea2 dupa caz2 se ,ace de catre re7istratorul de la biroul teritorial2 la cerere sau din o,iciu2 cu acordul celor interesati pe baza unei inc9eieri. "n acest scop se ,olosesc toate inscrisurile si documentatiile te9nice e+istente2 pri8itoare la imobilele in cauza2 precum si situatia dreptului de proprietate. (2) "nc9eierea poate ,i atacata2 dupa caz2 in conditiile art. 52 alin. 2. *************** 'lin. (1) ale art. 56 a ,ost modi,icat de pct. 55 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 55 (1) Erorile materiale sa8arsite cu prile:ul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta2 prin inc9eiere moti8ata2 de catre re7istratorul de la biroul teritorial2 la cerere sau din o,iciu2 cu comunicarea acesteia persoanei interesate. (2) "n acest caz se 8or aplica2 prin asemanare2 dispozitiile art. 35*6 . *************** 'lin. (1) ale art. 55 a ,ost modi,icat de pct. 59 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 56 (1) $otarul public care a intocmit actul pri8itor la un drept tabular este obli7at sa ceara din o,iciu inscrierea in cartea ,unciara la biroul teritorial in a carei raza de acti8itate se a,la imobilul. 3espre e+ercitarea acestei obli7atii se 8a ,ace mentiune e+presa in cuprinsul actului sau2 dupa caz2 al certi,icatului de mostenitor. !entiunea se 8a ,ace in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s*a desc9is carte ,unciara sau e+ista documentatie cadastrala. La autenti,icarea actelor prin care se constituie2 se modi,ica sau se stin7e un drept real imobiliar2 notarul public 8a solicita un e+tras de carte ,unciara pentra autenti,icare sau2 dupa caz2 certi,icat de sarcini. &e perioada 8alabilitatii e+trasului de carte ,unciara pentru autenti,icare2 re7istratorul nu 8a e,ectua nici un ,el de inscriere in cartea ,unciara2 cu e+ceptia aceleia pentru care a ,ost eliberat e+trasul.

(2) "nstanta :udecatoreasca 8a transmite2 in termen de 3 zile2 9otarirea ramasa de,initi8a si ire8ocabila2 constituti8a sau declarati8a asupra unui drept real sau imobiliar2 la biroul de carte ,unciara al :udecatoriei in a carei raza de acti8itate se a,la imobilul. (3) "nstanta :udecatoreasca nu 8a trece la dezbaterea in ,ond a actiunii pri8ind des,iintarea actului :uridic supus inscrierii2 daca acesta nu a ,ost inscris2 in prealabil2 pentru in,ormare2 in cartea ,unciara. ************** 'lin. (1) al art. 56 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'lin. (1) al art. 56 a ,ost modi,icat de pct. 7 din LEGE' nr. 699 din 12 noiembrie 2 62 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 1. 69 din 17 noiembrie 2 6. 'lin. (1) ale art. 56 a ,ost modi,icat de pct. 6 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 56>1 (1) 3reptul de proprietate dobandit prin construire se 8a putea inscrie in cartea ,unciara pe baza unui certi,icat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul2 prin care se atesta2 cand este cazul2 ,aptul ca proprietarul a edi,icat constructiile in con,ormitate cu autorizatia de construire eliberata potri8it le7ii2 precum si a unei documentatii cadastrale. (2) "poteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intre7ul sau2 sau asupra cotei parti apartinand unui coproprietar. 3aca ipoteca s*a constituit asupra unei parti din constructie2 ea 8a ,i inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indi8ize. (3) "poteca constituita asupra unui bun 8iitor se poate intabula in conditiile le7ii pri8ind creditul ipotecar pentru in8estitiile imobiliare2 daca in prealabil a ,ost notata e+istenta autorizatiei de construire si notarea procesului 8erbal de receptie partiala. (6) "n toate cazurile cand prin le7e se acorda un pri8ile7iu imobiliar sau o ipoteca le7ala pentru 7arantarea 8reunui drept sau creante2 acestea se 8or inscrie din o,iciu in cartea ,unciara2 cu e+ceptia situatiei in care partile renunta in mod e+pres la acest bene,iciu4 inscrierea pri8ile7iului sau a ipotecii le7ale se ,ace2 de re7ula2 in temeiul inscrisului din care rezulta creanta pri8ile7iata sau care con,era dreptul de a lua o inscriptie ipotecara. (5) &ri8ile7iile sau ipotecile le7ale se 8or inscrie pentru suma pre8azuta in inscris4 daca creanta nu este determinata2 pentru suma ma+ima aratata in cerere2 precum si cuantumul dobanzii. "n toate cazurile2 pri8ile7iile se inscriu si capata ran7 numai in conditiile determinate de le7ea care le*a instituit2 iar in lipsa 8reunei mentiuni in aceasta le7e2 ele primesc ran7 potri8it dispozitiilor le7ale pri8itoare la inscrierea ipotecilor. (6) /and in inscrisul do8editor al 8anzarii se in8edereaza ca pretul nu a ,ost platit ori nu a ,ost platit in intre7ime2 pri8ile7iul pentru 7arantarea pretului datorat se inscrie din o,iciu2 in ,olosul 8anzatorului. (7) 3aca 8anzarea a ,ost des,iintata2 pri8ile7iul se 8a radia din o,iciu. (5) 3ispozitiile alin. (6) se 8or aplica in mod corespunzator in cazul sc9imbului sau impartelii2 pentru di,erenta de 8aloare datorata in bani.

(9) &ri8ile7iul pentru 7arantarea pretului datorat de coproprietarul ad:udecatar al imobilului supus impartelii se 8a inscrie in temeiul actului de ad:udecare. (1 ) 3aca ipoteca creantei no8ate a ,ost rezer8ata pentru 7arantarea noii creante2 aceasta se 8a inscrie2 in ran7ul 8ec9ii ipoteci sau 8ec9iului pri8ile7iu2 in temeiul inscrisului care ,ace do8ada no8atiunii. (11) /el subro7at in drepturile creditorului ipotecar sau pri8ile7iat 8a putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau pri8ile7iului in temeiul inscrisurilor ce do8edesc subro7area. ***************** 'rt. 56>1 a ,ost introdus de pct. 61 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 57 'bro7at. ************** 'rt. 57 a ,ost abro7at de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6.

6 publicata in

#"#L)L """ 3ispozitii tranzitorii2 sanctiuni si dispozitii ,inale /'&. 1 3ispozitii tranzitorii '(#. 55 (1) "nscrierile ,acute in con,ormitate cu actele normati8e in 8i7oare in re7istrul de transcriptiuni si inscriptiuni2 in cartile ,unciare si in cartile de publicitate ,unciara2 inainte de data intrarii in 8i7oare a prezentei le7i2 isi 8or produce si dupa aceasta data e,ectele pre8azute2 cu e+ceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au ,ost a,ectate in orice mod prin e,ectul le7ii. (2) #oate documentele de e8identa si publicitate imobiliara se preiau si se conser8a de catre birourile teritoriale din cadrul o,iciilor teritoriale in a caror raza de acti8itate se a,la imobilele. (3) E+ecutarea silita imobiliara 8a urma dispozitiile /odului de procedura ci8ila si pentru actele de e+ecutare incepute potri8it Le7ii L; din anul 15512 cu modi,icarile aduse prin Le7ea nr. 56 din anul 1912. ***************** 'lin. (2) al art. 55 a ,ost modi,icat de pct. 62 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 59 'ctul :uridic pri8ind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar2 8alabil inc9eiat anterior intrarii in 8i7oare a prezentei le7i2 netranscris in re7istrul de transcriptiuni si inscriptiuni or2 dupa caz2 neinscris in cartea ,unciara2 isi produce e,ectele la data inscrierii in cartea ,unciara2

potri8it pre8ederilor prezentei le7i. 'ctul sub semnatura pri8ata2 8alabil inc9eiat2 8a ,i luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in 8i7oare a Le7ii ,ondului ,unciar nr. 15C1991. ***************** 'rt. 59 a ,ost modi,icat de pct. 63 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 6 (1) "n re7iunile de carte ,unciara supuse 3ecretului*Le7e nr. 115C1935 pentru uni,icarea dispozitiunilor pri8itoare la cartile ,unciare sau2 dupa caz2 Le7ii nr. 262C1967 pentru trans,omiarea cartilor ,unciare pro8izorii din @ec9iul (e7at in carti de publicitate ,unciara2 inscrierile pri8itoare la imobile2 cuprinse in cartile ,unciare sau2 dupa caz2 in cartile de publicitate ,unciara2 8or continua sa ,ie ,acute in aceste carti2 cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei le7i. (2) "n re7iunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare2 pana la desc9iderea cartii ,unciare2 pri8ile7iile si ipotecile le7ale2 sec9estrul2 urmarirea imobilului2 a ,ructelor si 8eniturilor sale2 punerea in miscare a actiunii penale2 precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale pri8itoare la imobilele neinscrise in cartea ,unciara 8or continua sa ,ie inscrise in 8ec9ile re7istre de publicitate imobiliara. (3) "n cazul inscrierii unei constructii2 a dezmembrarii sau alipirii unui corp ,unciar inscris intr*o carte ,unciara intocmita in baza 3ecretului*Le7e nr. 115C19352 precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul le7ilor ,unciare2 pentru imobilul desprins se 8a desc9ide o noua carte ,unciara2 potri8it pre8ederilor prezentei le7i. ************** 'rt. 6 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6. 'rt. 6 a ,ost modi,icat de pct. 66 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 61 (1) 'ctele si ,aptele :uridice pri8ind imobilele situate pe un teritoriu administrati82 pentru care nu s*au de,initi8at documentele cadastrului 7eneral2 se 8or inscrie in cate o carte ,unciara. "n aceleasi conditii2 se 8or inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul le7ilor ,unciare. La cererea de inscriere se 8a atasa documentatia cadastrala la care se re,era inscrierea2 intocmita de o persoana ,izica sau :uridica autorizata de '7entia $ationala sau de o,iciile teritoriale2 dupa caz. /ontinutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre '7entia $ationala. (2) 'bro7at. (3) 'bro7at. ************** 'lin. (1) al art. 61 a ,ost modi,icat de pct. 65 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. 'lin. (2) si (3) ale art. 61 au ,ost abro7ate de pct. 66 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

'(#. 62 !odul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii2 ordinii publice si al si7urantei nationale se 8a stabili de catre aceste or7ane2 impreuna cu '7entia $ationala. ************** 'rt. 62 a ,ost modi,icat de pct. 67 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 63 3aca se constata unele di,erente intre supra,etele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren2 rezultata din masuratorilor e+ecutate pentru intocmirea cadastrului 7eneral2 consiliile locale 8or instiinta pe proprietarii interesati. &lusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrati8*teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza. &lusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care e,ectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor. '(#. 66 -rice neintele7eri cu pri8ire la identi,icarea si masurarea parcelelor de teren2 precum si cu pri8ire la proprietarii acestora2 se 8or solutiona de catre instantele :udecatoresti. '(#. 65 (1) '7entia $ationala intocmeste2 in termen de 3 de zile de la data intrarii in 8i7oare a prezentei le7i2 re7ulamentul de or7anizare si ,unctionare a birourilor teritoriale din cadrul o,iciilor teritoriale. (2) &ersoanele autorizate pri8ind des,asurarea acti8itatii de realizare si de 8eri,icare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului2 7eodeziei si carto7ra,ei de catre persoanele ,izice si :uridice autorizate pe teritoriul (omaniei2 8or proceda2 in baza le7ii speciale2 la constituirea unei uniuni pro,esionale. ************** 'rt. 65 a ,ost modi,icat de pct. 65 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. /'&. 2 0anctiuni '(#. 66 (1) !inisterul 'dministratiei si "nternelor2 prin '7entia $ationala2 este imputernicit sa controleze acti8itatea tuturor persoanelor ,izice si :uridice2 care des,asoara acti8itati pe teritoriul (omaniei in domeniile cadastrului2 7eodeziei si carto7ra,iei. (2) /onstituie contra8entii urmatoarele ,apte% a) ,olosirea in documente o,iciale a datelor cu pri8ire la proprietari2 terenuri sau constructii2 altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei le7i4 b) re,uzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de e+ecutie pentru realizarea lucrarilor de cadastru2 a celor 7eodezice2 topo7ra,ice si ,oto7rammetrice2 cu e+ceptia

!inisterului 'pararii $ationale2 !inisterului 'dministratiei si "nternelor2 0er8iciului (oman de "n,ormatii2 0er8iciului de "n,ormatii E+terne2 0er8iciului de &rotectie si &aza si persoanelor :uridice din sectorul de aparare4 c) re,uzul de a pune la dispozitia '7entiei $ationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin2 cu e+ceptia !inisterului 'pararii $ationale2 !inisterului 'dministratiei si "nternelor2 0er8iciului (oman de "n,ormatii2 0er8iciului de "n,ormatii E+terne2 0er8iciului de &rotectie si &aza si persoanelor :uridice din sectorul de aparare4 d) publicarea2 di,uzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor2 documentelor si in,ormatiilor de specialitate elaborate sau a,late in administrarea '7entiei $ationale ori unitatilor subordonate ,ara acordul acestora2 dupa caz4 e) e+ecutarea lucrarilor de 7eodezie2 carto7ra,ie2 cadastru2 ,oto7rammetrie si teledetectie ,ara a8izele de e+ecutie eliberate de '7entia $ationala sau de o,iciile de cadastru si publicitate imobiliara2 dupa caz4 ,) realizarea si 8eri,icarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului2 7eodeziei si carto7ra,iei2 ,ara autorizatie le7ala4 7) nerespectarea sau incalcarea re7ulamentelor2 normelor2 metodolo7iilor si standardelor din domeniile cadastrului2 7eodeziei si carto7ra,iei2 precum si din domeniul publicitatii imobiliare4 9) nerespectarea pre8ederilor le7ale cu pri8ire la intocmirea2 e8identa2 multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret4 i) intocmirea de acte translati8e de proprietate ,ara e+tras de carte ,unciara. (3) .aptele pre8azute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2. . lei la 5. . lei2 iar cele pre8azute la lit. c) * i) cu amenda de la 1 . . lei la 2 . . lei siCsau suspendarea autorizatiei. (6) 'menzile se aplica persoanelor ,izice si :uridice2 dupa caz2 si se 8or actualiza prin ordin al ministrului administratiei si internelor2 pe baza indicilor de in,latie stabiliti de "nstitutul $ational de 0tatistica. ************** 'rt. 66 a ,ost modi,icat de pct. 69 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 67 (1) /onstatarea contra8entiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre '7entia $ationala2 prin imputernicitii sai. (2) /ontra8entiilor pre8azute in prezenta le7e le sunt aplicabile dispozitiile -rdonantei Gu8ernului nr. 2C2 1 pri8ind re7imul :uridic al contra8entiilor2 aprobata cu modi,icari si completari prin Le7ea nr. 15 C2 22 cu modi,icarile si completarile ulterioare. (3) 3e7radarea sau distra7erea bornelor2 reperelor2 marcilor de ni8elment si a semnalelor din reteaua 7eodezica nationala2 amplasate in subsol2 pe sol sau pe constructii sau impiedicarea unor masuri de conser8are a acestor bunuri2 constituie in,ractiune de distru7ere si se pedepseste potri8it pre8ederilor art. 217 din /odul penal.

(6) 3e asemenea2 constituie in,ractiune de tulburare de posesie si se pedepseste2 potri8it pre8ederilor art. 22 din /odul penal2 modi,icarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate2 in,iintarea sau mutarea semnelor de 9otar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ,erate2 dramurilor2 canalelor2 aeroporturilor2 porturilor2 cailor na8i7abile2 delimitarilor de 9otare cadastrale2 sil8ice2 7eolo7ice si miniere2 ,ara aprobarea pre8azuta de le7e. ************** 'rt. 67 a ,ost modi,icat de pct. 7 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. /'&. 3 3ispozitii ,inale '(#. 65 (1) "n termen de 1 zile de la data de,initi8arii lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului 7eneral pe o unitate administrati8*teritoriala * comuna2 oras sau municipiu2 o,iciul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele te9nice cadastrale de pe teritoriul ,iecarei unitati administrati8*teritoriale2 in 8ederea intocmirii din o,iciu a cartilor ,unciare ale imobilelor. (2) -,iciile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza2 pastreaza si asi7ura conser8area copiilor de si7uranta de pe documentele de cadastru2 7eodezie2 carto7ra,ie si publicitate imobiliara2 inclusi8 de pe micro,ilme sau suporturi in,ormatice. ************** 'rt. 65 a ,ost modi,icat de pct. 71 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 65>1 0istemele in,ormationale speci,ice domeniilor de acti8itate se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respecti8e. ************** 'rt. 65>1 a ,ost introdus de pct. 72 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 69 'bro7at. **************** 'rt. 69 a ,ost abro7at de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 1.

1 publicata in

'(#. 7 'bro7at. ************** 'rt. 7 a ,ost abro7at de pct. 73 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5.

52

'(#. 71 (1) "n,ormatiile re,eritoare la reteaua 7eodezica nationala2 9artile o,iciale2 cadastrul 7eneral si publicitatea imobiliara sunt in,ormatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea '7entiei $ationale prin unitatile subordonate. 'ceste in,ormatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane ,izice sau :uridice contra cost2 cu e+ceptia in,ormatiilor pri8ind si7uranta nationala. (2) "n,ormatiile mentionate mai sus pot ,i consultate 7ratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in 8ederea realizarii proiectelor de interes national. ***************** 'rt. 71 a ,ost modi,icat de -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 7 din 17 mai 2 1 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 266 din 23 mai 2 1. 'rt. 71 a ,ost modi,icat de pct. 76 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. '(#. 72 (1) &rezenta le7e intra in 8i7oare la 9 de zile de la publicarea ei in !onitorul -,icial al (omaniei. (2) La data ,inalizarii lucrarilor de cadastru 7eneral si a re7istrelor de publicitate imobiliara pentru intre7 teritoriul administrati8 al unei unitati administrati8*teritoriale isi inceteaza aplicabilitatea2 pentru teritoriul respecti82 urmatoarele dispozitii le7ale% * art. 1.5 12 1.5 2 si 1.516*1.523 din /odul ci8il4 * art. 71 *72 din /odul de procedura ci8ila2 cu e+ceptia pre8ederilor re,eritoare la amanet4 * 3ecretul*le7e nr. 115 din 27 aprilie 1935 pentru uni,icarea dispozitiilor re,eritoare la cartile ,unciare2 publicat in !onitorul -,icial2 &artea "2 nr. 95 din 27 aprilie 19352 cu modi,icarile ulterioare4 * Le7ea nr. 262 din 12 iulie 1967 pentru trans,ormarea cartilor ,unciare pro8izorii din 8ec9iul (e7at in carti de publicitate ,unciara2 publicata in !onitorul -,icial nr. 157 din 12 iulie 19672 cu modi,icarile ulterioare4 * 3ecretul nr. 2.162 din 12 iunie 193 pentru ,unctionarea cartilor ,unduare centrale pentru caile ,erate si canaluri4 * Le7ea L; din anul 1551 pri8itoare la e+ecutarea silita imobiliara2 cu modi,icarile ulterioare. (3) 3upa de,initi8area cadastrului la ni8elul intre7ii tari2 se abro7a% * art. 1.5 12 1.5 2 si 1.516*1.523 din /odul ci8il4 * art. 71 *72 din /odul de procedura ci8ila2 cu e+ceptia pre8ederilor re,eritoare la amanet4 * 3ecretul*le7e nr. 115 din 27 aprilie 1935 pentru uni,icarea dispozitiilor re,eritoare la cartile ,unciare2 publicat in !onitorul -,icial2 &artea "2 nr. 95 din 27 aprilie 19352 cu modi,icarile ulterioare4 * Le7ea nr. 262 din 12 iulie 1967 pentru trans,ormarea cartilor ,unciare pro8izorii din 8ec9iul (e7at in carti de publicitate ,unciara2 publicata in !onitorul -,icial nr. 157 din 12 iulie 19672 cu modi,icarile ulterioare4

* 3ecretul nr. 2.162 din 12 iunie 1935 pentru ,unctionarea cartilor ,unduare centrale pentru caile ,erate si canaluri4 * Le7ea L; din anul 1551 pri8itoare la e+ecutarea silita imobiliara2 cu modi,icarile ulterioare. (6) La data intrarii in 8i7oare a prezentei le7i se abro7a% * art. 37*63 din Le7ea ,ondului ,unciar nr. 59 din 29 octombrie 19762 publicata in =uletinul -,icial nr. 135 din 5 noiembrie 19762 cu modi,icarile ulterioare4 * ane+a nr. 1 la 3ecretul nr. 166C1955 pri8ind in,iintarea colecti8elor de lucrari cadastrale4 * 3ecretul nr. 3 5 din 15 septembrie 1971 pri8ind acti8itatea 7eodezica2 topo,oto7rammetrica si carto7ra,ica2 precum si procurarea2 detinerea si ,olosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta acti8itate2 publicat in =uletinul -,icial nr. 111 din 26 septembrie 19714 * orice alte dispozitii contrare prezentei le7i. ****************** &artea introducti8a a alin. (2) al art. 72 a ,ost modi,icata de pct. 75 al art. " din #itlul ;"" din LEGE' nr. 267 din 19 iulie 2 52 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 653 din 22 iulie 2 5. ' se 8edea si -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 291 din 29 decembrie 2 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 7 6 din 29 decembrie 2 2 care modi,ica in mod corespunzator pre8ederile Le7ii nr. 7C1996. ****************** $-#'% 'rt. "" din -(3-$'$#' 3E )(GE$#' nr. 61 din 27 mai 2 6 publicata in !-$"#-()L -."/"'L nr. 5 9 din 7 iunie 2 6 pre8ede% 1(1) &ana la preluarea lor2 birourile de carte ,unciara si personalul acestora isi 8or continua acti8itatea in cadrul :udecatoriilor2 in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului "" cap. "" din Le7ea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7C19962 cu modi,icarile si completarile ulterioare2 si ale -rdinului ministrului :ustitiei nr. 2.371C/C1997 pentru aprobarea (e7ulamentului de or7anizare si ,unctionare a birourilor de carte ,unciara ale :udecatoriilor2 cu modi,icarile ulterioare. (2) =irourile de carte ,unciara din cadrul :udecatoriilor 8or continua sa colecteze ta+ele si tari,ele cu pri8ire la acti8itatea de publicitate imobiliara pana la data la care 8or ,i preluate e,ecti8 de o,iciile de cadastru si publicitate imobiliara1.

'ceasta le7e a ,ost adoptata de /amera 3eputatilor in sedinta din 5 ,ebruarie 19962 cu respectarea pre8ederilor art. 76 alin. (1) din /onstitutia (omaniei. &(E0E3"$#ELE /'!E(E" 3E&)#'#"L-( '3("'$ $'0#'0E

'ceasta le7e a ,ost adoptata de 0enat in sedinta din 12 ,ebruarie 19962 cu respectarea pre8ederilor art. 76 alin. (1) din /onstitutia (omaniei. p. &(E0E3"$#ELE 0E$'#)L)" "-$ 0-L/'$) ******************