Sei sulla pagina 1di 9

INSPECTORATUL $COLARJI,DETEAN BIHOR

M.srlvl Data lc .o2.2o14

MINISTERU]-

ErlJcA:r:: NAIONALa

CATRE CENTRELEDE COMUNICARE,

gcolare Ve rugemsa transmitet! unitetilor arondate centrului In atentia Conducerilor Unitdtilor de lnvdlimAnt.

Vdingtiinldm ci incepdnd cu data de 10.02.2014, s-arevizuit Procedurd privind gidesfdgurarea gcolare Operationale organizarea excursiilor in unit5file de judetul invetemant din Bihor. profesorale giafigati. in cadrul Rugem a fi prelucrate consiliilor poate gi pesite-ul: Procedura operationale fi consultat5 www.isibihor.ro, la Educatie Permanente FormalA-Non Formala. sectiunea

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ProlDaniel

INSPECTOR SCOLAR Proi

Oradea Str. Mihai Emincsd tu. 11,410019,

+40(0) 25941 6454 Tel Tel.fa! +4 (0)1359 a3 62 07, +40(0)2s94180 14 lax 140lo) 25947 0222, Wcbrl^'w.isjbilal.lq E mail isibihortalahoo.om

PROCEDURA OPERATTONATA l5JBihor unitS!ile Privind oraganizarea sidesfaturareaexcursiilorscolarein Departamentul judlul gcolar 2013-2014 Bihor in anul de invet;m6nt din DESCENTRALIZARE 9IMANAGEMENT INSTITUJIONAT. DEZVOLTAREA RESURSEIUMANE

Editiar 1 Nr.deex:3
Revizia:1 Nr.de ex:3 Pagine l din 5

Exemplar nr.3

EDITIEI SAU VERIFICAREA SIAPROBAREA RESPONSABILILOR CUELABORAREA. 1. LISTA PROCEDURII OPERATIONALE: A REVIZIEI iN CADRUL EDITIEI DUPA CAZ.

Elemente privind responsabilii/ Operaliunea


I

Numele ti Plenumele

Functia

Data

Semndtura

2 Prof. Mioara Tigan

1.1.

L.2. 1.3.

de 06.01.2 Inspector tcolar educalie 0r4 specialitate: pefmanentS 9i educativd acdvitate formalS $inonformal; 27.O7.2 Avram lnspector Verificaae Prof.Nicolae 9colar generaladjunct 014 gcolar Inspector 31.01.2 ProT. uantel Aprobare general Dt4 Negfean 37.O\.2 Tigan Inspector de ProF. Mioara Arhivare 9colar specialitate: educalie 014 permanent, Elaborare

a Jr,
L

4,6.rc ryJi
ffi"; [3\H q
T1'! \fJfcr {=A"j Y*i>)

v,t

EDITIILOR E LORPROCEDURI PROCEDURII iN CADRUL EDITIILOR SI A REVIZIILOR 2. STTUATIA OPERATIONALE:

Edilia/revizia in cadrul editiei 7 2,L, 1 Edilia

Componenta revizuitd 2

Modalitateareviziei

Datala carese aplicE prevederile editieisau reviziei 4 01.10.2012

OPERATIONA PROCEDURA excursiilor 5colareinunitile desfeturarea ti Departamentul Privindoraganizarea 2013-2014 judelul in anul Bihor Scolar de inv5lem6ntdin DESCENTRALIZARE 5I MANA6EMENT INSTITUTIONAL. DEZVOLTAREA RESURSEIUMANE

Edilia:1 Nr.de xi 3 Revizia:1 Nr. de ex: 3 2 din 5 Pagina

2.2,

1 Revizia 2 Revizia

GENERALE PROCEDURII EDITIEI DIN CADRUL REVIZIA Saopul Exem- Departament prar difuzirii
nf.

Func!ia

Nume9i Prenume 5

Data primirii
6

Semndt ura 7

1 Aprobare Avizare

2
l

Conducere

3.3. Aplicare

3.4.

Alte scopuri

c.A. \ rJ" Negrean lnspecror Prof. Dantel gcolar Seneral q:l Prof.Nicolae 27.ol.nw I Inspector conducere general gcolar adiunct FI-.ih \ conform lnspector Unitdli statuluide gcolaride $colare !FL rl-7' specialitate functiiaprobat tuturol prinCentrele de comunicare Trimis

hH=

b\\ (M", tlit{ ]a


74

dei!!!!!tui4!unitiTilor

GENEMLE: PRODUCERII 4. SCOPUL excursiile 9ise aprobe modulincareseorganizeaz; procedurd stabilegte Prezenta diniudetulBihor' deinvdtdmAnt unitdlilor in cazul Scolare a exlrascolare' aciivit6lilor in I ealizarea pdr tilorimplicate ResponTabilriarea excursiilor. GENERALE: A PROCEDURII DEAPLICARE 5. DOMENIUL

seadreseaza: Procedura . Inspeclorului tcolar Seneral Management al Departamentului gcolar adjunct . Inspectorului general umane Resursei Dezvoltarea Institulional permanente pentru educalie 5inonformal; gcolar despecialitate . Inspectorului

_ -OPERATIONAd PROCEDURA lSl Bihor excursiilor tcolarein uni$lile lidesfaSurarea Departamntul Privindoraganizarea 2013-2014 anultcolar Bihorin deinv;Fmantdin iudetul DESCENTRALIZARE 5IMANAGEMENT tNSTtTUTIONAL. DEZVOLTAREA RESURSEIUMANE

Editia:1 Nr.de ex:3 Revizia:1 Nr. de ex: 3 Pagina 3 din 5

nr.3 Exmplar

. . .

deinv;!5m6nt unitd!ilor Directorilor deinveFmant din unitSlile didactice cadrelor deinv;ldmant unitate pdrinlilor dinfiecare Asocialiei

de de conducere' personalului didactic procedur; esteaplicabili Prezenta de din unit;!ile personalului de conducere lSlBihor, cadrul indrumare 9icontrolin inv:Fmentdinjude!ulBihor. dinjudelulBihor' procedur; seaplic;in toateunidliledeinvitSmant Aceastd DEREFERINTA: 6. DOCUMENTE
nr' 1/2011 Naiionale Edr.rcatiei 6.1. Legea Bihorj al S.l intern 5,2- Regulamentul preunlversitari de l^nv;eSmant o rganlzare :i funqionare a unitS!ilor 6.3. Regulamentulde or educative tiextragcolare-2005' a activitEli tcoLare M Ed.C de dezvoltare 6.4. Strategla iriginte' s p e c i f l c f u nctielde p r i v i n d a c t i v l t ; l i l e 2 0 0 9 0 9 5 1 3 2 / 1 0 6 . 5 .O f d i n u l M E C L n r ' 5'6'ord]nu]MEc|nr'3337108'03'2002'priv]ndact]vitateadesfS5uratedeconsilieru|pentrLrproie.te tarl cadrulunitelii de inv;iSmant preunivers glpro6rame educativetcolare tiextralcoLarein

GENERALE: PROCEDURII 7, DESCRIEREA ResponsabilitSti


de c;tr cadrul excurslel Propunerea saude cStreelvi/pirinll dldactic pre-zentre llul! i u6i ei consl a solicitarli exc !initiiil tcolare si cond!icerli clasei acordului ob!inerea PSriniiLof plS n n to ir P r e a t a r e a s o lc l t ; r i e x c u r s l e acestora. acord!l!i clasei 5i obtinrea u elev lor privind Realidea Lnnructaju pe e.t 9i scuritaie mportam d e co normele - cu proces'verbal. perloada excuBiel l ac L r n o : t i n t ai r i n l i l o f l adus P i ie t L r it a b e L Pro.es!v l e r b a l e s t e i n s od cr a r es e elevlLo numele cLrp in f zend o ri i x c u f s ic eu s e m n ; t u r i l le d e p l a s e a z be in a l ep A r i n t i L o r ' 2 - 3s 5 p t i r n 6 n l C uc e l p u t i n efectu;rii exculsiei ]^nalnta C uc e p l l l n 2 3 s ; P t ; m a n i inainteaefectuirii exc!rslei cadruldldactic/cadrele

didactic/cadrel CadrLrl

3siptSmanl Cucelpulin2 inalntafectu:rii excurciei

Cadru didactic/cadrele

os:Ptimana cucelpllin siei ii excirf ef ctu:f inaintea o sePt;manS cu celputin efectu;riiexcursii inalntea

cadruldidactic/cadrele

cadruldidactic/cadreLe

-OPERATIONATi PROCEDURA l9JBihor gcolareinunitS!il excursiilor dsfesurarea Privind oraganizarea Si Departamentul judtul anul Bihorin 9colar2013'2014 deinGtdmentdin DESCENTRALIZARE 9IMANAGEMENT rNsTlTUrloNAL. DEZVOLTAREA RESURSEIUMANE

Editia:1 Nr.de exi3 1 Revizia: Nr.de ex:3


4 din 5 Pagina

nr.3 Exemplar

7.7.

A v i z a t d e d i r e c t o fu un l i t a t itic o L a r e o sSPtSmane cu celpLrtln proiectului excLr6lei 9l a Completarea excursiei ef ectuiril p e s i t e inaintea u l m o d e l u l ! i p o s t a t c o n f o r m anexeLor, I u niteii tcolare avizatde directoru r5l Bihor, (2 exemplare). osiptem6n; Cucelputin proiectului excu6ieide catre Avizarea ectu:rii excursiei ef lnaintea i n s p e c t o re ud l ucativslincazuriexceptionale proiecte Proiectu de catrelnspectoriide striin;tate este aviztde excufsielin adj!nct lnsoectoruL scolarseneraL aferentePrograrnului ZiLeLe timpul programarea excuBiilorin le vit5

didactic/cadreLe Cadrul Directof !L implicat/implicate cadruL didactic/cadrele ul InsPctof implicat/implicate

PSrinlli

DERULAREAACTIVITATII SIRASPUNDERIiN 8. RESPONSABILITATI


qeneral Inspectorul scolar 8,1. saucompletare de rnodificare de activit;li inilierea efectuate pe baza analizai . Decide a proceduril publicd a procedurii de vizibilitate . Decide nivelul umaneResursei Dezvoltarea procedurii. respectarea . Avizeazd Siverific; stf;in;tate proiectele de excufsiein Avi?eaz; permanenU formald si nonfofrnal' de educatie scolaf 8.3,lnsoectorul gidesf;$urarea excursiilortcolarein privind organizarea procedura . ElaboreazS . deinvel;mant. unit6!ile procedura c;tre unititile $colare . Transrnite gcola re. unitSlii proiectul excursiei . Avizeaze 'inregistfeaz: avizate excursiilor . ;i arhiveaz;prolectele unitetiide invSt;ment: 8.4.Directorul proceduri prezenta didactice cadrelof . Aduce 9ia pSrinjilor la cunottinla procedurS cuprinsein actiuniLor . Monitorizeaz; organizarea prote4ia privind Instructajul altcolii, Intern pe baza Regulamentului . Elaboreaz; excursiei' pe perioada efectu:rii didacticinsolitor elevului 9i a cadrului excufsie deplasAriiin necesare . Avizeazi toatedocumenteLe proceduriiinunitateagcolare . Verifice respectarea didactice 8.5.Cadrele

OPERATIONATA PROCEDURA l5l Bihor excursiilor desfegurarea oraganizarea 9olareinuni!ile 5i Departamentul Privind 2013-2014 judelul Bihorin anul$colar deinv4imant din DESCENTRAIjZARE 5IMANAGEMENT INSTITUTIONAL DEZVOLTAREA RESURSEIUMANE

Editia:1 Nr. de x: 3 1 Reviriai Nr. de xi 3


Pagina 5 din5

nr.3 Exmplar

. .

la clase gcolar 5i la anului la inceputul Prelucreaz;, ti ori de cateori estenevoie, procedure. gedinlel cu p6rinlii,prezenta educativ consilierul I Scolii, sicomitetulde parinti im preun6 cu directoru intocme9te didactice a elevilor9i a cadrelor privindnormelede protectie9i securitate instructajul excursiei pe perioada deplasSfii prezenta Respectd ProcedurS,

de P;rinti 8-6.comitetul gisecuritate a normele de proteqie . Contribuie Instfuctajuluiprivind la realizarea pe perioada efedu;riiexcursiei' djdactice elevilor 9ia cadrelor procedurii. . Sprijin;respectarea a excursieiplanificate bunecondilii la reaizareain . colaboreaza didactice cu cadrele 9. Cuprins Numerul in cadrul procedurii generale
L,

procedurii din cadrul componentei Denumirea generale

Pagina

2, 3.

vefificarea lor cu elaborarea, 9i resPonsabll Lista cadrul caz, a fevizieiin editiesaudupS aprobarea operalionale edilieiproceduri ediliilor in cadrul ediliilor Situalia Sia reviziilor procedurii oPerationale

x
1 2

lrttcutL.a"d

p",-t*b

edilia b care sedifuzeazS

s a L ,d u p a c a 7 .r e v r i a d i " r( r d ' u l e d i l i e r o r o c e d L r i i operal:orale,

5. 6. 7. 8.

procedurii oPeralionale Scopul e operatiora a proceourii de aplicare Domeniu, activitdlii aplicabile de referinj; Documentele 0roceourare procedurgenerale Descrierea activit6lil in derularea Responsabilitdti ti r;spunderi Cuprins

4 5

iNS SEPREZIN'APENTRU

DE CAZABE SERI/ICIILOR 5ITRANSPOR| INAINiE DE CONiRACTAREA NTARE

Catre Bihor I I udetean tnspectorEtul Scola

Activ.Educative vizatlsJBihor- Insp.ScolaF

1'

'u unnumtrde destudii/asrcmenVtematid/'oncu6/resrival-ereduati vtinniinGmdedeplasarca/excuGialab6ra


-elevidincasele 5l un numerde cadredidacticeinsolitoare

ile, L Ma MiM

D idiliaE / reprocramati

Sosrea inapo'in lo.al tatea

7.

de o carerSspunde ColPcrlvul cadrcdidacd.elnsolitoarcarerlspundde5ecurltatelevllorrsubsennotiii6altatidielevituinoceottdexcu6ie' elevibt potticiponti An electnt lnstujrco decld.dfr pe proptto tdspuhdetecd voh dsiguro secunbteo $iintegrildteo ihleAdtdtii lat Jizke pentru osiguoteo cele civitizat de eanpatunent te nomele ti elevilot, ptuentdndu

1.

5. tude, et. l AN adultiLsoliton {p5rin1i,

3, cttre dep ecarede repetainainte prazenteicereri5lseva ri anexat rnstrudajul;levllorva absente a orelor progcmului derccupeGre OBanlzaea . Esteer.u6iaanualrcueleviiclaselo.primare,nunecesit'progrcmderccupeE
o o o e o r c at - d r I d e " L % L o d e / ! a " r c n u ' P d r J p I o C c Y d e r e ' L p 4 a ' " ritm proprluleme e predatein orelede a 'are au abseniat s' recuperezein Eleviitanicipanliindlvidual5eangajeazS E4rq." idhuc6tdepasaraseelectueaztintidpuprocramului5'olar,rcctpedeaateotlPartqpatelo

lestival/concuts/conpe{fii/ nobititdli in codtutunot


, pentrupnJ$ati si etevi,sew lacein felulumstor:

ptoiectelinontate (E*conenius' c9s'

11. AlteneniiunicuprtilaorganizareaSidesfiturareaexcurei: EL sponsotul u ns l u p d r t ad te0p,rn1l E SJ OMEdC Econsiiulloca le o c o s t u . ls GrupuLareindorafetru5aobllgatoriedeprimajutor/eslelnsoJit5decadrulmedlca


esleaslSumttla Cazarea coiduce.ea unittliideinveleme ainlomatonitateateritorla5depol4leasupdeplasS ielevilor

DIRECTO&

DE O SAPTAMANA1NAINTE CUCELPUTIN INITIINTARE SEPREINTA PENIRU PLECARE NOMINAL TABEL


excursia/tabirade studii/ agrement/tematici/ depLasarea/ participaniiila cuprinzand vdse-lp e o ada n colcu.s/rertval/-d

7uor"rr,*tii, a"ao,a^

sd Ie rcspeddm intocmoi eteplatdrcoin excutsiile ti tabercle tcotarc ti ne angajdnl CLASA ELEV. SEMNATURA cls.V'Vlll

"a

om luotla cunottntd rcsutiletle 'onPortare ti secuitate Ptivin'r

NR, 1.

N U M E L5 EI

PARINTE SEMNATURA

o85.

2. 3.
5. 5. 7. 8. 9.

10.
11.

12.
13, 14. 16, 17. 18,

zo.
21. 22,

23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


DIRECTOR, EXCUBSIEI: -'-sCMNAICONDUCATORUL SEMNATIN5OTIIOARE: DIDACTICE CADRE

DE O SAPTAMANA1NAINTE PUTIN IN'TIIN'IARECU CEL PENTRU SEPREZINTA PLECARE

NOTA:
. la 15J va prezenta deplas5rii coordonatorul avizului, Pentruoblinerea documente: urrnatoareLe !niteliideinv:ternAnt adresata a directorului o O solicitare pentfu educaljepefmanenti' privind lispectortrlui de c;tre coordonatorLrl de deplasare avizului eliberarea gtampll;9i numir deinregistrare semnnturS, excursiei{cu o a L u i i t S l l i;) de maisus-semnat9i ttampi at de de excursie Formulaful care mant' c! tabelulnominal rul unitilii de invS!d dnecto cat:i trebules; contin; atatsemn;tufi!eelevilorimpLicali aLe P;rlnlllor acestora; ulverbald la sedintacu perinliiin copie dupSproces la deplasafea date referltoare cadrulc;reias au prelucrat respectiv:' proiectelorin festjvalurilor/ !ari / concursurilor/ ln cazul {1-2 pag) str5initateseva reaLiza 9io scurt; prezentare

NOfA: (xcursie, tabdr;, vjzitJde studiu,etc )presr'ipune orice deplasare unulformular de excursiein2 exemplare'Un!ldintre acesta compltarea (un trebuie s5fieinmenatiispctoruluipentrueducaliepermanentA exemplarinoriginal)cu 3 zilelucritoareinaintede deplasare5i de dtre tnspedorutlcolar in str5in:tatevor fi semnate Deplaserile proieclelorvor fivizate 5ide in cadrul iar nobilitetile general/ adjunct, de Proiecte. Inspectorul bisric;,activit;!ile teatrLr, la muzeLr, te Activit:!iLe matice(deplasdrile pafcetc. )desfSSuratei'cadrulorelofde c'rrs sportivesaudeplasareain l nt;ti oei'v5l;rrAnr v o r f i d v t d l eo o d rl a n : v e l - u perioada cuBurilor te acordl avizla nivelullsl in ului in timpuI an fcotar, situalii: rle Bihor pentru urmdtoa dnuald penttu ctaseleptinate (dootin lcttd) a) Excutsid b) Participare Id festivd!/concurc/conpetifii/ nobilitd'i in cadrul unot prciecte linanlate (Ex conenius' CBs,et'' ) .) Tobdft de studii Pentu .ldsete pinsrc ( noxin o sdPtdn'nd) NOfA: o) Alte tiputi .!e excursiise vor orsohi^d dot in oforc o'ztor 'te 'uts