You are on page 1of 227

Peregrinarile lui Tuf

de George R.R. Martin CUPRINS PROLOG 1. STEAUA MOLIMEI 2. PINI l PETI 3. P !ITORI ". AL #OILEA A$UTOR %. O &IAR PENTRU NORN '. NUMI(I)L MOISE *. MANA #IN CER

PROLOG CATALOGUL ASE IN&ORMA(IA NUM RUL 3*"33 ) +,,-12 ) %""2+-" CENTRUL S.AN#ELLOR PENTRU PROGRESUL CULTURII SI CUNOATERII #EPARTAMENTUL /ENOANTROPOLOGIE de01rierea in2or3a4iei5 1odi2i1are de 6o1e 7e 1ri0tal in2or3a4ie g80it8 la5 .9ro :rana ;1oordonate S<1-= >**1%=I21? tentati68 de datare5 @nregi0trat8 1A a7roBi3ati6 2*' ani 0tandard @n Ar38 0ele1taCil8 dA78 1riteriile5 ra0e de 01la6i= .rangan legende Di 3itAri= .rAAn 3edi1in8= Coal8= neidenti2i1at8 CaEe 1o3er1iale= aCandonate AloF AloF #a. >8d 18 2An14ioneaE8. :ine. SAnt RariG .ort6enEH= agent 1o3er1ial @n1e78tor= Di lan0eE An a6erti03ent 7entrA ori1ine @3i 6a g80i 3e0aIAl. A1A3 0e la08 @n0erarea= Alti3a 7entrA 3ine. Soarele 0)a 1A2Andat din1olo de 1Al3ile din07re 6e0t= 78tJnd 0olAl 1A 0Jnge= iar 1re7A01AlAl @Di 1roieDte= ineBoraCil= drA3 07re 3ine. Stelele a7ar Ana 1Jte Ana= dar 0ingAra dintre ele 1are 1onteaE8 arde noa7te Di Ei= Ei Di noa7te. E 3ereA 1A 3ine= 1el 3ai 0tr8lA1itor lA1rA de 7e 1er= @n a2ar8 de 0oare. E 0teaAa 3oli3ei. Kn EiAa a1ea0ta= a3 @n3or3Jntat)o 7e $aneel. CA 3Jinile 3ele a3 @n3or3Jntat)o= 087Jnd @n 0olAl tare= 0tJn1o0= din Eori Di 7Jn8 07re 02JrDitAl dA78)a3ieEii. PJn8 1Jnd 3Jinile 3)aA ar0 de dArere. #A78 1e 3i)a3 ter3inat 1LinAl= dA78 1e Alti3a lo7at8 din 7ra2Al 80ta 0tr8in= 01JrCo0= a 2o0t arAn1at8 7e0te 1a7Al 3oartei= dA78 1e Alti3a 7iatr8 a 2o0t

aDeEat8 7e 3o6il8= 3)a3 ridi1at Di a3 01Ai7at 7e 3or3Jnt. TotAl a 2o0t din 6ina ei. I)a3 07A0 a0ta= nA doar o dat8= 1i de 3Alte ori= @n ti37 1e E81ea 7e 3oarte. Iar 1Jnd 02JrDitAl a 2o0t a7roa7e= Di)a re1Ano01At 6ino684ia= @n 1ele din Ar38. A 2o0t 6ina ei 18 a3 6enit ai1i. A 2o0t 6ina ei 18 n)a3 7le1at 1Jnd 7Atea3 0)o 2a1e3. A 2o0t 6ina ei 18 a 3Arit ) da= nA)i ni1i o @ndoial8 ) Di)i 6ina ei 18 eA 6oi 7AtreEi ne@n3or3Jntat= atAn1i 1Jnd @3i 6a 6eni ti37Al= iar 1arnea 3ea 6a de6eni o0784 7entrA 2iarele @ntAneri1AlAi= 7entrA ECAr8torii Di 6Jn8torii)no74ii 1A 1are 07era0er83= 1Jnd6a= 08 2a1e3 nego4. SteaAa 3oli3ei 1li7eDte doar An 7i1= arAn1Jnd a0A7ra 0olAlAi o lA3in8 0tr8lA1itoare= li37ede. A0ta nA)i Cine. I)a3 07A0 lAi $aneel= odat85 o 0tea a 3oli3ei ar treCAi 08 2ie roDie. Ar treCAi 08 arate Ar0AE8= 08 0e @n28Doare @ntr)o 01li7ire 0ta1oIie= 08 Do7tea018 @n noa7te 0Age0tii de 2o1 Di 0Jnge. PAritatea a0ta alC8= li37ede= 1e leg8tAr8 are 1A 3oli3aF ADa 2A0e0e Di @n 7ri3ele Eile= 1Jnd na6a 7e 1are o @n1Liria0er83 aCia ne l80a0e la 0ol= 7entrA a ne de01Lide 3JndrAl 1o37leB 1o3er1ial= ne l80a0e la 0ol Di a7oi 7le1a0e. Pe atAn1i= 0teaAa 3oli3ei era doar Ana dintre 1ele 1in1iEe1i de 0tele de 7ri38 38ri3e 7e 1erAl a1e0ta 0tr8in= 2iind greA de oC0er6at. Pe 6re3ea a1eea rJdea3 de ea= de 0A7er0ti4iile 7ri3iti6ilor= de CrAtele a1elea @na7oiate 1are)Di @n1Li7AiaA 18 Coala 6ine din 1er. Mai tJrEiA= @n08= 0teaAa 3oli3ei a @n1e7At 08 0e 01Li3Ce. Noa7te dA78 noa7te= ardea 3ai 7Aterni1= 7Jn8 1Jnd a de6enit 6iEiCil8 1Liar Di @n ti37Al Eilei. #ar= 1A 3Alt @nainte de a0ta= e7ide3ia 0e deEl8n4Ai0e... !CAr8torii 0e rote01 7e 1erAl 1e 0e @ntAne18. Planoare= a0ta 0Ant. #e de7arte= aA o anA3it8 2rA3A0e4e. TreEe01 @n 3intea 3ea a3intirea 7e018rADilor)A3Cr8 din lo1Al 3eA natal= :AdaGLar= de lJng8 3area 7lin8 de 6ia48= de 7e 7laneta RaEHar. #ar ai1i nA)i ni1i o 3are= 1i doar 3An4i= dealAri Di 7A0tietate A01at8= iar eA DtiA 18 ECAr8torii 8Dtia n)arat8 delo1 2rA3o0 1Jnd @i 6eEi de a7roa7e. &iin4e 0l8C8noage Di teriCile= a0ta 0Ant= a6Jnd @n8l4i3ea doar IA38tate din 1ea a AnAi o3= 1A 7iele 7ar18 t8C81it8= @ntin08 7Aterni1 7e0te oa0ele lor 1iAdate= goale 7e din8AntrA. Ari7ile lor 0Ant A01ate Di tari= 1a 3e3Crana Anei toCe= 7intenii lor )a01A4i4i 7re1A3 7A3nalele= iar 0AC 1rea0ta 3are= o0oa08= 1are atJrn8 1a o la38 @ndoit8 de 7e 1raniile lor @ngA0te= aA o1Li de)An roDA Lido0. $aneel 07Anea 18 0Ant inteligen4i. C8 aA An li3CaI= aDa Ei1ea. Le)a3 aAEit 6o1ile= 6o1i t8ioa0e= 0tridente= 1are)4i r8neaA ner6ii. N)a3 @n684at ni1iodat8 08 le 6orCe01 li3Ca. Ni1i $aneel. Inteligen4i= Ei1ea ea. PAte3 08 2a1e3 nego4 1A ei. .a= LaM N)a6eaA ne6oie ni1i de noi= ni1i de 38r2Arile noa0tre. tiaA de0tAl 1Jt 08 2Are= a0ta da= Di ai1i 0e ter3ina inteligen4a lor. #ar noi Di ei a6ea3 1e6a @n 1o3An5 3oartea. !CAr8torii 3AreaA. >Jn8torii)no74ii= 1A 3e3Crele lor 3a0i6e= r80A1ite= Di 3Jini 1A doA8 degete nodAroa0e= 1A o1Li 1are ardeaA 1a niDte t81iAni @ntr)An 2o1 gata 08 0e 0ting8= @n 1raniile lor Co3Cate= 3AreaA Di ei= La= LaM A6eaA o 7Atere @n078i3Jnt8toare= iar o1Lii a1eia 3ari= CiEari= 7AteaA 6edea 7Nin CeEn8= 1Jnd norii de 2ArtAn8 a1o7ereaA 1Liar Di 0teaAa 3oli3ei. Kn 7eDterile lor= 6Jn8torii Do7teaA de07re Min4ile 38re4e= 0t87Jnii 7e 1are) i 0lAIi0er8 odat8= 1ei 1are a6eaA 08 0e @ntoar18 iar 1Jnd6a= 7entrA a)i 1Le3a 08 7ornea018 din noA la r8ECoi. #ar Min4ile nA 6eneaA= iar 6Jn8torii)no74ii 3AreaA ) la 2el 1a Di ECAr8torii= la 2el 1a Di 1ei din ra0e 3ai a01An0e= ale 18ror trA7Ari le)a3 g80it 7e dealArile de 1re3ene= la 2el 1a Di ani3alele 28r8 3inte= la 2el 1a Di ierCArile Di 1o7a1ii= la 2el 1a $aneel Di 1a 3ine. $aneel @3i 07A0e0e 18= 7entrA noi= a1ea0ta 6a 2i o 7lanet8 a aArAlAi Di 7ietrelor

7re4ioa0e. E o 7lanet8 a 3or4ii. .9ro :rana e nA3ele din L8r4ile ei 0tr86e1Li. EA nA)i 6oi 07Ane a0t2el. Ea Dtia nA3ele tAtAror 7o7oarelor de a1olo. K3i a3inte01 doar AnAl5 .rAAn. A1e0ta)i ade68ratAl nA3e al 6Jn8torilor)no74ii. O ra08 de 01la6i= Ei1ea ea= a Lranganilor= 3arele dAD3an= a1A3 di078rAt= @n6in0 @n Ar38 1A o 3ie de ani= 1are)Di aCandona0e 01la6ii @n ti37Al @ndelAngatei 7r8CADiri. Era o 1olonie Aitat8 )Ei1ea ea ) o 3Jn8 de 287tAri inteligente= dorni1e de 1o3er4. Ea Dtia atJt de 3Alte= iar eA atJt de 7A4in= dar a1A3 eA a3 @ngro7at)o Di a3 01Ai7at 7e 3or3JntAl ei= Di 1Ano01 ade68rAl de07re a1eDtia. #a18 eraA 01la6i= atAn1i 2A0e0er8 01la6i r8i= 7entrA 18 0t87Jnii lor @i aDeEa0er8 @ntr)An iad= 0AC lA3ina 7lin8 de 1rAEi3e a 0telei 3oli3ei. Ulti3a na68 de a7ro6iEionare a 6enit a1A3 o IA38tate de an. A3 2i 7AtAt 7le1a. E7ide3ia deIa @n1e7A0e. !CAr8torii 0e tJraA 7e 6Jr2Arile 3An4ilor= 7r868lindA)0e a7oi de 7e 1Al3i. I)a3 g80it 1A 7ielea in2la3at8= din 1are 0e 01Argea li1Lid= Di a6Jnd 1r878tAri 3ari @n 3e3Crana t8C81it8 a ari7ilor. >Jn8torii)no74ii 6eneaA la noi a1o7eri4i de aC1e0e 6inete Di 1A378raA A3Crele @n nA38r 3are= 08)i a7ere de raEele 0telei 3oli3ei. CJnd na6a a0oliEa0e= a3 2i 7AtAt 7le1a. #ar $aneel a Ei0 08 0t83. A6ea nA3e 7entrA Colile 1are o3oraA ECAr8torii Di 6Jn8torii)no74ii. A6ea nA3e 7entrA 3edi1a3entele 1are 7AteaA 6inde1a a1ea e7ide3ie. A nA3i An lA1rA @n0ea3n8 a)l @n4elege= aDa gJndea ea. A3 2i 7AtAt de6eni le1Aitori= a3 2i 7AtAt 08 le 1JDtig83 @n1rederea lor de CrAte= iar a6erea noa0tr8 ar 2i 2o0t 1a Di 281At8. A 1A378rat toate 3edi1a3entele 7e 1are le adA0e0e na6a Di a 1o3andat altele. A7oi a3 @n1e7At 08 trat83 3oli3ele 7e 1are le nA3i0e. CJnd a a78rAt Ar38toarea Coal8= a g80it nA3e Di 7entrA a1eea. i 7entrA Ar38toarea= Di 7entrA Ar38toarea= Di 7entrA Ar38toarea... #ar Colile aA de78Dit 7Aterea ei de a le nA38ra. La @n1e7At i 0)aA ter3inat 3edi1a3entele= 1ArJnd dA78 a1eea Di nA3ele= iar @n Eorii a1e0tei Eile i)a3 087at 3or3JntAl. &A0e0e o 2e3eie E6elt8= a1ti68= dar= 3Arind= de6eni0e 2oarte 4ea78n8= iar 3e3Crele i 0e A32la0er8 de aIAn0e0er8 de doA8 ori 1Jt era nor3al. A treCAit 08 0a7 o groa78 3are= 1a 08 @n1a78 1ada6rAl rigid= A32lat. A3 nA3it 1Le0tia 1are o A1i0e0e 1iA3a lAi $aneel. I)a3 dat An nA3e. NA 38 7ri1e7 la nA3e. :oala 3ea e0te di2erit8 de a ei Di n)are nA3e. CJnd 38 3iD1= o 2la18r8 6ie alearg8 7rin oa0ele 3ele. Pielea 3i)a de6enit 1enADie Di 028rJ3i1ioa08. Kn 2ie1are di3inea48= 1Jnd 38 treEe01= g80e01 1earDa2Arile a1o7erite 1A CA184i din 1arnea 3ea= 18EAte de 7e oa0e= Di 78tate 1A 0Jngele 01Ar0 din lo1Arile A3ede= 1A 1arne 6ie= de dede0ACt. SteaAa 3oli3ei e0te AriaD8 Di 0tr8lA1itoare dea0A7ra 3ea= iar a1A3 @n4eleg de 1e)i alC8. AlCAl e0te 1Aloarea 7Arit84ii= La= La= iar 0teaAa 3oli3ei 7Ari2i18 a1e0t teritoriA. TotADi= atingerea ei 7ro6oa18 7AtreEi1iAne Di de01o37Anere. EBi0t8 o ironie 2in8 @n a0ta= nA)i aDaF A3 adA0 3Alte ar3e= dar a3 6JndAt 7A4ine. >Jn8torii)no74ii Di ECAr8torii nA 7ot 2olo0i ar3e @37otri6a lA1rAlAi 1are)i A1ide Di= de la @n1e7At= aA a6At 3ai 3Alt8 @n1redere @n A3Crele de1Jt @n la0ere. M)a3 @nar3at 1A An arAn18tor de 2l818ri= lAat din 3agaEie= Di 3i)a3 tArnat An 7aLar de 6in negrA. >oi 0ta ai1i= @n 2rig= Di)3i 6oi 07Ane gJndArile a1e0tAi 1ri0tal. K3i 6oi Cea 6inAl Di 6oi 7ri6i ECAr8torii= 7A4inii 1are 3ai tr8ie01= @n ti37 1e dan0eaE8 Di 7laneaE8 7rin noa7te. #e de7arte= arat8 1a 7e018rADii)A3Cr8 de dea0A7ra 38rii 3ele 7line de 6ia48. K3i 6oi Cea 6inAl Di)3i 6oi a3inti 1A3 0Ana 3area 7e 1Jnd era3 doar An C8iat din :AdaGLar= 1are 6i0a la 0tele= iar 1Jnd 6inAl 0e 6a ter3ina= 6oi 2olo0i arAn18torAl de 2l818ri. ;t81ere @ndelAngat8? NA)3i 7ot @n1Li7Ai alte 1A6inte de 07A0. $aneel Dtia 3Alte 1A6inte Di 3Alte nA3e=

dar a3 @n3or3Jntat)o @n di3inea4a a1ea0ta. ;t81ere @ndelAngat8? #a18 @nregi0trarea 3ea 6a 2i g80it8 6reodat8... ;01Art8 7aAE8? #a18 a1e0t 3e0aI 6a 2i de01o7erit dA78 1e 0teaAa 3oli3ei 6a 78li= aDa 1A3 07An 6Jn8torii)no74ii 18 0e 6a @ntJ37la= nA 68 l80a4i @nDela4i. A1ea0ta nA)i o 7lanet8 @n regAl8= nA)i o 7lanet8 7entrA tr8it. Ai1i eBi0t8 3oarte Di Coli 7e 1are nA le 7oate nA38ra ni3eni. SteaAa 3oli3ei 6a 0tr8lA1i din noA. ;t81ere @ndelAngat8? >inAl 3eA 0)a ter3inat. ;02JrDitAl @nregi0tr8rii? 1. STEAUA MOLIMEI O NA= 07A0e 2er3 PaI Ne6i0 1elorlal4i. Ni1i 6orC8. Ar 2i o tJ37enie 08 2olo0i3 o 1or7ora4ie 3are de tran07ort. O #a= o 7ro0tie Di o aiAreal8= @l a7roC8 Celi0e Qaan. Kn08 treCAie 08 aIAnge3 a1olo. #e1i a6e3 ne6oie de o na68. A3 3ai @n1Liriat de la Star0li7. Na6e 2oarte 1on2ortaCile= 1A e1Li7aI 7oliti1o0 Di CA18t8rie 3ai 3Alt de1Jt 3Al4A3itoare. Ne6i0 @i arAn18 o 7ri6ire A1ig8toare. A6ea o 2igAr8 7otri6it8 7entrA a0ta ) a01A4it8= 1ol4Aroa08= 1A 78rAl 7ie7t8nat 7e 07ate= 1A na0 1a An iatagan= 1A o1Li 3i1i= negri= 7e IA38tate a01AnDi de 07rJn1enele de0e. O Kn 1e 01o7 ai @n1Liriat na6ele aleaF O PentrA eB1Ar0ii de 0tAdiA= Cine@n4ele0= r807An0e Celi0e Qaan= lAJnd alt8 7r8IitAr8 1A 1re38 din 2ar2Aria din 2a4a ei= 4inJnd)o deli1at @ntre degetAl 3are Di ar8t8tor= a7oi arAn1Jnd)o @n gAr8. A3 0A7ra6egLeat 3Alte 1er1et8ri i37ortante. CentrAl 3i)a a0igArat 2inan4area. O S8)4i eB7li1 1e6a. A0ta nA)i o eB1Ar0ie de 0tAdii. NA ne EgJi3 la oCi1eiArile de @37ere1Lere ale 7ri3iti6ilor. NA 01oto1i3 dA78 in2or3a4ii oC01Are= 7e 1are o 7er0oan8 reEonaCil8 n)ar da An Can= aDa 1A3 2a1e3 de oCi1ei. Mi1a noa0tr8 1on07ira4ie are 01o7Al de a de01o7eri o 1o3oar8 de)o 6aloare a7roa7e ini3aginaCil8. #a18 o 6o3 g80i= n)o 6o3 7reda aAtorit84ilor 1o37etente. A4i a6At ne6oie de 3ine 1a 0)o lo1aliEeE= 7rin 1anale 3ai 3Alt 0aA 3ai 7A4in li1ite. i a6e4i atJta @n1redere @n 3ine= @n1Jt nA 6re4i 08)3i 07Ane4i de07re 1e)i 6orCa 7Jn8 nA 6o3 2i @n drA3 18tre lo1Al re07e1ti6= iar Lion a angaIat An CodHgAard. :ine= 3ie nA)3i 7a08. Kn4eleg 18 nA)0 0ingAra 7er0oan8 de 7e SLan#ellor @n 1are nA 0e 7oate a6ea @n1redere. A2a1erea a0ta i37li18 An 7ro2it AriaD. i o 7Atere AriaD8. #a18 o 08 1ontinAi 08 38 7li1ti0eDti 1A 78l86r8geala de07re 1Ai0ine= 7le1. A3 lA1rAri 3ai i37ortante de 281At de1Jt 08 0taA ai1i Di 08)4i nA38r gADileM Celi0e Qaan 3JrJi ne3Al4A3it8. Era o 2e3eie 0olid8= rotAnd8= 1A 2igAr8 roDie= 1are re07ira Ego3oto0. O Star0li7 e o 2ir38 re7Atat8. Pe de alt8 7arte= legile de 0al6are... O N)aA ni1i o i37ortan48= o @ntrerA70e Ne6i0. A6e3 An 0et de legi ai1i= 7e SLan#ellor= An altAl 7e Plerono3a0= An al treilea 7e MaHa= Di ni1i AnAl dintre ele nA 6aloreaE8 ni3i1. #a18 a7li183 legile din SLan#i= ne re6ine doar An 02ert din 6aloarea a 1eea 1e de01o7eri3 ) da18 6o3 g80i 1e6a. Pre0A7AnJnd 18 0teaAa aia a 3oli3ei e0te 1A ade68rat 1eea 1e 1rede Lion 18 e0te= Di 7re0A7AnJnd 18 2An14ioneaE8 @n18= atAn1i 1el 1are ar 1ontrola)o ar de4ine o 0A7erioritate 3ilitar8 1o7leDitoare @n 0e1torAl 80ta. Star0li7 Di 1elelalte 3ari 1or7ora4ii de tran07ort 0Ant la 2el de la1o3e Di de li70ite de 01rA7Ale 1a Di

3ine= @4i garanteE a0ta. #ar= 7entrA 18 0Ant 3ari Di 7Aterni1e= gA6ernele 7lanetare le 0A7ra6egLeaE8 @ndea7roa7e. Kn 1aEAl @n 1are n)ai oC0er6at= @4i atrag aten4ia 18 0Ante3 doar 7atrA. Cin1i= da18 o 0o1oti3 Di 7e 3er1enar8= ad8Ag8 el= dJnd din 1a7 07re Ri1a #aRn0tar= 1are)l r807l8ti 1A An rJnIet re1e. O na68 3are de linie are 3ai 3Alt de 1in1i 1o2etari. CLiar da18 alege3 o na68 3i18= de 1Ar08= 6o3 2i de78Di4i nA3eri1 de oa3enii din e1Li7aI. O dat8 1e a1eDtia 6or 6edea 1e)a3 g80it= 68 @n1Li7Ai4i 18 ne 6or l80a 08 780tr83 7radaF O #a18 aA de gJnd 08 ne @nDele= o 08)i d83 @n IAde1at8= de1lar8 gr80ana 07e1iali0t8 @n antro7ologie= 1A An 0tro7 de ar4ag @n 6o1e= Di @ngLi4i Alti3a 7r8IitAr8. O La 1e triCAnalF 0e intere08 EJ3Cind Ne6i0. Pe 1e 7lanet8F Pre0A7AnJnd 18 ne 6or l80a @n 6ia48= 1eea 1e)i 1a3 greA de 1reEAt. EDti o 2e3eie deo0eCit de 7roa0t8 Di de ArJt8M $e2ri Lion a01Alta0e 0tJnIenit 1ioro68iala. O Gata= gata= @i @ntrerA70e el. &8r8 in0Alte= Ne6i0M La Ar3a Ar3ei= 0Ante3 6JrJ4i to4i @n 7o6e0tea a0ta... Lion= An C8rCat 01And= 3a0i6= 78trat= 7Arta o Ia1Let8 din 3aterial 1a3eleoni1 de 1a3A2laI= 1A 1roial8 3ilitar8= @37odoCit8 1A de1ora4ii 7ri3ite @n 1ine Dtie 1e 1a37anie Aitat8 de lA3e. Kn 0e3i@ntAneri1Al re0taArantAlAi= 0to2a de6eni0e de)An 1enADiA 3Ardar= An 1enADiA 1are 0e 7otri6ea 1A 1Aloarea C8rCii 4e7oa0e= a01A4ite= a lAi Lion. :8rCatAl a6ea An 0tro7 de tran07ira4ie 7e 2rAntea larg8= de o3 1Lel. PaI Ne6i0 @l 281ea 08 2ie ner6o0. Indi6idAl a6ea o re7Ata4ie= la Ar3a Ar3ei. Lion 0e Ait8 la 1eilal4i= 1erJndA)le 07riIinAl. Celi0e Qaan 0e @3CA2n8 Di)Di a4inti 7ri6irea a0A7ra 2ar2Ariei= de 7ar18 @n 2elAl 80ta ar 2i reADit 0)o A37le 1A 7r8IitAri. Ri1a #aRn0tar ) 3er1enara= 1A3 @i 07A0e0e Ne6i0 ) 0e reEe38 de 07eteaE8= 1A o Ar38 de a3AEa3ent 0ardoni1 @n o1Lii ei 6erEi= 0tr8lA1itori. SAC 1o0tA3Al CeI= de 7araDAti0t= Di 0AC 6e0ta argintie= din 7la08 de o4el= trA7Al ei lAng= 7Aterni1= 78rea relaBat= a7roa7e indolent. NA era treaCa ei da18 7atronii 6oiaA 08 0e 1erte toat8 EiAa. O In0Altele nA 2olo0e01 la ni3i1= Ei0e Anitta0. GreA de 07A0 1e gJndea 1iCerteLAl. &igAra lAi a6ea 1a3 tot atJta 3etal lA0trAit Di 7la0ti1 1Jt8 1arne= eB7re0i6itatea 2iindA)i redA08 la 3ini3A3. #egetele lA1ioa0e= din o4el= ale 3Jinii dre7te= 0e @37leti0er8 1A 1ele 1a2enii= organi1e= ale 0tJngii. Kl eBa3ina 7e Ne6i0 1A doi o1Li 0tr8lA1itori= din 3etal argintiA= 1are 0e 3iD1aA ADor @n orCitele din 7la0ti1 negrA. O PaI Ne6i0 a 01o0 @n e6iden48 Anele a07e1te 1ore1te. Are eB7erien48 @n a1e0t do3eniA= iar noi nA. Ce 2olo0 a3 a6ea 08)l 1oo7t83 @n a2a1ere= da18 nA 6re3 08)i a01Alt83 02atArileF O #a= aDa)i= @l a7roC8 $e2ri Lion. Ce 0AgereEi= Ne6i0F #a18 e6it83 tran01or7ora4iile= 1A3 aIAnge3 la 0teaAa 3oli3elorF O A6e3 ne6oie de o na68= 07A0e Celi0e Qaan= re7etJnd An lA1rA e6ident. O Cor7ora4iile de tran07ort nA de4in 3ono7olAl na6elor= EJ3Ci PaI Ne6i0. #e a1eea a3 0Agerat 08 ne @ntJlni3 ai1i= nA @n CiroAl lAi Lion. CJr1iA3a 0e a2l8 a7roa7e de 7ort. SAnt 0igAr 18 o3Al de 1are a6e3 ne6oie 0e g80eDte ai1i. O Un inde7endentF Ei0e= eEitJnd= $e2ri Lion. Unii dintre ei aA o re7Ata4ie @ndoielni18... O Ca Di 3ine= @i rea3inti Ne6i0. O EBa1t. A3 aAEit E6onAri de07re 1ontraCand8= 1Liar de07re 7iraterie. Merit8 08 ri0183= Ne6i0F

O NA treCAie 08 ri0183 ni3i1. i nA 6o3 ri01a. (ine de 1AnoaDterea oa3enilor. Iar eA 1Ano01 o 3Al4i3e de oa3eni. Oa3eni 7otri6i4i. Oa3eni ne7otri6i4i. Uite= a1olo @n 07ate= 281A el 0e3n 1A 1a7Al= 0e a2l8 o 2e3eie 1A 7ielea @n1Li08 la 1Aloare Di 1A CiIAterii negre. E $e00a3Hn Caige= 7ro7rietara A2a1erii Inde7endente. Ne 6a @n1Liria na6a= 28r8 ni1i o @ndoial8. La An 7re4 2oarte reEonaCil. Celi0e Qaan 0e @ntoar0e 08 0e Aite. O AiaF S7er 18 na6a ei are o gril8 gra6ita4ional8. I37onderaCilitatea @3i 7rodA1e grea48. O CJnd iei leg8tAra 1A eaF 0e intere08 $e2ri Lion. O N)o 6oi 1onta1ta= de1lar8 PaI Ne6i0. A3 2olo0it)o 7entrA An tran07ort= doA8= dar n)aD ri01a 08 18l8tore01 a1A3 1A ea. Ni1i gJnd 0)o i37li1 @n 1e6a de)o a0e3enea i37ortan48. A2a1erea Inde7endent8 are An e1Li7aI 1o37A0 din noA8 7er0oane ) 3ai 3are de1Jt 7Ate3 4ine 0AC 1ontrol eA Di 3er1enara. NA te 0i34i Iignit= Lion= dar re0tAl nA 1onta4i. O Ar treCAi 08 Dtii 18 0Ant 0oldat= 3or38i a2e1tat $e2ri Lion. A3 lAat 7arte la lA7te. OCA o 0At8 de ani @n Ar38. #A78 1A3 a3 07A0= 1eilal4i nA 1onteaE8. Iar $e00a3Hn ne)ar A1ide 7e to4i 1Jt ai 1li7i. #e a1eea a6e4i ne6oie de 3ine= ad8Ag8 el= 7ri6indA)i 7e 2ie1are @n 7arte 1A o1Lii lAi 3i1i= negri. &8r8 3ine= a4i 2i 2o0t de0tAl de nai6i 0)o angaIa4i 7e $e00a3Hn. SaA o 1or7ora4ie de tran07ortAri. O Ne7oata 3ea lA1reaE8 7entrA An negA0tor inde7endent Cogat= Ei0e Celi0e Qaan. O CareF 0e intere08 Ne6i0. O NoaL Qa1Ger2A00= de 7e LA3ea To13elilor. O NoaL Gra0A9= d8dA din 1a7 Ne6i0. O ade68rat8 di0tra14ie 08 18l8toreDti 1e elM >8 adA1 la 1AnoDtin48 18 na6a lAi e 3en4inAt8 1ontinAA @n i37onderaCilitate. Gra6ita4ia I)ar A1ide 7e C8trJnAl degenerat ) dar a0ta n)are i37ortan48. Qa1Ger2A00 nA)i deo0eCit de @n0etat de 0Jnge= a3 a6ea 1in1iEe1i la 0At8 Dan0e 08 nA ne A1id8. #ar e la 2el de Diret Di la1o3 1a Di 1eilal4i. PJn8 la Ar38= ar g80i o 1ale 08 1a7ete o 7arte din 7rad8. Kn 1aEAl 1el 3ai r8A= 0)o ia 7e toat8. Iar e1Li7aIAl lAi are doA8Ee1i de 7er0oane ) nA3ai 2e3ei. Ai @ntreCat)o 7e ne7oata ta de07re @ndatoririle eiF Celi0e Qaan roDi. OTreCAie 08 a01Alt in0inA8rile indi6idAlAi 80taF @l @ntreC8 ea 7e Lion. #e01o7erirea @3i a7ar4ineM NA 6reaA 08 2iA in0Altat8 de An derCedeA de 3Jna a treia= $e2riM O S8 ter3in83 1A 1ioro68iala= o rAg8= 7e An ton ne2eri1it= Lion. Ne6i0= nA)i ne6oie 08 te @378AneEi 1A 1AnoDtin4ele tale. Te)a3 a11e7tat 7entrA 3oti6e @nte3eiate= Dti3 to4i. ProCaCil 1AnoDti 7e 1ine6a 7e 1are)l 7Ate3 angaIa 08 ne dA18 ia 0teaAa 3oli3ei. O :ine@n4ele0. O Pe 1ineF 0e re7eEi Anitta0. O O3Al e An 2el de negA0tor inde7endent. &8r8 7rea 3Alt 0A11e0. Se a2l8 de o IA38tate de an 0tandard 7e SLan#ellor= @n 18Atarea AnAi 1argo. ProCaCil 18 e di07erat ) 0A2i1ient de di07erat ) aDa 18 nA ne 6a re07inge o2erta. Are o na68 3i18= 7aradit8= 1A nA3e lAng Di ridi1ol. NA)i lABoa08= dar ne 6a dA1e Ande treCAie= iar a0ta)i tot 1e 1onteaE8. NA eBi0t8 e1Li7aI= 1a 08 2i3 @ngriIora4i ) doar indi6idAl de07re 1are 6)a3 6orCit. Iar el... Di el e 1a3 ridi1ol. N)o 08 ne 2a18 7roCle3e. E 3are= dar 3oale= Di 7e dina2ar8= Di 7e din8AntrA. Se Ei1e 18 ar 1reDte 7i0i1i. NA 7rea)i 7la1 oa3enii. :ea 3Alt8 Cere Di 38nJn18 7rea 3Alt.

M8 @ndoie01 18 are 6reo ar38. Se E6oneDte 18 aCia 0e de01Ar18= Loin8rind din 7lanet8 @n 7lanet8 Di 6JnEJnd Cagatele aC0Arde= IA18rioare inAtile. Qa1Ger2A00 1rede 18 o3Al nA)i 7eri1Alo0. #ar= 1Liar da18 0e @nDal8= 1e 7oate 2a1e An 0ingAr o3F #a18 ne a3enin48 1A 1e6a= 3er1enara Di 1A 3ine @l 7Ate3 tran02or3a @n Lran8 7entrA 7i0i1ile lAi. O Ne6i0= nA 6reaA 08 aAd de aDa 1e6aM 7rote0t8 $e2ri Lion. Kn a1ea0t8 18l8torie nA 0e 6or 287tAi 1ri3eM O NAF @ntreC8 Ne6i0= 281Jnd 0e3n 18tre Ri1a #aRn0tar. AtAn1i de 1e)ai angaIat) oF ad8Ag8 el= EJ3Cind r8At81io0 ) iar EJ3CetAl de r807An0 al 2e3eii 2A ironi1 Di CatIo1oritor. Ori1A3= Dtia3 18 80ta)i lo1Al @n 1are)l 6o3 g80i. Iat8 o3Al de07re 1are 6)a3 6orCit. Ni1i AnAl dintre ei= 1A eB1e74ia lAi Ri1a #aRn0tar= nA era 7rea 6er0at @n arta 0ACtil8 a 1on07ira4iei. Cei trei 0e @ntoar0er8 07re AD8= 2iBJndA)l 7e C8rCatAl 1are to13ai intra0e. A1e0ta era 2oarte @nalt= de a7roa7e doi 3etri Di IA38tate= iar CArta)i 3are= 3oale= atJrna dea0A7ra 1ing8torii din 3etal. A6ea 3Jini giganti1e= o 2igAr8 lAng8= 1iAdat de alC8= Di o atitAdine CiEar8= 4ea78n8. Pielea= atJt 1Jt 0e 6edea= era de alCea4a oa0elor A01ate. Se 78rea 18)i li70ea 1o37let 78rAl. PArta 7antaloni alCaDtri= 01li7itori= Di 183aD8 de)An 1a2eniA @n1Li0= 1A 3anDete de0tr83ate. ProCaCil 0i34i0e 18 era 7ri6it= 7entrA 18 @ntoar0e 1a7Al Di)i 7ri6i la rJndAl lAi= 1A 2igAra)i 7alid8 li70it8 de eB7re0ie. ContinA8 08 0e Aite la ei. Celi0e Qaan @ntoar0e 7ri3a 1a7Al= dA78 a1eea $e2ri Lion= iar @n 1ele din Ar38 Di Anitta0. O Cine)iF @l @ntreC8 1iCorgAl 7e PaI Ne6i0. O Qa1Ger2A00 @i Ei1e TA22H. Mi 0)a 07A0 18 nA3ele lAi ade68rat e0te .a6iland TA2. .a6iland TA2 lA8 Alti3Al 2ort 0telar 6erde 1A o deli1ate4e 1are)i 1ontraEi1ea di3en0iAnile= a7oi 7ri6i 0ati0281At taCla de Io1. Kntreaga 0A7ra2a48 era roDie5 1rA1iD8toarele= 1Aira0atele= 2ortArile 0telare Di 1oloniile= toate eraA roDii. O M8 68d ne6oit 08 38 de1lar @n6ing8tor= 07A0e el. O Kn18 o dat8= re1Ano01A Ri1a #aRn0tar. TJn8ra 0e @ntin0e= dorind 08)Di deE3or4ea018 3e3Crele @n4e7enite dA78 ore @ntregi de Io1. A6ea gra4ia A1ig8toare a Anei leoai1e. SAC 6e0ta din Eale argintii de o4el 7Arta o ar38 1A a1e= @ntr)o tea18 atJrnat8 de A38r. O Poate @ndr8Ene01 7rea 3Alt= da18 aD 0Agera o alt8 @n2rAntare= Ei0e .a6iland TA2. O NA= 3Al4A3e01= rJ0e #aRn0tar. EDti 7rea CAn. SAnt o IA18toare @nn801At8= dar 1A tine nA)i di0tra1ti6. A3 oCo0it 08 tot ie0 7e lo1Al doi. OA3 a6At 2oarte 3Alt noro1 @n Io1Arile de 7Jn8 a1A3. &8r8 @ndoial8= noro1Al 3eA 0)a ter3inat= iar dA3nea6oa0tr8 6e4i @ntre1e 3ode0tele 3ele 7Ateri= @n Ar38toarea tentati68. O OL= da= 28r8 @ndoial8= rJnIi Ri1a #aRn0tar. Per3ite)3i @n08 08 a3Jn a1ea tentati68 7entrA 3o3entAl @n 1are 7li1ti0eala 6a de6eni A1ig8toare. M81ar 0Ant 3ai CAn8 de1Jt Lion. NA)i aDa= $e2riF $e2ri Lion 0t8tea 7e An 01aAn= @ntr)An 1ol4 al 1a3erei de 1o3and8 a na6ei= r802oind An tean1 de teBte 3ilitare 6e1Li. $a1Leta lAi din 0to28 1a3eleon 1878ta0e 1Aloarea 1a2enie a 7anoArilor din 0intele3n din 07atele lAi. O $o1Al nA re07e1t8 aAtenti1ele 7rin1i7ii 3ilitare= de1lar8 el= 1A An 7i1 de ener6are @n gla0. A3 2olo0it ta1ti1a lAi Ste7Len CoCalt NortL0tar= 1ea din 3o3entAl @n 1are a Trei07reEe1ea &lot8 U3an8 a @n1onIArat .raGGean. Contraata1Al lAi TA2 a 2o0t

1o37let eronat= 4inJnd 0ea3a de 1ir1A30tan4e. #a18 regAlile Io1AlAi ar 2i 2o0t 1ore1te= nA 7Atea3 2i @n6in0. O Ade68ratF 281A .a6iland TA2. A6e4i An a6antaI a0A7ra 3ea= do3nAle. La Ar3a Ar3ei= a6e4i noro1Al 08 2i4i i0tori1 3ilitar= @n ti37 1e eA 0Ant doar An A3il negA0tor. K3i li70eDte 2a3iliariEarea dA3nea6oa0tr8 1A 3arile 1a37anii 3ilitare ale i0toriei. Noro1 18= 7Jn8 a1A3= de2i1ien4ele Io1AlAi Di o Dan08 eBtraordinar8 aA 1on07irat 7entrA a 1o37en0a ignoran4a 3eaM #ar aD 1on0idera Cine6enit8 o7ortAnitatea de a)3i 1o37leta 1AnoaDterea 7rin1i7iilor 3ilitare. #a18 6e4i Cine6oi a IA1a @n18 o dat8= 6oi 0tAdia 1A aten4ie 0trategia dA3nea6oa0tr8 0ACtil8= 7entrA a @n1or7ora= 7e 6iitor= An 3od de gJndire 3ai 08n8to0= 3ai aAtenti1= @n Io1Al 3eA 08r3an. $e2ri Lion= a 18rAi 2lot8 argintie 2A0e0e eli3inat8 7ri3a @n toate Io1Arile din 087t83Jna 1e tre1A0e= 78rA 0tJnIenit. O Ei Cine= TA2...= @n1e7A el. &A 0al6at din a1ea 0itAa4ie ne7l81At8 de An r81net 0ACit= Ar3at de An 6al de oC01enit84i= 1e 0e aAEir8 din 1o37arti3entAl @n6e1inat. .a6iland TA2 08ri i3ediat @n 7i1ioare= iar Ri1a #aRn0tar a78rA @ndat8 lJng8 el. N868lir8 @n 1oridor 1Liar @n 1li7a @n 1are Celi0e Qaan ieDea a2ar8 din @n187erea 7entrA lo1Ait= Ar38rind o 3ogJldea48 neagr8 1A alC= 1are tre1A 6JIJind 7e lJng8 ei Di intr8 @n 1a3era de 1o3and8. O Prinde4i)oM 4i78 Celi0e Qaan la ei. &e3eia a6ea 2igAra roDie= A32lat8 Di 78rea 2Arioa08. O Kn 1e 01o7= da18)3i 7er3ite4i 08 38 intere0eEF @ntreC8 TA2= Clo1Jnd tre1erea= 1oridorAl 2iind @ngA0t= iar el lat. Antro7ologa @ntin0e 3Jna 0tJng8. Pe 7al38 0e 6edeaA trei EgJrietAri 01Arte= adJn1i= 3A0tind de 0Jnge. O Uite 1e 3i)a 281AtM O Ade68rat... Iar dA3nea6oa0tr8 1e i)a4i 281At eiF PaI Ne6i0 ieDi din @n187erea de lo1Ait= EJ3Cind 0AC4ire. O A 6rAt 0)o arAn1e @n 1ealalt8 7arte a 1a3erei= Ei0e el. O St8tea 7e 7atAl 3eAM 0e indign8 Celi0e Qaan. A3 inten4ionat 08 trag An 7Ai de 0o3n= iar 1reatAra Cle0te3at8 dor3ea @n 7atAl 3eAM r81ni ea= dA78 1are 0e @ntoar0e 08)l @n2rAnte 7e Ne6i0. terge)4i rJnIetAl de 7e 2igAr8M E 0A2i1ient de ne7l81At 18 treCAie 08 ne @ngLe0Ai3 @n na6a a0ta 3i18= a38rJt8M #ar re2AE 08 @37art 07a4iAl 80ta in0A2i1ient 1A ani3alele Iegoa0e ale indi6idAlAi 80ta i37o0iCilM E 6ina ta= Ne6i0M TA ne)ai 6JrJt @n CeleaM &8 1e6aM K4i 1er 08)l deter3ini 7e TA2 08 01a7e de 1ala3it84ile a0tea 3i1iM M8 aAEiF K4i 1erM O S1AE8)38= 07A0e Ri1a #aRn0tar din 07atele lAi TA2= iar AriaDAl 0e Ait8 la ea Di 0e d8dA @ntr)o 7arte. A0ta)i Ana dintre 1ala3it84ile la 1are te re2eriF #aRn0tar 78Di @n 1oridor= 4inJnd o 7i0i18 la 7ie7t= 1A 3Jna 0tJng8= @n ti37 1e)o 3JngJia 1A drea7ta. Un 1otoi AriaD= 1A 78r lAng= 3oale= 1enADiA= Di o1Li galCeni= arogan4i. CJnt8rea 7roCaCil 6reo noA8 Gilogra3e= dar Ri1a @l 4inea 1A ADArin48= 1a 7e An 7i0oi. O Ce)i 1eri lAi tA2 08)i 2a18 C8trJnAlAi CiA7er18F @ntreC8 ea= @n ti37 1e 3otanAl tor1ea. O M)a r8nit alta= Ana neagr8 1A alC= r807An0e Celi0e Qaan= dar a0ta)i la 2el de rea. Uita4i)68 la 2igAra 3eaM Uita4i)68 la 1e 3i)a 281AtM ACia 7ot 08 re07ir= iar 1Jnd @n1er1 08 dor3= 38 treEe01 1A o 7i0i18 7e 7ie7tM Ieri gA0ta3 1e6a. M)a3 @ntrerA7t An 3o3ent din 3Jn1at= iar 1Jnd 3)a3 @ntor0= ligLioana neagr8 1A alC 0e gLe3Ai0e @n 2ar2Arie Di

ro0togolea 7r8IitArile 3ele 1A 3irodenii 7rin 7ra2= de 7ar18 ar 2i 2o0t IA18riiM Ni3i1 nA)i @n 0igAran48= 1A ani3alele a0tea @n IArM A3 7ierdAt doA8 0tiloAri Di 1ea 3ai 2rA3oa08 Cr84ar8 roEM Iar a1A3 a0ta= ata1AlM E intoleraCilM In0i0t 1a ani3alele 08 2ie dA0e i3ediat @n de7oEitM I3ediat= ai aAEitF O AAEAl 3eA e0te de0tAl de CAn= de1lar8 .a6iland TA2. #a18 oCie1tele dA3nea6oa0tr8 1are li70e01 nA 6or 2i reg80ite 7Jn8 la 02JrDitAl 18l8toriei= 6oi 2i @n1Jntat 08 68 ra3CAr0eE 1ontra6aloarea lor. #ar 38 68d oCligat= 1A regret= 08 re07ing 1ererea dA3nea6oa0tr8 re2eritoare la CiA7er18 Di #i0trAgere. O SArit 7a0ager 7e 1aragLio0lJ1Al 80ta de na68M 4i78 la el Celi0e Qaan. O In0Alta4i inteligen4a 3ea= aDa 1A3 a4i 281At Di 1A aAEAl 3eAF @ntreC8 TA25 StatAtAl dA3nea6oa0tr8 1a 7a0ager e0te e6ident= doa3n8= nA)i ne1e0ar 08)3i adA1e4i a3inte. Per3ite4i)3i= totADi= 08 0AClinieE 18 a1ea0t8 na68 3i18= 7e 1are 68 0i34i4i liCer8 0) o Iigni4i= e0te 183inAl 3eA= lo1Al @n 1are tr8ie01. Indi2erent 1A3 e0te. Mai 3Alt= deDi 0Ante4i= 28r8 ni1i o @ndoial8= 7a0ager Di 68 CA1Ara4i de anA3ite dre7tAri Di 7ri6ilegii= CiA7er18 Di #i0trAgere treCAie 08 aiC8= logi1= dre7tAri 0AC0tan4ial 3ai 3ari= 7entrA 18 a1ea0ta e0te lo1Ain4a lor 7er3anent8. NA)i oCi1eiAl 3eA 08 iaA 7a0ageri la CordAl CornAlAi aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e. #A78 1A3 a4i re3ar1at= 07a4iAl di07oniCil e0te 7A4in ade16at 7ro7riilor 3ele ne6oi. #in ne2eri1ire= a3 0A2erit di2erite 6i1i0itAdini ale 0or4ii @n do3eniAl 7ro2e0ional Di nA 1JDtig ni3i1 a01AnEJnd 2a7tAl 18 reEer6a 3ea de 0tandarEi 0e @ndre7ta 07re in0A2i1ien48 1Jnd 3)a 1onta1tat PaI Ne6i0. A3 281At toate e2ortArile 7entrA a 68 0i34i 1o3od la CordAl a1e0tei na6e 7e 1are o Cle0te3a4i= 3ergJnd 7Jn8 la a 1eda= 7entrA ne1e0it84ile dA3nea6oa0tr8 1ole1ti6e= Eona de lo1Ait a ra1Letei= i37ro6iEJndA)3i An 1Al1AD in1o3od @n 1a3era de 1o3and8. Kn 1iAda 08r81iei 3ele e6idente= a3 aIAn0 08 regret 7ro2And i37Al0Al neCAne01 Di altrAi0t 1are 3)a @37in0 08 a11e7t a1ea0t8 @n1Liriere= 3ai ale0 18 7lata 7ri3it8 aCia a aIAn0 7entrA 1o3CA0tiCilAl Di 7ro6iEiile ne1e0are 18l8toriei= 7re1A3 Di a1Lit8rii taBei de a0oliEare din SLan#i. M8 te3 18 a4i 7ro2itat 0erio0 de 1redAlitatea 3ea. CA toate a1e0tea= 0Ant An o3 de 1A6Jnt Di 6oi 2a1e tot 1e @3i 0t8 @n 7Atin48 7entrA a 68 dA1e la de0tina4ia dA3nea6oa0tr8 3i0terioa08. #ar 0Ant oCligat 08 68 1er 1a 7e dArata 18l8toriei 08)i tolera4i 7e CiA7er18 Di 7e #i0trAgere= aDa 1A3 eA 68 tolereE 7e dA3nea6oa0tr8. O Ni1iodat8M de1lar8 Celi0e Qaan. O NA 38 @ndoia3 de r807An0= 1o3ent8 .a6iland TA2. O N)a3 de gJnd 08 3ai 0taA @37reAn8 1A ligLioanele= 07A0e antro7ologa. NA eBi0t8 ni1i An 3oti6 08 ne @ngLe0Ai3 @ntr)o 1a3er8= 1a 0olda4ii @n 1aEar38. Na6a nA ar8ta atJt de 3i18 de a2ar8. Unde dA1e ADa a0taF @ntreC8 ea= ar8tJnd 1A 3Jna)i gra08. O C8tre 1o37arti3entele de de7oEitare= r807An0e 0enin .a6iland TA2. SAnt Dai07reEe1e. Re1Ano01 18 Di 1el 3ai 3i1 dintre ele e de doA8 ori 3ai 3are de1Jt li3itatAl 3eA 07a4iA lo1AiCil. O ALaM eB1la38 Qaan. i ai 6reo @n18r18tAr8F O Co37arti3entAl Dai07reEe1e e0te A37lAt 1A re7rodA1eri din 7la0ti1 ale 38Dtilor de orgie 1oogliene 7e 1are= din ne2eri1ire= n)a3 2o0t @n 0tare 08 le 6Jnd 7e SLan#ellor= 0itAa4ie 1are 3)a 7A0 la di01re4ia lAi NoaL Qa1Ger2A00= iar a1e0ta a 1oCorJt 7re4Arile Di 3) a li70it de 3i1a 3ea 07eran48 de 1JDtig. Kn 1o37arti3entAl doi07reEe1e a3 de7oEitat Anele oCie1te 7er0onale= e1Li7a3ent de tot 2elAl Di di2erite lA1rAri adAnate @n ti37. Re0tAl na6ei e0te 1o37let gol= doa3n8. O EB1elentM Kn a1e0t 1aE= 6o3 tran02or3a 1o37arti3entele 3ai 3i1i @n 1a3ere

7arti1Alare 7entrA 2ie1are dintre noi. O 1Le0tie 0i37l8= treCAie doar 3Atate 7atArile. O &oarte 0i37l8= re1Ano01A .a6iland TA2. O AtAn1i 28)oM r81ni Celi0e Qaan. O CA3 dori4i. Kn1Liria4i Di An 1o0tA3 07a4ialF O PentrA 1eF O #e7oEitele nA Cene2i1iaE8 de 0i0te3Al 7entrA 3en4inerea 6ie4ii= rJnIi Ri1a #aRn0tar. NA aA aer. Ni1i 18ldAr8. Ni1i 7re0iAne. Ni1i 381ar gra6ita4ie. O To13ai CAne 08 te g8EdAia018= ad8Ag8 PaI Ne6i0. O Kntr)ade68r= 3or38i .a6iland TA2. !iAa Di noa7tea 0Ant no4iAni li70ite de 0en0 7e o na68 1o03i18= dar rit3Arile 0tr86e1Li ale trA7AlAi o3ene01 @Di 3en4in 1ererile= iar teLnologia a treCAit 08 0e 1on2or3eEe. #e a1eea= CornAl aCAnden4ei a6ea= 1a Di alte na6e= eB1e7tJnd i3en0ele 6a0e de r8ECoi 1A trei 6iteEe 0aA 1argoCotArile de linie ale 1or7ora4iilor de tran07ort= o 7erioad8 7entrA 0o3n ) An ti37 al @ntAneri1AlAi Di al t81erii. Ri1a #aRn0tar 0e ridi18 din 1Al1ADAl ei Di)Di a7A18 ar3a 1A a1e= din oCiDnAin48. Celi0e Qaan 02or8ia 7Aterni1. $e2ri Lion 0e EC8tea Di 0e r80A1ea= 1JDtigJnd C8t8liile din 3intea lAi. PaI Ne6i0 era 7ierdAt @n 6i0e de Cog84ie Di 7Atere. i 1iCerteLAl dor3ea= deDi era 6orCa de An alt 0oi de 0o3n. PentrA a 0187a de 7li1ti0eala 18l8toriei= Anitta0 0e @ntin0e0e @ntr)An La3a1= 0e 1one1ta0e la 1al1AlatorAl na6ei Di 0e @n1Li0e0e. $A38tatea lAi 1iCerneti18 3onitoriEa IA38tatea lAi Ciologi18. Re07ira4ia @i era lent8 Di 2oarte regAlat8= te37eratAra trA7AlAi 018EAt8= 1on0A3Al de energie redA0 a7roa7e la Eero. #ar 0enEorii 28r8 7leoa7e= din 3etal argintiA= 1are)i 0er6eaA dre7t o1Li= 78reaA a 0e 3iD1a ADor= Ar38rind 6reo 6iEiAne in6iEiCil8. Ri1a #aRn0tar ieDi iAte din @n187ere. .a6iland TA2 0t8tea 0ingAr @n 1a3era de 1o3and8. Kn 1Al1ADAl lAi= tor1ea 3otanAl 1enADiA. MJinile AriaDe= alCe= ale C8rCatAlAi 0e 3iD1aA 7e ta0tatAra 1al1AlatorAlAi. #i0trAgere= 7i0i1a 3ai 3i18= a1eea neagr8 1A alC= 0e IA1a lJng8 7i1ioarele lAi. (inea @n laCe An 0tiloA Di)l ro0togolea de 1olo)1olo 7e 7odea. TA2 n)o aAEi0e 7e Ri1a intrJnd. Ni3eni n)o aAEea 7e Ri1a 3iD1JndA)0e= 1A eB1e74ia 1aEAlAi 1Jnd dorea ea 08 2ie aAEit8. O EDti @n18 treaE= 07A0e ea= reEe3JndA)0e de ADorAl ADii. TA2 r80A1i 01aAnAl Di o 7ri6i i37a0iCil. O O dedA14ie 2oarte re3ar1aCil8. SAnt @n 2a4a dA3nea6oa0tr8 a1ti6= o1A7at= 0oli1itat de ne6oile na6ei 3ele. #in do6eEile e6idente ale o1Lilor Di Are1Lilor= a4i aIAn0 la 1on1lAEia 18 nA dor3. PAterea dA3nea6oa0tr8 de ra4iona3ent e0te AlAitoare. Ri1a #aRn0tar 78trAn0e lent @n @n187ere Di 0e @ntin0e 7e 1Al1ADAl lAi TA2= r83a0 ne0trJn0 din 7erioada anterioar8 de 0o3n. O i eA 0Ant treaE8= Ei0e ea= EJ3Cind. O ACia de)3i 6ine 08 1red. O Crede. NA dor3 3Alt= TA2. #oA8 0aA trei ore 7e noa7te. Un a6antaI= @n 3e0eria 3ea. O &8r8 @ndoial8. O #ar la CordAl Anei na6e re7reEint8 An deEa6antaI. M8 7li1ti0e01. O >re4i 08 2a1e3 An Io1F O Poate AnAl de alt 2el= EJ3Ci ea. O SAnt dorni1 08 @n684 Io1Ari noi. O :ine. S8 ne IA183 de)a 1on07ira4ia.

O RegAlile nA)3i 0Ant 2a3iliare. O SAnt de0tAl de 0i37le. O Kntr)ade68rF Poate 6e4i 2i 0A2i1ient de a3aCil8 08 le enAn4a4i. &igAra lAng8 a lAi TA2 r8380e0e 1al38= e6aEi68. O N)ai 2i 1JDtigat Alti3Al 3e1i da18 Qaan ar 2i 2o0t de 7artea 3ea= 1Jnd i)a3 1erAt= 07A0e Ri1a= 7e tonAl Anei 1on6er0a4ii oCiDnAite. Alian4ele= TA2= 7ot 2i 7ro2itaCile 7entrA toate 78r4ile i37li1ate. Noi doi 0Ante3 deo0eCi4i de 1eilal4i. SAnte3 3er1enari. #a18 Lion are dre7tate @n 7ri6in4a 0telei 3oli3ei= ei 6or @378r4i Cog84ii atJt de 3ari 18 nA ni le 7Ate3 i3agina= iar noi doi ne 6o3 7ri3i 0alariAl. NA 3i 0e 7are 1ore1t. O E1Litatea e An lA1rA greA de a7re1iat= 1o3ent8 .a6iland TA2= Di 3Alt 3ai greA de atin0. AD dori 1a 7lata 3ea 08 2ie 3ai generoa08= dar= 28r8 @ndoial8= 3Al4i al4ii dore01 a1elaDi lA1rA. Kn08 e0te 0alariAl 7e 1are I)a3 nego1iat Di I)a3 a11e7tat. O Nego1ierile 7ot 2i rede01Li0e= 0Ager8 Ri1a #aRn0tar. AA ne6oie de noi. #e a3Jndoi. Mi 0e 7are 18= da18 a3 1olaCora= a3 reADi 08... 08 i37Ane3 niDte ter3eni 3ai 1on6enaCili. S8 de6eni3 78rtaDi. O @378r4ire la Da0e. Ce Ei1iF O O idee 1are 38 intrig8= 1A 3Alte ele3ente 1are o re1o3and8. Unii Di)ar 7er3ite 08 0AgereEe 18 e 6orCa de An lA1rA li70it de eti18= 1eea 1e)i ade68rat= dar ade68rata 0o2i0ti1are i37li18 o anA3it8 2leBiCilitate 3oral8. Ri1a #aRn0tar eBa3in8 An 3o3ent 2igAra lAng8= alC8= li70it8 de eB7re0ie= a7oi rJnIi5 O NA te atrage= TA2M Kn 0inea ta= eDti de 7artea regAlilor. O RegAlile re7reEint8 e0en4a Io1AlAi= 0A2letAl lor= da18 6rei. #aA 0AC0tan48 Di @n4ele0 3i1ilor noa0tre @n2rAnt8ri. O Uneori e 3ai a3AEant 08 le @n1al1i. i 3ai e2i1ient. TA2 @Di a1o7eri 2igAra 1A 3Jinile. O #eDi nA)0 3Al4A3it de 0alariAl 3eA ridi1ol= dore01 08)3i @nde7line01 1ontra1tAl 1A PaI Ne6i0. NA 6reaA 08 6orCea018 ArJt de07re 3ine 0aA de07re CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e. O OL= 38 @ndoie01 18 6a 6orCi ArJt de07re tine= TA2M rJ0e Ri1a. M8 @ndoie01 18 te 6a 7o3eni 6reodat8= dA78 1e)Di 6a realiEa 4elAl Di 6a 0187a de tine. &A @n1Jntat8 08 oC0er6e 18 de1lara4ia ei @l 281A0e 7e TA2 08 1li7ea018. O CLiar aDaF @ntreC8 el. O NA eDti 1Ario0F NA 6rei 08 Dtii Ande 3erge3 Di de 1e Qaan Di Lion aA 4inAt Eona de de0tina4ie 0e1ret8 7Jn8 a3 aIAn0 la CordF i de 1e Lion a angaIat An 7aEni1F .a6iland TA2 3JngJie Clana lAng8= 1enADie= a lAi CiA7er18= 28r8 08)Di 3Ate 7ri6irea de 7e 2igAra tinerei. O CArioEitatea re7reEint8 3arele 3eA 6i1iA. M8 te3 18 a4i 68EAt @n 0A2letAl 3eA= iar a1A3 18Ata4i 08)3i eB7loata4i 0l8Ci1iAnea. O SCArioEitatea a A1i0 7i0i1aT= 07A0e Ri1a #aRn0tar. O O 0Age0tie ne7l81At8= 3ai ale0 1A ea de 2a48= 1o3ent8 TA2. O #ar 0ati02a14ia a re@n6iat)o= 02JrDi Ri1a. Lion Dtie 18)i 6orCa de 1e6a i3en0. i teriCil de 7eri1Alo0. PentrA a oC4ine 1eea 1e 6or= aA ne6oie de Ne6i0 0aA de 1ine6a 1a el. I) aA re7artiEat An 02ert 2rA3o0= dar PaI are 2elAl a1ela de re7Ata4ie 1are te 2a1e 08 te @ntreCi da18 0e 6a 3Al4A3i doar 1A a 7atra 7arte. M8 a2lA ai1i 1a 08 a3 griI8 08 0e 3Al4A3ea018. Pe de alt8 7arte= ad8Ag8 ea= dJnd din A3eri Di C8tJnd 1A 7al3a @n ar3a 1A a1e din tea1a de la A38r= re7reEint o a0igArare Di @37otri6a altor 1o37li1a4ii 1e 0e 7ot i6i.

O Pot 08 atrag aten4ia 18 dA3nea6oa0tr8 re7reEenta4i o 1o37li1a4ie adi4ional8F Ea EJ3Ci re1e. O NA)i 07Ane a0ta lAi Lion. GJndeDte)te la 1e 4i)a3 07A0= TA2. #A78 1A3 68d eA lA1rArile= Ne6i0 te)a 0ACa7re1iat. NA)l 0ACa7re1ia Di tA 7e el. SaA 7e 3ine. Ni1iodat8= ni1iodat8 08 nA 38 0ACa7re1ieEi. Poate 6a 6eni An ti37 1Jnd 6ei dori 08 ai An aliat. Iar lA1rAl a1e0ta 0)ar 7Atea @ntJ37la 3ai de6re3e de1Jt 1reEi. CA trei Eile @nainte de 0o0ire= Celi0e Qaan 0e 7lJn0e din noA de 3Jn1are. TA2 0er6i0e An gLi6e1i de legA3e 1A 3irodenii= aDa 1A3 0e g8teDte 7e .alagreen. O 3Jn1are 7i1ant8= dar a6eaA 7arte de ea 7entrA a Da0ea oar8 de 1Jnd 18l8toreaA. Antro7ologa ar8t8 legA3ele din 2ar2Arie= 0e 0trJ3C8 Di 07A0e5 O #e 1e nA 7ri3i3 niDte 3Jn1are ade68rat8F TA2 0e @ntin0e= 0tr87An0e 7ro6o1ator 1A 2Ar1Ali4a o 1iA7er18 dolo2an8 Di o ridi18 @n 2a4a o1Lilor. O 7ri6i @n t81ere An 3o3ent= a7le18 An 7i1 1a7Al Di o 7ri6i din alt AngLi= o r80A1i Di 0e Ait8 din noA la ea= iar @n 1ele din Ar38 o 7i78i ADor. O NA reADe01 08 @n4eleg natAra re1la3a4iei dA3nea6oa0tr8= doa3n8. CiA7er1a 7are 0A2i1ient de ade68rat8 08r3anelor 3ele 0i34Ari. SigAr= e doar o 7arte dintr)An @ntreg. Poate 18 re0tAl gLi6e1iAlAi e0te ilAEoriA. #eDi 1red 18 nA)i. O tii la 1e 38 re2erM 4i78 Celi0e Qaan 1A 6o1e 0trident8. >reaA 1arneM O Iar eA 6reaA Cog84ii ne380Arate. A0e3enea 2anteEii 0Ant ADor de 6i0at= dar de6in 1e6a 3ai greA reale. O M)a3 08tArat de legA3ele a0tea ener6ante= 0e 68it8 Celi0e Qaan. >rei 08 07Ai 18 7e na6a a0ta 1LinAitoare nA 7ot 1878ta o CA184i18 de 1arneF TA2 @Di @n1rA1iDa degetele. O NA inten4ioneE 08 di2AEeE in2or3a4ii eronate. EA nA 0Ant An 3Jn18tor de 1arne= dar eBi0t8 o 1antitate 3inA01Al8 7e CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e. Re1Ano01 1in0tit. O 0ati02a14ie 2Arioa08 a78rA 7e 2igAra lAi Celi0e Qaan. &e3eia 0e Ait8 7e rJnd la 1eilal4i a2la4i @n IArAl 3e0ei. Ri1a #aRn0tar @n1er1a 08)Di 0t87Jnea018 An rJnIet. $e2ri Lion 0e @3CA2na0e. O >)a3 07A0 eA 18 780treaE8 3Jn1area CAn8 7entrA elM CA An ge0t deliCerat= a7A18 2ar2Aria Di o arAn18 @n 7artea o7A08 a 1a3erei. >a0Al 0e iECi de 7eretele 3etali1 Di)Di goli @n18r18tAra de gLi6e1i @n 7atAl ne0trJn0 al lAi Ri1a #aRn0tar. Mer1enara EJ3Ci dAl1e5 O To13ai a3 281At 01Li3C de 7atAri= QaanM O NA)3i 7a08M M81ar o dat8 6oi a6ea o 3Jn1are de1ent8M Pre0A7An 18 6oi= 1eilal4i= 68 aDte7ta4i 0)o @37art 1A 6oiM O NA= drag8= 07A0e Ri1a. E toat8 a taM A7oi @Di ter3in8 gLi6e1iAl Di Dter0e 2ar2Aria 1A o 1oaI8 de 7Jine 1A 1ea78. Lion ar8ta 0tJnIenitU @n 01Li3C= PaI Ne6i0 de1lar85 O #a18 7o4i 08 oC4ii 1arne de la TA2= @4i a7ar4ine @n totalitate. O EB1elentM eB1la38 ea. TA2= adA)3i 1arneaM .a6iland TA2 o 7ri6i i37a0iCil. O E ade68rat 18= @n 1on2or3itate 1A 1ontra1tAl 7e 1are I)a3 @n1Leiat 1A PaI Ne6i0= treCAie 08 68 Lr8ne01 7e dArata 18l8toriei. #ar nA 0)a 3en4ionat ni3i1 de07re natAra ali3enta4iei. Ori1A3= 3i)a3 281At datoria. A1A3 @n08 treCAie 08 68 0ati02a1 1a7ri1iile 1Alinare. &oarte Cine= da18 a0ta)i 0oarta 3ea. #ar 38 treEe01 CrA01 1A7rin0 eA

@n0A3i de 7o2te. #a18 eA 68 0A7ort toanele= n)ar 2i e1LitaCil 1a Di dA3nea6oa0tr8 08 le a11e7ta4i 7e ale 3eleF O Ce 6rei 08 Ei1iF @ntreC8 Qaan= 0A07i1ioa08. O Ni3i1= de 2a7t= r807An0e TA2= @ntinEJnd 3Jinile @n l8tAri. Kn 01Li3CAl 18rnii 7e 1are o dori4i= 1er doar An 3o3ent de @n4elegere. A3 de6enit 2oarte 1Ario0 @n Alti3Al ti37 Di aD 6rea 08)3i 0ati02a1 1ArioEitatea. Ri1a #aRn0tar 3)a a6ertiEat 18= da18 nA 6a 2i 0ati0281At8= 1ArioEitatea @3i 6a A1ide 7i0i1ile... O SAnt de a1eeaDi 78rere= de1lar8 antro7ologa 1ea gra08. O Mda... CA toate a1e0tea= 38 68d 0ilit 08 in0i0t. >8 7ro7An An tJrg5 Lran8= de 2elAl 1elei 7e 1are a4i 1erAt)o atJt de 3elodra3ati1= 7entrA o 7e7it8 38rAnt8= 08r3an8= de in2or3a4ie a 18rei 1edare nA 68 6a 1o0ta ni3i1. SAnte3 7e 1ale 08 aIAnge3 @n 0i0te3Al .ro :9rana= de0tina4ie 7e 1are a4i de1larat)o la @n1Lirierea na6ei. AD dori 08 a2lA de 1e 3erge3 a1olo= 7re1A3 Di natAra a 1eea 1e 68 aDte7ta4i 08 g80i4i 7e a1ea 0tea a 3oli3ei de 1are 6)a3 aAEit 6orCind. Celi0e Qaan 0e @ntoar0e 07re 1eilal4i5 O A3 7l8tit o gr83ad8 de 0tandarEi 7entrA Lran8M 0ta)i Ia2M $e2ri= 7Ane 7i1iorAl @n 7ragM O .3M 281A $e2ri Lion. NA)i ni1i An 7eri1ol= Celi0e. Ori1A3 6a a2la= 1Jnd 6o3 aIAnge. Poate 18 a 0o0it ti37Al 08 Dtie. O Ne6i0= n)ai de gJnd 08 2a1i ni3i1F O #e 1eF @ntreC8 a1e0ta. N)are ni1i o i37ortan48. S7Ane)i Di ia)4i 1arnea. SaA nA)i 07Ane. Mi)e indi2erent. Qaan 0e Ait8 @ntJi la PaI Ne6i0= a7oi= trA2aD8= la 2igAra 1al38= 7alid8= a lAi .a6iland TA2. O :ine= Ei0e ea= @n1rA1iDJndA)Di Cra4ele. #a18 e nea78rat8 ne6oie= o 08 1Jnt 1a 08 7ri3e01 de 3Jn1areM O E 0A2i1ient Di da18 6orCi4i 1A 6o1e nor3al8= de1lar8 TA2. Celi0e Qaan @l ignor8. O O 08 7o6e0te01 7e 01Art. #e01o7erirea 0telei 3oli3ei e0te 3arele 3eA triA32= 7iatra de 1878tJi a 1arierei 3ele= dar ni1i AnAl dintre 6oi n)a a6At inteligen4a 0aA a3aCilitatea 08 a7re1ieEe 3An1a 7e 1are a3 281At)o. SAnt antro7olog la CentrAl SLan#ellor 7entrA Progre0Al CAltArii Di CAnoaDterii. S7e1ialitatea 3ea Dtiin4i2i18 e0te 0tAdiAl 1AltArilor 7ri3iti6e de An 2el deo0eCit ) 1AltArile 7lanetelor 1oloniEate 1are aA r83a0 iEolate Di aA de18EAt teLni1 @n Ar3a MarelAi R8ECoi. :ine@n4ele0= 3Alte lA3i A3ane aA 2o0t a2e1tate a0t2el= iar An nA38r 1on0ideraCil dintre ele aA 2o0t 1er1etate a38nAn4it. EA a3 lA1rat @n do3enii 3ai 7A4in 1Ano01Ate ) in6e0tigarea 1AltArilor neA3ane= @n 07e1ial 1ele ale 2o0telor 7lanete de 01la6i ai Lranganilor. Una dintre 7lanetele 7e 1are le)a3 0tAdiat a 2o0t .ro :9rana ) 1Jnd6a o 1olonie @n2loritoare= An do3eniA 7entrA @n3Al4irea LrAAnilor= da1tiloiEilor Di altor ra0e Lrangane de 01la6i= a1A3 7A0tiit8. &87tArile inteligente 1are tr8ie01 a1olo aA 6ia48 01Art8= o 6ia48 ArJt8= CrAtal8. #ar= 1a @n 3Alte a0e3enea 1AltAri degenerate= eBi0t8 Ca03e de07re o 6Jr0t8 de aAr di078rAt8. LA1rAl 1el 3ai intere0ant de 7e .ro :9rana e0te o legend8= o legend8 1are 0e @ntJlneDte doar a1olo ) 1ea de07re 0teaAa 3oli3ei. SAClinieE 18 7A0tiirea 7lanetei e0te deo0eCit de 7Aterni18= iar 0AC7o7Alarea 0e6er8= @n 1iAda 2a7tAlAi 18 3ediAl nA)i eBagerat de a07rA. #e 1eF Ei Cine= de01enden4ii degenera4i ai 1oloniDtilor LrAAni Di da1tiloiEi= ale 18ror 1AltAri 0Ant= de alt2el= 1o37let di2erite Di 2oarte o0tile Ana 2a48 de 1ealalt8= aA An 0ingAr r807An0 la a1ea0t8 @ntreCare5 0teaAa 3oli3ei. La 2ie1are a treia genera4ie= eBa1t atAn1i 1Jnd reADe01 08 ia08

din 0tarea lor nenoro1it8= 1Jnd 7o7Ala4ia 1reDte din noA= 0teaAa 3oli3ei de6ine tot 3ai 3are 7e 1erAl no74ii lor. Iar 1Jnd aIAnge 1ea 3ai 0tr8lA1itoare de 7e Colt8= atAn1i @n1e7e 0eEonAl 3oli3elor. E7ide3iile 0e @ntind 7e toat8 .ro :9rana= Di de 2ie1are dat8 1ea noA8 e0te 3ai teriCil8 de1Jt 1ea de dinainte. >inde18torii 0Ant ne7Atin1ioDi. Re1olta 0e 6eDteIeDte= ani3alele 7ier= iar trei 02ertAri din 7o7Ala4ia inteligent8 3oare. Cei 1are 0A7ra6ie4Aie01 0Ant arAn1a4i @n 1ea 3ai CrAtal8 2or38 de eBi0ten48. A7oi 0teaAa 3oli3ei de01reDte Di= o dat8 1A de1linAl ei= 3oli3a di07are de 7e .ro :9rana 7entrA @n18 trei genera4ii. A1ea0ta)i legenda. Kn ti37 1e)o a01Alta0e 7e Celi0e Qaan relatJnd 7o6e0tea= .a6iland TA2 @Di 780tra0e o 2igAr8 ineB7re0i68. O Intere0ant= Ei0e el. Pre0A7An totADi 18 eB7edi4ia 7reEent8 nA a 2o0t organiEat8 7entrA a 68 1ontinAa 1ariera 7rin in6e0tigarea a1e0tAi Ca03 @ngroEitor. O NA= re1Ano01A Celi0e Qaan. A3 a6At= 1Jnd6a= a1ea0t8 inten4ie. Legenda 3i 0e 78rA0e An 0ACie1t eB1elent 7entrA o 3onogra2ie. A3 @n1er1at 08 oC4in 2ondAri de la CentrA= 7entrA o 1er1etare la 2a4a lo1AlAi= dar 1ererea 3ea a 2o0t re07in08. M)a3 ener6at= Di 7e CAn8 dre7tate. Idio4iiM A3 6orCit de07re 0A78rarea 3ea Di de07re 1aAEa ei 1olegAlAi 3eA= $e2ri Lion. Lion tADi. O #a= 07A0e el. #o3eniAl 3eA= dA78 1A3 Dti4i= e0te i0toria 3ilitar8. A3 2o0t intrigat= Cine@n4ele0. M)a3 1A2Andat @n C8n1ile de date ale CentrAlAi. &iDierele noa0tre nA) 0 la 2el de 1o37lete 1a a1elea de 7e A6alon Di NeRLoi3e= dar n)a6ea3 ti37 7entrA 1er1et8ri 3ai 3inA4ioa0e. TreCAia 08 a14ion83 re7ede. >eEi= teoria 3ea e de 2a7t 3ai 3Alt de1Jt o teorie= e o 1ertitAdine= 7entrA 18 DtiA 1e)i o 0tea a 3oli3ei. NA)i ni1i o legend8= TA2M E ade68rAl gol)golA4M TreCAie 08 2ie 78r80it8= aCandonat8= dar @n18 2An14ional8= @nde7linindA)Di 7rogra3ele dA78 3ai 3Alt de An 3ileniA de la Pr8CADire. NA)4i dai 0ea3aF NA gLi1eDtiF OK3i re1Ano01 eDe1Al= Ei0e TA2. K3i li70eDte 2a3iliariEarea dA3nea6oa0tr8 1A 7roCle3a re07e1ti68. O E o na68 de r8ECoi= TA2= o na68 3ilitar8 0itAat8 7e o orCit8 lAng8= eli7ti18= @n IArAl 7lanetei .ro :9rana. Una dintre 1ele 3ai de6a0tatoare ar3e lan0ate @n 6idAl 1o03i1 de Str86e1LiAl P83Jnt @37otri6a Lranganilor= la 2el de teriCil8 1a legendara 2lot8 a iadAlAi de07re 1are 0e 07Ane 18 ar 2i eBi0tat @n Alti3ele Eile de dinaintea Pr8CADirii. #ar are 7o0iCilitatea de a 2a1e Cine= @n a1eeaDi 380Ar8 @n 1are 7oate 2a1e r8A. E0te de7oEitara 1elei 3ai @naintate Dtiin4e Ciogeneti1e a I37eriAlAi &ederal= An arte2a1t 1are 2An14ioneaE8= 7lin de 0e1rete 7ierdAte 7entrA re0tAl o3eniriiM O Kntr)ade68rM 3or38i TA2. O E0te o na68 de ger3inare= @n1Leie $e2ri Lion= o na68 de ger3inare 7entrA r8ECoi Ciologi1 a Cor7AlAi Inginerilor E1ologi. O i e a noa0tr8= rJnIi PaI Ne6i0. .a6iland TA2 @l 7ri6i atent 7e Ne6i0= d8dA din 1a7= 0e ridi18= a7oi anAn485 O CArioEitatea 3i)a 2o0t 0ati0281At8. A1A3 treCAie 08)3i @nde7line01 7artea 1e)3i re6ine din @n4elegere. O ALLLM 281A Celi0e Qaan. Carnea 3eaM O Cantitatea e0te 1o7ioa08= deDi re1Ano01 18 6arietatea)i redA08= anAn48 .a6iland TA2. >8 6oi l80a 0ar1ina de a 68 7reg8ti 1arnea @n 3odAl 1el 3ai 7l81At 1erAlAi gArii dA3nea6oa0tr8.

Se dA0e la An dAla7= ta0t8 1odAl de a11e0 Di 01oa0e o l8di48= 7e 1are o adA0e= 0AC Cra4= la 3a08. O A1ea0ta)i 0ingAra 1arne de la CordAl na6ei 3ele. NA)i 7ot garanta gA0tAl 0aA 1alitatea. #ar 7Jn8 a1A3 n)a3 7ri3it 6reo 7lJngere. Ri1a #aRn0tar iECA1ni @n rJ0= iar PaI Ne6i0 1Li1oti. .a6iland TA2= griIAliA Di 3etodi1= 01oa0e din l8di48 o dAEin8 de 1Atii de 1on0er6e 1A Lran8 7entrA 7i0i1i Di le aDeE8 @n 2a4a lAi Celi0e Qaan. #i0trAgere 0e 1848r8 7e 3a08 Di @n1e7A 08 toar18. O NA)i atJt de 3are 7e 1Jt 38 aDte7ta3= 07A0e Celi0e Qaan= la 2el de ar48goa08 1a de oCi1ei. O #oa3n8= ri7o0t8 .a6iland TA2= o1Lii 7ot @nDela de0eori. E1ranAl 3eA de 6iEAaliEare e0te= re1Ano01= 3ode0t= 1A dia3etrAl doar de An 3etrA= iar a1e0t lA1rA= Cine@n4ele0= di3inAeaE8 38ri3ea ori18rAi oCie1t re7reEentat 7e el. Na6a are di3en0iAni 1on0ideraCile. O CJt de 1on0ideraCileF 0e intere08 PaI Ne6i0= a7ro7iindA)0e. TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. O NA 7ot 07Ane 1A 7re1iEie. CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e e doar o na68 1o3er1ial8 3ode0t8= iar in0trA3entele ei 0enEoriale nA)0 1e)ar treCAi 08 2ie. O AtAn1i= 07Ane 1A a7roBi3a4ie= 3JrJi PaI Ne6i0. O CA a7roBi3a4ie= re7et8 TA2. (inJnd 0ea3a de AngLiAl din 1are)i 7reEentat8 i3aginea 7e e1ranAl 3eA= 1on0iderJnd aBa 3ai 3are dre7t lAngi3e= na6a de 1are ne a7ro7ie3 7are a a6ea 1ir1a treiEe1i de Gilo3etri 0tandard lAngi3e= @n IAr de 1in1i Gilo3etri l84i3e Di 6reo trei Gilo3etri @n8l4i3e= 1A eB1e74ia 0e14iAnii 1A 1A7ol8= 1are 0e ridi18 1e6a 3ai 3Alt= Di a tArnAlAi din 2a48= 1are 0e @nal48 a7roBi3ati6 An Gilo3etrA dea0A7ra 7An4ii de Ande 7orneDte. Se 0trJn0e0er8 to4i @n 1a3era de 1o3and8= 6eni0e 1Liar Di Anitta0= 1are 0e treEi0e din 0o3nAl lAi 1ontrolat de 1al1Alator 1Jnd redA0e0er8 a11elera4ia. T81eaA 1A to4ii. CLiar Di Celi0e Qaan 78rea a nA g80i= 7entrA 3o3ent= ni3i1 de Ei0. Se AitaA la e1ran= la 0ilAeta neagr8= lAng8= r80A1it8= 1are 7lAtea @n 2a4a 0telelor 1e 01li7eaA i1i= 1olo= lA3inJnd 0laC= 7Al0Jnd de energii ne68EAte. O A3 a6At dre7tate= 3or38i= @n 1ele din Ar38= $e2ri Lion= 7entrA a 7Ane 1a78t t81erii. O na68 de ger3inare ) o na68 a CIEM Ni3i1 alt1e6a nA 7oate 2i atJt de 3areM O &ir)ar 08 2ieM eB1la38 PaI Ne6i0= EJ3Cind. O Si0te3Al treCAie 08 2ie AriaD= @Di d8dA 1A 78rerea Anitta0. I37erialii P83JntAlAi eraA 3Alt 3ai 0o2i0ti1a4i de1Jt noi. ProCaCil 18)i o Inteligen48 Arti2i1ial8. O SAnte3 Coga4i= 0e CJlCJi Celi0e Qaan= AitJnd 7entrA 3o3ent de 3Altele)i Di 6ariatele)i ne1aEAri= a7oi @l 7rin0e 7e $e2ri Lion de 3Jini Di @n1e7A 08 6al0eEe 1A el= a7roa7e 4o78ind. SAnte3 Coga4i= Coga4i= 0Ante3 Coga4i Di 1eleCri= 0Ante3 to4i Coga4iM O A1e0t lA1rA nA)i @n @ntregi3e 1ore1t= Ei0e .a6iland TA2. NA 38 @ndoie01 18 6e4i de6eni Coga4i @n 6iitorAl a7ro7iat. PentrA 3o3ent @n08= CAEAnarele dA3nea6oa0tr8 nA 1on4in 3ai 3Al4i 0tandarEi de1Jt 1on4ineaA 1A An 3o3ent @nainte. Ni1i eA= ni1i Ri1a #aRn0tar nA @378rt8Di3 7o0iCilit84ile dA3nea6oa0tr8 de 7ro07eritate e1ono3i18. Ne6i0 0e Ait8 ArJt la el5 O Te 7lJngi de 1e6a= TA2F O #e7arte de 3ine ideea de a oCie1ta= 07A0e TA2= 1A 6o1e ineB7re0i68. Core1ta3 doar de1lara4ia eronat8 a lAi Celi0e Qaan.

O :ine= d8dA din 1a7 PaI Ne6i0. A1A3= @nainte de a de6eni Coga4i= treCAie 08 3erge3 la CordAl 1Le0tiei a1eleia Di 08 6ede3 1e)i @n interiorAl ei. CLiar da18)i o rAin8= tot 6o3 oC4ine Ari 7re3iA i37ortant 7entrA re1A7erarea ei. #ar da18 na6a)i 2An14ional8= nA eBi0t8 ni1i o 380Ar8 a Cog84iei 1e ne 6a re6eniM O E6ident 18)i 2An14ional8= de1lar8 $e2ri Lion. R807JndeDte 3oli3a 7e0te .ro :9rana la 2ie1are a treia genera4ie= de 7e0te o 3ie de ani 0tandard. O #a= 1o3ent8 Ne6i0= a0ta)i ade68rat= dar nA ne 07Ane 3are lA1rA. Se a2l8 7e o orCit8 2iB8. #ar 1are)i 0tarea 3otoarelorF A CiCliote1ii de 1elAleF A 1al1AlatoarelorF A6e3 3Alte de 6eri2i1at. CA3 aIAnge3 la Cord= LionF O PAte3 a1o0ta= r807An0e $e2ri Lion. TA2= 6eEi 1A7ola a1eeaF O >ederea 3ea e 28r8 7ere1Le. O :ine. Cred 18 0AC ea 0e a2l8 7Antea de a1o0tare= 3are 1Jt An 1o03odro3. #a18 reADi3 08 de01Lide3 1A7ola= 7Ate3 dA1e na6a ta a1olo. O #a18= Ei0e .a6iland TA2. Un 1A6Jnt 2oarte ne7l81At. AtJt de 01Art Di atJt de de0 ro0tit 1A deEa38gire Di 2rA0trare... Ca 7entrA a 0AClinia 1A6intele lAi= 7e e1ranAl 7rin1i7al a78rA o lA3ini48 roDie. TA2 @ntin0e An deget alC5 O &i4i aten4iM O Ce)i a0taF 0e intere08 Ne6i0. O Un 3e0aI= r807An0e TA2. Se a7le18 Di atin0e o ta0t8 AEat8 de la la0er1o3. SteaAa 3oli3ei di078rA de 7e e1ran. Kn lo1Al ei= 0e i6i 2igAra oCo0it8 a AnAi C8rCat de 6Jr0t8 3edie= 1e 0t8tea @ntr)o 1a3er8 de 1o3Ani1a4ii. Indi6idAl a6ea ridAri adJn1i 7e 2rAnte= o eB7re0ie 7o0o3orJt8= iar 1a7Al a1o7erit de 78r de0= negrA. O1Lii 08i 1enADii) alCaDtri deE68lAiaA e7AiEare. PArta o Ani2or38 7ar18 01oa08 din CenEile de i0torie= iar 7e 1a7 o 1a7el8 6erde= 1A 1oEoro1= Di 1A An tLeta aAriA 1a e3Cle38. O Ai1i Ar1a= anAn48 el. A4i 78trAn0 @n 02era noa0tr8 de a78rare. Identi2i1a4i)68 0aA de01Lide3 2o1Al. A1e0ta e0te 7ri3Al a6erti03ent. .a6iland TA2 a7808 7e CAtonAl EMISIE. O Ai1i CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= anAn48 el 1A 6o1e 1lar8. Co3andat8 de .a6iland TA2. SAnte3 negA0tori ne7eri1AloDi= ne@nar3a4i. >eni3 din SLan#ellor= Ar18. Pot 1ere 7er3i0iAnea 08 38 a7ro7ii 7entrA a1o0tareF O EBi0t8 oa3eniM gJ2Ji Celi0e Qaan. E1Li7aIAl tr8ieDteM O O e6olA4ie 2a01inant8 a e6eni3entelor= a2ir38 Lion= tr8gJndA)0e de CarC8. Poate 18 a1e0ta e0te An de01endent al 3e3Crilor e1Li7aIAlAi ini4ial CIE. SaA= 7oate= aA 2olo0it 1ronoArEealaM UrEeala din 2irele 4e08tArii ti37AlAi ) 7entrA a)l a11elera 0aA a)l 4ine 7e lo1. #a= 7AteaA 2a1e a0taM CronoArEealaM GJndi4i)68 la a1e0t lA1rAM PaI Ne6i0 01oa0e An 0Anet CatIo1oritor. O AA tre1At o 3ie de ani Di indi6iEii 0Ant @n18 @n 6ia48M CA3 naiCa 7Ate3 2a1e 2a48 Anor a0e3enea 2iin4eF I3aginea de 7e e1ran 7Jl7Ji 01Art. A7oi a1elaDi C8rCat oCo0it= @n Ani2or3a I37erialilor P83JntAlAi= 07A0e5 O Ai1i Ar1a. Identi2i1area 6oa0tr8 e0te greDit 2or3Alat8. >8 a2la4i @n interiorAl 02erei noa0tre de a78rare. Identi2i1a4i)68 0aA de01Lide3 2o1AlM A1e0ta a 2o0t al doilea a6erti03ent. O #o3nAle= re7li18 .a6iland TA2= 7rote0teEM SAnte3 28r8 ar3e Di 28r8 a78rare.

NA 2a1e3 ni1i An r8A. SAnte3 negA0tori= 0a6an4i= 1olegi @ntrA A3anitate. Inten4iile noa0tre nA)0 o0tile Di= 3ai 3Alt de1Jt atJt= nA a6e3 3iIloa1e de a 7rodA1e daAne Anei na6e atJt de 2or3idaCile 1a Ar1a dA3nea6oa0tr8. #e 1e ne 7ri3i4i atJt de Celi1o0F E1ranAl 7Jl7Ji. O Ai1i Ar1a. A4i 78trAn0 @n 02era noa0tr8 de a78rare. Identi2i1a4i)68 i3ediat 0aA 6e4i 2i di0trADi. A1e0ta e0te al treilea Di Alti3Al a6erti03ent. O Knregi0tr8riM eB1la38 PaI Ne6i0= 1A oare1are entAEia03. A0ta)iM Ni1i 6orC8 de 780trare @n 6ia48 1A aIAtorAl 2rigAlAi 0aA de 6reAn a2Ari0it de 1J37 de 0taE8M NA)i ni3eni a1olo. #oar An 1al1Alator 1are ne arat8 niDte @nregi0tr8ri. O M8 te3 18 a6e4i dre7tate= Ei0e .a6iland TA2. Se 7Ane Ar38toarea @ntreCare5 da18 a1el 1al1Alator e0te 7rogra3at 08 tran03it8 niDte @nregi0tr8ri na6elor 1are 0e a7ro7ie= 1e alt1e6a a 2o0t 7rogra3at 08 2a18 @n 1ontinAareF O CodArileM @Di a3inti CrA01 $e2ri Lion. A3 An 0et @ntreg de 1odAri ale I37eriAlAi &ederal= de 0e16en4e de identi2i1are= @n 2iDierele 3ele de 7e 1i7Arile de 1ri0talM M8 dA1 08 le 1aAtM O O idee eB1elent8= 1o3ent8 .a6iland TA2= dar 1A o 0ingAr8 Di e6ident8 de2i1ien485 e ne6oie de ti37 7entrA a g80i Di AtiliEa 1i7Arile 1A 1odAri. #a18 a3 a6ea 7o0iCilitatea de a 2a1e a1e0t lA1rA= aD a7laAda 7ro7Anerea dA3nea6oa0tr8. M8 te3= 6ai= 18 nA di07Ane3 de a1ea0t8 7o0iCilitate. Ar1a to13ai a tra0 @n noi. A7oi AriaDAl 0e a7le18 07re 1on0ol8 Di anAn485 O A11elereEM #ar= @n ti37 1e degetele lAi lAngi= alCe= atingeaA ta0tele= CornAl aCAnden4ei 0e EgJl4Ji 6iolent. Celi0e Qaan 4i78 Di 0e 7r8CADi= $e2ri Lion 18EA 7e0te Anitta0. CLiar Di Ri1a #aRn0tar treCAi 08 0e 7rind8 de 07eteaEa 01aAnAlAi lAi TA2= 7entrA a 0e 4ine 7e 7i1ioare. A7oi 0e 0tin0er8 toate lA3inile. >o1ea lAi TA2 r80An8 @n @ntAneri15 O M8 te3 18 a3 6orCit 7rea de6re3e 0aA= 3ai 1ore1t= a3 a14ionat 7rea tJrEiA. Pe dArata AnAi 3o3ent 1e 78rA inter3inaCil= 2Ar8 1o7leDi4i de t81ere= @ntAneri1 Di groaE8= aDte7tJnd o a doAa lo6itAr8 1are 08 7An8 1a78t a1e0tora. A7oi= CeEna 0e li37eEi An 7i1. LA3ini4e 2ira6e a78rAr8 la 1on0olele din IAr= @n ti37 1e a7aratAra CornAlAi aCAnden4ei 0e treEea la o 0e3i6ia48 7Jl7Jitoare. O NA 0Ante3 01oDi 1o37let din 1ir1Ala4ie= de1lar8 .a6iland TA2= 0tJnd 7e 01aAnAl din 2a4a taCloAlAi de 1o3and8= 1A 3Jinile 7e ta0tatAra 1al1AlatorAlAi. >oi 1ere An ra7ort 7ri6ind 0tri181iAnile. Poate 6o3 2i @n 0tare 08 ne retrage3. Celi0e Qaan @n1e7A 08 01oat8 An 4i78t= o 68i18real8 0trident8= i0teri18= 28r8 02JrDit. R8380e0e @ntin08 7e 7odea. PaI Ne6i0 0e @ntoar0e 07re ea. O GAra= 6a18 tJ37it8M o re7eEi el Di)o iECi 1A 7i1iorAl= iar 6aietAl ei 0e tran02or38 @ntr)o ColCoro0eal8. SAnte3 3or4i da18 r83Jne3 lo1AlAiM Ur38torAl 7roie1til ne 6a 2a1e 48nd8riM &ir)ar 08 2ie= TA2= 3iD18 dr81ia a0ta de ai1iM O Ca7a1itatea noa0tr8 de de7la0are e0te nedi3inAat8= re7li18 TA2. Lo6itAra 7e 1are a3 @n1a0at)o nA a 7A0 1a78t 3iD18rii noa0tre= deDi ne)a de6iat oare1A3 de 7e traie1toria ini4ial8= 1e ne dA1ea 18tre Ar18. Poate 18 de a1eea n)aA tra0 iar @n noi. M8 te3= 1ontinA8 el= eBa3inJnd 1ara1terele e0to37ate= 6erEi= 1e de2ilaA 7e An e1ran 3ai 3i1= 18 na6a 3ea a 0A2erit Anele redA1eri ale 2An14ionalit84ii. N)ar 2i re1o3andaCil 08 a11elereE a1A3 ) ten0iAnea ne)ar 028rJ3a= 28r8 @ndoial8= @n CA184i. Si0te3Al 7entrA 3en4inerea 6ie4ii are 1Jte6a 0tri181iAni. EBtra7ol8rile arat8 18 6o3 r83Jne 28r8 oBigen 7e0te a7roBi3ati6 noA8 ore 0tandard.

PaI Ne6i0 @nIAr8= iar Celi0e Qaan @n1e7A 08 dea 1A 7A3nii @n 7odea. O Pot 2a1e e1ono3ie de oBigen intrJnd din noA @n 0tare de re7ao0= 0e o2eri Anitta0. Kl ignorar8 1A to4ii. O S8 o3orJ3 7i0i1ile= 0Ager8 Celi0e Qaan. O PAte3 08 ne de7la083F @ntreC8 Ri1a #aRn0tar. O Motoarele de 3ane6r8 0Ant @n18 2An14ionale= r807An0e TA2= dar= 28r8 1a7a1itatea de a eBe1Ata 0altAri 0telare= 6o3 a6ea ne6oie de doi ani SLan#i0L 7entrA a aIAnge 7e .ro :9rana. PatrA dintre noi 7ot g80i ad87o0t @n 1o0tA3ele 1o03i1e. &iltrele de aer 1A 6irADi 6or re1i1la oBigenAl An ti37 neli3itat. O Re2AE 08 tr8ie01 doi ani @ntr)An 1o0tA3 1o03i1M de1lar8 1A t8rie Celi0e Qaan. O &oarte Cine= Ei0e TA2. #eoare1e a3 nA3ai 7atrA 1o0tA3e= iar noi 0Ante3 Da0e= a1e0t lA1rA ne 6a aIAta. Sa1ri2i1iAl dA3nea6oa0tr8= 7lin de noCle4e= 6a 2i a3intit 3Alt8 6re3e= doa3n8. Knainte de a 7Ane a1e0t 7lan @n a7li1are= 1red totADi 18 ar treCAi 08 lA83 @n 1on0iderare alt8 o74iAne. O CareF 0e intere08 PaI Ne6i0. TA2 0e roti 1A 01aAnAl Di)i 7ri6i 7e 2ie1are @n 7arte= la lA3ina 0laC8 a 1a3erei de 1o3and8. O S8 07er83 18 1i7Arile de 1ri0tal ale lAi $e2ri Lion 1on4in 1odAl 7otri6it 7entrA a7ro7iere= a0t2el @n1Jt 08 a1o0t83 Ar1a 28r8 08 de6eni3 o 4int8 7entrA An ar3a3ent 0tr86e1Li. O Ci7AlM eB1la38 Lion= 1are aCia 0e E8rea ) @n CeEn8= Ia1Leta lAi din 0to28 1a3eleon de6eni0e de)An negrA 3at. M8 dA1 08)l 1aAtM Se re7eEi @n goan8 18tre 0e1torAl de lo1Ait. CiA7er18 tra6er08 liniDtit 1a3era Di 08ri @n 7oala lAi TA2= 1are 7A0e o 3Jn8 7e el= iar 1otoiAl AriaD @n1e7A 08 toar18 7Aterni1. Un 0Anet 3ai degraC8 liniDtitor. Poate 18 lA1rArile a6eaA 08 0e reEol6e= 7Jn8 la Ar38... #ar $e2ri Lion 7le1a0e de 7rea 3Alt ti37... CJnd= @n 1ele din Ar38= @l aAEir8 re6enind= 7aDii lAi eraA 28r8 6lag8= de o3 @n6in0. O Ei Cine= @ntreC8 Ne6i0= Ande)iF O A di078rAt. A3 18Atat 7retAtindeni. A di078rAt. AD 2i IArat 18)l a3. &iDierele 3ele... PaI= aD 2i 6rAt 08 le iaA 1A 3ine. SigAr= nA 7Atea3 lAa totAl= dar a3 1o7iat @nregi0tr8rile 3ai i37ortante= lA1rArile 1are ar 2i 7AtAt 2i de 2olo0 ) 3ateriale de07re r8ECoi= de07re CIE= 1e6a de07re i0toria Eonei. tii 0er6ieta 3ea 1enADie. Kn ea a6ea3 1al1AlatorAl 1el 3i1 Di 6reo treiEe1i de 1i7Ari de 1ri0tal. A3 18Atat 1Jte 1e6a 7rin ele noa7tea tre1At8= 1Jnd 0t8tea3 @n 7at= @4i a3inteDtiF Re6edea3 in2or3a4iile de07re na6ele de ger3inare= iar tA te)ai 7lJn0 18 nA te la0 08 dor3i. A3 An 1i7 7lin 1A 1odAri din 6e1Li3e= DtiA 18 a3= Di a3 inten4ionat 08)l iaA 1A 3ine. #ar nA)i ai1iM Lion 0e a7ro7ie. >8EAr8 18 4inea 1al1AlatorAl 7ortaCil @ntin0 07re ei= 1a o o2rand8. O A3 18Atat 7rin 1Atie de 7atrA ori= a3 6eri2i1at toate 1i7Arile 1are eraA 7e 7at= 7e 3a08... NA)i. K3i 7are r8A. #oar da18 nA I)a lAat 1ine6a... ad8Ag8 el= 7ri6ind 07re 1eilal4i= dar ni3eni nA Ei0e ni3i1. ProCaCil 18 a3 Aitat 1odArile 7e SLan#ellor. A3 7le1at @n graC8 Di... O TJ37it 0enilM iECA1ni PaI Ne6i0. Ar treCAi 08 te A1id 1Liar a1A3 Di 08 e1ono3i0e01 An 7i1 de aer 7entrA noi= 1eilal4iM O SAnte3 3or4i= 0e 68it8 Celi0e Qaan= 3or4i= 3or4i... O #oa3n8= Ei0e .a6iland TA2= 3JngJindA)l 7e CiA7er18= 1ontinAa4i 08 2a1e4i

a2ir3a4ii 7ri7ite. NA 0Ante4i 3ai 3oart8 de1Jt era4i Cogat8 1A 7A4in ti37 @n Ar38. O Ai 6reo ideeF 0e @ntoar0e Ne6i0 07re el. O Kntr)ade68r= r807An0e TA2. O Ei CineF @l gr8Ci Ne6i0. O Ar1a e0te 0ingAra noa0tr8 0al6are. TreCAie 0)o a1o0t83. &8r8 1ri0talAl 1A 1odAri al lAi $e2ri Lion= nA 7Ate3 de7la0a CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e 7entrA a ne a7ro7ia de ea= 1a 08 nA 0e trag8 iar @n noi. Un lA1rA e6ident. #ar 3i)a 6enit o idee intere0ant8= 07A0e el= ridi1Jnd An deget. Poate 18 Ar1a 6a ar8ta 3ai 7A4in8 o0tilitate 2a48 de o 4int8 3ai 3i18 ) An o3 @n 1o0tA3 07a4ial= 7ro7Al0at de IetAri de aerM PaI Ne6i0 de6eni gJnditor. O i 1A3 o 08 intre o3Al a1ela @n Ar18F O 08 Cat8 @n 1aren8= 08 i 0e de01Lid8F O Un ge0t ne7ra1ti1= re1Ano01A .a6iland TA2. Cred totADi 18 a3 o 0olA4ie 7entrA reEol6area a1e0tei 7roCle3e. Ceilal4i aDte7tar8. TA2 @l 3JngJie 7e CiA7er18. O #8)i drA3Al= Ei0e ner8Cd8tor PaI Ne6i0. O S8)i daA drA3AlF 1li7i TA2. Kntr)ade68r... >8 rog 08 2i4i @ng8dAitori. Mintea 3ea e oare1A3 E8781it8. S8r3ana 3ea na68 a 0A2erit 0tri181iAni i37ortante. Mode0tAl 3eA 183in e0te rAinat Di de6a0tat. Cine o 08 7l8tea018 re7ara4iile ne1e0areF PaI Ne6i0 38 6a trata 1A largLe4e= dA78 1e 0e 6a CA1Ara de Cog84ieF M8 te3 18 nA. K3i 6or 1A378ra $e2ri Lion Di Anitta0 o na68 noA8F GreA de 1reEAt. Sti3ata Celi0e Qaan @3i 6a a1orda o 7ri38= @n a2ara 0alariAlAi 3eA= 7entrA a)3i 1o37en0a 7ierdereaF A 7ro3i0 deIa 18 6a de7Ane o 7lJngere @37otri6a 3ea= 7entrA a)3i 2i 1on2i01at8 na6a 7r878dit8 Di a)3i 2i anAlat8 li1en4a de na6iga4ie. Cine 6a dori 08 38 aIAteF O NA te 3ai gJndi la a0taM CA3 intr83 7e Ar18F S7Aneai 18 Dtii o 1aleM O A3 07A0F Cred 18 a6e4i dre7tate= do3nAle. #ar 38 te3 18 7o6ara ne1aEArilor 3i)a iEgonit ideea din 3intea 3ea a38rJt8= E8781it8. A3 Aitat)o. NA 38 7ot gJndi de1Jt la 0itAa4ia 3ea e1ono3i18 Ialni18... Ri1a #aRn0tar rJ0e Di)l C8tA 7e TA2 7e 07atele)i lat. A1e0ta 0e Ait8 la ea. O Iar a1A3 a3 2o0t lo6it gro0olan de 3Jndra Ri1a #aRn0tar. >8 rog 08 nA 38 atinge4i= doa3n8M O 0ta)i DantaIM ge3A Celi0e Qaan. O 08 te Cag la 7AD18rie 7entrA a0taM O i integritatea 3ea 2iEi18 e 7eri1litat8= 2iind @37roD1at 1A a3enin48ri. Te 3iri 18 nA 7ot gJndi= CiA7er18F O :ine= TA2= ai 1JDtigat= 3JrJi PaI Ne6i0. AAd 6reo oCie14ie @37otri6a ideii de a)l 2a1e 7e TA2 7artener 1A dre7tAri de7lineF @ntreC8 el= 7ri6ind @n IAr. Adi18 08 @378r4i3 la 1in1iF $e2ri Lion tADi. O Merit8= da18 7lanAl lAi 2An14ioneaE8. O #e a1A3 2a1i 7arte din grA7Al no0trA= d8dA din 1a7 Ne6i0. .a6iland TA2 0e ridi18 de 7e 01aAn= 1A o de3nitate greoaie= dJndA)l Io0 7e CiA7er18 din 7oal8. O Me3oria 3i)a re6enitM anAn48 el. EBi0t8 7atrA 1o0tA3e 07a4iale @n dAla7. #a18 AnAl dintre dA3nea6oa0tr8 6a 2i atJt de a3aCil 08 0e @n6eD3JnteEe 1A AnAl Di 08 38 aIAte= 6o3 3erge @37reAn8 08 adA1e3 din de7oEitAl nA38rAl doi07reEe1e An e1Li7a3ent 2oarte 2olo0itor. O S8 2iA a naiCiiM eB1la38 Ri1a #aRn0tar rJEJnd= @n ti37 1e C8rCa4ii 0e @ntor1eaA= 18rJnd @ntre ei 1e6a eBtre3 de 6olA3ino0.

O Ce)i a0taF @ntreC8 Celi0e Qaan. .a6iland TA2= 1are ar8ta i3en0 @n Lainele lAi 07a4iale alCa0tre)argintii= aDeE8 7o6ara 7e 7odea Di)l aIAt8 7e PaI Ne6i0 08 o ridi1e la 6erti1al8. A7oi @Di 01oa0e 1a01a Di eBa3in8 1A 3Jndrie 1eea 1e adA0e0er8. O Un 1o0tA3 07a4ial= doa3n8. Mi 0e 7are e6ident. Era An 1o0tA3 07a4ial= dar AnAl 1A3 nA 3ai 68EA0er8 7Jn8 atAn1i= 1on0trAit= dA78 toate a7aren4ele= de 1ine6a 1are nA 0e gJndi0e la oa3eni. Ki de78Dea @n @n8l4i3e 7e to4i= 1Liar Di 7e TA2. Crea0ta orna3entat8 a 18Dtii 3ari= Co3Cate= aIAngea la trei 3etri de dADA3ea= a7roa7e atingJnd ta6anAl. A6ea 7atrA Cra4e groa0e= 1A 1Jte doA8 arti1Ala4ii. Cele de dea0A7ra 0e ter3inaA 1A 1leDti 0tr8lA1itori= Ei34a4i. Kn 7i1ioarele groa0e 7AteaA @n187ea trAn1LiAri de 1o7a1i tineri. T8l7ile ar8taA 1a niDte 2ar2Arii 3ari= 1ir1Alare. Pe 07inarea lat8 0e g80eaA 7atrA reEer6oare i3en0e. #in A38rAl dre7t 0e @n8l4a o anten8 radar. Pe0te tot= 3etalAl negrA= rigid= din 1are 2A0e0e 1on0trAit 1o0tA3Al= era 2iligranat 1A 3odele CiEare= ondAlate= roDii Di aArii. E1Li7a3entAl r83a0e @ntre ei 1a An gigant din 6e1Li3e= @n6eD3Jntat @n ar3Ar8. PaI Ne6i0 @ntin0e degetAl 07re el. O L)ai adA0. i 1e da18F La 1e ne aIAt8 3on0trAoEitatea a0taF Mi 0e 7are o aiAreal8M O >8 rog= re7li18 TA2= a1e0t 3e1ani03 1are 68 di07la1e re7reEint8 o anti1Litate 1A i0torie Cogat8. A3 1A378rat a1e0t arte2a1t 0tr8in 2a01inant= 1A An 7re4 3are 7entrA 3ine= 7e UnVi= 1Jnd a3 tre1At 7rin 0e1torAl re07e1ti6. A1e0ta e0te An aAtenti1 1o0tA3 de lA7t8 AnVian= do3nAle= de1larat a 2i din 7erioada dina0tiei .a3eriin= 1are 0)a 7r8CADit 1A 1in1i07reEe1e 6ea1Ari @n Ar38= 1A 3Alt @nainte 1a o3enirea 08 aIAng8 la 0telele AnViene. A 2o0t 1o37let re0taArat. O i 1e 2a1eF @ntreC8 Ri1a #aRn0tar= gr8Cit8= 1a de oCi1ei= 08 aIAng8 la e0en4a 7roCle3ei. TA2 1li7i. O Po0iCilit84ile 0ale 0Ant 3Alte Di 6ariate. #oA8 0e 7otri6e01 teriCil 0itAa4iei ne7l81Ate @n 1are ne a2l83. Are An eBo01Lelet 0A7li3entar= iar 1Jnd e 2olo0it 7e de7lin= a1e0ta 38reDte 7Aterea intrin0e18 a o1A7antAlAi de a7roBi3ati6 Ee1e ori. Mai 3Alt= e1Li7a3entAl in1lAde An eB1elent la0er 7entrA t8iat= 7roie1tat 7entrA a de07i1a An 0trat de dAraliaI de o IA38tate de 3etrA= 0aA o 7la18 de o4el 1A o gro0i3e 0e3ni2i1ati6 3ai 3are= da18 raEa e0te a7li1at8 dire1t= de la di0tan48 Eero. Pe 01Art= a1e0t 1o0tA3 de lA7t8 6a 1on0titAi 3iIlo1Al de a 78trAnde @n 0tr86e1Lea na68 de r8ECoi= 1e 7are a 2i Ani1a noa0tr8 0al6are. O S7lendidM eB1la38 $e2ri Lion= C8tJnd din 7al3e. O S)ar 7Atea 08 3earg8= 1o3ent8 PaI Ne6i0. CA3 6o3 7ro1edaF O TreCAie 08 re1Ano01 Anele de2i1ien4e ale e1Li7a3entAlAi @n 1eea 1e 7ri6eDte 3ane6raCilitatea @n 07a4iAl 1o03i1. ReEer6ele noa0tre in1lAd 7atrA 1o0tA3e 0tandard= dar nA3ai doA8 eIe1toare. A3 7l81erea de a 68 anAn4a 18 e1Li7a3entAl de lA7t8 AnVian 7o0ed8 in0tala4ie 7ro7rie de 7ro7Al0are. Pro7An Ar38torAl 7lan. M8 6oi @n6eD3Jnta @n 1o0tA3Al de lA7t8 Di 6oi 78r80i CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= @n0o4it de Ri1a #aRn0tar Di Anitta0= a1eDtia @n 1o0tA3e 1o03i1e oCiDnAite Di 1A 7ro7Al0oare. Ne 6o3 @ndre7ta= 1A toat8 6iteEa= 07re Ar18. #a18 6o3 7ar1Arge drA3Al 28r8 7roCle3e= 6o3 2olo0i 2a1ilit84ile deo0eCite de 1are di07Ane 1o0tA3Al 3eA 7entrA a 2a1e o gaAr8 @ntr)An 0a0. A3 aAEit 18 Anitta0 e0te eB7ert @n 0i0te3e 1iCerneti1e 0tr86e1Li Di

1al1Alatoare de3odate. &oarte Cine. O dat8 intra4i= nA 6a a6ea 7roCle3e 08 oC4in8 1ontrolAl a0A7ra Ar1ei Di 08 anAleEe 7rogra3Al o0til 1are 2An14ioneaE8 a1A3. Celi0e Qaan 0e 281A 0ta1oIie. O Ne 6ei l80a 08 3Ari3M 4i78 ea. Ne6i0= Lion= treCAie 08)l o7ri3M O dat8 a2la4i 7e na68= ne 6or di0trAgeM NA 7Ate3 a6ea @n1redere @n eiM O #e 1e treCAie 1a 3oralitatea 3ea 08 2ie a0altat8 1ontinAA de a0e3enea a1AEa4iiF @ntreC8 .a6iland TA2. SAnt An o3 de onoare. #e028DArarea e6eni3entelor= aDa 1A3 a4i 0Agerat)o= nA 3i)a tre1At ni1iodat8 7rin 3inteM O E An 7lan CAn= EJ3Ci PaI Ne6i0= 1are @n1e7A 08 de07a1LeteEe 1o0tA3ele 07a4iale. Anitta0= 3er1enaro= @3Cr81a4i)68M O Ki laDi 08 ne 78r80ea018 ai1iF ge3A Celi0e Qaan 18tre $e2ri Lion. O SAnt 0igAr 18 nA ne 6or 2a1e ni1i An r8A= 07A0e Lion= tr8gJndA)0e de CarC8. i da18 ar 2a1e)o= Celi0e= 1A3 6rei 08)i o7re01F O S8 dA1e3 1o0tA3Al de lA7t8 la 0a0Al 7rin1i7al= @i 07A0e .a6iland TA2 lAi PaI Ne6i0= @n ti37 1e #aRn0tar Di 1iCerteLAl 0e @3Cr81aA. Ne6i0 d8dA din 1a7= ieDi din 7ro7riAl lAi 1o0tA3 Di 0e a7A18 08)l aIAte 7e TA2. TJrJr8= 1A oare1are di2i1Altate= AriaDa ar3Ar8 AnVian8 18tre 0a0Al 7rin1i7al al CornAlAi aCAnden4ei. AIAnDi a1olo= TA2 @Di 01oa0e 1o0tA3Al Di de0281A intrarea @n 1Aira08= a7oi 0e Ar18 7e An 01aAn Di @n1e7A 08 0e 0tre1oare 1A greA @n8AntrA. O O 1li78= Ei0e PaI Ne6i0= a7A1JndA)l de A38r. O #o3nAle= nA)3i 7la1e 08 2iA atin0M LAa4i 3Jna de 7e 3ine. Se @ntoar0e Di 1li7i= 0Ar7rin0. PaI Ne6i0 01o0e0e An 6iCro1A4it. La3a 0AC4ire= EA3E8itoare= 1are 7Atea t8ia 1Liar Di o4elAl= 0e a2la ia 3ai 7A4in de An 1enti3etrA de na0Al lAi. O Un 7lan CAn= rJnIi PaI Ne6i0= dar o 08 2a1e3 o 3i18 01Li3Care. EA 6oi @3Cr81a 0A7er1o0tA3Al Di 6oi 7le1a @37reAn8 1A Anitta0 Di 3i1A4a Ri1a. TA 6ei r83Jne ai1i Di 6ei 3Ari. O NA a7roC a1ea0t8 0AC0titAire. SAnt @ntri0tat 18 Di dA3nea6oa0tr8 @n1lina4i 08 3ani2e0ta4i 0A07i1iAni ne2ondate 2a48 de 3oti6ele 3ele. >8 a0igAr= aDa 1A3 a3 a0igArat)o Di 7e Celi0e Qaan= 18 gJndAl tr8d8rii nA 3i)a tre1At ni1i1Jnd 7rin 3inte. O A3AEantM Mie 3i)a tre1At 7rin 3inte. i 3i 0)a 78rAt o idee a naiCii de CAn8M .a6iland TA2 lA8 o @n284iDare de o3 1A de3nitatea r8nit8. O PlanAl dA3nea6oa0tr8 a eDAat= do3nAle= anAn48 el. Anitta0 Di Ri1a #aRn0tar0e a2l8 @n 07atele dA3nea6oa0tr8. E Cine1Ano01At 2a7tAl 18 Ri1a #aRn0tar a 2o0t angaIat8 7entrA a 7re6eni o a0e3enea 1o37ortare din 7artea dA3nea6oa0tr8. >8 028tAie01 08 68 7reda4i. >a 2i 3Alt 3ai Cine 7entrA dA3nea6oa0tr8. PaI Ne6i0 0e LliEi. Ri1a #aRn0tar @Di 4inea 1a01a 0AC Cra4. Pri6i 01ena= 01AtAr8 ADor 1a7Al ei 2rA3o0 Di o2t8. O Ar 2i treCAit 08 a11e74i o2erta 3ea= TA2. (i)a3 07A0 18 6a 6eni o 6re3e 1Jnd 6ei regreta 18 n)ai An aliat. A7oi @Di 7A0e 1a01a= o @n1Li0e er3eti1 Di @nL848 An 7ro7Al0or. O S8 3erge3= Ne6i0. Kn 1ele din Ar38= 7e 2igAra lat8 a lAi Celi0e Qaan 0e i6i o eB7re0ie 1e do6edea 18 @n4ele0e0e 1e 0e @ntJ37la. S7re 3eritAl ei= de data a0ta nA 0e l808 1A7rin08 de i0terie. Se Ait8 dA78 o ar38= dar= neg80ind ni1i Ana la @nde3Jn8= @l a7A18 7e CiA7er18. Pi0i1a 0t8tA0e

Di Ar38ri0e e6eni3entele= 1Arioa08. O TA= tA= TUM r81ni ea= arAn1Jnd 3otanAl de)a lAngAl 1a3erei. PaI Ne6i0 0e gLe3Ai. CiA7er18 3iorl8i Edra68n Di)l iECi 7e Anitta0. O &i4i a3aCil8 Di @n1eta4i 08 aE6Jrli4i 1A 7i0i1ile 3ele= Ei0e .a6iland TA2. Re6enindA)Di i3ediat= Ne6i0 agit8 6iCro1A4itAl 07re TA2= @ntr)An 3od eBtre3 de agre0i6= iar a1e0ta d8dA @n1et @na7oi. Ne6i0 E8Co6i An ti37 7entrA a ridi1a de Io0 1o0tA3Al deECr81at de TA2 Di a)l t8ia 1A aCilitate @ntr)o dAEin8 de 2JDii lAngi= alCa0tre)argintii. A7oi= 1A griI8= 0e 1848r8 @n 1o0tA3Al de lA7t8 AnVian. Ri1a #aRn0tar @l @n1Li0e er3eti1. Ne6i0 a6A ne6oie de oare1are r8gaE 7entrA a de01o7eri 1A3 2An14iona 0i0te3Al 0tr8in de 1o3and8= dar dA78 1in1i 3inAte 6iEorAl Co3Cat din 2a48 @n1e7A 08 lA1ea018 @n 1Aloarea roDie= @ndArerat8= a 0JngelAi= iar 3e3Crele 0A7erioare= grele= 0e 3iD1ar8 ne@nde3Jnati1. Ridi18= de 7roC8= Cra4ele in2erioare= 1ele 1A 1leDti= @n ti37 1e Anitta0 de01Lidea ADa interioar8 a e1lAEei. PaI Ne6i0 78trAn0e @n ea= 1l8n48nind din 1leDti= Ar3at de 1iCerteL Di de Ri1a #aRn0tar. O K3i 7are r8A= oa3eni CAni= de1lar8 ea= @n ti37 1e @n1Lidea ADa. N)a3 ni3i1 1A 6oi. E doar o 1Le0tie de arit3eti18. O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2. #e 018dere. TA2 0t8tea 7e 01aAnAl de 1o3and8= @n CeEn8= 7ri6ind 7Jl7Jiala in0trA3entelor din 2a4a lAi. CiA7er18= 1A de3nitatea 2oarte a2e1tat8 de 784ania 7rin 1are tre1A0e= 0e 1848ra0e @n 7oala lAi Di 0e alinta= 1erJnd 08 2ie 3JngJiat. O Ar1a nA trage @n 2oDtii noDtri 1a3araEi= le 07A0e el lAi $e2ri Lion Di Celi0e Qaan. O E nA3ai 6ina 3ea= ge3A Lion. O NA= @l 1ontraEi0e Celi0e Qaan Di ar8t8 1A degetAl 07re TA2. E 6ina lAi. O NA 0Ante4i o 2e3eie 7rea re1Ano018toare= re3ar18 .a6iland TA2. O Re1Ano018toareF PentrA 1eF r8CA2ni ea= 2Arioa08. TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile. O NA a3 r83a0 1o37let 28r8 re0Ar0e. PentrA @n1e7At ) PaI Ne6i0 ne)a l80at An 1o0tA3 1o03i1 2An14ional. O i ni1i An di07oEiti6 de 7ro7Al0are. O AerAl ne 6a aIAnge de doA8 ori 3ai 3Alt ti37= din 3o3ent 1e nA38rAl no0trA a 018EAt. O #ar 0e 6a ter3ina= 3JrJi Celi0e Qaan. O PaI Ne6i0 Di 1ira1ii lAi n)aA 2olo0it 1o0tA3Al de lA7t8 AnVian 7entrA a di0trAge CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e dA78 1e I)aA 78r80it= aDa 1A3 ar 2i 7AtAt 0)o 2a18. O Ne6i0 a 7re2erat 08 3Ari3 @n 1LinAri= re7li18 antro7ologa. O Cred 18 nA. Mai degraC8 a dorit 08 780treEe a1ea0t8 na68 1a An Alti3 re2AgiA= 7entrA 0itAa4ia @n 1are 7lanAl lAi de a aCorda Ar1a ar eDAa= 3or38i TA2. PentrA 3o3ent= a6e3 ad87o0t= 7ro6iEii Di 7o0iCilitate de de7la0are= 1Liar da18 li3itat8. O A6e3 doar o na68 de2e1t8= 1are 6a r83Jne @n 1ArJnd 28r8 aer= Ei0e Celi0e Qaan. >oia 08 3ai 07An8 1e6a= dar to13ai atAn1i #i0trAgere n868li @n 1a3era de 1o3and8= 7lin8 de energie= Ar38rind o CiIAterie 7e 1are o ro0togolea @n 2a4a ei. PodoaCa 0e o7ri la 7i1ioarele lAi Celi0e Qaan. #i0trAgere 08ri dA78 ea= o lo6i 1A laCa Di o 281A 08 0e r80A1ea018. Celi0e Qaan r81ni5 O InelAl 3eA 1A 7iatr8)lA1itoareM CJt I)a3 18AtatM S8 te ia dra1A9= Loa48

01JrCoa08M Se a7le18 Di @n1er18 08 a7A1e inelAl. KntrA1Jt #i0trAgere 0e a7ro7ia0e de ea= Celi0e iECi 1A 7A3nAl 7i0i1a. NA ni3eri. GLearele lAi #i0trAgere a6Ar8 3ai 3Alt 0A11e0. Celi0e Qaan 4i78. .a6iland TA2 0e ridi18 @n 7i1ioare. Ridi18 ani3alAl Di CiIAteria= o 4inA 7e #i0trAgere 0AC Cra4= la ad87o0t= Di @n3Jn8 inelAl 7ro7rietarei @n0Jngerate. O Pro7rietatea dA3nea6oa0tr8= doa3n8. O $Ar 18= @nainte de a 3Ari= o 08 a7A1 1reatAra a0ta de 1oad8 Di o 08)i @37r8Dtii 1reierAl 7e 7ere4i ) da18 are 1reier. O NA a7re1ia4i 0A2i1ient 1alit84ile Anei 2eline= Ei0e .a6iland TA2= retr8gJndA)0e 07re 01aAn= @n ti37 1e)o 3JngJia 7e #i0trAgere aDa 1A3 @l 3JngJia0e 3ai de6re3e 7e CiA7er18. Pi0i1ile 0Ant ani3ale 2oarte inteligente. E Cine1Ano01At 2a7tAl 18 toate aA oare1e @n0ADiri 7ara70iLologi1e. Se Dtie 18 7ri3iti6ii de 7e P83Jnt le 6eneraA. O A3 0tAdiat 7ri3iti6i 1are 6eneraA 2e1ale= de1lar8 C84oa08 antro7ologa. Ani3alAl 80ta e o 2iar8 3Ardar8M O &elinele 0Ant eBagerat de 1Arate= r807An0e 1al3 TA2. #i0trAgere e 1e6a 3ai 3are de1Jt An 7i0oi= dar 1Le2Al de Ioa18 Di te37era3entAl Laoti1 i)aA r83a0 nedi3inAate. E o 2iin48 2oarte @n18784Jnat8= dar a0ta 2a1e 7arte din Dar3Al ei. CiAdat= e0te o 287tAr8 a oCi1eiArilor. Cine nA)i 2er3e1at de CA1Aria ei de a 0e IA1a 1A oCie1te 1are Ea1 7e Io0F Cine nA)i a3AEat de 2re16en4a neCAnea018 1A 1are r8t81eDte= 7e 0AC 1on0olele din a1ea0t8 1a3er8= lA1rArile 1A 1are 0e Ioa18F Oare 1ineF #oar 1ei 2oarte a1ri Di 1A ini38 de 7iatr8= 1on1lAEion8 TA2= 1li7ind re7ede ) o dat8= de doA8 ori= de trei ori ) iar 7e 2igAra lAi 0e 1iti o 2ArtAn8 e3o4ional8. SA0= #i0trAgereM 3or38i el 1A ClJnde4e= ridi1Jnd 7i0i1a din 7oal8. #A78 1e 0e 01Al8 de 7e 01aAn= 0e l808= 1A 3Alt8 de3nitate= @n genAn1Li Di @n1e7A 08 0e tJra018 7rin @n187ere= AitJndA)0e 0AC 1on0ole. O Ce 2a1iF @l @ntreC8 Celi0e Qaan. O CaAt IA18riile 7ierdAte de #i0trAgere. O SJngereE= ni 0e ter3in8 aerAl= iar tA 1aA4i IA18riile 7i0i1iiM eB1la38= eBa07erat8= 2e3eia. O Cred 18 6)a3 07A0 7rea 3Alte= 1o3ent8 TA2. S1oa0e de 0AC 1on0ol8 o 3Jn8 de oCie1te 38rAnte= a7oi alta. #A78 1e 6Jr@ Cra4Al dede0ACt Di 01oto1i 0i0te3ati1= 0e ridi18= @Di adAn8 7rada= 0e 01AtAr8 Di @n1e7A 08 0orteEe 1eea 1e g80i0e @n 7ra2. O Intere0antM 281A el. O Ce)ai 07A0F O A1e0tea 0Ant ale dA3nea6oa0tr8= 0e adre08 el lAi Celi0e Qaan= @n3JnJndA)i alt inel Di doA8 0tiloAri. A1e0tea 0Ant ale 3ele= 1ontinA8 el= 7AnJnd deo7arte alte doA8 0tiloAri= trei 1rA1iD8toare roDii= An 1Aira0at galCen Di An 7ort 0telar argintiA. Iar a1e0ta= 7re0A7An= e al dA3nea6oa0tr8= @i 07A0e el lAi Lion= @ntinEJndA)i An 1ri0tal Dle2Ait= de 38ri3ea Anei AngLii. Lion 08ri @n 7i1ioare5 O Ci7AlM O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2. Ur38 An 3o3ent de @n1ordare ne02JrDit8= dA78 1e TA2 lan0a0e 1ererea de a1o0tare. O 1r878tAr8 0AC4ire 0e i6i @n 3iIlo1Al 1A7olei negre= i3en0e. A7oi alta= 7er7endi1Alar8 7e 7ri3a. #A78 a1eea a treia= a 7atra Di @n18 altele. CA7ola 0e 07inte18 @ntr)o 0At8 de 2elii

@ngA0te= 1are 0e l80ar8 7e 1ar1a0a Ar1ei. $e2ri Lion re07ir8 adJn15 O A 3er0M eB1la38 el= 1A o 6o1e 7lin8 de Ai3ire Di re1AnoDtin48. O A3 aIAn0= 1A 1Jt6a ti37 @n Ar38= la 1on1lAEia 18 6o3 7enetra 02era de a78rare 28r8 08 2ie de01Li0 2o1Al @37otri6a noa0tr8. A1ea0ta)i doar 1on2ir3area. Ur38rir8 de028DArarea e6eni3entelor 7e e1ran. SAC 1A7ol8 a78rA o 7Ante de a0oliEare= 1a3 1Jt 7ortAl 3Altor 7lanete 3i1i. PAntea era 1iArAit8 de Eone 1ir1Alare de a1o0tare= Anele dintre ele 2iind o1A7ate. Kn ti37 1e aDte7taA= An inel de lA3in8 alCa0tr8) alC8 2Jl2Ji @n IArAl Anei Eone liCere. O #e7arte de 3ine gJndAl de a 68 di1ta 3odAl de 1o37ortare= 07A0e .a6iland TA2= 1A o1Lii 7e a7aratAr8= 3iD1JndA)Di 3Jinile 3etodi1= 1A aten4ie. TotADi= 6)aD 028tAi 08 68 7rinde4i 1entArile de 0igAran48. >oi 01oate 7i1ioarele de a0oliEare Di 6oi 7rogra3a 1oCorJrea @n Eona indi1at8= dar nA 1Ano01 1e 0tri181iAni aA 0A2erit 7i1ioarele ) de 2a7t= nA 0Ant 0igAr ni1i 381ar da18 aA r83a0 la lo1Al lor. #e a1eea= 68 0oli1it 08 a6e4i griI8. PAntea de a0oliEare 0e @ntindea= neagr8= @n 2a4a lor. Kn1e7Ar8 08 1oCoare @n1et @n adJn1i3ile ei de 7eDter8. InelAl lA3ino0 al 7An4ii de a1o0tare 0e E8rea tot 3ai 3are 7e An e1ran. Un al doilea e1ran ar8ta lA3ina alCa0tr8= 0laC8= a a7aratelor gra6ita4ionale ale CornAlAi aCAnden4ei= re2le1tat8 de EidAri @nde78rtate de 3etal Di de 0ilAetele altor na6e. Pe An al treilea 0e 6edea 1A7ola 1are 0e 0trJngea la lo1= 1a o 3Al4i3e de din4i a01A4i4i 1e 78reaA a 3e0te1a An ani3al i3en0= 6enit din 07a4iAl 1o03i1. I37a1tAl 2A 0Ar7rinE8tor de ClJnd. Na6a 0e aDeE8 7e 7Ante 1A An o2tat= o DAier8tAr8 Di o EgJl4JitAr8 28r8 i37ortan48. .a6iland TA2 o7ri 3otoarele Di r83a0e An 3o3ent eBa3inJnd a7aratele Di i3aginile de 7e e1ran. A7oi 0e @ntoar0e 07re 1eilal4i. O A3 a1o0tat= @i anAn48 el. A 6enit ti37Al 08 2a1e3 An 7lan. Celi0e Qaan @Di de0281A @n graC8 1entAra. O >reaA 08 ie0 de ai1i= 08)i g80e01 7e Ne6i0 Di 7e 184eaAa aia= Ri1a= 08 le daA An eBe37lA CAn de 1eea 1e gJnde01M de1lar8 ea. O Un eBe37lA CAn de 1eea 1e gJndi4i re7reEint8 o 1ontradi14ie de ter3eni= 1o3ent8 .a6iland TA2. Cred 18 de028DArarea e6eni3entelor 7ro7A08 de dA3nea6oa0tr8 e0te eBtre3 de ne@n4elea7t8. &oDtii noDtri 1olegi 7ot 2i 1on0idera4i a1A3 ri6alii noDtri. #eoare1e aCia ne)aA aCandonat 3or4ii= ne@ndoielni1 18 nA 0e 6or ar8ta @n1Jnta4i 08 de01o7ere 18 tr8i3 Di 6or lAa i3ediat 380Ari 7entrA a 1ore1ta 0itAa4ia. O TA2 are dre7tate= re1Ano01A Lion. Se dA0e a7oi de la An e1ran la altAl= 7ri6indA)le 2a01inat. Na6a de ger3inare 0tr86e1Le @i rea7rin0e0e 07iritAl Di i3agina4ia= @l A37lA0e de energie. O Noi 0aA ei= Celi0e. E r8ECoi. Ne 6or A1ide da18 6or 7Atea= nA te @ndoi de a0ta. TreCAie 08 2i3 la 2el de ne3iloDiM A 6enit ti37Al 08 2olo0i3 o ta1ti18 @n4elea7t8M O M8 @n1lin @n 2a4a eB7erien4ei 3ar4iale a dA3nea6oa0tr8= Ei0e TA2. Ce 0trategie 0Agera4iF $e2ri Lion 0e tra0e de CarC8. O Ei Cine= 08 38 gJnde01... Care)i 0itAa4iaF Kl aA 7e Anitta0. O3Al e0te 7e IA38tate 1o37Ater. #e @ndat8 1e 0e 6a 1one1ta la 0i0te3Al de 1o3and8 al na6ei= 6a 2i @n 0tare 08 deter3ine 1Jt din Ar18 2An14ioneaE8 Di= 7roCaCil= 08 eBer1ite oare1are in2lAen48 a0A7ra ei. Ceea 1e e0te An lA1rA 7eri1Alo0. S)ar 7Atea 08 @n1er1e a0ta 1Liar a1A3. ti3 18 aA aIAn0 7ri3ii 7e na68. S)ar 7Atea 08 2i a2lat 18 a3 a1o0tat= 0)ar 7Atea 08 nA 2i a2lat. Kn a1e0t din Ar38 1aE= a3 a6ea a6antaIAl 0Ar7riEei.

O Iar ei aA a6antaIAl 18 de4in tot ar3a3entAl= re7li18 TA2. O Ni1i o 7roCle38= 07A0e $e2ri Lion= 2re1JndA)Di 3Jinile= ner8Cd8tor. A0ta)i o na68 de r8ECoi. CIE 0e 07e1ialiEa0e @n Cior8ECoi= e ade68rat= dar Ar1a e 6a0 3ilitar ) 1a atare= 0Ant 1on6in0 18 e1Li7aIAl a6ea ar3e indi6idAale Di alte 1Le0tii de 2elAl 80ta. TreCAie 08 eBi0te An ar0enal. E ne6oie doar 08)l g80i3. O Kntr)ade68r= 3or38i .a6iland TA2. O A6antaIAl no0trA ) ei Cine= n)o 08 2iA li70it de 3ode0tie ) 0Ant eA= tArAi 3ai de7arte Lion. Ei LaCar n)aA de ni3i1= 1A eB1e74ia lA1rArilor 7e 1are le 7oate de01o7eri Anitta0 @n 1al1Alator. #ar eA a3 0tAdiat na6ele anti1AlAi I37eriA &ederal. tiA totAl de07re ele. M8 rog= tot 1e n)a 2o0t Aitat 0aA 4inAt 0e1ret. CAno01= ori1A3= 1Jte6a a38nAnte e0en4iale de07re 0trA1tAra general8 a a1e0tor na6e de ger3inare. TreCAie 08 g80i3 3ai @ntJi ar3Ar8ria. S)ar 1A6eni 08 2ie @n a7ro7iere. Pro1edAra 0tandard era de a 7la0a ar3a3entAl lJng8 7Antea de a1o0tare= 7entrA e1Li7ele 1are deCar1aA 7e 7lanete. #A78 1e ne 6o3 @nar3a= 6a treCAi 08 18At83... 08 38 gJnde01... da= CiCliote1a de 1elAle= a0ta)i e0en4ial. Na6ele de ger3inare a6eaA CiCliote1i AriaDe de 1elAle= 1A 3aterial 7entrA donare literal3ente de 7e 3ii de 7lanete= 4inAt @ntr)An 1J37 de 0taE8. TreCAie 08 a2l83 da18 a1ele 1elAle 0Ant @n18 6iiM #a18 0)a 7r8CADit 1J37Al de 0taE8= iar 3o0trele 0)aA di0trA0= ne)a3 ale0 doar 1A o na68 2oarte 3are. #ar da18 0i0te3ele 0Ant @n18 o7era4ionale= Ar1a e0te ne7re4Ait8M O CA toate 18 a7re1ieE i37ortan4a CiCliote1ii de 1elAle= Ei0e TA2= 3i 0e 7are 18 7rioritatea i3ediat8 ar re7reEenta)o lo1aliEarea 7An4ii de 1o3and8. &81Jnd 7re0A7Anerea negarantat8= dar deo0eCit de atra1ti68= 18 ni1i An 3e3CrA al e1Li7aIAlAi Ar1ei n)a r83a0 @n 6ia48 dA78 tre1erea AnAi 3ileniA= @n0ea3n8 18 0Ante3 0ingAri 7e na68 1A ina3i1ii noDtri= iar e1Li7a 1are oC4ine 1ontrolAl 1o3enEilor 2An14iAnilor na6ei 0e 6a CA1Ara de An a6antaI 2or3idaCil. O :An8 idee= TA2M eB1la38 Lion. &oarte Cine= 08 3erge3 a1oloM O Kn regAl8= 07A0e Celi0e Qaan. >reaA 08 ie0 din 1a71ana a0ta 1A 7i0i1iM .a6iland TA2 ridi18 An deget. O Un 3o3ent= 68 rogM Se ridi18 o 7roCle38. SAnte3 trei la nA38r Di 7o0ed83 An 0ingAr 1o0tA3 07a4ial. O SAnte3 @n interiorAl Anei na6eM de1lar8 Celi0e Qaan= 1A 6o1e 0ar1a0ti18. #e 1e)a3 a6ea ne6oie de 1o0tA3eF O Poate 18 nA a6e3= re1Ano01A TA2. E ade68rat 18= dA78 1A3 a4i 0Agerat= in0tala4iile de a1o0tare 7ar a 2An14iona 1a An 0a0 2oarte 3are= iar a7aratele 3ele indi18 2a7tAl 18 0Ante3 @n1onIAra4i a1A3 de o at3o02er8 1o37let re07iraCil8= al18tAit8 din aEot Di oBigen= 1e)a 2o0t 7o37at8 @n interior i3ediat 1e 0)a 2inaliEat @n1Liderea 1A7olei. O #e1i= 1are)i 7roCle3a= TA2F O ProCaCil 18)0 eBagerat de 7rAdent. Re1Ano01 18 0Ant oare1A3 neliniDtit. A1ea0t8 Ar18= deDi 7are aCandonat8 Di de2e1t8= e0te totADi 2An14ional8. #o6ad8 ) 3oli3ele 1are a7ar regAlat 7e .ro :9rana 0aA e2i1ien4a 1A 1are 0)a a78rat 1Jnd ne)a3 a7ro7iat. NA DtiA @n18 de 1e a 2o0t 78r80it8 na6a= ni1i 1A3 Di)aA g80it 02JrDitAl Alti3ii oa3eni din e1Li7aI= dar 3i 0e 7are e6ident 18 dorin4a lor a 2o0t 1a Ar1a 08 1ontinAe 08 tr8ia018. Poate 18 02era eBterioar8 de 7rote14ie a 2o0t doar 7ri3a din 3ai 3Alte linii de a78rare aAto3at8... O O idee Do1ant8= 3or38i $e2ri Lion. S8 eBi0te oare 1a71aneF O #e)An 2el deo0eCit. At3o02era 1are ne aDtea7t8 7oate 2i 7lin8 1A 6irADi 7Art8tori

de 3oli3e 0aA Coli 1ontagioa0e Ciogeneti1e. S8 @ndr8Eni3 08 ri0183F EA 3)aD 0i34i 3ai Cine @ntr)An 1o0tA3 er3eti1= dar dA3nea6oa0tr8 0Ante4i liCeri 08 de1ide4i alt2el. Celi0e Qaan de6eni CrA01 @ngriIorat8. OTreCAie 08)3i dai 1o0tA3AlM A6e3 doar AnAl Di 3erit 08)l 7ri3e01= dA78 1e a3 2o0t tratat8 atJt de Ce0tialM O NA)i 1aEAl 08 di01At83 @n 1ontradi1toriA= doa3n8. Ne a2l83 7e 7Antea de a1o0tare. A3 oC0er6at 18 @n IArAl no0trA 0e g80e01 noA8 na6e 07a4iale= de di2erite 3odele. Una e0te An a7arat de 6Jn8toare LrAAn= alta o na68 1o3er1ial8 rLianeE8= doA8 aA 2or3e 1e nA)3i 0Ant 2a3iliare. Iar 1in1i 0Ant na6ete de a1elaDi ti7= 28r8 @ndoial8 281Jnd 7arte din e1Li7a3entAl original al Ar1ei. EB7erien4a @3i 07Ane 18 na6ele 1o03i1e 0Ant @nEe0trate= in6ariaCil= 1A 1o0tA3e 1o03i1e. Inten4ia 3ea e0te de1i 08 @3Cra1 1o0tA3Al= 08 ie0 Di 08 01oto1e01 7rin na6ele din 6e1in8tate= 7Jn8 6oi g80i 1o0tA3e Di 7entrA dA3nea6oa0tr8. O NA)3i 7la1e ideeaM 0e r80ti Celi0e Qaan. TA o 08 7le1i= iar noi o 08 r83Jne3 Clo1a4i ai1iM O >i1i0itAdinile 6ie4ii= 1o3ent8 TA2= ne oClig8 Aneori 08 a11e7t83 1eea 1e nA ne 7la1e. Sa0Al le 281A 7roCle3e. Era o ieDire 3i18= 7entrA 1aEAri de ne1e0itate= 1A 1o3enEi 3anAale. NA @ntJ37ina0er8 ni1i o reEi0ten48 @n de01Liderea ADii eBterioare= 7e 1are o tr80e0er8 @n Ar3a lor= dA78 1e intra0er8. #ar ADa interioar8 @n0e3na0e 1A totAl alt1e6a. At3o02era 78trAn0e0e @n @n187ere de @ndat8 1e 7anoAl de a2ar8 0e @n1Li0e0e er3eti1. PanoAl interior 0e Clo1a0e. Ri1a #aRn0tar @n1er18 7ri3a 08 de01Lid8 ADa= dar roata i3en08 din 3etal re2AE8 08 0e @n6Jrt8= iar 1lan4a 08 0e 1lintea018. O # )TE #IN #RUMUL MEUM Ei0e PaI Ne6i0= 1A 6o1ea tran02or3at8 @ntr)An 1ron18nit ne7l81At de 1ir1Aitele de 1o3Ani1a4ii neA3ane din 1o0tA3Al de lA7t8 Di adA08 la o inten0itate a0ArEitoare de di2AEoarele eBterioare. Tre1A 7e lJng8 Rita= 7ro6o1Jnd An E8ng8nit 7Aterni1 al 7odelei= 1Jnd 18l18 7e ea 1A t8l7ile)i i3en0e= 1a niDte 2ar2Arii. :ra4ele 0A7erioare a7A1ar8 roata Di o r80A1ir8. >olanAl reEi0t8 An 3o3ent= a7oi 0e rA70e. O :An8 treaC8M rJ0e Ri1a= @n di2AEorAl ei. PaI Ne6i0 tAn8 1e6a neinteligiCil. A7A18 dA78 a1eea 1lan4a Di @n1er18 0)o 3iDte= dar reADi 0)o rA78 Di 7e ea. Anitta0 0e a7ro7ie de 3e1ani03Al @n18784Jnat al CroaDtei. O Un 0et de CAtoane 7entrA 1od= ar8t8 el. #a18 a3 ta0ta 1odAl 1ore1t= ADa 0)ar de01Lide aAto3at. EBi0t8 Di An ter3inal de 1al1Alator. #a18 3)aD 1one1ta la el= 7oate aD reADi 08 g80e01 1odAl @n 0i0te3. O CINE TE OPRETEF @ntreC8 PaI Ne6i0= @n 6re3e 1e 6iEorAl lAi 01li7ea a3enin48tor. Anitta0 @Di ridi18 Cra4ele= neaIAtorat. CA 78r4ile organi1e ale trA7AlAi a1o7erite de alCa0trAl argintiA al 1o0tA3AlAi= 1A o1Lii din 3etal 7ri6ind 7rin 7la0ti1Al tran07arent= ar8ta= 3ai 3Alt 1a ni1iodat8= a roCot. PaI Ne6i0= AriaD 7e lJng8 el= 78rea An roCot 3ai 3are. O Co0tA3Al a1e0ta= Ei0e Anitta0= nA)i 7roie1tat 1a lA3ea. NA 38 7ot 1one1ta da18 nA)l 01ot. O ATUNCI= SCOATE)LM O Ar 2i CineF NA)0 1on6in0. O EBi0t8 aer= inter6eni Ri1a #aRn0tar= ar8tJnd 07re 7anoAl 1A a7arate= din

a7ro7iere. O >oi nA 68 01oate4i 1o0tA3eleM 7rote0t8 Anitta0. #a18 o 08 greDe01 Di o 08 de01Lid ADa eBterioar8= @n lo1Al 1elei interioare= o 08 3or @nainte de a a7A1a 0)o @n1Lid la lo1. O ATUNCI= NU &ACE NICI O GREEAL M CACAi 6o1ea lAi PaI Ne6i0. Anitta0 @Di @n1rA1iD8 Cra4ele. O AerAl 7oate 2i d8An8tor. Na6a a 2o0t o e7a68 ti37 de An 3ileniA 0tandard. CLiar 1el 3ai 0o2i0ti1at 0i0te3 0e de2e1teaE8 dA78 o 6re3e. N)a3 1Le2 08 ri01. O #AF tAn8 Ne6i0. Se aAEi An 01rJDnet. UnAl dintre Cra4ele in2erioare 0e ridi18 @n1et= 1leDtele 3etali1 Ei34at 0e de01Li0e= @l 7rin0e 7e Anitta0 de 3iIlo1 Di)l 4intAi de EidAl a7ro7iat. CiCerteLAl ge3A= 7rote0tJnd. Un Cra4 0A7erior 0e @ntin0e= 3Jna 1A degete AriaDe din o4el a7A18 gAlerAl 1o0tA3AlAi= tra0e= 1a01a Di 7artea 0A7erioar8 a 1o0tA3AlAi 0e de07rin0er8. Ca7Al lAi Anitta0 ieDi la i6eal8. O KMI PLACE COSTUMUL STAM anAn48 PaI Ne6i0= a7oi @l 1iA7i 7e 1iCerteL 1A 1leDteleU 7JnEa 3etali18 0e rA70e= 0Jngele 4JDni 7rin ea. RESPIRI= NU)I AAF #e 2a7t= Anitta0 gJ2Jia. #8dA din 1a7. OATUNCI= TRECI LA TREA: M r81ni Ne6i0= arAn1JndA)l la 7odea. Kn 3o3entAl a1ela= Ri1a #aRn0tar de6eni ner6oa08. Se d8dA @na7oi= @n1et= li7indA)0e de ADa eBterioar8= 1Jt 3ai de7arte de Ne6i0= analiEJnd 0itAa4ia= @n ti37 1e nitta0 @Di 01oa0e 38nADile Di re0tAl 1o0tA3AlAi di0trA0 Di @Di 6Jr@ degetele 3Jinii dre7te= din o4el alCa0trA= @n 3A2a 1al1AlatorAlAi. TJn8ra @Di 7A0e0e tea1a 7e0te 1o0tA3Al 07a4ial= 08 7oat8 aIAnge ori1Jnd la ar3a 1A a1e= dar 7reEen4a a1e0teia nA)i 78rea la 2el de liniDtitoare 1a alt8dat8. EBa3in8 gro0i3ea ar3Arii AnViene Di 0e @ntreC8 da18 d8dA0e do6ad8 de @n4ele71iAne @n alegerea alia4ilor. A treia 7arte @n0e3na 3Alt 3ai 3Alt de1Jt lea2a de ni3i1 7e 1are i)o 7l8tea $e2ri Lion= a0ta era 1ert. #ar da18 Ne6i0 0e Lot8ra 08 nA 3ai @37art8 1A ni3eniF AAEir8 An 7o1net a01A4it= 0ACit= iar ADa interioar8 @n1e7A 08 0e de01Lid8. Kn 07atele ei 0e a2la An 1oridor @ngA0t= 1are dA1ea @ntr)o Eon8 @ntAne1oa08. PaI Ne6i0 0e a7ro7ie de tra78 Di 7ri6i @n CeEn8= 6iEorAl lAi= 1e 0tr8lA1ea in1ande01ent= arAn1Jnd 01li7iri 0ta1oIii 7e 7ere4i. A7oi tAn85 O TU= MERCENAROI #U)TE KN RECUNOATEREM 9 &e3eia 0e de1i0e i3ediat. O #a= De2AleM KDi 01oa0e ar3a= 0e dA0e de @ndat8 la AD8 Di 78trAn0e @n 1oridor= @naintJnd 7e el 6reo Ee1e 3etri= 7Jn8 la o inter0e14ie. Se Ait8 @na7oi. Ne6i0= 1A ar3Ara lAi AriaD8= A37lea de01LiE8tAra 0a0AlAi. Anitta0 0t8tea lJng8 el. CiCerteLAl= de oCi1ei t81At= liniDtit Di e2i1ient= tre3Ara. O R83Jne4i a1oloM 0trig8 Ri1a 07re ei. Na6a nA)i 0igAr8M A7oi 0e @ntoar0e= ale0e o dire14ie la @ntJ37lare Di o lA8 la goan8. .a6iland TA2 a6A ne6oie de 3ai 3Alt ti37 de1Jt e0ti3a0e 7entrA a de01o7eri 1o0tA3ele. Cea 3ai a7ro7iat8 na68 era An a7arat de 6Jn8toare LrAAn= o 3aDin8rie 6erde= Co3Cat8= 7lin8 de ar3a3ent= @n1Li08 er3eti1. #eDi TA2 o @n1onIAr8 de 3ai 3Alte ori= eBa3inJnd a7aratele 1e 78reaA a 1o3anda de01Liderea ADilor= ni1i Ana din 03A1itArile= lo6itArile= @37ingerile 0aA alte 3ane6re nA 7rodA0e reEAltatAl dorit= aDa 18= 7Jn8 la Ar38= 2A oCligat 08 renAn4e Di 08 7le1e.

A doAa na68= Ana dintre 1ele CiEare= era de01Li08. Se 7reA3Cl8 7rin ea= 1A7rin0 de) o oare1are 2a01ina4ie intele1tAal8. InteriorAl 1on0titAia An laCirint de 1oridoare 0trJ3te= 1A 7ere4i neregAla4i= EgrAn4AroDi= 1a ai 7eDterilor= Di 3oi la atingere. In0trA3entele din ea= in1o37reLen0iCile. Co0tA3ele 1o03i1e= 0aA 1eea 1e 1on0idera0e el a 2i 1o0tA3e 1o03i1e= 1Liar da18 ar 2i 2o0t 2An14ionale= nA 7AteaA 2i 7Artate de 1ine6a 3ai @nalt de An 3etrA Di 1A trA7 0i3etri1 Cilateral. Na6a 1o3er1ial8 rLianeE8= 1ea de)a treia @n1er1are a lAi TA2= 2A0e0e golit8. NA eBi0ta @n ea ni3i1 2olo0itor. Kn 1ele din Ar38= nA)i r83a0e alt1e6a de 281At de1Jt 08 7ar1Arg8 tot drA3Al 7Jn8 la Ana dintre 1ele 1in1i na6ete @nde78rtate= a2late Ana lJng8 alta= 7reg8tite de lan0are @n dane oCiDnAite. EraA na6e 3ari= 3ai 3ari de1Jt CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= 1A 1arenele 6o70ite @n negrA Di ari7i E6elte= dar 7roie1tate 6iEiCil de oa3eni Di ar8tJnd a 2i @n 0tare CAn8. TA2 reADi 08 78trAnd8 @n Ana dintre ele= 7e a 18rei teAg8 0e g80ea o 7la18 din 3etal 1e a6ea gra6at8 7e ea 0ilAeta AnAi ani3al 0traniA Di o in01ri74ie 1e in2or3a 18 0e nA3ea Gri2onAl. Co0tA3ele 07a4iale 0e a2laA a1olo Ande treCAiaA 08 0e a2le= @n 0tare eB1elent8 ) da18 lAai @n 1on0iderare 2a7tAl 18 eraA 6e1Li de o 3ie de ani ) i37re0ionante= de 1Aloare 6erde= 1A 18Dti= 38nADi Di 1iE3e aArii= 1A An tLeta din aAr= dre7t e3Cle38= 7e 7ie7t. TA2 ale0e doA8 Di le 18r8 7e 0A7ra2a4a 0laC lA3inat8 a 7An4ii de a1o0tare= 18tre 0ilAeta @n 2or38 de 7i18tAr8= EgriCAlit8= 07riIinit8 doar 7e trei 7i1ioare= 1are era CornAl aCAnden4ei. CJnd aIAn0e la CaEa ra37ei 1e dA1ea 07re 0a0Al 7rin1i7al= a7roa7e 18 0e @37iedi18 de CiA7er18. CotoiAl AriaD 0t8tea 7e 7Ante. Se ridi18 Di 01oa0e An 3ieAnat 7lJng8re4= 2re1JndA) 0e de 1iE3a lAi TA2. A1e0ta 0e o7ri An 3o3ent Di 0e Ait8 la 3otanAl C8trJn= 1enADiA. Se a7le18 a7oi 0tJnga1i= @l ridi18 Di)l 3JngJie An ti37. CJnd 0e 1848r8 7e ra378 18tre 0a0= CiA7er18 0e lA8 dA78 el= dar TA2 0o1oti 18 era 3ai Cine 08)l alAnge. Se 0tre1Ar8 @n na68= 1A 1Jte An 1o0tA3 0AC 2ie1are Cra4. O Era ti37Al 08 a7ariM Ei0e Celi0e Qaan= 1Jnd @l 68EA. O (i)a3 07A0 18 TA2 n)o 08 ne 78r80ea018M inter6eni $e2ri Lion. .a6iland TA2 l808 1o0tA3ele 08 1ad8 7e 7odea= Ande r83a0er8 1a An 68l38Dag 6erde Di aAriA. O CiA7er18 e a2ar8= Ei0e el= 1A o 6o1e li70it8 de eB7re0ie. O #a= r807An0e Celi0e Qaan= a7A1Jnd An 1o0tA3 Di @n1e7Jnd 08 0e @nde0e @n 0to2a 3etali18= 6erde= 1are o 0trJngea la 3iIlo1 ) 0e 78rea 18 3e3Crii Cor7AlAi de Ingineri E1ologi 2A0e0er8 3ai 7A4in 1or7olen4i. NA 7Ateai 08)3i adA1i o 380Ar8 3ai 3areF 0e 7lJn0e ea. EDti 0igAr 18 2An14ioneaE8F O MaterialAl 7are @ntreg. >a treCAi 08 @n18r183 2iltrele 1A Ca1terii r83a0e @n 1AltArile de 7e na68. CA3 a aIAn0 CiA7er18 a2ar8F $e2ri Lion tADi= 0tJnIenit. O Mda... Celi0e 0)a 07eriat 18 n)o 08 te 3ai @ntor1i= TA2. Li70eai de 7rea 3Alt8 6re3e. A 1reEAt 18 ne)ai 78r80it. O O C8nAial8 ne@nte3eiat8= re3ar18 TA2. O Mda... Lion 0e Ait8 @ntr)o 7arte= a7oi @Di lA8 1o0tA3Al. Celi0e Qaan @Di 7A0e o 1iE38 aArie= o @n1Li0e er3eti1 Di Ei0e5

O E 6ina taM #a18 nA @ntJrEiai atJt= nA)3i 7ierdea3 r8CdareaM O Kntr)ade68r. TotADi= da18 @3i 7er3ite4i 08 @ntreC= 1e are ner8Cdarea dA3nea6oa0tr8 1A CiA7er18F O A3 1reEAt 18 n)o 08 te 3ai @ntor1i Di 18 treCAia 08 ieDi3 de ai1i= r807An0e antro7ologa= 7AnJndA)Di a doAa 1iE38. Era3 ner6oa08 din 1aAEa 78l86r8gelilor tale de07re 3oli3e. ADa 18 a3 arAn1at 7i0i1a a2ar8= 7rin 0a0. A3 @n1er1at 0)o 7rind 7e Cle0te3ata aia neagr8 1A alC= dar a 2Agit= 01Ai7JndA)38. Cea 1enADie 3)a l80at 0)o @nLa4. A3 E6Jrlit)o a2ar8 Di a3 Ar38rit)o 7e e1ran. Mi)a3 @n1Li7Ait 18 7Ate3 08 ne d83 0ea3a da18 0e @3Coln86eDte 0aA nA. #a18 nA 6edea3 ni1i An 0i37to3= atAn1i @n0e3na 18 7Atea3 ri01a 08 ieDi3. O A3 @n4ele0= 3or38i TA2. #i0trAgere a78rA @n 1a3er8 4o78ind= IA1JndA)0e 1A 1e6a. Kl 68EA 7e TA2 Di 0e @ndre7t8 07re el= 1A 2AdAlia eBagerat8 a 7i0oilor. O $e2ri Lion= 68 rog 0)o lAa4i de ai1i 7e #i0trAgere= 0)o dA1e4i @na7oi @n 1a3era de lo1Ait Di 0)o @n1Aia4i a1olo. O CA 7l81ere= r807An0e Lion= 7rinEJnd 7i0i1a. #e 1eF O Pre2er 0)o 4in @n 0igAran48= de7arte de Celi0e Qaan. &e3eia= 4inJnd 1a01a 0AC Cra4= 1Li1oti CatIo1oritor. O NA 6orCi aiAreaM CotoiAl 1enADiA e 08n8to0M O Per3ite4i)3i 08 3en4ioneE o no4iAne 1are= 7roCaCil= 68 e0te ne1Ano01At85 7erioad8 de in1ACa4ie. O O 0)o o3or 7e 184eaAa aiaM a3enin48 PaI Ne6i0= @n ti37 1e el Di Anitta0 @naintaA 7e An 1oridor @ntAne1o0. :le0te3ataM NA 3ai 7o4i angaIa An 3er1enar de1entM Gr8CeDte)teM Ca7Al AriaD al 1o0tA3AlAi de lA7t8 0e @ntoar0e= 1A 7la1a 6iEorAlAi 0tr8lA1ind= 08)l 7ri6ea018 7e 1iCerteL. O NA 7ot 2a1e 7aDi la 2el de 3ari 1a tine= 0e 7lJn0e Anitta0. Kl dAreaA 1oa0tele= din 1aAEa e2ortAlAi de a 0e 4ine dA78 Ne6i0. $A38tatea lAi 1iCerneti18 era tare 1a 3etalAl Di iAte 7re1A3 1ir1Aitele ele1troni1e= dar IA38tatea lAi Ciologi18 era doar 1arne 08r3an8= r8nit8= oCo0it8= iar 0Jngele @i 1Argea @n18 din t8ietArile 7e 1are i le 281A0e Ne6i0 @n regiAnea 3iIlo1AlAi. Se 0i34ea a3e4it= @n18lEit. O NA 3ai e 3Alt= 1ontinA8 el. PA4in 3ai de7arte 7e a1e0t 1oridor= a treia AD8 7e 0tJnga. O 0AC0ta4ie i37ortant8. A3 0i34it)o 1Jnd 3)a3 1one1tat. #e a1olo= o 08 38 7ot 1one1ta la 0i0te3Al 7rin1i7al. Si 08 38 odiLne01T= gJndi el. Se 0i34ea in1rediCil de 0l8Cit= iar CioIA38tatea @l dArea. O >REAU S APRIN!I LUMINILE ASTEA :LESTEMATEM 1o3and8 Ne6i0. IAR #UP ACEEA S Ml)O G SETI PE IN#I>I# M Al KN(ELESF Anitta0 d8dA din 1a7= a7oi 0e 0tr8dAi din r807Ateri 08)l Ar3eEe. #oA8 7ete 3i1i= roDii= ardeaA 7e oCraIii lAi= 28r8 1a o1Lii din 3etal argintiA 08 le 7oat8 E8ri. PentrA An 3o3ent= 6ederea @i de6eni ne1lar8= 0e 68lAri. AAEi An CJEJit 7Aterni1 @n Are1Li. Se o7ri. O CE)AI MAI P (ITF @ntreC8 Ne6i0. O A3 0A2erit o oare1are redA1ere a 2An14ionaCilit84ii= r807An0e Anitta0. TreCAie 08 aIAng la 1a3era 1al1AlatorAlAi Di 08)3i 6eri2i1 0i0te3ele. Porni din noA= dar dA78 1Jte6a 1li7e 0e @37leti1i= 0e deEe1LiliCr8 Di 18EA. Ri1a #aRn0tar era 1on6in08 18 0187a0e de ei. &8r8 @ndoial8= PaI Ne6i0 era

2or3idaCil @n 3ai3A48reala lAi de 1o0tA3 din 3etal= dar 281ea An Ego3ot groaEni1. Ri1a a6ea o1Li de 7i0i18= alt a6antaI @n 7ro2e0ia ei. CJnd 7Atea 6edea= alerga. Coridoarele 1o37let @ntAne1ate le 0tr8C8tea 1Jt de iAte Di de @n liniDte 7Atea. Ar1a era o @n1Jl1eal8 de 1a3ere Di 1oridoare. TJn8ra @Di 18Ata drA3Al 7rin laCirint= 1otind 3ereA= Kntor1JndA)0e 7e 7ro7riile)i Ar3e= a01AltJnd 1A aten4ie 1l8378nitAl greoi al lAi Ne6i0 1are de6enea tot 3ai 0laC= 7Jn8 di078rA 1A totAl. ACia 1Jnd 0e 1on6in0e 18 era @n 0igAran48 @n1e7A Ri1a #aRn0tar 08 eB7loreEe aglo3erarea de @n187eri. EBi0taA 7l81i lA3inoa0e= @n1or7orate @n 7ere4i. Unele r807AndeaA la atingerea 3Jinii ei= altele nA. KDi lA3in8 1alea= a1olo Ande reADi. Pri3a Eon8 7rin 1are tre1A 2A0e0e 7entrA lo1Ait ) 1a3ere 3i1i= de dor3it= di07A0e de)a lAngAl Anor 1oridoare @ngA0te= 2ie1are a6Jnd An 7at= o 3a08= o 1on0ol8 de 1al1Alator= An e1ran de 1o3Ani1a4ii. Unele @n187eri eraA goale= 0teriliEate. Kn altele g80i 7atArile ne0trJn0e= Laine arAn1ate 7e 7odea. PretAtindeni do3nea 1Ar84enia= de 7ar18 lo1atarii 0)ar 2i 3Atat 1A o noa7te @nainte. SaA= 7oate= Ar1a 4inA0e 7artea a1eea a na6ei @n1Li08 er3eti1= neatin08= @n reEer68= iar 0o0irea lor o a1ti6a0e= @ntr)An 2el. !ona Ar38toare nA a6A0e0e a1elaDi noro1. Ai1i= 1a3erele eraA 7line de 7ra2 Di re0tAri= iar @ntr)Ana g80i An 01Lelet 0tr86e1Li= o 2e3eie @ntin08 7e An 7at= 1are 0e tran02or3a0e= 1A 0e1ole @n Ar38= @n re0tAri 28r8 2or38. Ce 01Li3C8ri 7Atea 7rodA1e An 7i1 de aerM gJndi Ri1a. Coridoarele d8deaA @n alte 1oridoare= 3ai largi. Se Ait8 @n 3agaEiiU @n @n187eri 7line 1A e1Li7a3ent 0aA @n4e0ate 1A l8Ei goaleU @n laCoratoare alCe= i3a1Alate= @nDirate la ne02JrDit 7e a3Cele 78r4i ale AnAi 1Aloar la 2el de lat 1a CAle6ardele din SLandi1itH. A7oi= aIAn0e la inter0e14ia 1A An 1oridor Di 3ai 3are. EEit8= ne0igAr8 7entrA 3o3ent= Di @Di 01oa0e ar3a. SA1e0ta)i drA3Al 18tre 1a3era de 1o3and8T ) @Di Ei0e ea ) S0aA= ori1A3= 18tre 1e6a i37ortant.T P8Di 7e 1alea 7rin1i7al8= oC0er6Jnd 1e6a la 1ol45 niDte 2or3e 6agi= @ngLe0Aite @n niDe 3i1i din 7erete. Ri1a 0e @ndre7t8= 1A griI8= 07re ele. CJnd 0e a7ro7ie= iECA1ni @n rJ0 Di)Di 7A0e ar3a @n tea18. SilAetele @ntAne1ate eraA An 2el de 01Atere= niDte 6eLi1Ale 3i1i= 7entrA doA8 7er0oane= 1A trei ro4i Di 7neAri 3ari= 3oi= A32late. Ri1a 01oa0e AnAl a2ar8= 08ri 6ioaie @n Da= 281A 1onta1tAl. Indi1atoarele ar8taA 18 reEer6orAl era 7lin. MaDin8ria a6ea 1Liar Di 2ar= 1are @nl8tAra 2oarte Cine CeEna din 2a48. Po3i= rJnIind= 7e 1oridorAl 7rin1i7al. NA 2oarte re7ede= dar 1e naiCa= 1el 7A4in aIAn0e0e ai1iM $e2ri Lion @i 1ondA0e la o ar3Ar8rie. Ai1i 2A lo1Al @n 1are .a6iland TA2 @l o3or@ 7e CiA7er18. Lion lA3ina @n187erea 1A o lantern8= de01riind 1ArCe iA4i= agitate= 01o4Jnd eB1la3a4ii la 6ederea tean1Arilor de 7ADti la0er= ar3e 1A 7roie1tile= 7ADti 1A Altra0Anete Di grenade 1A lA3in8. Celi0e Qaan 0e 7lJngea 18 nA era 2a3iliariEat8 1A ar3ele= 18 nA 1redea 18 ar 2i 2o0t @n 0tare 08 A1id8 7e 1ine6a. Era 0a6ant= nA 0oldat. Toat8 1Le0tia a0ta @n0e3na CarCarieM .a6iland TA2 @l 4inea 7e CiA7er18 @n Cra4e. MotanAl 1el 3are tor0e0e 7Aterni1 1Jnd TA2 ieDi0e din CornAl aCAnden4ei Di)l lAa0e de Io0. #ar nA 3Alt8 6re3e. A1A3 01otea An 0Anet Ialni1= 7e IA38tate 3ieAnat= 7e IA38tate tA0e. CJnd TA2 @n1er18 08)l 3JngJie= Clana 3oale= 1enADie= 0e de07rin0e @n 38nAn1LiAri= iar CiA7er18 01oa0e An 4i78t 78trAnE8tor. TA2 68EA 18 @i 1reDtea 1e6a @n gAr85 o 7JnE8 din 2ire 0AC4iri 1a 78rAl= negre= 1are ieDeaA dintr)o 3a08 @ntAne1at8= 2Angoid8. CiA7er18 Arl8 din noA= 3ai 7Aterni1= Di 0e EC8tA 08 0e

eliCereEe= EgJriind 28r8 2olo0 1o0tA3Al din 3etal al lAi TA2. O1Lii lAi 3ari= galCeni= eraA a1o7eri4i de o 7eli1Al8. Ceilal4i nA oC0er6a0er8 ni3i1= 3in4ile lor eraA 7reo1A7ate de 7roCle3e 3ai i37ortante de1Jt 3otanAl 1are 18l8tori0e 1A TA2 toat8 6ia4a. $e2ri Lion Di Celi0e Qaan 0e 1ertaA. TA2 @l 4inea 0trJn0 7e CiA7er18= @n 1iAda ECaterii a1e0tAia. Kl 3JngJie 7entrA Alti3a oar8 Di)i 6orCi 1A ClJnde4e. A7oi= 1A o 3iD1are ra7id8= @i 2rJn0e gJtAl. O Ne6i0 a @n1er1at deIa 08 ne A1id8= @i 07Anea Lion lAi Qaan. NA)3i 7a08 1e 1ali2i1are ai= treCAie 08)4i 2a1i 7artea ta din treaC8. NA te aDte7ta 1a eA Di TA2 08 18r83 toat8 7o6ara a78r8rii noa0tre. AD 6rea 08 DtiA 3ai 3Alte de07re 1o0tA3Al de lA7t8 7e 1are)l 7oart8 Ne6i0= 0e @n1rAnt8 el= @n 07atele 6iEorAlAi gro0= din 7la0ti1= al 1o0tA3AlAi 08A. TA2= raEa la0er 0tr8Cate ar3Ara AnVAineE8F SaA ar a6ea 3ai 3Alt e2e1t An 7roie1til eB7loEi6F Cred 18 la0erAl... TA2F :8rCatAl 0e @ntoar0e= agitJnd lanterna= iar A3Crele dan0ar8 neCAneDte 7e 7ere4ii @n187erii. O TA2= Ande eDtiF TA2M #ar .a6iland TA2 di078rA0e. UDa de ia 1a3era 1al1AlatorAlAi re2AEa 08 0e de01Lid8. PaI Ne6i0 d8dA 1A 7i1iorAl @n ea. MetalAl 0e @ndoi 07re 1entrA= iar 7artea de 0A0 a t8Cliei ieDi din ADor. Ne6i0 iECi iar Di iar= 7i1iorAl @n6elit @n ar3Ar8 lo6ind 1A o 2or48 AlAitoare 3etalAl 3ai 0AC4ire al ADii. A7oi @37in0e din drA3 re0tArile de2or3ate ale Carierei Di intr8= 4inJndA)l 7e Anitta0 @n Cra4ele in2erioare. O KMI PLACE COSTUMUL STA A&URISITM CACAi el. Anitta0 ge3A. Kn 0ta4ia 0e1Andar8 0e aAEea An EA3E8it 0AC4ire= 0AC0oni1= 1a An CJEJit al 2ri1ii. LA3ini4e 1olorate 1li7eaA i1i= 1olo= 1a niDte li1Ari1i. O La 1ir1Ait= 07A0e Anitta0= 281Jnd o 3iD1are 28r8 6lag8 1A 3Jna= 1are 7Atea 2i An ge0t 0aA An 07a03. Cone1teaE8)38 la 1ir1Ait= re7et8 el. P8r4ile lAi organi1e ar8taA groaEni15 7ielea= a1o7erit8 de An 0trat de 0Adoare neagr8U 0tro7i de A3eEeal8= lA1itori= 1a aCano0Al li1Lid= @i 4JDneaA din 2ie1are 7orU din na0 i 0e 01ArgeaA 3A1oEit84iU Are1Lea organi18 @i 0Jngera. NA 7Atea 0ta @n 7i1ioare 0aA 3erge= iar 6orCirea 78rea a i 0e 2i deteriorat @n a1eeaDi 380Ar8. LA1irea 3at8= roDie= a 6iEorAlAi 1o0tA3AlAi de lA7t8 @i d8dea o 1Aloare 0ta1oIie= 1are)l 281ea 08 arate Di 3ai r8A. O Gr8CeDte)te= @i 07A0e lAi Ne6i0. Cir1AitAl= te rog= 1one1teaE8)38 la 1ir1AitM O TACI SAU TE !>RL AICIM Anitta0 0e 1Atre3Ar8= de 7ar18 inten0itatea 38rit8 a 6o1ii 1elAilalt I)ar 2i iECit 2iEi1. PaI Ne6i0 0e Ait8 7rin 1a3er8= 7Jn8 de01o7eri in0tala4ia de inter2a4are. C8r8 1iCerteLAl a1olo Di)l aDeE8 7e An 01aAn din 7la0ti1 alC= 1are 78rea 08 re7reEinte o 1ontinAare a 1on0olei Di in0tala4iei de 1o3and8. Anitta0 ge3A. O TACIM re7et8 Ne6i0. Tra0e de Cra4Al 1iCerteLAlAi= a7roa7e 03AlgJndA)i)l din A38r. ReADea 1A greA 08) Di a7re1ieEe 7Aterea @n 1o0tA3Al 8la Cle0te3at= iar 3ani7Alarea 2in8 era di2i1il8= dar n) a6ea de gJnd 08)l 01oat8 ) 2i 7l81ea 1o0tA3Al= daM Anitta0 0e 68it8 iar. Ne6i0 @l ignor8= de0281A degetele din o4el alCa0trA ale teLAlAi Di le 6Jr@ @n inter2a48. O GATAM Ei0e el Di 0e d8dA @na7oi. Anitta0 0e 7r8CADi @n 2a48= iECindA)0e 1A 1a7Al de 3etalAl Di 7la0ti1Al 1on0olei. GJ2Jia= 1A gAra de01Li08. #in ea 0e 01Argea 0Jnge a3e0te1at 1A An li1Lid den0= negrA= Aleio0. Ne6i0 0e @n1rAnt8. Kl adA0e0e ai1i 7rea tJrEiAF CiCerteLAl 80ta Cle0te3at a6ea de

gJnd 08 1ra7eF A7oi lA3ina 7Jl7Ji= iar EA3EetAl 0AC4ire= neCAne01= 1re01A @n inten0itate= @n ti37 1e lA3ini4ele 1olorate 0e tot 0tingeaA Di 0e a7rindeaA. Anitta0 0e 1one1ta0e. Ri1a #aRn0tar @nainta 7e 1oridorAl 7rin1i7al= 0i34indA)0e degaIat8= @n 1iAda a tot 1e 0e @ntJ37la0e= 1Jnd CeEna din 2a4a ei de6eni o lA3inoEitate in1ande01ent8. #ea0A7ra= 7anoArile 0e treEeaA din 0o3nAl @ndelAng= AnAl dA78 altAl= Gilo3etri @n Dir= tran02or3Jnd noa7tea @ntr)o Ei atJt de 0tr8lA1itoare 18= 7entrA 3o3ent= o dArAr8 o1Lii. Ui3it8= 0e o7ri Di Ar38ri 6alAl de lA3in8 @ntinEJndA)0e 07re in2init. Se Ait8 @n Ar38. CoridorAl din 1are 6eni0e r8380e0e @n18 @n68lAit @n @ntAneri1. OC0er68 1e6a 1e nA 7AtA0e re3ar1a @nainte= @n CeEn8. Pe 7odeaAa 1AloarAlAi 0e a2laA Da0e linii 0AC4iri= 7aralele) dAngi de gLidaI= din 7la0ti1 tran07arent5 roDie= alCa0tr8= galCen8= 6erde= argintie= 7Ar7Arie. &8r8 @ndoial8= 2ie1are 1ondA1ea Ande6a. P81at 18 nA Dtia Ande... Kn ti37 1e 7ri6ea= dJra argintie @n1e7A 08 lA1ea018= din 1aAEa Anei lA3ini interioare. Se @ntindea @n 2a4a ei 1a o 7angli18 0AC4ire de argint= 01Jnteietoare. Si3Altan= 7anoArile de dea0A7ra 0e @ntAne1ar8. Ri1a 0e @n1rAnt8 Di)Di 1ondA0e 01AterAl 1J4i6a 3etri @nainte= ieDind din 7enA3Cr8 Di re6enind @n lA3in8. #ar 1Jnd 0e o7ri= lA3ina 0e 0tin0e din noA. Pangli1a argintie de 7e 7odea 7Jl7Jia 1A in0i0ten48. O Kn regAl8= Ei0e Ri1a= o 08 3erg 7e drA3Al t8A. Porni 01AterAl Di @naint8 7e 1oridor= @n ti37 1e lA3inile 0e 0tingeaA @n Ar3a ei. O >ineM 0trig8 Celi0e Qaan= 1Jnd 1oridorAl 0e lA3in8. P8rea 18 08ri0e 1el 7A4in An 3etrA @n 0A0. $e2ri Lion 0e 7reg8ti 08 0e a7ere= a3enin48tor. (inea o 7AD18 la0er @n 3Jn8. A6ea An 7i0tol 1A 08ge4i eB7loEi6e @ntr)o tea18 7e An Dold= iar 7e 1el8lalt o ar38 1A Altra0Anete. Un tAn 1A 7la038= AriaD= 7entrA doA8 7er0oane= 2A0e0e 2iBat 7e 07atele lAi. PArta o CandAlier8 1A Co3Ce 70iLi1e 7e A38rAl dre7t= Ana 1A grenade lA3inoa0e 7e 1el 0tJng Di An 6iCro1A4it 3are la CrJA. Lion EJ3Cea= 0AC 1a01a lAi aArie= 0i34ind 1A3 0Jngele @i 1Arge iAte @n 6ene. Era @n 0tare de ori1e. NA 0e 0i34i0e atJt de Cine de An 0e1ol= de 1Jnd 2A0e0e @n 3i0iAne 1A 6olAntarii de 7e SGaeglaH= @37otri6a Kngerilor Negri. La naiCa 1A toate 7ro0tiile Dtiin4i2i1e 7r82AiteM $e2ri Lion era An o3 de a14iAne Di 0e 0i34ea din noA tJn8r. O Stai liniDtit8= Celi0e. NA 6ine ni3eni. SAnte3 doar noi. S)aA a7rin0 lA3inile= a0ta)i tot. Celi0e Qaan nA 78rea 1on6in08. i ea era @nar3at8= dar 4Jra 7AD1a la0er 7e 7odea= @ntrA1Jt i 0e 78rea 7rea grea. $e2ri Lion 0e @ngroEi0e= @n1er1Jnd 08)Di @n1Li7Aie 1e 0)ar @ntJ37la da18 2e3eia ar ar3a Di ar arAn1a o grenad8. O Uit8)te= ar8t8 ea= a0ta 1e)iF $e2ri Lion 68EA 18 7odeaAa a6ea @n1rA0tat8 @n ea doA8 CenEi din 7la0ti1 1olorat. Una neagr8= alta 7orto1alie. Cea 7orto1alie 01li7ea. O Un 2el de gLid 1o37AteriEat= @Di d8dA el 1A 78rerea. S8)l Ar383. O NAM 0e o7A0e Celi0e Qaan. O A01Alt8= 0e @n1rAnt8 Lion= eA 0Ant 1o3andantAl Di treCAie 08 2a1i 1e)4i 07An. PAte3 6eni de La1 ori18rei 7er0oane 7e 1are o 0)o @ntJlni3. .ai= 3iD18M O NA= Ei0e= @n18784Jnat8= Celi0e. SAnt oCo0it8. NA)3i 7la1e. R83Jn ai1i. O (i)a3 dat An ordin= de6eni ner8Cd8tor $e2ri Lion. O AiAreaM NA)3i 7o4i da ordineM EA 0Ant o @n4elea7t8= 1A grad 7lin= iar tA doar An 1er1et8tor a0o1iat.

O Ai1i nA 0Ante3 @n CentrA= 0e ener68 Lion. >iiF O NAM re7li18 ea= 0tJnd @n 3iIlo1Al 1oridorAlAi Di @n1rA1iDJndA)Di Cra4ele. O &oarte CineM MAlt noro1M $e2ri Lion @i @ntoar0e 07atele Di 0e lA8= 0ingAr= dA78 lA3ina de gLidaI 7orto1alie. Kn Ar38= i3oCil8= ar3ata lAi @n18784Jnat8 Di 7o0a18 @l 7ri6ea 1A3 7lea18. .a6iland TA2 aIAn0e0e @ntr)An lo1 CiEar. C8l8tori0e 7rin @ntAneri1 28r8 02JrDit= 7rin 1oridoare @ngA0te= 18rJnd trA7Al 28r8 6ia48 al lAi CiA7er18= aCia gJndind= 28r8 6reAn 7lan 0aA 6reo de0tina4ie anA3e. Kn 1ele din Ar38= ieDi0e dintr)An 1oridor @n 1eea 1e 78rea a 2i o 7eDter8 @ntin08. Pere4ii 0e @nde78rtaA de el= @n toate 78r4ile. II @n1onIAra0e CeEna goal8= iar 7aDii 1iE3elor 0ale 7rodA0er8 e1oA= re2le1tat de EidArile a2late la di0tan48. Se aAEeaA Ego3ote @n @ntAneri1 )An CJEJit Io0= la li3ita aAdiCilAlAi= Di An 0Anet 3ai 7Aterni1= An 7le018it de li1Lid= 1a 2lABAl Di re2lABAl AnAi o1ean 0ACteran ne02JrDit. .a6iland TA2 @Di re6eni. Se r8t81i0e 7e o na68 1o03i18 anti18= nA3it8 Ar1a= era @n1onIArat de ti18loDi= iar CiA7er18 3Ari0e de 3Jna lAi... Mer0e 3ai de7arte. NA Dtia 1Jt. PaDii lAi r80AnaA. PodeaAa era 7lan8= goal8U 78rea a 1ontinAa 6eDni1. Kntr)An tJrEiA= ni3eri 7e0te 1e6a= @n @ntAneri1. Se 3iD1a0e @n1et= aDa 18 nA 0e lo6i= dar @l 01878 7e CiA7er18. Pi78i @n 2a48= @n1er1Jnd 08)Di dea 0ea3a 1e 2el de oCie1t 11 o7ri0e= dar 7rin 0to2a 38nADilor 0i34ea doar 18 d8dA0e de 1e6a @ntin0= 1ArCat. Kn 3o3entAl a1ela 0e a7rin0e lA3ina. .a6iland TA2 nA a6A 7arte de o eB7loEie de lA3in8 ) @n lo1Al a1ela lA3ina era 1e4oa08= 3oLorJt8= atenAat8. >enea de 0A0= arAn1Jnd A3Cre negre 7retAtindeni= dJnd ariei lA3inate o 1Aloare CiEar8= 6erEAie= de 7ar18 ar 2i 2o0t a1o7erit8 1A An 0oi de 3AD1Li 2o02ore01ent. TA2 7ri6i @n IAr. Se a2la 3ai degraC8 @ntr)An tAnel de1Jt @ntr)o 7eDter8. Mer0e0e de) a latAl lAi 1el 7A4in An Gilo3etrA= a7re1ie el. #ar l84i3ea nA era ni3i1 @n 1o37ara4ie 1A lAngi3ea. ProCaCil 18 tAnelAl 0e @ntindea 1Jt na6a= 7e aBa 7rin1i7al8= 7entrA 18= @n a3Cele dire14ii= 1a7etele di078reaA @n 1ea48. Ta6anAl 78rea An giAlgiA de A3Cre 6erEi= 0itAat 3Alt dea0A7ra= e1oAl r80AnJnd @n 1ArCele lAi aCia 6iEiCile. Kn 1a6ern8 eBi0taA 3aDini= o 3Al4i3e de 3aDini ) 0ta4ii)0atelit ale 1al1AlatorAlAi= 2iBate de 7ere4i= in0tala4ii CiEare de)An 2el 7e 1are TA2 nA)l 3ai 68EA0e= 3e0e de lA1rA 7lane= 1A Raldo)Ari Di 3i1ro3Jini. #ar 7rin1i7ala 1ara1teri0ti18 a tAnelAlAi o 1on0titAiaA CaEinele. Pe0te tot= 0e g80eaA CaEine. Aliniate de)a lAngAl 2ie18rAi 7erete= @n toate dire14iile= 1Jt 6edeai 1A o1Lii= iar 1Jte6a atJrnaA de ta6an. Unele i3en0e= 1A 7ere4i Co3Ca4i= tran07aren4i= 0A2i1ient de 3ari 1Jt 08 @n1a78 @n ele CornAl aCAnden4ei. Altele= 1A 3iile= 1Jt o 7al38= ridi1JndA)0e din 7odea 07re ta6an 1a niDte 2agAri din 7la0ti1. Cal1Alatoarele Di 7An1tele de lA1rA 78reaA 7iti1e= li70ite de i37ortan48 7e lJng8 ele= niDte a38nAnte ADor de tre1At 1A 6ederea. A7oi= .a6iland TA2 de01o7eri 0Ar0a 7le018itAlAi 7e 1are)l aAEea. MaIoritatea CaEinelor eraA goale= oC0er68 el @n lA3ina 6erEAie= dar 1Jte6a ) AnAl i1i= altAl 1olo= doA8 din1olo )78reaA a 2i 7line 1A 2lAide 1olorate= ColCoro0ind 0aA agitate de 3iD1area 0laC8 a 0ilAetelor= doar 7e IA38tate 6iEiCile= din ele. .a6iland TA2 7ri6i 01ena din 2a4a lAi 3Alt ti37= di3en0iAnile a1e0teia 281JndA)l 08 0e 0i3t8 2oarte 3i1. Kn 1ele din Ar38= 0e @ntoar0e Di 0e a7le18 08)l ridi1e 7e CiA7er18. Kn 3o3entAl @n 1are @ngenAn1Le= 68EA de 1e 0e @37iedi1a0e @n @ntAneri15 de An CaEin de di3en0iAni 3edii= 1A 7ere4ii tran07aren4i 1ArCa4i @n a2ar8. Plin 1A An li1Lid den0= de)An galCen @ntAne1at= 0tr8C8tAt de 07irale 3iD18toare roDii. TA2 aAEi An gJlgJit 0laC Di 0i34i o 6iCra4ie ADoar8= de 7ar18 @n CaEin 0)ar 2i EC8tAt 1e6a. Se a7ro7ie= 7ri6i= a7oi @Di tra0e 1a7Al

@na7oi. #in8AntrA= 7lAtind= nen801At Di totADi 6iA= tHranno0aArAl 0e Aita dre7t la el. Kn 1ir1Ait= nA eBi0ta dArere. Kn 1ir1Ait= nA a6ea trA7. Kn 1ir1Ait= era doar 3inte= 3inte 7Ar8= alC8= era 7arte dintr)An @ntreg AriaD= 7Aterni1= in2init 3ai 3are de1Jt el= 3ai 3are de1Jt ori1ine. Kn 1ir1Ait= era 3ai 3Alt de1Jt A3an= 3ai 3Alt de1Jt 1iCorg= 3ai 3Alt de1Jt o 0i37l8 3aDin8. Kn 1ir1Ait= era An 2el de EeA. Ti37Al nA @n0e3na ni3i1= iar el era iAte 1a gJndAl= iAte 1a de01Liderea 0aA @n1Liderea AnAi 1ir1Ait din 0ili1iA= iAte 1a 3e0aIele 1are alergaA de)a lAngAl tendoanelor 0A7er1ondA1tiCile= iAte 1a 2Algerarea 3i1rola0erelor 1e)Di 4e0eaA 7JnEa in6iEiCil8 @n 3atri1ea 1entral8. Kn 1ir1Ait= a6ea o 3ie de Are1Li= o 3ie de o1Li Di o 3ie de 3Jini 1are 7AteaA 0trJnge 7A3nAl Di iECi. Kn 1ir1Ait= 7Atea 2i 7retAtindeni= 0i3Altan. Era Anitta0. Era Ar1a. Era 1iCerteL. Era 3ai 3Alt de 1in1i 0Ate de 0ta4ii 0atelite Di 3onitoare= era doA8Ee1i de I37eriale *",, 1e 1ondA1eaA 1ele doA8Ee1i de 0e1toare ale na6ei 7rin inter3ediAl a doA8Ee1i de 0AC0ta4ii r807Jndite @n interiorAl ei= era 3ae0trA de lA7t8= de01i2rator de 1odAri= a0trogator= do1tor al 0altAlAi= 1entrA 3edi1al= IArnalAl na6ei= CiCliote1ar= Cio)CiCliote1ar= 3i1ro1LirArg= o7erator al 1lonelor= @ntre4inere Di re7ara4ii= 1o3Ani1a4ii Di a78rare. Era tot LardRare)Al Di tot 0o2tRare)Al= 0i0te3ele aneB8 Di toate 0i0te3ele aneB8 de gradAl doi Di trei. Era @n 6Jr0t8 de doA807reEe1e 6ea1Ari= lAng de treiEe1i de Gilo3etri= iar ini3a lAi era 3atri1ea 1entral8= doar de doi 3etri 78tra4i= dar in2init8 1a 38ri3e. P8trAndea i1i= 1olo= 7retAtindeni. Se 3iD1a= iar 1onDtiin4a lAi gonea de) a lAngAl 1ir1Aitelor= ra3i2i1JndA)0e= dan0Jnd= 18l8rind 7e raEe la0er. CAnoaDterea 1Argea @n el 1a An torent= 1a An 2lA6iA 08lCati1= 1A toat8 7Aterea re1e= alC8= dAl1e= 1ontinA8= a 1aClArilor de 6oltaI @nalt. El era Ar1a. Era Anitta0. i 3Area. Kn 0tr82AndArile 38rAntaielor 0ale= @n inte0tinele na6ei= @n 0AC0ta4ia Da7te07reEe1e= de la 0a0Al noA8= Anitta0 1o3and8 o1Lilor din 3etal argintiA 08)l 1aAte 7e PaI Ne6i0 Di 08 0e 2o1aliEeEe a0A7ra lAi. !J3Ci. Pe 2igAra lAi 0e3io3enea018= EJ3CetAl 7rodA0e o eB7re0ie grote018. A6ea din4ii din o4el 1ro3at. O Pro0tAle= @i 07A0e el lAi Ne6i0. Co0tA3Al de lA7t8 281A An 7a0 a3enin48tor @nainte. Un 1leDte 0e ridi18= 01o4Jnd An 0Anet 01rJDnit= 0e de01Li0e Di 0e @n1Li0e. O Al GRI$ CE >OR:ETIM O A3 Ei0 7ro0t= Di 7ro0t eDti= @i eB7li18 Anitta0. RJ0Al lAi 0Ana groaEni1= 7lin de dArere Di de e1oAri 3etali1e. :AEele @i 0JngeraA 28r8 @n1etare= l80Jnd Ar3e A3ede= roDii= 7e din4ii argintii= 01li7itori. O M)ai A1i0= Ne6i0. #egeaCa. #in ner8Cdare. AD 7Atea 08)4i d8rAie01 totAl. E goal8= Ne6i0. Na6a)i 7A0tie= aA 3Arit to4i. i 0i0te3Al e gol= 0Ant 0ingAr ai1i. NA)i ni1i o alt8 3inte @n 1ir1Ait. E An idiot= PaI Ne6i0M Ar1a e An idiot gigant. I37erialii P83JntAlAi eraA 07eria4i. AA oC4inAt ade68rata Inteligen48 Arti2i1ial8. #a= a6eaA na6e de r8ECoi AriaDe 1A IA= 2lote de roCo4i= dar lA)Arile aA 3in4i 7ro7rii Di aA eBi0tat in1idente. Le g80eDti @n i0torie ) PandaCaer Di a14iAnea de 7e Lear= 7re1A3 Di re6oltele de 7e Ale1to Di Gole3. Na6ele de ger3inare eraA 7rea 7Aterni1e= DtiaA a0ta de 1Jnd le)aA 1on0trAit. Pe Ar18 lA1raA doA8 0Ate de oa3eni )0trategi= 0a6an4i= e1oingineri= 3e3Cri ai e1Li7aIAlAi= o2i4eriU ea 7Atea tran07orta 3ai 3Alt de o 3ie de 0olda4i= reADind 08)i Lr8nea018 7e to4i= 08 a14ioneEe la 1a7a1itate de7lin8 Di 08 adA18 7r878dAl 7e 7lanete @ntregiM i totAl 0e 281ea 7rin inter3ediAl 0i0te3AlAi de 1al1Alatoare= Ne6i0= An 0i0te3 0igAr= An 0i0te3 3are= An 0i0te3 0o2i0ti1at= An 0i0te3 1are 0e 7oate a78ra Di re7ara 0ingAr= 1are 7oate 287tAi o 3ie de

lA1rAri 0i3Altan ) da18)i 1eri. Cei doA8 0Ate de oa3eni din e1Li7aI @l 281eaA 08 2ie e2i1ient= dar 7oate 2i 2olo0it doar de An 0ingAr o3= Ne6i0. NA e2i1ient= ni1i 381ar a7roa7e de 1a7a1itatea 3aBi38= dar 7oate 2i 2olo0it. NA 7oate 2An14iona 0ingAr ) nA are 3inte= nA are IA= aDtea7t8 ordine ) dar An o3 0ingAr @i 7oate 07Ane 1e 08 2a18. Un o3M AD 2i 281At treaCa a0ta atJt de ADorM #ar PaI Ne6i0 a 2o0t ner8Cd8tor Di 3)a A1i0... O NU Ml SE PARE C ETI MORT= Ei0e Ne6i0= dJndA)0e 3ai a7roa7e= @n1LiEJnd Di de01LiEJnd 1leDtele= 1A An 1l8n48nit a3enin48tor. O #ar 0Ant= r807An0e Anitta0. EBtrag energie din 0i0te3 Di 38re01 7Aterea 1iCerIA38t84ii 3ele= re281JndA)3i 1a7a1itatea de 6orCire. #ar 3or. Moli38= Ne6i0. In Alti3ele ei Eile= na6a aIAn0e0e 08 aiC8 An e1Li7aI eBtre3 de redA0= doar treiEe1i de oa3eni. A a6At lo1 An ata1= An ata1 al LrAAnilor. A1eDtia de01i2ra0er8 1odArile= de01Li0e0er8 1A7ola Di a1o0ta0er8. AA n868lit 7e 1oridoare. EraA 3ai 3Alt de)o 0At8 Di a3enin4aA 08 1A1erea018 na6a. A78r8torii le)aA 4inAt 7ie7t= 0)aA retra0 7a0 1A 7a0. AA @n1Li0 0e1toare @ntregi din Ar18= aA e6a1Aat tot aerAl= aA o7rit ali3entarea 1A energie. #ar @n 2elAl 80ta aA li1Lidat doar 1J4i6a dAD3ani. AA organiEat a3CA01ade= aA lA7tat 7entrA 2ie1are 3etrA din na68. EBi0t8 @n18 lo1Ari di0trA0e de C8t8lie= ne2An14ionale= 1are aA de78Dit 1a7a1itatea de re7arare a Ar1ei. AA 0loCoEit Coli= 3oli3e= 7araEi4i= aA 01o0 din CaEinele lor ani3ale de 1oD3ar. AA lA7tat= aA 3Arit Di aA @n6in0. La 02JrDitAl @n2rAnt8rii= to4i LrAAnii 7ieri0er8. #ar Dtii 1e6a= PaI Ne6i0F MAri0er8 Di to4i a78r8torii= @n a2ar8 de 7atrA. UnAl dintre ei era gra6 r8nit= al4i doi Colna6i= iar Alti3Al 3ort @n interiorAl lAi. >rei 08 le 1AnoDti nA3eleF NA= 1red 18 nA. N)ai 7i1 de 1ArioEitate= PaI Ne6i0. NA 1onteaE8... TA2 6a dori 08 le 1Anoa018. La 2el Di C8trJnAl Lion. O TU&F LIONF CE SPUI ACOLOF SUNT MOR(I AMN#OIM O In1ore1t. Se a2l8 la Cord= 1Liar a1A3. Lion a de01o7erit ar3Ar8ria. Arat8 1a An ar0enal A3Cl8tor Di te 1aAt8. TA2 a de01o7erit 1e6a 3Alt 3ai i37ortant. Ri1a #aRn0tar Ar3eaE8 dAnga argintie 1are dA1e la 1a3era 7rin1i7al8 de 1o3and8= la 7A7itrAl 187itanAlAi. >eEi= PaI Ne6i0= toat8 Canda)i ai1i. A3 treEit 2ie1are 7arte a Ar1ei= r83a08 2An14ional8= Di)i 1ondA1 7e to4i @n1oa1e. O OPRETE)IM 1o3and8 Ne6i0 Di= 28r8 08 eEite= ridi18 AriaDAl 1leDte din 3etal Di) l a7A18 7e Anitta0 de gJtAl Cio3etali1U 0Adoarea neagr8 0e 01Ar0e 7e la3a Ei34at8. OPRETE)I C.IAR ACUMM O NA 3i)a3 ter3inat 7o6e0tea= PaI Ne6i0= @i r807An0e 1iCerteLAl= 1A gAra 3A0tind de 0Jnge. Ulti3ii I37eriali DtiaA 18 nA 7ot reEi0ta @n 1ontinAare. AA @n1Li0 in0tala4iile na6ei= aA d8rAit)o 6idAlAi= t81erii Di ni3i1ni1iei. AA tran02or3at)o @ntr)o e7a68. #ar= 6eEi= nA @n @ntregi3e. Se te3eaA de An alt ata1= din 7artea LrAAnilor Di= @n ti37= din 7artea altora= @n18 ne1Ano01A4i. ADa 18 i)aA 07A0 Ar1ei 08 0e a7ere 0ingAr8. AA ar3at tAnArile 1A 7la038 Di la0erele eBterioare= l80Jnd 02era de a78rare 2An14ional8= dA78 1A3 a3 de01o7erit 7e 7ielea noa0tr8. i aA 7rogra3at na6a 08)i r8ECAne @n 3od 1A37lit= 08 0e @ntoar18 3ereA @n .ro :9rana= lo1Al de Ande 6eni0er8 LrAAnii= Di 08)Di 0loCoEea018 a1olo darAl de 3oli3e= e7ide3ii Di 3oarte. PentrA a e6ita 7o0iCilitatea 1a LrAAnii 08 de6in8 i3Ani= aA 0A7A0 CaEinele 1A 6irADi Anor radia4ii 1on0tante= 7entrA a @n1AraIa 3Ata4ii 28r8 02JrDit= Di aA de1lanDat An 7rogra3 7entrA 3ani7Alare geneti18= @n 01o7Al de a 7rodA1e 6irADi noi= 3ai A1ig8tori. O NU)MI PAS M I)AI OPRIT PE CEILAL(IF PO(I S )I UCI!IF TE A>ERTI!E!= & )O ACUM SAU ETI MORTM

O SAnt 3ort ori1A3= PaI Ne6i0M (i)a3 3ai 07A0. Moli3ele. AA l80at o a doAa a78rare ai1i. #a18 na6a ar 2i 2o0t a1o0tat8 din noA= Ar1a treCAia 08 0e treEea018 Di 08 A37le 1oridoarele 1A at3o02er8= da= dar o at3o02er8 in2e1tat8 1A 6reo Ee1e Coli di2erite. :aEinele 1A 6irADi aA 07A3egat Di aA 1lo1otit ti37 de o 3ie de ani 0tandard= PaI Ne6i0= 7ro6o1Jnd 3Ata4ii 1ontinAe. NA eBi0t8 nA3e 7entrA 1e)a3 1ontra1tat. Cred 18)0 An 2el de 07ori. Se g80e01 ai1i 3edi1a3ente= 6a11inAri= antigene ) Ar1a le)a 7rodA0 Di 7e a1e0tea= @n a1elaDi ti37 ) dar 7entrA 3ine)i 7rea tJrEiA= 3Alt 7rea tJrEiA. A3 a07irat 07orii= iar a1A3 CioIA)3Jtatea 3ea e 3Jn1at8 de 6ie. CiCerIA38tatea e de neatin0. A0 2i 7AtAt 08 0t87Jne01 na6a a0ta= PaI Ne6i0. K37reAn8= a3 2i a6At 7Aterea AnAi EeA. Kn lo1 de a0ta= 6o3 3Ari. O TU >EI MURI= @l 1ore1t8 Ne6i0. IAR NA>A E A MEAM O Cred 18 nA)i aDa. A3 @3Coldit An 7i1 idiotAl AriaD Di I)a3 treEit. E tot idiot= da= dar treaE Di aDtea7t8 ordine. Ordine 7e 1are tA nA 7o4i 08 le dai= nea6Jnd 1AnoDtin4e Di 1a7a1itate. L)a3 1ondA0 7e $e2ri Lion @n1oa1e= iar Ri1a #aRn0tar Ar18 07re 1a3era 1entral8 de 1o3and8 1Liar a1A3. Mai 3Alt... O A$UNGE= 07A0e 01Art PaI Ne6i0. CleDtele 0tr8C8tA 7rin 3etal Di oa0e= de07rinEJnd 1a7Al 1iCerteLAlAi dintr)o 0ingAr8 0trJn0oare. (ea0ta lo6i 7ie7tAl lAi Anitta0= 18EA 7e 7odea Di 0e ro0togoli. SJngele 4JDni din gJt= iar An 1aClA gro0 1e tre1ea 7rin el 01oa0e An Alti3= inAtil 2J0Jit Di arAn18 o 01Jnteie alCa0tr8)alC8= @nainte 1a trA7Al 08 0e 7r8CADea018 7e 1on0ola 1al1AlatorAlAi. PaI Ne6i0 @Di tra0e Cra4Al @na7oi Di iECi 1on0ola 7Jn8 o 281A 7ra2= r807Jndind 7e 7odea 0Ate de aD1Lii din 3etal Di 7la0ti1. AtAn1i 0e aAEi An 6JIJit 7Aterni1= 0AC4ire. PaI Ne6i0 0e @ntoar0e= 1A 6iEorAl 0tr8lA1ind roDA)0JngeriA= 18AtJnd 0Ar0a a1e0tAia. #e 7e 7odea= 1a7Al 0e Aita la el. O1Lii= o1Lii 0tr8lA1itori= argintii= @l de01o7erir8 Di 0e a4intir8 a0A7ra lAi. GAra 0e @ntin0e @ntr)An rJnIet A3ed. O Mai 3Alt= PaI Ne6i0= 07A0e 1a7Al= a3 a1ti6at linia de a78rare 2inal8= 7rogra3at8 de Alti3ii I37eriali. CJ37Al de 0taE8 a 2o0t o7rit. CoD3arArile 0)aA treEit. PaEni1ii 6or 6eni 08 te di0trAg8. O &II :LESTEMATM r81ni Ne6i0. PA0e o tal78 AriaD8= 7lat8= 7e 1a7Al 1iCerteLAlAi Di a7808 1A toat8 greAtatea. O4elAl Di oa0ele 0e 028rJ3ar8. Ne6i0 @Di 3iD18 7i1iorAl @nainte Di @na7oi= 7Jn8 1Jnd 0AC a1e0ta r83a0e doar o 7a0t8 roDie)1enADie= 1A 7ete alCe Di argintii. ACia atAn1i a6A 7arte de t81ere. Pe o di0tan48 3are= doi Gilo3etri 0aA 3ai 3Alt= 1ele Da0e dJre din 7odea r8380e0er8 7aralele= deDi nA3ai 1ea argintie 1878ta0e 6ia48 Di 01li7ea. Pri3a di078rA 1ea roDie= 1otind la drea7ta= @ntr)o inter0e14ie. Cea 7Ar7Arie 0e ter3in8 dA78 @n18 An Gilo3etrA= lJng8 o AD8 larg8= 1are 0e do6edi a 2i intrarea @ntr)o 0al8 i3a1Alat8= An 1o37leB aAto3at CA18t8rie)0al8 de 3e0e. Ri1a #aRn0tar 2A tentat8 08 0e o7rea018 Di 08 o eB7loreEe 1A 3ai 3Alt8 aten4ie= dar dAnga argintie 7Al0a= iar lA3inile de dea0A7ra 0e 0tingeaA Ana 1Jte Ana= gr8Cind)o 08 3earg8 3ai de7arte 7e drA3Al 7rin1i7al. Kn 1ele din Ar38= aIAn0e la 1a78t. CoridorAl larg 7e 1are)l Ar3a0e 1oti tre7tat 07re 0tJnga Di @ntJlni alt 1oridor= la 2el de 3are. A3JndoA8 0e ter3inaA @ntr)An rond i3en0= din 1are 0e ra3i2i1aA= 1a niDte 07i4e= Da0e 1Aloare 3ai 3i1i. Ta6anAl 0e a2la 3Alt dea0A7ra. Pri6ind @n 0A0= Ri1a 68EA 1el 7A4in alte trei ni6elAri= legate @ntre ele 7rin 018ri= 7An4i Di Cal1oane 3ari= 1ir1Alare. :AtA1Al ro4ii era re7reEentat de An 1ilindrA gro0= 1are 0e @n8l4a din 7odea 7Jn8 la 7la2on ) e6ident= An a01en0or.

#Anga alCa0tr8 Ar3a o 07i48= 1ea galCen8 alta= 1ea 6erde o a treia. GLidaIAl argintiA= 0tr8lA1itor= 0e @ndre7ta 07re ADa li2tAlAi= 1are 0e de01Li0e la a7ro7ierea ei. Ri1a 3er0e 1A 01AterAl 7Jn8 la CaEa 1ilindrAlAi= o7ri= 1oCor@= Do68i. A01en0orAl o atr8gea. #ar ar8ta @n2ri1oD8tor... EEit8 7rea 3Alt ti37. LA3inile 0e 0tin0er8. R8380e0e doar Ar3a argintie= o 0ingAr8 linie= 1a An deget 1e ar8ta @n 0A0. i li2tAl= 1A lA3ina @n18 a7rin08. Ri1a #aRn0tar 0e @n1rAnt8= @Di 01oa0e ar3a 1A a1e Di 78Di @n8AntrA. O SA0= te rog= 07A0e ea. UDile 0e @n1Li0er8= iar li2tAl @n1e7A 08 Ar1e. $e2ri Lion 3ergea 07rinten= @n 1iAda greAt84ii ar3elor 7e 1are le 18ra. Se 0i34ea 3ai Cine de 1Jnd o 78r80i0e 7e Celi0e Qaan. &e3eia aia era o Celea Di 7roCaCil 18 nA I)ar 2i aIAtat 1A ni3i1 @ntr)o @n18ierare. LAa0e @n 1on0iderare 7o0iCilitatea de a 0e 0tre1Ara 7e 2AriD= dar o re07in0e0e. NA 0e te3ea de PaI Ne6i0 Di de 1o0tA3Al lAi de lA7t8. SigAr= o ar3Ar8 2or3idaCil8= nA 0e @ndoia de a1e0t lA1rA= dar= la Ar3a Ar3ei= era doar An 7rodA0 0tr8in= @n 6re3e 1e el 0e @nar3a0e 1A 1el 3ai A1ig8tor ar3a3ent al I37erialilor P83JntAlAi= 1A realiE8rile teLnologi1e Di 3ilitare de 6Jr2 ale I37eriAlAi &ederal al Str86e1LiAlAi P83Jnt= aDa 1A3 2A0e0er8 a1e0tea @nainte de Pr8CADire. NA aAEi0e ni1iodat8 de UnVAi0L= de1i a1olo nA 7AteaA eBi0ta ar3Arieri 7rea groEa6i. ProCaCil era 6orCa de 6reo ra08 oC01Ar8 de 01la6i Lrangani. Se 6a r82Ai 1A Ne6i0 de @ndat8 1e)l 6a g80i. La 2el Di 1A tr8d8toarea aia de Ri1a #aRn0tar= 1A toat8 ar3a ei 0tA7id8 1A a1e. I)ar 7l81ea 08 6ad8 1A3 2a1e 2a48 o ar38 1A a1e AnAi tAn 1A 7la038M #a= i)ar 7l81eaM Lion 0e @ntreCa 1e 7lanAri @Di 281A0er8 Ne6i0 Di 1ira1ii lAi @n 7ri6in4a Ar1ei. Ce6a ilegal Di i3oral= 28r8 @ndoial8. Ori1A3= nA 1onta= 7entrA 18 na6a o 6a 7relAa el ) el= $e2ri Lion= 1er1et8tor a0o1iat @n 3aterie de i0torie 3ilitar8 la CentrAl SLan#ellor= 1Jnd6a al doilea anali0t ta1ti1 al e01adrei a treia a 6olAntarilor din SGaeglaH. >a 1a7tAra o na68 de ger3inare a CIE= 7oate 1A aIAtorAl lAi TA2= da18 6a reADi 08)l g80ea018. >a 2a1e a1e0t lA1rA ori1A3= Di da18 nA)l 6a g80i. #A78 a1eea= nA 0e 6a 7Ane 7roCle3a 08)Di 6Jnd8 1o3oara 7entrA An 1JDtig 7er0onal. NA= 6a dA1e na6a @n A6alon= la 3area A1ade3ie a CAnoaDterii U3ane= Di o 6a dona= 1A oCliga4ia de a 2i @n08r1inat el 1A 0tAdiAl ei. Un 7roie1t 1are)i 6a o1A7a tot re0tAl 6ie4ii= iar 1Jnd @l 6a ter3ina= $e2ri Lion= 0a6ant Di r8ECoini1= 6a 2i 7o3enit al8tAri de @n0ADi Plerono3a0= 1el 1are a 281At A1ade3ia 1eea 1e e0te. Lion 3ergea 7rin 3iIlo1Al 1oridorAlAi= 1A 1a7Al 0A0= Ar3Jnd dAnga 7orto1alie. Kn ti37 1e @nainta= @n1e7A 08 2lAiere An 3arD 7e 1are)l @n684a0e @n 7erioada @n 1are 281A0e 7arte dintre 6olAntarii din SGaeglaH= 1A 7e0te 7atrAEe1i de ani @n Ar38. &lAier8 Di 3er0e= 3er0e Di 2lAier8. PJn8 1Jnd dAnga 0e 02JrDi. Ceti0e Qaan r83a0e 7e 7odea 3Alt ti37= 1A Cra4ele @n1rA1iDate la 7ie7t= 1A 2igAra @n1rAntat8= ar48goa08. R83a0e 7Jn8 1Jnd 0AnetAl 7aDilor lAi Lion di078rA @n @ntregi3e. St8tA Di 3edit8 la toate in0Altele Di relele 7e 1are 2A0e0e oCligat8 08 le @ndAre. &A0e0er8 in0A7ortaCili to4i Di 2ie1are @n 7arte. Ar 2i treCAit 08 0e gJndea018 3ai Cine @nainte de a a6ea de)a 2a1e 1A o a0e3enea e1Li78 de indi6iEi li70i4i de 7er07e1ti6e Di re07e1t. Anitta0 era 3ai 3Alt 3aDin8 de1Jt o3U Ri1a #aRn0tar= o 3iEeraCil8 38rAnt8= in0olent8U PaI Ne6i0= 1A ni3i1 3ai CAn de1Jt An 1ri3inal de rJndU iar de07re .a6iland TA2 nA 0e 7Atea 6orCi. CLiar Di $e2ri Lion= 1olegAl ei= 0e do6edi0e An o3 7e 1are nA te 7Ateai CaEa. SteaAa

3oli3ei era de01o7erirea ei= @i 1ondA0e0e 7Jn8 ai1i Di 1A 1e 0e ale0e0eF Ne7l81eri= gro0ol8nie Di= @n 1ele din Ar38= aCandonare. Ei Cine= Celi0e Qaan nA inten4iona 08 3ai @ndAre ni3i1. #e1i0e0e 18 n)o 08 @37art8 na6a 1A ni1i AnAl din ei. Era de01o7erirea ei= Ar3a 0)o dA18 @n SLandi1itH Di 0)o 7retind8 1on2or3 legilor de 0al6are din SLan#ellor= 1A3 0e 1A6enea= iar da18 AnAl dintre to6ar8Dii ei 3iEeraCili a6ea 6reo 7reten4ie= 0)o dea @n IAde1at8M PJn8 atAn1i= nA inten4iona 08 3ai di01Ate 1A 6reAnAl dintre ei. O dArea DeEAtAl= iar 7i1ioarele @i a3or4i0er8. St8tA0e @n a1eeaDi 7oEi4ie 7rea 3Alt ti37. i 07atele o dArea. Ki era 2oa3e Di 0e @ntreCa da18 eBi0ta 6reAn lo1 7e e7a6a a1eea @n 1are 08 g80ea018 o 3Jn1are de1ent8. Poate eBi0ta. Cal1Alatoarele 78reaA 18 2An14ioneaE8= ia 2el 0i0te3Al de a78rare= 1Liar Di lA3inile= aDa 18 7roCaCil 2An14iona Di CA18t8ria. Se ridi18 0i de1i0e 08 0e dA18 08 6eri2i1e. LAi .a6iland TA2 @i era 1lar 18 0e @ntJ37la 1e6a. Ni6elAl Ego3otAlAi din 1a3era i3en08 1reDtea= @n1et dar 7er1e7tiCil. Re3ar18 An CJEJit 0laC= dar di0tin1t. GJlgJitAl de6eni0e 3ai 7Aterni1. Iar @n CaEinAl tHranno0aArAlAi= 2lAidAl de 0A07en0ie 78rea a 0e 0AC4ia= a)Di 01Li3Ca 1Aloarea. >JrteIArile roDii 0e redA0e0er8 0aA di078rA0er8= iar li1LidAl galCen de6enea= 1A 2ie1are 1li78 01Ar08= tot 3ai tran07arent. TA2 0e Ait8 la An Raldo @ntin0 7e0te o 3argine a CaEinAlAi. I 0e 78rA 18)i 281ea re7tilei o inIe14ie= dar nA 7AtA oC0er6a detalii= deoare1e lA3ina era 0laC8. .a6iland TA2 de1i0e 08 re1Arg8 la o retragere 0trategi18. Ple18 de lJng8 CaEinAl dinoEaArAlAi Di @n1e7A 08 3earg8 7rin @n187ere. #A78 01Art ti37= aIAn0e lJng8 AnAl din 7An1tele de lA1rA= 1A 7o0tAri de 1al1Alator= 7e 1are le re3ar1a0e 3ai @nainte= Di 0e o7ri. NA a6A0e0e ni1i o di2i1Altate @n a @n4elege natAra Di 01o7Al 1a3erei @n 1are ni3eri0e din @ntJ37lare. Ar1a a6ea @n 3iIlo1Al ei o i3en08 CiCliote18 de 1elAle= 1on4inJnd 3o0tre de 4e0AtAri 7relAate= literal3ente= de la 3ilioane de 0oiAri de 7lante= ani3ale Di 6irADi de 7e nenA38rate 7lanete= dA78 1A3 @i eB7li1a0e $e2ri Lion. A1e0te 3o0tre eraA 1lonate dA78 1A3 a7re1iaA 18)i ne6oie ta1ti1ienii na6ei Di e1oinginerii. Kn 2elAl a1e0ta= Ar1a Di na6ele ei 0Arori di078rAte 7AtA0er8 tran03ite Coli 1a7aCile 08 de1i3eEe 7o7Ala4ia Anei 7lanete= in0e1te 1are 08)i di0trAg8 re1oltele= ar3ate de ani3ale 38rAnte 1are 0e @n3Al4eaA re7ede= 7entrA a 7rodA1e 7r878d @n lan4Al e1ologi1 Di de Lran8= 0aA 1Liar ani3ale de 7rad8 teriCile= ne783JnteDti= 7entrA a 0tre1Ara tea3a @n 0A2letAl dAD3anilor. #ar totAl @n1e7ea 1A 1lonarea. TA2 de01o7eri0e 1a3era de donare. PAn1tAl de lA1rA 1on4inea e1Li7a3ent de0tinat e6ident 3i1ro1LirArgiei 1o37leBe= iar @n CaEine= 3o0trele de 1elAle eraA 0A7ra6egLeate 7Jn8 aIAngeaA la 3atAritate. Lion @i 7o6e0ti0e Di de07re 1ronoArEeal8= a1el 0e1ret di078rAt al I37erialilor P83JntAlAi= An 1J37 1are 7Atea 4e0e @n08Di 0to2a ti37AlAi= 1Liar da18 nA3ai @ntr)o arie redA08 Di 1A 1on0A3 3are de energie. Kn 2elAl a1e0ta= 1lonele 7AteaA 2i adA0e la 3atAritate @n 1Jte6a ore 0aA 4inAte= ne01Li3Cate Di @n 6ia48= ti37 de 3ilenii. .a6iland TA2 7ri6i 7An1tAl de lA1rA= 7o0tAl 1al1AlatorAlAi= a7oi 7e CiA7er18= al 18rAi trA7 3i1A4 @l 18ra. Clonarea @n1e7ea 1A o 0ingAr8 1elAl8. &8r8 @ndoial8= teLni1a 2A0e0e 3e3orat8 @n 1al1Alator. Poate eBi0ta 1Liar An 7rogra3 de in0trAire. Kntr)ade68r= @Di 07A0e TA2. I 0e 78rea logi1 08 eBi0te. NA era An 1iCerteL= doar An o3 inteligent 1are lA1ra0e 7e di2erite ti7Ari de 1al1Alatoare= de)a lAngAl @ntregii 0ale 6ie4i. .a6iland TA2 78trAn0e @n 7An1tAl de lA1rA= @l aDeE8 1A griI8 7e CiA7er18 lJng8 LA0a 3i1roe1ranAlAi Di 7orni 1on0ola 1al1AlatorAlAi. La @n1e7At= nA @n4ele0e ni3i1 din

1o3enEi= dar in0i0t8. #A78 1Jte6a 3inAte= 0e 1A2Anda0e @n 3An18 ) atJt de 3Alt= @n1Jt nA aAEi gJlgJitAl 7Aterni1 din 07atele lAi= 1Jnd 2lAidAl 0AC4ire= galCen= din CaEinAl dinoEaArAlAi @n1e7A 08 0e 01Arg8. PaI Ne6i0 @Di 1roi drA3 a2ar8 din 0AC0ta4ia 1al1AlatorAlAi= 18AtJnd 7e 1ine6a 7e 1are 08)l o3oare. Era 2Ario0 ) 2Ario0 7e 0ine= 7entrA 18 2A0e0e ner8Cd8tor Di nA gJndi0e. Anitta0 ar 2i 7AtAt 2i 2olo0itor. Ne6i0 nA)Di @n1Li7Ai0e 18 aerAl din na68 7Atea 2i 1onta3inat. CiCerteLAl a2Ari0it Ar3a 08 2ie A1i0 3ai tJrEiA )Cine@n4ele0= a0ta n)ar 2i re7reEentat o di2i1Altate. Iar a1A3= totAl 0e 7r8CADea. Ne6i0 0e 0i34ea @n 0igAran48 @n 1o0tA3Al de lA7t8= deDi a1e0ta @l 0tJnIenea. NA)i 7l81A0e 08 a2le 18 TA2 Di 1eilal4i aIAn0e0er8 la CordAl Ar1ei. TA2 Dtia 3ai 3Alte de07re 1o0tA3Al 8la Cle0te3at de1Jt el. ProCaCil 18)i 1AnoDtea Di 7An1tele 6AlneraCile. PaI Ne6i0 de01o7eri0e deIa AnAl5 reEer6a de aer 018dea. Un 1o0tA3 3ode3= 1a a1ela 7Artat de TA2= in1lAdea An regenerator de aer. :a1teriile din 2iltrele a1e0tAia tran02or3aA CioBidAl de 1arCon @n oBigen la 2el de iAte 7e 1Jt 2iin4a A3an8 tran02or3a oBigenAl @n CioBid de 1arCon= a0t2el @n1Jt nA eBi0ta 7eri1olAl de a r83Jne 28r8 aer= 1A eB1e74ia 1aEAlAi @n 1are nenoro1itele de gJng8nii 3AreaA. #ar 1o0tA3Al de lA7t8 era 7ri3iti6 ) a6ea o 1antitate 3are= dar li3itat8= de aer= @n 7atrA reEer6oare AriaDe 7Artate @n 07ate. Iar indi1atorAl din 1a018= da18)l 1itea 1ore1t= ar8ta 18 AnAl dintre reEer6oare era a7roa7e gol. Ki r83JneaA trei= 1eea 1e)i o2erea arLi0A2i1ient ti37 08 le 6in8 de La1 1elorlal4i= 1A 1ondi4ia 08)i g80ea018. Ori1A3= Ne6i0 nA 0e 0i34ea @n largAl lAi. Era @n1onIArat de aer 7er2e1t re07iraCil= dar al naiCii 08 2ie da18 Di)ar 01oate 1a01a= dA78 1e)i 07A0e0e 1iCerteLAlM Partea organi18 a trA7AlAi lAi Anitta0 0e de01o37A0e0e 3ai iAte de1Jt ar 2i 1reEAt= iar dr81o6enia neagr8 1are ro0e0e 38rAntaiele 1iCerteLAlAi 2A0e0e 1ea 3ai groaEni18 1Le0tie 7e 1are o 68EA0e @n 6ia4a lAi= o 6ia48 @n 1are 68EA0e 3Alte 1Le0tii groaEni1e. Mai Cine 0e 0A2o1a= de1i0e PaI Ne6i0. #ar nA eBi0ta An a0e3enea 7eri1ol. #a18 a2Ari0ita de Ar18 2A0e0e 1onta3inat8= tot aDa de Cine 7Atea 2i 1Ar84at8. TreCAia 08 g80ea018 7Antea de 1o3and8 Di 08 a2le 1e 08 2a18. l)ar 2i 2o0t 0A2i1ient 1Liar nA3ai An 0ingAr 0e1tor 1Arat. SigAr= Anitta0 @i 07A0e0e 18 Ri1a #aRn0tar 0e a2la deIa @n 1a3era de 1o3and8= dar a0ta nA)l deranIa. #e 2a7t= era 0oiAl de o3 1are 18Ata o a0e3enea @ntJlnire. Ale0e o dire14ie la @ntJ37lare Di 7orni= Co18nind 1A 7i1ioarele Clindate 7e 7Ante. N)a6eaA de1Jt 08)l aAd8. NA)i 780a. Ki 7l81ea 1o0tA3Al. Ri1a #aRn0tar 0e aDeE8 7e 01aAnAl 187itanAlAi Di eBa3in8 teBtele 7e 1are le eBtr80e0e 7e e1ranAl 7rin1i7al. :ine 1a7itonat= lat= a1o7erit 1A 7la0ti1 din alte 6re3Ari= 1on2ortaCil= 01aAnAl ar8ta 1a An tron. Un lo1 CAn 08 te odiLneDti. Ne1aEAl era 18 @n el nA 7Ateai 2a1e ni3i1 alt1e6a= doar 08 te odiLneDti. PAntea de 1o3and8 2A0e0e 7roie1tat8 @n aDa 2el @n1Jt 187itanAl 08 0tea 7e tronAl 08A Di 08 dea ordine= 1eilal4i o2i4eri )eBi0taA alte noA8 7o0tAri de lA1rA 7e 7Antea 0A7erioar8 Di @n18 doA807reEe1e 7e 1ea in2erioar8 ) Ar3Jnd 08 2a18 toat8 7rogra3area Di 08 a7e0e 7e CAtoane. #eoare1e nA a6A0e0e griI8 08 6in8 la Cord @n0o4it8 de noA8 0lAIitori= Ri1a era oCligat8 08 alerge de 1olo)1olo 7e 7Ante= de la An 7o0t la altAl= @n1er1Jnd 08 7An8 din noA @n 2An14iAne Ar1a. #Ar8 1e6a ti37 ) o 3An18 i0to6itoare ) iar 1Jnd lan08 1o3enEile de la alt 7o0t de1Jt 1el 1are treCAia= nA 0e @ntJ37l8 ni3i1. #ar @n1et= 7a0 1A 7a0= reADi 08 de01o7ere totAl. SaA= 1el 7A4in= 0i34i 18 281ea 7rogre0e.

i era @n 0igAran48. A1e0ta 2A0e0e 7ri3Al ei oCie1ti6. Kn1Aia0e a01en0orAl ) nA 7Atea Ar1a ni3eni= 0)o ia 7rin 0Ar7rindere. CJt ti37 0e a2la a1olo= iar 1eilal4i r83JneaA Io0= ea de4inea toate atAArile. &ie1are 0e1tor al na6ei a6ea 0AC0ta4ie 7ro7rie= 1Liar Anele 2An14ii 07e1ialiEate= de la a78rare la donare= de la 7ro7Al0are la 3e3orare de date= a6ea rela4ii ierarLi1e 7ro7rii Di 7An1t de 1o3and8= dar de ai1i 7Atea 0A7ra6egLea totAl Di 1ontra3anda ordinele date de ori1ine ar 2i @n1er1at 08 intre. #a18 C8ga de 0ea38. i da18 de01o7erea 1A3. A0ta era 7roCle3a. PAtea 3ane6ra doar 1Jte o 0ta4ie Di 7Atea 2a1e di6er0e lA1rAri doar da18 Dtia 0e16en4a 7otri6it8 de 1o3enEi. PJn8 @n 3o3entAl a1ela 0e de01Ar1a0e= dar nA3ai 1A erori= 7rin taton8ri= iar 7rogre0Al 2A0e0e lent Di oCo0itor. Se @ntin0e din noA @n tronAl ei 1a7itonat= 0i34indA)0e 3Jndr8 de 0ine= din 3ai 3Alte 7An1te de 6edere. Se 78rea 18 reADi0e 08 oC4in8 o analiE8 a 0t8rii @ntregii na6e. Ar1aW 7reEenta0e An ra7ort 7ri6ind 0tri181iAnile din 0e1toarele Di 0i0te3ele 1are 2A0e0er8 neo7erati6e ti37 de o 3ie de ani= 1are a6eaA ne6oie de re7ara4ii 1e de78DeaA 1a7a1it84ile na6ei. A1A3 @i ar8ta 1e 7rogra3e 2An14ionaA. Li0ta 1elor de Cio)a78rare era deo0eCit de i37re0ionant8= de @n078i3Jnt8toare. Se derAla 28r8 08 0e o7rea018. Ri1a nA aAEi0e ni1iodat8 de trei 02ertAri din Colile 1are 2A0e0er8 deEl8n4Aite 7entrA a)i @ntJ37ina= dar ele 78reaA eBtre3 de ne7l81Ate. Se 78rea 18 Anitta0 0e Ani0e deIa 1A 3arele 7rogra3 al Ani6er0AlAi. E6ident= Ar38torAl ei oCie1ti6 treCAia 08 2ie iEolarea 7An4ii de re0tAl na6ei= 08 iradieEe Di 08 deEin2e1teEe= a7oi 08 6ad8 1A3 7Atea adA1e a1olo aer ne1onta3inat. NA 7Atea 0A7orta 1o0tA3Al 3ai 3Alt de o Ei= doA8. Citi 7e e1ran5 :IO)AP RARE= &A!A UNU ;MICRO? RAPORT PRE!ENTAT :IO)AP RARE= &A!A #OI ;MACRO? RAPORT KN CURS Ri1a 0e @n1rAnt8. Ma1roF Ce naiCa @n0e3na a0taF Moli3e AriaDeF :IO)ARME PREG TITE= KN ATEPTARE5 "* @i 07A0e e1ranAl= iar 2rJntAra 1ri7ti18 de in2or3a4ie 2A Ar3at8 de o li0t8 lAng8 a 07e1iilor= 7e nA3ere. O li0t8 7li1ti0itoare. Ri1a 0e l808 iar 7e 07eteaEa tronAlAi 187itanAlAi. CJnd li0ta 0e ter3in8= 7e e1ran a78rAr8 alte 3e0aIe. TOATE PROCE#URILE #E CLONARE COMPLETE PROAST &UNC(IONARE KN :A!INELE5 '*1= 3312= 33*NE&UNC(IONALIT (ILE KNTRERUPTE CMPUL #E STA! OPRIT CICLUL #E ELI:ERARE KN CURS #E E/ECUTARE Ri1a nA era 0igAr8 18)i 7l81ea 1eea 1e 6edea. Ci1lA de eliCerare. Ce era eliCeratF Pe de o 7arte= PaI Ne6i0 0e a2la a1olo= Io0. #a18 a1ea0t8 a doAa 2aE8 a a78r8rii 7Atea 08)l 0tJnIenea018= 08)l di0trag8 0aA 08)l di0trAg8= ar 2i 2o0t @n a6antaIAl ei. Pe de alt8 7arte= 0e gJndea 1A3 o 08 01a7e de Celelele aleaU nA a6ea ne6oie de alte 7roCle3e. Ra7oartele @n1e7Ar8 08 0e derAleEe 3ai iAte5 SPECIA X 22)*"3)++'3-),",-, PLANETA #E ORIGINE5 >ILPAPIS NUME O:INUIT5 #RACULA CU GLUG

Ri1a 0e ridi18. AAEi0e de >ilGaGi0 Di de dra1Ala 1A glAg8. CLe0tii deEgA0t8toare. Un 0oi de 0Ag8tori de 0Jnge no1tArni= @Di a3inti ea. CA inteligen48 redA08= dar in1rediCil de 0en0iCili la 0Anete Di 3aladi6 de agre0i6i. Me0aIAl 0e Dter0e. Kn lo1Al lAi= a78rA o 0ingAr8 linie5 INI(IEREA ELI:ER RII @i 1o3Ani18 e1ranAl. #A78 An 3o3ent= 3e0aIAl 2A @nlo1Ait de o linie 3ai 01Art8= An 0ingAr 1A6Jnt 1are 7Jl7Ji o dat8= de doA8 ori= de trei ori= a7oi di078rA5 ELI:ERAT PAtea An dra1Ala 1A glAg8 08)l 38nJn1e 7e PaI Ne6i0F PA4in 7roCaCil= 1Jt ti37 7Arta 1o0tA3Al a1ela 0tA7id= Clindat. O GroEa6M eB1la38 ea. NA 7Arta An 1o0tA3 de lA7t8= 1eea 1e @n0e3na 18 Ar1a @i 1rea ei 7roCle3e= nA lAi Ne6i0. SPECIA X 13)'12)*1"2%)+++12 PLANETA #E ORIGINE5 A::ATOIR NUME O:INUIT5 PISOI #IA:OLICI Ri1a nA a6ea idee 1e era An 7i0oi diaColi1= dar n)a6ea 1Le2 08 a2le. SigAr= aAEi0e de ACCatoir ) o 7lanet8 38rAnt8= 1are digera0e trei e1Li7e di2erite de 1oloniEare. Se 7re0A7Anea 18 2or3ele de 6ia48 de a1olo eraA la 2el de anti7ati1e. AtJt de anti7ati1e @n1Jt 08)Di 1roia018 drA3 7rin 1o0tA3Al de lA7t8 al lAi Ne6i0F Se @ndoia... INI(IEREA ELI:ER RII CJte 1Le0tii a6ea de gJnd na6a 08 6o3iteF PatrAEe1i Di 1e6a= @Di a3inti ea. O GroaEni1M 1o3ent8 tJn8ra. S8 A37li na6a 1A 6reo 7atrAEe1i de 3onDtri 2l83JnEi= 2ie1are dintre ei @n 0tare 0)o @ngLit8 7e 2ii1a 2a6orit8 a 3a3ei 0aleM NA= nA treCAia 08 0e @ntJ37le a0taM Ri1a 0e ridi18 Di 0e Ait8 @n IArAl ei. Unde ar 2i 7AtAt 08 0e dA18= 7entrA a 7Ane 1a78t a1e0tAi non0en0F ELI:ERAT Ri1a 08ri 7e0te 01aAnAl 187itanAlAi= 0e @ndre7t8 iAte 18tre Eona 7e 1are o identi2i1a0e 1a 7An1t de 1o3and8 a a78r8rii Di ordon8 08 2ie anAlat 7rogra3Al @n 1Ar0. SPECIA X *')1,2)-%--")12-'% PLANETA #E ORIGINE5 $AY#EN #OI NUME O:INUIT5 PN! UM:L TOARE LA3inile 7Jl7Jir8 @n 2a4a ei= iar e1ranAl 3i1 al 1on0olei Ti adA0e la 1AnoDtin48 18 02era eBtern8 de a78rare a Ar1ei 2A0e0e @nl8tArat8. #ar= 7e e1ranAl 7rin1i7al= 7arada 1ontinAa. INI(IEREA ELI:ER RII Ri1a d8dA drA3Al AnAi Dir de @nIAr8tAri. #egetele ei 0e 3iD1ar8 iAte 7e 1on0ol8= @n1er1Jnd 08 1o3Ani1e 0i0te3AlAi 18 nA 6oia 08 o7rea018 a78rarea eBtern8= 1i Cio) a78rarea= 2aEa nA38rAl doi. MaDin8ria nA 78rea 0)o @n4eleag85 ELI:ERAT Kn 1ele din Ar38= oC4inA An r807An0. C8 0e a2la la o 1on0ol8 ne7otri6it8. Se @n1rAnt8 Di 7ri6i @n IAr. :ine@n4ele0. Ai1i era a78rarea eBtern8= 0i0te3Al 7entrA ar3a3ent. TreCAia 08 eBi0te An 7o0t 0e7arat 7entrA Cio)1o3enEi. SPECIA X %")*"-)3*3**)+"-21

PLANETA #E ORIGINE5 PSC-2= TSC*"-= & R :ER:EC ROSTOGOLITOR

NUME NUME O:INUIT5

Ri1a 0e dA0e la Ar38torAl 7o0t. INI(IEREA ELI:ER RII Si0te3Al r807An0e la 1ererea ei de anAlare 1A An 0e3n de @ntreCare. NA eBi0ta ni1i An 7rogra3 a1ti6 7e 0AC0i0te3Al a1ela. ELI:ERAT PatrA= gJndi Ri1a= 0A78rat8. O SA2i1ient= 07A0e ea= 1A 6o1e tare. Se dA0e la Ar38toarea 0ta4ie= ta0t8 ordinAl de anAlare= 7le18 @nainte 08 6ad8 da18 3e0aIAl ei a6A0e0e e2e1t= 0e o7ri la alt8 1on0ol8= 7entrA a introdA1e alt ordin de anAlare= 0e dA0e 3ai de7arte. SPECIA X '*),,1),,3"2)1,,*+ PLANETA #E ORIGINE5 P MNT ;#ISP RUT? NUME O:INUIT5 TYRANNOSAURUS RE/ A1A3 alerga. Alearg8= anAleaE8= alearg8= anAleaE8= alearg8= anAleaE8... INI(IEREA ELI:ER RII &81A An 1ir1Ait al @ntregii 7An4i= 1Jt de re7ede 7AtA. CJnd ter3in8= nA Dtia 1e 1o3and8= de la 1are 1on0ol8= reEol6a0e 7roCle3a. #ar 7e e1ran 0e l828ia 3e0aIAl5 CICLUL #E ELI:ERARE TERMINAT :IO)ARME EUATE5 3 :IO)ARME ELI:ERATE5 % :IO)ARME PREG TITE= KN ATEPTARE5 3:IO)AP RARE &A!A #OI ;MACRO? RAPORT COMPLET Ri1a #aRn0tar 0e o7ri= @n1rAntat8= 1A 3Jinile @n DoldAri. Cin1i liCere. NA era 7rea r8A. Se gJndi 18 ar 2i 7AtAt o7ri 7rogra3Al dA78 7atrA eliCer8ri= dar @ntJrEia0e 1A o 2ra14iAne de 0e1And8. Ce naiCa era An tHranno0aArA0 reBF Cel 7A4in= Io0 nA era ni3eni= @n a2ar8 de Ne6i0. Li70it de dAnga de diriIare= $e2ri Lion nA 7ierdA0e ti37Al r8t81ind @n laCirintAl 1oridoarelor inter1one1tate. Ado7ta0e= @n 1ele din Ar38= o 7oliti18 0i37l85 alegea 1oridorAl 1el 3ai larg= dintre 1ele din IAr= 1otea la drea7ta 1Jnd 1Aloarele eraA de a1eeaDi 38ri3e= 3ergea @n Io0 de 2ie1are dat8 1Jnd 7Atea. Si0te3Al 78rea 08 2An14ioneEe. &oarte 1ArJnd= aAEi An Ego3ot. Se li7i de 7erete= deDi @n1er1area de a 0e a01Ande 2A0e0e 1o37ro3i08 de 1o1oaDa 281At8 de tAnAl 1A 7la038 din 07atele lAi. A01Alt8. #a= era An Ego3ot. Kn 2a48. !go3ot de 7aDi. PaDi grei= la oare1are di0tan48= 6enind 07re el ) PaI Ne6i0= @n 1o0tA3Al lAi de lA7t8. !J3Cind 0ati0281At= $e2ri Lion de07rin0e tAnAl 1A 7la038 Di @n1e7A 08)i aranIeEe tre7iedAl. THranno0aArAl r8gea. Un 0Anet @n078i3Jnt8tor= gJndi .a6iland TA2. KDi 0trJn0e CAEele= 0A78rat= Di 0e gLe3Ai @n18 o IA38tate de 3etrA @n interiorAl niDei. O 7oEi4ie e6ident ne1on2ortaCil8. TA2 era An o3 0olid= iar 07a4iAl= redA0. St8tea 1A 7i1ioarele 0trJn0e AnAl 0AC altAl= 1A 07atele

@ndoit @ntr)An 2el 1LinAitor= 1A 1a7Al iECindA)0e de t8Clia 7An1tAlAi de lA1rA de dea0A7ra. #ar era 3Al4A3it. NiDa 3i18 @i a0igAra0e o a01AnE8toare. #in 2eri1ire= 2A0e0e de0tAl de aCil 08 0e 0tre1oare a1olo. A6A0e0e noro1 Di 7entrA 18 7An1tAl de lA1rA= 1A Raldo)Ari= 3i1ro01anere Di ter3inale de 1al1Alator= 0e a2la 7e o 3a08 grea= groa08= din 3etal= an1orat8 de 7erete Di 7odea= nA o 3oCil8 0i37l8= 1e 7Atea 2i dat8 ADor la o 7arte. CA toate a1e0tea= .a6iland TA2 nA era 1o37let 3Al4A3it de 0ine. Se 0i34ea 1aragLio0. #e3nitatea @i 2A0e0e 1o37ro3i08 @n 3od de1i0i6. ACilitatea lAi de a 0e 1on1entra a0A7ra a 1eea 1e 281ea 2A0e0e= @ntr)An 2el= de 6in8. Un a0e3enea grad de 1on1entrare 7oate 2i 1on0iderat An de2e1t atAn1i 1Jnd @i 7er3ite Anei re7tile 1arni6ore= @nalt8 de Da7te 3etri= 08 0e 2AriDeEe lJng8 tine. THranno0aArAl Arl8 din noA. TA2 0i34i 3a0a 6iCrJnd dea0A7ra. Ca7Al 3a0i6 al dinoEaArAlAi 0e i6i la doi 3etri de el= 1Jnd 2iara 0e a7le18= e1LiliCrJndA)0e 1A 1oada)i i3en08= Di @n1er18 08)l @nLa4e. #in 2eri1ire= 1a7Al ligLioanei era 7rea 3are= iar niDa 7rea 3i18. Re7tila 0e retra0e Di r81ni= 2rA0trat8. E1oAl r80An8 7rin toat8 1a3era 1entral8 de donare. Coada 3on0trAlAi Ci1iAi 7rin aer Di iECi 7An1tAl de lA1rA. Ma0a 1are)l a01Andea 0e EgAdAi 0AC i37a1t= 1e6a de dea0A7ra 0e 281A 48nd8ri= iar TA2 0e @n2ior8. O Plea18 de ai1iM Ei0e el= 1Jt 7AtA de tare= 4inJndA)Di 3Jinile 7e 7Jnte1e Di @n1er1Jnd 08 7ar8 0e6er. THranno0aArAl nA)l C8g8 @n 0ea38. O E2ortArile tale 6igAroa0e 0Ant Eadarni1e= @i atra0e aten4ia TA2. EDti 7rea 3are= iar 3a0a 7rea 0olid8= dA78 1A3 4i)ai 2i dat 0ea3a da18 n)ai a6ea 1reierAl 1Jt o 1iA7er18. Mai 3Alt= eDti= 28r8 @ndoial8= o 1lon8= oC4inAt8 dintr)o @nregi0trare geneti18 g80it8 @ntr)o 2o0il8. #e a1eea= 7Ate3 07Ane 18 a3 dre7tAri 0A7erioare la 6ia48= 4inJnd 0ea3a de 2a7tAl 18 eDti o 07e1ie di078rAt8 Di ar 2i treCAit 08 r83Ji aDa. Plea18 de ai1iM Re7li1a tHranno0aArAlAi a 1on0tat @ntr)An 0alt 2Ario0 Di An 3Aget C8lo0= 1are)l 0tro7i 7e TA2 1A 7i18tAri 2ine de 0ali68 de dinoEaAr. Coada iECi @n18 o dat8. CJnd 0Ar7rin0e= 7ri3a oar8= 1A 1oada o1LiAlAi= o Ar38 de 3iD1are= Celi0e Qaan 4i78= 1A7rin08 de 7ani18. #8dA @na7oi Di 0e r80A1i 08 2a18 2a48 ) 1AiF A1olo nA 0e a2la ni3eni. #ar era 1on6in08 18 68EA0e 1e6a 0A0= lJng8 ADa de01Li08. CeF S1oa0e ner6oa08 7i0tolAl 1A 08ge4i din tea18. ACandona0e de 3Alt 7AD1a la0er= in1o3od8 Di grea. E2ortAl de a o tJr@ o oCo0i0e. i 0e @ndoia 18 ar 2i 2o0t @n 0tare 08 ni3erea018 1e6a 1A ar3a aia. #in 7An1tAl ei de 6edere= 7re2era 7i0tolAl. #A78 1A3 @i eB7li1a0e $e2ri Lion= a1e0ta arAn1a 08ge4i eB7loEi6e= aDa 18 nA treCAia nea78rat 08 ni3erea018 4inta= 1i doar Eona din IArAl a1e0teia. Se @ndre7t8 1A 7rAden48 07re ADa de01Li08. Se o7ri lJng8 ea= ridi18 7i0tolAl= @i tra0e 0igAran4a= a7oi 7ri6i iAte @n 1a3er8. Ni3i1. >8EA An 2el de de7oEit= 7lin 1A e1Li7a3ent @n1Li0 er3eti1 @n 7la0ti1= @ngr838dit 7e t8l7i1i 2lotante. Se Ait8 @n IAr= neliniDtit8. KDi i3agina0eF NA. CJnd 08 7le1e= 7er1e7A @n18 o dat8 o 0ilAet8 3i1A48= 1are a78rA 2Alger8tor la li3ita 1J37AlAi ei 6iEAal Di di078rA @nainte 0)o di0ting8 3ai 1lar. #ar de data a0ta oC0er6a0e @n1otro 0e dA0e0e. Se gr8Ci dA78 ea= 0i34indA)0e 3ai 1AraIoa08. La Ar3a Ar3ei= ar8ta 2oarte 3i18. O 7rin0e0e. KDi d8dA 0ea3a 1Jnd o1oli gr83ada nede0lADit8 de e1Li7a3ent. #ar 1e eraF Celi0e Qaan 0e a7ro7ie= 1A 7i0tolAl 7reg8tit. O 7i0i18.

Se Aita dre7t la ea= leg8nJndA)Di 1oada. Un 0oi 1iAdat de 7i0i18. &oarte 3i18 ) de 2a7t= An 7i0oi. #e)An alC 7al= 1A dAngi de)An 0ta1oIiA 6iA= 1A 1a7Al 0A7radi3en0ionat Di o1Li AlAitori= 7Ar7Arii= 01Jnteietori. Alt8 7i0i18= gJndi Celi0e Qaan. Era eBa1t 1e)i li70ea. Pi0i1a 0J0Ji la ea. Celi0e 0e d8dA @na7oi= oare1A3 0Ar7rin08. Pi0i1ile lAi TA2 o 0J0JiaA din 1Jnd @n 1Jnd= 3ai ale0 r8At81ioa0a aia neagr8 1A alC= dar nA aDa. Era An 0J0Jit a7roa7e re7tilian. Iar li3Ca ei... 78rea a a6ea o li3C8 2oarte lAng8= 2oarte 1iAdat8... Ani3alAl 0J0Ji din noA. O Pi0= 7i0= @l 1Le38 2e3eia. Pi0i1a o 7ri6i 1A trA2ie= re1e= 28r8 08 1li7ea018. A7oi 0e d8dA @na7oi Di o 01Ai78. S1Ai7atAl o atin0e 1Liar @n 1entrAl 6iEorAlAi ) 1e6a 6erEAi= den0= 1are)i a1o7eri 6ederea An 3o3ent= 7Jn8 @l Dter0e 1A do0Al 7al3ei. Celi0e Qaan de1i0e 18 0e 08tAra0e de 7i0i1i. O >ino= 7i0i1A4oM A3 An 1adoA 7entrA tineM Pi0i1a 0J0Ji Di 0e d8dA @na7oi= 7reg8tindA)0e 08 01Ai7e din noA. Celi0e Qaan 3or38i Di o arAn18 @n aer. $e2ri Lion nA 0e @ndoia 18 tAnAl 1A 7la038 i)ar 2i 6enit de La1 1A ADArin48 lAi PaI Ne6i0. ReEi0ten4a ar3Arii 1o0tA3AlAi de lA7t8 0tr8in re7reEenta An 2a1tor ne1Ano01At. #a18 era 1o37araCil 1A 1o0tA3ele Clindate 7Artate de e01adroanele de a0alt ale I37eriAlAi &ederal= @n ti37Al R8ECoiAlAi de O Mie de Ani= atAn1i 7Atea 2i @n 0tare 08 de6ieEe raEele la0er= 08 reEi0te la 3i1i eB7loEii= 08 ignore ata1Arile 0oni1e. #ar An tAn 1A 7la038 era 1a7aCil 08 to7ea018 o 7la18 de dAraliaI= groa08 de 1in1i 3etri. O gLiAlea din 7la038 Ar3a 08 tran02or3e in0tantaneA @n EgAr8 ori1e 2el de ar3Ar8 7er0onal8= 08)l in1inereEe 7e Ne6i0 @nainte 1a a1e0ta 08)Di dea 0ea3a 1e)l lo6i0e. #i2i1Altatea 1on0ta @n di3en0iAnile tAnAlAi 1A 7la038. #in ne2eri1ire= era deo0eCit de greA= iar aDa)nA3ita 6er0iAne 7ortaCil8= 1A o Caterie 3i18 de energie= a6ea ne6oie de a7roa7e An 3inAt 0tandard= dA78 2ie1are 2o1= 7entrA a genera alt8 gLiAlea de 7la038 @n 1a3era de 2or48. $e2ri Lion era eBtre3 de 1onDtient de 2a7tAl 18= da18)l rata 7e PaI Ne6i0= nA 3ai a6ea Dan0a Anei a doAa @37AD18tAri. Mai 3Alt= 1Liar in0talat 7e tre7ied= tAnAl 0e 3ane6ra 1A di2i1Altate. i tre1A0er8 3Al4i ani de 1Jnd 2A0e0e el @n ar3at8... CLiar Di atAn1i= 7An1tele lAi 2orte 2A0e0er8 3intea Di 0i34Al ta1ti1= nA re2leBele. #A78 atJtea de1enii 7etre1Ate @n CentrAl SLan#ellor= nA a6ea 7rea 3Alt8 @n1redere @n 1oordonarea o1Lilor Di 3Jinilor. ADa 18 $e2ri Lion 1on1e7A An 7lan. #in 2eri1ire= tAnArile 1A 7la038 2A0e0er8 2olo0ite de0eori 7entrA a78rarea aAto3at8 a 7eri3etrelor= iar 1el 7e 1are)l 18ra0e a6ea 3ini3intea 0tandard Di 1o3and8 de 2o1 1ontinAA. $e2ri Lion ridi18 tre7iedAl @n 3iIlo1Al 1oridorAlAi larg= la a7roBi3ati6 doA8Ee1i de 3etri de o inter0e14ie 7rin1i7al8. Progra38 An 1J37 de 2o1 eBtre3 de @ngA0t Di 1aliCra 6olA3Al de 4int8 1A 1ea 3ai 3are 7re1iEie. A7oi ini4ie 1o3anda de 2o1 1ontinAA Di 0e d8dA @na7oi= 0ati0281At. Kn interiorAl Cateriei de energie 68EA 2or3JndA)0e gLiAleaAa de 7la038= arEJnd tot 3ai 0tr8lA1itoare. #A78 An 3inAt= 0e a7rin0e lA3ina 1are 0e3naliEa 18 tAnAl era gata de tragere. TotAl 2A0e0e 7reg8tit= iar 3ini3intea era 3ai iAte Di 3ai 1ore1t8 de1Jt ar 2i 2o0t Lion= da18 ar 2i tra0 3anAal. (intea @n 1entrAl inter0e14iei de 1oridoare din 2a48= dar de1lanDa 2o1Al nA3ai a0A7ra oCie1telor ale 18ror di3en0iAni de78DeaA anA3ite li3ite= 7rogra3ate.

#e1i= Lion ar 2i 7AtAt tre1e 7rin Eona de 4int8 28r8 tea38= dar PaI Ne6i0= 1are l)ar 2i Ar3at @n 1o0tA3Al lAi de lA7t8 aC0Ard de i3en0= ar 2i a6At o 0Ar7riE8 2ierCinte. Ki r83Jnea doar 08)l atrag8 @n lo1Al 7reg8tit. O de3on0tra4ie de geniA ta1ti1 de3n8 de Na7oleon= CLin QA 0aA Ste7Lan CoCalt NortL0tar. $e2ri Lion era eBtre3 de @n1Jntat de el @n0ADi. Kn ti37Al @n 1are Lion regla0e tAnAl 1A 7la038= Ego3otAl 7aDilor grei de6eni0e tot 3ai 7Aterni1= dar @n Alti3Al 3o3ent @n1e7A0e 08 01ad8. Ne6i0 1oti0e 7e An drA3 greDit Di nA inten4iona 08 6in8 de CAn86oie @n 7oEi4ia 1ore1t8. &oarte Cine= gJndi Lion= o 08)l adA1 eA ai1i. Mer0e eBa1t @n 1entrAl Eonei de 2o1= 1A o @n1redere de7lin8 @n aCilitatea 0a= 0e o7ri a1olo= EJ3Ci Di r83a0e @n inter0e14ie= 7entrA a atrage aten4ia 7r8Eii 0ale ne1LiCEAite. Pe e1ranAl 3are= 1ArCat= Ar1a 0e rotea= @n 7roie14ie tridi3en0ional8. Ri1a #aRn0tar= 1are aCandona0e tronAl 187itanAlAi 7entrA An 01aAn 3ai 7A4in 1on2ortaCil= dar 3ai e2i1ient= la Ana din 0ta4iile de lA1rA ale 7An4ii= 0tAdia= 1A oare1are ner8Cdare= i3aginea Di datele 1e 7Jl7JiaA 0AC ea. Se 78rea 18 a6ea 3ai 3Al4i @n0o4itori de1Jt 1reEA0e. Si0te3Al a2iDa 2or3ele de 6ia48 1e 78trAn0e0er8 7e na68 1a 7e niDte 7An1te lA3inoa0e de)An roDA 6iA. EBi0taA Da0e 7An1te. UnAl dintre ele 0e a2la 7e 7Ante. #in 3o3ent 1e Ri1a era 0ingAr8= e6ident 18 o re7reEenta 7e ea. #ar 1elelalte 1in1iF CLiar da18 Anitta0 ar 2i 2o0t @n18 @n 6ia48= tot ar 2i treCAit 08 2ie nA3ai doA8 7An1te @n 7lA0. NA ieDea 0o1oteala. Poate 18 Ar1a nA era o e7a68= 7oate 18 r8380e0e 1ine6a la Cord. NA3ai 18 0i0te3Al 7retindea 18 re7reEint8 7er0onalAl aAtoriEat= al Ar1ei= 1A 7An1te 6erEi= iar 7e e1ran nA 0e 6edea ni1i An 0tro7 de 6erde. Al4i 6Jn8tori de e7a6eF GreA de 1reEAt. Kn0e3na 18 TA2= Lion Di Qaan aIAn0e0er8 la Cord= treaCa lor 1A3. A0ta era o 1Le0tie 3ai logi18. Kntr)ade68r= 0i0te3Al 0A04inea 18 eBi0ta o 2or38 de 6ia48 6enit8 din eBterior a2lat8 @ntr)o na68 de 7e 7Antea de a1o0tare. Kn regAl8. IeDea 0o1oteala. a0e 7An1te roDii @n0e3naA ea= Ne6i0= Anitta0 ;1A3 de 0A7ra6ie4Ai0e 3oli3elor alea Cle0te3ateF Si0te3Al 0A04inea 18 arat8 doar organi03e 6ii?= TA2= Qan Di Lion. UnAl dintre ei r8380e0e @n CornAl aCAnden4ei= iar re0tAl... Era ADor 08)l identi2i1e 7e PaI Ne6i0. Si0te3Al ar8ta 0Ar0ele de 7Atere 1a 7e niDte 0tele galCene= 3i1A4e. NA3ai An 7An1t roDA era @n0o4it de o 0tea galCen8. A1ela treCAia 08 2ie Ne6i0= @n 1o0tA3Al lAi de lA7t8. #ar 1e @n0e3na al doilea 7An1t galCen= 1are 0tr8lA1ea atJt de 7Aterni1= 0ingAr= 7e An 1oridor gol de 7e 7Antea Da0eF O 0Ar08 de energie in2ernal8= dar 1e anA3eF Ri1a nA @n4elegea. EBi0ta0e An 7An1t roDA lJng8 ea= dar 0e de78rta0e= 78rea 08 0e 4in8 dA78 Ne6i0= a7ro7iindA)0e de a1e0ta. Kntre ti37= a78rA0er8 7An1te negre5 Cio)ar3ele Ar1ei. UriaDa aB8 1entral8= 1are tre1ea 7rin 1ilindrAl a0i3etri1= @ngA0tat 07re 6Jr2= al na6ei= era 7re08rat8 de 7An1te negre= dar a1e0tea 381ar 0t8teaA lo1AlAi. Altele= 1are treCAiaA 08 2ie 2iarele 0loCoEite= 0e 3iD1aA 7e 1oridoare. NA3ai 18 eraA 3ai 3Alt de 1in1i. EBi0ta An 1Jrd ) treiEe1i 0aA 3ai 3Alte organi03e 38rAnte= 1e 0e de7la0aA @n 3a08= ar8tJnd 7e e1ran 1a o 7at8 neagr8= in2or38= din 1are 0e de07rindea 1Jte AnAl= din 1Jnd @n 1Jnd. Un r8t81it aIAn0e0e lJng8 o lA3ini48 roDie Di di078rA CrA01. i @n Eona 1entral8 0e a2la An 0e3n roDA.

Ri1a 0oli1it8 o i3agine din a1el 0e1tor= iar 7e e1ran a78rA o 0e14iAne 38rit8. LA3ina roDie 0e g80ea @n a7ro7ierea AnAi 0e3n negrA 1e 0e 3iD1a ) An 2el de 1on2rAntare. EBa3in8 teBtAl de 0AC i3aginea gra2i18. Se3nAl negrA re7reEenta 07e1ia X '*),,1) ,,3"2)1,,*+= tHranno0aArA0 reB. Un ani3al 3a0i6= 28r8 @ndoial8. Re3ar18= 7lin8 de intere0= 18 o lA3in8 roDie Di An 7An1t negrA 0e a7ro7iaA de PaI Ne6i0. Ce6a intere0ant. Se 78rea 18 ea a6ea 08 li70ea018 de la 7etre1ere5 a1olo= Io0= 0e deEl8n4Ai0e iadAl. Iar ea 0e a2la 0A0= 08n8toa08= @n 0igAran48= la 1o3enEi. Ri1a #aRn0tar EJ3Ci. PaI Ne6i0 r8t81ea 7e An 1oridor= din 1e @n 1e 3ai 2Ario0= 1Jnd @l 7o1ni @n 1ea28 o lo6itAr8 0ACit8= eB7loEi68. Kn interiorAl 18Dtii= 0AnetAl 2A0e0e groaEni1. &or4a eB7loEiei @l arAn18 @nainte Di)l trJnti. Se 7r8CADi 1A 2a4a @n Io0= 7e 7odea. Se 3iD18 7rea lent= 7entrA a a3ortiEa 18derea 1A Cra4ele. #ar 1o0tA3Al aC0orCi o 3are 7arte a i37a1tAlAi= iar Ne6i0 nA 784i ni3i1. StJnd @ntin0= 7ri6i iAte indi1atoarele Di EJ3Ci 1rAnt5 1o0tA3Al de lA7t8 nA 0e rA70e0e= nA 0e 0tri1a0e. Se ro0togoli @ntr)o 7arte Di 0e ridi18 greoi @n 7i1ioare. La doA8Ee1i de 3etri= la o inter0e14ie de 1oridoare= An C8rCat @n 1o0tA3 6erde 1A aAriA= @nar3at de 7ar18 ar 2i e6adat dintr)An 3AEeA 3ilitar= 4inea An 7i0tol @n 3Jna @n38nADat8. O Ne 3ai @ntJlni3 noi= 1analieM 0trig8 0ilAeta= 7rin inter3ediAl di2AEoarelor eBterioare. O AA >A &I= LIONM re7li18 Ne6i0. KMI PARE :INE C TE > #M >INO AICI= S )(I STRNG MNAM i 1l8n48ni din 1leDti. Cel dre7t era @n18 78tat de 0Jngele 1iCerteLAlAi. S7era 18 $e2ri Lion oC0er6a0e. P81at 18 la0erAl lAi a6ea o raE8 redA08 de a14iAne. NA 1onta. O 08)l 7rind8 7e Lion= o 08)i ia IA18riile Di o 08 0e di0treEe An 7i1 1A el ) 7oate o 08)i 03Alg8 7i1ioarele= o 08)i 02JDie 1o0tA3Al Di o 08 la0e aerAl 8la Cle0te3at 08 2a18 re0tAl. PaI Ne6i0 0e re7eEi @nainte. $e2ri Lion r83a0e lo1AlAi= ridi18 7i0tolAl 1A 08ge4i= o1Li 1A griI8= 4inJnd ar3a 1A a3JndoA8 3Jinile= tra0e. S8geata . lo6i 7e Ne6i0 @n 7ie7t. A6A lo1 o eB7loEie Ego3otoa08= dar de data a0ta el 2A0e0e 7reg8tit. Ure1Lile @l dAreaA= dar aCia 0e @37leti1i. O 7arte din 2iligranAl 1o37li1at al ar3Arii 0e @nnegri0e= dar a0ta 2A0e0e toat8 0tri181iAnea. O Al PIER#UT= : TRNEM KMI PLACE COSTUMUL STAM $e2ri Lion era t81At Di 3etodi1. PA0e 7i0tolAl @n tea18= lA8 7AD1a la0er= o dA0e la A38r= o1Li= tra0e. RaEa ri1oD8 din A38rAl lAi Ne6i0 @ntr)An 7erete Di 281A @n a1e0ta o g8Ari18 neagr8. O Mi1ro@n6eli0 re2le1toriEant= 1o3ent8 $e2ri Lion= 1oCorJnd ar3a. Ne6i0 7ar1Ar0e0e trei 02ertAri din di0tan4a dintre ei= 1A 7aDii lAi 3ari= energi1i. Kn 1ele din Ar38= Lion 78rA 18)Di d8 0ea3a de 7eri1ol. ArAn18 7AD1a= 0e @ntoar0e Di 1oti dA78 An 1ol4= 281JndA)0e ne68EAt. PaI Ne6i0 lAngi 7a0Al Di 0e lA8 dA78 el. .a6iland TA2 a6ea r8Cdare. St8tea 1al3= 1A 3Jinile @n1rA1iDate 7e CArt8. Kl dArea 1a7Al din 1aAEa re7etatelor lo6itAri ale tHranno0aArAlAi @n 3a0a 0AC 1are 0e ad87o0ti0e. Se 0tr8dAia 08 ignore 1io18nitAl 1are @ndoia 3etalAl de dea0A7ra Di)l 281ea 08 0e 0i3t8 Di 3ai in1on2ortaCil= r8getele ani3ali1e= eB1e0i6a Di 3elodra3ati1a de3on0tra4ie a 2oa3ei 1arni6orAlAi= 1are)l 281ea 7e a1e0ta 08 0e a7le1e Di 08)Di arate din4ii. TA2 0e gJndea la CoaCe)A32late

rodelHane= @n Ant)de)3iere= @n1er1a 08)Di a3intea018 7e 1are 7lanet8 0e g80ea 1ea 3ai tare Di 3ai gA0toa08 6arietate de Cere Di elaCora o noA8 0trategie 1A 1are 08)l EdroCea018 7e $e2ri Lion= da18 a6eaA 08 0e @n2rAnte 6reodat8 la Io1. PJn8 la Ar38= 7lanAl lAi d8dA reEAltatele aDte7tate. Re7tila deEl8n4Ait8 0e 7li1ti0i Di 7le18= 2rA0trat8. .a6iland TA2 aDte7t8 7Jn8 1Jnd a2ar8 0e 281A liniDte 1o37let8. Se r80A1i ne@nde3Jnati1= r83a0e An 3o3ent 7e CArt8= 7Jn8)i di078rA a3or4eala din 7i1ioare= dA78 1are 0e tJr@ @nainte Di 01oa0e 1a7Al de 0AC 3a08. LA3in8 0laC8= 6erde. !A3E8it aCia aAEit= gJlgJit @nde78rtat. Ni1i o 3iD1are. IeDi= 2oarte atent. #inoEaArAl lo6i0e de 3ai 3Alte ori= 1A 1oada lAi 3a0i68= 1eea 1e r8380e0e din 08r3anAl trA7 al lAi CiA7er18. I3aginea @i 7ro6o18 lAi TA2 o tri0te4e AriaD8= a3arni18. E1Li7a3entAl de la 7An1tAl de lA1rA 2A0e0e 281At 48nd8ri. #ar r8380e0er8 alte 7An1te de lA1rA= iar el a6ea ne6oie de o 0ingAr8 1elAl8. .a6iland TA2 eBtra0e o 3o0tr8 de 4e0At Di 0e @ndre7t8 greoi 07re 1ea 3ai a7ro7iat8 0ta4ie de lA1rA. #e data a0ta= a6A griI8 08 r83Jn8 1A Are1Lile 1iAlite= 08 aAd8= da18 era 1aEAl= 7aDii dinoEaArAlAi. Celi0e Qaan era @n1Jntat8. Se de01Ar1a0e 2oarte Cine. CLe0tia aia 3i18= r8At81ioa08= 1a o 7i0i18= nA a6ea 0)o 3ai 7li1ti0ea018. >iEorAl ei 2A0e0e 7A4in 78tat @n lo1Al atin0 de 01Ai7atAl ani3alAlAi= dar= @n re0t= ieDi0e 3inAnat din @n2rAntare. PA0e 3Jndr8 7i0tolAl @n tea18 Di @naint8 7e 1oridor. Pata de 7e 6iEor o 0tJnIenea An 7i1. Se a2la lJng8 o1Li Di)i a1o7erea 6ederea. O Dter0e 1A do0Al 7al3ei= dar reADi doar 0)o @ntind8. Ki treCAia a78. &oarte Cine. Ori1A3= 18Ata Lran8= iar Ande 0e a2l8 3Jn1are eBi0t8 @ntotdeaAna Di de C8At. Mer0e 7e 1Aloar= 1oti la An 1ol4 Di 0e o7ri CrA01. La An 3etrA= alt8 287tAr8 Cle0te3at8= 1a o 7i0i18= 0e Aita 1A oCr8Eni1ie la ea. #e data a0ta= Celi0e Qaan a14ion8 Lot8rJt8. A7A18 7i0tolAl. A6A oare1are 7roCle3e 08)l 4in8= iar 7ri3a @37AD18tAr8 rat8 1o37let 1reatAra deEgA0t8toare Di di0trA0e ADa Anei 1a3ere din a7ro7iere. EB7loEia 2A Ego3otoa08 Di EgAdAitoare. Pi0i1a 0J0Ji= 0e d8dA @na7oi= 01Ai78= aDa 1A3 281A0e 7ri3a= Di 2Agi. Celi0e Qaan 2A atin08 de 01Ai7at 7e A38rAl 0tJng. Kn1er18 08 trag8 a doAa oar8= dar 6iEiera 3Ardar8 o @37iedi18 08 o1Lea018. O Ce dra1A9M 0trig8 ea= eBa07erat8. >edea din 1e @n 1e 3ai greA. Pla0ti1Al din 2a4a o1Lilor ei 78rea 18 0e @n1e4oDeaE8. Marginile 6iEorAlAi r8380e0er8 1Arate= dar da18 @n1er1a 08 0e Aite @n 2a48= totAl de6enea ne1lar= di0tor0ionat. TreCAia nea78rat 08)Di 07ele 1a01aM Se dA0e @n dire14ia @n 1are 1redea 18 di078rA0e ani3alAl)7i0i18= 3ergJnd @n1et= 08 nA 0e @37iedi1e. A01Alt8. AAEi An Ego3ot ADor= de 3iDAnare= 1a Di 1A3 1reatAra ar 2i 2o0t @n a7ro7iere= dar nA era 0igAr8. >iEorAl ar8ta din 1e @n 1e 3ai r8A. Par18 7ri6ea 7rintr)o 0ti1l8 l87toa08. TotAl de6eni0e alC= @n1e4oDat. NA 7Atea 08 3ai 6ad8. CA3 08 6JneEe 2iin4a aia Lidoa08= da18 era 7e IA38tate oarC8F i 1A3 08)Di dea 0ea3a @n1otro 3ergeaF N)a6ea 1e 2a1e= treCAia 08)Di 01oat8 1a01a aia 0tA7id8. #ar= gJndind 3ai Cine= 0e o7ri. KDi a3inti de TA2 Di de a6erti03entele lAi teriCile= re2eritoare la 3oli3ele 1e 7AteaA 2i tran03i0e de aerAl din na68. :ine= Cine= dar TA2 era An indi6id atJt de ridi1olM >8EA0e 6reo do6ad8 a 07A0elor lAiF NA= ni1i Ana. S1o0e0e a2ar8

7i0i1a aia 3are= 1enADie= a lAi= iar ani3alAl nA 784i0e ni3i1 @n Ar3a eB7erien4ei. TA2 o 4inea @n Cra4e= 1Jnd @l 68EA0e Alti3a oar8. SigAr= 281A0e 3Alt ta3)ta3 de07re 7erioada de in1ACa4ie= dar 7roCaCil 18 @n1er1a0e 0)o 07erie. Se 78rea 18)i 7l81ea 08)i r8nea018 0en0iCilitatea= dA78 1A3 o do6edi0e 1A rengLiAl re6olt8tor 1A 3Jn1area 7entrA 7i0i1i. &8r8 @ndoial8 18 g80i0e An a3AEa3ent 7er6er0 @n a o 07eria @ntr)An a0e3enea Lal= @n1Jt 0)o 2a18 08 r83Jn8 087t83Jni @n Dir @n 1o0tA3Al 0trJ3t= @37A4it= ne1on2ortaCil. Ki 6eni deodat8 ideea 18 TA2 7Atea 2i re07on0aCil de a7ari4ia 1Le0tiilor 1a niDte 7i0i1i 1e)o L8r4AiaA. Se @n2Arie. Indi6idAl era An ti18lo0 CarCarM ACia da18 3ai 6edea 1e6a. CentrAl l87to0 al 6iEorAlAi de6eni0e a7roa7e o7a1. .ot8rJt8 Di 2Arioa08= Celi0e Qaan @Di de0281A iAte 1a01a= o 01oa0e Di o arAn18 7e 1oridor= 1Jt de de7arte 7AtA. Re07ir8 adJn1. AerAl era An 7i1 re1e= 1A An 0tro7 de a1iditate= dar 3iro0ind 3ai 7A4in a 3A1egai de1Jt 1el re1i1lat de 2iltrAl 1o0tA3AlAi. A6ea gA0t 7l81At. &e3eia EJ3Ci. AerAl n)a6ea ni3i1M Se Ait8 dA78 TA2= 08 01oat8 li3Ca la el. AtAn1i 7ri6i= din @ntJ37lare= @n Io0. i r83a0e 1A gAra 1801at8. M8nADa ei... do0Al 7al3ei dre7te= 1el 7e 1are @l 2olo0i0e 08 Dtearg8 01Ai7atAl 7i0i1ii... a6ea o gaAr8 3are @n 1entrAl 4e08tArii aArii. CLiar Di ArEeala din 3etal 78rea 1orodat8M Pi0i1a aiaM Pi0i1a aia Cle0te3at8M #a18 01Ai7atAl i)ar 2i atin0 7ielea= ar 2i... i)ar 2i... Di)Di rea3inti CrA01 18 nA 3ai 7Arta 1a018. #eodat8= @n Io0Al 1oridorAlAi= ani3alAl)7i0i18 4JDni a2ar8 dintr)o 1a3er8. Celi0e Qaan 4i78 la ea= @nL848 7i0tolAl Di tra0e de trei ori= @ntr)o 0A11e0iAne ra7id8. #ar 287tAra 2A0e0e 3ai iAte. Alerg8 Di di078rA dA78 An 1ol4. NA 7Atea 2i @n 0igAran48 7Jn8 nA li1Lida 2iin4a a1eea 7e0tilen4ial8= de1i0e ea. #a18 o l80a 08 01a7e= 7Atea 08 0e n87A0tea018 a0A7ra ei @n ori1e 1li78 de neaten4ie= aDa 1A3 281A0e 7i0oiAl 1el ne0A2erit= negrA 1A alC= al lAi TA2. Celi0e Qaan de0281A 7i0tolAl= 6Jr@ @n el An @n18r18tor noA 1A 08ge4i eB7loEi6e Di 7orni= 7re68E8toare= @n Ar38rire. Ini3a lAi $e2ri Lion C8tea 1A3 nA C8tA0e de ani de Eile. Pi1ioarele @l dAreaA= re07ira4ia i 0e tran02or3a0e @n gJ2Jieli 01Arte= greoaie. Adrenalina 0e 01Argea @n 0i0te3Al 0angAin. Se 0ili din r807Ateri. NA3ai An 7i1= 7e 1oridor= dA78 1ol4= a7oi 6reo doA8Ee1i de 3etri 7Jn8 la Ar38toarea inter0e14ie. PodeaAa de 0AC el 0e EgAdAia de 2ie1are dat8 1Jnd PaI Ne6i0 o iECea 1A tal7a grea= @n 2or38 de 2ar2Arie. O dat8 0aA de doA8 ori= Lion 0e deEe1LiliCr8= dar 7eri1olAl 78rea doar 08 1ondi3enteEe 7o6e0tea. Alerga aDa 1A3 alerga0e @n tinere4e Di ni1i 381ar 7aDii AriaDi= gr8Ci4i= ai lAi Ne6i0= nA 7AteaA 08)l aIAng8= deDi @l 0i34ea 7e 1el8lalt a7ro7iindA)0e. Kn ti37 1e 2Agea= 01oa0e o grenad8 1A lA3in8. CJnd aAEi AnAl din 1leDtii a2Ari0i4i ai lAi Ne6i0 4818nind la An 3etrA de 1ea2a lAi= $e2ri Lion o ar38 Di o arAn18 7e0te A38r= a7oi 0e gr8Ci Di 3ai 3Alt= 1otind dA78 7ri3Al 1ol4. Se r80A1i @n ti37 1e 1otea= to13ai la ti37 08 6ad8 iECA1nirea 0ACit8= 28r8 Ego3ot= de 0tr8lA1ire alCa0tr8)alC8 @n 1oridorAl 7e 1are aCia @l 78r80i0e. LA3ina re2le1tat8 de 7ere4i @l a3e4i= 7entrA 3o3ent. Se @ntoar0e Di 7ri6i 07re inter0e14ie. #a18 indi6idAl n)ar 2i 2o0t 7roteIat de 1o0tA3= grenada 1A lA3in8 i)ar 2i ar0 retinele= iar radia4ia l)ar 2i A1i0 @n 1Jte6a 0e1Ande. Tot 1e 0e 6edea din Ne6i0 era o A3Cr8 AriaD8= 1o37let neagr8= 1are 0e @n8l4a din1olo de inter0e14ie. $e2ri Lion 0e retra0e alergJnd= gJ2Jind.

PaI Ne6i0 78Di @n1et @n inter0e14ie. >iEorAl lAi era atJt de @ntAne1at= @n1Jt 78rea a7roa7e negrA= dar @n ti37 1e Lion @l 7ri6ea= 1Aloarea roDie re6eni= arEJnd din 1e @n 1e 3ai 0tr8lA1itoare. O LUA)TE)AR #RACU9M PE TINE l $UC RIILE TALE STUPI#EM CACAi Ne6i0. NA 1onteaE8= gJndi $e2ri Lion. TAnAl 1A 7la038 6a 2a1e treaCa= 28r8 @ndoial8. Se a2la doar la Ee1e 3etri de Eona de 2o1. O RenAn4i= Ne6i0F @l ironiEa el= @ntor1JndA)0e lent @na7oi. Un 0oldat C8trJn e 7rea iAte 7entrA tineF #ar PaI Ne6i0 nA 0e 3iD18. Un 3o3ent= $e2ri Lion r83a0e lo1AlAi= AlAit. Oare radia4iile @l d8dA0er8 gata 7e indi6id= 1A tot 1o0tA3Al lAiF NA= nA 7Atea 2i a0ta. Iar Ne6i0 nA 7Atea 08 renAn4e la 6Jn8toare a1A3= 1Jnd @l atr80e0e atJt de a7roa7e de Eona de 2o1 Di de 0Ar7riEa gLiAlelei de 7la038. Ne6i0 rJ0e. Se Aita dea0A7ra 1a7AlAi lAi Lion. $e2ri Lion 7ri6i @n 0A0= to13ai la ti37 1a 08 6ad8 1e6a de07rinEJndA)0e de ta6an Di 1oCorJnd= dJnd din ari7i= 07re el. Ce6a tA1iAriA= 1A ari7i negre= @ntin0e= 1a de lilia1. !8ri= o 1li78= niDte o1Li galCeni= @ngADti= 1A 7A7ile 3i1i= roDii. A7oi @ntAne1i3ea @l a1o7eri 1a o 3antie= iar 1arnea A3ed8= t8C81it8= 0e 0trJn0e @n IArAl lAi= 7entrA a)i @n8CADi 4i78tAl 0ACit. &oarte intere0ant= gJndi Ri1a #aRn0tar. O dat8 1e 0t87JneDti 0i0te3Al= o dat8 1e ai aIAn0 08 1AnoDti 1o3enEile= 7o4i 08 de01o7eri tot 2elAl de lA1rAri. CA3 ar 2i= de eBe37lA= 3a0a a7roBi3ati68 Di 1on2igAra4ia trA7AlAi 2ie18rei lA3ini4e 1e 0e 3iD1a 7e e1ran. Co37AterAl 7Atea 1Liar 08)4i arate o 0i3Alare tridi3en0ional8= da18)l rAgai 2rA3o0. Ri1a @l rAg8 2rA3o0. Iar lA1rArile 0e l83Arir8. Anitta0 3Ari0e. Al Da0elea intrA0= 1el de 7e CornAl aCAnden4ei= era o 7i0i18 a lAi TA2. PaI Ne6i0 Di 0A7er1o0tA3Al lAi @l L8itAi0er8 7e $e2ri Lion de)a lAngAl na6ei. NA3ai 18 o 7at8 neagr8 ) dra1Ala 1A glAg8 ) @i 6eni0e de La1 lAi Lion. Se3nAl roDA 1are era Celi0e Qaan @n1eta0e 08 0e 3iDte= dar nA 0e 0tin0e0e. Ma0a neagr8= tJrJtoare= 0e a7ro7ia de ea. .a6iland TA2 0e a2la 0ingAr @n aBa 1entral8= 7AnJnd 1e6a @ntr)An CaEin de 1lonare Di @n1er1Jnd 08 0oli1ite 0i0te3AlAi a1ti6area 1ronoArEelii. Ri1a l808 1o3anda 08 2ie a1ti6at8. Toate Cio)ar3ele 0e a2laA a2ar8= 7e 1oridoare. Ri1a de1i0e 08 3ai la0e lA1rArile @n 7a1e= 08 0e 1lari2i1e 0ingAre= @nainte 08 inter6in8. Kntre ti37= 7orni 7rogra3Al 7entrA 1Ar84area de in2e0tare a interiorAlAi na6ei. La @n1e7At= treCAia 08 @n1Lid8 toate ieDirile de Argen48= 08 etanDeiEeEe 2ie1are 0e1tor @n 7arte. A7oi= 7ro1e0Al 7Atea @n1e7e. E6a1Aarea at3o02erei= 2iltrare= iradiere= 1A redAndan48 0erioa08= 7entrA 0igAran48. CJnd at3o02era de @nlo1Aire 0e 6a 01Arge @na7oi= 6a 2i in2AEat8 1A anti6irADi 7otri6i4i. Un lA1rA 1o37leB Di de dArat8= dar e2i1ient. Iar Ri1a nA a6ea 3oti6e 08 0e gr8Cea018. Pi1ioarele 1eda0er8 7ri3ele. Celi0e Qaan E81ea @n 1entrAl 1oridorAlAi= 0AgrA3at8 de teroare. TotAl 0e

@ntJ37la0e 2oarte CrA01. La An 3o3ent dat= alerga 7e Lol= @n Ar38rirea ani3alAlAi)7i0i18. A7oi o 1A7rin0e0e 0ACit An 6al de a3e4eal8= dA78 1are 0e 0i34i0e 7rea 0l8Cit8 7entrA a 3erge 3ai de7arte. #e1i0e0e 08 0e odiLnea018 o 1li78 Di 0e gLe3Ai0e 7e 7odea= 08)Di trag8 r80A2larea. #ar nA)i aIAta0e 1A ni3i1. Se 0i34i0e tot 3ai r8A= iar 1Jnd @n1er1a0e 08 0e ridi1e= 7i1ioarele i 0e @ndoi0er8 0AC ea. Se 7r8CADi0e 1A 2a4a @n Io0. #A78 a1eea= 7i1ioarele re2AEa0er8 08 0e 3iDte. A1A3 ni1i nA le 3ai 0i34ea. #e 2a7t= nA 3ai 0i34ea ni3i1 dede0ACtAl 3iIlo1AlAi= iar 7araliEia 0e @ntindea @n1et @n trA7. PAtea 08 3iDte Cra4ele= dar o dAreaA 1Jnd 281ea a0ta= iar 3Jinile @i eraA grele 1a 7lA3CAl. (inea oCraEAl a780at 7e 7odeaAa tare. Kn1er18 08 ridi1e 1a7Al Di nA reADi. Partea 0A7erioar8 a 1or7AlAi ei 0e 1Atre3Ar8= 0tr87An08 de)o dArere 0ACit8. O 2iin48)7i0i18 0e i6i de dA78 1ol4= la doi 3etri de ea. Se o7ri= 7ri6ind)o 1A o1Li 3ari= @ngroEitori. GAra i 0e de01Li0e= 7entrA a 0J0Ji. Celi0e Qaan @n1er18 08 4i7e. (inea @n18 7i0tolAl @n 3Jn8. Kn1et= greoi= @l ridi18 @n dre7tAl 2e4ei. &ie1are 3iD1are o tortAra. O1Li 1Jt 7AtA 3ai Cine Di tra0e. #e data a0ta= 08geata ni3eri 4inta. &A @37roD1at8 1A CA184i de 7i0i18. Una= din 1arne 1rAd8= A3ed8= deEgA0t8toare= ni3eri 7e oCraEAl ei. TreaCa a0ta o 281A 08 0e 0i3t8 3ai Cine. M81ar o3orJ0e 287tAra 1are o 1LinAi0e. M81ar 0187a0e de ea. Era Colna68= neaIAtorat8. Poate reADea 08 0e odiLnea018... S8 a4i7ea018 An 7i1... 0)ar 0i34i 3ai Cine dA78 a1eea... Alt8 287tAr8)7i0i18 08ri @n 1oridor. Celi0e Qaan ge3A= @n1er18 08 0e 3iDte= 281A toate e2ortArile. :ra4ele @i de6eneaA din 1e @n 1e 3ai grele... O a doAa 7i0i18 6eni dA78 7ri3a. Celi0e @37in0e 7i0tolAl 1A 08ge4i 07re oCraE= @n1er18 08 o1Lea018. CA a0ta 0e o1A7a= 1Jnd a78rA a treia 7i0i18. S8geata 0e dA0e aiArea= eB7lod8 28r8 08 7rodA18 7agACe= 7e 1oridor. Una dintre 7i0i1i o 01Ai78= ni3erind)o @ntre o1Li. #Arerea 2A in1rediCil8. #a18 ar 2i 2o0t @n 0tare 08 0e 3iDte= Di)ar 2i 03Al0 o1Lii din orCite= 0)ar 2i t868lit 7e 7odea= Di)ar 2i IA7Ait 7ielea. #ar nA 7Atea 08 0e 3iDte... (i78. Kn 2a4a o1Lilor @i IA1a o 7at8 Lidoa08= 1olorat8= a7oi @Di 7ierdA 6ederea. AAEea... 0i34ea. PaDi ADori= iA4i. PaDi de 7i0i18. CJte eraAF Celi0e 0i34i o greAtate 7e A3eri. A7oi alta Di alta... Ce6a o @ngLiontea @n 7i1iorAl dre7t= ne2olo0itor. ACia @l 0i34ea de7la0JndA)0e. A7oi aAEi Ego3otAl AnAi 01Ai7at= iar dArerea @i 1A7rin0e oCraEAl. EraA @n IArAl ei= 7e 1a7Al ei= 1848rJndA)0e 7e ea. Si34ea 3oli1iAnea Cl8nArilor lor 3JngJindA)i 3Jna. Ce6a o 3AD18 de gJt. (i78. MAD18tArile 1ontinAar8= 1roindA)Di drA3 tot 3ai adJn1= 02JDiind)o 1A din4i 3i1i= a01A4i4i. Alt ani3al o a7A18 de An deget. Kntr)An 2el= dArerea @i d8dA 7Atere. IECi ata1atorAl Di)Di tra0e 3Jna. CJnd 0e 3iD18= 7ro6o18 o 1a1o2onie de DAier8tAri @n IAr= 7rote0te ale 2iin4elor)7i0i1i. Le 0i34i 3AD1Jnd)o de 2a48= de gJt= de o1Li. Ce6a @n1er1a 08 0e 0tre1oare @n 1o0tA3Al ei. MJna i 0e 3iD18 @n1et= greoaie. M8tAr8 din 1ale 7i0i1ile= 2A 3AD1at8= dar in0i0t8. S1oto1i la 1entAr8= 7Jn8 1Jnd o 0i34i @ntre degete= rotAnd8 Di grea. O de07rin0e= o tra0e 07re 2igAra ei= o 4inA 0trJn0.

Unde era 1AiAl 7entrA ar3areF #egetAl 3are 18At8. Ai1i. Kl r80A1i Di)l a7808= aDa 1A3 @i 07A0e0e Lion. Cin1i= re1it8 ea @n t81ere= 7atrA= trei= doi= AnA. Kn Alti3a ei 1li78= Celi0e Qaan 68EA lA3ina. PaI Ne6i0 rJ0e Edra68n= @n ti37 1e 7ri6ea 07e1ta1olAl. NA Dtia 1e naiCa era 2iin4a aia= dar 2A0e0e de0tAl de 7Aterni18 7entrA $e2ri Lion. Ari7ile ei 0e @n28DAra0er8 7e0te el 1Jnd @l ata1a0e= a7oi= ti37 de 1Jte6a 3inAte= C8rCatAl 4i7a0e Di 0e EC8tA0e= ro0togolindA)0e 7e 7odea= 1A 287tAra a1o7erindA)i 1a7Al Di A3erii. Ar8ta 1a An o3 1are 0e lA7ta 1A o A3Crel8. TeriCil de 1o3i1M #A78 An ti37= Lion r8380e0e ne3iD1at= 1A 7i1ioarele tre3ArJnd ADor. (i7etele @n1etar8. Un 0Anet de 0Agere A37lA 1oridorAl. Ne6i0 era a3AEat Di @n1Jntat= dar 1on0ider8 18 nA treCAia 08 la0e 1e6a nereEol6at. &87tAra 0e 1on1entra0e a0A7ra Lr8nirii. Ne6i0 @naint8 1Jt de t81At 7AtA= 1eea 1e nA @n0e3na 2oarte t81At= Di o @nL848. CJnd o de07rin0e de 1eea 1e r8380e0e din $e2ri Lion= 01oa0e An 7o1net li1Lid. #ra1e= gJndi Ne6i0= 281A0e o treaC8 teriCil8M Partea din 2a48 a 18Dtii lAi Lion 2A0e0e @ndoit8 07re @n8AntrA. &87tAra a6ea An 2el de 1io1)0Ag8toare din o0= 1are g8Ari0e 6iEorAl lAi Lion Di)i 0A70e0e 1ea 3ai 3are 7arte a 2igArii. GroaEni1M Carnea ar8ta li1Le2iat8= 0e 6edeaA oa0ele 7rin ea. Mon0trAl 0e EC8tea neCAneDte @n 0trJn0oarea lAi= 01o4Jnd An 4i78t a01A4it= re07ing8tor= 7e IA38tate r81net= 7e IA38tate 68i18real8. PaI Ne6i0 @l 4inA la di0tan48= l80JndA)l 08 dea din ari7i= @n ti37 1e)l eBa3ina. Ki iECi Cra4ele= 28r8 ni1i An e2e1t. Ki 7l81eaA o1Lii5 o1Li inteligen4i= @n078i3Jnta4i. &87tAra 7Atea 2i 3ane6rat8= gJndi el. KDi i3agin8 1e)ar @n0e3na 08 adA18 @n SLandi1itH= @ntr)o noa7te= 1Jte6a 0Ate de a0e3enea 2iin4e... #a= 3onDtrii Di)ar g80i 7rada dorit8... iar lo1Aitorii i)ar da ori1e ar 1ere )Cani= 2e3ei= 7Atere= @ntreaga 7lanet8 Cle0te3at8= da18 ar dori. Ar 2i a3AEant 08 0t87Jnea018 na6a... PentrA 3o3ent= 1reatAra a1eea 7Atea 2i o Celea. PaI Ne6i0 a7A18 2ie1are ari78 @n 1Jte o 3Jn8 Di rA70e ani3alAl @n doA8. A7oi= EJ3Cind= 0e @ntoar0e 7e drA3Al 7e 1are 6eni0e. .a6iland TA2 6eri2i18 a7aratele din noA= aIA0t8 ADor 1Argerea 2lAidAlAi. Sati0281At= @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8 Di 0e aDeE8 lJng8 CaEin. Kn interiorAl a1e0tAia 0e EC8tea Di 07A3ega An li1Lid roDA= @ntAne1at. TA2 0i34i 18)l 1A7rinde a3e4eala= 7ri6indA)l. tia 18 era An e2e1t 0e1Andar al 1ronoArEelii. Kn CaEinAl 3i1A4= 7e 1are)i 7Atea 1A7rinde @n 3Jinile lAi 3ari= a14ionaA energii i3en0e= 7ri3are= iar ti37Al @n0ADi 0e 0A7Anea ordinelor lAi. TreaCa a0ta @l A37lea de)An 0enti3ent a7arte= de tea38 Di 6enera4ie. :aia nAtriti68 0e 0AC4ia tre7tat= de6enind a7roa7e tran07arent8. TA2 reADi 08 E8rea018 @n ea o 0ilAet8 @ntAne1at8 1are 1878ta 2or38= 1re01Jnd= 1re01Jnd 6iEiCil= ontogeneEa 7etre1JndA)0e @n 2a4a o1Lilor lAi. PatrA laCe= da= le 6edea... i o 1oad8. E6ident o 1oad8= de1i0e TA2. Se @na7oie lJng8 a7arat. NA treCAia 1a 2iin4a 1reat8 de el 08 2ie 6AlneraCil8 la Colile 1are)l A1i0e0er8 7e CiA7er18. Re7et8 ino1Al8rile 281Ate tHranno0aArAlAi 1A 7A4in ti37 @naintea eliCer8rii inte37e0ti6e a a1e0tAia= 1are)l lAa0e 7rin 0Ar7rindere. &8r8 @ndoial8= 1alea de a ad3ini0tra anti6irADii 7otri6i4i @nainte de 1o37letarea 7ro1e0AlAi naDterii. Iar .a6iland TA2 @n1e7A 08 2a18 eBa1t a1e0t lA1rA. Ar1a era a7roa7e 1Ar84at8. Ri1a ridi1a0e Cariere er3eti1e @n trei 02ertAri din na68=

iar 7rogra3Al de 0teriliEare a14iona ineBoraCil= 1on2or3 logi1ii 0ale aAto3ate. PAntea de a1o0tare= Eona de re7ara4ii= 1a3era 3aDinilor= tArnAl de 1ontrol= 7Antea Di @n18 alte noA8 0e1toare a6eaA a1A3 7e e1ran o 1Aloare alCa0tr8= 1Arat8. #oar i3en0a aB8 1entral8= 1oridoarele 7rin1i7ale Di Eonele laCoratoarelor din a7ro7ierea lor eraA @n18 @ntAne1ate de nAan4a roD1at8= 1oroEi68= 1are @n0e3na o at3o02er8 7lin8 de Coli Di 3oarte @n 3iliarde de 2elAri. ADa dori0e Ri1a #aRn0tar. Kn 0e1toarele 1entrale= inter1one1tate= alt 2el de 7ro1e0 0e de028DAra= 1on2or3 Anei logi1i la 2el de ne1rA48toare. SolA4ia 2inal8 Ar3a 08)i a0igAre doar ei 0t87Jnirea de7lin8 a0A7ra na6ei de ger3inare Di a @ntregii ei Dtiin4e= 7Ateri Di Cog84ii. A1A3= 1Jnd 3ediAl era 1Arat= Ri1a @Di 01oa0e 3Al4A3it8 1a01a. Co3anda0e niDte 3Jn1are ) o 2elie alC8= gra08= de 7roteine dintr)o 287tAr8 nA3it8 ani3al)de)1arne= 4inAt8 de Ar18 @ntr)o 0taE8 0A1Alent8= ti37 de An 3ileniA= 7e 1are o 0tro7i 1A An 7aLar 3are= re1e= de a78)dAl1e= 1A gA0t 0laC de 3iere 3ilidian8. Se CA1Ar8 de 2ri7tAr8 @n ti37 1e Ar38rea ra7oartele 1e 0e 01ArgeaA 7e e1ran. LA1rArile 0e 0i37li2i1a0er8 1on0ideraCil. $e2ri Lion di078rA0e. P81at= 2A0e0e An indi6id in1rediCil de nai6= 1are nA re7reEenta An 7eri1ol. i Celi0e Qaan ieDi0e din Io1. SAr7rinE8tor= reADi0e 08 trag8 dA78 ea 7i0oii diaColi1i. PaI Ne6i0 @i 6eni0e de La1 2iarei nA3ite dra1Ala 1A glAg8. R8380e0er8 doar Ne6i0= TA2... Di ea. Ri1a rJnIi. TA2 nA 1on0titAia o 7roCle38. Era o1A7at 08)Di 2a18 o 7i0i18. PAtea 08 01a7e ADor de el= @ntr)An 2el 0aA altAl. NA= 0ingArAl oC0ta1ol ade68rat @ntre Ri1a Di 7rad8 era PaI Ne6i0= 1A 1o0tA3Al lAi de lA7t8 AnVAineE. ProCaCil 18 indi6idAl 0e 0i34ea 2oarte 0igAr de 0ine. :ine. N)a6ea de1Jt. Ri1a #aRn0tar ter3in8 1arnea Di)Di lin0e degetele. SA 6enit 3o3entAl le14iei de EoologieT= gJndi ea. Soli1it8 ra7oarte de07re 1ele trei Cio)ar3e 1are 1olindaA 7rin na68. #a18 ni1i Ana dintre ele nA 7Atea 2i de 2olo0= 3ai a6ea treiEe1i Di noA8 @n 0tare de 0taE8= aDte7tJnd 08 2ie eliCerate. PAtea 08 aleag8 ADor 18l8Al. Un 1o0tA3 de lA7t8F Ce a6ea ea 6alora 1Jt o 0At8 de 1o0tA3e de lA7t8. CJnd ter3in8 de 1itit 7re1iE8rile Eoologi1e= Ri1a #aRn0tar EJ3Cea. S8 Aite de griIiM SingAra 7roCle38 era 08 introdA18 datele 1ore1t. >eri2i18 0trA1tAra de 7e e1ran Di @n1er18 08)Di @n1Li7Aie 1Jt de 6i1lean8 era 3intea lAi Ne6i0. NA 0A2i1ient de 6i1lean8= 7re0A7A0e Ri1a. Coridoarele Cle0te3ate 1ontinAaA la ne02JrDit Di 78reaA a nA dA1e ni18ieri= doar @n alte 1oridoare. Indi1atoarele ar8taA 18 @n1e7A0e deIa 08 1on0A3e aer din al treilea reEer6or. PaI Ne6i0 @Di d8dA 0ea3a 18 treCAia 08)i g80ea018 iAte 7e 1eilal4i Di 08)i @nl8tAre= 1a 08 7oat8 a2la 1A3 2An14iona na6a aia Cle0te3at8. Par1Argea An 1oridor deo0eCit de lAng Di de larg= 1Jnd deodat8 0e a7rin0e An 2el de 2JDie de 7la0ti1= in0erat8 @n 7odea. Ne6i0 0e o7ri= @n1rAntJndA)0e. #Anga 0tr8lA1ea 0e3ni2i1ati6. #A1ea dre7t @nainte Di 1otea la drea7ta= la 7ri3a inter0e14ie. Ne6i0 281A An 0ingAr 7a0. Se14iAnea 2JDiei r83a08 @n Ar3a lAi 0e 0tin0e. Era 1ondA0 Ande6a. Anitta0 3or38i0e 1e6a de07re diriIarea oa3enilor de)a lAngAl na6ei. Knainte 08)i 2a18 o 3i18 tAn0oare... CiCerteLAl tr8ia @n18= CJntAind 1al1AlatorAl

Ar1eiF Se @ndoia. Anitta0 i 0e 78rA0e 2oarte 3ort= iar el a6ea 3Alt8 eB7erien48 @n o3orJrea oa3enilor. AtAn1i 1ineF #aRn0tar= Cine@n4ele0. Ea treCAia 08 2ie. CiCerteLAl 07A0e0e 18 o 1ondA0e0e @n 1a3era de 1o3and8. Unde @n1er1a ea 08)l 1ondA18F PaI Ne6i0 0e gJndi An 3o3ent. Kn 1o0tA3Al lAi= 0e 0i34ea in6AlneraCil. #ar 1e ro0t a6ea 08 riDteF #aRn0tar era o 184ea tr8d8toare. PAtea 08)l 2a18 08 0e r8t81ea018= 08 A3Cle 7Jn8 i 0e ter3ina aerAl. Se @ntoar0e Di 7le18 de1i0 @n dire14ia o7A08 1elei ar8tate de linia 0edA18toare= argintie. La 7ri3a inter0e14ie= o dAng8 6erde 1878t8 6ia48= ar8tJnd 07re 0tJnga. PaI Ne6i0 o lA8 la drea7ta. CoridorAl 0e ter3in8 @n 2a4a a doA8 018ri rAlante= @n 07iral8. CJnd Ne6i0 0e o7ri= Ana dintre ele @n1e7A 08 2An14ioneEe= Ar1Jnd. :8rCatAl rJnIi Di 1oCor@ 7e 1ea ne3iD1at8. CoCor@ trei ni6elAri. La 1a78t= 01ara era 0trJ3t8 Di @ntAne1oa08. #A1ea @n doA8 dire14ii. Knainte 1a Ne6i0 08 0e de1id8= 0e aAEi An 01rJDnet 3etali1= iar An 7anoA alAne18 dintr)An 7erete Di @n1Li0e 1oridorAl din drea7ta. C84eaAa i)o 281A0e= gJndi el 2Ario0. Se Ait8 la 0tJnga. CoridorAl 78rea a 0e l84i oare1A3= dar r83Jnea @ntAne1at. I1i= 1olo= 0e E8reaA 3o6ile de 3aDin8rii 6e1Li. LAi Ne6i0 nA)i 7l81A 2elAl @n 1are ar8taA. #a18 #aRn0tar 1redea 18)l 7Atea diriIa 07re o 1a71an8 @n1LiEJnd niDte ADi= 0e @nDela. Ne6i0 0e @ntoar0e 07re tAnelAl @n1Li0= din drea7ta= ridi18 7i1iorAl Di iECi. !go3otAl 2A a0ArEitor. Lo6i iar Di iar= a7oi @n1e7A 08 2olo0ea018 Di 7A3nii Clinda4i. A6A ne6oie de toat8 7Aterea 0A7li3entar8 a eBo01LeletAlAi= 7entrA a 6eni de La1 7l81ii. Tre1A rJnIind 7e0te 1eea 1e r8380e0e din 7anoAl gli0ant Di 78trAn0e @n 1oridorAl @ntAne1at= @ngA0t= @n 1are @n1er1a0e #aRn0tar 08)i interEi18 intrarea. SAC 7i1ioarele lAi era 3etal gol. A7roa7e 18 0e 2re1a de 7ere4i 1A A3erii. Un 2el de 1ale de a11e0= @Di i3agin8 Ne6i0. Poate dA1ea @ntr)An lo1 i37ortant. TreCAia 08 dA18 @ntr)An lo1 i37ortant. Alt2el= de 1e ar 2i @n1er1at 3er1enara 08)l o7rea018 08 intreF T8l7ile lAi 1a niDte 2ar2Arii E8ng8neaA 7e 7odea. :8rCatAl 1ontinAa 08 @nainteEe. CoridorAl de6eni0e Di 3ai @ntAne1o0= dar PaI Ne6i0 era de1i0 08 3earg8 3ai de7arte. Kntr) An lo1= 1AloarAl 1otea CrA01 la drea7ta= al18tAind o tre18toare 7rea @ngA0t8 7entrA 1o0tA3Al lAi de lA7t8. TreCAi 08 0e 0tre1oare 1A Cra4ele 0trJn0e Di 1A 7i1ioarele 7e IA38tate r80A1ite. #in1olo de 1otitAr8 0e i6i= dea0A7ra= An 78trat 3i1= lA3ino0. Ne6i0 0e @ndre7t8 07re el. A7oi 0e o7ri= CrA01. Ce era a0taF Un 2el de 7i18tAr8= de 1Aloare @n1Li08= 7lAtind @n aer. PaI Ne6i0 0e a7ro7ie 1A griI8. Pi18tAra @ntAne1at8 era rotAnd8 Di 3i18= doar 1Jt 7A3nAl AnAi C8rCat. Ne6i0 0e o7ri la An 3etrA de ea Di o o 7ri6i atent. Alt8 1reatAr8= ArJt8 1a a1eea 1are)l 3Jn1a0e 7e $e2ri Lion= dar 3ai 1iAdat8. Ca2enie= nodAroa08= a6Jnd o 0A7ra2a48 1e ar8ta de 7ar18 ar 2i 2o0t 281At8 din 7iatr8. P8rea a 2i 7iatr8. Ne6i0 @Di d8dA0e 0ea3a 18 era o 6ie4Aitoare 7entrA 18 a6ea gAr8 ) o de01LiE8tAr8 neagr8= A3ed8= @n 7ielea 0tJn1oa08. InteriorAl a1e0teia era A3ed= 6erde= 3iD18tor. Se 6edeaA din4i= 0aA 1e6a 1are 78reaA a 2i din4i= nA3ai 18 eraA 3etali1i. Ne6i0 a6A i37re0ia 18 E8ri0e trei DirAri= 7e IA38tate a1o7eri4i de 1arnea 6erde= 1a din 1aA1iA1= 1are 7Al0a @n1et= 1ontinAA. :iEareria 1on0ta @n 2a7tAl 18 287tAra 0t8tea in1rediCil de ne3iD1at8. La @n1e7At=

Ne6i0 1reEA 18 7lAtea @n aer. #ar= 1Jnd 0e a7ro7ie 3ai 3Alt= realiE8 18 0e @nDela0e. AtJrna @n 1entrAl Anei 7JnEe ini3aginaCil de 2ine= 1A 2ire atJt de 0AC4iri 18 eraA a7roa7e in6iEiCile. #e 2a7t= 1a7etele lor eraA in6iEiCile. Ne6i0 6edea doar 78r4ile 3ai groa0e= de lJng8 1entrAl @n 1are 7Al0a 1reatAra= dar 4e08tAra 78rea a 2i 3ai 0AC4ire 7e 380Ar8 1e 0e @ntindea Di nA)4i 7Ateai da 0ea3a da18 era 7rin08 de Eid= 7odea 0aA ta6an= ori1Jt de atent te)ai 2i Aitat. Un 78ianIen= de1i. UnAl 0traniA. Kn284iDarea 7ietroa08 @l 281A0e 7e Ne6i0 08 1read8 18 era 6orCa de o 2or38 de 6iat8 CaEat8 7e 0ili1iA. AAEi0e de aDa 1e6a. Un lA1rA deo0eCit de rar. #e1i= An 2el de 78ianIen din 0ili1iA. Mare 01o2al8M PaI Ne6i0 0e a7ro7ie 3ai 3Alt. &ir)ar 08 2ieM PJnEa= 0aA 1eea 1e 1reEA0e 18)i 7JnE8... ei Cine= 1Le0tia aia a2Ari0it8 nA 0t8tea 7e o 7JnE8= 281ea 7arte din 7JnE8M &irele 2ine= 0AC4iri= lA1ioa0e= 1reDteaA din trA7Al ei. ACia 7Atea E8ri 7An1tele de 0AtAr8. i eraA 3ai 3Alte de1Jt 1reEA0e ) 0Ate= 7oate 3ii= 3aIoritatea 7rea 0AC4iri 7entrA a 2i oC0er6ate= de la ori1e di0tan48. #oar da18 le 7ri6eai din AngLiAl 7otri6it 6edeai lA3ina re2le1tJndA)0e @n ele= @ntr)o 1Aloare Dtear08= argintie. Ne6i0 281A An 7a0 @na7oi= 0i34indA)0e ne0igAr= 28r8 08 Dtie 7rea Cine de 1e= @n 1iAda 7rote14iei o2erite de ar3Ara lAi. Kn 07atele 78ianIenAlAi din 0ili1iA 0e 6edea 0tr8lA1irea lA3inii de la 1a78tAl 1oridorAlAi. A1olo treCAia 08 2ie 1e6a i37ortant= de a1eea @n1er1a0e Ri1a #aRn0tar 08)l o7rea018. SA0ta eraT= gJndi el= 0ati0281At. ProCaCil 18 a1olo 0e a2la Cle0te3ata 1a3er8 de 1o3and8= iar @n8AntrA tre3Ara Ri1a. P8ianIenAl 0tA7id re7reEenta Alti3a ei linie de a78rare. Ki d8dea 2iori= dar 1e naiCa i)ar 2i 7AtAt 2a1eF PaI Ne6i0 3ane6r8 Cra4ele 1A 1leDti Di)l @ntin0e 7e 1el dre7t= 08 a7A1e ligLioana. La3ele de 3etal Ei34ate= 0tr8lA1itoare= 78tate de 0Jnge= 0e @n1Li0er8 7e0te 1el 3ai a7ro7iat 2ir 6iEiCil= @n1et= 1A ADArin48. CioCAri 0tr8lA1itoare= Ei34ate= 78tate 1A 0Jnge= din 3etal AnVAian= E8ng8nir8 7e 7odea. Kntreaga 7JnE8 @n1e7A 08 6iCreEe. PaI Ne6i0 0e Ait8 la Cra4Al dre7t in2erior. CleDtele 2A0e0e reteEat la IA38tate. Si34i gA0tAl Cilei @n gAr8. &81A An 7a0 @na7oi= a7oi altAl= dA78 a1eea An al treilea= @nde78rtJndA) 0e de 2iin4a de a1olo. O 3ie de 2ire de 7JnE8= 3ai 0AC4iri de1Jt a4a= de6enir8 o 3ie de 7i1ioare= iar a1e0tea l80ar8 o 3ie de g8Ari @n 7ere4ii din 3etal= 1Jnd 0e 3iD1ar8= Di 1re0tar8 7odeaAa la 1ea 3ai ADoar8 atingere. Ne6i0 2Agi. Goni @nainte= 7Jn8 la lo1Al @ngA0t Ande 1otea 1oridorAl. To13ai 1oCora Cra4ele 3a0i6e ale 1o0tA3AlAi= @n1er1Jnd 08 0e 0tre1oare= 1Jnd 78ianIenAl)A3Cl8tor @l 7rin0e. Se leg8na @n ti37 1e 0e a7ro7ia de el= 0A07endat 7e nenA38rate 7i1ioare in6iEiCile= 1A gAra 7Al0Jnd. Ne6i0 gJ2Ji @ngroEit. O 3ie de Cra4e din 0ili1iA= 3ono3ole1Alare= @l @n28DArar8. :8rCatAl @ntin0e 3Jna dotat8 1A 7Atere AriaD8= 1a 08 a7A1e 1a7Al 2iin4ei= 08)l 0tri6ea018= dar Cra4ele 0e a2laA 7retAtindeni= 68lArind= 0trJngJndA)0e @n IArAl lAi a7roa7e 1A 3oli1iAne. Ne6i0 0e EC8tA= iar ele t8iar8 3etal= 1arne= oa0e. SJngele 4JDni din 1iotAl Cra4AlAi. :8rCatAl 01oa0e An 4i78t 01Art. Iar 78ianIenAl)A3Cl8tor @l @3Cr84iD8 3ai 0trJn0. O 1r878tAr8 1Jt An 2ir de 78r a78rA @n 7la0ti1Al CaEinAlAi gol. Pi0oiAl iECi @n ea. Cr878tAra 0e l8rgi. .a6iland TA2 0e @ntin0e Di a7A18 ani3alAl @n 3Jna lAi 3are= a7oi @l

ridi18 @n dre7tAl o1Lilor. Era 0laC Di 28r8 6lag8. Poate 18 ini4ia0e naDterea 7rea 1ArJnd. >a 2i 3ai atent la Ar38toarea @n1er1are= dar de data a0ta ne0igAran4a Di ne6oia 1ontinA8 de 6igilen48= griIa 1a nA 1A36a tHranno0aAri 7li3C8re4i 08)i @ntrerA78 3An1a a6A0e0er8 1a reEAltat o anA3it8 graC8 ne7otri6it8. CA toate a1e0tea= 1on0idera 18 oC4inA0e An 0A11e0. Pi0oiAl 3iorl8i. .a6iland TA2 Lot8r@ 18 6a treCAi 08)l Lr8nea018 3anAal= 2olo0ind o 7i7et8= 28r8 08 0e @ndoia018 6reo 1li78 18 nA 0)ar de01Ar1a. O1Lii 7i0oiAlAi eraA aCia de01LiDi= iar Clana lAng8 @n18 Ad8 de li1LidAl @n 1are 2A0e0e 1A2Andat 1A 7A4in ti37 @n Ar38. Oare CiA7er18 2A0e0e 1A ade68rat atJt de 3i1F O NA 7ot 08)4i 07An CiA7er18= @i de1lar8 el 0ole3n noAlAi 08A to6ar8D. Geneti1= 0Ante4i identi1i= dar CiA7er18 a 2o0t CiA7er18= iar tA eDti tA. Te 6oi nA3i .ao0= An 1a3arad 7otri6it 7entrA #i0trAgere. Pi0oiAl 0e 3iD18 @n 7al3a lAi= de01Li0e Di @n1Li0e An o1Li= de 7ar18 l)ar 2i @n4ele0. Ni3i1 0Ar7rinE8tor. Se Dtia 18 toate 7i0i1ile a6eaA 1e6a @n0ADiri 7aranor3ale. TA2 0e Ait8 @n IAr. NA 3ai a6ea ni3i1 de 281At a1olo. Poate 6eni0e ti37Al 08)i 1aAte 7e nede3nii lAi to6ar8Di de alt8dat8= 08 @n1er1e 08 aIAng8 la An 0oi de @n4elegere 3AtAal a6antaIoa08. Ple18 @n 18Atarea lor= 1A .ao0 @n 3Jn8. Se ter3ina0e= de1i0e Ri1a #aRn0tar= 1Jnd lA3ina roDie a lAi Ne6i0 di078rA de 7e e1ran. LA7ta Ar3a 08 0e dea doar @ntre ea Di TA2= 1eea 1e @n0e3na 18 era 0t87Jna Ar1ei. Ce naiCa ar 7Atea 08 2a18 totADi 1A eaF GreA de 07A0. S)o 6Jnd8 1o37aniei de ar3a3ent 0aA 7lanetei 1are d8dea 3ai 3AltF Un lA1rA nA 2oarte @n4ele7t. NA a6ea @n1redere @n 1ei 1A 7rea 3Alt8 7Atere. PAterea 1orA7e= la Ar3a Ar3ei. Poate ar 2i 3ai Cine 08 780treEe na6a= 0)o 7An8 @n 2An14iAne. Ea era de0tAl de 1orA7t8= ar treCAi 08 2ie i3An8. #ar 0)ar 0i34i groaEni1 de 0tingLer8= 6ie4Aind 0ingAr8 @n 3orga a1eea. PAtea 08 angaIeEe An e1Li7aI= 08 adA18 la Cord 7rieteni= iACi4i= 0er6itori. #ar 1A3 08 aiC8 @n1redere @n eiF Ri1a 0e @n1rAnt8. O 7roCle38 07inoa08= dar a6ea 3Alt= 3Alt ti37 la di07oEi4ie 1a 0)o reEol6e. Se 6a gJndi la ea 3ai tJrEiA. A1A3= alt8 7roCle38= 3Alt 3ai Argent8= aDte7ta 08 2ie 0olA4ionat8. TA2 78r80i0e 1a3era 1entral8 de donare Di r8t81ea 7e 1oridoare. CA3 08)i 6in8 de La1F EBa3in8 01Le3a na6ei. P8ianIenAl)A3Cl8tor r8380e0e @n 6iEAina lAi 1o3od8 Di 1ald8= 7roCaCil Lr8nindA)0e @n18. :erCe1Al)ro0togolitor= greA de 7atrA tone= 0e a2la Io0= 7e 1oridorAl 7rin1i7al al 7An4ii Da0e= rAlJnd @nainte Di @na7oi= 1a An 2el de gLiAlea 6ie= neCAn8= de)o 38ri3e i3en08= n8rAind 7ere4ii Di 18AtJnd Eadarni1 1e6a organi1 7e0te 1are 08 0e ro0togolea018= 08)l 0tri6ea018 Di 08)l digere. THranno0aArAl 0e a2la la etaIAl 7otri6it. Ce 281eaF Ri1a a7808 1Jte6a ta0te= 0oli1itJnd 3ai 3Alte detalii Di EJ3Ci. #a18 3e0aIele eraA de3ne de @n1redere= ani3alAl 3Jn1a. Oare 1eF PentrA 3o3ent= nA)Di d8dA 0ea3a. A7oi 0e l83Ari. R838Di4ele iAi $e2ri Lion Di ale dra1Alei 1A glAg8. Lo1aliEarea 78rea 1ore1t8. &iara 0e a2la 2oarte a7roa7e de TA2. #in ne2eri1ire= 1Jnd @n1e7A 08 0e de7la0eEe iar= 0e @ndre7t8 @n dire14ia ne7otri6it8. Poate reADea 08 le aranIeEe o @ntJlnire... NA treCAia 08)l 0ACe0ti3eEe 7e TA2. S187a0e o dat8 de re7til8. Poate 6a reADi 0)o 2a18 din noA. CLiar da18 l)ar 1ondA1e la etaIAl 1A CerCe1Al ro0togolitor= 7roCle3a ar 2i a1eeaDi. TA2 a6ea An 2el de i0te4i3e nati68. NA)i 6a 2i ADor 08)l dA18 de na0 7e C8trJnAl TA22H= aDa 1A3 281A0e 1A Ne6i0. Era 7rea 0ACtil. KDi a3inti Io1Arile @n 1are 0e @n2rAnta0er8 7e CornAl aCAnden4ei. TA2 le 1JDtiga0e 7e toate. S8 3ai eliCereEe 1Jte6a Cio)ar3eF UDor de 281At.

Ri1a #aRn0tar eEit8. #ra1e= eBi0ta o 1ale 3ai 0i37l8M >eni0e ti37Al 08 inter6in8 dire1t. #e An Cra4 al tronAlAi 187itanAlAi atJrna o 1oroni48 dintr)An 3etal lA3ini01ent= 7e 1are Ri1a o 01o0e0e 3ai de6re3e dintr)o 3agaEie. O lA8= o 7A0e 0AC An 01aner= 7entrA a)i 6eri2i1a iAte 1ir1Aitele= a7oi Di)o 7A0e 7e 1a7= 7A4in @ntr)o 7arte. #A78 a1eea= @Di 3ont8 1a01a= @n1Li0e er3eti1 1o0tA3Al Di)Di lA8 ar3a 1A a1e. La treaC8M .oin8rind 7e 1oridoarele Ar1ei= .a6iland TA2 g80i0e An 0oi de 6eLi1Al ) o 3aDinA48 de01Li08= 1A trei ro4i. Mergea 7e Io0 de 1Jt6a ti37= iar 3ai @nainte 0t8tA0e gLe3Ait 0AC o 3a08= aDa 18 2A @n1Jntat 08 0e aDeEe. CondA0e 3ai de7arte 1A o 6iteE8 1on0tant8= redA08= reEe3at de 07eteaEa 1a7itonat8 Di 7ri6ind dre7t @n 2a48. .ao0 0t8tea @n 7oala lAi. Par1Ar0e 3ai 3Al4i Gilo3etri. Era An Do2er atent Di 3etodi1. La 2ie1are inter0e14ie= o7rea= 0e Aita la drea7ta= a7oi la 0tJnga= eBa3ina 1A griI8 7o0iCilit84ile 1e i 0e o2ereaA= @nainte de a 3erge 3ai de7arte. Coti de doA8 ori= @nde3nat @n 7arte de)o logi18 0tri1t8= @n 7arte de)o 0i37l8 toan8= dar r83a0e 3aIoritatea ti37AlAi 7e 1oridoarele 1ele 3ai largi. O dat8= o7ri 3aDina Di 1oCor@= 7entrA a eBa3ina niDte ADi 1are i 0e 78rA0er8 intere0ante. NA 68EA ni3i1= nA @ntJlni 7e ni3eni. #in 1Jnd @n 1Jnd= .ao0 0e 3iD1a @n 7oala lAi. A7oi= Ri1a #aRn0tar 0e i6i 1Liar @n 2a48. .a6iland TA2 o7ri 3aDinA4a @n 1entrAl Anei inter0e14ii 3ari. Se Ait8 la drea7ta Di 1li7i de 1Jte6a ori= a7oi 0e Ait8 Di la 0tJnga. #A78 a1eea 7ri6i dre7t @nainte= @Di @n1rA1iD8 3Jinile la 7ie7t Di o Ar38ri 7e tJn8ra 1are 0e a7ro7ia @n1et de el. &e3eia 0e o7ri 7e 1oridor= la 1in1i 3etri de lo1Al Ande o aDte7ta. O Ai ieDit 08 te 7li3Ci 1A 3aDinaF @ntreC8 ea. (inea @n 3Jna drea7t8 ar3a ei oCiDnAit8= 1A a1e= iar @n 0tJnga o @n1Jl1eal8 de 1ArelADe= 1are atJrnaA 7Jn8 la 7odea. O Kntr)ade68r... A3 2o0t o1A7at An ti37. Unde)0 1eilal4iF O Mor4i. #e1eda4i. #i078rA4i. Eli3ina4i din Io1. A3 r83a0 doar noi= TA2. O O 0itAa4ie oCiDnAit8. O A1e0ta)i Alti3Al 3e1i= a2ir38 Ri1a #aRn0tar. &8r8 re6anD8. Iar de data a0ta 6oi 1JDtiga eA. TA2 @l 3JngJie 7e .ao0 Di nA)i r807An0e. O TA2= Ei0e ea Cine6oitoare= @n toat8 7o6e0tea a0ta eDti 1el ino1ent. N)a3 ni3i1 1A tine. la)4i na6a Di 7lea18. O #a18 68 re2eri4i la CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= treCAie 08 68 rea3inte01 18 a 0A2erit 0tri181iAni gra6e= 1are n)aA 2o0t @n18 re7arate. O AtAn1i ia alta. O Cred 18 nA 6oi 2a1e a0ta= de1lar8 TA2. Preten4iile 3ele a0A7ra Ar1ei 0Ant= 7roCaCil= in2erioare 1elor ale lAi Celi0e Qaan= $e2ri Lion= PaI Ne6i0 Di Anitta0= dar= @ntrA1Jt 3i)a4i 07A0 18 a1eDtia aA 3Arit= @n0ea3n8 18 7reten4iile 3ele 0Ant la 2el de 6alaCile 1a ale dA3nea6oa0tr8. O NA 1Liar= re7li18 Ri1a #aRn0tar= ridi1Jnd ar3a 1A a1e. A0ta @n1lin8 Calan4a @n 2a6oarea 3ea. .a6iland TA2 0e adre08 7i0oiAlAi 7e 1are)l 4inea @n 7oal85 O A1ea0ta 08)4i 2ie 7ri3a le14ie de07re 18ile di2i1ile ale Ani6er0AlAiM Ce i37ortan48 are dre7tatea= da18 7artea 1ealalt8 are o ar38= iar tA nAF >iolen4a CrAtal8 do3neDte 7retAtindeni= iar inteligen4a Di CAnele inten4ii 0Ant 18l1ate @n 7i1ioare. #oa3n8=

Ei0e el= ridi1JndA)Di a7oi 7ri6irea 07re Ri1a #aRn0tar= re1Ano01 a6antaIAl dA3nea6oa0tr8. #ar 7rote0teE. Me3Crii de1eda4i ai grA7AlAi no0trA 3i)aA re1Ano01At dre7tAl la o 7arte din 1JDtig= @nainte 08 aIAnge3 la CordAl Ar1ei. #A78 1Jte DtiA= dA3nea6oa0tr8 n)a4i 2o0t in1lA08= @ntr)An 3od 0i3ilar= @n @n4elegere. #e a1eea= 38 CA1Ar= @n 1o37ara4ie 1A dA3nea6oa0tr8= de An a6antaI legal. Mai 3Alt= 1ontinA8 el= ridi1Jnd An deget= a6an0eE ideea 18 7ro7rietatea AnAi CAn 3erit8 08 2ie 1on2erit8 de 2olo0in48 Di de aCilitatea de a)l 2olo0i. Ar1a ar treCAi 08 0e a2le ) a1ea0ta ar 2i 0olA4ia o7ti38 ) 0AC 1o3anda 7er0oanei 1are a de3on0trat 18 are talentAl= inteligen4a Di 6oin4a de a 2olo0i 1el 3ai e2i1ient 3iliardele de 7o0iCilit84i 7e 1are le o2er8. SAClinieE 18 eA 0Ant a1ea 7er0oan8. O Serio0F rJ0e Ri1a #aRn0tar. O Kntr)ade68r= @i r807An0e .a6iland TA2 Di)l lA8 7e .ao0 @n 7al3e= ridi1JndA)l 7entrA a 2i 68EAt de 2e3eie. lat8 do6ada. A3 eB7lorat a1ea0t8 na68 Di a1A3 0t87Jne01 0e1retele di078rA4ilor I37eriali P83Jnteni re2eritoare la 1lonare. O eB7erien48 AlAitoare Di a3e4itoare= Ana 7e 1are)0 dorni1 0)o re7et. #e 2a7t= a3 de1i0 08 renAn4 la 1Le3area Canal8 a negA0toriei 7entrA 3ai noCila 7ro2e0ie de inginer e1olog. S7er 18 nA 6e4i @n1er1a 08)3i 0ta4i @n 1ale. &i4i 1on6in08 18 68 6oi a0igAra tran07ortAl @na7oi 7e SLan#ellor Di 6oi a6ea griI8 08 7ri3i4i 2ie1are 78rti1i18 a 0alariAlAi 1e 6)a 2o0t 7ro3i0 de $e2ri Lion Di 1eilal4i. Ri1a #aRn0tar d8dA din 1a7= ne@n1reE8toare. O EDti ne3ai7o3enit= TA22HM CreEi= @ntreC8 ea @naintJnd Di @n6Jrtind ar3a @n IArAl degetAlAi= 18 3eri4i na6a 7entrA 18 7o4i 0)o 2olo0eDti= iar eA nAF O A4i eB7A0 e0en4a 7roCle3ei= @n1A6iin48 TA2. Ri1a rJ0e din noA Di arAn18 ar3a 07re el. O Ia)o= n)a3 ne6oie de eaM TA2 0e ridi18 Di o 7rin0e din ECor. O Se 7are 18 7reten4iile 3ele aA 2o0t @nt8rite @n 3od neaDte7tat Di de1i0i6. A1A3 7ot eA 08 68 a3enin4 18 o 08 68 @37AD1. O N)o 6ei 2a1e. RegAlile= TA2. TA Io1i 3e1iAl 1on2or3 regAlilor. EA 0Ant 1ea 18reia @i 7la1e 08 le @n1al1e. Ridi18 38nAn1LiAl de 1Arele @n1Jl1ite 1e)i atJrna 7e A38r. O tii 1e)a3 281At= @n ti37 1e)4i 1lonai An 7i0oiF O E6ident 18 nA= r807An0e .a6iland TA2. O E6ident= @l i3it8 0ardoni1 Ri1a. A3 2o0t 7e 7Ante= TA2= 3)a3 IA1at 1A 1al1AlatorAl Di a3 a2lat tot 1e treCAia 08 DtiA de07re Ar18 Di CIE. O Kntr)ade68rM 1li7i TA2. O A1olo 0e g80ea An e1ran 3are. I3agineaE8)4i)l 1a 7e o i3en08 taCl8 de Io1. A3 Ar38rit ori1e 3iD1are. Pie0ele roDii era4i tA Di 1eilal4i. i eA. EBi0taA Di 7ie0e negre. :io) ar3e= aDa le nA3ea 0i0te3Al. Mi 0e 7are 3ai 7otri6it ter3enAl de 3onDtri. E 3ai 01Art. Mai 7A4in 2or3al. O i @n18r1at de 1onota4ii 7Aterni1e= o 1o37let8 TA2. O #e0igAr. #ar 08 re6eni3 la oile noa0tre. A3 tre1At 7rin 02era eBterioar8 de a78rare= a3 reADit 08 e6it83 0i0te3Al de a78rare 1A Coli= dar Anitta0 a 2o0t A1i0= iar @nainte de a 3Ari a de1i0 08 0e r8ECAne An 7i1= aDa 18 a de1lanDat 0i0te3Al de a78rare 1A 3onDtri. Iar eA a3 0tat 0A0 Di a3 7ri6it 1A3 7ie0ele negre Di roDii 0e 6JnaA re1i7ro1. #ar li70ea 1e6a= TA2. tii 1eF O Pre0A7An 18)i o @ntreCare retori18. OKntr)ade68r= @l i3it8 Ri1a #aRn0tar= rJEJnd. Li70eaA 7ie0ele 6erEi. Si0te3Al

2A0e0e 7rogra3at 08 re7reEinte intrADii 1A roDA= 7ro7riile)i Cio)ar3e 1A negrA= iar 7er0onalAl aAtoriEat al Ar1ei 1A 6erde. SigAr 18 nA eBi0taA 0e3ne 6erEi. #ar a0ta 3i)a dat de gJndit= TA2. A78rarea 1A 3onDtri re7reEenta= e6ident= o Alti38 0olA4ie. #ar 0e inten4iona0e a 2i 2olo0it8 doar 1Jnd na6a era aCandonat8= 1Jnd de6enea o e7a68F O Cred 18 nA= Ei0e TA2= @n1rA1iDJndA)Di din noA 3Jinile. EBi0ten4a e1ranAlAi i37li18 eBi0ten4a 1Ai6a 1are 0e Ait8 la el. Mai 3Alt= da18 0i0te3Al 2A0e0e 7rogra3at 08 7reEinte 0i3Altan 7er0onalAl na6ei= intrADi Di a78r8tori 3on0trAoDi= @n 1Alori di2erite= atAn1i treCAie lAat8 @n 1on0iderare 7o0iCilitatea 1a toate 1ele trei grA7e 08 2ie la Cord= a1ti6e= @n a1elaDi ti37. O #a. A1A3= @ntreCarea)1LeieM .a6iland TA2 E8ri 3iD1are 7e 1oridorAl din 07atele ei. O S1AEa4i)38= @n1e7A el. Ri1a @i 281A 0e3n 08 ta18. O #a18 2A0e0er8 7reg8ti4i 08 dea drA3Al ororilor din 1ADti= @n 1aE de ne1e0itate= 7entrA a re07inge n868litorii= 1A3 7re6eneaA A1iderea 7ro7riilor lor oa3eniF O O dile38 intere0ant8= re1Ano01A TA2. Anti1i7eE 1A a6iditate 7l81erea a2l8rii r807An0AlAi a1e0tei gLi1itori. Mi)e tea38 @n08 18 6oi 2i oCligat= deo1a3dat8= 08 renAn4 la a1ea0t8 7l81ere. #e7arte de 3ine gJndAl de a @ntrerA7e An di01Ar0 atJt de 2a01inant. TotADi= 38 0i3t oCligat 08 68 atrag aten4ia... PAntea 0e EgAdAi. O #a= rJnIi Ri1a. O M8 0i3t oCligat 08 68 atrag aten4ia 18 An dinoEaAr 1arni6or= de0tAl de 3are= a a78rAt 7e 1oridor @n 07atele dA3nea6oa0tr8= iar @n 7reEent 0e re7ede 07re noi. NA)3i 7la1e treaCa a0ta. THranno0aArAl 01oa0e An r8get. Ri1a #aRn0tar nA 0e ar8t8 delo1 i37re0ionat8. O Ade68ratF rJ0e ea. S7er 18 nA te aDte74i 08 7i1 @n 1a71ana 1A 6eEi)18)i)An) dinoEaAr)@n)07atele)t8AM Te 1redea3 3ai deDte7t= TA2M O Prote0teEM SAnt 1o37let 0in1erM eB1la38 C8rCatAl= 7ornind 3otorAl 3aDinA4ei. M8rtArie 0t8 6iteEa 1A 1are a3 a1ti6at 6eLi1AlAl= 7entrA a 2Agi de a7ro7ierea 1reatArii. #e 1e 68 @ndoi4i de 3ineF CA 0igAran48 18 a4i aAEit a7ro7ierea tAn8toare a 2iarei= Ego3otAl r8getAlAi ei... O Ce r8getF @ntreC8 Ri1a. &ii 0erio0= TA2. S8)4i 07An 1e6a. R807An0Al. A3 Aitat o 7ie08 a Io1AlAi. O Kntr)ade68r= Ei0e TA2. THranno0aArAl 0e a7ro7ia de ei 1A o 6iteE8 alar3ant8. P8rea @n2Ariat= iar r8getele lAi @l @37iedi1aA 0)o aAd8 7e Ri1a #aRn0tar. O Cei din Cor7Al Inginerilor E1ologi 0e o1A7aA nA nA3ai 1A donarea= TA2. EraA 0a6an4i 3ilitari= dar @n 7ri3Al rJnd ingineri e1ologi. PAteaA re)1rea 2or3e de 6ia48= adA0e de 7e 0Ate de 7lanete= 08 le @n6ie @n CaEinele lor= dar a0ta nA @n0e3na tot 1e 7AteaA 2a1e. PAteaA A3Cla @n A#N= 3odi2i1Jnd a1ele 2or3e de 6ia48= re7roie1tJndA)le 1on2or3 4elA) rilor lor. O :ine@n4ele0= 07A0e TA2= dar a1A3 01AEa4i)38= treCAie 08 2Ag de dinoEaArM THranno0aArAl 0e a2la la Ee1e 3etri @n 07atele 2e3eii. Se o7ri. Coada lAi Ci1iAi 7eretele= iar 3aDinA4a lAi TA2 0e EgAdAi. #in 1ol4ii 2iarei 0e 01Argea 0ali68= iar laCele 0ale din 2a48 02Jrte1aA aerAl 1A o energie ne3ai68EAt8. O UrJt din 7artea taM TA2= iat8 r807An0AlM :io)ar3ele= 3onDtrii= 2A0e0er8 4inAte @n

0taE8 o 3ie de ani= 7oate 3ai 3Alt. #ar nA eraA 3onDtri oCiDnAi4i. &A0e0er8 dona4i 1A An 01o7 07e1ial= 7entrA a a78ra na6a de intrADi= Di 2A0e0er8 3ani7Ala4i geneti1 7entrA a 1ore07Ande a1e0tAi 4el. THranno0aArAl 3ai 281A An 7a0= doi= trei. A1A3 aIAn0e0e 1Liar @n 07atele ei... U3Cra lAi a1o7eri0e 2e3eia... O Mani7Ala4i 1A3F 0e intere08 .a6iland TA2. O Credea3 18 n)o 08 @ntreCi ni1iodat8= o2t8 Ri1a= iar tHranno0aArAl 0e a7le18= 3Agi= de01Li0e 28l1ile 3a0i6e= @i 1A7rin0e 1a7Al. Prin 1a7a1itate 7aranor3al8= DAier8 ea 7rintre din4i. O Kntr)ade68rM O #oar 1a7a1itate 7aranor3al8= de1lar8 Ri1a #aRn0tar= din gAra dinoEaArAlAi= @ntinEJndA)0e Di atingJnd 1e6a @ntre din4ii a1e0tAia= de1lanDJnd An 4iAit. Unii dintre 3onDtri a7roa7e 18 nA aA 3inte= doar in0tin1te. AA 7ri3it o a6er0iAne in0tin1tAal8 de CaE8. Cei 3ai 1o37le1Di aA 2o0t 281A4i= 7rin 3iIloa1e 7aranor3ale= 08 2ie a01Alt8tori. In0trA3entele de 1o3and8 0Ant 0A7rageneratoarele. LA1rAri dr8gA4e= 1a a1ea0t8 1oroan8 7e 1are o 7ort. NA 1on2er8 7Ateri 7aranor3ale 0aA alte 1Le0tii 07e1ta1Aloa0e. &a1 doar 1a Anii 3onDtri 08 38 o1olea018= iar al4ii 08 3i 0e 0A7An8. Se tra0e din gAra 2iarei Di lo6i= Ego3oto0= ani3alAl 7e0te Cot. O $o0= C8ieteM THranno0aArAl 01oa0e An r8get Di @Di 1oCor@ 1a7Al. Ri1a #aRn0tar de01Jl1i LarnaDa3entAl Di DaAa= a7oi @n1e7A 08 le aDeEe la lo1Arile 7otri6ite. O L)a3 1ontrolat tot ti37Al @n 1are a3 0tat de 6orC8= de1lar8 ea= 1al38. L)a3 1Le3at ai1i. E 2l83Jnd. L)a 3Jn1at 7e Lion= dar era 3i1 Di 3ort= iar de alt1e6a n)a a6At 7arte= de o 3ie de aniM .a6iland TA2 0e Ait8 la ar3a 1A a1e din 3Jna lAi. AC0olAt inAtil8. Ori1A3= ni1i el nA era An CAn tr8g8tor. O AD 2i @n1Jntat 08)i 1loneE An 0tego0aAr. O NA= 3Al4A3e01= Ei0e Ri1a= 0trJngJnd LarnaDa3entAl. A1A3 nA 3ai 7o4i 08 te retragi. Ai 6rAt 08 Io1i Di ai 7ierdAt= TA2. Ar 2i treCAit 08 7le1i 1Jnd 4i)a3 o2erit 7o0iCilitatea. S8 re6ede3 7reten4iile tale. Lion= Ne6i0 Di 1eilal4i 4i)aA o2erit o 7arte egal8 1A a lor= dar din 1eF >ei 7ri3i a1A3 o 7arte= indi2erent da18 o 6rei 0aA nA= egal8 1A 1eea 1e aA 7ri3it ei. A0ta @n 7ri6in4a argA3entelor legale. CJt de07re 7reten4ia 3oral8 re2eritoare ia 2olo0irea 0A7erioar8= Ei0e ea rJnIind Di lo6ind din noA 1A 7al3a dinoEaArAl= 1red 18 a3 de3on0trat 18 7ot 2olo0i Ar1a 3ai e2i1ient de1Jt tine. La08)te Io0M 3or38i ea= iar ani3alAl 0e a7le18 3ai 3Alt= 7er3i4Jnd tinerei 08 0ar8 @n DaAa de 7e gJtAl lAi. SA0M r81ni ea= Di 2iara 0e ridi18. O CA toate a1e0tea= a4i renAn4at la legalitate Di la 3oralitate Di 6)a4i re@ntor0 la 6iolen48. O ADa)i= r807An0e Ri1a de 7e Do7Jrla ei tiran= 1e @nainta @n1et= 7ar18 7i78indA)Di 1alea. S8 nA 07Ai 18 nA)0 1ore1t8= TA2. A3 An dinoEaAr= dar tA ai ar3a 3ea. Poate 18 o 08 ai noro1 1Jnd o 08 tragi. A1A3 0Ante3 a3Jndoi @nar3a4i. NA3ai 18 eA= rJ0e ea= eA 0Ant @nar3at8 7Jn8)n din4iM .a6iland TA2 0e ridi18 Di)i arAn18 ar3a @na7oi. O arAn18tAr8 7Aterni18. Ri1a 0e a7le18 @ntr)o 7arte Di o 7rin0e. O Ce @n0ea3n8 a0taF @ntreC8 ea. Te 7redaiF O S1rA7Alele dA3nea6oa0tr8 @n 7ri6in4a 1ore1titAdinii 3)aA i37re0ionat. NA

6reaA 08 a3 6reAn a6antaI. i eA a3 An ani3al= Ei0e el= 3JngJind 7i0oiAl. Iar dA3nea6oa0tr8 a6e4i a1A3 o ar38. Porni 3aDina Di ieDi 1A 07atele din inter0e14ie= rAlJnd iAte 7e 1oridor )atJt de iAte 1Jt 7Atea 3erge @na7oi. O &ie 1A3 6rei tA= 07A0e Ri1a #aRn0tar. KDi 7reg8ti0e Cine Io1Al. A1A3 0e 0i34ea tri0t8. TA2 @Di @ntor1ea 3aDina= 7reg8tindA)0e 08 2Ag8 1A 2a4a= nA 1A 07atele. THranno0aArAl de01Li0e gAra 3are= iar Calele 1Ar0er8 de 7e 1ol4ii de)o IA38tate de 3etrA. A7oi 01oa0e An r81net 1e eB7ri3a 2oa3ea 7Ar8= 7ri3ar8= 6e1Le de An 3ilion de ani= Di 0e lA8= r8gind= dA78 TA2. Alerg8 7e 1oridor= intr8 @n inter0e14ie. La doA8Ee1i de 3etri de el= 3ini3intea tAnAlAi 1A 7la038 lA8 1AnoDtin48 de 2a7tAl 18 @n Eona de 2o1 intra0e 1e6a 1e de78Dea di3en0iAnile 4intei 7rogra3ate. Se aAEi An 1lin1Let 2oarte 0laC. .a6iland TA2 2A @37in0 @nainte de 0A2lAl 2ierCinte. PA0e trA7Al lAi @ntre .ao0 Di 18ldAr8. #in 2eri1ire= a1ea0ta dAr8 doar o 1li78= deDi 3iro0Al de re7til8 ar08 a6ea 08 r83Jn8 @n lo1Al a1ela ani de Eile= iar o 7arte din 7odea Di 7ere4i treCAi 08 2ie @nlo1Ait8. O i eA a3 a6At o ar38= @i 07A0e .a6iland TA2 7i0oiAlAi. TJrEiA= 3Alt 3ai tJrEiA= 1Jnd Ar1a 2A0e0e 1Ar84at8= iar el= @37reAn8 1A #i0trAgere Di .ao0 0e in0tala0er8 1on2ortaCil @n a7arta3entAl 187itanAlAi= @Di adA0e0e CagaIele= a6A0e0e griI8 de 1ada6re= 281A0e re7ara4iile 7e 1are 7AtA0e 08 le 2a18 Di de01o7eri0e 1A3 08 7otolea018 287tAra in1rediCil de Ego3otoa08 de 7e 7Antea Da0e= .a6iland TA2 @n1e7A 08 01oto1ea018 3etodi1 7rin na68. Kn a doAa Ei= g80i o 3agaEie 1A @3Cr8183inte= dar C8rCa4ii Di 2e3eile din CIE 2A0e0er8 3ai 01AnEi de1Jt el Di 3Alt 3ai E6el4i= aDa 18 nA i 0e 7otri6i ni1i o Ani2or38. #ar ale0e o 78l8rie 1are)i 7l81A0e. O 1a7el8 6erde= 1A 1oEoro1= 1e 0e 7otri6ea 7er2e1t 7e 1a7Al 08A 1Lel= alC 1a la7tele. A6ea @n 2a48 An tLeta aAriA= 0igla 1or7AlAi. O .a6iland TA2= 0e 7reEent8 el 1elAi din oglind8= inginer e1olog. SAna 2rA3o0. 2. PINI l PETI NA3ele ei era TollH MAne= dar i 0e 07Anea @n toate 2elArile. Cei 1are 78trAndeaA 7entrA 7ri3a oar8 @n do3eniAl ei @i 2olo0eaA titlAl= 1A oare1are de2erent8. &A0e0e 1o3andant de 7ort ti37 de 7atrAEe1i de ani 0tandard= Di @nainte de a0ta adIAn1t de 1o3andant= o 0taCilitate @n 2An14ie ne3ai@ntJlnit8 @n 3area 1o3Anitate orCital8 1Ano01At8 0AC nA3ele o2i1ial de PortAl S9AtLla3)AlAi. $o0= 7e 7lanet8= CiroAl ei @n0e3na doar o 1Atie de 01ri0ori oare1are @n 2lABAl Ciro1rati1 al LJrtiilor. Ai1i= 7e orCit8= 1o3andantAl de 7ort era IAde18tor= De2 al gA6ernAlAi= 7ri3ar= arCitrA= legi0lator= 3eDter 3e1ani1 Di De2 al 7oli4iei= to4i reAni4i @ntr)o 0ingAr8 7er0oan8. I 0e Ei1ea CP. PortAl 2A0e0e 3i1 la @n1e7At ) 0e deE6olta0e de)a lAngAl 0e1olelor= 7e 380Ar8 1e 7o7Ala4ia @n 1reDtere a S9AtLla3)AlAi 281A0e din 7lanet8 o 7ia48 tot 3ai i37ortant8 Di An 7An1t)1Leie @n re4eaAa 1o3er4AlAi inter0telar din Eon8. Kn 1entrAl 7ortAlAi 0e a2la 0ta4ia orCital8= An a0teroid gol 7e din8AntrA= 1A dia3etrAl de 6reo Dai07reEe1e Gilo3etri= 1A 7ar1Ari= 3agaEine= dor3itoare= 3agaEii Di laCoratoare. a0e 0ta4ii 1are o 7re1eda0er8= 2ie1are 3ai 3are de1Jt 1ea anterioar8 Di 2ie1are @n6e1Lit8 a1A3 ;1ea 3ai 6e1Le= 1on0trAit8 1A trei 0e1ole @n Ar38= 2iind doar 1Jt o na68 1o03i18 Edra68n8?= atJrnaA de Ca0a

P8ianIenAlAi= 1a niDte gJnda1i graDi= din 3etal= de An 1arto2 din 7iatr8. Ca0a P8ianIenAlAi= aDa i 0e 07Anea 0ta4iei= 7entrA 18 0e a2la @n 1entrAl 7JnEei= o re4ea 1o37li1at8 din 3etal argintiA= arAn1at8 7e0te @ntAne1i3ea 6idAlAi 1o03i1. #in 0ta4ia orCital8 7orneaA= @n toate dire14iile= Dai07reEe1e ra3Ari 7rin1i7ale. Cea 3ai noA8= lAng8 de 7atrA Gilo3etri= era @n18 @n lA1rA. a7te din 1ele ini4iale ;a o7ta 2A0e0e di0trA08 de o eB7loEie? 0e @ntindeaA 7e doi07reEe1e Gai @n 07a4iAl 1o03i1. Kn interiorAl tACArilor i3en0e 0e a2laA Eonele indA0triale ale 7ortAlAi )de7oEite= 2aCri1i= Dantiere na6ale= 1entre 6a3ale Di 7An1te de @3Car1are= 7lA0 in0tala4ii 7ortAare Di do1Ari 7entrA re7arat ori1e 1ategorie de na6e 1Ano01Ate @n Eon8. TrenAri lAngi= 7neA3ati1e= goneaA 7rin 1entrAl ra3Arilor= 18rJnd 38r2Ari Di 7a0ageri de la o 7oart8 la alta= 18tre 1entrAl aglo3erat= Ego3oto0= agitat= din Ca0a P8ianIenAlAi 0aA 07re a01en0orAl 1e dA1ea 18tre 7lanet8. #in ra3Ari 7orneaA tACAri 3ai 3i1i= 1A 1oridoare 3ai @ngA0te= tra6er0Jnd Di retra6er0Jnd 6idAl= legJnd totAl @ntr)o re4ea 1e de6enea 3ai 1o37li1at8 1A 2ie1are an= 7e 380Ar8 1e 0e 281eaA noi adao0Ari. Iar @ntre 2irele 7JnEei 0e g80eaA 3ADtele ) na6ete 6enind Di 7le1Jnd 07re 0A7ra2a4a S9AtLla3)AlAi 1A @n18r18tAri 7rea 3ari 0aA 7rea in0taCile 7entrA a01en0orU na6e de 3inerit adA1Jnd 3inereAri Di gLea48 de 7e a0teroiEiU tran07ortoare de Lran8 de 7e a0teroiEii terra2or3a4i @n interior= 7entrA a 0e 7er3ite 7ra1ti1area agri1AltArii= nA3i4i C838rileU Di tot 2elAl de na6e de tra2i1 inter0telar5 6a0e de linie lABoa0e= ale 1or7ora4iilor tran00telareU ale negA0torilor din 7lanete a7ro7iate= 7re1A3 >andeen= 0aA de78rtate= 7re1A3 Cai00a 0aA NeRLol3eU 2lote 1o3er1iale din Pi3di00U na6e de r8ECoi din :a0tion 0aA CitadelU 1Liar na6e ale 0tr8inilor= din .rAAn)Al liCer= din RaLee3ai= ale getL0oideEilor 0aA ale altor 07e1ii= Di 3ai 0tr8ine. Toate 6eneaA @n PortAl S9AtLla3)AlAi Di eraA Cine 7ri3ite. Cei 1are lo1AiaA @n Ca0a P8ianIenAlAi= 1are lA1raA @n CarAri Di @n laCirintAl de 08li= 1are 3AtaA @n18r18tArile na6elor= 1A378raA Di 6indeaA= re7araA Di a7ro6iEionaA na6ele @Di 07AneaA 78ienIenei= 1a o denA3ire de onoare. PentrA ei Di 7entrA 3ADtele 1are 6eneaA de0tAl de de0 7entrA a 2i 0o1otite oCiDnAi4i ai lo1AlAi= TollH MAne era Mai1a P8ianIen )ira01iCil8= 1A gAr8 3are= 7ro0t di07A08= @ngroEitor de 1o37etent8= o3ni7reEent8= inde0trA1tiCil8= 7Aterni18 7re1A3 o 2or48 a natArii Di de doA8 ori 3ai i37ortant8 de1Jt a1ea0ta. Unii dintre ei= 1are o @n2rAnta0er8 0aA @i 0A7orta0er8 7roa0ta di07oEi4ie= n)o 0i37atiEaA. PentrA ei= 1o3andanta 7ortAlAi era >8dA6a de O4el. TollH MAne era o 2e3eie 0olid8= 1A 3AD1Li 7Aterni1i= 28r8 7reten4ii= 0laC8 1a ori1e 09AtLla3eE 1in0tit= dar atJt de @nalt8 ;a7roa7e doi 3etri? Di de lat8 ;@n A3eri?= 18 78rea An 2el de 7lanetar8 anor3al8= 1A 2igAra ei 7lin8 de ridAri Di 3oale= 1a 7ielea 6e1Le. A6ea 6Jr0ta de 7atrAEe1i Di trei de ani lo1ali= a7roa7e noA8Ee1i 0tandard= dar nA 78rea 1A o or8 3ai C8trJn8 de DaiEe1i. AtriCAia a1e0t lA1rA 6ie4ii 7e orCit8. O Gra6ita4ia te @3C8trJneDte= a2ir3a ea. CA eB1e74ia 1Jtor6a 07itale Di LotelAri de 1la08 0telar8 7entrA tAriDti= din interiorAl Ca0ei P8ianIenAlAi= Di a 3arilor na6e de linie 1A re4ele gra6ita4ionale= 7ortAl 0e rotea @ntr)o i37onderaCilitate 28r8 02JrDit= 1are 1on0titAia ele3entAl natAral al lAi TollH MAne. P8rAl ei argintiA)1enADiA= legat 0trJn0 1Jnd lA1ra= 7lAtea @n Ar3a ei 7re1A3 1oada Anei 1o3ete= 1Jnd era liCer= 2lAtArJnd la 2ie1are 3iD1are. Iar ea 0e 3iD1a tot ti37Al. TrA7Al ei 0olid= o0o0= 0laC= era 7Aterni1 Di gra4io0. TollH @nota 7rin tACArile 7JnEei= 7rin 1oridoarele= 08lile Di 7ar1Arile din Ca0a P8ianIenAlAi 1a An 7eDte @n a78= Cra4ele lAngi Di 7i1ioarele 0AC4iri= 3A01Aloa0e= @37ingJnd= atingJnd= 7ro7Al0Jnd. NA 7Arta ni1iodat8 7anto2i Di a6ea 7i1ioarele a7roa7e la 2el de 1Arate 1a 3Jinile.

CLiar Di @n 07a4iAl 1o03i1= Ande 78ienIeneii 6eterani 7ArtaA 1o0tA3e 0tJnIenitoare Di 0e 3iD1aA greoi de)a lAngAl 2rJngLiilor de an1orare= TollH MAne 7re2era 3oCilitatea Di 1o0tA3ele li7ite de 1or7. A0e3enea 1o0tA3e o2ereaA doar o 7rote14ie 3ini3al8 @37otri6a radia4iilor 7Aterni1e ale 0telei S9Al= dar= 7ArtJnd @n6eliDAl 0trJ3t= negrA 1A alCa0trA @n1Li0= TollH 0i34ea o 3Jndrie 7er6er08 Di 3ai degraC8 @ngLi4ea 7A3ni @ntregi de 7ilAle anti1an1erigene @n 2ie1are di3inea48= de1Jt 08 o7teEe 7entrA o 0igAran48 lent8= greoaie. A2ar8= @n 1o0tA3Al lA1io0= de 1Aloare @ntAne1at8= @ntre 2irele 7JnEei= era 0t87Jna. PArta 7ro7Al0oare 1A aer la @n1LeietArile 3Jinilor Di la gleEne. N)o @ntre1ea ni3eni @n AtiliEarea lor. (o78ia 1A ADArin48 de la o 3A018 la alta= 6eri2i1Jnd An lo1= 6iEitJnd altAl= aIAngJnd la toate @ntJlnirile= 0A7ra6egLind 3An1a= ArJnd CAn 6enit 3ADtelor i37ortante= angaIJnd= 1on1ediind= reEol6Jnd toate 7roCle3ele i6ite. Kn 7JnEa ei= 1o3andantAl de 7ort TollH MAne= Mai1a P8ianIen= 68dA6a de o4el= era ori1e dorea 08 2ie= dedi1JndA)0e 2ie18rei 0ar1ini Di ar8tJndA)0e 3ai 3Alt de1Jt 0ati0281At8 de 18r4ile 1are)i 2A0e0er8 @378r4ite. A7oi 6eni An 1i1lA no1tArn 1Jnd 2A treEit8 din 0o3n de lo14iitorAl ei. O Ar 2i Cine 08 2ie 1e6a i37ortant= Ei0e ea= 7ri6indA)l 7rin inter3ediAl 6ideoe1ranAlAi. O CLe3a4i 7An1tAl de 1o3and8. O #e 1eF O >ine o 3A018. Una 3are. O NA treCAia 08 38 treEeDti degeaCa= 0e @n1rAnt8 TollH MAne. N)are de1Jt 08 6in8. O E 1A ade68rat Ana 3areM 0e agit8 C8rCatAl. TreCAie 0)o 6eEiM Cea 3ai 3are 3A018 7e 1are a3 E8rit)o 6reodat8M Mai18= 28r8 glA38= 1Le0tia a0ta are o lAngi3e de treiEe1i de Gilo3etriM O S)o ia dra1A9= Ei0e ea @n Alti3Al 3o3ent ne1o37li1at al 6ie4ii= @nainte 08)l 1Anoa018 7e .a6iland TA2. KngLi4i An 7A3n de anti1an1erigene 0tr8lA1itoare= alCa0tre= tra0e An gJt Edra68n dintr)An re1i7ient 1A Cere Di eBa3in8 a7ari4ia Lologra2i18 din 2a4a ei. O Ai o na68 @ntin08= Ei0e ea= degaIat8. Ce naiCa eF O Ar1a e0te o na68 de ger3inare 7entrA Cior8ECoi= a Cor7AlAi Inginerilor E1ologi= r807An0e .a6iland TA2. O CIEF NA 3ai 07AneM O S8 re7et= 1o3andant de 7ort MAneF O Cor7Al Inginerilor E1ologi= ai 0tr86e1LiAlAi I37eriA &ederalF CA CaEa 7e Pro3etLeA0F S7e1ialiDti @n donare= Cior8ECoi ) 1ei 1are aA 086JrDit= la ordin= tot 2elAl de 1ata0tro2e e1ologi1eF Ur38ri 2igAra lAi TA2= @n ti37 1e 6orCea. A1e0ta do3ina 1entrAl CiroAlAi ei 3i1= aglo3erat= deEordonat Di 7rea 3Alt 6iEitat= din Ca0a P8ianIenAlAi= 7roie14ia lAi Lologra2i18 0tJnd= 1a o 2anto38 AriaD8= alC8= @n 1entrAl tal3eD)Cal3eDAlAi 7lAtitor= i37onderaCil. #in ti37 @n ti37= o 2oaie de LJrtie 3ototolit8 tre1ea 7rin el. TA2 era @nalt. TollH MAne @ntJlni0e 3ADte 1are 0e 38reaA 7e ele @n0ele @n Lologra3e= 7entrA a 78rea 3ai @nalte de1Jt eraA @n realitate. Poate a0ta 281A0e Di .a6iland TA2. #ar nA 78rea a 2i An a0e3enea 0oi de o3. Adi18 a6ea 1A ade68rat @n8l4i3ea de doi 3etri Di IA38tate= 1A o IA38tate de 3etrA 3ai 3Alt de1Jt 1el 3ai @nalt 78ienIenel 7e 1are)l @ntJlni0e. Iar a1ela era o 3on0trAoEitate= 1a Di TollH MAne @n08Di= 09AtLla3eEii 2iind

oa3eni 01AnEi ) o 1Le0tie de nAtri4ie Di de geneti18. &igAra lAi TA2 nA eB7ri3a ni3i1. UriaDAl @Di @37leti 1al3 degetele 7e 3o6ila CAr4ii. O CLiar a1eia= r807An0e el. ErAdi4ia dA3nea6oa0tr8 i0tori18 3erit8 in6idiat8. O MAl4A3e01. Core1teaE8)38 da18 greDe01. &iind erAdit8 @n i0torie= 4in 3inte 18 I37eriAl &ederal 0)a 7r8CADit 1A o 3ie de ani @n Ar38. Iar CIE a di078rAt Di el ) 3e3Crii 08i aA 2o0t de3oCiliEa4i= re1Le3a4i 7e Pro3etLeA0 0aA 7e >e1LiAl P83Jnt= A1iDi @n lA7t8= ori1A3 di078rA4i din Eona o1A7at8 de A3anitate. SigAr= 0e 07Ane 18 7ro3etLeenii 1Ano01 @n18 3Alte din 6e1Lea CioteL= dar noi nA 2olo0i3 3etodele lor= aDa 18 nA DtiA 1A 1ertitAdine da18)i ade68rat 1e 0e Ei1e. A3 aAEit @n08 18 0e 2ere01 08)Di @378rt8Dea018 altora 1AnoDtin4ele. #e1i= 08 6ede3 da18 a3 @n4ele0. Ai o na68 de ger3inare a CIE= 6e1Le de o 3ie de ani= @n18 2An14ional8= 7e 1are ai g80it)o @ntr)o Ei= din @ntJ37lare= Di= 2iind 0ingAra 7er0oan8 la Cord= ai 7A0 0t87Jnire 7e ea. O Core1t. O Iar eA 0Ant @378r8tea0a neCAloa0ei CraCAlAiM &igAra lAi TA2 r83a0e ineB7re0i68. O M8 te3 18 a3 1onta1tat o 7er0oan8 ne7otri6it8. #orea3 08 di01At 1A 1o3andantAl 7ortAlAi din S9AtLla3. &e3eia 0orCi alt8 @ngLi4itAr8 de Cere. O EA 0Ant a38rJta de 1o3andant8 a 7ortAlAi= 0e r84oi ea. Gata 1A aiArelile= TA2M A7ari ai1i @ntr)o 1Le0tie 1are arat8 groaEni1 de 3Alt a na68 de r8ECoi Di 1are)i de 6reo treiEe1i de ori 3ai 3are de1Jt aDa)Ei0ele 1rA1iD8toare din aDa)Ei0a &lotil8 Planetar8 de A78rare= 1eea 1e 2a1e ner6oa08 o gr83ad8 de lA3e. $A38tate din 6ier3ii)de)0ol din LotelArile 3ari 1red 18 eDti An 0tr8in 6enit 08 ne 2Are aerAl Di 08 ne 38nJn1e 1o7iii= iar 1ealalt8 IA38tate @Di @n1Li7Aie 18 re7reEin4i An e2e1t 07e1ial= 7rodA0 7entrA di0tra14ia lor. SAte dintre ei @n1LiriaE8 1o0tA3e Di 2lotoare 7entrA 6id= iar 7e0te 1Jte6a ore 6or 1ol18i @n g8oa1ea ta. Oa3enii 3ei nA DtiA 1e 08 2a18. ADa 18 re6eni3 la Cle0te3ata de @ntreCare5 1e 6rei= TA2F O SAnt deEa38git= de1lar8 TA2. M)a3 gr8Cit 08 6in ai1i @n2rAntJnd 3ari di2i1Alt84i= 7entrA a 1on0Alta 78ienIeneii Di 1iCerteLii din Port S9AtLla3= a 18ror 7ri1e7ere e 2ai3oa08= a 18ror re7Ata4ie de 1in0te Di 1o37ortare eti18 nA)i egalat8 de ni3eni. Soli1it anA3ite 3odi2i18ri Di re7ara4ii= ni3i1 3ai 3Alt. TollH MAne @l a01Alta doar 7e IA38tate. Se Aita la 7i1ioarele 7roie14iei Lologra2i1e= lJng8 1are 0e i6i0e CrA01 o 287tAr8 3i18= 78roa08= neagr8 1A alC. O TA2= Ei0e ea= 0i34indA)Di gJtAl A01at= An 0oi de d8An8tor a2Ari0it 0e 2rea18 de 7i1iorAl t8AM i 0orCi din Cere. .a6iland TA2 0e a7le18 Di a7A18 ani3alAl. O Pi0i1ile nA 7ot 2i 1ara1teriEate 1ore1t dre7t d8An8tori= 1o3andant de 7ort MAne. Kntr)ade68r= 2elinele 0Ant 6r8I3aDi i37la1aCili ai 3Altor Celele Di 7araEi4i= a1e0ta 2iind AnAl dintre nA3eroa0ele 2a01inante Di Cene2i1e atriCAte ale a1e0tei 07e1ii 3inAnate. SAnte4i 1onDtient8 18= odat8= o3enirea 6enera 7i0i1ile 1a 7e niDte EeiF A1ea0ta)i #i0trAgere. Pi0i1a @n1e7A 08 01oat8 An 0Anet Io0= 3Ar3Arat= 1Jnd TA2 @i 281A An 1Al1AD @n @ndoitAra AnAia din Cra4ele 0ale 3a0i6e Di @n1e7A 08 a7li1e 3JngJieri lAngi= regAlate= 7e Clana neagr8 1A alC.

O OLM Un ani3al de 1a08M 0ta)i ter3enAl= nAF SingArele ani3ale de 7e S9AtLla3 0Ant 1ele 7entrA Lran8= dar 7ri3i3 6iEitatori 1are aA ani3ale 2a6orite. S8 nA laDi... 7i0i1a= aDa)i Ei1e= nAF O Kntr)ade68r. O :ine. S8 n)o laDi 08 ia08 din na68. K3i a3inte01 18= odat8= 1Jnd era3 C.P. adIAn1t= a3 a6At 7arte de 1el 3ai a2Ari0it Cala3A1... o 3A018 28r8 1reier Di)a 7ierdAt ani3alAl a38rJt @n ti37 1e ne 6iEita An a3Ca0ador 0tr8in= iar e1Li7a noa0tr8 de 0e1Aritate i)a 1on2Andat. NA)4i i3agineEi 1Jt de 0tJnIeni4i a3 2o0t. O Oa3enii 0Ant de0eori 0Are01ita4i= 1o3ent8 .a6iland TA2. O #e07re 1e 2el de 3odi2i18ri Di re7ara4ii 7o3eneaiF O NiDte 38rAn4iDAri= r807An0e TA2= ridi1Jnd 0tJnIenit din A3eri= ADor de e2e1tAat de eB7er4i atJt de e2i1ien4i 1a ai dA3nea6oa0tr8. #A78 1A3 a4i 0ACliniat= Ar1a e0te @ntr) ade68r An 6a0 2oarte 6e1Li= iar 6i1i0itAdinile r8ECoiAlAi Di 0e1olele de ne@ngriIire Di)aA l80at Ar3ele a0A7ra ei. PAn4i Di 0e1toare @ntregi 0Ant @n @ntAneri1= ne2An14ionale= de2e1tate din1olo de 1a7a1itatea= de3n8 de ad3ira4ie= de aAtore7arare a na6ei. AD dori 08 2ie re7arate a1e0te 78r4i ale a7aratArii Di readA0e la 2An14ionaCilitate 1o37let8. Kn 7lA0= dA78 1A3 7roCaCil Dti4i din 0tAdiile dA3nea6oa0tr8 i0tori1e= Ar1a a a6At= 1Jnd6a= An e1Li7aI de doA8 0Ate de oa3eni. E 0A2i1ient de aAto3atiEat8 7entrA 1a 08 7ot 0)o diriIeE 0ingAr= dar= re1Ano01= nA 28r8 anA3ite in1on6eniente. PAn1tAl de 1o3and8 1entral= lo1aliEat 7e 7Antea din tArn= 0e a2l8 la o di0tan48 oCo0itoare de a7arta3entAl 3eA= 7e 1are treCAie 0)o 7ar1Arg Eilni1. Con0ider 18 7Antea @n 0ine a 2o0t 7roie1tat8 ine2i1ient 7entrA 01o7Arile 3ele ) 38 68d 0ilit 08 3erg 28r8 @n1etare de la o 1on0ol8 la alta= 7entrA a eBe1Ata 3AltitAdinea de 0ar1ini 1o37leBe ne1e0are 2An14ion8rii na6ei. Iar alte 2An14ii 38 oClig8 08 78r80e01 7Antea Di 08 18l8tore01 @n1oa1e Di @n1olo 7rin i3en0itatea a3Car1a4iAnii. Ne3ai6orCind 18 3i)e i37o0iCil 08 @nde7line01 alte treCAri= 1are 7ar a 0oli1ita 7reEen4a 3ea 0i3Altan8 @n doA8 0aA 3ai 3Alte lo1Ari= a2late la di0tan4e de Gilo3etri. LJng8 a7arta3entAl 3eA= eBi0t8 o 1a3er8 aABiliar8 de 1o3Ani1a4ii= 3i18 dar 1on2ortaCil8= 1e 7are a 2An14iona 7er2e1t. Mi)ar 7l81ea 1a teLni1ienii dA3nea6oa0tr8 @n 1iCerneti18 08 re7rogra3eEe Di 08 re7roie1teEe 0i0te3Al de 1o3and8 a0t2el @n1Jt= @n 6iitor= 08 7ot 2a1e tot 1e)i ne1e0ar de a1olo= 28r8 08 2iA ne6oit 08 7ar1Arg Eilni1 drA3Al e7AiEant 7Jn8 la 7Ante ) de 2a7t= 28r8 08 treCAia018 08)3i 78r80e01 01aAnAl. Kn a2ara a1e0tei 7roCle3e 7rin1i7ale= 3ai a3 @n 3inte 1Jte6a 3odi2i18ri. Unele 3oderniE8ri 3inore. Ad8Agarea Anei CA18t8rii 1A An 0et 1o37let de 3irodenii Di aro3e= 7re1A3 Di 1A o CiCliote18 Edra68n8 de re4ete= a0t2el @n1Jt 08 7ot 3Jn1a @ntr)An 2el 3ai 6ariat Di 3ai intere0ant 7entrA 7a7ilele 3ele gA0tati6e= nA doar Lrana 1A37lit de nAtriti68= 3ilitar8= 7e 1are a 2o0t 7rogra3at8 Ar1a 0)o li6reEe. Un 0to1 3are de Cere Di 6inAri= 7re1A3 Di 1ele ne1e0are 7entrA a)3i 2er3enta 0ingAr alte C8AtAri de 7rodA14ie 7ro7rie @n 6iitor= @n ti37Al lAngilor 7eregrin8ri @n 0tr82AndAl 07a4iAlAi 1o03i1. S7orirea 2a1ilit84ilor eBi0tente de di0tra14ii= 7rin a1LiEi4ionarea Anor 1i7Ari 1A 18r4i= Lolo7ie0e Di 3AEi18 din Alti3Al 3ileniA. Un noA 7rogra3 de 0e1Aritate. Alte 1Jte6a 01Li3C8ri Canale= 3inore. >8 6oi tri3ite o li0t8. TollH MAne @l a01Alta0e AlAit8. O &ir)ar 08 2ieM eB1la38 ea= dA78 1e TA2 ter3in8. CLiar ai o na68 CIE aCandonat8M O Kntr)ade68r= 1on2ir38 TA2. SUn 7i1 1a3 rigid indi6idAlT= gJndi ea. A7oi rJnIi. O S1AEele 3eleM >oi adAna o e1Li78 de 78ienIenei Di 1iCerteLi= @i 6oi tri3ite 08 arAn1e o 7ri6ire Di)4i 6o3 7reEenta o e0ti3are a 1o0tArilor.

NA)4i 2a1e ilAEii. E o na68 3are= 6a dAra 1e6a ti37 7Jn8 6o3 1on1lAEiona 1A36a. Ar 2i 3ai Cine 08 7An niDte 7aEni1i= alt2el ne 6o3 treEi 1A tot 2elAl de a3atori de 1ArioEit84i tro78ind 7rin 08li Di 2ArJnd a3intiri. A3 ne6oie= ad8Ag8 ea= 7ri6ind gJnditoare Lologra3a de 0A0 7Jn8 Io0= 08 7reEin4i e1Li7ei o de01riere a 7roCle3ei Di 0)o orienteEi @n dire14ia 1ore1t8. #A78 a1eea= ar 2i re1o3andaCil 08 7le1i Di 0)o laDi 08 0e deEl8n4Aie. S8 nA adA1i 3on0trAoEitatea a1eea @n 7JnE8= a0ta ar 2i 7rea 3AltM Ai 1A3 08 ieDi din eaF O Ar1a e0te e1Li7at8 1A An grA7 1o37let de na6ete= toate 2An14ionale= r807An0e .a6iland TA2= dar nA 0i3t dorin4a de a 78r80i 1on2ortAl a7arta3entAlAi 3eA. SAnt 0igAr 18 na6a e de0tAl de 3are 7entrA 1a 7reEen4a 3ea 08 nA in1o3odeEe 0erio0 e1Li7a dA3nea6oa0tr8. O Ce naiCa= eA DtiA a0ta= tA Dtii a0ta= dar oa3enii lA1reaE8 3ai Cine 1Jnd nA)Di @n1Li7Aie 18)i 0A7ra6egLeaE8 1ine6a. Pe de alt8 7arte= 1red 18 ai ne6oie 08 ieDi An 7i1 din 1Atia aia de 1on0er6e. CJt ai 0tat 0ingArF O Mai 3Alte lAni 0tandard= re1Ano01A TA2= deDi nA)0 1o37let 0ingAr. M)a3 CA1Arat de 1o37ania 7i0i1ilor 3ele Di 3i)a3 7etre1At ti37Al @n 3od 7l81At= @n684Jnd 1are)0 1a7a1it84ile Ar1ei Di eBtinEJndA)3i 1AnoDtin4ele de inginerie e1ologi18. #ar a11e7t 7An1tAl dA3nea6oa0tr8 de 6edere 18 An 7i1 de re1reere nA)3i 0tri18. O7ortAnitatea de a @n1er1a o noA8 CA18t8rie 3erit8 2olo0it8. O ADtea7t8 7Jn8 o 08 gADti Cerea 09AtLla3eE8M PortAl are Di alte di0tra14ii ) 2a1ilit84i de a 2a1e eBer1i4ii= LotelAri= 08li de 07ort= 07elAn1i 1A drogAri= 0enEoriA3Ari= 0aloane 0eBAale= teatrA 6iA= 08li de Io1Ari... O A3 oare1are @nde3Jnare la Anele Io1Ari. O A7oi eBi0t8 tAri03Al. Po4i lAa trenAl 7neA3ati1= 7rin troliA= 07re 0A7ra2a4a 7lanetei= 7o4i eB7lora toate di0tri1tele din S9AtLla3. O Kntr)ade68r... M)a4i intrigat= 1o3andant de 7ort MAne. M8 te3 18 a3 An te37era3ent 7lin de 1ArioEitate. A0ta)i 3area 3ea 0l8Ci1iAne. #in ne2eri1ire= 2ondArile 3ele interEi1 An 0eIAr @ndelAngat. O NA)4i 2a1e griIi= re7li18 ea= EJ3Cind. O 08)4i tre1e3 totAl @n nota de re7ara4ii Di o 08 l83Ari3 lA1rArile la Ar38. A1A3 0ari @n a2Ari0ita de na6et8 Di 1ar8)te la... 0tai 08 68d... do1Al noA8)An07reEe1e e liCer. >iEiteaE8 @ntJi Ca0a P8ianIenAlAi= a7oi ia trenAl @n Io0. >ei 2i o 0enEa4ie ne3ai7o3enit8. Ai a78rAt deIa la Dtiri. >ier3ii)de)0ol Di 3ADtele 6or da CAEna a0A7ra ta. O O CA1at8 de 1arne ar g80i 7er07e1ti6a atr8g8toare= Ei0e .a6iland TA2. EA nA. O :ine= 0e a3AE8 1o3andanta 7ortAlAi. Kn 1aEAl 80ta= dA)te in1ognitoM SteRardAl din trenAl 7neA3ati1 1ir1Ala0e 7rintre 7a0ageri 1A o ta68 1A C8AtAri= la 01Art ti37 dA78 1e .a6iland TA2 0e @3Car1a0e 7entrA 18l8toria @n Io0. TA2 C8A0e Cere 09AtLla3eE8= @n re0taArantele din Ca0a P8ianIenAlAi= Di o g80i0e dilAat8= a7oa08 Di notaCil de li70it8 de gA0t. O Poate o2erta dA3nea6oa0tr8 in1lAde 7rodA0e din 3al4 7re7arate 7e alte 7lanete= Ei0e0e el. #a18 da= aD 2i CA1Aro0 08 @n1er1 AnAl. O SigAr= r807An0e0e 0teRardAl. C8Ata0e @n li0t8 Di 6eni0e 1A An re1i7ient dolo2an= 7lin 1A An li1Lid de)An 1a2eniA @ntAne1at= 1A o eti1Let8 7e 1are TA2 re1Ano01A0e 01rierea din SLan#ellor. I 0e o2eri An de1ontator= iar TA2 ta0t8 1odAl 08A. Moneda 09AtLla3eE8 era 1aloria. Pre4Al re1i7ientAlAi de78Dea de 7atrA ori Di IA38tate 1on4inAtAl 1alori1 al Cerii. O Co0tAl i37ortAlAi= eB7li18 0teRardAl.

TA2 0orCi din re1i7ient= 1A o de3nitate greoaie= @n ti37 1e trenAl 7neA3ati1 18dea 7rin troliA 18tre 0A7ra2a4a 7lanetei. NA era o 18l8torie 1o3od8. .a6iland TA2 1on0idera0e 7re4Al AnAi Cilet de 1ategorie 0telar8 7roLiCiti6 Di lAa0e AnAl de 1la0a @ntJi= Ar38toarea 1ategorie= 7entrA a 0e treEi @ngLe0Ait @ntr)An 01aAn 1e 78rea 7roie1tat 7entrA An 1o7il 09AtLla3eE 3i1= @ntr)An Dir de o7t 01aAne 0i3ilare= de078r4ite de An 1Aloar 1entral. A6A0e0e An noro1 1Lior Di 7ri3i0e lo1Al de lJng8 inter6al. TA2 0e @ndoia 18 @n alte 1ondi4ii ar 2i 7AtAt @ndAra 18l8toria. CLiar Di aDa= @i era i37o0iCil 08 0e 3iDte 28r8 08 0e 2re1e de Cra4ele 0AC4iri= goale= ale 2e3eii din 0tJnga lAi= An 1onta1t 7e 1are TA2 @l g80ea eBtre3 de ne7l81At. CJnd 0t8tea @n 2elAl lAi oCiDnAit= 0e lo6ea 1A 1a7Al de ta6an ) de a1eea= treCAia 08 0e gLe3Aia018 Di= 1a Ar3are= gJtAl @i @n4e7eni0e @ntr)An 3od 2oarte ne7l81At. Unde6a= de7arte= @n tren= 0e a2laA= @n4ele0e TA2= grA7Arile 0anitare 7entrA 1la0a @ntJi= a doAa Di a treia. #e1i0e 08 e6ite= 1A ori1e 7re4= 1AnoaDterea 1on2ortAlAi lor dACio0. CJnd @n1e7A 1oCorJrea= 1ei 3ai 3Al4i dintre 7a0ageri @Di tra0er8 glAgi de iEolare dea0A7ra 1a7etelor Di)Di ale0er8 An 3od de di6erti03ent 7er0onal. O2erta= oC0er68 TA2= in1lAdea trei 7rogra3e 3AEi1ale di2erite= o dra38 i0tori18= doA8 2anteEii eroti1e= o inter2a48 7entrA a2a1eri= 1e6a nA3it 7a6an8 geo3etri18= Di 0ti3Alarea dire1t8 a 1entrilor 7l81erii din 1reier. TA2 @Di 7ro7A0e 08 a2le 1e)i 7a6ana geo3etri18= dar de01o7eri 18 glAga de iEolare era 7rea 3i18 7entrA 1a7Al lAi= 4ea0ta 0a 2iind anor3al de lAng8 Di de lat8= dA78 0tandardele 09AtLla3eEe. O TA eDti 3A01a 3areF @ntreC8 1ine6a= din 07atele 08A. TA2 0e @ntoar0e. S9AtLla3eEii 0t8teaA @ntr)o iEolare t81At8= 1A 1a7etele a1o7erite de 18Dtile negre= 28r8 6iEoare. Kn a2ar8 de 1ior1Linele de 0teRarEi a2la4i de7arte= @n 7artea din 07ate a 6agonAlAi= 0ingArAl 7a0ager 1e nA 78r80i0e @n18 lA3ea realit84ii era C8rCatAl de 7e 01aAnAl din 7artea o7A08 a inter6alAlAi= 1A An rJnd @n Ar38. P8rAl lAng= @37letit= 7ielea ar83ie Di oCraIii dolo2ani indi1aA 18 indi6idAl 7ro6enea din a2ara 7lanetei= 1a Di TA2. O MA01a 1ea 3are= nA)i aDaF O SAnt .a6iland TA2= inginer e1olog. O tia3 18 eDti o 3A018. i eA 0Ant. M8 nA3e01 Rat1L Norren. #in >andeen= Ei0e C8rCatAl Di @ntin0e 3Jna. O A3 aAEit de 0tr86e1LiAl ritAal al 0trJngerii 3Jinilor= do3nAle. A3 re3ar1at 18 nA 7Arta4i ar3e. P8rerea 3ea e0te 18= ini4ial= oCi1eiAl Ar38rea 08 0taCilea018 a1e0t 2a7t. i eA 0Ant ne@nar3at. A1A3= da18 dori4i= 7Ate4i 08 68 retrage4i 3Jna. Rat1L Norren rJnIi Di)Di tra0e 3Jna. O EDti o ra48 a3AEant8= Ei0e el. O #o3nAle= nA 0Ant ni1i ra48 a3AEant8= ni1i 3A018 3are. Cred 18)i e6ident 7entrA ori1e 7er0oan8 1A inteligen48 A3an8 nor3al8. Poate 0tandardele 0Ant altele 7e >andeen... Rat1L Norren 0e 1iA7i de oCraE. Un oCraE rotAnd= 7lin= 18rno0= a1o7erit 1A 7Adr8 roDie= 7e 1are)l 1iA7i0e 1A 7Atere. TA2 de1i0e 18 era 6orCa 2ie de An ti1 deo0eCit de 7er6er0= 2ie de An ge0t 6andeean= a 18rAi 0e3ni2i1a4ie n)o 1AnoDtea. O CLe0tia 1A 3A01a= 07A0e C8rCatAl= e doar o eB7re0ie a 78ienIeneilor. Una diale1tal8. Ki nA3e01 3ADte 7e to4i 1ei de 7e alte 7lanete. O Kntr)ade68r... O EDti 1el 1are a 6enit 1A na6a AriaD8 de r8ECoi= nA)i aDaF Cel 1are a a78rAt la DtiriF #e 1e 7or4i 7erA18F 0e intere08 Norren= 28r8 08 aDte7te r807An0 la @ntreC8rile anterioare.

O C8l8tore01 in1ognito= deDi 0e 7are 18 3i)a4i de01o7erit degLiEarea= do3nAle. Norren 0e 1iA7i iar de oCraE. O S7Ane)3i Rat1L= Ei0e el= 7ri6indA)l 7e TA2 din 1a7 7Jn8)n 7i1ioare. Ca3 0laC8 degLiEarea... CA 7erA18 0aA 28r8= r83Ji An gigant AriaD= de 1Aloarea 1iA7er1ii. O Kn 6iitor= 6oi 2olo0i 2ardAri. #in 2eri1ire= ni1i AnAl dintre C8DtinaDii 09AtLla3eEi n)a dat do6ad8 de 7er07i1a1itatea dA3nea6oa0tr8. O SAnt 7rea 7oliti1oDi 1a 0)o eB7ri3e. ADa)i 7e S9AtLla3. tiA= 0Ant 7rea 3Al4i. MaIoritatea nA)Di 7ot 7er3ite ni1i An 2el de inti3itate= aDa 18 o @nlo1Aie01 1A o 7retin08 inti3itate. NA te 6or re3ar1a @n 7ACli1 7Jn8 nA 6ei dori 08 2ii re3ar1at. O Lo1Aitorii din Port S9AtLla3= 7e 1are i)a3 @ntJlnit= nA 78reaA deo0eCit de reEer6a4i= ni1i @37o68ra4i de o eti1Let8 1o37li1at8... O P8ienIeneii 0Ant alt2el= re7li18 ne0tJnIenit Rat1L Norren. La ei= lA1rArile 0Ant 3ai leIere. S8)4i daA An 02at. NA 6inde na6a ai1i. #A)o @n >andeen. O 08)4i d83 An 7re4 2oarte CAn. O NA inten4ioneE 08 6Jnd Ar1a. O NA)i 1aEAl 08 te to13eDti 1A 3ine. N)a3 aAtoritatea 0)o 1A378r. Ni1i Canii. AD 6rea 08)i a3= rJ0e indi6idAl. #A)te 7e >andeen Di ia leg8tAra 1A Con0iliAl de Coordonatori. N)o 08 regre4i= ad8Ag8 el= 7ri6ind @n IAr= 1a Di 1A3 ar 2i 6rAt 08 0e a0igAre 18 0teRarEii 0e a2laA de7arte= iar 1eilal4i 7a0ageri 6i0aA @n 07atele 18Dtilor lor 7entrA inti3itate= dA78 1are 1ontinA8= 1oCorJnd 6o1ea 7Jn8 la o Doa7t8 1on07irati68. Pe de alt8 7arte= 1Liar da18 7re4Al n)ar 2i An 2a1tor de1i0i6= a3 aAEit 18 na6a ta are 7Ateri de 1oD3ar. S8 nA dai o a0e3enea 7Atere 09AtLla3eEilor. Ki iACe01= nA te 3int= @i iACe01 1A ade68rat= 6in @n 3od regAlat ai1i 7entrA a2a1eri= 0Ant oa3eni CAni= lAa4i @n 7arte= dar atJt de 3Al4i= TA22er= Di 0e @n3Al4e01= 0e tot @n3Al4e01= 1a niDte roE8toare a2Ari0ite. O 08 6eEi. CA 1Jte6a 0e1ole @n Ar38= a a6At lo1 An r8ECoi lo1al Edra68n= to13ai din 1aAEa a0ta. S9AtLla3eEii i37lantaA 1olonii 7e0te tot= @nL84Jnd ori1e CA184i18 de teren araCil= iar da18 0e ni3erea 08 tr8ia018 Di al4ii a1olo= @i 1o7leDeaA nA3eri1= 7rin @n3Al4ire. Noi a3 7A0 1a78t la 1Le0tia a0ta. O NoiF @ntreC8 .a6iland TA2. O >andeen= SGrH3ir= Planeta lAi .enrH Di $aECo= o2i1ial. #ar a3 2o0t aIAta4i de)o 3Al4i3e de neAtri. TratatAl de 7a1e @i li3ita 7e 09AtLla3eEi la 7ro7riAl lor 0i0te3 0olar. #ar da18 le dai na6a ta in2ernal8= 7roCaCil 18 0e 6or deEl8n4Ai din noA. O A3 @n4ele0 18 09AtLla3eEii 0Ant An 7o7or deo0eCit de onoraCil Di de eti1. Rat1L Norren 0e 1iA7i iar de oCraE. O OnoraCil= eti1= Cine@n4ele0. SAnt 2oarte 7otri6i4i 08 @n1Lei a2a1eri 1A ei= iar gagi1ile de ai1i 1Ano01 niDte trA1Ari tr8EnetM (i)a3 07A0= a3 o 0At8 de 7rieteni 09AtLla3eEi Di)i iACe01 7e to4i. #ar 1ei o 0At8 de 7rieteni ai 3ei aA= 7roCaCil= 6reo 3ie de 1o7ii. Oa3enii 8Dtia 0e @n3Al4e01= a0ta)i 7roCle3a= TA2= a01Alt8)l 7e Rat1LM SAnt niDte 6ie4oDi. OKntr)ade68r... i 1e @n0ea3n8 6ieCo0= da18)3i 7er3ite4i 08 @ntreCF O >ie4oDi= re7et8 ner8Cd8tor Norren. Antientro7iDti= adoratori ai 1o7iilor= 6eneratori ai 07iralei= C8l81itori @n CaEinAl 1A gene. &anati1i religioDi= TA22er. (i1ni4i religioDi. Ar 2i 07A0 3ai 3Alte= dar 0teRardAl a78rA din noA 1A li0ta 1A C8AtAri @n inter6alAl dintre rJndAri. Norren 0e aDeE8 @na7oi 7e 01aAn. .a6iland TA2 ridi18 An deget lAng= 7entrA a atrage aten4ia 0teRardAlAi. O >8 rog= aD dori @n18 An re1i7ientM

#A78 a1eea= r83a0e gLe3Ait= t81At= tot re0tAl 18l8toriei= 0orCind gJnditor din Cere. TollH MAne 7lAtea @n a7arta3entAl ei deEordonat= CJnd Di gJndind. Un 7erete al 1a3erei era al18tAit dintr)An 6ideoe1ran i3en0= de Da0e 3etri 7e trei. Kn 3od oCiDnAit= TollH @l regla 08)i arate 7ei0aIe. Ki 7l81ea e2e1tAl 7rodA0 de o 2erea0tr8 7rin 1are 0e E8reaA 3An4ii @nal4i= r81oroDi= de 7e SGrH3ir= 0aA 1anioanele A01ate de 7e >andeen= 1A rJAri iA4i= 1A a78)alC8= 0aA lA3inile oraDelor ne02JrDite de 7e S9AtLla3 1e 0e @37r8DtiaA @n noa7te= 0aA tArnAl argintiA 0tr8lA1itor= CaEa a01en0orAlAi 1e Ar1a tot 3ai 0A0 @n 1erAl @ntAne1at= 28r8 lAn8= 3Alt dea0A7ra lo1Ain4elor @nalte de 7atrA Gai. #ar @n noa7tea a1eea= 7e 7erete 0e 6edea An 7ei0aI 1o03i1= 7e 1are 0e 1ontAra 3aie0tAoEitatea 0oCr8= 3etali18= a na6ei 0telare i3en0e nA3ite Ar1a. CLiar An e1ran 3are 1a al ei ) An a6antaI al 2An14iei de 1o3andant de 7ort) nA 7Atea ar8ta @n @ntregi3e di3en0iAnile ade68rate ale na6ei. Iar lA1rArile re7reEentate de ea ) 07eran48= a3enin4are ) eraA in1o3en0AraCil 3ai 3ari de1Jt Ar1a. TollH MAne aAEi CJEJitAl in0tala4iei de 1o3Ani1are. Cal1AlatorAl n)ar 2i deranIat)o da18 n)ar 2i 2o0t 6orCa de leg8tAra 7e 1are o aDte7ta. Stelele 0e 0tin0er8= Ar1a 0e diEol68= 6ideoe1ranAl 2A a1o7erit de 1Alori li1Lide= 1are 0e 0taCiliEar8= ar8tJnd 2igAra 7ri3AlAi 1on0ilier= $o0en Rael= 1ondA18torAl 3aIorit84ii din @naltAl Con0iliA Planetar. O Co3andant de 7ort MAne= o 0alAt8 el. A37li2i1area ne3iloa08 a i3aginii de 18tre a7arat ar8ta @n1ordarea gJtAlAi 08A lAng= 1ontra1tarea CAEelor 0ale 0AC4iri= 01li7irea dAr8 din o1Lii 187rAi. >Jr2Al 1a7AlAi Co3Cat= 1Lel= 2A0e0e 7Adrat= dar @n1e7A0e 08 tran07ire. O Con0ilier Rael= r807An0e ea. K3i 7are Cine 18 3)ai 18Atat. Te)ai Aitat 7e ra7oarteF O #a. Con6orCirea e 7roteIat8F O :ine@n4ele0. >orCeDte 28r8 tea38. :8rCatAl o2t8. #e An de1eniA= $o0en Rael re7reEenta o 7er0oan8 0taCil8 @n 7oliti1a 7lanetar8. A78rA0e 7ri3a oar8 la Dtiri 1Jnd 2A0e0e nA3it 1on0ilier 7entrA r8ECoi= a7oi 1Jnd aIAn0e0e 1on0ilier 7entrA agri1AltAr8. #e 7atrA ani 0tandard= era 1ondA18torAl 2a14iAnii 3aIoritare din 1on0iliA ) teLno1ra4ii ) de1i= i37li1it= 0ingArAl o3 7Aterni1 de 7e S9AtLla3. PAterea @l 281ea 08 arate C8trJn= dAr Di oCo0it. TollH MAne nA)l 68EA0e ni1iodat8 @ntr)An a0e3enea Lal. O EDti 0igAr8 de dateF E1Li7a ta n)a greDitF NA)i ne6oie 08)4i 07An 18)i 6orCa de An lA1rA 7rea i37ortant 7entrA a 2a1e 6reo eroareM CLiar e o na68 de ger3inare a CIEF O CLiar= r807An0e TollH MAne. CLe0tia nenoro1it8 e 0tri1at8= ne@ntre4inAt8= dar @n18 2An14ional8 ) 3ai 3Alt 0aA 3ai 7A4in ) iar CiCliote1a de 1elAle a r83a0 inta1t8. A3 6eri2i1at. Rael @Di tre1A degetele lAngi= Coante= 7rin 78rAl alC= rar. O Ar treCAi 08 IACileE= 7re0A7An... CJnd 0e 6a ter3ina= 38 6oi 2a1e la Dtiri 18 IACileE... #ar a1A3 38 gJnde01 doar la 7eri1ole. A3 a6At o Dedin48 de 1on0iliA. Se1ret8. NA 7Ate3 ri01a 08 deE68lAi3 7rea 3Alte 7Jn8 nA 0e ter3in8 toat8 7o6e0tea a0ta. Con0iliAl a 2o0t de a1ord )teLno1ra4ii= eB7an0ioniDtii= EeroiDtii= 7artidAl Ci0eri1ii= 2a14iAnile 3argi) nale. N)a3 68EAt ni1iodat8 o a0e3enea Anani3itate= @n to4i anii de 1Jnd lA1reE= rJ0e el. Co3andant de 7ort MAne= treCAie 08 a6e3 na6a a0taM TollH MAne Dtia 18 a6ea 08 0e aIAng8 ai1i. &A0e0e 1o3andant de 7ort atJta 6re3e= aDa 18 @n4elegea 7oliti1a 0o1iet84ii de 7e 7lanet8. S9AtLla3 0e a2la0e @ntr)o 1riE8 ne02JrDit8= tot

ti37Al 6ie4ii ei. O O 08 @n1er1 0)o 1A378r= r807An0e ea. Knainte 08 ni3erea018 7e0te Ar18= a1e0t .a6iland TA2 a 2o0t= ini4ial= An negA0tor inde7endent. E1Li7a 3ea i)a g80it 6e1Lea na68 7e 7Antea de a1o0tare= @ntr)An Lal 28r8 Lal. NegA0torii 0Ant niDte 1analii la1o3e. To4i. 0ta)i @n a6antaIAl no0trA. O O2er8)i 1Jt 6rea= Ei0e $o0en Rael. Ai @n4ele0= 1o3andant de 7ortF #i07Ai de CAget neli3itatM O A3 @n4ele0= o2t8 TollH MAne= Dtiind 18 treCAie 08 7An8 o @ntreCare. i da18 nA 6rea 08 6Jnd8F O Ar 2i o 0itAa4ie di2i1il8= 3or38i Rael= eEitJnd. TreCAie 08 6Jnd8. Un re2AE ar @n0e3na o tragedie. NA 7entrA indi6id= 1i 7entrA noi. O i da18 nA 6rea 08 6Jnd8F re7et8 TollH MAne. TreCAie 08 1Ano01 alternati6ele. O TreCAie 08 a6e3 na6a= @i eB7li18 Rael. #a18 a1e0t TA2 0e do6edeDte a 2i nereEonaCil= nA ne r83Jne de1Jt o 0ingAr8 0olA4ie. KnaltAl Con0iliA @Di 6a eBer1ita dre7tAl 0A6eran a0A7ra 7ro7riet84ilor Di o 6a 1on2i01a. O3Al 6a 7ri3i o 1o37en0a4ie= Cine@n4ele0. O &ir)ar 08 2ieM >rei 08)i lA83 na6a 1A 2or4aM O NA. TotAl 6a 2i legal= a3 6eri2i1at. Kn 0tare de ne1e0itate= 7entrA Cinele 1elor 3Al4i= dre7tAl la 7ro7rietate 7oate 2i anAlat. O Ce naiCa= a0ta @n0ea3n8 na4ionaliEare= $o0enM A6eai 3ai 3Alt CAn 0i34 1Jnd erai ai1i= 0A0. Ce 4i)aA 281At a1oloF :8rCatAl 0e 0trJ3C8 Di= 7entrA o 1li78= 0e38n8 din noA An 7i1 1A tJn8rAl 1are lA1ra0e al8tAri de ea An an= 7e 6re3ea 1Jnd ea era adIAn1tAl 1o3andantAlAi de 7ort= iar el al treilea a0i0tent al ad3ini0tratorAlAi 7entrA 1o3er4 inter0telar. A7oi 01AtAr8 din 1a7= iar 7oliti1ianAl C8trJn= oCo0it= rea78rA. O NA)3i 7la1e= 3ai18= dar a3 de ale0F A3 68EAt eBtra7ol8rile. &oa3ete @n 3a08 @n doA8Ee1i Di Da7te de ani= da18 nA a7are 6reo de01o7erire Dtiin4i2i18 e7o1al8= iar aDa 1e6a nA 0e @ntre6ede. Knainte de a aIAnge la a0ta= eB7an0ioniDtii 6or re1JDtiga 7Aterea Di= 7roCaCil= 6a iECA1ni r8ECoiAl. Ori1A3= 6or 3Ari 3iliarde. In 2a4a Anei a0e3enea 1ala3it84i= 1Jt 6aloreaE8 dre7tArile AnAi 0ingAr o3F O NA te 1ontraEi1= $o0en= deDi eBi0t8 Anii 1are ar 2a1e)o= Dtii 7rea Cine. #ar 08 l8083 a0ta. >rei 08 2ii An o3 7ra1ti1 ) atAn1i 08)4i 07An niDte a2Ari0ite de 1Le0tii 7ra1ti1e la 1are 08 te gJndeDti. CLiar da18 6o3 1A378ra legal na6a de la TA2= 6o3 a6ea ne1aEAri 1A >andeen= SGrH3ir Di 1A 1eilal4i alia4i= deDi 38 @ndoie01 18 6or 2a1e 1e6a. #ar da18 o 6o3 lAa 1A 2or4a= 1oordonatele 0e 6or 01Li3Ca= 6o3 aIAnge @n 1A totAl alt8 7arte )@ntr)An lo1 di2i1il. Poate alia4ii 6or 0A04ine 18)i 6orCa de 7iraterie= 6or 1on0idera Ar1a dre7t na68 3ilitar8 ) 1eea 1e Di e0te= de 2a7t= @n e0en48= din1olo de 2a7tAl 18 re7reEint8 o 3inAne a lA3ii ) 6or 0A04ine 18 a3 @n18l1at tratatAl Di ne 6or ata1a iar. O >oi di01Ata 7er0onal 1A a3Ca0adorii lor= 28g8dAi 28r8 6lag8 $o0en Rael. O 08)i a0igAr 18= atJt ti37 1Jt teLno1ra4ii 0Ant la 7Atere= 7rogra3Al de 1oloniEare nA 6a 2i relAat. O i)4i 6or da 1reEare @n CaEa 1A6JntAlAi t8A a38rJtF Se 6or @n1inge al naiCii de tareM Po4i 08 le garanteEi 18 teLno1ra4ii nA 6or 7ierde 7Aterea ni1iodat8= 18 nA 6or treCAi 08 trateEe 6reodat8 1A eB7an0ioniDtiiF CA3 o 08 2a1i a0taF Ai de gJnd 08 2olo0eDti Ar1a 7entrA a in0taAra o di1tatAr8 Cine6oitoareF Con0ilierAl 0trJn0e din CAEe= iar 1ea2a lAi lAng8 0e @nroDi. O M8 1AnoDti 2oarte CineM SAnt de a1ord= eBi0t8 7eri1ole. Na6a re7reEint8 o 7Atere 3ilitar8 2or3idaCil8. S8 nA Ait83 a0taM #a18 alia4ii 0e 6or 3oCiliEa @37otri6a

noa0tr8= noi 6o3 a6ea toate atAArileM O AiAreaM TreCAie 0)o re7ar83 Di 0)o 1AnoaDte3. TeLnologia 2olo0it8 a 2o0t Aitat8 de o 3ie de ani. >o3 0tAdia lAni de Eile= @nainte de a 2i @n 0tare 08 2olo0i3 1Le0tia a0ta Cle0te3at8M #a18 6o3 a6ea o1aEiaM Ar3ata 6andeen8 6a 0o0i @n 1Jte6a 087t83Jni= Di ni1i 1eilal4i nA 6or @ntJrEia 7rea 3Alt. O NA te 7ri6eDte 7e tine= 1o3andant de 7ortM o re7eEi 01Art $o0en Rael. KnaltAl Con0iliA a analiEat 1A aten4ie 0olA4ia. O NA te 2olo0i de 2An14ie 1Jnd di01A4i 1A 3ine= $o0enM K4i a3inteDti de 6re3ea 1Jnd te)ai @3C8tat 1A nar1oarE8toare Di ai 6rAt 08 ieDi a2ar8= 08 6eEi 1Jt de re7ede 0e 1ri0taliEeaE8 Arina @n 07a4iAl 1o03i1F EA a3 2o0t a1eea 1are 4i)a3 eB7li1at 18 o 08)4i degere 2ArtAnAl= 0ti3ate 7ri3 1on0ilierM #e0tA78)4i Are1Lile a38rJte Di a01Alt8)38M Poate 18 r8ECoiAl nA 38 7ri6eDte= dar nego4Al da. PortAl e0te= 7entrA noi= 1alea 6ie4ii. I37ort83 treiEe1i la 0At8 din 1aloriile noa0tre 7ri3e... O TreiEe1i Di 7atrA= o 1ore1t8 Rael. O TreiEe1i Di 7atrA= 2A de a1ord TollH MAne. Iar 1i2ra 6a 1reDte= Dti3 a3Jndoi. Pl8ti3 Lrana 1A 7ri1e7erea noa0tr8 teLni18 ) CAnAri 7rodA0e Di 7ro2itAri ale 7ortAlAi. Kntre4ine3= re7ar83 Di 1on0trAi3 3ai 3Alte na6e de1Jt 1elelalte 7atrA 7lanete din 0e1tor= Di Dtii de 1eF PentrA 18)3i 1LinAi gJng8niile a38rJte 08 0e a0igAre 18 0Ante3 1ei 3ai CAni. CLiar TA2 a re1Ano01At a0ta. A 6enit ai1i 08)Di 2a18 re7ara4iile deoare1e a6e3 o re7Ata4ie ) re7Ata4ia de a 2i eti1i= 1in0ti4i= 1ore14i Di 1o37eten4i teLni1. Ce 0e 6a @ntJ37la 1A re7Ata4ia noa0tr8= da18 6o3 1on2i01a na6a aia a38rJt8F CJ4i negA0tori @Di 6or 3ai adA1e na6ele lor la re7arat= da18 noi 1on0ider83 18 a6e3 dre7tAl 08 @nL8483 ori1e ne 7la1eF Ce 0e 6a @ntJ37la 1A 7ortAl 3eA a2Ari0itF O SigAr 18 6a 7rodA1e An e2e1t ne2a6oraCil= ad3i0e $o0en Rael. TollH MAne 01oa0e An 0Anet 6Algar. O E1ono3ia noa0tr8 6a 2i di0trA08M 0e @n18784Jn8 ea. Rael tran07ira din greA= 7i18tArile 01ArgJndA)i)0e 7e 2rAntea lat8= Coltit8. Le Dter0e 1A Cati0ta. O AtAn1i= ai griI8 08 nA 0e @ntJ37le a0ta= 1o3andant de 7ort MAneM >eEi 08 nA aIAnge3 la aDa 1e6aM O CA3F O CA378r8 Ar1aM K4i deleg aAtoritate de7lin8= din 3o3ent 1e @n4elegi 0itAa4ia atJt de Cine. &8)I 7e indi6idAl 8la= TA2= 08 2ie reEonaCil. Re07on0aCilitatea @4i a7ar4ine. A7oi 1on0ilierAl d8dA din 1a7= iar e1ranAl 0e @ntAne18. Pe S9AtLla3= .a6iland TA2 281A 7e tAri0tAl. NA 0e 7Atea nega 18 7laneta era i37re0ionant8= @n 2elAl ei. Kn ti37Al anilor de negA0torie= 1Jnd 4o78ia din 0tea @n 0tea= 1A CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= .a6iland TA2 6iEita0e 3ai 3Alte 7lanete de1Jt 4inea 3inte= dar nA 1redea 18 a6ea 08 Aite 7rea 1ArJnd S9AtLla3. >8EA0e An 3are nA38r de 7ei0aIe 1e)4i t8iaA r80A2larea5 tArnArile din 1ri0tal de 7e A6alon= 7JnEele 1ereDti de 7e Ara1Lne= 38rile @n6olCArate de 7e >e1LiAl Po0eidon Di 3An4ii de CaEalt negrA de 7e Clegg. S9AtLla3 al18tAia An oraD ) 6e1Lile denA3iri @n0e3naA a1A3 1artiere 0aA 0ACArCii= lo1alit84ile de alt8dat8 AnindA)0e= 1A 0e1ole @n Ar38= @ntr)An 3egalo7oli0 ) 1are ri6aliEa 1A ori1are din 3inAnile a1elea. TA2 a6ea oare1are 0l8Ci1iAne 7entrA 1l8dirile @nalte ) 1a atare= 7ri6i0e 7ei0aIAl 1itadin= @n

ti37Al Eilei Di noa7tea= de 7e 7lat2or3ele de oC0er6are a2late la @n8l4i3ea de An Gilo3etrA= doi= 1in1i= noA8. Ori1Jt Ar1a= lA3inile 0e @ntindeaA tot 3ai 3Alt= a1o7erind 0olAl la ne02JrDit= @n toate dire14iile= 28r8 ni1i o @ntrerA7ere 6iEiCil8. Cl8diri @nde0ate Di 28r8 1ara1teri0ti1i= de 7atrAEe1i= 1in1iEe1i de etaIe= 0t8teaA @ngr838dite Ana @n alta= @n A3Cra 6eDni18 a tArnArilor 1A oglinEi= 1are 0e @n8l4aA @n IAr= aC0orCind 0oarele. EtaIe noi 2A0e0er8 1on0trAite dea0A7ra altora 6e1Li= 1are Di ele= la rJndAl lor= 0e reEe3aA de altele. TrotAare rAlante 0e @n1rA1iDaA Di r80@n1rA1iDaA= @n 3odele de)o 1o37li1a4ie laCirinti18. Kn 0ACteran 0e a2la o re4ea de drA3Ari i3en0e= @n 1are trenArile 7neA3ati1e Di 1a70Alele 1A 38r2Ari goneaA @n @ntAneri1 1A 0Ate de Gai 7e or8= iar 0AC drA3Ari 0e g80eaA te3elii Di 0ACte3elii= tAnele= 18i 0ACterane= lo1Ari de 7ro3enad8= in0tala4ii 1o03i1e= An @ntreg oraD 1are 0e 1A2Anda @n adJn1= 7e 1Jt 0e ridi1a @n 0A0 rAda lAi 1A oglinEi. TA2 68EA0e lA3inile 3egalo7oli0AlAi de 7e Ar18= de 7e orCit8. OraDAl 0e @ntindea 7e o IA38tate de 1ontinent. #e Io0= 78rea a 2i 0A2i1ient de 3are 7entrA a a1o7eri o galaBie. Mai eBi0taA Di alte 1ontinente. i @n ele 0tr8lA1eaA noa7tea lA3inile 1i6iliEa4iei. Marea de lA3ini nA a6ea @n ea in0Ale de @ntAneri1. S9AtLla3eEii nA iro0eaA 07a4iAl 7entrA 1Le0tii de lAB= 7re1A3 7ar1Arile. TA2 nA)i deEa7roCa) 1on0idera0e @ntotdeaAna 7ar1Arile o in0titA4ie 7er6er08= a6Jnd @ndeo0eCi 3enirea de a a3inti A3anit84ii 1i6iliEate 1e 6ia48 1rAd8= 1rAnt8 Di in1on2ortaCil8 ar 2i a6At da18 ar 2i 2o0t oCligat8 08 tr8ia018 @n natAr8. Kn 7eregrin8rile 0ale= .a6iland TA2 te0ta0e o 3are 6arietate de 1AltAri= Di n)o 1on0idera 7e 1ea de ai1i in2erioar8 altora. S9AtLla3 re7reEenta o lA3e a di6er0it84ii= a 7o0iCilit84ilor a3e4itoare= a Cog84iei 1e do6edea atJt 6italitate= 1Jt Di de1aden48. O lA3e 1o03o7olit8= ra1ordat8 la o re4ea 1e lega 0telele= CA1ArJndA)0e @n 6oie de 3AEi1a= dra3ele Di 0enEoriA3Arile i37ortate de 7e alte 7lanete= 2olo0ind a1eDti 0ti3Alatori ne@n1etat= 7entrA a tran02or3a Di 3odi2i1a 28r8 02JrDit= 7ro7ria)i 3atri1e 1AltAral8. OraDAl o2erea 3ai 3Alte 0oiAri de di0tra14ii= de 2elAri 3ai 6ariate de1Jt 68EA0e TA2 7Jn8 atAn1i @n alte lo1Ari ) 0A2i1iente 7o0iCilit84i de a 4ine o1A7at An tAri0t ti37 de 3ai 3Al4i ani 0tandard= da18 ar 2i dorit 08 le gA0te 7e toate. Kn ti37Al anilor de 18l8torie= .a6iland TA2 68EA0e 6r8Iitoriile Dtiin4ei Di teLnologiei a6an0ate din A6alon= NeRLol3e= ToCer)@n)>oal= >e1LiAl Po0eidon= :aldAr= Ara1Lne Di de 7e alte 7lanete a2late 7e 1Al3ea 7rogre0AlAi A3an. TeLnologia eBi0tent8 ai1i de3on0tra 18 S9AtLla3 le egala 7e 1ele 3ai a6an0ate dintre ele. A01en0orAl orCital 1on0titAia= @n 0ine= o i07ra68 i37re0ionant8. Se C8nAia 18 >e1LiAl P83Jnt ar 2i ridi1at a0e3enea 1on0trA14ii @n anti1Litate= @nainte de Pr8CADire ) 0e 7are 18 Di NeRLol3e 1l8di0e AnAl= 1are 0e d8rJ3a0e @n08 @n ti37Al r8ECoiAlAi= Kn tot 1aEAl= TA2 nA 68EA0e ni18ieri An a0e3enea arte2a1t 1olo0al= ni1i 381ar 7e A6alon= Ande a0t2el de a01en0oare 2A0e0er8 0tAdiate Di re07in0e din 3oti6e e1ono3i1e. Iar trotAarele rAlante= trenArile 7neA3ati1e= 2aCri1ile= toate eraA 3oderne Di e2i1iente. CLiar Di gA6ernAl 78rea 18 lA1reaE8. S9AtLla3 era o lA3e 3ira1Aloa08. .a6iland TA2 o 0tAdie= 18l8torind 7rin ea= @n1er1JndA)i 3inAnile ti37 de trei Eile= @nainte de a 0e @ntoar1e @n dor3itorAl 3i1= aglo3erat= de 7ri3a 1ategorie= a2lat la etaIAl Da7teEe1i Di noA8 al AnAi Lotel tArn. AIAn0 a1olo= 1Le38 re1e74ionerAl Di)l anAn485 O #ore01 08 lAa4i 380Arile ne1e0are 7entrA a 38 @ntoar1e i3ediat 7e na68. A7oi 0e aDeE8 7e 3arginea 7atAlAi @ngA0t= 7e 1are)l tr80e0e din 7erete= 01aAnele 2iind in0A7ortaCil de 3i1i. KDi @n1rA1iD8 3Jinile 3ari= alCe= 7e CArt8. Re1e74ionerAl= An C8rCat 0AC4irel= 1e aCia)i aIAngea lAi TA2 7Jn8 la 3iIlo1= r83a0e 7er7leB.

O Kn4ele0e0e3 18 6e4i r83Jne @n18 Ee1e Eile... O Core1t. #ar natAra 7lanArilor e a1eea de a 2i 01Li3Cate. #ore01 08 38 @ntor1 7e orCit8 de @ndat8 1e 6a 2i 7o0iCil. >)aD 2i re1Ano018tor da18 6)a4i o1A7a de 7reg8tiri= do3nAle. O SAnt 3Alte lA1rAri 7e 1are nA le)a4i 68EAt @n18M O Kntr)ade68r. Con0ider @n08 18 atJt 1Jt a3 68EAt= ori1Jt de 3i18 ar 2i 2o0t 7artea din @ntreg= a 2o0t 3ai 3Alt de1Jt 0A2i1ient. O NA 68 7la1e S9AtLla3)AlF O SA2er8 de An eB1e0 de 09AtLla3eEi= r807An0e .a6iland TA2. Mai 7ot 2i 3en4ionate Di alte 7An1te 0laCe. .rana e 1ata0tro2al8= @n 1ea 3ai 3are 7arte re1o37A08 1Li3i1= de oCi1ei 28r8 gA0t= de)o teBtAr8 ne7l81At8 68EAlAi= 7lin8 de 1Alori neoCiDnAite= neliniDtitoare. Mai 3Alt= 7or4iile 0Ant ne1ore07AnE8toare. >oi 2i atJt de te3erar 7entrA a 3en4iona 7reEen4a 1ontinA8= deranIant8= a AnAi 3are nA38r de re7orteri de la 1analele de Dtiri. A3 @n684at 08)i re1Ano01 dA78 1a3erele 3Alti2o1ale 7e 1are le 7oart8 @n 1entrAl 2rAn4ii= 1a 7e An al treilea o1Li. Poate i)a4i oC0er6at 1ol18ind 7rin 6e0tiCAlAl= 0enEoriA3Al Di re0taArantAl dA3nea6oa0tr8. #A78 o e0ti3are gro0olan8= a1olo 0Ant 6reo doA8Ee1i. O SAnte4i o 1eleCritate= o 2igAr8 7ACli18. Oa3enii de 7e S9AtLla3 0e intere0eaE8 de 7er0oana dA3nea6oa0tr8. SigAr= da18 nA dorea4i 08 a1orda4i inter6iAri= n)ar 2i @ndr8Enit 08 inter6in8 @n inti3itatea dA3nea6oa0tr8. Eti1a 7ro2e0ional8... O &8r8 @ndoial8 18 ar 2i 2o0t re07e1tat8 ad littera3= @i ter3in8 2raEa .a6iland TA2. Re1Ano01 18 0)aA 4inAt la di0tan48. CA toate a0tea= @n 2ie1are 0ear8 1Jnd 3)a3 @ntor0 @n a1ea0t8 1a3er8 in0A2i1ient de 3are Di a3 a11e0at Dtirile= a3 2o0t @ntJ37inat de 01ene 1A 3ine @n0A3i 7ri6ind oraDAl= 3Jn1Jnd Lran8 7re1A3 1aA1iA1Al= 28r8 gA0t= 6iEitJnd di2erite atra14ii tAri0ti1e teatrale Di intrJnd @n grA7Arile 0anitare. >anitatea e AnAl dintre 3arile 3ele de2e1te= 38rtAri0e01= dar 2ar3e1Al notoriet84ii a di078rAt iAte. Mai 3Alt= Anele AngLiAri ale 1a3erelor aA 2o0t ne38gAlitoare @n eB1e0= iar A3orAl 1o3entatorilor 0)a a7ro7iat de Iignire. O E o 7roCle38 ADor de reEol6at. Ar 2i treCAit 08 6eni4i la 3ine 3ai de6re3e. PAte3 08 68 @n1Lirie3 An 01At 7entrA inti3itate. Se 7rinde la 1entAr8 Di da18 An re7orter 0e a7ro7ie la 3ai 7A4in de doA8Ee1i de 3etri= @i CrAiaE8 1el de)al treilea o1Li Di)i 7rodA1e o dArere de 1a7 1A37lit8. O Mai 7A4in ADor de reEol6at e0te li70a 1o37let8 a 6ie4ii ani3ale 7e 1are a3 re3ar1at)o= de1lar8 i37a0iCil TA2. O ParaEi4iF eB1la38 @ngroEit re1e74ionerAl. SAnte4i ne3Al4A3it 18 nA a6e3 7araEi4iF O NA toate ani3alele 0Ant 7araEi4i. Pe 3Alte 7lanete= 7808rile= 1Jinii Di alte 07e1ii aA 2o0t 780trate Di @ndr8gite. EA @n0A3i iACe01 7i0i1ile. O lA3e 1A ade68rat 1i6iliEat8 reEer68 An lo1 2elinelor= dar 0e 7are 18 7e S9AtLla3 7o7Ala4ia nA 2a1e di0tin14ie @ntre ele Di 78dA1Li 0aA 6ier3ii)roDii)de)7loaie. CJnd a3 281At aranIa3entele 7entrA 6iEita 3ea ai1i= 1o3andantAl de 7ort MAne 3)a a0igArat 18 e1Li7a 0a 6a a6ea griI8 de 7i0i1ile 3ele= iar eA i)a3 a11e7tat a0igAr8rile. #ar da18 ni1i An 09AtLla3eE n)a a6At o1aEia 08 @ntJlnea018 6reAn ani3al dintr)o 07e1ie di2erit8 de 1ea o3enea018= 1red 18 a3 3oti6e 08 7An la @ndoial8 1alitatea @ngriIirilor 7e 1are le 7ri3e01 @n 7reEent 7i0i1ile. O A6e3 ani3ale= 7rote0t8 re1e74ionerAl. A2ar8= @n Eonele agro2aCri1ilor. O 3Al4i3e de ani3ale= a3 68EAt @nregi0tr8ri... O Ni1i o @ndoial8 18 a6e4i. TotADi= o @nregi0trare 1A o 7i0i18 Di o 7i0i18 0Ant lA1rAri

oare1A3 di2erite Di ne1e0it8 trata3ent di2erit. :enEile 7ot 2i de7oEitate 7e An ra2t. Pi0i1ile nA. #ar a1e0tea 0Ant e1Li6o1Ari. ProCle3a 1rA1ial8= dA78 1A3 a3 3en4ionat 3ai @nainte= 1on0t8 @n nA38rAl 09AtLla3eEilor= nA @n 3anierele lor. Ai1i 0Ant 7rea 3Al4i oa3eni= do3nAleM A3 2o0t @ngLe0Ait @n 3od re7etat= @n ori1e o1aEie. Kn @ntre7rinderile 7entrA 3Jn1at= 3e0ele 0Ant 7rea a7ro7iate de alte 3e0e= 01aAnele 7rea 3i1i 7entrA talia 3ea= iar 0tr8inii 0e aDeaE8 Aneori lJng8 3ine Di 38 lo6e01 1A 1oatele= in0olent. S1aAnele din teatre Di 0enEoriA3Ari 0Ant @ngLe0Aite Di @ngA0te. TrotAarele 0Ant aglo3erate= 6e0tiCAlArile aglo3erate= trenArile aglo3erate ) 7e0te tot= oa3eni 1are 38 ating 28r8 aAtoriEa4ia 0aA 1on0i3483JntAl 3eA. Re1e74ionerAl etal8 An EJ3Cet 7ro2e0ional= 0tr8lA1itor. O OL= o3enireaM eB1la38 el= 0trJ3CJndA)0e elo16ent. Gloria S9AtLla3)AlAiM Ma0ele 1e 0e adAn8= o1eanele de 2igAri= 7arada ne02JrDit8= dra3a 6ie4iiM EBi0t8 1e6a 3ai @n6ior8tor 1a 2re1atAl A3erilor de An to6ar8D o3F O Poate 18 nA= r807An0e TA2= 1A o 6o1e ineB7re0i68. Cred @n08 18 3)a3 @n6iorat de0tAl. Mai 3Alt= 7er3ite4i)3i 08 68 atrag aten4ia 18 09AtLla3eEAl 3ediA e 7rea 01And 7entrA a 0e 2re1a de A38rAl 3eA= de a1eea a 2o0t oCligat 08 0e 3Al4A3ea018 a 0e 2re1a de Cra4ele= 7i1ioarele 0aA CArta 3ea. !J3CetAl re1e74ionerAlAi di078rA. O A6e4i o atitAdine greDit8= do3nAle. PentrA a a7re1ia 7e de7lin 7laneta noa0tr8 treCAie 08 @n684a4i 0)o 6ede4i 7rin o1Lii 09AtLla3eEilor. O NA dore01 08 3erg @n genAn1Li. O SAnte4i 1A36a anti)6ia48F O CA ade68rat nA= r807An0e .a6iland TA2. >ia4a e0te in2init 7re2eraCil8 alternati6elor 0ale. #ar= dA78 eB7erien4a 3ea= toate lA1rArile CAne 7ot 2i dA0e la eBtre3. A1e0ta 7are a 2i 1aEAl S9AtLla3)AlAi= Ei0e TA2 Di ridi18 An deget= 1erJnd t81ere= @nainte 1a re1e74ionerAl 08 a7A1e 08)i r807And8. A3 deE6oltat @ndeo0eCi An 0oi de anti7atie= 28r8 @ndoial8 7rea Eorit8 Di neIA0ti2i1at8= 2a48 de Anele 07e1i3ene iEolate ale 2or3elor de 6ia48 7e 1are le)a3 @ntJlnit din @ntJ37lare @n 18l8toriile 3ele. CJte6a Di)aA eB7ri3at de01Li0 o0tilitatea= adre0JndA)3i e7itete e6ident @nIo0itoare re2eritoare la di3en0iAnile Di 3a0a 3ea. O Regret= 07A0e re1e74ionerAl= roDind= dar 0Ante4i... a37lA= iar 7entrA An 09AtLla3eE e0te ina11e7taCil 0o1ial 08 2ie... 0A7ra7onderal. OGreAtatea= do3nAle= de7inde @n @ntregi3e de gra6ita4ie= de a1eea re7reEint8 o no4iAne 2oarte 3aleaCil8. Mai 3Alt= nA)0 dorni1 08 68 a1ord aAtoritatea de a 1on0idera greAtatea 3ea 7rea 3are= 7rea 3i18 0aA nor3al8= a1e0tea 2iind 1riterii 0ACie1ti6e. E0teti1a 6ariaE8 de la 7lanet8 la 7lanet8= 1a Di genoti7Arile 0aA 7redi07oEi4iile ereditare. SAnt 0ati0281At de 3a0a 3ea a1tAal8= do3nAle. S8 ne @ntoar1e3 @n08 la oile noa0tre. #ore01 08 @n1Lei 0eIArAl i3ediat. O &oarte Cine. >8 6oi reEer6a An lo1 @n 7ri3Al tren 7neA3ati1 de 3Jine di3inea48. O O 0olA4ie ne0ati02818toare. AD 7re2era 08 7le1 i3ediat. A3 eBa3inat li0tele Di a3 de01o7erit 18 eBi0t8 An tren 7e0te trei ore 0tandard. O E 7lin= 3JrJi re1e74ionerAl. N)aA r83a0 de1Jt lo1Ari la 1la0a a doAa 0aA a treia. O >oi reEi0ta 1Jt de Cine 6oi 7Atea. &8r8 @ndoial8 18 a780area 7Aterni18 a AnAi nA38r atJt de 3are de oa3eni 38 6a l80a @n6igorat Di 3ai CAn= 1Jnd 6oi 78r80i trenAl. TollH MAne 7lAtea @n 3iIlo1Al CiroAlAi ei= @n 7oEi4ia lotA0AlAi= AitJndA)0e @n Io0

07re .a6iland TA2. A6ea An 01aAn 07e1ial 7entrA 3ADte Di 6ier3i)de)0ol= neoCiDnAi4i 1A i37onderaCilitatea. Un 01aAn 3ai degraC8 in1on2ortaCil= dar 7rin0 Edra68n de 7odea Di e1Li7at 1A An LarnaDa3ent)7la08= 7entrA a)Di 4ine o1A7antAl lo1AlAi. TA2 0e @37in0e0e 7Jn8 la el 1A o de3nitate greoaie Di 0e lega0e 0trJn0= iar ea lAa0e o 7oEi4ie 1o3od8 @n 2a4a lAi= la ni6elAl 1a7AlAi 08A. TollH MAne @Di i3agina 18 a1e0t lA1rA @i o2erea An oare1are a6antaI 70iLologi1. O Co3andant de 7ort MAne= 07A0e TA2 78rJnd eBtre3 de 7A4in a2e1tat de 7oEi4ia lAi in2erioar8= 7rote0teE. Kn4eleg 18 a1e0te re2eriri re7etate la 7er0oana 3ea 1a 3A018 re7reEint8 o 3ani2e0tare a diale1tAlAi lo1al= 7lin de 1Aloare= 28r8 a i37li1a inten4ii in0Alt8toare. #ar nA 7ot 08 nA 0i3t o oare1are Iignire @n Ar3a a1e0tei @n1er18ri e6idente de... 08)i Ei1e3 de a)3i 03Alge ari7ile. TollH MAne rJnIi @n Io0= 07re el. O Regret= TA2. Pre4Al no0trA e 2er3. O Kntr)ade68r... &er3. Intere0ant 1A6Jnt. #a18 n)aD 2i 1onDtient 18 38 a2lA @n 7reEen4a AnAi 7er0onaI 1a dA3nea6oa0tr8= de3n de 0ti38 Di nedorni1 08 Iignea018= aD 0Agera 18 2er3itatea 0e a7ro7ie de rigiditate. Polite4ea 38 @37iedi18 08 r81ne01 de1lara4ii de07re l81o3ie= a6ari4ie Di 7iraterie @n 07a4iAl 1o03i1= 7entrA a)3i Ar38ri 4elAl @n a1e0te nego1ieri 07inoa0e. SAClinieE= totADi= 18 0A3a de 1in1iEe1i de 3ilioane de 0tandarEi e de 1Jte6a ori 3ai 3are de1Jt 7rodA0Al 7lanetar CrAt al 3Altor lA3i. O LA3i 3i1i= iar ai1i e 3Alt de lA1rA. Ai o na68 a2Ari0it de 3are. TA2 r83a0e 0enin. O A11e7t ideea 18 Ar1a e0te o na68 @ntin08= dar 1red 18 a0ta are 7A4in8 i37ortan48. #oar da18 nA oCiDnAi4i 08 taBa4i 7e 3etrA 78trat= nA 7e or8 de lA1rA. TollH MAne rJ0e5 O Ai1i nA)i 6orCa de a 3onta 1Jte6a inele)7Al0atorii 7e An 1argoCot 6e1Li= 0aA de a)i re7rogra3a 7ilotAl aAto3at. #i01At83 de07re 3ii de ore de lA1rA= 1A trei e1Li7e de 78ienIenei @n trei 01Li3CAri= de07re 3An18 Edra68n8 @n 0i0te3 1A 1ei 3ai CAni 1iCerteLi 7e 1are)i a6e3= de07re 2aCri1area la 1o3and8 a Anor 7ie0e 1are nA 0e 3ai 7rodA1 de 0Ate de ani. Iar 80ta)i doar @n1e7AtAl. TreCAie 08 0tAdie3 3AEeAl 8la Cle0te3at al t8A @nainte de a)l de02a1e @n CA184i= alt2el n)o 08 reADi3 08)l 3ai 3ont83 la lo1. SAnte3 oCliga4i 08 3o3i3 07e1ialiDti de 7e 7lanet8 08 Ar1e 1A a01en0orAl ai1i= 7oate 1Liar 08 ia08 din 7JnE8. CLe0tia a0ta)i lAng8 de treiEe1i de Gilo3etriM NA 7o4i 0)o adA1i @n 7JnE8. TreCAie 08 1on0trAi3 An do1 07e1ial @n IArAl ei= iar 7entrA a0ta a6e3 ne6oie de dane 7e 1are le)a3 2i 2olo0it 7entrA trei 0Ate de na6e oCiDnAite. NA 6rei 08 Dtii 1Jt 6a 1o0ta= TA2F @ntreC8 ea Di ta0t8 1e6a la 1al1AlatorAl de la @n1LeietAr8= a7oi d8dA din 1a7. #a18 r83Ji ai1i o lAn8 lo1al8= o e0ti3are 1A ade68rat o7ti3i0t8= nA3ai @n1Lirierea do1AlAi 1o0t8 a7roa7e An 3ilion. Kn Canii t8i= 3ai 3Alt de trei 0Ate de 3ii de 0tandarEi. O Kntr)ade68r... 281A .a6iland TA2. TollH MAne d8dA 3Jinile @n l8tAri= @ntr)An ge0t de ne7Atin48. O EDti liCer 08)4i reEol6i treaCa @n alt8 7arte= da18 nA)4i 7la1e 7re4Al no0trA. O SAge0tia nA)i 7ra1ti18. #in ne2eri1ire= ori1Jt de 0i37le 0Ant 1erin4ele 3ele= 0e 7are 18 doar o 3Jn8 de 7lanete aA 1a7a1itatea de a le reEol6a ) o tri0t8 1on0tatare 7ri6ind 0tarea 7reEent8 a @nde3Jn8rii teLni1e a o3enirii. O #oar o 3Jn8F rJnIi TollH MAne. Poate a3 2iBat 7rea Io0 7re4Al 0er6i1iilor noa0tre...

O #oa3n8= 1A 0igAran48 18 nA 6e4i 2i atJt de groCian8 1a 08 7ro2ita4i de 2ran1Le4ea 3ea nai68M O NA. #A78 1A3 a3 07A0= 7re4Al no0trA e 2er3. O Se 7are 18 a3 aIAn0 @ntr)An ne7l81At Di 07ino0 i37a0. #A3nea6oa0tr8 a4i 0taCilit An 7re4. EA= din ne2eri1ire= nA)l 7ot 7l8ti. O N)aD 2i gLi1it. K3i @n1Li7Ai0e3 18= di07AnJnd de o a0e3enea na68= ai de0tAle 1alorii de ar0. O M8 6oi dedi1a Anei 1ariere lA1rati6e @n do3eniAl ingineriei e1ologi1e= 28r8 @ndoial8. #in ne2eri1ire= n)a3 @n1e7At @n18 0)o 7ra1ti1= iar 1o3er4Al 3eA anterior a 0A2erit= re1ent= r80tArn8ri 2inan1iare ne7re68EAte. Poate 68 intere0eaE8 re7rodA1eri eB1elente= din 7la0ti1= ale 38Dtilor de orgie 1oogli0LaneF Pot 2i AtiliEate 1a de1ora4ii 3Arale ieDite din 1o3An Di 0ti3Alati6e. Se Ei1e 18 aA 7ro7riet84i 3agi1e a2rodi0ia1e. O NA= r807An0e TollH MAne. tii 1e6a= TA2F AEi e EiAa ta noro1oa08. O Mi)e tea38 18 68 Cate4i Io1 de 3ine. CLiar da18 0Ante4i 7e 1ale 08 38 in2or3a4i de07re eBe1Atare de lA1r8ri la IA38tate de 7re4 0aA de07re 0er6i1ii 1A redA1erea tari2AlAi la o trei3e= nA)0 @n 7oEi4ia o7ti38 de a 7ro2ita de o2ert8. >oi 2i a3arni1 Di CrAtal de 1in0tit 1A dA3nea6oa0tr8= 1o3andant de 7ort MAne= Di 6oi re1AnoaDte 18 0A28r= @n 7reEent= de o li708 te37orar8 de 2ondAri. O A3 o 0olA4ie= Ei0e TollH MAne. O Kntr)ade68rF O EDti negA0tor= TA2. N)ai ne6oie de o na68 atJt de 3are 1a Ar1a. i nA Dtii ni3i1 de07re ingineria e1ologi18. A1ea0t8 e7a68 nA)4i 2olo0eDte la ni3i1. #ar are o 6aloare 1on0ideraCil8 de re1A7erare= EJ3Ci ea 18ldAro0. A3 di01Atat 1A 1ei de Io0= de 7e S9AtLla3. KnaltAl Con0iliA 1on0ider8 18 ar 2i @n 2olo0Al t8A 08 6inEi 1e)ai g80it. O GriIa lor 38 e3o4ioneaE8... O K4i 6o3 7l8ti o 7ri38 de 0al6are generoa08. TreiEe1i la 0At8 din 6aloarea e0ti3at8 a na6ei. O E0ti3area 2iind 281At8 de dA3nea6oa0tr8= 07A0e 1A 6o1e li70it8 de eB7re0ie .a6iland TA2. O #a= dar a0ta nA)i totAl. >o3 o2eri An 3ilion de 0tandarEi gLea48= @n 7lA0 2a48 de 7ri3a de 0al6are= Di)4i 6o3 d8rAi o na68 noA8. Un LongLaAl NoA8= noA)noA4= 1el 3ai CAn 1argoCot 7e 1are)l 2aCri183= 1A CA18t8rie 1o37let aAto3atiEat8= 0e1tor de lo1Ait 7entrA Da0e 7er0oane= re4ea gra6ita4ional8= doA8 na6ete= 1al8 7entrA 38r2Ari 0A2i1ient de @n1878toare 7entrA a egala 1a7a1itatea de tran07ort a 1elor 3ai 3ari na6e 1o3er1iale a6aloniene 0aA Gi3di00iene= tri7l8 redAndan48= Alti3Al 1al1Alator din 0eria S3artale1= a1ti6at 7rin 6o1e= 1Liar Di ar3a3ent= da18 6rei. >ei 2i 1el 3ai Cine e1Li7at negA0tor inde7endent din @ntregAl 0e1tor. O #e7arte de 3ine gJndAl de a nA a7re1ia o a0e3enea generoEitate. #oar gJndindA)38 la o2erta dA3nea6oa0tr8 Di)3i 6ine 08 leDinM #eDi 28r8 @ndoial8 18 3)aD 0i34i 3Alt 3ai Cine la CordAl 2rA3oa0ei na6e noi 7e 1are 3i)o o2eri4i= a3 @n1e7At a a6ea An ataDa3ent 7ro0te01= 0enti3ental= 2a48 de Ar18. RAinat8 Di ne2olo0itoare 1A3 e= r83Jne Alti3a na68 de ger3inare eBi0tent8 a di078rAtAlAi Cor7 de Ingineri E1ologi= o CA1at8 6ie a i0toriei= An 3onA3ent al geniAlAi Di 1AteEan4ei lor. Mai 7oate 2i de 2olo0. CA 1Jt6a ti37 @n Ar38= @n 6re3e 1e 7ar1Argea3 drA3Al 3eA 0ingArati1 7rin 07a4iAl 1o03i1 7entrA a aIAnge ai1i= 3i)a 6enit ideea 08 renAn4 la 6ia4a ne0igAr8 de negA0tor Di 08 7ra1ti1= @n lo1Al ei= 3e0eria de inginer e1olog. Ori1Jt de ilogi18 Di= 28r8 @ndoial8= ignorant8 a 2o0t a1ea0t8

de1iEie= a a6At An anA3e 2ar3e1. Mi)e tea38 18 2irea 3ea @n18784Jnat8 1on0titAie An 3are 6i1iA. #e a1eea= 1o3andant de 7ort MAne= treCAie= 1A 1el 3ai 3are regret= 08 re2AE o2erta dA3nea6oa0tr8. >oi 780tra Ar1a. TollH MAne 0e roti= 0e r80A1i @n Io0 Di 0e de78rt8 ADor de ta6an= 1Jt 08 aIAng8 @n dre7tAl 2igArii lAi TA2= a7oi @ndre7t8 An deget 07re el. O S8 te ia dra1A9M N)a3 r8Cdare 08 38 tJrgAi 7entrA 2ie1are 1alorie a38rJt8M SAnt o 2e3eie o1A7at8 Di n)a3 energie de ri0i7it 1A Io1Arile 6oa0tre negA0toreDtiM >ei 6inde ) Dti3 a3Jndoi a0ta ) aDa 18 08 ter3in83. S7Ane 1e 7re4 6rei. Ki atin0e na0Al ADor 1A 6Jr2Al degetAlAi Di re7et85 O S7Ane ) atingere ) 1e 7re4 ) atingere ) 6rei ) atingere. .a6iland TA2 @Di de0281A LarnaDa3entAl Di 08ri de 7e 7odea. Era atJt de AriaD @n1Jt o 281A 08 0e 0i3t8 3i1A48 ) 7e ea= 1are 2A0e0e 1on0iderat8 gigant8 toat8 6ia4aM O >8 rog 08 @n1eta4i ata1Al a0A7ra 7er0oanei 3eleM NA 6a a6ea 6reAn e2e1t 7oEiti6 a0A7ra de1iEiei 7e 1are)o 6oi lAa. M8 te3 18 3)a4i @n4ele0 teriCil de greDit= 1o3andant de 7ort MAne. A3 2o0t negA0tor= dar AnAl 0laC ) 7oate din 1aAE8 18 n)a3 0t87Jnit ni1iodat8 talentAl de a 38 tJrgAi= 7e 1are 3i)l i37Ata4i @n 3od eronat. A3 de1larat @n 3od 1on1i0 7oEi4ia 3ea. Ar1a nA)i de 6JnEare. O Si3t o oare1are a2e14iAne 7entrA tine= de 7e 6re3ea 1Jnd a3 2o0t a1olo= 0A0= Ei0e $o0en Rael 7e An ton tranDant= 2olo0ind o linie 7roteIat8. Ni3eni nA neag8 2a7tAl 18 do0arAl t8A= @n 1alitate de 1o3andant de 7ort= e0te eBe37lar. Alt2el= te)aD de0titAi 1Liar a1A3. L)ai l80at 08 0e @na7oieEe 7e na68F CA3 ai 7AtAtF A3 1reEAt 18 ai 3ai 3Alt8 3inteM O Iar eA a3 1reEAt 18 eDti An 7oliti1ianM r807An0e TollH MAne= 1A oare1are di07re4 @n gla0. $o0en= gJndeDte)te la toate 1o37li1a4iile a2Ari0ite de 1are)a3 2i a6At 7arte da18 7Anea3 7aEa 08)l @nLa4e @n 3iIlo1Al Ca0ei P8ianIenAlAiM TA2 nA)i o 7er0oan8 1are 08 trea18 neC8gat8 @n 0ea38= 1Liar da18 @Di 7Ane o 7erA18 ridi1ol8 Di @n1ear18 08 18l8torea018 in1ognito. Lo1Al 80ta ge3e de 6andeeni=IaECo4i=LenrH)iDti Di tot 1e 6rei= to4i 7JndindA)l 7e TA2= 0A7ra6egLind Ar1a= aDte7tJnd 08 6ad8 1e 2a1e3. A 2o0t 1onta1tat deIa de An negA0tor 6andeen. AA di01Atat 0erio0 @n trenAl 7neA3ati1. O tiA= DtiA= 07A0e a38rJt 1on0ilierAl. TotADi= treCAia 08 2a1i 1e6a... 08)l 2i are0tat 7e 2AriD. O i dA78 a1eeaF S8)l o3or Di 08)l arAn1 7rintr)An 0a0F NA 2a1 aDa 1e6a= $o0en. Ni1i 381ar 08 nA)4i @n1Li7Ai 18 aD 7Atea 2a1e aDa 1e6aM #a18 ai de gJnd 08 38 oCligi= 07An totAl la Dtiri Di 68 d8rJ3 7e to4iM $o0en Rael @Di Dter0e tran07ira4ia Di Ei0e= a78rJndA)0e5 O NA eDti 0ingAra 1are ai 7rin1i7iiM NA 4i)aD 2i 0Agerat An a0e3enea lA1rA. #ar treCAie 08 7Ane3 3Jna 7e na68= iar da18 TA2 0)a @na7oiat 7e ea= 0ar1ina noa0tr8 de6ine 3ai di2i1il8. Ar1a are @n18 o a78rare 2or3idaCil8. A3 281At 0i3Al8ri Di nA 1red 18)i @n 0tare 08 re07ing8 An ata1 0i3Altan al @ntregii &lote de A78rare Planetar8. O Ce naiCa= a 7ar1at la 1in1i Gai de 1a78tAl tACAlAi noA8= $o0enM Un a38rJt de ata1 al ori1Ai ar di0trAge 7ortAl Di ar d8rJ3a a01en0orAl 7e0te 1a7etele 6oa0tre 7r878diteM NA 2a1e4i 7e 6oi Di l80a4i)38 08)3i 68d de treaC8M O 08)l 1on6ing 08 6Jnd8. Legal. O &oarte Cine= re7li18 Rael. K4i 3ai a1ord An 3i1 r8gaE. #ar te a6ertiEeE= KnaltAl Con0iliA Ar38reDte a2a1erea @ndea7roa7e Di)i ner8Cd8tor. Ai trei Eile la di07oEi4ie. #a18 TA2 nA 7Ane degetAl 7e 1Litan4a de 6JnEare= tri3it Catalioanele de a0altM O NA)4i 2a1e griIi= a3 7lanAl 3eA.

Ca3era de 1o3Ani1a4ii a Ar1ei era lAng8 Di @ngA0t8= 1A 7ere4ii a1o7eri4i de DirAri de e1rane negre= goale. .a6iland TA2 0e in0tala0e a1olo 1on2ortaCil= 1A 7i0i1ile lAi. #i0trAgere= 2e3ela 2ArtAnoa08= neagr8 1A alC= i 0e @n1ol81i0e 7e genAn1Li Di dor3ea= iar .ao0= @n18 7i0oi= Loin8rea 7e A3erii lAi la4i= 2re1JndA)0e de gJtAl lAi Di tor1Jnd 7Aterni1. TA2 @Di @n1rA1iDa0e 3Jinile 7e CArt8= r8Cd8tor= @n ti37 1e di2erite 1al1Alatoare 7relA1raA @ntreCarea lAi= o re6edeaA= o tran03iteaA= o 6eri2i1aA= o tran02eraA Di o @nregi0traA. ADte7ta de 1e6a ti37. CJnd= @n 1ele din Ar38= 7a6ana geo3etri18 de 7e e1ran di078rA= 68EA tr808tArile o0oa0e= ti7i1e Anei 2e3ei 09AtLla3eEe @n 6Jr0t8. O SAnt 1A0todele CaEei de date a Con0iliAlAi= 0e 7reEent8 ea. O SAnt .a6iland TA2= de 7e Ar1a. O >)a3 re1Ano01At= EJ3Ci 2e3eia. >)a3 68EAt la Dtiri. CA 1e 68 7ot 2i de 2olo0F AL= a6e4i 1e6a 7e gJtM O Un 7i0oi= doa3n8. E 7rieteno0= eB7li18 el= 0e @ntin0e Di)l 018r7in8 7e .ao0 0AC C8rCie. >8 1er aIAtorAl @ntr)o 7roCle38 38rAnt8. #eoare1e 0Ant 01la6Al neaIAtorat al 7ro7riei 3ele 1ArioEit84i Di dorni1 08)3i @3Cog84e01 0to1Al 08ra1 de 1AnoDtin4e= 3)a3 o1A7at de 1ArJnd 1A 0tAdiAl 7lanetei dA3nea6oa0tr8 ) i0toria ei= oCi1eiArile= 2ol1lorAl= 7oliti1a= 3odelele 0o1iale Di 1elelalte. :ine@n4ele0= a3 2olo0it toate teBtele 0tandard Di 0er6i1iile CaEelor de date 7ACli1e= dar eBi0t8 An anA3e 2rag3ent de in2or3a4ie 7e 1are n) a3 reADit 08)l 7ro1Ar. Un lA1rA 38rAnt= 28r8 @ndoial8 ridi1ol de ADor de a2lat= da18 aD 2i a6At @n4ele71iAnea de a Dti Ande 08 1aAt= dar aC0ent= @ntr)An 3od ineB7li1aCil= din toate 0Ar0ele 7e 1are le)a3 1on0Altat. Ur38rind a1el 1rJ37ei de in2or3a4ie= a3 1onta1tat CentrAl de 7relA1rare 7entrA @n68483Jnt al S9AtLla3)AlAi Di 7rin1i7ala CiCliote18 a 7lanetei. A3Cele 3)aA tri3i0 la dA3nea6oa0tr8. i aDa a3 aIAn0 ai1i... Pe 2igAra CA0todelAi 0e @nti78ri CrA01 o eB7re0ie de 3aBi38 7rAden48. O Kn4eleg. :aEa de date a Con0iliAlAi nA e0te= de oCi1ei= a11e0iCil8 7ACli1AlAi= dar 7oate 6oi 2a1e o eB1e74ie. Ce 18Ata4iF O Un CoC 38rAnt de in2or3a4ie= dA78 1A3 a3 07A0= Di 6)aD r83Jne @ndatorat da18 a4i 2i atJt de a3aCil8 08)3i r807Ande4i la @ntreCare= alinJndA)3i 1ArioEitatea arE8toare. Care e0te= eBa1t= 7o7Ala4ia a1tAal8 a S9AtLla3)AlAiF &a4a 2e3eii 0e @ntAne18. O A1ea0t8 in2or3a4ie are 1ara1ter 0e1ret= r807An0e ea= 1A 6o1e ineB7re0i68. #A78 1are e1ranAl 0e @nnegri. .a6iland TA2 r83a0e An 3o3ent 7e gJndAri= @nainte de a 0e re1one1ta la CaEa de date 7e 1are o 2olo0i0e anterior. O M8 intere0eaE8 o i3agine general8 de07re religia 09AtLla3eE8= @i 07A0e el 7rogra3AlAi de 18Atate. Mai ale0 de01rierea 1redin4ei Di a 0i0te3AlAi eti1 al :i0eri1ii E6olA4iei >ie4ii. #A78 1Jte6a ore= 7e 1Jnd era 1A2Andat @n le1tAr8 Di 0e IA1a= aC0ent= 1A #i0trAgere= 1are 0e treEi0e agitat8 Di 2l83Jnd8= @l a7el8 TollH MAne. TA2 @nregi0tr8 in2or3a4iile 7e 1are le 6iEAaliEa0e anterior Di 281A 08 a7ar8 2igAra 2e3eii 7e An alt e1ran din 1a3er8. O Co3andant de 7ort MAne= o 0alAt8 el. O A3 aAEit 18 ai @n1er1at 08 a2li 0e1rete 7lanetare= TA2= rJnIi ea. O >8 a0igAr 18 n)a3 a6At a0e3enea inten4ii. Ori1A3= 0Ant An 07ion li70it de e2i1ien48= din 3o3ent 1e tentati6a 3ea a re7reEentat An eDe1 0ini0trA. O .ai 08 lA83 3a0a @37reAn8= @i 7ro7A0e TollH MAne. Poate reADe01 08 r807And la @ntreCarea ta.

O Kn a1e0t 1aE= 7er3ite4i)3i 08 68 in6it 08 1in83 la CordAl Ar1ei. :A1atele 3ele= deDi nA)0 eB1e74ionale= aA 3ai 3Alt gA0t Di)0 1on0ideraCil 3ai @3CelDAgate de1Jt Lrana di07oniCil8 @n 7ortAl dA3nea6oa0tr8. O Mi)e tea38 18 a1e0t lA1rA e i37o0iCil. A3 7rea 3Alte a2Ari0ite de 0ar1ini 7e 1a7= TA2. NA 7ot 78r80i 0ta4ia. S8 nA te te3i 18 o 08)4i 1Lior8ie 3a4ele. ACia a 0o0it An tran07ortor 3are din C838ri ) a0teroiEii noDtri 7entrA agri1AltAr8 din 6e1in8tate= terra2or3a4i Di ai naiCii de 2ertili. C.P. @nLa48 7ri3a din 1alorii. Salat8 7roa078t8 de neoiarC8= 2ri7tAr8 din DAn18 de 6ier)de)tAnel= @n 0o0 de EaL8r 1a2eniA= 780t8i aro3ate= 7Jine de 1iA7er1i= 2rA1te)IeleA @n 2riD18 ade68rat8 Di Cere. :ere i37ortat8= EJ3Ci ea. O PJine de 1iA7er1iF 281A .a6iland TA2. NA 38nJn1 1arne de ani3al= dar re0tAl 3eniAlAi 7are 2oarte atr8g8tor. A11e7t 1A @n1Jntare a3aCila dA3nea6oa0tr8 in6ita4ie. #a18 eliCera4i An do1 7entrA 0o0irea 3ea= 6oi 6eni 1A Manti1ora. O &olo0eDte do1Al 7atrA. E 2oarte a7ro7iat de Ca0a P8ianIenAlAi. A0ta)i #i0trAgere 0aA .ao0F O #i0trAgere= r807An0e TA2. .ao0 a 7le1at @ntr)Ana din Loin8relile lAi 3i0terioa0e= aDa 1A3 oCiDnAie01 08 2a18 7i0i1ile. O N)a3 68EAt ni1iodat8 An ani3al 6iA= de1lar8 TollH MAne= Cine di07A08. O Pot 08 o adA1 7e #i0trAgere= 08 68 edi2i1a4i. O Pe 1ArJndM i TollH MAne @n1Li0e. MJn1ar8 la AnA Di An 02ert 2iB. Ca3era de Cri0tal 0e a2la @n 7artea in2erioar8 a Ca0ei P8ianIenAlAi Di a6ea eBteriorAl al18tAit dintr)o 1A7ol8 din 7la0to4el tran07arent= 1ri0talin. #in1olo de EidArile a7roa7e in6iEiCile ale 1A7olei 0e E8reaA li37eEi3ea neagr8 a 07a4iAlAi 1o03i1= @ntinderile 1A 0tele re1i Di 1o37li1atAl 3odel al 7JnEei. Kn Io0= 0e 6edeaA eBteriorAl 0tJn1o0 al 0ta4iei= tACArile de tran07ort 2iBate de 0A7ra2a4a ei= CAlele A32late= argintii= ale LaCita1lArilor li7ite de Eona 1entral8= 3inaretele 01Al7tate Di tArnArile)08geat8 0tr8lA1itoare ale LotelArilor de 1la08 0telar8 1e 0e @n8l4aA @n CeEna re1e. EBa1t dea0A7ra lor 7lAtea gloCAl i3en0 al S9AtLla3)AlAi= 1olorat @n alCa0trA)de01Li0 Di 1a2eniA= @n IArAl 18rAia 0e r80A1eaA 3odele al18tAite din nori. S7re el 0e @ndre7ta a01en0orAl= din 1e @n 1e 3ai 07re @nalt= 7Jn8 1Jnd 08geata i3en08 de6enea o dAng8 0AC4ire= 0tr8lA1itoare= dA78 1are di078rea 1o37let din 6edere. Pei0aIAl era a3e4itor. #e oCi1ei= 1a3era era 2olo0it8 doar @n o1aEii 07e1iale= o2i1iale. Ulti3a oar8 2A0e0e de01Li08 1A trei ani @n Ar38= 1Jnd $o0en Rael Ar1a0e 08 0e @ntre4in8 1A An de3nitar 0tr8in a2lat @n 6iEit8. #ar TollH MAne @nl8tAra0e ori1e oC0ta1ol. MJn1area 2A0e0e 7reg8tit8 de An CA18tar 7e 1are)l @37rA3Ata0e= 7entrA 0eara a1eea= de 7e o na68 1o3er1ial8 a2lat8 @n tranEit 07re Planeta lAi .enrHU 0er6i1iAl de 3a08= anti1Litate de 6aloare= 2A0e0e lAat de la MAEeAl de I0torie Planetar8U 3a0a 3are= din aCano02o1 ) An le3n negrA= lA1itor= 0tr8C8tAt de 6ine lAngi= 0ta1oIii ) o2erea 0A2i1ient 07a4iA 7entrA doA807reEe1e 7er0oane. TotAl Ar3a 08 2ie 0er6it de o 2alang8 t81At8= di01ret8= de 1Lelneri @n Ani2or3e aEArii 1A negrA. TA2 intr8 leg8nJnd 7i0i1a. A7re1ie 07lendoarea 3e0ei= a7oi 7ri6i 0telele Di 7JnEa. O Po4i 6edea Di Ar1a= @i 07A0e TollH MAne. Uite)o= 7ata a1eea 0tr8lA1itoare= din1olo de 7JnE8= @n 0tJnga 0A0. O E2e1tAl a1e0ta e oC4inAt 7rin 7roie14ie tridi3en0ional8F @ntreC8 TA2= alintJnd 7i0i1a. O Pe naiCaM E ade68ratM rJnIi 2e3eia. NA te @ngriIora= 0Ante3 @n 0igAran48. Strat

tri7lA de 7la0to4el. Ni1i 7laneta= ni1i a01en0orAl n)or 08 1ad8 7e0te noi= iar Dan0a 1a An 3eteorit 08 lo6ea018 1A7ola e0te a0trono3i1 de 018EAt8. O Per1e7 An tra2i1 0AC0tan4ial. Care)0 Dan0ele 1a do3Al 08 2ie atin0 de An tAri0t 1e 7iloteaE8 An gli0or 7entrA 6id= @n1Liriat= de o na68 1are a 78r80it tra0eAl 0aA de An inel) 7Al0ator 1on0A3atF O Mari= re1Ano01A TollH MAne. #ar @n 1li7a @n 1are 0e 6a @ntJ37la aDa 1e6a= 0a0Arile 6or 2i @n1Li0e er3eti1= 6or 0Ana 0irenele Di 0e 6a de01Lide An ad87o0t de Argen48. A0e3enea 380Ari 0Ant oCligatorii @n ori1e 1on0trA14ie 1are 4ine 7ie7t 6idAlAi. E 6orCa de regAli 7ortAare. ADa 18= @n 0itAa4ia i37roCaCil8 @n 1are 0e 6a @ntJ37la 1e6a= a6e3 1o0tA3e 1o03i1e= 2iltre de re07irat= 1Liar Di An arE8tor la0er= da18 a3 dori 08 @n1er183 08 re7ar83 0tri181iAnea @nainte 08 aIAng8 78ienIeneii ai1i. #ar An a0e3enea lA1rA 0)a @ntJ37lat de doA8= trei ori de 1Jnd eBi0t8 7ortAl= aDa 18 CA1Ar8)te de 7ri6eliDte Di nA 2i 7rea ner6o0. O #oa3n8= Ei0e .a6iland TA2 1A o de3nitate greoaie= nA)0 ner6o0. #oar 1Ario0. O :ine= a11e7t8 ea Di)i 281A 0e3n 08 0e aDeEe. TA2 0e gLe3Ai 7e An 01aAn Di r83a0e liniDtit= 3JngJind Clana neagr8 1A alC a lAi #i0trAgere= @n ti37 1e 1Lelnerii adA1eaA 2ar2Ariile 1A a7eriti6e Di 1oDArile 1A 7Jine 2ierCinte de 1iA7er1i. GA0t8rile eraA de doA8 2elAri )7l81inte 0AC4iri= A37lAte 1A CrJnE8 1ondi3entat8= Di 1e6a 1e 0e38na 1A niDte Der7i 3i1i ) 0aA 6ier3i 3ari ) g8ti4i @n 0o0 aro3at de 7orto1ale. TA2 d8dA doA8 CA184i din Alti3Al 2el 7i0i1ii 0ale= 1are le de6or8 la1o38. A7oi a7A18 o 7l81int8= o 3iro0i Di 3AD18 din ea deli1at. KngLi4i Di d8dA din 1a7. O EB1elentM 0e 7ronAn48 el. O #e1i aDa arat8 o 7i0i18= Ei0e TollH MAne. O Kntr)ade68r= r807An0e TA2= rA7Jnd o CA1at8 de 7Jine de 1iA7er1i )An 2Aior de aCAri 0e ridi18 din interiorAl ei 1Jnd o 2rJn0e ) Di a1o7erind)o 3etodi1 1A An 0trat gro0 de Ant. TollH MAne @Di lA8 7Jinea Di)Di 2ri70e degetele 1A 1oaIa 2ierCinte. In0i0t8= nedorind 08 dea 0e3ne de 0l8Ci1iAne @n 2a4a lAi TA2. O :An8M eB1la38 ea= dA78 7ri3a @3CA18tAr8. tii= TA2= dineAl 80ta... 3Al4i 09AtLla3eEi nA 38nJn18 atJt de Cine. O A1e0t 2a7t n)a 0187at aten4iei 3ele= re7li18 TA2 a7A1Jnd 1A doA8 degete alt Dar7e Di @ntinEJndA)i)l lAi #i0trAgere= 1are 0e 1848r8 7e Cra4Al lAi= 08 aIAng8 la el. O #e 2a7t= 1on4inAtAl 1alori1 al a1e0tei 3e0e re7reEint8= a7roBi3ati6= 1eea 1e 1on0A38 1et84eanAl 3ediA @ntr)o 087t83Jn8. O NA3ai dA78 gA0t8ri Di 7Jine= 3)aD a6entAra 08 0AgereE 18 3)a3 CA1Arat de 3ai 3Alt8 7l81ere gA0tati68 de1Jt An 09AtLla3eE 3ediA @ntr)o 6ia48 @ntreag8= 1o3ent8 i37a0iCil TA2. Li 0e adA0e 0alata. TA2 o gA0t8 Di o de1lar8 CAn8. TollH MAne @Di @37r8Dtie 3Jn1area 7rin 2ar2Arie Di aDte7t8 7Jn8 1Jnd 1Lelnerii 0e retra0er8 la lo1Al lor= lJng8 7erete. O TA2= 1red 18 ai o @ntreCare... .a6iland TA2 ridi18 7ri6irea din 2ar2Arie Di 0e Ait8 la ea= 1A 2igAra)i lAng8= alC8= ineB7re0i68. O Core1t= r807An0e el. i #i0trAgere 0e Aita la ea= 1A o1Li @ngADti= 6erEi 1a neoiarCa din 0alat8. O TreiEe1i Di noA8 de 3iliarde= 07A0e TollH MAne 1A 6o1e 1al38= dAr8. O Kntr)ade68r...= 1li7i TA2. O 0ta)i 0ingArAl t8A 1o3entariAF

TA2 7ri6i gloCAl CAlCA1at al S9AtLla3)AlAi= de dea0A7ra lor. O #eoare1e 3i)a4i 0oli1itat o7inia= 1o3andant de 7ort MAne= 6oi @ndr8Eni a 07Ane 18= deDi 7laneta= de 0A0= 7are teriCil de @ntin08= eA 38 @ntreC da18)i 0A2i1ient de 3are. &8r8 a inten4iona 08 68 1enEAreE 3ora6Arile= 1AltAra Di 1i6iliEa4ia= @3i tre1e 7rin 3inte 18 o 7o7Ala4ie de treiEe1i Di noA8 de 3iliarde 7oate 2i 1on0iderat8= 1a @ntreg= 7A4in eBagerat8. O Mie)3i 07AiF rJnIi TollH MAne Di 281A 0e3n AnAi 1Lelner 08 adA18 C8AtAra. :erea era den08= 1a2enie= 1A 07A38 grea= aro3at8. &A0e0e 0er6it8 @n LalCe i3en0e= din 0ti1l8 gra6at8= 1A doA8 3Jnere. &e3eia o ridi18 7e a ei 7A4in 1a3 ne@nde3Jnati18= 7ri6ind li1LidAl 1are 7le018ia. O SingArAl lA1rA legat de gra6ita4ie 1A 1are nA 3)a3 oCiDnAit ni1iodat8... Li1Lidele ar treCAi 08 2ie @n re1i7iente 7entrA 0tor0. CLe0tiile a0tea 7ar... atJt de 3Ard8ritoare= gata ori1Jnd 08 7rodA18 An a11ident. SorCi Di 0e ale0e 1A o 3A0ta48 de 07A38. O E CAn8= Ei0e ea= DtergJndA)Di gAra 1A do0Al 7al3ei. S8 renAn483 la 2entele a0tea= TA2= 1ontinA8 ea= aDeEJnd LalCa 7e 3a08 1A griIa eB1e0i68 a 1elAi neoCiDnAit 1A o gra6ita4ie 1Jt de 3i18. E6ident 18 ai C8nAit 1e6a de07re 7roCle3a noa0tr8= a 0A7ra7o7Al8rii= alt2el nA te)ai 2i intere0at. i ai 01oto1it dA78 tot 2elAl de in2or3a4ii. CA 1e 01o7F O CArioEitatea)i tri0ta 3ea 3aladie= doa3n8. M)a3 gJndit 08 l83Are01 enig3a 1on0titAit8 de S9AtLla3= 7oate 1A 6aga 07eran48 18 @n Ar3a 0tAdiAlAi 6oi g80i 6reAn 3iIlo1 de a reEol6a 7reEentAl no0trA i37a0. O iF O A4i 1on2ir3at 7re0A7Anerea 7e 1are a3 2o0t 0ilit 0)o 2a1= re2eritoare la 7o7Ala4ia dA3nea6oa0tr8 @n eB1e0. OraDele @ntin0e 0e @nal48 tot 3ai 0A0= 7entrA 18 treCAie 08 g8EdAi4i a1ea0t8 7o7Ala4ie @n 1reDtere= 0tr8dAindA)68 din greA 08 a78ra4i de n86al8 Eonele agri1ole. PortAl dA3nea6oa0tr8 e0te i37re0ionant de o1A7at= iar 3arele a01en0or 0e 3iD18 28r8 @n1etare= 7entrA 18 nA a6e4i 1a7a1itatea de a 68 Lr8ni 7ro7ria 7o7Ala4ie Di treCAie 08 i37orta4i 3Jn1are de 7e alte 7lanete. SAnte4i te3A4i= 7roCaCil ArJ4i de 6e1ini= 7entrA 18 @n Ar38 1A 0e1ole a4i @n1er1at 08 reEol6a4i 7roCle3a 7o7Ala4iei 7rin e3igra4ie Di aneBiAni= 7Jn8 a4i 2o0t o7ri4i @n 3od 6iolent 7rin r8ECoi. Po7orAl dA3nea6oa0tr8 nA 1reDte ani3ale de 1a08= 7entrA 18 7e S9AtLla3 nA)i lo1 7entrA 07e1ii ne)A3ane 1are nA re7reEint8 6erigi dire1te= e2i1iente Di ne1e0are @n lan4Al Lranei. SAnte4i= @n 3edie= de0tAl de 3i1i @n 1o37ara4ie 1A nor3ele o3eneDti= din 1aAEa rigorilor i37A0e de 0e1olele de li70Ari nAtri4ionale= Di ra4ionaliEa4i totAl 28r8 08 re1AnoaDte4i= oCliga4i 2iind de 1on0iderente e1ono3i1e. i 2ie1are genera4ie Ar3eaE8 altei genera4ii= 2ie1are 3ai 01And8 Di 3ai 0laC8 de1Jt 1ea anterioar8= 0tr8dAindA)0e 08 0A7ra6ie4Aia018 din re0Ar0e tot 3ai redA0e. Toate a1e0te nenoro1iri 0Ant dire1t atriCAiCile 0A7raaCAnden4ei de 7o7Ala4ie. O NA 7ari 18 ne a7roCi= TA2. O NA inten4ioneE 08 68 1riti1. NA dA1e4i li708 de 6irtA4i. SAnte4i= @n 7rin1i7al= oa3eni Larni1i= 1oo7eran4i= eti1i= 1i6iliEa4i Di inteligen4i= iar 0o1ietatea= teLnologia Di= @ndeo0eCi= rit3Al de 7rogre0 intele1tAal 3erit8 08 2ie ad3irate. O TeLnologia noa0tr8= 07A0e 0e1 TollH MAne= e 0ingArAl lA1rA 1are ne)a 0al6at 1ArArile a2Ari0ite. I37ort83 treiEe1i Di 7atrA la 0At8 din 1aloriile CrAte. OC4ine3= 7roCaCil= @n18 doA8Ee1i de 7ro1ente de 7e terenAl agri1ol 1are ne)a r83a0. Re0tAl Lranei 7ro6ine din 2aCri1ile de 3Jn1are= 2iind 7relA1rat8 din 7etro1Li3i1ale. A1e0t 7ro1ent 1reDte @n 2ie1are an ) e 0ingAra 0olA4ie. NA3ai 18 2aCri1ile de 3Jn1are nA 7ot a11elera 7rodA14ia 0A2i1ient

de 3Alt 7entrA a 4ine 7a0Al 1A 1reDterea 7o7Ala4iei. O 7roCle38 a2Ari0it8. O S1ad reEer6ele de 7etrol= 0e LaEard8 TA2. O Ai dre7tate. O re0Ar08 neregeneraCil8 1are 0e dA1e= TA2M O &8r8 @ndoial8= 1ondA18torii DtiA= 1A a7roBi3a4ie= 1Jnd 6a @n1e7e 2oa3etea. O Pe0te doA8Ee1i Di Da7te de ani 0tandard. Mai 3Alt 0aA 3ai 7A4in. #ata 0e 01Li3C8 1on0tant= 7e 380Ar8 1e 0e 3odi2i18 di2eri4i 2a1tori. Knainte de 2oa3ete= 6o3 a6ea r8ECoi. ADa 1red Anii dintre eB7er4ii noDtri. SaA 7oate 18 6o3 a6ea r8ECoi Di 2oa3ete. Ori1A3= 6or 3Ari o 3Al4i3e de oa3eni. SAnte3 oa3eni 1i6iliEa4i= TA2= ai re1Ano01At 1Liar tA. AtJt de 1i6iliEa4i 18 nA)4i 6ine 08 1reEi. Coo7eran4i= eti1i= 0A04in8tori ai 6ie4ii Di toat8 gargara. CLiar da18 totAl 0e 7r8CADeDte. Condi4iile de 6ia48 din 0ACArCii de6in tot 3ai rele= aA 2o0t rele de genera4ii @ntregi= iar Anii dintre 1ondA18torii noDtri aA aIAn0 08 07An8 18 a1olo 0e in6olAeaE8= 18 oa3enii 0e tran02or38 @ntr)An 0oi de 7araEi4i. AA lo1 1ri3e= 6iolAri= tot 2elAl de 6iolen4e= a 18ror rat8 1reDte @n 2ie1are an. Kn Alti3ele o7t07reEe1e lAni= aA eBi0tat doA8 1aEAri de 1aniCali03. i 6a 2i Di 3ai r8A @n anii 1e 6or 6eni. ProCle3ele 1re01 o dat8 1A 1ArCa 7o7Ala4iei. M)ai re1e74ionat= TA2F CLelnerii 0e @ntoar0er8= adA1Jnd 2elAl 7rin1i7al. Pe 7latoA eraA @ngr838dite 2elii de 1arne aCArinde= aCia 01oa0e din 1A7tor= Di 7atrA 2elAri de legA3e. .a6iland TA2 7er3i0e 1a 2ar2Aria 08)i 2ie A37lAt8 1A 6Jr2 1A 780t8i)aro3ate= 7iAre de 3iro0i1i= r8d81ini) dAl1i Di nodAri)Antoa0e= a7oi rAg8 1LelnerAl 08 taie 1Jte6a 2eliA4e de 1arne 7entrA #i0trAgere. TollH MAne 0e 0er6i 1A o CA1at8 Edra68n8 de DAn18 Di o a1o7eri 1A 0o0 1a2eniA= dar dA78 7ri3a @ngLi4itAr8 @Di d8dA 0ea3a 18)i di078rA0e 7o2ta de 3Jn1are. Se Ait8 la TA2= 1are 0e @ndo7a. O Ei CineF @l @3Coldi ea. O ProCaCil 18 aD 7Atea 08 68 2a1 An 3i1 0er6i1iA= @n a1ea0t8 7roCle38 @n1Ar1at8= Ei0e TA2= @n2igJnd 1A diC81ie 2Ar1Ali4a @n 780t8ile)aro3ate. O Ai 7Atea 08 ne 2a1i An 3are 0er6i1iA. >inde)ne Ar1a. E 0ingAra 0al6are= TA2. tii 7rea Cine. i eA DtiA. S7Ane 7re4Al. &a1 a7el la a2Ari0itAl t8A 0i34 al 3oralit84ii. >inde Di 6ei 0al6a 3ilioane de 6ie4i. Poate 3iliarde. NA nA3ai 18 te 6ei @3Cog84i= dar 6ei de6eni An eroA. S7Ane An 0ingAr 1A6Jnt Di daA 7lanetei 80teia a2Ari0ite nA3ele t8AM O O idee intere0ant8M #ar= @n 1iAda 6anit84ii 3ele= 38 te3 18 0A7rae0ti3a4i 3Alt i07r86ile 2o0tAlAi Di di078rAtAlAi Cor7 al Inginerilor E1ologi. Kn ori1e 1aE= Ar1a nA)i de 6JnEare= dA78 1A3 6)a3 in2or3at deIa. Pot 08)3i 7er3it 08 68 0AgereE o 0olA4ie e6ident8 7entrA di2i1Alt84ile dA3nea6oa0tr8F #a18 0e do6edeDte e2i1ient8= 3i)ar 2a1e 7l81ere 08 da4i nA3ele 3eA AnAi oraD 0aA AnAi a0teroid 3i1. TollH MAne rJ0e Di tra0e o dAD18 Edra68n8 de Cere. A6ea ne6oie. O #8)i drA3Al= TA2. S7Ane. Care)i a1ea 0olA4ie 0i37l8= e6ident8F O O 3AltitAdine de ter3eni @3i 6in @n 3inte. ControlAl 7o7Ala4iei e ideea de CaE8. Poate 2i @n287tAit 7rin li3itarea naDterilor= 7rin 3iIloa1e 3e1ani1e 0aA Cio1Li3i1e ) aC0tinen48 0eBAal8= 1ondi4ionare 1AltAral8= 7roLiCi4ie legal8. Me1ani03ele 7ot 2i di2erite= dar reEAltatAl 2inal 08 2ie a1elaDi5 09AtLla3eEii 08 0e @n3Al4ea018 1A o rat8 3ai redA08. O I37o0iCilM eB1la38 TollH MAne. O #elo1. Alte 7lanete= 3Alt 3ai 3i1i de1Jt S9AtLla3= aA realiEat a1e0t lA1rA. O N)are i37ortan48= Ei0e TollH MAne= 281Jnd An ge0t CrA01 1A LalCa= iar Cerea 0e @37r8Dtie 7e 3a08= 28r8 1a ea 08 Cage de 0ea38. N)o 08 1JDtigi ni1i An 7re3iA 7entrA idei originale= TA2. NA)i o idee noA8. Mai 3Alt= a6e3 o 2a14iAne 7oliti18= Eeroi0tii= 1are 3iliteaE8 7entrA aDa 1e6a de 0Ate de ani. >or 08 redA18 la Eero 1reDterea 7o7Ala4iei. Se

7are 18 Da7te= o7t 7ro1ente din 7o7Ala4ie @i 07riIin8. O &oa3etea @n 3a08 6a 38ri nA38rAl aderen4ilor la 1aAEa lor= de1lar8 TA2= ridi1Jnd 2Ar1Ali4a @n18r1at8 1A 7iAre de 3iro0i1i= iar #i0trAgere 3iorl8i a7roCator. O NA3ai 18 atAn1i 6a 2i 7rea tJrEiA= re7li18 TollH MAne. tii a0ta al naiCii de CineM ProCle3a e 18 3Al4i3ile @ngr838dite Io0 nA 1red 18 0e 6or @ntJ37la a0e3enea lA1rAri= indi2erent 1e 07An 7oliti1ienii= indi2erent 1e 7reEi1eri teriCile aAd la Dtiri. A3 3ai aAEit a0ta= Ei1 ei= Di ai naiCii 08 2ie de n)aA aAEitM :Ani1ii Di 0tr8CAni1ii lor aA aAEit 7reEi1eri a0e38n8toare de07re 2oa3etea 1are 0e a7ro7ia. #ar S9AtLla3)Al a 2o0t @ntotdea) Ana @n 0tare 08 e6ite 1ata0tro2a. TeLno1ra4ii aA r83a0 @n 2rAnte= ti37 de 0e1ole= reADind 08 @37ing8 EiAa 1ola70AlAi 7e0te @n18 o genera4ie. KntotdeaAna aA g80it o 0olA4ie. MAl4i 1et84eni 1red 18 6or g80i @ntotdeaAna o 0olA4ie. O SolA4ii de 2elAl 1elor la 1are 2a1e4i alAEie 0Ant= 7rin natAra lor= doar 380Ari te37orare= 1o3ent8 TA2. Un a0e3enea lA1rA treCAie 08 2ie e6ident. SingAra= ade68rata 0olA4ie e0te 1ontrolAl 7o7Ala4iei. O NA ne @n4elegi= TA2. M80Arile re0tri1ti6e @n do3eniAl naDterilor 0Ant anate3iEate de 3area 3aIoritate a 09AtLla3eEilor. NA 6ei 1on6inge ni1iodat8 An nA38r i37ortant de oa3eni 08 le a11e7te. Ori1A3= nA 7entrA a e6ita o a2Ari0it8 de 1ata0tro28 ireal8= @n 1are nA 1rede ni3eni. CJ4i6a 7oliti1ieni eB1e74ional de 0tA7iEi Di eB1e74ional de idealiDti aA @n1er1at 0)o 2a18 Di aA 2o0t d8rJ3a4i 7e0te noa7te= 2iind denAn4a4i 1a i3orali Di anti)6ia48. O Kn4eleg. SAnte4i o 2e3eie 1A 1on6ingeri religioa0e 7Aterni1e= 1o3andant de 7ort MAneF &e3eia 0e 0trJ3C8 Di C8A din Cere. O Pe naiCaM Pre0A7An 18)0 agno0ti18. NA DtiA= nA 7rea 38 gJnde01 la aDa 1e6a. SAnt o Eeroi0t8= deDi nA re1Ano01 a1e0t lA1rA 7e 7lanet8. O 3Al4i3e de 78ienIenei 0Ant EeroiDti. Kntr)An 0i0te3 3ai 3i1= @n1Li0= 1A3 e 7ortAl= e2e1tele Anei @n3Al4iri neli3itate de6in al naiCii de iAte 6iEiCile Di al naiCii de @n078i3Jnt8toare. $o0= lA1rArile nA)0 atJt de li37eEi. Iar Ci0eri1a... ai aAEit de :i0eri1a E6olA4iei >ie4iiF O A3 oare1are 1AnoDtin4e 0A7er2i1iale de07re 7re1e7tele ei. Re1Ano01 18)0 a1LiEi4ii re1ente. O S9AtLla3 a 2o0t 1oloniEat8 de 2rAntaDii :i0eri1ii E6olA4iei >ie4ii= 1are 2Agi0er8 de 7er0e1A4iile religioa0e de 7e Tara. &A0e0er8 7er0e1Ata4i 7entrA 18 0e @n3Al4eaA al naiCii de re7ede= a3enin4Jnd 08 1o7leDea018 7laneta= 1eea 1e nA 7l81ea 1elorlal4i tarani. O Un 0enti3ent ADor de @n4ele0. O A1elaDi lA1rA a di0trA0 7rogra3Al de 1oloniEare lan0at de eB7an0ioniDti 1A 1Jte6a 0e1ole @n Ar38. Credin4a 2Anda3ental8 a a1e0tei Ci0eri1i 07Ane 18 de0tinAl 6ie4ii inteligente e0te 08 A37le Ani6er0Al= 18 6ia4a re7reEint8 CAnAl 0A7re3. Anti)6ia4a ) entro7ia ) e0te r8Al 0A7re3. A1ea0t8 Ci0eri18 1rede 18 6ia4a Di anti)6ia4a 7arti1i78 la An 2el de 1Ar08. TreCAie 08 e6olA83= 07Ane ea= 7rin 0tadii 0A7erioare ale inteligen4ei Di geniAlAi= 18tre o 6iitoare 0tare de dA3neEeire. i treCAie 08 aIAnge3 la 0tarea a1eea de dA3neEeire la ti37 7entrA a @37iedi1a 3oartea entro7i18 a Ani6er0AlAi. #eoare1e e6olA4ia a14ioneaE8 7rin inter3ediAl 3e1ani03AlAi Ciologi1 al @n3Al4irii= treCAie 08 ne @n3Al4i3= 08 eBtinde3 Di 08 @3Cog84i3 reEer6a de gene= 08 ne @37r8Dtie3 083Jn4a 07re 0tele. A re0tri14iona naDterea... a0ta ar @n0e3na a3e0te1Al @n Ar38torAl 7a0 ai e6olA4iei A3ane= a6ortarea AnAi geniA= a AnAi 7rotodA3neEeA= a 7Art8torAlAi AnAi 1ro3oEo3 3Atant 1are ar 7Atea @37inge ra0a 18tre trea7ta Ar38toare= tran01endent8= a 018rii.

O Cred 18 a3 @n4ele0 e0en4a 1redin4ei= Ei0e TA2. O SAnte3 An 7o7or liCer= TA2. EBi0t8 di6er0itate religioa08= liCertatea de a alege Di toate 1elelalte. A6e3 enGaniDti= 6e1Li 1reDtini= 1o7ii ai >i08torAlAi. A6e3 1et84i ale Ingerilor de O4el= 1o3Ane 3elderi0te= tot 1e doreDti. #ar 3ai 3Alt de o7tEe1i la 0At8 din 7o7Ala4ie a7ar4ine :i0eri1ii E6olA4iei >ie4ii= iar 1redin4a a1ea0ta e 3ai 7Aterni18 de1Jt a 2o0t 6reodat8. Oa3enii 0e Ait8 @n IAr Di 68d roadele e6idente ale @n6848tArii Ci0eri1ii. CJnd eBi0t8 3iliarde de oa3eni= eBi0t8 Di 3ilioane la ni6el de geniA= iar 7rin a0ta 0e oC4ine 0ti3AlentAl Anei @n1rA1iD8ri 6igAroa0e= al 1o37eti4iei 08lCati1e 7entrA 7rogre0= 7entrA realiE8ri in1rediCile. ADa 18= la naiCa= e logi1 18 S9AtLla3 a 086JrDit i07r86i teLni1e 3ira1Aloa0e. Oa3enii 68d oraDele= a01en0orAl= 68d 6iEitatorii 6eni4i de 7e o 0At8 de 7lanete 08 0tAdieEe ai1i= 68d 18 e1li7083 toate 7lanetele 6e1ine. NA 68d @n08 1ata0tro2a= iar 1ondA18torii Ci0eri1ii 07An 18 totAl 6a 2i Cine= aDa 18 de 1e dra1A9 ar treCAi lA3ea 08 @n1eteEe 08 0e @n3Al4ea018F &e3eia iECi 1A 7al3a @n 3a08 Di 0e @ntoar0e 07re An 1Lelner5 O TAM 0e r80ti ea. AdA CereM IAteM A7oi 0e r80A1i din noA 07re TA2. O ADa 18 nA)3i 2a1e 0Age0tii nai6eM Li3itarea naDterilor nA)i 7o0iCil8= a6Jnd @n 6edere 0itAa4ia. Kn4elegi= TA2F O NA)i ne6oie 08)3i @3Coldi4i inteligen4a= 07A0e .a6iland TA2 3JngJind)o 7e #i0trAgere= 1are= 08tAl8 de atJta DAn18= 0e aDeEa0e @n 7oala lAi. Starea @n 1are 0e a2l8 S9AtLla3)Al 3)a @ndAioDat. M8 6oi 0tr8dAi 08 2a1 tot 1e 7ot 7entrA a ADAra 1LinAl 7lanetei dA3nea6oa0tr8. O #e1i= ne 6inEi Ar1aF @ntreC8 01Art 2e3eia. O A1ea0ta)i o 7re0A7Anere neIA0ti2i1at8. #ar 6oi 2a1e tot 1e 0t8 @n 7Aterile 3ele de inginer e1olog= @nainte de a 7le1a 07re alte 7lanete. CLelnerii adA0er8 de0ertAl ) 2rA1te)IeleA dolo2ane= alCa0tre)6erEi= @notJnd @n ColAri 1A 2riD18 dea08= groa08. #i0trAgere 0i34i 3iro0Al 0i 0e 1848r8 7e 3a08= 7entrA o in6e0tigare 3ai a38nAn4it8= @n ti37 1e .a6iland TA2 ridi1a lingAri4a lAng8= din argint= 1e)i 2A0e0e 7A08 la di07oEi4ie. TollH MAne re2AE8= 01AtArJnd din 1a7. O Ia)o de ai1i= 0e r80ti ea. E 7rea 084ioa08. AdA)3i doar Cere. TA2 ridi18 7ri6irea Di @n8l48 An deget. O O 1li78M N)are ro0t 08 iro0i4i 7or4ia dA3nea6oa0tr8 atJt de deli1ioa08. #i0trAgere 6a 2i @n1Jntat8. Co3andantAl de 7ort 0orCi din LalCa 1ea noA8= 1A Cere CrAn8= Di 0e @n1rAnt8. O NA 3ai a3 1e 08)4i 07An= TA2. Ne a2l83 @ntr)o 0tare de 1riE8. Ne treCAie na6a. E Alti3a noa0tr8 Dan08. >inEiF TA2 0e Ait8 la 2e3eie. #i0trAgere 0e a7ro7ie iAte de de0ert. O PoEi4ia 3ea a r83a0 ne01Li3Cat8. O K3i 7are r8A= Ei0e TollH MAne. N)aD 2i 6rAt 08 2a1 a0ta. Po1ni din degete. Kn t81erea a1elei 1li7e= @n 1are 0ingArAl 0Anet era 1el 01o0 de #i0trAgere 1e lingea 2riD1a= 7o1netAl r80An8 1a o @37AD18tAr8. CLelnerii alinia4i de)a lAngAl 7ere4ilor 1ri0talini= tran07aren4i= 18Ata)r8 @n Ia1Letele lor 1o3ode= aArii 1A negrA= Di 01oa0er8 la i6eal8 ar3e neAroni1e. TA2 1li7i= @ntoar0e 1a7Al @ntJi 07re drea7ta= a7oi 07re 0tJnga= eBa3inJnd 2ie1are C8rCat 7e rJnd= @n ti37 1e #i0trAgere @ngLi4ea 2rA1tele. O Tr8dare= Ei0e el= 1A gla0 ineB7re0i6. SAnt teriCil de deEa38git. Kn1rederea Di

2irea 3ea 1A30e1ade aA 2o0t r8A r807l8tite. O Mi)ai 2or4at 3Jna= 7ro0t a2Ari0itM OA0e3enea Dir de in0Alte agra6eaE8 tr8darea= nA o 01AE8M de1lar8 TA2= 1A lingAri4a @n 3Jn8. A1A3 6oi 2i A1i0 3iDeleDte= @n 0e1retF O SAnte3 oa3eni 1i6iliEa4i= 07A0e TollH MAne= 2Arioa08 7e TA2= 7e $o0en Rael= 7e a2Ari0ita de :i0eri18 a E6olA4iei >ie4ii Di= @n 07e1ial= 7e ea= 7entrA 18 0e 7reta0e 08 2a18 aDa 1e6a. NA 6ei 2i o3orJt. Ni1i 381ar n)o 08)4i 2Ar83 e7a6a aia Cle0te3at8= la 1are 4ii atJt de 3Alt. TotA)i legal. EDti are0tat= TA2. O Kntr)ade68r... >8 rog 08 a11e7ta4i 1a7itAlarea 3ea. A3 2o0t @ntotdeaAna dorni1 08 38 0A7An legilor lo1ale 7ertinente. SAC 1e a1AEa4ie 6oi 2i IAde1atF TollH MAne EJ3Ci 0AC4ire= 28r8 CA1Arie= Dtiind 18 @n noa7tea a1eea= @n Ca0a P8ianIenAlAi= i 0e 6a 07Ane >8dA6a de O4el. Ar8t8 07re 1a78tAl 3e0ei= Ande #i0trAgere @Di lingea 2riD1a de 7e 3A0t84i. O AdA1ere ilegal8 de 7araEi4i @n PortAl S9AtLla3)AlAi. TA2 aDeE8 1A griI8 lingAri4a 7e 3a08 Di)Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. O K3i a3inte01 18 a3 adA0 7i0i1a ai1i la in6ita4ia dA3nea6oa0tr8 07e1ial8. TollH MAne 01AtAr8 din 1a7. O NA 4ine= TA2. A3 @nregi0trat 1on6orCirea. A3 a2ir3at 18 n)a3 68EAt ni1iodat8 An ani3al 6iA= dar a 2o0t o 0i37l8 de1lara4ie 1onIAn1tAral8= 7e 1are ni1i An triCAnal n)o 6a 1on0idera 1a in1itare la 6iolarea 1ri3inal8 a legilor noa0tre 0anitare. Ni1i 381ar An triCAnal de)al t8A. O Kn4eleg. Kn a1e0t 1aE= 08 renAn483 la 7ierderea de ti37 1A 2or3alit84ile legale. Re1Ano01 18)0 6ino6at Di 6oi 7l8ti a3enda 7re68EAt8 7entrA a1ea0t8 in2ra14iAne 3inor8. O :ine. A3enda e0te de 1in1iEe1i de 0tandarEi= 07A0e TollH MAne= 281Jnd An ge0t= iar AnAl dintre C8rCa4i @naint8 Di @nL848 7i0i1a de 7e 3a08. :ine@n4ele0= @n1Leie ea= 7araEitAl re07e1ti6 6a 2i di0trA0. O Ur801 gra6ita4ia= @i de1lar8 TollH MAne 2igArii EJ3Citoare= 38rite= a lAi $o0en Rael= dA78 1e ter3ina0e ra7ortAl de07re dineA. M8 oCo0eDte Di 3i)e tea38 08 38 gJnde01 1e 2a1e greAtatea aia a2Ari0it8 3AD1Lilor 3ei= organelor 3ele interne. CA3 7ot tr8i aDa 6ier3iiF i toat8 3Jn1area aia a38rJt8M &elAl @n 1are o d8dea de)o 7arte era oC01en= iar 3iro0Al... O Co3andant de 7ort= a6e3 lA1rAri 3Alt 3ai i37ortante de di01Atat. S)a reEol6atF L)a4i 7rin0F O I)a3 7rin0 7i0i1a= r807An0e Ar0AE8 2e3eia. Mai Cine Ei0= eA i)a3 7rin0 3J4a a2Ari0it8M #i0trAgere 3iorl8i= 1a Di 1A3 i)ar 2i r807An0= Di)Di a7808 CotAl de 7la0a 1ADtii din 7la0to4el 7e 1are o 1on0trAi0er8 oa3enii de la 0igAran48= @ntr)An 1ol4 al a7arta3entAlAi. Pi0i1a 3ieAna Edra68n= 0e 0i34ea 2oarte in1o3odat8 de i37onderaCilitate Di 0e r80A1ea= li70it8 de 1ontrol= de 2ie1are dat8 1Jnd @n1er1a 08 0e 3iDte. CJnd 0e iECea de latArile 1ADtii= TollH MAne tre08rea= 0i34indA)0e 6ino6at8. O SAnt 0igAr8 18 o 08 0e3neEe= 1a 08 0al6eEe 7i0i1a a0ta a38rJt8. $o0en Rael 78rea indi07A0. O NA a3 7rea 3Alt8 @n1redere @n 7lanAl t8A= 1o3andant de 7ort MAne. #e 1e= @n nA3ele 6ie4ii= ar 1eda 1ine6a o 1o3oar8 de 6aloarea Ar1ei= 7entrA a 0al6a An 07e1i3en ani3alF Mai ale0 18= dA78 1A3 3i)ai 07A0= are= la CordAl na6ei 0ale= An alt eBe37lar din a1elaDi ti7 de 7araEitM

O PentrA 18 e ataDat e3o4ional de a1e0t 7araEit 7arti1Alar= eB7li18= o2tJnd= TollH MAne. NA3ai 18 a1e0t TA2 e 3ai alAne1o0 de1Jt a3 1reEAt. !i1e 18 ClA2eE. O AtAn1i= di0trAge 7araEitAl. Arat8)i 18 2a1e3 1eea 1e 07Ane3. O &ii 0erio0= $o0enM re7li18 ea= 7ierEJndA)Di r8Cdarea. La 1e ne)ar 2olo0iF #a18 3erg 3ai de7arte Di o3or 7i0i1a aia a2Ari0it8= n)a3 oC4inAt ni3i1. TA2 Dtie a0ta Di Dtie 18 eA DtiA= Di Dtie 18 eA DtiA 18 Dtie. M81ar aDa a6e3 1e6a 1e)Di doreDte. SAnte3 @n 7oEi4ie de 7at. O S8 01Li3C83 legea= 0Ager8 $o0en Rael. #a... 7edea70a 7entrA adA1erea 7araEi4ilor de 1ontraCand8 @n 7ort 6a in1lAde 1on2i01area na6ei 1A 1are 0)a 281At 1ontraCandaM O O lo6itAr8 de 3ae0trAM P81at= dar 1on0titA4ia interEi1e legile 1A e2e1t retroa1ti6. O AtAn1i= 0Ant di07A0 08 a01Alt An 7lan 3ai CAn= 281At de tine. O N)a3 ni1i AnAl= $o0en. #ar 6oi a6ea. O 08)i ar8t eAM O 08)l 7818le01 @ntr)An 2el. tiA 18 are 0l8Ci1iAni. MJn1area= 7i0i1ile. Poate Di alt1e6a= 1e6a de 1are 08 ne 2olo0i3. ConDtiin48= liCido= 0l8Ci1iAne 7entrA C8AtAr8= 7entrA Io1Ari... Se o7ri= gJnditoare. O $o1Ari= re7et8 ea. Ade68rat. Ki 7la1e 08 Ioa1e. ADtea7t8M Mi)ai dat trei Eile= iar ti37Al n)a eB7irat @n18. Ai r8Cdare. Ki Dter0e tr808tArile de 7e e1ranAl i3en0 Di le @nlo1Ai 1A @ntAne1i3ea 07a4iAlAi 1o03i1= 1A Ar1a 7lAtind 7e An 1J37 1A 0tele 01li7itoare. Pi0i1a 78rA a re1AnoaDte= @ntr)An 2el= i3aginea= Di 01oa0e An 3iorl8it 0AC4ire= 7lJng8re4. TollH MAne o 7ri6i= 0e @n1rAnt8 Di 1erA leg8tAra 1A 7aEa. O Unde)i TA2 a1A3F 0e r84oi ea. OKn 0ala de Io1 a LotelAlAi Pei0aIAl Planetar= 3ai18= r807An0e 2e3eia de gard8. O Pei0aIAl PlanetarF 3JrJi ea. TreCAia 08 aleag8 An lo1al al a2Ari0i4ilor de 6ier3i= nAF Ce a01AndeF E 7lin de 7araleF Ai griI8 08 r83Jn8 a1olo. CoCor i3ediat. Kl g80i IA1Jnd 1e6a 1o37li1at= 1A 1in1i 7arteneri= el @37otri6a Anei 7ere1Li de 6ier3i)de)0ol @n 6Jr0t8= a AnAi 1iCerteL 7e 1are ea @l 1on1edia0e 1A 1Jte6a 087t83Jni @n Ar38= 7entrA Ie2Airea 0i0te3AlAi de 1al1Al= Di a AnAi nego1iator 1o3er1ial dolo2an= 1A 2a4a 1a o lAn8 7lin8= din $aECo. $Ade1Jnd dA78 3Antele de 2i0e @ngr838dite @n 2a4a lAi= TA2 1JDtiga0e 1A ADArin48. &e3eia 7o1ni din degete= iar 7ro7rietara 0alonAlAi 6eni i3ediat 1A An 01aAn. TollH MAne 0e aDeE8 lJng8 TA2 Di)i atin0e ADor Cra4Al. El @ntoar0e 1a7Al Di 0e tra0e de)o 7arte. O &i4i a3aCil8= 1o3andant de 7ort MAne= Di aC4ine4i)68 08 7Ane4i 3Jna 7e 7er0oana 3ea. O Ce 2a1i ai1i= TA2F @ntreC8 ea= retr8gJndA)Di 3Jna. O PentrA 3o3ent= te0teE o noA8= intere0ant8 0tratage38= in6entat8 de 3ine= @37otri6a nego1iatorAlAi #eE. Mi)e tea38 18 0e 6a do6edi eronat8= dar 6o3 6edea. Kntr) An 0en0 3ai larg= 38 0tr8dAie01 08 1JDtig 1J4i6a 0tandarEi 7rin AtiliEarea analiEei 0tati0ti1e Di a 70iLologiei a7li1ate. S9AtLla3 nA)i An lo1 @n 1are 0e tr8ieDte ie2tin= 1o3andat de 7ort MAneM $aECoanAl= 1A 78rAl lAng 0tr8lA1ind din 1aAEa Criantinei 2o02ore01ente= 1A 2igAra roto2eie a1o7erit8 de 1i1atri1ele rangAlAi= rJ0e 6Algar= ar8tJnd An Dir de din4i negri Dle2Ai4i= 1A in0ertAri de ne0te3ate 7Ar7Arii. O Ata1= TA2M anAn48 el= a780Jnd An CAton de 0AC 7o0tAl lAi de Io1= 7entrA a)i 2i 3ar1at8 ar3ata 7e 0A7ra2a4a lA3inat8 a 3e0ei.

TA2 0e a7le18 ADor. O Kntr)ade68r...= Ei0e el= @ndre7tJnd An deget lAng= alC= 07re o ta0t8= iar 7ro7ria)i 2or3a4ie 0e ilA3in8 @n interiorAl 1er1AlAi de Io1. M8 te3 18 a4i 7ierdAt= do3nAle. EB7eri3entAl 3eA 0)a do6edit reADit. ProCaCil din 7Ar8 @ntJ37lare. O S8 te ia dra1A9= 1A noro1Al t8A a2Ari0itM 3or38i IaECoanAl= ridi1JndA)0e neLot8rJt @n 7i1ioare. Alte Ietoane @Di 01Li3Car8 7ro7rietarAl. O #e1i= Io1i Cine= 1o3ent8 TollH MAne. N)o 08)4i 2olo0ea018 ni1i An 7i1= TA2. Ai1i= Dan0a 2a6oriEeaE8 1a0a. N)o 08 2a1i ro0t a0t2el de Canii 1e)4i treCAie. O SAnt 1on6in0. O .ai 08 di01At83. O #i01At83 1Liar @n a1e0t 3o3ent. O S8 di01At83 @n 7arti1Alar= 0AClinie ea. O Kn ti37Al Alti3ei noa0tre di01A4ii 7arti1Alare a3 2o0t @n1onIArat de C8rCa4i 1A ar3e neAroni1e= agre0at 6erCal= deEa38git 1rAnt= li70it de An to6ar8D iACit Di nel80at 08 38 CA1Ar de de0ert. NA)0 7redi07A0 2a6oraCil a11e7t8rii altei in6ita4ii. O &a1 1in0te 1A o C8AtAr8= @i 7ro7A0e TollH MAne. O &oarte Cine= r807An0e TA2= dA78 1are 0e ridi18 greoi= @nLa48 Ietoanele Di)Di lA8 r83a0)CAn de la 1eilal4i IA18tori. Cei doi 0e @ndre7tar8 07re An 0e7areA a2lat la 1a78tAl 08lii de Io1. TollH MAne gJ2Jia An 7i1= din 1aAEa e2ortAlAi de a 2a1e 2a48 gra6ita4iei. O dat8 intra4i= 2e3eia 0e 7r8CADi 7e 0o2a= 1o3and8 nar1o2A3 re1e 7entrA a3Jndoi Di o7a1iE8 7erdeaAa. O Ingerarea de C8AtAri nar1oti1e 6a a6ea e2e1t redA0 a0A7ra 1a7a1it84ii 3ele de a lAa de1iEii= 1o3andant de 7ort MAne= Ei0e .a6iland TA2. #eDi)0 dorni1 08 a11e7t generoEitatea dA3nea6oa0tr8 dre7t An 0i3Col al 18in4ei 7entrA 7er6ertirea anterioar8 a o07italit84ii 1i6iliEate= 7oEi4ia 3ea a r83a0 1o37let ne01Li3Cat8. O Ce 6rei= TA2F @ntreC8 ea 28r8 6lag8= dA78 1e 0o0ir8 C8AtArile. PaLarele @nalte eraA CrA3ate= li1oarea de)An alCa0trA 1oCalt Di re1e 1a gLea4a. O Ca ori1e 3e3CrA al A3anit84ii= a3 3Alte dorin4e. PentrA 3o3ent= dore01 1el 3ai 3Alt re6enirea= @n de7lin8 08n8tate= a lAi #i0trAgere @n 1A0todia 3ea. O (i)a3 3ai 07A0= 4i)o daA @n 01Li3CAl na6ei. O A3 3ai di01Atat 7ro7Anerea Di a3 re07in0)o 1a ine1LitaCil8. TreCAie 08 relA83 di01A4iaF O A3 An argA3ent noA. O Ade68ratF 3or38i TA2 Di 0orCi din C8AtAr8. O S8 analiE83 7roCle3a 7ro7riet84ii= TA2. CA 1e dre7t de4ii Ar1aF Ai 1on0trAit)oF Ai a6At 6reAn rol @n 7roie1tarea eiF Pe naiCa= nAM O A3 g80it)o. SigAr= de01o7erirea a 2o0t 281At8 @n 1o37ania altor 1in1i 7er0oane Di nA 7ot nega 18 7reten4iile lor de 0t87Jnire aA 2o0t= @n Anele 7ri6in4e= 0A7erioare alor 3ele. #ar ei aA 3Arit= iar eA tr8ie01. A1e0t lA1rA @nt8reDte 1on0ideraCil re6endi18rile 3ele. Mai 3Alt= de4in= @n 7reEent= arte2a1tAl re07e1ti6. Kn 3Alte 0i0te3e eti1e= 7o0e0iAnea e0te ele3entAl)1Leie= ele3entAl 7re1A378nitor deter3inant= de0eori= al 7ro7riet84ii. O EBi0t8 7lanete Ande 0tatAl de4ine tot 1e are 6aloare= Ande na6a ta a2Ari0it8 4i)ar 2i 2o0t lAat8 i3ediatM O SAnt 1onDtient de a1e0t lA1rA Di a3 o1olit 1A griI8 a0e3enea 7lanete= 1Jnd 3i) a3 ale0 de0tina4ia.

O A3 7Atea 08)4i lA83 a3Car1a4iAnea 7Jrlit8 1A 2or4a= da18 a3 6rea. Poate 18 7Aterea a1ord8 dre7t de 7ro7rietate= 1e Ei1iF O E ade68rat 18 dA3nea6oa0tr8 di07Ane4i de loialitatea @n078i3Jnt8toare a nA3eroDi 0er6itori @nar3a4i 1A ar3e neAroni1e Di la0ere= @n ti37 1e eA 0Ant 0ingAr= An A3il negA0tor Di inginer e1olog neo2it= @n0o4it doar de 7i0i1ile 3ele ne68t838toare. CA toate a1e0tea= nA)0 1o37let li70it de re0Ar0e. EBi0t8 7o0iCilitatea teoreti18 de a 2i 7rogra3at a78rarea Ar1ei @n aDa 2el= @n1Jt 1a7tArarea ei 08 re7reEinte An lA1rA 3ai 7A4in ADor de1Jt 1rede4i. SigAr= a1ea0t8 0A7oEi4ie e0te @n @ntregi3e i7oteti18= dar a4i 7Atea 08)i a1orda4i aten4ia 1A6enit8. Kn ori1e 1aE= a14iAnea 3ilitar8 CrAtal8 e0te ilegal8= 1on2or3 legilor din S9AtLla3. O Unele 1i6iliEa4ii 0A04in 18 AtiliEarea 1on2er8 7ro7rietatea= o2t8 TollH MAne. Altele o7teaE8 7entrA ne1e0itate. O A1e0te do1trine nA)3i 0Ant ne1Ano01Ate. O :ine. S9AtLla3)Al are 3ai 3Alt8 ne6oie de Ar18 de1Jt tine. O In1ore1t. A3 ne6oie de Ar18 7entrA a)3i 7ra1ti1a 3e0eria Di a)3i 1JDtiga eBi0ten4a. Planeta dA3nea6oa0tr8 nA are ne6oie de na68 @n 0ine= 1i 3ai degraC8 de inginerie e1ologi18. #e a1eea 6)a3 o2erit 0er6i1iile 3ele= 2iindA)3i dat 08 de01o78r doar 18 generoa0a 3ea o2ert8 a 2o0t re07in08= 1on0iderat8 in0A2i1ient8. O UtiliEarea= @l @ntrerA70e TollH MAne. A6e3 o 7lanet8 @ntreag8 de 0a6an4i 0tr8lA1i4i. EDti doar An negA0tor= dA78 1A3 ai re1Ano01At 0ingAr. Noi a3 AtiliEa 3ai Cine Ar1a. O Sa6an4ii dA3nea6oa0tr8 0tr8lA1i4i 0Ant @ndeo0eCi 07e1ialiDti @n 1Li3ie= 2iEi18= 1iCerneti18 Di alte do3enii a0e38n8toare. S9AtLla3)Al n)a 7rogre0at @n 3od deo0eCit @n Ciologie= geneti18 0aA e1ologie. E0te An lA1rA e6ident. #a18 a4i 2i 7o0edat a0e3enea 1AnoDtin4e= a1e0t lA1rA ar 2i 7re0A7A0= @n 7ri3Al rJnd= 2a7tAl 18 ne1e0itatea de a de4ine Ar1a n)ar 2i 2o0t 2oarte 7re0ant8 Di= @n al doilea rJnd= 18 7roCle3a e1ologi18 n)ar 2i 2o0t l80at8 08 ating8 7ro7or4iile a1tAale. #e a1eea= 38 @ndoie01 de 6alaCilitatea a2ir3a4iei dA3nea6oa0tr8 18 oa3enii de ai1i ar 2olo0i 3ai e2i1ient na6a. #e 1Jnd a3 aIAn0 7e Ar18 Di a3 18l8torit @n1oa1e= 3)a3 1A2Andat 1A 0erioEitate @n 0tAdiA Di)3i 7er3it 08 0AgereE 18 0Ant a1A3 0ingArAl inginer e1olog 1ali2i1at din lA3ea oa3enilor= eB1e7tJnd= 7roCaCil= 7laneta Pro3etLeA0. &igAra lAng8= alC8= a lAi .a6iland TA2 era li70it8 de eB7re0ie. &or3Ala 2ie1are 7ro7oEi4ie 1A griI8 Di o @ndre7ta 07re ea @n ra2ale 1al3e. #ar= deDi C8rCatAl nA atr8gea 7rin ni3i1 aten4ia= TollH MAne 0i34ea 18 @n 07atele 2a4adei de 0enin8tate 0e a01Andea o 0l8Ci1iAne ) 3Jndrie= ego1entri03 0aA 6anitate ) 7e 1are o 7Atea 3ane6ra 7entrA 7ro7riAl ei 2olo0. Kntin0e An deget 07re el. O >orCe= TA2. #oar niDte a38rJte de 6orCe goale. Po4i 08)4i Ei1i inginer e1olog= a0ta nA @n0ea3n8 ni3i1. Po4i 08)4i Ei1i 2rA1t)IeleA= dar ai ar8ta al naiCii de 1aragLio0 @ntr) An Col 1A 2riD18M O Kntr)ade68r... O PAn 7ariA= Ei0e ea= 7reg8tindA)0e 08)l dea gata= 18 nA Dtii 1e naiCa 08 2a1i 1A a2Ari0ita aia de na68M .a6iland TA2 1li7i Di)Di Colti 3Jinile 7e 3a08. O O 7ro7Anere intere0ant8M ContinAa4i. O ParieE 7i0i1a 7e na68M EJ3Ci TollH MAne. (i)a3 7reEentat 7roCle3a noa0tr8. #a18 o reEol6i= o 6ei 7ri3i @na7oi 7e #i0trAgere= @ntreag8 Di 08n8toa08. #a18 dai greD= @4i

lA83 Ar1a. O PlanAl dA3nea6oa0tr8 are An de2e1t= r807An0e TA2= ridi1Jnd An deget. #eDi 0ar1ina 1e)3i re6ine e 2or3idaCil8= nA 3)aD @37otri6i 08 a11e7t o a0e3enea 7ro6o1are= da18 3iEele 0Agerate n)ar 2i atJt de inegale. Ar1a Di #i0trAgere @3i a7ar4in= 1Liar da18 dA3nea6oa0tr8 a4i oC4inAt 1A0todia 1elei de)a doAa 7rin 3iIloa1e li70ite de 01rA7Ale= deDi legale. #e1i= 1JDtigJnd= 6oi 7ri3i @na7oi doar 1e)i de dre7t al 3eA= @n ti37 1e dA3nea6oa0tr8 68 6e4i alege 1A 1e6a eBtre3 de 6aloro0. E ine1LitaCil. &a1 o 1ontrao2ert8. A3 6enit 7e S9AtLla3 7entrA anA3ite re7ara4ii Di 3odi2i18ri. Kn 1aEAl @n 1are a3 0A11e0= lA1r8rile 08 2ie eBe1Atate 28r8 7lat8. TollH MAne dA0e 7aLarAl la gAr8= 7entrA a oC4ine An 3o3ent 0A7li3entar de gJndire. GLea4a 0e to7i0e= dar nar1o2A3Al 7iD18 @n18 7l81At. O Re7ara4ii gratAite @n 6aloare de 1in1iEe1i de 3ilioane de 0tandarEiF Al naiCii de 3AltM O A0ta)i 7ro7Anerea 3ea. O Pi0i1a= rJnIi 2e3eia= o 2i 2o0t a ta la @n1e7At= dar a1A3 e a noa0tr8. A11e7t @n08 ideea 1A re7ara4iile. K4i a1ord 1redit. O CA 1e ter3en Di 1A 1e doCJnd8F @ntreC8 TA2. O >o3 2a1e re3edierile. Kn1e7e3 i3ediat. #a18 6ei 1JDtiga) 1eea 1e nA 0e 6a @ntJ37la ) 6ei 7ri3i 7i0i1a @na7oi Di)4i 6o3 a1orda An @37rA3At 28r8 doCJnd8 egal 1A 7re4Al 2a1tArii 7entrA re7ara4ii. Ne 6ei 7l8ti 1A Canii oC4inA4i a1olo ) 281A ea An ge0t 6ag 18tre re0tAl Ani6er0AlAi ) 7entrA a2Ari0ita ta de Cioinginerie. #ar 780tr83 dre7tAl de a 0e1Le0tra Ar1a. #a18 nA 7l8teDti IA38tate de Cani @n 1in1i ani 0tandard Di to4i @n Ee1e= na6a)i a noa0tr8. O E0ti3area ini4ial8 de 1in1iEe1i de 3ilioane de 0tandarEi a 2o0t eBagerat8= e o 1i2r8 e6ident A32lat8 doar 1A 01o7Al de a 38 oCliga 08 6Jnd na6a. SAgereE 08 0taCili3 0A3a de doA8Ee1i de 3ilioane de 0tandarEi 1a CaE8 a @n4elegerii noa0tre. O O 0A38 ridi1ol8M 0e r80ti ea. P8ienIeneii 3ei nA 7ot ni1i 381ar 08 6o70ea018 na6a aia Cle0te3at8 7entrA doA8Ee1i de 3ilioaneM #ar a11e7t 08 01ad 7re4Al la 7atrAEe1i Di 1in1i. O #oA8Ee1i Di 1in1i de 3ilioane= in0i0t8 TA2. #eoare1e 0Ant 0ingAr la Cord= nA)i aC0olAt ne1e0ar 1a toate 7An4ile Di 0i0te3ele 08 2ie adA0e la 0tadiAl de 2An14ionare 1o37let8= o7ti38. CJte6a 7An4i @nde78rtate= neAtiliEate= n)aA o i37ortan48 deo0eCit8. >oi 3odi2i1a li0ta de lA1r8ri= 7entrA 1a a1ea0ta 08 in1lAd8 doar re7ara4iile 1e treCAie 281Ate 7entrA 0igAran4a= 1on2ortAl Di 1o3oditatea 3ea. O #e0tAl de reEonaCil. :ine= 7atrAEe1i de 3ilioane. O Mi 0e 7are 18 treiEe1i ar 2i 3ai 3Alt de1Jt 0A2i1ient. O S8 nA ne tJrgAi3 7entrA 1Jte6a 3ilioane de 0tandarEi= Ei0e TollH MAne. >ei 7ierde= aDa 18 ori1A3 nA 1onteaE8. O EA 68d alt2el lA1rArile. TreiEe1i de 3ilioane. O TreiEe1i Di Da7te= 7ro7A0e TollH MAne. O TreiEe1i Di doA8= re7li18 TA2. O Se 6ede 18 ne 6o3 @n4elege la treiEe1i Di 1in1i. #aF ADa r83Jne= 07A0e ea Di @ntin0e 3Jna. TA2 0e Ait8 la ea= a7oi r807An0e 1al35 O TreiEe1i Di 7atrA. TollH MAne iECA1ni @n rJ0= @Di retra0e 3Jna Di Ei0e5

O Ce 3ai 1onteaE8F &ie= treiEe1i Di 7atrA. .a6iland TA2 0e ridi18. O Mai Cea 1e6a= @l in6it8 ea. PentrA 3i1Al no0trA r838Dag. O M8 te3 18 treCAie 08 68 re2AE. >oi 08rC8tori dA78 1e 6oi 1JDtiga. #in a1e0t 3o3ent= 0Ant o1A7at. O NA)3i 6ine 08 1red 18 ai 281At aDa 1e6aM r81ni $o0en Rael. TollH MAne redA0e0e inten0itatea 0onor8 a Anit84ii de 1o3Ani1a4ie= 7entrA a 7otoli 7rote0tele 1ontinAe= ener6ante= ale 7i0i1ii 1a7ti6e. O #8 do6ad8 de An 7i1 de CAn 0i34= $o0en= Co3C8ni ea. E 1e6a ne3ai7o3enitM O Ai 7ariat 6iitorAl 7lanetei noa0treM Miliarde Di 3iliarde de 6ie4iM Te aDte74i 1A ade68rat 08)4i onoreE @n4elegereaF TollH MAne 0orCi din re1i7ientAl 1A Cere Di o2t8. A7oi= 1A tonAl 1A 1are ar 2i eB7li1at 1e6a AnAi 1o7il deo0eCit de @n1et la 3inte= 07A0e5 O NA 7Ate3 7ierde= $o0en. GJndeDte)te= da18 1Le0tia aia de 6ier)3e)de)0ol 7e 1are o ai @n 4ea0t8 nA 0)a atro2iat 7rea 3Alt din 1aAEa gra6ita4ieiM #e 1e naiCa 6re3 Ar1aF S8 ne Lr8ni3= Cine@n4ele0. S8 @nl8tAr83 2oa3etea= 08 reEol683 7roCle3a= 08 2a1e3 An a38rJt de 3ira1ol. S8 @n3Al4i3 7Jinile Di 7eDtii. O PJinile Di 7eDtiiF @ntreC8= E8781it= 1on0ilierAl. O #e)o in2initate de ori. E o eB7re0ie 1la0i18= $o0en. CreDtin8= 0e 7are. TA2 @n1ear18 08 2a18 0and6iDAri 1A 7eDte 7entrA treiEe1i de 3iliarde de oa3eni. Cred 18 a reADit nA3ai 08 0e 3JnIea018 de 28in8 Di 08 0e @n4e7e @ntr)An o0 de 7eDte. #ar nA a0ta 1onteaE8. #a18 d8 greD= 6o3 a6ea a2Ari0ita aia de na68 2oarte 2rA3o0= 2oarte legal. #a18 reADeDte= nA 3ai a6e3 ne6oie de ea. Ori1A3= 1JDtig83. i= dA78 1A3 a3 aranIat lA1rArile= 1Liar da18 TA2 1JDtig8 7ariAl= tot ne 6a datora treiEe1i Di 7atrA de 3ilioane de 0tandarEi. CLiar da18= 7rintr)An 3ira1ol= reADeDte= a6e3 Dan0e 08 7Ane3 3Jna 7e Ar18 @n 3o3entAl 1Jnd 6a treCAi 08 7l8tea018 2a1tAra. $o0en= ad8Ag8 ea rJnIind= dA78 1e 3ai 0orCi din Cere= ai 3are noro1 18 nA)4i 6reaA 0lAICaM (i)a tre1At 7rin 1a7 18)0 3Alt 3ai deDtea7t8 1a tineF O #ar 3Alt 3ai 7A4in 7oliti1ian= 3ai18. M8 @ndoie01 18 ai 2i reEi0tat 381ar o Ei @n lo1Al 3eA. Se 7are 18 te)ai de01Ar1at Cine. Pre0A7An 18 7lanAl t8A e 6iaCil. O Pre0A7AiF O TreCAie 08 4ine3 0ea3a de realit84ile 7oliti1e. EB7an0ioniDtii 6or na6a @n 0ine= 1red 18)4i dai 0ea3a= 7entrA 3o3entAl @n 1are 6or aIAnge la 7Atere. #in 2eri1ire= 0Ant @n 3inoritate. I)a3 de78Dit iar la 6ot. O Ai griI8 1e 2a1i= $o0en= Ei0e TollH MAne Di @ntrerA70e leg8tAra= a7oi r83a0e 7lAtind @n 0e3i@ntAneri1Al lo1Ain4ei 0ale. Pe 6ideoe1ran= Ar1a a78rA din noA. E1Li7ele ei 0e a2laA a1olo= ridi1Jnd An do1 7ro6iEoriA. Cel 7er3anent a6ea 08 2ie 281At 3ai tJrEiA. Ar1a Ar3a 08 r83Jn8 a1olo= dA78 1A3 7re6edea= 1Jte6a 0e1ole= aDa 18 a6eaA ne6oie de An lo1 @n 1are 0)o 780treEe. CLiar da18 TA2 reADea= 7rintr)o Ca2t8 neCAn8= eBtinderea 3aIor8 a 7JnEei 2A0e0e= ori1A3= 7re68EAt8 de 3Alt. Ur3a 08 o2ere 2a1ilit84i de do1are 7entrA 0Ate de na6e. Iar da18 TA2 7l8tea 1LeltAielile= nA a6ea 3oti6 08 a3Jne 1on0trA14ia. Un tAC lAng= tran07arent= din 7la0to4el= 2A0e0e a0a3Clat din CA184i= 7entrA a lega i3en0a na68 de ger3inare de 1a78tAl 1elei 3ai a7ro7iate 07i4e i37ortante= a0t2el @n1Jt tran07ortArile de 3ateriale Di de e1Li7e de 78ienIenei 08 aIAng8 3ai ADor la ea. CiCerteLii 0e a2laA deIa @n8AntrA= lega4i la 0i0te3Al de 1al1Alatoare al Ar1ei= re7rogra3JndA)l 7entrA a 0ati02a1e 1ererile lAi TA2 Di a6Jnd griI8= 1a din @ntJ37lare= 08 deEa3or0eEe ori1e a78rare intern8 7e 1are ar 2i de1lanDat)o a1e0ta. Ordine 0e1rete de la >8dA6a de O4el. TA2 nA a6ea LaCar de ele. O 7re1aA4ie 7entrA

1aEAl @n 1are indi6idAl n)ar 2i DtiAt 08 7iard8. TollH MAne nA dorea 08 0e treEea018= @n 3o3entAl @n 1are a6ea 08 de01Lid8 1Atia 7re4ioa08= 1A 3onDtri 0aA 3oli3e. CJt de07re TA2= in2or3atorii ei @i 07A0e0er8 18 r8380e0e a7roa7e tot ti37Al @n 0ala 1al1AlatorAlAi= dinIno3entAl @n 1are 78r80i0e 0alonAl de Io1Ari de la Pri6eliDtea Planetei. Kn CaEa ordinelor ei= C8n1ile de date ale Con0iliAlAi 2A0e0er8 aAtoriEate 08)i 2ArniEeEe lAi TA2 ori1e in2or3a4ie dorea. i 2ArniEa0er8 o 3Al4i3e= dA78 ra7oartele 7e 1are le 7ri3i0e ea. Indi6idAl 281A0e 7e 1al1Alatoarele Ar1ei o 0erie de eBtra7ol8ri Di 0i3Al8ri. TollH MAne @i a1orda0e 1redit= iar el @l 2olo0ea 1Jt 7Atea 3ai Cine. CAD1a din 1ol4 0e EgAdAi 1Jnd #i0trAgere 0e lo6i de 7ere4ii ei= 3iorl8ind 01Art= @ndArerat8. Ki 78rea r8A 7entrA 7i0i18. i 7entrA TA2. #A78 1e indi6idAl o 08 dea greD= 7oate 18 o 08 reADea018 08)i dea LongLaAl NoA8... Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile. PatrAEe1i Di Da7te de Eile @n 1are e1Li7ele lA1ra0er8 @n trei 01Li3CAri= iar a1ti6itatea din IArAl Ar1ei 2A0e0e 1on0tant8= ne@n1etinit8= 2reneti18. PJnEa 0e @ntin0e0e 7e0te na6a de ger3inare= o a1o7eri0e. Kn IArAl a1e0teia Der7AiaA 1aClAri= 1a 6i4a de 6ie. O re4ea de tACAri 7neA3ati1e intra Di ieDea 7rin 0a0Ari= a0t2el @n1Jt na6a ar8ta 1a An 3AriCAnd @ntr)An 1entrA 3edi1al. CA7ole de 7la0to4el a1o7eri0er8 1arena= 1a niDte 2ArAn1Ale Edra6ene= argintiiU 1Jr1ei de o4el Di dAraliaI o 0tr8C8teaA 1a niDte 6eneU gli0oare 7entrA 6id CJEJiaA dea0A7ra i3en0it84ii ei 1a niDte in0e1te 1e l80aA @n Ar38 dJre de 2o1. Pe0te tot= @n8AntrA Di a2ar8= 38rD8lAiaA 7lAtoane de 78ienIenei. Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile= iar Ar1a 2A0e0e re7arat8= 2ini0at8= 3oderniEat8= a7ro6iEionat8. Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile 28r8 1a .a6iland TA2 08 78r80ea018 na6a 381ar An 3inAt. La @n1e7At= 0t8tA0e @n 0ala 1al1AlatorAlAi= ra7orta0er8 78ienIeneii= rAlJnd 0i3Al8ri Ei Di noa7te= @n 4818nitAl a2iD8rilor de date. A7oi 2A0e0e 68EAt 18l8torind= @n re7etate rJndAri= 1A o 3aDinA48 1A trei ro4i= 7e 1oridorAl 1entral= lAng de treiEe1i de Gilo3etri= al na6ei= 7ArtJnd 7e 1a7 o 1a7el8 6erde 1A 1oEoro1= a6Jnd @n 7oal8 o 7i0i1A48 1A 78r lAng= 1enADiA. NA)i C8ga @n 0ea38 7e lA1r8torii 09AtLla3eEi. #in 1Jnd @n 1Jnd= 0e dA1ea 08 regleEe a7arate din di2erite 7An1te de lA1rA ale na6ei 0aA 08 6eri2i1e An Dir ne02JrDit de CaEine= 3i1i 0aA 3ari= @nDirate de)a lAngAl EidArilor @nalte. CiCerteLii oC0er6a0er8 18 7A0e0e @n 2An14iAne anA3ite 7rogra3e de donare= 18 2olo0i0e 1ronoArEeala= 1on0A3Jnd 1antit84i enor3e de energie. Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile @n 1are TA2 r8380e0e iEolat= @n0o4it doar de .ao0= lA1rJnd. Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile @n 1are TollH MAne nA di01Ata0e ni1i 1A TA2= ni1i 1A 7ri3Al 1on0ilier $o0en Rael. Sar1inile ei de 1o3andant de 7ort= negliIate la @n1e7AtAl 1riEei Ar1ei= @i aIAngeaA 7e de7lin 0)o 4in8 o1A7at8. A6ea 1on2li1te de reEol6at= 7ro3o68ri de 281At= 1on0trA14ii de 0A7ra6egLeat= di7lo3a4i)3ADte de @ntre4inAt= @nainte de a le 2a1e 6Jnt @n a01en0or= CAgete de @nto13it= 0tate de 7lat8 de 0e3nat. i o 7i0i18 de @ngriIit. La @n1e7At= TollH MAne 0e te3A0e de 1e)i 3ai r8A. #i0trAgere re2AEa0e 08 38nJn1e= 78rA0e in1a7aCil8 08 0e @37a1e 1A i37onderaCilitatea= A37lA0e aerAl din a7arta3ent de eB1re3ente Di in0i0ta0e 08 01oat8 1ele 3ai Ialni1e 0Anete 7e 1are le aAEi0e 6reodat8 1o3andantAl de 7ort. &A0e0e 0A2i1ient de @ngriIorat8 1a 08)l adA18 7e 7araEitologAl De2= 1are o a0igAra0e 18 ani3alAl a6ea o 1AD18 0A2i1ient de 07a4ioa08 Di 18 7or4ia de 7a0t8 de 7roteine era 3ai 3Alt de1Jt 7otri6it8. Pi0i1a nA 2A0e0e de a1ord 1A el Di 1ontinAa0e 08 0A2ere= 3iorl8ind Di 0J0Jind= 7Jn8 1Jnd TollH MAne 2A0e0e 0igAr8 18 neCAnia ) 2elin8 0aA A3an8 Z 1l8dea tJr1oale.

Kn 1ele din Ar38= a14iona0e. RenAn4a0e la nAtriti6a 7a0t8 de 7roteine Di @n1e7A0e 08 Lr8nea018 287tAra 1A Catoane din 1arne= 7e 1are i le tri3i0e0e TA2 de 7e Ar18. &ero1itatea 1A 1are le ata1a0e #i0trAgere= 1Jnd i le 0tre1Ara0e 7rintre Carele 1ADtii= o liniDti0e. Odat8= 7i0i1a lin0e0e degetele 2e3eii dA78 1e 1on0A3a0e An Caton @ntr)An ti37 re1ord. &A0e0e o 0enEa4ie CiEar8= nA 1o37let ne7l81At8. Ani3alAl oCiDnAia 08 0e 2re1e de 7ere4ii 1ADtii= 1a Di 1A3 ar 2i dorit An 1onta1t. TollH o atin0e0e= 1A titlA de @n1er1are= Di 2A0e0e r807l8tit8 1A 1el 3ai 7l81At 0Anet 01o0 7Jn8 atAn1i de 7i0i18. Pi78itAl Cl8nii alCe 1A negrA 2A0e0e a7roa7e 0enEAal. #A78 o7t Eile= o l80a0e 08 ia08 din 1AD18. Kn187erea 3are= 1e)i 0er6ea de CiroA re7reEenta= gJndi0e 2e3eia= o @n1Li0oare 0A2i1ient8. TollH MAne ni1i nA de01Li0e0e Cine ADa 1ADtii= 18 #i0trAgere 4JDni0e 7rin ea. #ar 1Jnd 0altAl o arAn1a0e de)a lAngAl @n187erii= @n1e7A0e 08 0J0Jie 7Aterni1= deEa38git8. TollH 0e @ntin0e0e dA78 ea Di o 7rin0e0e @n ti37 1e 18dea= dar 7i0i1a 0e EC8tA0e 1A 08lC8ti1ie= 1re0tJndA)i 1A gLearele dJre adJn1i 7e do0Al 7al3elor. #A78 1e 6eni0e Di 7le1a0e 3edteLAl= TollH MAne lAa0e leg8tAra 1A 7aEa. O Re1LiEi4iona4i o 1a3er8 la Pei0aIAl Planetei. O 1a3er8 @n tArn= 1A 1ontrol gra6ita4ional. S7Ane)le 08 regleEe re4eaAa la An 02ert de g. O Cine)i oa07eteleF 2A0e0e @ntreCat8. O Un 7riEonier din 7ort= 0e r84oi0e ea. Knar3at Di 7eri1Alo0. #A78 3Atare= 6iEita0e LotelAl Eilni1= la 02JrDitAl tArei. La @n1e7At= 7entrA a)Di Lr8ni o0tati1Al Di a)i 6eri2i1a 0tarea 08n8t84ii. #ar @n EiAa a 1in1i07reEe1ea= dA78 1e E8Co6i0e doar 1Jt 08 0Ag8 niDte 1alorii= o2eri0e 7i0i1ii 1onta1tAl dA78 1are tJnIea a1ea0ta. Per0onalitatea ani3alAlAi 0e 01Li3Ca0e dra3ati1. A1e0ta 01otea 0Anete de 7l81ere 1Jnd TollH de01Lidea ADa= 7entrA a 2a1e in07e14ia Eilni18 ;dar @n1er1a de 2ie1are dat8 08 2Ag8?= 0e 2re1a de 7i1ioarele ei 28r8 08 2ie 7ro6o1at8= @Di 4inea gLearele @n te1i= Ca 78rea 1Liar 18 0e @ngraD8. CJnd TollH MAne @Di 7er3itea 08 0e aDeEe= #i0trAgere 0e in0tala in0tantaneA @n 7oala ei. Kn a doA8Ee1ea Ei= TollH dor3i la Lotel. Kn a doA8Ee1i Di Da0ea= 0e 3At8= 7ro6iEoriA= @n a7arta3ent. Tre1A0er8 7atrAEe1i Di Da7te de Eile= iar la 1a78tAl lor #i0trAgere 0e oCiDnAi0e 08 doar38 lJng8 ea= @n1ol81it8 7e 7ern8= 3JngJindA)i oCraEAl 1A Clana 3oale= neagr8 Di alC8. Kn a 7atrAEe1i Di o7ta Ei= .a6iland TA2 o 18At8. #a18 2A Do1at 68EJnd 7i0i1a gLe3Ait8 @n 7oala ei= nA o ar8t8. O Co3andant de 7ort MAne= o 0alAt8 el.= O RenAn4iF @l @ntreC8 ea. O Ni1i 6orC8. #e 2a7t= 0Ant 7reg8tit 08)3i anAn4 6i1toria. KntJlnirea era 7rea i37ortant8 7entrA a a6ea lo1 de la di0tan48= 1Liar 7rintr)o linie 7roteIat8= de1i0e0e $o0en Rael. >andeenii 7AteaA g80i o 1ale de a 7enetra 01AtAl. #eoare1e TollH MAne trata0e de la @n1e7At 1A TA2 Di)l @n4elegea @ntr)An 2el 1A3 nA reADea 0)o 2a18 Di Con0iliAl= 7reEen4a ei era oCligatorie= iar a6er0iAnea ei 2a48 de gra6ita4ie 2A0e0e 1on0iderat8 1a li70it8 de i37ortan48. &e3eia lA8 a01en0orAl 07re 0A7ra2a4a 7lanetei= 7entrA 7ri3a oar8 dA78 3ai 3Al4i ani de1Jt 6oia 08 re1Anoa018= Di 2A 01AtArat8 de An aerotaBi 7Jn8 la 1a3era 1ea 3ai de 0A0 a tArnAlAi Con0iliAlAi. Ca3era 7roie1tat8 a 2i AriaD8 a6ea o anA3it8 de3nitate 07artan8. Kn 1entrAl ei 0e a2la o 3a08 lAng8= lat8= 1A t8Clie 0tr8lA1itoare 1a oglinda. $o0en Rael 0t8tea 7e lo1Al 1ondA18torAlAi di01A4iilor= @ntr)An 01aAn 1A 07eteaE8 @nalt8= neagr8= 1A An relie2 tridi3en0ional= 1e re7reEenta gloCAl S9AtLla3)AlAi= dea0A7ra 1a7AlAi. O Co3andant de 7ort MAne= o 0alAt8 el= dJnd din 1a7= @n ti37 1e ea 0e 0tr8dAia 08 aIAng8 la An 01aAn liCer= de la 1a78tAl 3e0ei.

Ca3era ge3ea de 7er0oane i37ortante ) 1on0iliAl intern= elita 2a14iAnii teLno1ra4ilor= Ciro1ra4ii din 2An14iile)1Leie. Tre1A0e IA38tate din 6ia4a ei de 1Jnd 2A0e0e 1on6o1at8 Alti3a oar8 7e 7lanet8= dar TollH MAne Ar38ri0e Dtirile Di)i re1Ano01A0e 7e 3Al4i dintre 1ei 7reEen4i )tJn8rAl 1on0ilier 7entrA agri1AltAr8= @n1onIArat de adIAn14i= de a0i0ten4i 7entrA 1er1et8ri Cotani1e= deE6oltare o1eani18 Di 7relA1rarea LraneiU 1on0ilierAl 7entrA r8ECoi Di ta1ti1ianAl 1iCorgU ad3ini0tratorAl tran07ortArilorU 1Aratoarea C8n1ilor de date Di anali0tAl ei 7rin1i7alU 1on0ilierii 7entrA 0e1Aritate intern8= Dtiin48 Di teLnologie= rela4ii inter0telare= indA0trieU 1o3andantAl &lotilei 7entrA A78rare Planetar8U 1el 3ai i37ortant o2i4er al 7oli4iei. To4i d8dAr8 01Art din 1a7 07re ea. S7re 3eritAl lAi= $o0en renAn48 la 2or3ali03e. O A4i 7etre1At o 087t83Jn8 0tAdiind eBtra7ol8rile lAi TA2= 0e3in4ele Di 3o0trele 7e 1are ni le)a tri3i0= 0e adre08 el 02etni1ilor 08i. Ei Cine= la 1e 1on1lAEii a4i aIAn0F OGreA de IAde1at 1A gradAl de a1Arate4e ne1e0ar= r807An0e anali0tAl. EBtra7ol8rile 7ot 2i 1ore1te 0aA 1o37let greDite= CaEate 7e 7re0A7Aneri eronate. NA 7ot garanta 6alaCilitatea lor 7Jn8 nA Ar38re01 381ar 1Jte6a re1olte= ti37 de 1J4i6a ani. CLe0tiile 7e 1are le)a donat TA2= 7lante= ani3ale Di 1e)or 3ai 2i= toate 0Ant noi 7e S9AtLla3. PJn8 nA 2a1e3 eB7erien4e 0erioa0e 1A ele= 7entrA a deter3ina 1A3 0e 6or deE6olta @n 1ondi4iile noa0tre= nA 7Ate3 2i 0igAri da18 aA 6reo 6aloare. O #a18 aA 6reAnaM 07A0e 1on0ilierAl 7entrA 0e1Aritate intern8= o 2e3eie 01And8= @nde0at8= 1a o 18r83id8. O SAnte4i 7rea 1on0er6atori= @i @ntrerA70e 1on0ilierAl 7entrA agri1AltAr8. Era 1el 3ai tJn8r din @n187ere= An indi6id oCraEni1 Di re1e7ti6= iar @n 3o3entAl a1ela EJ3CetAl lAi 78rea 18)i de07i18 2igAra @n doA8. O Ra7oartele 3ele 0Ant= toate= entAEia03ante. A6ea @n 2a48= 7e 3a0a de 1on2erin4e= An tean1 de 1i7Ari din 1ri0tal= 7entrA date. Le @37r8Dtie= ale0e AnAl Di)l introdA0e @ntr)o 2ant8 o 7o0tAlAi 08A de lA1rA. Linii de teBt @n1e7Ar8 08 0e @nDire 7e t8Clia)oglind8 a 3e0ei= 0AC 0A7ra2a4a lA0trAit8. O A1ea0ta)i analiEa lA1rArilor 7e 1are TA2 le nA3eDte o3nigr8An4e. In1rediCil= 1A ade68rat in1rediCili Un LiCrid 1A gene 3odi2i1ate= 1o37let 1o3e0tiCil. Co37let 1o3e0tiCil= 1on0ilieriM &ie1are 7arte a 7lanteiM TAl7ina 1reDte 7Jn8 la CrJA= 1a neoiarCa= Di) i 2oarte Cogat8 @n 1arCoLidra4i. Se 7oate ron48i= nA)i rea 1A An 7i1 de 0o0. #ar AtiliEarea 7rin1i7al8 e de 2AraI 7entrA ani3ale. C8784Jna 7rodA1e gr8An4e 1erealiere eB1elente= 1A o 7ro7or4ie Lran8)t8rJ4e 3ai CAn8 de1Jt a nanogrJAlAi 0aA 09oreEAlAi. Re1olta e ADor de tran07ortat= 7oate 2i 780trat8 6eDni1 28r8 a 2i ne6oie 08 2ie re2rigerat8= nA 0e 0tri18 Di are An 1on4inAt 3are de 7roteine. R8d81inile 0Ant tACer1Ali 1o3e0tiCili. NA nA3ai atJt. CreDte aDa de re7ede= 18 6a da re1olt8 dACl8 @n 1o37ara4ie 1A alte 1AltAri. SigAr= 0Ant doar 7re0A7Aneri= dar e0ti3eE 18= da18 6o3 7lanta o3nigr8An4e 7e terenArile alo1ate 7entrA nanogrJA= neoiarCa Di 09oreE= a3 re1olta de trei= 7atrA ori 3ai 3Alte 1alorii de 7e a1eleaDi 7ar1ele. O TreCAie 08 eBi0te Di deEa6antaIe= oC0er68 $o0en Rael. Pare 7rea 2rA3o0 7entrA a 2i ade68rat. #a18 o3nigr8An4ele 0Ant atJt de 7er2e1te= de 1e n)a3 aAEit de ele 7Jn8 a1A3F TA2 n)a 7AtAt 2a1e altoiri de gene @n Alti3ele lAni... O SigAr 18 nA. Se lA1reaE8 la aDa 1e6a de 0e1ole. A3 g80it re2eriri @n CaEele de date= da18 68 6ine 08 1rede4i. O3nigr8An4ele aA 2o0t 1on1e7Ate de CIE @n ti37Al r8ECoiAlAi= 1a Lran8 7entrA 3ilitari. Plantele 1re01 atJt de re7ede= @n1Jt 0Ant ideale 7entrA 0itAa4ii @n 1are nA Dtii 0igAr 1Jnd 6a treCAi 08 0e1eri re1olta 7e 1are 1are ai 0e38nat)o Di ai

2ertiliEat)o... 7er0onal. #ar n)aA 2o0t 7relAate ni1iodat8 de 1i6ili. GA0tAl a 2o0t 1on0iderat in2erior. NA groaEni1= ni1i 381ar ne7l81At= 1i nA3ai in2erior 1erealelor eBi0tente. #e a0e3enea= ele 0e18tAie01 0olAl @ntr)An ti37 2oarte 01Art. O ALaM eB1la38 1on0ilierAl 7entrA 0e1Aritate intern8. #e1i= @ntr)An 2el= 0Ant o 1a71an8M O SigAr. #A78 1in1i ani de re1olt8 @3CelDAgat8 Ar3eaE8 deEa0trAl. #ar TA2 ne)a 2ArniEat niDte 6ier3i ) 1Le0tii in1rediCile= 0A7er)rJ3e Di alt 0oi de aeri0itori ) 7re1A3 Di An 0i3Ciont= An 0oi de 3A1egai)6J01o0= 1are 1reDte @37reAn8 1A o3nigr8An4ele= 28r8 08 le 2a18 r8A= Lr8nindA)0e )aten4ieM ) 1A 7olAare aerian8 Di 1A anA3ite 2elAri de reEidAAri 7etroliere ne2olo0itoare= 7e 1are le AtiliEeaE8 7entrA a re2a1e Di @3Cog84i 0olAl. O de01o7erire in1rediCil8M 0trig8 el= @n8l4JndA)Di 3Jinile. #a18 e1Li7ele noa0tre de 1er1etare ar 2i de01o7erit a0ta= a3 2i 7ro1la3at EiAa a1eea 08rC8toare na4ional8M O Ce)i 1A 1elelalte lA1rAriF 0e intere08 0e1 $o0en Rael. &igAra 7ri3AlAi 1on0ilier nA re2le1ta entAEia03Al 0ACalternAlAi 08A. O SAnt a7roa7e la 2el de atr8g8toare. N)a3 2o0t ni1iodat8 @n 0tare 08 oC4ine3 o re1olt8 de1ent8 de 1alorii din o1eane= @n 1on1ordan48 1A di3en0iAnile lor= iar Alti3a ad3ini0tra4ie a 7e01Ait totAl 1A 38tAr8toarele)3arine. TA2 ne)a dat o dAEin8 de 0oiAri de 7eDti 1are 0e @n3Al4e01 iAte Di o 6arietate de 7lan1ton. S1oto1i @n 2a4a lAi= g80i alt 1i7= @l introdA0e @n 2ant8. O 0ta)i. Plan1tonAl 6a @n1leia 0A7ra2a4a 38rilor= a0ta)i ade68rat= dar noA8Ee1i la 0At8 din tran07ortAl no0trA 0e de028Doar8 7e 0ol 0aA 7e 1alea aerAlAi= de1i a1e0t lA1rA nA 6a a6ea i37ortan48. PeDtele 0e 6a @n3Al4i datorit8 lAi= iar da18 7lan1tonAl 6a a6ea 1ondi4ii 7otri6ite= 6a aIAnge atJt de den0= 18 6a a1o7eri a7a= 1a An 1o6or i3en0= 6erde)1enADiA= 7Jn8 la adJn1i3ea de trei 3etri. O O 7er07e1ti68 alar3ant8M Ei0e 1on0ilierAl 7entrA r8ECoi. E 1o3e0tiCilF PentrA oa3eni= 6reaA 08 Ei1. O NA= rJnIi agro1on0ilierAl. #ar= dA78 1e 3oare Di 7AtreEeDte= 7oate 2i 2olo0it 1a 3aterie 7ri38 @n 2aCri1ile de Lran8= 1Jnd 0e 6a ter3ina 7etrolAl. La 1a78tAl @nde78rtat al 3e0ei= TollH MAne rJ0e Ego3oto0. Ceilal4i @ntoar0er8 1a7etele 07re ea. O S8 38 ia naiCaM PJn8 la Ar38= ne)a dat 7Jini Di 7eDtiM O Plan1tonAl nA)i 7eDte= o 1ontraEi0e 1on0ilierAl. O #a18 tr8ieDte @n o1eanAl 8la a2Ari0it= 7entrA 3ine e An a38rJt de 7eDteM O PJini Di 7eDtiF @ntreC8 nedA3erit 1on0ilierAl 7entrA indA0trie. O ContinA8)4i ra7ortAlM 1erA $o0en Rael= ner8Cd8tor. Mai e 1e6aF Mai era. Un li1Len nAtriti6= 1are 7Atea tr8i 7e 1ei 3ai @nal4i 3An4i= altAl 1are 7Atea 0A7ra6ie4Ai 1Liar 28r8 aer= @n 1ondi4ii de radia4ie 7Aterni18. O >o3 a6ea al4i a0teroiEi)1838ri= anAn48 1on0ilierAl 7entrA agri1AltAr8= 28r8 08 2ie ne6oie 08 7ierde3 de1enii Di 3iliarde de 1alorii 7entrA terra2or3are. i 6i4e)de)3Jn1at 7araEite= 1are Ar3aA 08 in2e0teEe 3laDtinile e1Aatoriale= 1ele 7line de 18ldAr8= 08 0A2o1e Di 08 @nlo1Aia018 7lantele lo1ale= 7ar2A3ate dar otr86itoare= 1e 1reDteaA a1olo din aCAnden48. O 1ereal8 nA3it8 o68E)de)E87ad8= 1are 7Atea 08 1rea018 @n tAndra @ngLe4at8U tACer1Al)tAnel= 1are 7Atea 08 0e @ntind8 1Liar Di @n 0olAl 4ea78n de 0AC An gLe4ar= 1on0titAind 1oridoare AriaDe= aeri0ite= 187tADite 1A nA1i Antoa0e= 1a2enii. >ite= 7or1i= 7808ri Di 7eDti @3CAn8t84i4i geneti1. O 7a08re noA8= de07re 1are TA2

0A04inea 18 6a @nl8tAra 7rin1i7alAl 7araEit agri1ol al S9AtLla3)AlAi. a7teEe1i Di noA8 de 6ariet84i noi de 1iA7er1i 1o3e0tiCile Di 3A1egaiAri= 1are 7AteaA 2i 1Alti6ate @n CeEna de 0AC oraDe= Di 1are 0e Lr8neaA 1A eB1re3ente A3ane. Iar 1Jnd 1on0ilierAl ter3in8 ra7ortAl= 0e aDternA t81erea. O A 1JDtigat= rJnIi TollH MAne. Ceilal4i 0e 0A7AneaA to4i lAi $o0en Rael= dar ea n)a6ea de gJnd 08 0e Ioa1e de)a 7oliti1aM O La dra1A9= TA2 a reADitM O NA Dti3= 07A0e 1Aratoarea C8n1ilor de date. O >or tre1e ani 7Jn8 6o3 oC4ine 0tati0ti1i 1on1lAdente= o 1o37let8 anali0tAl. O Poate)i o 1a71an8= @i a6ertiE8 1on0ilierAl 7entrA r8ECoi. S8 2i3 aten4iM O La naiCa 1A toate a0teaM Ei0e TollH MAne. TA2 a do6edit 18... O Co3andant de 7ortM o @ntrerA70e= 2oarte t8io0= $o0en Rael. TollH MAne @n1Li0e gAra. NA)i 3ai aAEi0e 2olo0ind An a0e3enea ton. i 1eilal4i 0e Aitar8 Do1a4i la el. $o0en Rael @Di 01oa0e Cati0ta Di)Di Dter0e tran07ira4ia de 7e 2rAnte. O .a6iland TA2 a do6edit= 28r8 Ar38 de @ndoial8= 18 Ar1a e 7rea 6aloroa08 7entrA noi 1a 08)i 7er3ite3 08 7le1e. S8 di01At83 1alea 1ea 3ai CAn8 de a o 1a7tAra= redA1Jnd la 3ini3A3 7ierderile de 6ie4i o3eneDti Di re7er1A0iAnile di7lo3ati1e. A7oi d8dA 1A6JntAl 1on0ilierAlAi 7entrA 0e1Aritate intern8. Co3andantAl de 7ort MAne a01Alt8 liniDtit8 ra7ortAl Di r83a0e @n18 o or8 la di01A4iile 1e Ar3ar8= @n 1are 1ei 7reEen4i 0e 1ertar8 @n 7ri6in4a ta1ti1ii= a atitAdinii di7lo3ati1e ade16ate= a 1elei 3ai e2i1iente AtiliE8ri a na6ei de ger3inare= a de7arta3entAlAi 1are treCAia 0)o 7reia Di a 3e0aIAlAi 1e treCAia di2AEat la Dtiri. #i01A4iile a3enin4aA 08 0e 7relAngea018 IA38tate din noa7te= iar $o0en Rael anAn48 2er3 18 nA 0e 6or de078r4i 7Jn8 1Jnd @ntreaga a2a1ere nA 6a 2i 7A08 la 7An1t. S)a 1o3andat 3Jn1are= 0) aA 1erAt do0are. SACordona4i Di 07e1ialiDti 6eneaA Di 7le1aA. $o0en Rael d8dA0e ordin 08 nA 2ie @ntrerA74i= din ni1i An 3oti6. TollH MAne 0e 3Al4A3i 08 a01Alte. Kn 1ele din Ar38= 0e ridi18 @n 7i1ioare= ne0igAr8. O K3i 7are r8A= 0e 01AE8 ea= a38rJta a0ta de gra6ita4ie... NA)0 oCiDnAit8. Unde)i 1el 3ai a7ro7iat grA7 0Jni... 0anitar... O CoridorAl din 0tJnga= a 7atra AD8= @i r807An0e $o0en Rael. O MAl4A3e01. Con0ilierii 1ontinAar8 08 di01Ate= @n ti37 1e TollH MAne 0e tJra a2ar8. PAtea 08)i aAd8 7rin AD8. #e 7aE8= era doar An 7oli4i0t. #8dA din 1a7 07re el= 7le18 07rinten8 Di 1oti la drea7ta. O dat8 1e ieDi din raEa 6iEAal8 a gardianAlAi= o lA8 la goan8. Pe a1o7eriD= 1o3and8 An aerotaBi. O La a01en0orM 0e r80ti ea= ar8tJndA)i 1artela de 7rioritate. I3ediatM Un tren 0e 7reg8tea de 7le1are. Era 7lin. K3CrJn1i a2ar8 An 7a0ager de la 1la0a 0telar8. O Urgen48 @n 7JnE8M TreCAie 08 38 @ntor1 degraC8M Ur1ar8 @n ti37 re1ord. La Ar3a Ar3ei= era Mai1a P8ianIen. La Ca0a P8ianIenAlAi o aDte7ta An 6eLi1Al= 7entrA a o dA1e la CiroAl ei. Intr8= @n1Aie ADa= 7orni a7aratAl de 1o3Ani1a4ii= @l 7rogra38 08 tran03it8 o @nregi0trare a adIAn1tAlAi ei Di @n1er18 08 ia leg8tAra 1A $o0en Rael. O Regret= @i 07A0e 1al1AlatorAl 1A a3aCilitate 1iCerneti18= 0e a2l8 @ntr)o Dedin48 Di

nA 7oate 2i deranIat. >re4i 08)i l80a4i An 3e0aIF O NA= r807An0e ea= a7oi tran03i0e 7ro7ria)i i3agine 3ai0trAlAi de 7e Ar18. PlAte01 Cine lA1rArile= &raGGerF :8rCatAl 78rea oCo0it= dar reADi 08 EJ3Cea018. O Ne3ai7o3enit= 3ai18. A7roBi3ati6 noA8Ee1i Di AnA la 0At8 din treaC8 a 2o0t ter3inat8. LA1rarea 6a 2i 1o37let8 @n Da0e= Da7te Eile. AtAn1i o 0)o Dterge3. O LA1rarea 0)a ter3inat 1Liar a1A3= @i 07A0e TollH MAne. O CeF eB1la38 C8rCatAl= AlAit. O TA2 ne)a 3in4it= 0e gr8Ci ea 08)i de1lare. E An dAD3an= An a6orton a38rJt= o 08 a03At 7aEa a0A7ra lAiM O NA @n4eleg= Ei0e 1iCerteLAl. O K3i 7are r8A. A38nAntele)0 0e1rete= &raGGer. tii 1A3 0e 7etre1 lA1rArile. terge4i)o de 7e Ar18. To4iM P8ienIenei= 1iCerteLi= 7aE8= toat8 lA3ea. >8 daA o or8= a7oi 6in la Cord Di da18 g80e01 7e 1ine6a 7e e7a6a aia= @n a2ar8 de TA2 Di 7araEitAl lAi a2Ari0it= o 08)i tri3it re1tAl 7e C838ri= @nainte 08 a7A1e 08 Ei18 >8dA6a de O4el. Ai @n4ele0F O Mda... O A3 Ei0 a1A3M 0e r80ti TollH MAne. MiD18)te= &raGGerM ter0e e1ranAl= 1erA o 7roteIare 7rioritar8 Di 281A leg8tAra 2inal8. NA3ai 18= lA1rA de)a dre7tAl ener6ant= .a6iland TA2 d8dA0e in0trA14iAni Ar1ei 08 re2AEe ori1e a7el 1Jnd dor3ea. Ki treCAir8 1in1i07reEe1e 3inAte ne7re4Aite 7Jn8 g80i 2or3Alarea 1ore1t8= 1A 1are 08 1on6ing8 3aDin8ria idioat8 18 era 6orCa de)o Argen48. O Co3andant de 7ort MAne= o 0alAt8 TA2 1Jnd= @n 1ele din Ar38= i3aginea lAi 0e 3aterialiE8 @n 2a4a ei= 7ArtJnd o roC8 aC0Ard de 7A2oa08= 0trJn08 @n IArAl CAr4ii lAi 0A7radi3en0ionate. C8rAi 3oti6 datoreE 7l81erea deo0eCit8 a a7elAlAi dA3nea6oa0tr8F O Re7ara4iile aA 2o0t 281Ate @n 7ro7or4ie de -, [= adi18 tot 1e era i37ortant. >a treCAi 08 te de01Ar1i 1A 1e)o 08 l8083 @n Ar38. P8ienIeneii 3ei aA tAlit)o 07re 7JnE8. >or di078rea to4i @n 7atrAEe1i Di 1e6a de 3inAte. CJnd 6a tre1e ti37Al 80ta= 08 ieDi din 7ort= TA2M O Kntr)ade68r... O EDti ne3ai7o3enitM (i)a3 68EAt 3o0trele. S8 rA7i do1Al= nA)i ti37 08)l d83 Io0= @n0ea3n8 An 7re4 3i1 2a48 de 1e)ai 281At. #8)i drA3Al= ieDi din 0i0te3Al no0trA 0olar Di nA te Aita @na7oi= da18 nA 6rei 08 te tran02or3i @ntr)An 0tJl7 a2Ari0it de 0areM O NA reADe01 08 @n4eleg... O Ni1i eA= o2t8 TollH MAne. TA2= nA te 1erta 1A 3ine Di 7reg8teDte)te de 7le1areM O S8 7re0A7An 18 @naltAl Con0iliA a g80it A3ila 3ea o2ert8 dre7t 0olA4ie 0ati02818toare a 1riEei dA3nea6oa0tr8= iar eA a3 2o0t de1larat 1JDtig8tor al 7ariAlAiF O #a= ge3A ea= da18 a0ta 6rei 08 aAEi= da= ai 281At niDte 6ier3i groEa6i= le)aA 7l81At o3nigr8An4ele= 3A1egaiAl)6J01o0 a 2o0t An ade68rat 0A11e0= ai 1JDtigat= eDti 0tr8lA1itor= eDti 3inAnat. A1A3 Dterge)o= @nainte 08)i trea18 7rin 1a7 1Ai6a din Dedin48 08 7An8 6reo @ntreCare C8trJnei 1o3andante de 7ort Di 08 oC0er6e 18 nA)0 a1olo. OGraCa dA3nea6oa0tr8 38 AlAieDte= de1lar8 .a6iland TA2= @n1rA1iDJndA)Di 1al3 3Jinile 7e CArt8 Di AitJndA)0e la ea. O TA2= DAier8 TollH MAne 7rintre din4ii @n1leDta4i= ai 1JDtigat 7ariAl 8la Cle0te3at= dar o 08)4i 7ierEi na6a da18 nA te treEeDti Di nA @n6e4i 08 dan0eEiM MiD18)teM TreCAie 08)4i 0ilaCi0e01F Tr8dare= TA2M >iolen48. KnDel81iAne. CLiar @n 1li7a a0ta= KnaltAl Con0iliA din

S9AtLla3 di01At8= @n 1ele 3ai a38nAn4ite detalii= 1A3 08 7An8 3Jna 7e Ar18. Se 1eart8 a0A7ra 0oiAlAi de 7ar2A3 1are 08 2a18 lA1rArile 08 7At8 3ai 2rA3o0. Ai @n4ele0F Kndat8 1e 6or ter3ina de di01Atat ) Di n)o 08 2ie 3Alt 7Jn8 atAn1i ) 6or da ordine= iar trA7ele 0e 6or @ndre7ta 07re tine 1A 2lotoare 7entrA 6id Di 1A ar3e neAroni1e. &lotila 7entrA A78rarea Planetar8 are @n 7JnE8= 1Liar a1A3= 7atrA na6e de 1la0a 7rote14ie Di doA8 1Aira0ate= iar da18 a1e0tea intr8 @n alert8= n)o 08 7o4i 2Agi. N)a3 ne6oie de ni1i o a2Ari0it8 de C8t8lie 1are 08)3i di0trAg8 7ortAl Di 08)3i A1id8 oa3eniiM O O a6er0iAne 1o37reLen0iCil8. >oi ini4ia i37le3entarea i3ediat8 a 7rogra3AlAi de 7le1are. R83Jne totADi An 3i1 i37edi3ent. O CareF @ntreC8 ea= ne3aia6Jnd r8Cdare. O #i0trAgere 0e a2l8 @n 1A0todia dA3nea6oa0tr8. NA 7ot 78r80i S9AtLla3)Al 7Jn8 nA)3i 6a 2i @na7oiat8. O Uit8 de 7i0i1a aia a38rJt8M O Me3oria 0ele1ti68 nA 2a1e 7arte din @n0ADirile 3ele. Mi)a3 @nde7linit 7artea de 1ontra1t. TreCAie 08 3i)o @na7oia4i 7e #i0trAgere 0aA 6e4i @n18l1a @n4elegerea. O NA 7otM r81ni 2Arioa08 TollH MAne. Ori1e 3A018= 6ier3e 0aA 78ienIenel din 0ta4ia a0ta orCital8 Dtie 18 a2Ari0ita de 7i0i18 e o0tati1Al no0trA. #a18 0ar @n tren 1A #i0trAgere 0AC Cra4= 6oi 2i re3ar1at8 i3ediat= iar 1ine6a @Di 6a 7Ane @ntreC8ri. ADtea7t8 7i0i1a Di 6ei ri01a totAlM O CA toate a1e0tea= 38 te3 18 6a treCAi 08 in0i0t. O S8 te ia dra1A9M @nIAr8 1o3andanta de 7ort Di Dter0e i3aginea 1A An 7o1net 2Ario0 din degete. CJnd aIAn0e @n LolAl 02id8tor de lABo0 al LotelAlAi Pei0aIAl Planetar= re1e74ionerAl o 0alAt8 1A An EJ3Cet 0tr8lA1itor. O Co3andant de 7ort MAneM Ce Cine)3i 7are 08 68 68dM A4i 2o0t 18Atat8. #a18 dori4i 08 7relAa4i 1on6orCirea @n CiroAl 3eA... O K3i 7are r8A= a3 a2a1eri Argente= o 0)o 7reiaA @n 1a3er8. Alerg8 la li2t. Kn 2a4a ADii 0e a2laA 7aEni1ii 7e 1are)i in0tala0e. O Co3andant de 7ort MAne= Ei0e 1el din 0tJnga= 3i 0)a atra0 aten4ia 08 68 aDte7t83. TreCAie 08 0Ana4i de Argen48 la CiroAl de 0e1Aritate. O SigAr. >oi doi dA1e4i)68 i3ediat @n Lol. O E 6reo 7roCle38F O Una 3are. O @n18ierare. NA 1red 18 7er0onalAl 0e 6a de01Ar1a 0ingAr. O >o3 a6ea griI8= 3ai18= r807An0e AnAl dintre ei= a7oi 2Agir8 @37reAn8. TollH MAne intr8 @n 1a3er8. Ce ADArareM #oar An 02ert de g= @n 1o37ara4ie 1A gra6ita4ia 1o37let8 de 7e 1oridoare Di din LolM Un a7arta3ent @n tArn. #in1olo de 0tratAl tri7lA de 7la0to4el tran07arent 0e 6edea gloCAl AriaD al S9AtLla3)AlAi= 0A7ra2a4a 0tJn1oa08 a Ca0ei P8ianIenAlAi Di 0tr8lA1irea 7JnEei. !8rea 1Liar Di linia 01li7itoare a Ar1ei= lA1ind @n lA3ina galCen8 a 7lanetei. #i0trAgere 0e @n1ol81i0e Di dor3ea 7e o 7ern8 7lAtitoare= @n 2a4a 2ere0trei. #ar 7i0i1a 08ri Io0= 1Jnd intr8 2e3eia= Di 6eni 4o78ind de)a lAngAl 1o6orAlAi= tor1Jnd 7Aterni1. O i 3ie @3i 7are Cine 18 te 68d= @i Ei0e TollH MAne= ridi1Jnd 1reatAra. #ar a1A3 treCAie 08 te iaA de ai1i. Se Ait8 @n IAr= 18AtJnd 1e6a 0A2i1ient de 3are= @n 1are 08 a01And8 o0tati1Al. In0tala4ia de 1o3Ani1a4ii @n1e7A 08 4i7e. O ignor8 Di 1ontinA8 08 1aAte. CA3 08 a01And8 7i0i1a a0ta a38rJt8F Kn1er18 0)o @n28Doare @ntr)An 7ro0o7= dar lAi #i0trAgere nA)i 7l81A.

Unitatea de 1o3Ani1a4ii 0e lA3in8 ) o inter6en4ie din 7artea 0igAran4ei. Co3andantAl 7aEei din 7ort 0e Aita la ea. O Co3andant de 7ort= Ei0e el= re07e1tAo0 7entrA 3o3ent= iar 2e3eia 0e @ntreC8 1Jt ti37 6a r83Jne aDa= dA78 1e)Di 6a da 0ea3a 1are era 0itAa4ia. #e1i= ai1i 0Ante4iM Pri3Al 1on0ilier 1rede 18 a6e4i ne1aEAri. E 6reo 7roCle38 ai1iF O Ni1i Ana. Ai 6reAn 3oti6 08)3i @n1al1i inti3itatea= #anIaF O S1AEe= 3ai18M r807An0e C8rCatAl= rADinat. Ordinele. Ni 0)a 1erAt 08 68 lo1aliE83 i3ediat Di 08 ra7ort83 Ande 6)a3 g80it. O Knde7lineDte)le= @i Ei0e ea= dA78 1are #anIa 0e 01AE8 din noA= iar e1ranAl 0e goli. Se 78rea 18 nA a2la0e ni3eni 18 Ar1a 2A0e0e 78r80it8. Par1Ar0e a7arta3entAl @n18 o dat8= 01oto1ind 6reo Ee1e 3inAte dA78 1e6a @n 1are 0)o 6Jre 7e #i0trAgere= @nainte 08 0e l83Area018 7e de7lin 18 era 6orCa de)An lA1rA 0ortit eDe1AlAi. R83Jnea doar 08 ia08 din 1a3er8 1A nerADinare= 08 3earg8 la do1Ari Di 08 re1LiEi4ioneEe An gli0or 1A 6id= An 1o0tA3 Di An 1ontainer 7entrA 7i0i18. Se dA0e la AD8= o de01Li0e= ieDi a2ar8... ... Di 68EA 7aEni1ii alergJnd 07re ea. Se tra0e @na7oi. #i0trAgere 3iorl8i= 7rote0tJnd. TollH MAne @n1Aie ADa de trei ori Di ridi18 01AtAl de inti3itate. A0ta nA)i @37iedi18 7e 1ei doi 08 Cat8. O Co3andant de 7ort MAne= 0trig8 AnAl dintre ei= n)a 2o0t ni1i o @n18ierare. #e01Lide= treCAie 08 0t83 de 6orC8M O Ple1a4i de ai1iM 0e r80ti ea. Knde7line01 ordineM O K3i 7are r8A= 3ai18M Ne)aA 1erAt 08 dA1e3 7i0i1a 7e 7lanet8. Se 7are 18)i An ordin al Con0iliAlAi. Kn 07atele ei= in0tala4ia de 1o3Ani1a4ii 7orni din noA. #e data a0ta= a78rA 1Liar 1on0ilierAl 7entrA 0e1Aritate intern8. O TollH MAne= Ei0e 2e3eia= eDti 1on6o1at8 7entrA a r807Ande la @ntreC8ri. Pred8) te i3ediatM O SAnt @n 2a4a ta= 0e r84oi TollH. PAne @ntreC8rile alea a2Ari0iteM PaEni1ii 1ontinAaA 08 Co18nea018 @n AD8. O EB7li18)ne de 1e te)ai @ntor0 @n 7ort. O Ai1i e lo1Al 3eA de 3An18= r807An0e TollH MAne= 1A 6o1e dAl1e. O A14iAnile tale nA)0 @n a1ord 1A 1ele ale regi3AlAi. N)aA 2o0t a7roCate de KnaltAl Con0iliA. O A14iAnile KnaltAlAi Con0iliA n)aA 2o0t a7roCate de 3ine= re7li18 TollH= iar #i0trAgere 0J0Ji 07re e1ran. O Te rog 08 te 0A7Ai are0t8rii. O Pre2er 08 n)o 2a1. A7A18 o 380A48 0olid8 ) era ADoar8 la An 02ert de g ) Di o arAn18 @n 6ideoe1ran. Tr808tArile 1ol4Aroa0e ale 1on0ilierei 0e deEintegrar8 @ntr)o a6er08 de 1ioCAri Di 01Jntei. La AD8= 7aEni1ii a7ela0er8 1odAl de Argen48. Kl 1ontra3and8= 2olo0ind 7rioritatea de 1o3andant de 7ort. UnAl dintre C8rCa4i @nIAr8. O Mai18= 07A0e 1el8lalt= nA 2olo0eDte la ni3i1M #e01LideM NA 7o4i 0187a de noi Di @n Ee1e= doA807reEe1e 3inAte @4i 6or anAla 7rioritatea. TollH MAne @Di d8dA 0ea3a 18 a6ea dre7tate. &A0e0e 7rin08 @n 1Ar08 Di= dA78 1e 6or de01Lide ADa= 0e 6a ter3ina totAl. Se Ait8 @n IAr neaIAtorat8= 18AtJnd o ar38= o 1ale de 0187are. NA g80i ni3i1. #e7arte= la 1a78tAl 7JnEei= Ar1a 0tr8lA1ea @n lA3ina re2le1tat8 a 0oarelAi. Ar 2i

treCAit 08 2ie goal8. S7era 1a TA2 08 aiC8 0A2i1ient CAn 0i34 Di 08 0e Cari1adeEe= dA78 7le1area Alti3AlAi 78ienIenel. #ar o 08 7le1e 28r8 #i0trAgereF Se Ait8 @n Io0= 3JngJie Clana 7i0i1ii. . O AtJtea ne1aEAri 7entrA tine...= Ei0e ea= iar #i0trAgere toar0e. &e3eia 0e Ait8 la Ar18= a7oi la AD8. O A3 7Atea 7o37a niDte gaE @n8AntrA= Ei0e AnAl dintre 7aEni1i. Ca3era nA)i etanD8. TollH MAne EJ3Ci. O aDeE8 7e #i0trAgere 7e 7erna 7lAtitoare= 0e Ar18 7e An 01aAn Di 01oa0e 1a7a1Al 1Atiei 1A 0e0iEori de a6arie. Tre1A0e 3Alt ti37 de 1Jnd nA 3ai 281A0e 3An18 de de7anator. Tre1Ar8 1Jte6a 3inAte 7Jn8 iECAti 08 identi2i1e 1ir1Aitele Di @n18 alte 1Jte6a 7Jn8 1Jnd 08)Di dea 0ea3a 1A3 7Atea 08 2a18 0e0iEorii 08 1read8 18 eBi0taA 01Argeri de aer. CJnd reADi= 0e 7orni o 0iren8 de alar38 1e 4iAia deEgA0t8tor. Se aAEi An DAierat 0ACit= iar @n 3o3entAl @n 1are 2A a1ti6at8 etanDarea= @n IArAl 3arginilor ADii a78rA o 07A38. Gra6ita4ia di078rA= aerAl @n1et8 08 1ir1Ale= iar la 1a78tAl 1a3erei 0e de01Li0e 7anoAl ad87o0tAlAi 7entrA 1aE de a6arie @n 6id. TollH MAne intr8 iAte @n8AntrA Di de01o7eri in0tala4ii de re07irat= 7ro7Al0oare 1A aer= Da0e 1o0tA3e 1o03i1e. Se @3Cr818 Di 0e @n1Li0e er3eti1. O >ino= @i 07A0e ea lAi #i0trAgere= 18reia nA)i 7l81ea toat8 g8l8gia a1eea. &ii atent8 08 nA 02JDii 4e08tAra 1A gLeareleM In0tal8 7i0i1a @ntr)o 1a018 02eri18= ataDat8 la An 1o0tA3 Co4it= 1one1t8 la a1e0ta An a7arat de re07irat 7e 1are)l 7orni 1A o 7re0iAne 3ai 3are de1Jt 1ea re1o3andat8= iar 1o0tA3Al 0e A32l8 1a An Calon. Pi0i1a EgJrie interiorAl 18Dtii din 7la0to4el Di 3iorl8i Ialni1. O K3i 7are r8AM @i 07A0e TollH MAne. O l808 7e #i0trAgere 08 7lAtea018 @n 3iIlo1Al 1a3erei= a7oi de07rin0e tor4a la0er din 0A7ort. O Cine a Ei0 18)i doar o a38rJt8 de alar38 2al08F @ntreC8 ea= 1A tor4a @n 3Jn8= @37ingJndA)0e 1A 7i1iorAl 07re 2erea0tr8. O Poate dori4i niDte 6in de 1iA7er1i 2iert= 7ro7A0e .a6iland TA2. #i0trAgere 0e 2re1a de 7i1iorAl lAi= @n ti37 1e .ao0= 1o1o4at 7e A38rAl C8rCatAlAi= @Di agita 1oada lAng8= 1enADie Di 7ri6ea @n Io0= 07re 7i0i1a alC8 1A negrA= de 7ar18 ar 2i @n1er1at 08)Di a3intea018 1ine era. O P8re4i oCo0it8= ad8Ag8 el. O OCo0it8F rJ0e TollH MAne. #oar n)a3 281At ni3i1= @n a2ar8 de 2a7tAl 18 3i)a3 1roit 1A 2la18ra o ieDire dintr)An Lotel de 1la08 0telar8= a3 0tr8C8tAt Gilo3etri de 07a4iA de01Li0= ECArJnd nA3ai 1A 7ro7Al0oarele de aer Di 2olo0ind 7i1ioarele 7entrA a tJr@ o 7i0i18 a2lat8 @ntr)An 1o0tA3 0A7raA32lat. A treCAit 08 2iA 3ai iAte de1Jt 7ri3a e1Li78 de 7aE8= 1are 0e @ngr838dea 08 ia08 din @n187erea de gard8 de lJng8 do1= 08 2olo0e01 tor4a la0er 1a 08 0tri1 2lotorAl AnAi al doilea grA7 1e to13ai 6enea= 08 e6it tot ti37Al 1a71ane= tr8gJnd dA78 3ine 7i0i1a ta Cle0te3at8. #A78 aia= a3 @notat o IA38tate de or8 @n IArAl Ar1ei= C8tJnd @n 1ar1a08 1a o 4i1nit8= 0A7ra6egLind tot ti37Al 7ortAl 1are 7Atea 2i 1A7rin0= @n ori1e 1li78= de)o a1ti6itate neCAnea018. A3 7ierdAt 7i0i1a de doA8 ori Di a treCAit 0)o 7rind @nainte 08 ECoare 07re S9AtLla3. A7oi= An a38rJt de 1rA1iD8tor a 6enit dre7t 07re 3ine. M)a3 CA1Arat de 7l81erea ne0igAran4ei= @ntreCJndA)38 1Jnd naiCa o 08 7orneDti

02era de a78rare= Di a3 0i34it 0a6oarea eB1itant8 a 2o1Arilor de arti2i1ii= @n 3o3entAl @n 1are 2lotila a de1i0 08)4i te0teEe e1ranele. A3 a6At la di07oEi4ie o 7erioad8 @ndelAngat8= a3AEant8= @n 1are 08 1LiCEAie01 da18 38 68EA0er8= 7lAtind @n IArAl na6ei 1a niDte 7araEi4i 7e 7ielea AnAi ani3al a2Ari0it. A3 a6At 1A #i0trAgere o di01A4ie 38rea48 de07re 1e ne r83Jne de 281At= 1Jnd 1elor de 7e 1rA1iD8tor le 6a 6eni @n 3inte 08 tri3it8 An 6al de agen4i 7e 2lotoare. A3 de1i0 18 eA o 08 4i7 la ei= iar ea o 08)i EgJrie 7e o1Li. Iar atAn1i= @n 1ele din Ar38= ne)ai oC0er6at Di ne)ai tra0 @n8AntrA= eBa1t 1Jnd Cle0te3ata de 2lotil8 de01Li0e0e 2o1Al 1A tor7ile 1A 7la038. #A78 toate a0tea= @4i @n1Li7Ai 18)0 oCo0it8F O NA)i ne6oie 08 2i4i 0ar1a0ti18. O Ai An 2lotor 1A 6idF 3JrJi TollH MAne. O E1Li7a dA3nea6oa0tr8 a aCandonat 7atrA= @n graCa 7le18rii. O :ine. O 08 iaA AnAl. O 7ri6ire a0A7ra in0trA3entelor o 1on6in0e 18 TA2 7orni0e= @n 02JrDit= la drA3. O Ce 0e @ntJ37l8 a2ar8F @ntreC8 ea= dA78 a1eea. O &lotila 1ontinA8 08 38 L8itAia018= @i r807An0e TA2. CrA1iD8toarele #ACla Eli1e Di CLarle0 #arRin 38 Ar38re01= 1A e01orte de 7rote14ie @n IAr= iar 1o3andan4ii @3i adre0eaE8= @ntr)o 1a1o2onie de 6o1i2er8ri= a3enin48ri gro0olane= de1lara4ii 3ar4iale ne@ndA7le1ate Di 0t8rAin4e li70ite de 0in1eritate. E2ortArile lor 0Ant Eadarni1e. E1ranele 3ele de2en0i6e= 7e 1are 78ienIeneii dA3nea6oa0tr8 le)aA re7A0 atJt de 3inAnat @n 0tare de 2An14ionare de7lin8= de78De01 7Aterea ori18rAi ar3a3ent din ar0enalele 09AtLla3eEe. O NA te a7A1a 08 le te0teEi= @i Ei0e TollH MAne. A11elereaE8 de @ndat8 Di dA)te dra1AlAi de ai1iM O Un 02at @n4ele7t= 2A de a1ord .a6iland TA2. TollH MAne 0e Ait8 la 3Al4i3ea de 6ideoe1rane @nDirate 7e a3Cii 7ere4i ai 1a3erei de 1o3Ani1a4ii= o @n187ere @ngA0t8= lAng8= @n 1are 3Ata0er8 1entrAl de 1o3and8 al lAi TA2. Pr8CADit8 7e 01aAn= gLe3Ait8 din 1aAEa gra6ita4iei= @Di ar8t8 Di)Di 0i34i CrA01 6Jr0ta. O Ce)o 08 0e @ntJ37le 1A dA3nea6oa0tr8F @ntreC8 TA2. O O @ntreCare 7e 1in0teM Ei0e ea= AitJndA)0e la el. #iEgra4ie. Are0tare. Knlo1Aire din 2An14ie. Poate 7ro1e0 7entrA @nalt8 tr8dare. NA te te3e= nA 38 6or eBe1Ata. EBe1A4ia e0te anti)6ia48. :8nAie01 18 38 aDtea7t8 o 2er38 7eniten1iar8 7e C838ri= o2t8 ea. O Kn4eleg... Poate 6e4i re1on0idera o2erta 3ea de a 68 tran07orta @n a2ara 0i0te3AlAi 0olar al S9AtLla3)AlAi. >oi 2i 2oarte @n1Jntat 08 68 dA1 7e SGrH3ir 0aA 7e Planeta lAi .enrH. #a18 dori4i 08 68 @nde78rta4i 3ai 3Alt de lo1Al deEonoarei dA3nea6oa0tr8= a3 aAEit 18 >agaCond e0te 1Liar 7l81At @n ti37Al LAngii Pri386eri. O M8 1onda3ni la o 6ia48 @n 1ondi4ii de gra6ita4ie. NA= 3Al4A3e01. A0ta)i lA3ea 3ea= TA2. Po7orAl 3eA a38rJt. M8 @ntor1 Di a11e7t 1e 6a 2i. Pe de alt8 7arte= n)o 08 01a7i atJt de ADor. K3i r83Ji dator= TA2. OTreiEe1i Di 7atrA de 3ilioane de 0tandarEi= dA78 1Jte @3i a3inte01. &e3eia rJnIi. O #oa3n8= da18 @3i 7er3ite4i 08 @ntreC... O N)o 2a1 7entrA tine= 07A0e ea= iAte. .a6iland TA2 1li7i. O K3i 1er 01AEe= da18 a3 78rAt 18)3i Cag na0Al @n 3oti6a4iile dA3nea6oa0tr8. N) a3 a6At a1ea0t8 inten4ie. M8 te3 18 o 6oi 784i 1Jnd6a din 1aAEa 1ArioEit84ii= dar 7entrA 3o3ent treCAie 08 68 @ntreC5 de 1e a4i 281At 1e)a4i 281AtF Co3andantAl de 7ort TollH MAne ridi18 din A3eri. O M8 1reEi 0aA nA= a3 281At)o 7entrA $o0en Rael. O Pri3Al 1on0ilierF 1li7i iar TA2.

O PentrA el Di 7entrA 1eilal4i. Kl 1Ano01 7e $o0en de la @n1e7AtAri. NA)i o3 r8A. Ni1i AnAl dintre ei nA)i o3 r8A. SAnt 1A to4ii indi6iEi de1en4i= 281Jnd tot 1e treCAie. #ore01 doar 08)Di Lr8nea018 odra0lele. O NA @n4eleg logi1a dA3nea6oa0tr8. O A3 2o0t la Dedin48= TA2. A3 0tat Di i)a3 a01Altat 6orCind. Mi)a3 dat 0ea3a 1e le)a 281At Ar1a. &A0e0er8 oa3eni 1in0ti4i= onoraCili= eti1i= iar Ar1a i)a tran02or3at @n @nDel8tori= @n 3in1inoDi. CreEA0er8 @n 7a1e= iar a1A3 6orCeaA de07re r8ECoiAl 7e 1are treCAiaA 08)l 7oarte 1a 08)4i ia a38rJta a0ta de na68. Kntreaga lor 1redin48 0e CaEa0e 7e 02Jnta in6iolaCilitate a 6ie4ii A3ane= iar a1A3 di01AtaA 6e0eli de07re 1Jte A1ideri 6or 2i ne1e0are ) @n1e7Jnd 1A a ta. Ai 0tAdiat i0toria= TA2F O NA 7retind a 2i An eB7ert= dar ni1i nA)0 1A de086JrDire ignorant a 1eea 1e a 2o0t @nainte. O EBi0t8 o 6orC8 0tr86e1Le= TA2. >ine de 7e Anti1Al P83Jnt. PAterea 1orA7e= iar 7Aterea aC0olAt8 1orA7e 1o37let. .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. #i0trAgere 08ri 7e genAn1Lii lAi Di 0e 1Al18. :8rCatAl @n1e7A 0)o 3JngJie 1A 3Jna)i AriaD8= alC8. O >i0Al de07re Ar18 @n1e7A0e deIa 08 1orA78 lA3ea 3ea= @i Ei0e TollH MAne. Unde naiCa ne)ar 2i dA0 7o0edarea ei real8F NA 6reaA 08 a2lA. O Kntr)ade68r... O Ar38toare @ntreCare 0e i37Ane de la 0ine. O CareF O EA 0t87Jne01 a1A3 Ar1a. ADadar= de4in o 7Atere a7roa7e aC0olAt8. O OL= da. TA2 aDte7t8= 28r8 08 01oat8 o 6orC8. O NA DtiA= d8dA ea din 1a7. Poate nA 68d lA1rArile @n @ntregi3e. Poate 3i le i3agineE doar 7e 380Ar8 1e 0e de028Doar8. Poate)0 1ea 3ai 3are 7roa0t8 7e di0tan48 de ani)lA3in8. O NA 1red @n 3od 0erio0 aDa 1e6a. O Poate 3i)a3 @n1Li7Ait 18)i 3ai Cine 08 2ii 1orA7t tA= de1Jt 7o7orAl 3eA. Poate 1red 18 eDti nai6 Di ne68t838tor. SaA 7oate 18 a 2o0t doar in0tin1tAl= o2t8 ea. NA DtiA da18 eBi0t8 An o3 in1orA7tiCil= dar da18 eBi0t8 6reAnAl= a1ela eDti tA= TA2. Ulti3Al ino1ent a2Ari0it. Erai di07A0 08 7ierEi totAl 7entrA ea= Ei0e 2e3eia= ar8tJnd 18tre #i0trAgere. PentrA o 7i0i18. PentrA An 7araEit a38rJt... #ar EJ3Cea= @n ti37 1e 6orCea. O Kn4eleg. Co3andantAl de 7ort 0e ridi18 1A greA @n 7i1ioare. O E ti37Al 08 38 @ntor1 Di 08 6orCe01 AnAi aAditoriA 3ai 7A4in @n4eleg8tor. #A) 38 la gli0oare Di 07Ane)le 18 ie0. O &oarte Cine= Ei0e TA2= ridi1Jnd An deget. R83Jne de 1lari2i1at An 0ingAr 7An1t. #eoare1e e1Li7ele dA3nea6oa0tr8 n)aA ter3inat toate lA1r8rile a0A7ra 18rora ne @n4ele0e0er83= nA 1red 18)i e1LitaCil 08 3i 0e 0oli1ite 7re4Al @ntreg= de treiEe1i Di 7atrA de 3ilioane de 0tandarEi. Pro7An o aIA0tare. >i 0e 7are a11e7taCil8 0A3a de treiEe1i Di trei de 3ilioane 1in1i 0Ate de 3iiF &e3eia 0e Ait8 la el. O Ce i37ortan48 areF N)o 08 te 3ai @ntor1i. O Kng8dAi4i)3i 08 nA 2iA de a1ord. O AA @n1er1at 08)4i 2Are na6a...

O Ade68rat. Poate 18 treiEe1i Di trei de 3ilioane ar 2i 3ai 1ore1t= re0tAl 2iind 1on0iderat An 2el de 7enaliEare. O Pl8nAieDti 1A ade68rat 08 te @ntor1iF @ntreC8 TollH MAne. O Pe0te 1in1i ani treCAie 7l8tit8 7ri3a tranD8 a @37rA3AtAlAi. Kntre ti37= 7Ate3 IAde1a e2e1tAl ) da18 a 2o0t 6reAnAl ) 3i1ii 3ele 1ontriCA4ii la reEol6area 1riEei dA3nea6oa0tr8 ali3entare. Poate 6a 2i ne6oie de 3ai 3Alt8 inginerie e1ologi18. O NA 1red= Ei0e ea= 0Ar7rin08. .a6iland TA2 0e @ntin0e 07re A38rAl lAi Di)l 018r7in8 7e .ao0 dA78 Are1Le. O #e 1e= @ntreC8 el= 7lin de re7roD= lA3ea 0e @ndoieDte @ntotdeaAna de noiF Pi0i1a nA)i r807An0e. 3. P !ITORI .a6iland TA2 aIAn0e0e la 1on1lAEia 18 EB7oEi4ia :io)Agri1ol8 a Celor a0e Planete re7reEenta o 3are deEa38gire. PierdA0e 7e :raEeloArn o Ei lAng8= oCo0itoare= tro78ind 7e LolArile 1a niDte 7eDteri ale 7a6ilioanelor= o7rindA)0e i1i= 1olo= 7entrA a eBa3ina @n trea18t An noA LiCrid de grJA 0aA o in0e1t8 @3CAn8t84it8 geneti1. #eDi CiCliote1a de 1elAle a Ar1ei a6ea= literal3ente= 3aterial de donare din 3ilioane de 07e1ii de 7lante Di ani3ale= de 7e nenA38rate 7lanete= .a6iland TA2 era atent tot ti37Al la ori1e o1aEie de a)Di eBtinde reEer6ele. #ar 7A4ine dintre eB7onatele din :raEeloArn 78reaA 7ro3i48toare= iar 7e 380Ar8 1e tre1eaA orele TA2 0e 7li1ti0ea ) nA 3ai reEi0ta @n 3Al4i3ea indi2erent8 1are)l @3CrJn1ea. Gloata roia 7retAtindeni )2er3ieri de tAnel de 7e >agaCond= @3Cr81a4i @n Cl8nAri de)An 1a2eniA @n1Li0U 3oDieri areeni @nEorEona4i= 7ar2A3a4iU lo1Aitori 0A3Cri de 7e 7artea 1A 6eDni18 noa7te a lAi NeR $anA0 Di 1o37le3entarii lor= @n 0traie de01Li0e la 1Aloare= de 7e 2a4a 1A Ei 28r8 02JrDitU 7re1A3 Di o 3Al4i3e de C8DtinaDi CraEeleeni. To4i 281eaA An Ego3ot eBagerat Di)i adre0aA lAi TA2 7ri6iri 7line de 1ArioEitate= @n ti37 1e a1e0ta tre1ea 7e lJng8 ei. Unii 1Liar 0e 2re1aA de el= 281JndA)i 08)Di @n1rAnte 2igAra 7relAng8. Kn 1ele din Ar38= dorni1 08 01a7e de @3CAlEeal8= TA2 de1i0e 18 i 0e 281A0e 2oa3e. KDi 1roi drA3= 1A An deEgA0t 3aie0tAo0= 7rintre 1ei 1e 6eneaA la iar3aro1 Di ieDi din grota 1A 1in1i etaIe a 08lii de eB7oEi4ie 7tolan8. A2ar8= 0Ate de 6JnE8tori @Di aDeEa0er8 1LioD1Arile @ntre 1l8dirile 3ari. :8rCatAl 1e 6indea 7l81inte 1A 1ea78)A32lat8 78rea 7reo1A7at doar de 3ar2a lAi= aDa 18 TA2 Lot8r@ 18 a6ea 7o2t8 eBa1t de o 7l81int8 1A 1ea78) A32lat8. O #o3nAle= @i Ei0e el teIgLetarAlAi= aD dori o 7l81int8. Pl81intarAl era roto2ei= roEaliA Di 7Arta An Dor4 78tat de gr80i3e. #e01Li0e 1Atia @n18lEitoare= 01oto1i @n ea 1A 3Jna @n38nADat8 Di eBtra0e o 7l81int8 2ierCinte. ACia 1Jnd o @37in0e 7e taraC8= 07re TA2= @l 68EA. O OLo= 281A el= da9 3are eDtiM O Kntr)ade68r= do3nAle= r807An0e .a6iland TA2= lAJnd 7l81inta Di 3AD1Jnd din ea= 1A An aer indi2erent. O EDti de 7e alt8 7lanet8= re3ar18 7l81intarAl. Una 1are nA)i @n 6e1in8tate. TA2 ter3in8 7l81inta din trei @ngLi4itAri Di)Di Dter0e degetele An0Aroa0e 1A An 7ro0o7. O M8 7li1ti0i4i 1A lA1rAri e6idente= do3nAle= Ei0e el Di @ntin0e An deget lAng= 7lin

de C8t8tAri. Kn18 AnaM :o0A32lat= 6JnE8torAl @nD2818 alt8 7l81int8= 28r8 08 3ai 2a18 6reo oC0er6a4ie= Di)l l808 7e TA2 08 38nJn1e relati6 @n 7a1e. Pe 1Jnd 0a6Ara 1rA0ta 0olEoa08 Di A37lAtAra a1riDoar8= a1e0ta 7ri6ea 6iEitatorii tJrgAlAi 1e 0e @ngLe0AiaA= DirArile de taraCe Di 1ele 1in1i 08li 3ari= 1are 0e ridi1aA dea0A7ra 7ei0aIAlAi. CJnd ter3in8 de 3Jn1at= @Di @ntoar0e 07re 7l81intar 2igAra alC8. O #o3nAle= aD 6rea 08 68 7An o @ntreCare. O CareF 0e intere08 1el8lalt= 3oro18no0. O >8d 1in1i 08li de eB7oEi4ie. Le)a3 6iEitat 7e 2ie1are= 7e rJnd5 :raEeloArn= >ale Areen= NeR $anA0= >agaCond Di Ptola= le ar8t8 el 1A degetAl= dA78 1are @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. Cin1i= do3nAle. Cin1i 08li= 1in1i 7lanete. &8r8 @ndoial8= 2iind 0tr8in= nA)0 2a3iliariEat 1A Anele a07e1te 0ACtile ale oCi1eiArilor lo1ale= de a1eea a3 r83a0 7er7leB. In 0e1toarele 7rin 1are a3 18l8torit= 0e oCiDnAieDte 1a o 3ani2e0tare 1are 0e aAtointitAleaE8 EB7oEi4ia :io)Agri1ol8 a Celor a0e Planete 08 in1lAd8 eB7onate de 7e Da0e 7lanete. E6ident= ai1i nA 0e @ntJ37l8 aDa. Poate 7Ate4i 08 38 l83Ari4i de 1e. O N)a 6enit ni3eni de 7e Na3or. O Kntr)ade68r... O #in 1aAEa ne1aEArilor= ad8Ag8 6JnE8torAl. O TotAl 0)a 1lari2i1at= Ei0e TA2. SaA= da18 nA totAl= 1el 7A4in o 7arte. Poate a6e4i a3aCilitatea 08)3i 0er6i4i alt8 7l81int8 Di 08)3i eB7li1a4i natAra a1elor ne1aEAri. SAnt 2oarte 1Ario0= do3nAle. A1e0ta)i 3arele 3eA 6i1iA= din 781ate. Pl81intarAl @Di 7A0e iar 38nADa Di de01Li0e 1Atia @n18lEitoare. O tii 1e 0e Ei1e5 1ArioEitatea @4i 2a1e 2oa3e. O Kntr)ade68rF TreCAie 08 re1Ano01 18 n)a3 3ai aAEit a1ea0t8 Ei1al8. O3Al 0e @n1rAnt8. O NA= a3 greDit. &oa3ea te 2a1e 1Ario0= aDa eM NA 1onteaE8= 7l81intele 3ele te 6or 08tAra. O ALM 281A TA2= lAJnd 7l81inta. >8 rog= da4i)i drA3AlM i a0t2el= 6JnE8torAl de 7l81inte @i 7o6e0ti= eBtre3 de deElJnat= de07re ne1aEArile 1elor de 7e 7laneta Na3or. O ADa 18 6eEi= 1on1lAEion8 el @n 1ele din Ar38= de 1e n)aA 6enit. N)a6eaA 1e 08 eB7An8. O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2= DtergJndA)Di CAEele. MonDtrii 3arini 7ot 2i 2oarte 0J1Jitori. Na3or era o 7lanet8 de)An 6erde @n1Li0= 28r8 0atelit= 0ingArati18= @n1onIArat8 de 03o1Ari de nori aArii. Ar1a redA0e a11elera4ia Di)Di aDeE8 i3en0itatea 7e)o orCit8 @n IArAl 7lanetei. Kn 1a3era de 1o3Ani1a4ii lAng8= @ngA0t8= .a6iland TA2 0e 3Ata de 7e An 01aAn 7e altAl= eBa3inJnd 7laneta 7e 6reo Ee1e din 0Atele de e1rane eBi0tente a1olo. Trei 7i0oi 1enADii @i 4ineaA 1o37anie= 4o78ind 7e 1on0ole= o7rindA)0e doar 08 0e lo6ea018 AnAl 7e altAl 1A l8CA4ele. TA2 nA le d8dea aten4ie. O 7lanet8 a a7elor. Na3or a6ea doar o 0ingAr8 0A7ra2a48 de 0ol 0A2i1ient de @ntin08 7entrA a 2i 68EAt8 de 7e orCit8. Ni1i a1eea nA 7rea 3are. #ar di07oEiti6ele de detaliere a i3aginii 01oa0er8 la i6eal8 3ii de in0Ale ri0i7ite de)a 1Ar3eEiDAl 38rilor de 03arald= al18tAind arLi7elagAri @n 2or38 de 0e3ilAn8= ade68rate CiIAterii din 0ol= 7re08rate 7e o1ean. Alte e1rane ar8taA lA3inile a Ee1i de tJrgAri Di oraDe de 7e 7artea a2lat8 @n 7erioada de noa7te= iar 7An1te 7Al0atoare de energie 0ACliniaA lo1Arile @n 1are 0e a2laA aDeE8rile din

7artea lA3inat8 de 0oare. TA2 7ri6i toate a1e0tea= a7oi 0e aDeE8= 7orni alt8 1on0ol8 Di @n1e7A An Io1 de r8ECoi 1A 1al1AlatorAl. Un 7i0oi @i 08ri @n 7oal8 Di ador3i a1olo. :8rCatAl a6A griI8 08 nA)i deranIeEe. Ce6a 3ai tJrEiA= An al doilea 7i0oi 281A Di el An 0alt= 0e re7eEi la 7ri3Al= iar 1ei doi 7Ai 0e @n18ierar8. TA2 @i 38tAr8 din 7oal8= arAn1JndA)i 7e 7odea. #Ar8 1e6a 3ai 3Alt ti37 de1Jt 7re68EA0e TA2= dar 7Jn8 la Ar38 0o3a4ia 0o0i= dA78 1A3 Dtia 18 o 08 0e @ntJ37le. O Na68 de 7e orCit8= 0e aAEi inter7elarea= na68 de 7e orCit8= ai1i 7An1tAl de 1ontrol Na3orM #e1lara4i nA3ele Di 3oti6Al 6eniriiM >8 rog de1lara4i nA3ele Di 3oti6Al 6eniriiM AA 2o0t lan0ate na6ele de inter1e7tare. #e1lara4i nA3ele Di 3oti6Al 6eniriiM Me0aIAl 2A0e0e tran03i0 de 7e CA1ata 7rin1i7al8 de 0ol. Ar1a @l re1e74ion8. Kn a1elaDi ti37= de01o7eri na6a 1are 0e @ndre7ta 07re ea )era nA3ai Ana ) Di o 6iEAaliE8 7e alt e1ran. O SAnt Ar1a= 6orCi .a6iland TA2 18tre 7An1tAl de 1ontrol. I3aginea de la 7An1tAl de 1ontrol ar8ta o 2e3eie 1A 2igAr8 rotAnd8 Di 78r Daten= tAn0 01Art= 1are 0t8tea la o 1on0ol8= @3Cr81at8 @ntr)o Ani2or38 de)An 6erde)@n1Li0= 1A 2iretAri aArii. &e3eia 0e @n1rAnt8= 1A o1Lii a4inti4i @ntr)o 7arte ) 28r8 @ndoial8= 07re An 0A7erior de la o alt8 1on0ol8. O Ar18= Ei0e ea= de1lar8)4i 7laneta de reDedin48M #e1lar8 7laneta de reDedin48 Di 3oti6Al 6enirii. Cal1AlatorAl indi1a 2a7tAl 18 na6a de inter1e7tare de01Li0e0e leg8tAra de 1o3Ani1a4ii 1A 7laneta. Se a7rin0er8 alte doA8 e1rane. UnAl ar8ta o 2e3eie tJn8r8= E6elt8= 1A na0 3are= 1oroiat= a2lat8 7e 7Antea Anei na6eU 1el8lalt= An C8rCat @n 6Jr0t8= 1are 0t8tea @n 2a4a Anei 1on0ole. A3Cii 7ArtaA Ani2or3e 6erEi Di di01AtaA ani3at= 1odi2i1at. Cal1AlatorAlAi @i treCAi 3ai 7A4in de An 3inAt 1a 08 07arg8 1odAl= iar TA2 7AtA 08)i @n4eleag8. O ... a naiCii 08 2iA da18 DtiA 1e)i= 07Anea 2e3eia de 7e na68. N)a eBi0tat ni1iodat8 o na68 atJt de 3are. #oa3ne= Ait8)te la eaM Ai 68EAtF A r807An0F O Ar18= 07Anea @n 1ontinAare 2e3eia 1A 2igAra rotAnd8= de1lar8 7laneta de reDedin48 Di 3oti6Al 6enirii. Ai1i 7An1tAl de 1ontrol de 7e Na3or. .a6iland TA2 0e 1one1t8 la 1ealalt8 1on6er0a4ie= 7entrA a di01Ata 0i3Altan 1A to4i trei. O Ai1i Ar1a. NA a3 o 7lanet8 de reDedin48= do3nilor. Inten4iile 3ele 0Ant 7aDni1e ) nego4 Di 1on0Altan48. A3 a2lat de di2i1Alt84ile tragi1e 1A 1are 68 1on2rAnta4i Di a3 2o0t 3iD1at de 0itAa4ia dA3nea6oa0tr8. A3 6enit 08 68 o2er 0er6i1iile 3ele. &e3eia de 7e na68 78rA AlAit8. O Ce eDti tA...= @n1e7A ea. :8rCatAl era la 2el de 7er7leB= dar nA 07A0e ni3i1 ) 0e Aita doar= 1A gAra 1801at8= la 2igAra alC8= i3oCil8= a lAi TA2. O Ai1i 7An1tAl de 1ontrol de 7e Na3or= Ar18= Ei0e 2e3eia 1A 2igAra rotAnd8. Co3er4Al e0te @n1Li0. Re7et= 1o3er4Al e0te @n1Li0. SAnte3 0AC in1iden4a legii 3ar4iale. Kntre ti37= 2e3eia 1ea E6elt8 @Di re6eni0e. O Ar18= 0Ant 78EitorAl Pe2ira <aH Di 1o3and na6a de 7aE8 na3orian8 T8iD de 0oare. SAnte3 @nar3a4i. EB7li18)ne. EDti de o 3ie de ori 3ai 3are de1Jt ori1e na68 de 1o3er4 7e 1are a3 68EAt)o 6reodat8. EB7li18)ne 0aA trage3. O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2. A3enin48rile 68 6or 2olo0i 7rea 7A4in= 78EitoareoM SAnt eBtre3 de Ai3it. A3 281At drA3 lAng= to13ai din :raEeloArn= 7entrA a

68 o2eri aIAtor Di alinare= iar dA3nea6oa0tr8 38 @ntJ37ina4i 1A a3enin48ri Di o0tilitate. Un 7i0oi @i 08ri @n Cra4e. TA2 @l lA8 1A o 3Jn8 AriaD8= alC8= Di)l aDeE8 7e 1on0ola din 2a4a lAi= @ntr)An lo1 din 1are interlo1AtorAl @l 7Atea 6edea. O N)a 3ai r83a0 @n1redere @n o3enire= @i 07A0e el 7i0oiAlAi. O O7reDte 2o1Al= T8iD de 0oareM Ei0e C8rCatAl @n 6Jr0t8. Ar18= da18 inten4iile tale 0Ant 1A ade68rat 7aDni1e= eB7li18)ne. Ce eDtiF Ne a2l83 la anangLie= Ar18= iar Na3or e o 7lanet8 3i18= nedeE6oltat8. N)a3 3ai 68EAt 1e6a a0e38n8tor. EB7li18)ne. .a6iland TA2 3JngJie 7i0oiAl. OKntotdeaAna treCAie 08 a3 de)a 2a1e 1A 0A07i1iAni= @i 07A0e el. AA noro1 18 0Ant atJt de 1A30e1ade= alt2el aD 7le1a= 7Ar Di 0i37lA= Di i)aD aCandona 0or4ii lor= ad8Ag8 el= dA78 1are 0e Ait8 dre7t la e1ran. #o3nAle= 0Ant Ar1a. SAnt .a6iland TA2= 187itan Di 7ro7rietar= 7re1A3 Di @ntregAl e1Li7aI. Mi 0)a 07A0 18 a6e4i ne1aEAri 1A niDte 3onDtri 3arini= i6i4i din adJn1Arile 38rilor dA3nea6oa0tr8. &oarte Cine. O 08 68 01a7 de ei. O Ar18= ai1i T8iD de 0oare. CA3 @4i 7ro7Ai 08 2a1i a0taF O Ar1a e0te o na68 de ger3inare a Cor7AlAi Inginerilor E1ologi= 07A0e .a6iland TA2 1A An 2or3ali03 C84o0. SAnt inginer e1olog Di 07e1iali0t @n r8ECoi Ciologi1. O I37o0iCilM eB1la38 C8trJnAl. CIE a 2o0t de02iin4at 1A o 3ie de ani @n Ar38= o dat8 1A I37eriAl &ederal. N)a r83a0 ni1i Ana din na6ele lor de ger3inare. O Ce ne7l81AtM Ei0e .a6iland TA2. Kn0ea3n8 18 0taA @ntr)o ilAEie. &8r8 @ndoial8= a1A3= 18 3i)a4i eB7li1at 18 na6a 3ea nA eBi0t8= ar treCAi 08 tre1 7rin ea Di 08 38 7r8CADe01 7e 7laneta dA3nea6oa0tr8= arEJnd @n ti37Al 18derii. O P8Eitor= 07A0e Pe2ira <aH de 7e T8iD de 0oare= 7oate 18 na6ele a1elea de ger3inare nA 3ai eBi0t8= dar 0Ant @n a7ro7ierea a 1e6a 1are are= dA78 1A3 @3i arat8 a7aratele 3ele= o lAngi3e de a7roa7e treiEe1i de Gilo3etri. NA 7rea 7are a 2i o ilAEie. O NA 3)a3 7r8CADit @n18= ad3i0e .a6iland TA2. O Po4i 1A ade68rat 08 ne aIA4iF @ntreC8 2e3eia 1A 2igAr8 roto2eie de la 7An1tAl de 1ontrol. O #e 1e 0e @ndoieDte @ntotdeaAna lA3ea de noiF @l @ntreC8 TA2 7e 7i0oiAl 1enADiA. O P8Eitor 0enior= treCAie 08)i o2eri3 Dan0a de a do6edi 1e)a 07A0= in0i0t8 2e3eia de la 7An1tAl de 1ontrol. O #eDi a3 2o0t a3enin4at= in0Altat Di 0A07e1tat= totADi e37atia 3ea 7entrA 0tarea 6oa0tr8 38 @37inge 08 0t8rAie01. >)aD 0Agera 1a T8iD de 0oare 08 a1o0teEe= 7entrA a 7Atea di01Ata. P8Eitoarea <aH 7oate 08 6in8 la Cord Di 08 1ineEe 1A 3ine= 1Jt 6o3 0ta de 6orC8. CA 0igAran48 18 C8nAielile dA3nea6oa0tr8 nA 0e 7ot eBtinde Di a0A7ra 1on6er0a4iei= 1ea 3ai 1i6iliEat8 dintre di0tra14iile o3eneDti. Cei trei 78Eitori 0e 028tAir8 @n graC8 @ntre ei Di 1A Ana 0aA 3ai 3Alte 7er0oane 1e nA 0e 6edeaA 7e e1rane= @n ti37 1e .a6iland TA2 r83a0e @n aDte7tare= IA1JndA)0e 1A 7i0oiAl. O Te 6oi nA3i :8nAial8= @i 07A0e el= 7entrA a 1o3e3ora 7ri3irea 3ea ai1i. &ra4ii t8i 6or 2i @ndoial8= O0tilitate= IngratitAdine Di Ne08CAin48. O A11e7t83 7ro7Anerea ta= .a6iland TA2= 07A0e 78Eitoarea Pe2ira <aH= de 7e 7Antea T8iDAlAi de 0oare. Preg8teDte)te de aCordare. O Kntr)ade68r... >8 7la1 1iA7er1ileF PAntea 7entrA na6ete a Ar1ei era la 2el de 3are 1a terenAl de a0oliEare al AnAi 7ort 0telar i37ortant. Ar8ta a lo1 de de7oEitare a Anor na6e 78r80ite. Na6etele Ar1ei= @ngriIite= 0t8teaA @n danele de lan0are )1in1i a3Car1a4iAni identi1e= negre= ra7ide= 1A ari7i

triAngLiAlare 01Arte= @n1linate @na7oi= 7roie1tate Di 7entrA ECor at3o02eri1. EraA @n 0tare CAn8. Celelalte ar8taA 3ai 7A4in i37re0ionant. Un 6a0 1o3er1ial= @n 2or38 de 7i18tAr8= din A6alon= 0e 07riIinea 7e trei 7i1ioare @ntin0e 7entrA a0oliEare= al8tAri de o na68 de 6Jn8toare= 3ar1at8 de lA7te= Di de o na68)leA GaraleoneE8= al 18rei @n6eliD orna3entat di078rA0e @n 3are 7arte. Kn IAr= 6a0e 1A @n284iDare CiEar8= Di 3ai 0tr8in8. #ea0A7ra= 3area 1A7ol8 0e de07i1a0e @ntr)o 0At8 de 2elii Di 0e tr80e0e @na7oi= l80Jnd 08 0e 6ad8 0oarele 38rAnt= galCen= @n1onIArat de 0tele= Di o na68 6erde= @n 2or38 de 7eDte) 7i0i18= 1a3 de 38ri3ea Aneia dintre na6etele lAi TA2. T8iD de 0oare 0e aDeE8 7e 7Ante= iar 1A7ola 0e @n1Li0e @n Ar3a 0a. CJnd 0telele di078rAr8= at3o02era re6eni= DAierJnd. CArJnd= a78rA Di .a6iland TA2. Pe2ira <aH ieDi din na6a ei= 1A CAEele 0trJn0e a a07ri3e 0AC na0Al 3are= 1oroiat= dar 0t87Jnirea de 0ine nA)i 7Atea a01Ande Ai3irea din 7ri6ire. O Ar3ar8 doi oa3eni @nar3a4i= @n Ani2or3e aArii 1A 7odoaCe 6erEi. .a6iland TA2 0e a7ro7ie de ei @ntr)o 3aDinA48 de01Li08= 1A trei ro4i. O M8 te3 18 in6ita4ia 3ea la 3a08 a 2o0t doar 7entrA o 0ingAr8 7er0oan8= 78Eitor <aH= Ei0e el= 68EJnd e01orta. Regret ne@n4elegerea= dar in0i0t 08 nA 2i4i @n0o4it8. O :ine= r807An0e ea Di 0e @ntoar0e 07re 7aEni1i. ADte7ta4i @37reAn8 1A 1eilal4i. ti4i 1e treCAie 08 2a1e4i. A7oi= dA78 1e 0e Ar18 lJng8 TA2= @i 07A0e5 O T8iD de 0oare @4i 6a 2a1e na6a CA184i= da18 nA 38 @ntor1 ne68t83at8 @n doA8 oreM .a6iland TA2 1li7i. O GroaEni1M KntotdeaAna= 18ldAra Di o07italitatea 3ea 0Ant @ntJ37inate 1A ne@n1redere 0i 6iolent8M UriaDAl 7A0e 6eLi1AlAl @n 3iD1are. Mer0er8 @n t81ere 7rintr)An laCirint de 1a3ere legate @ntre ele Di 1oridoare= iar @n 1ele din Ar38 intrar8 @ntr)An tAnel i3en0= @ntAne1o0= 1e 78rea a 0e @ntinde= @n a3Cele dire14ii= 7Jn8 la 1a78tAl na6ei. :aEine tran07arente= de 0Ate de 38ri3i= a1o7ereaA EidArile Di ta6anAl 1Jt 6edeai 1A o1Lii= 3aIoritatea goale= 7r82AiteU doar 1Jte6a eraA 7line 1A li1Lide 1olorate= @n 1are 0e agitaA 0laC 0ilAete aCia 6iEiCile. NA 0e aAEea ni1i An 0Anet= doar An 7le018it 6J01o0= A3ed= Ande6a @n 2a48. Pe2ira <aH 7ri6ea totAl Di nA 07Anea ni3i1. Par1Ar0er8 1el 7A4in trei Gilo3etri 7Jn8 1Jnd TA2 1oti dre7t @ntr)o gaAr8 din 7erete= 1are 0e l8rgi @n 2a4a lor. CArJnd dA78 a1eea 7ar18 Di 1oCorJr8 a3Jndoi. O 3a08 0o37tAoa08 2A0e0e @ntin08 @n 0A2rageria 3i18= 07artan8= @n 1are o 1ondA0e TA2 7e 78Eitoare. Kn1e7Ar8 1ina 1A 0A78 la gLea48= dAl1e Di 7i1ant8= neagr8 7re1A3 18rCAnele= Ar3at8 de 0alat8 din neoiarC8 1A 0o0 de gLi3Cir. &elAl 7rin1i7al era o 78l8rie de 1iA7er18 7ane= 3are 1Jt 2ar2Aria @n 1are 2A0e0e 0er6it8= @n1onIArat8 de Ee1e 2elAri de legA3e= 2ie1are 1A 0o0Al 08A. P8Eitoarea 3Jn18 7o2ti1ioa08. O Se 7are 18 g80i4i Lrana 3ea A3il8 7e gA0tAl dA3nea6oa0tr8= re3ar18 .a6iland TA2. O N)a3 3ai a6At o 3a08 CAn8 de 3ai 3Alt ti37 de1Jt aD 6rea 08 re1Ano01= r807An0e Pe2ira <aH. Pe Na3or de7inde3 de 3are 7entrA 0ACEi0ten48. #e oCi1ei a6ea3 7arte de CelDAg= dar de 1Jnd aA @n1e7At ne1aEArile... LA8 1A 2Ar1Ali4a dintr)o legA38 neagr8= di2or38= a2lat8 @ntr)An 0o0 galCen)1a2eniA. O Ce)i a0taF E deli1ioa08M O R8d81ina 7818to0AlAi= de 7e RLiannon= @n 0o0 de 3ADtar. <aH @ngLi4i Di 7A0e 2Ar1Ali4a Io0.

O #ar RLiannon e atJt de de7arte= 1A3 ai... NA)Di dA0e @ntreCarea 7Jn8 la 1a78t. O :ine@n4ele0= Ei0e TA2= @37letindA)Di degetele 0AC C8rCie Di Ar38rindA)i eB7re0ia. Toate a1e0te ali3ente aA 2o0t 7rodA0e 7e Ar18= deDi 7ro6in= la origine= de 7e Ee1e 7lanete di2erite. Mai dori4i la7te 1A 3irodeniiF O NA= Do7ti ea= 7ri6ind 2ar2Ariile goale. AtAn1i= nA 3in4i... EDti 1eea 1e 7retinEi= iar a0ta)i o na68 de ger3inare a... 1A3 i)ai 07A0F O Cor7Al Inginerilor E1ologi= din de3Alt de2An1tAl I37eriA &ederal. AA a6At 7A4ine na6e= Di toate aA 2o0t di0trA0e de 6i1i0itAdinile r8ECoiAlAi= @n a2ar8 de Ana. #oar Ar1a a 0A7ra6ie4Ait= 2iind e7a68 ti37 de An 3ileniA. A38nAntele nA 68 7ri6e01. E 0A2i1ient 08 68 07An 18 a3 g80it)o Di a3 7A0)o @n 2An14iAne. O Ai g80it)oF O Cred 18 a3 07A0 a1e0t lA1rA= 1A a1eleaDi 1A6inte. >8 rog 08 2i4i atent8. NA)0 dorni1 08 38 re7et. Knainte de g80irea Ar1ei= a3 dA0 o 6ia48 3ode0t8 de negA48tor. >e1Lea 3ea na68 0e a2l8 @n18 7e 7Antea de a1o0tare. Poate 0)a @ntJ37lat 0)o 6ede4i... O #e1i= eDti doar An negA0tor... O >8 rogM eB1la38 TA2= indignat. SAnt inginer e1olog. Ar1a 7oate 1rea 7lanete @ntregi= 78EitoareoM Ade68rat= 0Ant doar An o3= 0ingAr= @n ti37 1e odinioar8 a1ea0t8 na68 a6ea An e1Li7aI de doA8 0Ate de 7er0oane= Di)3i li70eDte 7reg8tirea teoreti18 eBten0i68= 7e 1are o 7ri3eaA 1A 0Ate de ani @n Ar38 1ei 1e 7ArtaA tLeta de aAr= 0igla inginerilor e1ologi. #ar= @n 2elAl 3eA= a3 reADit 08 38 de01Ar1. #a18 Na3or doreDte 08 a7eleEe la 0er6i1iile 3ele= nA 38 @ndoie01 18 6oi 7Atea 2i de 2olo0. O #e 1eF @ntreC8 7re1aAt8 78Eitoarea 1ea E6elt8. #e 1e eDti atJt de dorni1 08 ne aIA4iF .a6iland TA2 d8dA neaIAtorat din 3Jinile)i 3ari= alCe. O tiA= nA 7ot 08 nA 7ar An 7ro0t. SAnt 2ilantro7 din 2ire Di 2oarte i37re0ionaCil de greAt84i Di 0A2erin48. N)aD 7Atea aCandona 7o7orAl dA3nea6oa0tr8 1LinAit= dA78 1A3 n)aD 7Atea 08 2a1 6reAn r8A Aneia dintre 7i0i1ile 3ele. Cred 18 inginerii e1ologi aA 2o0t de)An 0oi 3ai dAr= dar nA)0 @n 0tare 08)3i 01Li3C 2irea 0enti3ental8. ADa 18)0 ai1i= gata 08 2a1 tot 1e)3i 0t8 @n 7Atin48. O NA 6rei ni3i1F O EA 7ot lA1ra 28r8 re1o37en08= Ei0e TA2. SigAr= 6oi a6ea 1LeltAieli o7erati6e. TreCAie 08 68 1er An 3i1 0alariA= 7entrA a le a1o7eri. S8 Ei1e3= trei 3ilioane de 0tandarEi. Crede4i 18)i 1ore1tF O Core1t= r807An0e ea= 0ar1a0ti18. Core1t de 3Alt= aD Ei1e. AA 3ai 6enit Di al4ii 1a tine= TA2 ) negA0tori de ar3e Di a6entArieri dorni1i 08 0e @3Cog84ea018 de 7e Ar3a nenoro1irii noa0tre. O P8Eitoare= Ei0e 1A re7roD TA2= 38 @n4elege4i teriCil de greDitM Cer 2oarte 7A4in 7entrA 3ine. Ar1a)\ atJt de 3are= atJt de 1o0ti0itoarei Poate doA8 3ilioane de 0tandarEi e 3ai 0ati02818torF NA 1red 18)3i 6e4i re2AEa ni3i1Al 80ta. Oare 7laneta dA3nea6oa0tr8 6aloreaE8 3ai 7A4inF Pe2ira <aH o2t8= 1A o eB7re0ie oCo0it8 7e 2igAra)i 0laC8. O NA= re1Ano01A ea. NA= da18 7o4i 2a1e 1eea 1e 7ro3i4i. SigAr= nA 0Ante3 o 7lanet8 Cogat8. TreCAie 08 38 1on0Alt 1A 0A7eriorii 3ei. NA 7ot lAa 0ingAr8 de1iEia. Unde)i in0tala4ia de 1o3Ani1a4iiF @ntreC8 ea= ridi1JndA)0e CrA01. O IeDi4i 7e AD8 Di 3erge4i la 0tJnga= 7e 1oridorAl alCa0trA. A 1in1ea AD8 7e 7artea drea7t8.

TA2 0e ridi18 greoi= de3n= Di @n1e7A 08 0trJng8 3a0a. CJnd 78Eitoarea 0e @ntoar0e= C8rCatAl to13ai de0tA7a0e o 1ara28 1A o li1oare de)An 0ta1oIiA 6iA Di 3JngJia o 7i0i18 alC8 1A negrA= 1are 0e in0tala0e 7e 3a08. OAi 2o0t angaIat= TA2= 07A0e Pe2ira <aH= aDeEJndA)0e. #oA8 3ilioane de 0tandarEi. #A78 1e 6ei 1JDtiga r8ECoiAl. O #e a1ord. S8 di01At83 0itAa4ia dA3nea6oa0tr8 la An 7aLar din a1ea0t8 C8AtAr8 deli1ioa08. O Al1ooli18F O UDor nar1oti18. O Un 78Eitor nA 2olo0eDte 0ti3Alen4i 0aA 1al3ante. SAnte3 o gLild8 lA7t8toare. SAC0tan4e de 2elAl 80ta 7olAeaE8 trA7Al Di @n1etine01 re2leBele. Un 78Eitor treCAie 08 2ie 6igilent. Noi 78Ei3 Di 7roteI83. O L8AdaCil= Ei0e .a6iland TA2= A37lJndA)Di 7aLarAl. O T8iD de 0oare 7ierde 6re3ea ai1i. A 2o0t 1Le3at de 1entrAl de 1o3and8. A6e3 ne6oie de 1a7a1itatea lAi de lA7t8 7e 7lanet8. O AtAn1i= 6oi Argenta 7le1area lAi. i dA3nea6oa0tr8F O A3 2o0t detaDat8 7e lJng8 tine= r807An0e ea= 7o0o3orJndA)0e. A3 7reg8tit datele re2eritoare la 0itAa4ia de Io0. Te 6oi aIAta 08 le 0tAdieEi Di 6oi a14iona 1a agent de leg8tAr8. A7a era liniDtit8 ) o oglind8 6erde= ne3iD1at8= 1e 0e @ntindea de la An oriEont la altAl. O Ei 18ldAroa08. LA3ina 0oarelAi galCen= 0tr8lA1itor= 0e 01Argea 7rintr)An 0trat 0AC4ire de nori aArii. Na6a 0t8tea 7e a78= 1A latArile)i 3etali1e 01li7ind= argintii)alCa0tre= 7Antea)i de01Li08 al18tAind o 3i18 in0Al8 de a1ti6itate @ntr)An o1ean de 7a1e. :8rCa4i Di 2e3ei= 3i1i 1a niDte in0e1te= goi 7Jn8 la CrJA din 1aAEa 18ldArii= tr8geaA dragele Di 7la0ele. O gri28 3are= 7lin8 de 3Jl Di alge= 0e i6i din a78 Di 2A r80tArnat8 @ntr)An ta3CA1Li de01Li0. Mai @n1olo= l8Ei 1A 3edAEe i3en0e= l87toa0e= 0e 1o1eaA la 0oare. #eodat8= 0e de1lanD8 6JnEoleala. &8r8 3oti6 a7arent= oa3enii @n1e7Ar8 08 alerge. Al4ii 0e o7rir8 din 3An1a 7e 1are o 281eaA Di 0e Aitar8 @n IAr= E8781i4i. Al4ii lA1raA 3ai de7arte= 28r8 08 le dea aten4ie. Gri2a 3are= din 3etal= a1A3 de01Li08 Di goal8= 2A tra08 dea0A7ra a7ei Di 1A2Andat8 iar= @n ti37 1e la 1a78tAl a3Car1a4iAnii era ridi1at8 alta. Tot 3ai 3Al4i oa3eni alergaA. #oi C8rCa4i 0e 1io1nir8 Di 18EAr8. A7oi= @n1o6rigJndA)0e de 0AC na68= a78rA 7ri3Al tenta1Al. Se @n8l48 Di 0e tot @n8l48. Era 3ai lAng de1Jt gri2a de dragare. Kn lo1Al @n 1are ieDea din 3area de)An 6erde @ntAne1at a6ea gro0i3ea AnAi tor0 de C8rCat 0olid. Se 0AC4ia tre7tat= 7Jn8 aIAngea 1Jt An Cra4. Un tenta1Al alC= de)An alC ADor 6J01o0. Pe 7artea in2erioar8 a6ea 1er1Ari de)An roE a7rin0= 3ari 1Jt niDte 2ar2Arii= 1er1Ari 1are 0e 1ri07aA Di 7Al0aA= @n ti37 1e tenta1AlAl 0e @n1ol81ea tot 3ai 0A0 7e AriaDa na68 de re1oltare. Ca78tAl 08A 0e de0281ea @ntr)An 38nAn1Li de tenta1Ale 3ai 3i1i= negre Di 28r8 a0tJ378r= 1a niDte Der7i. Se 1848ra tot 3ai 0A0= Ar1Jnd Di 1oCorJnd= @n28DArJnd a3Car1a4iAnea. Ce6a 0e 3iD18 @n 1ealalt8 7arte= 1e6a alC 1e 78trAndea 7rin 6erdea4a a1eea. A78rA al doilea tenta1Al. A7oi aM treilea= al 7atrAlea... AnAl lA7ta 1A gri2a de dragare. AltAl a6ea @n28DArat @n IAr= 1a An 6oal= r838Di4ele 7la0ei de 7e01Ait= 1are nA 78rea a)l @n1Ar1a delo1. A1A3= to4i oa3enii alergaA ) @n a2ar8 de 1ei 7e 1are)i 7rin0e0er8 tenta1Alele. UnAl dintre ele 0e @n1ol81i0e @n IArAl Anei 2e3ei 1are a6ea o 0e1Are Di de07i1a tenta1AlAl 1A 08lC8ti1ie= EC8tJndA)0e @n 0trJn0oarea alC8= 7Jn8 1Jnd 07atele i 0e @ndoi= iar ea r83a0e ne3iD1at8.

Tenta1AlAl @i d8dA drA3Al ) An 2lAid alC 0e 01Argea @n1et din r8nile adJn1i ) Di a7A18 7e alt1ine6a. #oA8Ee1i de tenta1Ale 0e 7rin0e0er8 de na6a 1are 0e a7le18 CrA01 07re triCord. SA7ra6ie4Aitorii alAne1ar8 de)a lAngAl 7An4ii Di 18EAr8 @n 3are. A3Car1a4iAnea 0e Calan0a din 1e @n 1e 3ai 3Alt. Ce6a o @37ingea @n 0A0= a7oi o tr8gea @n Io0. A7a 7le018ia 7e 7Ante= @n ta3CA1LiArile de01Li0e. #A78 a1eea= 6a7orAl @n1e7A 08 0e 028rJ3e. .a6iland TA2 o7ri 7roie14ia Di 780tr8 i3aginea 7e e1ranAl i3en05 3area 6erde= 0oarele aAriA= a3Car1a4iAnea EdroCit8= tenta1Alele alCe 1are o 0trJngeaA... O A1e0ta a 2o0t 7ri3Al ata1F @ntreC8 el. O #a Di nA= r807An0e Pe2ira <aH. Knainte de a0ta= alt8 na68 de re1oltat Di doA8 a3Car1a4iAni 1A ari7i 7ortante 7entrA 7a0ageri di078rA0er8 @n 3od 3i0terio0. A3 1er1etat= dar n)a3 de01o7erit 1aAEa. Kn 1aEAl a1e0ta= 0)a @ntJ37lat 08 0e a2le la 2a4a lo1AlAi o e1Li78 de la tele6iEiAne= 1are 281ea @nregi0tr8ri 7entrA An 1anal edA1a4ional. AA 2il3at 3ai 3Alt de1Jt 07eraA... O Kntr)ade68r... O EraA @ntr)An Lidroa6ion= @n aer. tirile din noa7tea a1eea a7roa7e 18 aA 7rodA0 7ani18. #ar aCia dA78 1e 0)a 01A2Andat Ar38torAl 6a0 lA1rArile aA de6enit 1A ade68rat 0erioa0e. AtAn1i Di)aA dat 0ea3a 78Eitorii de ade68ratele di3en0iAni ale 7roCle3ei. .a6iland TA2 7ri6i e1ranAl= 1A 2igAra)i lAng8 i37a0iCil8= ineB7re0i68= @n 6re3e 1e) Di 4inea 3Jinile 7e 1on0ol8. Un 7i0oi negrA 1A alC @n1e7A 08)l 3ADte de degete. O Plea18= Ne08CAin48M Ei0e el= aDeEJndA)l 1A ClJnde4e 7e 7odea. O M8reDte o 7arte a AnAi tenta1Al= @i 0Ager8 78Eitoarea de lJng8 el. TA2 281A= @n t81ere= 1eea 1e 2A0e0e rAgat. Se a7rin0e An al doilea e1ran= ar8tJnd i3aginea gr8An4oa08 a Anei 2Anii groa0e= alCe= 1e 0e ar1Aia 7e0te 7Ante. O Uit8)te la Ana dintre 6entAEe= Ei0e <aH. !ona roE= a1olo= 6eEiF O A treia de la 1a78t e0te neagr8 @n8AntrA. i 7are a a6ea din4i. O #a. Toate aA. Partea eBterioar8 a 6entAEelor e0te An 2el de 2lanD8 tare= 18rnoa08. CJnd e0te a780at8= 0e @ntinde Di 1reeaE8 An 2el de 6an8 1A 6id= i37o0iCil de de07rin0. #ar 2ie1are din ele are Di gAr8. Kn interiorAl 2lanDei 0e g80eDte o 0A7a78 ADoar8= de 1Aloare roE= 1are 0e trage @na7oi= iar din4ii alAne18 @n a2ar8 ) trei DirAri= Ei34a4i= 3ai a01A4i4i de1Jt ai 1rede. A1A3 3At8 i3aginea la 1a78tAl tenta1AlAlAi= te rog. TA2 atin0e ta0tele 1on0olei Di adA0e alt 2rag3ent 38rit 7e al treilea e1ran= 281Jnd 08 0e 6ad8 Der7ii 1e 0e r80A1eaA. O O1Li= Ei0e Pe2ira <aH. La 1a78tAl 2ie18rAi tenta1Al. #oA8Ee1i de o1Li. Tenta1Alele nA 0e ECat orCeDte. >8d 1e 2a1. O &a01inantM Ce 0e a2l8 0AC a78F Care)i 0Ar0a a1e0tor Cra4e teriCileF O A3 ai1i 0e14iAni Di 2otogra2ii ale Anor 07e1i3ene A1i0e 3ai tJrEiA= 7re1A3 Di niDte 0i3Al8ri 7e 1al1Alator. MAlte dintre eBe37larele 1a7tArate 2A0e0er8 381el8rite Edra68n. TrA7Al 287tArii e An 2el de 1A78 r80tArnat8= 1a o IA38tate de C8Di18 A32lat8= @n1onIArat8 de An inel 3are din oa0e Di 3AD1Li= de 1are)0 an1orate tenta1Alele. :8Di1a 0e A37le 1A a78 Di 0e goleDte 7entrA a 7er3ite 2iin4ei 08 Ar1e la 0A7ra2a48 0aA 08 1oCoare @n adJn1Ari ) 7rin1i7iAl 0AC3arinAlAi. Ea= @n 0ine= nA 1Jnt8reDte 3Alt= dar e teriCil de reEi0tent8. Tot 1e 2a1e ani3alAl e0te 08 golea018 C8Di1a= 08 Ar1e la 0A7ra2a48= 08 @nLa4e 7rada= a7oi 08 @n1ea78 08 0e A37le 1A a78. Ca7a1itatea C8Di1ii e0te AlAitoare Di= dA78 1A3 7o4i 08 6eEi= 1reatAra e i3en08. #a18)i ne6oie= 7oate 7o37a a78 @n tenta1Ale Di= 7rin gAri= a2ar8= 7entrA a inAnda a3Car1a4iAnea Di a gr8Ci 01A2Andarea ei. Prin Ar3are= tenta1Alele

0Ant Cra4e= gAri= o1Li Di 2ArtAnAri 6ii= toate deodat8. O i 07Ane4i 18 7o7orAl dA3nea6oa0tr8 n)a 1Ano01At a0e3enea 287tAri 7Jn8 la a1e0t ata1F O Core1t. O rAd8 a a1e0tei 2iin4e= r8ECoini1Al na3orian= 2A0e0e Cine 1Ano01At @n Eilele de @n1e7At ale 1oloniE8rii. Un 2el de @n1rA1iDare @ntre o 3edAE8 Di o 1ara1ati48 1A doA8Ee1i de Cra4e. MAlte 07e1ii C8DtinaDe aA 0trA1tAr8 a0e38n8toare ) o C8Di18 1entral8 0aA trA7= 0aA 1ara7a1e= 0aA ori1e alt1e6a= 1A doA8Ee1i de 7i1ioare= 1Jr1ei 0aA tenta1Ale= 7la0ate @n 1er1 @n IArAl a1e0tAia. R8ECoini1ii eraA 1arni6ori= 1a 3on0trAl a1e0ta= dar a6eaA An Dir de o1Li 7e trA7Al 1entral= nA la 1a78tAl tenta1Alelor. Ni1i Cra4ele nA 7AteaA IA1a rol de 2ArtAnAri. i eraA 3Alt 3ai 3i1i ) de di3en0iAnile oa3enilor. (JDneaA la 0A7ra2a48 dea0A7ra 7lat2or3elor 1ontinentale= @n 07e1ial dea0A7ra Can1Arilor de oale)de)3Jl= Ande eraA 3Al4i 7eDti. PeDtii re7reEentaA 7rada lor oCiDnAit8= deDi 1J4i6a @not8tori i37rAden4i aA a6At 7arte de o 3oarte groaEni18 @n @3Cr84iDarea lor. O Pot 08 a2lA 1e 0)a @ntJ37lat 1A eiF @ntreC8 TA2. O #e6eni0er8 o Celea. RegiAnile lor de 6Jnat a1o7ereaA Eone de 1are a6ea3 ne6oie ) a7e 7A4in adJn1i= Cogate @n 7eDte= iarC8 de 3are Di 2rA1te de a78= de dea0A7ra Can1Arilor 1A oale)de)3Jl Di de7oEitelor de 01oi1i)1a3eleon Di 7eDti)CoCine. Knainte de a re1olta 0aA de a 1Alti6a= a treCAit 08 018783 de r8ECoini1i. A3 281At)o. SigAr= aA 3ai r83a0 1J4i6a= dar a1A3 0Ant rari. O Kn4eleg= Ei0e .a6iland TA2. Iar a1ea 1reatAr8 2or3idaCil8= a1el 0AC3arin 6iA= 3Jn18tor de na6e= 1are 68 1LinAie atJt de groaEni1= are An nA3eF O CAira0atAl na3orian= r807An0e Pe2ira <aH. CJnd a a78rAt 7ri3a oar8= a3 1reEAt 18)i An lo1Aitor al adJn1Arilor 1are 0)a a6entArat la 0A7ra2a48. La Ar3a Ar3ei= Na3or e lo1Ait doar de o 0At8 de ani 0tandard. ACia a3 @n1e7At 08 eB7lor83 Eonele 3ai adJn1i ale 38rilor Di Dti3 7A4ine lA1rAri de07re 287tArile 1are ar 7Atea lo1Ai a1olo. #ar 7e 380Ar8 1e tot 3ai 3Alte na6e eraA ata1ate Di 01A2Andate= de6enea e6ident 18 a6ea3 de)a 2a1e 1A o ar3at8 de 1Aira0ate. O O 2lot8= o 1ore1t8 .a6iland TA2. O CA3 6rei= 0e @n1rAnt8 Pe2ira <aH. O 3Al4i3e= nA An 07e1i3en r8t81it. Kn 3o3entAl a1ela= 0e r807Jndi0e teoria 18 @n 2AndAl o1eanAlAi a6A0e0e lo1 o 1ata0tro28 ini3aginaCil8= 1e iEgoni0e de a1olo 07e1ii @ntregi. O NA 1rede4i @n teoria a1eea... O N)a 1reEAt ni3eni @n ea. NA era 1ore1t8. CAira0atele n)ar 2i reEi0tat 7re0iAnii din adJn1Ari. Ca atare= nA Dti3 de Ande aA 6enit= 0e 0trJ3C8 ea. #oar 18 0Ant ai1i. O Kntr)ade68r... &8r8 @ndoial8= a4i lA7tat 1A ele. O SigAr. O lA7t8 7e 1are a3 7ierdAt)o. Na3or e o 7lanet8 tJn8r8= 28r8 7o7Ala4ia 0aA re0Ar0ele ne1e0are r8ECoiAlAi @n 1are ne)a3 treEit arAn1a4i. Trei 3ilioane de na3orieni 0Ant r807Jndi4i 7e 38ri= lo1Aind 7e 3ai 3Alt de Da7te07reEe1e 3ii de in0Ali4e. Alt 3ilion 0e @ngLe0Aie 7e NeR Atlanti0= 0ingArAl no0trA 1ontinent= 3i1 1a di3en0iAni. MaIoritatea lo1Aitorilor 0Ant 7e01ari 0aA 2er3ieri 3arini. CJnd a @n1e7At 7o6e0tea a0ta= eBi0taA 1in1iEe1i de 3ii de 78Eitori. GLilda noa0tr8 de01inde din e1Li7aIele na6elor 1are aA adA0 1oloniDtii de 7e >e1LiAl Po0eidon Di AVAariA0 ai1i= 7e Na3or. I)a3 7roteIat @ntotdeaAna= dar @nainte de a7ari4ia 1Aira0atelor 0ar1ina noa0tr8 2A0e0e 0i37l8. Planeta e 7aDni18= 1A 7A4ine 1on2li1te ade68rate. A eBi0tat o ri6alitate etni18 @ntre 7o0eidoni4i Di aVAarieni= dar a1ea0ta 0)a de028DArat @ntr)An 3od a3i1al. P8Eitorii a0igAraA a78rarea 7lanetar8= 1A T8iD de 0oare Di alte doA8 na6e 0i3ilare= dar 3aIoritatea a1ti6it84ilor 1on0taA

@n inter6en4ii @n 1aE de in1endii Di inAnda4ii= aIAtor @n 1aE de 1ala3it84i= 3An18 de 7oli4ie= 1Le0tii de 2elAl 80ta. A6e3 6reo 0At8 de C8r1i de 7atrAlare= 1A ari7i 7ortante. Le)a3 2olo0it= An ti37= 7entrA e01ortarea na6elor Di a3 7rodA0 oare1are 7ierderi 1Aira0atelor= 28r8 1a a1e0t lA1rA 08 aiC8 3are i37ortan48. A de6enit 1ArJnd li37ede 18 eBi0taA 3ai 3Alte 1Aira0ate de1Jt C8r1i de 7atrAlare. O Iar C8r1ile nA 0e @n3Al4e01= aDa 1A3 7re0A7An 18 2a1 1Aira0atele a1elea= Ei0e TA2= @n ti37 1e Ne08CAin48 Di @ndoial8 0e lA7taA @n 7oala lAi. O EBa1t. Ori1A3= ne)a3 0tr8dAit. A3 arAn1at grenade 0AC3arine 7e0te ele= 1Jnd le)a3 dete1tat 0AC a78= le)a3 tor7ilat 1Jnd ieDeaA la 0A7ra2a48. A3 A1i0 0Ate= dar a78reaA alte 0Ate= iar 2ie1are Car18 7ierdAt8 nA 7Atea 2i @nlo1Ait8. Na3or nA di07Ane de o CaE8 teLnologi18 0erioa08. Kn Eilele CAne= i37orta3 1e ne treCAia de 7e :raEloArn Di >ale Areen. Po7orAl no0trA era ade7tAl Anei 6ie4i 0i37le. Ori1A3= 7laneta nA 7oate 0A04ine indA0tria. E 08ra18 @n 3etale grele Di 1o3CA0tiCili 2o0ili. O CJte C8r1i de 7atrAlare 6)aA r83a0F O >reo treiEe1i= @n08 nA @ndr8Eni3 08 le 2olo0i3. La An an dA78 7ri3Al ata1= 1Aira0atele 1ontrolaA 0A7ra2a4a 38rilor. Toate na6ele 3ari de re1oltat aA 2o0t 7ierdAte= 0Ate de 2er3e 3arine aA 2o0t aCandonate 0aA di0trA0e= IA38tate din 7e01arii inde7enden4i A1iDi= iar 1eilal4i 0)aA @ngLe0Ait= te38tori= @n 7ortAri. Ni1i An o3 nA 3ai @ndr8EneDte 08 0e a6Jnte 7e 38rile Na3orAlAi. O In0Alele 0Ant iEolateF O NA 1Liar. P8Eitorii aA doA8Ee1i de Lidroa6ioane @nar3ate. Mai eBi0t8= la 7er0oane 7arti1Alare= 7e0te o 0At8 de Lidroa6ioane Di aero3oCile. Mai a6e3 Di aero0tate. .idroa6ioanele Di aero3oCilele 0Ant greA de @ntre4inAt Di 1o0t8 3Alt. Pie0ele de 01Li3C 0e 7ro1Ar8 1A di2i1Altate= nA38rAl teLni1ienilor 7reg8ti4i e0te 3i1= aDa 18 3aIoritatea tra2i1AlAi aerian= @nainte de ne1aEAri= 0e 281ea 1A aIAtorAl diriIaCilelor 3ari= a14ionate de energie 0olar8 Di A37lAte 1A LeliA. A6e3 o 2lot8 1on0ideraCil8= 6reo 3ie de CA184i. :aloanele aA 7relAat a7ro6iEionarea in0Alelor 3i1i= Ande 2oa3etea re7reEenta o a3enin4are real8. Alte aerona6e aA 7arti1i7at la lA7te= @37reAn8 1A Lidroa6ioanele 78Eitorilor. A3 arAn1at din aer= Ande ne a2la3 @n 0igAran48= 1Li3i1ale= otra68= eB7loEiCili= 1Le0tii din a0tea= Di a3 A1i0 3ii de 1Aira0ate= deDi 7re4Al a 2o0t @ngroEitor. Se @ngr838di0er8 @n Eonele 1ele 3ai CAne de 7e01Ait= dea0A7ra Can1Arilor de oale)de)3Jl= aDa 18 a3 2o0t oCliga4i 08 arAn183 @n aer Di 08 otr86i3 1Liar Eonele 1ele 3ai 2olo0itoare. N)a6ea3 de ale0. Un ti37= a3 1reEAt 18 @n6in0e0er83. CJte6a C8r1i de 7e01Ait ieDi0er8 @n larg Di 0e @ntor0e0er8 ne68t83ate= e01ortate de Lidroa6ioane ale 78Eitorilor. O E6ident= nA a1e0ta a 2o0t reEAltatAl 2inal al 1on2li1tAlAi= 07A0e .a6iland TA2= alt2el di01A4ia de a1A3 n)ar a6ea ro0t. Kndoial8 @l lo6i 7Aterni1 @n 1a7 7e Ne08CAin48= iar 7i0oiAl 3ai 3i1 18EA de 7e genAn1LiAl lAi TA2 7e 7odea. TA2 0e a7le18 Di)l ridi18. O LAa4i)I= Ei0e el= @ntinEJndA)i)l Pe2irei <aH. >8 rog 08)l 4ine4i. Mi1Al lor r8ECoi 38 di0trage de la 1el 3are= al dA3nea6oa0tr8. O EA... 0igAr... P8Eitoarea lA8 @n 3Jn8= 1A griI8= 7i0oiAl alC 1A negrA. A1e0ta i 0e @ntin0e @n 7al38. O Ce e0teF @ntreC8 2e3eia. O O 7i0i18. >a 08ri din 7al38= da18 6e4i 1ontinAa 08)l 4ine4i 1a 7e An 2rA1t 0tri1at. PAne4i)I 1A ClJnde4e @n 7oal8. >8 a0igAr 18)i ne68t838tor. Pe2ira <aH 7A0e= 2oarte ne0igAr8 de 0ine= 7i0oiAl 7e genAn1Li. Ne08CAin48 3iorl8i

Di ar 2i 18EAt din noA 7e 7odea da18 nA Di)ar 2i @n2i7t gLerA4ele @n 0to2a Ani2or3ei tinerei. O >aiM Are 7inteniM O GLeare= o 1ore1t8 TA2. Mi1i Di ne68t838toare. O NA)0 otr86iteF O NA 1red. MJngJia4i)I= din 2a48 07re 07ate. >a 2i 3ai 7A4in agitat. Pe2ira <aH atin0e 1A griI8 1a7Al 7i0oiAlAi. O >8 rog= a3 07A0 08)l 3JngJia4i= nA 08)l 7i78i4iM P8Eitoarea @n1e7A 08 3JngJie 7i0oiAl= iar Ne08CAin48 7orni= i3ediat= 08 toar18. TJn8ra 0e o7ri Di 0e Ait8 @ngroEit8 la TA2. O Tre3Ar8 Di 01oate An 0AnetM O Un a0e3enea r807An0 e 1on0iderat 2a6oraCil= o a0igAr8 TA2. >8 rog 08 1ontinAa4i treaCa= 1a Di relatarea. #a18 dori4i. O :ine@n4ele0= r807An0e <aH= 3Al4A3indA)0e 0)o 7i78ie 7e Ne08CAin48= 1are 0e aDeEa0e 1on2ortaCil 7e genAn1LiAl ei. S8 ne Ait83 la Ar38toarea @nregi0trare... TA2 Dter0e na6a a6ariat8 Di 1Aira0atAl de 7e e1ranAl 7rin1i7al. Alt8 01en8 @i lA8 lo1Al5 o Ei de iarn8= 6Jntoa08 Di re1e= dA78 1A3 0e 6edea. A7a era @ntAne1at8 Di 68lArit8= 78tat8 de 07A3a alC8 @37in08 de 6Jnt. Un 1Aira0at 7lAtea 7e 3area neliniDtit8= 1A tenta1Alele i3en0e= alCe= @ntin0e @n IAr= ar8tJnd 1a o 2loare AriaD8= de01Li08= 1e 0e leg8na 7e 6alAri. CJnd a7aratAl tre1A 7e dea0A7ra= ridi18 doA8 Cra4e 1A Der7i 1e 0e EC8teaA= dar oa3enii 0e a2laA 7rea de7arte 7entrA a 2i @n 7eri1ol. A1eDtia 78reaA 18 0taA @n na1ela Anei aerona6e lAngi= argintii= 7ri6ind @n Io0 dintr)An 7o0t de oC0er6are 1A 7odea de 0ti1l8. Kn ti37 1e TA2 7Jndea= i3aginea @Di 01Li3C8 AngLiAl ) 0e 68EA 18 oC0er6atorii 281eaA 7arte dintr)An 1on6oi al18tAit din trei diriIaCile i3en0e= 1e 7lAteaA indi2erente dea0A7ra a7elor @n6olCArate. O S7iritAl lAi AVAariA0= LHle # Di U3Cra 1erAlAi= 07A0e Pe2ira <aH. Se a2laA @ntr) o 3i0iAne de aIAtorare a AnAi grA7 de in0Ale 3i1i= grA7ate @n nord= Ande 2oa3etea 281ea ra6agii. Se dA1eaA 08 e6a1AeEe 0A7ra6ie4Aitorii= 08)i dA18 7e NeR Atlanti0. Knregi0trarea a 2o0t 281At8 de o e1Li78 de re7orteri a2la4i 7e U3Cra 1erAlAi= 0ingAra aerona68 1are a 0187at. &ii atentM #iriIaCilele 7lAteaA 3ai de7arte= in6in1iCile Di netAlCArate. A7oi= 1Liar @n 2a4a alCa0trA)argintiAlAi S7irit al lAi AVAariA0= 0e 68EA o 3iD1are @n a78= 1e6a 1are 0e agita 0AC 6oalAl de)An 6erde @ntAne1at. Ce6a 3are= dar nA An 1Aira0at. A7a 0e @nnegri= @ntr)o 7at8 3are 1e 0e Co3Ca= 0e A32la @n 0A0. Se i6i o 1A7ol8 AriaD8 de 1Aloarea aCano0AlAi= 1e 0e ridi1a din adJn1Ari. Neagr8= i3en08= din 7iele= @n1onIArat8 de doA8Ee1i de tenta1Ale lAngi= negre. Cre01A tot 3ai larg8= 3ai @nalt8= 0e1And8 1A 0e1And8= 7Jn8 1Jnd 4JDni @n @ntregi3e din 3are. Kn ti37 1e 0e @n8l4a= tenta1Alele atJrnaA @n Io0= iar a7a 0e 01Argea de 7e ele. A7oi @n1e7A 08 0e ridi1e= 08 0e @ntind8 @n lateral. &87tAra era la 2el de 3are 1a diriIaCilAl 07re 1are 0e @ndre7ta. CJnd 0e @ntJlnir8= ar8taA 1a doi le6iatani 1ereDti 1e 0e @37ere1LeaA. I3en0itatea neagr8 0e o7ri dea0A7ra diriIaCilAlAi lAng= alCa0trA)argintiA= 0trJngJndA)l 1A Cra4ele @ntr)o @3Cr84iDare A1ig8toare. >8EAr8 @n6eliDAl eBterior al aerona6ei 02JDiindA)0e= Caloanele 1A LeliA 078rgJndA)0e Di deEA32lJndA)0e. S7iritAl lAi AVAariA0 0e EC8tA= 0e 1Lir1i 1a o 2iin48 6ie Di 0e 0ta2idi @n @3Cr84iDarea @ntAne1at8 a iACitAlAi 08A. #A78 1e)i 6eni de La1= 1reatAra neagr8 @i arAn18 r838Di4ele @n 3are. TA2 o7ri i3aginea= 01rAtJnd 1A o 7ri6ire 0ole3n8 0ilAetele 38rAnte 1are 08reaA din na1ela 1A 1A7ol8. O Alt 3on0trA a di0trA0 LHle # ia @ntoar1ere= 7o6e0ti Pe2ira <aH. U3Cra 1erAlAi

a reADit 08 01a7e Di a relatat 1ele @ntJ37late= dar nA 0)a 3ai @ntor0 din Ar38toarea 3i0iAne. Mai 3Alt de o 0At8 de diriIaCile Di o dAEin8 de Lidroa6ioane aA 2o0t 7ierdAte @n 7ri3a 087t83Jn8 dA78 a7ari4ia Caloanelor)de)2o1. O :aloane)de)2o1F 0e 3ir8 .a6iland TA2= 3JngJindA)l 7e Kndoial8= 1are 0t8tea 7e 1on0ola lAi. NA 68d ni1i An 2o1M O NA3ele a 2o0t dat 1Jnd a3 di0trA0 7ri3a oar8 Ana dintre 287tArile alea Cle0te3ate. Un Lidroa6ion al 78Eitorilor a tra0 o ra2al8 1A gloan4e eB7loEi6e @n ea. A eB7lodat 1a o Co3C8= a7oi 0)a 1A2Andat @n 3are= arEJnd. SAnt eBtre3 de in2la3aCile. O ar0Ar8 1A la0erAl Di 0ar @n aer= @ntr)An 3od 2oarte 07e1ta1Alo0. O .idrogen= 3or38i TA2. O EBa1t= 1on2ir38 78Eitoarea. N)a3 1a7tArat ni1iodat8 An eBe37lar @ntreg= dar l) a3 re1on0titAit dA78 2rag3ente. &87tAra 7oate genera= @n interior= 1Arent ele1tri1. KngLite a78 Di 2a1e An 2el de ele1troliE8 Ciologi18. OBigenAl e0te eli3inat @n a78 0aA @n at3o02er8= 2olo0ind la de7la0area 2iin4elor. Un 0oi de 7ro7Al0oare 1A aer. .idrogenAl A37le 0a1ii CalonAlAi Di)l 2a1e 08 0e @nal4e. CJnd 6rea 08 0e retrag8 @n a78= de01Lide o 6al68 @n 7artea 0A7erioar8 ) Aite= ai1i ) Di gaEAl ie0e= iar CalonAl)de)2o1 1ade @na7oi @n 3are. Are 0tratAl eBterior 1a din 7iele t8C81it8= 2oarte reEi0tent8. SAnt 287tAri lente= dar deDte7te. Uneori 0e a01And @n nori Di @nLa48 Lidroa6ioanele ne08CAite 1are ECoar8 0AC ele. #A78 1A3 a3 de01o7erit 1ArJnd= 07re ne7l81erea noa0tr8= 0e @n3Al4e01 la 2el de re7ede 1a Di 1Aira0atele. O &oarte 1iAdatM #e1i= da18 38 7ot a6entAra 08 1on1lAEioneE= o dat8 1A a7ari4ia a1e0tor Caloane)de)2o1 a4i 7ierdAt 0t87Jnirea aerAlAi= aDa 1A3 a4i 7ierdAt)o anterior 7e 1ea a 38rilor. O Mai 3Alt 0aA 3ai 7A4in= ad3i0e Pe2ira <aH. #iriIaCilele noa0tre eraA 7rea lente 1a 08 ri0183. A3 @n1er1at 08 3en4ine3 a1ti6itatea tri3i4JndA)le @n 1on6oaie e01ortate de Lidroa6ioanele 78Eitorilor Di de aero3oCile= dar Di 3etoda a0ta a dat greD... #i3inea4a din !orii &o1AlAi... A3 2o0t a1olo= 1o3andJnd An Lidroa6ion 1A noA8 tAnAri... a 2o0t groaEni1... O ContinAa4i= o rAg8 TA2. O !orii &o1AlAi... 3Ar3Ar8 ea= 7o0o3orJt8. A3 2o0t... a3 a6At treiEe1i de aerona6e= treiEe1i= An 1on6oi 3are= 7roteIat de doA807reEe1e Lidroa6ioane @nar3ate. Era o 18l8torie lAng8= din NeR Atlanti0 7Jn8 la MJna &rJnt8= An arLi7elag i37ortant. Kn Eorii 1elei de)a doAa Ei= to13ai 1Jnd e0tAl de6enea roDA= 3area de 0AC noi a @n1e7At 08... 1lo1otea018. Pre1A3 o oal8 1A 0A78 1are 2ierCe. EraA ele= @37r8Dtiind oBigen Di a78= @n8l4JndA)0e. Mii= TA2= 3iiM A7ele 07A3egaA neCAneDte= iar ele 0e @n8l4aA. O 3Al4i3e de A3Cre negre= i3en0e= 6enind 07re noi= din toate dire14iile= 1Jt 6edeai 1A o1Lii. A3 ata1at 1A la0ere= 1A oCAEe eB7loEi6e= 1A tot 1e)a3 a6At. P8rea 18 @n0ADi 1erAl arde. Toate 287tArile a1elea eraA A37lAte 1A Lidrogen= iar aerAl era Cogat= a3e4itor= din 1aAEa oBigenAlAi 7e 1are)l @37r8DtiaA. !orii &o1AlAi= aDa le)a3 07A0. A 2o0t teriCil. (i7ete 7retAtindeni= Caloane arEJnd= diriIaCile 028rJ3JndA)0e Di 7r8CADindA)0e @n IArAl no0trA= trA7Ari @n 2l818ri... Iar Io0 aDte7taA 1Aira0ate. Le)a3 68EAt @nL84Jnd @not8torii 1are 08ri0er8 din aerona6e= a3 68EAt tenta1Alele alCe @n1ol81indA)0e @n IArAl lor= tr8gJndA)i la 2And. PatrA Lidroa6ioane aA 0187at din C8t8lie. PatrA. Toate diriIaCilele aA 7ierit= @37reAn8 1A e1Li7aIele. O O 7o6e0te 3a1aCr8= 1o3ent8 TA2. Pe2ira <aH 7ri6ea @n gol. O 3JngJia 7e Ne08CAin48 3e1ani1= 4inJnd CAEele 0trJn0e= 1A o1Lii a4inti4i a0A7ra e1ranAlAi 7e 1are 7ri3Al Calon)de)2o1 7lAtea dea0A7ra

e7a6ei S7iritAlAi lAi AVAariA0. O #e atAn1i= 07A0e ea= dA78 An ti37= 6ia4a noa0tr8 a de6enit An 1oD3ar 7er3anent. A3 7ierdAt 38rile. Pe trei 02ertAri din Na3or do3neDte 2oa3etea= 1Liar inani4ia. #oar NeR Atlanti0 3ai are Lran8 @n 7lA0= deoare1e nA3ai ai1i 1Alti6area 0olAlAi e0te 7ra1ti1at8 eBten0i6. P8Eitorii 1ontinA8 08 lA7te. T8iD de 0oare Di 1elelalte doA8 na6e 1o03i1e aA 2o0t 7A0e la lA1rA ) raidAri de Co3Carda3ent= arAn18ri de otr86Ari= e6a1Aarea lo1Aitorilor de 7e Anele in0Ale 3ai 3i1i. Gra4ie aero3oCilelor Di Lidroa6ioanelor ra7ide= a3 reADit 08 780tr83 o re4ea @ntin08 de 1onta1te 1A in0Alele 38rgInaDe. i= Cine@n4ele0= a6e3 radio= dar aCia ne 3en4ine3 leg8tArile... Kn Alti3Al an= 3ai 3Alt de doA8Ee1i de in0Ale aA @n1etat tran03i0iile. Kn 6reo Da0e 1aEAri= a3 tri3i0 7atrAle 1a 08 1er1eteEe. Cele 1are 0)aA @ntor0 aA ra7ortat a1elaDi lA1rA. Pe0te tot= trA7Ari 7AtreEind la 0oare. Cl8diri 028rJ3ate= rAinate. MiDAn8tori Di 3agi)tJrJtori @ndo7JndA)0e din 1ada6re. Iar 7e o in0Al8 a3 g80it alt1e6a= Di 3ai @ngroEitor. Pe in0Ala SteaAa M8rii. A1olo tr8i0er8 6reo 7atrAEe1i de 3ii de oa3eni= eBi0ta0e An 1o03o7ort i37ortant @nainte de @ntrerA7erea 1o3er4AlAi. A 2o0t An Do1 teriCil 1Jnd SteaAa M8rii a @n1etat CrA01 08 e3it8. Ur38toarea do6ad8= TA2. #8)i drA3AlM TA2 a7808 o 0erie de ta0te de la 1on0ol8. O 2iin48 3oart8 E81ea 7e 7laI8= 7AtreEind 7e ni0i7Al indigo. O 0ingAr8 i3agine= nA o @nregi0trare. .a6iland TA2 Di 78Eitoarea Pe2ira <aH 0tAdiar8 @ndelAng 287tAra @ntin08= de01o37A08= 7Atred8. Kn IAr= 0e E8rea An 68l38Dag de 1ada6re o3eneDti= 1e)i ar8taA 38ri3ea 7rin 1o37ara4ie. &iin4a 3oart8 a6ea 2or3a AnAi 1a0tron r80tArnat Di era 3are 1Jt o 1a08. Pielea ei= 1r87at8= din 1are 0e 01Argea 7Aroi= a6ea 1Aloarea 6erde)1enADie= t8r1at8. Kntin0e 7e ni0i7= @n IAr= 1a niDte 07i4e @n IArAl CAtA1AlAi ro4ii= organele eBterne ale 287tArii ) Ee1e tenta1Ale 6erEi= 1ontor0ionate= 7An1tate de gAri roE)alCi1ioa0e Di= alternJnd 1A a1e0tea= Ee1e 3e3Cre 1are 78reaA 4e7ene= tari= negre= e6ident arti1Alate. O Pi1ioare= 07A0e 1A a38r81iAne Pe2ira <aH. Ce6a 1are a A3Clat @nainte de a 2i A1i0. A3 g80it doar 07e1i3enAl 80ta= dar a 2o0t de aIAn0. A3 a2lat de 1e aA t81At in0Alele noa0tre. >eneaA din 3are= TA2. &iin4e 1a a0ta. Mai 3ari= 3ai 3i1i= 3ergJnd 7e Ee1e 7i1ioare= 1a 78ianIenii= @nL84Jnd Di 3Jn1Jnd 1A 1elelalte Ee1e 3e3Cre= tenta1Alare. Cara7a1ea)i groa08 Di tare. Un glon4 eB7loEi6 0aA o raE8 la0er nA reADea 08 A1id8 o a0t2el de 1reatAr8= aDa 1A3 0e @ntJ37la @n 1aEAl Caloanelor)de)2o1. A1A3 @n4elegi. La @n1e7At= 3area= a7oi aerAl= a1A3 Di 0olAl. SolAl. (JDne01 din a78 1A 3iile= Ar18 7e 7laI8 1a o 3aree teriCil8. #oA8 in0Ale aA 2o0t 1o7leDite @n Alti3a 087t83Jn8. Inten4ioneaE8 08 ne Dtearg8 de 7e 2a4a 7lanetei. ProCaCil 18 6or 0A7ra6ie4Ai 1J4i6a dintre noi= @n NeR Atlanti0= @n 3An4ii @nal4i din interior= dar a1eea 6a 2i o 6ia48 1rAnt8= 01Art8 ) 7Jn8 @n 3o3entAl 1Jnd Na3or 6a arAn1a @37otri6a noa0tr8 1e6a noA= alte 287tAri de 1oD3ar. >o1ea ei tr8da o 0tare 6e1in8 1A i0teria. .a6iland TA2 o7ri 1on0ola= iar e1ranele 0e @nnegrir8. O Cal3a4i)68= 78EitoareoM Te3erile dA3nea6oa0tr8 0Ant de @n4ele0= dar inAtile. K3i daA 0ea3a a1A3 7e de7lin de ne1aEArile 7e 1are le a6e4i. Tragi1e= dar nA de nereEol6at. O Mai 1reEi 18 ne 7o4i aIAtaF SingArF #oar tA Di na6a a0taF OL= nA @n1er1 08 te de01AraIeEM Ne)a3 ag84a Di de An 2ir de 7aiM #ar... O #ar nA 38 1rede4i= o2t8 TA2. Kndoial8= 0e adre08 el 7i0oiAlAi 1enADiA= lAJndA)l @n 7al3a)i i3en08= alC8= ai 2o0t Cine CoteEatM SAnt An o3 iert8tor= 0e @ntoar0e el din noA 18tre

Pe2ira <aH= Di a4i tre1At 7rin 3Alte @n1er18ri 1rAnte= aDa 18 nA 6oi da aten4ie 2elAlAi 0A78r8tor @n 1are 38 de01on0idera4i= 7e 3ine Di 7ri1e7erea 3ea. A1A3= 68 rog 08 38 01AEa4i= a3 treaC8M Oa3enii dA3nea6oa0tr8 aA tri3i0 ra7oarte 3Alt 3ai detaliate de07re a1e0te 1reatAri Di de07re e1ologia na3orian8 @n general. EBa3inarea lor e0te deo0eCit de i37ortant8 7entrA @n4elegerea Di analiEa 0itAa4iei. >8 3Al4A3e01 7entrA in2or3are. Pe2ira <aH 0e @n1rAnt8= o lA8 7e Ne08CAin48 de 7e genAn1Li Di o aDeE8 7e 7odea= a7oi 0e ridi18. O &oarte Cine. CJnd 6ei 2i gataF O NA 7ot 07Ane a1e0t lA1rA 1A An grad 0erio0 de a1Arate4e= 7Jn8 nA 6oi 2a1e anA3ite 0i3Al8ri. Poate 7e0te o Ei 6o3 tre1e la treaC8. Poate 7e0te o lAn8. Poate 7e0te 3ai 3Alt ti37. O #a18 6a dAra 7rea 3Alt= nA 6ei a6ea de la 1ine 08 7ri3eDti 1ele doA8 3ilioane= 0e r80ti tJn8ra. >o3 2i 3Arit 1A to4ii. O Kntr)ade68r... >a treCAi 08 38 0tr8dAie01 08 e6it a1e0t 01enariA. A1A3= 68 rog 08)3i 7er3ite4i 08 tre1 la treaC8M >o3 di01Ata din noA la 1in8. >8 6oi o2eri 2ri7tAri 6egetale= dA78 o re4et8 din Arion= 1A 1iA7er1i de 2o1 tLorite= 1a a7eriti6. O Iar 1iA7er1iF 0e 68it8 <aH= dA78 1e o2t8 din greA. A3 a6At to1an8 de 1iA7er1i Di ardei la 7rJnE= 1iA7er1i 7r8Iite @n 03JntJn8 la gA0tare... O M8 to7e01 dA78 1iA7er1i= re1Ano01A .a6iland TA2. O M)a3 08tArat de 1iA7er1iM de1lar8 Pe2ira <aH ) Ne08CAin48 0e 2re18 de 7i1iorAl ei= iar 2ata 0e @n1rAnt8 la ea. Pot 08 1er niDte 1arneF SaA 7eDteF AA tre1At ani= 07A0e ea 3elan1oli18= de 1Jnd n)a3 3ai 3Jn1at o oal8)de)3Jl... Aneori 6i0eE Ana... 0)o de07i1= 08 torn Ant @n8AntrA= 08 01ot 1A lingAri4a 1arnea 3oale... nA)4i 7o4i i3agina 1Jt de gA0toa08 e0teM SaA o ari7ioar8)0aCie. AL= aD A1ide 7entrA o ari7ioar8)0aCie 1A garnitAr8 de algeM O Ai1i nA 3Jn183 ani3aleM r807An0e .a6iland TA2= 7e An ton 2er3. A7oi= 0e a7A18 de lA1rA= ignorJnd)o. Pe2ira <aH @l 78r80i. Ne08CAin48 0e lA8= 4o78ind= dA78 ea. O S7e1i2i1= 3or38i TA2. Kntr)ade68r... #A78 7atrA Eile Di 3ai 3Alte 1iA7er1i= Pe2ira <aH @n1e7A 08)l 0J1Jie 7e TA2= 1erJndA)i reEAltate. O Ce 2a1iF @l @ntreC8 la 1in8. CJnd ai de gJnd 08 a14ioneEiF Kn 2ie1are Ei te iEoleEi= iar 1A 2ie1are Ei 1e tre1e 1ondi4iile de 7e Na3or 0e @nr8At84e01. A3 6orCit 1A 78EitorAl 0enior .ar6an a1A3 o or8= @n ti37 1e tA erai la 1al1Alator. Mi1Al AVAariA0 Di SArorile #an0atoare aA 2o0t 7ierdAte @n ti37 1e noi ne 2J4Ji3 7e ai1i degeaCa. O Ne 2J4Ji3F P8Eitoare= eA nA 38 2J4JiM NA 3)a3 2J4Jit ni1iodat8 Di nA inten4ioneE 08 @n1e7 a1A3. EA lA1reE. A3 de digerat o 1antitate 3are de in2or3a4ii. O >rei 08 07Ai o 1antitate 3are de 1iA7er1i= 0e 0trJ3C8 Pe2ira <aH= a7oi 0e ridi18= lAJnd)o 7e Ne08CAin48 din 7oal8 ) ea Di 7i0i1A4a de6eni0er8 7rietene CAne @n Alti3Al ti37. #oA807reEe1e 3ii de 7er0oane tr8iaA 7e Mi1Al AVAariA0 Di a7roa7e la 2el de 3Alte 7e SArorile #an0atoare. GJndeDte)te la ele @n 6re3e 1e digeri= TA2M A7oi= tJn8ra 0e @ntoar0e Di ieDi din @n187ere. O Kntr)ade68r...= 3or38i .a6iland TA2 Di)Di @ndre7t8 din noA aten4ia 07re 7l81inta 1A 2lori)dAl1i. Tre1A o 087t83Jn8 7Jn8 0e 1ertar8 din noA. O Ei CineF @ntreC8 78Eitoarea @ntr)o Ei= 7e 1oridor= aDeEJndA)0e @n 2a4a lAi TA2= @n ti37 1e a1e0ta 0e LArdA18ia 2oarte de3n 18tre 1a3era 0a de lA1rA.

O Ei Cine= re7et8 el. :An8 EiAa= 78Eitor <aHM O NA)i o Ei CAn8= a2ir38 ea= 7A08 7e 01andal. PAn1tAl de 1o3and8 Na3or 3i)a 07A0 18 In0Alele R808ritAlAi 0)aA dA0. Co7leDite. i o dAEin8 de Lidroa6ioane aA 2o0t di0trA0e= @n ti37 1e le a78raA= @37reAn8 1A toate na6ele retra0e @n 7ortArile de a1olo. Ce 07AiF O &oarte tragi1M RegretaCil... O CJnd ai de gJnd 08 2ii gataF TA2 ridi18 din A3eri. O GreA de 07A0. Sar1ina 7e 1are 3i)a4i dat)o nA)i Ana 0i37l8. ProCle3a)i 2oarte 1o37leB8. Co37leB8= da= a1e0ta)i 1A6JntAl 7otri6it. Poate 1Liar derAtant8. >8 a0igAr 18 tri0tele @n1er18ri 7rin 1are tre1e Na3or aA atra0 de7lina 3ea 1o37a0iAne= iar 7roCle3a 0a 3i)a angaIat 7e de7lin intele1tAl. O A0ta)i tot 1e @n0ea3n8 7entrA tineF O 7roCle38F .a6iland TA2 0e @n1rAnt8 ADor Di)Di @n1rA1iDa 3Jinile 7e CArta)i 3are. O Kntr)ade68r= o 7roCle38. O NA. NA)i doar o 7roCle38. NA IA183 An Io1. A1olo 3or oa3eni ade68ra4i. Mor 7entrA 18 78Eitorii nA 0Ant @n 0tare 08)Di @nde7linea018 datoria= Di 7entrA 18 tA nA 2a1i ni3i1. Ni3i1M O Cal3a4i)68. >8 a0igAr 18 a3 lA1rat 28r8 @n1etare 7entrA a 68 aIAta. Ar treCAi 08 4ine4i 0ea3a de 2a7tAl 18 0ar1ina 3ea nA)i la 2el de 0i37l8 1a a dA3nea6oa0tr8. E ADor 08 arAn1i Co3Ce 7e0te An 1Aira0at 0aA 08 tragi 1A oCAEe eB7loEi6e @ntr)An Calon)de)2o1= a7oi 08 te Ai4i la el 1A3 arde. A1e0te 3etode 0i37le= logi1e= 6)aA adA0 7rea 7A4in 2olo0= 78Eitoare <aHM Ingineria e1ologi18 e o treaC8 3Alt 3ai 1o37li1at8. EA 0tAdieE ra7oartele 1ondA18torilor dA3nea6oa0tr8= ale Ciologilor 3arini= ale i0tori1ilor. Re2le1teE Di analiEeE. I3agineE di2erite 0olA4ii Di rAleE 0i3Al8ri 7e 3arele 1al1Alator al Ar1ei. Mai de6re3e 0aA 3ai tJrEiA= 6oi g80i r807An0Al. O Mai de6re3eM 1erA Pe2ira <aH 1A 6o1e a07r8. Cei de 7e Na3or 6or reEAltate= iar eA 0Ant de a1ord 1A ei. Con0iliAl P8Eitorilor e ner8Cd8tor. Mai de6re3e= TA2= nA 3ai tJrEiA. Te a6ertiEeEM TJn8ra 0e d8dA la o 7arte Di)l l808 08 trea18. Pe2ira <aH 7etre1A Ar38toarea 087t83Jn8 Di IA38tate @n1er1Jnd 08)l e6ite 7e TA2. RenAn4a la 3Jn1are Di 0e @n1rAnta 1Jnd @l 6edea 7e 1oridoare. Kn 2ie1are Ei 0e dA1ea @n 1a3era de 1o3Ani1a4ii= Ande 7Arta 1on6orCiri lAngi 1A 0A7eriorii ei de 7e 7lanet8 Di a2la Alti3ele Dtiri. EraA rele. Toate Dtirile eraA rele. Kn 1ele din Ar38= lA1rArile aIAn0er8 la An deEnod83Jnt. Palid8 Di 2Arioa08= <aH 78trAn0e @n 1a3era @ntAne1at8 7e 1are TA2 o nA3ea @n187erea de r8ECoi Di)l g80i 7e a1e0ta 0tJnd @n 2a4a AnAi Dir de 3onitoare de 1al1Alator= 7ri6ind linii roDii Di alCa0tre 1are goneaA 7e)o gril8.. O TA2M r81ni ea. :8rCatAl o7ri i3aginile de 7e e1rane Di 0e @ntoar0e 07re ea= dJndA)l la o 7arte 7e ingratitAdine. O 7ri6i i37a0iCil= @n68lAit de A3Cre. O Con0iliAl P8Eitorilor 3i)a dat An ordin. O Ce noro1oa08 0Ante4iM tia3 18 @n Alti3Al ti37 a4i de6enit ner6oa08= din 1aAEa ina1ti6it84ii. O Con0iliAl 6rea a14iAne i3ediat8= TA2. I3ediat8. AEi. Kn4elegiF TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile 0AC C8rCie= a7roa7e @ntr)o 7oEi4ie de rAg8. O TreCAie 08 tolereE nA nA3ai o0tilitate Di ner8Cdare= dar Di in0Altarea inteligen4ei

3eleF >8 a0igAr 18 a3 @n4ele0 tot 1e)i ne6oie 08 @n4eleg de07re 78Eitori. NA3ai 18 nA @n4eleg CiEara Di 7er6er0a e1ologie a Na3orAlAi. Iar 7Jn8 nA 6oi aIAnge 0)o @n4eleg= nA 6oi 7Atea a14iona. O >ei a14ionai a2ir38 Pe2ira <aH Di= deodat8= @n 3Jna ei a78rA An 7i0tol 1A la0er= 7e 1are)l @ndre7t8 07re CArta 3are a lAi TA2. >ei a14iona a1A3M .a6iland TA2 nA rea14ion8 delo1. O >iolen48M 07A0e el= 1A 6o1ea @n18r1at8 de)An re7roD indAlgent. Poate 18 @nainte de a arde o gaAr8 @n 3ine= o0JndindA)68 a0t2el Di 7e dA3nea6oa0tr8 Di 7laneta dA3nea6oa0tr8= @3i 6e4i o2eri o7ortAnitatea 08 68 eB7li1. O #8)i drA3AlM A01Alt. Ai 7A4in ti37 la di07oEi4ie. O EB1elent. P8Eitoare= 0e @ntJ37l8 1e6a 2oarte 0traniA 7e Na3or. ] O Ai oC0er6atM re7li18 ea 0e1= 28r8 08 3iDte la0erAl. O Kntr)ade68r. A4i 2o0t di0trADi de o in2e0tare 1A 1reatAri 7e 1are le 6oi nA3i= @n li70a AnAi ter3en 3ai 7otri6it= 3onDtri 3arini. Trei 07e1ii aA a78rAt @n 3ai 7A4in de Da0e ani 0tandard. &ie1are din ele e0te= @n a7aren48= noA8 0aA 1el 7A4in ne1Ano01At8. A1e0t lA1rA 3i 0e 7are eBtre3 de i37roCaCil. Po7orAl dA3nea6oa0tr8 0e a2l8 7e Na3or de o 0At8 de ani= iar 7Jn8 de 1ArJnd n)a a6At 1AnoDtin48 de eBi0ten4a 287tArilor 7e 1are le)a4i nA3it 1Aira0ate= Caloane)de)2o1 Di 3erg8tori. E 1a Di 1A3 o alt8 Ar18= 7A08 @n 0lAICa r8AlAi= ar dA1e An Cior8ECoi @37otri6a 6oa0tr8. #ar= e6ident= nA)i 1aEAl. Noi 0aA 6e1Li= a1eDti 3onDtri 3arini 0Ant C8DtinaDi= 7rodA0Al e6olA4iei lo1ale. RAdele lor a7ro7iate A37lA 38rile dA3nea6oa0tr8 ) oalele)de)3Jl= 7eDtii)CoCine= dan0atorii)IeleA Di r8ECoini1ii. ADa... Unde ne dA1e a0taF O NA DtiA= r807An0e Pe2ira <aH. O Ni1i eA. S8 6ede3 3ai de7arte. A1eDti 3onDtri 3arini 0e @n3Al4e01= atingJnd An nA38r AriaD. K37JnEe01 3area= A37lA aerAl= n878de01 in0Alele 7o7Alate. U1id. #ar nA 0e A1id @ntre ei= ni1i nA 7ar a a6ea 6reAn dAD3an natAral. RegAlile 1rAnte ale AnAi e1o0i0te3 nor3al nA 0e a7li18. A3 0tAdiat 1A 3Alt intere0 ra7oartele 0a6an4ilor dA3nea6oa0tr8. MAlte lA1rAri 0Ant 2a01inante la 3onDtrii 3arini= dar 1el 3ai 3Alt 38 intrig8 2a7tAl 18 nA 1AnoaDte4i ni3i1 de07re ei= eB1e7tJnd 2or3a adAlt8. CAira0ate AriaDe 1are 1olind8 38rile Di 01A2And8 6a7oare= Caloane)de)2o1 3on0trAoa0e 1are daA roat8 7e 1er... Unde= 38 @ntreC= 0Ant 1Aira0atele 3i1i= 7Aii de CaloaneF UndeF O Kn adJn1Al 38rii. O Poate= 78Eitoare <aH= 7oate... NA 7Ate4i 2i 0igAr8. Ni1i eA. A1eDti 3onDtri 0Ant 1reatAri 2or3idaCile= dar a3 68EAt ani3ale de 7rad8 la 2el de 2or3idaCile 7e alte 7lanete. NA aIAng @n08 08 2ie atJt de nA3eroDi )0Ate 0aA 3ii. #e 1eF PentrA 18 7Aii= oA8le 0aA ani3alele aCia n801Ate nA)0 atJt de 2or3idaCili 1a Di 78rin4ii ) 3Al4i 3or @nainte de a aIAnge la 3atAritatea @n2ri1oD8toare. A1e0t lA1rA 7are a nA 0e @ntJ37la 7e Na3or. AC0olAt delo1. Ce @n0ea3n8 a0taF NA DtiA= ridi18 TA2 din A3eri. #ar lA1reE= 38 0tr8dAie01 08 reEol6 gLi1itoarea din 38rile dA3nea6oa0tr8 @ntin0e. O Iar @ntre ti37= 0e 0trJ3C8 Pe2ira <aH= noi 3Ari3. MAri3 Di 4ie nA)4i 7a08M O Prote0teEM @n1e7A TA2. O Ta1iM 0e r80ti ea= agitJnd la0erAl. A1A3 6orCe01 eA= tA 4i)ai 4inAt di01Ar0AlM A0t8Ei a3 7ierdAt 1onta1tAl 1A MJna &rJnt8. PatrAEe1i Di trei de in0Ale. Mi)e tea38 08 38 gJnde01 1Jt de 3Al4i oa3eni eraA a1oloM To4i di078rA4i= @ntr)o 0ingAr8 EiM S)aA 3ai re1e74ionat 1Jte6a tran03i0ii radio trAn1Liate= i0terie= a7oi 0)a aDternAt t81erea. Iar tA 0tai Di 6orCeDti de07re gLi1itoriM GataM >ei a14ionaM In0i0t. SaA te a3enin4= da18 7re2eri. Mai

tJrEiA= 6o3 reEol6a @ntreC8rile de 1e Di 1A3= ridi1ate de a1e0te 287tAri. PentrA 3o3ent le 6o3 A1ide= 28r8 08 ne o7ri3 la di01A4ii. O CJnd6a= 07A0e .a6iland TA2= a eBi0tat o 7lanet8 idili18= 1e nA a6ea de1Jt o 0ingAr8 7a1o0te ) o in0e1t8 de 38ri3ea Anei 3olii de 7ra2. O 1reatAr8 ne68t838toare= dar 1are 0e a2la 7retAtindeni. Se Lr8nea 1A 07orii 3i1ro01o7i1i ai Anei 1iA7er1i 7lAtitoare. Oa3enii de 7e 7lanet8 AraA 3i1A4ele in0e1te= 1are Aneori ECAraA @n nori atJt de groDi= 18 @ntAne1aA 0oarele. CJnd 1et84enii ieDeaA din 1a0e= in0e1tele 0e aDeEaA 7e ei 1A 3iile= a1o7erindA)le trA7Arile 1A An giAlgiA 6iA. Un aDa)Ei0 inginer e1olog 0)a angaIat 08 le reEol6e 7roCle3a. A adA0 de 7e o 7lanet8 @nde78rtat8 alt8 in0e1t8= 3ai 3are= 1are 0e Lr8nea 1A 3olii de 7ra2 6ii. PlanAl a 2An14ionat 7er2e1t. NoAa in0e1t8 0)a tot @n3Al4it= nea6Jnd dAD3ani natArali @n e1o0i0te3= 7Jn8 1Jnd a @nl8tArat 1A de086JrDire 07e1ia C8DtinaD8. A 2o0t An 3are triA32. #in ne2eri1ire= aA a78rAt e2e1te 0e1Andare ne7re68EAte. In6adatorAl= dA78 1e a di0trA0 o 2or38 de 6ia48= a tre1At la altele= a7ar4inJnd Anor 0oiAri 2olo0itoare. MAlte in0e1te lo1ale aA di078rAt. &or3a de 6ia48 lo1al8 analoag8 7808rilor= li70it8 de 7rada oCiDnAit8= in1a7aCil8 08 digere gJnda1ii 0tr8ini= a 0A2erit a3arni1. Plantele n)aA 3ai 2o0t 7oleniEate= 1a 7Jn8 atAn1i. P8dAri @ntregi Di IAngle 0)aA 01Li3Cat= 0)aA 6eDteIit. Iar 07orii 1iA7er1ilor= 1are re7reEentaA Lrana Celelei ini4iale= aA r83a0 neatinDi. CiA7er1ile aA 1re01At 7retAtindeni ) 7e 1l8diri= 7e 1J37Ari= 1Liar Di 7e ani3alele 6ii. Pe 01Art= tot e1o0i0te3Al 0)a 7r8CADit. A0t8Ei= da18 3ergi a1olo @n 6iEit8= g80eDti o 7lanet8 3oart8= 1A eB1e74ia Anor 1iA7er1i groaEni1e. A0tea)0 roadele Anei a14iAni 7ri7ite= 28r8 0tAdiA 0A2i1ient. EBi0t8 ri01Ari gra6e da18 inter6ii 28r8 08 @n4elegi... O i di0trAgere 0igAr8= da18 nA inter6ii delo1= Ei0e Pe2ira <aH= 7e An ton 1e tr8da @n18784Jnarea. NA= TA2M S7Ai Ca03e @n2ri1oD8toare= dar noi 0Ante3 di07era4i. P8Eitorii a11e7t8 ri01Arile= ori1are ar 2i ele. A3 7ri3it ordin. #a18 nA 2a1i 1e te)a3 rAgat= 6oi 2olo0i a0ta= 281A ea 0e3n 1A 1a7Al @n dire14ia la0erAlAi. O #a18)I 6e4i 2olo0i= r807An0e .a6iland TA2= @n1rA1iDJndA)Di Cra4ele= 6e4i da do6ad8 de 7ro0tie. &8r8 @ndoial8= 6e4i @n684a 08 3ane6ra4i Ar1a. Kn ti37= @n08. >or 2i ne1e0ari 7oate ani= nA3ai 18= dA78 7ro7ria dA3nea6oa0tr8 de1lara4ie= nA di07Ane4i de a1e0t r8gaE. >oi lA1ra 3ai de7arte 7entrA a 68 aIAta Di 68 6oi ierta ECieretele gro0olane Di a3enin48rile= dar 6oi a14iona doar 1Jnd 38 6oi 1on0idera 7reg8tit. SAnt inginer e1olog. A3 integritatea 3ea 7er0onal8 Di 7ro2e0ional8. TreCAie 08 0AClinieE 18= 28r8 0er6i1iile 3ele= n)a6e4i ni1i o 07eran48. Ni1i Ana. ADa 18= Dtiind a1e0t lA1rA Di dA3nea6oa0tr8= Di eA= 08 renAn483 la 1ontinAarea 07e1ta1olAlAi. NA 6e4i 2olo0i la0erAl. Pe2ira <aH ar8ta de 7ar18 ar 2i 2o0t 78l3Ait8. O TA...= Ei0e ea= E8781it8= iar la0erAl tre3Ar8 An 7i1U i3ediat= @n08= 7ri6irea @i rede6eni a07r8. Te @nDeli= TA2. Kl 6oi 2olo0i. .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. O NA @37otri6a ta= 1ontinA8 ea= 1i @37otri6a 7i0i1ilor tale. >oi A1ide 1Jte Ana @n 2ie1are Ei= 7Jn8 6ei a14iona. MJna i 0e 3iD18 ADor= a0t2el @n1Jt la0erAl 2A @ndre7tat 07re IngratitAdine= 1are 0e 7li3Ca de 1olo)1olo 7rin 1a3er8= dJnd 1A laCa @n A3Cre. O >oi @n1e7e 1A a1ea0ta. NA38r 7Jn8 la trei. &igAra lAi TA2 nA eB7ri3a ni1i 1ea 3ai 6ag8 e3o4ie= @n ti37 1e 0e Aita la ea. O UnA= 07A0e Pe2ira <aH. TA2 r83a0e i3oCil. O #oi. TA2 0e @n1rAnt8 Di 7e 2rAntea lAi alC8 1a 6arAl a78rAr8 1Jte6a 1Ate.

O TreiM 0trig8 <aH. O NA= Ei0e iAte TA2. NA trage4i. >oi 2a1e aDa 1A3 dori4i. >oi @n1e7e donarea i3ediat. P8Eitoarea 7A0e la0erAl @n tea18. A0t2el 7orni .a6iland TA2 la r8ECoi= @37otri6a 6oin4ei lAi. Kn 7ri3a Ei= r83a0e t81At= 1A CAEele 0trJn0e= @n 1a3era de r8ECoi= @n 2a4a 1on0olei 3ari= rotind 1adrane gradate= a780Jnd CAtoane 01li7itoare Di ta0te 2anto38 Lologra2i1e. Kn alt8 7arte a Ar1ei= li1Lide CiEare= de di2erite a07e1te Di 1Alori= 7i1Arar8 Di gJlgJir8 @n CaEinele goale a2late de)a lAngAl @ntAne1o0AlAi tAnel 7rin1i7al= @n ti37 1e eBe37lare din 3area CiCliote18 de 1elAle 2Ar8 lAate= 0tro7ite= 3ane6rate de Raldo)Ari 0AC4iri= 0en0iCile 1a 3Jinile AnAi 3ae0trA 1LirArg. TA2 nA 68EA ni3i1 din toate a1e0tea. R83a0e la 7o0tAl lAi= lan0Jnd o donare dA78 alta. Kn a doAa Ei= 281A a1elaDi lA1rA. Kn a treia Ei= 0e ridi18 Di 7orni @n1et 7e 1oridorAl lAng de 3Al4i Gilo3etri= @n 1are 1rea4iile 0ale @n1e7A0er8 08 1rea018= 2or3e nedi0tin1te 1are 0e agitaA 0laC 0aA 0t8teaA i3oCile @n CaEinele 1A li1Lid tran07arent. Unele CaEine eraA 3ari 1Jt 7Antea na6etelor Ar1ei= altele 3i1i 1Jt o AngLie. .a6iland TA2 0e o7ri @n 2a4a 2ie18rAia Di 7ri6i 1A o 1on1entrare 1al38 a7aratele de 380Ar8 Di di07oEiti6ele 0tr8lA1itoare de Ar38rire. Uneori= 281A reglaIe. PJn8 la 02JrDitAl Eilei aIAn0e doar la IA38tatea DirAlAi lAng. Kn a 7atra Ei= @Di ter3in8 rondAl. Kn a 1in1ea Ei= 7orni 1ronoArEeala. O Ti37Al e 01la6Al ei= @i 07A0e el Pe2irei <aH= 1Jnd a1e0ta @l @ntreC8 de07re 1e era 6orCa. Kl @n1etineDte 0aA @l gr8CeDte. Noi @l 2a1e3 08 alerge= 7entrA 1a r8ECoini1ii 7e 1are i) a3 7r80it 08 aIAng8 la 3atAritate 3ai iAte de1Jt @n natAr8. Kn a Da0ea Ei= @Di g80i de lA1rA 7e 7Antea na6etelor= a3enaIJnd doA8 dintre a1e0tea 7entrA 18ratAl 287tArilor 7e 1are le 28Ari0e= ad8AgJnd CaEine 3ari Di 3i1i= A37lJndA)le 1A a78. Kn di3inea4a 1elei de)a Da7tea Ei= a78rA la 3i1Al deIAn Di 07A0e5 O P8Eitoare= 0Ante3 gata 08 @n1e7e3. O AtJt de re7edeF 0e 3ir8 ea. O NA toate 2iarele 3ele aA aIAn0 la 3atAritate= dar aDa treCAie 08 2ie. Unele 0Ant 3on0trAo0 de 3ari Di treCAie tran0Cordate @nainte 08 aIAng8 la di3en0iAnile adAlte. Clonarea 6a 1ontinAa= Cine@n4ele0. A6e3 ne6oie de An nA38r 0A2i1ient de 3are de 1reatAri= 7entrA a 2i 6iaCile. #ar= ori1A3= 0Ante3 @n 2aEa @n 1are e 7o0iCil 08 @n1e7e3 @n083Jn4area 38rilor Na3orAlAi. O Care 4i)e 0trategiaF @ntreC8 Pe2ira <aH. .a6iland TA2 @37in0e 2ar2Aria de)o 7arte Di)Di Dter0e CAEele. O O a0e3enea 0trategie e i3atAr8 Di 7re3atAr8= 2iind CaEat8 7e in0A2i1iente 1AnoDtin4e. NA)3i a0A3 re07on0aCilitatea 7entrA 0A11e0Al 0aA eDe1Al ei. A3enin48rile dA3nea6oa0tr8 7line de 1rAEi3e 3)aA oCligat la o graC8 inde1ent8. O AiAreaM 0e r80ti ea. Ce)ai 281AtF O Ar3a3entAl Ciologi1= Ei0e TA2= @n1rA1iDJndA)Di 3Jinile 7e CArt8= la 2el 1a Di alte ti7Ari de ar3a3ent= are di2erite 2or3e Di 38ri3i. Cea 3ai CAn8 3etod8 de a A1ide de2initi6 An o3 e0te o 0ingAr8 raE8 la0er= 7la0at8 eBa1t @n 1entrAl 2rAn4ii. Kn ter3eni Ciologi1i= analogAl ar 2i An ina3i1 natAral 7otri6it= An ani3al de 7rad8 0aA o Coal8 07e1i2i18 07e1iei.

Nedi07AnJnd de ti37= n)a3 a6At 7o0iCilitatea de a i3agina o a0e3enea 0olA4ie e1ono3i18. Alte 0olA4ii 0Ant 3ai 7A4in 0ati02818toare. AD 2i 7AtAt introdA1e= de eBe37lA= o Coal8 1are 08 1Are4e 7laneta dA3nea6oa0tr8 de 1Aira0ate= Caloane)de)2o1 Di A3Cl8tori. EBi0taA 3Al4i 1andida4i 7o0iCili. #ar 3onDtrii 3arini 0Ant rAde a7ro7iate ale 3Altor 07e1ii= iar a1eDti 6eri 0aA An1Li ar 2i a6At Di ei de 0A2erit. EBtra7ol8rile 3ele aA ar8tat 18 trei 02ertAri din 6ia4a o1eani18 a Na3orAlAi ar 2i 2o0t 6AlneraCil8 la An a0e3enea ata1. Ca alternati68= a3 a6At la di07oEi4ie 1iA7er1i Di ani3ale 3i1ro01o7i1e 1are 0e @n3Al4e01 iAte Di 1are ar 2i A37lAt literal3ente 38rile= 0A2o1Jnd alte 2or3e de 6ia48. Ni1i alegerea a1ea0ta n)ar 2i 2o0t 0ati02818toare. @n 1ele din Ar38= ar 2i 281At din Na3or o 7lanet8 ne7rielni18 6ie4ii A3ane. PentrA a 1ontinAa analogia de a1A3 1Jte6a 3o3ente= a0e3enea 3etode re7reEint8 e1Li6alentAl Ciologi1 al A1iderii AnAi 0ingAr o3 7rin eB7loEia Anei ar3e ter3onA1leare 1A e2i1ien48 redA08 @n oraDAl @n 1are lo1AieDte a1e0ta. Ca atare= a3 renAn4at la ele= o7tJnd 7entrA 1eea 1e 7oate de2i)nit 1a o 0trategie de iEgonire= 7rin introdA1erea 3Altor 07e1ii noi @n e1ologia na3orian8= @n 07eran4a 18 Anele 0e 6or 3ani2e0ta 1a ina3i1i natArali e2i1ien4i= 1a7aCili 08 EdroCea018 nA3eroDii 3onDtri 3arini. Unii dintre r8ECoini1ii 3ei 0Ant 2iare 3ari= A1ig8toare= 0A2i1ient de 2or3idaCile 7entrA a a6ea 1a 7rad8 1Liar 1Aira0atele 6oa0tre teriCile. Al4ii al18tAie01 Laite de 6Jn8tori 3i1i= de 0A7ra2a48= 0e3i0o1iaCili= 1are 0e @n3Al4e01 iAte. Iar al4ii 0Ant 287tAri 38rAnte. S7er 08 1aAte Di 08 38nJn1e 1reatArile 6oa0tre de 1oD3ar atAn1i 1Jnd a1e0tea 0Ant tinere= 3ai 7A4in 7Aterni1e. #A78 1A3 6ede4i= a3 Ar38rit 3ai 3Alte 0trategii. Mai Cine 08 iaA tot 7a1LetAl= de1Jt 08 Io1 7e)o 0ingAr8 1arte. A6Jnd @n 6edere Alti3atA3Al dA3nea6oa0tr8 a3arni1= a 2o0t 0ingAra 1ale. S7er 18 6e4i 2i 0ati0281At8= 78Eitor <aHM TJn8ra 0e @n1rAnt8 Di nA 07A0e ni3i1. O #a18 a4i ter3inat deli1ioa0a CAdin18 de 1iA7er1i)dAl1i= 7Ate3 @n1e7e= 1ontinA8 TA2. NA 6reaA 08 68 @n1Li7Ai4i 18 lene6e01. #e0igAr= 0Ante4i An 7ilot 1A eB7erien48... O #aM 0e r80ti ea. O EB1elentM eB1la38 TA2. >8 6oi in0trAi @n 7ri6in4a idio0in1raEiilor a7arte ale 7a0agerilor na6etelor 3ele. @n a1e0t 3o3ent= 0Ant @n18r1a4i to4i 1ei 7re68EA4i 7entrA 7ri3a 1Ar08. TreCAie 08 ECAr83 la 3i18 @n8l4i3e= dea0A7ra 38rii= Di 08 arAn183 @n18r18tAra @n a7ele dA3nea6oa0tr8 tAlCAri. EA 6oi ECAra 1A >a0ili01Al dea0A7ra e3i02erei nordi1e. #A3nea6oa0tr8 6e4i dA1e Manti1ora 07re 0Ad. #a18 7lanAl 6i 0e 7are a11e7taCil= 08 7orni3 7e rAtele 7e 1are le)a3 7l8nAit. A7oi AriaDAl 0e ridi18= 7lin de de3nitate. Kn Ar38toarele doA8Ee1i de Eile= .a6iland TA2 Di Pe2ira <aH 0tr8C8tAr8 1erAl 7eri1Alo0 al Na3orAlAi= dA78 o gril8 re07e1tat8 1A griI8= @n083Jn4Jnd 38rile. P8Eitoarea @Di e2e1tAa ECorArile 1A elan. @i 7l81ea 08 a14ioneEe din noA Di era 7lin8 de 07eran48. CAira0atele= Caloanele)de)2o1 Di A3Cl8torii a6eaA 08 0e CA1Are Di ei de 1oD3arAri ) 1oD3arAri adAnate de 7e 1in1iEe1i de 7lanete. #e 7e >e1LiAl Po0eidon 2A0e0er8 adADi 4i7ari 6a37iri= ne00i Di @n1Jl1eli 7lAtitoare de iarC8)7la08= tran07arent8= t8ioa08 1a Cri1iAl= A1ig8toare. #e 7e AVAariA0= TA2 1lona0e de6oratori negri= de6oratori 0ta1oIii ;3ai iA4i de1Jt 1eilal4i?= 184elADi)@n2oia4i otr86itori Di 6eninAl)doa3nei= 7ar2A3at Di 1arni6or. #e 7e Planeta lAi $a3i0on= CaEinele 01o0e0er8 la i6eal8 dragoni)de)ni0i7 ne@ndAr8tori Di 6reo Ee1e 0oiAri de Der7i de a78= 6iA 1olora4i= 3ai 3ari Di 3ai 3i1i. CLiar Di de 7e Str86e1LiAl P83Jnt CiCliote1a de 1elAle 2ArniEa0e re1Lini 3ari= alCi= Cara1Ade= 0e7ii giganti1e Di 1eta1ee 7e IA38tate inteligente.

Se38nar8 7e Na3or 1ara1ati4a 3on0trAoa08= 1enADie= din Li00ador= 1ara1ati4a 3ai 3i18= alCa0tr8= din An1e= 1olonii de IeleA)de)a78 din NoCorn= L8itaDi)78ianIeni daronnieni Di dantel8)0Jngerie de 7e CatLadaH= @not8tori 3ari= 7re1A3 7eDtele)2ort8rea48 de 7e #a3 TAllian= Calena)ironi18 de 7e GAlli6er Di gLrin9da de 7e .rAAn)2= 0aA 3i1i= 7re1A3 7eDtiDorii)C8Di18tori de 7e A6alon= 1elAle 7araEite de 7e Ananda Di 6ie07ea)de)a78 1are 1on0trAia 1AiCAri Di de7Anea oA8= de 7e #eirdran. PentrA 6Jnarea Caloanelor)de)2o1 adA0er8 7e 7lanet8 nenA38rate ECAr8toare5 3ante)1A)1oad8)Ci1iAitoare= ari7i)Cri1i de 1Aloare roDA a7rin0= 1JrdAri de Arl8tori 1aragLioDi= 0e3ia16ati1i= Di o 287tAr8 teriCil8= de) An alCa0trA de01Li0 ) IA38tate 7lant8= IA38tate ani3al ) 1are nA a6ea greAtate Di 7lAtea dA08 de 6Jnt= a01AnEJndA)0e @n nori 1a o 7JnE8 de 78ianIen 6ie= 2l83Jnd8. TA2 o nA3i0e CArAiana)1are)7lJnge)Di)0A07in8= 028tAind)o 7e Pe2ira <aH 08 nA ECoare 7rin nori. Plante= ani3ale= 287tAri 1are eraA a3JndoA8 Di ni1i Ana= 2iin4e de 7rad8 Di 7araEi4i= 1reatAri negre 1a noa7tea 0aA 0tr8lA1itoare Di 2a0tAoa0e= ori li70ite 1o37let de 1Aloare= 287tAri CiEare Di ne07A0 de 2rA3oa0e= ori 7rea Lidoa0e 7entrA a te gJndi la ele= de 7e 7lanete al 18ror nA3e 2A0e0e @n01ri0 la lo1 de 2rAnte @n i0toria A3an8 0aA de 7e Anele de 1are aCia 0e aAEi0e. i altele= Di altele... !i dA78 Ei= >a0ili01Al Di Manti1ora 7lAteaA dea0A7ra 38rilor Na3orAlAi= 7rea iA4i Di 7rea A1ig8toare 7entrA Caloanele)de)2o1 1are 0e @n8l4aA 08 le ata1e= 7re08rJnd ar3ele lor 6ii 28r8 a 2i 7ede70ite. #A78 rondAl Eilni1 re6eneaA 7e Ar18= Ande .a6iland TA2 18Ata 0ingAr8tatea= @37reAn8 1A Ana 0aA 3ai 3Alte 7i0i1i= iar Pe2ira <aH o lAa 7e Ne08CAin48 1A ea @n 1a3era de 1o3Ani1a4ii Di a01Alta ra7oartele. O P8EitorAl S3itL ra7orteaE8 18 a 68EAt 1reatAri 0tranii @n StrJ3toarea Porto1alie. Ni1i Ar38 de 1Aira0ate. O Un 1Aira0at a 2o0t E8rit la :attLern= @ntr)o @n2rAntare teriCil8 1A o 2iin48 giganti18= 1A tenta1Ale= de doA8 ori 1Jt el. O 1ara1ati48 AriaD8= Ei1iF &oarte Cine. TreCAie 08 le @n68483 nA3ele= 78Eitor <aH. O (8r3Al MAllidor ra7orteaE8 18 o 2a3ilie de 3ante)1A)1oad8)Ci1iAitoare Di)a 281At 1Al1AD 7e 0tJn1ile de lJng8 3are. P8EitorAl .orn 07Ane 18 t8iaA Caloanele)de)2o1 1a niDte 1A4ite 6ii= 18 Caloanele 0e deEA32laA Di 18deaA neaIAtorate. MinAnatM O A3 7ri3it aEi Dtiri de 7e PlaIa Indigo= 78Eitor <aH. O 7o6e0te 1iAdat8. Merg8torii aA n868lit din a78= dar n)aA ata1at. EraA @nneCAni4i= 0e 1l8tinaA de 7ar18 ar 2i a6At dAreri in0A7ortaCile= iar din ori1e de01LiE8tAr8= din ori1e arti1Ala4ie a lor atJrnaA 2Anii dintr)o 0AC0tan48 alC8= 07A3oa08. Ce)i a0taF O Un 1Aira0at 3ort a eDAat aEi @n NeR Atlanti0. T8iD de 0oare a E8rit= 7e 1Jnd 7atrAla @n 6e0t= alt 1ada6rA= 7AtreEind la 0A7ra2a4a a7ei. Kl 02Jrte1aA 7eDti 1iAda4i. O S7ada 0telelor a ECArat ieri la Kn8l4i3ile &o1AlAi Di a 68EAt doar Da0e Caloane) de)2o1. Con0iliAl P8Eitorilor 0e gJndeDte 08 reia ECorArile 01Arte ale aerona6elor 18tre Perlele Oalelor)de)MJl= 1A titlA de @n1er1are. Ce 1reEi= 78Eitor <aHF Ne 028tAieDti 08 ri0183 0aA e 7re3atArF Kn 2ie1are Ei= 1ArgeaA 3or3ane de ra7oarteU @n 2ie1are Ei= Pe2ira <aH EJ3Cea tot 3ai larg @n ti37 1e)Di 281ea raidArile 1A Manti1ora. #ar .a6iland TA2 r83Jnea t81At Di i37a0iCil. Kn a treiEe1i Di 7atra Ei de r8ECoi= 78EitorAl 0enior LH0an @i 07A0e tinerei5 O A0t8Ei a 2o0t g80it alt 1Aira0at 3ort. Se 7are 18 a 2o0t dat gata @ntr)o C8t8lie. Sa6an4ii noDtri aA analiEat 1on4inAtAl 0to3a1Arilor lAi. Se 7are 18 0e Lr8neDte eB1lA0i6 1A Calene Di 1ara1ati4e alCa0tre.

Pe2ira <aH 0e @n1rAnt8 ADor= a7oi ridi18 din A3eri. O O 1ara1ati48 1enADie a eDAat aEi @n :oreen= @i 07A0e= 1Jte6a Eile 3ai tJrEiA 78EitorAl 0enior ACen. Lo1Aitorii 0e 7lJng din 1aAEa dALorii. AA ra7ortat 18 3on0trAl are Ar3e de 3AD18tAri i3en0e= rotAnde. E6ident 3AD18tAri de 1Aira0at= dar ale AnAia 3ai 3are de1Jt 0oiAl oCiDnAit. P8Eitoarea <aH 0e agit8 7e 01aAn= tAlCArat8. O Se 7are 18 aA di078rAt to4i re1Linii din Marea de CLiLli3Car= 1ontinA8 ACen. :iologii nA g80e01 ni1i o eB7li1a4ie. Ce 78rere aiF KntreaC8)l 7e TA2. TJn8ra a01Alta Di 0i34ea An 2ior 6ag= 1a An 0e3nal de alar38. O O Dtire 1iAdat8= 7entrA 6oi doi. A 2o0t 68EAt 1e6a 1are 0e 3iD18 de 1olo)1olo 7rin AdJn1i3ile CoLerine. A3 7ri3it ra7oarte atJt de 7e T8iD de 0oare= 1Jt Di de 7e CA4it 1ere01= 7re1A3 Di 1on2ir38ri de la Li)droa6ioanele 1are 7atrAlaA. E 6orCa de o 287tAr8 i3en08= o ade68rat8 in0Al8 6ie= 1e @nLa48 totAl @n 1ale. E Ana de)a 6oa0tr8F #a18 da= a4i 281At o eroare. Ni 0)a 07A0 18 38nJn18 3ii de Cara1Ade= 7eDtiDori)C8Di18tori Di a1e)de) 1oa0t8. Pe2ira <aH 0e @ntAne18 la 2a48. O :aloanele)de)2o1 aA 2o0t 68EAte iar 7e (8r3Al MAllidor. SAte. NA)3i 6ine 08 daA 1reEare a1e0tor ra7oarte= dar 3i 0)a 07A0 18 3antele)1A)1oad8)Ci1iAitoare 2Ag de ele. Po4i 08... O AA a78rAt iar r8ECoini1i= 38 1reEiF Ne @n1Li7Aia3 18 aA di078rAt. O 3Al4i3e= Di to4i L878ie 7eDtii 3ai 3i1i ai lAi TA2 1a 7e ni3i1M TreCAie 08... O CAira0atele 01Ai78 a78 Di doCoar8 Arl8torii de 7e 1er... O Ce6a noA= Pe2ira= An ECAr8tor= 3ai degraC8 An 7lanor 1are 0e lan0eaE8 de 7e Caloanele)de)2o1. AA dat deIa gata trei Lidroa6ioane= iar 3antele nA le 6in de La1... O ... 0)a ter3inat 1A 2iin4ele alea 1are 0e a01And @n nori... Caloanele le 02JDie= a1idAl nA le 3ai deranIeaE8= le doCoar8... O ... tot 3ai 3Alte 6ie07i)de)a78 3oarte= 0Ate= 3ii... di07ar... O... iar8Di 3erg8tori. Ca0telAl !orilor a @n1etat 08 tran03it8= 7roCaCil 18 a 2o0t 1otro7it. NA @n4elege3 1e 0e @ntJ37l8. In0Alele eraA @n1onIArate de 1olonii de dantel8) 0Jngerie Di IeleA)de)a78. Ar 2i treCAit 08 2ie @n 0igAran48... doar da18... O... de)o 087t83Jn8= ni1i An 3e0aI de la PlaIa Indigo... O ... treiEe1i= 7atrAEe1i de Caloane)de)2o1 aA 2o0t 68EAte 1Liar lJng8 CaCCen. Con0iliAl 0e te3e... O ... ni3i1 din LoCCadoon... O ... An 7eDte)2ort8rea48 3ort= 3are 1Jt IA38tate din in0Al8... O ... 1Aira0atele aA intrat 1Liar Di @n 7ort... O... 3erg8torii... O ... 78Eitor <aH= SaCia 0telelor e 7ierdAt8= 0)a 7r8CADit dea0A7ra 38rii 7olare. Ulti3a tran03i0ie a 2o0t trAn1Liat8= dar 1rede3... Pe2ira <aH 0e ridi18 Di 0e r80A1i 7e 18l1Jie= dorind 08 2Ag8 din 1a3era de tran03i0iAni @n 1are= 7e toate e1ranele= a78reaA Dtiri de07re 3oarte= di0trAgere= @n2rJngere. .a6iland TA2 0e a2la @n 07atele ei= 1A 2igAra)i 7alid8 ineB7re0i68. IngratitAdine 0t8tea 1al38 7e A38rAl lAi 0tJng. O Ce 0e @ntJ37l8F@ntreC8 78Eitoarea. O Cred 18)i e6ident 7entrA ori1e 7er0oan8 1A inteligen48 nor3al8. Pierde3. ProCaCil 18 a3 2i 7ierdAt ori1A3.

Pe2ira <aH era 7e 7An1tAl de a @n1e7e 08 Arle= dar reADi 08 0e 0t87Jnea018. O N)ai de gJnd 08 2a1i 1e6aF S8 ri7o0teEiF E nA3ai 6ina ta= TA2M NA eDti inginer e1olog. #oar An negA0tor 1are nA Dtie 1e 2a1e. #e a1eea... .a6iland TA2 ridi18 o 3Jn8= i37AnJnd t81ere. O >8 rogM M)a4i o2en0at 1on0ideraCil. Kn1eta4i 08 38 in0Alta4i. SAnt An o3 ClJnd= 1A 2ire a3aCil8 Di Cine6oitoare= dar 1Liar Di AnAl 1a 3ine 7oate 2i 1A7rin0 de 2Arie. >8 a7ro7ia4i de An a0e3enea 3o3ent. P8Eitor <aH= nA)3i a0A3 ni1i o r807Andere 7entrA 1Ar0Al ne2eri1it al e6eni3entelor. A1e0t Cior8ECoi 7ri7it n)a 2o0t ideea 3ea. Ulti3atA3Al dA3nea6oa0tr8 ne1i6iliEat 3)a oCligat la o a14iAne li70it8 de @n4ele71iAne= 1a 08 68 7otole01. #in 2eri1ire= @n ti37 1e dA3nea6oa0tr8 68 7etre1ea4i no74ile @3C8tJndA)68 1A 6i1torii tre18toare Di ilAEorii= eA 3i)a3 1ontinAat 3An1a. A3 introdA0 Larta 7lanetei dA3nea6oa0tr8 7e 1al1Alator Di a3 Ar38rit de028DArarea r8ECoiAlAi 7e ea= @n di2eritele eta7e. A3 dA7li1at Cio02era dA3nea6oa0tr8 @ntr)An CaEin 3are Di a3 introdA0 @n ea 3o0tre din 6ia4a no3orian8= donate din 07e1i3ene 3oarte ) o CA1at8 de tenta1Al= o 2rJntAr8 de 1ara7a1e... A3 oC0er6at= a3 analiEat= iar @n 1ele din Ar38 a3 aIAn0 la o 1on1lAEie. O tentati68 de 1on1lAEie= 1a 08 2iA 3ai 7re1i0= deDi Alti3ele e6eni3ente de 7e Na3ortind 08)3i 1on2ir3e i7oteEa. ADa 18 nA 38 3ai de28i3a4i= 78Eitor <aHM #A78 0o3nAl odiLnitor al no74ii= 6oi 1oCor@ 7e Na3or Di 6oi @n1er1a 08 7An 1a78t r8ECoiAlAi. Pe2ira <aH @l 7ri6i= ne6enindA)i 08 1read8= groaEa ei tran02or3JndA)0e @n18 o dat8 @n 07eran48. O Ai g80it r807An0AlF O Kntr)ade68r. N)a3 07A0 aDaF O Care eF NiDte 2iin4e noiF Ai 1lonat alt1e6aF O 3oli38F Un 3on0trAF .a6iland TA2 ridi18 iar 3Jna. O R8CdareM Mai @ntJi= treCAie 08 2iA 0igAr. >)a4i C8tAt Io1 de 3ine Di 3)a4i Ee2le3i0it 1A o a0e3enea 6igoare neoCo0it8= @n1Jt e6it 08 38 0A7An Anei 6iitoare ridi1AliE8ri @n1redin4JndA)68 7lanArile 3ele. TreCAie 3ai @ntJi 08 do6ede01 18)0 6alide. >o3 di01Ata 3Jine. NA 6e4i 3ai 2a1e raidAri 1A Manti1ora. Kn lo1 de a0ta= 68 6e4i dA1e 1A ea @n NeR Atlanti0 Di 6e4i 1on6o1a o Dedin48 @n 7len a Con0iliAlAi P8Eitorilor. AdA1e4i)i= 68 rog= 7e 1ei 1e treCAie adADi de 7e in0Alele @nde78rtate. O i tAF O M8 6oi @ntJlni 1A 1on0iliAl 1Jnd 6a 6eni 6re3ea. Knainte de a0ta= treCAie 08)3i 2a1 7lanAri Di 08 dA1 287tAra donat8 de 3ine 7e Na3or= @ntr)o 3i0iAne 7ro7rie. >oi 1oCor@ 1A PLoeniB. #a= 1red 18 PLoeniB e 1ea 3ai 7otri6it8 7entrA a 08rC8tori @n8l4area 7lanetei dA3nea6oa0tr8 din 7ro7ria)i 1enAD8. CenAD8 A3ed8= dar 1enAD8. Pe2ira <aH @l @ntJlni 7e .a6iland TA2 7e 7Antea 7entrA na6ete eBa1t @naintea 7le18rii lor 7lani2i1ate. Manti1ora Di PLoeniB eraA 7reg8tite @n do1Arile de lan0are= @ntre e7a6ele ri0i7ite. .a6iland TA2 ta0ta nA3ere la An 1al1Alator 7rin0 de @n1LeietAra 3Jinii. PArta An 7arde0iA lAng= 1enADiA= din 6inilin= 1A CAEAnare 3ari= 1A A3erii 7roe3inen4i. Pe 1a7Al 7leDA6 a6ea o 1a7el8 6erde)1a2enie 1A 1oEoro1= @37odoCit8 1A tLeta aAriA al inginerilor e1ologi. O A3 anAn4at 7An1tAl de 1ontrol Di 1o3anda3entAl 78Eitorilor= @i 07A0e <aH. Con0iliAl 0e adAn8. >oi a0igAra tran07ortAl 1Jtor6a 78Eitori 0eniori din di0tri1tele @nde78rtate= a0t2el @n1Jt 6o3 2i 1A to4ii. #ar tAF EDti gataF CreatAra ta 3i0terioa08 e la CordF O >a 2i @n 1ArJnd= Ei0e .a6iland TA2= 1li7ind 07re ea. #ar Pe2ira <aH nA 0e 3ai

Aita la 2igAra lAi= 1i 3ai Io0. O TA2= ai 1e6a @n CAEAnarM Se 3iD18M Pri6ea= ne6enindA)i 08 1read8= 3o6ila 1e 0e agita 0AC 6inilin. O ALM Kntr)ade68rM Ca7Al ieDi din CAEAnar= 7ri6ind 1Ario0 @n IAr. A7ar4inea AnAi 7i0oi= AnAl negrA 1a 03oala Di 1A o1Li galCeni= 01Jnteietori. O O 7i0i18M 3or38i deEa38git8 Pe2ira <aH. O Per1e7erea dA3nea6oa0tr8)i de neegalat= de1lar8 .a6iland TA2= 01o4Jnd 7i0oiAl a2ar8 1A ClJnde4e= 4inJndA)l @ntr)o 7al38 3are= alC8 Di 018r7inJndA)l @n 07atele Are1Lii 1A degetele 1eleilalte 3Jini. A1e0ta)i #aB= @l 7reEent8 el 0ole3n. #aB era doar 7e IA38tate 1Jt 1eilal4i 7i0oi 1are Loin8reaA 7e Ar18. Ar8ta 1a An gLe3 de Clan8 neagr8= 1iAdat de indolent Di 28r8 6lag8. O MinAnatM eB1la38 78Eitoarea. #aBF #e Ande a a78rAtF NA= nA)3i r807Ande. K3i daA 0ea3a. TA2= n)ai ni3i1 3ai 0erio0 de 281At de1Jt 08 te Io1i 1A 7i0i1ileF O Cred 18 nA. NA a7re1ia4i 0A2i1ient 7i0i1ile= 78Eitor <aH. SAnt 1ele 3ai 1i6iliEate 2iin4e. Ni1i o 7lanet8 nA 7oate 2i 1on0iderat8 1A ade68rat 1i6iliEat8 28r8 7i0i1i. A4i DtiAt 18 toate 7i0i1ile= din ti37Ari i3e3oriale= aA a6At An 0tro7 de 1alit84i 7ara70iLologi1eF C8 anA3ite 0o1iet84i anti1e= de 7e Str86e1LiAl P83Jnt= 6eneraA 7i0i1ile 1a 7e niDte EeiF ADa e. O Te rog= Ei0e Pe2ira <aH ener6at8= n)a6e3 ti37 08 di01At83 de07re 7i0i1iM Ai de gJnd 08 dA1i 08r3ana 287tAr8 7e Na3orF O Kntr)ade68r= 1li7i TA2. A1ea0t8 08r3an8 287tAr8= 1A3 a4i nA3it)o 1A di07re4= e0te 0al6area Na3orAlAi. Ar treCAi 0)o re07e1ta4i. TJn8ra @l 7ri6i de 7ar18 ar 2i 6rAt 08)Di dea 0ea3a da18 nA 1A36a @nneCAni0e. O CeF A0taF >rei 08 07Ai= #aBF EDti 0erio0... #e07re 1e)i 6orCaF GlA3eDti= nA)i aDaF Un Can1 0tA7id. Ai @n18r1at 1e6a 7e PLoeniB= 6reAn le6iatan AriaD 1are 6a 1Ar84a 38rile de 1Aira0ate= 1e6a= nA DtiA 1e... #ar nA 7o4i 6orCi... nA 7o4i... nA a0taM O El e. P8Eitor <aH= a3 oCo0it 08 ar8t 1e)i e6ident nA o dat8= 1i iar Di iar. >)a3 dat= la in0i0ten4ele dA3nea6oa0tr8= de6oratori= 1ara1ati4e Di 3ante)1A)1oEi)Ci1iAitoare. N) aA 2o0t e2i1iente. Ca Ar3are= a3 gJndit 7ro2And Di l)a3 1lonat 7e #aB. O Un 7i0oiM >rei 08 2olo0eDti An 7i0oi @37otri6a 1Aira0atelor= Caloanelor)de)2o1 Di 3erg8torilorM Un. Mi1. Pi0oi. O Kntr)ade68r= r807An0e .a6iland TA2. A7oi= AriaDAl 0e @n1rAnt8 la ea= @l 0tre1Ar8 7e #aB @n te3ni4a @n1878toare a CAEAnarAlAi 08A Di 0e @ntoar0e 18tre PoeniB)Al 1e)l aDte7ta. Pe2ira <aH de6enea tot 3ai ner6oa08. Kn 1a3era 1on0iliAlAi din TArnAl Etra6ei= @n NeR Atlanti0= 1ei doA8Ee1i Di 1in1i de 78Eitori 0eniori= 1are 1ondA1eaA a78rarea Na3orAlAi= eraA neliniDti4i. ADte7taA de 1Jte6a ore. Unii 0e a2laA a1olo de la @n1e7AtAl Eilei. Ma0a lAng8 de 1on2erin4e era a1o7erit8 1A 1o3Ani1atoare 7er0onale= i37ri3ate de 1al1Alator Di 7aLare goale. &A0e0er8 0er6ite deIa doA8 3e0e. LJng8 2erea0tra i3en08= 1ArCat8= 1are do3ina EidAl @nde78rtat= 0olidAl 0enior 78Eitor Ali0 di01Ata @n Doa7t8= 7e An ton re7eEit= 1A 78EitorAl 0enior LH0an= An indi6id 0laC Di @n1rAntat. #in 1Jnd @n 1Jnd= arAn1aA a3Jndoi 7ri6iri 7line de @n4ele0 07re Pe2ira <aH. Kn 07atele lor= 0oarele a7Anea= iar gol2Al @ntin0 0e tran02or3a @ntr)o A3Cr8 7l81At8= 0ta1oIie. Era o 01en8 atJt de 2rA3oa08 @n1Jt aCia oC0er6ai 7etele 3i1i= lA1itoare= ale Lidroa6ioanelor 78Eitorilor 1e 7atrAlaA. Se a7ro7ia @n0erarea= 3e3Crii 1on0iliAlAi 3or38iaA Di 0e agitaA ner8Cd8tori 7e

01aAnele lor 3ari= 1a7itonate= iar .a6iland TA2 @ntJrEia 08)Di 2a18 a7ari4ia. O CJnd a 07A0 18 o 08 2ie ai1iF @ntreC8 78EitorAl 0enior PLe3= 7entrA a 1in1ea oar8. O N)a 2o0t 2oarte 7re1i0= 78Eitor 0enior= r807An0e 0tJnIenit8 Pe2ira <aH= tot 7entrA a 1in1ea oar8. PLe3 0e @n1rAnt8 Di tADi. A7oi= AnAl dintre 1o3Ani1atoare @n1e7A 08 4iAie= iar 78EitorAl 0enior LH0an 0e @ntin0e gr8Cit Di)l 7orni. O #aF Kn4eleg. &oarte Cine. E01orteaE8)I @n1oa1e. Kn1Li0e 1o3Ani1atorAl Di C8tA @n 3arginea 3e0ei= 1erJnd aten4ie. Ceilal4i 0e gr8Cir8 07re 01aAnele lor= 0aA @Di @ntrerA70er8 di01A4iile= ori @Di ridi1ar8 1a7Al. Kn 1a3er8 0e 281A t81ere. O A 2o0t 7atrAla. A 68EAt na6eta lAi TA2. K3i 2a1e 7l81ere 08 68 anAn4 18 6ine ai1i= Ei0e el= 7ri6ind 07re Pe2ira <aH. Kn 02JrDit... P8Eitoarea 0e 0i34i Di 3ai 0tJnIenit8. &A0e0e de0tAl de r8A 18 TA2 @i l80a0e 08)l aDte7te= dar @i era groaE8 de 3o3entAl @n 1are 6a intra= 1A #aB 7ri6ind @n IAr= din CAEAnarAl lAi. <aH nA 0e 0i34ea @n 0tare 08 g80ea018 6orCele 1A 1are 08)Di anAn4e 0A7eriorii 18 TA2 @Di 7ro7A0e0e 08 0al6eEe Na3orAl 1A aIAtorAl AnAi 7i0oi 3i1= negrA. Se agita 7e 01aAn Di 0e tr8gea de na0Al 3are= 1oroiat. Se te3ea 18 lA1rArile 6or 3erge r8A. #ar a 2o0t 3ai r8A de1Jt Di)ar 2i 7AtAt @n1Li7Ai. To4i 78Eitorii 0eniori aDte7taA 4e7eni= t81A4i Di aten4i= 1Jnd ADile 0e de01Li0er8= iar .a6iland TA2 78trAn0e @n8AntrA= e01ortat de 7atrA 0olda4i @nar3a4i= @n Ani2or3e aArii. Ar8ta Ialni1. CiE3ele lAi 7le018iaA @n ti37 1e 3ergea= iar 7arde0iAl @i era 3JnIit 1A 3Jl. #aB 0e di0tingea Cine @n CAEAnarAl din 0tJnga= ag84at 1A gLearele de 3argine= 7ri6ind 1A o1Li 3ari= aten4i. #ar 78Eitorii 0eniori nA 0e AitaA la 7i0oi. .a6iland TA2 18ra 0AC Cra4Al dre7t o 7iatr8 3Ardar8 de noroi= de 38ri3ea AnAi 1a7 de o3= a1o7erit8 de o 3A1oEitate 6erde)1a2enie. #e 7e ea 0e 01Argea a78 7e 1o6orAl de 7lAD. &8r8 An 1A6Jnt= TA2 0e dA0e dre7t la 3a0a de 1on2erin48 Di aDeE8 7iatra @n 3iIlo1Al ei. ACia atAn1i 68EA Pe2ira <aH DirAl de tenta1Ale alCe= 0AC4iri 1a niDte 2ire= Di)Di d8dA 0ea3a 18 nA era 6orCa de o 7iatr8. O O oal8)de)3JlM eB1la38 ea= 0Ar7rin08. NA era de 3irare 18 n)o re1Ano01A0e. >8EA0e 3Alte oale)de)3Jl @n 6ia4a ei= dar nA @nainte de a 2i 078late= 2ierte Di a li 0e @nde78rta tenta1Alele. #e oCi1ei= oalele)de)3Jl 0e 0er6eaA @37reAn8 1A An 1io1an Di o dalt8= 1A 1are 1on0A3atorAl le 078rgea 1ara7a1ea o0oa08= dA78 1are tArna 7e0te 1on4inAt Ant to7it Di 3irodenii. P8Eitorii 0eniori 7ri6ir8 AlAi4i la 1eea 1e adA0e0e TA2= a7oi @n1e7Ar8 08 6orCea018 to4i doA8Ee1i Di 1in1i deodat8= iar 1a3era de 1on0iliA de6eni An 68l38Dag de 6o1i 0A7ra7A0e. O... e0te o oal8)de)3Jl= nA @n4eleg... O Ce @n0ea3n8 a0taF O Ne 2a1e 08)l aDte7t83 toat8 EiAa= a7oi a7are @n 1on0iliA 3Ardar 1a An 0878tor @n noroiM #e3nitatea 1on0iliAlAi... O ... n)a3 3ai 3Jn1at o oal8)de)3Jl... O ... nA 7are a 2i o3Al 1a7aCil 08 ne 0al6eEe... O ... neCAn= Ait8)te la el... O ... 1e)i 287tAra aia din CAEAnarAl lAiF Uit8)teM #oa3ne= 0e 3iD18M E 6ie= @4i

07An= a3 68EAt 18... O T81ereM >o1ea lAi LH0an t8ie 1a An 1A4it 78l86r8geala. Kn 1a3er8 0e aDternA CrA01 liniDtea= iar 78Eitorii 0eniori= AnAl 1Jte AnAl= 0e @ntoar0er8 07re el. O A3 6enit i3ediat 1e ne)ai 1Le3at= i 0e adre08 LH0an 1A a1real8 lAi TA2. Ne aDte7ta3 08 ne adA1i o 0olA4ie. Se 7are 18= @n lo1Al ei= ne)ai adA0 1ina. Cine6a 1Li1oti. .a6iland TA2 0e Ait8 la 3Jinile lAi noroite= le Dter0e de 7arde0iA= a7oi 01oa0e din CAEAnar a7ati1Al 7i0oi negrA Di)l aDeE8 7e 3a08. #aB 18018= 0e @ntin0e Di 7orni 18tre 1el 3ai a7ro7iat 78Eitor 0enior= 1are)l 7ri6i 1A oroare Di 0e gr8Ci 08)Di trag8 @na7oi 01aAnAl. TA2 @Di 01oa0e 7arde0iAl 3Ardar Di 18At8 An lo1 Ande 08)l 7An8. Kn 1ele din Ar38= @l atJrn8 de 7AD1a la0er a AnAi 7aEni1 din e01ort8. ACia dA78 a1eea 0e @ntoar0e din noA 07re 78Eitorii 0eniori. O Sti3a4i 78Eitori 0eniori= @n 2a4a dA3nea6oa0tr8 0e a2l8 e0en4a 7roCle3elor 7e 1are le a6e4i. A1e0ta)i a3Ca0adorAl ra0ei 1are @37arte Na3orAl 1A dA3nea6oa0tr8. NA3ele 08A= din 781ate= de78DeDte 3ode0tele 3ele 1a7a1it84i de redare. Po7orAl lAi 0)ar 0A78ra 2oarte= da18 l)a4i 3Jn1a. Mai tJrEiA= 1ine6a @i adA0e lAi LH0an An 1io1an= a1e0ta C8tA @ndelAng Di 7Aterni1 @n 3a08= 7Jn8 1e atra0e aten4ia tAtAror= 2Aria ini4ial8 7otolindA)0e tre7tat. .a6iland TA2 r8380e0e i37a0iCil tot a1e0t ti37= 1A 2igAra)i ineB7re0i68= 1A Cra4ele @n1rA1iDate la 7ie7t. ACia 1Jnd t81erea re6eni= AriaDAl 6orCi din noA5 O ProCaCil 18 ar treCAi 08 68 daA eB7li1a4ii. O EDti neCAnM Ei0e 78EitorAl 0enior .ar6an= AitJndA)0e 1Jnd la TA2= 1Jnd la oala) de)3Jl. Co37let neCAnM .a6iland TA2 @l lA8 7e #aB de 7e 3a08= @l 1AiC8ri @ntr)o 3Jn8 Di @n1e7A 08)l 3JngJie. O CLiar @n 3o3entAl 6i1toriei 0Ante3 CatIo1ori4i Di in0Alta4i= @i 07A0e el 7i0oiAlAi. O TA2= inter6eni LH0an din 1a7Al 3e0ei lAngi= 1eea 1e 0AgereEi e i37o0iCilM A3 eB7lorat Na3orAl 0A2i1ient @n de1Ar0Al 0e1olAlAi 1e a tre1At de 1Jnd ne)a3 in0talat ai1i= 7entrA a 2i 0igAri 18 7e 7lanet8 nA lo1AieDte ni1i o ra08 inteligent8. NA eBi08 oraDe= drA3Ari= ni1i An 0e3n de 1i6iliEa4ie anterioar8 0aA teLnologie= ni1i 3ine 0aA arte2a1te ) ni3i1= ni1i dea0A7ra= ni1i 0AC 3are. O Mai 3Alt= 0e 6Jr@ @n 6orC8 alt 1on0ilier= o 2e3eie 0olid8= 1A 2igAra roDie= oalele) de)3Jl nA 7ot 2i inteligente. #e a1ord= aA 1reier de 38ri3ea 1elAi o3ene01. #ar a0ta)i tot 1e aA. N)aA o1Li= Are1Li= na0= ni1i An a7arat 0enEorial= 7oate doar 7i78it. AA doar niDte tenta1Ale 0laCe= 1a a7arat 3ani7Alator= 1e aCia 7ot ridi1a o 7ietri1i18. #e 2a7t= 2olo0e01 1Jr1eii 8ia nA3ai 1a 08 0e an1oreEe @n lo1Al lor= 7e 2AndAl 38rii. SAnt Ler3a2rodite Di eBtre3 de 7ri3iti6e= 3oCile doar @n 7ri3a lAn8 a 6ie4ii= @nainte de a li 0e @nt8ri 1o1Lilia Di a de6eni 7rea grea. #A78 1e 0e @nr8d81ineaE8 Di 0e a1o7er8 1A 3Jl= ele nA 0e 3ai 3iD18 ni1iodat8. StaA a1olo 0Ate de ani. O Mii= o 1o37let8 .a6iland TA2. SAnt 1reatAri re3ar1aCil de longe6i6e. Ceea 1e a4i 07A0 e0te= 28r8 @ndoial8= 1ore1t. #ar 1on1lAEia dA3nea6oa0tr8 e0te eronat8. >)a4i l80at orCi4i de Celigeran48 Di de tea38. #a18 6)a4i 2i detaDat de 0itAa4ie Di a4i 2i E8Co6it 0A2i1ient 1a 08 68 gJndi4i la ea @n 7ro2AnEi3ea ei= aDa 1A3 a3 281At eA= ar 2i de6enit e6ident= 28r8 @ndoial8= 1Liar Di 7entrA niDte 3in4i 3ilitare= 18 0itAa4ia dA3nea6oa0tr8 nA)i o 1ata0tro28 natAral8. #oar 3aDina4iAnile Anei inteligen4e dAD38noa0e 7ot eB7li1a @n 3od 1on6ing8tor

1Ar0Al tragi1 al e6eni3entelor de 7e Na3or. O NA te aDte7ta 08 te 1rede3...= @n1e7A 1ine6a. O #o3nAle= 38 aDte7t 08 2iA a01Altat. #a18 68 6e4i aC4ine 08 38 @ntrerA7e4i= 68 6oi eB7li1a totAl. A7oi 7Ate4i alege 08 38 1rede4i 0aA nA= dA78 1A3 68 1on6ine. K3i 6oi lAa Canii Di 6oi 7le1a= Ei0e TA2= 7ri6ind 07re #aB. Idio4i= #aBM PretAtindeni= 0Ante3 @n1onIAra4i doar de idio4iM eB1la38 el= dA78 1are @Di @ndre7t8 din noA aten4ia 07re 78Eitorii 0eniori Di 1ontinA85 O #A78 1A3 a3 a2ir3at= e0te li37ede 18 ai1i a a14ionat inteligen4a. #i2i1Altatea a 1on0tat @n g80irea a1elei inteligen4e. A3 1itit lA1r8rile Ciologilor na3orieni= 6ii 0aA 3or4i= a3 1itit 3Alt de07re 2lor8 Di 2aAn8= a3 1reat din noA= la CordAl Ar1ei= 3Alte 2or3e de 6ia48 C8DtinaDe. Pe 3o3ent= nA 0)a i6it ni1i An 1andidat 1are 08 7ar8 @nEe0trat 1A inteligen48. Tradi4ionalele 0e3ne ale 6ie4ii inteligente in1lAd An 1reier 3are= 0enEori Ciologi1i 0o2i0ti1a4i Di An 0oi oare1are de organe 7entrA 3ane6rare= 7re1A3 degetAl o7oEaCil. N)a3 7AtAt g80i ni18ieri 7e Na3or o 1reatAr8 1are 08 7o0ede toate a1e0te atriCAte. TotADi= i7oteEa 3ea era 1ore1t8. #e a1eea= a treCAit 08 a1ord aten4ie 1andida4ilor 3ai 7A4in 7otri6i4i= din 3o3ent 1e nA eBi0ta ni1i AnAl 1o37let 7otri6it. Kn a1e0t ti37= a3 0tAdiat i0toria ne1aEArilor dA3nea6oa0tr8= iar Anele lA1rAri 0)aA i37A0 de la 0ine. #A3nea6oa0tr8 1rede4i 18 3onDtrii 3arini aA ieDit din adJn1Arile @ntAne1ate ale o1eanelor. #ar Ande aA a78rAt 7ri3a oar8F Kn a7ele 7A4in adJn1i de lJng8 48r3Ari ) Eonele @n 1are 7ra1ti1a4i 7e01AitAl Di agri1AltAra 3arin8. Ce a6eaA @n 1o3An a1ele EoneF TreCAie 08 re1AnoaDte35 o aCAnden48 de 2or3e de 6ia48. #ar nA a1eleaDi. PeDtii din a7ele de lJng8 NeR Atlanti0 nA le 2re16enteaE8 7e 1ele de lJng8 MJna &rJnt8. #ar a3 g80it doA8 eB1e74ii intere0ante= doA8 07e1ii 1are 0e g80e01= 7ra1ti1= 7retAtindeni5 oalele)de)3Jl 1are Ea1 i3oCile= de)a lAngAl 0e1olelor 1e tre1 @n1et= @n Can1Arile lor 3ari= Di 287tArile 7e 1are le)a4i nA3it r8ECoini1i na3orieni. Str86e1Lea ra08 C8DtinaD8 are alt ter3en 7entrA ei. Ki nA3eDte 78Eitori. O dat8 1e a3 aIAn0 ai1i= a 2o0t doar o 7roCle38 de eBa3inare a detaliilor Di de 1on2ir3are a C8nAielilor 3ele. AD 2i 7AtAt aIAnge la a1e0te 1on1lAEii 3Alt 3ai de6re3e= da18 n)ar 2i 2o0t CrAtala @ntrerA7ere 7ro6o1at8 de o2i4erAl de leg8tAr8 <aH= 1are 3i)a EdrAn1inat 1ontinAA 1on1entrarea Di= @n 1ele din Ar38= lA1rA 7lin de 1rAEi3e= 3) a oCligat 08)3i iro0e01 ti37Al 7rodA1Jnd 1ara1ati4e 1enADii= ari7ioare)Cri1i Di alte 1reatAri de 2elAl a1e0ta. Kn 6iitor= 38 6oi 2eri de a0e3enea leg8tAri. #ar= @ntr)An 2el= eB7eri3entAl a 2o0t 2olo0itor= 7entrA 18 3i)a 1on2ir3at teoria re2eritoare la ade68rata 0itAa4ie de 7e Na3or. #e a1eea= a3 1ontinAat lA1rAl. StAdiile geogra2i1e aA ar8tat 18 to4i 3onDtrii 0e a2laA 2oarte a7roa7e de Can1Arile 1A oale)de)3Jl. Cele 3ai grele lA7te aA a6At lo1 @n a1eleaDi Eone= 78Eitori 0eniori. #e6eni0e e6ident 18 oalele)de)3Jl= 7e 1are le g80i4i atJt de deli1ioa0e= eraA 3i0terioDii dA3nea6oa0tr8 dAD3ani. #ar 1A3 ar 2i 2o0t 7o0iCilF A6eaA 1reiere 3ari= de0igAr= dar le li70eaA toate 1elelalte tr808tAri 7e 1are le a0o1ie3 1A inteligen4a= aDa 1A3 o 1AnoaDte3 noi. Iar a0ta a 2o0t e0en4a 7roCle3eiM EraA inteligente @ntr)An 2el 7e 1are nA)l 1AnoaDte3. Ce 2el de inteligen48 7oate tr8i @n adJn1Al 38rii= i3oCil8= oarC8= 0Ard8= li70it8 de ori1e in2or3a4iiF A3 eBa3inat a1ea0t8 @ntreCare. R807An0Al= do3nilor= e0te e6ident. O a0e3enea inteligen48 treCAie 08 intera14ioneEe 1A 7laneta @ntr)An 2el @n 1are noi nA 7Ate3= treCAie 08 aiC8 7ro7riile 3odAri de a 0i34i Di 1o3Ani1a. O a0e3enea inteligen48 treCAie 08 2ie tele7at8. Kntr)ade68r. CA 1Jt 3)a3 gJndit 3ai 3Alt= 1A atJt 3ai e6ident de6enea a1e0t lA1rA. #e ai1i @nainte= a 2o0t doar o 7roCle38 de 6eri2i1are a 1on1lAEiilor la 1are aIAn0e0e3. Kn a1e0t 01o7= l)a3 1reat 7e #aB. Toate 7i0i1ile aA Anele 1a7a1it84i 7ara70iLologi1e 3inore= 78Eitori 0eniori. #ar= 1A 3Alte 6ea1Ari

@n Ar38= @n Eilele MarelAi R8ECoi= 0olda4ii I37eriAlAi &ederal aA @n2rAntat ina3i1i 1A 7Ateri 7ara70iLologi1e teriCile5 3in4ile Lrangane Di gitLHanGi= 6a37irii de 0A2lete. PentrA a 1o3Cate a0e3enea dAD3ani 2or3idaCili= inginerii geneti1i aA lA1rat a0A7ra 2elinelor= le) aA 38rit Di le)aA a01A4it aCilit84ile lor 7aranor3ale= a0t2el @n1Jt 08 7oat8 a14iona la Ani0on 1A 0i37lii A3ani. #aB e0te An a0e3enea ani3al 07e1ial O >rei 08 07Ai 18 2iin4a a0ta 1iteDte 1e a6e3 @n 3inteF @ntreC8 t8io0 LH0an. O #a18 a6e4i 3in4i de 1itit= da= r807An0e .a6iland TA2. #ar= 3Alt 3ai i37ortant= 7rin inter3ediAl lAi #aB a3 7AtAt aIAnge la a1el 7o7or 0tr86e1Li 7e 1are l)a4i 7ore1lit= atJt de @nIo0itor= oale)de)3Jl. PentrA 18 ele= 6ede4i dA3nea6oa0tr8= 0Ant @n @ntregi3e tele7ate. Ti37 de nenA38rate 3ilenii= aA lo1Ait @n liniDte Di 7a1e 0AC 38rile a1e0tei 7lanete. SAnt o ra08 lent8= gJnditoare= 2ilo0o2i18. Tr8ie01 @n grA7Ari de 3iliarde de indi6iEi= lega4i Anii de al4ii= 2ie1are 2iind indi6id Di 7arte a AnAi 3are @ntreg ra0ial. Kntr)An 2el= 0Ant 28r8 de 3oarte= 7entrA 18 to4i @378rt8De01 eB7erien4a 2ie18rAia= iar 3oartea AnAia 0ingAr e An ni3i1. #ar eB7erien4a e redA08= @n 38rile ne01Li3C8toare. Cea 3ai 3are 7arte a 6ie4ilor lor lAngi era dedi1at8 gJndirii aC0tra1te= 2ilo0o2iei= Anor 6i0e 6erEi 0tranii= 7e 1are ni1i eA= ni1i dA3nea6oa0tr8 nA le 7Ate3 @n4elege 1A ade68rat. S)ar 7Atea 07Ane 18)0 niDte 3AEi1ieni t81A4i. AA 4e0At @37reAn8 3ari 0i32onii de 6i0e= iar a1e0te 1Jnte1e 1ontinA8 3ereA. Knainte 1a o3enirea 08 aIAng8 7e Na3or= n)aA a6At= ti37 de 3ilioane de ani= ni1i An dAD3an ade68rat. #ar n)a 2o0t @ntotdeaAna aDa. La @n1e7AtArile 7ri3ordiale ale a1e0tei 7lanete a16ati1e= o1eanele ge3eaA de 287tAri 18rora le 7l81ea gA0tAl 6i08torilor. La 2el de 3Alt 1a Di dA3nea6oa0tr8. Kn18 de atAn1i= ra0a @n4elegea geneti1a= @n4elegea e6olA4ia. CA 7JnEa lor AriaD8 de 3in4i @ntre4e0Ate aA 7AtAt 08 3ani7AleEe 1Liar 3ateria 6ie4ii= 1A 3ai 3Alt8 7ri1e7ere de1Jt ori1e inginer geneti1. A0t2el Di)aA 1reat 78Eitorii= 2or3idaCile ani3ale de 7rad8= diriIate de i37erati6Al Ciologi1 de a)i 7roteIa 7e 1ei 7e 1are)i nA3i4i oale)de)3Jl. A1eDti 78Eitori aA 2o0t r8ECoini1ii na3orieni= 1are aA 78Eit Can1Arile= iar 6i08torii 0)aA @ntor0 la 0i32onia lor de gJndAri. A7oi= a4i 6enit dA3nea6oa0tr8= de 7e AVAariA0 Di >e1LiAl Po0eidon. Kntr)ade68r= a4i 6enit... PierdA4i @n re6erie= 6i08torii aCia 6) aA C8gat @n 0ea38= @n ti37 1e dA3nea6oa0tr8 281ea4i agri1AltAr8= 7e01Aia4i Di de01o7erea4i gA0tAl oalelor)de)3Jl. TreCAie 08 4ine4i 0ea3a de Do1Al 7e 1are li l)a4i 7ro6o1at= 78Eitori 0eniori. #e 2ie1are dat8 1Jnd 1A2Anda4i AnAl dintre ei @n a78 1lo1otit8= @378rt8DeaA 1A to4ii 0enEa4ia re07e1ti68. PentrA 6i08tori= a 2o0t 1a Di 1A3 An noA ani3al de 7rad8= AnAl teriCil= e6olAa0e 7e 0ol= An lo1 1e nA)i intere0a. NA)Di @n1Li7AiaA 18 a4i 7Atea 2i o ra08 inteligent8= din 3o3ent 1e nA 1on1e7eaA ideea Anei inteligen4e netele7ati1e= aDa 1A3 dA3nea6oa0tr8 nA 6)a4i i3aginat 18 7Atea eBi0ta Ana oarC8= 0Ard8= i3oCil8 Di 1o3e0tiCil8. PentrA ei= 2iin4ele 1are 0e 3iD1aA= 3ane6raA lA1rAri Di 3Jn1aA 1arne eraA ani3ale ) alt8 i7oteE8 era eB1lA08. CAnoaDte4i re0tAl 0aA @l 7Ate4i 7re0A7Ane. >i08torii 0Ant An 7o7or lent= 7ierdAt @n 1JntArile lor 6a0te= Di r807And 1A @n1etineal8. La @n1e7At= 6)aA ignorat= 7Ar Di 0i37lA= nAtrind 1redin4a 18 e1o0i0te3Al @n0ADi 6a 7Ane 1a78t ra6agiilor dA3nea6oa0tr8. Ceea 1e nA 0)a @ntJ37lat. Lor li 0)a 78rAt 18 nA a6e4i ina3i1i natArali. >8 @n3Al4ea4i Di 68 r807Jndea4i 1ontinAA= iar 3Alte 3ii de 3in4i aA 2o0t a3A4ite. In 1ele din Ar38= 0)aA re@ntor0 la 18ile 0tr86e1Li= a7roa7e Aitate= din tre1AtAl @ntAne1at. S)aA treEit 1a 08 0e a7ere. AA gr8Cit re7rodA1erea 78Eitorilor lor= 7Jn8 1Jnd 38rile de dea0A7ra aA 2o0t 7line 1A r8ECoini1i= dar 287tArile 1are 0e de01Ar1a0er8 ad3iraCil @37otri6a altor ina3i1i 0)aA do6edit a nA @n0e3na 3are lA1rA 7entrA dA3nea6oa0tr8. Kn 2inal= aA treCAit 08 re1Arg8 la noi 3etode. Min4ile lor aA @ntrerA7t 3area 0i32onie= 0)aA @ndre7tat @n a2ar8= aA 0i34it Di aA @n4ele0. AA @n1e7At 08 28Area018 noi 78Eitori= 0A2i1ient de 2or3idaCili 7entrA a)i a78ra

@37otri6a noii ne3e0i0. ADa 0)aA 7etre1At lA1rArile. CJnd a3 0o0it 1A Ar1a= iar Pe2ira <aH 3)a oCligat 08 deEl8n4Ai alte noi a3enin48ri @37otri6a do3eniAlAi lor 7aDni1= 6i08torii aA 2o0t lAa4i= la @n1e7At= 7rin 0Ar7rindere. #ar lA7ta @i 7reg8ti0e ) de data a0ta= aA r807An0 3Alt 3ai re7ede. Kntr)An ti37 2oarte 01Art aA 6i0at al4i 78Eitori noi Di i)aA tri3i0 08 @n2rAnte 1reatArile 7e 1are le 0loCoEi0e3 a0A7ra lor. CLiar @n 3o3entAl @n 1are 68 6orCe01= @n tArnAl 1el 3ai i37An8tor al dA3nea6oa0tr8= o 3Al4i3e de noi 2or3e de 6ia48= de)a dre7tAl teriCile= 6ier3Aie01 0AC 6alAri= Ar3Jnd 08 a7ar8 1ArJnd la 0A7ra2a48 7entrA a 68 tAlCAra 0o3nAl @n anii 1are 6or 6eni ) da18= Cine@n4ele0= nA @n1Leia4i 7a1e. E0te o de1iEie 1are 68 a7ar4ine @n totalitate. EA 0Ant doar An A3il inginer e1olog. NA 6i0eE 18 7ot di1ta a0e3enea lA1rAri Anor 7er0oane 1a dA3nea6oa0tr8. #ar 68 0AgereE 1Jt 3ai 7Aterni1 a0ta. Ai1i 0e a2l8 An a3Ca0ador lAat din 3are ) 07re 3area 3ea ne7l81ere= 7ot 07Ane. >i08torii 0Ant a1A3 @n 2ierCere= 7entrA 18= atAn1i 1Jnd @l 0i3t 7e #aB 7rintre ei= iar 7rin inter3ediAl lAi aIAng la 3ine= lA3ea lor 0e 38reDte de An 3ilion de ori. AA a2lat a0t8Ei de07re 0tele= aA a2lat 18 nA 0Ant 0ingAri @n 1o03o0. Cred 18 6or 2i reEonaCili= 7entrA 18 n) aA ne6oie de 0ol Di nA le 7la1e 7eDtele. Kl a6e4i 7e #aB= 0Ant Di eA... Poate @n1e7e3 08 di01At83... #ar 1Jnd .a6iland TA2 t81A= ni3eni nA 01oa0e o 6orC8= 3Alt ti37. P8Eitorii 0eniori eraA 783Jntii la 2a48= 0tA7e2ia4i. Pri6eaA 1Jnd la tr808tArile i37a0iCile ale lAi TA2= 1Jnd la 1ara7a1ea noroit8 de 7e 3a08. Kn 1ele din Ar38= Pe2ira <aH @Di reg80i gla0Al. O Ce dore01F @ntreC8 ea ner6oa08. O Kn 7ri3Al rJnd= 08 @n1eta4i 08)i 3Jn1a4i. Mi 0e 7are o 7ro7Anere eBtre3 de logi18. Ce r807Ande4iF O #oA8 3ilioane de 0tandarEi nA aIAng= 07A0e .a6iland TA2 1e6a 3ai tJrEiA= 0tJnd @n 1a3era de 1o3Ani1a4ii a Ar1ei. #aB 0e odiLnea 1al3 @n 7oala lAi= a6Jnd doar o 3i18 7arte din energia 2reneti18 a 1elorlal4i 7i0oi. Kn alt 1ol4 al 1a3erei= :8nAial8 Di O0tilitate 0e 2Ag8reaA de 1olo)1olo. Pe e1ran= tr808tArile Pe2irei <aH 0e 0trJ3Car8 @ntr)o @n1rAntare C8nAitoare. O Ce 6rei 08 07AiF A1e0ta a 2o0t 7re4Al a0A7ra 18rAia ne)a3 @n4ele0= TA2M #a18 @n1er1i 08 ne @nDeli... O S8 68 @nDelF o2t8 TA2. Ai aAEit)o= #aBF #A78 tot 1e a3 281At= ne 0Ant adre0ate a0e3enea a1AEa4ii a3arni1e= nita3)ni0a3M #a= @ntr)ade68r nita3)ni0a3M O eB7re0ie 1iAdat8= da18 0tai 0)o analiEeEi. P8Eitor <aH= 0e adre08 el 18tre e1ran= 0Ant 1onDtient de 7re4Al agreat. PentrA doA8 3ilioane de 0tandarEi 6)a3 reEol6at 7roCle3ele. A3 analiEat= a3 1LiCEAit Di 6)a3 a0igArat @n4elegerea Di tran0latorAl de 1are a6ea4i atJta ne6oie. Mai 3Alt= 6)a3 l80at doA8Ee1i Di 1in1i de 7i0i1i tele7ate= 2ie1are legat8 de AnAl dintre 78Eitorii 0eniori= 7entrA a 2a1ilita 1o3Ani1a4iile Alterioare 7le18rii 3ele. i a0ta a 2o0t in1lA0 @n ter3enii @n4elegerii ini4iale= deoare1e era ne1e0ar8 7entrA 0olA4ionarea 7roCle3ei. &iind @n 0A2let 3ai degraC8 2ilantro7 de1Jt o3 de a2a1eri Di 7ro2And 0enti3ental= 6)a3 7er3i0 0)o 780tra4i 7e Ne08CAin48= 1are a 1878tat o 0i37atie 7entrA dA3nea6oa0tr8 dintr)An 3oti6 7e 1are nA 3i)l 7ot i3agina. PentrA a1e0tea= de1i= nA)i ni1i o 0oli1itare de 7lat8. O AtAn1i= de 1e ne)ai 1erAt trei 3ilioane de 0tandarEi @n 7lA0F @ntreC8 Pe2ira <aH. O PentrA 3An1a inAtil8 7e 1are a3 2o0t oCligat 1A 1rAEi3e 0)o 2a1. #ori4i o 0o1oteal8 detaliat8F O #aM

O &oarte Cine. PentrA re1Lin= Cara1Ad8= 0e7ia gigant8= Calen8= 1ara1ati4a alCa0tr8= dantela)0Jngerie= IeleAl)de)a78= doA8Ee1i de 3ii de 0tandarEi 7er CA1at8. PentrA 7eDtele) 2ort8rea48= 1in1iEe1i de 3ii de 0tandarEi. PentrA 7JnEa)1are)7lJnge)Di)0A07in8= o7t... i 1ontinA8 aDa= 6re3e @ndelAngat8. CJnd ter3in8= Pe2ira <aH 0trJn0e CAEele= C84oa08. O >oi @nainta 2a1tAra ta Con0iliAlAi P8Eitorilor. #ar @4i de1lar de01Li0 18 7reten4iile tale 0Ant in1ore1te Di eBorCitante= iar Calan4a noa0tr8 1o3er1ial8 nA ne 7er3ite An a0e3enea a2lAB. Po4i 08 aDte74i 7e orCit8 o 0At8 de ani= TA2= n)o 08 7ri3eDti 1in1i 3ilioane de 0tandarEiM .a6iland TA2 ridi18 3Jinile= @n 0e3n 18 0e 7red8. O #e1i= din 1aAEa 2irii 3ele @n1reE8toare= 6oi 0A2eri o 7ierdereM NA 6oi 2i 7l8titF O #oA8 3ilioane= r807An0e 78Eitoarea. ADa 1A3 ne)a3 @n4ele0. O Pre0A7An 18 treCAie 08 a11e7t a1ea0t8 de1iEie 1rAd8 Di li70it8 de eti18= 08 o a11e7t 1a 7e o le14ie dAr8 a 6ie4ii. &oarte Cine. ADa 08 2ieM ad3i0e el= 3JngJindA)l 7e #aB. S)a 07A0 18 a1eia 1are nA @n6a48 din i0torie 0Ant 1onda3na4i 08 o re7ete. Pot 08 38 Cla3eE doar 7e 3ine 7entrA a1ea0t8 @ntor08tAr8 a e6eni3entelor. #ar= @n Ar38 1A 1Jte6a lAni= a3 @n1er1at 08)3i i3agineE o dra38 i0tori18 @n 1are are lo1 1Liar a1e0t gen de 0itAa4ie. E 6orCa de07re o na68 de ger3inare eBa1t 1a a 3ea= 1are 0al6eaE8 o 7lanet8 3i18 de o 3oli38 ne7l81At8= iar nere1Ano018torAl gA6ern 7lanetar re2AE8 7lata. #a18 aD 2i 2o0t 3ai @n4ele7t= aD 2i 1erAt Canii @n a6an0= o2t8 el. #ar n)a3 2o0t @n4ele7t= iar a1A3 treCAie 08 i078De01. Poate Con0iliAl P8Eitorilor ar 2i intere0at 08 6ad8 Canda a1eea de 1are 6)a3 6orCit= doar 7entrA di0tra14ie. E Lologra2i18= dra3atiEat8 @n totalitate= Cine inter7retat8 Di= 3ai 3Alt= d8 in2or3a4ii 2a01inante de07re a14iAnile Di 7o0iCilit84ile Anei na6e de a1e0t ti7. &oarte edA1ati68 dra3a... TitlAl ei e0te Na6a de ger3inare din .a3elin... L)aA 7l8tit= Cine@n4ele0... ". AL #OILEA A$UTOR P8rea 3ai 3Alt de1Jt An LoCCH. Era 1e6a doCJndit= @n08 nA @n 3od deliCerat= 1A inten4ii 3ali4ioa0e. #ar re7reEenta= 28r8 @ndoial8= An oCi1ei5 .a6iland TA2 1ole14iona na6e 1o03i1e. Poate ar 2i 3ai 1ore1t 08 07Ane3 18 adAna na6e 1o03i1e. A6ea de0tAl 07a4iA. CJnd TA2 7A0e0e 7ri3a oar8 7i1iorAl 7e Ar18= g80i0e a1olo 1in1i na6ete negre= E6elte= 1A ari7i @n 2or3a literei delta= 1ar1a0a golit8 de 1on4inAt a Anei na6e 1o3er1iale rLianneEe 7Jnte1oa0e 7re1A3 Di trei a3Car1a4iAni 0telare 0tr8ine5 An a7arat de 6Jn8toare LrAAn= @nar3at Edra68n= Di doA8 na6e 3Alt 3ai CiEare= 7o6e0tea 18rora ) 1a Di 1on0trA1torii ) r83JnJnd o enig38. La a1ea0t8 2lot8 de 0trJn0Ar8 0e ad8Aga0e 7ro7ria lAi na68 1o3er1ial8= o a3Car1a4iAne 7aradit8= nA3it8 CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e. A1e0ta 2A0e0e @n1e7AtAl. Kn ti37Al 18l8toriilor 0ale= TA2 7ro1Ara0e Di alte na6e= 1e 0e @ngr838di0er8 7e 7Antea de a1o0tare ) aDa 1A3 0e 0trJnge 7ra2Al 0AC 1on0ola AnAi 1al1Alator 0aA LJrtiile 7e 7A7itrAl AnAi Ciro1rat. Pe &reeLa6en= a3Car1a4iAnea de 3are 6iteE8 7entrA o 0ingAr8 7er0oan8 a nego1iatorAlAi 2A0e0e atJt de r8A lo6it8 de 2o1Al dAD3anAlAi @n ti37 1e 0tr8C8tA0e Clo1ada= @n1Jt TA2 2A0e0e oCligat 08)i a0igAre indi6idAlAi @ntoar1erea 1A na6eta lAi= Manti1ora )

dA78 1e 0e aIAn0e0e la @n1Leierea 1ontra1tAlAi= Cine@n4ele0. ADa 0e ale0e0e 1A o na68 de 1Ar0e 7entrA ECor a11elerat. Pe Gone0L= 7reo4ii ele2antAlAi nA 68EA0er8 ni1iodat8 An ele2ant. TA2 le 1lona0e 1Jte6a tAr3e Di= 1a 6aria4iAne= o 7ere1Le de 3a0todon4i= An 3a3At @ntreg Di An 1ol4o0) tro37et8= 6erde= trHgian. Gone0Lienii= 1are nA a6eaA de)a 2a1e 1A re0tAl A3anit84ii= @i 7l8ti0er8 0alariAl 1A 2lota de na6e 1o03i1e de1re7ite= @n 1are 0o0i0er8 7e 7lanet8 0tr83oDii lor. TA2 reADi0e 08 6Jnd8 doA8 na6e Anor 3AEee= iar re0tAl AnAi negA0tor de 6e1LitAri= dar 780tra0e An 6a0= dintr)o toan8. Pe Paraleo @l @ntre1A0e 7e SeniorAl MJndriei AC0olAte Di LA1itoare @ntr)An 1on1Ar0 de C8At Di 1JDtiga0e @n Ar3a 0tr8daniei 0ale o na68)leA lABoa08. #ar @n6in0Al= li70it de elegan48= 01o0e0e 3aIoritatea orna3entelor din aAr 3a0i6= @nainte de a)i 7reda 7re3iAl. Arti2i1ierii de 7e MLAre= 1are 0e 3JndreaA 1A a7aratele lor= 2A0e0er8 atJt de @n1Jnta4i de dragonaDii inteligen4i 7e 1are)i 01o0e0e la i6eal8 TA2 7entrA a)i 0187a de 7a1o0tea DoColanilor)@nari7a4i= @n1Jt @i d8rAi0er8 o na68)dragon= din o4el Di argint= 1A ari7i i3en0e de lilia1. Ca6alerii S2JntAlAi CLri0to7Ler= a 18ror 7lanet8 7entrA reAniAni 2A0e0e li70it8 de o 7arte din 2ar3e1Al ei 7entrA 18 2A0e0e 7A0tiit8 de niDte 0aArieni ECAr8tori giganti1i= 7e 1are)i nA3eaA dragoni ;@n 7arte din 1aAEa e2e1tAlAi= @n 7arte din li708 de i3agina4ie?= 0e ar8ta0er8 @n1Jnta4i 1Jnd TA2 le 281A0e ro0t de georgi ) niDte 0i3ieni 38rAn4i= 28r8 78r= 18rora nA le 7l81ea ni3i1 3ai 3Alt 1a An o0784 1A oA8 de dragon. ADa 18 Di 1a6alerii @i d8rAi0er8 o na68. A1ea0ta ar8ta 1a An oA ) An oA 1on0trAit din 7iatr8 Di le3n. Kn g8lCenAD 0e a2laA 01aAne adJn1i= 1a7itonate= din 7iele i37er3eaCil8 de dragon= o 0At8 de le6iere 2anteEi0te din 1A7rA Di An 3oEai1 din 0ti1l8 1olorat8 ) a1olo Ande 0e g80ea de oCi1ei e1ranAl de 6iEAaliEare. Pere4ii din le3n eraA a1o7eri4i 1A ta7i0erii Cogate= 4e0Ate 3anAal= re7reEentJnd 3ari 08rC8tori ale ordinAlAi 1a6alere01. :ine@n4ele0= na6a nA 2An14iona) e1ranAl nA 6iEAaliEa= le6ierele din 1A7rA nA 7AneaA ni3i1 @n 3iD1are= iar 0i0te3Al de @ntre4inere a 6ie4ii nA 7Atea 3en4ine 6ia4a. #ar TA2 o a11e7ta0e. i aDa 1878ta0e o na68 i1i= alta din1olo= 7Jn8 1Jnd 7Antea de a1o0tare aIAn0e0e 08 arate 1a o 1Arte de 6e1LitAri inter0telare. #e1i= 1Jnd .a6iland TA2 de1i0e 08 re6in8 @n S9AtLla3= a6ea la di07oEi4ie o 3are 6arietate de na6e. AIAn0e0e 1A 3Alt ti37 @n Ar38 la 1on1lAEia 18 n)ar 2i 2o0t @n4ele7t 08 0e @ntoar18 @n Ar18. La Ar3a Ar3ei= 1Jnd 78r80i0e 0i0te3Al 0olar 09AtLla3eE= &lotila Planetar8 de A78rare @l Ar38ri0e 7lin8 de ardoare= de1i08 08)i 1on2iDte na6a de ger3inare. S9AtLla3eEii= An 7o7or 2oarte a6an0at Di 0o2i0ti1at teLnologi1= 1on0trAi0er8 3ai 3Alt 1a 0igAr na6e de r8ECoi 3ai iA4i Di 3ai 7eri1Aloa0e= @n 1ei 1in1i ani 0tandard de 1Jnd nA 3ai 2A0e0e TA2 7e la ei. #e a1eea= 0e i37Anea An raid de 1er1etare. #in 2eri1ire= TA2 0e 1on0idera 3ae0trA @n degLiE8ri. S1oa0e Ar1a din a11elera4ie @n @ntAne1i3ea re1e= 7A0tie= a 07a4iAlAi inter0telar= la An an)lA3in8 de 0teaAa SAl= Di 0e dA0e 7e 7Antea de a1o0tare= 08)Di in07e1teEe 2lota. Kn 1ele din Ar38= 0e de1i0e 7entrA na6a)leA. Era 3are Di iAte= 0i0te3ele de a11elera4ie inter0telar8 Di de 3en4inere a 6ie4ii 2An14ionaA= iar Paraleo 0e a2la 0A2i1ient de de7arte de S9AtLla3 7entrA 1a @ntre 1ele doA8 7lanete 08 nA eBi0te leg8tAri. Ori1e erori ale i37o0tArii 0ale 7AteaA tre1e neC8gate @n 0ea38. Knainte de 7le1are= .a6iland TA2 @Di 6o70i 7ielea alC8 1a la7tele @ntr)An CronE @ntAne1at= @Di a1o7eri 1a7Al 28r8 78r 1A o 7erA18 1e)l @nEe0tr8 1A o 1oa38 ECArlit8 Di o 2or3idaCil8 CarC8 roDie)aArie= @Di li7i 07rJn1ene @n1rAntate Di)Di

@37odoCi trA7Al 7Jnte1o0 1A tot 2elAl de Cl8nAri 1olorate 0trident ;0inteti1e? Di lan4Ari de aAr ;de 2a7t= doar aArite?= a0t2el @n1Jt ar8ta 1a An 3e3CrA ade68rat al noCili3ii GaraleoneEe. MaIoritatea 7i0i1ilor r83a0er8 7e Ar18= @n 0igAran48. #oar #aB= 7i0oiAl negrA= tele7at= 1A o1Li aArii= 01Jnteietori= 18l8tori 1A el= a01An0 @ntr)An CAEAnar 3are 1a o 7eDter8. TA2 d8dA na6ei An nA3e 7otri6it= o @n18r18 Edra68n 1A 2ri7tAr8 1ongelat8 de 1iA7er1i= lA8 doA8 Ar1ioare 1A Cere CrAn8= de 7e S2. CLri0to7Ler= in0tal8 7e 1al1Alator 1Jte6a din Io1Arile lAi 2a6orite Di 7orni la drA3. CJnd ieDi din a11elera4ie @n 07a4iAl nor3al= lJng8 gloCAl S9AtLla3)AlAi Di do1Arile lAi orCitale @ntin0e= 2A 1onta1tat i3ediat. Pe e1ranAl i3en0 al 1a3erei de 1o3and8 ) @n 2or38 de o1Li 3are= alt8 2ando0eal8 intere0ant8 a leoneEilor ) a78rAr8 tr808tArile AnAi C8rCat 38rAn4el= A0184i6= 1A 7ri6iri oCo0ite. O Ai1i 7An1tAl de 1ontrol al Ca0ei P8ianIenAlAi= PortAl S9AtLla3)AlAi= 0e identi2i18 el. Te)a3 7rin0= 3A018. Identi2i18)te= te rog. .a6iland TA2 0e @ntin0e Di)Di a1ti68 Anitatea de 1o3Ani1a4ii. O Ai1i Url8torAl 2ero1e din 6eldt= 07A0e el 1A 6o1e 7lat8= li70it8 de e3o4ie. Cer 7er3i0iAnea de tragere la do1. O Ce 0Ar7riE8M eB1la38 1ontrolorAl de tra2i1= 1A An 0ar1a03 7li1ti0it. #o1Al 7atrA) treiEe1i)Da7te. Ter3inat. &igAra lAi 2A @nlo1Ait8 de o i3agine 01Le3ati18= de0e3nJnd lo1Al do1AlAi indi1at @n an0a3ClAl 0ta4iei. A7oi tran03i0ia 0e @ntrerA70e. #A78 do1are= la Cord Ar18 e1Li7a 6a3eDilor. O 2e3eie in07e1t8 1alele goale= 281A o 6eri2i1are ra7id8= de 3JntAial8= 7entrA a 0e 1on6inge 18 a3Car1a4iAnea a1eea CiEar8= ne3ai68EAt8= nA a6ea 08 eB7lodeEe= 08 0e to7ea018 0aA 08 7rodA18 @ntr)An 2el 7agACe 7JnEei= a7oi 1ontrol8 na6a de d8An8tori. Kn0o4itoarea ei 11 0A7A0e 7e TA2 AnAi interogatoriA lAng 1A 7ri6ire la 7laneta de origine= de0tina4ie= a2a1erile 7e S9AtLla3 Di alte 1ara1teri0ti1i ale 18l8toriei 0ale= introdA1Jnd r807An0Arile lAi 2i1ti6e @ntr)An 1al1Alator 7ortati6. A7roa7e ter3ina0er8= 1Jnd #aB ieDi 0o3noro0 din CAEAnarAl lAi TA2 Di 0e Ait8 la 2e3eie. O Ce...= @n1e7A ea= AlAit8= ridi1JndA)0e atJt de CrA01= @n1Jt a7roa7e 18 01878 1al1AlatorAl din 3Jn8. Pi0oiAl ) de 2a7t= a1A3 era a7roa7e 7i0i18= dar r8380e0e 1el 3ai 3i1 dintre ani3alele lAi TA2 ) a6ea 78r lAng= 38t80o0= negrA 1a adJn1Arile 07a4iAlAi= o1Li aArii= 0tr8lA1itori Di An 3od 1iAdat de a 0e 7Arta= indolent. TA2 @l 01oa0e din CAEAnar= @l 4inA @ntr) o 3Jn8 Di)l 3JngJie 1A 1ealalt8. O A1e0ta)i #aB= Ei0e el= Dtiind 18 09AtLla3eEii a6eaA oCi1eiAl deranIant de a 1on0idera toate ani3alele dre7t d8An8tori= iar el inten4iona 08 @37iedi1e 6reo a14iAne 7ri7it8 a 6a3eDilor. E An ani3al de 1a08= ne68t838tor= doa3n8. O tiA 1e)i= r807An0e t8io0 2e3eia. (ine)I de7arte de 3ine. #a18 0e re7ede la gJtAl 3eA o 08 ai ne1aEAri= 3A018M O Kntr)ade68rM O 08 2a1 tot 1e 7ot 08)i 0t87Jne01 2ero1itatea. &e3eia 78rA ADArat8. O E doar o 7i0i18 3i18= nAF CA3 i 0e 07Ane= 7i0i1A48F O CAnoDtin4ele dA3nea6oa0tr8 de Eoologie 0Ant i37re0ionante= eB1la38 TA2. O NA DtiA o iot8 de Eoologie= r807An0e in07e1toarea 6a3al8= aDeEJndA)0e iar 7e 01aAn. #ar 38 Ait din 1Jnd @n 1Jnd la 6ideo07e1ta1ole. O &8r8 @ndoial8= a4i a6At noro1Al 08 Ar38ri4i An do1A3entar edA1a4ional= Ei0e TA2.

O M8 7li1ti0e01= nA 38 Ait la aDa 1e6a= 3A018. K3i 7la1 6ideoAri 1A drago0te Di a6entAri. O Kn4eleg. Pre0A7An 18 @ntr)o a0e3enea dra38 a78rea o 2elin8. &e3eia d8dA din 1a7= iar @n 3o3entAl a1ela a78rA din 1al8 1olega ei. O Kn regAl8= 07A0e ea= a7oi @l 68EA 7e #aB 1AiC8rit @n Cra4ele lAi TA2 Di EJ3Ci. Un 7araEit 7i0i18M eB1la38 ea= @n1Jntat8. E deDte7t= nAF O NA te l80a 7ro0tit8= o a6ertiE8 7ri3a in07e1toare. SAnt 7l81Ate= 3oi= dar 7ot 08) 4i 01oat8 7l83Jnii din tine @ntr)o 1li78M O Arat8 1a3 3i1 7entrA aDa 1e6a= 1o3ent8 7artenera ei. O .aM A3inteDte)4i)o 7e 1ea din TA2 Di MAneM O TA2 Di MAne= re7et8 .a6iland TA2= 1A 6o1e ineB7re0i68. A doAa in07e1toare 0e aDeE8 lJng8 7ri3a. O PiratAl Di 1o3andantAl de 7ort= 07A0e ea. O El era 0t87JnAl ne3ilo0 al 6ie4ii Di al 3or4ii= @ntr)o na68 3are 1Jt 0oarele. Ea era regina 78ianIenilor= o01ilJnd @ntre drago0te Di loialitate. K37reAn8 aA 01Li3Cat 7laneta= 7o6e0ti 7ri3a. O Po4i 0)o 6eEi @n Ca0a P8ianIenAlAi= da18)4i 7la1 a0e3enea lA1rAri. Kn dra38 e o 7i0i18. O Kntr)ade68r...= 1li7i TA2= iar #aB @n1e7A 08 toar18. #o1Al 0e a2la la o di0tan48 de 1in1i Gilo3etri de Ca0a P8ianIenAlAi= aDa 18 .a6iland TA2 lA8 An tren 7neA3ati1 7Jn8 @n 1entrAl 7ortAlAi. Era @ngLe0Ait din toate 78r4ile. Kn tren nA eBi0taA 01aAne. SA7orta @n 1oa0te 1otAl a01A4it al AnAi 0tr8in= 3a01a re1e din 7la0to4el a AnAi 1iCerteL la 1J4i6a 3ili3etri de 2igAr8 Di 1ara7a1ea neted8 a AnAi 0tr8in 1e 0e 2re1a de 07atele lAi de 2ie1are dat8 1Jnd trenAl @n1etinea. CJnd 1oCor@= a6A i37re0ia 18 trenAl de1i0e0e 08 6o3ite 0A7raaCAnden4a de o3enire 7e 1are o ingera0e. Plat2or3a de6eni0e An Lao0 @n6JrteIit= 7lin de Ego3ot Di E8781eal8= 1e)i 1A7rin0e0e Di 7e tre18tori. O tJn8r8 01And8= 1A tr808tAri a01A4ite 1a la3a AnAi 0tilet= 7A0e o 3Jn8 nedorit8 7e Cl8nArile lAi Di)l in6it8 0)o @n0o4ea018 @ntr)An 0alon 0eBAal. ACia reADi TA2 08 01a7e de ea= 18 0e treEi 2a48 @n 2a48 1A An re7orter de la Dtiri= e1Li7at 1A 1a3era din 1el de)al treilea o1Li= 1are= aCordJndA)l 1A An EJ3Cet @ndatoritor= @i 07A0e 18 281ea o e3i0iAne de07re 3ADte 0tr8ine Di 18 6oia An inter6iA. TA2 0e 0tre1Ar8= 7e lJng8 el= @n Cara1a AnAi 6JnE8tor= 1A378r8 An 01At de inti3itate Di)l 7rin0e la 1entAr8. Se do6edi de)An aIAtor 3ini3. CJnd @l 6edeaA= 09AtLla3eEii @ntor1eaA 7oliti1oDi 7ri6irile= l80JndA)l @n 6oia lAi. ReADi 08 trea18 7rin @ngLe0Aial8= 3ai 3Alt 0aA 3ai 7A4in 3ole0tat. Se o7ri la An 6ideo1o37leB. Kn1Lirie o 1a3er8 7arti1Alar8 1A 1ana7ea= 1o3and8 An re1i7ient 1A Cere 09AtLla3eE8 a7oa08 Di 1erA o 1o7ie a lAi TA2 Di MAne. A doAa o7rire 2A la CiroAl 1o3andantAlAi de 7ort. O #o3nAle= @i 07A0e el C8rCatAlAi din 07atele 1on0olei de la re1e74ie= a3 o @ntreCare. TollH MAne are @n18 2An14ia de 1o3andant de 7ort al S9AtLla3)AlAiF Se1retarAl @l 7ri6i din 1a7 7Jn8)n 7i1ioare Di o2t8. O MA018= 1e 08)i 2a1iM :ine@n4ele0 18 daM Cine altAl 0)o aiC8F O Cine altAl= @ntr)ade68r... E0te i37erati6 08 38 @ntJlne01 1A dJn0a i3ediat. O Adi18 a1A3F TA Di al4i o 3ie. NA3eleF O M8 nA3e01 Qee3oRet= 18l8tor din Paraleo= 0t87Jn al Url8torAlAi 2ero1e din 6eldt.

Se1retarAl 0e 0trJ3C8 Di introdA0e in2or3a4iile @n 1al1Alator= a7oi 0e tra0e @na7oi 7e 01aAnAl 7lAtitor= aDte7tJnd. Kn 1ele din Ar38= 01AtAr8 din 1a7. O K3i 7are r8A= Qee3oRet. Mai1a e o1A7at8. Cal1AlatorAl ei n)a aAEit de tine= de na6a ta 0aA de 7laneta ta. Pot 08)4i 0taCile01 o @ntJlnire 7e0te o 087t83Jn8= da18)3i 07Ai 1e treCAri ai. O SolA4ia)i ne0ati02818toare. A2a1erea e de natAr8 7er0onal8 Di aD 7re2era 0)o 68d i3ediat 7e 1o3andanta de 7ort. Se1retarAl ridi18 din A3eri. O #e2e1LeaE8 0aA e6a1AeaE8 0ala= 3A018M A0ta)i tot 1e 7Ate3 2a1eM .a6iland TA2 re2le1t8 An 3o3ent= a7oi @Di ridi18 o 3Jn8= 7rin0e 3arginea 1Li1ii Di tra0e. Se aAEi An Ego3ot de rA7ere= iar 7erA1a i 0e de07rin0e de 7e 2igAr8. O Pri6eDteM NA)0 Qee3oRet. SAnt .a6iland TA2= degLiEat. !i1Jnd a1e0tea= @Di 7A0e 78rAl Di CarCa 7e 1on0ol8. O .a6iland TA2F9 O Core1t. O A3 68EAt 6ideo07e1ta1olAl= rJ0e indi6idAl. #a18 tA eDti TA2= eA 0Ant Ste7Lan CoCalt NortL0tar. O Ste7Lan CoCalt NortL0tar e 3ort de 3ai 3Alt de An 3ileniA. Iar eA 0Ant .a6iland TA2. O NA 0e3eni delo1 1A el= de1lar8 0e1retarAl. O M8 a2lA ai1i in1ognito= degLiEat @n noCil leoneE. O A= da= a3 Aitat. O A6e4i 3e3orie 01Art8. >re4i 08)i 07Ane4i 1o3andantei de 7ort MAne 18 .a6iland TA2 0)a @ntor0 7e S9AtLla3 Di doreDte 08)i 6orCea018 de @ndat8F O NA= r807An0e gro0olan indi6idAl= dar 2ii 0igAr 18 o 08 le 7o6e0te01 tAtAror 7rietenilor 3ei la noa7te= @n ti37Al orgiei. O A3 0A3a de Dai07reEe1e 3ilioane 1in1i 0Ate de 3ii de 0tandarEi= 7e 1are dore01 08)i 7l8te01= 07A0e TA2. O ai07reEe1e 3ilioane 1in1i 0Ate de 3ii de 0tandarEiF eB1la38 0e1retarAl= i37re0ionat. O gr83ad8 de CaniM O A6e4i o 7er1e7ere a1At8 a 1elor e6idente= a2ir38 1al3 TA2. A3 de01o7erit 18 ingineria e1ologi18 e0te o 7ro2e0iAne 7ro2itaCil8. O Noro1Al t8A= Ei0e indi6idAl= a7le1JndA)0e @n 2a48. :ine= TA2 0aA Qee3oRet 0aA 1ine oi 2i= a 2o0t 2oarte a3AEant= dar a3 treaC8. #a18 nA)4i iei 78rAl Di nA di07ari din 2a4a 3ea @n Ar38toarele 0e1Ande= 6oi 1Le3a 7aEa. Se 7reg8tea 08 deE6olte @n 1ontinAare a1ea0t8 te38= 1Jnd 1on0ola CJEJi. O #aF r807An0e el @n 3i1ro2on= @n1rAntJndA)0e. #a= 0igAr. #a= 3ai18. #a= 3are= 2oarte 3are= @nalt de doi 3etri Di IA38tate= 1A o CArt8 a7roa7e oC01en8. .333... NA= o gr83ad8 de 78r= 0aA 1el 7A4in a a6At 7Jn8 l)a 01o0 Di l)a 7A0 7e 1on0ola 3ea. NA. S7Ane 18)i degLiEat. #a. !i1e 18 are o 3Al4i3e de 3ilioane 7entrA tine. O ai07reEe1e 3ilioane 1in1i 0Ate de 3ii= 7re1iE8 TA2. Se1retarAl @ngLi4i @n 0e1. O SigAr. CLiar a1A3= 3ai18. KntrerA70e leg8tAra Di 0e Ait8 la TA2= AlAit. O >rea 08 te 6ad8. UDa a1eea= @i ar8t8 el. Ai griI8= @n CiroAl ei e Eero g. O CAno01 a6er0iAnea 1o3andantei de 7ort 2a48 de gra6ita4ie= Ei0e .a6iland TA2. Ridi18 7erA1a de 7e 1on0ol8= o 6Jr@ 0AC Cra4 Di 3er0e 1A o de3nitate C84oa08 07re ADa indi1at8= 1are 0e de01Li0e la a7ro7ierea lAi.

Kl aDte7ta @n CiroA= 7lAtind @n 3iIlo1Al LaraCaCArii= 1A 7i1ioarele @n1rA1iDate= 1A 78rAl lAng= argintiA)o4eliA= 3iD1JndA)0e leneD= 1a An 2Aior de 2A3 @n 07atele 2igArii 0l8C8noage= oCiDnAite. O #e1i= te)ai @ntor0= Ei0e ea 1Jnd @l 68EA 7e TA2. .a6iland TA2 nA 0e 0i34ea @n largAl lAi la Eero g. Se @37in0e 07re 01aAnAl 7entrA 6iEitatori= 7rin0 Cine de 1eea 1e ar 2i treCAit 08 2ie 7odea= Di 0e leg8 de el. KDi @n1rA1iD8 3Jinile 7e 1ArCa 7roe3inent8 a CAr4ii. Coa3a= 18reia @i d8dA0e drA3Al= 2A lAat8 de 1Aren4ii de aer. O Se1retarAl dA3nea6oa0tr8 a re2AEat 08)3i tran03it8 3e0aIAl. CA3 a4i C8nAit 18)0 eAF O Cine altAl ar 2i 7AtAt 08)Di CoteEe na6a UrletAl 2ero1e din 6eldtF rJnIi ea. Pe de alt8 7arte= a7roa7e 18 aA tre1At 1ei 1in1i ani. A3 7re0i34it 18 eDti An ti7 7An1tAal= TA2. OKn4eleg= 3or38i .a6iland TA2 Di= 1A o de3nitate deliCerat8= 18At8 @n 0inteCl8nArile lAi= de01Li0e @n1Aietoarea CAEAnarAlAi interior Di eBtra0e An 7orto2el din 6inilin= 7lin 1A 1i7Ari 1ri0taline 7entrA date. lat8= doa3n8= 0Ant 2oarte @n1Jntat 08 68 7reEint 0A3a de Dai07reEe1e 3ilioane 1in1i 0Ate de 3ii de 0tandarEi= 7lata 7ri3ei IA38t84i a datoriei 3ele 18tre Port S9AtLla3 7entrA re7ararea Di rea3enaIarea Ar1ei. >e4i g80i 2ondArile @n 0igAran48= de7A0e @n de7oEite Can1are 1ore07AnE8toare din O0iri0= SLan#ellor= >e1LiAl Po0eidon= Ptola= LH00 Di NoAa :Ada7e0t8. A1e0te 1i7Ari 68 6or 7er3ite a11e0Al. O MAl4A3e01= 07A0e 2e3eia= lA8 7orto2elAl= @l de01Li0e= 0e Ait8 @n graC8 la el Di)i d8dA drA3Al= l80JndA)l 08 7lAtea018 07re 7erA18. tia3 18 o 08 2a1i ro0t de Cani= @ntr)An 2el 0aA altAl. OKn1rederea dA3nea6oa0tr8 @n talentAl 3eA @n a2a1eri e liniDtitoare. A1A3 08 di01At83 de07re 6ideo07e1ta1ol. O TA2 Di MAneF L)ai 68EAtF O Kntr)ade68r... O &ir)ar 08 2ieM EJ3Ci 0trJ3C TollH MAne. i 1e 1reEiF O SAnt oCligat 08 re1Ano01 18 a treEit @n 3ine o anA3it8 2a01ina4ie 7er6er08= din 3oti6e e6idente. Ideea Anei a0e3enea dra3e 3i)a 38gAlit= indi01AtaCil= 6anitatea= dar realiEarea la08 de dorit. O Ce te)a 0A78rat 1el 3ai 3AltF 0e a3AE8 2e3eia. TA2 ridi18 An deget lAng. O Kntr)An 0ingAr 1A6Jnt= in1ore1titAdinea. O #a= d8dA ea din 1a7= TA2 din 6ideo07e1ta1ol are 3a0a doar 7e IA38tate din a ta= 2igAra @i e0te 3Alt 3ai 3oCil8= 6orCirea lAi nA)i ni1i 7e IA38tate atJt de Co3Ca0ti18= are 3A01AlatAr8 de 78ienIenel Di 1oordonarea 3iD18rilor de a1roCat= dar i)a3 ra0 4ea0ta= 7entrA a 2i aAtenti1i. O A6ea 3A0ta48. EA n)a3. O A3 1reEAt 18 aDa arat8 3ai Lo4eDte. Uit8)te nA3ai 1e 3i)aA 281At 3ieM NA)3i 7a08 18 3i)aA redA0 6Jr0ta 1A 1in1iEe1i de ani= ni1i 18 3i)aA 3odi2i1at 2igAra= de ar8t 1a o 7rin4e08 6andeen8 a 6i0elor= dar 0Jnii 8ia a2Ari0i4iM O &8r8 @ndoial8 18 aA 6rAt 08 0AClinieEe 1ertitAdinea deE6olt8rii dA3nea6oa0tr8 3a3are. #ar toate a0tea ar 7Atea 2i l80ate de)o 7arte= 1a de2or38ri 3inore @n 01o7Al 7reEent8rii AnAi 07e1ta1ol 3ai e0teti1 )@n 01Li3C= 1on0ider o 7roCle38 3Alt 3ai 0erioa08 liCert84ile de02rJnate 7er3i0e 2a48 de o7iniile Di 2ilo0o2ia 3ea. A3 oCie14ii @ndeo0eCi la di01Ar0Al 3eA 2inal= @n 1are eB7ri3 78rerea 18 geniAl o3enirii 1e e6olAeaE8 7oate 08

reEol6e ) Di 6a reEol6a ) toate 7roCle3ele= 18 e1oingineria le 7er3ite 09AtLia3eEiior 08 0e @n3Al4ea018 28r8 tea38 Di 380Ar8= iar a1e0t lA1rA 6a 1ondA1e la 38re4ie Di= @n 1ele din Ar38= la di6initate. A0tea 0Ant @n 1ontradi14ie e6ident8 1A o7iniile eB7ri3ate de 3ine @n 6re3ea a1eea= 1o3andant de 7ort MAneM #a18 68 rea3inti4i di01A4ia noa0tr8= 6e4i re1AnoaDte 18 a3 07A0 18 ori1e 0olA4ie a 7roCle3ei dA3nea6oa0tr8 ali3entare= de natAr8 teLni18 0aA e1ologi18= 6a 2i= @n 3od oCligatoriA= doar o 380Ar8 te37orar8= da18 7o7orAl dA3nea6oa0tr8 1ontinA8 08 7ra1ti1e re7rodA1erea neli3itat8. O Erai eroAl 7rin1i7al. NA 7rea 7AteaA 08 te 2a18 08 ai 3ani2e0t8ri anti)6ia48... O Mai 0Ant Di alte aCateri @n nara4iAne. SA2i1iente 7entrA a 0e 6edea 18 2i14iAnea oglindeDte An 7An1t de 6edere di0tor0ionat al e6eni3entelor de a1A3 1in1i ani. #i0trAgere e0te doar o 2elin8 ne68t838toare= deDi ECArdalni18= ai 18rei 0tr83oDi aA 2o0t do3e0ti1i4i @n18 din Eorii i0toriei o3enirii= Di)3i a3inte01 18 atAn1i 1Jnd 3i)a4i lAat)o 7rin tr8dare= 7e CaEa AnAi arti2i1iA legal 1e 281ea 7arte dintr)An 7lan de0tinat 08 38 oClige 08 68 7redaA Ar1a= ea Di eA a3 086JrDit 1a7itAlarea @n 3od 7aDni1. Kn ni1i An 3o3ent n)a 02Jrte1at 1A gLearele ei 381ar An 0ingAr o3 al 7aEei= 1A atJt 3ai 7A4in Da0eM O Mi)a EgJriat do0Al 7al3ei o dat8= Ei0e TollH MAne. Alt1e6aF O N)a3 de1Jt a7roCare 7entrA 7oliti1a Di 3odAl de 1o37ortare al lAi $o0en Rael Di al KnaltAlAi Con0iliA al S9AtLla3)AlAi. E ade68rat 18 ei= 3ai ale0 7ri3Al 1on0ilier Rael= 0)aA 1o37ortat @ntr)An 2el li70it de eti18 Di de 01rA7Ale. CA toate a1e0tea= treCAie 07A0 18 @n ni1i o 1li78 $o0en Rael nA 3)a tortArat= ni1i nA 3i)a A1i0 6reo 7i0i18= @n 0tr8dania de a 38 0A7Ane 6oin4ei 0ale. O Ni1i nA tran07ira atJt= 07A0e TollH MAne= Di nA 78l86r8gea ni1iodat8. A 2o0t An o3 de1ent. S8r3anAl $o0eni o2t8 ea. O Kn 1ele din Ar38= aIAnge3 la di2i1Altatea 7roCle3ei. Kntr)ade68r di2i1Altate ) An 1A6Jnt 1iAdat 1Jnd @l ro0togoleDti de 7e li3C8= dar 2oarte 7otri6it a1e0tei di01A4ii. #i2i1Altatea= 1o3andant de 7ort MAne= a 2o0t Di e0te natAra 7ariAlAi no0trA. CJnd a3 adA0 7roa078t re1A7erata Ar18 ai1i= 7entrA re7ara4ii= KnaltAl Con0iliA a Lot8rJt 08 7An8 3Jna 7e ea. A3 re2AEat 0)o 6Jnd= iar dA3nea6oa0tr8= neg80ind An 7reteBt legal 7entrA a re4ine na6a= a4i 1on2i01at)o 7e #i0trAgere= 1on0iderJnd)o 7araEit= Di 3)a4i a3enin4at 1)o A1ide4i= da18 nA 0e3neE tran02erAl de 7ro7rietate. A3 2o0t 1ore1t= @n 7An1tele e0en4ialeF O Cred 18 da= r807An0e a3aCil8 TollH MAne. O A3 reEol6at i37a0Al 7rintr)An 7ariA. EA treCAia 08 @n1er1 08 reEol6 1riEa ali3entar8 a S9AtLla3)AlAi 7rin e1oinginerie Di 08 @nde78rteE 3area 2oa3ete 1are 68 a3enin4a. #a18 eDAa3= Ar1a de6enea a 6oa0tr8. #a18 reADea3= treCAia 08 3i)o @na7oia4i 7e #i0trAgere Di= 3ai 3Alt= 08 e2e1tAa4i re7ara4iile Di a3enaI8rile 7e 1are le 0oli1ita0e3= l80JndA)3i la di07oEi4ie Ee1e ani 1a 08 7l8te01 2a1tAra. O Ade68rat. O #A78 1Jte @3i a3inte01= 1AnoaDterea 1arnal8 a trA7AlAi dA3nea6oa0tr8 n)a 2o0t in1lA08 @n 1ondi4iile 3ele= 1o3andant de 7ort MAneM >oi 2i Alti3Al o3 1are 08 di3inAeE Cra6Ara do6edit8 la re0triDte= 1Jnd KnaltAl Con0iliA a o7rit trenArile Di a @n1Li0 toate do1Arile. >)a4i ri01at 7er0oana Di 1ariera= a4i 07art An gea3 din 7la0to4el= a4i ECArat 7rin Gilo3etri de 6id 7A0tiA= @3Cr81at8 doar @n 1o0tA3 0AC4ire= @37in08 de 7ro7Al0oare 1A aer= L8itAit8 tot ti37Al de e1Li7e ale 7aEei= iar la 02JrDit aCia a4i e6itat 08 2i4i A1i08 de &lotila de A78rare Planetar8= 1Jnd a1ea0ta a 7ornit @37otri6a 3ea. CLiar o 7er0oan8 atJt de ne0i34itoare Di ordinar8 1a 3ine treCAie 08 ad3it8 18 a1e0te a14iAni aA a6At o anA3it8 1alitate eroi18= Ca 1Liar ro3anti18= lA1rAri 1are @n Eilele din 6e1Li3e ar 2i 1on0titAit

3aterial 7entrA legend8. #ar 01o7Al a1elei 18l8torii 3elodra3ati1e= 7lin8 de Cra6Ar8= a 2o0t de a o @na7oia 7e #i0trAgere 1A0todiei 3ele= 1on2or3 ter3enilor @n4elegerii noa0tre= nA 7entrA a 68 7Ane trA7Al la di07oEi4ia 7o2telor 3ele= Ei0e TA2 1li7ind. Mai 3Alt= 3i)a4i eB7li1at 2oarte 1la1 atAn1i 18 a14iAnile dA3nea6oa0tr8 aA 2o0t 3oti6ate de An 0i34 al onoarei Di de tea3a in2lAen4ei 1orA78toare 7e 1are ar 2i 7AtAt 0)o aiC8 Ar1a a0A7ra 1ondA18torilor dA3nea6oa0tr8. #A78 1A3 @3i rea3inte01= ni1i 7a0iAnea 2iEi18= ni1i drago0tea ro3anti18 n)aA IA1at 6reAn rol @n 0o1otelile dA3nea6oa0tr8. Co3andanta de 7ort MAne rJnIi5 O Uit8)te la noi= TA2. SAnte3 o 7ere1Le a2Ari0it8 de a3an4i inter0telariM Re1AnoaDte @n08 18 a0ta 2a1e 7o6e0tea 3ai 2rA3oa08. &igAra lAng8 a lAi TA2 r83a0e 1al38= ineB7re0i68. O CA 0igAran48 18 nA lAa4i a78rarea a1e0tAi 6ideo07e1ta1ol eBtre3 de ineBa1tM O S8)I a78rF rJ0e iar 2e3eia. Ce dra1A9= eA l)a3 01ri0M TA2 1li7i de Da0e ori la rJnd. Knainte 08 g80ea018 o re7li18= ADa 0e de01Li0e Di @n8AntrA n868lir8= @n6JrtindA)0e= re7orterii de la Dtiri= 6reo doA8Ee1i de indi6iEi 1are 4i7aA= eB1la3aA Di 0trigaA @ntreC8ri gro0olane. Kn 1entrAl 2ie18rei 2rAn4i ECJrnJia Di 1li7ea 1el de)al treilea o1Li. O Ai1i= TA22erM !J3CeDteM O Ai 6reo 7i0i18 la tineF O >ei @n1Leia An 1ontra1t de 1808torie= 1o3andant de 7ort MAneF O Unde)i Ar1aF O .ai= @3Cr84iDa4i)68M O CJnd te)ai CronEat= negA0torAleF O Unde)i 3A0ta4aF O Ce 78rere ai de07re TA2 Di MAneF O Ce 3ai 2a1e #i0trAgereF StJnd i3oCil 7e 01aAn= .a6iland TA2 7ri6i @n 0A0= @n Io0 Di @n IAr= 1A o 0erie de 3iD18ri iA4i= 7re1i0e= ale 1a7AlAi. Cli7i Di nA 07A0e ni3i1. TorentAl de @ntreC8ri 1ontinA8 7Jn8 1Jnd TollH MAne tre1A= @notJnd 28r8 e2ort= 7rin Lait8= @37ingJnd re7orterii 1A a3Cele 3Jini= Di 0e aDeE8 lJng8 TA2. KDi 0tre1Ar8 An Cra4 0AC al lAi Di)l 08rAt8 ADor 7e oCraE. O Ce dra1A9= Ei0e ea= nA 68 7iDa4i 7e 6oiM ACia a 6enit. &8r8 @ntreC8ri= @3i 7are r8A= ad8Ag8 ea= ridi1Jnd 1ealalt8 3Jn8. In6o183 inti3itateaM La Ar3a Ar3ei= aA tre1At 1in1i aniM L80a4i)ne 1e6a ti37= 08 ne re2a3iliariE83. O >e4i 7le1a @37reAn8 7e Ar18F @ntreC8 o re7orter8 3ai agre0i68= 1are 7lAtea @n 2a4a lAi TA2= la o IA38tate de 3etrA= 1A 1el de)al treilea o1Li EA3E8ind. O :ine@n4ele0= r807An0e TollH MAne. Unde @n alt8 7arteF ACia dA78 1e Url8torAl 2ero1e din 6eldt ieDi0e din 7JnE8= @n drA3 07re Ar18= .a6iland TA2 1atadi10i 08 0e dA18 @n 1aCina 7e 1are o 7A0e0e la di07oEi4ia lAi TollH MAne. Era 7roa078t 078lat= 1Ar84at Di 2re1at= ori1e Ar38 a degLiE8rii 2iind @nl8tArat8. &igAra lAi lAng8= 28r8 78r= ar8ta alC8 Di de ne1itit= 1a o 2oaie i3a1Alat8 de LJrtie. PArta o Ani2or38 1o37let 1enADie= 1are nA)i a01Andea 7Jnte1Al 2or3idaCil= iar o 1a7el8 6erde 1A 1oEoro1= @37odoCit8 1A tLeta aAriA al inginerilor e1ologi @i a1o7erea 18784Jna 1Leal8. #aB 0t8tea 18lare 7e A38rAl lAi lat. TollH MAne 0e @ntin0e0e Di 0orCea dintr)An re1i7ient 1A Cere de 7e S2. CLri0to7Ler. RJnIi 1Jnd intr8 C8rCatAl.

O O 3ar28 a2Ari0it de CAn8. Cine)i 80taF NA)i #i0trAgere. O #i0trAgere 0e a2l8 @n 0igAran48= la CordAl Ar1ei= 1A to6ar8DAl Di 7i0oii ei= deDi a1eDtia nA 3ai 0Ant de 3Alt 7i0oi. Po7Ala4ia 2elin8 a na6ei 3ele a 1re01At oare1A3= de la 6iEita 3ea 7e S9AtLla3= deDi nA atJt de 7re1i7itat 1a 7o7Ala4ia o3enea018 de 7e 7laneta dA3nea6oa0tr8. Se aDeE8 rigid 7e An 01aAn Di 1ontinA85 O A1e0ta)i #aB. #a18 2ie1are 7i0i18 e0te= Cine@n4ele0= 07e1ial8= #aB 7oate 2i 1on0iderat eBtraordinar. Toate 7i0i1ile aA An 0tro7 de 1alit84i 7aranor3ale ) e An lA1rA Cine 1Ano01At. #atorit8 AnAi 0et de 1ir1A30tan4e neoCiDnAite= @ntJlnite 7e o 7lanet8 nA3it8 Na3or= a3 ini4iat An 7rogra3 7entrA a inten0i2i1a Di eBtinde a1ea0t8 aCilitate @nn801At8 a 2elinelor. #aB e0te reEAltatAl 2inal= doa3n8. Kntre4ine3 anA3ite rela4ii= 7entrA 18 el e0te @nEe0trat 1A 7o0iCilit84i 7aranor3ale 1e)0 de7arte de a 2i rAdi3entare. O Pe 01Art= Ei0e TollH MAne= 4i)ai 1reat o 7i0i18 1ititoare de gJndAri. O Per07i1a1itatea dA3nea6oa0tr8 r83Jne a1At8= 1o3andant de 7ort MAne= re7li18 TA2= @n1rA1iDJndA)Di 3Jinile. A6e3 3Alte de di01Atat. Poate 6e4i 2i a3aCil8 08)3i eB7li1a4i de 1e a4i 1erAt 08 adA1 Ar1a @n S9AtLla3= de 1e a4i in0i0tat 08 38 @n0o4i4i Di= 3Alt 3ai i37ortant= de 1e 3)a4i 6JrJt @n a1ea0t8 @nDel81iAne CiEar8= deDi 7lin8 de 1Aloare= Ca 1Liar a4i 3er0 atJt de de7arte @n1Jt 6)a4i 7er3i0 liCert84i 2a48 de 7er0oana 3ea. TollH MAne o2t8. O TA2= @4i a3inteDti @n 1e 0tare eraA lA1rArile a1A3 1in1i ani= 1Jnd ne)a3 de078r4itF O Me3oria 3ea e 28r8 7ere1Le= de1lar8 .a6iland TA2. O :ine. AtAn1i= 7oate 4ii 3inte 18 3)ai l80at @ntr)An ade68rat raLat. O A4i anti1i7at 01Li3Carea i3ediat8 din 2An14ia de 1o3andant de 7ort= IAde1ata 0AC a1AEa4ia de @nalt8 tr8dare Di o 1onda3nare 1e Ar3a a 2i eBe1Atat8 @ntr)o 2er38 7eniten1iar8= @n C838ri. CA toate a1e0tea= a4i re07in0 7ro7Anerile 3ele de a 68 a0igAra tran07ortAl gratAit @n alt 0i0te3 0olar= la alegerea dA3nea6oa0tr8= 7re2erJnd @n lo1 de a1ea0ta 08 68 @ntoar1e4i 7entrA a @n2rAnta @n1Li0oarea Di diEgra4ia. O Ori1e naiCa aD 2i= r83Jn 09AtLla3eE8. 0ta)i 7o7orAl 3eA= TA2M NiDte tJ37i4i a38rJ4i= Aneori= dar 7o7orAl 3eA a2Ari0itM O Loialitatea dA3nea6oa0tr8 e0te l8AdaCil8. KntrA1Jt a4i r83a0 1o3andant de 7ort= 7re0A7An 18 1ir1A30tan4ele 0)aA 01Li3Cat. O EA le)a3 01Li3Cat= de1lar8 TollH MAne. O Kntr)ade68rF O A treCAit 0)o 2a1= da18 nA 6oia3 08)3i 7etre1 re0tAl 6ie4ii 1ondA1Jnd o 3aDin8 de 7li6it 7rin neoiarC8= @n ti37 1e gra6ita4ia 3)ar 2i 02Jrte1at= 0e 0trJ3C8 2e3eia. #e @ndat8 1e 3)a3 @ntor0 @n 7ort= 3)a @nL84at 0igAran4a. S2ida0e3 KnaltAl Con0iliA= @n18l1a0e3 legi= adA0e0e3 7agACe Anor 7ro7riet84i Di te aIAta0e3 08 2Agi 1A o na68 1e Ar3a 08 2ie 1on2i01at8. Al naiCii de dra3ati1= nA 1reEiF O O7inia 3ea nA are i37ortan48. O AtJt de dra3ati1= @n1Jt 7Atea 2i doar o 1ri38 de di3en0iAni enor3e 0aA An ge0t i3en0 de eroi1. $o0en 38 01JrCi0e. Ne)a3 @n2rAntat. NA era 1A ade68rat o3 r8A= 4i)a3 3ai 07A0. #ar a6ea 2An14ia de 7ri3 1on0ilier Di Dtia 1e a6ea de 281At. NA)3i 7l81eaA 18r4ile 7e 1are le a6ea3= 1ontinA8 ea a7le1JndA)0e @nainte= dar treCAia 08 ie Io1 0aA 08 aCandoneE. Ca 08)3i 0al6eE 1ArAl o0o0 a treCAit D8)l di0trAg 7e $o0en ) 08)l di01rediteE 7e el Di 7e

3aIoritatea 1elor din KnaltAl Con0iliA. TreCAia 08 38 tran02or3 7e 3ine @ntr)o eroin8 Di 7e el @ntr)An ti18lo0= a0ta @n ter3eni 2oarte li37eEi 7entrA ori1e 7ierde)6ar8 7ala6ragiA din 0AC0olArile oraDAlAi. O Kn4eleg= Ei0e TA2. ) #aB tor1ea= de1i 1o3andanta de 7ort 2A0e0e 1o37let 0in1er8. ) Ca Ar3are= a a78rAt 3elodra3a eBagerat8 nA3it8 TA2 Di MAne. O A6ea3 ne6oie de Cani 7entrA 1LeltAielile IAdi1iare. K3i treCAiaA de0tAl de 3Al4i= 1e naiCa= dar a3 2olo0it a0ta 1a o 01AE8 7entrA a)3i 6inde 6er0iAnea 3ea a0A7ra e6eni3entelor Aneia dintre 1ele 3ai 3ari 6ideore4ele. S8 Ei1e3 18 a3 1ondi3entat An 7i1 7o6e0tea. Iar indi6iEii 0)aA a3Calat @n aDa Lal= 18 aA de1i0 08 AtiliEeEe 1analAl de Dtiri 7entrA o 6er0iAne dra3atiEat8. A3 2o0t 3ai 3Alt de1Jt @n1Jntat8 08 le o2er 01enariAl. :ine@n4ele0= a3 a6At An 1olaCorator= dar eA i)a3 07A0 1e 08 01rie. $o0en n)a @n4ele0 ni1iodat8 1e 0)a @ntJ37lat. NA era An 7oliti1ian atJt de 7ri1e7At 7e 1Jt 1reEA0e= nA 7Anea 0A2i1ient 0A2let. i a3 2o0t aIAtat8. O #e 1ineF 0e intere08 TA2. O Kndeo0eCi de An tJn8r nA3it Cregor :laBon. O NA3ele 3i)e ne1Ano01At. O &81ea 7arte din KnaltAl Con0iliA. Con0ilier 7entrA agri1AltAr8. Un 7o0t e0en4ial= iar :laBon era 1el 3ai tJn8r o3 1are)l o1A7a0e 6reodat8. i 1el 3ai tJn8r din Con0iliA. ProCaCil 1reEi 18 era 3Al4A3it. O >8 rog 08 nA 68 @n1A3eta4i 08)3i 07Ane4i 1e gJnde01= da18 n)a4i 1878tat @n aC0en4a 3ea 1alit84i 7aranor3ale. N)aD 1rede An a0e3enea lA1rA. A3 de01o7erit 18)i a7roa7e @ntotdeaAna o greDeal8 08 7re0A7Ai 18 6reo 2iin48 A3an8 6a 2i 6reodat8 3Al4A3it8. O Cregor :laBon e0te Di a 2o0t An o3 2oarte a3Ci4io0. &81ea 7arte din e1Li7a lAi $o0en. A3Jndoi teLno1ra4i= dar :laBon a07ira la 01aAnAl de 7ri3 1on0ilier= iar 7e a1ela @Di aDeEa0e CA1ile $o0en. O Cred 18)i @n4eleg 3oti6a4ia. O :laBon a de6enit aliatAl 3eA. &A0e0e i37re0ionat de 1eea 1e 281A0eDi. O3nigr8An4ele= 7eDtele= 7lan1tonAl= 3A1egaiAl)6J01o0= toate 1iA7er1ile alea a2Ari0ite... i 68EA0e 1e 0e @ntJ37la. i)a 2olo0it toat8 7Aterea 7entrA a 01Arta Ciote0tele Di a introdA1e 7rodA0ele tale @n 1AltAri. CA o 7rioritate Ego3otoa08. &81ea An t8r8Coi teriCil ori18rAi a38rJt 1are @n1er1a 08 @n1etinea018 lA1rArile. $o0en Rael era 7rea o1A7at 1a 08 Cage de 0ea38. O Politi1ianAl inteligent Di e2i1ient e o 07e1ie 6irtAal ne1Ano01At8 @n galaBie= 1o3ent8 .a6iland TA2. Poate ar 2i Cine 08 7An o 3o0tr8 din Creg :laBon @n CiCliote1a de 1elAle a Ar1ei... O Mi)ai 2Arat ideea. O S2JrDitAl 7o6eDtii e0te e6ident. Kn 7o2ida 6anit84ii= aD @ndr8Eni 08 7re0A7An 18 3i1Al 3eA e2ort 1a e1oinginer a 2o0t de1larat An 0A11e0= 18 i37le3entarea energi18 a 0olA4iilor 3ele de 18tre Cregor :laBon i)a 38rit a1e0tAia re7Ata4ia. O A nA3it e6eni3entele SKn2lorirea 7rodA08 de TA2T= Ei0e TollH MAne 1A An EJ3Cet 1ini1. Canalele de Dtiri aA 7relAat ter3enAl. Kn2lorirea 7rodA08 de TA2= o noA8 6Jr0t8 de aAr a S9AtLla3)AlAi. #A78 01Art ti37= a3 a6At 1iA7er1i 1o3e0tiCile 1are 1reDteaA 7e 7ere4ii 1analiE8rii. A3 @nte3eiat 2er3e de 1iA7er1i AriaDe @n 2ie1are 0AC0ol. Co6oarele de eDar28)ne7tAnian8 aA a1o7erit 0A7ra2a4a o1eanelor= iar 0AC ele 0)aA @n3Al4it= 1A o 6iteE8 AlAitoare= 7eDtii t8i. A3 7lantat o3nigr8An4e @n lo1 de neoiarC8 Di nanogrJA= iar 7ri3a re1olt8 ne)a dat o 7rodA14ie de trei ori 3ai Cogat8 @n 1alorii. Ai 281At o treaC8 la ni6el de

no68 1A e1o)ingineria= TA2M O Co37li3entAl e 7ri3it 1A a7re1ierea 1A6enit8. O #in 2eri1ire= Kn2lorirea @n1e7A0e 1Jnd a a78rAt 7e re4ea TA2 Di MAne= 1A 3Alt @nainte de a 2i IAde1at8. Creg 7rea38rea Eilni1 la Dtiri deDte7t81iAnea ta Di 07Anea 3iliardelor de oa3eni 18 0e ter3ina0e 1A 1riEa de Lran8. Te)a 281At eroA din 3oti6ele lAi= ridi18 ea din A3eri. TreCAia 0)o 2a18= da18 6oia 08)i ia lo1Al lAi $o0en. i @n 2elAl 80ta 3)a tran02or3at Di 7e 3ine @n eroin8. Toate 0)aA legat @ntr)An a38rJt de nod 3are= 2rA3o0 ) 1ea 3ai 2rA3oa08 1Le0tie a2Ari0it8 7e 1are ai 6rea 0)o 6eEi. Te 01Ate01 de a38nAnte. S2JrDitAlF TollH MAne a1Litat8= rein0taArat8 triA32al @n 2An14ie. $o0en Rael diEgra4iat= re07in0 de to4i 1a3araEii lAi= oCligat 08)Di dea de3i0ia. $A38tate din KnaltAl Con0iliA a de3i0ionat o dat8 1A el. Cregor :laBon a de6enit noAl 1ondA18tor al teLno1ra4ilor Di a 1JDtigat alegerile Ar38toare. Creg e a1A3 noAl 7ri3 1on0ilier. $o0en= 08r3anAl= a 3Arit a1A3 doi ani. Iar noi doi a3 de6enit 0ACie1t de legend8= 1ei 3ai 1eleCri iACi4i de la= oL= la dra1A9= de la toate 1A7lArile alea ro3anti1e din 6e1Li3e ) Dtii= Ro3eo Di $Alieta= Sa30on Di #alila= Sodo3a Di Go3ora= MarB Di Lenin. C848rat 7e A38rAl lAi TA2= #aB @n1e7A 08 01oat8 An 3JrJit gro0= 07eriat. GLerA4ele 78trAndeaA @n 1arne= 7rin 0to2a 1o0tA3AlAi. .a6iland TA2 1li7i= a7oi 0e @ntin0e Di 3JngJie liniDtitor 7i0oiAl. O Co3andant de 7ort MAne= EJ3CetAl dA3nea6oa0tr8 e larg= iar Dtirile 7e 1are 3i le 1o3Ani1a4i 7ar a indi1a doar r80A2latAl dar etern 7o7AlarAl La77H)end= nA3ai 18 #aB 0) a alar3at= de 7ar18 0AC a1ea0t8 0A7ra2a48 1al38 ar 2ierCe neliniDtea. Poate a4i o3i0 o 7arte i37ortant8 a 7o6e0tirii. O #oar notele de 0AC0ol. O Kntr)ade68r... i 1are 0Ant a1e0teaF O #oA8Ee1i Di Da7te de ani= TA2. NA)4i de1lanDeaE8 @n 3inte ni1i An 0e3nal de alar38F O Kntr)ade68r. Knainte de 7ornirea 7rogra3AlAi de inginerie e1ologi18= eBtra7ol8rile dA3nea6oa0tr8 indi1aA 2a7tAl 18 S9AtLla3)Al 0e a2l8= din 1aAEa 1reDterii alar3ante a 7o7Ala4iei Di a redA1erii re0Ar0elor ali3entare= la doA8Ee1i Di Da7te de ani de 2oa3etea @n 3a08. O A0ta a 2o0t a1A3 1in1i ani= Ei0e TollH MAne. O Kntr)ade68r. O #oA8Ee1i Di Da7te 3inA0 1in1i. O &a1 doA8Ee1i Di doi. Pre0A7An 18 eBi0t8 An 0AC@n4ele0 @n a1e0t eBer1i4iA de arit3eti18 ele3entar8. O AA r83a0 doA8Ee1i Di doi de ani. AL= dar a0ta a 2o0t @nainte de 6enirea Ar1ei= @nainte 1a e1ologAl genial TA2 Di 1AteE8toarea 78ienIenea MAne 08 reEol6e totAl= @nainte de 3ira1olAl 7Jinilor Di 7eDtilor= @nainte 1a tJn8rAl 1AraIo0 Cregor :laBon 08 de1lanDeEe SKn2lorirea 7rodA08 de TA2T. .a6iland TA2 @ntoar0e 1a7Al 08 0e Aite la 7i0i1a de 7e A38rAl 08A. O #ete1teE o oare1are not8 de 0ar1a03 @n gla0Al ei= @i 07A0e el lAi #aB. TollH MAne o2t8= 18At8 @ntr)An CAEAnar Di 01oa0e o 1Atie 1A 1i7Ari din 1ri0tal= 7entrA date. O Uit8)te= iACitAleM @i Ei0e ea= arAn1Jnd 1Atia 7rin aer. TA2 0e @ntin0e= o 7rin0e 1A 3Jna lAi 3are= alC8= Di nA)i r807An0e. O Ai a1olo tot 1e)4i treCAie. EBtra0e din Can1a de date a 1on0iliAlAi. &iDiere

0e1rete= Cine@n4ele0. Toate ra7oartele= toate eBtra7ol8rile= toate analiEele. NA3ai 7entrA tine. Kn4elegiF #e a1eea a3 2o0t atJt de 3i0terioa08= de a1eea ne @ntoar1e3 7e Ar18. Creg Di KnaltAl Con0iliA Di)aA i3aginat 18 7o6e0tea noa0tr8 de drago0te 6a re7reEenta o a1o7erire teriCil8. Miliardele de 7ri6itori ai re4elelor de Dtiri n)aA de1Jt 08)Di @n1Li7Aie 18 2a1e3 0eB neCAneDte. AtJt ti37 1Jt 3intea lor e 7lin8 de i3aginile 7iratAlAi Di 1o3andantei de 7ort 1are de01Lid noi 2rontiere 0eBAale= nA)Di 6or Cate 1a7Al 08 a2le 1e 0e 7etre1e @n realitate Di 6o3 7Atea 2a1e totAl @n liniDte. >re3 7Jini Di 7eDti= TA2= dar de data a0ta 7e 2ar2Arie. A0tea)0 in0trA14iAnile 7e 1are le)a3 7ri3it. O Care)i 1ea 3ai re1ent8 eBtra7olareF @ntreC8 .a6iland TA2= 1A 6o1e 1al38= ineB7re0i68. #aB 0e ridi18= 0J0Jind alar3at= 1A7rin0 CrA01 de 2ri18. TollH MAne 0orCi din Cere Di 0e l808 7e 07eteaEa 01aAnAlAi. Kn1Li0e o1Lii. OO7t07reEe1e ani= Ei0e ea= ar8tJnd 1a 2e3eia de o 0At8 de ani 1are era= nA 1a o tineri18 de DaiEe1i= iar 6o1ea ei 78rea in2init de oCo0it8. O7t07reEe1e ani= re7et8 ea. NA38ra4i. TollH MAne nA era delo1 0o2i0ti1at8. KDi 7etre1A0e 6ia4a @n S9AtLla3)Al 1A oraDe @ntin0e 1Jt An 1ontinent= 1A 3iliarde de indi6iEi @ngLe0Ai4i= 1A tArnAri 1e 0e @n8l4aA Ee1e Gai 07re 1er= 1A Do0ele 3Alt 0AC 0A7ra2a4a 0olAlAi Di 1A 3arele a01en0or orCital. Ca atare= nA era o 2e3eie 1e 7Atea 2i i37re0ionat8 doar de 38ri3e. TotADi= 1on0idera 18 eBi0ta 1e6a a7arte @n Ar18. Si34i0e a1e0t lA1rA din 3o3entAl 0o0irii= 1Jnd 1A7ola i3en08 a 7An4ii de a1o0tare 0e i6i0e @n 2a4a lor= iar TA2 1oCorJ0e 1A Url8torAl 2ero1e din 6eldt @n CeEn8= aDeEJndA)l @ntre na6ete Di a3Car1a4iAni 78r8ginite= 7e An do1 1ir1Alar 1are 0tr8lA1ea alCa0trA)@n1Li0= 1a 0e3n de CAn 6enit. #o3Al 0e @n1Li0e0e dea0A7ra lor= iar at3o02era 2A0e0e 7o37at8 @n8AntrA. PentrA a A37le iAte An 07a4iA atJt de 6a0t= aerAl n868li0e 1A 2or4a Anei 2ArtAni= ArlJnd Di DAierJnd. Kn 1ele din Ar38= TA2 de01Li0e0e ADa na6ei Di o lAa0e @nainte 7e 01ara orna3entat8= 1are ieDi0e din gAra na6ei)leA 1a o li3C8 aArit8. $o0 @i aDte7ta0e o 3aDinA48 1A trei ro4i. TA2 o 1ondA0e0e 7rin LaraCaCAra de na6e 3oarte 0aA aCandonate= Anele 3ai CiEare de1Jt 68EA0e 6reodat8 TollH MAne. :8rCatAl Do2a0e @n t81ere= 28r8 08 0e Aite ni1i @n 0tJnga= ni1i @n drea7ta= 1A #aB 7e genAn1Lii lAi= 1a An gLe3 de Clan8 3oale= 28r8 oa0e= 1are tor1ea. TA2 @i 7A0e0e la di07oEi4ie o 7Ante @ntreag8. SAte de dor3itoare= 0ta4ii de 1al1Alatoare= laCoratoare= 1oridoare= 0ta4ii 0anitare= 08li de re1reere= CA18t8rii. &8r8 alt lo1atar @n a2ar8 de ea. Pe S9AtLla3= An 07a4iA or8Dene01 atJt de @ntin0 ar 2i ad87o0tit o 3ie de oa3eni= @n a7arta3ente 3ai 3i1i de1Jt dAla7Arile Ar1ei. TA2 o7ri0e 2An14ionarea re4elei gra6ita4ionale @n etaIAl a1ela= Dtiind 18 ea 7re2era Eero g. O #a18 a6e4i ne6oie de 3ine= 38 g80i4i @n a7arta3entAl 3eA= 7e 7Antea 0A7erioar8= Ande)i gra6ita4ie nor3al8= @i 07A0e0e el. Inten4ioneE 08)3i dedi1 toat8 energia reEol68rii 7roCle3elor S9AtLla3)AlAi. NA 6oi a6ea ne6oie de 02atArile 0aA aIAtorAl dA3nea6oa0tr8. NA inten4ioneE 08 68 Iigne01= 1o3andant de 7ort MAne= dar eB7erien4a 3ea a3ar8 a do6edit 18 a0e3enea rela4ii 7ro6oa18 3ai 3Alte ne1aEAri de1Jt 3erit8 0i 2olo0e01 doar 7entrA a 38 di0trage. #a18 eBi0t8 o 0olA4ie 7entrA 1ea 3ai deranIant8 ne7l81ere a dA3nea6oa0tr8= o 6oi g80i 3ai degraC8 7rin 7ro7riile 3ele e2ortAri= 1A 1ondi4ia 08 nA 2iA di0tArCat. >oi 7rogra3a o 18l8torie 7l81At8 07re S9AtLla3 Di 7JnEa lAi. S7er 1a la 0o0ire 08 2iA gata 08 68 reEol6 ne1aEArile. O #a18 nA 6ei 2i= @i rea3inti0e ea 0e1= 6o3 lAa na6a. ADa ne)a3 @n4ele0.

O SAnt 7e de7lin 1onDtient= r807An0e0e .a6iland TA2. Kn 1aEAl @n 1are 68 6e4i 7li1ti0i= Ar1a 68 6a o2eri o @ntreag8 ga38 de di6erti03ente= a3AEa3ente Di o1A7a4ii. Ser6i4i)68 @n de7lin8 liCertate de 7o0iCilit84ile o2erite de aAto3atAl 7entrA Lran8. MJn1area a0t2el 7reg8tit8 n)o egaleaE8 7e 1ea 7re7arat8 de 3ine 7er0onal= dar nA 38 @ndoie01 18 6i 0e 6a 78rea ad3iraCil8 @n 1o37ara4ie 1A ali3enta4ia ti7i1 09AtLla3eE8. Co3anda4i ori1Jte 3e0e a6e4i ne6oie @n ti37Al Eilei. >oi 2i @n1Jntat 08 1ina4i 1A 3ine @n 2ie1are 0ear8= la ora o7t07reEe1e= 1on2or3 ti37AlAi na6ei. A6e4i a3aCilitatea 08 2i4i 7An1tAal8. i 07AnJnd a1e0tea= o 78r80i0e. Si0te3Al de 1al1Alatoare 1are 1ondA1ea na6a i3en08 re07e1ta 1i1lArile de lA3in8 Di @ntAneri1= 0i3AlJnd tre1erea Eilelor Di no74ilor. TollH MAne @Di 7etre1ea no74ile @n 2a4a AnAi Lolo3onitor= Ar38rind dra3e 6e1Li de 3ai 3Alte 3ilenii= @nregi0trate 7e 7lanete de6enite 0e3ilegende= iar Eilele eB7lorJnd ) la @n1e7At= 7Antea 7e 1are i)o 1eda0e TA2= a7oi re0tAl na6ei. CA 1Jt 6edea Di a2la 3ai 3Alte= 1A atJt de6enea 3ai AlAit8= 3ai ne0igAr8. St8tA Eile @n Dir @n 01aAnAl 6e1LiAlAi 187itan= a2lat 7e 7Antea din tArn= 7Ante la 1are TA2 renAn4a0e= @ntrA1Jt o 0o1otea in1o3od8= Di Ar38ri0e 7e e1ranAl i3en0 0ele14ii @ntJ37l8toare din 6e1LiAl IArnal de Cord al na6ei. Mer0e 7rin laCirintAl de 7An4i Di 1oridoare= de01o7eri trei 01Lelete @n 78r4ile r868Dite ale Ar1ei ;doar doA8 dintre ele eraA o3eneDti?= 0e 3inAn8 68EJnd la o inter0e14ie de 1oridoare 7ere4ii groDi= din dAraliaI= A32la4i Di 1r87a4i= de 7ar18 ar 2i 0A7ortat o 18ldAr8 AriaD8. Petre1A ore @ntr)o CiCliote18 7e 1are o de01o7eri0e= atingJnd Di 3JnAind 18r4i 6e1Li= Anele ti78rite 7e 2oi 0AC4iri din 3etal 0aA 7la0ti1= altele 7e LJrtie ade68rat8. Se @ntoar0e 7e 7Antea de a1o0tare= 0e 1848r8 @n 1Jte6a din na6ele aCandonate= 0trJn0e a1olo de TA2. Intr8 @n ar0enal Di 7ri6i DirAl @n078i3Jnt8tor de ar3e= Anele din ele de3odate= altele ne1Ano01Ate= iar altele interEi0e. Se 7li3C8 7rin i3en0itatea tAnelAlAi 1entral 1e 0tr8C8tea ini3a na6ei= 7ar1Ar0e 1ei treiEe1i de Gai ai lAngi3ii lAi= 7aDii ei 0tJrnind e1oAl= re07ira4ia @ngreAnJndA)i)0e la 02JrDitAl eB7edi4iei Eilni1e. Kn IArAl ei 0e a2la o 3Al4i3e i37re0ionant8 de 18Ei 7entrA 1lonare= CaEine 7entrA 1reDtere= in0tala4ii de 3i1ro1LirArgie Di 0ta4ii de 1al1Alator. NoA8Ee1i la 0At8 din 18Ei eraA goale= dar 1o3andanta de01o7eri i1i= 1olo= 6ia4a 1re01Jnd. Pri6i 7rin 0ti1la 7r82Ait8 @n li1Lidele den0e= tran07arente= ia 0ilAetele 6agi= 6ii= Anele 3i1i 1Jt 3Jna ei= altele 3ari 1Jt An tren 7neA3ati1. O tre1Ar8 2iorii. #e 2a7t= @ntreaga na68 78rea 2rigAroa08 Di oare1A3 @n078i3Jnt8toare. SingAra 18ldAr8 ade68rat8 7Atea 2i g80it8 @ntr)o 7or4iAne a 7An4ii 0A7erioare= 1ea @n 1are @Di 7etre1ea no74ile Di Eilele .a6iland TA2. Ca3era de 1o3Ani1a4ii lAng8= @ngA0t8= 7e 1are o a3enaIa0e 1a 7An1t de 1o3and8 era agreaCil8= 1on2ortaCil8. A7arta3entAl lAi 2A0e0e @n4e0at 1A 3oCilier AEat Di 1A o 3Al4i3e de anti1Lit84i AlAitoare= a1A3Alate @n ti37Al 7eregrin8rilor. Ai1i aerAl 3iro0ea a 3Jn1are Di a Cere= 7aDii nA de1lanDaA e1oAri= ai1i era lA3in8= Ego3ot= 6ia48. i 7i0i1i. Pi0i1ile lAi TA2 eraA liCere 08 1ir1Ale 7rin a7roa7e toat8 na6a= dar 3aIoritatea 78reaA a 7re2era 08 r83Jn8 @n 7reaI3a lAi TA2. EraA Da7te la nA38r. .ao0= An 1otoi 1A 78r lAng= 1enADiA= 1A o1Li aAtoritari Di 3aniere indolente= do3inatoare= era 0t87JnAl a tot 1e 6edea. PAtea 2i g80it de0eori 7e 1on0ola 7rin1i7al8 a lAi TA2 din 1a3era de 1o3and8= leg8nJndA)Di 1a An 3etrono3 1oada 0tA2oa08. Kn 1ei 1in1i ani= #i0trAgere @Di 7ierdA0e

energia Di 1JDtiga0e @n greAtate. La @n1e7At= 78rA0e 18 n)o re1AnoaDte 7e TollH MAne= dar dA78 1Jte6a Eile 2a3iliaritatea 1ea 6e1Le rea78rA0e= iar 7i0i1a relAa0e rela4iile din 7An1tAl @n 1are 2A0e0er8 @ntrerA7te. Uneori o @n0o4ea 7e 1o3andanta de 7ort @n 7reA3Cl8rile ei. Mai eraA IngratitAdine= Kndoial8= O0tilitate Di :8nAial8. Pi0oii= 1A3 le Ei1ea TA2= deDi aIAn0e0er8 deIa 7i0i1i tinere. O N801A4i din #i0trAgere Di .ao0= doa3n8. Ini4ial= aA 2o0t 1in1i 7Ai. A3 l80at)o 7e Ne08CAin48 7e Na3or. O E Cine 08 laDi ne08CAin4a @n Ar38. #ar nA 3i)o 7ot i3agina @378rt8Dit8 de o 7i0i18. O Ne08CAin48 a deE6oltat o ineB7li1aCil8 0l8Ci1iAne 7entrA o tJn8r8 in0A7ortaCil8 Di i37re6iEiCil8= de origine na3orian8. #in 3o3ent 1e eA a6ea3 3ai 3Alte 7i0i1i= iar ea nA a6ea ni1i Ana= 3i 0)a 78rAt 18 2a1 An ge0t 7otri6it= 4inJnd 0ea3a de 1ir1A30tan4e. #eDi 2elinele 0Ant 2iin4e 07lendide= ad3iraCile= aA r83a0 relati6 rare @n a1ea0t8 tri0t8 galaBie 3odern8. GeneroEitatea 3ea @nn801At8 Di 0i34Al datoriei 2a48 de to6ar8Dii 3ei oa3enii 3) aA @37in0 08 o2er 7i0i1i Anor 7lanete 7re1A3 Na3or. ' 1i6iliEa4ie 1A 7i0i1i e 3ai Cogat8= 3ai A3an8 de1Jt Ana li70it8 de 1a3araderia lor Ani18. O Ade68rat= EJ3Ci TollH MAne. O0tilitate 0e a2la la @nde3Jn8. &e3eia o lA8 1A griI8= Di @n1e7A 0)o 3JngJie. A6ea Clana 2oarte 3oale. O CiAdate nA3e le)ai datM O Poate 3ai 7otri6ite 2irii A3ane de1Jt 1elei a 2elinelor= 2A de a1ord TA2. Le)a3 CoteEat dintr)o toan8. IngratitAdine= Kndoial8 Di :8nAial8 eraA 1enADii= 1a tat8l lor. O0tilitate ) neagr8 1A alC= 7re1A3 #i0trAgere. Kndoial8 era g8l8gio0 Di gra0= O0tilitate ) agre0i6 Di ira01iCil= :8nAial8 ) 2ri1o0= a01AnEJndA)0e 3ereA 0AC 01aAnAl lAi TA2. Le 7l81ea 08 0e Ioa1e @37reAn8= o 1eat8 i37etAoa08. Se 78rea 18 o g80eaA 7e TollH MAne in2init de 2a01inant8 Di 0e 1848raA 7e ea de 2ie1are dat8 1Jnd 2e3eia @l 6iEita 7e TA2. Uneori= a78reaA @n 1ele 3ai neaDte7tate lo1Ari. O0tilitate @i 08ri0e o dat8 @n 07ate= 1Jnd Ar1a 7e o 01ar8= iar 0Ar7riEa o Do1a0e= t8indA)i re07ira4ia. Se oCiDnAi0e 1a Kndoial8 08 0e 1a48re @n 7oala ei @n ti37Al 3e0ei= 1erDind de 3Jn1are. EBi0ta Di o a Da7tea 7i0i185 #aB. #aB= 1A Clana de 1Aloarea no74ii Di 1A o1Lii 1a niDte Ce1Ale4e aArii. #aB= 0ingArAl 7araEit a7ati1 7e 1are)l 68EA0e= 1are 7re2era 08 2ie 18rat @n lo1 08 3earg8. #aB= 1are 7ri6ea din CAEAnarAl lAi TA2 0aA din 07atele 1a7elei a1e0tAia. #aB= 1are nA 0e IA1a ni1iodat8 1A 7i0oii 3ai 3ari= 1are rareori 01otea An 0Anet Di a 18rAi 7ri6ire aArie reADea 08)l 2a18 7e AriaDAl= Coiero0Al .ao0 08 0e 3Ate de 7e An 01aAn 7e 1are)l doreaA a3Jndoi. Pi0oiAl 1el negrA era tot ti37Al 1A TA2. O 0ta)i ani3alAl 1are te aIAt8= @i Ei0e TollH MAne= ar8tJndA)l 1A 1A4itAl @n ti37 1e 0t8teaA la 3a08= dA78 6reo doA8Ee1i de Eile de la 0o0irea ei la CordAl Ar1ei. A0ta @n0ea3n8 18 eDti... 1are)i ter3enAlF O EBi0t8 3ai 3Alte. >ra1i= 6r8Iitor= 3agi1ian. Cred 18 denA3irile 7ro6in din 3itArile Str86e1LiAlAi P83Jnt. O (i 0e 7otri6e01. Uneori= a3 0enEa4ia 18 na6a)i CJntAit8. OA1e0t lA1rA 0AgereaE8 de 1e)i 3ai @n4ele7t 08 te CaEeEi 7e intele1t= nA 7e 0i34Ari. Pri3i4i a0igArarea 3ea 18= da18 ar eBi0ta 2anto3e 0aA alte entit84i 0A7ranatArale la CordAl Ar1ei= ar 2i re7reEentate 7rin 3o0tre de 1elAle= 7reg8tite 7entrA 1lonare. N)a3 g80it

a0e3enea 3o0tre. Sto1Al 3eA in1lAde 07e1ii denA3ite Aneori dra1Ala 1A glAg8= 2anto3e) de)6Jnt= lH1antro7i= 6a37iri= gLAle= CArAiana)6r8Iitoarei Di altele a0e3enea= dar 3i)e tea38 18 nA)0 arti1olele aAtenti1e= 3iti1e. O &oarte Cine= EJ3Ci TollH MAne. O Mai dori4i 6inF E dintr)o re1olt8 rLianneE8 eB1elent8. O O idee CAn8= Ei0e ea tArnJndA)Di @n 7aLar= deDi ar 2i 7re2erat An re1i7ient 1are 0e 0tor1ea ) li1Lidele ne@n1Li0e eraA niDte 1Le0tii 1are 0e 01ArgeaA Di 0e @37r8DtiaA ori1Jnd. Mi 0e A01a0e gJtAl. N)ai ne6oie de 3onDtri= TA2. Na6a ta 7oate di0trAge 1A ADArin48 7lanete @ntregi. O E6ident= r807An0e TA2. #ar= la 2el de e6ident= 7oate 0al6a 7lanete. O CA3 ai 0al6at)o 7e a noa0tr8F Ai An al doilea 3ira1ol a01An0 @n 3Jne18F O #in 781ate= 3ira1olele 0Ant la 2el de 3iti1e 7re1A3 2anto3ele Di 07iridADii= iar @n 3Jne1i 0e a2l8 doar Cra4ele 3ele. #ar intele1tAl A3an 7oate in6enta lA1rAri a7roa7e 3ira1Aloa0e= ad8Ag8 el= ridi1JndA)0e @n1et @n 7i1ioare. #a18 a4i i07r86it 7l81inta 1A 1ea78) A32lat8 Di 6inAl= 7oate dori4i 08 38 @n0o4i4i @n 0ala 1al1AlatorAlAi. M)a3 0tr8dAit= 7lin de Eel= 08 68 reEol6 7roCle3a Di a3 aIAn0 la anA3ite 1on1lAEii. TollH MAne 0e 01Al8 i3ediat. O S8 3erge3M 07A0e ea. O Pri6i4iM TA2 a7808 o ta0t8. Pe AnAl dintre e1rane a78rA An gra2i1. O Ce)i a0taF @ntreC8 TollH MAne. O Gra2i1Al 7e 1are l)a3 281At @n Ar38 1A 1in1i ani= r807An0e TA2U #aB 08ri @n 7oala lAi= iar TA2 3JngJie 7i0oiAl negrA. Para3etrii 2olo0i4i aA 2o0t nA38rAl de atAn1i al lo1Aitorilor 09AtLla3eEi Di 1reDterea 7re68EAt8 a 7o7Ala4iei. AnaliEa 3ea arat8 18 re0Ar0ele adi4ionale de Lran8= introdA0e @n 0o1ietatea dA3nea6oa0tr8 7rin inter3ediAl a 1eea 1e Cregor :laBon a a6At a3aCilitatea 08 nA3ea018 SKn2lorirea 7rodA08 de TA2T= ar 2i treCAit 08 68 dea An r8gaE de 3ini3A3 noA8Ee1i Di 7atrA de ani 0tandard= @nainte 1a 07e1trAl 2oa3etei 08 a3enin4e iar S9AtLla3)Al. OO eBtra7olare a2Ari0it8= 1are nA 6aloreaE8 ni1i 1Jt o oal8 1A 6ier3iM de1lar8 0e1 TollH MAne. TA2 ridi18 An deget5 O Un o3 3ai ADArati1 de1Jt 3ine 0)ar 0i34i o2en0at de 0Age0tia 18 a1ea0t8 analiE8 ar 2i 2o0t eronat8. #in 2eri1ire= a3 o 2ire 0t87Jnit8= tolerant8. Mai 3Alt= n)a6e4i dre7tate= 1o3andant de 7ort MAneM EBtra7olarea 3ea a 2o0t atJt de 1ore1t8 7e 1Jt era 7o0iCil. O A0ta @n0ea3n8 18 n)o 08 a6e3 2oa3ete Di deEa0tre 7e0te o7t07reEe1e aniF C8 6o3 a6ea aCia 7e0te An 0e1olF AD 6rea 08 1red= dar... O N)a3 07A0 An a0e3enea lA1rA. CA o 3arI8 de eroare a11e7taCil8= Alti3a 7re6iEiAne 09AtLla3eE8 7are a 2i 1ore1t8= atJt 1Jt a3 7AtAt 6eri2i1a. O NA 7ot 2i 1ore1te a3Cele 7re6iEiAniM A0ta)i i37o0iCil= TA2M OGreDi4i= doa3n8. Kn ti37Al 1elor 1in1i ani 1are aA tre1At= 7ara3etrii 0)aA 01Li3Cat. ADte7ta4i 7A4in. Se @ntin0e Di a7808 alt CAton. Alt8 linie= 1e 0e @n8l4a aCrA7t= a78rA 7e e1ran. O A1ea0ta re7reEint8 1ArCa a1tAal8 a 1reDterii 7o7Ala4iei 7e S9AtLla3. OC0er6a4i 1A3 Ar18. O rat8 AlAitoare de 1reDtere. #a18 aD a6ea An 3o3ent de @n1lina4ie 7oeti18= aD 07Ane 18 ECoar8. #in 2eri1ire= n)a3 a0e3enea @n1lina4ii. SAnt An o3 oCiDnAit= 1are 6orCeDte oCiDnAit. Knainte de a 07era @ntr)o 1ore1tare a 0itAa4iei dA3nea6oa0tr8= e ne1e0ar 08 @n4elege3 a1ea0t8 0itAa4ie Di 1e 0e 6a @ntJ37la @n 1ontinAare. TotAl e li37ede. CA 1in1i

ani @n Ar38= a3 2olo0it re0Ar0ele Ar1ei Di= da18 3i)aD 7er3ite 08 renAn4 la 3ode0tia 3ea oCiDnAit8= aD 07Ane 18 6)a3 281At An 0er6i1iA eBtraordinar de e2i1ient. S9AtLla3eEii n)aA 7ierdAt ti37Al 1a 08 0tri1e tot 1e)a3 realiEat. S8 2iA 0A11int= 1o3andant de 7ort MAne. #e @ndat8 1e Kn2lorirea a 7rin0 r8d81ini= 1a 08 07An aDa= 7o7orAl dA3nea6oa0tr8 0)a re7eEit @n 1a3erele 7arti1Alare 7entrA a)Di deEl8n4Ai 7o2tele 1arnale Di a 0e gr8Ci 08 aiC8 1o7ii= @n1e7Jnd 08 0e re7rodA18 3ai iAte 1a ni1iodat8. #i3en0iAnea 2a3iliei 3edii e 3ai 3are 1a a1A3 1in1i ani 1A ,=,,*2 7er0oane= iar 1et84eanAl 3ediA de6ine 78rinte 3ai de6re3e 1A ,=,1,2 ani. S1Li3C8ri 3inore= 6e4i 7rote0ta dA3nea6oa0tr8= dar 1are= @n3Al4ite 1A enor3a 7o7Ala4ie a 7lanetei dA3nea6oa0tr8 Di 3odi2i1ate de al4i 7ara3etri rele6an4i= dA1 la o di2eren48 dra3ati18. Ca 08 2iA 3ai 7re1i0= di2eren4a @ntre noA8Ee1i Di 7atrA de ani Di o7t07reEe1e. TollH MAne 7ri6i liniile 1are 0e @n1rA1iDaA 7e e1ran. O #ra1eM 3or38i ea. Ar 2i treCAit 08)3i @n1Li7Ai. A0e3enea in2or3a4ii 0Ant 0e1rete= din 3oti6e e6idente= dar ar 2i treCAit 08 DtiA= Ei0e ea= 0trJngJnd 7A3nii. Pe to4i dra1iiM Creg a deEl8n4Ait An 1arna6al 7rin 1analele de Dtiri= 1A a2Ari0ita lAi de Kn2lorire= aDa 18 nA)i de 3irare 18 0)a @ntJ37lat a0t2el. #e 1e ar 2i a6At oa3enii re4ineri 08 dea naDtere la 1o7ii= din 3o3ent 1e 7roCle3a Lranei 2A0e0e reEol6at8F :le0te3atAl de 7ri3 1on0ilier Ie) a 07A0 18 0o0i0er8 ti37Ari CAne. To4i EeroiDtii a2Ari0i4i 0e do6edi0er8 a 2i= @n18 o dat8= niDte a38rJ4i de alar3iDti anti)6ia48= iar teLno1ra4ii 281A0er8 @n18 o 3inAne. #e 1e 0)ar 2i @ndoit 1ine6a 18 nA 6or 2a1e alta Di altaF #a= treCAie 08 2ii An CAn enoriaD= 08 ai 3Al4i 1o7ii= 08 aIA4i o3enirea 08 e6olAeEe 07re dA3neEeire Di 08 @n6ing8 entro7ia. #e 1e nAF eB1la38 2e3eia= deEgA0tat8. TA2= de 1e)0 oa3enii niDte idio4i a38rJ4iF O KntreCarea e0te 3ai di2i1il8 de1Jt dile3a @n 1are 0e a2l8 S9AtLla3)Al= Di 38 te3 18 nA)0 1a7aCil 08 r807And la ea. #ar da18 6)a4i a7A1at 08 di0triCAi4i Cla3Ari= a4i 7Atea 08 68 reEer6a4i Anele Di dA3nea6oa0tr8. CLiar da18 i37re0ia eronat8 a 2o0t 7ro6o1at8 de 7ri3Al 1on0ilier Cregor :laBon= 1A 1ertitAdine 18 a 2o0t 1on2ir3at8= @n 3in4ile 7o7Alare= de ne2eri1itAl di01Ar0 2inal 4inAt de 1el 1e 3)a @ntrA1Li7at @n TA2 Di MAne. O Ai dre7tate. SAnt 6ino6at8. #ar a1A3= toate a1e0tea 4in de do3eniAl tre1AtAlAi. KntreCarea e 1e 7Ate3 2a1eF O #A3nea6oa0tr8= 7A4in= r807An0e TA2= 1A 2igAra ineB7re0i68. O i tAF Ai 086JrDit o dat8 3ira1olAl 7Jinilor Di 7eDtilor. NA 7o4i 08 ne aIA4i Di a doAa oar8= TA2F .a6iland TA2 1li7i. O A1A3 0Ant An inginer e1olog 3Alt 3ai eB7eri3entat de1Jt atAn1i 1Jnd a3 @n1er1at 7ri3a oar8 08 reEol6 7roCle3a S9AtLla3)AlAi. SAnt 3ai 2a3iliariEat 1A 0eria de 07e1ii a2lat8 @n CiCliote1a de 1elAle a Ar1ei Di 1A e2e1tAl 2ie18reia a0A7ra AnAi e1o0i0te3 a7arte. CLiar 3i)a3 38rit 0to1Al= @ntr)o anA3it8 380Ar8= @n ti37Al 18l8toriilor 3ele i1i Di 1olo. @ntr)ade68r= 7ot 08 68 2iA de 2olo0. ) ter0e e1ranele Di)Di @n1rA1iDa 3Jinile 7e CArt8. ) #ar 68 6a 1o0ta. O Ne 6a 1o0taF (i)a3 7l8tit= nA 4ii 3inteF P8ienIeneii 3ei 4i)aA re7arat na6a a2Ari0it8M O Kntr)ade68r= dA78 1A3 eA 6)a3 re7arat e1ologia. #e data a0ta= n)a3 de 281At alte re7ara4ii 0aA alte ada7t8ri ale Ar1ei. #A3nea6oa0tr8= @n 01Li3C= 0e 7are 18 6)a4i 0tri1at e1ologia @n18 o dat8 Di a6e4i iar ne6oie de 0er6i1iile 3ele. Con0ider 18 ar 2i e1LitaCil 08 2iA 1o37en0at 7entrA e2ortArile 3ele. A3 3Alte 1LeltAieli= 1ea 3ai i37ortant8 2iind datoria 18tre Port S9AtLla3. CA aIAtorAl trAdei e7AiEante Di ne1ontenite=

7e nenA38rate 7lanete a2e1tate= a3 7ro1Arat 7ri3a IA38tate a 1elor treiEe1i Di trei de 3ilioane de 0tandarEi 7e 1are 3i le)a4i 2a1tArat= dar @3i r83Jne o 0A38 egal8 de 7l8tit= iar eA n)a3 de1Jt 1in1i ani la di07oEi4ie 0)o 0trJng. #e Ande 08 DtiA 18 6a 2i 7o0iCilF Poate Ar38toarele Ee1e 7lanete 7e 1are le 6oi 6iEita 6or a6ea o e1ologie ire7roDaCil8 0aA 6or 2i atJt de 08r81ite= @n1Jt 6oi 2i oCligat 08 le 2a1 redA1eri 0erioa0e= da18 6oi dori 08 le aIAt. M8ri3ea a1e0tei datorii @3i 2r83Jnt8 3intea Ei Di noa7te= in2lAen4Jnd de0eori li37eEi3ea Di 7re1iEia gJndArilor 3ele= 281JndA)38 a0t2el 3ai 7A4in e2i1ient @n 7ro2e0ia 3ea. Kntr) ade68r= a3 C8nAiala 0ACit8 18= @n2rAntJnd o 7ro6o1are atJt de AriaD8 1a a1eea ridi1at8 de S9AtLla3= realiE8rile 3ele ar 7Atea 2i de de7arte 0A7erioare da18 3intea 3i)ar 2i li37ede Di netAlCArat8. TollH MAne 0e aDte7ta0e la aDa 1e6a. Kl a6ertiEa0e 7e Creg= iar a1e0ta @i a1orda0e o oare1are aAtoritate CAgetar8 li3itat8. ReADi 08 0e @n1rAnte. O CJt 6rei= TA2F O Mi)a a78rAt @n 3inte 0A3a de Ee1e 3ilioane de 0tandarEi. &iind o 1i2r8 rotAnd8= 7oate 2i 018EAt8 din 2a1tAra 3ea 2oarte ADor= 28r8 a 1on0titAi o 7roCle38 di2i1il8 de arit3eti18. O Al naiCii de 3AltM Poate aD reADi 08 1on6ing KnaltAl Con0iliA 08)4i 01ad8= 08 Ei1e3= doA8 3ilioane= dar nA 3ai 3Alt. O S8 1ed83 2ie1are Di 08 ne @n4elege3 la noA8 3ilioane= Ei0e TA2= 018r7inJndA)l 1A degetele)i lAngi 7e #aB @n 07atele Anei Are1Li 3i1A4eU 7i0oiAl @Di @ntoar0e= t81At= o1Lii aArii 07re TollH MAne. O NoA8 nA)i An 1o37ro3i0 @ntre Ee1e Di doiM O SAnt 3ai CAn @n 1alitate de inginer e1olog de1Jt 1a 3ate3ati1ian. Poate o7tF O PatrA. NA 3ai 3AltM Cregor o 08 38 2a18 EoCM TA2 0e Ait8 la ea 28r8 08 1li7ea018 Di nA 07A0e ni3i1. &igAra lAi era 1al38= rigid8= i37a0iCil8. O PatrA Di IA38tate= Ei0e ea 0AC greAtatea a1elei 7ri6iriU @l 0i34i 7e #aB AitJndA)0e la ea Di= CrA01= 0e @ntreC8 da18 7i0i1a a2Ari0it8 @i 1itea gJndArile. &ir)ar 08 2ie= ti18lo0Al 80ta negrA Dtie 1Jt de 3Alt 0Ant aAtoriEat8 08)4i 7l8te01= nAF O O idee intere0ant8. a7te 3ilioane ar 2i a11e7taCil. SAnt @ntr)o di07oEi4ie generoa08. O Cin1i Di IA38tateM 0e r80ti ea. EDti de a1ordF #aB @n1e7A 08 toar18 liniDtit. O Kn 2elAl a1e0ta= r83Jn 1A o datorie net8 de An07reEe1e 3ilioane de 0tandarEi= 1are treCAie 7l8tit8 @n 1in1i ani= r807An0e TA2. #e a1ord= 1o3andant de 7ort MAne= dar 1A o 7re6edere adi4ional8. O CareF @ntreC8 2e3eia= C8nAitoare. O >oi 7reEenta 0olA4ia 3ea 7ri3AlAi 1on0ilier :laBon Di dA3nea6oa0tr8= @ntr)o 1on2erin48 7ACli18= di2AEat8 @n dire1t de toate re4elele 6ideo= 7e tot S9AtLla3)Al. O In1rediCilM LoLoti TollH MAne. Creg n)o 08 2ie de a1ord. Po4i 08 Ai4i ideea a0ta. .a6iland TA2 @l 3JngJie 7e #aB Di nA 07A0e ni3i1. O TA2= nA @n4elegi 1e di2i1Alt84i eBi0t8M SitAa4ia e 7rea in0taCil8. TreCAie 08 renAn4i. T81erea 1ontinA8. O Ce dra1A9M @nIAr8 ea. S1rie 1e 6rei 08 Ei1i Di o 08 1iti3. #a18 nA ai de gJnd 08 de1lari ni3i1 1are ar 7Atea 08 ne 2a18 7roCle3e= 7re0A7An 18 6o3 2i de a1ord. O Pre2er 1a re3ar1ile 3ele 08 2ie 07ontane.

O PAte3 08 @nregi0tr83 1on2erin4a Di 0)o di2AE83 dA78 1e)o 7relA1r83. .a6iland TA2 t81A din noA= iar #aB 0e Ait8 la ea 28r8 08 1li7ea018. TollH MAne 7ri6i @n o1Lii a1eia aArii= 1are DtiaA= Di o2t8. O Ai 1JDtigat. Cregor o 08 2ie 2Ario0= dar eA 0Ant eroina a38rJt8= iar tA 1A1eritorAl 1are 0)a @ntor0. Pre0A7An 18 o 08)l 2a1 08 @ngLit8 1Le0tia a0ta. #ar de 1e 6rei An a0e3enea lA1rA= TA2F O O toan8. M8 a7A18 de0. ProCaCil 18 dore01 08 0a6AreE 3o3entAl @n lA3ina 7ACli1it84ii= 08 38 CA1Ar de rolAl 3eA de 0al6ator. Poate 6reaA 08 ar8t 3iliardelor de 09AtLla3eEi 18 n)a3 a6At ni1iodat8 3A0ta48. O Mai degraC8 1red @n 07iridADi Di 0ta2iiM TA2= eBi0t8 3oti6e 7entrA 1are 38ri3ea 7o7Ala4iei Di gra6itatea 1riEei ali3entare 0Ant 4inAte 0e1rete. Moti6e 7oliti1e. NA 6rei 08 de01LiEi 1Atia a0ta 1A 6ier3i= nAF OO idee intere0ant8= Ei0e TA2= 1li7ind= 1A o 2igAr8 ineB7re0i68= ne1o3Ani1ati68. #aB tor1ea. O CA toate 18 nA)0 oCiDnAit a 6orCi @n 7ACli1= ni1i @n lA3ina ne3iloa08 a 7ACli1it84ii= @n1e7A .a6iland TA2= 3)a3 0i34it oCligat 2a48 de 3ine @n0A3i 08 6in @n 2a4a dA3nea6oa0tr8 Di 08 eB7li1 anA3ite lA1rAri. St8tea @n 2a4a AnAi telee1ran de 7atrA 3etri 78tra4i= @n 1ea 3ai 3are 0al8 din Ca0a P8ianIenAlAi ) 1are a6ea o 1a7a1itate de o 3ie de lo1Ari. Kn187erea era 7lin8. Kn 2a48= 7e 7ri3ele doA8Ee1i de rJndAri= @ngLe0Ai4i Anii @n al4ii= 0t8teaA re7orterii de la Dtiri= 1a3erele lor 3iniatAriEate din 1entrAl 2rAn4ii @nregi0trJnd de Eor 01ena. Kn 07ate= 1ArioDi dorni1i 08)l 6ad8 ) 78ienIenei de toate 6Jr0tele= 0eBele Di 7ro2e0iAnile= de la 1iCerteLi Di Ciro1ra4i la eroti1iDti Di 7oe4i= 6ier3i)de)0ol Coga4i= 1are 6eni0er8 1A a01en0orAl 08 nA 7iard8 07e1ta1olAl= 3ADte din 0i0te3e 0olare @nde78rtate 1e 0e a2laA @n tre1ere 7rin 7JnE8. Pe e0trad8= al8tAri de TA2= 0e a2laA 1o3andanta de 7ort TollH MAne Di 7ri3Al 1on0ilier Cregor :laBon. !J3CetAl lAi :laBon 78rea 0ilit. ProCaCil 18)Di a3intea 1A3 @nregi0tra0er8 re7orterii 3o3entAl lAng= ne7l81At= @n 1are TA2 0e Aita0e la 3Jna lAi @ntin08. Poate tot din a1elaDi 3oti6 ar8ta 0tJnIenit8 TollH MAne. Iar .a6iland TA2 ar8ta i37re0ionant. Era 3ai @nalt de1Jt ori1e C8rCat 0aA 2e3eie din 0al8U 7arde0iAl lAi 1enADiA= din 6inilin= 38tAra 7odeaAa= iar 7e 1a7ela 6erde= 1A 1oEoro1= a6ea 0igla CIE. O Kn 7ri3Al rJnd= 7er3ite4i)3i 08 0AClinieE 18 n)a3 a6At 3A0ta48 )a1ea0t8 de1lara4ie 7ro6o18 An rJ0 general. Ni1i 3Alt 0ti3ata 1o3andant8 de 7ort nA 0)a Anit 1A 3ine @n 1onta1t 0eBAal= 1on2or3 6ideo07e1ta1o)lAlAi= deDi n)a3 3oti6e 08 38 @ndoie01 18 dJn0a e0te o 7ra1ti1ant8 7ri1e7At8 a artelor eroti1e= ale 18rei 2a6orAri ar 2i eBtre3 de a7re1iate de ori1e 7er0oan8 18reia @i 7la1 a0e3enea 2elAri de di0tra14ii. .oarda de EiariDti 0e @ntoar0e= 1a o 2iar8 Ego3otoa08 1A o 0At8 de 1a7ete= Di)Di a4inti al treilea o1Li 07re TollH MAne. Co3andanta de 7ort 0e 1A2Anda0e @n 01aAn Di)Di 2re1a tJ37lele 1A 3Jna. O2tatAl ei 0e aAEi 7Jn8 @n al 7atrAlea rJnd. O A1e0te 28rJ3itAri de in2or3a4ii 0Ant 3inore 7rin natAra lor Di aA 2o0t eB7A0e doar @n intere0Al 6eridi1it84ii. Moti6Al 3aIor 7entrA 1are a3 in0i0tat a0A7ra lor e 3ai 3Alt 7ro2e0ional de1Jt 7er0onal. N)a3 ni1i o @ndoial8 18 ori1ine a Ar38rit Dtirile e 1onDtient de 2eno3enAl 7e 1are KnaltAl Con0iliA l)a nA3it SKn2lorirea 7rodA08 de TA2T. Cregor :laBon EJ3Ci Di d8dA din 1a7. O Pre0A7An= totADi= 18 nA 1AnoaDte4i i3inen4a a 1eea 1e 3i)aD 7er3ite 08 nA3e01 >eDteIirea S9AtLla3)AiAi.

!J3CetAl 7ri3AlAi 1on0ilier 0e 6eDteIi Di el= iar TollH MAne tre08ri. Re7orterii 0e r80A1ir8= @n 3a08= 18tre TA2. O SAnte4i= @ntr)ade68r= noro1oDi 18 0Ant An o3 1are)Di onoreaE8 datoriile Di oCliga4iile= din 3o3ent 1e re@ntoar1erea 3ea @n S9AtLla3 3i)a 7er3i0 08 inter6in @n18 o dat8 @n 07riIinAl dA3nea6oa0tr8. Iar 28r8 aIAtorAl 7e 1are 0Ant gata 08 6i)l a1ord= 7laneta dA3nea6oa0tr8 6a treCAi 08 @n2rAnte 2l83JnEirea @ntr)An ter3en 01Art= de o7t07reEe1e ani 0tandard. Ur38 An 3o3ent de t81ere AlAit8. A7oi= @n 2AndAl 08lii @n1e7A o @n18ierare. Mai 3Al4i oa3eni 2Ar8 da4i a2ar8 1A 2or4a. TA2 nA a1ord8 ni1i o aten4ie in1identAlAi. O #A78 7rogra3Al de inginerie e1ologi18 7e 1are l)a3 ini4iat @n ti37Al Alti3ei 3ele 6iEite a a6At lo1 o 1reDtere 07e1ta1Aloa08 a reEer6elor dA3nea6oa0tr8 de Lran8= 7rin 3iIloa1e relati6 1on6en4ionale= adi18 7rin introdA1erea de noi 07e1ii de 7lante Di ani3ale= 7roie1tate 08 3aBi3iEeEe 7rodA1ti6itatea agri1AltArii dA3nea6oa0tr8= 28r8 a altera @n 3od 0erio0 e1ologia 7lanetei. &8r8 @ndoial8= 0Ant 7o0iCile Di alte e2ortAri @n a1ea0t8 7ri6in48= dar 38 te3 18 3o3entAl re6enirii la 1e)a 2o0t a tre1At de 3Alt= iar An a0e3enea 7lan nA 6a 0lAIi la ni3i1. Ca Ar3are= de data a0ta a3 a11e7tat dre7t 2Anda3ental8 ne1e0itatea de a 2a1e 01Li3C8ri radi1ale @n e1o0i0te3Al dA3nea6oa0tr8 Di @n lan4Al de Lran8. Unii dintre dA3nea6oa0tr8 6or 1on0idera 0Age0tiile 3ele ne7l81Ate. >8 a0igAr 18 alte o74iAni 7e 1are treCAie 08 le @n2rAnta4i ) adi18 2oa3ete= Coli= r8ECoaie )0Ant 3Alt 3ai deEagreaCile. Alegerea= Cine@n4ele0= r83Jne a dA3nea6oa0tr8= nA 6i0eE 0)o 2a1 eA. Ca3era @ngLe4a0e= 1a o 1a3er8 de 780trare 1rioni18= Di 2A0e0e 1A7rin08 de)o t81ere de 3oarte= @n a2ar8 de ECJrnJitAl 3Al4i3ii de o1Li 0A7li3entari. .a6iland TA2 ridi18 An deget. O Pri3AlM Ei0e el= iar @n 07atele lAi o i3agine A37lA e1ranAl= tran03i08 dire1t de 7e 1al1AlatorAl Ar1ei) i3aginea Anei 3on0trAoEit84i A32late= 3are 1Jt An deal= 1A 7iele An0Aroa08= 01li7itoare= iar trA7Al lA1ind 1a o gelatin8 roE= o7a18. Ani3alAl)de)1arne. O 7arte i37ortant8 a terenAlAi agri1ol e0te dedi1at8 1reDterii tAr3elor de ani3ale= de di2erite 0oiAri= 7entrA 1arnea 1e 2a1e deli1iAl Anei 3inorit84i redA0e= Cogate= de 7e S9AtLla3= 1are) Di 7oate 7er3ite An a0e3enea lAB Di 7re2er8 08 38nJn1e ani3ale g8tite. EBtre3 de ine2i1ient. A1e0te ani3ale 1on0A38 3ai 3Alte 1alorii de1Jt 7rodA1 dA78 A1idere Di= 2iind 7rodA0Al e6olA4iei natArale= o 3are 7arte din 3a0a trA7AlAi lor e0te ne1o3e0tiCil8. #e a1eea= 0AgereE 08 eli3ina4i i3ediat a1ele 07e1ii din e1o0i0te3Al 7lanetei dA3nea6oa0tr8. Ani3alAl)de)1arne= dA78 1A3 arat8 nA3ele lAi= e0te AnAl dintre 1ele 3ai notaCile triA32Ari ale ingineriei geneti1e. CA eB1e74ia AnAi 3i1 nA1leA= a1e0te 1reatAri 0Ant al18tAite din 3a0e de 1elAle 1e 0e re7rodA1 6eDni1= 28r8 7or4iAni ale trA7AlAi iro0ite 7entrA lA1rAri nee0en4iale= 7re1A3 organe de 0i34= ner6i 0aA 3e3Cre. #a18 a3 6rea 08 2olo0i3 o 3eta2or8= l)a3 7Atea a0e38na 1A An 1an1er giganti1 1o3e0tiCil. Carnea ani3alAlAi 1on4ine to4i nAtrien4ii A3ani de CaE8 Di e Cogat8 @n 7roteine= 6ita3ine Di 3inerale. Un ani3al)de)1arne adAlt= 1re01At @n 0AC0olAl AnAi tArn de a7arta3ente de 7e S9AtLla3= 6a 7rodA1e tot atJta 1arne 1o3e0tiCil8 @ntr)An an 0tandard 1Jt doA8 tAr3e a1tAale de)ale dA3nea6oa0tr8= iar 78DAnile ne1e0are a1A3 7entrA Lr8nirea a1e0tor tAr3e 6or 2i di07oniCiliEate 7entrA 1AltAri agri1ole. O Ce gA0t are 1Le0tia a0ta a2Ari0it8F 0trig8 1ine6a din 2AndAl 08lii. Ca7Al lAi .a6iland TA2 0e 3iD18 ADor= iar el 0e Ait8 dire1t 07re 6orCitor. OKntrA1Jt eA nA 0Ant 3Jn18tor de 1arne de ani3al= nA 7ot r807Ande 7e CaEa Anei eB7erien4e 7er0onale. K3i i3agineE= @n08= 18 7entrA 1ine6a @n2o3etat gA0tAl 6a 78rea

2oarte CAn. ) #A78 a1eea= ridi18 3Jna= 1A 7al3a @n a2ar8. ) S8 1ontinA83. I3aginea din 07atele lAi 0e 01Li3C8 ) e1ranAl ar8t8 o 1J37ie neted8= ne02JrDit8= 0AC doi 0ori= 7lin8= de la An 1a78t la 1el8lalt al oriEontAlAi= 1A 7lante ) niDte 1Le0tii ArJte= @nalte 1Jt TA2= 1A tAl7inile Di 2rAnEele de)An negrA Aleio0= 1A 6Jr2Arile @ndoite 0AC greAtatea Anor 780t8i dolo2ane= alCi1ioa0e= din 1are 7i1Ara An 2lAid gro0= de01Li0 la 1Aloare. O A1e0tea 0Ant nA3ite= din 3oti6e ne1Ano01Ate 3ie= 780t8i)tri1otate. CA 1in1i ani @n Ar38= 6)a3 dat o3nigr8An4e= a 18ror 7rodA14ie 1alori18 7e 3etrA 78trat e 07e1ta1Alo0 3ai 3are de1Jt 1ea a nanogrJAlAi= neoierCii 0aA a altor 1ereale 7e 1are le 2olo0ea4i 7Jn8 atAn1i. A3 re3ar1at 18 a4i 1Alti6at o3nigr8An4ele @n 3od eBten0i6 Di a4i oC4inAt Cene2i1iile 01ontate. #ar a3 oC0er6at 18 a4i 1ontinAat 08 0e38na4i nanogrJA= neoiarC8= 780t8i)aro3ate= 3iro0i1i Di nA3eroa0e alte ti7Ari de 2rA1te Di legA3e= 28r8 @ndoial8 de dragAl 6ariet84ii Di 7l81erii 1Alinare. A1e0t lA1rA treCAie 08 @n1eteEe. >arietatea 1Alinar8 e0te An lAB 7e 1are 09AtLla3eEii nA Di)l 7ot 7er3ite. CA6JntAl de ordine treCAie 08 2ie e2i1ienta 1alori18. &ie1are 3etrA 78trat de teren agri1ol de 7e S9AtLla3 Di de 7e a0teroiEii nA3i4i C838ri treCAie 2olo0it i3ediat 7entrA 780t8ile)tri1otate. O Ce)i li1LidAl 8la 6J01o0 1are 0e 01ArgeF @ntreC8 1ine6a. O CLe0tia a0ta e 2rA1t 0aA legA38F 6rA 08 Dtie An re7orter. O Po4i 2a1e 7Jine din eaF 0e intere08 altAl. O P80t8ile)tri1otate= r807An0e TA2= nA 0Ant 1o3e0tiCile. Un 6Aiet 0ACit 1A7rin0e @n187erea= @n ti37 1e o 0At8 de 7er0oane 0trigaA= d8deaA din 3Jini= 7AneaA @ntreC8ri Di 4ineaA di01Ar0Ari. .a6iland TA2 aDte7t8 7Jn8 0e 281A t81ere. O Kn 2ie1are an= dA78 1A3 7oate 1on2ir3a 7ri3Al 1on0ilier= da18 are a3aCilitatea= terenArile dA3nea6oa0tr8 agri1ole 7rodA1 o 7arte @n 1ontinA8 018dere din ne1e0arAl de 1alorii al 7o7Ala4iei 09AtLla3eEe 1e 0e eBtinde= di2eren4a 2iind oC4inAt8 7rin 7rodA14ia 1re01Jnd8 a 2aCri1ilor de Lran8= @n 1are 7etro1Li3i1alele 0Ant 7relA1rate 7entrA a 2i tran02or3ate @n 7iD1otAri nAtriti6e= 7a0te Di alte lA1rAri 0inteti1e 1o3e0tiCile. #in ne2eri1ire= 7etrolAl e0te o re0Ar08 neregeneraCil8= aDa 18 6e4i r83Jne 28r8 el. Pro1e0Al 7oate 2i @ntJrEiat= dar= @n 1ele din Ar38= 6a 2i ineBoraCil. &8r8 @ndoial8= 6e4i i37orta de 7e alte 7lanete= dar 1o3er4Al inter0telar nA 68 7oate adA1e 7rea 3Alt. CA 1in1i ani @n Ar38= a3 introdA0 @n 38rile dA3nea6oa0tr8 An 7lan1ton dintr)o 6arietate nA3it8 eDar28 ne7tAnian8= ale 18rAi 1olonii a1o7er8 a1A3 7laIele Di 7lAte01 7e 6alArile de dea0A7ra 7lat2or3elor 1ontinentale. #A78 1e 6a 3Ari Di 6a 7AtreEi= eDar2a ne7tAnian8 7oate 0er6i 1a 0AC0titAt 7entrA 7etro1Li3i1ale @n 2aCri1ile de Lran8. P80t8ile)tri1otate 7ot 2i 1on0iderate An analog nea16ati1 al eDar2ei ne7tAniene. P80t8ile 7rodA1 An 2lAid 1are are anA3ite 0i3ilarit84i Cio1Li3i1e 1A 4i4eiAl ) 0A2i1ient de a0e38n8toare 7entrA 1a 2aCri1ile de Lran8= dA78 o reada7tare 3ini3al8= ADor de e2e1tAat 7e o 7lanet8 1A indACitaCila dA3nea6oa0tr8 eB7erien48 teLni18= 08)l 7oat8 2olo0i e2i1ient 7entrA a)l tran02or3a @n 3Jn1are. #ar treCAie 08 atrag aten4ia 18 nA 7Ate4i 7lanta 780t8ile i1i= 1olo= 1a An 0A7li3ent al 1AltArilor a1tAale. PentrA An Cene2i1iA 3aBi3= treCAie 08 2ie 7lantate 7retAtindeni= @nlo1AindA)0e 1o37let o3nigr8An4ele= neoiarC8 Di alt8 2lor8 7e 1are oCiDnAia4i 0)o 2olo0i4i 7entrA ali3enta4ie. O 2e3eie E6elt8= din 2AndAl 08lii= 0e Ar18 7e 01aAn 7entrA a 2i 68EAt8 din 3Al4i3e. OTA2= 1ine eDti tA= 1a 08 ne 07Ai 18 treCAie 08 renAn483 la 3Jn1area ade68rat8F 4i78 ea= 2Arioa08. O EA= doa3n8F SAnt doar An A3il inginer e1olog= angaIat @n 7ra1ti1area 7ro2e0iAnii 0ale. NA eA treCAie 08 iaA de1iEii 7entrA dA3nea6oa0tr8. Sar1ina 3ea= atJt de

6iEiCil nere1Ano01At8= 1on0t8 @n a 68 7reEenta 2a7te Di a 68 0Agera anA3ite re3edii 7o0iCile= 1are ar 7Atea 2i e2i1iente= 1Liar da18)0 ne7l81Ate. #ar= @n 2inal= gA6ernAl Di 7o7Ala4ia S9AtLla3)AlAi 6or Lot8r@ 1e 1ale 6or Ar3a. AAditoriAl 0e agit8 din noA. TA2 ridi18 An deget. O LiniDte= 68 rogM >oi @n1Leia 1ArJnd 7reEentarea 3ea. I3aginea de 7e telee1ran 0e 01Li3C8 din noA. O AnA3ite 07e1ii Di 0trategii e1ologi1e introdA0e 1A 1in1i ani @n Ar38= 1Jnd a3 2o0t 7ri3a oar8 angaIat de S9AtLla3= 7ot Di treCAie 08 2ie 2olo0ite @n 1ontinAare. &er3ele de 1iA7er1i Di 3A1egaiAri din 0AC0olAl oraDelor 7ot 2i 3en4inAte Di eBtin0e. Pot 08 68 ar8t noi 6ariet84i de 3A1egaiAri. EBi0t8 7o0iCilit84i 3ai e2i1iente 7entrA 1Alti6area 38rilor= 3etode 1are in1lAd AtiliEarea 2AndAlAi o1eanelor= 1a Di 0A7ra2a4a a7elor. CreDterea eDar2ei ne7tAniene 7oate 2i 0ti3Alat8 Di @n1AraIat8= 7Jn8 6a a1o7eri 2ie1are 3etrA 78trat de oglind8 a a7elor 08rate. O68EAl)de)E87ad8 Di tACer1Alii)de)tAnel 7e 1are le a6e4i r83Jn 07e1iile ali3entare o7ti3e 7entrA regiAnile ar1ti1e @ngLe4ate. #eDertArile aA 2o0t 281Ate 08 @n2lorea018= 3laDtinile ) a0anate Di 281Ate 7rodA1ti6e. Tot 1e 0e 7Atea 2a1e 0olAlAi 0aA 38rii 0)a 281At. R83Jne doar aerAl. #e a1eea= 7ro7An introdA1erea AnAi e1o0i0te3 1o37let= 6iA= @n at3o02era 0A7erioar8. >ede4i @n 07atele 3eA= 7e e1ran= Alti3a 6erig8 din a1e0t lan4 noA al Lranei= 7e 1are 7ro7An 08)l 28Are01 7entrA dA3nea6oa0tr8. A1ea0t8 1reatAr8 i3en08= de 1Aloare @ntAne1at8= 1A ari7i negre= triAngLiAlare= e0te An 7lAtitor)7e) 6Jnt 1lare3ontineE= nA3it Di ororo= An analog @nde78rtat al Anor 07e1ii 3ai Cine 1Ano01Ate= 7re1A3 EJna neagr8 din Pa6alaanAl SA7erior 0aA 3anta)1A)1oad8)Ci1iAitoare de 7e .e3ador. Un ani3al de 7rad8 din at3o02era 0A7erioar8= 7lanor Di 6Jn8tor= n801At @n @naltAri= 1reatAr8 a 6JntAlAi= 1are tr8ieDte Di 3oare @n ECor= 28r8 08 ating8 6reodat8 0olAl 0aA 3area. Kntr)ade68r= o dat8 a0oliEat= An 7lAtitor)7e)6Jnt 7iere 1ArJnd= 7entrA 18)i e0te i37o0iCil 08 aIAng8 iar8Di @n @naltAri. Pe Clare3ont= 07e1ia e0te 3i18 Di ADoar8= iar de07re 1arnea ei 0e 07Ane 18)i tare= 1a t8C81it8. M8nJn18 ori1e 7a08re 1e are gLinionAl 08 0e a6entAreEe la altitAdinea Ande 6JneaE8= 7re1A3 Di di2erite 3i1roorgani03e Di 3A1egaiAri aeriene= 1a Di 1iA7er1i 7Artate de 6Jnt= 7e 1are)3i 7ro7An 08 le introdA1 @n at3o02era 0A7erioar8. A3 7rodA0 7entrA S9AtLla3 An 7lAtitor)7e)6Jnt 3odi2i1at geneti1= 1A o de01Lidere a ari7ilor de 6reo doA8Ee1i de 3etri= 1A 1a7a1itatea de a 1oCor@ 7Jn8 a7roa7e de ni6elAl 1o7a1ilor= 1A 3a0a trA7AlAi de 6reo Da0e ori 3ai 3are de1Jt 1ea a originalAlAi. Un 0a1 3i1 1A Lidrogen= 0itAat @n 07atele organelor de 0i34= 6a 7er3ite ani3alAlAi 08 ECoare @n 1iAda greAt84ii 3ai 3ari. CA aero1arele Di a6ioanele dA3nea6oa0tr8= nA 6e4i a6ea ni1i o di2i1Altate 08 6Jna4i Di 08 A1ide4i 7lAtitorii)7e)6Jnt. >e4i de01o7eri 18 0Ant o eB1elent8 0Ar08 de 7roteine. #intr)o one0titate de7lin8= treCAie 08 adaAg 18 a1e0te 3odi2i18ri e1ologi1e nA 6or 2i gratAite. Mi1roorgani03ele= 1iA7er1ile Di 3A1egaiArile 0e 6or re7rodA1e 2oarte re7ede 7e 1erAl dA3nea6oa0tr8= nea6Jnd dAD3ani natArali. EtaIele 0A7erioare ale tArnArilor reEiden4iale 3ai @nalte 6or 2i a1o7erite de 3A1egai Di 1iA7er1i= aDa 18 6a 2i ne6oie de 1Ar84enie 0A7li3entar8. MAlte din 7808rile C8DtinaDe de 7e S9AtLla3 Di a1ele 07e1ii 7e 1are le)a4i adA0 de 7e 7lanete 7re1A3 Tara 0aA >e1LiAl P83Jnt 6or 7ieri= @nl8tArate de a1e0t noA e1o0i0te3 aerian. Kn 1ele din Ar38= 1erAl @n0ADi 0e 6a @ntAne1a= 6e4i 7ri3i 3Alt 3ai 7A4in8 lA3in8 0olar8= iar 1li3atAl 6a 0A2eri o 01Li3Care 7er3anent8. Kn08 n)a3 eBtra7olat a1e0te e6eni3ente 7entrA 3ai 3Alt de trei 0Ate de ani. #in 3o3ent 1e 68 aDtea7t8 deEa0trAl @ntr)An ti37 3Alt 3ai 01Art ) da18 nA 0e 2a1e ni3i1 ) 1ontinAA 08 re1o3and 1Ar0Al e6eni3entelor 7e 1are l)a3 eB7A0. Re7orterii de la Dtiri 08rir8 @n 7i1ioare Di @n1e7Ar8 08 r81nea018 @ntreC8ri. TollH

MAne era de7ri3at8 Di @n1rAntat8= @n 6re3e 1e 7ri3Al 1on0ilier Cregor :laBon r8380e0e liniDtit= 7ri6ind dre7t @nainte= 1A An EJ3Cet 7e 2igAra)i a01A4it8= 0laC8= 1A o1Lii 0ti1loDi. O Un 3o3ent= 68 rog= 0e adre08 68l38DagAlAi .a6iland TA2. S8 1on1lAEioneE. A4i aAEit re1o3and8rile 3ele Di a4i 68EAt 07e1iile 1A aIAtorAl 18rora inten4ioneE 08 re7roie1teE e1ologia dA3nea6oa0tr8. &i4i aten4iM Pre0A7AnJnd 18 KnaltAl Con0iliA 6a o7ta @ntr)ade68r 7entrA 2olo0irea ani3alAlAi)de)1a3e= a 780t8ilor)tri1otate Di a 7808rii ororo= @n 2elAl 7e 1are l)a3 eB7A0= 1al1Alatoarele Ar1ei 7re68d o re3ediere 0e3ni2i1ati68 a 1riEei ali3entare. Pri6i4iM To4i o1Lii 0e @ndre7tar8 07re telee1ran. CLiar Di TollH MAne @ntoar0e 1a7Al. Pri3Al 1on0ilier Cregor :laBon= 1A EJ3CetAl @n18 7e CAEe= 0e ridi18 de 7e 01aAn= 1A 3Jinile @n CAEAnare= Di 7ri6i 1AraIo0 e1ranAl. Pe a1e0ta a78rA o gril8= o linie roDie 2Ag8ri Ana 6erde= iar datele 0e @nDirar8 7e o aB8= 7e 1ealalt8 2iind 38ri3ea 7o7Ala4iei. !go3otAl @n1et8. T81erea 0e 7relAngi. A7oi= @ntr)An tJrEiA= 7Jn8 Di 1ei din 2AndAl 08lii @l aAEir8 7e Cregor :laBon tADind Di Ei1Jnd5 O TA2= e greDitM O #o3nAle= 68 a0igAr 18 nA. O A0ta)i @nainte= nA)i aDaF NA dA78. Uite= toat8 e1oingineria= @n 1aEAl @n 1are 1Alti683 doar 780t8ile alea= 38rile 0Ant a1o7erite de eDar2a ne7tAnian8= 1erAl 0e @ntAne18 din 1aAEa Lranei ECAr8toare= 3An4ii)de)1arne 0e a2l8 @n 2ie1are 7i6ni48... O Ani3ale)de)1arne= @l 1ore1t8 TA2= dar re1Ano01 18 3Ante)de)1a3e do6edeDte An anA3it 2ler... A6e4i darAl li3CaIAlAi 1olorat Di al ter3inologiei 1e r83Jne @n 3e3orie. OToate a0tea= 1ontinA8 @n18784Jnat :laBon= 0Ant 01Li3C8ri radi1ale= TA2. AD Ei1e 18 a6e3 dre7tAl 08 ne aDte7t83 la @3CAn8t84iri radi1ale. CJ4i6a loialiDti @n1e7Ar8 08 a1la3e. O #ar a1ea0t8 01Le38= 1on1lAEion8 7ri3Al 1on0ilier= arat8... dar 7oate o inter7reteE greDit. O Pri3 1on0ilier= 7o7or al S9AtLla3)AlAi= Ei0e .a6iland TA2= inter7retarea dA3nea6oa0tr8 e0te 1ore1t8. #a18 ado7ta4i 2ie1are 0Age0tie a 3ea= 6e4i a3Jna 1A ade68rat EiAa 1ata0tro2al8 a 0o1otelilor. O 6e4i a3Jna= do3nAle= nA o 6e4i @nl8tAra. >e4i a6ea 2oa3ete @n 3a08 7e0te o7t07reEe1e ani= dA78 eBtra7olarea a1tAal8= 0aA 7e0te o 0At8 noA8= dA78 1A3 arat8 1ealalt8 eBtra7olare= dar 6e4i a6ea 1A 0igAran48 2oa3ete. SingAra= ade68rata Di 7er3anenta 0olA4ie nA 0e g80eDte la CordAl Ar1ei 3ele= 1i @n 3intea Di 38rAntaiele 2ie18rAi 1et84ean 09AtLla3eE. TreCAie 08 7ra1ti1a4i aC0tinen4a Di 08 introdA1e4i i3ediat 1ontrolAl naDterilor. TreCAie 08 @n1eta4i i3ediat 7ro1rearea 28r8 di01ern83JntM O OL= nAM ge3A TollH MAne. #ar 68EA0e 1e 0e 7etre1ea Di 08ri @n 7i1ioare= @ndre7tJndA)0e 07re el Di 0trigJnd 08 0e 2or3eEe An 1ordon de 0e1Aritate= @nainte 08 0e deEl8n4Aie iadAl. O A de6enit o a38rJt8 de oCiDnAin48 08 te 0al6eE= 07A0e TollH MAne 3Alt 3ai tJrEiA= 1Jnd 0e @ntor0e0er8 @n 0igAran4a na6etei lAi TA2= PLoeniB= a2lat8 @n dana de 7e ra3i2i1a4ia Da0e. #oA8 7lAtoane de 7aE8= @nar3ate 1A 7ADti 7araliEante Di 381iA1i= 0t8teaA @n a2ara na6ei= 4inJnd la di0tan48 3Al4i3ea Ego3otoa08= 1e 07orea din 1e @n 1e. O Ai o CereF @ntreC8 ea. A3 7o2t8 de Ana. Alergarea @na7oi la na6et8 2A0e0e 1LinAitoare= 1Liar @n1onIAra4i de 7aEni1i. TA2

2Agi0e @n 0altAri Ai3itoare= CiEare. TreCAia @n08 08 re1Anoa018 2a7tAl 18 a6A0e0e o 6iteE8 0Ar7rinE8toare. O CA3 te 0i34iF 0e intere08 TollH. O O Caie Edra68n8 a @nl8tArat 3aIoritatea 01Ai7atAlAi de 7e 7er0oana 3ea= r807An0e .a6iland TA2= aDeEJndA)0e 7e 01aAn 1A de3nitate. >e4i g80i Cere @n 2rigiderAl de 0AC 3a0a de Io1. Ser6i4i)68= da18 dori4i. #aB @n1e7A 08 EgJrie 7i1iorAl lAi TA2= @n2igJndA)Di gLearele 3i1A4e @n 0to2a 0inilie a 1o0tA3AlAi de 7araDAti0t= @n 1are 0e @3Cr81a0e a1e0ta. TA2 @ntin0e 3Jna)i i3en08 Di ridi18 3otanAl. O Kn 6iitor= @i 07A0e el 1otoiAlAi= 6a treCAi 08 38 @n0o4eDti tot ti37Al= a0t2el @n1Jt 08 2iA a6ertiEat de07re 7o0iCilitatea i6irii Anor a0e3enea 3ani2e0t8ri. OAi 2i 2o0t teriCil de aten4ionat= inter6eni TollH MAne= 01o4Jnd o Cere= da18 3i)ai 2i 07A0 18 inten4ioneEi 08 1onda3ni 1redin4a noa0tr8= Ci0eri1a 0i @ntregAl no0trA 3od a38rJt de 6ia48. Te aDte7tai 08)4i dea o 3edalieF O A7laAEe ar 2i 2o0t de aIAn0. O Te)a3 a6ertiEat 1A 3Alt ti37 @n Ar38= TA2. NA eDti 7o7Alar 7e S9AtLla3 da18 te de1lari anti)6ia48. O Re2AE 08 2iA eti1Letat a0t2el. M8 eB7ri3 de01Li0 @n 2a6oarea 6ie4ii. Kntr)ade68r= 1reeE Eilni1 6ia48 @n CaEinele 3ele de 1lonare. A3 o Lot8rJt8 a6er0iAne 7er0onal8 2a48 de 3oarte= g80e01 entro7ia deEgA0t8toare= iar da18 aD 2i in6itat 08 a0i0t la 3oartea 2ierCinte a Ani6er0AlAi= aD 7re2era= 1A 0igAran48= 08 2a1 alt1e6a. CA toate a1e0tea= 1o3andant de 7ort MAne= a3 07A0 1eea 1e treCAia 07A0. Pro1rearea neli3itat8= aDa 1A3 o 7redi18 :i0eri1a E6olA4iei >ie4ii Di 1A3 e 7ra1ti1at8 de 3aIoritatea 09AtLla3eEilor= 1A eB1e74ia dA3nea6oa0tr8 Di a 1a3araEilor dA3nea6oa0tr8 EeroiDti= e0te ire07on0aCil8 Di neCAnea018= 7rodA1Jnd o 1reDtere @n 7rogre0ie geo3etri18 a 7o7Ala4iei= 1eea 1e= 1A 0igAran48= 6a di0trAge 3Jndra dA3nea6oa0tr8 1i6iliEa4ie. O .a6iland TA2= 7ro2etAl 7ieiriiM o2t8 1o3andanta de 7ort. Te 7l81ea3 3ai 3Alt @n 7o0tAra de e1olog tJlLar Di iAC8re4. O OriAnde 38 dA1= de01o78r 18 eroii re7reEint8 o 07e1ie 7e 1ale de di07ari4ie. Poate 18)0 3ai 7l81At din 7An1t de 6edere e0teti1 1Jnd r81ne01 neade68rAri liniDtitoare 7rintr)An 2iltrA de 78r 2a1ial= @ntr)An 6ideo07e1ta1ol 3elodra3ati1= 7lin de 2al0 o7ti3i03 Di de 1o37leEen48 7o0t1oital8. Un 0i37to3 al gra6ei Coli 09AtLla3eEe ) 7re2erin4a orCea018 7entrA lA1rAri aDa 1A3 le)ar 6rea oa3enii= nA aDa 1A3 0Ant. E ti37Al 1a 7laneta 7e 1are tr8i4i 08 6ad8 ade68rAl gol)golA4= 2ie 18)i 2igAra 3ea li70it8 de 78r 0aA 2oa3etea a7roa7e 1ert8 din 6iitorAl dA3nea6oa0tr8. TollH MAne 0orCi din Cere Di 0e Ait8 la el. O TA2= @4i a3inteDti 1e a3 07A0 a1A3 1in1i aniF O #A78 1Jte 4in 3inte= a4i 07A0 3Alte lA1rAri i37ortante. O La 02JrDit= 0e r80ti ea ner8Cd8toare. CJnd a3 de1i0 08 te aIAt 08 2Agi 1A Ar1a= @n lo1 08)l aIAt 7e $o0en Rael 08 4i)o ia. M)ai @ntreCat de 1e Di 4i)a3 07A0 1e 3oti6e a6ea3. O A4i 07A0 18 7Aterea 1orA7e= 18 7Aterea aC0olAt8 1orA7e @n 3od aC0olAt= 18 Ar1a @i 1orA70e0e deIa 7e 7ri3Al 1on0ilier $o0en Rael Di 7e 1olaCoratorii 08i= 18 era 3ai Cine 1a na6a de ger3inare 08 r83Jn8 @n 7o0e0ia 3ea= 7entrA 18 eA 0Ant An o3 in1orA7tiCil. &e3eia a6A An EJ3Cet Dter0. O NA 1Liar= TA2. A3 07A0 18 nA 1red 18 eBi0t8 An o3 in1orA7tiCil= dar da18 ar eBi0ta= a1ela ai 2i tA.

O Kntr)ade68r... Ei0e TA2= 3JngJindA)l 7e #aB. M)a4i 1ore1tat. O A1A3 38 @ntreC din noA... tii 1e)ai 281AtF PentrA @n1e7At= ai d8rJ3at alt gA6ern. Creg nA 6a 0A7ra6ie4Ai a1e0tei 7o6eDti. Ai 07A0 @ntregii 7lanete 18)i An 3in1ino0. Poate aDa)i 1ore1t5 tA l)ai ridi1at= tA l)ai doCorJt. Se 7are 18 7ri3ii 1on0ilieri nA reEi0t8 la 7Atere 3Alt8 6re3e 1Jnd a7ari. #ar 08 l8083 a0ta. Ai 07A0 Anei 3Al4i3i 2or3ate din 6reo treiEe1i Di 1e6a de 3iliarde de 3e3Cri ai :i0eri1ii E6olA4iei >ie4ii 18 1ele 3ai 7ro2Ande 1redin4e religioa0e ale lor nA)0 de1Jt 6orCe goale. i 18 CaEa @ntregii 2ilo0o2ii teLno1rati1e= 1are a do3inat 7oliti1a gA6ernAlAi ti37 de 0e1ole= e greDit8. >o3 2i noro1oDi da18 la Ar38toarele a2Ari0ite de alegeri nA)i 6o3 a6ea din noA la 7Atere 7e eB7an0ioniDti. Iar da18 0e @ntJ37l8 a0ta= 6o3 a6ea r8ECoi. >andeen= $aECo Di 1eilal4i alia4i nA 6or tolera alt gA6ern eB7an0ioni0t. ProCaCil 18 3)ai di0trA0 Di 7e 3ine. #in noA. Kn a2ar8 de 1aEAl @n 1are 7i1ioarele 3ele a2Ari0ite 6or 2i 3ai iA4i de1Jt atAn1i 1Jnd ai 2o0t ai1i Alti3a oar8. Kn lo1 de o iACit8 inter0telar8 0Ant o Ciro1rat8 @n1Aiat8= C8trJn8= 18reia @i 7la1e 08 3int8 de07re e01a7adele ei 0eBAale. i a3 aIAtat anti)6ia4a= o2t8 ea. Se 7are 18 eDti de1i0 08 38 6eEi @n diEgra4ie. #ar a0ta nA)i ni3i1= TA2. Pot a6ea griI8 de 3ine. ProCle3a 7rin1i7al8 r83Jne 18 4i)ai a0A3at rolAl de a di1ta 7oliti1a a 7e0te 7atrAEe1i de 3iliarde de oa3eni= a6Jnd doar o 6ag8 idee de07re 1on0e1in4e. CA 1e aAtoritateF Cine 4i)a dat dre7tAlF O Con0ider 18 ori1e 2iin48 A3an8 are dre7tAl de a 07Ane ade68rAl. O i dre7tAl de a 1ere 1a o re4ea 7lanetar8 de Dtiri 08)i r807Jndea018 6orCeleF #e Ande 6ine a38rJtAl 80ta de dre7t al t8AF EBi0t8 3ai 3Alte 3ilioane de oa3eni 7e S9AtLla3= in1lA0i6 eA= 1are 2a1 7arte din 2a14iAnea Eeroi0t8. N)ai 07A0 ni3i1 @n 7lA0 2a48 de 1eea 1e 07Ane3 noi de ani de Eile. TA ai 0trigat doar 3ai tare. O SAnt 1onDtient 18)i aDa. S7er 18 6orCele din a1ea0t8 0ear8= indi2erent 1A 1Jt8 a38r81iAne aA 2o0t 7ri3ite= 6or a6ea 7Jn8 la Ar38 An e2e1t Cene2i1 a0A7ra 7oliti1ii Di 0o1iet84ii 09AtLla3eEe. Poate 18 Cregor :laBon Di teLno1ra4ii 08i 6or de01o7eri ade68rAl 18 nA 7oate eBi0ta o 0al6are real8 @n 1eea 1e a nA3it SKn2lorirea 7rodA08 de TA2T= iar dA3nea) 6oa0tr8 i)a4i 07A0 S3ira1olAl 7Jinilor Di 7eDtilorT. Poate 18= din a1e0t 3o3ent= 7oliti1a Di o7iniile 0e 6or 01Li3Ca. Poate 18 2a14iAnea Eeroi0t8 6a triA32a la Ar38toarele alegeri. TollH MAne 0e @n1rAnt8. O Al naiCii de 7A4in 7roCaCil= dA78 1A3 Dtii 7rea Cine. Si da18 EeroiDtii 6or 1JDtiga= 0e 7Ane 7roCle3a 1e dra1A9 7Ate3 2a1e. >o3 a6ea dre7tAl 08 i37Ane3 1ontrolAl naDterilorF M)aD 3ira. Ori1A3= 08 l8083 a0ta. Ideea 3ea e 18 nA de4ii 3ono7olAl a2Ari0itAlAi de ade68r. Ori1e Eeroi0t ar 2i 7AtAt 4ine di01Ar0Al t8A. Ce naiCa= IA38tate din teLno1ra4i DtiA 1e 1on4ine regi0trAl de 0tare 1i6il8M Creg nA)i 7ro0t. CA3 n)a 2o0t ni1i 08r3anAl $o0en. Ceea 1e 4i)a 7er3i0 08 2a1i 1e)ai 281At a 2o0t 7Aterea= TA2. PAterea Ar1ei. A aIAtorAlAi 7e 1are 7Ateai 08)l dai 0aA 08 nA)l dai= dA78 7la1. O Kntr)ade68r...= 1li7i TA2. NA 7ot 08 68 1ontraEi1. Tri0tAl ade68r al i0toriei e0te 18 3a0ele ira4ionale @l Ar3eaE8 7e 1el 7Aterni1= nA 7e 1el @n4ele7t. O i tA 1e eDti= TA2F O #oar An A3il... O #a= da= 0e r80ti ea. tiA= An a2Ari0it de A3il inginer e1olog. Un A3il inginer e1olog 1are a de1i0= de 1a7Al lAi= 08 2a18 7e 7ro2etAl. Un A3il inginer e1olog 1are a 6iEitat S9AtLla3)Al eBa1t de doA8 ori @n 6ia48= 1A totAl 6reo 0At8 de Eile= dar 0e 1on0ider8 @ndre7t84it 08 ne r80toarne gA6ernAl= 08 ne di01rediteEe religia= 08 07An8 Anei 3Al4i3i de 7atrAEe1i Di 1e6a de 3iliarde de 7er0oane ne1Ano01Ate 1J4i 1o7ii a38rJ4i treCAie 08 aiC8. Con1et84enii 3ei 7ot 2i 7roDti= 1A 6ederi @ngA0te= orCi= dar 0Ant ai 3ei= TA2M NA 1red 18)0

de a1ord 1A 6enirea ta ai1i @n 01o7Al de a ne re3odela 1on2or3 6ederilor tale lA3inateM O Re07ing a1ea0t8 a1AEa4ie= doa3n8M Ori1are ar 2i 0tandardele 3ele 7er0onale= nA 1aAt 08 le i37An 7e S9AtLla3. M)a3 0tr8dAit 08 elA1ideE anA3ite ade68rAri= 08 2a1 7o7Ala4ia dA3nea6oa0tr8 1onDtient8 de anA3ite e1Aa4ii re1i= ne3iloa0e= al 18ror reEAltat 2iind 1A 1ertitAdine deEa0trAl= iar a1e0t lA1rA nA 7oate 2i 01Li3Cat 7rin 1redin4e= rAg81iAni 0aA 7o6eDti de drago0te 3elodra3ati1e 7e re4eaAa 6ideo. O Ai 2o0t 7l8tit...= @n1e7A TollH MAne. O In0A2i1ient= o @ntrerA70e TA2. &e3eia EJ3Ci= 28r8 08 6rea. O Ai 2o0t 7l8tit 7entrA inginerie e1ologi18= TA2= nA 7entrA in0trAire religioa08 0aA 7oliti18. MAl4A3e01M O CA 7l81ere= 1o3andant de 7ort MAne. E1ologie... S8 analiE83 1A6JntAl= da18 6re4i. S8 3edit83 a0A7ra @n4ele0AlAi 08A. ProCaCil 18 An e1o0i0te3 7oate 2i a0e38nat 1A o 3are 3aDin8rie Ciologi18. #a18 6o3 1ontinAa a1ea0t8 analogie= A3anitatea ar 7Atea 2i 1on0iderat8 o 7arte a 3aDin8riei. O 7arte i37ortant8 ) 3otorAl 0aA An 1ir1Ait)1Leie )= dar nA 1e6a @n a2ara 3e1ani03AlAi= dA78 1A3 0e 1rede @n 3od greDit. Kn 1on1lAEie= atAn1i 1Jnd AnAl 1a 3ine re2a1e o e1ologie= treCAie= @n 3od ne1e0ar= 08 re3odeleEe Di oa3enii. O M8 @n2ioreEi= TA2M Ai 0tat 7rea 3Alt 0ingAr 7e na6a a0taM O O o7inie 7e 1are n)o @378rt8De01. O Oa3enii nA)0 inele)7Al0atorii 6e1Li 0aA 4e6i de Cla0ter= 08)i 7o4i regla. O Oa3enii 0Ant 3ai 1o37le1Di Di 3ai re1al1itran4i de1Jt ori1e 1o37onent8 3e1ani18= ele1troni18 0aA Cio1Li3i18= 2A de a1ord TA2. O NA a0ta a3 6rAt 08 07An. O S9AtLla3eEii 0Ant deo0eCit de di2i1ili. TollH MAne 01AtAr8 din 1a7. O A3inteDte)4i 1e)a3 07A0M PAterea 1orA7e. O Kntr)ade68r. Kn a1e0t 1onteBt= 2e3eia nA)Di d8dA 0ea3a 1e @n4ele0 atriCAi0e el 6orCelor. .a6iland TA2 0e ridi18 de 7e 01aAn. O SeIArAl 3eA ai1i 6a @n1eta @n 01Art ti37= 07A0e el. CLiar @n a1e0t 3o3ent= 1ronoArEeala Ar1ei a11elereaE8 1reDterea organi03elor din CaEinele de 1lonare. >a0ili01Al Di Manti1ora 0Ant 7reg8tite 08 2a18 li6rarea= @n 1aEAl @n 1are Cregor :laBon ) 0aA 0A11e0orAl 08A ) 6a de1ide= 7Jn8 la Ar38= 08)3i a11e7te re1o3and8rile. E0ti3eE 18= @n Ee1e Eile= S9AtLla3)Al 6a a6ea ani3ale)de)1arne= 780t8i)tri1otate= ororo Di 1elelalte. Iar dA78 a1eea 6oi 7le1a. O Kn18 o dat8 aCandonat8 de iACitAl 3eA legat de 0tele= Ei0e @n1iAdat8 TollH MAne. Poate reADe01 08 01ot 1e6a din a0ta... TA2 0e Ait8 la #aB. O UDArin48 1ondi3entat8 1A a38r81iAne= 1o3ent8 el= a7oi 0e Ait8 iar la 1otoi Di 1li7i. Cred 18 a3 adA0 An 3are 0er6i1iA S9AtLla3)AlAi. Regret ori1e ne7l81ere 7er0onal8 7ro6o1at8 de 3etodele 3ele. NA a1ea0ta 3i)a 2o0t inten4ia. Per3ite4i)3i 08 2a1 Anele 3i1i re3edieri. &e3eia 0e Ait8 1A dAritate la el. O CA3 ai 08 2a1i a0ta= TA2F O Un 1adoA 38rAnt. NA 3)a3 7AtAt @37iedi1a 08 nA re3ar1= 7e 1Jnd era4i la CordAl Ar1ei= a2e14iAnea 1A 1are a4i tratat 7i0oii. i ni1i 2a7tAl 18 a1ea0ta a 2o0t re1i7ro18. AD dori 08 68 d8rAie01 doA8 dintre 7i0i1ile 3ele= 1a do6ad8 a 0ti3ei 1e 6)o 7ort. O S7erJnd 18 a1e0te ade68rate terori 6or iEgoni oa3enii 0igAran4ei 1are 6or 6eni

08 38 are0teEeF 3JrJi TollH MAne. NA= TA2. A7re1ieE o2erta= 38 tenteaE8 1A ade68rat= dar 7araEi4ii 0Ant ilegali @n 7JnE8= 4ii 3inteF NA)i 7ot lAa. O Kn 1alitate de 1o3andant de 7ort= a6e4i aAtoritatea 08 01Li3Ca4i regAla3entAl re07e1ti6. O OL= daM Ar 2i groEa6M Anti)6ia48 Di 1orA7t8M AD de6eni teriCil de 7o7Alar8M O Sar1a03= @l in2or38 TA2 7e #aB. O Si 1e)o 08 0e @ntJ37le 1A ele dA78 1e 6oi 2i 01Li3Cat8 din 2An14ieF O A3 @n1redere @n aCilitatea dA3nea6oa0tr8 de a 0A7ra6ie4Ai a1e0tei 2ArtAni 7oliti1e= aDa 1A3 a4i o1olit)o 7e 1ea de dinainte. O #r8gA4 din 7artea ta= rJ0e ea r8gADit. #ar n)o 08 3earg8. .a6iland TA2 r83a0e t81At= 1A 2igAra)i golit8 de ori1e eB7re0ie. Kn 1ele din Ar38= ridi18 An deget. O A3 i3aginat o 0olA4ie. Pe lJng8 1ei doi 7i0oi= 68 6oi d8rAi o na68. #A78 1A3 Dti4i= a3 o 0A7raaCAnden48 de na6e. PAte4i 780tra 7i0i1ile a1olo= la CordAl ei= adi18= din 7An1t de 6edere teLni1= @n a2ara IAri0di14iei PortAlAi S9AtLla3. >8 6oi l80a Di Lran8 0A2i1ient8 7entrA 1in1i ani= 1a 08 nA 0e 7oat8 07Ane 18 da4i aDa)EiDilor 7araEi4i 1aloriile de 1are aA ne6oie 2iin4ele A3ane 2l83Jnde. PentrA a 68 0A04ine @n 6iitor i3aginea 7ACli18 6eDteIit8= 7Ate4i anAn4a la Dtiri 18 a1e0te doA8 2eline 0Ant o0tati1i 1are garanteaE8 18)3i 6oi 4ine 7ro3i0iAnea de a re6eni 7e S9AtLla3= 7e0te 1in1i ani. TollH MAne l808 08 i 0e @ntind8 7e 2igAra)i ArJt8 An EJ3Cet 1LinAit. O S)ar 7Atea 08 3earg8= 2ir)ar 08 2ieM K3i 6ine greA 08 reEi0tM i o na68= ai Ei0F O Kntr)ade68r. O EDti 7rea 1on6ing8tor= rJnIi ea. Kn regAl8. Ce 7i0i1iF O Kndoial8 Di IngratitAdine. O SAnt 1on6in08 18 ai1i 0e a01Ande o alAEie= dar nA)3i 7a08. i Lran8 7entrA 1in1i aniF O SA2i1ient8 7Jn8 @n EiAa 1Jnd= 7e0te 1in1i ani= 38 6oi re@ntoar1e 08 7l8te01 re0tAl 2a1tArii. TollH MAne 0e Ait8 la el ) 2igAra lAng8= alC8= 1al38= 3Jinile alCe @n1rA1iDate 7e CArta A32lat8= 1a7ela 1A 1oEoro1 7e 1a7Al 1Lei= 7i0oiAl negrA @n 7oal8. Se Ait8 la el @ndelAng= in0i0tent= a7oi= 28r8 An 3oti6 7e 1are 08)l Dtie= 3Jna @i tre3Ar8 An 7i1= iar Cerea 1Ar0e din 7aLarAl de01Li0 7e 3Jne1a ei. Si34i A3eEeala re1e 78trAnEJnd @n ClAE8= 01ArgJndA)0e 07re @n1LeietAra 3Jinii. O OL= 1e CA1ArieM Ei0e ea. TA2 Di iar8Di TA2M ACia aDte7tM %. O &IAR PENTRU NORN CJnd @l g80i C8rCatAl 0l8C8nog= .a6iland TA2 Cea 0ingAr= @n 1ol4Al 1el 3ai @ntAne1o0 al Cer8riei din Ta3Cer. KDi 4inea 1oatele 7e 3a08= iar 1reDtetAl 1a7AlAi 08A 1Lel a7roa7e atingea grinda Ioa08= din le3n= de dea0A7ra. PatrA LalCe goale 0t8teaA @n 2a4a lAi= 1A interiorAl 3JnIit de inele de 07A38= @n ti37 1e o a 1in1ea= 7e IA38tate 7lin8= era 4inAt8 @n 3Jinile lAi AriaDe= alCe. #a18 TA2 @Di d8dA0e 0ea3a de 7ri6irile 1Arioa0e 7e 1are le @ndre7taA 1eilal4i= din 1Jnd @n 1Jnd= 07re el= nA ar8ta0e 7rin ni3i1. KDi 0orCea Cerea 3etodi1= 1A 2igAra ineB7re0i68. P8rea CiEar Di 0olitar aDa 1A3 Cea

de AnAl 0ingAr= @n 0e7areA... #ar nA era 1Liar 0ingAr. Pe 3a08= @n 2a4a lAi= 0t8tea #aB= An gLe3 de Clan8 neagr8. #in 1Jnd @n 1Jnd= TA2 7Anea LalCa Io0 Di)Di 3JngJia alene @n0o4itorAl t81At. #aB nA 0e 1lintea din 7oEi4ia lAi 1on2ortaCil8 dintre LalCele goale. MotanAl era la 2el de 3are= @n 1o37ara4ie 1A alte 7i0i1i= 7e 1Jt era .a6iland TA2 2a48 de al4i oa3eni. CJnd C8rCatAl 0l8C8nog 6eni 07re 0e7areAl lAi TA2= a1e0ta nA Ei0e ni3i1. Se Ait8 la el= 1li7i Di aDte7t8 08 07An8 1e 6oia. O EDti .a6iland TA2= 6JnE8torAl de ani3ale= a2ir38 C8rCatAl 1el 0laC. Kntr)ade68r= indi6idAl era An C8rCat dArero0 de 0laC. >eD3intele lAi= din 7iele neagr8 Di Clan8 1enADie= atJrnaA 7e el= @n1re4indA)0e i1i= 1olo. #ar 0e 6edea 18)i An 7er0onaI de oare1are i37ortan48= din 3o3ent 1e 7Arta 7e 2rAnte= 0AC 1laia de 78r negrA= o 1oroni48 @ngA0t8 din ala38. Iar degetele @i eraA @37odoCite de o 3Al4i3e de inele. TA2 @l 018r7in8 7e #aB @n 07atele Anei Are1Li negre. O NA)i 0A2i1ient 18 0olitAdinea noa0tr8 a 2o0t @n18l1at8= @i 07A0e el 7i0i1ii= 6o1ea 0a de Ca0 7ro2And 2iind doar An 7i1 3odAlat8. N)a 2o0t 0A2i1ient 18 3JLnirea noa0tr8 a 2o0t 6iolat8. Se 7are 18 treCAie 08 0A7ort83 1alo3nii Di in0Alte. #o3nAle= 0e adre08 el C8rCatAlAi 0l8C8nog= 0Ant 1A ade68rat .a6iland TA2 Di 7oate 18 0)ar 7Atea 07Ane 18= @ntr) An 2el= 2a1 nego4 1A ani3ale. #ar 7oate 18 nA 38 1on0ider 6JnE8tor de ani3ale. Poate 38 1on0ider inginer e1olog. Sl8C8nogAl d8dA din 3Jn8= iritat= Di 0e aDeE8 nein6itat 7e Can1a din 2a4a lAi TA2. O A3 aAEit 18 ai o 6e1Le na68 de ger3inare a CIE. A0ta nA te 2a1e inginer e1olog= TA2. AA 3Arit 1A to4ii= de 6ea1Ari. #ar da18 7re2eri 08 4i 0e 07An8 inginer e1olog= 2oarte Cine. A3 ne6oie de 0er6i1iile tale. >reaA 08 1A378r An 3on0trA= o 2iar8 3are= 2ioroa08. OALa= 0e adre08 TA2 din noA 7i0i1ii= 0tr8inAl 1are 0)a aDeEat ne7o2tit la 3a0a 3ea 6rea 08 1A37ere An 3on0trAM CA regret 68 in2or3eE 18 0oli1itarea dA3nea6oa0tr8 e Eadarni18. MonDtrii 0Ant 287tAri 3itologi1e= do3nAle= 7re1A3 0ta2iile= 6Jr1ola1ii Di Ciro1ra4ii 1o37eten4i. Mai 3Alt= @n a1e0t 3o3ent nA 38 o1A7 de 6JnEarea de ani3ale= ni1i de alte a07e1te ale 7ro2e0iei 3ele. Con0A3 a1ea0t8 eB1elent8 Cere ta3CerGineE8 Di Iele01. O $eleDtiF 0e intere08 0l8C8nogAl. Pe 1ineF NA 78rea 18 are 1Le2 08 7le1e. O $ele01 o 7i0i18= @i r807An0e .a6iland TA2. Se nA3ea #i0trAgere Di 3i)a 2o0t to6ar8D8 ani @ndelAnga4i= do3nAle. A 3Arit 7e o 7lanet8 nA3it8 AlH00ar= 7e 1are a3 a6At nenoro1Al 0)o 6iEiteE. #e 3Jna AnAi 7rin4iDor CarCar de a1olo= An ti7 deo0eCit de re07ing8tor. Se Ait8 la 1oroni4a 0l8C8nogAlAi. O NA 1A36a 0Ante4i Di dA3nea6oa0tr8 An 7rin4iDor CarCarF O :ine@n4ele0 18 nA. O Noro1Al dA3nea6oa0tr8. O K3i 7are r8A de 7i0i1a ta= TA2. K4i @n4eleg 0i3483intele= da= da= a3 tre1At 7rin aDa 1e6a Di eA= de o 3ie de ori. O #e o 3ie de ori= re7et8 0e1 TA2. Ar treCAi 08 a6e4i @n 6edere e2ortAri 3ai 0erioa0e 7entrA @ngriIirea ani3alelor dA3nea6oa0tr8. Sl8C8nogAl ridi18 din A3eri. O Ani3alele 3or. N)ai 1e 08 2a1i. Col4i= gLeare Di toate 1elelalte= da= da... 80ta)i de0tinAl lor. A treCAit 08 38 oCiDnAie01 08 le 68d A1i0e 7e 1ele 3ai CAne= 1Liar @n 2a4a

o1Lilor 3ei. #e07re a0ta a3 6enit 08 6orCe01 1A tine= TA2. O Kntr)ade68rF O M8 nA3e01 .erold Norn Di 0Ant 3ae0trA 7rin1i7al 7entrA ani3ale al 1a0ei 3ele= Ana dintre Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e de 7e LHroni1a. O LHroni1a. NA3ele nA 3i)e 1o37let ne1Ano01At. O 7lanet8 3i18= 7A4in 1oloniEat8= 1A oare1are @n1lina4ii 08lCati1e= da18 4in Cine 3inte. Poate a0ta eB7li18 tran0gre0iAnea 3anierelor 1i6iliEate... O S8lCati1eF Ei0e Norn. P8l86r8geli ta3CerGineEe= TA2M &er3ieri a2Ari0i4iM LHroni1a e0te CiIAteria 0e1torAlAi. Ai aAEit de arenele noa0tre 7entrA ani3aleF .a6iland TA2 @l 018r7in8 @n18 o dat8 7e #aB dA78 Are1Le= An 018r7inat 1iAdat= rit3i1= iar 3otanAl 0e de01ol81i= 18018 Di)l 7ri6i 7e 0l8C8nog 1A o1Li 3ari= aArii= 0tr8lA1itori. Toar0e @n1et. O Mi1i 7e7ite de in2or3a4ii 3i)aA 18EAt @n Are1Li= @n ti37Al 7eregrin8rilor 3ele. Poate 6e4i Cine6oi 08 68 deE6olta4i 7ro7Anerea= .erold Norn= a0t2el @n1Jt eA Di #aB 0)o 7Ate3 analiEa. .erold Norn @Di 2re18 3Jinile Di d8dA din 1a7. O #aBF SigAr. Un ani3al 2rA3o0= deDi eA 7er0onal nA)0 atra0 de ani3alele 1are nA 7ot lA7ta. A3 07A0 @ntotdeaAna 18 ade68rata 2rA3A0e4e 1on0t8 @n 7Aterea de a A1ide. O O atitAdine idio0in1rati18= de1lar8 TA2. O NA= nA= @l 1ontraEi0e Norn. #elo1. S7er 18 3An1a ta ai1i nA te)a 3oli70it de 3o2tArile ta3CerGineEe. TA2 @Di goli LalCa @n t81ere= a7oi 281A 0e3n 7entrA @n18 doA8. O078tarAl le adA0e 7ro37t. O MAl4A3e01= Ei0e Norn= 1Jnd LalCa 2A aDeEat8= aArie Di @n07A3at8= @n 2a4a lAi. O ContinAa4i= do3nAle. O #a. Ei Cine= Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e de 7e LHroni1a 0e @ntre1 @n arenele 7entrA ani3ale. A @n1e7At... 1A 0e1ole @n Ar38. Knainte de a0ta= 1a0ele 0e r8ECoiaA. ADa)i 3ai Cine. Onoarea 2a3iliei e 780trat8= 0e 2a1 a6eri= nA)i o3orJt ni3eni. >eEi= 2ie1are 1a08 0t87JneDte 3oDii i3en0e= larg @ntin0e 7e 7lanet8 Di= 7entrA 18 teritoriAl e0te 0laC 1oloniEat= 6ia4a ani3al8 7ro07er8. Seniorii Marilor Ca0e aA de1i0= 1A 3Al4i ani @n Ar38= @n 6re3Ari de 7a1e= 08 aiC8 lo1 lA7te de ani3ale. Un di6erti03ent 7l81At= @nr8d81inat adJn1 @n i0torie. Poate ai aAEit de 6e1LiAl oCi1ei al lA7telor de 1o1oDi Di de 7o7orAl de 7e >e1LiAl P83Jnt= ro3anii= 1are 7AneaA tot 2elAl de 2iare 1iAdate 08 0e lA7te @ntre ele @n arenele 3ari 7e 1are le a6eaAF Norn 0e o7ri Di 0orCi din Cere= aDte7tJnd An r807An0= dar TA2 @l 3JngJie 7e #aB Di nA Ei0e ni3i1. O N)are i37ortan48= 07A0e @n 1ele din Ar38 lHroni1anAl Di)Di Dter0e 07A3a de la gAr8 1A do0Al 7al3ei. A1e0ta a 2o0t @n1e7AtAl 07ortAlAi. &ie1are 1a08 are terenAl ei anA3e Di ani3alele ei 07e1i2i1e=. Ca0a de >ar1oAr= de eBe37lA= 0e @ntinde @n 0AdAl 2ierCinte= 3l8Dtino0. Ki 7la1e 08 tri3it8 @n aren8 Do7Jrle)lei AriaDe. &eridian= An do3eniA de la 3Ante= Di)a 281At a6erea 1A aIAtorAl Anei 07e1ii de 3ai3A4e)de)3Ante= nA3ite= dA78 1A3 e nor3al= 2eridian. Pro7ria 3ea 1a08= #o3= 0e a2l8 7e 1J37iile @nierCate de 7e @ntin0Al 1ontinent din nord. A3 tri3i0 o 0At8 de 2iare di2erite 08 lA7te @n aren8= dar 0Ante3 1eleCri 7entrA 1ol4)de)o4el)i. O Col4)de)o4el)iM NA3ele e0te e6o1ator. O #a= 07A0e 3JndrA Norn= EJ3Cind. Ca 3ae0trA 7rin1i7al 7entrA ani3ale= a3

7reg8tit 3ii. OL= 0Ant niDte ani3ale dr8gA4eM Mari 1Jt tine= 1A Clana de 1ea 3ai 3inAnat8 1Aloare alCa0tr8)neagr8= a7rige Di neoCo0iteM O Pot 7re0A7Ane 18 a1eDti 1ol4)de)o4el)i 0Ant de de01enden48 1anin8F O #ar 1A 1e 1aniniM O i)3i 1ere4i An 3on0trA. Norn 0orCi iar din Cere. O Ade68rat= ade68rat. Oa3enii de 7e Ee1e 7lanete @n6e1inate 6in 7e LHroni1a 7entrA a 7ri6i 2iarele lA7tJnd @n aren8 Di 7entrA a 7aria 1ine 6a @n6inge. Se @ngLe0Aie @ndeo0eCi @n Arena de :ronE= 1are 0e a2l8= de Da0e 0Ate de ani= @n OraDAl TAtAror Ca0elor. A1olo 0e dA1 1ele 3ai 3ari lA7te. :og84ia 1a0elor noa0tre= a 7lanetei noa0tre= a aIAn0 08 de7ind8 de ele. &8r8 ele= Coga4ii de 7e LHroni1a ar 2i la 2el de 08ra1i 1a 2er3ierii de 7e Ta3Cer. O #a... O Kn4elegi= Cog84ia a0ta e0te di0triCAit8 1a0elor @n 2An14ie de onoarea lor= @n 2An14ie de 6i1toriile lor. Ca0a de ArnetL a aIAn0 1ea 3ai 3are Di 3ai 7Aterni18 din 1aAE8 18 are 3Alte 2iare A1ig8toare 7e di2eritele 0ale do3enii. RangAl 1elorlalte e @n 1on1ordan48 1A reEAltatele oC4inAte @n Arena de :ronE. O $ar Ca0a de Norn e Alti3a Di 1ea de 7e Ar38 dintre Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e de 7e LHroni1a= Ei0e TA2= 1li7ind= @n ti37 1e #aB toar0e 3ai 7Aterni1. O tiiF O #o3nAle= 0are @n o1LiM #ar @3i 6ine @n 3inte o oCie14ie. Con2or3 regAlilor Arenei de :ronE= nA 6a 2i 1on0iderat8 li70it8 de eti18 7ro1Ararea Di introdA1erea @n 1on1Ar0 a Anor 07e1ii 1are nA)Di aA 0orgintea 7e 2ai3oa0a dA3nea6oa0tr8 7lanet8F O EBi0t8 7re1edente. CA 6reo Da7teEe1i de ani @n Ar38= a 6enit An 1on1Arent 1Liar de 7e >e1LiAl P83Jnt= 1A o 1reatAr8 nA3it8 lA7 de 78dAre= 7e 1are o antrena0e. Ca0a de Colin l)a 07riIinit= @ntr)An 3o3ent de neCAnie. S8r3ana lAi 2iar8 a 2o0t a03A4it8 a0A7ra AnAi 1ol4)de)o4el nornian Di 0)a do6edit de7arte de a)l egala. Mai eBi0t8 Di alte 1aEAri. Kn Alti3ii ani= din ne2eri1ire= 1ol4)de)o4el)ii noDtri nA 0)aA @n3Al4it Cine. Ani3alele 08lCati1e de 7e 1J37ii aA 3Arit= iar 1ele 1are aA r83a0 aA de6enit iA4i Di aA @n684at 08 0e 2erea018= 2iind greA 7entrA oa3enii 1a0ei noa0tre 08 le 1a7tAreEe. Kn 1ADtile de @n3Al4ire= ra0a 7are 08 0e 2i 3oleDit= @n 1iAda e2ortArilor 3ele Di ale 3aeDtrilor 7entrA ani3ale de dinaintea 3ea. Norn a 1JDtigat 7A4ine 6i1torii @n Alti3a 6re3e= iar eA nA 6oi r83Jne 3ae0trA 7rin1i7al da18 nA 2a1 1e6a. A3 aIAn0 08ra1i. CJnd a3 aAEit 18 Ar1a a 6enit 7e Ta3Cer= a3 de1i0 08 te 1aAt. >reaA 08 @n1e7 o noA8 er8 de glorie 7entrA Norn= 1A aIAtorAl t8A. .a6iland TA2 r83a0e 2oarte liniDtit. OKn4eleg dile3a 7e 1are treCAie 0)o @n2rAnta4i. #ar 4in 08 68 in2or3eE 18 nA oCiDnAie01 08 6Jnd 3onDtri. Ar1a e0te o na68 de ger3inare= 7roie1tat8 de I37erialii P83JntAlAi 1A 3ii de ani @n Ar38 7entrA a)i de1i3a 7e Lrangani 7rin Cior8ECoi. Pot de018r1a An ade68rat 1orn al aCAnden4ei de Coli Di 3oli3e= iar @n CiCliote1a de 1elAle a3 3aterial de 1lonare 7entrA nenA38rate 07e1ii din 3ai 3Alt de o 3ie de 7lanete= dar 3onDtri ade68ra4i= de 0oiAl de 1are a3 @n4ele0 18 a6e4i ne6oie= 0Ant @ntr)o 1antitate 1e6a 3ai redA08. .erald Norn 78rA deEa38git. O #e1i= n)ai ni3i1F O NA a1e0tea aA 2o0t 1A6intele 3ele. :8rCa4ii Di 2e3eile din di078rAtAl Cor7 al Inginerilor E1ologi AtiliEaA= din ti37 @n ti37= 07e1ii 7e 1are 1ei nein2or3a4i 0aA 0A7er0ti4ioDi le)ar 2i eti1Letat dre7t 3on0trAoa0e= din 3oti6e atJt 70iLologi1e= 1Jt Di

e1ologi1e. A3 1Jte6a a0e3enea ani3ale @n 0to1 ) An nA38r ridi1ol= 7oate doar 1Jte6a 3ii= ori1A3 nA 3ai 3Alt de Ee1e 3ii. PentrA a da o 1i2r8 3ai eBa1t8= ar treCAi 08)3i 1on0Alt 1al1AlatorAl. O CJte6a 3ii de 3onDtriM 0e @n0A2le4i iar Norn. Un 0to1 3ai 3Alt de1Jt 0A2i1ientM CA 0igAran48 18 6ei g80i @n el Di o 2iar8 7entrA NornM O Poate 18 da. SaA 7oate 18 nA. EBi0t8 doA8 7o0iCilit84i. Kl 7ri6i 7e Norn= 1A 2igAra lAng8 1al38= li70it8 de e3o4ie= Di 1ontinA85 O ProCle3ele de 7e LHroni1a @3i treEe01 intere0Al @ntr)An 3od ne0erio0= dar 0Ant 28r8 angaIa3ent 7ro2e0ional 7entrA 3o3ent= dA78 1e a3 o2erit ta3CerGineEilor o 7a08re 1are 08)i 01a7e de in2e0tarea 1A 6ier3i)de)r8d81in8. M8 intere0eaE8 08 1er1eteE 3ai @ndea7roa7e 7laneta dA3nea6oa0tr8 Di 0itAa4ia de a1olo. S8 ne @ntoar1e3 @n Norn= do3nAle. >oi dA1e Ar1a 7e LHroni1a Di 6oi 6edea arenele 7entrA ani3ale= a7oi 6o3 de1ide 1e)i de 281At. O EB1elentM EJ3Ci Norn. Pl8te01 eA rJndAl 80taM #aB tor1ea tare= 1a o na6et8 1are 1oCora. Arena de :ronE 0e a2la 1Liar @n 1entrAl OraDAlAi TAtAror Ca0elor= @n lo1Al @n 1are 1artierele 0t87Jnite de Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e 0e @ntJlneaA 1a niDte 2elii ale Anei 7l81inte AriaDe. &ie1are en1la68 a oraDAlAi @ntorto1Leat= din 7iatr8= era @n1onIArat8 de EidAri. &ie1are 7Arta An 0teag 1A 1Alorile 0ale di0tin1ti6e= 2ie1are a6ea 7ro7ria)i a3Cian48 Di 0til. #ar toate 0e @ntJlneaA la Arena de :ronE. #e 2a7t= Arena nA era din CronE= 1i 3ai 3Alt din 7iatr8 neagr8 Di le3n lA0trAit. Se Co3Ca @n 0A0= 2iind 3ai @nalt8 de1Jt toate 1l8dirile= 1A eB1e74ia 1Jtor6a tArnAri Di 3inarete iEolate. A6ea dea0A7ra o 1A7ol8 din CronE 0tr8lA1itor= 1are 01li7ea @n raEele 7orto1alii ale a7A0AlAi. #in 2ere0tre @ngA0te 7ri6eaA gargAi ) 01Al7ta4i @n 7iatr8= 2orIa4i @n 2ier= tArna4i @n CronE. Por4ile i3en0e din EidArile de 7iatr8 neagr8 eraA 28Arite tot din 3etal. EBi0taA doA807reEe1e= 1Jte Ana 7entrA 2ie1are 1artier di2erit al OraDAlAi TAtAror Ca0elor. CAlorile Di gra6Arile de 7e 2ie1are 1ore07AndeaA 1a0ei re07e1ti6e. Soarele LHroni1ii era An 7A3n de 2l818ri roDii 1e 3JnIeaA oriEontAl 07re 6e0t= 1Jnd .erald Norn @l 1ondA0e 7e .a6iland TA2 la Io1Ari. Oa3enii de 1a08 aCia a7rin0e0er8 tor4ele 1A gaE ) oCeli01Ari din 3etal 1are 0e @n8l4aA 1a niDte din4i a01A4i4i @ntr)An inel @n IArAl Arenei de :ronE ) iar 1l8direa 6e1Le= gLeCoa08= 2A0e0e @n1onIArat8 de 0tJl7i 7Jl7Jitori de 2l818ri alCa0tre Di 7orto1alii. TA2 @l Ar38 7e .erald Norn= @ntr)o 3Al4i3e de 07e1tatori Di oa3eni 1are 7ariaA= 7e Ali4ele 7e IA38tate 7A0tii ale 1artierAlAi norni1= 7e o 0trad8 7a6at8 1A ro18 028rJ3at8= tre1Jnd 7rintre doi07reEe1e 1ol4)de)o4el)i din CronE= 1are 3JrJiaA Di 01Ai7aA= @n 7oEi4ii 6eDni1e= de 7e 2ie1are latAr8. A7oi ieDir8 7e larga 7oart8 Norn. UDile eraA 281Ate dintr)An a3e0te1 de aCano0 Di ala38. PaEni1ii @n Ani2or3e= @n6eD3Jnta4i tot @n 7iele neagr8 Di Clan8 1enADie 1a Di .erald Norn= @l re1Ano01Ar8 7e 3ae0trAl 7entrA ani3ale Di)l l80ar8 08 intre. Ceilal4i 0e o7rir8 08 7l8tea018= dJnd 3onede de aAr 0aA o4el. Arena era 1el 3ai 3are teren 7entrA ani3ale. O adJn1itAr8 a1o7erit8 1A ni0i7 al18tAia 7odeaAa 7entrA lA7t8= a2lat8 3Alt 0AC ni6elAl 0olAlAi Di @n1onIArat8 de EidAri din 7iatr8 @nalte de 7atrA 3etri. CLiar de lJng8 EidAri @n1e7eaA rJndArile de 01aAne 1e @n1onIAraA a01endent arena= Ar1Jnd 7Jn8 la 7or4i. EBi0taA 0A2i1iente lo1Ari 7entrA treiEe1i de 3ii de 7er0oane= 0e 28li0e Norn= dar TA2 oC0er68 18 de 7e 1ele din 07ate nA 7rea 0e 6edeaA ani3alele= iar altele eraA 3a01ate de 0tJl7ii de o4el. Prin 1l8dire 0e a2laA r807Jndite CoBe 7entrA 7ariAri.

.erald Nord @l 1ondA0e 7e TA2 la 1ele 3ai CAne 01aAne din aren8= @n 2a4a 0e1torAlAi Norn= de078r4ite doar de An 7ara7et de 7eretele 6erti1al de 7atrA 3etri 1e @n1onIAra ni0i7Al 7e 1are a6ea lo1 lA7ta. S1aAnele nA eraA DACrede= din le3n Di 2ier= 1a a1elea din rJndArile de 0A0= 1i ade68rate tronAri din 7iele= 0A2i1ient de largi 08 @n1a78 @n ele 1Liar Di trAn1LiAl 3a0i6 al lAi TA2. i de)o 1o3oditate lABoa08. O &ie1are 01aAn e0te 1a7itonat 1A 7ielea Anei 2iare 1are a 3Arit @n 3od noCil a1olo Io0= @i eB7li18 .erald Norn lAi TA2= @n ti37 1e 0e aDeEaA. Kn 2a4a lor= o e1Li78 @n Ani2or3e alCa0tre= dintr)o CA1at8= tJraA 07re intrare 1ar1a0a AnAi ani3al groaEni1 la @n284iDare= a1o7erit 1A 7ene. O O 7a08re lA7t8toare a Ca0ei #ealArilor Qrai= eB7li18 Norn. Mae0trAl Qrai 7entrA ani3ale a tri3i0)o 08 @n2rAnte o Do7Jrl8)leA 6ar1oArian8. O alegere nA to13ai 2eri1it8. .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. R83a0e 4ea78n= dre7t= @3Cr81at @ntr)An 7arde0iA 1enADiA din 6inilin 1e)i aIAngea 7Jn8 la gleEne= 1A A3eri Co3Ca4i. Pe 1a7 7Arta o 1a7el8 6erde 1A 1oEoro1= a6Jnd 1a e3Cle38 tLeta aAriA al inginerilor e1ologi. (inea 3Jinile alCe @n1rA1iDate 7e CArt8= @n ti37 1e .erald Norn @l 7oto7ea 1A An DA6oi de 6orCe. CJnd 6orCi 1raini1Al arenei= tAnetAl 6o1ii 0ale a37li2i1ate CACAi @n IAr5 O Al 1in1ilea 3e1i. #in 7artea Ca0ei de Norn= An 1ol4)de)o4el 3a01Al= @n 6Jr0t8 de doi ani= 1Jnt8rind 2=' 1Lintale= antrenat de 3ae0trAl IAnior 7entrA ani3ale= Per0 Norn. #eCAtant @n Arena de :ronE. CLiar 0AC ei= 3etalAl 01rJDni 7e 3etal Di o 1reatAr8 de 1oD3ar 08ri @n aren8. Col4) de)o4el)Al era An gigant 3i4o0= 1A o1Li roDii= @n2Anda4i @n orCite= Di 1A doA8 DirAri de din4i @n1o6oia4i de 7e 1are 0e 01ArgeaA Cale ) An lA7 1re01At 7e0te 380Ar8= @n1rA1iDat 1A An tigrA)1A)1ol4i)0aCie= 1A 7i1ioarele groa0e 1Jt 1o7a1ii tineri= a6Jnd 6iteEa Di 0A7le4ea de A1igaD a01An0e doar 7ar4ial de Clana neagr8)alC80trAie 1are a1o7erea 3AD1Lii 1e IA1aA. Col4)de)o4el)Al 3JrJi= iar arena re2le1t8 e1oAl 0AnetAlAi. O6a4ii 0e deEl8n4Air8 7e0te tot. .erold Norn EJ3Ci Di 07A0e5 O Pern e An 68r al 3eA= AnAl dintre 1ei 3ai 7ro3i48tori IAniori. Mi)a 07A0 18 a1ea0t8 2iar8 ne 6a 2a1e 08 ne 3Jndri3 1A ea. #a= da= @3i 7la1e 1A3 arat8M (ie nAF O &iind noA 6enit 7e LHroni1a Di @n Arena de :ronE= nA a3 1riterii de 1o37ara4ie= de1lar8 TA2 1A 6o1e ineB7re0i68. Craini1Al 0e 281A aAEit din noA5 O #in 7artea Ca0ei de ArnetL)din)P8dArea)AArit8= o 3ai3A48)0AgrA38toare= @n 6Jr0t8 de Da0e ani= 1Jnt8rind 3=1 1Lintale= antrenat8 de 3ae0trAl 0enior 7entrA ani3ale= #anei LeigL ArnetL. #e trei ori 6eteran8 a Arenei de :ronE= de trei ori 1JDtig8toare. Kn 7artea 1ealalt8 a adJn1itArii 0e de01Li0e alt8 7oart8 ) 1ea 2a0onat8 @n aAr Di 7Ar7AriA ) iar o doAa 2iar8 ieDi a2ar8= 7e doA8 7i1ioare 01Arte= Di 7ri6i @n IAr. Mai3A4a era 01And8= dar teriCil de 0olid8= 1A An tor0 triAngLiAlar Di 1a7 @n 2or38 de gLiAlea= 1A o1Lii @ngro7a4i 0AC o 3A1Lie grea din o0. :ra4ele= dAClA arti1Alate= 3A01Aloa0e= atJrnaA 7Jn8 la ni0i7Al aAriA. &iara n)a6ea= din 1a7 7Jn8)n 7i1ioare= ni1i An 7i1 de 78r= 1A eB1e74ia Anor 7ete1e de Clan8 de)An roDA @ntAne1at 0AC Cra4e. Pielea 0a era de)An alC 3Ardar. PA4ea. .a6iland TA2 @i 0i34i dALoarea de 3o01 to13ai din 1ealalt8 7arte a arenei. O Tran07ir8= @i eB7li18 Norn. #anei LeigL a adA0)o la o 2reneEie a A1iderii= @nainte 0)o tri3it8 08 lA7te. &iara)i @n 1Al3ea eB7erien4ei= iar 3ai3A4a)0AgrA38toare e o 1reatAr8 08lCati18. S7re deo0eCire de 68rAl ei= 2eridianAl de 3Ante= e 7rin natAr8 1arni6or8 Di are ne6oie de 7A4in antrena3ent. #ar 1ol4)de)o4el)Al lAi Per0 e 3ai tJn8r. Me1iAl 7oate

2i intere0ant. Mae0trAl nornian al ani3alelor 0e a7le18 @n 2a48= @n ti37 1e TA2 r83a0e 1al3= 4ea78n. Mai3A4a 0e @ntoar0e= 01o4Jnd din gJtleI An Arlet 7ro2And= @n ti37 1e 1ol4)de)o4el)Al 0e @ndre7ta 07re ea= 3JrJind= o 7at8 neagr8)alC80trAie 1are @37r8Dtia ni0i7Al arenei @n ti37Al goanei. Mai3A4a)0AgrA38toare @l aDte7t8= @ntinEJndA)Di Cra4ele i3en0e= ne@nde3Jnati1e= iar TA2 7er1e7A 6ag i3aginea i3en0AlAi ani3al A1igaD al 1a0ei Norn de07rinEJndA)0e de 0ol= @ntr)An 0alt @n2ri1oD8tor. A7oi= 1ele doA8 2iare 0e @n68l38Dir8= ro0togolindA)0e de 1olo)1olo= @ntr)An 6JrteI de 2ero1itate= iar arena de6eni o 0i32onie de 4i7ete. O GJtAlM r81nea Norn. S2JDie)i gJtAlM S2JDie)i gJtAlM Cele doA8 Ce0tii 0e de078r4ir8 la 2el de CrA01. Col4)de)o4el)Al 0e r80A1i @ntr)o 7arte Di @n1e7A 08 3earg8 @n1et @n 1er1= iar TA2 68EA 18 o laC8 de dinainte era @ndoit8= rA7t8. Se 07riIinea 7e 1ele trei r83a0e= dar 3ergea. Mai3A4a)0AgrA38toare nA)l ata1a= dar 0e rotea 1ontinAA= 281JndA)i 2a48. Pe 7ie7tAl ei 0e 6edeaA r8ni adJn1i= de01Li0e= a1olo Ande o 02JDia0er8 08Ciile 1ol4)de)o4el)AlAi= dar 2iara 78rea 7rea 7A4in 0l8Cit8. .erold Norn @n1e7A 08 3or38ie @n1et. Ne3Al4A3i4i de a1al3ie= 07e1tatorii din Arena de :ronE @n1e7Ar8 An 1Jnt rit3i1= An 0Anet Io0= 28r8 1A6inte= 1are de6enea tot 3ai 7Aterni1= 7e 380Ar8 1e noi 6o1i 0e ad8AgaA 1orAlAi. TA2 68EA i3ediat 18 0AnetAl a6ea e2e1t a0A7ra ani3alelor de Io0. Kn1e7Ar8 08 3JrJie= 08 0J0Jie= 08 01oat8 0trig8te de lA7t8 1A gla0Ari 2Arioa0e= iar 3ai3A4a) 0AgrA38toare 4o78ia de 7e An 7i1ior 7e altAl= @nainte Di @na7oi= @ntr)An dan0 3a1aCrA= @n ti37 1e de 7e 28l1ile 1801ate ale 1ol4)de)o4el)AlAi 1ArgeaA Cale @n0Jngerate. CJntAl de A1idere Ar1a Di 1oCora= de6enind tot 3ai 7Aterni1= 7Jn8 1Jnd 1A7ola de dea0A7ra E8ng8ni din 1aAEa Ego3otAlAi. &iarele de6enir8 2reneti1e. :rA01= 1ol4)de)o4el)Al DarI8 din noA= iar Cra4ele lAngi ale 3ai3A4ei 0e @ntin0er8 08)l 7rind8 @n 0altAl lAi 2Ario0. I37a1tAl arAn18 0AgrA38torAl @na7oi= dar TA2 68EA 18 din4ii 1ol4)de)o4el)AlAi 0e @n1Li0e) 0er8 @n aer= @n ti37 1e 3ai3A4a @Di @n1leDta0e 3Jinile @n IArAl gJtAlAi negrA)alCa0trA. Ani3alAl)1Jine 0e EC8tea neCAneDte= @n ti37 1e 2iarele 0e ro0togoleaA 7e ni0i7. A7oi 0e aAEi An 7o1net 01Art= oriCil= teriCil de 7Aterni1= iar 2iin4a)lA7 r83a0e 1a An gLe3 de Clan8= 1A 1a7Al atJrnJnd grote01 @ntr)o 7arte. S7e1tatorii @n1etar8 1JntAl Ialni1 Di @n1e7Ar8 08 a7laAde Di 08 2lAiere. #A78 a1eea= ADa aArie Di 7Ar7Arie 0e de01Li0e @n18 o dat8= iar 3ai3A4a)0AgrA38toare 0e @ntoar0e de Ande 6eni0e. PatrA C8rCa4i= @n negrAl Di 1enADiAl 1a0ei Norn= 6enir8 08 1are 1ada6rAl. .erold Norn 0e @ntri0ta0e. O Alt8 7ierdere. >oi di01Ata 1A Per0. &iara lAi n)a ni3erit gJtAl. O Ce 0e 6a @ntJ37la 1A leDAlF 0e intere08 TA2. O >a 2i IA7Ait Di 381el8rit= 3or38i .erold Norn. Ca0a ArnetL 6a 2olo0i Clana 7entrA a 1a7itona An 01aAn din 0e1torAl arenei 1e)i a7ar4inea. Carnea 6a 2i @378r4it8 1erDetorilor din 2a4a ADii aArii Di 7Ar7Arii. Marile Ca0e 0Ant 3ilo0ti6e. O Kntr)ade68r= 1o3ent8 .a6iland TA2 Di 0e ridi18 de 7e 01aAn= 1A o de3nitate lent8. A3 68EAt Arena de :ronE. O Ple1iF @ntreC8 @ngriIorat Norn. AtJt de re7edeF Mai 0Ant @n18 1in1i @n2rAnt8ri. Kn Ar38toarea= An 2eridian giganti1 lA7t8 1A An 01or7ion)de)a78 din in0Ala A3ar. O A3 6rAt doar 08 0taCile01 da18 tot 1e aAEi0e3 de07re Arena de :ronE era ade68rat. >8d 18 e0te. #e a1eea= nA)i ne6oie 08 3ai r83Jn. NA treCAie 08 1on0A3i

@ntreaga 0ti1l8 1A 6in de 1iA7er1i 7entrA a te 1on6inge 18 7rodA0Al are gA0t CAn. O :ine= Ei0e .erold Norn ridi1JndA)0e= atAn1i 6ino 1A 3ine la Ca0a Norn. K4i 6oi ar8ta 1ote4ele Di arenele 7entrA antrena3ent. Te 6o3 o078ta 1A3 nA te)ai o078tat ni1iodat8. O NA 6a 2i ne1e0ar. >8EJnd Arena de :ronE= 7ot a6ea @n1redere @n i3agina4ia Di 7Aterea 3ea de dedA14ie 7entrA a)3i re7reEenta 1ote4ele Di arenele de antrena3ent. M8 re@ntor1 7e Ar18. Norn @ntin0e o 3Jn8 gr8Cit8 07re Cra4Al lAi TA2= 7entrA a)l re4ine. O AtAn1i= a11e74i 0a ne 6inEi An 3on0trAF Ai 68EAt 1are)i ne1aEAl no0trA. TA2 e6it8 0trJn0oarea 3ae0trAlAi 7entrA ani3ale 1A o iA4eal8 1are nA era @n 1on1ordan48 1A 38ri3ea Di greAtatea lAi. O #o3nAle= 0t87Jni4i)68M NA)0 @n1Jntat 08 2iA a7A1at gro0olan Di 0trJn0M #A78 1e Norn @Di retra0e 3Jna= TA2 0e Ait8 @n Io0= @n o1Lii lAi. O NA 38 @ndoie01 18 eBi0t8 o 7roCle38 7e LHroni1a. ProCaCil 18 An o3 3ai 7ra1ti1 de1Jt 3ine ar 1on0idera 18 nA)i treaCa lAi= dar 2iind @n 0A2let An altrAi0t= nA 38 7ot @ndAra 08 68 la0 aDa 1A3 6)a3 g80it. >oi analiEa 0itAa4ia Di 38 6oi 0tr8dAi 08 de01o78r 380Arile 1ore1ti6e 7otri6ite. C8Ata4i)38 7e Ar18 7e0te trei Eile. Poate @n a1el 3o3ent 6oi a6ea An gJnd= doA8= 08 68 @378rt8De01. A7oi= 28r8 08 3ai adaAge 1e6a= .a6iland TA2 0e @ntoar0e Di 7le18 din Arena de :ronE= @na7oindA)0e @n 7ortAl 07a4ial al OraDAlAi TAtAror Ca0elor= Ande @l aDte7ta na6eta 0a= >a0ili01. E6ident= .erold Norn nA 2A0e0e 7reg8tit 08 6ad8 Ar1a. IeDi din na6eta 0a= neagr8 1A 1enADiA= 3i1A48 Di AEat8= @n i3en0itatea 7An4ii de aCordare Di r83a0e 1A gAra 1801at8= @ntor1JndA)Di 1a7Al @ntr)o 7arte 0aA alta= 7ri6ind la @ntAne1i3ea @ntin08 de dea0A7ra= la na6ele 0tr8ine 1e 0e E8reaA 6ag= la lA1rAl 1are ar8ta 1a An dragon din 3etal= 1AiC8rit @n A3Crele @nde78rtate... CJnd .a6iland TA2 6eni 08)l @ntJ37ine= 1ondA1Jnd o 3aDinA48 de01Li08= 1A trei ro4i= 3ae0trAl 7entrA ani3ale nA 281A ni1i An e2ort 08)Di a01And8 rea14ia. O Ar 2i treCAit 08)3i daA 0ea3a= 1ontinAa el 08 re7ete. M8ri3ea a1e0tei na6e= 38ri3ea... Ar 2i treCAit 08)3i daA 0ea3a... .a6iland TA2 r83a0e lo1AlAi= 4inJndA)l 7e #aB 7e An Cra4 Di 3JngJindA)l @n1et. O Unii ar 7Atea 1on0idera Ar1a eBagerat de 3are= 1Liar inti3idant8 7rin 07a4ioEitatea 0a= dar eA 38 0i3t Cine. >e1Lile na6e de ger3inare ale CIE a6eaA e1Li7aIe de doA8 0Ate de oa3eni Di 7ot doar 08 7re0A7An 18 a1eDtia dete0taA= 1a Di 3ine= @ngLe0Aiala. .erold Norn 0e aDeE8 lJng8 TA2. O CJ4i 3e3Cri are e1Li7aIAl t8AF @ntreC8 el= 1a 08 07An8 1e6a= @n ti37 1e TA2 7Anea 3aDina @n 3iD1are. O UnAl. SaA 1in1i= @n 2An14ie de a11e7tarea 0aA nA a 2elinelor @n e1Li7aI 0aA doar a A3anoiEilor. O EDti 0ingArAl 3e3CrA al e1Li7aIAlAiF 0e 3inAn8 Norn. #aB 0e ridi18= @n 7oala lAi TA2. :lana lAi lAng8= neagr8= 0e 3iD18= 0e ECArli. O Lo1Aitorii Ar1ei 0Ant5 eA @n0A3i= #aB Di alte trei 7i0i1i= nA3ite .ao0= O0tilitate Di :8nAial8. >8 rog 08 nA 68 alar3a4i aAEindA)le nA3ele= 3ae0trA 7entrA ani3ale Norn. SAnt 1reatAri ClJnde= ne68t838toare. O Un C8rCat Di 7atrA 7i0i1i= Ei0e gJnditor .erold Norn. Un e1Li7aI 3i1 7entrA o

na68 3are= da= da... #aB 0J0Ji. TA2= 4inJnd 3otanAl 1A o 3Jn8 3are= alC8= o 2olo0i 7e 1ealalt8 7entrA a 3JngJia Di a alina ani3alAl. O l)aD 7Atea 3en4iona Di 7e 1ei)1are)dor3= din 3o3ent 1e 78re4i a 3ani2e0ta An intere0 atJt de a1At 7entrA lo1Aitorii @n 6ia48 ai Ar1ei. O Cei)1are)dor3F @ntreC8 Norn. Cine)0 8DtiaF O AnA3ite organi03e 6ii= a6Jnd 38ri3i de la 3i1ro01o7i1 la 3on0trAo0= 1o37let donate= dar @n 0tare de 1o38= 4inAte @ntr)o 0taE8 7er7etA8 @n CaEinele de 1lonare. #eDi a3 o anA3it8 0i37atie 7entrA ani3alele de tot 0oiAl= @n 1aEAl 1elor)1are)dor3 a3 7er3i0 1A @n4ele71iAne intele1tAlAi 3eA 08)3i 0t87Jnea018 e3o4iile Di de a1eea n)a3 281At ni1i An ge0t 7entrA a le di0tArCa 0o3nAl @ndelAngat= 28r8 6i0e. In6e0tigJnd natAra a1elor 07e1ii a7arte= a3 de1i0= 1A 3Alt ti37 @n Ar38= 18 ar 2i to6ar8Di de drA3 3Alt 3ai 7A4in 7l81A4i de1Jt 7i0i1ile 3ele. TreCAie 08 re1Ano01 18= Aneori= g80e01 18 287tArile a1elea 0Ant o ade68rat8 Celea. SAnt oCligat= la inter6ale regAlate= 08 introdA1 o 1o3and8 0e1ret8= 7li1ti0itoare= @n 1al1AlatorAl Ar1ei= a0t2el @n1Jt 0o3nAl lor @ndelAngat 08 1ontinAe. M8 @n078i3Jnt8 gJndAl 18 @ntr)o Ei 6oi Aita 08 2a1 a0ta= din 6reAn 3oti6 oare1are= iar na6a 3ea 6a 2i A37lAt8 de tot 2elAl de 3oli3e CiEare Di de 1arni6ore C8loa0e= 1eea 1e i37li18 7ierdere de ti37= 1Ar84enie deranIant8 Di= 7oate= 68t83are 0erioa08 a 7er0oanei 3ele 0aA a 7i0i1ilor. .erold Norn 0e Ait8 la 2igAra ineB7re0i68 a lAi TA2= a7oi 7ri6i 1otoiAl 3are= o0til. O ALaM #a= da... Pare 1e6a 7eri1Alo0= TA2. Poate 18 ar treCAi 08... aL= 08)i anAleEi 7e 1ei)1are)dor3. Ai 2i atAn1i= aL= @n 0igAran48. #aB 0J0Ji din noA la el. O O idee intere0ant8M &8r8 @ndoial8= 6i1i0itAdinile r8ECoiAlAi aA 2o0t re07on0aCile de ino1Alarea a1e0tei atitAdini 7aranoide la C8rCa4ii Di 2e3eile din Cor7Al Inginerilor E1ologi= de)aA aIAn0 08 0e 0i3t8 oCliga4i 08 7rogra3eEe a0e3enea a78rare Ciologi18 @ngroEitoare. EA= 2iind o 2ire 3ai @n1reE8toare Di 1in0tit8= a3 3editat de0eori 08)i @nl8tAr 7e 1ei)1are)dor3= dar ade68rAl e0te 18 nA)0 @n 0tare 08 aCole01 Anilateral o 7ra1ti18 i0tori18 de 7e0te An 3ileniA. #e a1eea= le)a3 7er3i0 1elor)1are)dor3 08 doar38 Di 3)a3 0tr8dAit 08)3i a3inte01 1ontra1o3anda 0e1ret8. O #a= da...= Ei0e .erold Norn= @n1rAntJndA)0e. #aB 0e aDeE8 iar @n 7oala lAi TA2 Di @n1e7A 08 toar18. O Ai g80it 1e6aF @ntreC8 Norn. O E2ortArile 3ele n)aA 2o0t @n @ntregi3e Eadarni1e= r807An0e TA2 1A 6o1e ineB7re0i68= @n ti37 1e @naintaA 7e 1oridorAl larg din AriaDAl tAnel 1entral al Ar1ei. GAra lAi Norn r83a0e iar 1801at8. Kn IArAl lor= @n toate 78r4ile= 7ierEJndA)0e @n @ntAneri1= 7Atea oC0er6a o 7anora38 AriaD8 de CaEine= de toate 2or3ele Di 38ri3ile. Kn Anele re1i7iente de di3en0iAni 3edii= atJrnaA @n 0a1i tran07aren4i 0ilAete @ntAne1ate 1are 0e agitaA 07a03odi1... O Cei)1are)dor3= 3or38i Norn. O Kntr)ade68r= 1on2ir38 .a6iland TA2. Kn ti37 1e 1ondA1ea= 7ri6ea dre7t @nainte Di)l 4inea 7e #aB @n 7oal8= iar Norn 0e Aita= 3inAnJndA)0e= 1Jnd @ntr)o 7arte= 1Jnd @n alta. Kn 1ele din Ar38 78r80ir8 i3en0Al tAnel @ntAne1at Di 78trAn0er8 @ntr)An 1oridor @ngA0t= a7oi 1oCorJr8 din 6eLi1Al Di intrar8 @ntr)o 1a3er8 @n1878toare= alC8. PatrA 01aAne largi= 1a7itonate= do3inaA 1ele 7atrA 1ol4Ari ale @n187erii= a6Jnd 7anoAri de 1o3and8 7e

Cra4ele lor groa0e= lA1itoare. O 7la18 1ir1Alar8= din 3etal alCa0trA= era @n1a0trat8 @n 7odea= @ntre ele. .a6iland TA2 @l 7A0e 7e #aB 7e AnAl dintre 01aAne= @nainte de a 0e aDeEa el @n0ADi 7e An altAl. Norn 0e Ait8 @n IAr= a7oi ale0e 01aAnAl a2lat @n diagonal8 2a48 de TA2. O TreCAie 08 68 in2or3eE de07re 3ai 3Alte lA1rAri= @n1e7A TA2. O #a= da... O MonDtrii 0Ant 01A37i. Cer o 0At8 de 3ii de 0tandarEi. O CeF A0ta)i o in0Alt8M (i)a3 07A0 18 Norn e o 1a08 08ra18M O Kntr)ade68r. Poate o 1a08 3ai Cogat8 6a o2eri 7re4Al 1erAt. Cor7Al Inginerilor E1ologi a de1edat de 0e1ole= do3nAle. Ni1i o na68 de)a lor n)a r83a0 @n 2An14iAne= 1A eB1e74ia Ar1ei. tiin4a lor a 2o0t Aitat8 @n 3are 380Ar8. TeLni1ile de donare Di ingineria geneti18= aDa 1A3 le 7ra1ti1aA ei= eBi0t8 doar 7e @nde78rtatAl Pro3etLeA0 Di= 7oate= 7e @n0ADi >e1LiAl P83Jnt= dar P83JntAl e o 7lanet8 @n1Li08= iar 7ro3etLeenii @Di 780treaE8 0e1retele Ciologi1e 1A o 2er6oare 7lin8 de griI8. Iar .erold Norn g80eDte 7re4Al 3eA eBageratM 0e 7lJn0e el lAi #aB. O Cin1iEe1i de 3ii de 0tandarEi. ACia 7Ate3 2a1e 2a48 AnAi a0e3enea 7re4. .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. O O7tEe1i de 3ii de 0tandarEi NA 7ot da 3ai 3AltM Ca0a de Norn 6a da 2ali3entM Ne 6or 2i d8rJ3a4i 1ol4)de)o4el)ii din CronE= iar 7oarta Norn 6a 2i 0igilat8M .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. O LAa)te)ar dra1A9M O 0At8 de 3ii= da= da... NA3ai da18 3on0trAl t8A 6a @nde7lini 1erin4ele noa0tre. O >e4i 7l8ti @ntreaga 0A38 la li6rare. O I37o0iCilM TA2 rede6eni t81At. .erold Norn @n1er18 08)l 2a18 08)Di 7iard8 r8Cdarea. Se Ait8 @n IAr 1A o nonDalan48 0tAdiat8. KDi tre1A degetele 7rin 78r. TA2 7ri6i @n gol. A7oi= 3ae0trAl 7entrA ani3ale 0e r80A1i 1A 01aAn 1A tot. TA2 7ri6i @n gol. O :ineM Ei0e Norn= 2rA0trat. O A3 0tAdiat 1erin4ele dA3nea6oa0tr8 Di a3 1on0Altat 1al1AlatorAl @n 7ri6in4a 3on0trAlAi. Kn CiCliote1a de 1elAle a Ar1ei eBi0t8 3o0tre din 3ii Di 3ii de ani3ale de 7rad8= de 7e nenA38rate 7lanete= in1lA0i6 4e0AtAri 2o0iliEate= @n 1are 7oate 2i identi2i1at 3odelAl geneti1 al 1reatArilor legendare= di078rAte de3Alt de 7e 7lanetele lor de origine= 1eea 1e)3i 7er3ite 08 re7rodA1 a0e3enea 07e1ii. #e a1eea= a6ea3 3ai 3Alte alegeri. PentrA a 0i37li2i1a 7roCle3a= a3 lAat @n 1al1Al nA3eroa0e 1riterii 0A7li3entare= @n a2ar8 de 0i37la 2ero1itate a ani3alAlAi. #e eBe37lA= 3)a3 li3itat la 07e1ii 1are re07ir8 oBigen= a7oi la 1ele 1are 0)ar 0i34i Cine @ntr)An 1li3at 1a a1ela 1are 7redo3in8 @n 7reeriile C8tAte de 6Jnt ale Ca0ei de Norn. O O idee eB1elent8. A3 @n1er1at= din ti37 @n ti37= 08 1reDte3 Do7Jrle)lei= 2eridiani 0aA alte ani3ale ale Celor #oA807reEe1e Ca0e= dar 28r8 0A11e0. Cli3atAl= 6egeta4ia...= Ei0e 1el8lalt= 01JrCit. O EBa1t. >8d 18 @n4elege4i 6ariantele= de1i di2eritele di2i1Alt84i i37li1ate @n 18At8rile 3ele. O #a= da= dar aIAnge3 la 7roCle3a 7rin1i7al8. Ce)ai g80itF Ce)i 3on0trAl de)o) 0At8)de)3ii)de)0tandarEiF O >8 o2er dre7tAl de a alege= r807An0e TA2. #in 6reo treiEe1i de 07e1ii. Aten4ieM Atin0e An CAton lA1itor de 7e Cra4Al 2otoliAlAi Di= 0ACit= 7e 7la1a de 3etal alCa0trA

dintre ei 0e i6i o 2iar8. Knalt8 de doi 3etri= 1A 7iele 1a din 1aA1iA1= roE)1enADie= 1A Clan8 rar8= alC8. &87tAra a6ea o 2rAnte Ioa08= An rJt 7or1e01 Di An 0et de 1oarne 1ArCate= deEagreaCile= 7re1A3 Di gLeare 1a niDte 7A3nale. O NA 68 6oi deranIa 1A denA3irea 2or3al8= din 3o3ent 1e a3 oC0er6at 18 li70a de 2or3ali03 e0te regAla Arenei de :ronE. A1e0ta)i aDa)nA3itAl 7or1)7Jnditor de 7e .eHdeH= 1are tr8ieDte atJt @n 78dAri= 1Jt Di 7e 1J37ii. M8nJn18 @n 7rin1i7al 0tJr6Ari= dar e 1Ano01At Di 1a a3ator de 1arne 7roa078t8. LA7t8 1A r8Atate 1Jnd e ata1at. Mai 3Alt= 0e Ei1e 18 ar 2i de0tAl de inteligent= deDi)i i37o0iCil de do3e0ti1it. Por1Al)7Jnditor 0e 7r80eDte eB1elent. ColoniDtii de 7e GAlli6er aA 78r80it aDeE8rile lor de 7e .eHdeH din 1aAEa a1e0tAi ani3al. A0ta 0)a @ntJ37lat a1A3 doA807reEe1e 6ea1Ari. .erold Norn 0e 018r7in8 @n 1a7= @ntre 78rAl negrA Di 1oroni4a de ala38. O NA. E 7rea 0laC= 7rea ADor. Uit8)te la gJtM GJndeDte)te 1e i)ar 2a1e An 2eridianM eB1la38 el= 01AtArJnd din 1a7 1A 6iolen48. Pe lJng8 a0ta= e ArJtMi re2AE An 3Jn18tor de 0tJr6Ari= indi2erent 1Jt de a2Ari0it eM Ca0a de Norn a 7r80it lA7t8tori 3Jndri= 2iare 1are)Di A1id 6JnatAlM O Kntr)ade68r... TA2 a7808 CAtonAl= iar 7or1Al)7Jnditor di078rA. In lo1Al lAi= 0e i6i An trA7 0A2i1ient de 3are @n1Jt 08 ating8 ta6anAl Di 08 trea18 7rin el= An gLe3 giganti1 de 1arne 1enADie Clindat8= 28r8 tr808tAri= 1a An 01At. O Planeta de origine a a1e0tei 1reatAri n)a 1878tat nA3e= ni1i n)a 2o0t 1oloniEat8= dar o e1Li78 de eB7lorare de 7e >e1LiAl Po0eidon a 1artat)o Di a 7retin0 0t87Jnirea ei= lAJnd Di 3o0tre de 1elAle. AA eBi0tat= 7entrA 01Art ti37= a0e3enea eBe37lare @n gr8dinile Eoologi1e= dar n)aA 7ro07erat. &iara a 2o0t 7ore1lit8 CerCe1)ro0togolitor. AdAl4ii 1Jnt8re01 a7roBi3ati6 Da0e tone. Pe 1J37iile 7lanetei 0ale natale= CerCe1Al)ro0togolitor aIAnge la o 6iteE8 de 7e0te 1in1iEe1i de Gilo3etri 7e or8= 0tri6ind 7rada 0AC el. &iara e0te= @ntr)An 0en0= nA3ai gAr8. Adi18 ori1e 7or4iAne a 7ielii 7oate tran07ira enEi3e dige0ti6e. R83Jne= 7Ar Di 0i37lA= dea0A7ra Lranei= 7Jn8 1Jnd a1ea0ta e aC0orCit8. >8 7ot garanta o0tilitatea in1onDtient8 a a1e0tei 07e1ii. CJnd6a= @ntr)An 0et de 1ir1A30tan4e 7e 1are nA)i ne6oie 08 6i le eB7An= An CerCe1)ro0togolitor a 0187at 7e Ana dintre 7An4ile 3ele= Ande a 281At o 1antitate 1A ade68rat AlAitoare de 7agACe 7ere4ilor Di a7aratArii= @nainte de a aIAnge la o 3oarte ti37Arie Di inAtil8. Mai 3Alt= e0te i37la1aCil @n agre0i6itatea lAi Di a @n1er1at 08 38 0tri6ea018 0AC trA7Al 08A 1Jnd a3 1oCorJt @n do3eniAl lAi= 7entrA a)i adA1e 3iIloa1ele de 0ACEi0ten48. .erold Norn= el @n0ADi a1o7erit 7e IA38tate de Lologra3a @ntin08= 78rA i37re0ionat. O AL= da. :An= 3Alt 3ai CAn... O 1reatAr8 @n078i3Jnt8toare. Poate... nA... NA= Ei0e el= 01Li3CJnd tonAl. NA= nA 3erge. O 287tAr8 1Jnt8rind Da0e tone Di ro0togolindA)0e atJt de iAte 7oate 08 1roia018 o 1ale de ieDire din Arena de :ronE Di 08 A1id8 0Ate dintre 1ei 1are ne 7l8te01. Pe de alt8 7arte= 1ine ar da Cani grei 7entrA a 6edea a1ea0t8 2iin48 EdroCind o Do7Jrl8)leA 0aA An 0AgrA38torF NA. NA)i 07orti6. :erCe1Al)ro0togolitor e 7rea 3on0trAo0= TA2. TA2= netAlCArat= atin0e CAtonAl @n18 o dat8. TrA7Al i3en0= 1enADiA= l808 lo1 Anei 7i0i1i lA1ioa0e 1are 3JrJia. &iara era la 2el de 3are 1a An 1ol4)de)o4el= 1A o1Li 7ieEiDi= galCeni= Di 3AD1Li 7Aterni1i 0AC a1o7er83JntAl de Clan8 de)An alCa0trA @n1Li0. :lana era dAngat8. Linii 0AC4iri= lAngi= de argintiA a2A3at= 0e @nDiraA @n lAngAl trA7AlAi= 7e 78r4ile 0ale lA1itoare.

O ALaM eB1la38 Norn. O 2rA3A0e4e 1A ade68rat= 1A ade68rat... O Pantera de 1oCalt de 7e Planeta Celiei= o 7reEent8 TA2. #e0eori= nA3it8 1oCalt7i0i18. Una dintre 1ele 3ai 3ari Di 3ai A1ig8toare 2eline )0aA dintre analoagele lor. &iara e0te @ntr)ade68r An 6Jn8tor la 0A7erlati6= 0i34Arile ei 2iind 3ira1ole ale ingineriei Ciologi1e. Poate 6edea @n in2ra)roDA= 7entrA 6Jn8toarea de noa7te= iar Are1Lile ) re3ar1a4i 38ri3ea Di 2or3a ) Are1Lile 0Ant deo0eCit de 0en0iCile. &iind de de01enden48 2elinoid8= 1oCalt7i0i18 are aCilit84i 7aranor3ale= dar @n 1aEAl ei a1e0te aCilit84i aA 2o0t deE6oltate 3ai 3Alt 1a de oCi1ei. &ri1a= 2oa3ea Di 7o2ta de 0Jnge a14ioneaE8 1a An de1lanDator. AtAn1i 1oCalt7i0i1a de6ine 1ititoare de gJndAri. O CeF eB1la38 Norn= AlAit. O PAteri 7ara70iLologi1e= do3nAle. CA 0igAran48 18 a4i aAEit de a1ea0t8 no4iAne. CoCalt7i0i1a e0te A1ig8toare 7entrA 18 Dtie 1e 3iD1are 6a 2a1e ad6er0arAl ei= @nainte 1a a1ea0t8 3iD1are 08 2ie 281At8. A4i @n4ele0F O #aM >o1ea lAi Norn era a4J4at8. .a6iland TA2 0e Ait8 la #aB= iar 1otoiAl 3are ) 1are nA 2A0e0e 1JtADi de 7A4in di0tArCat de 7arada 2anto3elor 28r8 3iro0 1e a78rA0er8 Di di078rA0er8 ) 1li7i Di 0e @ntin0e leneD. O Per2e1t= 7er2e1tM M)aD a6entAra a Ei1e 18 7Ate3 antrena a1e0te 2iare aDa 1A3 antrena3 1ol4)de)o4el)ii. Cititori de gJndAriM Per2e1t. CLiar Di 1Aloarea e 7otri6it8 ) alCa0trA @ntAne1at= iar 1ol4)de)o4el)ii 0Ant alCaDtri)negri ) aDa 18 7i0i1ile 6or 2i 2oarte norni1e= da= daM TA2 atin0e Cra4Al 01aAnAlAi= iar 1oCalt7i0i1a di078rA. O Kntr)ade68rM.. Pre0A7An 18 nA)i ne6oie 08 1ontinA83. >oi @n1e7e 7ro1e0Al de 1lonare i3ediat dA78 7le1area dA3nea6oa0tr8. Li6rarea 0e 6a 2a1e 7e0te trei 087t83Jni 0tandard= da18 0Ante4i de a1ord. PentrA 0A3a agreat8 68 6oi 2ArniEa trei 7ere1Li ) doA8 tinere= 1are 7ot 2i eliCerate @n 7A0tiet84ile dA3nea6oa0tr8= Di Ana @n de7lin8 3atAritate= 1are 7oate 2i tri3i08 i3ediat @n Arena de :ronE. O AtJt de 1ArJndM eB1la38 Norn. GroEa6= dar... O >oi 2olo0i 1ronoArEeala= 3ae0tre 7entrA ani3ale. Ea ne1e0it8 energii 6a0te= ade68rat= dar are 7Aterea de a a11elera @n0ADi 3er0Al ti37AlAi= 7rodA1Jnd @n interiorAl CaEinAlAi o di0tor0iAne te37oral8 1are)3i 7er3ite 08 gr8Ce01 3atAriEarea 1lonei. Ar 2i 7rAdent 08 adaAg 18= deDi 6oi @nEe0tra Norn 1A Da0e ani3ale= doar trei indi6iEi 6or 2i re7rodADi. Ar1a de4ine trei 1elAle de 1oCalt7i0i1a. >oi 1lona 2ie1are 07e1i3en de doA8 ori= 3a01Al Di 2e3el8= Di 07er @ntr)An 3iBaI geneti1 6iaCil 1Jnd ani3alele 0e 6or @n1rA1iDa 7e LHroni1a. O Tot 1e 07Ai e groEa6. >oi tri3ite 7ro37t na6e dA78 ani3ale. AtAn1i te 6oi 7l8ti. #aB 01oa0e An 3iorl8it 0AC4ire. O #o3nAle= Ei0e TA2= 3i)a 6enit o idee 3ai CAn8. >e4i 7l8ti @ntregAl 7re4 @nainte 08 68 2ie 2ArniEat 6reAn ani3al. O #ar ai 07A0 18 la li6rareM O Re1Ano01. #ar 0Ant 0A7A0 Anor 1a7ri1ii 1are 38 @3Colde01= iar i3ColdAl @3i 07Ane 08 1ole1teE Canii @nainte= nA 0i3Altan. O OL= 2oarte Cine= deDi 1ererea ta e0te arCitrar8 Di eB1e0i68M CA 1oCalt7i0i1ile ne 6o3 re1A7era re7ede Canii. i Norn d8dA 08 0e ridi1e.

.a6iland TA2 @n8l48 An deget. O Un 3o3ent. N)a4i 1on0iderat 7otri6it 08 38 in2or3a4i 3ai 3Alt de07re e1ologia de 7e LHroni1a= ni1i de07re 7arti1Alarit84ile do3eniilor Ca0ei de Norn. Poate eBi0t8 a1olo 7rad8. TreCAie 08 68 atrag aten4ia 18 7i0i1ile 0Ant 6Jn8tori= de a1eea aA ne6oie de 07e1ii 7otri6ite de 6Jnat. O #a= da= 0igAr. O #in 2eri1ire= 0Ant 7reg8tit 08 68 2iA de aIAtor. PentrA 1in1i 3ii de 0tandarEi 0A7li3entari 68 7ot 1lona o tAr38 de 4o78itori 1eliani= erCi6ori deli1ioDi= 1A Clan8= 1eleCri 7entrA 1arnea lor 0A1Alent8 7rintre 3Jn181ioDii 1A @n1lina4ii 1arni6ore de 7e o dAEin8 de 7lanete. .erold Norn 0e @n1rAnt8. O :aLM Ai 2i 7AtAt 08 ni)i dai 7e grati0M Ai 0tor0 de0tAi Cani de la noi= TA2M TA2 0e 01Al8 de 7e 01aAn Di ridi18 di07re4Aitor din A3eri. O Indi6idAl 38 o18r8Dte= #aB= @i Ei0e el 7i0i1ii. Ce 08 2a1F CaAt doar An trai 1in0tit Di toat8 lA3ea 7ro2it8 de 3ineM Alt i3Cold= ad8Ag8 el= AitJndA)0e la Norn. Si3t= @ntr)An 2el= 18 nA 6e4i renAn4a= 1Liar da18 6)aD 2a1e o redA1ere eB1elent8. #e a1eea= 6oi 1eda. (o78itorii 6or 2i gratAi4i. O EB1elentM 07A0e Norn @ntor1JndA)0e 07re AD8. Ki 6o3 lAa o dat8 1A 1oCalt7i0i1ile Di)i 6o3 0loCoEi 7e 3oDii. .a6iland TA2 Di #aB @l Ar3ar8 Di ieDir8 din 1a3er8= 7ar1ArgJnd @n t81ere drA3Al 7Jn8 la na6a lAi Norn. :anii 2Ar8 tri3iDi de Ca0a de Norn 1A o Ei @nainte de 1ea 0taCilit8 7entrA li6rare. Kn dA78)a3iaEa Ar38toare= Ar1ar8 7e Ar18 6reo Ee1e C8rCa4i @3Cr81a4i @n negrA Di 1enADiA Di tran07ortar8 Da0e 1oCalt7i0i1i= 18rora li 0e ad3ini0tra0er8 tran1LiliEante= din CaEinele de 780trare ale lAi TA2 @n 1ADtile 7reg8tite @n na6ele lor. TA2 le Ar8 gr8Cit drA3 CAn= 28r8 a 0e 3ai @ntJlni 1A .erold Norn. #ar 780tr8 Ar1a 7e orCit8 @n IArAl LHroni1ei. Tre1Ar8 3ai 7A4in de trei Eile lo1ale= 01Arte= @nainte 1a TA2 08 re3ar1e 18 3ADteriAl 08A @n01ri0e0e o 1oCalt7i0i1a 7entrA o @n2rAntare @n Arena de :ronE. Kn 0eara re07e1ti68= TA2 @Di 7reg8ti o degLiEare 1on0tJnd @ntr)o CarC8 2al08 Di o 7erA18 lAng8 7Jn8 la A3eri= din 78r roDA= 7lA0 An 1o0tA3 @nEorEonat de)An galCen 1anar= 1A 3Jne1i CA2ante= 1o37letat de An tArCan din Clan8= a7oi 1oCor@ @n OraDAl TAtAror Ca0elor= 07erJnd 08 nA 2ie C8gat @n 0ea38 de ni3eni. CJnd 2A anAn4at8 @n2rAntarea= 0t8tea 7e An 01aAn @ngA0t din le3n= 1are 0e 0tr8dAia 08)i 0A7orte greAtatea= a2lat @n 2AndAl arenei= Di 0e reEe3a 1A A3erii de EidAl din 7iatr8 a07r8. Pl8ti0e 1Jte6a 3onede de o4el 1a 08 intre= dar o1oli0e 1A 01rA7AloEitate CoBele 7entrA 7ariAri. O A treia @n2rAntareM 0trig8 1raini1Al= @n ti37 1e 3An1itorii adAnaA CA184ile de 1arne @37r8Dtiate ale ani3alAlAi @n2rJnt @n a doAa lA7t8. #in 7artea Ca0ei de >ar1oAr= o 2e3el8 Do7Jrl8)leA= @n 6Jr0t8 de noA8 lAni= 1Jnt8rind 1=" 1Lintale= antrenat8 de 3ae0trAl IAnior 7entrA ani3ale A33ari H >ar1oAr OtLeni. O dat8 6eteran8 a Arenei de :ronE= o dat8 @n6ing8toare. S7e1tatorii din IArAl lAi TA2 @n1e7Ar8 08 0trige Di 08)Di agite Cra4ele neCAneDte= dA78 1A3 anti1i7a0e ) de data a1ea0ta= 7re2era0e 08 intre 7e 7oarta >ar1oAr= 7ar1ArgJnd An drA3 din 1i3ent 6erde 1e tre1ea 7rintr)An L8A de Do7Jrle 3on0trAoa0e din aAr. Era @n1onIArat de 0A7orteri 6ar1oArieni. Kn 2a48= Io0= alAne18 o AD8 @37odoCit8 1A 6erde Di aAriA. TA2 dA0e la o1Li Cino1lAl @n1Liriat Di 68EA Do7Jrla)leA tJrJndA)0e @nainte ) doi 3etri de re7til8 1A 0olEi 6erEi= 1A o 1oad8 1a An Ci1i= lAng8 de doA8 ori 1Jt trA7Al= 1A Cot alAngit

1a al aligatorAlAi de 7e >e1LiAl P83Jnt. &8l1ile 0e de01Li0er8 Di 0e @n1Li0er8 28r8 Ego3ot= ar8tJnd An Dir de din4i i37re0ionan4i. O #in 7artea Ca0ei de Norn= i37ortat8 7entrA di0tra14ia dA3nea6oa0tr8 de 7e o alt8 7lanet8= o 2e3el8 1oCalt7i0i18. Kn 6Jr0t8 de... )1raini1Al 281A o 7aAE8 ) @n 6Jr0t8 de... aL= trei ani= Ei0e el @n 1ele din Ar38. CJnt8rind 2=3 1Lintale= antrenat8 de 3ae0trAl 0enior 7entrA ani3ale .erold Norn. #eCAtant8 @n Arena de :ronE. CA7ola 3etali18 de dea0A7ra r80An8 de Aralele 1a1o2oni1e ale 0e1torAlAi Norn. .erold Norn A37lA0e arena 1A oa3enii 1a0ei 0ale= @3Cr81a4i @n 1Alorile Norn Di 7ArtJnd dra7ele 1enADii 1A negrA. CoCalt7i0i18 ieDi din @ntAneri1 @n1et= 1A o gra4ie 7rAdent8= 2lAid8. O1Lii ei aArii= 3ari= eBa3inar8 arena. Era @ntrA totAl 2iara 28g8dAit8 de TA2 )An 38nAn1Li de 3AD1Li A1ig8tori Di 3iD1are re1e= o Clan8 de 1Aloare alCa0trA @n1Li0 3ar3orat8 de dAngi argintii. MJrJitAl ei aCia 7AtA 2i aAEit= atJt de de7arte 0e a2la TA2 de lo1Al a14iAnii= dar 68EA0e 7rin Cino1lA gAra de01LiEJndA)0e. o7Jrla)leA o 68EA Di ea. Ki 6eni @n @ntJ37inare lo6ind ni0i7Al 1A 7i1ioarele)i 01Arte= @n ti37 1e 1oada in1rediCil de lAng8 0e ar1Ai0e dea0A7ra ei= 1a a1Al AnAi 01or7ion re7tilian. CJnd 1oCalt7i0i18 @ntoar0e o1Lii A3eEi 07re dAD3an= Do7Jrla)leA l808 CrA01 1oada @n Io0. :i1iAl iECi= 7rodA1Jnd An Ego3ot 1a de oa0e 2rJnte. #ar 1oCalt7i0i18 alAne) 1a0e ADor @ntr)o 7arte. &A0e0er8 lo6ite doar aerAl Di ni0i7Al. Pi0i1a d8dea tJr1oale= 3JrJind. o7Jrla)leA= i37la1aCil8= 0e @ntoar0e Di ridi18 iar 1oada= de01Li0e 28l1ile Di 0e n87A0ti @nainte. CoCalt7i0i18 e6it8 atJt 1ol4ii= 1Jt Di Ci1iAl. Coada lo6i iar Di iar= dar 7i0i1a era 7rea iAte. UnAl dintre 07e1tatori @n1e7A 08 3or38ie 1JntAl de A1idere Di 1eilal4i i 0e al8tArar8. TA2 @ndre7t8 Cino1lAl @n alt8 dire14ie Di 68EA leg8narea de 7e 01aAnele din 0e1torAl Norn. o7Jrla)leA 1l8n48ni 2reneti1 din 28l1i= iECi 1A 1oada ADa 1ea 3ai a7ro7iat8 Di @n1e7A 08 0e E6Jr1olea018. Pi0i1a= 0i34ind o de01Lidere @n garda ad6er0arAlAi= aIAn0e @n 07atele a1e0tAia 7rintr)An 0alt gra4io0= li7i de 0ol Do7Jrla= 1are 0e EC8tea= 1A o laC8 3are= alCa0tr8= Di)i 02Jrte18 @n 2JDii latArile 3oi= 6erEAi= Di CArta. #A78 An ti37 Di dA78 o 0erie de iECitAri inAtile 1A 1oada= 1are doar a3AEar8 7i0i1a= Do7Jrla)leA r83a0e ne3iD1at8. Nornienii a1la3ar8 2oarte 7Aterni1. .a6iland TA2= 1A tr808tArile 7alide a01An0e de CarC8= 0e ridi18 de 7e 01aAnAl 0trJ3t Di 7le18. Tre1Ar8 1Jte6a 087t83Jni. Ar1a r83a0e 7e orCit8= @n IArAl LHroni1ei. .a6iland TA2 Ar38rea 1A griI8 reEAltatele din Arena de :ronE Di oC0er68 18 7i0i1ile de 1oCalt 1JDtigaA @n2rAntare dA78 @n2rAntare. .erold Norn 7ierdA0e o lA7t8 0aA doA8= 1Jnd 2olo0i0e 1ol4)de) o4el)i= 7entrA a)Di @nde7lini oCliga4iile 2a48 de aren8= dar a1e0te @n2rJngeri 2A0e0er8 1o3) 7en0ate de DirAl lAng de 6i1torii. TA2 di01At8 1A #aB= 0e IA18 @37reAn8 1A 1elelalte 7i0i1i= 0e di0tr8 1A re1ent a1LiEi4ionatele Lolodra3e= rAl8 7e 1al1Alator di2erite e0ti38ri e1ologi1e detaliate= C8A 3Alte Cidoane 1A Cere CrAn8 ta3CerGineE8 Di 6in 6e1Li din 1iA7er1i. i aDte7t8. #A78 6reo trei 087t83Jni 0tandard de la deCAtAl 1oCalt7i0i1ilor @n aren8= 7ri3i 6iEita 7e 1are o anti1i7a0e. Na6eta E6elt8= 1A 7ro6a 1a An a1= era @37odoCit8 1A 6erde Di aAriA= iar oa3enii de 7e ea @3Cr81a4i @n ar3Ari din 0olEi= al18tAite din 7l81i de 3etal aArit Di 03al4 6erde. Trei eraA de gard8= @n 7oEi4ie de dre74i= 1Jnd 6eni TA2 08)i @ntJlnea018. Al 7atrAlea= An C8rCat rA3en= 1or7olent= 7ArtJnd An 1oi2 din aAr= 1A 7anaD 6erde 0tr8lA1itor= 1are)i a1o7erea

18784Jna 78trat8= 1Leal8 1a a lAi TA2= 78Di @n 2a48 Di)i @ntin0e o 3Jn8 dolo2an8. O Inten4ia dA3nea6oa0tr8 a 2o0t a7re1iat8= @i 07A0e TA2= 4inJnd 2er3 a3Cele 3Jini 7e #aB. A3 oC0er6at 2a7tAl 18 nA 7Arta4i 6reo ar38. Pot 08 68 @ntreC 1are 68 e0te nA3ele Di 1e treCAri a6e4i ai1iF O MorLo H >ar1oAr OtLeni= @n1e7A 1ondA18torAl. TA2 ridi18 o 7al38. O ADa. i 0Ante4i 3ae0trAl 0enior 7entrA ani3ale al Ca0ei de >ar1oAr= 6enit ai1i 08 1A378ra4i An 3on0trA. M8rtAri0e01 18 a1ea0t8 de028DArare a e6eni3entelor n)a 2o0t 1o37let neanti1i7at8. GAra 3ae0trAlAi gra0 0e de01Li0e= 01o4Jnd An SoT. O Oa3enii 1a0ei dA3nea6oa0tr8 treCAie 08 r83Jn8 ai1i. PAte4i 08 68 aDeEa4i lJng8 3ine= 1a 08 7orni3. .a6iland TA2 nA)i 07A0e lAi MorLo H >ar1oAr OtLeni a7roa7e ni1i An 1A6Jnt 7Jn8 nA r83a0er8 0ingAri= @n a1eeaDi 1a3er8 @n 1are @l dA0e0e 7e .erold Norn= 0tJnd @n 1ol4Ari o7A0e ale @n187erii. O E6ident= a4i aAEit de 3ine de la 1ei din Ca0a de Norn= 07A0e TA2. O Kntr)ade68r= EJ3Ci MorLo= ar8tJndA)Di din4ii. Un o3 din Ca0a de Norn a 2o0t 1on6in0 08 deE68lAie originea 1oCalt7i0i1ilor. S7re @n1Jntarea noa0tr8= Ar1a 0e a2la @n18 7e orCit8. Se 7are 18 ai g80it LHroni1a a3AEant8. O A3AEa3entAl nA)i e0en4a 7roCle3ei. CJnd eBi0t8 7roCle3e= 3Jndria 3ea 7ro2e0ional8 @3i 1ere 08 adA1 3i1ile 0er6i1ii de 1are)0 @n 0tare. #in ne2eri1ire= LHroni1a ge3e de 7roCle3e. #i2i1Alt84ile dA3nea6oa0tr8= de eBe37lA. #A78 toate 7roCaCilit84ile= >ar1oAr e0te a1A3 Alti3a Di 1ea de 7e Ar38 dintre Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e. Un o3 1A o 2ire 3ai 1riti18 de1Jt 3ine ar re3ar1a 2a7tAl 18 Do7Jrlele)leA 0Ant 1el 3Alt 3onDtri de7loraCil de 3arginali Di= deoare1e a3 @n4ele0 18 do3eniile dA3nea6oa0tr8 0Ant= @n 3are 7arte= 3laDtini= alegerea 1o3Catan4ilor 7entrA aren8 68 e0te @ntrA1Jt6a li3itat8. A3 gLi1it e0en4a 0oli1it8rii dA3nea6oa0tr8F O .333... #a= @ntr)ade68r. Mi)ai lAat)o @nainte= do3nAle. #ar ai 281At)o 1ore1t. Ne de01Ar1a3 Cine 7Jn8 te)ai a3e0te1at @n treCArile noa0tre. #e atAn1i= n)a3 3ai 1JDtigat ni1i o @ntJlnire 1A Norn= iar ei 2A0e0er8 @nainte 6i1ti3ele noa0tre 7rin1i7ale. CJte6a 6i1torii a38rJte a0A7ra #ealArilor Qrai Di In0Alei A3ar= Ana noro1oa08 @37otri6a &eri) dian)AlAi= o 7ere1Le de egalit84i 7rin 3oarte 1A ArnetL Di Sin #oon )80ta a 2o0t reEAltatAl lAnii tre1Ate. PtiAM NA 7Ate3 0A7ra6ie4Ai. M8 6or 2a1e @ngriIitor de 7Ai Di 38 6or tri3ite @na7oi la 4ar8= da18 nA a14ioneE. TA2 @l 3JngJie 7e #aB Di)l liniDti 7e MorLo= ridi1Jnd 3Jna. O NA)i ne6oie 08 3ai di01At83 a1ea0t8 7roCle38. A3 re4inAt ne1aEAl dA3nea6oa0tr8. #e la a2a1erea 1A .erold Norn= a3 a6At noro1Al 08 di07An de 3Alt ti37 liCer. #e a1eea= a3 2o0t @n 0tare 08 38 dedi1= 1a An eBer1i4iA 3intal= 7roCle3elor 2ie18rei Mari Ca0e. NA treCAie 08 iro0i3 ti37 7re4io0. Pot 08 68 reEol6 7roCle3ele a1tAale. TotADi= a0ta o 08 68 1o0te. O A3 6enit 7reg8tit= rJnIi MorLo. A3 aAEit 1are 4i)e 7re4Al. Mare= dar nA 38 tJrgAie01. SAnte3 gata 08 7l8ti3= da18... O #o3nAle= 0Ant An o3 3ilo0ti6. Norn e o 1a08 08r3an8= 3ae0trAl ei 7entrA ani3ale 2iind aCia 1A 7A4in dea0A7ra AnAi 1erDetor. #in 3il8= i)a3 1erAt An 7re4 018EAt. #o3eniAl >ar1oAr e 3ai Cogat= 0tandardele lAi 3ai @nalte= 6i1toriile lAi 3ai 2reneti1 1Jntate. #e la dA3nea6oa0tr8 treCAie 08 1er doA8 0Ate Da7teEe1i Di 1in1i de 3ii de 0tandarEi= 7entrA a re1A7era 7ierderile 7e 1are le)a3 0A2erit tratJnd 1A atJta generoEitate

Ca0a de Norn. MorLo 01oa0e An 0Anet= Do1at= iar 0olEii ar3Arii 1lin18nir8 3etali1 atAn1i 1Jnd 0e ridi18 de 7e 01aAn. O Prea 3Alt= 7rea 3AltM 7rote0t8 el. Te i37lorM Ade68rat= 0Ante3 3ai 38re4i de1Jt Norn= dar nA atJt de 3ari 7re1A3 7re0A7Ai. Ca 08 7l8ti3 An a0e3enea 7re4 6a treCAi 08 3Ari3 de 2oa3e. o7Jrlele)leA 6or n868li 7e0te 7ara7ete. OraDele noa0tre 0e 6or 1A2Anda= 1A 7i1ioroangele lor 1A tot= iar 3JlAl 3laDtinilor le 6a a1o7eri Di 1o7iii 0e 6or @ne1a. #aB 0e 3iD18 @n 7oala lAi TA2 Di 3iorl8i @n1et. O CLiar aDaM Mi)e rADine 18 7ot 7ro6o1a a0e3enea 0A2erin4e. Poate doA8 0Ate de 3ii de 0tandarEi ar 2i 3ai e1LitaCil. MorLo H >ar1oAr OtLeni @n1e7A 08 7rote0teEe Di 08 i37lore din noA= dar de data a0ta TA2 r83a0e t81At= 1A 3Jinile 7e Cra4ele 01aAnAlAi= 7Jn8 1Jnd 3ae0trAl 7entrA ani3ale= 1A 2a4a roDie Di tran07irat= 0e aDeE8 @n 1ele din Ar38 Di 2A de a1ord 08 7l8tea018 7re4Al. TA2 atin0e An CAton de 7e Cra4Al 2otoliAlAi. I3aginea AnAi 0aArian AriaD= 3A01Alo0= 0e 3aterialiE8 @ntre el Di MorLo. Era @nalt de doi 3etri= a1o7erit 1A 0olEi 1a niDte 7l81i 1enADii)6erEi= 0t8tea 7e 7atrA 7i1ioare @nde0ate= 1A gLeare= groa0e 1a trAn1LiArile de 1o7a1i. Ca7Al lAi 3a0i6 era Clindat 1A o 7la18 din o0 groa08= galCen8= 1are 0e a6Jnta @nainte 7re1A3 7ro6a Anei 1or8Cii de r8ECoi= 7re68EAt8 1A doA8 1oarne la 1ol4Ari. CreatAra a6ea An gJt 01Art= gro0. #e 0AC 3arginea 2rAn4ii= 7ri6eaA o1Li galCeni= @n1e4oDa4i. Kntre ei= 1Liar @n 1entrAl 1a7AlAi= 0e E8rea o gaAr8 3are= neagr8= rotAnd8= 1e 0tr8C8tea 7la1a groa08 a 1raniAlAi. O OLM eB1la38 MorLo= @n1rAntJndA)0e. #a. E 2oarte= aL= 3are. #ar arat8... n)a eBi0tat= ini4ial= An al treilea 1orn a1olo= @n 1entrAF Arat8 1a Di 1A3 ar 2i 2o0t= aL= @nl8tArat. S7e1i3enele noa0tre treCAie 08 2ie inta1te= TA2M O Tri0 nerHei= de 7e Lo1Al)de)a0oliEare)al)1aClAlAi. ADa a 2o0t nA3it de 2Hndii= ai 18ror 1oloniDti aA 7re1edat 1A 3ai 3Alte 3ilenii A3anitatea 7e 7laneta a1eea. Ter3enAl= tradA0 literal= @n0ea3n8 1A4it 6iA. NA li70eDte ni1i An 1orn= do3nAle. Un deget lAng 281A o 3iD1are 01Art8= 7re1i08= a780Jnd o ta0t8. Tri0 nerHei @ntoar0e 1a7Al 3a0i6 18tre 3ae0trAl 7entrA ani3ale 6ar1oArian= 1are @Di a7le18 trA7Al dolo2an @nainte= dorni1 08 6ad8 3ai Cine i3aginea. Kn ti37 1e 0e a7ro7ia a0t2el de 2anto38= tendoanele din gJtAl gro0 al 1reatArii 0e @n1ordar8 Di din 1a7Al 2iarei 4JDni An o0 a01A4it= gro0 1Jt anteCra4Al lAi TA2 Di lAng de An 3etrA= @ntr)o 3iD1are aCia 7er1e7tiCil8. MorLo H >ar1oAr OtLeni 01oa0e An 4i78t 7Aterni1= 0trident= Di 0e 281A 1enADiA la 2a48 1Jnd 07ada din o0 tre1A 7rin el Di)l 4intAi de 01aAn. O dALoare 1A37lit8 A37lA @n187erea. TA2 nA 07A0e ni3i1. MorLo= ColCoro0ind= 7ri6i lo1Al @n 1are 1ornAl 78trAndea @n CArta lAi= 1A o 2igAr8 de 7ar18 i 0)ar 2i 281At r8A. #Ar8 An 3inAt lAng= groaEni1= 7Jn8 08)Di dea 0ea3a 18 nA eBi0ta ni1i 0Jnge= ni1i dArere= 18 3on0trAl era doar o Lologra38. GAra lAi r83a0e 1801at8= 28r8 08 01oat8 6reAn 0Anet. A7oi @ngLi4i @n 0e1. O &oarte= aL= 07e1ta1Alo0= @i 07A0e el lAi TA2. Ca78tAl 07adei lAngi= din o0= era 4inAt 0trJn0 de inele Di 1Lingi din 3AD1Li alCaDtri) negri= 1are 7Al0aA. Kn1et= 6Jr2Al @n1e7A 08 0e retrag8 @n 1a7Al 3on0trAlAi. O :aioneta= da18 ne 7Ate3 7er3ite 0)o nA3i3 a0t2el= e0te g8EdAit8 de o 1a6itate 7lin8 1A 3A1oEitate= a2lat8 @n 7artea 0A7erioar8 a 1e2ei Di a 07atelAi 1reatArii= iar inelele de

3AD1Li @n1onIAr8toare o 7ot 01oate 1A o 6iteE8 de a7roBi3ati6 Da7teEe1i de Gilo3etri 7e or8 0tandard= 1A o 2or48 7e 380Ar8. .aCitatAl nati6 al 07e1iei nA)i 7rea deo0eCit de Eonele din LHroni1a a2late 0AC 0t87Jnirea Ca0ei de >ar1oAr. MorLo 0e 3iD18= iar 01aAnAl tro0ni 0AC greAtatea lAi. #aB tor1ea 7Aterni1. O EB1elentM 07A0e 3ae0trAl 7entrA ani3ale= dar nA3ele e 7rea= aL= 0tr8in. S8)i Ei1e3= 0tai 08 38 gJnde01= 7Art8tor)de)07ad8M #aM O S7Ane4i)i 1A3 dori4i. M8 intere0eaE8 7rea 7A4in. A1eDti 0aArieni aA 3Alte a6antaIe e6idente 7entrA Ca0a de >ar1oAr Di= da18 7re2era4i 08)i alege4i= 68 6oi da= 28r8 0A7li3entare de 7re4= 1antitatea de 3el1i)de)1o7a1 din CatLadaHn ne1e0ar8 7r80irii. >e4i de01o7eri 18... TA2 Ar38ri 0JrgAin1io0 Dtirile din Arena de :ronE= deDi nA 0e 3ai a6entAr8 ni1iodat8 7e 0olAl LHroni1ei. CoCalt7i0i1ile 1ontinAaA 08 38tAre totAl @n 1alea lor. Kn Alti3a @ntJlnire teledi2AEat8= Ana dintre 2iarele Ca0ei de Norn di0trA0e0e o 3ai3A48) 0AgrA38toare de 7ri3a 3Jn8= a Ca0ei ArnetL= Di o Croa018)de)1a3e= din In0Ala A3ar= @n ti37Al Anei @n2rAnt8ri 07e1iale= @n trei. #ar Di noro1Al Ca0ei de >ar1oAr era @n 1reDtere5 noii introdADi= 7Art8torii)de) 07ad8= 0e do6edi0er8 o 0enEa4ie a Arenei de :ronE 1A 4i7etele lor a0ArEitoare= 1A 7aDii lor grei= dar 3ai ale0 datorit8 2a7tAlAi 18)Di A1ideaA ad6er0arAl i3ediat= 7rin @n2igerea CrA018 a Caionetei 3a0i6e din o0. Kn 1ele trei lA7te de 7Jn8 atAn1i= An 2eridian AriaD= An 01or7ion) de)a78 Di o 7i0i18)78ianIen gnetLineE8 0e do6edi0er8 teriCil de in2eriori 0aArienilor 6ar) 1oArieni. MorLo H >ar1oAr OtLeni era @n 1Al3ea 2eri1irii. Kn 087t83Jna Ar38toare= 1oCalt7i0i1a Ar3a 08 @ntJlnea018 7At8torAl)de)07ad8 @ntr)o @n2rAntare 7entrA 0A7re3a4ie. Se 7re6edea o aren8 7lin8. .erold Norn @l 18At8 o dat8 7e TA2= la 01Art8 6re3e dA78 1e 7Art8)torii)de)07ad8 oC4inA0er8 7ri3a lor 6i1torie. O TA2= 07A0e el a07rA= ai 6JndAt An 3on0trA Ca0ei de >ar1oArM NA a7roC83 a0taM O NA 3i)a3 dat 0ea3a 18 a3 ne6oie de a7roCarea dA3nea6oa0tr8. A3 lA1rat 7Jn8 a1A3 1A i37re0ia 18 0Ant inde7endent= 1a Di 0eniorii Di 3aeDtrii 7entrA ani3ale ai tAtAror Marilor Ca0e de 7e LHroni1a. O #a= da= 0e r80ti Norn= dar nA 6re3 08 2i3 @nDela4i= ai aAEitF .a6iland TA2 r83a0e 1al3= 7ri6ind 2igAra @n1rAntat8 a lAi Norn= @n ti37 1e)l 3JngJia 7e #aB. O A3 3Alt8 griI8 08 2iA 1ore1t @n toate 2a7tele 3ele= r807An0e el. #a18 a4i 2i in0i0tat @n 7ri6in4a Anei li6r8ri eB1lA0i6e de 3onDtri 7e LHroni1a= 7oate 18 a3 2i di01Atat a1ea0t8 7o0iCilitate. #ar= dA78 1Jte @3i a3inte01= o a0e3enea 7roCle38 n)a 2o0t aCordat8= ni1i 0Agerat8. SigAr= nA 3i)aD 2i 7er3i0 08 a1ord An a0e3enea 7ri6ilegiA Ca0ei de Norn 28r8 o 7lat8 1ore07AnE8toare= deoare1e 2a7ta 3ea 3)ar 2i li70it de An 6enit 2oarte ne1e0ar. Kn ori1e 1aE= 38 te3 18 di01A4ia e inAtil8= din 3o3ent 1e tranEa14ia 1A Ca0a de >ar1oAr 0) a @n1Leiat= Di ar 2i li70it de eti18= 7entrA a nA 07Ane 18)i i37o0iCil= 0)o reEilieE a1A3. O NA)3i 7la1e a0ta= TA2M O NA reADe01 08 de01o78r 1aAEa legal8 a 7lJngerii dA3nea6oa0tr8. MonDtrii a14ioneaE8 dA78 1A3 era de aDte7tat Di nA)i genero0 din 7artea dA3nea6oa0tr8 08)3i 7Arta4i 7i18 7entrA 18 o alt8 1a08 @378rt8DeDte noro1Al lAi Norn. O #a. NA. Adi18... :ine= la0)o Calt8M Pre0A7An 18 n)a3 1A3 08 te o7re01. #a18 alte 1a0e 1a78t8 ani3ale 1are 7ot Cate 7i0i1ile noa0tre= ne aDte7t83 08 ne li6reEi 1e6a 1are 08 7oat8 @n6inge 1eea 1e le)ai 6JndAt lor. Ai @n4ele0F O Prin1i7iAl e0te ADor de 7ri1e7At= Ei0e TA2= AitJndA)0e la #aB. A3 dat Ca0ei de

Norn 6i1torii 28r8 7re1edent= iar .erold Norn @3i 7onegreDte one0titatea Di 1o37reLen0iAnea. M8 te3 18 r83Jne3 nea7re1ia4i. O #a= da= 0e @n1rAnt8 Norn. :ine= 1Jnd 6o3 a6ea ne6oie de 3ai 3Al4i 3onDtri= 6i1toriile noa0tre ne 6or 2i @3Cog84it 0A2i1ient 7entrA a ne 7er3ite 7re4Al tJlL8re01 7e 1are inten4ioneEi 08 ni)l 1eri. O Kn4eleg 18= alt2el= lA1rArile 3erg CineF 0e intere08 TA2. O Ei Cine= da Di nA. Kn aren8= da= da= e6ident. #ar alt2el... ei Cine= de a1eea te)a3 18Atat. Cele 7atrA 7i0i1i 3ai tinere nA 7ar intere0ate 08 0e @n3Al4ea018= nA Dti3 din 1e 1aAE8. KngriIitorAl no0trA de 7Ai 0e 7lJnge 18 0l8Ce01= are i37re0ia 18)0 Colna6e. N)a3 ni1i o 78rere 7er0onal8= eA 0taA @n oraD= iar ani3alele 0e a2l8 7e 1J37Arile din IArAl Ca0ei de Norn. EBi0t8 totADi @ngriIorare. Pi0i1ile 0Ant @n liCertate= Cine@n4ele0= dar le Ar38ri3= aDa 18... TA2 @Di reEe38 C8rCia @n 7al38. O &8r8 @ndoial8= 7erioada lor de @37ere1Lere 6a 0o0i. >8 028tAie01 08 a6e4i r8Cdare. Toate 2iin4ele 6ii 0e angaIeaE8 @n re7rodA1ere= Anele 1Liar @n eB1e0= de1i 68 a0igAr 18 @ndat8 1e 2e3ela de 1oCalt7i0i18 6a intra @n 18ldAri= 7roCle3a 0e 6a reEol6a 1A 7ro37titAdine. O ALa. Pare logi1. Pre0A7An 18)i doar o 7roCle38 de ti37. Alt8 1Le0tie de07re 1are 6oia3 08 6orCi3 0e re2er8 la 4o78itori. Le)a3 dat drA3Al= Dtii= iar ei n)aA 7reEentat ni1i o di2i1Altate la @n3Al4ire. Str86e1Lile 78DAni ale Ca0ei de Norn aA 2o0t di0trA0e. E An lA1rA 2oarte 0A78r8tor. (o78ie 7e0te tot. Ce 08 2a1e3F O ProCle3a 0e 6a reEol6a de la 0ine 1Jnd 1oCalt7i0i1ile 6or @n1e7e 08 0e @n3Al4ea018. Panterele 1oCalt 0Ant ani3ale de 7rad8 la1o3e Di e2i1iente= @nEe0trate 07lendid 7entrA a 7Ane 1a78t Celelei 4o78itorilor. .erold Norn ar8ta E8781it Di 2oarte aC8tAt. O #a= da... dar... O M8 te3 18 treCAie 08 7Ane3 1a78t 1on6er0a4iei= 07A0e TA2 ridi1JndA)0e. O na6et8 to13ai a intrat @n orCita de do1are 7e Ar18. E de 1Aloare alCa0trA)o4el= 1A ari7i 3ari= triAngLiAlare= 1enADii. O Ca0a #ealArilor QraiM O &a01inantM eB1la38 TA2. :An8 EiAa. Mae0trAl 7entrA ani3ale #eni0 Lon Qrai 7l8ti doA8 0Ate treiEe1i de 3ii 7entrA 3on0trAl 08A= An Ar0oid 7Aterni1= 1A Clan8 roDie= originar din dealArile de 7e >agaCond. .a6iland TA2 @n1Leie tranEa14ia d8rAind o 7ere1Le de oA8 de alerg8tor. Kn 087t83Jna 1are Ar38= 7atrA C8rCa4i @n 3antii din 38ta0e 7orto1alie Di roDie 1a 2la18ra 6iEitar8 Ar1a. Se re@ntoar0er8 la Ca0a de &eridan 3ai 08ra1i 1A trei 0Ate 1in1iEe1i de 3ii de 0tandarEi= dar 1A An 1ontra1t 7entrA li6rarea a Da0e elani)otr86itori AriaDi= Clinda4i= 7lA0 An 1adoA 1on0tJnd @n 7or1i)de)iarC8 din .rangan. Mae0trAl 7entrA ani3ale din Sin #oon 7ri3i An Dar7e giganti1. E3i0arii din In0Ala A3ar 0e ar8tar8 @n1Jnta4i de godEilla lor. Un 1o3itet al18tAit din doi07reEe1e 0eniori din Ca0a #ant= @n roCe alCe 1a la7tele Di @37odoCite 1A 1atara3e din argint= 0e CA1Arar8 1Jnd .a6iland TA2 le o2eri o gargLAl8 C8loa08 Di An 1adoA ne@n0e3nat. i a0t2el= Ana 1Jte Ana= 2ie1are din Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e de 7e LHroni1a @l 6iEitar8= 2ie1are @Di 7ri3i 3on0trAl= 2ie1are 7l8ti 7re4Al 3ereA 3ai 3are. Kn 3o3entAl a1ela= a3Cele 1oCalt7i0i1i lA7t8toare ale Ca0ei de Norn 3Ari0er8= 7ri3a 0tr87An08 de Caioneta AnAi 7Art8tor)de)07ad8 6ar1oArian= a doAa 0tri6it8 @ntre laCele

3a0i6e= 1A gLeare= ale AnAi Ar0oid al #ealArilor Qrai ;deDi= @n Alti3Al 1aE= Ar0oidAl 3Ari0e Di el?. &8r8 @ndoial8= 7i0i1ile 3ari @Di 3erita0er8 0oarta= 181i @n li3itele @ngA0te= A1ig8toare= ale Arenei de :ronE 0e do6edi0er8 in1a7aCile 0)o o1olea018. .erold Norn lAa leg8tAra Eilni1 1A Ar1a= dar TA2 @Di in0trAi0e 1al1AlatorAl 08)i re07ing8 a7elAl. Kn 1ele din Ar38= dA78 1e An07reEe1e 1a0e 6eni0er8= 7l8ti0er8= @Di lAa0er8 darAl Di 7le1a0er8= .a6iland TA2 0t8tA 2a48 @n 2a48 1A #anei LeigL ArnetL= 3ae0trAl 0enior 7entrA ani3ale al Ca0ei ArnetL)din)P8dArea)AArit8= 1Jnd6a 1ea 3ai 3are Di 3ai 3Jndr8 dintre Cele #oA807reEe1e Mari Ca0e de 7e LHroni1a= a1A3 Alti3a Di 1ea de 7e Ar38. ArnetL era An C8rCat i3en0= 1e)l 7Atea 7ri6i o1Li @n o1Li 7e TA2= dar nA a6ea ni1i An 0tro7 din gr80i3ea a1e0tAia. Pielea lAi ar8ta 1a aCano0Al tare= iar indi6idAl era nA3ai 3AD1Li. A6ea 2igAr8 a01A4it8= 1A na0 a16ilin= 78rAl 01Art= 1enADiA 1a o4elAl. Mae0trAl 7entrA ani3ale 6eni0e la di01A4ie @3Cr81at @n Cro1art de aAr= 1A 1entAr8 Di 1iE3e 0ta1oIii= 7ArtJnd o Ceret8 0ta1oIie 7A08 @ntr)o 7arte. #A1ea An gLi37e)7entrA)dAreri= 2olo0it la antrena3ente= 1a 7e An Ca0ton. #aB 0e ECArli 1Jnd #anei LeigL ArnetL ieDi din na68 Di 0J0Ji 1Jnd C8rCatAl 0e 1848r8 @n 3aDinA48= lJng8 TA2. Ca Ar3are= .a6iland TA2 @n1e7A de @ndat8 lAngAl= in1oerentAl 08A di01Ar0 de07re 1ei)1are)dor3. ArnetL tre08ri Di a01Alt8. Kn 1ele din Ar38= #aB 0e liniDti iar. O PAterea Ca0ei ArnetL)din)P8dArea)AArit8 a 1on0tat @ntotdeaAna @n 6aria4ie= Ei0e gr8Cit #anei LeigL ArnetL. Kn ti37 1e re0tAl 1a0elor de 7e LHroni1a @Di ri01aA a6erea 7e o 0ingAr8 2iar8= 78rin4ii Di CAni1ii noDtri lA1raA 1A Ee1i de ani3ale. K37otri6a ori18rei 2iare de)a 1elorlal4i= noi a6ea3 o alegere o7ti38= o 0trategie. A1e0t lA1rA a re7reEentat 38re4ia Di 3Jndria noa0tr8. #ar nA 7Ate3 a6ea o 0trategie @37otri6a a1e0tor 2iare)de3on ale tale= negA0torAle. NA 1onteaE8 1e lA7t8tor tri3ite3 @n aren8= dintre 0Atele 7e 1are le a6e3. Se @ntoar1e 3ort. Ne)ai oCligat 08 trat83 1A tine. O TreCAie 08 oCie1teE= re7li18 TA2. CA3 7oate An 0i37lA 6JnE8tor de ani3ale 08) l 2or4eEe 7e 1el 3ai 3are dintre 3aeDtrii 7entrA ani3ale de 7e LHroni1a 08 2a18 An lA1rA 7e 1are nA)l doreDteF #a18 nA dori4i 1A ade68rat 08)3i angaIa4i 0er6i1iile= 68 rog 08)3i a11e7ta4i 1A6JntAl 18 nA 38 0i3t o2en0at. A3 7Atea lAa 7rJnEAl @37reAn8 Di a3 7Atea 1on6er0a= l80Jnd deo7arte a2a1erile. O NA te IA1a a0t2el 1A 6orCele= negA0torAleM 0e r80ti ArnetL. A2a1erile re7reEint8 0ingArAl 3oti6 7entrA 1are 38 a2lA ai1i. N)a3 ni1i An 1Le2 08)4i 0A7ort 1o37ania odioa08M .a6iland TA2 1li7i. O A3 2o0t Iignit 7ro2And= 07A0e el 1A 6o1e ineB7re0i68. #ar de7arte de 3ine gJndAl de a re07inge An 1lient= indi2erent de o7iniile 0ale de07re 3ine. SAnte4i liCer 08 68 Aita4i @n 0to1Al 3eA= al18tAit din 1Jte6a 07e1ii 08r3ane 1are 0)ar 7Atea 08 68 treEea018 intere0Al dintr)An 3oti6 oare1are. Poate 18 noro1Al 6a 1on0idera 7otri6it 08 68 redea o74iAnea 0trategiei. !i1Jnd a1e0tea= TA2 0e IA18 la 1o3enEile de 7e Cra4Al 01aAnAlAi= diriIJnd o 0i32onie @n lA3in8 Di 1arne ilAEorie. O 7arad8 de 3onDtri de2il8 7rin 2a4a o1Lilor 3ae0trAlAi 7entrA ani3ale al Ca0ei ArnetL= 1reatAri 1A Clan8 0aA 1A 0olEi= 1A 7ene 0aA a1o7erite 1A ClindaI din 7l81i= ani3ale de 3Ante= de 78dAre= de la1Ari 0aA de 1J37ie= 2iare de 7rad8= 3Jn18toare de leDAri 0aA erCi6ore A1ig8toare= de di3en0iAni 3ari 0aA 3i1i. #anei LeigL ArnetL= 1A CAEele 0trJn0e= 1o3and8 7Jn8 la Ar38 1Jte 7atrA eBe37lare dintr)o dAEin8 de 07e1ii 3ai 3ari Di 3ai A1ig8toare= la 7re4Al de An 3ilion de 0tandarEi.

Kn1Leierea tranEa14iei ) 1o37letat8= 1a Di @n 1aEAl 1elorlalte 1a0e= 1A An dar 1on0tJnd @n ani3ale ne68t838toare ) nA 7otoli 1A ni3i1 te37era3entAl ner6o0 al lAi ArnetL. O TA2= 07A0e el dA78 1e ter3inar8 08 0e tJrgAie= eDti An o3 deDte7t Di 6i1lean= dar 7e 3ine nA 38 7ro0teDtiM .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. O Ai adAnat o a6ere i3en08 Di i)ai @nDelat 7e 1ei 1are aA 1A378rat de la tine gJndindA)0e la 1JDtig. Nornii= de eBe37lA. Pi0i1ile lor 0Ant 28r8 6aloare. EraA o 1a08 08ra18= iar 7re4Al t8A i)a adA0 @n 7ragAl 2ali3entAlAi= aDa 1A3 ne)ai adA0 7e to4i. AA 1reEAt 18 6or re1A7era Canii 7rin inter3ediAl 6i1toriilor. :aLM #e a1A3= nA 6a 3ai eBi0ta ni1i o 6i1torie a Ca0ei de NornM &ie1are 1a08 1are a 6enit la tine a 1878tat 1e6a 1are @i o2erea An a6antaI a0A7ra 1elor 1are 1A378ra0er8 @nainte. ADa 18 ArnetL= Alti3Al 1A378r8tor= r83Jne 1ea 3ai 3are 1a08 dintre toate. MonDtrii noDtri 6or 2a1e 7r878d. Ni0i7Al Arenei de :ronE 0e 6a @ntAne1a de 0Jngele 2iarelor 1a0elor 3ai 38rAnte. MJinile lAi TA2 0e 0trJn0er8 dea0A7ra CAr4ii 0ale= iar 2igAra @i r83a0e 7la1id8. O N)ai 01Li3Cat ni3i1. Marile 1a0e r83Jn 1A3 aA 2o0t5 ArnetL ) 1ea 3ai 3are= Norn ) 1ea de 7e Ar38. Tot 1e)ai 281At a 2o0t 08 ne 0tor1i de Cani= 1a An 7ro2itor 1e eDti= 7Jn8 1Jnd 2ie1are 0enior de 7e LHroni1a a aIAn0 08 0e 1LinAia018= 08 0o1otea018 2ie1are C8nA4= 1a 08 0e de01Ar1e. Ri6alii noDtri aDtea7t8 6i1torii= dar toate 6i1toriile 6or 2i ale noa0tre. #oar noi n) a3 2o0t @nDela4i= 7entrA 18 3)a3 gJndit 08 1A378r Alti3Al Di 08 1A378r 1e)i 3ai CAn. O Pre6iEiAnea Di di01ern83JntAl dA3nea6oa0tr8 0Ant re3ar1aCile= Ei0e .a6iland TA2. E6ident= 7ro2AnEi3ea 3ea nA 2a1e doi Cani 1Jnd a3 de)a 2a1e 1A An o3 atJt de @n4ele7t Di de 7er07i1a1e 7re1A3 dA3nea6oa0tr8= Di nA 3i)ar 2i de 2olo0 08 di0i3AleE= 08 neg 0aA 08 @n1er1 08 68 7818le01. Cine6a atJt de aCil 6a de01o7eri ADor trA1Arile 3ele. Poate 18)i 3ai Cine 08 nA 07An ni3i1. O Po4i 2a1e An lA1rA 3ai CAn= TA2. NA 6ei 07Ane ni3i1 Di nA 6ei 2a1e ni3i1. A1ea0ta)i Alti3a ta 6JnEare 7e LHroni1a. O Poate 18 da= 7oate 18 nA. Se 7ot i6i 1ir1A30tan4e 1are 08)i deter3ine 7e 3aeDtrii altor 1a0e 08)3i 2a18 alte 1o3enEi. M8 te3 18 n)aD 7Atea 08)i re2AE. O Po4i Di 6rei= 07A0e 0e1 #anei LeigL ArnetL. Ca0a ArnetL a 281At Alti3a a1LiEi4ie Di nA 0e 6a l80a @nDelat8. CloneaE8)ne ani3alele Di 6o3 7le1a i3ediat dA78 li6rare. A7oi nA 6ei 3ai a6ea de)a 2a1e 1A Marile Ca0e. M8 @ndoie01 18 7ro0tAl 8la de .erold Norn 7oate o2eri @n18 o dat8 7re4Al 7e 1are)l 1eri= dar 1Liar da18 6a g80i Ande6a 0tandarEii ne1e0ari= nA)i 6ei 6inde ni3i1. Ai @n4ele0F NA 6o3 1ontinAa 6eDni1 Io1Al 80ta inAtil= 08r81ind 1a 08 1A378r83 3onDtri= 7ierEJndA)i= 1A378rJnd al4ii Di nerealiEJnd ni3i1. SAnt 1on6in0 18 ai 1ontinAa 08 6inEi 7Jn8 nA 6a r83Jne An 0tandard 7e LHroni1a= dar Ca0a ArnetL @4i interEi1e 08 2a1i a0ta. Ignor8 a6erti03entAl Di 6ia4a ta nA 6a 6alora ni3i1= negA0torAleM NA)0 An o3 1are Ait8M O PAn1tAl dA3nea6oa0tr8 de 6edere a 2o0t Cine eB7ri3at= r807An0e TA2= 018r7inJndA)l 7e #aB dA78 Are1Le= deDi nA)3i 7la1e 2oarte 3Alt 3aniera @n 1are l)a4i eB7A0. #ar din 3o3ent 1e aranIa3entAl 7e 1are)l 0Agera4i 1A atJta 2or48 6a 2i= indACitaCil= @n Cene2i1iAl Ca0ei ArnetL)din)P8dArea)AArit8= 1elelalte Mari Ca0e de 7e LHroni1a 6or 2i @n 7ierdere= iar eA 6a treCAi 08 renAn4 la 7oten4iale 7ro2itAri 6iitoare. ProCaCil 18 nA @n4eleg @n @ntregi3e 7ro7Anerea dA3nea6oa0tr8. SAnt ADor di0trat Di 0)ar 7Atea 08)3i 2i 0187at 7artea @n 1are 3i)a4i eB7li1at 1e 0ti3Alent @3i o2eri4i 7entrA a a11e7ta 1ererea

dA3nea6oa0tr8 de a nA 3ai trata 1A Marile Ca0e de 7e LHroni1a. O SAnt 7reg8tit 08)4i o2er alt 3ilion de 0tandarEi= 07A0e ArnetL= @n1Jntat. Mi)ar 7l81ea 08 4i)l 6Jr 7e gJt= da18 ar 2i 08 07An ade68rAl= dar 7e dArat8 lAng8 e 3ai ie2tin aDa de1Jt 08 3ai 7arti1i7 @n18 o rAnd8 la Io1Al t8A Cle0te3at. O Kn4eleg. #e1i= alegerea @3i a7ar4ine. Pot 08 iaA An 3ilion de 0tandarEi Di 08 7le1= 0aA 08 r83Jn= @n2rAntJnd 3Jnia dA3nea6oa0tr8 Di 7eri1ole @n2ri1oD8toare. TreCAie 08 re1Ano01 18= @n 6ia48= a3 a6At de 1Jnt8rit 3Alte de1iEii di2i1ile. Kn ori1e 1aE= nA)0 0oiAl de o3 1are 08 r83Jn8 7e o 7lanet8 Ande 7reEen4a lAi nA 3ai e0te dorit8. M8rtAri0e01 18 @n Alti3Al ti37 a3 0i34it ne6oia de a)3i relAa 7eregrin8rile. &oarte Cine= 38 @n1lin @n 2a4a 0oli1it8rii dA3nea6oa0tr8M #anei LeigL ArnetL rJnIi 08lCati1= iar #aB @n1e7A 08 toar18. Ulti3a na6et8= din 2lota 1elor doA807reEe1e na6e 0tr8lA1itoare= 0tro7ite 1A aAriA= aCia 7le1a0e= dA1Jnd a1LiEi4iile lAi #anei LeigL ArnetL 18tre LHroni1a Di Arena de :ronE= 1Jnd .a6iland TA2 1on0i34i= @n 1ele din Ar38= 08 a11e7te a7elAl lAi .erold Norn. Mae0trAl 0l8C8nog ar8ta 01Leleti1. O TA2M eB1la38 el. TotAl 3erge r8AM O Kntr)ade68r...= 281A TA2= i37a0iCil. Norn 0e 0trJ3C8. O NA= a01Alt8M CoCalt7i0i1ile 0Ant 3oarte 0aA Colna6e. PatrA dintre ele aA 3Arit @n Arena de :ronE ) Dtia3 18 a doAa 7ere1Le era 7rea tJn8r8= @n4elegi= dar dA78 1e)a3 7ierdAt 7ri3Al 1A7lA= n)a6ea3 alt1e6a de 281At. O 7Atea3 2olo0i 0aA 7Atea3 08 ne @ntoar1e3 la 1ol4)de)o4el)i. A1A3= ne)aA r83a0 doar doA8. NA 7rea 38nJn18 ) 7rind 1J4i6a 4o78itori= ni3i1 alt1e6a. i nA le 7Ate3 antrena. #a18 An antrenor 6ine @n 4ar1 1A o 4ea78)de)dArere= 7i0i1ile alea a2Ari0ite DtiA 1e inten4ii are. SAnt @ntotdeaAna 1A o 3iD1are @nainte= @n4elegiF Kn aren8= nA r807And delo1 la 1Jnte1Al de A1idere. TeriCilM Cel 3ai r8A e 18 nA 0e @n3Al4e01. A6e3 ne6oie de 3ai 3AlteM Ce)o 08 introdA1e3 @n aren8F O NA)i 0eEonAl de @37ere1Lere a 1oCalt7i0i1ilor= r807An0e TA2. A3 3ai di01Atat de07re a0ta= dA78 1A3 68 7Ate4i a3inti. O #a= da. CJnd e0te 0eEonAl lor de @37ere1LereF O O @ntreCare 2a01inant8. P81at 18 n)a4i 7A0)o 3ai de6re3e. #A78 1A3 @n4eleg eA 7roCle3a= 2e3ela 7anterei de 1oCalt intr8 @n 18ldAri @n 2ie1are 7ri386ar8= 1Jnd @n2lore01 03o1Arile)de)E87ad8 7e Planeta Celiei. Pre0A7An 18)i 6orCa de An 2el de de1lanDator Ciologi1. .erold Norn @Di 018r7in8 01al7Al= 0AC 1oroni4a 0AC4ire de ala38. O #ar LHroni1a n)are 1Le0tii)de)E87ad8= 0aA 1A3 le)ai Ei0M Pre0A7An 18 6rei 08 ne 1eri o a6ere 7entrA 2lorile aleaM O #o3nAle= 38 1alo3nia4i. Ni1i nA 6i0eE 08 7ro2it de ne1aEAl dA3nea6oa0tr8. #a18 o74iAnea 3i)ar a7ar4ine= aD d8rAi 7e degeaCa Ca0ei de Norn 03o1Arile)de)E87ad8 1eliane. #ar 0)a @ntJ37lat 18 a3 @n1Leiat An tJrg 1A #anei LeigL ArnetL5 08 nA 3ai 2a1 a2a1eri 1A Marile Ca0e de 7e LHroni1a. i= ro0tind a1e0tea= ridi18 0tJnga1i din A3eri. O A3 1JDtigat 6i1torii 1A 7i0i1ile tale= Ei0e Norn= 1A An 0tro7 de eBa07erare @n gla0. TreEoreria noa0tr8 0)a A37lAt oare1A3 ) a6e3 @n IAr de 7atrAEe1i de 3ii de 0tandarEi. SAnt ai t8iM >inde)ne 2lorileM SaA= 3ai Cine= alt ani3al. Mai 3are. Mai 2ioro0. A3 68EAt gargLAlele Ca0ei #ant. >inde)ne 1e6a a0e38n8tor. NA a6e3 1A 1e intra @n Arena de :ronEMI O Ni3i1F Ce)i 1A 1ol4)de)o4el)iiF MJndria Norn)AlAi= aDa 0e Ei1ea... .erold Norn

d8dA din 3Jn8= ner8Cd8tor. O ProCle3e= @n4elegi= a3 a6At 7roCle3e. (o78itorii t8i 38nJn18 ori1e= 38nJn18 totAl. AA 0187at de 0AC 1ontrol. SAnt 3ii= 7oate 3ilioane= 1are rod iarCa= re1olta... Ce)aA 281At 7e terenAl 2er3elor... 1oCalt7i0i1ilor le 7la1= dar n)a6e3 de0tAle 1oCalt7i0i1i. Iar 1ol4)de)o4el)ii 08lCati1i nA 0e ating de 4o78itori. Pre0A7An 18 nA le 7la1e gA0tAl. NA DtiA. #ar= @n4elegi= tot 6JnatAl a di078rAt= iEgonit de 4o78itori= iar 1ol4)de)o4el)ii 0)aA dA0 dA78 el. Unde= nA DtiA. AA di078rAt. ProCaCil @n teritoriAl nere1la3at de ni3eni= din1olo de grani4ele Norn)AlAi. EBi0t8 niDte 0ate 7e a1olo= 1J4i6a 2er3ieri= dar 8ia Ar801 Marile Ca0e. SAnt ta3CerGineEi= 1are n)aA ni1i 381ar lA7te de 1Jini. ProCaCil 18 @n1ear18 08)i @3ClJnEea018= da18)4i @n1Li7AiM 0ta)i 2elAl lor. O o1ant= Ei0e TA2= 28r8 intere0. #ar @i a6e4i 7e 1ei din 1ADti= nA)i aDaF O NA)i 3ai a6e3= r807An0e Norn= 1are 78rea ter3inat. A3 dat ordin 08 2ie @37AD1a4i. PierdeaA 2ie1are @n2rAntare= 3ai ale0 dA78 1e ai @n1e7At 08 6inEi 2iare Di 1elorlalte 1a0e. Mi 0)a 78rAt o ri0i78 7ro0tea018 08 780tr83 niDte ani3ale inAtile. Ne3ai6orCind de 1LeltAieli ) a6ea3 ne6oie de 2ie1are 0tandard. Ne)ai 0tor0 la 0Jnge. A6ea3 de 7l8tit taBele 7entrA aren8= treCAia 08 7arie3= 3ai tJrEiA a 2o0t ne6oie 08 1A378r83 1e6a de 3Jn1are de 7e Ta3Cer= 1Jt 08 Lr8ni3 oa3enii 1a0ei Di antrenorii. NA 1red 18)4i 7o4i @n1Li7Ai 1e)aA 281At 4o78itorii re1oltelor noa0treM O #o3nAle= a1orda4i)3i An 7i1 de 1redit. SAnt e1olog. tiA 3Alte de07re 4o78itori Di de07re 1o37ortarea lor. TreCAie 08 @n4eleg 18 nA 3ai a6e4i 1ol4)de)o4el)iF O #a= da. A3 0187at de 287tArile ne2olo0itoare= iar re0tAl aA 7le1at o dat8 1A 1elelalte. Ce)o 08 2a1e3F (o78itorii aA n868lit 7e 1J37Arile 1Alti6ate= 7i0i1ile nA 6or 08 0e @37ere1LeEe= Canii ni 0e 6or ter3ina @n 1ArJnd= da18 6a treCAi 08 1ontinA83 08 i37ort83 Lran8 Di 08 7l8ti3 taBele arenei= 28r8 07eran48 de 6i1torie. TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile. O Kntr)ade68r= @n2rAnta4i o 0erie de 7roCle3e deli1ateM i 0Ant eBa1t o3Al 1a7aCil 08 68 aIAte 08 g80i4i o 0olA4ie. #in ne2eri1ire= a3 @n1Leiat @n4elegerea 1A #anei LeigL ArnetL Di a3 a11e7tat Canii lAi= de CAn8 1redin48 2iind. O #e1i= nA)i ni1i o 07eran48F TA2= 0Ant An o3 1are te i37lor8 ) eA= An 3ae0trA 0enior 7entrA ani3ale al Ca0ei de NornM Kn 1ArJnd= ne 6o3 retrage 1o37let de la Io1Ari. NA 6o3 3ai a6ea Cani 7entrA taBele arenei Di 7entrA 7ariAri= ni1i ani3ale de @n01ri0. A3 2o0t Cle0te3a4i 08 a6e3 gLinion. Ni1i Ana din Marile Ca0e n)a eDAat @n 2ArniEarea lotAlAi de lA7t8tori ) ni1i 381ar &eridian= @n ti37Al 0e1etei de doi07reEe1e ani. Ne 6o3 2a1e de rJ0. Ca0a de Norn @Di 6a 78ta 3Jndria i0tori18 tri3i4Jnd 02or8itori Di ani3ale de graId @n aren8= 7entrA a 2i 02JDiate @n 3od rADino0 de 3onDtrii 7e 1are i)ai 6JndAt altor 1a0e. O #o3nAle= da18)3i 6e4i 7er3ite 08 2a1 An 7i1 de 7rono0ti1are= 3i 0e 7are 18 Norn nA 6a 2i 0ingAr8 @n ne1aEArile 0ale. A3 o 7re0i34ire ) da= 7re0i34ire= a1e0ta)i 1A6JntAl 7otri6it ) 18 3onDtrii de 1are 68 te3e4i 6or 2i @n nA38r 3i1 @n 087t83Jnile Di lAnile 1e 6or Ar3a. #e eBe37lA= Ar0oiEii adole01en4i de 7e >agaCond 6or intra 1ArJnd @n LiCernare. AA 3ai 7A4in de An an= @n4elege4i... S7er 18 0eniorii #ealArilor Qrai nA 6or 2i de1on1erta4i 7e nedre7t= deDi 38 te3 18 6or 2i. >agaCond= dA78 1A3 0Ant 1on6in0 18 Dti4i= are o orCit8 eBtre3 de neregAlat8 2a48 de 1ea de CaE8= a0t2el @n1Jt Iernile LAngi dAreaE8 a7roBi3ati6 doA8Ee1i de ani 0tandard. Ur0oiEii 0Ant a1orda4i la a1e0t 1i1lA. Kn 1ArJnd= 7ro1e0Al lor 6ital 0e 6a @n1etini @n a0e3enea 380Ar8= @n1Jt An oC0er6ator ne7reg8tit 6a 7re0A7Ane 18 aA 3Arit. M8 te3 18 nA 0e 6or treEi ADor. Poate 18 antrenorii Ca0ei #ealArilor Qrai= oa3eni 1A An intele1t deo0eCit= 6or g80i o 1ale. #ar @n1lin 7Aterni1 08

7re0A7An 18 3area 7arte a energiei lor ) Di a 2ondArilor lor ) 6a 2i dedi1at8 Lr8nirii 7o7Ala4iei= din 1aAEa a7etitAlAi 6ora1e al alerg8torilor. Kn a1elaDi 2el= oa3enii Ca0ei de >ar1oAr 6or 2i oCliga4i 08 aiC8 de)a 2a1e 1A o deE6oltare eB7loEi68 a nA38rAlAi 3el1ilor) de)1o7a1. Mel1ii)de)1o7a1 0Ant 1reatAri 2a01inante. Kntr)An 3o3ent al 1i1lAlAi lor 6ital= de6in ade68ra4i CAre4i Di)Di dACleaE8 38ri3ea. Un grA7 0A2i1ient de 3are e 1a7aCil 08 0e1e 1Liar o 3laDtin8 @ntin08. TA2 281A o 01Art8 7aAE8= C8tJnd 1A degetele)i groa0e @n CArt8 1a @ntr)o toC8= a7oi 1ontinA85 O Mi)e tea38 18 6orCe01 ne1A378tat Di 7roCaCil 18 68 7li1ti0e01. A4i @n4ele0 7An1tAl 3eA de 6edereF Care)i lo6itAra 3eaF .erald Norn 78rea An o3 3ort. O EDti neCAnM Ne)ai di0trA0M E1ono3ia noa0tr8= e1ologia noa0tr8... @n 1in1i ani= 6o3 7ieri de 2oa3e... O PA4in 7roCaCil= Ei0e TA2. EB7erien4a 3ea @n a1e0te 7roCle3e @3i 0AgereaE8 18 LHroni1a 6a 7ar1Arge 1A ade68rat An interlAdiA de in0taCilitate e1ologi18 Di de di2i1Alt84i= dar a1e0ta 6a a6ea o dArat8 li3itat8 Di nA 38 @ndoie01 1a= in 1ele din Ar38= 0e 6a 1on0titAi An noA e1o0i0te3 Pare 7A4in 7roCaCil 1a a1e0ta 08 o2ere lo1 7entrA ani3ale 3ari de 7rad89 dar 0Ant o7ti3i0t Di 1red 18= @n alte 7ri6in4e= ni6elAl de trai de 7e LHroni1a nA 6a 2i a2e1tat. O &8r8 ani3ale de 7rad8F #ar Io1Arile... arena... ni3eni nA 6a 7l8ti 0a 6ad8 An 4o78itor lA7tJnd 1A An 3el1M CA3 08 1ontinA83 Io1ArileF Ni3eni nA 6a tri3ite lA7t8tori @n aren8F O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2= 1li7ind. lat8 o idee 1are 38 intrig8 TreCAie 0a 38 gJnde01 0erio0 la ea. i 0tin0e e1ranAl= a7oi @n1e7A 08)i 6orCea018 lAi #aB. '. NUMI(I)L MOISE !6onArile a6eaA rareori i37ortan48 7entrA .a6iland TA2. A0ta din 1aAE8 18 aAEea rareori 6reAnAl. TA2 nA 0e @37otri6ea 08 Ioa1e rol de tAri0t= 7e 3aIoritatea 7lanetelor 7e 1are le 6iEita= dar 1Liar 1Jnd 0e a2la 7rintre al4ii= @n lo1Ari 7ACli1e= r83Jnea= @ntr)An 2el= deo7arte= inaCordaCil. Pielea lAi alC8 1a 6arAl= 2igAra Di trA7Al li70ite 1o37let de 78r @l 281eaA= de oCi1ei= 08 nA trea18 neoC0er6at 7rintre oa3enii de 7e 7lanetele 7e 1are 281ea a2a1eri= Di 1Liar @n 1aEArile nA 7rea 2re16ente @n 1are @n284iDarea i)ar 2i 7er3i0 08 nA treEea018 intere0Al 1elorlal4i= @n8l4i3ea lAi l)ar 2i 01o0 @n e6iden48. A0t2el= deDi oa3enii 0e AitaA la TA2 Di)i 6orCeaA= oriAnde 0)ar 2i dA0= 7A4ini di01AtaA 1A el da18 nA eraA ne6oi4i 08 @n1Leie tranEa14ii. A6Jnd @n 6edere 2irea 0a= nA)i de 3irare 18 .a6iland TA2 nA aAEi0e de C8rCatAl nA3it Moi0e 7Jn8 @n 0eara @n 1are el Di #aB aA 2o0t agre0a4i de $ai3e Preen= @ntr)An re0taArant din P9tLeddion. A1e0ta era An lo1al 3i1= 08r8181io0= 1Liar lJng8 7ortAl 07a4ial. TA2 ter3ina0e o 2ar2Arie 1A r8d81ini)a2A3ate Di neoiarC8 Di 0e relaBa 1A al treilea litrA de 6in de 1iA7er1i= 1Jnd= deodat8= #aB @Di @n8l48 1a7Al de 7e 3a08. TA2 tre08ri An 7i1= tArnJndA)Di 6in 7e 7antaloni= Di)Di 7le18 iAte 1a7Al @ntr)o 7arte= atJt 1Jt 0ti1la 3JnAit8 de Preen 08 0e 07arg8 de 07eteaEa 01aAnAlAi= @n lo1 08)i ni3erea018 1ea2a. Sti1la eB7lod8= iar li1LidAl din ea ) An li1Lior lo1al= aro3at ) 0e r807Jndi de IAr @37reIAr= AdJnd 01aAnAl= 3a0a= 7i0i1a Di 7e 1ei

doi C8rCa4i. $ai3e Preen= An tJn8r Clond= E6elt= 1A o1Lii alCaDtri @n1e4oDa4i de C8AtAr8= r83a0e 1li7ind 7ro0teDte= 4inJnd re1i7ientAl 07art @n 7A3nAl @n0Jngerat. .a6iland TA2 0e ridi18 greoi @n 7i1ioare= 1A 2igAra)i lAng8= alC8= netAlCArat8. Se Ait8 la 1el 1are)l ata1a0e= 1li7i= a7oi 0e a7le18 08)l ridi1e 7e #aB= 1are era Ad Di ne2eri1it. O Po4i 08 @n4elegi a0ta= #aBF 07A0e el= 1A 6o1ea)i de Ca0 7ro2And. A6e3 ai1i de)a 2a1e 1A An 3i0ter= deDi AnAl ne1on6enaCil. #e 1e ne)a ata1at a1e0t 0tr8in CiEar= 38 @ntreCF Ai 6reo ideeF Kl 3JngJie @n1et 7e #aB= @n ti37 1e)l lAa @n Cra4e= Di aCia 1Jnd 7i0i1a @n1e7A 08 toar18 0e Ait8 din noA la $ai3e Preen. O #o3nAle= ar 2i @n4ele7t din 7artea dA3nea6oa0tr8 08 da4i drA3Al 2rag3entelor a1elei 0ti1le. A3 i37re0ia 18 3Jna 68 e 7lin8 de 1ioCAri Di de 0Jnge= 7re1A3 Di de a1ea C8AtAr8 deo0eCit de 68t838toare= iar eA a3 @ndoieli 0erioa0e 18 a1ea0t8 1o3Cina4ie 68 6a @3CAn8t84i 08n8tatea. N8A1itAl Preen 78rA 08 re6in8 la 6ia48. :AEele lAi 0AC4iri 0e 0trJ3Car8 a 2Arie= a7oi tJn8rAl E6Jrli 0ti1la de7arte de el. O K4i Ca4i Io1 de 3ine= 1ri3inalAleF Ei0e el= 1A o 6o1e nede0lADit8= a3enin48toare. O #o3nAle= 07A0e .a6iland TA2 ) @ntre ti37= @n re0taArant 0e aDternA0e o t81ere 3or3Jntal8= 1eilal4i 1lien4i r8380e0er8 liniDti4i= 7ri6ind= iar 7ro7rietarAl di078rA0eU 6o1ea lAi TA2 7Atea 2i aAEit8 @n ori1e 1ol4 al @n187erii ) 3)aD LaEarda 08 a2ir3 18 titlAl de 1ri3inal e0te 3ai 7otri6it 7entrA dA3nea6oa0tr8 de1Jt 7entrA 3ine= dar 7oate 18 nA a1e0ta)i lA1rAl i37ortant. NA= nA)3i Cat Io1 de dA3nea6oa0tr8. P8re4i a2e1tat. @ntr)o a0e3enea 1ondi4ie= ar @n0e3na o neCAnie 08)3i Cat Io1 de dA3nea6oa0tr8= iar eA nA a3 tendin4e 07re neCAnie. Kl aDeE8 7e #aB @na7oi 7e 3a08 Di 018r7in8 1otoiAl @n 07atele Are1Lii. O K4i Ca4i Io1 de 3ineM 3JrJi $ai3e Preen. O 08 te lo6e01M .a6iland TA2 nA tr8d8 6reo e3o4ie. O N)o 6e4i 2a1e= do3nAle= deDi 1red 18 inten4iona4i 08 38 ata1a4i @n18 o dat8. NA a7roC 6iolen4a. CA toate a1e0tea= 1o37ortarea dA3nea6oa0tr8 7li1ti0itoare 38 7Ane @n 0itAa4ia de a a6ea 7A4ine 6ariante de a14iAne. S7AnJnd a1e0tea= 78Di iAte @nainte Di)l ridi18 7e $ai3e Preen 3Alt dea0A7ra 7odelei= @nainte 1a tJn8rAl 08 7oat8 rea14iona. A7oi= 1A griI8= @i rA70e a3Cele Cra4e. Preen ieDi 7alid Di 1li7ind din @ntAneri1Al 1a de 3or3Jnt al @n1Li0orii GHtLeddene @n 0trada lA3inat8. :ra4ele @i eraA 7rin0e @n CandaIe. TJn8rAl ar8ta E8781it Di oCo0it. .a6iland tA2 0t8tea la 1ol4= leg8nJndA)l 7e #aB 1A o 3Jn8 Di 3JngJindA)l 1A 1ealalt8. Se Ait8 la Preen= 1are 0e a7ro7ia. O #i07oEi4ia dA3nea6oa0tr8 7are 08 0e 2i 7otolit oare1A3= 1o3ent8 el. Mai 3Alt= a1A3 0Ante4i treaE. O TAM eB1la38 Preen= 78rJnd 3ai E8781it 1a @nainte Di a6Jnd 2igAra atJt de 01Li3ono0it8 @n1Jt a3enin4a 08 0e 7r8CADea018 @n ea @n08Di. S8 @n4eleg 18 tA 3i)ai 1A378rat liCertateaF O A4i ridi1at o 7roCle38 intere0ant8= 07A0e .a6iland TA2. A3 7l8tit= @ntr)ade68r= o anA3it8 0A38 ) doA8 0Ate de 0tandarEi= de 2a7t= da18 dori3 08 2i3 7re1iDi ) iar dA78 a1ea0t8 7lat8 3i)a4i 2o0t 7redat 3ie. Kn08 ar 2i in1ore1t 08 07An 18 6)a3 1A378rat liCertatea. E0en4a 7roCle3ei 1on0t8 @n 2a7tAl 18 nA 0Ante4i liCer. Con2or3 legilor GHtlieddene= @3i a7ar4ine4i= @n 1alitate de 0er6itor= iar a0t2el 68 7ot 0ili 08 3An1i4i dA78 1A3 3i 0e 6a 78rea 7otri6it= 7Jn8 1Jnd 68 6e4i 7l8ti datoria.

O #atoriaF O A3 1al1Alat dA78 1A3 Ar3eaE8= eB7li18 .a6iland TA2. #oA8 0Ate de 0tandarEi 7entrA 0A3a 7e 1are a3 7l8tit)o aAtorit84ilor lo1ale 7entrA a 38 CA1Ara de 7reEen4a dA3nea6oa0tr8. O 0At8 de 0tandarEi 7entrA 1o0tA3Al 3eA= din CA3Ca1 la3CereeneE 6eritaCil= 7e 1are l)a4i deteriorat 1o37letU 7atrAEe1i de 0tandarEi 7entrA 7agACele din 1Jr1iA38= 7agACe 7e 1are le)a3 7l8tit 7entrA a @37iedi1a 7ro7rietarAl 08 68 re1la3eU Da7te 0tandarEi 7entrA deli1io0Al 6in de 1iA7er1i 7e 1are n)a3 a6At 7o0iCilitatea 08)l CeaA. >inAl de 1iA7er1i re7reEint8 o 07e1ialitate notorie a P9tLeddion)AlAi= iar a1ela 281ea 7arte dintr)o re1olt8 deo0eCit de alea08. Toate a1e0tea totaliEeaE8 trei 0Ate 7atrAEe1i Di Da7te de 0tandarEi= 7entrA 7agACele 7rodA0e. Kn 7lA0= ata1Al dA3nea6oa0tr8 aC0olAt ne3oti6at ne)a adA0= 7e #aB Di 7e 3ine= @n 1entrAl Anei 01ene deo0eCit de ne7l81Ate Di ne)a tAlCArat 3Alt liniDtea. PentrA a1ea0ta= 68 tre1 la 0o1oteal8 @n18 1in1iEe1i Di trei de 0tandarEi adi4ionali ) 1eea 1e re7reEint8 o 0A38 genero0 de 3i18 ) 7entrA a adA1e totalAl general la 1i2ra rotAnd8 de 7atrA 0Ate de 0tandarEi. O O 08 te 1LinAieDti Edra68n 7entrA a 01oate 381ar a Ee1ea 7arte din 0A3a a0ta de la 3ine= 6JnE8torAle de ani3aleM 1Li1oti $ai3e Preen r8At81io0. N)a3 ni1i An 2el de 2ondAri Di nA 6oi 2i CAn 7entrA 6reo 3An18. :ra4ele @3i 0Ant rA7te= dA78 1A3 Dtii. O #o3nAle= 07A0e .a6iland TA2= da18 a4i 2i a6At 2ondAri 7ro7rii de)o 6aloare 0e3ni2i1ati68= 6)a4i 2i 7AtAt 7l8ti 0ingAr a3enda= @n 1are 1aE a0i0ten4a 3ea n)ar 2i 2o0t ne1e0ar8. i= din 3o3ent 1e eA @n0A3i 6)a3 rA7t Cra4ele= 0Ant 1onDtient 7rea Cine de 1ondi4ia @n 1are 68 a2la4i. &i4i a3aCil Di nA 38 7li1ti0i4i 1A de1lara4ii 1are nA 1on4in in2or3a4ii 7re4ioa0e. Kn 1iAda Landi1a7AlAi 7e 1are)l a6e4i= inten4ioneE 08 68 iaA 1A 3ine 7e na68 Di 08 68 7An la treaC8= 7Jn8 1Jnd oCliga4iile dA3nea6oa0tr8 6or 2i a1Litate. >eni4iM .a6iland TA2 0e @ntoar0e Di 281A doi 7aDi 7e 0trad8. KntrA1Jt Preen nA d8dea 0e3ne 18 ar inten4iona 08 0e 3iDte= TA2 0e o7ri Di 0e @ntoar0e 07re el. TJn8rAl EJ3Ci5 O #a18 6rei 08 38 dA1i Ande6a= n)ai de1Jt 08 38 1ariM TA2 @l 3JngJie 3e1ani1 7e #aB. O EA nA a3 inten4ia de a 68 18ra= 07A0e el= 1A An ton li70it de eB7re0ie. M)a4i oCligat 08 68 ating o dat8= iar a1ea eB7erien48 a 2o0t 0A2i1ient de ne7l81At8= a0t2el @n1Jt nA a3 inten4ia 0)o re7et. #a18 re2AEa4i o2erta de a 38 Ar3a= 38 6oi adre0a aAtorit84ilor Di 6oi @n1Liria doi gardieni= 7entrA a 68 tran07orta= la 7ro7riA= a1olo Ande dore01 08 2i4i. Plata lor 6a 2i ad8Agat8 la datoria dA3nea6oa0tr8. Alegerea 68 a7ar4ine. TA2 0e @ntoar0e din noA Di 0e de7la08 07re 7ortAl 07a4ial. #e6enind dintr)o dat8 do1il= $ai3e Preen @l Ar38 3or38ind. Na6a 1are)i aDte7ta @n 7ortAl 1o03i1 din P9tLeddion ar8ta de0tAl de i37re0ionant8 @n o1Lii lAi Preen. O a3Car1a4iAne 0tr86e1Le= 1A a07e1t teriCil= din 3etal negrA= rAginit= 1A ari7i 3i1i= E6elte= ale 18rei di3en0iAni eraA doar 7e IA38tate din 1ele ale na6elor 1o3er1iale 3oderne= 7Jnte1oa0e= 1are o @n1onIAraA. ADa 1A3 784eaA 7ra1ti1 to4i 6iEitatorii o1aEionali ai lAi .a6iland TA2= Preen 2A AlAit ;deDi nA re1Ano01A a1e0t lA1rA? 08 de01o7ere 18 Gri2onAl era doar o na6et8 Di 18 Ar1a aDte7ta 0A0= 7e orCit8. PAntea 7entrA na6ete a Ar1ei era de doA8 ori 3ai 3are de1Jt terenAl de a0oliEare din 7ortAl 1o03i1 din P9tLeddion= Di 7lin8 de na6e5 7atrA na6ete identi1e 1A Gri2onAlU o na68 de tran07ort 6e1Le= @n 2or38 de 7i18tAr8= 1ara1teri0ti18 1elor din A6alon= 07riIinindA) 0e 7e trei 7i1ioare 1ArCateU An a7arat 3ilitar= 1are 78rea de2e1tU o CarI8 aC0Ard8= din aAr= 1A orna3ente Caro1e Di An tAn 7ri3iti6= 7entrA Lar7oane= 3ontat @n 6Jr2Al eiU doA8 na6e 1e 78reaA a 2i de origine 0tr8in8 a6Jnd An a07e1t nede3n de @n1redereU alta 1e 78rea a 2i

doar o 7la18 3are= 78trat8= 1A An 0tJl7 @n 1entrA. O Cole14ioneEi na6e 07a4ialeF @ntreC8 $ai3e Preen= dA78 1e TA2 tr80e0e la 1Lei Gri2onAl= iar ei ieDi0er8 7e 7Ante. O Un 1on1e7t intere0ant= re7li18 TA2. #ar neade68rat. Cele 1in1i na6ete de a0oliEare 2a1 7arte din Ar1a @n08Di= iar 6e1Lea na68 1o3er1ial8 a3 780trat)o din 3oti6e 0enti3entale= 7entrA 18 a 2o0t 7ri3a 3ea a3Car1a4iAne. Pe 1elelalte le)a3 7ro1Arat 7e drA3. ProCaCil 18 ar 2i treCAit 08 1Ar84 7Antea= la An 3o3ent dat= dar eBi0ta 7o0iCilitatea 1a Anele dintre na6ele a1e0tea 08 aiC8 oare1are 6aloare 1o3er1ial8= de a1eea 3)a3 2erit 0) o 2a1 7Jn8 a1A3. >oi a1orda 7roCle3ei 1e6a aten4ie... >eni4i 1A 3ineM Tre1Ar8 7rintr)o 0erie de 1a3ere de 7ri3ire= 1oCorJr8 7rin 3ai 3Alte 1oridoare 7Jn8 aIAn0er8 @ntr)An de7oEit de 3aDini= @n 1are eraA 7ar1ate= AnAl lJng8 altAl= 3ai 3Alte 6eLi1Ale 1A trei ro4i. .a6iland TA2 @l in6it8 7e Preen @ntr)AnAi= @l aDeE8 7e #aB @ntre ei= a7oi 1ondA0e a7aratAl 7rintr)An tAnel 1e 78rea 18 0e @ntinde 7e Gilo3etri @ntregi Di @n interiorAl 18rAia r80Ana e1oAl. #in lo1 @n lo1 eraA @nDirate CaEine de 0ti1l8= de 38ri3i Di 2or3e di2erite= 7line 1A li1Lide Di gelAri. Kn Anele CaEine 0e 3iD1aA niDte 0ilAete @ntAne1ate= greoaie= a2late @n 0a1i tran07aren4i. &87tArile 78reaA 18 0e Ait8 la ei= @n ti37 1e tre1eaA... Preen g80i a1ea0t8 3iD1are a7arent8 oare1A3 teriCil8 Di @n078i3Jnt8toare. .a6iland TA2 nA o C8g8 @n 0ea38. NA 0e Aita ni1i @n drea7ta= ni1i @n 0tJnga= @n ti37 1e 1ondA1ea. TA2 o7ri 6eLi1AlAl @ntr)o @n187ere identi18 a1eleia din 1are 7le1a0er8= @l lA8 7e #aB @n Cra4e Di)Di 1ondA0e 7riEonierAl= 7rin alt 1oridor= @ntr)o @n187ere 1on2ortaCil8= @ngA0t8= 7r82Ait8= 7lin8 7Jn8 la re2AE 1A 3oCil8. Ki ar8t8 lAi Preen An 01aAn Di)Di lA8 AnAl 7entrA el= aDeEJndA)l 7e #aB 7e An al treilea= deoare1e= 1Jnd 0t8tea aDeEat= CArta @l @37iedi1a 08)l 4in8 @n 7oal8. O A1A3= 07A0e .a6iland TA2= treCAie 08 di01At83. Kntr)o anA3it8 380Ar8= 6a0tele di3en0iAni ale na6ei 7e 1are 0e a2la @l 0ACIAga0er8 7e $ai3e PreenU a1A3= @n08= 7e 2igAra a1e0tAia a78rA An 7i1 de ardoare. O NA a6e3 de07re 1e di01Ata= Ei0e el. O Crede4i 18 nAF @ntreC8 .a6iland TA2. NA 0Ant de a1ord. NA doar generoEitatea 0A2letea018 3)a @37in0 08 68 0al6eE dintr)o 1a7ti6itate delo1 onoraCil8. Mi)a4i o2erit An 3i0ter= dA78 1A3 i)a3 de1larat lAi #aB= atAn1i 1Jnd ne)a4i ata1at 7ri3a oar8. Mi0terele @3i 0tri18 @ntotdeaAna liniDtea. Ca atare= dore01 o oare1are 1lari2i1are. Pe 2igAra 0laC8 a lAi $ai3e Preen a78rA o eB7re0ie 7re1aAt8. O #e 1e te)aD aIAtaF A1AEa4iile tale 2al0e 3)aA 6JrJt @n 7AD18rie. M)ai 1A378rat 1a 01la6. i 3i)ai rA7t Cra4eleM NA)4i datoreE ni3i1M O #o3nAle= Ei0e .a6iland TA2= 7ri6indA)Di 3Jinile 3ari= aDeEate 7e 7Jnte1ele)i i3en0= a3 0taCilit deIa 18 @3i datora4i 7atrA 0Ate de 0tandarEi. SAnt 7reg8tit 08 2iA reEonaCil. K3i 6e4i da o 0erie de r807An0Ari. PentrA 2ie1are dintre ele= 68 6oi redA1e An 0tandard din 0A3a 7e 1are 3i)o datora4i. O Un 0tandardM AC0ArdM Ori1e ai 6rea 08 1AnoDti= 6aloreaE8 3ai 3Alt de atJtM !e1e 0tandarEi 7entrA 2ie1are r807An0M Ni1i An C8nA4 3ai 7A4inM O >8 a0igAr 18= ori1are ar 2i in2or3a4iile 7e 1are le 7o0eda4i= 7entrA 3ine nA 6aloreaE8 aC0olAt ni3i1. SAnt 3ai 3Alt 1Ario0. SAnt 01la6Al 1ArioEit84ii. E An de2e1t al 3eA= AnAl 7e 1are nA a3 7Atin4a de a)l 1ore1ta= AnAl de 7e Ar3a 18rAia 68 a2la4i @n 0itAa4ia de a oC4ine a6antaIe. >8 028tAie01 @n08 08 nA @n1er1a4i 08 38 0toar1e4i 7rea 3Alt. Re2AE 08 38 la0 DantaIat. #oi 0tandarEi.

O NoA8= r807An0e Preen. O Trei= Di nA 6oi 3erge 3ai de7arte. K3i 7ierd r8Cdarea. CLi7Al lAi TA2 nA deE68lAia ni1i o e3o4ie. O O7t= Ei0e Preen. NA @n1er1a 08 38 triDeEiM .a6iland TA2 r83a0e t81At. i ne3iD1at= 1A eB1e74ia o1Lilor= 1are)l Ar38reaA 7e #aB. CotoiAl 3are= negrA= 18018 Di 0e 018r7in8. #A78 1in1i 3inAte de t81ere= Preen Ei0e5 O a0e 0tandarEi.. e o ni3i1a toat8. CAno01 o gr83ad8 de lA1rAri i37ortante= lA1rAri 7e 1are Moi0e ar 6rea 08 le Dtie= a0eM .a6iland TA2 nA 01oa0e o 6orC8. MinAtele tre1eaA. O Cin1i= relA8 Preen= @nIArJnd. .a6iland TA2 nA r807An0e. O :ine= 3JrJi tJn8rAl= @ntr)An tJrEiA. Trei 0tandarEi. EDti triDor Di tJlLar= nA nA3ai 1ri3inal. N)ai 7i1 de eti18. O >oi ignora Co3Ca0ti1i03Al dA3nea6oa0tr8= de1lar8 .a6iland TA2. Trei 0tandarEi e 0A3a agreat8= de1i. O C8nAial8 0ACit8 3)a 1A7rin05 18 6e4i @n1er1a 08 da4i r807An0Ari e6aEi6e 0aA 1on2AEe= a0t2el @n1Jt 08 2iA 0ilit 08 7An 3ai 3Alte @ntreC8ri 7entrA a elA1ida o 3i18 7arti1Al8 de in2or3a4ie. >8 a6ertiEeE 18 nA 6oi a11e7ta a0e3enea non0en0Ari= ia 2el 1A3 nA 6oi tolera ni1i o @nDel8torie. PentrA 2ie1are 3in1iAn8 7e 1are 6e4i @n1er1a 08 3i)o 07Ane4i= 6oi ad8Aga Ee1e 0tandarEi 0A7li3entari la datoria dA3nea6oa0tr8. Preen iECA1ni @n rJ0. O N)a3 inten4ia 08 3int= TA2. #ar= 1Liar da18 aD 2a1e)o= 1A3 ai 7Atea 08 DtiiF NA) 0 1Liar atJt de tran07arentM .a6iland TA2 @Di 7er3i0e An EJ3Cet= An EJ3Cet 0AC4ire= din 6Jr2Al CAEelor= 1are)i atin0e 2a4a @n trea18t Di di078rA i3ediat. O #o3nAle= 68 a0igAr 18 6oi Dti de @ndat8. #aB @3i 6a 1o3Ani1a= eBa1t @n a1eeaDi 3anier8 @n 1are 3i)a 07A0 1Jt de 3Alt 6e4i redA1e 1ererea aC0Ard8 de Ee1e 0tandarEi= aDa 1A3 3)a a6ertiEat de laDAl ata1 al dA3nea6oa0tr8 de 7e P9tLeddion. #aB e0te o 2elin8= do3nAle= nA 38 @ndoie01 18 68 da4i 0ea3a 7Jn8 Di dA3nea6oa0tr8 de a1e0t lA1rA. Toate 2elinele aA= 1el 7A4in 7ar4ial= @n0ADiri 7aranor3ale= dA78 1A3 a 7AtAt 1on0tata o3enirea de)a lAngAl i0toriei= iar #aB e0te 7rodA0Al 2inal al Anor genera4ii @ntregi de @n1rA1iD8ri Di 3ani7Al8ri geneti1e= 1are l)aA @nEe0trat 1A 38rea4a 7Atere 1e re7reEint8 1ara1teri0ti1a lAi. ADadar= ne 6e4i e1ono3i0i o 3Al4i3e de ti37 Di e2ort da18 6e4i da r807An0Ari 1o37lete= one0te. #eDi talentele lAi #aB nA)0 0A2i1ient de 0o2i0ti1ate 7entrA a eBtrage 1on1e7te di2i1ile= aC0tra1te= din 3intea dA3nea6oa0tr8= 68 a0igAr 18 el @3i 7oate 07Ane ADor da18 3in4i4i 0aA da18 @3i a01Ande4i 1e6a. #e1i= a6Jnd toate a1e0tea @n 3inte= 7Ate3 @n1e7eF $ai3e Preen 0e EgJi 6enino0= la 1otoiAl AriaD. #aB 18018 din noA. O #8)i drA3AlM 3or38i el= Ar0AE. O Mai @ntJi= @n1e7A TA2= eBi0t8 3i0terAl ata1AlAi dA3nea6oa0tr8. EA nA 68 1Ano01= do3nAle. K3i 0Ante4i 1A de086JrDire 0tr8in. EA 0Ant An 0i37lA negA48tor= iar 0er6i1iile 3ele adA1 Cene2i1ii tAtAror 1elor 1are 38 angaIeaE8. EA nA 6)a3 o2en0at @n ni1i An 2el. i totADi= 3)a4i ata1at. A1e0t lA1rA ridi18 3ai 3Alte 7roCle3e. #e 1eF Care a 2o0t 3oti6Al a14iAniiF M8 1AnoaDte4i de Ande6aF >)a3 o2en0at 7rin 6reo a14iAne 7e 1are a3 Aitat)o @ntre ti37F O A0ta)i o 0ingAr8 @ntreCare 0aA 7atrAF 0e intere08 Preen. .a6iland TA2 @Di @n1rA1iD8 din noA 3Jinile 7e CArt8. O #oar o orientare= do3nAle. S8 @n1e7e3 1A a1ea0t8 @ntreCare5 38 1AnoaDte4iF O NA= r807An0e Preen. A3 aAEit de tine= aDadar te DtiA dA78 re7Ata4ie. TA Di Ar1a

ta 0Ante4i Ani1i Di 2oarte 1eleCri= TA2. i te)a3 re1Ano01At 2oarte ADor= 1Jnd a3 tre1At 7e lJng8 tine din @ntJ37lare= @n re0taArantAl a1ela GHtLeddenean 38rAnt. Gigan4ii 0oliEi= 28r8 78r= 1A 7iele alC8= nA)0 ne3ai7o3enit de r807Jndi4i. O Trei 0tandarEi= Ei0e TA2. NA 6oi 4ine 0ea3a ni1i de in0Altele= ni1i de 38gAlirile dA3nea6oa0tr8. #e1i= nA 38 1AnoDtea4i. #e 1e 3)a4i ata1atF O Era3 Ceat. O In0A2i1ient. Ade68rat 18 era4i Ceat. #ar eBi0taA Di al4i 1lien4i @n lo1al= ori1are dintre ei 2iind di07A0 08 68 0tea la di07oEi4ie= da18 a4i 2i 18Atat doar o 0i37l8 @n18ierare. NA a0ta 18Ata4i. M)a4i ale0 7e 3ine= dintre to4i 1eilal4i. #e 1eF O NA)3i 7la1i. #A78 1riteriile 3ele= eDti An 1ri3inal. O Criteriile 0Ant 6ariate= Cine@n4ele0= re7li18 .a6iland TA2. Pe anA3ite 7lanete= 38ri3ea 3ea ar re7reEenta o 1ri38. Pe altele= 2a7tAl 18 dA3nea6oa0tr8 7Arta4i 1iE3e 281Ate din 7iele de 6a18 ar 2i 2o0t 7ede70it 7rintr)o deten4ie @ndelAngat8. #e1i= @n a1e0t 0en0= a3Jndoi a3 7Atea 2i 1on0idera4i 1ri3inali. #ar 0enti3entAl 3eA e0te 18 ar 2i nedre7t 08 IAde1i An o3 dA78 ori1e legi= @n a2ar8 de 1ele ale 1AltArii @n 1are a tr8it 0aA @n 1are 0)a 3Atat. Kn a1e0t 0en0= eA nA 0Ant An 1ri3inal= iar r807An0Al dA3nea6oa0tr8 e0te @n18 in0A2i1ient. EB7li1a4i)3i 3oti6Al 7entrA 1are nA 38 agrea4i. #e 1e 1ri3e 38 a1AEa4iF O SAnt An 1aritan= Ei0e Preen= a7oi o2t8. Poate ar treCAi 08 07An 18 a3 2o0t An 1aritan. #e 2a7t= a3 2o0t An ad3ini0trator= deDi doar de gradAl Da0e. Moi0e 3i)a di0trA0 1ariera. Te @n6ino684e01 de 1ri3a de a)l 2i aIAtat 7e Moi0e. E An lA1rA Cine 1Ano01At. NA 38 7li1ti0i 1A nega4iile tale. .a6iland TA2 0e Ait8 07re #aB. O P8re4i a 07Ane ade68rAl= iar r807An0Al dA3nea6oa0tr8 1on4ine o 1antitate reEonaCil8 de in2or3a4ie= deDi ridi18 0A2i1ient de 3Alte alte @ntreC8ri Di)i de7arte de a 2i li37ede. CA toate a1e0tea= 68 6oi 2a1e o 2a6oare Di 6oi 1on0idera 18)i An r807An0. a0e 0tandarEi= de1i. Iar Ar38toarea 3ea @ntreCare 6a 2i Ana 0i37l85 1ine)i Moi0e Di 1e e0te An 1aritanF $ai3e Preen @l 7ri6i ne@n1reE8tor. O >rei 08)3i d8rAieDti Da0e 0tandarEiF NA te 7re2a1e= TA2M NA 38 la0 2raieritM tii 1ine)i Moi0eM O Kntr)ade68r DtiA= @ntr)o anA3it8 380Ar8= re7li18 TA2. Moi0e e0te o 2igAr8 3iti18= a0o1iat8 di2eritelor religii ortodoBe 1reDtine= o 7er0oan8 de07re 1are 0e 7re0A7Ane 18 ar 2i tr8it 7e >e1LiAl P83Jnt= @n tre1AtAl 2oarte @nde78rtat. Cred 18 e0te oare1A3 a0o1iat 0aA @nrAdit 1A Noe= 1el de la 1are @Di trage nA3ele Ar1a 3ea. Moi0e Di Noe eraA= 7roCaCil= 2ra4i. #etaliile @3i 01a78. Ori1A3= a3Jndoi 0)aA nA38rat 7rintre 7ra1ti1an4ii ti37Arii ai r8ECoiAlAi e1ologi1= An do3eniA 1A 1are 0Ant de0tAl de 2a3iliariEat. #e1i= @ntr)An 2el= DtiA 1ine e0te Moi0e. TotADi= a1el Moi0e a 3Arit de o 7erioad8 0A2i1ient de @ndelAngat8= aDa 18 e 7A4in 7roCaCil 1a el 08 68 2i di0trA0 1ariera= Di 1A atJt 3ai 7A4in 7roCaCil 08)i 7e0e de 6reo in2or3a4ie 7e 1are a4i Cine6oi a 3i)o tran03ite. Kn 1on0e1in48= treCAie 08 dedA1 18 68 re2eri4i la An alt Moi0e= AnAl 7e 1are nA)l 1Ano01. A1ea0ta= do3nAle= re7reEenta e0en4a @ntreC8rii 3ele. O Kn regAl8= Ei0e Preen. #a18 in0iDti 08 te 7re2a1i neDtiAtor= 6oi 7arti1i7a la Io1Al t8A idiot. Un 1aritan e0te An 1et84ean de 7e Caritate= dA78 1A3 Dtii 7rea Cine. Moi0e= 1are Di)a ale0 0ingAr a1e0t nA3e= e An de3agog religio0 1are 1ondA1e S2Jnta Re0taArare AltrAi0t8. CA aIAtorAl t8A= el a 1ondA0 o 1a37anie de6a0tatoare= de r8ECoi e1ologi1= @37otri6a OraDAlAi S7eran4ei= 0ingAra noa0tr8 ar1ologie 3are= 1entrAl 6ie4ii 1aritane.

O #oi07reEe1e 0tandarEi= 07A0e TA2. EB7li1a4i 3ai de7arte. Preen o2t8 Di 0e 2oi 7e 01aAn. O S2in4ii AltrAiDti aA 2o0t 1oloniDtii ini4iali ai Carit84ii= 1A 0e1ole @n Ar38. Ei @Di 78r80i0er8 7laneta de origine 7entrA 18 0A01e7tiCilitatea lor religioa08 2A0e0e Iignit8 de teLnologia a6an0at8 de a1olo. :i0eri1a S2JntAlAi AltrAi03 7ro7o68dAieDte ideea 1on2or3 18reia iEC86irea 0e oC4ine tr8ind o 6ia48 0i37l8= a7ro7iat8 de natAr8= 7rin 0A2erin48 Di aAto0a1ri2i1are. ADadar= altrAiDtii aA 6enit 7e o 7lanet8 noA8 Di aA 0A2erit= 0)aA 0a1ri2i1at Di aA 3Arit 2oarte 2eri1i4i= ti37 de 6reo 0At8 de ani. A7oi= 07re nenoro1Al lor= a 6enit An al doilea 6al de 1oloniDti. A1eDtia din Ar38 aA 1on0trAit ar1ologia nA3it8 OraDAl S7eran4ei= aA lA1rat 783JntAl 1A 3aDini a6an0ate= roCotiEate= aA de01Li0 An 7ort 07a4ial Di= @n general= aA 7818tAit 2a48 de #A3neEeA. Mai r8A= dA78 1J4i6a ani= 1o7iii altrAiDtilor aA @n1e7At 08 deEerteEe= @n 1JrdAri= 18tre oraD= 7entrA a 0e CA1Ara An 7i1 de 6ia48. #A78 doA8 genera4ii= n)a r83a0 ni3i1 din altrAiDti= 1A eB1e74ia 1Jtor6a C8trJni. AtAn1i a a78rAt Moi0e= 1ondA1Jnd 3iD1area 7e 1are a nA3it)o Re0taArare. S)a dA0 @n OraDAl S7eran4ei= a @n2rAntat Con0iliAl Ad3ini0tratorilor Di a 1erAt 1a 7o7orAl 08A 08 2ie l80at 08 7le1e. Ad3ini0tratorii i)aA eB7li1at 18 oa3enii nA 6oiaA 08 7le1e. Moi0e nA 0)a l80at i37re0ionat. A 07A0 18= da18 nA)i @nde7lini3 dorin4a= da18 nA @n1Lide3 7ortAl 07a4ial Di nA deE3e3Cr83 OraDAl S7eran4ei= 7entrA a tr8i al8tAri de #A3neEeA= 6a adA1e 7l8gile 7e0te noi. O Intere0ant= Ei0e .a6iland TA2. ContinAa4i. O SAnt Canii t8i= 1o3ent8 $ai3e Preen. Ei Cine= ad3ini0tratorii l)aA dat a2ar8 @n DAtAri 7e Moi0e Di toat8 lA3ea 0)a di0trat de 3inAne. TotADi= a3 281At Anele 6eri2i18ri= 1a 380Ar8 de 0igAran48. AAEi0er83 1A to4ii 7o6eDtile 0tr86e1Li de groaE8 de07re r8ECoiAl Ciologi1= dar 1on0idera3 0e1retele a1elea Aitate de 3Alt. Cal1Alatoarele noa0tre aA 1on2ir3at a1ea0t8 78rere. TeLni1ile de donare Di 3ani7Alare geneti18= 1ele 7e 1are le 2olo0i0er8 I37erialii P83JntAlAi= 0A7ra6ie4Ai0er8 doar 7e o 3Jn8 de 7lanete di07er0ate= iar 1ea 3ai a7ro7iat8 0e a2la la o di0tan48 de 6reo Da7te ani de noi= 18l8torind 1A 6iteE8 0A7ralA3ini18. O Kn4eleg= Ei0e .a6iland TA2. Kn08 nA)i ni1i o @ndoial8 18 a4i a2lat= de a0e3enea= de07re na6ele de ger3inare ale di078rAtAlAi Cor7 de Ingineri E1ologi ai I37eriAlAi &ederal. O A3 aAEit= EJ3Ci 3oro18no0 Preen. #i078rA0er8 toate= di0trA0e= 7ierdAte 0aA de2e1tate 1A 0e1ole @n Ar38= de1i n)a6ea3 de 1e 08 ne @ngriIor83 din 1aAEa lor. Kn 1ele din Ar38= @n08= a3 a2lat 18 lA1rArile 0taA alt2el= de la 187itanAl Anei na6e 1o3er1iale 1are a0oliEa0e @n PortAl Credin4ei. !6onArile 1ir1Al8= TA2= 1Liar din 0tea @n 0tea. &ai3a te)a 7re1edat Di te)a 1onda3nat. C87itanAl ne)a 7o6e0tit totAl de07re tine= de07re tine Di Ar1a a1ea0ta 7e 1are ai g80it)o din @ntJ37lare Di 7e 1are o 2olo0eDti 1a 08)4i A37li CAEAnarele 1A 0tandarEi Di CArta 1A 0tratAri de gr80i3eM Alte e1Li7aIe= de 7e alte 7lanete= aA 1on2ir3at eBi0ten4a ta= 7re1A3 Di 2a7tAl 18 de4ii 1ontrolAl a0A7ra Anei na6e de ger3inare a CIE= a2lat8 @n18 @n 0tare de 2An14ionare. #ar n)a3 DtiAt 18 te)ai a0o1iat 1A Moi0e= 7Jn8 n)aA @n1e7At 7l8gile. Un 0ingAr rid 0AC4ire a78rA 7e 2rAntea 3a0i68= alC8 1a 2ildeDAl= a lAi .a6iland TA2= a7oi di078rA i3ediat. O Kn1e7 08 @n4eleg a1AEa4iile dA3nea6oa0tr8= Ei0e el= ridi1JndA)0e 1A o 3iD1are lent8= greoaie= 1are 0e38na a7roa7e 1A a1eea a AnAi talaE= dA78 1are r83a0e @n8l4at dea0A7ra lAi $ai3e Preen. >8 6oi a1orda 1in1i07reEe1e 0tandarEi. TJn8rAl 01oa0e An Ego3ot 6Algar.

O #oar trei 0tandarEi 7entrA toat8 7o6e0teaFM TA2= tA... O #oA8Ee1i de 0tandarEi= 2ie= 1Liar da18 o 2a1 nA3ai 7entrA a 68 7otoli Di 7entrA a re0taAra oare1are liniDte 7e Ar18. A3 o 2ire Cine6oitoare. #atoria dA3nea6oa0tr8 e0te a1A3 de trei 0Ate o7tEe1i de 0tandarEi. >8 6oi 7Ane @n18 o @ntreCare Di 68 6oi o2eri 7o0iCilitatea de a redA1e datoria la trei 0Ate Da7teEe1i Di Da7te. O #8)i drA3AlM O Care 0Ant 1oordonatele 7lanetei dA3nea6oa0tr8 ) CaritateF Caritate nA 0e a2la teriCil de de7arte de P9tLeddion= 1a di0tan48 inter0telar8= iar 18l8toria 7Jn8 a1olo dAra doar trei 087t83Jni 0tandard. PentrA $ai3e Preen= a1e0te 087t83Jni aA re7reEentat An inter6al @n 1are nA)Di 68EA0e 1a7Al de treaC8. Kn ti37 1e Ar1a @ngLi4ea= @n t81ere= anii)lA3in8= Preen lA1ra. Pra2Al 0e a1A3Ala0e= de 0e1ole= @n Anele dintre 1oridoarele 3ai 7A4in 2olo0ite. .a6iland TA2 @i d8dA0e lAi Preen An tJrn Di)i 07A0e0e 08 1Are4e. Preen re2AEa0e= 7o3enind de Cra4ele lAi 2ra1tArate= o 01AE8 3ai 3Alt de1Jt 0A2i1ient8. .a6iland TA2 @i ad3ini0tra0e An 1al3ant= a7oi @l @n1Li0e0e @n CaEinAl de 1ronoArEeal8 al Ar1ei= @n 1are a1eleaDi energii AriaDe 1are ArEeaA 7JnEa 1o03o0AlAi 7AteaA 2i 2olo0ite 7entrA a 2a1e lA1rAri CiEare ti37AlAi. Era 1el de 7e Ar38 Di 1el 3ai 3are 0e1ret al I37erialilor P83JntAlAi= 0A04inea TA2. &A0e0e 7ierdAt= 7ra1ti1= @n re0tAl Uni6er0AlAi= 1A eB1e74ia a1elAi lo1. Kl AtiliEa 7entrA a adA1e 1lonele la 3atAritate de7lin8 @n 1Jte6a Eile. A1A3 @l 2olo0i0e 7entrA a)l @3C8trJni 7e $ai3e Preen= reADind @n a1e0t 2el 08)i 6inde1e= @n 1Jte6a ore= Cra4ele rA7te. CA Cra4ele 7roa078t re7arate= Preen 0e a7A1a0e de 38tArat= 7entrA An 0alariA de 1in1i 0tandarEi 7e or8. M8tAra0e Gilo3etri de 1oridoare= 3ai 3Alte @n187eri de1Jt 7Atea nA38ra= tot 2elAl de 1ADti goale @n 1are 0e 0trJn0e0e Di alt1e6a de1Jt 7ra2. M8tAra 7Jn8 @l dAreaA Cra4ele= iar 1Jnd nA a6ea tJrnAl @n 3Jn8= .a6iland TA2 @i g80ea alte lA1rAri de 281At. Kn ti37Al 3e0ei= Preen 281ea 7e 3aIordo3Al= adA1JndA)i lAi TA2 Ar1ioare de 1o0itor 1A Cere neagr8 0aA 2ar2Arii A37lAte 1A legA3e @n8CADite. TA2 le a11e7ta i37a0iCil= 0tJnd @n 2otoliAl ) 7e 1are)l A37lea 1o37let ) @n 1are oCiDnAia 08 0e odiLnea018 Di 08 1itea018. Preen era oCligat 08)l 0er6ea018 Di 7e #aB= Aneori de trei= 7atrA ori la 2ie1are 3a08= deoare1e 1otoiAl i3en0 era An 3Jn181io0 3o2tAro0= iar TA2 in0i0ta0e 1a 7re2erin4ele a1e0tAia 08 2ie 0ati0281Ate. NA3ai dA78 1e #aB 0e @nde0tAla= $ai3e Preen a6ea Di el 7er3i0iAnea de a 0e o1A7a de 7ro7riAl 7rJnE. Odat8= tJn8rAl 2A0e0e 7A0 08 2a18 o re7ara4ie 3inor8= 7e 1are 3aDin8ria Ar1ei= din 6reAn 3oti6 oare1are= nA era 1a7aCil8 0)o eBe1Ate. #ar e2e1tAa0e treaCa atJt de r8A= @n1Jt .a6iland TA2 @l 01Ati0e i3ediat de 6iitoare 0ar1ini de a1e0t 2el. O :la3Al 3i 0e 1A6ine @n @ntregi3e 3ie= do3nAle= 07A0e0e TA2= 1Jnd a6A0e0e lo1 @ntJ37larea. A3 Aitat 08)3i rea3inte01 18 0Ante4i= 7rin 7reg8tire= An Ciro1rat= adi18= 7ra1ti1= CAn de ni3i1. Kn 7o2ida 2a7tAlAi 18 tJn8rAl trAdea din greA= datoria lAi 0e redA1ea 1A o @n1etineal8 1LinAitoare= iar Aneori nA 0e redA1ea delo1. Preen de01o7eri0e 2oarte re7ede 18 .a6iland TA2 nA d8dea ni3i1 7e grati0. PentrA 18)i @ngriIi0e Cra4ele 2ra1tArate= TA2 11 taBa0e 1A o 0At8 de 0tandarEi= 7entrA 0er6i1ii 3edi1ale= 0A38 1are 0e ad8Aga0e la oCliga4iile 0ale. #e a0e3enea= @l 1redita 1A An 0tandard 7e Ei 7entrA aer= 1A o Ee1i3e de 0tandard 7entrA 2ie1are litrA de a78= 1A o IA38tate de 0tandard 7entrA An Ar1ior 1A Cere. Me0ele eraA de0tAl de ie2tine5 doar doi 0tandarEi 2ie1are= 7entrA 2elAl de CaE8. #ar 2elAl de

CaE8 0e do6edea a 2i An ter1i gro0= 28r8 gA0t= de 2ie1are dat8 1Jnd Preen nA dorea 08 7l8tea018 7re4Ari 3ai 3ari 7entrA to1ana gA0toa08 de legA3e 1are @i 7l81ea @n 3od deo0eCit lAi TA2. Ar 2i 2o0t di07A0 08 7l8tea018 Di 3ai 3Alt 7entrA 1arne= dar TA2 re2AEa0e 08)i 2ArniEeEe aDa 1e6a. Kn 0ingAra o1aEie @n 1are @i 1erA0e lAi TA2 08)i 1loneEe o 2ri7tAr8= negA48torAl 0e 3Al4A3i0e 08)l 7ri6ea018 Di 08 07An85 O Noi nA 3Jn183 1arne de ani3al ai1iM A7oi @Di 68EA0e de drA3= i37ertArCaCil= 1a de oCi1ei. Kn ti37Al 7ri3ei Eile 7etre1Ate 7e Ar18= $ai3e Preen @l @ntreCa0e 7e .a6iland TA2 Ande 0e a2la toaleta. TA2 @l taBa0e 1A trei 0tandarEi 7entrA r807An0 Di 1A o Ee1i3e de 0tandard 0A7li3entar8 7entrA 2olo0irea in0tala4iei. #in ti37 @n ti37= Preen 0e gJndea la 1ri38. #ar= 1Liar Di @n 3o3entele @n 1are era 1el 3ai de1i0 08 A1id8= atAn1i 1Jnd 0e @3C8ta 1a An 7or1= ideea nA i 0e 78rea realiEaCil8. #aB era @ntotdeaAna Ande 0e a2la TA2= Loin8rind 7e 1oridoare al8tAri de gigant 0aA 0tJnd 0enin @n Cra4ele a1e0tAia= iar Preen era 0igAr 18 gaEda lAi 3ai a6ea Di al4i alia4i. Ki E8ri0e @n ti37Al 18l8toriilor 0ale 7rin na68 ) 0ilAete negre= 1A ari7i= 1are 0e roteaA 7e dea0A7ra 1a7AlAi 08A @n 1a3erele 1ele 3ai @ntAne1oa0e= A3Cre 2Agare 1are 0e 0tre1AraA @na7oi 7rintre 3aDini 1Jnd le 7ri6ea. NA le 68EA0e ni1iodat8 li37ede= dar era 1on6in0 18 le)ar 2i 68EAt 7e toate 7rea Cine da18 l)ar 2i ata1at 7e .a6iland TA2. #e a1eea= 07erJnd 08)Di redA18 datoria 1e6a 3ai re7ede= 0e a7A1a0e de Io1Ari de noro1. ProCaCil 18 nA era 1el 3ai @n4ele7t 3od de a a14iona= dar $ai3e Preen a6ea oare1are 0l8Ci1iAne 7entrA Io1Arile de noro1. Prin Ar3are= @n 2ie1are noa7te= 7ierdea ore @n Dir 1A An Io1 ridi1ol= 1are)i 7l81ea lAi TA2= arAn1Jnd EarAri Di 3AtJnd 7ioni @n IArAl Anei a1A3Al8ri i3aginare de 0tele= 1A378rJnd= 6JnEJnd Di 01Li3CJnd 7lanete= 1on0trAind oraDe Di ar1ologii= 0A7AnJndA)l 7e 1el8lalt 18l8tor 0telar la tot 2elAl de taBe de a0oliEare Di i37oEite. #in ne2eri1ire= TA2 era 3Alt 3ai 7ri1e7At de1Jt el la Io1 Di ter3ina= de oCi1ei= 7rin a 1JDtiga @na7oi o 7or4ie Edra68n8 a 0alariAlAi 7e 1are i)l 7l8ti0e @n ti37Al Eilei. CA eB1e74ia 3o3entelor 7etre1Ate la 3a0a de Io1= .a6iland TA2 @i 6orCea rareori lAi Preen= Di atAn1i nA3ai de07re 0ar1inile 7e 1are le a6ea de @nde7linit Di de07re 7l84ile 7e 1are Di le 281eaA AnAl altAia. Ori1are ar 2i 2o0t inten4iile 0ale 7ri6ind 7laneta Caritate= nA i le 1o3Ani1a0e= iar Preen nA inten4iona 08)l @ntreCe= din 3o3ent 1e ori1e r807An0 ad8Aga trei 0tandarEi la datoria lAi. Iar TA2 nA 7Anea ni1i o @ntreCare 1are ar 2i 7AtAt 08)i dea 6reo indi1a4ie. i 1ontinAa oCi1eiArile 0ale 0olitare= lA1ra 0ingAr @n di2erite 1a3ere de 1lonare Di @n laCoratoarele Ar1ei= 1itea 18r4i 0tr86e1Li= 7r82Aite= @n li3Ci 7e 1are Preen nA le @n4elegea= Di di01Ata @ndelAng 1A #aB. A1e0t 3od de 6ia48 dAr8 7Jn8 @n EiAa @n 1are intrar8 7e orCit8 @n IArAl Carit84ii= iar .a6iland TA2 @l 1on6o18 7e Preen @n 1a3era de 1o3Ani1a4ii. Ca3era de 1o3Ani1a4ii era lAng8 Di @ngA0t8= iar de)a lAngAl 7ere4ilor 0e a2laA @nDirate e1ranele @ntAne1ate ale 3onitoarelor= 7re1A3 Di 1on0ole 01li7ind ADor. .a6iland TA2 0t8tea @n 2a4a AnAi a0e3enea e1ran negrA= 1A #aB 7e genAn1Li= 1Jnd intr8 Preen. Se r80A1i aAEind 0AnetAl ADii 1e 0e @n1Lidea. O A3 @n1er1at 08 de01Lid 1analele de 1o3Ani1a4ii 1A OraDAl S7eran4ei= Ei0e el. Pri6i4iM Atin0e An CAton de 7e 1on0ol8= 7entrA redarea @nregi0tr8rii. Kn ti37 1e $ai3e Preen 0e in0tal8 7e An 01aAn gol= lA3ina 0e a7rin0e 7e e1ranAl din 2a4a lAi TA2= iar liniile de 7e el 0e @3Cinar8= al18tAind 2igAra lAi Moi0e= An C8rCat 07re

02JrDitAl 6Jr0tei 3iIlo1ii= 1A tr808tAri regAlate= a7roa7e 2rA3oa0e= 1A 78r rar= 1a0taniA) 1enADiA= Di o1Li 187rAi= 7lini de)o ClJnde4e @nDel8toare. O terge)o= na68 0telar8M 07A0e 6o1ea @nregi0trat8 a 1ondA18torAlAi altrAiDtilor= 7e An ton 7ro2And= a3aCil= 1Liar da18 6orCele eraA a07re. PortAl Credin4ei e0te @n1Li0= iar Caritate 0e a2l8 0AC o noA8 1ondA1ere. Po7orAl de 7e a1ea0t8 7lanet8 nA 6rea 08 2a18 nego4 1A 7818toDii Di nA are ne6oie de oCie1tele 7ierEaniei 7e 1are le adA1i. La08)ne @n 7a1eM Ridi18 3Jna @ntr)An ge0t 1are 7Atea @n0e3na Cine1A6Jntare= dar 1are 7Atea @n0e3na= la 2el de Cine= 0tai. A7oi i3aginea 0e Dter0e de 7e e1ran. O #e1i= a 1JDtigat= 07A0e $ai3e Preen= 1A o 6o1e oCo0it8. O ADa 7are a 2i 0itAa4ia= Ei0e .a6iland TA2= 018r7inJndA)l 7e #aB dA78 Are1Le Di 3JngJindA)l. Kn 7reEent= datoria dA3nea6oa0tr8 18tre 3ine 0e ridi18 la doA8 0Ate o7tEe1i Di 7atrA de 0tandarEi= do3nAle. O #a= 3or38i Preen= C8nAitor. i 1e)i 1A a0taF O AD dori 08 eBe1Ata4i o 3i0iAne 7entrA 3ine. >e4i 1oCor@ @n 0e1ret 7e 0A7ra2a4a 7lanetei= 6e4i lo1aliEa 2oDtii 1ondA18tori ai Con0iliAlAi Ad3ini0tratorilor Di)i 6e4i adA1e ai1i= 7entrA o di01A4ie. Kn 01Li3C= 68 6oi 018dea 1in1iEe1i de 0tandarEi din datoria dA3nea6oa0tr8 a1tAal8. $ai3e Preen iECA1ni @n rJ0. O NA 2i ridi1ol= TA2. SA3a e0te aC0Ard de 3i18 7entrA o 3i0iAne atJt de 7eri1Aloa08. Iar eA nA 3)aD angaIa @ntr)o a0e3enea a6entAr8 1Liar da18 3i)ai 2a1e o o2ert8 1ore1t8... lA1rA 7e 1are 0Ant 0igAr 18 nA)l 6ei 2a1e. Ce6a @n genAl de a)3i anAla @ntreaga datorie Di de a)3i 7l8ti= @n a2ar8 de a0ta= doA8 0Ate de 0tandarEi. .a6iland TA2 @l 3JngJie 7e #aB. O A1e0t C8rCat $ai3e Preen ne 1on0ider8 niDte 7roDti aC0olA4i= Ei0e el 7i0i1ii. Kn 3o3entAl Ar38tor= C8nAie01 18 6a 1ere 1Liar Ar1a= Ca 7oate 6a 7retinde Di Ana= doA8 7lanete 3ai 3i1i. NA are 0i34Al 7ro7or4iilor. #aB 01oa0e An tor0 01Art= 1are 7Atea 0aA nA 08 @n0e3ne 1e6a. TA2 0e Ait8 din noA la tJn8r. O A3 o 0tare de 07irit deo0eCit de generoa08 Di 68 6oi 7er3ite 08 7ro2ita4i de 3ine @n a1ea0t8 o1aEie Ani18. O 0At8 de 0tandarEi= do3nAle. #e doA8 ori 1Jt 3erit8 a1ea0t8 0ar1in8 38rAnt8. O AiAreaM re7li18 Preen. SAnt 1on6in0 18 #aB @4i 07Ane 1e 1red de07re o2erta ta. PlanAl t8A e o 7ro0tie. N)a3 idee da18 3e3Crii Con0iliAlAi 3ai 0Ant @n 6ia48 0aA aA 3Arit= da18 7ot 2i g80i4i @n OraDAl S7eran4ei 0aA @n alt8 7arte= da18)0 liCeri 0aA @n @n1Li0oare. NA 38 aDte7t 08 1oo7ereEe 1A 3ine= da18 a7ar adA1Jnd o 1on6o1are din 7artea ta= 1el 7e 1are) l Dti3 1a 2iind aliat 1A Moi0e. Iar da18 Moi0e 38 1a7tAreaE8= @3i 6oi 7etre1e re0tAl 6ie4ii 01Ar3Jnd dA78 na7i. i dA78 toate 7roCaCilit84ile= 6oi 2i 1a7tArat. Unde inten4ioneEi 08 a0oliEeEF ProCaCil 18 Moi0e a 7A0 An di07oEiti6 1A o @nregi0trare 7entrA a r807Ande na6elor 1are 0e a7ro7ie= dar 7ot 08 7An 7ariA 18 a 7o0tat 7aEni1i @n IArAl PortAlAi Credin4ei. GJndeDte)te la ri01Ari= TA2M NA a11e7t An a0e3enea ri01 de1Jt @n 01Li3CAl anAl8rii datoriei 3eleM Toat8M Ni1i An 0tandard 3ai 7A4in= aAEiF 0trig8 el= @n1rA1iDJndA)Di Cra4ele la 7ie7t= 1A An ge0t de @n18784Jnare. S7Ane)i= #aBM tii 18)0 de ne@ndA7le1atM Tr808tArile alCe 1a 2ildeDAl ale lAi .a6iland TA2 r83a0er8 i37a0iCile= dar de 7e CAEe @i 01878 An o2tat ADor. O SAnte4i 1A ade68rat An o3 1rAd= do3nAle. M8 2a1e4i 08 regret EiAa @n 1are= din negliIen48= 6)a3 7o6e0tit 18 #aB e0te 3ai 3Alt de1Jt o 2elin8 oCiDnAit8. Pri6a4i An C8trJn

de 0ingArAl lAi in0trA3ent tranEa14ional 2olo0itor Di)l e01ro1a4i 28r8 3il8 1A a1ea0t8 atitAdine in2leBiCil8= arogant8. Iar eA n)a3 alt8 0olA4ie de1Jt 08 1edeE. #oA8 0Ate o7tEe1i Di 7atrA de 0tandarEi= de1i. ADa r83Jne 0taCilit. O Kn 1ele din Ar38 ai de6enit reEonaCil= rJnIi 1el8lalt. :ine. >oi lAa Gri2onAl... O #o3nAle= Ei0e .a6iland TA2= nA 6e4i 2a1e a0ta. >e4i lAa na6a 1o3er1ial8 7e 1are a4i re3ar1at)o 7e 7Antea na6etelor= CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e= na6a 1A 1are 3i)a3 @n1e7At 1ariera= 1A 3Al4i ani @n Ar38. O AiaF Ni1i 6orC8= TA2M Se 6ede de la o 7oDt8 18 e 0tri1at8. TreCAie 08 2a1 o a0oliEare di2i1il8= @n 6reo Eon8 7A0tie= Di in0i0t 08 a3 An a7arat 1a7aCil 08 reEi0te la An 7i1 de trata3ent dAr. K3i dai Gri2onAl 0aA Ana dintre 1elelalte na6eteM O #aB= 6orCi din noA TA2 18tre 3otanAl 1e 0t8tea liniDtit= 3i)e tea38 7entrA 0oarta noa0tr8. Ne a2l83 @n1LiDi= @ntr)An 07a4iA 0trJ3t= @37reAn8 1A An idiot 1ongenital= An o3 28r8 eti18= 28r8 a2aCilitate 0aA 1o37reLen0iAne. TreCAie 08 eB7li1 ori1e ra3i2i1a4ie e6ident8 a Anei 0ar1ini 1o7il8re01 de 0i37leM O CeF O #o3nAle= Gri2onAl e0te o na6et8. Uni18 7rin 2or38= in1a7aCil8 de 18l8torii inter0telare. #a18 6e4i 2i 7rin0 a0oliEJnd 1A o a0e3enea na68= 1Liar Di o 7er0oan8 1A o @nEe0trare intele1tAal8 3ai 3i18 de1Jt a dA3nea6oa0tr8 6a 7Atea dedA1e 18 o na68 3ai 3are= 7re1A3 Ar1a= a r83a0 7e orCit8= 4inJnd 1ont de 2a7tAl 18= de oCi1ei= na6etele aA ne6oie de 1e6a @ntre 1are 08 2a18 na6eta= Di rareori 0e 3aterialiEeaE8 din 6idAl 1o03i1. Kn 01Li3C= CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e e0te An 3odel 1o3An din 0eria na6elor 7rodA0e @n A6alon= 1A 7o0iCilit84i de 7ro7Al0are 1o37lete= deDi di02An14ionale @n 3o3entAl a1e0ta. Kn4elege4i 2ondAl 7roCle3ei= do3nAleF A4i 0Ar7rin0 di2eren4a e0en4ial8 dintre 1ele doA8 a7arateF O #a= TA2. #ar= din 3o3ent 1e n)a3 inten4ia 08 38 la0 1a7tArat= di2eren4a r83Jne doar teoreti18. TotADi= @3i 7la1i. PentrA 1in1iEe1i de 0tandarEi @n 7lA0 2a48 de datoria 3ea= 1on0i3t 08 2olo0e01 CornAl aCAnden4ei. .a6iland TA2 nA 07A0e ni3i1. $ai3e Preen d8dA 0e3ne de neliniDte. O #aB @4i 07Ane 18 6oi a11e7ta 7ro7Anerea ta= da18 6ei aDte7ta= nAF Ei Cine= 0e @nDal8M NA 3ai 7o4i 08 38 2raiereDti @n 2elAl 80ta= 7ri1e7iF ad8Ag8 el= @n1rA1iDJndA)Di Cra4ele Di 3ai 0trJn0. SAnt o 0tJn18. SAnt din o4el. SAnt dia3ant @n Lot8rJrea 3eaM .a6iland TA2 @i 3JngJie 7e #aB Di nA 01oa0e o 6orC8. O ADtea7t8 1Jt @4i 7la1e= TA2= 1ontinA8 tJn8rAl. #e data a0ta= te 6oi 7818liM Pot Di eA 08 aDte7t. >o3 aDte7ta @37reAn8. i nA 6oi 1eda ni1iodat8. Ni1iodat8. Ni1iodat8. NICIO#AT M CJnd= dA78 o 087t83Jn8 Di IA38tate= CornAl aCAnden4ei 1A CAnAri eB1elente la 7re4Ari 3ini3e 0e @ntoar0e de 7e 0A7ra2a4a 7lanetei Caritate= $ai3e Preen era @n0o4it de trei 7er0oane= 2oDti ad3ini0tratori de 2rAnte ai OraDAlAi S7eran4ei. ReI LaitLor era o 2e3eie @n 6Jr0t8= 1A o 2igAr8 1ol4Aroa08 Di 1A 78r 1enADiA 1a o4elAl= 2o0ta 7reDedint8 a Con0iliAlAi. #A78 6i1toria lAi Moi0e= 2A0e0e ne6oit8 08 0e re1ali2i1e 1a lA1r8toare la roata de tor0. Ea era @n0o4it8 de o 2e3eie 3ai tJn8r8 Di de An C8rCat 0olid= 1are l80a i37re0ia 18 odinioar8 2A0e0e 2oarte gra0= deDi a1A3 7ielea @i atJrna 7e 2a48 @n 2aldAri largi= galCene. .a6iland TA2 @i 7ri3i @ntr)o 1a3er8 7entrA 1on2erin4e. CJnd Preen @i 1ondA0e 7e 1aritani @n8AntrA= el 0t8tea @n 1a7Al 3e0ei= 4inJndA)Di 3Jinile @n1rA1iDate @n 2a48= iar #aB E81ea @n1ol81it 7e 3etalAl lA0trAit.

O SAnt @n1Jntat 18 a4i 7AtAt 6eni= 07A0e el= dA78 1e ad3ini0tratorii 0e aDeEar8. TotADi 78re4i o0tili Di regret a1e0t lA1rA. >oi @n1e7e 7rin a 68 a0igAra 18 n)a3 IA1at ni1i An rol @n 6i1i0itAdinile 6oa0tre. O L)a3 interogat 7e Preen= dA78 1e ne)a g80it= 7A2ni ReI LaitLor= Di el 3i)a 7o3enit de07re 7reten4iile tale de ne6ino684ie. NA 1red @n ele 3ai 3Alt de1Jt 1rede el. OraDAl no0trA= 3odAl no0trA de 6ia48 aA 2o0t di0trA0e 7rin r8ECoi e1ologi1= 7rin 7l8gile 7e 1are a1el Moi0e Ie)a aC8tAt a0A7ra noa0tr8. Cal1Alatoarele noa0tre ne)aA 07A0 18 doar tA Di a1ea0t8 na68 0Ante4i 1a7aCili 08 7Arta4i An a0e3enea r8ECoi. O Kntr)ade68r= Ei0e .a6iland TA2. >)aD 0Agera atAn1i 08 68 gJndi4i 08 68 re7rogra3a4i 1al1Alatoarele= da18 2a1 2re16ent a0e3enea erori. O NA 3ai a6e3 1al1Alatoare= 07A0e C8rCatAl 7e An ton Ialni1. A3 2o0t De2Al 7rogra3atorilor Di 38 0i3t o2en0at de ideea 18 n)aD 2i 1a7aCilM O EDti in1a7aCil= RiGGen= alt2el n)ai 2i l80at 78dA1Lii 08 in2e0teEe 0i0te3AlM @l re7eEi ReI LaitLor. A0ta= ori1A3= nA)l 2a1e 3ai 7A4in 6ino6at 7e TA2. EraA 78dA1Lii lAi. O NA de4in 3ono7olAl 78dA1Lilor= de1lar8= 1al3= TA2= dA78 1are ridi18 o 3Jn8. TreCAie 08 1Ar383 a1ea0t8 78l86r8geal8= 2iind18 nA ne dA1e ni18ieri. Ar 2i 3ai indi1at 08 di01At83 de07re tri0ta 7o6e0te Di de07re 0tarea ne7l81At8 a OraDAlAi S7eran4ei= de07re Moi0e Di 7l8gi. Poate a4i aAEit de Moi0e 1el original= Moi0e de 7e >e1LiAl P83Jnt= 1el 1are a 2o0t lAat dre7t 3odel de 6r8I3aDAl 6o0trA. A1el 0tr86e1Li Moi0e nA a6ea ni1i o na68 de ger3inare= ni1i An 2el de A0ten0ile 7entrA r8ECoi Ciologi1. Kn 01Li3C= a6ea An dA3neEeA= 1are 0)a do6edit la 2el de e2i1ient. Po7orAl lAi era 4inAt @n 1a7ti6itate. PentrA a)l eliCera= a tri3i0 Ee1e 7l8gi a0A7ra ina3i1ilor 08i. A Ar3at Moi0e al 6o0trA a1elaDi 3odelF O NA)i r807Ande4i 7e grati0M eB1la38 $ai3e Preen= din lo1Al @n 1are 0e a2la= reEe3at de AD8. ReI LaitLor @l 7ri6i de 7ar18 ar 2i 2o0t neCAn. O A3 1on0Altat 7o6e0tea original8 de07re Moi0e= 07A0e ea= @ntor1JndA)0e 07re TA2. #e @ndat8 1e aA a78rAt 7l8gile= a3 6rAt 08 Dti3 la 1e 08 ne aDte7t83. A1e0t Moi0e a 2olo0it a1eleaDi 7l8gi 1a Di 1el ade68rat= dar a 3odi2i1at An 7i1 ordinea lor. i a3 a6At 7arte doar de 0a0e= 7entrA 18 @n 3o3entAl a1ela Con0iliAl a 1edat @n 2a4a 1ererilor altrAiDtilor= a @n1Li0 PortAl Credin4ei Di a e6a1Aat OraDAl S7eran4ei. Uit8)te la eleM eB1la38 ea= ridi1JndA)Di 3Jinile. Pri6eDte C8Di1ile= 7ri6eDte C8t8tArile a0teaM Ne)a @37r8Dtiat 7e to4i 7rin 0ate altrAi0ti1e @37A4ite= 08 tr8i3 1a niDte 7ri3iti6iM Ne)a 0ilit 08 r8Cd83 de 2oa3eM E neCAnM O Pri3a oar8= Moi0e a tran02or3at a7ele 2lA6iAlAi @n 0Jnge= 07A0e .a6iland TA2. O A 2o0t deEgA0t8tor= inter6eni 2e3eia 1ea tJn8r8. Toat8 a7a din ar1ologie= din CaEinele de @not= de la roCinete... #8deai drA3Al la dAD 0aA intrai @n 1ad8 Di= deodat8= te treEeai a1o7erit de 0Jnge. PJn8 Di toaletele eraA 7line 1A 0Jnge. O NA era 0Jnge ade68rat= ad8Ag8 $ai3e Preen. A3 281At analiEe. Kn reEer6oarele oraDAlAi 2A0e0e arAn1at8 o otra68 organi18. #ar= ori1e ar 2i 2o0t= tran02or3a0e a7a @n 1e6a den0= roDA= de neC8At. CA3 ai 281At a0ta= TA2F .a6iland TA2 ignor8 @ntreCarea Di 1ontinA8 enA3erarea5 O A doAa 7lag8 a 2o0t 1ea a CroaDtelor. O AA a78rAt @n CaEinele noa0tre de droIdii Di @n @ntregAl 0e1tor Lidro7oni1= Ei0e Preen. EA era3 ad3ini0tratorAl 0A7ra6egLetor. CLe0tia a0ta 3i)a 6enit de La1. :roaDtele Clo1aA 3aDinile 1A trA7Arile lor= 3AreaA= 7AtreEeaA Di 0tri1aA 3Jn1area. LaitLor 0)a gr8Cit

08 38 1on1edieEe= 1Jnd n)a3 3ai 7AtAt 08 2a1 2a48 ) de 7ar18 ar 2i 2o0t 6ina 3eaM rJnIi el 18tre 2o0ta lAi De28. Cel 7A4in nA 3)a3 1LinAit @n roCia lAi Moi0eM A3 7le1at 07re P9tLeddion 1Jnd a1e0t lA1rA 3ai era 7o0iCil. O A treia= 1ontinA8 .a6iland TA2= a 2o0t 7laga 78dA1Lilor. O PretAtindeni...= 3or38i 2o0tAl oCeE. EraA 7retAtindeni. &ireDte= nA 7AteaA tr8i @n interiorAl 0i0te3AlAi= aDa 18 aA 3Arit= dar a 2o0t de0tAl de r8A. Si0te3Al 0)a Clo1at. P8dA1Lii aA 78trAn0 @n8AntrA. Toat8 lA3ea a6ea. Ori1Jt te)ai 2i 078lat= nA eBi0ta ni1i o Dan08 08 01a7i de ei. O A 7atra a 2o0t 7laga 3ADtelor. Caritanii 0e 7o0o3orJr8 Di nA 07A0er8 ni3i1. O A 1in1ea oar8= enA3er8 3ai de7arte .a6iland TA2= Moi0e a de1lanDat o e7iEootie 1are a A1i0 6itele dAD3anilor. O A 08rit 7e0te e7iEootie= Ei0e ReI LaitLor. A6ea3 tAr3e 7e 1J37ie= dar a3 7A0 7aEni1i @n IArAl lor= 7re1A3 Di @n 7i6ni4ele @n 1are 0e a2laA ani3alele)7entrA)1arne. Kl aDte7ta3. NA 0)a @ntJ37lat ni3i1. A 08rit Di 7e0te CACe= 0la68 CAn8t84ii= Di 7e0te grindin8. Mi)ar 2i 7l81At 08)l 68d 7rodA1Jnd grindin8 @n ar1ologie. A tre1At dire1t la l81A0te. O :ine@n4ele0= 1o3ent8 .a6iland TA2. A o7ta 7lag8. A1ele l81A0te aA 3Jn1at tot 1e a6ea4i 7e 1J37AriF O L81A0tele nA 0)aA atin0 de 1J37Ari. AA a78rAt @n interiorAl oraDAlAi= @n 1o37arti3entele @n1Li0e= 1A reEer6ele de grJA. SAr7lA0Al 0trJn0 @n trei ani a di078rAt 7e0te noa7te. O A noAa 7lag8= Ei0e .a6iland TA2= a 2o0t @ntAneri1Al @n0ADi. O K3i 7are Cine 18 7e a0ta a3 7ierdAt)o= de1lar8 $ai3e Preen. O Toate lA3inile din oraD 0)aA 0tin0= 7o6e0ti ReI LaitLor. E1Li7a noa0tr8 de inter6en4ie treCAia 08)Di 1roia018 drA3 7rintre 3or3ane de 3ADte 3oarte Di l81A0te 6ii= 018r7inJndA)0e din 1aAEa 78dA1Lilor. N)a6ea ni1i An ro0t. Oa3enii 7le1aA deIa 1A 3iile. A3 ordonat 1a oraDAl 08 2ie aCandonat de @ndat8 1e a de6enit li37ede 18 7Jn8 Di 0ta4iile 0e1Andare de energie eraA 7line de in0e1te. #A78 a1eea= totAl a 3er0 2oarte re7ede. O 087t83Jn8 3ai tJrEiA= lo1Aia3 @ntr)o 1aCan8 ne@n18lEit8 din MAn4ii MAn1ii Cin0tite= @n684Jnd 08 2olo0e01 o roat8 de tor0= @n1Leie ea 1A 6o1e 0trident8. O Soarta dA3nea6oa0tr8 a 2o0t Ana eBtre3 de tri0t8= @n1A6iin48 .a6iland TA2= 1A a1elaDi ton neAtrA. #ar nA treCAie 08 di07era4i. CJnd a3 a2lat de la $ai3e Preen de 1LinArile 7e 1are le @ndAra4i= a3 de1i0 i3ediat 08 68 aIAt. Iar a1A3 0Ant ai1i. O S8 ne aIA4iF @ntreC8 ReI LaitLor ne@n1reE8toare. O >oi re1JDtiga 7entrA dA3nea6oa0tr8 OraDAl S7eran4ei= a2ir38 .a6iland TA2. Ki 6oi doCor@ 7e Moi0e Di Re0taArarea S2JntAlAi AltrAi03. >8 6oi eliCera de roata de tor0 Di 68 6oi reda 6o1e1odorAl. TJn8ra Di 2o0tAl gr80an radiaA. ReI LaitLor 1ontinA8 08 r83Jn8 @n1rAntat8. O #e 1eF O ReI LaitLor 38 @ntreaC8 de 1e= 6orCi .a6iland TA2 18tre #aB= 3JngJindA)i ADor Clana. Moti6ele 3ele treEe01 @ntotdeaAna 0A07i1iAni. Oa3enii din a1ea0t8 er8 3odern8= di2i1il8= nA 3ai aA @n1redere= #aB= 0e 68it8 el= a7oi 0e Ait8 la ad3ini0tratoarea)De28. >8 6oi aIAta 7entrA 18 0itAa4ia de 7e Caritate 38 i37re0ioneaE8= 7entrA 18 7o7orAl 6o0trA 0A2er8 1A ade68rat. Moi0e nA)i An altrAi0t 6eritaCil= Dti3 a3Jndoi= dar a0ta nA @n0ea3n8 18 i37Al0Al 18tre aAto0a1ri2i1iA Di CAn86oin48 a di078rAt @n o3enire. Kl de7lJng 7e Moi0e= re07ing 3etodele 0ale Di 2olo0irea de 18tre el a Anor in0e1te Di ani3ale ino1ente= @ntr)o

3aniera nenatAral8= 7entrA a)Di i37Ane 6oin4a Anor to6ar8Di 2iin4e A3ane. Toate a1e0te 3oti6e 68 0Ant 0A2i1iente= ReI LaitLorF #a18 nA= 07Ane4i)3i= iar eA @3i 6oi lAa Ar1a Di 6oi 7le1a. O NA= 07A0e ea. NA= nA 2a1e aDa 1e6aM A11e7t83. EA a11e7t= @n nA3ele OraDAlAi S7eran4ei. #a18 reADeDti= @4i 6o3 1on0trAi o 0tatAie 7e 1are o 6o3 aDeEa @n 6Jr2Al oraDAlAi= 7entrA a 2i 68EAt8 de la 3Al4i Gilo3etri. O P808rile @n tre1ere 0)ar ADAra 7e o a0e3enea 0tatAie= de1lar8 .a6iland TA2. >JntAl ar r8EAi)o Di ar eroda)oU @n 7lA0= ea 6a 2i 7la0at8 7rea 0A0 7entrA a)i di0tinge 1ine6a tr808tArile. O 0tatAie 1a a1ea0ta 7oate 08)3i gJdile 6anitatea ) 0Ant An o3 38rAnt= 1A toat8 @n8l4i3ea 3ea= Di 38 @n1Jnt8 ADor a0e3enea lA1rAri ) dar aD 7re2era 08 0tea @n 1ea 3ai 3are 7ia48 7ACli18 a dA3nea6oa0tr8= 2erit8 de ori1e 7reIAdi1ii. O :ine@n4ele0= Ei0e iAte LaitLor. Ori1e doreDti. O Ori1e= 07A0e .a6iland TA2) nA era o @ntreCare. Kn a2ar8 de 0tatAie= 6reaA 08 7ri3e01 1in1iEe1i de 3ii de 0tandarEi. &igAra 2e3eii de6eni 7alid8= a7oi roDie. O Ai 07A0...= @n1e7A ea= @ntr)An 2el de Doa7t8 0AgrA3at8. TA... CAn86oin48... altrAi03... ne6oile noa0tre... roata de tor0... O TreCAie 08)3i a1o78r 1LeltAielile= eB7li18 .a6iland TA2. &8r8 @ndoial8= 0Ant dorni1 08 68 d8rAie01 o 7arte din ti37Al 3eA 7er0onal 7entrA reEol6area a1e0tei 7roCle3e= dar re0Ar0ele Ar1ei 0Ant 7rea 6aloroa0e 7entrA a 2i iro0ite. TreCAie 08 38nJn1. CA 0igAran48 18 @n treEoreria OraDAlAi S7eran4ei 0e g80eDte 1Jt 08 a1Lita4i a1ea0t8 0A38 3inA01Al8. ReI LaitLor 01oa0e An 0Anet di07re4Aitor. O ReEol6 eA 7roCle3a a0ta= inter6eni $ai3e Preen= @ntor1JndA)0e 07re TA2. !e1e 3ii de 0tandarEi. Ni1i An 02an4 3ai 3Alt. !e1e 3ii. O I37o0iCil. Co0tArile 3ele 6or de78Di 1A 1ertitAdine 7atrAEe1i de 3ii de 0tandarEi. Pot 7o0ti o 6re3e= aDa 18 6oi lAa doar a1ea0t8 0A38 Di 6oi a11e7ta o 3i18 7ierdere. Po7orAl dA3nea6oa0tr8 0A2er8... O Cin1i07reEe1e 3ii= Ei0e Preen. .a6iland TA2 nA 01oa0e o 6orC8. O OL= dra1eM eB1la38 $ai3e Preen. :ine= 7atrAEe1i de 3iiM S7er 1a 7i0i1a a0ta Cle0te3at8 08 3oar8 de gAt8M :8rCatAl nA3it Moi0e oCiDnAia 08 0e 7li3Ce @n 2ie1are 0ear8 de)a lAngAl 18r8rii glodAroa0e 1e Der7Aia 7e MAntele MAn1ii Cin0tite= 7entrA a 7ri6i 2rA3A0e4ea a7A0AlAi Di a 3edita @n 0olitAdine la 7roCle3ele Eilei. Knainta 1A An 3er0 iAte= 7e 1are 7A4ini tineri @l a6eaA= 4inJnd Ca0tonAl lAng= 1A 1a78t @n1o6oiat= @n 3Jn8= 1A o eB7re0ie 7aDni18 @nti78rit8 7e 2igAr8 Di 1A o1Lii 2iBa4i a0A7ra oriEontAlAi @nde78rtat. #e0eori 7ar1Argea o dAEin8 de Gilo3etri= @nainte de a 0e @ntoar1e a1a08. StJl7Al de 2o1 @i a78rA @n ti37Al Anei a0e3enea 7li3C8ri. ACia Ar1a0e An deal 1Jnd @l 68EA ) An tAC 1e 0e r80A1ea= 0e E6Jr1olea= al18tAit din 2l818ri 7orto1alii= 0tr8C8tAt de 01Jnteieri 1A nAan4e de alCa0trA Di galCen= 1are 0e @ndre7ta 7rintre 0tJn1i Di 7ra2 18tre el. Era @nalt de 1el 7A4in treiEe1i de 3etri Di)l @n0o4ea An noriDor 1enADiA= 1are)l @n1AnAna. Moi0e r83a0e 7e 1Al3ea dealAlAi= reEe3at @n Ca0ton= 7ri6indA)l 1A3 0e a7ro7ie. StJl7Al de 2o1 0e o7ri la 1in1i 3etri de el= 7e terenAl a2lat 7A4in 3ai Io0. O Moi0eM 07A0e el= 1A o 6o1e CACAitoare= tAn8toare= eA 0Ant #o3nAl #A3neEeA=

iar tA ai 7818tAit @37otri6a 3eaM #8)3i 7o7orAl @na7oiM Moi0e 1Li1oti. O &oarte reADit= 1o3ent8 el= 1A 6o1ea)i de Ca0. Kntr)ade68r= 2oarte reADitM StJl7Al de 2o1 tre3Ar8 Di 0e r80A1i. O EliCereaE8 7o7orAl OraDAlAi S7eran4ei din roCia ta 1rAd8M 1erA el. Alt2el= @n 3Jnia 3ea= 6oi aCate 7l8gi a0A7ra taM Moi0e 0e @n1rAnt8 Di @ndre7t8 Ca0tonAl 18tre 0tJl7Al de 2o1. O(i)aD 2i re1Ano018tor da18 4i)ai rea3inti 18 eA 0Ant 1el 1are a adA0 7l8gile ai1iM Kn 6o1ea lAi 0e 0i34ea o Ar38 de ironie. O Pl8gi 2al0e de la An 7ro2et 2al0= dA78 1A3 Cine Dti3 a3JndoiM CACAi 0tJl7Al de 2o1. Toate trA1Arile Di 7arodiile tale ne@n0e3nate @3i 0Ant 1Ano01Ate 3ie= #o3nAl #A3neEeA= 1el al 18rAi nA3e l)ai 7ro2anat. #8)3i 7o7orAl @na7oi= 0aA te 6oi 2a1e 08 6eEi teriCila 2a48 a 6eritaCilei 3oli3eM O AiAreaM re7li18 Moi0e Di @n1e7A 08 1oCoare dealAl= @ndre7tJndA)0e 07re 0tJl7Al de 2o1. Cine eDtiF O SAnt 1el 1are 0AntM Ei0e 0tJl7Al de 2o1= retr8gJndA)0e 7e 380Ar8 1e Moi0e @nainta. EA 0Ant #o3nAl #A3neEeAM O EDti o 7roie14ie Lologra2i18= r807An0e Moi0e= e3i08 din norAl 8la 1aragLio0 de dea0A7ra noa0tr8. EA 0Ant An o3 02Jnt= nA AnAl 7ro0tM A1A3 7lea18M StJl7Al de 2o1 r83a0e 7e lo1= LArAind a3enin48tor. Moi0e tre1A dre7t 7rin el Di 1ontinA8 08 1oCoare dealAl. StJl7Al r83a0e= rotindA)0e Di r80A1indA)0e= 3Alt ti37 dA78 1e Moi0e di078rA0e. OKntr)ade68rM CACAi el= 1A 6o1ea)i 7Aterni18= tAn8toare= 18tre noa7tea goal8. A7oi 0e 1Atre3Ar8= 01li7ind. NoriDorAl 1enADiA o ECAgLi 7e0te deal Di)l aIAn0e 7e Moi0e dA78 An Gilo3etrA. StJl7Al de 2o1 Der7Ai din el @n Io0= 7JrJind= @n18r1at de o energie de r8A aAgAr. Moi0e @l o1oli. StJl7Al de 2o1 @n1e7A 08)l Ar38rea018. O >oi= lo1Aitorii din oraD= @n1e7e4i 08)3i 7Ane4i r8Cdarea la @n1er1are= Ei0e Moi0e= @n ti37 1e 3ergea. K3i i07iti4i oa3enii 1A 3etodele 6oa0tre 7818toa0e= trJnda6e= iar a1A3 @3i @ntrerA7e4i 3edita4ia de 0ear8. A3 a6At o Ei grea= dedi1at8 3An1ii 02inte. >8 a6ertiEeE 18)0 7e 1ale 08 38 ener6eE. A3 interEi0 leg8tArile 1A Dtiin4a. LAa4i)68 aero3oCilAl Di Lologra3a Di di078re4i @nainte de a adA1e 7laga CACelor a0A7ra oa3enilor 6oDtriM O >orCe goale= do3nAleM @i r807An0e 0tJl7Al de 2o1= 4inJndA)0e dA78 el. :ACele 0Ant 3Alt din1olo de 7ri1e7erea dA3nea6oa0tr8 li3itat8. Crede4i 18 7Ate4i @nDela 7e AnAl 1a 3ine la 2el de ADor 1a 7e tAr3a a1eea de Ciro1ra4i li3ita4iF Moi0e eEit8 Di arAn18 o 7ri6ire gJnditoare 7e0te A38r. O Te @ndoieDti de 7Aterile #A3neEeAlAi 3eAF Credea3 18 de3on0tra4ia 3ea a 2o0t de0tAl de a37l8M O #e0igAr= 07A0e 0tJl7Al de 2o1. NA3ai 18 lA1rArile aA de3on0trat li3itele dA3nea6oa0tr8 Di ale o7onen4ilor dA3nea6oa0tr8. E li37ede 18 a4i 7l8nAit totAl 1A 3Alt ti37 @nainte= dar a4i i37li1at doar 7Aterile dA3nea6oa0tr8. O K4i @n1Li7Ai 18 7l8gile 1are aA CJntAit OraDAl S7eran4ei aA 2o0t doar 1oin1iden4e 0aA gLinioaneF O M8 @n4elege4i greDit= do3nAle. tiA eBa1t 1e)aA 2o0t= DtiA 18 n)a eBi0tat ni3i1 0A7ranatAral @n 6reAna din ele. #e genera4ii= tinerii Di ne3Al4A3i4ii dintre altrAiDti aA e3igrat @n oraD. A 2o0t atJt de ADor Di de 0i37lA 08 i37lanta4i 7rintre ei 7ro7riii

dA3nea6oa0tr8 07ioni= 0aCotori Di agen4iM #e 1Jt8 @n4ele71iAne a4i dat do6ad8 aDte7tJnd An an= doi 0aA 1Liar 1in1i= 7Jn8 1Jnd a1eDtia aA 2o0t 7e de7lin a11e7ta4i @n OraDAl S7eran4ei= aIAngJnd 08 1a7ete 7oEi4ii de r807AndereM :roaDtele Di in0e1tele 7ot 2i 7r80ite= do3nAle= 2oarte ADor= 2ie @ntr)o 1aCan8 de 7e MAntele MAn1ii Cin0tite= 2ie @ntr)An a7arta3ent dintr) An Clo1 din oraD. #a18 6e4i eliCera a0e3enea 1reatAri @n 7A0tietate= 0e 6or @37r8Dtia Di 6or 3Ari. Ele3entele natArii le 6or A1ide= dAD3anii natArali le 6or 6Jna= 6or 7ieri din li708 de Lran8. Me1ani03Al 1o37leB= ne3ilo0= al e1ologiei= le 6a 7Ane la lo1Al lor nor3al. #ar lA1rArile 0e 6or 7etre1e di2erit @ntr)o ar1ologie= 6eritaCil8 e1ologie arLite1tAral8 1are nA)i= @n realitate= delo1 e1ologie= 7entrA 18 are 07a4iA doar 7entrA oa3eni= nA Di 7entrA ani3ale. A1olo= 6re3ea e0te @ntotdeaAna 2rA3oa08 Di ClJnd8= nA eBi0t8 07e1ii @n 1o37eti4ie 0aA ina3i1i 7r8dalni1i= Di)i 0A2i1ient de 0i37lA 08 g80eDti o 0Ar08 7otri6it8 de Lran8. Kn a0e3enea 1ondi4ii= reEAltatAl e0te= ine6itaCil= o 7lag8. #ar o 2al08 7lag8= 1are 0e @ntinde doar @ntre Lotarele oraDAlAi. Kn eBterior= 3i1a dA3nea6oa0tr8 7lag8 1A CroaDte= 78dA1Li 0aA 3ADte ar 2i 2o0t An ni3i1 7entrA 6Jnt= 7loaie Di 7A0tietate. O A3 01Li3Cat a7a lor @n 0Jnge= in0i0t8 Moi0e. O #e0igAr= agen4ii dA3nea6oa0tr8 aA 7la0at 1Li3i1ale organi1e @n reEer6oarele 1A a78 ale oraDAlAi. O A3 arAn1at a0A7ra lor 7laga @ntAneri1AlAi= ad8Ag8 Moi0e= 7e An ton 1e de6eni0e de2en0i6. O #o3nAle= 07A0e 0tJl7Al de 2o1= @3i in0Alta4i inteligen4a 1A a0e3enea 7roCle3e e6idente. A4i @ntrerA7t 1ArentAl. Moi0e 0e @ntoar0e 08 2a18 2a48 0tJl7AlAi= 7ri6indA)l 7ro6o1ator= 1A 2igAra roDie din 1aAEa lA3inii re2le1tate. O Neg a0taM Neg totAlM SAnt An 7ro2et ade68ratM O Ade68ratAl Moi0e a aC8tAt a0A7ra dAD3anilor 08i o 3oli38 @ngroEitoare= CACAi 0tJl7Al de 2o1 1A o 6o1e 1al38 ) atJt 1Jt 7Atea 2i de 1al3 An tAnet. #A3nea6oa0tr8 n)a4i de1lanDat ni1i Ana. Ade68ratAl Moi0e a arAn1at a0A7ra dAD3anilor o 0Adoare 7ArAlent8 1are 7rodA1ea CACe= a0t2el @n1Jt ni3eni nA i 0)a 7AtAt @37otri6i. #A3nea6oa0tr8 n)a4i 281At aDa 1e6a. O3i0iAnile dA3nea6oa0tr8 6)aA dat de gol= do3nAle. Ade68ratele 3oli3e 0e a2l8 din1olo de 7Aterile dA3nea6oa0tr8. Ade68ratAl Moi0e a de6a0tat 4ara dAD3anilor 08i 1A o grindin8 1are a 1Ar0 Ei Di noa7te. i a1ea0t8 7lag8 de78DeDte 1a7a1it84ile dA3nea6oa0tr8 li3itate. Kn08 dAD3anii dA3nea6oa0tr8= @nDela4i de trA1Arile 7e 1are le)a4i 2olo0it= aA aCandonat OraDAl S7eran4ei @nainte de a Ee1ea 7lag8= 1ea a 3or4ii 7ri3AlAi n801At= iar a1e0ta a 2o0t 3arele dA3nea6oa0tr8 noro1= 7entrA 18= @n 1aEAl @n 1are a4i 2i 6rAt 08 tre1e4i la 2a7te= 1A 1ertitAdine a4i 2i a6At 7arte de eDe1. Moi0e iECi 0tJl7Al de 2o1 1A toiagAl. NA 0e 68EA 6reAn e2e1t a7arent ni1i a0A7ra Ca0tonAlAi= ni1i a0A7ra 0tJl7AlAi. O terge)oM r81ni el. Ori1ine ai 2i= nA eDti #A3neEeAl 3eAM Te de02idM >8d tot r8Al de 1are eDti @n 0tareM Ai 07A0)o 0ingAr5 @n natAr8= 7l8gile 0Ant lA1rAri 3ai 7A4in 0i37le de1Jt @ntr)o ar1ologie. SAnte3 @n 0igAran48 @n 6ia4a 0i37l8 7e 1are o tr8i3 7e MAn4ii MAn1ii Cin0tite= a7roa7e de #A3neEeAl no0trA. SAnte3 7lini de gra4ia di6in8. NA ne 7o4i 2a1e r8AM O :ine@n4ele0 18 greDeDti= Moi0eM CACAi 0tJl7Al de 2o1. #8)3i 7o7orAl @na7oiM Moi0e nA)l 3ai a01Alt8. Tre1A din noA 7rin 2o1 Di= 2Ario0= @n1e7A 08 alerge 07re 0at. O CJnd @n1e7iF @ntreC8 gr8Cit $ai3e Preen= dA78 1e .a6iland TA2 0e @ntoar0e 7e Ar18.

#A78 1e)i dA0e0e 7e 1eilal4i 1aritani 7e 0A7ra2a4a 7lanetei= Preen r8380e0e la Cord= deoare1e ) dA78 1A3 0AClinia0e el ) OraDAl S7eran4ei era de nelo1Ait= iar @n 0ate Di taCerele de 3An18 ale altrAiDtilor nA era lo1 7entrA el. O #e 1e nA lA1reEiF CJnd... O #o3nAle= Ei0e .a6iland TA2= 1are 0t8tea 7e 01aAnAl lAi 2a6orit= 3Jn1Jnd dintr) An 1a0tron 1iA7er1i 1A 03JntJn8 Di 1oaI8 de l83Jie= a6Jnd An Ar1ior 1A Cere 7e 3a08= la @nde3Jn8= 08 nA 68 i3agina4i 18)3i 7Ate4i da ordine= eB1e7tJnd 1aEAl @n 1are a4i 7re2era o07italitatea lAi Moi0e @n lo1Al 1elei 7e 1are 6)o o2er. LA1r8rile ne1e0are a 2i 281Ate aA 2o0t deIa 281Ate= 3or38i el= dA78 1e 0orCi din Cere. MJinile 3ele= 07re deo0eCire de ale dA3nea6oa0tr8= n)aA lene6it @n ti37Al 18l8toriei noa0tre de la P9tLeddion... O #ar a0ta a 2o0t @nainte... O AA 3ai r83a0 1Jte6a a38nAnte 3inore. MaIoritatea 1lon8rilor de CaE8 aA 2o0t e2e1tAate. Clonele aA 2o0t 7A0e la treaC8. :aEinele de @n3Al4ire 0Ant 7line. L80a4i)38 08) 3i iaA 3a0aM ad8Ag8 el= 1li7ind 18tre Preen. O Pl8gile... CJnd 6or @n1e7eF O Pri3a a @n1e7At 1A 1Jte6a ore @n Ar38. Pe 7antele MAn4ilor MAn1ii Cin0tite= tre1Jnd 7rin 1ele Da0e 0ate Di 7rin 1J37Arile 0tJn1oa0e ale S2in4ilor AltrAiDti= 1a Di 7rin taCerele de 3An18 0ter7e= ri0i7ite= @n 1are 2A0e0er8 1aEa4i re2Agia4ii din oraD= 1Argea An rJA larg= lent= 7e 1are altrAiDtii @l nA3eaA Mila #o3nAlAi= iar 1eilal4i RJAl SAdorii. CJnd Eorile iECA1nir8 dea0A7ra oriEontAlAi @nde78rtat= 1ei 1are 0e dA0e0er8 7e 3al 7entrA a 7e01Ai= a)Di A37le Cidoanele 0aA a)Di 078la Lainele 0e @ntoar0er8 @n 0ate 0aA @n taCerele de 3An18 4i7Jnd @ngroEi4i5 O SJngeM RJAl e din 0Jnge= aDa 1A3 aA 2o0t a7ele din oraDM Moi0e 2A anAn4at Di 0e dA0e 28r8 tragere de ini38= la rJA= 0trJ3CJnd din na0 la 3iro0Al 7eDtelAi 3ort 0aA 3AriCAnd= 0i34ind dALoarea 0JngelAi. O O D3e1Lerie a 7818toDilor din OraDAl S7eran4ei= Ei0e el= @n ti37 1e 7ri6ea DA6oiAl lent= 0ta1oIiA. #o3nAl #A3neEeA re@nnoieDte lA3ea natArii. M8 6oi rAga Di= dA78 o Ei= a7a 6a 2i din noA 1Arat8 Di 7roa078t8. R83a0e @n noroi= 1A 7i1ioarele @ntr)o Calt8 7A4in adJn18= 0Jngerie= 7lin8 de 7eDti 3or4i= @ntin0e Ca0tonAl 7e0te a7ele Colna6e Di @n1e7A 08 0e roage. Se rAg8 o Ei Di o noa7te= dar a7ele nA 0e li37eEir8. CJnd Eorile a78rAr8 din noA= Moi0e 0e retra0e @n 1aCana 0a= dJnd ordin 1a ReI LaitLor Di 1in1i al4i ad3ini0tratori de 2rAnte 08 2ie lAa4i din 3iIlo1Al 2a3iliilor lor Di interoga4i 2oarte 0erio0. An1Letatorii nA a2lar8 ni3i1. PatrAle de altrAiDti @nar3a4i Ar1ar8 @n 0A0Al rJAlAi= 18AtJnd 1on07iratorii 1are arAn1a0er8 7olAan4i 1Li3i1i @n rJA= @n08 nA g80ir8 ni3i1. C8l8torir8 trei Eile Di trei no74i= 7Jn8 la 1a01ada 1ea 3are din (ara de SA0= Di= 1Liar Di a1olo= a7ele 1are 18deaA eraA 0Jnge= 0Jnge= 0JngeM Moi0e 0e rAg8 28r8 @n1etare= Ei Di noa7te= 7Jn8 1Jnd= @n 1ele din Ar38= 0e 7r8CADi= e7AiEat= iar lo1otenen4ii lAi @l dA0er8 @n 1aCana lAi 0i37l8. RJAl r83a0e roDA= 0A3CrA. O E @n6in0M 07A0e $ai3e Preen dA78 o 087t83Jn8= 1Jnd .a6iland TA2 0e @ntoar0e din in07e14ia 7e 1are o 281A0e Io0= 1A CarIa 0a aerian8. Ce aDtea7t8F O ADtea7t8 1a rJAl 08 0e 1Are4e 0ingAr. Una a 2o0t 08 1onta3ineEi reEer6oarele de a78 ale AnAi 0i0te3 @n1Li0= 7re1A3 1el al ar1ologiei 6oa0tre= Ande o 1antitate 2init8 de 1onta3inant aIAngea 7entrA a @nde7lini 0ar1ina. Un rJA re7reEint8 An 4el de)o 3agnitAdine 3ai @nalt8. InIe1teaE8 ori1e 1antitate de 1Li3i1ale doreDti @n a7ele lAi Di= 3ai de6re3e 0aA 3ai tJrEiA= 6a 1Arge toat8 la 6ale= iar rJAl 0e 6a li37eEi din noA. Moi0e 1rede= 28r8

@ndoial8= 18 6o3 r83Jne 1ArJnd 28r8 1Li3i1ale. O #e 2a7t= 1e)ai 2olo0itF @ntreC8 tJn8rAl. O Mi1roorgani03e 1are= 07re deo0eCire de 0AC0tan4ele 1Li3i1e= 0e @n3Al4e01= 0e re@nnoie01 0ingAre= r807An0e .a6iland TA2. CLiar Di a7ele >e1LiAlAi P83Jnt aA 281At oCie1tAl Anor a0e3enea 3aree roDii= dA78 1A3 a2ir38 @nregi0tr8rile CIE. EBi0t8 o 7lanet8 nA3it8 S1arne= 7e 1are 2or3ele de 6ia48 0i3ilare 0Ant atJt de 6irAlente @n1Jt 1Liar o1eanele 0Ant 6eDni1 1olorate= iar 1elelalte 1reatAri treCAie 08 0e ada7teEe 0aA 08 7iar8. Cei 1are aA 1on0trAit Ar1a aA 6iEitat S1arne Di aA lAat de a1olo 3aterial 7entrA 1lonare. Kn noa7tea a1eea= 0tJl7Al de 2o1 a78rA lJng8 1aCana lAi Moi0e Di)i @n078i3Jnt8 7e 7aEni1i= 281JndA)i 08 2Ag8. O #8)3i 7o7orAl @na7oiM tAn8 el. Moi0e 0e tJr@ 7Jn8 la AD8 Di o de01Li0e larg. O EDti o a38gire a Satanei= 4i78 el= dar eA nA 38 la0 @nDelatM Plea18M NA 6o3 Cea din rJA= triDorAleM EBi0t8 2JntJni adJn1i din 1are 7Ate3 lAa a78= Di= da18 e ne6oie= 6o3 087a Di alteleM StJl7Al de 2o1 0e agit8 Di tro0ni5 O #e0igAr= dar nA 6e4i 2a1e de1Jt 08 a3Jna4i ine6itaCilAl. EliCera4i oa3enii din OraDAl S7eran4ei= 0aA 6oi aCate a0A7ra 6oa0tr8 7laga CroaDtelorM O O 08)4i 38nJn1 CroaDteleM r81ni Moi0e. TreCAie 08 2ie gA0toa0e= deli1ioa0eM O :roaDtele a1elea 6or 6eni din rJA= ad8Ag8 0tJl7Al de 2o1= Di 6or 2i 3ai teriCile de1Jt 68 7Ate4i i3aginaM O Ni3i1 nA tr8ieDte @n 01Ar0Ara aia otr86it8M Ai a6At tA griI8 de a0taM A7oi Moi0e trJnti ADa @n Ar3a 0a Di nA 3ai 6rA 08 a01Alte 0tJl7Al de 2o1. PaEni1ii 7e 1are)i tri3i0e0e 7ro2etAl la rJA= @n Eori= 0e @ntoar0er8 @n0Jngera4i Di i0teriEa4i de groaE8. O EBi0t8 287tAri a1olo= 38rtAri0i AnAl dintre ei. Se 3iD18 @n rJAl de 0Jnge. NiDte 1Le0tii Der7Aitoare= 3i1i= 0ta1oIii= a7roa7e 1Jt An deget= dar 1A 7i1ioare de doA8 ori 3ai lAngi. Arat8 1a niDte CroaDte roDii= nA3ai 18= atAn1i 1Jnd ne)a3 a7ro7iat= a3 68EAt 18 a6eaA din4i Di 02JDiaA 7eDtii 3or4i. N)aA 3ai r83a0 7eDti= iar a1A3 1Le0tiile alea 1e 0ea38n8 1A niDte CroaDte @noat8 7e0te tot. A7oi= #anei a @n1er1at 08 7rind8 Ana Di a a7A1at)o 1A 3Jna= dA78 1are a 4i7at= iar aerAl 0)a A37lAt de a1ele 287tAri Cle0te3ate= 1are 08reaA de 7ar18 ar 2i ECArat= 3AD1Jnd oa3enii= 02JDiindA)i da18 0e ni3ereaA @n 1alea lor. A 2o0t groaEni1M CA3 08 lA74i 1A o Croa018F S)o 1io38geDtiF S)o @37ADtiF CA3F O3Al tre3Ara @n ti37 1e 7o6e0tea. Moi0e tri3i0e alt8 e1Li78 la rJA= @nar3at8 1A 0a1i= otra68 Di tor4e. A1ea0ta 0e @ntoar0e @ntr)o derAt8 total8= 18rJnd doi dintre 3e3Crii ei. Un C8rCat 3Ari @n di3inea4a a1eea= 1A gJtAl 02Jrte1at de o Croa018. AltAl 0e 7r878di= 1Jte6a ore 3ai tJrEiA= din 1aAEa 2eCrei de1lanDate de 3AD18tAri. S7re 0ear8= tot 7eDtele di078rA0e. :roaDtele @n1e7Ar8 08 3igreEe din rJA 07re 0ate. AltrAiDtii 087ar8 Dan4Ari Di le A37lAr8 1A a78 Di 2o1. :roaDtele 08rir8 7e0te ele. AltrAiDtii lA7tar8 1A 1A4ite= 1io3ege Di 2o1= Anii 1Liar 1A ar3e 3oderne= 7e 1are le lAa0er8 de la or8Deni. PJn8 @n Eori= 3ai 3Arir8 @n18 Da0e oa3eni. Moi0e Di ade74ii lAi 0e retra0er8 @n 07atele ADilor Cari1adate. O Oa3enii noDtri 0Ant a2ar8= @n aer liCer= 0e ar8t8 @ngriIorat $ai3e Preen. :roaDtele 6or n868li @n taCere Di)i 6or A1ide. O Ni1i 6orC8M ) r807An0e .a6iland TA2. #a18 ReI LaitLor 6a reADi 08)Di 4in8

0ACordona4ii 1al3i Di liniDti4i= nA 6or a6ea de 1e 08 0e tea38. :roaDtele)0Jngerii de 7e S1arne 0Ant= @n 7rin1i7al= 3Jn18toare de LoitAri. Ata18 287tAri 6ii= 3ai 3ari de1Jt ele= doar atAn1i 1Jnd 0Ant agre0ate 0aA 1Jnd 0i3t 07ai3a a1e0tora. Preen 78rA ne@n1reE8tor= a7oi= tre7tat= @n1e7A 08 EJ3Cea018. O Iar Moi0e 0e 01ald8 @n tea38M GroEa6= TA2M O GroEa6= re7et8 1el8lalt. Kn 6o1ea lAi TA2 nA eBi0ta ni3i1 1e ar 2i 7AtAt 08 indi1e 2ie a7roCare= 2ie CatIo1Ar8. #ar #aB era @n Cra4ele lAi= iar Preen oC0er68= deodat8= 18 7i0i1a 0t8tea lo1AlAi= 4ea78n8= ECArlindA)0e lent. Kn noa7tea a1eea= 0tJl7Al de 2o1 0e dA0e nA la C8rCatAl 1are)Di 07Anea Moi0e= 1i la re2Agia4ii din OraDAl S7eran4ei= 1are 0t8teaA gLe3Ai4i= 7lini de 07ai38= @n taC8ra lor i37ro6iEat8= 7Jndind n86ala CroaDtelor de din1olo de @ngr8ditAra 1are)i de078r4ea de altrAiDti. O ReI LaitLor= 07A0e 0tJl7Al de 2o1= dAD3anii 6oDtri 0)aA @n1Li0 @n 07atele ADilor Cari1adate. SAnte4i liCeriM Ple1a4iM #A3nea6oa0tr8 7relAa4i 1ondA1erea oa3enilor Di @ndrA3a4i)i @na7oi @n ar1ologie. Merge4i @n1et= 2i4i aten4i Ande 18l1a4i= e6ita4i 3iD18rile CrADte. &a1e4i a1e0te lA1rAri 28r8 greDeal8= iar CroaDtele nA 68 6or 68t83a. CAr84a4i Di re7ara4i OraDAl S7eran4ei Di 7reg8ti4i 1ei 7atrAEe1i de 3ii de 0tandarEi ai 3ei. Kn1onIArat8 de ad3ini0tratorii 1A grade in2erioare= ReI LaitLor 7ri6i 07re 2l818rile @n6JrteIite. O Moi0e ne 6a ata1a de @ndat8 1e 6ei 7le1a= TA2M 0trig8 ea. Ter3in8)lM SloCoEeDte 1elelalte 7l8giM StJl7Al de 2o1 nA 07A0e ni3i1. Se r80A1i Di tro0ni 6re3e de 3ai 3Alte 3inAte= a7oi di078rA 1o37let. Kn1et= oa3enii din OraDAl S7eran4ei @n1e7Ar8 08 ia08 din taC8r8= 78Dind 1A 3Alt8 aten4ie. O Generatoarele 2An14ioneaE8 din noA= @i ra7ort8 $ai3e Preen lAi TA2= dA78 doA8 087t83Jni. CArJnd= oraDAl 6a 2i 1a @nainte. #ar a0ta re7reEint8 doar IA38tate din @n4elegere. Moi0e Di 1ei 1e)l Ar3eaE8 0taA 0A78ra4i @n 0atele lor. :roaDtele)0Jngerii aA 3Arit a7roa7e toate= 7entrA 18 nA 3ai eBi0t8 1ada6re 1A 1are 08 0e Lr8nea018= eB1e7tJndA) le 7e ale lor. Iar rJAl d8 0e3ne de li37eEire. CJnd 6ei deEl8n4Ai 78dA1Lii a0A7ra lorF #ar 3ADteleF Ar 3erita Di ei 08 0e 01ar7ineM O LAa4i Gri2onAl= ordon8 .a6iland TA2= Di adA1e4i)l 7e Moi0e la 3ine= 2ie 18 6rea= 2ie 18 nA 6reaM &a1e4i a0ta Di o 0At8 de 0tandarEi din 2ondArile oraDAlAi 68 6or a7ar4ine. $ai3e Preen 78rA AlAit. O Pe Moi0eF #e 1eF Moi0e e0te dAD3anAl no0trA. #a18 @4i @n1Li7Ai 18 7o4i 08 01Li3Ci taC8ra Di 08 @n1Lei An tJrg 1A el= 1a 08 ne 6inEi @n 01la6ie 7entrA An 7re4 3ai CAn... O #o3oli4i)68 0A07i1iAnile= re7li18 TA2= 3JngJindA)l 7e #aB. KntotdeaAna= oa3enii gJnde01 de07re noi 1e)i 3ai r8A= #aB. Poate 18 tri0ta noa0tr8 0oart8 e0te de a 2i @ntotdeaAna C8nAi4i... >reaA doar 08 7ort o di01A4ie 1A Moi0e= i 0e adre08 el din noA lAi Preen. &a1e4i aDa 1A3 6)a3 07A0. O NA 3ai 0Ant dator 2a48 de tine= TA2M re7li18 t8io0 tJn8rAl. Te aIAt doar @n 1alitate de 1aritan 7atriot. EB7li18)3i 3oti6ele tale Di= 7oate= @4i 6oi @nde7lini rAg83intea. Alt2el= n)ai de1Jt 08)4i 2a1i treaCa 0ingAr. EA re2AE. Si= Ei1Jnd a1e0tea= Preen @Di @n1rA1iD8 Cra4ele. O #o3nAle= Ei0e .a6iland TA2= 0Ante4i 1onDtient de nA38rAl 7rJnEArilor Di al

Ar1ioarelor 1A Cere 7e 1are le)a4i 1on0A3at la CordAl Ar1ei de 1Jnd Calan4a noa0tr8 de 1ontAri a 2o0t e1LiliCrat8F >8 da4i 0ea3a 1Jt aer de)al 3eA a4i re07irat= de 1Jte ori a4i 2olo0it 2a1ilit84ile grA7AlAi 0anitarF EA 0Ant 1onDtient 7e de7lin de toate a1e0te lA1rAri. ti4i 18 7re4Al oCiDnAit al Anei 18l8torii din P9tLeddion 7Jn8 7e Caritate e0te de trei 0Ate Da7teEe1i Di noA8 de 0tandarEiF Toate a1e0te 0A3e 7ot 2i ad8Agate 2oarte ADor la datoria dA3nea6oa0tr8. A3 e6itat a1e0t lA1rA= 07re 3arele 3eA deEa6antaI= doar 7entrA 18 3i)a4i a0igArat Anele 1o3odit84i 3inore. >8d a1A3 18 indAlgen4a 3ea a 2o0t o eroare. >oi re1ti2i1a i3ediat a1ea0t8 greDeal8 din e6iden4ele 3ele. O NA @n1er1a ni1i o 1a1eal3a= TA2M 07A0e Preen= @n18784Jnat. SAnte3 1Lit Di ne a2l83 la 3are di0tan48 de @n1Li0oarea de 7e P9tLeddion. Preten4iile 7e 1are le ai= 6alaCile 0AC in1iden4a legilor aC0Arde de 7e a1ea 7lanet8= 0Ant nAle Di nea6enite 7e Caritate. O Legile din P9tLeddion Di de 7e Caritate @3i 0Ant indi2erente= 1A eB1e74ia 1aEAlAi 1Jnd 0er6e01 01o7Arilor 3ele= re7li18 2oarte 1al3 .a6iland TA2. EA 0Ant 7ro7ria) 3i lege= $ai3e Preen. Iar da18 6oi de1ide 08 r83Jne4i 01la6Al 3eA 7Jn8 @n Alti3a Ei a 6ie4ii dA3nea6oa0tr8= ni1i ReI LaitLor= ni1i Moi0e= ni1i 7ro7ria dA3nea6oa0tr8 Cra6ad8 nA 68 6or 7Atea aIAta. TA2 07A0e0e 1A6intele 1a de oCi1ei= lent= 1al3= 1A 6o1ea lAi de Ca0= li70it8 de eB7re0i6itate. #ar $ai3e Preen 0i34i= CrA01= 18)l ia 1A 2rig. i 281A 1e i 0e 1erA0e. Moi0e era An C8rCat @nalt= 7Aterni1= dar TA2 @i 7o6e0ti0e lAi $ai3e Preen de07re 3edita4iile no1tArne ale a1e0tAia= aDa 18 a 2o0t de0tAl de ADor 08)l aDte7te @ntr)o 0ear8 7e dealArile din 07atele 0atAlAi= @37reAn8 1A trei to6ar8Di= 08 0e a01And8 @n tA2iDAri Di 08 n868lea018 a0A7ra lAi @n ti37 1e tre1ea 7e lJng8 ei. UnAl dintre @n0o4itorii lAi Preen 0Ager8 08)l A1id8 i3ediat 7e 1ondA18torAl altrAiDtilor= dar tJn8rAl interEi0e o a0e3enea 2a7t8. Kl 18rar8 7e Moi0e= in1onDtient= 7e Gri2onAl 1are)i aDte7ta= a7oi Preen le d8dA 6oie 1elorlal4i 08 7le1e. S1Art ti37 dA78 a1eea= Preen i)l li6r8 7e Moi0e lAi .a6iland TA2= dA78 1are d8dA 08 7le1e. O R83Jne4i= @l in6it8 TA2. Se a2laA @ntr)o 1a3er8 7e 1are Preen n)o 68EA0e ni1iodat8= o @n187ere AriaD8= @n 1are r80Ana e1oAl= 1A 7ere4ii Di 7odeaAa de 1el 3ai 7Ar alC. TA2 0t8tea @n 1entrAl @n187erii= @n 2a4a AnAi 7anoA de 1o3and8 @n 2or38 de 7ot1oa68. #aB 0e odiLnea 7e 1on0ol8= 78rJnd totADi 2oarte atent. Moi0e era @n18 a3e4it. O Unde 0AntF @ntreC8 el. O >8 a2la4i la CordAl na6ei de ger3inare Ar1a= Alti3a na68 2An14ional8 1on1e7At8 7entrA r8ECoi Ciologi1 al Cor7AlAi de Ingineri E1ologi. EA 0Ant .a6iland TA2. O >o1ea ta...= Ei0e Moi0e. O EA 0Ant #o3nAl #A3neEeA= r807An0e .a6iland TA2. O #a...= 3or38i 1el8lalt= a7oi 0e ridi18 CrA01. $ai3e Preen= 1are 0e a2la @n 07atele lAi= @l a7A18 de A38r Di)l a7808 6iolent= @37ingJndA)l 7e 01aAn. Moi0e 7rote0t8= dar nA 3ai @n1er18 08 0e 01oale. OTA ai 2o0t 1el 1are a adA0 7l8gile= 6o1ea din 0tJl7Al de 2o1= dia6olAl 1are 0)a dat dre7t #A3neEeAM O #e0igAr= re1Ano01A .a6iland TA2. #ar 68 @nDela4i. #A3nea6oa0tr8 0Ante4i 1el 1are 0)a dat dre7t alt1ine6a. A4i 6rAt 08 @ntrA1Li7a4i An 7ro2et= a4i 7retin0 18 de4ine4i 7Ateri

0A7ranatArale= 7e 1are @n08 nA le a6e4i. A4i 2olo0it trA1Ari Di a4i 7Artat o 2or38 7ri3iti68 de r8ECoi e1ologi1. EA= @n 01Li3C= nA 38 daA dre7t alt1e6a. SAnt #o3nAl #A3neEeA. Moi0e 01Ai78 @ntr)o 7arte= a di07re4. O EDti An o3 1A o na68 1o03i18= An @ntre4inAt al 3aDinilor. Ai IA1at Cine teatrAl 1A 7l8gile. #ar doA8 7l8gi nA tran02or38 An o3 @n #A3neEeA. O #oA8= @ntr)ade68r...= 07A0e .a6iland TA2. >8 @ndoi4i 1A36a de 7o0iCilitatea de a le @nde7lini Di 7e 1elelalte o7tF MJna lAi 3are 0e 3iD18 7e a7aratele din 2a4a lAi= 1a3era 0e @ntAne18= iar 1A7ola 0e lA3in8. Tr8ir8 0enEa4ia 18 0e a2laA @n 07a4iAl 1o03i1= 7ri6ind 07re Caritate. A7oi= .a6iland TA2 3ane6r8 din noA in0trA3entele lAi. .ologra3a 0e 3odi2i18= 0e 3iD18= 0e @n68l38Di= 0e a3e0te18= 7Jn8 1Jnd 7etele de 1Aloare 0e li37eEir8 iar. A1A3 a6eaA i37re0ia 18 7lAteaA dea0A7ra aDeE8rilor S2in4ilor AltrAiDti din MAn4ii MAn1ii Cin0tite. O Pri6i4iM 1o3and8 .a6iland TA2. A1ea0ta)i o 0i3Alare 7e 1al1Alator. A1e0te lA1rAri nA eBi0t8= dar ar 7Atea eBi0ta. SAnt 1on6in0 18 6e4i g80i eB7erien4a edi2i1atoare. Kn 1a3era 1A 1A7ol8= @n totalitatea ei= 0e 6edeaA 0atele Di oa3eni 1e 0e 3iD1aA @n ele= 1a niDte A3Cre= 0trJngJnd @n gro7i trA7Arile CroaDtelor 3oarte= 7entrA a le arde. Re3ar1ar8 18 @n 1aCane 0e a2laA oa3eni 3ai 0l8Ci4i= arEJnd de 2eCr8. O Mo3entAl de dA78 a doAa 7lag8= anAn48 .a6iland TA2= aDa 1A3 e0te a1A3. :roaDtele)0Jngerii 0)aA 02JDiat @ntre ele. P8dA1Lii= anAn48 el= a780Jnd 7e CAtoane. A78rAr8 78dA1Lii. CLiar Di 7ra2Al 78rea 08 1ol18ie de ei. To4i oa3enii)A3Cre 0e 018r7inaA= iar $ai3e Preen ;1are 0e 018r7ina0e 1e6a @nainte de a 7le1a 07re P9tLeddion? 1Li1oti. #A78 1Jte6a 1li7e 0e o7ri din 1Li1otit. P8dA1Lii 78reaA a 2i 3ai 3Alt de1Jt 78dA1Li. Oa3enii eraA a1o7eri4i de o 07AEeal8 0ta1oIie= 3Al4i dintre ei 18deaA la 7at= ge3Jnd de dArere= de)o dArere teriCil8. Unii 0e 018r7inaA atJt de tare= @n 2Aria lor= @n1Jt le 4JDnea 0Jngele= @Di 1roiaA dAngi @n 7iele= @Di rA7eaA AngLiile. O MADte= anAn48 .a6iland TA2. Iar 3ADtele roir8= 3ADte de toate 0oiArile ) 3ADte A32late= @37Ang8toare= de 7e #a3 TAllianU 3ADte de 7e >e1LiAl P83Jnt= 7Art8toare de Coli anti1eU 3ADte)de)1arne negre Di 1enADii= de 7e GAlli6erU 3ADte a7ati1e= de 7e CoD3ar= 1are)Di de7An oA8le @n 4e0AtAri 6ii ) 0e aDeEar8 7e0te 0ate Di 7e0te MAn4ii MAn1ii Cin0tite= @n nori i3enDi= Di le a1o7erir8= 1a An 3or3an i3en0 de C8legar. R83a0er8 7e0te ele= An 0trat negrA= gro0= @37A4it. O E7iEootia= anAn48 .a6iland TA2. Pri6ir8 tAr3ele 7ierind= 1A 3iile de 1a7ete. Ani3alele)de)1arne i3en0e= din 7i6ni4ele OraDAlAi S7eran4ei= 0e tran02or3ar8 @n 7AtreEi1iAne Di 0tri181iAne. Arderea 1ada6relor nA 7Atea o7ri 3oli3a. CArJnd= nA 3ai r83a0e 1arne= iar oa3enii 1are 3ai tr8iaA @n18 de6enir8 01o2Jl1i4i= 28r8 6lag8. .a6iland TA2 ro0ti 1Jte6a 1A6inte5 antraB= Coala lAi RHer0on= 1aDeBie tranda2irie= 1alieroE8. O :ACe= 6eni Ar38torAl anAn4 Di= din noA= Coala 281A ra6agii= de data a0ta @n rJndAl oa3enilor= nA al ani3alelor. A1eDtia tran07iraA Di 4i7aA= @n ti37 1e CACele le a1o7ereaA 2igArile= 3Jinile= 7ie7tArile= 2ie1are din ele A32lJndA)0e 7Jn8 0e 078rgea= iar 0Jngele Di 7AroiAl 1ArgeaA. A7oi= alte CACe 1reDteaA= de @ndat8 1e a1elea 6e1Li di078reaA. :8rCa4ii Di 2e3eile 0e @37leti1eaA 7e 0tr8Eile 0atelor A3ile= orCi Di 1A Ar3e de r8ni= 1A trA7Arile 7line de 1rA0te 0aA a1o7erite de r8ni de01Li0e= 1A tran07ira4ia 1ArgJnd 1a AleiAl. CJnd 18deaA @n 7ra2= 7rintre 3ADtele= 78dA1Lii Di 6itele 3oarte= 7AtreEeaA a1olo= @ntrA1Jt nA eBi0ta ni3eni @n

0tare 08)i @ngroa7e. O Grindin8= anAn48 .a6iland TA2= Di 0e 7orni o grindin8 7Aterni18= tAn8toare= grea= 1A 7ietre de gLea48 1Jt 7A3nAl= ti37 de o Ei Di o noa7te= Di @n18 o Ei Di o noa7te= Di iar o Ei Di o noa7te= Di tot aDa= iar 2o1Al 0e a3e0te1a @n grindin8. Cei 1are ieDeaA din 1a0e 3AreaA= grindina 0tri6indA)i de 0ol. Iar 3Al4i dintre 1ei 1are r8380e0er8 @n8AntrA 3AreaA Di ei. CJnd= @ntr)An tJrEiA= grindina @n1et8= aCia de 3ai r8380e0e 1Jte o 1aCan8 @n 7i1ioare. O L81A0te= anAn48 .a6iland TA2. A1e0tea a1o7erir8 783JntAl Di 1erAl= nori @ntregi= 3ai 3ari de1Jt 1ei ai 3ADtelor. Se o7reaA 7retAtindeni= tJrJndA)0e 7e0te 1ei 6ii Di 1ei 3or4i= 3Jn1Jnd 7A4ina Lran8 7e 1are o 3ai a6eaA= 7Jn8 nA 3ai r83a0e delo1. O KntAneri1= anAn48 .a6iland TA2. KntAneri1Al 0e 3iD18. Era An gaE= An gaE den0= negrA= 3Jnat de 6Jnt. Era An li1Lid 1are 1Argea= 7relingJndA)0e 1a An DA6oi inteligent de 03oal8= 01li7itor= 0tr8lA1itor. Era t81ere. Era noa7te. Era 6iA. Pe Ande tre1ea= nA r83Jnea 6ia48 @n Ar3a lAi. R8d81inile= iarCa 0e A01aA= 3AreaA= 0olAl @n0ADi ar8ta IA7Ait= de6a0tat= @n6ine4it. Era An nor 3ai 3are de1Jt 0atele= de1Jt MAn4ii MAn1ii Cin0tite 0aA de1Jt 1el al l81A0telor. Se aDternA 7e0te toate= Di ni3i1 nA 0e 3iD18 ti37 de o Ei Di o noa7te= a7oi @ntAneri1Al 6iA 0e ro0togoli= iar @n Ar3a lAi r83a0er8 doar 7ra2 Di 7AtreEi1iAne A01at8. .a6iland TA2 @Di atin0e din noA a7aratele= iar 6edenia di078rA din 2a4a lor. LA3ina re6eni. Pere4ii eraA 2oarte alCi. O A Ee1ea 7lag8= 07A0e Moi0e @n1et= 1A o 6o1e 1are nA 3ai 78rea 7Aterni18 0aA a37l8. Moartea 7ri3ilor n801A4i. O Re1Ano01 7ro7riAl 3eA eDe1= r807An0e .a6iland TA2. NA 7ot 2a1e o di2eren4iere atJt de 2in8. >oi 0AClinia= totADi= 18 to4i 7ri3ii n801A4i 0Ant 3or4i= @n a1e0te 01ene 1are n) aA eBi0tat ni1iodat8. CLiar Di Alti3ii n801A4i. SAnt An #A3neEeA gro0olan Di ne@nde3Jnati1. Kn 2Aria 3ea= i)a3 A1i0 7e to4i. Moi0e era 7alid= EdroCit= dar nA renAn4a0e @n18 la @n18784Jnarea 0a. O EDti doar An o3M Do7ti el. O O3= re7et8 .a6iland TA2 1A o 6o1e li70it8 de intona4ie= 3JngJindA)l 7e #aB 1A 3Jna)i enor38= alC8. A3 2o0t n801At o3 Di a3 tr8it ani @ndelAnga4i= Moi0e. #ar a7oi a3 g80it Ar1a Di a3 @n1etat 08 3ai 2iA o3. PAterile de 1are di07An 0Ant 3ai 3ari de1Jt ale 3Altor Eei 7e 1are i)aA adorat oa3enii. NA eBi0t8 o3 7e 1are)l @ntJlne01= 18rAia 08 nA 7ot 08)i iaA 6ia4a. NA eBi0t8 o 7lanet8 7e 1are 08 n)o 7ot di0trAge 1o37let 0aA 0)o re2a1= dA78 6oie. EA 0Ant #o3nAl #A3neEeA= 0aA egal 1A 6reAnAl 7e 1are l)a4i @ntJlnit 6reodat8. A6e4i 3are noro1 18 eA 0Ant Cine6oitor Di 3ilo0ti6. i= de a0e3enea= de0eori 7li1ti0it. >oi 0Ante4i doar niDte 7ioni 7entrA 3ine= ni3i1 3ai 3Alt ) 7ie0e Di IA18tori= @n a1elaDi ti37 ) @ntr)An Io1 1A 1are 3i)a3 7ierdAt 6re3ea 7re4 de 1Jte6a 087t83Jni. CLe0tia a0ta 1A 7l8gile 0)a do6edit a 2i An Io1 intere0ant. PentrA An ti37. #ar a de6enit re7ede 7li1ti1o0. #A78 nA3ai doA8 7l8gi a de6enit e6ident 18 n)a3 o o7oEi4ie 0e0iEaCil8= 18 dA3nea6oa0tr8= Moi0e= nA 0Ante4i 1a7aCil 08 2a1e4i 1e6a 1are 3)ar 2i 7AtAt 0Ar7rinde. OCie1ti6Al 3eA a 2o0t @nde7linit) a3 adA0 @na7oi oa3enii @n OraDAl S7eran4ei. Re0tAl ar 2i An ritAal 28r8 0en0. Pre2er 08 38 o7re01. Plea18= Moi0e= Di nA 3ai adA1e 7l8giM A3 ter3inat 1A tineM $ai3e Preen= a6e4i griI8 1a nA 1A36a 1aritanii 08 0e r8ECAne= @n 6iitor. A4i a6At de0tAle 6i1torii. @ntr)o genera4ie= 1AltAra 0i religia lAi= 3odAl lAi de 6ia48 6a di078rea. A3inti4i)68 1ine 0Ant= a3inti4i)68 18 #aB 68 7oate 1iti gJndArile. #a18 Ar1a 6a

tre1e din noA 7e ai1i Di 6oi de01o7eri 18 nA 6)a4i 0A7A0= 6a 2i aDa 1A3 6)a3 ar8tat. Pl8gile 0e 6or aCate a0A7ra 3i1ii 6oa0tre 7lanete= 7Jn8 nA 6a r83Jne Ar38 de 6ia48 7e eaM $ai3e Preen 11 dA0e 7e Moi0e 1A Gri2onAl @na7oi la oa3enii lAi= a7oi )1on2or3 in0trA14iAnilor lAi TA2 ) lA8 7atrAEe1i de 3ii de 0tandarEi de la ReI LaitLor Di)i adA0e 7e Ar18. .a6iland TA2 @l @ntJ37in8 7e 7Antea na6etelor= 1A #aB @n Cra4e= Di)Di 7ri3i 7lata 1A o 0i37l8 1li7ire din o1Li. $ai3e Preen 78rea gJnditor. O Ai ClA2at= TA2= 07A0e el. NA eDti #A3neEeA. Ce ne)ai ar8tat eraA doar 0i3Al8ri. N)ai 2i 7AtAt 2a1e toate lA1rArile a1elea. #ar 7o4i 7rogra3a An 1al1Alator 08 arate ori1e. O #e0igAr= re7li18 .a6iland TA2. O #e0igAr= 281A $ai3e Preen= @n1ingJndA)0e. L)ai 07eriat teriCil 7e Moi0e= dar 7e 3ine nA 3)ai @nDelat o 1li78 1A 07e1ta1olAl t8A de i3agini. Grindina te de78DeDte. :a1terii= Coli= 3oli3e ) toate a0tea 4in de 02era r8ECoiAlAi e1ologi1. Poate 1Liar Di a1ea 287tAr8)@ntAneri1= deDi 1red 18 doar ai i3aginat)o. #ar grindina e0te An 2eno3en 3eteorologi1 ) n)are de)a 2a1e 1A Ciologia 0aA 1A e1ologia. Ai 281At o greDeal8= TA2. #ar a 2o0t o tentati68 dr8gA48 1e l)a tran02or3at 7e Moi0e @ntr)An o3 A3il. O U3il= 2A de a1ord .a6iland TA2. &8r8 @ndoial8= ar 2i treCAit 08 3editeE Di 08 7l8nAie01 totAl 3ai atent= @nainte de a @n1er1a 08 @nDel An o3 1A 7ri1e7erea Di 7er07i1a1itatea dA3nea6oa0tr8... #e 2ie1are dat8= 3i)a4i E8d8rni1it 3i1ile 3ele 01Le3e... O K3i datoreEi o 0At8 de 0tandarEi 7entrA 18 l)a3 adA0 7e Moi0e ai1i Di l)a3 dA0 @na7oi= 1Li1oti Preen. O #o3nAle= 07A0e .a6iland TA2= n)aD 2i Aitat ni1iodat8 o a0e3enea datorie. NA)i ne1e0ar 08 38 0J1Ji4i. #e01Li0e 1Atia 7e 1are tJn8rAl o adA0e0e de 7e Caritate Di @i 7l8ti o 0At8 de 0tandarEi. O >e4i g80i An 0a0 7entrA 7er0oane= 1on6enaCil= @n 0e14ia noA8= 1Liar lJng8 ADa 7e 1are 01rie ControlAl Cli3atAlAi. O Sa0F 0e @n1rAnt8 Preen. Ce 6rei 08 07AiF O #o3nAle= 1red 18)i e6identM M8 re2er la An 0a0= An di07oEiti6 7rin 1are 7Ate4i 7le1a de 7e Ar18 28r8 1a 7re4ioa0a 3ea at3o02er8 08 7le1e o dat8 1A dA3nea6oa0tr8. #in 3o3ent 1e nA a6e4i o na68= ar 2i o 7ro0tie 08 2olo0i4i 0a0Al i3en0 de ai1i. O ieDire 3ai 3i18= 7entrA 7er0oane= 7oate 2i g80it8= dA78 1A3 a3 07A0= @n 0e14ia noA8. Preen ar8ta 1on0ternat. O Ai de gJnd 08 38 arAn1i 7e0te CordF O NA)i 1ea 3ai CAn8 alegere de 1A6inte= 07A0e .a6iland TA2. SAn8 7rea a07rA. #ar 1A greA aD 7Atea 08 68 re4in la CordAl Ar1ei= iar da18 a4i 7le1a @n Ana dintre na6etele 3ele= ar treCAi 08 2ie 1ine6a 1are 0)o adA18 @na7oi. CA greA 3i)aD 7er3ite 08 0a1ri2i1 o 7ie08 de e1Li7a3ent 6aloroa08= doar 7entrA 1on2ortAl dA3nea6oa0tr8 7er0onalM O SolA4ia dile3ei tale e 0i37l8= re7li18 tJn8rAl= ener6JndA)0e. Ne Ar183 a3Jndoi @n Gri2on= 38 dA1i @n PortAl Credin4ei= a7oi te @ntor1i 7e na6a ta. .a6iland TA2 @l 3JngJie 7e #aB. O Intere0ant= Ei0e el. TotADi= nA 1red 18 3erge... TreCAie 08 @n4elege4i 18 o a0e3enea 18l8torie 6a 1on0titAi An deranI deo0eCit 7entrA 3ine. CA 0igAran48 18 ar treCAi 08 2iA 7l8tit 7entrA o0teneala 3ea... Ti37 de An 3inAt= $ai3e Preen 7ri6i 2igAra liniDtit8= alC8= a lAi .a6iland TA2= a7oi o2t8 Di)i d8dA a1e0tAia 1ei o 0At8 de 0tandarEi.

*. MANA #IN CER Ar3ada 09AtLla3eE8 7ar1Argea iAte 3arginea 0i0te3AlAi 0olar= 7e An tra0eA de inter1e7tare a Ar1ei= 3iD1JndA)0e 7rin @ntAneri1Al 1ati2elat al 07a4iAlAi 1o03i1 1A 0A7le4ea i37An8toare= t81At8= a tigrAlAi 1e 0e aCate a0A7ra 7r8Eii. .a6iland TA2 0t8tea @n 2a4a 1on0olei 7rin1i7ale= Ar38rind DirArile de e1rane Di 3onitoare de 1al1Alator 1A 3iD18ri 01Arte= atente= ale 1a7AlAi. &lota 1are @i ieDea @n @ntJ37inare 78rea= 1A 2ie1are 1li78 1e tre1ea= tot 3ai 2or3idaCil8. In0trA3entele lAi de01o7eri0er8 1ir1a 7ai07reEe1e na6e i37ortante Di An roi de na6e 3ai 3i1i de lA7t8. NoA8 gloCAri alC)argintii= 7line 1A ar3a3ent ne1Ano01At= 281eaA 7arte din ari7ile 2or3a4iei. PatrA 1rA1iD8toare lAngi= negre= 1A 1ar1a0ele @ntAne1ate tro0nind de energie= 0er6eaA dre7t a6angard8 2lan1Arilor. Na6a a3iral= din 1entrA= era An 2ort 1olo0al @n 2or38 de 2ar2Arie= 1A An dia3etrA 7e 1are 0enEorii lAi TA2 @l 380Ara0er8 1a a6Jnd Da0e Gilo3etri. Cea 3ai 3are na68 7e 1are o 68EA0e .a6iland TA2 din EiAa a1eea= 1A 3ai Cine de Ee1e ani @n Ar38= 1Jnd E8ri0e 7entrA 7ri3a oar8 e7a6a Ar1ei. Na6ele de lA7t8 roiaA @n IArAl 2ar2Ariei 1a niDte in0e1te 2Arioa0e= gata 08 @n4e7e. &igAra 7alid8= lAng8= li70it8 de 78r= a lAi TA2 r83a0e 1al38= inde01i2raCil8. #ar @n 7oala 0a #aB 01oa0e An 0Anet de dArere= 1Jnd AriaDAl @Di 0trJn0e degetele. S1li7irea Anei lA3ini indi18 0oli1itarea Anei 1o3Ani1a4ii. .a6iland TA2 1li7i= 0e @ntin0e 1A An 1al3 deliCerat Di a11e7t8 a7elAl. Se aDte7ta0e 1a 7e e1ranAl din 2a4a lAi 08 a7ar8 o 2igAr8. &A deEa38git. &igAra 1elAi din 2a4a lAi era a01An08 de An 6iEor din 7la0to4el negrA= 1e 281ea 7arte din 1a01a AnAi 1o0tA3 de lA7t8= lA0trAit oglind8. O re7reEentare 0tiliEat8 a gloCAlAi S9AtLla3)AlAi @37odoCea 1rea0ta 1e 0e ridi1a dea0A7ra 2rAn4ii. Kn 07atele 6iEorAlAi= 01li7eaA roDA= 1a niDte o1Li arE8tori= 0enEori 1A 07e1trA larg. Ki a3inteaA lAi TA2 de An o3 anti7ati1 7e 1are) l 1Ano01A0e 1Jnd6a. O NA era ne1e0ar 08 68 @3Cr81a4i o2i1ial @n 1in0tea 3ea= Ei0e TA2 1A 6o1e ineB7re0i68. Mai 3Alt= deDi di3en0iAnile g8rEii de onoare 7e 1are 3i)a4i tri3i0)o @n @ntJ37inare @3i gJdil8= @ntr)An 2el= 6anitatea= 1on0ider 18 o e01adril8 3Alt 3ai 3i18 Di 3ai 7A4in i37re0ionant8 ar 2i 2o0t arLi0A2i1ient8. PreEenta 2or3a4ie e0te atJt de @ntin08= atJt de 2or3idaCil8= @n1Jt te 2a1e 08)4i 7ierEi 1A378tAl. Un o3 1A o 2ire 3ai 7A4in @n1reE8toare ar 7Atea 2i tentat 08 @n4eleag8 eronat 01o7Al ei Di 0)o 0A07e1teEe de o oare1are inten4ie de inti3idare. O Ai1i Qald OCer= 1o3andantAl &lotilei de A78rare Planetar8 a S9AtLla3AlAi= e01adra Da7te= anAn48 2igAra 3a1aCr8 de 7e e1ran= 1A o 6o1e 7ro2And8= di0tor0ionat8. O E01adra Da7te= re7et8 TA2. Kntr)ade68r... A0ta 0AgereaE8 7o0iCilitatea eBi0ten4ei a 1el 7A4in alte Da0e 2or3a4ii la 2el de @n2ri1oD8toare. Se 7are 18 a78rarea 7lanetar8 09AtLla3eE8 a 1re01At 1e6a de la Alti3a 3ea 6iEit8. Qald OCer nA era intere0at de 78rerea lAi. O Pred8)te i3ediat 0aA 6ei 2i di0trA0M 07A0e el gro0olan. TA2 1li7i. O M8 te3 18)i 6orCa de o ne@n4elegere teriCil8. OKntre Re7ACli1a CiCerneti18 a S9AtLla3)AlAi Di aDa)Ei0a alian48 dintre >andeen= $aECo= Planeta lAi .enrH= SGrH3ir= Roggandor Di TriAni1Al AEAr eBi0t8 0tare de r8ECoi. Ai

intrat @ntr)o Eon8 interEi08. Pred8)te 0aA 6ei 2i di0trA0M O >8 @nDela4i @n 7ri6in4a 3ea= do3nAle. SAnt neAtrA @n a1ea0t8 ne2eri1it8 @n2rAntare de07re 1are n)a3 DtiAt ni3i1 7Jn8 @n a1e0t 3o3ent. NA 2a1 7arte din ni1i o 2a14iAne= 1aCal8 0aA alian48 Di 38 re7reEint doar 7e 3ine= An inginer e1olog 1A 1ele 3ai Cine6oitoare 3oti6a4ii. >8 rog 08 nA 68 alar3a4i din 1aAEa di3en0iAnilor na6ei 3ele. CA 0igAran48 18 0ti3a4ii 78ienIenei Di 1iCerteLi din Port S9AtLla3 n)aA Aitat 1A de086JrDire= @n 1in1i ani= 7re1edenta 3ea 6iEit8 7e 7rea)intere0anta dA3nea6oa0tr8 7lanet8. EA 0Ant .a6iland... O ti3 1ine eDti= TA2= Ei0e Qald OCer. A3 re1Ano01At Ar1a de @ndat8 1e)a @n1etat a11elerarea. Alian4a nA are ni1i An 1rA1iD8tor lAng de treiEe1i de Gilo3etri= 0la68 6ie4iiM A3 7ri3it ordine 07e1iale de la KnaltAl Con0iliA 08)4i 7Jnde01 a7ari4ia. O Kntr)ade68r... O #e 1e 1reEi 18 e01adra 0e @n1Lide @n IArAl t8AF @ntreC8 OCer. O S7era0e3 18)i An ge0t de CAn 6enit 7lin de a2e14iAne. O e01ort8 7rietenea018= adA1Jnd di0tin14ii= 0alAt8ri Di darAri 1on0tJnd @n 1oDAri 1A 1iA7er1i dolo2ane= 7roa07ete= aro3ate. >8d 18 a1ea0t8 7re0A7Anere a 2o0t ne@nte3eiat8. O A1e0ta)i al treilea Di Alti3Al a6erti03ent= TA2M >o3 2i @n 7oEi4ie de ata1 @n 3ai 7A4in de 7atrA 3inAte 0tandard. Pred8)te a1A3 0aA 6ei 2i di0trA0M O #o3nAle= r807An0e TA2= @nainte de a 2a1e o greDeal8 groaEni18= 68 rog 08 68 1on0Alta4i 0A7eriorii. SAnt 1on6in0 18 la 3iIlo1 e doar o la3entaCil8 eroare de tran03i0ie. O Ai 2o0t IAde1at @n li708 Di g80it 6ino6at de a 2i 1ri3inal= ereti1 Di dAD3an al 7o7orAlAi 09AtLla3eE. O A3 2o0t inter7retat greDit @ntr)An 3od gro0olan= 7rote0t8 TA2. O Ai 0187at de 2lotil8 a1A3 Ee1e ani= TA2. S8 nA)4i @n1Li7Ai 18 o 0)o 2a1i Di a1A3M TeLnologia 09AtLla3eE8 n)a r83a0 7e lo1. Ar3a3entAl no0trA 1el noA 6a 0tr87Ange 01AtArile tale de2en0i6e de3odate= @4i 7ro3it eAM I0tori1ii noDtri de 0ea38 aA 0tAdiat reli16a gro0olan8 7e 1are o de4ii. EA @n0A3i a3 0A7er6iEat 0i3Al8rile. Pri3irea ta a 2o0t Cine 7reg8tit8. O NA dore01 08 7ar ne7oliti1o0= dar nA era ne1e0ar 08 aIAnge4i la aDa 1e6a= de1lar8 TA2= 7ri6ind DirArile de telee1rane de dea0A7ra 1on0olelor @nDirate 7e a3Cele latAri ale 1a3erei @ngA0te Di 0tAdiind 2alanga na6elor de r8ECoi 09AtLla3eEe 1are @n1er1AiaA iAte Ar1a. #a18 a1ea0t8 o0tilitate ne7ro6o1at8 @Di are 0Ar0a @n datoria 3ea re0tant8 18tre Port S9AtLla3= 2i4i 1on6in0 18 0Ant 7reg8tit 0)o 7l8te01 i3ediat. O #oA8 3inAte= Ei0e Qald OCer. O Mai 3Alt= da18 S9AtLla3)Al are ne6oie de ingineri e1ologi 0A7li3entari= de01o78r 18)0 CrA01 @n1linat 08 68 o2er 0er6i1iile 3ele la An 7re4 3Alt redA0. O Ne)a3 08tArat de 0olA4iile taleM Un 3inAt. O Se 7are 18 3i)a r83a0 o 0ingAr8 0olA4ie 6iaCil8. O Te 7redaiF @ntreC8 1o3andantAl= C8nAitor. O Cred 18 nA= r807An0e .a6iland TA2= a7oi 0e @ntin0e= 38tAr8 1A degetele)i lAngi o 0erie de ta0te Lologra2i1e Di ridi18 6e1Lile 01AtAri de2en0i6e ale Ar1ei. &igAra lAi Qald OCer era a1o7erit8= dar a1e0ta reADi 08)Di tran03it8 rJnIetAl 7rin inter3ediAl gla0AlAi. O E1ran din a 7atra genera4ie i37erial8= 1A tri7l8 redAndan48= 0A7ra7Anere de 2re16en48= toate 2aE8rile 01AtArilor 1oordonate de 1al1Alatoarele na6ei. Ar3Ar8 7e 1aren8= din 7l81i de dAraliaI. (i)a3 07A0 18 a3 281At 1er1et8riM

O Setea dA3nea6oa0tr8 de 1AnoaDtere e l8AdaCil8= de1lar8 TA2. O Ur38torAl t8A 0ar1a03 0)ar 7Atea 08 2ie Alti3Al= negA0torAle= aDa 18 ai griI8 08 2ie de 1alitateM TreaCa e 18 Dti3 eBa1t 1e ai= Dti3 7Jn8 la a 7ai07reEe1ea Ee1i3al8 1e lo6itAri 7oate a3ortiEa ClindaIAl Anei na6e de ger3inare CIE. SAnte3 7reg8ti4i 08)4i d83 3ai 3Alt de1Jt 7o4i 0A7orta= a2ir38 OCer= a7oi @ntoar0e 1a7Al Di 0e r80ti la An 0ACaltern ne68EAt5 Preg8ti4i)68 08 de01Lide4i 2o1AlM CJnd 2igAra a1o7erit8 de 1oi2Al negrA 0e r80A1i din noA 18tre TA2= o2i4erAl ad8Ag85 O >re3 Ar1a Di n)o 08 ne @37iedi1i 0)o lA83. TreiEe1i de 0e1AndeM O Kng8dAi4i)3i 08 nA 2iA de a1ord= Ei0e 1al3 TA2. O >or trage la ordinAl 3eA. #a18 in0iDti= o 08)4i nA38r 0e1Andele 2inale ale 6ie4ii. #oA8Ee1i. NoA807reEe1e. O7t07reEe1e. O Rareori a3 aAEit o nA38r8toare atJt de 6igAroa08= 1o3ent8 TA2. >8 rog 08 nA 68 7ierde4i DirAl din 1aAEa Dtirii @ntri0t8toare. O ... 7ai07reEe1e= trei07reEe1e= doi07reEe1e. TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. O Un07reEe1e. !e1e. NoA8. OCer 7ri6i 0tJnIenit @ntr)o 7arte= a7oi din noA 07re e1ran. O NoA8= Ei0e TA2. Un nA38r dr8gA4. #e oCi1ei= e Ar3at de o7t= a7oi de Da7te. O Sa0e= 07A0e OCer= eEitJnd. Cin1i. TA2 aDte7t8 @n t81ere. O PatrA. Trei. O2i4erAl 0e o7ri. O Ce Dtire @ntri0t8toareF r81ni el 07re e1ran. O #o3nAle= da18 4i7a4i= 38 6e4i oCliga 08 redA1 6olA3Al 0AnetAlAi e1Li7a3entAlAi de 1o3Ani1a4ii= 07A0e TA2= dA78 1are ridi18 An deget. tirea @ntri0t8toare e0te 18 0i37la 0tr87Angere a 01AtArilor de2en0i6e ale Ar1ei= lA1rA 7e 1are 38 @ndoie01 18)l 7Ate4i 2a1e ADor= 6a de1lanDa An 3i1 di07oEiti6 ter3onA1lear 7e 1are l)a3 in0talat 3ai de3Alt= @n 0e1ret= @n CiCliote1a de 1elAle a na6ei. >a di0trAge in0tantaneA 3aterialAl de 1lonare 1are 2a1e Ar1a Ani18= ne7re4Ait8 Di ne07A0 de dorit8. Ur38 o t81ere @ndelAngat8. SenEorii 01li7itori= 7Ar7Arii= din @ntAne1i3ea 6iEierei iAi Qald OCer 78rAr8 18 ard= @n ti37 1e a1e0ta 7ri6ea de 7e e1ran tr808tArile lAi TA2. O :lA2eEiM Ei0e 1o3andantAl= @n 1ele din Ar38. O Kntr)ade68r= r807An0e TA2. M)a4i 7rin0. Ce 7ro0tie 08 1red 18 aD 7Atea @nDela An o3 1A 7er07i1a1itatea dA3nea6oa0tr8 7rintr)o 7818leal8 atJt de e6ident8 Di de 1o7il8rea018M A1A3= 38 te3 18 6e4i trage @n 3ine= 6e4i 0tr87Ange 01AtArile 3ele de3odate Di 6e4i de3on0tra 18 3int. L80a4i)3i doar An 3o3ent= 08)3i iaA adio de la 7i0i1iM KDi @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArta 3are Di aDte7t8 r807An0Al 1o3andantAlAi= in0trA3entele lAi ar8taA 18 2lotila 09AtLla3eE8 aIAn0e0e 7e 7oEi4ii. O O 0)o 2a1= a6orton nenoro1itM r8CA2ni Qald OCer. O ADte7t 1A re0e3nare @ntri0tat8. O Mai ai doA8Ee1i de 0e1AndeM O M8 te3 18 Dtirea 7e 1are 6)a3 adA0)o la 1AnoDtin48 6)a E8781it. NA38r8toarea a 2o0t o7rit8 la trei. #ar 6oi 7ro2ita 28r8 rADine de eroarea dA3nea6oa0tr8 Di 6oi 0a6Ara 2ie1are 1li78 1are 3i)a r83a0. Se 7ri6ir8 AnAl 7e 1el8lalt= 2a48 @n 2a48= e1ran @n e1ran= 3Alt ti37. GLe3Ait @n 7oala lAi TA2= #aB @n1e7A 08 toar18. .a6iland TA2 0e @ntin0e Di @n1e7A 08 3JngJie Clana neagr8= lAng8= a 1otoiAlAi. #aB toar0e 3ai tare Di 3a08 genAn1LiAl lAi TA2 1A laCele. O OL= la0)o Calt8M Ei0e Qald OCer Di @ndre7t8 degetAl 07re e1ran. Ne)ai o7rit 7entrA 3o3ent= dar te a6ertiEeE= TA2= 08 nA te gJndeDti 08 @n1er1i 08 2AgiM Mort 0aA 2Agit=

@n a3Cele 1aEAri 7ierde3 CiCliote1a de 1elAle. Iar da18 a3 de ale0= aD 7re2era 08 te 68d 3ortM O >8 @n4eleg 7oEi4ia. EA= Cine@n4ele0= aD 7re2era 08 7le1. #ar a3 de 7l8tit o datorie PortAlAi S9AtLla3)AlAi Di nA 7ot 2Agi @n 3od neonoraCil= aDa 1A3 68 te3e4i= de1i 68 rog 08 a11e7ta4i a0igAr8rile 3ele 18 6o3 a6ea o1aEia 08 3edit83 @37reAn8= dA3nea6oa0tr8 7ri6indA)3i 2igAra= iar eA 3a01a @n2ior8toare= 1Jt ti37 6o3 r83Jne @n a1e0t i37a0 7li1ti0itor. Qald OCer nA a6A o1aEia 08)i r807And8. Ma01a lAi de lA7t8 di078rA CrA01 de 7e e1ran= 2iind @nlo1Ait8 de 2igAra li70it8 de 2rA3A0e4e a Anei 2e3ei ) o gAr8 a07r8= 0trJ3C8= An na0 1are 2A0e0e rA7t de 3ai 3Alte ori= o 7iele a07r8= 1A nAan4a alCa0tr8)neagr8 1are 0e oC4ine @n Ar3a 3Altor radia4ii 7Aterni1e Di a Anor de1enii de 2olo0ire a 7ilAlelor anti1an) 1eroa0e= o1Li 0tr8lA1itori= de01LiDi la 1Aloare= a7roa7e 0aDii= totAl @n1onIArat de An LaloA genero0 de 78r 1enADiA= gro0. O AIAnge 1A @n18784JnareaM 07A0e ea. Ai 1JDtigat= TA2. OCer= te tran02or3i @n gard8 de onoareM ADeEa4i)68 @n 2or3a4ie Di e01orta4i)l @n 7JnE8= 2ir)ar 08 2ieM O CJt8 griI8M eB1la38 .a6iland TA2. SAnt @n1Jntat 08 68 in2or3eE 18 0Ant 7reg8tit 08 a1Lit 7lata 2inal8 a datoriei 18tre Port S9AtLla3= 7entrA re7ararea Ar1ei. O S7er 18 ai adA0 Di niDte 3Jn1are 7entrA 7i0i1i= Ei0e 0e1 TollH MAne. ADa) nA3ita reEer68 7entrA 1in1i ani 7e 1are 3i)ai l80at)o 0)a ter3inat a1A3 doi ani. Pre0A7An 18 n)ai de gJnd 08 ieDi la 7en0ie Di 08 ne 6inEi Ar1a= o2t8 ea. O NA= @ntr)ade68r. O Ni1i nA 1redea3. :ine= TA2= 01oate Cerea= 6in 08 di01At 1A tine i3ediat 1e aIAngi @n 7JnE8M O &8r8 08 daA do6ad8 de li708 de re07e1t= 38rtAri0e01 18 nA 0Ant= @n a1e0t 3o3ent= @ntr)o di07oEi4ie 7otri6it8 7entrA a @ntre4ine An oa07ete atJt de di0tin0 1a dA3nea6oa0tr8. Co3andantAl OCer 3)a in2or3at re1ent 18 a3 2o0t de1larat 1ri3inal 0i ereti1= o idee CiEar8 ) ne2iind ni1i 1et84ean al S9AtLla3)AlAi= ni1i ade7t al religiei lAi do3inante ) dar nA 3ai 7A4in neliniDtitoare. SAnt 1A7rin0 de tea38 Di @ngriIorare. O OL= a0taM E doar o 0i37l8 2or3alitate. O Kntr)ade68rF O Ce naiCa= TA2= a6ea3 ne6oie de o CAn8 01AE8 legal8 1a 08)4i 2Ar83 na6aM SAnte3 An gA6ern a2Ari0it. A6e3 dre7tAl 08 2Ar83 lA1rArile 7e 1are le dori3= 1Jt ti37 7Ate3 08 d83 a2a1erii o 07oial8 de legalitate. O TreCAie 08 re1Ano01 18 rareori a3 @ntJlnit= @n 7eregrin8rile 3ele= An 2An14ionar atJt de 1in0tit 1a dA3nea6oa0tr8. EB7erien4a e0te @n6ior8toare. #ar= @n6igorat 1A3 0Ant= 1e a0igArare a3 18 nA 6e4i 1ontinAa e2ortArile 7entrA a 1a7tAra Ar1aF O Cine= eAF CA3 aD 7Atea 2a1e aDa 1e6aF NA te te3e= o 08 6in 0ingAr8. Adi18= a7roa7e 0ingAr8= EJ3Ci ea. Cred 18 n)o 08 oCie1teEi da18 adA1 1A 3ine o 7i0i18M O CA 0igAran48 18 nA. SAnt @n1Jntat 08 a2lA 18 2elinele 7e 1are le)a3 l80at @n 1A0todia dA3nea6oa0tr8 aA 7ro07erat @n aC0en4a 3ea. ADte7t 1A ner8Cdare 0o0irea dA3nea6oa0tr8= 1o3andant de 7ort MAneM O PentrA tine= 0Ant 7ri3Al 1on0ilier MAne= TA2= Ei0e ea trA2aD8= @nainte 08 di07ar8 de 7e e1ran. Ni3eni n)ar 2i a2ir3at 18 .a6iland TA2 era o 7er0oan8 i37rAdent8. Se o7ri la doi07reEe1e Gilo3etri de 1a78tAl Anei ra3Ari 3ari de do1are a 1o3Anit84ii orCitale 1Ano01At8 1a Port SAtLla3 Di 3en4inA 01AtArile 1ontinAA= 1Jt ti37 aDte7t8. TollH MAne

ieDi 08)l @ntJ37ine @n 3i1a na68 7e 1are i)o d8rAi0e tA2 1A o1aEia 7re1edentei 0ale 6iEite 7e S9AtLla3. TA2 de01Li0e 01AtArile= 0)o la0e 08 intre= Di de0281A 1A7ola 1ea 3are de 7e 7Antea de a1o0tare= 08 7oat8 1oCor@. A7aratAra Ar1ei indi1a 2a7tAl 18 na6a ei era 7lin8 1A 2or3e de 6ia48= din 1are doar Ana era A3an8. Re0tAl a6eaA 7ara3etrii 2elinelor. TA2 @i ieDi @n @ntJ37inare= 1ondA1Jnd o 3aDinA48 1A trei ro4i= 1A an6elo7e A32late= 7ArtJnd An 1o0tA3 6erde)@n1Li0= din i3ita4ie de 1ati2ea= 1A 1entAr8 7e 3iIlo1A)i a37lA. KDi @nde0a0e 7e 1a7 o 1a7el8 6erde= 1A 1oEoro1= @37odoCit8 1A tLeta de aAr al Cor7AlAi Inginerilor E1ologi. #aB 18l8torea 1A el= o l8C8r4are indolent8 de Clan8 neagr8 @ntin08 7e genAn1Lii 3ari ai lAi TA2. CJnd 0a0Al 0e de01Li0e= TA2 1ondA0e deliCerat 1A toat8 6iteEa 7rin 3or3anAl de na6e 6e1Li= 0tri1ate= 7e 1are le 0trJn0e0e= nA 0e Dtie 1A3= de)a lAngAl anilor. #ire1t 18tre lo1Al @n 1are TollH MAne= 2o0t 1o3andant al PortAlAi S9AtLla3)AlAi= tro78ia 1oCorJnd ra37a na6ei ei. O 7i0i18 3ergea al8tAri de ea. #aB 4JDni i3ediat @n 7i1ioare= 1A Clana)i neagr8 ECArlit8 Di 1oada AriaD8= 3i4oa08= ar8tJnd de 7ar18 ar 2i 2o0t C8gat8 @ntr)o 7riE8 ele1tri18. Letargia lAi oCiDnAit8 di078rA0e 0ACit. S8ri din 7oala lAi TA2 7e 1a7ota 3aDinii= @Di d8dA Are1Lile 7e 07ate Di 0J0Ji. O CA3= #aB= Ei0e TollH MAne= aDa @4i @ntJ37ini o a2Ari0it8 de rACedenieF A7oi rJnIi Di @ngenAn1Le 08 3JngJie ani3alAl AriaD de lJng8 ea. O M8 aDte7ta3 la IngratitAdine 0aA Kndoial8= 07A0e TA2. O OL= 0Ant Cine. Ca Di to4i de01enden4ii lor a2Ari0i4i. S)aA n801At 3ai 3Alte genera4ii. Ar 2i treCAit 08)3i @n1Li7Ai 18 aDa o 08 2ie= din 3o3ent 1e 3i)ai d8rAit o 7ere1Le. Un 3a01Al Di o 2e3el8= 2ertili. A3... ) 0e @n1rAnt8= nA38r8 iAte 7e degete= 0e gJndi o dat8= a7oi 1ontinA85 S8 6ede3= 1red 18 Dai07reEe1e. #a. i doA8 gra6ide. Na6a 3ea= Ei0e ea= ar8tJnd 1A degetAl 0ilAeta din 07ate= 0)a tran02or3at @ntr)o 1re018torie de 7i0i1i. MaIoritatea nA 0e 0in1Li0e01 de i37onderaCilitate= 1a Di 3ine. N801Ate Di 1re01Ate la Eero g. N)a3 @n4ele0 ni1iodat8 1A3 7ot 2i atJt de gra4ioa0e @ntr)An 3o3ent Di atJt de 1aragLio0 de ne@nde3Jnati1e @n Ar38torAl. O MoDtenirea 2elinelor e aCAndent8 @n 1ontradi14ii= 1on0tat8 TA2. O A1e0ta)i Cio3ag= @l 7reEent8 ea= lAJndA)l @n Cra4e Di ridi1JndA)0e @n 7i1ioare. &ir)ar 08 2ie= e greAM NA)4i dai 0ea3a la Eero g. #aB 0e Ait8 la 1ealalt8 2elin8 Di 0J0Ji. Cio3ag= gLe3Ait la 7ie7tAl 1o0tA3AlAi 6e1Li= 3Ardar= al lAi TollH MAne= 0e Ait8 @n Io0 07re 1otoiAl AriaD= negrA= 1A o 28loDenie deEintere0at8. .a6iland TA2 era @nalt de doi 3etri Di IA38tate= 1A trA7Al gro0 7e 380Ara @n8l4i3ii= iar #aB era la 2el de 3are= 1o37arat 1A alte 7i0i1i= 7e 1Jt era TA2 @n 1o37ara4ie 1A al4i C8rCa4i. Cio3ag era 3ai 3are. A6ea 78r lAng= 38t80o0= de)An 1enADiA 2A3AriA la 6Jr2= ADor argintiA la CaE8= iar o1Lii de a1elaDi 1enADiA argintiA ) CaEine i3en0e= adJn1i= liniDtite= @ntrA1Jt6a 0ini0tre. Era 1el 3ai 2rA3o0 ani3al 1e lo1Ai0e 6reodat8 @n Ani6er0Al @n eB7an0iAne Di Dtia a0ta. A6ea 3aniere de 7rin4 n801At 7entrA a 7Arta 7Ar7Ara regal8. TollH MAne 0e 0tre1Ar8= greoaie= 7e 01aAnAl de lJng8 TA2. O i el e tele7at= 07A0e ea= 6e0el8. EBa1t 1a al t8A. O Kntr)ade68r...

#aB 0t8tea C84o0 Di 2Ario0 @n 7oala C8rCatAlAi. SJ0Ji iar. O Cio3ag a @n0e3nat 0al6area 1elorlalte 7i0i1i= 7o6e0ti TollH MAne= 1A o eB7re0ie de re7roD. Ai 07A0 18 3i)ai l80at Lran8 7entrA 1in1i aniM O PentrA doA8 7i0i1i= doa3n8. E6ident= Dai07reEe1e ani3ale 1on0A38 3ai 3Alt de1Jt Kndoial8 Di IngratitAdine. #aB 0e a7ro7ie= @Di ar8t8 din4ii= 0e ECArli. O A3 a6At 7roCle3e 1Jnd 0)a ter3inat 3Jn1area. A6Jnd @n 6edere li70a de Lran8= treCAia 08 IA0ti2i1 iro0irea 1aloriilor 7entrA niDte 7araEi4i. O Poate ar 2i treCAit 08 lAa4i 380Ari 7entrA a li3ita re7rodA1erea 2elinelor dA3nea6oa0tr8= Ei0e TA2. O a0e3enea 0trategie ar 2i a6At= indACitaCil= reEAltate 7ro2itaCile. Ca0a dA3nea6oa0tr8 ar 2i 0er6it 1a ilA0trare edA1ati68 a 7roCle3elor 09AtLla3eEe @ntr)An 3i1ro1o03o0= 1a 7arte a @ntregAlAi. O SteriliEareF A0ta)i anti)6ia48. Ni1i 6orC8M A3 a6At o idee 3ai CAn8. L)a3 de01ri0 7e #aB Anor anA3i4i 7rieteni ) CioteLi= 1iCerteLi ) Di ei 3i)aA 281At An ani3al al 3eA= oC4inAt din 1elAle lAate din IngratitAdine. O Ce 7otri6itM &e3eia EJ3Ci. O Cio3ag are a7roa7e doi ani. A 2o0t atJt de 2olo0itor= @n1Jt 3i 0)a a1ordat o alo1a4ie de Lran8 7entrA 1elelalte 7i0i1i. i 3)a aIAtat 08 nA)3i @n1Lei 1ariera 7oliti18. O NA 38 @ndoie01. A3 oC0er6at 18 nA 7are 0tJnIenit de gra6ita4ie. O NA. !ilele a0tea aA a6At ne6oie de 3ine 7e 7lanet8= al naiCii de 3Alt= 3ai 3Alt de1Jt @3i 7la1e= iar Cio3ag a 3er0 1A 3ine. PretAtindeni. #aB 0J0Ji iar Di 01oa0e An 0Anet Io0= r8gADit= a3enin48tor. Se re7eEi 07re Cio3ag= a7oi 0e d8dA @na7oi Di)Di 01Ai78 di07re4Al 7entrA 1otoiAl 3ai 3are. O Mai Cine l)ai 4ine lJng8 tine= TA2= Ei0e TollH MAne. O &elinele de3on0treaE8 Aneori o @n1lina4ie Ciologi18 07re lA7t8= 7entrA a 0taCili o ierarLie. Un lA1rA deo0eCit de e6ident @n 1aEAl 3otanilor. #aB= aIAtat Di in0tigat= 28r8 @ndoial8= de 1a7a1it84ile 0ale 7aranor3ale @nn801Ate= Di)a 0taCilit de 3Alt 0A7re3a4ia 2a48 de .ao0 Di de 1elelalte 7i0i1i ale 3ele. ProCaCil 18 a1A3 @Di 0i3te 7oEi4ia a3enin4at8. NA a6e4i 3oti6 0erio0 de @ngriIorare= 7ri3 1on0ilier MAneM O Era3 @ngriIorat8 7entrA #aB= 07A0e ea= @n ti37 1e 1otoiAl negrA 0e a7ro7ia= iar Cio3ag= din 7oala ei= 0e Aita la ri6alAl lAi 1A o 7li1ti0eal8 i3en08. O NA 68 @n4eleg= @Di eB7ri38 3irarea TA2. O Si Cio3ag are 1a7a1it84i 7aranor3ale @nn801Ate. PlA0 alte 1Jte6a a6antaIe. GLeare i37lantate din dAraliaI= a01A4ite 1a niDte a2Ari0ite de Cri1e= 6JrJte @n te1i 07e1iale. O 7la08 0AC1Atanee= din Eale de 7la0to4el nealogen= 1eea 1e 2a1e teriCil de grea r8nirea lAi. Re2leBe a11elerate geneti1= 1are)l 2a1 de doA8 ori 3ai iAte Di 3ai @nde3Jnati1 de1Jt o 7i0i18 nor3al8. O reEi0ten48 2oarte 3are la dArere. NA 6reaA 08 2iA o gro0olan8 a38rJt8 in0i0tJnd= dar= da18 0e aIAnge la C8taie= Cio3ag o 08 2a18 din #aB o 3Al4i3e de gLe3Ale4e de Clan8 @n0Jngerat8. .a6iland TA2 1li7i= a7oi @i l808 6olanAl lAi TollH MAne. O Poate ar 2i 3ai Cine 08 1ondA1e4i dA3nea6oa0tr8. #A78 a1eea 0e @ntin0e= a7A18 3otanAl 2Ario0 de 7ielea 1e2ei Di)l aDeE8 @n 7oala lAi= Ande)l 4inA lo1AlAi= deDi a1e0ta EgJria Di 01Ai7a. O Merge4i @n dire14ia a1eea= Ei0e el= ar8tJnd 1A An deget lAng= alC. O Se 7are= 07A0e .a6iland TA2= @37letindA)Di degetele= @n ti37 1e 7ri6ea din adJn1Al AnAi 2otoliA= 18 @37reIAr8rile 0)aA 3odi2i1at @ntrA1Jt6a de 1Jnd a3 2o0t Alti3a

oar8 7e S9AtLla3. TollH MAne 0e Ait8 atent8 la el. :Arta @i era 3ai 3are de1Jt 2A0e0e= 2igAra lAng8 la 2el de 08ra18 @n eB7re0i6itate= dar= 28r8 #aB @n 7oal8= TA2 ar8ta a7roa7e deECr81at. :8rCatAl @n1Li0e0e 1otoiAl negrA 7e o 7Ante in2erioar8= 7entrA a)l 4ine de7arte de Cio3ag. #in 3o3ent 1e 0tr86e1Lea na68 de ger3inare a6ea o lAngi3e de treiEe1i de Gilo3etri= iar 7e 7Antea re07e1ti68 Loin8reaA 3ai 3Alte 7i0i1i ale lAi TA2= #aB nA 0e 7Atea 7lJnge de li708 de 07a4iA 0aA de 1o37anie= dar 7roCaCil 18 0e 0i34ea Iignit Di E8781it. MotanAl 7aranor3al 2A0e0e @n0o4itorAl 1on0tant Di in0e7araCil al lAi TA2 6re3e de ani de Eile= 18l8tori0e @n CAEAnarele a1e0tAia 1Jnd 2A0e0e 7i0oi. LAi TollH MAne @i 78rea r8A. #ar nA 7rea 3Alt. #aB 2A0e0e atAAl lAi TA2= iar ea i)l anAla0e. !J3Ci Di tre1A degetele 7rin Clana dea08= 2A3Arie)argintie= a lAi Cio3ag= 281JndA)l 08 01oat8 An tor0 tAn8tor. O CA 1Jt lA1rArile 0e 01Li3C8 3ai 3Alt= 1A atJt r83Jn 3ai 3Alt ne01Li3Cate= r807An0e ea la 1o3entariAl lAi TA2. O A1ea0ta)i Ana dintre a1ele Ei1ale 6eneraCile 1are 0e 7r8CADe01 la o eBa3inare logi18 3ai a7ro7iat8= 2iind e6ident aAto1ontradi1torii. #a18 @ntr)ade68r lA1rArile 0)aA 01Li3Cat 7e S9AtLla3= e6ident 18 nA 7ot r83Jne a1eleaDi. PentrA 3ine= 1are 6in de la 3are di0tan48= 01Li3C8rile 7ar 3ai notaCile. #e eBe37lA= r8ECoiAl Di @n8l4area dA3nea6oa0tr8 la rangAl de 7ri3 1on0ilier= o 7ro3o6are 1on0ideraCil8 Di neanti1i7at8. O O a38rJt8 de 0lAIC8 01JrCoa08M 0e 0trJ3C8 TollH MAne. M)aD @ntoar1e la 1ea de 1o3andant de 7ort @ntr)o 1li78= da18 aD 7Atea. O Sati02a14iile dA3nea6oa0tr8 7ro2e0ionale nA 1on0titAie oCie1tAl di01A4iei de 2a48. Mai treCAie 08 re3ar1 2a7tAl 18 7ri3irea 3ea 7e S9AtLla3 a 2o0t 6iEiCil 3ai 7A4in 1ordial8 de1Jt @n ti37Al 1elorlalte 6iEite= 07re 3area 3ea @ntri0tare= 28r8 a 0e 4ine 0ea3a de 2a7tAl 18 3)a3 aDeEat de doA8 ori @ntre S9AtLla3 Di 2oa3etea @n 3a08= 3oli3e= 1aniCa) li03= e7ide3ii= 7r8CADire 0o1ial8 Di alte e6eni3ente ne7l81Ate Di ino7ortAne. Mai 3Alt= 1Liar Di 1ele 3ai 7ro0t edA1ate ra0e re07e1t8= de oCi1ei= o anA3it8 eti1Let8 rAdi3entar8 2a48 de 1ei 1e le adA1 An07reEe1e 3ilioane de 0tandarEi 1are= dA78 1A3 68 rea3inti4i= re7reEint8 6aloarea re0tAlAi datoriei 3ele 18tre PortAl S9AtLla3)AlAi. #e1i a6ea3 toate 3oti6ele 08 38 aDte7t la o 7ri3ire de o natAr8 @ntrA1Jt6a di2erit8. O Ai greDit= Ei0e 2e3eia. O Kntr)ade68r. A1A3= 18 a3 a2lat 18 o1A7a4i 1ea 3ai @nalt8 2An14ie de 7e S9AtLla3= iar nA o 7oEi4ie 3ode0t8 @ntr)o 2er38 7eniten1iar8= 0Ant 1A atJt 3ai AlAit 18 &lotila de A78rare Planetar8 a g80it ne1e0ar 08 38 0alAte 1A a3enin48ri 2ioroa0e= Co3Ca0ti1e= a6erti03ente Di eB1la3a4ii o0tile. O La ordinAl 3eA= TA2= 07A0e TollH MAne= 018r7inJndA)l 7e Cio3ag dA78 Are1Le. TA2 @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. O ADte7t eB7li1a4iile dA3nea6oa0tr8. O CA 1Jt lA1rArile 0e 01Li3C8...= @n1e7A ea. O &iind deIa 08tAl de a1e0t 1liDeA= 1red 18 7er1e7 ironia i37li1at8 @n el= aDa 18 nA) i ne6oie 08)l re7eta4i iar Di iar= la ne02JrDit. #a18 6e4i @n1e7e 1A 2ondAl 7roCle3ei= 6)aD 2i 7ro2And re1Ano018tor. O CAnoDti 0itAa4ia noa0tr8= o2t8 ea. O Kn linii generale= da= ad3i0e TA2. S9AtLla3)Al 0A2er8 de An eB1e0 de o3enire Di de li708 de Lran8. #e doA8 ori a3 e2e1tAat de3on0tra4ii 2or3idaCile de inginerie e1ologi18= 7entrA a 7er3ite 09AtLla3eEilor 08 @nde78rteEe 07e1trAl 2oa3etei= 1e le d8dea

tJr1oale rJnIind. A38nAntele 1riEei ali3entare 0e 01Li3C8 de la an la an= dar 1red 18 2ondAl 7roCle3ei r83Jne 1el 7e 1are l)a3 01Li4at. O Ulti3a eBtra7olare e0te 1ea 3ai rea. O Kntr)ade68rF K3i a3inte01 18 S9AtLla3 0e a2la la o 0At8 noA8 ani 0tandard de 2oa3etea la ni6el 7lanetar Di de 1ola70Al 0o1ial= 7re0A7AnJnd 18 re1o3and8rile Di 0Age0tiile 3ele aA 2o0t i37le3entate 1onDtiin1io0. O A3 @n1er1at= 2ir)ar 08 2ieM Kn1er183. Ani3alele)de)1arne= 780t8ile= ororo= eDar2a ne7tAnian8 ) totAl. #ar 01Li3Carea a 2o0t doar 7ar4ial8. Prea 3Al4i oa3eni 7Aterni1i n)aA dorit 08 renAn4e la 3Jn1area de lAB 7e 1are o 7re2eraA= aDa 18 eBi0t8 @n18 7ar1ele @ntin0e de 0ol agri1ol de0tinate 1reDterii tAr3elor de ani3ale= 2er3e @ntregi 7lantate 1A neoiarC8= o3nigr8An4e Di nanogrJA ) 1Le0tii de 2elAl 80ta. Mai 3Alt= 1ArCa 7o7Ala4iei a 1ontinAat 08 1rea018 3ai iAte 1a ni1iodat8= iar a38rJta aia de :i0eri18 a E6olA4iei >ie4ii 7redi18 0an1titatea 6ie4ii Di rolAl de aAr al re7rodA1erii @n e6olA4ia A3anit84ii @n tran01enden4a 07re dA3neEeire. O Care)i e0ti3area a1tAal8F O #oi07reEe1e ani. O PentrA a dra3atiEa 0itAa4ia= 7Ane4i)l 7e 1o3andantAl Qald OCer 08 nA3ere ti37Al r83a0= 7e re4eaAa 6ideo. O a0e3enea de3on0tra4ie ar e6iden4ia o 0tare de Argen48= 1eea 1e le)ar 0Agera= 7roCaCil= 09AtLla3eEilor 18 treCAie 08 a7A1e 7e o 1ale 3ai CAn8. TollH MAne tre08ri. O S1AteDte)38 de glA3ele tale= TA2M A1A3 0Ant 7ri3 1on0ilier= 1e naiCa= Di 68d 2a4a ArJt8 a 1ata0tro2eiM R8ECoiAl Di li70a de Lran8 0Ant doar o 7arte a ei. Ni1i nA)4i i3agineEi 1A 1e 2el de 7roCle3e treCAie 08 38 1on2rAntM O Poate nA @n a38nAnt= dar liniile 7rin1i7ale 0Ant ADor de dedA0. NA 7retind 18)0 atot1Ano018tor= dar ori1e 7er0oan8 reEonaCil de inteligent8 7oate oC0er6a anA3ite 2a7te= iar din ele 08 aIAng8 la anA3ite 1on1lAEii. Poate eronate. &8r8 #aB nA 7ot di01erne ade68rAl. #ar 1red 18 nA 38 @nDel. O Ce a38rJte de 2a7teF Ce 1on1lAEiiF O Kn 7ri3Al rJnd= S9AtLla3 e @n 0tare de r8ECoi 1A >andeen Di 1A alia4ii a1e0teia. #e1i 7ot dedA1e 18 2a14iAnea teLno1rat8= 1are a do3inat 1Jnd6a 7oliti1a 09AtLla3eE8= a 1edat 7Aterea ri6alei 0ale= 2a14iAnea eB7an0ioni0t8. O NA 1Liar= Ei0e TollH MAne= dar ai 7rin0 1ore1t ideea a38rJt8. EB7an0ioniDti aA 1JDtigat lo1Ari la toate alegerile de 1Jnd ai 7le1at= dar i)a3 4inAt de7arte de 7Atere 1A aIAtorAl Anei 1oali4ii gA6erna3entale. Alia4ii aA a2ir3at li37ede= 1A ani @n Ar38= 18 An gA6ern eB7an0ioni0t @n0ea3n8 r8ECoi. Ce dra1A9= nA a6e3 An gA6ern eB7an0ioni0t= dar aA 7ornit ori1A3 r8ECoiAl a2Ari0itM Kn Alti3ii 1in1i ani= a3 a6At noA8 7ri3i 1on0ilieri. EA 0Ant 1ea 3ai noA8 @n 2An14ie Di 7roCaCil nA Alti3a. O GroE86enia eBtra7ol8rilor 1Arente 0AgereaE8 18 r8ECoiAl n)a atin0 @n18 7o7Ala4ia dA3nea6oa0tr8. O NA= 0la68 6ie4iiM Era3 7reg8ti4i 1Jnd a a78rAt 2lota de r8ECoi aliat8. Na6e noi= 0i0te3e de ar3a3ent noi= totAl 1on0trAit @n 0e1ret. CJnd alia4ii aA 68EAt 18)i aDte7t83= aA dat @na7oi= 28r8 08 trag8 o ra2al8. #ar 0e 6or @ntoar1e= lAa)i)ar dra1A9M E doar o 7roCle38 de ti37. A3 7ri3it ra7oarte 18 7reg8te01 o lo6itAr8 i37ortant8. O Pot 08 dedA1= din atitAdinea dA3nea6oa0tr8 general8= din 0tarea de di07erare= 18 7e S9AtLla3 1ondi4iile 0e deterioreaE8 ra7id. O #e Ande naiCa Dtii a0taF

O E0te An lA1rA e6ident= r807An0e TA2. EBtra7olarea dA3nea6oa0tr8 7oate indi1a 2oa3ete @n 3a08 Di 1ola70 7e0te doi07reEe1e ani 0tandard= dar e greA de 1reEAt 18 6ia4a 09AtLla3eE8 7oate r83Jne 7l81At8 Di liniDtit8 7Jn8 1Jnd 6a 0Ana 1ea0Al= iar lA3ea dA3nea6oa0tr8 0e 6a 2a1e CrA01 48nd8ri. O a0e3enea idee e ridi1ol8. KntrA1Jt 68 a2la4i a1A3 atJt de a7roa7e de 3arginea 7r87a0tiei= e de aDte7tat 18 3Alte dintre 1ala3it84ile 0i37to3ati1e Anei 1AltAri 1e 0e deEintegreaE8 08 2i a78rAt deIa. O LA1rArile 0Ant... 1e naiCa= de Ande 08 @n1e7F O Kn1e7AtAl e0te= de 3Alte ori= lo1Al 1el 3ai 7otri6it. O E 7o7orAl 3eA= TA2. A1olo 0e @n6Jrte 7laneta 3ea. O 7lanet8 CAn8. #ar @n Alti3Al ti37... da18 n)aD Dti 18 nA)i aDa= aD 1rede 18 neCAnia e 1ontagioa08. Cri3inalitatea a 1re01At de doA8 ori de la Alti3a ta 6iEit8= A1iderile de 1in1i ori= 0inA1iderile de 7e0te doA8Ee1i de ori. #i02An14ionalit84ile aA de6enit 1e6a oCiDnAit= 1e6a Eilni1) Clo18ri de 1ir1Ala4ie= 18deri de 0i0te3e energeti1e= gre6e aleatorii= 6andali03e. A3 7ri3it ra7oarte de07re 1aEAri de 1aniCali03 @n 0ACArCii ) nA 1aEAri iEolate= 1i Cande @ntregi de a38rJ4i de 1aniCaliM AA a78rAt 0o1iet84i 0e1rete de tot 0oiAl. Un grA7 a 1a7tArat o 2aCri18 de Lran8= a 780trat)o doA8 087t83Jni Di a dA0 o C8t8lie de1i0i68 1A 7oli4ia 7lanetar8. Alt8 adAn8tAr8 de 4i1ni4i oCiDnAia 08 r87ea018 2e3ei gra6ide Di... TollH MAne 0e 1Atre3Ar8= iar Cio3ag 0J0Ji. O Mi)e greA 08 6orCe01 de07re a0ta= 1ontinA8 ea= dA78 1Jte6a 1li7e. O 2e3eie @n08r1inat8 a re7reEentat @ntotdeaAna 1e6a deo0eCit 7entrA 09AtLla3eEi= dar a1eDti... @3i 6ine greA 08)i nA3e01 oa3eni= TA2. CreatArile alea Di)aA deE6oltat An gA0t 7entrA... .a6iland TA2 ridi18 3Jna= 1A 7al3a @n a2ar8. O NA 07Ane4i ni3i1 3ai 3Alt. A3 @n4ele0. ContinAa4i. O i 0)aA i6it o 3Al4i3e de 3ania1i 0olitari. Cine6a a arAn1at deDeAri eBtre3 de toBi1e @n reEer6orAl Anei 2aCri1i de Lran8= a1A3 o7t07reEe1e lAni. Mai 3Alt de o 3ie doA8 0Ate de 3or4i. CAltAra de 3a08... S9AtLla3eEii aA 2o0t @ntotdeaAna toleran4i= dar @n Alti3Al ti37 0e eBagereaE8 1A toleran4a= da18 @n4elegi 1e 6reaA 08 07An. Se re3ar18 o 1reDtere oC0edant8 a 3Atil8rilor= 3or4ii= 6iolen4ei. A3 @ntJ37inat o reEi0ten48 i37ortant8 @n @n1er1area de a re1roi e1o0i0te3Al 1on2or3 re1o3and8rilor tale. Ani3alele)de)1arne aA 2o0t otr86ite= arAn1ate @n aer= 1J37Arile 1A 780t8i in1endiate... :ande organiEate 7entrA a3AEa3ent 6JneaE8 a2Ari0i4ii de 7lAtitori)7e)6Jnt 1A Lar7oane= din 7lanoare la 3are altitAdine. NA 3ai eBi0t8 ni1i Ar38 de CAn 0i34. Con0en0Al religio0... AA a78rAt tot 2elAl de 1Alte 08lCati1e. i r8ECoiAlM S2Jnta 6ia48 Dtie 1J4i 6or 3Ari= dar r8ECoiAl e la 2el de 7o7Alar ) 7e dra1A9 ) 1red 18)i 3ai 7o7Alar de1Jt 0eBAlM OKntr)ade68r... NA 0Ant 0Ar7rin0. Kn4eleg 18 i3inen4a deEa0trAlAi r83Jne An 0e1ret= Cine 78Eit= al KnaltAlAi Con0iliA= 1a @n anii tre1A4i. O #in ne2eri1ire= nA. O 1on0ilier8 din grA7Al 3inoritar a de1i0 18 nA treCAie 08)Di 4in8 gAra= aDa 18 a 1Le3at a38rJ4ii de re7orteri Di a 6o3itat Dtirea 7e toate 1analele. Cred 18 6oia 08 1JDtige 1Jte6a 3ilioane de 6otAri @n 7lA0. #ra1A9 0)o ia= i)a 3er0M #ar a de1lanDat alt 01andal a2Ari0it 0i a oCligat alt 7ri3 1on0ilier 08 78r80ea018 2An14ia. NA3ai 18 @n 3o3entAl 8la nA 3ai r8380e0e ni1i An lo1 @n 1are 08 g80ea018 alt8 6i1ti38 de 0a1ri2i1at= aDa 18 0)aA Aitat @n 0A0. GLi1i 7e 1ine aA @nL84atF Pe 2a6orita 6ideo07e1ta1olelor= 7e Ciro1rata 1ontro6er0at8= 7e Mai1a P8ianIenM O E6ident= 68 re2eri4i 1Liar la dA3nea6oa0tr8= Ei0e TA2. O Pe atAn1i= ni3eni nA 38 3ai Ara. A3 re7Ata4ia 18)0 e2i1ient8= re0tAri ale Anei i3agini 7o7Alare ro3anti1e Di 3ini3al a11e7tate de 3aIoritatea 2a14iAnilor i37ortante din

1on0iliA. A0ta 0)a @ntJ37lat a1A3 trei lAni. #e atAn1i= a3 a6At 7arte de o 0lAIC8 in2ernal8= rJnIi ea 1A a38r81iAne. >andeenii a01AltaA Dtirile noa0tre. AA anAn4at= 0i3Altan 1A 7ro3o6area 3ea a2Ari0it8= 1iteE= 18 S9AtLla3)Al re7reEint8 o a3enin4are 7entrA 7a1ea Di 0taCilitatea Eonei= 02JrDit 1itat= Di Di)aA 0trJn0 alia4ii= 08 de1id8 1e 08 2a18 @n 7ri6in4a noa0tr8. Kn 1ele din Ar38= adAnarea lor ne)a adre0at An Alti3atA35 0aA introdA1e3 i3ediat ra4ii Di 1ontrolAl oCligatoriA al naDterilor= 0aA alian4a 6a o1A7a S9AtLla3)Al Di ne 6a 0ili 08 2a1e3 1e)aA 1erAt. O O 0olA4ie 1ore1t8= dar nA Ana 7lin8 de ta1t= 1o3ent8 TA2. #e ai1i= a1tAalAl r8ECoi. #ar toate a1e0tea nA eB7li18 atitAdinea dA3nea6oa0tr8 2a48 de 3ine. Odinioar8= a3 2o0t @n 0tare 08 o2er de doA8 ori 07riIin 7lanetei dA3nea6oa0tr8. CA 0igAran48 18 nA 6oi renAn4a= @ntr)o a treia @37reIArare= la @ndatoririle 3ele 7ro2e0ionale. O Mi)a3 i3aginat 18 o 08 2a1i tot 1e)i 7o0iCil. NA3ai 18 ai 08 ne aIA4i 1A3 6re3 noi. #a= ne)ai aIAtat= dar @ntotdeaAna 1A3 ai 6rAt tA= iar 0olA4iile tale 0)aA do6edit a 2i= din ne2eri1ire= ne7er3anente. O >)a3 a6ertiEat @n re7etate rJndAri 18 e2ortArile 3ele eraA 0i37le 1Jr7eli= re7li18 TA2. O A6erti03entele nA 1on4in 1alorii= TA2. K3i 7are r8A= nA a6e3 de ale0M #e data a0ta= nA)4i 7Ate3 7er3ite 08 li7eDti An CandaI 7e0te Le3oragia noa0tr8 Di 0)o Dtergi. RJndAl 6iitor 1Jnd o 08 6ii 08 6eEi 1e 3ai 2a1e3= n)o 08 3ai g80eDti 7laneta a0ta a38rJt8. A6e3 ne6oie de Ar18= TA2. Kn 7er3anen48. SAnte3 7reg8ti4i 0)o 2olo0i3. CA Ee1e ani @n Ar38= ai 07A0 18 CioteLni1a Di e1ologia nA re7reEentaA do3enii @n 1are 08 2i3 eB7er4i. Ai a6At dre7tate. AtAn1i. #ar 6re3Arile 0e 01Li3C8. SAnte3 Ana dintre 1ele 3ai a6an0ate 7lanete din 1i6iliEa4ia A3an8= iar de An de1eniA ne)a3 dedi1at 3aIoritatea e2ortAlAi edA1a4ional 7entrA 7reg8tirea e1ologilor Di CioteLilor. Prede1e0orii 3ei aA adA0 teoreti1ieni de 2rAnte de 7e A6alon= NeRLol3e Di de 7e 6reo alte Ee1e 7lanete. Oa3eni 0tr8lA1itori. Genii. A3 reADit 1Liar 08 ade3eni3 1J4i6a 6r8Iitori geneti1ieni i37ortan4i de 7e Pro3etLeA0. KDi 3JngJie 7i0i1a Di EJ3Ci. O Ei aA 1ontriCAit la 7rodA1erea lAi Cio3ag. &oarte 3Alt. O Kntr)ade68r...= 281A .a6iland TA2. O SAnte3 7reg8ti4i 08 2olo0i3 Ar1a. Ori1Jt de 1a7aCil ai 2i= TA2= eDti doar An a38rJt de o3 0ingAr. >re3 08 780treEi na6a de ger3inare 7e orCit8 7er3anent8 @n IArAl S9AtLla3)AlAi= 1A o e1Li78 1o37let8 la Cord= al18tAit8 din doA8 0Ate de 0a6an4i Di teLni1ieni geneti1ieni de 2rAnte= @n1Jt a0t2el 08 7Ate3 reEol6a 1riEa de Lran8 Eilni1. Na6a= CiCliote1a de 1elAle Di toate in2or3a4iile r83a0e doar @n 1al1Alatoarele ei re7reEint8 Alti3a noa0tr8 07eran48= Di 1ea 3ai CAn8= 7o4i 08)4i dai 0ea3a de a0ta. Crede)38= TA2= nA i)a3 dat ordin lAi OCer 08 1a7tAreEe na6a 28r8 08 iaA @n 1on0iderare ori1e o7inie a2Ari0it8 de 1are 3i)a3 7AtAt adA1e a3inte. tiA 18 n)o 0)o 6inEi ni1iodat8= 2ir)ar 08 2ieM Ce 3i)a r83a0 de ale0F NA 6re3 08 te @nDel83. O 08 7ri3eDti An 7re4 1in0tit. A3 in0i0tat a0A7ra a1e0tAi lA1rA. O A0ta ar i37li1a 08 r83Jn @n 6ia48 dA78 1a7tAr8= @i atra0e aten4ia TA2. O 7re0A7Anere de0tAl de @ndoielni18. O A1A3 eDti @n 6ia48 Di o 08 1A378r na6a a0ta Cle0te3at8. Po4i 08 r83Ji la Cord= 08 lA1reEi 1A oa3enii noDtri. SAnt 7reg8tit8 08)4i o2er angaIarea 7e 6ia48. &iBeaE8)4i 0ingAr 0alariAl= 1Jt 6rei. >rei 08 780treEi 1ele An07reEe1e 3ilioane de 0tandarEiF SAnt ale tale. >rei 08 CoteE83 7laneta a0ta a38rJt8 1A nA3ele t8AF S7Ane= Di aDa 6a 2iM

O Planeta S9AtLla3 0aA 7laneta TA2= tot 0A7ra7o7Alat8 6a r83Jne= re7li18 .a6iland TA2. #a18 aD 2i de a1ord 1A a1LiEi4ionarea 7ro7A08= inten4ia dA3nea6oa0tr8 6a 2i= ne@ndoielni1= 08 2olo0i4i Ar1a 7entrA 1reDterea 7rodA1ti6it84ii 1alori1e= 7entrA a Lr8ni 7o7Ala4ia dA3nea6oa0tr8 2l83Jnd8. O :ine@n4ele0M &igAra lAi TA2 era 0enin8= li70it8 de ori1e eB7re0ie. O SAnt @n1Jntat 08 a2lA 18 nA 6)a tre1At 7rin 3inte= ni1i dA3nea6oa0tr8= ni1i 6reAnAia dintre a0o1ia4ii dA3nea6oa0tr8 din KnaltAl Con0iliA= 08 AtiliEa4i Ar1a @n 3odAl 08A ini4ial de 2olo0ire= adi18 dre7t in0trA3ent 7entrA r8ECoiAl Ciologi1. #in 781ate= a3 7ierdAt a1ea ino1en48 Cine2818toare 7e 1are o Dtia4i Di a1A3 38 a2lA 7rad8 6iEiAnilor 1ini1e= li70ite de 3il8= @n 1are Ar1a adA1e 7r878d e1ologi1 7e >andeen= SGrH3ir= $aECo Di 7e alte 7lanete ale alia4ilor= 7Jn8 la ni6el de geno1id. Kn 2elAl a1e0ta= 7lanetele re07e1ti6e 6or 2i 7reg8tite 7entrA 1oloniEare 3a0i68. Ceea 1e= dA78 1A3 @3i a3inte01= re7reEint8 7oliti1a 0A04inAt8 de Ego3otoa0a dA3nea6oa0tr8 2a14iAne a eB7an0ioniDtilor. O O in0inAare 1Liar a2Ari0it8M 0e r80ti TollH MAne. >ia4a e0te 0a1r8 7entrA 09AtLla3eEiM O Kntr)ade68r. #ar= 2iind An 1ini1= nA 38 7ot @37iedi1a 08 1red 18= 7Jn8 la Ar38= 09AtLla3eEii 6or de1ide 18 Anele 6ie4i 0Ant 3ai 0a1re de1Jt altele. O M8 1AnoDti de0tAl de Cine= TA2M 07A0e 2e3eia 7e An ton re1e= de1i0. N)aD 7er3ite aDa 1e6a. O Iar da18 An a0e3enea 7lan 0)ar 7Ane @n a7li1are 1A toat8 @37otri6irea dA3nea6oa0tr8= 0Ant 1on6in0 18 01ri0oarea dA3nea6oa0tr8 de de3i0ie 6a 2i reda1tat8 @n ter3eni 2oarte dAri= Ei0e 1al3 TA2. G80e01 a1e0t lA1rA in0A2i1ient de liniDtitor Di a3 o C8nAial8= da= o C8nAial8= 18 @n a1ea0t8 7ri6in48 alia4ii @378rt8De01 te3erile 3ele. TollH MAne @l 018r7in8 7e Cio3ag 0AC C8rCie. CotoiAl @n1e7A 08 3JrJie 7ro2And din gJt. A3Jndoi 0e Aitar8 la TA2. O TA2= Ei0e ea= @n Io1 0Ant 3ilioane de 6ie4i. Poate 3iliarde. Pot 08)4i ar8t lA1rAri de 1are 08 4i 0e @n1re4ea018 78rAl. #a18 ai a6ea 6reAn 2ir de 78r a38rJt... O KntrA1Jt n)a3= e0te 6orCa= e6ident= de o 3eta2or8. O #a18 eDti de a1ord 08 6ii 1A na6eta @n Ca0a P8ianIenAlAi= 7Ate3 lAa a01en0orAl 7Jn8 7e 0A7ra2a4a 7lanetei... O Ni1i nA 38 gJnde01. Mi 0e 7are e6ident ne@n4ele7t 08 la0 Ar1a 0ingAr8= nea78rat8= a6Jnd @n 6edere 1li3atAl de Celigeran48 Di ne@n1redere 1are 1lo1oteDte a1A3 7e S9AtLla3. Mai 3Alt= deDi a4i 7Atea 08 38 1on0idera4i 1a7ri1io0 Di @n1reEAt= a3 de01o7erit= 1A tre1erea anilor= 18 a3 7ierdAt Di 3i1Al grad de toleran48 7e 1are)l a6ea3 1Jnd6a 7entrA 3Al4i3i @ngr838dite= g8l8gie= 7ri6iri nerADinate= 3Jini nedorite Di 7or4ii 3i1i de 3Jn1are 28r8 gA0t. #in 1Jte @3i a3inte01= a1e0tea 0Ant 7rin1i7alele deli1ii 1e 7ot 2i g80ite 7e 0A7ra2a4a S9AtLla3)AlAi. O NA 6reaA 08 te a3enin4= TA2... O #ar 0Ante4i 7e 1ale 0)o 2a1e4i. O Mi)e tea38 18 nA 4i 0e 6a 7er3ite 08 78r80eDti 0i0te3Al 0olar. NA @n1er1a 08 38 a38geDti= 1A3 ai 281At 1A OCer. A2a1erea 1A Co3Ca e o 01orneal8. ti3 a3Jndoi a0ta. O Mi)a4i de01o7erit @nDel81iAnea= Ei0e TA2= 1A 6o1e ineB7re0i68. Cio3ag 0J0Ji la el. TollH MAne 0e Ait8= Ai3it8= la 1otoiAl 1el 3are. O NA)i ade68ratF @ntreC8 ea= @ngroEit8. OL= dra1eM

TA2 0e angaI8 @ntr)o lA7t8 t81At8= a 7ri6irilor= 1A 2elina argintie)1enADie. Ni1i AnAl dintre ei nA 1li7i. O NA 1onteaE8M EDti ai1i= Di ai1i o 08 r83JiM Re0e3neaE8)teM Noile noa0tre na6e 7ot 08 te di0trAg8 Di o 6or 2a1e da18 @n1er1i 0)o DtergiM OKntr)ade68r. Iar eA= din 7artea 3ea= 6oi di0trAge CiCliote1a de 1elAle= da18 6e4i @n1er1a 08 aCorda4i Ar1a. Se 7are 18 a3 aIAn0 la o 7oEi4ie de 7at. #in 2eri1ire= nA 6a 2i de dArat8. S9AtLla3)Al n)a di078rAt din gJndArile 3ele 1Jt ti37 a3 18l8torit de 1olo)1olo 7rin 07a4iAl @n0telat Di @n 7erioadele @n 1are n)a3 2o0t angaIat 7ro2e0ional. A3 e2e1tAat 1er1e) t8ri 3etodi1e 7entrA a de01o7eri o 0olA4ionare ade68rat8= 1ore1t8 Di 7er3anent8 a di2i1Alt84ilor dA3nea6oa0tr8. Cio3ag 0e aDeE8 Di @n1e7A 08 toar18. O OareF @ntreC8= ne1on6in08= TollH MAne. O #e doA8 ori aA a7elat 09AtLla3eEii la 3ine= 1erJnd o 0al6are 3ira1Aloa08= gra4ie 18reia 08 e6ite 1on0e1in4ele 7ro7riei lor neCAnii re7rodA1ti6e Di ale rigidit84ii 1redin4ei lor religioa0e. #e doA8 ori a3 2o0t 1Le3at 08 @n3Al4e01 7Jinile Di 7eDtii. #ar 3i)a tre1At 7rin 3inte= @n ti37 1e 38 1A2Anda3 @n 0tAdiAl a1elei 18r4i 1e e0te 7rin1i7alAl de7oEitar al 3itArilor anti1e= din 1are a 2o0t eBtra08 ane1dota re07e1ti68= 18 3i 0)a 1erAt 08 2a1 An 3ira1ol greDit. O 0i37l8 @n3Al4ire re7reEint8 o re7li18 inade16at8 la o 1ontinA8 7rogre0ie geo3etri18= iar 7Jinile= 1a Di 7eDtii= ori1Jt ar 2i de 3Alte Di gA0toa0e= treCAie 08 2ie 1on0iderate= la o analiE8 2inal8= dre7t in0A2i1iente ne6oilor dA3nea6oa0tr8. O #e07re 1e naiCa 6orCeDtiF @ntreC8 TollH MAne. O #e data a0ta= 68 6oi o2eri r807An0Al 7er3anent. O CareF O Mana= 07A0e TA2. O ManaF O O Lran8 1A ade68rat 3ira1Aloa08. #etaliile nA 68 7ri6e01. Le 6oi re6ela la 3o3entAl 7otri6it. Pri3Al 1on0ilier Di 7i0i1a ei 0e Aitar8 C8nAitor la el. O La 3o3entAl 7otri6itF i 1Jnd 6a 2i a38rJtAl 8la de 3o3ent 7otri6itF O CJnd 6or 2i @nde7linite 1ondi4iile 3ele= r807An0e TA2. O Ce 1ondi4iiF O Kn 7ri3Al rJnd= @ntrA1Jt 7er07e1ti6a de a)3i tr8i re0tAl 6ie4ii 7e o orCit8 @n IArAl S9AtLla3)AlAi 3i 0e 7are re07ing8toare= 6a treCAi 08 2i4i de a1ord 18 0Ant liCer 08 7le1 dA78 1e lA1rarea 3ea ai1i 6a 2i @nde7linit8. O NA 7ot 2i de a1ord 1A a0ta= 07A0e TollH MAne. CLiar da18 aD 2i= KnaltAl Con0iliA 6a 6ota 01Li3Carea 3ea din 2An14ie @ntr)o a38rJt8 de 0e1And8. O Kn al doilea rJnd= 1ontinA8 TA2= r8ECoiAl treCAie 08 @n1eteEe. M8 te3 18 nA 6oi 2i @n 0tare 08 38 1on1entreE 1A3 0e 1A6ine a0A7ra 3An1ii 3ele 1Jnd e 7o0iCil 1a= @n ori1e 3o3ent= 08 iECA1nea018 @n IArAl 3eA o C8t8lie 07a4ial8 i37ortant8. M8 di0trag ADor de la treaC8 na6ele 1are eB7lodeaE8= 7JnEele de raEe la0er= ge3etele 3AriCAnEilor. Mai 3Alt= nA 68d ro0tAl de7Anerii de 3ari e2ortAri 7entrA a e1LiliCra e1ologia 09AtLla3eE8= a o 2a1e 2An14ional8 @n18 o dat8= 1Jnd 2lotele aliate a3enin48 08 arAn1e Co3Ce 1A 7la038 7e0te 3An1a 3ea= de1i Di 7e0te 3i1ile 3ele realiE8ri. O AD 7Ane 1a78t r8ECoiAlAi 80ta da18 aD 7Atea= dar e al naiCii de greA= TA2M Mi)e tea38 18 ne 1eri i37o0iCilAl. O #a18 nA o 7a1e 7er3anent8= 381ar o 38rAnt8 @n1etare a o0tilit84ilor. PAte4i tri3ite o a3Ca0ad8 la 2or4ele aliate Di 08 0oli1ita4i An 01Art ar3i0ti4iA.

O Ar 2i 7o0iCil= Ei0e gJnditoare TollH MAne. #e 1eF ) Cio3ag 3ieAn8= 0tJnIenit. ) Pl8nAieDti 1e6a= 2ir)ar 08 2ieM O Sal6area dA3nea6oa0tr8= re1Ano01A TA2. Ierta4i)38 18 @ndr8Ene01 08 38 a3e0te1 @n @n4ele7tele dA3nea6oa0tr8 0tr8danii de a @n1AraIa 3Ata4ii 7rin inter3ediAl radioa1ti6it84ii. O Ne a78r83M Noi n)a3 dorit a1e0t r8ECoiM O EB1elent. Kn a1e0t 1aE= o 01Art8 @ntrerA7ere nA 6a re7reEenta An in1on6enient eBagerat. O Alia4ii nA 6or a11e7ta. Ni1i KnaltAl Con0iliA= de alt2el. O RegretaCil. Poate ar treCAi 08 l8083 S9AtLla3)AlAi An ti37 de gJndire. ProCaCil 18= 7e0te doi07reEe1e ani= 09AtLla3eEii 0A7ra6ie4Aitori 6or a6ea o atitAdine 3ai 2leBiCil8. TollH MAne 0e @ntin0e Di)l 018r7in8 7e Cio3ag dA78 Are1Le. Cio3ag 0e Ait8 la TA2= iar dA78 An 3inAt 01oa0e An 0Anet 01Art= 1iAdat= 7i4ig8iat. CJnd 7ri3Al 1on0ilier 0e ridi18 CrA01= AriaDa 7i0i18 argintie)1enADie 08ri 07rinten8 din 7oala ei. O Ai 1JDtigat= TA2= Ei0e 2e3eia. CondA)38 la o in0tala4ie de 1o3Ani1a4ii= 1a 08 tran03it 1Le0tia a0ta a2Ari0it8. TA eDti 7reg8tit 08 aDte74i o 6eDni1ie= eA nA. Mor oa3eni @n 2ie1are 1li78 7e 1are o iro0i3. >o1ea ei era a07r8= dar= @n 0ine= TollH MAne 0i34ea= dA78 lAni de Eile= 1A3 @n neliniDtea 0a 78trAndea 07eran4a. ProCaCil 18 TA2 7Atea 08 7An8 1a78t r8ECoiAlAi Di 08 reEol6e 1riEa. Poate 18 eBi0ta 1A ade68rat o Dan08. #ar nA l808 ni1i o Ar38 din a1e0te gJndAri 08 r8ECat8 @n gla0Al ei. O S8 nA 1reEi 18 01a7i de noi 1A 6reAn 1aragLio0lJ1M @l a6ertiE8 ea. O >ai= A3orAl n)a 2o0t ni1iodat8 7An1tAl 3eA 2orteM O(ine 3inte 18)l a3 7e Cio3agM #aB e 7rea 2anteEi0t Di 7rea inti3idat 1a 08)4i 2ie de 2olo0= iar 1otoiAl 3eA @3i 6a 1o3Ani1a i3ediat da18 ai inten4ia 08 ne tr8deEiM O KntotdeaAna= inten4iile 3ele 1ele 3ai CAne aA 2o0t 7ri3ite 1A 0A07i1iAne. O Cio3ag Di 1A 3ine 6o3 2i A3Crele tale a38rJte. NA 6oi 78r80i na6a 7Jn8 lA1rArile nA 6or 2i @n1Leiate. A3 de gJnd 08 0A7ra6egLeE 0erio0 tot 1e 6ei 2a1e. O Kntr)ade68r... O (ine 3inte 1Jte6a a2Ari0ite de lA1rAri. A1A3= eA 0Ant 7ri3 1on0ilier. NA $o0en Rael. NA Cregor :laBon. EA. CJnd era3 1o3andant de 7ort= 3i 0e 07Anea >8dA6a de O4el. Po4i 08 7ierEi o or8= doA8= i3aginJndA)4i 1A3 3)a3 ale0 1A nA3ele 80ta a38rJt. O ADa 6oi 2a1e= 07A0e TA2 ridi1JndA)0e. Mai eBi0t8 1e6a 1e dori4i 08)3i rea3inti4i= doa3n8F O Un 0ingAr lA1rA. O 01en8 din 6ideo07e1ta1olAl TA2 Di MAne. O M)a3 0tr8dAit 0JrgAin1io0 08 eli3in a1ea ne2eri1it8 2i14iAne din 3e3oria 3ea. Ce anA3e din ea 6oi4i 08 38 oCliga4i 08)3i rea3inte01F O S1ena @n 1are 7i0i1a 02JDie indi6idAl de la 0e1Aritate= Ei0e TollH MAne 1A An EJ3Cet 01Art= dAl1e. Cio3ag 0e 2re18 de genAn1LiAl ei= @Di @ntoar0e 7ri6irea 2A3Arie 07re TA2 Di 3JrJi din 0tr82AndAl trA7AlAi 08A 3a0i6. AA 2o0t ne1e0are a7roa7e Ee1e Eile 7entrA a 7reg8ti ar3i0ti4iAl Di alte trei 7entrA 1a a3Ca0adorii alia4i 08 aIAng8 7e S9AtLla3. TollH MAne 7etre1A a1e0t r80ti37 Loin8rind 7rin Ar18= la doi 7aDi Di IA38tate @n Ar3a lAi TA2= intere0JndA)0e de tot 1e 281ea a1e0ta= 7ri6ind 7e0te A38rAl lAi 1Jnd lA1ra la 1on0ol8= 18l8torind al8tAri de el 1Jnd @Di 281ea rondArile la CaEinele de donare= aIAtJndA)l 08)Di Lr8nea018 7i0i1ile ;Di 4inJndA)l 7e o0tilAl #aB de7arte

de Cio3ag?. TA2 nA @n1er1a0e 08 2a18 ni3i1 1e ar 2i 7AtAt 08 dea de C8nAit. Pri3ea Eilni1 Ee1i de a7elAri. KDi in0tal8 An CiroA @n 1a3era de 1o3Ani1a4ii= a0t2el @n1Jt 08 nA 2ie ni1iodat8 de7arte de TA2= Di reEol68 a1olo 7roCle3ele 1are nA 7AteaA 08 aDte7te. SAte de a7elAri 0o0eaA Eilni1 7entrA .a6iland TA2= dar a1e0ta in0trAi0e 1al1AlatorAl 08 le re2AEe 7e toate. A7oi= 6eni EiAa @n 1are tri3iDii ieDir8 din na6eta di7lo3ati18 lAng8= lABoa08= Di r83a0er8 lo1AlAi 7ri6ind 7Antea de a1o0tare a Ar1ei Di 2lota de na6e aCandonate. Un grA7 7lin de 1Aloare Di di6er0itate. O 2e3eie de 7e $aECo a6ea 78r alCa0trA)negrA= lAng 7Jn8 la 3iIlo1= 01li7ind din 1aAEa Anor AleiAri 2o02ore01ente 7ar2A3ate. :AEele @i eraA a1o7erite de 1i1atri1ele 1o37li1ate ale rangAlAi. SGrH3ir tri3i0e0e An C8rCat @nde0at= 1A 2igAr8 roDie= 78trat8= Di 78r de 1Aloarea gLe4ii de 3Ante. A6ea o1Li de)An alCa0trA 1ri0talin= 1are 0e a0ortaA 1A nAan4a 1838Dii 0ale din 0olEi de 3etal. Re7reEentantAl TriAni1AlAi AEAr 0e 3iD1a @ntr)o 1ea48 de 7roie14ii Lologra2i1e ) o 0ilAet8 6ag8= 2rag3entat8= 01Li3C8toare= 1e 6orCea @ntr)o Doa7t8 7lin8 de e1oAri. A3Ca0adorAl 1iCorg de 7e Roggandor era tot atJt de lat 7e 1Jt de @nalt= 281At din 78r4i egale de dAraliaI inoBidaCil= 7la0to4el @ntAne1at Di 1a3e 7e0tri48= roDie)neagr8. O 2e3eie E6elt8= deli1at8= @n 38t80Ari 7a0tel tran07arente= re7reEenta Planeta lAi .enrH. A6ea trA7 adole01entin= C8ie4e01= Di o1Li 0ta1oIii= 28r8 6Jr0t8. GrA7Al alia4ilor era 1ondA0 de An C8rCat de 7e >andeen= An indi6id 0olid= dolo2an= @3Cr81at lABo0. P8rAl lAng @i 18dea 7e A3eri= @37letit @n 1odi4e 0AC4iri= deli1ate. .a6iland TA2= 1are 1ondA1ea An 6eLi1Al 0eg3entat= 1e alAne1a 7e 7Ante 1a An Dar7e 1A ro4i= o7ri eBa1t @n 2a4a a3Ca0adorilor. >andeenAl 78Di @n 2a48 EJ3Cind= ridi18 3Jna Di)Di 1iA7i oCraEAl 2oarte 7Aterni1= a7oi 281A o 7le181iAne. O (i)aD 2i @ntin0 3Jna= dar 4in 3inte 1e o7inie ai de07re a1e0t oCi1ei= Ei0e el. K4i a3inteDti de 3ine= 3A018F .a6iland TA2 1li7i. O A3 o a3intire 6ag8 de07re o @ntJlnire @ntr)An tren 1e dA1ea 07re 0A7ra2a4a S9AtLla3)AlAi= 1A 6reo Ee1e ani @n Ar38... O Rat1L Norren= @i @37ro078t8 3e3oria C8rCatAl. NA)0 1eea 1e 0e nA3eDte An di7lo3at de 1arier8= dar Con0iliAl de Coordonatori Di)a @n1Li7Ait 18 treCAie 08 tri3it8 7e 1ine6a 1are te)a @ntJlnit Di 1are)i 1AnoaDte 7e 0AtLi. O A0ta)i An ter3en o2en0ator= Norren= Ei0e t8io0 TollH MAne. OIar 6oi 0Ante4i o DleaLt8 @n o2en0i68M re7li18 Rat1L Norren. O i 7eri1AloDi= Do7ti tri3i0Al de 7e TriAni1Al AEAr= din 1entrAl 1e4ii iAi Lologra2i1e. O >oi 0Ante4i agre0orii a38rJ4i...= @n1e7A TollH MAne. O Agre0iAne de2en0i68M tAn8 1iCorgAl de 7e Roggandor. O Ne)a3 a3intit de Alti3Al r8ECoi= 07A0e 1ea de 7e $aECot. #e data a0ta= a3 re2AEat 08 aDte7t83 7Jn8 @n 1li7a @n 1are eB7an0ioniDtii 6oDtri Cle0te3a4i 0e 6or ridi1a Di 6or @n1er1a din noA 08 1oloniEeEe 7lanetele noa0tre. O NA a6e3 a0e3enea 7lanAriM ri7o0t8 TollH MAne. O TA nA= 78ienIeni1o= inter6eni Rat1L Norren. #ar 7ri6eDte)38 @n a7aratele 3ele o7ti1e Di 07Ane)3i 18 eB7an0ioniDtii nA 6i0eaE8 08 0e @n3Al4ea018 7e >andeenM O i 7e SGrH3irM O Roggandor nA doreDte ni1i o CA1at8 din reEidAArile 6oa0tre de reCAtAri A3aneM O N)o 08 1A1eri4i ni1iodat8 TriAni1Al AEArM

O Cine dra1A9 ar 6rea a38rJtAl de TriAni1 AEArF 0e r80ti TollH MAne= iar Cio3ag toar0e= a7roCator. OA1ea0t8 i3agine a 2An14ion8rii interne a @naltei di7lo3a4ii inter0telare 3)a elA1idat 7e de7lin= anAn48 .a6iland TA2. #ar a3 i37re0ia 18 ne aDtea7t8 treCAri 3Alt 3ai 7re0ante. #a18 tri3iDii aA a3aCilitatea 08 2ie atJt de 1oo7eran4i Di 08 Ar1e la CordAl 6eLi1AlAlAi 3eA= 7Ate3 3erge 07re lo1Al de 1on2erin48. Mor38ind= a3Ca0adorii alia4i 281Ar8 1e)i rAga0e TA2. Kn18r1at8= 3aDina 7orni de)a 1Ar3eEiDAl 7An4ii de a1o0tare= 1roindA)Di drA3 7rintre nenA38ratele na6e aCandonate. Un 0a0= rotAnd Di @ntAne1at 7re1A3 gAra AnAi tAnel 0aA 28l1ile Anei 2iare ne08tAle= 0e de01Li0e la a7ro7ierea lor Di)i @ngLi4i= intrar8 Di 0e o7rir8. UDa 0e @n1Li0e @n Ar3a lor= iar grA7Al 2A @n68lAit de @ntAneri1. TA2 ignor8 Doa7tele de ne3Al4A3ire. Kn IAr 0e aAEi An 01Jr4Jit 3etali1. PodeaAa @n1e7A 08 1oCoare. #A78 6reo doA8 ni6elAri= 0e de01Li0e alt8 AD8= @n 2a4a lor. TA2 a7rin0e 2arArile Di 7orni 3ai de7arte= 78trAnEJnd @ntr)An 1Aloar negrA 1a 03oala. A7oi 18l8torir8 7rintr)An laCirint de 1oridoare @ntAne1ate= re1i= tre1Ar8 7e lJng8 nenA38rate ADi @n1Li0e= Ar3Jnd o dAng8 de)An indigo ne1lar= 1are 7Jl7Jia @n 2a4a lor= 1a o 2anto38 7rin08 @n 7odeaAa 7r82Ait8. SingAra lA3in8 7ro6enea de la raEa 2arArilor trenAlAi Di de la 01li7irea 0laC8 a 7anoAlAi 1A a7arate din 2a4a lAi TA2. La @n1e7At= tri3iDii di01Ata0er8 @ntre ei= dar adJn1Arile @ntAne1oa0e ale Ar1ei eraA a7808toare= 7ro6o1Jnd 0enEa4ii de 1laA0tro2oCie= Di= AnAl 1Jte AnAl= 3e3Crii delega4iei t81Ar8. Cio3ag @n1e7A 08 3a0eEe rit3i1 genAn1Lii lAi TollH MAne 1A laCele. #A78 1e 3er0er8 @ndelAng 7rin 7ra2= @ntAneri1 Di t81ere= trenAl 0e a7ro7ie de niDte ADi @nalte= 1e DAierar8= de01LiEJndA)0e larg la a7ro7ierea lor= a7oi 0e @n1Li0er8 1A An E8ng8nit greA= tranDant= dA78 1e tre1Ar8. Kn8AntrA= aerAl era A3ed= 2ierCinte. .a6iland TA2 o7ri 3aDina Di 0tin0e 2arArile. Ki @n1onIAr8 o CeEn8 de7lin8. O Unde 0Ante3F @ntreC8 TollH MAne. >o1ea ei r80An8= re2le1tat8 de An 7erete @nde78rtat= dar e1oAl 78rea a3ortiEat @ntr) An 2el 1iAdat. Kn187erea= @ntAne1oa08 1a o groa78= 0e38na a 7eDter8. Cio3ag 0J0Ji neliniDtit= 3iro0i aerAl Di 3iorl8i 0AC4ire= ne0igAr. Se aAEir8 7aDi= iar o lA3ini48 7Jl7Ji la doi 3etri @n 2a4a lor. TA2 0e a7le1a0e dea0A7ra 1on0olei AnAi in0trA3ent= 7ri6ind An 7anoA de 3onitoriEare. A7808 An CAton de 7e o ta0tatAr8 lA3ini01ent8= a7oi @l r80A1i. #in CeEna 2ierCinte a78rA An 2otoliA gli0ant. TA2 0e 1848r8 7e el= 1a An rege 1e Ar1a 7e tron= Di atin0e o ta0t8 de 7e Cra4Al 3oCilei. S1aAnAl 0e lA3in8 @ntr)o 2o02ore01en48 0laC8= 6iolet8. O &i4i a3aCili Di Ar3a4i)38M le 1erA TA2. Gli0orAl 0e r80A1i @n aer Di @n1e7A 08 0e @nde78rteEe. O Ce naiCaM Co3C8ni TollH MAne. Se ridi18 de 7e 01aAn @n graC8= lAJndA)l 7e Cio3ag @n Cra4e= Di 0e @37leti1i dA78 tronAl lAi TA2= 1are 0e de78rta0e. A3Ca0adorii alia4i o Ar3ar8 @n grA7= tJngAindA)0e Di 7lJngJndA)0e 28r8 @n1etare. TollH aAEea 7aDii grei ai 1iCorgAlAi 1e 0e 4inea dA78 ea. Gli0orAl lAi TA2 era 0ingAra 7at8 de lA3in8 @n 3area de CeEn8 1e)i @n1onIAra. Kn ti37 1e 0e gr8Cea dA78 el= 18l18 7e 1e6a. Miorl8itAl 0ACit al 2elinei o 281A 08 0e retrag8= iECindA)0e de 7ie7tAl Clindat al 1iCorgAlAi. !8781it8= TollH MAne @ngLenAn1Le Di @ntin0e 3Jna= 7i78ind= 4inJndA)l 1A di2i1Altate 7e Cio3ag @n leag8nAl 1elAilalt Cra4. #egetele 0i34ir8 Clan8 3oale. Pi0i1a 0e 2re18 de ea 1A 2reneEie= tor1Jnd 7Aterni1. TollH reADi0e 08)Di 2a18 o i37re0ie de07re 0ilAeta de la 7i1ioarele ei ) 1e6a 3i1= 1A 78r 01Art= 7A4in 3ai 3are de1Jt An 7i0oi. Ani3alAl 0e

r80tArn8 1A laCele @n 0A0= dorni1 08 2ie 018r7inat 7e CArt8. A3Ca0adoarea din $aECot a7roa7e 18 0e @37iedi18 de TollH= 1are r8380e0e @ngenAn1Leat8. A7oi= deodat8= Cio3ag 08ri din Cra4ele ei Di @n1e7A 08 3iroa08 7i0i1a i6it8 din 0enin. A1ea0ta @i @ntoar0e 2a6oarea i3ediat= dA78 1are 0e r80A1i Di di078rA @n @ntAneri1. Cio3ag eEit8= 3ieAn8 Di 4JDni dA78 ea. O &ir)ar 08 2ieM r81ni TollH MAne. Cio3ag= 3iD18)4i 1ArAl a38rJt @na7oiM >o1ea ei 0tJrnea e1oAri= dar 1otoiAl nA 0e @ntoar0e. Re0tAl grA7AlAi 0e de78rta0e. TollH @nIAr8 Di 0e gr8Ci 08)l aIAng8. Kn 2a48= 0e i6i o in0Al8 de lA3in8. CJnd aIAn0e= 1eilal4i 0t8teaA 7e 01aAnele @nDirate 7e latAra Anei 3e0e lAngi= din 3etal. .a6iland TA2= 7e gli0orAl lAi 1a An tron= 0e a2la de 1ealalt8 7arte a 3e0ei= 1A 2igAra ineB7re0i68 Di 3Jinile @n1rA1iDate 7e CArt8. #aB 0e 7li3Ca de 1olo)1olo 7e A3erii lAi= tor1Jnd. TollH MAne 0e o7ri= 7ri6i Di @nIAr8. O LAa)te)ar dra1A9M @i 07A0e ea lAi TA2= a7oi 0e @ntoar0e Di 0trig8 1Jt o 4ineaA 7l83Jnii5 Cio3agM E1oAl 78rea @n28DArat @n 1Jr7e groa0e= 2iind 1iAdat de ne1lar. O Cio3agM Ni3i1. O S7er 18 n)a3 C8tAt atJt drA3 doar 1a 0)o a01Alt83 7e 7ri3Al 1on0ilier al S9AtLla3)AlAi 1Le3Jnd ani3ale= Ei0e tri3i0Al de 7e SGrH3ir. O NA= @ntr)ade68r= r807An0e TA2. Pri3 1on0ilier MAne= 2i4i a3aCil8 Di aDeEa4i)68= 1a 08 7Ate3 @n1e7e. &e3eia 0e @n1rAnt8= a7oi 0e aDeE8 7e 0ingArAl 01aAn liCer. O Unde naiCa e Cio3agF O NA 7ot e3ite 6reo o7inie @n a1ea0t8 7ri6in48= r807An0e 0e1 TA2. La Ar3a Ar3ei= e 7i0i1a dA3nea6oa0tr8. O A 2Agit dA78 Ana de)a taM 0e r80ti TollH MAne. O Kntr)ade68rF Intere0ant. A3 o tJn8ra 2e3el8 1are @n a1e0t 3o3ent e @n 18ldAri. Poate 18 a1e0t lA1rA eB7li18 a14iAnea lAi. NA 38 @ndoie01 18)i @n 0igAran48= 7ri3 1on0ilier MAne. O A3 ne6oie de el la 1on2erin4a a0ta a38rJt8M O #in 781ate= Ar1a e o na68 3are= iar ani3alele 0e 7ot a2la @n o 0At8 de lo1Ari. Kn ori1e 1aE= a3e0te1Al @n rela4iile lor 0eBAale ar 2i= dA78 0tandardele 09AtLla3eEe= teriCil de anti)6ia48. AD eEita 08 086JrDe01 An a0e3enea 6iol al 3ora6Arilor 1AltArale lo1ale. Mai 3Alt= 3)a4i 0tre0at re7etJnd 18 ti37Al e e0en4ial atAn1i 1Jnd 0Ant @n Io1 atJt de 3Alte 6ie4i o3eneDti. #e a1eea= 1red 18)i 3ai Cine 08 @n1e7e3 1A graCa 1A6enit8. TA2 3iD18 ADor 3Jna Di atin0e o ta0t8. O 0e14iAne a 3e0ei lAngi di078rA. #A78 o 1li78= @n lo1Al ei r808ri o 7lant8. CLiar @n 2a4a lAi TollH MAne. O Pri6i4iM 07A0e TA2. ManaM CreDtea @ntr)An gLi6e1i 01And= lat. Un 38nAn1Li de 6i4e 6erEAi= @nalte de a7roa7e An 3etrA= An nod gordian 6iA= 1A 1Jr1ei 1are 0e @ntindeaA @n toate 78r4ile= @37letindA)0e @ntre ei= atJrnJnd 7e0te 3arginea 6a0AlAi. Pe0te toat8 lAngi3ea 6i4elor 1reDteaA 38nAn1LiAri de0e de 2rAnEe= 3i1i 1Jt AngLia= 1A 0A7ra2a4a 6erde= 1erat8= 0tr87An08 de orna3ente deli1ate de 6ine negre. TollH MAne 0e @ntin0e Di atin0e 2rAnEa 1ea 3ai a7ro7iat8. #e01o7eri 18 7artea de dede0ACt a a1e0teia era a1o7erit8 de o 7AlCere 2in8= 1are)i r8380e0e 7e 6Jr2Al degetelor. Kntre 38nAn1LiArile de 2rAnEe= 6i4ele ra3i2i1ate eraA 7line de CACe A32late= alCe= 1ele din 7artea 1entral8 a l80tarilor 78rJnd 3ai 3ari Di ar8tJnd 1a Di 1A3 ar 2i 2o0t 7line 1A 7Aroi. &e3eia 68EA o A32l8tAr8= 7e IA38tate a01An08

de 0tratAl de 2rAnEe= 1are 1re01A0e 3are 1Jt 7A3nAl AnAi o3. O O CArAian8 ArJt8= @Di eB7ri38 78rerea Rat1L Norren. O NA reADe01 08 @n4eleg de 1e)a 2o0t ne1e0ar 08 @n1Leie3 An ar3i0ti4iA Di 08 18l8tori3 atJt. #oar 1a 08 ne Ait83 la o 3on0trAoEitate 7Atred8 de 0er8F @ntreC8 C8rCatAl din SGrH3ir. O TriAni1Al AEAr e ner8Cd8tor= Do7ti tri3i0Al de a1olo. O EBi0t8 An a38rJt de 3oti6 @n toat8 neCAnia a0ta= @i Ei0e TollH MAne lAi TA2. S7Ane)I. Mana. Ce)i 1A eaF O >a Lr8ni 09AtLla3eEii= a2ir38 TA2= iar #aB @n1e7A 08 toar18. O CJte EileF 0e intere08 2e3eia de 7e Planeta lAi .enrH= 1A o 6o1e dAl1e= 7lin8 de 0ar1a03. O Pri3 1on0ilier= da18 6e4i 2i atJt de a3aCil8 08 rA7e4i Ana dintre 7roe3inen4ele 3ai 3ari= 6e4i g80i 1arnea deli1io0 de 0A1Alent8 Di 2oarte Lr8nitoare. TollH MAne 0e a7le18= 0trJ3CJndA)0e. StrJn0e degetele @n IArAl 1elAi 3ai 3are 2rA1t. P8rea 3oale= 18rno0= 1Jnd @l atin0e. Tra0e= iar 2rA1tAl 0e de07rin0e ADor de 7e 6i48. Kl de07i18 @ntre degete. MieEAl 0e rA70e 1a 7Jinea 7roa078t8. In adJn1Al lAi= 0e a2la An 0a1 1A An li1Lid negrA= 6J01o0= 1are 1Argea 1A o @n1etineal8 0edA18toare. Un 3iro0 3inAnat @i A37lA n8rile= iar TollH @n1e7A 08 0ali6eEe. EEit8 An 3o3ent= dar aro3a era 7rea 7l81At8. LA8 iAte o @ngLi4itAr8. Me0te18= 3AD18 din noA= a7oi @n18 o dat8... Ter3in8 2rA1tAl din 7atrA @3CA18tAri= a7oi lin0e 1e i 0e li7i0e de degete. O PJine de la7te Di 3iere= Ei0e ea. A3AEant Di gA0to0. O GA0tAl nA 0e 6a redA1e= anAn48 TA2. Se1re4iile din 3ieEAl A32l8tArii 0Ant An nar1oti1 0laC. Aro3a di0tin1t8 Di 0ACtil8= 07e1i2i18 2ie18rAi eBe37lar de 3ana= reEAlt8 din 1o37oEi4ia 1Li3i18 a 0olAlAi @n 1are e @nr8d81inat8 7lanta Di de 3oDtenirea ei geneti18. ArealAl de gA0tAri e0te de0tAl de @ntin0 Di 7oate 2i eBtin0 7rin LiCridare. O StaiM 0trig8 Rat1L Norren= 1iA7indA)0e de oCraE Di @n1rAntJndA)0e. ADadar= a2Ari0itAl 8la de 2rA1t 7Jine)1A)3iere are gA0t CAn= da= da... i 1e)i 1A a0taF #e1i 0AtLii 6or a6ea 1e6a gA0to0 de ron48it dA78 1e 6or 2i 281At 3ai 3Al4i 0AtLi 3ititei. O trata4ie gA0toa08 1are 08 le aline 7li1ti0eala 1A1eririi 7lanetei >andeen Di @n3Al4irii 7e tot 1A7rin0Al ei. S1AEa4i= oa3eni CAni= dar Rat1L n)are 1Le2 08 a7laAde aDa 1e6aM O E gro0olan= dar are dre7tate= 3or38i TollH MAne @n1rAntJndA)0e. Ne)ai 3ai dat 7lante 3ira1Aloa0e= TA2. O3nigr8An4ele= da18)4i a3inteDti. EDar2a ne7tAnian8. P80t8ile)tri1otate. Se deo0eCeDte 3ana de eleF O Kn 3Alte 7ri6in4e= r807An0e .a6iland TA2. La @n1e7At= e2ortArile 3ele 2A0e0er8 @ndre7tate 07re a 2a1e e1ologia dA3nea6oa0tr8 3ai e2i1ient8= 07re 1reDterea 1on4inAtAlAi 1alori1 oC4inAt de 7e 0A7ra2e4ele 2inite de0tinate 7e S9AtLla3 agri1AltArii= 07re a oC4ine 3ai 3Alt din 3ai 7A4in. i aDa a 2o0t. #in ne2eri1ire= n)a3 4inAt 0ea3a @n 3od ade16at de 7er6er0itatea 07e1iei A3ane. #A78 1A3 a4i de1larat 1Liar dA3nea6oa0tr8= lan4Al ali3entar 09AtLla3eE e de7arte de e2i1ien4a o7ti38. #eDi a6e4i ani3ale)de)1a3e 7entrA 7rodA1erea 7roteinelor= 7er0i0ta4i @n 1reDterea Di Lr8nirea tAr3elor de ani3ale ri0i7itoare= 7Ar Di 0i37lA 7entrA 18 Anii dintre Cog8taDii 1arni6ori 7re2er8 gA0tAl a1elei 18rni 2eliilor din ani3alAl)de)1arne. Tot aDa= 1ontinAa4i 08 1Alti6a4i o3nigr8An4e Di nanogrJA= 7entrA 0a6oare Di 6arietate 1Alinar8= deDi 780t8ile)tri1otate 6)ar adA1e 3ai 3Alte 1alorii 7e 3etrA 78trat. Pe 01Art= 09AtLla3eEii 7er0i0t8 08 7re2ere Ledoni03Al @n lo1Al ra4iAnii. ADa 08 2ie. Pro7riet84ile atr8g8toare Di 0a6oarea 3anei 0Ant Ani1e. O dat8 1e 09AtLla3eEii 6or 3Jn1a din ea= nA 6or eBi0ta re7roDAri 7ri6itoare la gA0t.

O Poate= Ei0e TollH MAne ne@n1reE8toare= dar... O Kn al doilea rJnd= 1ontinA8 TA2= 3ana 1reDte re7ede. #i2i1Alt84ile eBtre3e 1er 0olA4ii eBtre3e. Mana re7reEint8 o a0e3enea 0olA4ie. E0te An LiCrid arti2i1ial= o 1rea4ie geneti18 oC4inAt8 7rin @37letirea de 2JDii de A#N din Ee1e 7lante= 7rintre 0tr83oDii ei natArali a2lJndA)0e tA2iDAl de 7Jine de 7e .a2eer= CArAiana)in0inAant8)de)noa7te de 7e No1to0= 0a1ii)de)EaL8r de 7e GAlli6er Di o 6arietate 07e1ial8 de GAdEA= 1Liar de 7e >e1LiAl P83Jnt. >e4i de01o7eri 18)i reEi0tent8= 18 0e r807JndeDte re7ede= 18 are ne6oie de 7A4in8 @ngriIire Di)i 1a7aCil8 08 tran02or3e An e1o0i0te3 1A o 6iteE8 Ai3itoare. O CJt de Ai3itoareF @ntreC8 0e1 TollH MAne. #egetAl lAi TA2 0e 3iD18 ADor= a780Jnd o ta0t8 01li7itoare de 7e Cra4Al gli0orAlAi. #aB tor1ea. LA3inile 0e a7rin0er8. TollH MAne 1li7i= din 1aAEa 0tr8lA1irii 0ACite. Se a2laA @n 1entrAl Anei @n187eri 1ir1Alare i3en0e= 1A dia3etrAl de 7e0te o IA38tate de Gilo3etrA= iar a1o7eriDAl 1a o 1A7ol8 0e 1ArCa la o 0At8 de 3etri dea0A7ra 1a7etelor lor. Kn 07atele lAi TA2= ieDir8 din 7erete o dAEin8 de e1o02ere @nalte= din 7la0to4el= 2ie1are 2iind de01Li08 @n 7artea 0A7erioar8 Di 7lin8 1A 0ol. O dAEin8 de ti7Ari di2erite de 0ol= re7reEentJnd o dAEin8 de 3edii di2erite= 1Jte AnAl @n 2ie1are LaCita1lA ) ni0i7 7A2o0= alCU 3Jl 6erde)1enADiAU lAt roDA= den0U 7rAndiD alCa0trA= 1ri0talinU 1ernoEio3U 0ol de tAndr8= tare 1a gLea4a. Kn 2ie1are e1o02er8 1reDtea o 7lant8 3ana. i 1reDtea. i 1reDtea. i 1reDtea. Plantele din 1entrA eraA @nalte de 1in1i 3etri. >i4ele lor 1848r8toare 0e ridi1a0er8 de 3Alt 7e0te 3arginile LaCita1lAlAi. CJr1eii Der7AiaA 7e 7odea= aIAn0e0er8 la o IA38tate de 3etrA de TA2 @37letindA)0e= ra3i2i1JndA)0e Di re)ra3i2i1JndA)0e. A1o7eri0er8 7e trei 02ertAri 7ere4ii @n187erii. Se 7rindeaA ne0igAre de ta6anAl neted= alC= din 7la0to4el= e1li70Jnd 7e IA38tate 7anoArile de ilA3inare= @n1Jt lA3ina 18dea 7e 7odea @n 3odele in1rediCil de 1o37li1ate= al18tAite din A3Cr8 Di= 2iltrat8 7rin 2rAnEe= 78rea 6erEAie. Pe0te tot d8deaA @n rod 2rA1te de 3ana= @n 2or38 de 780t8i alCe= 3ari 1Jt An 1a7 de o3= atJrnJnd de 6i4e= @37ingJndA)0e 7rin @n1Jl1eala. de tAl7ini. Kn ti37 1e 7ri6eaA= o 780taie 18EA 7e 7odea= 1A An 7le018it ADor. A1A3= TollH MAne @n4elegea de 1e e1oAl r80Ana0e atJt de CiEar a3ortiEat. O A1e0te eBe37lare anA3e= anAn48 .a6iland TA2 1A 6o1ea)i li70it8 de eB7re0i6itate= aA ieDit din 07ori 1A 6reo 7ai07reEe1e Eile @n Ar38= 1A 7A4in8 6re3e @nainte de 7ri3a @ntJlnire 1A 0ti3ata 7ri3 1on0ilier. Un 0ingAr 07or @n 2ie1are LaCita1lA= doar de atJt a 2o0t ne6oie. Kn a1e0t r80ti37= nA le)a3 Adat= nA le)a3 2ertiliEat. #a18 aD 2i 281At An a0e3enea lA1rA= 7lantele n)ar 2i 2o0t atJt de 3i1i Di de 02riIite 1a a1e0te 08r3ane eBe37lare 7e 1are le 6ede4i. TollH MAne 0e ridi18 @n 7i1ioare. Tr8i0e 3Al4i ani la Eero g= de a1eea 7entrA ea @n0e3na An 1Lin 08 0tea @n gra6ita4ie de7lin8. Si34ea o a780are @n 7ie7t Di An gA0t ne7l81At @n 2AndAl gArii. tia 18 treCAie 08 7ro2ite de ori1e a6antaI 70iLologi1= 1Liar Di de AnAl atJt de 38rAnt 1A3 ar 2i 2a7tAl 18 era @n 7i1ioare= @n ti37 1e re0tAl 0t8teaA aDeEa4i. TA2 @i o7ri0e r80A2larea 1A 01a3atoria lAi 1A 3ana= era 1o7leDit8 nA3eri1= Cio3ag 0e a2la doar 6ia4a Dtie Ande= @n ti37 1e #aB 0t8tea lJng8 Are1Lea lAi TA2= tor1Jnd 0ati0281At Di 7ri6ind)o 1A o1Li 3ari= aArii= 1are de01o7ereaA ori1e terti7 a38rJt.

O &oarte i37re0ionantM 07A0e ea. O SAnt @n1Jntat 18 gJndi4i a0t2el. O #e 2a7t= 1e 7ro7AiF O Pro7Anerea 3ea e Ar38toarea5 6o3 @n1e7e i3ediat 08 0e38n83 3ana 7e S9AtLla3. Li6rarea 6a 2i 281At8 1A aIAtorAl na6etelor Ar1ei. Mi)a3 7er3i0 08 A37lA 1alele 1A gogoDi)aeriene eB7loEi6e= 1on4inJnd 07ori de 3ana. EliCera4i @n at3o02er8 @ntr)An anA3it 3od= 7re0taCilit= 7e 1are l)a3 in6entat eA= 07orii 6or 2i 7Arta4i de 6Jnt Di @37r8Dtia4i 7e toat8 7laneta. CreDterea 6a @n1e7e i3ediat. S9AtLla3eEii nA 6or treCAi 08 de7An8 6reAn e2ort= 1i doar 08 1Aleag8 Di 08 38nJn1e. A7oi 0e @ntoar0e de la TollH MAne 18tre tri3iDii 7lanetelor aliate. O #o3nilor= C8nAie01 18 68 @ntreCa4i 1e rol IA1a4i dA3nea6oa0tr8 @n toat8 7o6e0tea a0ta. Rat1L Norren @Di 1iA7i oCraEAl Di 6orCi @n nA3ele tAtAror. O ADa e= 07A0e el= 7ri6ind neliniDtit @n IAr. A3 aIAn0 la 1e)a3 07A0 3ai @nainte. >i4ele a0tea 6or Lr8ni to4i 0AtLii. i 1e da18F Pe noi nA ne 7ri6eDte. O Credea3 18 Ar38rile 0Ant e6idente. S9AtLla3 re7reEint8 An 7eri1ol 7entrA 7lanetele aliate doar 7entrA 18 7o7Ala4ia 0a a3enin48 7er3anent 08 1on0A3e reEer6ele de Lran8 ale 7lanetei. A1e0t lA1rA 2a1e S9AtLla3)Al= alt2el o 7lanet8 7aDni18 Di 1i6iliEat8= inerent in0taCil. CJt ti37 teLno1ra4ii aA 2o0t la 7Atere Di aA 3en4inAt 0itAa4ia @ntr)An e1LiliCrA relati6= S9AtLla3)Al J 2o0t 1el 3ai 1oo7erant dintre 6e1ini. #ar a1e0t 3er0 7e 0Jr38 treCAia 08 dea greD 7Jn8 la Ar38= iar eDe1Al lor @i adA1ea= ine6itaCil= la 7Atere 7e eB7an0ioniDti= tran02or3JndA)i 7e 09AtLla3eEi @n agre0ori 7eri1AloDi. O EA nA)0 o eB7an0ioni0t8 a38rJt8M 0e r84oi TollH MAne. O Ni1i n)a3 in0inAat aDa 1e6a= 07A0e TA2. #ar nA 0Ante4i 7ri3 1on0ilier 7e 6ia48= 1A toate 1alit84ile dA3nea6oa0tr8 e6idente. R8ECoiAl e gata 08 @n1ea78= 1Liar da18)i AnAl de a78rare. CJnd 6e4i 2i 01Li3Cat8= 68 6a lAa lo1Al An eB7an0ioni0t= iar lA7ta 6a de6eni r8ECoi de agre0iAne. Kn 1ir1A30tan4e 1a a1e0tea 7e 1are le 1reeaE8 09AtLla3eEii= r8ECoiAl e 0igAr 1a 2oa3etea= iar An 0ingAr 1ondA18tor= indi2erent 1Jt de Cine inten4ionat Di de 1o37etent ar 2i= nA)l 7oate e6ita. O EBa1t= 07A0e 1A 6o1e 1lar8 tJn8ra C8ie4oa08 de 7e Planeta lAi .enrH= 1A o 7er07i1a1itate @n o1Li 1e)i 1ontraEi1ea trA7Al adole01entin. Iar da18 r8ECoiAl e ine6itaCil= atAn1i 08)l 7Art83 a1A3 Di 08 reEol683 7roCle3a o dat8 7entrA totdeaAna. O TriAni1Al AEAr e0te de a1ord= 0e aAEi o Doa7t8. O A6e4i dre7tate= inter6eni TA2= doar da18 ad3ite3 dre7t 1ore1t8 7re3i0a 18 r8ECoiAl e ine6itaCil. O ACia ne)ai 07A0 18 a2Ari0i4ii de eB7an0ioniDti 6or 7orni r8ECoiAl @n 3od ine6itaCil= TA22erM 0e 7lJn0e Rat1L Norren. TA2 3JngJie 1otoiAl negrA 1A 3Jna lAi 3are= alC8. O In1ore1t= do3nAle. #e1lara4ia 3ea de07re ine6itaCilitatea r8ECoiAlAi Di 2oa3etei 0e CaEa 7e 1ola70Al e1LiliCrAlAi in0taCil dintre 7o7Ala4ia 09AtLia3eE8 Di reEer6ele de Lran8 ale 7lanetei. #a18 a1e0t e1LiliCrA 2ragil 6a 2i re281At= S9AtLla3)Al nA 6a 3ai re7reEenta o a3enin4are 7entrA 1elelalte 7lanete din Eon8. Kn a1e0te 1ondi4ii= 1red 18 r8ECoiAl e inAtil Di= 3oral= li70it de 0en0. O i a2ir3i 18 6i4a a0ta eBten0iCil8= 7e0tilen4ial8= 6a reEol6a treaCaF @ntreC8 di07re4Aitoare 2e3eia de 7e $aECo. O Kntr)ade68r.

A3Ca0adorAl de 7e SGrH3ir 01AtAr8 din 1a7. O NA. &a1i e2ortAri 0erioa0e= TA2= @4i ad3ir de6ota3entAl= dar nA te 1redM >orCe01 @n nA3ele tAtAror alia4ilor 1Jnd 07An 18 nA 3ai 1rede3 @n alt8 de01o7erire e7o1al8. S9AtLla3 a a6At @n1ol4iri= @n2loriri= rodiri Di re6olA4ii e1ologi1e. PJn8 la Ar38= nA 0)a 01Li3Cat ni3i1. TreCAie 08 reEol683 7roCle3a o dat8 7entrA totdeaAna. O #e7arte de 3ine gJndAl de a 38 a3e0te1a @n neCAnia dA3nea6oa0tr8 0inA1igaD8= 07A0e TA2= 018r7inJndA)l 7e #aB dA78 Are1Le. O NeCAnie 0inA1igaD8F @ntreC8 Rat1L Norren. Ce 6rei 08 07AiF TollH MAne a01Alta0e totAl. Se @ntoar0e 07re alia4i. O Kn0ea3n8 18 ai 7ierdAt= Norren= Ei0e ea. Tri3iDii rJ0er8 ) An 1Li1otit 7oliti1o0 al 1elei de 7e Planeta iAi .enrH= An LoLotit al 2e3eii de 7e $aECo= An tAnet Ego3oto0 al 1iCorgAlAi. O Arogan4a 09AtLla3eEilor nA @n1eteaE8 08 38 Ai3ea018= de1lar8 C8rCatAl de 7e SGrH3ir. NA te l80a @nDelat8 de 7oEi4ia a1tAal8 de 7at= 7ri3 1on0ilierM SAnte3 Da0e 7lanete Anite 1a Ana 0ingAr8. CLiar 1A 2lota 6oa0tr8 noA8= 68 de78Di3 nA3eri1 Di 1a ar3a3ent. >) a3 @n6in0 o dat8= da18)4i a3inteDti. O 6o3 2a1e din noA. O N)o 6e4i 2a1e= inter6eni .a6iland TA2. Tri3iDii 7ri6ir8= 1a AnAl= 07re el. O Kn Alti3ele Eile= 3i)a3 7er3i0 08 2a1 Anele 1er1et8ri. AnA3ite 2a7te 3i)aA 08rit @n o1Li. Kn 7ri3Al rJnd= Alti3Al r8ECoi lo1al a a6At lo1 1A 6ea1Ari @n Ar38. S9AtLla3)Al a 0A2erit o @n2rJngere indi01AtaCil8= dar alia4ii nA Di)aA re6enit @n18 de 7e Ar3a e2ortArilor ne1e0are 6i1toriei. Kn ti37 1e S9AtLla3)Al= 1A o CaE8 A3an8 3ai 3are Di o teLnologie 3ai 6ora1e= a de78Dit de 3Alt e2e1tele @n2rAnt8rii... Mai 3Alt= Dtiin4a 09AtLia3eE8 0)a deE6oltat la 2el de iAte 1a 3ana= da18)3i 7er3ite4i o 3eta2or8 7lin8 de 1Aloare= @n ti37 1e 7lanetele aliate datoreaE8 7retin0ele lor 7rogre0e 38rAnte 1AnoDtin4elor Di teLnologiei i37ortate de 7e S9AtLla3. In1onte0taCil= 2lota reAnit8 a alia4ilor e0te 0e3ni2i1ati6 3ai nA3eroa08 de1Jt &lotila de A78rare Planetar8 a S9AtLla3)AlAi= dar 1ea 3ai 3are 7arte a ar3adei aliate e0te de3odat8 2An14ional= @n 1o37ara4ie 1A ar3a3entAl 0o2i0ti1at Di 1A teLnologia in1lA08 @n noile na6e 09AtLla3eEe. Mai 3Alt= e0te teriCil de in1ore1t 08 0e 07An8 18 alia4ii de78De01 nA3eri1 S9AtLla3)Al @n 0en0Al ade68rat al 1A6JntAlAi. a0e 7lanete @37otri6a Aneia= 1ore1t= dar 7o7Ala4ia total8 de 7e >andeen= Planeta lAi .enrH= $aECo= Roggandor= SGrH3ir Di TriAni1Al AEAr aCia atinge 7atrA 3iliarde )3ai 7A4in de a Ee1ea 7arte din 7o7Ala4ia S9AtLla3)AlAi. O O Ee1i3eF 1ron18ni 2e3eia de 7e $aECo. E o greDeal8= nA)i aDaF TreCAie 08 2ieM O TriAni1Al AEAr a 2o0t a0igArat 18 nA38rAl lor e aCia de Da0e ori 1Jt al no0trA. O #oA8 trei3i din ei 0Ant 2e3ei Di 1o7ii= 0e gr8Ci 08 0AClinieEe tri3i0Al de 7e SGrH3ir. O &e3eile noa0tre lA7t8M 0e r80ti TollH MAne. O Poate @ntre naDteri= 1o3ent8 Rat1L Norren. TA2= nA 7ot 2i de Ee1e ori 1Jt 7o7Ala4ia noa0tr8M SAnt o 3Al4i3e= 0igAr= dar e0ti38rile noa0tre... O #o3nAle= Ei0e TA2= e0ti38rile dA3nea6oa0tr8 0Ant greDite. St87Jni4i)68 a38r81iAneaM Se1retAl e Cine 780trat= iar 1Jnd a7re1ieEi o a0e3enea 3Al4i3e 7o4i greDi ADor 1A An 3iliard i1i= 1A altAl= 1olo... #ar 2a7tele 0Ant aDa 1A3 le)a3 eB7A0 eA. Kn a1e0t 3o3ent= 0e 3en4ine An e1LiliCrA 3ar4ial 2oarte deli1at ) na6ele alia4ilor 0Ant 3ai nA3eroa0e= 2lotila 09AtLia3eE8 3ai 3odern8 Di 3ai Cine @nar3at8. Un lA1rA e6ident li70it de 7er3anen48= din 3o3ent 1e teLnologia S9AtLla3)AlAi @i 7er3ite 08 7rodA18 2lote de

r8ECoi 3ai iAte de1Jt ori1are dintre alia4i. M)aD a6entAra 08 a2ir3 18 An a0e3enea e2ort are lo1 1Liar a1A3= 07A0e TA2= AitJndA)0e la TollH MAne. O NA)i ade68rat= r807An0e ea. #ar Di #aB o 7ri6ea. O :a da= @i anAn48 TA2 7e 1eilal4i= a7oi ridi18 An deget. #e a1eea= 68 7ro7An 08 7ro2ita4i de 7reEenta egalitate deranIant8 7entrA a reEol6a 7roCle3a 7A08 de S9AtLla3= 28r8 a re1Arge la Co3Carda3ente nA1leare Di alte a0e3enea lA1rAri ne7l81Ate. EBtinde4i ar3i0ti4iAl 7e dArata AnAi an 0tandard Di 7er3ite4i)3i 08 0e38n 3ana 7e S9AtLla3. La 02JrDitAl a1e0tAi ter3en= 7Ate4i relAa o0tilit84ile= da18 6e4i 3ai 1on0idera 18 S9AtLla3)Al re7reEint8 o a3enin4are 7entrA 7lanetele dA3nea6oa0tr8. O NA= negA0torAleM tAn8 7Aterni1 1iCorgAl de 7e Roggandor. EDti groaEni1 de nai6. !i1i 08 le d83 An an Di 08 te l8083 08)4i 2a1i 01a3atoriile. CJte 2lote noi 6or 1on0trAi @ntr)An anF O SAnte3 de a1ord 1A An 3oratoriA @n 7ri6in4a 1on0trAirii de ar3a3ent noA= da18 Di 7lanetele 6oa0tre 6or 2a1e a1elaDi lA1rA= de1lar8 TollH MAne. O ADa 07Ai tA. i treCAie 08 te 1rede3F 3JrJi Rat1L Norren. La dra1A9M >oi= 0AtLii= a4i do6edit 1Jt de de3ni de @n1redere 0Ante4i 1Jnd 6)a4i @nar3at @n 0e1ret= 6iolJnd @n 3od eB7re0 tratatAl. i 3ai 6orCeDti de rea)1redin48M O #a= 0igAr= ai 2i 7re2erat 08 2i3 neaIAtora4i 1Jnd a4i 6enit 08 ne o1A7a4iM Ce i7o1rit a2Ari0itM re7li18 deEgA0tat8 TollH MAne. O E 7rea tJrEiA 7entrA 7a1teM de1lar8 IaECotiana. OTA2= 1Liar tA ai 07A0 18= da18 aDte7t83= 0itAa4ia noa0tr8 6a de6eni 1riti18= inter6eni 0GrH3irianAl. #e1i nA a6e3 de ale0= treCAie 08 lo6i3 i3ediat. O Dan08 1A 1are n) o 08 ne 3ai @ntJlni3... #aB 0J0Ji 07re el. .a6iland TA2 1li7i= a7oi @Di @n1rA1iD8 3Jinile 7e CArt8. O >)a4i r8EgJndi da18 aD a3inti de drago0tea dA3nea6oa0tr8 7entrA 7a1e= de oroarea 2a48 de r8ECoi Di di0trAgere= de originea dA3nea6oa0tr8 1o3An8= o3enea018F Rat1L Norren 01oa0e An 0Anet di07re4Aitor. UnAl 1Jte AnAl= 1eilal4i 3e3Cri ai delega4iei @Di @ntoar0er8 7ri6irile= 7lini de i7o1riEie. O Kn a1e0t 1aE= 07A0e TA2= n)a3 de ale0. Se ridi18. >andeenAl 0e @n1rAnt8. O .ei= Ande 7le1iF TA2 d8dA greoi din A3eri. O PentrA 3o3ent= la An grA7 0anitar= iar dA78 a1eea @n 1a3era de 1o3and8. >8 rog 08 2i4i 1on6inDi 18 nA nAtre01 ni1i An 2el de ani3oEitate 7er0onal8 2a48 de 6reAnAl dintre dA3nea6oa0tr8. #ar 0e 7are 18= din ne2eri1ire= treCAie 08 68 di0trAg 7lanetele. Poate dori4i 08 trage4i la 0or4i= 08 deter3ina4i a0t2el 1A 1are 08 @n1e7. &e3eia de 7e $aECo 0e @ne18= a7oi 01Ai78. Kn 0tr82AndAl 1e4ii de Lologra3e e0to37ate= tri3i0Al de 7e TriAni1Al AEAr tADi ) An 0Anet 0e1= 01Art= 1a a1ela 7rodA0 de o in0e1t8 alergJnd 7e o 2oaie de LJrtie. O N)o 08 @ndr8EneDtiM tAn8 1iCorgAl de 7e Roggandor. SGrH3irianAl @Di @n1rA1iDa Cra4ele= @ntr)o t81ere de gLea48. O AL= 281A Rat1L Norren. TA. AL. A0ta)i. N)o 0)o 2a1i. #a= 0igAr. AL. TollH MAne rJ0e 18tre ei to4i. O :a da= are de gJnd 0)o 2a18M 07A0e ea= deDi era la 2el de Ai3it8 1a Di 1eilal4i. i 7oate 0)o 2a18. Mai Cine Ei0= Ar1a 7oate. Co3andantAl OCer @i 6a a0igAra o e01ort8 @nar3at8.

O NA)i ne6oie 08 ne gr8Ci3= inter6eni 2e3eia de 7e Planeta lAi .enrH 1A o 6o1e li37ede= 1al1Alat8. Poate ne r8EgJndi3. O EB1elentM eB1la38 .a6iland TA2= aDeEJndA)0e. >o3 a14iona 1A o graC8 deliCerat8. #A78 1A3 a3 7ro7A0= i3ediat 6a @n1e7e An ar3i0ti4iA 1A dArata de An an= iar eA 6oi 0e38na 3ana 7e S9AtLla3. O NA aDa de re7edeM Ei0e TollH MAne. Se 0i34ea 6e0el8= triA328toare. Kntr)An 2el= r8ECoiAl to13ai 0e ter3ina0e. TA2 reADi0e= S9AtLla3)Al era @n 0igAran48 381ar An an. #ar ADArarea n)o 281ea ADArati18. O TotAl 7are 2rA3o0= dar treCAie 08 0tAdie3 a1ea0t8 7lant8 3ana @nainte 08 @37r8Dtii 07orii 7e0te @ntreaga 7lanet8= 1ontinA8 ea. :ioteLii Di e1ologii noDtri 6or dori 08 eBa3ineEe 1Le0tia a0ta a2Ari0it8= iar KnaltAl Con0iliA 08 2a18 Anele eBtra7ol8ri. AA ne6oie de o lAn8. :ine@n4ele0= r83Jne 6alaCil 1e)a3 07A0 @nainte= TA2 ) n)o 08 arAn1i 3ana 7e0te noi= 7Ar Di 0i37lA= Di 08 7le1iM #e data a0ta= ai 08 r83Ji ai1i= 7e dArata ar3i0ti4iAlAi ) 7oate 1Liar 3ai 3Alt ti37 ) 7Jn8 ne l83Ari3 1A3 a14ioneaE8 a1e0t Alti3 3ira1ol al t8A. O #in 781ate= r807An0e TA2= 38 te3 18 a3 aranIa3ente graCni1e @n alt8 7arte a galaBiei. Un 0eIAr de An an 0tandard 0aA 3ai 3Alt e0te in1on6enaCil Di ina11e7taCil= 1a Di @ntJrEierea 1A o lAn8 a 7rogra3AlAi de r807Jndire a 07orilor. O ADtea7t8 381ar o 0e1And8 a38rJt8M @n1e7A TollH MAne. NA 7o4i 08... O Kntr)ade68r= 7ot= r807An0e TA2= 7ri6ind 0e3ni2i1ati6 1Jnd la ea= 1Jnd la tri3iDi. Pri3 1on0ilier MAne= 7er3ite4i)3i 08 68 01ot @n e6iden48 niDte lA1rAri e6idente. Kn a1e0t 3o3ent= eBi0t8 An e1LiliCrA 7re1ar @ntre 2or4ele 3ilitare ale S9AtLla3)AlAi Di 1ele ale ad6er0arilor 08i. Ar1a e An in0trA3ent de di0trAgere 2or3idaCil= 1a7aCil 08 7A0tia018 7lanete. ADa 1A3 e 7o0iCil 08 38 al8tAr 2or4elor dA3nea6oa0tr8 Di 08 di0trAg ori1are dintre 7lanetele aliate= 0itAa4ia in6er08 4ine Di ea de do3eniAl 7o0iCilAlAi. TollH MAne 0e 0i34i= 0ACit= 1a Di 1A3 ar 2i 2o0t 78l3Ait8. R83a0e 1A gAra 1801at8. O TA2= ne a3enin4iF NA)3i 6ine 08 1red. A3enin4i 18 o 08 2olo0eDti Ar1a @37otri6a S9AtLla3)AlAiF O>)a3 atra0 doar aten4ia a0A7ra a1e0tei 7o0iCilit84i= 07A0e .a6iland TA2 1A 6o1ea la 2el de ineB7re0i68 1a de oCi1ei. ProCaCil 18 #aB @i 0i34i0e 2Aria= 7entrA 18 0J0Ji. TollH MAne r83a0e AlAit8= neaIAtorat8. KDi 0trJn0e 7A3nii. O NA 6oi 1ere 7lat8 7entrA trAda 3ea de 3ediator Di inginer e1olog= anAn48 TA2. #ar 0oli1it Anele a0igAr8ri Di 1on1e0ii de la a3Cele 78r4i ale @n4elegerii. Planetele aliate @3i 6or a0igAra An 7aEni1= 1a 08)i Ei1e3 aDa ) o 3i18 2lot8 de na6e de r8ECoi= 0A2i1iente 1a nA38r Di ar3a3ent @n1Jt 08 7oat8 re07inge ori1e ata1 a0A7ra Ar1ei din 7artea &lotilei de A78rare Planetar8 a S9AtLla3)AiAi= 1are 08 38 e01orteEe @n a2ara 0i0te3AlAi 0olar= dA78 1e 6oi ter3ina treaCa. S9AtLla3eEii 6or 2i de a1ord 08 7er3it8 intrarea 2lotei aliate @n 0i0te3Al lor= 7entrA a)3i 7otoli te3erile. #a18 6reAna dintre 78r4i 6a ini4ia o0tilit84i @n 7erioada de ar3i0ti4iA= o 6a 2a1e @n de7lin8 1AnoDtin48 a 2a7tAlAi 18 7rin a1e0t lA1rA @3i 6a 7ro6o1a o groaEni18 iECA1nire de 2Arie. NA 38 ener6eE ADor= dar 1Jnd 38 @n2Arii 1A ade68rat= iECA1nirea 38 07erie= dA78 a1eea= 1Liar Di 7e 3ine. #A78 tre1erea AnAi an 0tandard= eA 6oi 2i de 3Alt 7le1at= iar dA3nea6oa0tr8 6e4i 2i liCeri 08 re@n1e7e4i 381elAl 3AtAal= da18 aDa dori4i. #ar 07eran4a Di 7reEi1erea 3ea 0Ant 18= de data a0ta= 7aDii 7e 1are i)a3 ini4iat 0e 6or do6edi atJt de e2i1ien4i= @n1Jt ni1i AnAl dintre dA3nea6oa0tr8 nA 6a 0i34i dorin4a 08 reia o0tilit84ile. MJngJie Clana dea08= neagr8= a lAi #aB= iar 3otanAl @i 7ri6i 7e 2ie1are 7e rJnd 1A

o1Lii lAi AriaDi= aArii ) oC0er6JndA)i= 1Jnt8rindA)i. TollH MAne 0i34i 18 @ngLea48. O Ne i37Ai 7a1ea= Ei0e ea. O #oar te37orar= r807An0e TA2. O Si ne i37Ai o 0olA4ie= indi2erent da18 o 6re3 0aA nA. TA2 0e Ait8 la ea= dar nA)i r807An0e. O Cine dra1A9 1reEi 18 eDtiF 4i78 TollH= deEl8n4Aind 2Aria 1are 1lo1otea @n ea. O SAnt .a6iland TA2= 07A0e el 1A 6o1e ineB7re0i68= Di 3)a3 08tArat de S9AtLla3 Di de 09AtLla3eEi= doa3n8M #A78 @n1Leierea 1on2erin4ei= TA2 @i 1ondA0e 7e a3Ca0adori la na6eta lor. TollH MAne re2AE8 08)i @n0o4ea018. Colind8 7rin Ar18 ore @n Dir= 0ingAr8. OCo0it8= @ngLe4at8= 28r8 a0tJ378r. StrigJnd @n ti37 1e 3ergea. O Cio3agM r81ni ea= din 6Jr2Al 018rii. >ino ai1i= 01A37AleM 2redona= @n ti37 1e 0tr8C8tea 1oridorAl. >ino ai1iM 0e re7eEi 1Jnd aAEi An Ego3ot dA78 1ol4 ) dar nA 2A0e0e de1Jt de01Liderea 0aA @n1Liderea Anei ADi= ECJrnJitAl Anei 3aDini 1are 0e re7ara 0ingAr8 0aA= 7oate= 2AriDatAl 6reAnei 7i0i1i 0tr8ine= de)a lAi TA2. Cio3aaaagM Arl8 @ntr)o inter0e14ie @n 1are 0e @ntJlneaA o dAEin8 de 1oridoare= iar 6o1ea ei CACAi Di r80An8 18tre EidArile @nde78rtate= 0tJrnind e1oAl. #ar nA g80i 7i0i1a. Kn 1ele din Ar38= dA78 1e r8t81i 7e 3ai 3Alte 7An4i= ni3eri @n tAnelAl 1entral= 0laC lA3inat= 1are 0tr8C8tea i3en0a na68 de ger3inare ) o i3en0itate @nalt8= lAng8 de treiEe1i de Gilo3etri= 1A ta6anAl 7ierdAt @n A3Cr8= 1A 7ere4ii a1o7eri4i de CaEine 3ari Di 3i1i= 7entrA 1lonare. Ale0e o dire14ie la @ntJ37lare Di 3er0e= 3er0e= 3er0e= 0trigJnd 3ereA nA3ele lAi Cio3ag. Unde6a= @n 2a48= aAEi An 3ieAnat 0laC= eEitant. O Cio3agM Unde eDtiF Kl aAEi din noA. Kn 2a48. &81A doi 7aDi gr8Ci4i= a7oi @n1e7A 08 2Ag8. .a6iland TA2 ieDi din A3Cra AnAi CaEin din 7la0to4el @nalt de doA8Ee1i de 3etri. Kn Cra4ele lAi= tor1Jnd= 0t8tea 1AiC8rit Cio3ag. TollH MAne 0e o7ri CrA01. O A3 g80it 7i0i1a dA3nea6oa0tr8= Ei0e TA2. O >8d= r807An0e ea 0e1. TA2 @i @ntin0e 1A ClJnde4e AriaDAl 1otoi 1enADiA= 3Jinile lAi atingJnd Cra4ele 2e3eii @n ti37Al tran02erAlAi. O NA treCAie 08)i lAa4i @n nA3e de r8A 7li3Carea= 07A0e TA2. Mi)a3 7er3i0 08)i 2a1 An 1ontrol 3edi1al 1o37let= 7entrA a 38 a0igAra 18 n)a 784it ni3i1= Di a3 de1i0 18)i 1o37let 08n8to0. I3agina4i)68 @n08 0Ar7riEa 3ea 1Jnd a3 de01o7erit= @ntJ37l8tor= 18 toate a1ele adao0Ari Cioni1e de07re 1are 3)a4i in2or3at aA di078rAt @ntr)An 2el 3i0terio0 Di ineB7li1aCilM NA 0Ant @n 380Ar8 08 a2lA 3oti6Al. TollH MAne 0trJn0e 7i0i1a la 7ie7t. O A3 3in4it= re1Ano01A ea. E tele7at= 1a #aB. Poate nA atJt de 7Aterni1. #oar atJt. NA 7Atea3 ri01a 08)l la0 08 0e lA7te 1A #aB. Poate 1JDtiga= 7oate nA. NA 6oia3 08 0e 07erie. Ai aranIat 08 0e 7iard8= rJnIi ea. Unde a 2o0tF O A 78r80it @n187erea @n 1are 0e g80ea 3ana 7e o a doAa intrare= Ar38rind oCie1tAl a2e14iAnii 0ale. A de01o7erit Alterior 18 ADile 2A0e0er8 7rogra3ate a0t2el @n1Jt 08 interEi18 @na7oierea 0a. #e atAn1i= a 7etre1At orele 1olindJnd Ar1a= 281Jnd 1AnoDtin48 1A

alte 2eline= dintre 1ele 1e)3i 4in 1o37anie 7e na68. O CJte 7i0i1i aiF O Mai 7A4ine de1Jt dA3nea6oa0tr8= dar a1e0t lA1rA nA)i 0Ar7rinE8tor. La Ar3a Ar3ei= 0Ante4i 09AtLla3eE8. Cio3ag 0t8tea 1ald Di liniDtitor @n Cra4ele ei. TollH MAne re3ar18 i3ediat 18 #aB nA 0e 3ai 6edea. Se ener68 din noA. Kl 018r7in8 7e Cio3ag dA78 o Are1Le= iar el @Di a4inti o1Lii li37eEi= argintii)1enADii= a0A7ra lAi TA2. O NA 38 7ro0teDti tA 7e 3ineM 0e r80ti ea. O Ni1i nA)3i i3agineE 18 7ot= re1Ano01A TA2. O Mana. E o 1a71an8= nAF Ne)ai 07A0 o 3Al4i3e de 3in1iAniM O Tot 1e 6)a3 7o6e0tit de07re 3an8 e ade68rat. Cio3ag 1Li418i. O Ade68rAl= oL= ade68rAl a38rJtM Kn0ea3n8 18 0Ant lA1rAri 7e 1are nA ni le)ai 07A0. O Uni6er0Al aCAnd8 @n in2or3a4ii. #e 2a7t= eBi0t8 3ai 3Alte lA1rAri de 1Ano01At de1Jt oa3eni 1are 08 le 1Anoa018 ) o 1on1lAEie Ai3itoare= da18 4ine3 0ea3a 18 7o7AlatAl S9AtLla3 e @n0e3nat 7e r8CoIAl A3anit84ii. CA greA aD 07era 08 reADe01 08 68 07An totAl re2eritor la An 0ACie1t= ori1Jt de li3itat ar 2i a1e0ta. O Ce eDti 7e 1ale 08 ne 2a1i= TA2F 3JrJi 2e3eia. O >8 reEol6 1riEa ali3entar8= r807An0e el= 1A 6o1ea 7lat8= re1e 1a o a78 liniDtit8 Di 7lin8 de 0e1rete 1a adJn1Arile a1e0teia. O Cio3ag toar1e= de1i @3i 07Ai ade68rAl. #ar 1A3= TA2= 1A3F O Mana re7reEint8 in0trA3entAl 3eA. O GogoDiM NA daA An Can a38rJt 7e 1Jt de gA0toa0e Di Lr8nitoare 0Ant 2rA1tele 3anei. SaA 7e 1Jt de iAte 1reDte 1Le0tia aia a2Ari0it8. NA o 7lant8 6a reEol6a 1riEa noa0tr8. Le)ai @n1er1at 7e toate. Ne)ai dat o3nigr8Ante= 780t8i= alAne18tori)7e)6Jnt Di 2er3e de 1iA7er1i. A01AnEi 1e6a. .ai= 6o3it8M .a6iland TA2 o 7ri6i @n t81ere= 3ai 3Alt de An 3inAt. CA o1Lii @n o1Lii ei. PentrA o 1li78= 2e3eia a6A i37re0ia 18 0e Aita @n adJn1Al 3in4ii ei= de 7ar18 Di TA2 ar 2i 2o0t 1ititor de gJndAri. Poate 1iti0e alt1e6a. Kn 1ele din Ar38= r807An0e5 O Odat8 7lanta 0e38nat8= nA 7oate 2i 0tJr7it8= indi2erent 1Jt de 3Alt 6)a4i 0tr8dAi. Se r807JndeDte 1A o iA4eal8 ineBoraCil8= @n 2An14ie de anA3i4i 7ara3etri ai 1li3atAlAi. Mana nA 1reDte oriAnde. GerAl o A1ide= 2rigAl e dAD3anAl deE6olt8rii ei= dar 0e 6a @ntinde 1Jt 08 a1o7ere regiAnile tro7i1ale Di 0ACtro7i1ale ale S9AtLla3)AlAi= 1eea 1e)i 0A2i1ient. O SA2i1ient 7entrA 1eF O &rA1tele 3anei 0Ant eBtre3 de nAtriti6e. Kn 7ri3ii ani= 6a 1ontriCAi 3Alt la 018derea ten0iAnii 7rodA0e de redA1erea 7reEent8 de 1alorii= iar 7rin a1e0t lA1rA 0e 6or @3CAn8t84i 1ondi4iile 7e S9AtLla3. Mai tJrEiA= dA78 1e 6or e7AiEa 0olAl @n 1reDterea lor 6igAroa08= 7lantele 6or de1eda Di 6or 7AtreEi= iar dA3nea6oa0tr8 6e4i 2i oCliga4i 08 2a1e4i= ti37 de 1J4i6a ani= a0ola3ente= @nainte 1a 7e terenAl re07e1ti6 08 1rea018 din noA 3ana. #ar= @ntre ti37= 7lanta @Di 6a 2i @nde7linit ade68rata 3i0iAne= 7ri3 1on0ilier MAneM Pra2Al 1are 0e 0trJnge 7e 7artea in2erioar8 a 2ie18rei 2rAnEe e0te An 3i1roorgani03 0i3Cioti1= 6ital @n3Al4irii 3anei= dar a6Jnd Di alte 7ro7riet84i. #A0 de 6Jnt= 7Artat de oa3eni 0aA de 7araEi4i= 6a aIAnge @n 2ie1are AngLer= 0e 6a 1AiC8ri 7e 0A7ra2a4a gloCAlAi dA3nea6oa0tr8. O Pra2AlM eB1la38 ea. Kl lAa0e 7e 6Jr2Al degetelor= 1Jnd atin0e0e tAl7ina 3anei... MJrJitAl lAi Cio3ag era

atJt de 0laC= @n1Jt 3ai 3Alt @l 0i34i de1Jt @l aAEi. O PAte3 1on0idera 7ra2Al de 3an8 1a An 2el de 7ro2ila1ti1 organi1= 07A0e .a6iland TA2= dA78 1e)Di @n1rA1iD8 3Jinile. :ioteLii dA3nea6oa0tr8 6or de01o7eri 18 inter6ine 7Aterni1 Di 7er3anent @n liCido)Al 3a01Alilor A3ani Di @n 2ertilitatea 2e3elelor A3ane. NA)i ne6oie 08 1AnoaDte4i 3e1ani03Al. TollH MAne @l 7ri6i= de01Li0e gAra= o @n1Li0e= 1li7i 1a 08)Di re4in8 la1ri3ile. La1ri3i de di07erare= la1ri3i de 2ArieF NA 7Atea 07Ane. Ori1A3= nA de CA1Arie. NA 7Atea 7er3ite 08 2ie la1ri3i de CA1Arie. O Un geno1id lent= 07A0e ea= 03AlgJndA)Di 1A6intele= 1A o 6o1e a07r8= r8gADit8. O PA4in 7roCaCil. Unii dintre 09AtLla3eEi 6or da do6ad8 de o i3Anitate natAral8 2a48 de e2e1tele 7ra2AlAi. EBtra7ol8rile 3ele indi18 2a7tAl 18 o 7arte ) 1A7rin08 @ntre ,=,* Di ,=11 ) din 7o7Ala4ie 6a 2i nea2e1tat8. Se 6a re7rodA1e= iar i3Anitatea 6a 2i tran03i08 Di 0e 6a eBtinde= @n genera4iile Ar38toare. #ar o i37loEie de 38ri3e 1on0ideraCil8 a 7o7Ala4iei de 7e S9AtLla3 6a @n1e7e @n a1e0t an= iar 1ArCa naDterilor nA nA3ai 18 6a @n1eta 08 1rea018= dar 6a @n1e7e 08 01ad8 aCrA7t. O NA a6eai dre7tAl 08 2a1i a0ta= 07A0e @n1et TollH MAne. O NatAra 7roCle3ei 09AtLla3eEe e0te de An a0e3enea 2el= @n1Jt nA 7er3ite de1Jt o 0olA4ie e2i1ient8= de2initi68= dA78 1A3 6)a3 07A0 de la^ O ProCaCil. i 1e)i 1A a0taF CA3 r83Jne 1A liCertatea= TA2F CA alegerea indi6idAalaF Oa3enii 3ei 7ot 2i egoiDti= 1A 6ederi @ngA0te= dar 0Ant oa3eni= 1a tine. AA dre7tAl 08 de1id8 da18 6or a6ea 1o7ii= Di 1J4i 1o7ii. Cine dra1A9 4i)a dat aAtoritatea 08 iei Lot8rJri @n lo1Al lorF Cine dra1A9 4i)a 07A0 08 ne 0teriliEeEi 7lanetaF 0trig8 ea= @n2AriindA)0e tot 3ai 3Alt @n ti37 1e 6orCea. NA eDti 3ai CAn 1a noiM EDti doar An o3= TA2M Un a38rJt de o3 deo0eCit= re1Ano01= dar nA3ai o3 ) ni1i 3ai 3Alt= ni1i 3ai 7A4in. Cine)4i d8 dre7tAl a2Ari0it 08 te Io1i de)a #A3neEeA 1A 7laneta noa0tr8= 1A 6ie4ile noa0treF O Ar1a= r807An0e= 0i37lA= .a6iland TA2. Cio3ag 0e agit8 @n Cra4ele ei= CrA01 neliniDtit= neg80indA)Di odiLna. TollH MAne @l l808 08 0ar8 7e 7odea= 28r8 08)Di ia 7ri6irea ni1i o 1li78 de 7e 2igAra alC8= ineB7re0i68= a lAi TA2. Si34i= deodat8= dorin4a 08)l lo6ea018= 08)l @ndArereEe= 08)i r8nea018 3a01a a1eea de indi2eren48 Di @3781are. O Te)a3 a6ertiEat= TA2M PAterea 1orA7e= iar 7Aterea aC0olAt8 1orA7e @n 3od aC0olAt. K4i a3inteDtiF O Me3oria 3ea e 28r8 7ere1Le. O P81at 18 nA 7o4i 07Ane a1elaDi lA1rA Di de07re Cle0te3ata ta de 3oralitateM re7li18 TollH MAne= 7e An ton a1id. #e 1e naiCa te)a3 aIAtat 08 780treEi na6a a0ta a2Ari0it8F Ce 7roa0t8 a3 2o0tM Te)ai a2lat 0ingAr al naiCii de 3Alt ti37 @ntr)o 2anteEie a 7Aterii. Ai aIAn0 08 1reEi 18 te)a nA3it 1ine6a @n 2An14ia de #A3neEeA= nA)i aDaF O :iro1ra4ii 0Ant nA3i4i @n 2An14ie. !eii= da18 eBi0t8= 0Ant aleDi 7rin alte 7ro1edee. NA 7retind di6initatea @n 0en0 3itologi1. #ar re1Ano01 18 de4in 1A ade68rat 7Aterea AnAi EeA. Un ade68r 7e 1are l)a4i re1Ano01At 1A 3Alt ti37 @n Ar38= 1Jnd a4i re1Ar0 7ri3a oar8 la aIAtorAl 3eA= 1erJnd 7Jine Di 7eDti. &e3eia @n1er18 08 re7li1e= dar el ridi18 3Jna. O >8 rog 08 nA 38 @ntrerA7e4iM M8 6oi 0tr8dAi 08 2iA 01Art. Noi doi nA ne deo0eCi3 7rea 3Alt= TollH MAne... O NA a6e3 ni3i1 a0e38n8tor= lAa)te)ar dra1A9M 4i78 ea. O NA ne deo0eCi3 7rea 3Alt= re7et8 1al3= 2er3= TA2. Mi)a4i 38rtAri0it 1Jnd6a 18

nA 0Ante4i o 7er0oan8 religioa08. Ni1i eA nA 6enereE 3itAri. A3 @n1e7At 1a negA0tor= dar= aIAngJnd 7e a1ea0t8 na68 nA3it8 Ar1a= a3 @n1e7At 08 2iA L8itAit tot ti37Al de Eei= 7ro2e4i Di de3oni. Noe Di 7oto7Al= Moi0e Di 7l8gile lAi= 7Jini Di 7eDti= 3ana= 0tJl7i de 2o1= ne6e0te tran02or3ate @n 0are ) a treCAit 08 38 oCiDnAie01 1A toate a1e0tea. M)a4i @n6inAit 18 38 1on0ider EeA. N)a3 a0e3enea 7reten4ii. #ar= treCAie 0)o 07An= 7ri3a 3ea 2a7t8 7e a1ea0t8 na68= 1A 3Al4i ani @n Ar38= a 2o0t 08 @n6ieE An 3ort. Ar8t8= greoi= 07re 7An1tAl de lA1rA a2lat la 1J4i6a 3etri. O A1e0ta)i lo1Al @n 1are a3 086JrDit a1e0t 7ri3 3ira1ol= TollH MAne. Mai 3Alt= de4in 1A ade68rat 7Ateri EeieDti Di a3 de)a 2a1e 1A 6ia4a Di 3oartea 7lanetelor. CJnd te CA1Ari= 1a 3ine= de a1e0te aCilit84i EeieDti= 7o4i oare 08 de1lini re07on0aCilit84ile 1e le @n0o4e01= 0aA 0ar1ina la 2el de 1A37lit8 a aAtorit84ii 3oraleF Cred 18 nA. &e3eia 6rA 08 r807And8= dar nA)Di g80i 1A6intele. E neCAn= @Di 07A0e ea. O S8 1ontinA83. NatAra 1riEei de 7e S9AtLla3 era de An a0e3enea 2el 18 nA 7er3itea 1a 0olA4ie de1Jt o inter6en4ie Eeia018. S8 7re0A7Ane3 18 aD 2i 1on0i34it 08 68 6Jnd Ar1a= aDa 1A3 a4i dorit. Crede4i 1A ade68rat 18 6reo e1Li78 de e1ologi Di CioteLi= ori1Jt de eB7er4i Di de dedi1a4i 3e0eriei ar 2i 2o0t= 7Atea g80i An r807An0 0tatorni1F Credin4a 3ea e 18 0Ante4i 7rea inteligent8 7entrA a nAtri o a0e3enea ilAEie. NA 38 @ndoie01 18= a6Jnd la di07oEi4ie toate re0Ar0ele na6ei de ger3inare= a1ei C8rCa4i Di 2e3ei ) genii 1A inteligen48 Di 7reg8tire 3Alt 0A7erioare 1elor de 1are di07An eA ) ar 2i de01o7erit nA3eroa0e= ingenioa0e 1Jr7eli 1are le)ar 2i 7er3i0 09AtLla3eEilor 08 1ontinAe 08 0e @n3Al4ea018 @n18 An 0e1ol= 7oate doA8= Ca 1Liar trei 0aA 7atrA. #ar= 7Jn8 la Ar38= Di 0olA4iile lor 0)ar 2i do6edit in0A2i1iente= 7re1A3 3ode0ta 3ea @n1er1are de a1A3 1in1i ani= 0aA 1ea 1A 1in1i ani @nainte de a1eea Di 7re1A3 toate de01o7eririle e7o1ale ale teLno1ra4ilor dA3nea6oa0tr8 din 6ea1Arile tre1Ate. TollH MAne= nA eBi0t8 An r807An0 ra4ional= e1LitaCil= Dtiin4i2i1= teLnologi1 0aA o3ene01 la dile3a 7ro6o1at8 de o 1reDtere neCAnea018 a 7o7Ala4iei= @n 7rogre0ie geo3etri18. A1ea0ta ad3ite r807An0 doar 7rin inter3ediAl 3ira1olelor ) 7Jini Di 7eDti= 3ana din 1er Di altele de a1elaDi 0oi. A3 dat greD de doA8 ori= 1a inginer e1olog. A1A3 @3i 7ro7An 08 reADe01 1a EeA= 08 daA S9AtLla3)AlAi 1eea 1e 0oli1it8. #a18 aD @n1er1a a treia oar8 1a o3= aD eDAa 1A 1ertitAdine @n18 o dat8= iar di2i1Alt84ile dA3nea6oa0tr8 ar Ar3a 08 2ie reEol6ate de Eei 3ai 1rAEi 1a 3ine= de 1ei 7atrA 18l8re4i 7e 3a3i2ere dintr)o legend8 anti18= 1Ano01A4i dre7t 3oli38= 2oa3ete= r8ECoi Di 3oarte. #e a1eea= a treCAit 08 la0 de)o 7arte A3anitatea din 3ine Di 08 a14ioneE 1a An EeA. &81A o 7aAE8= AitJndA)0e la ea= Di 1li7i. O Ai l80at de)o 7arte Cle0te3ata de A3anitate 1A 3Alt ti37 @n Ar38M r81ni TollH MAne. #ar nA eDti EeA= TA2M Un de3on= 7oate. Un a2Ari0it de 3egalo3an= 1A 0igAran48. Poate An 3on0trA. #a= o aCIe14ie a38rJt8. Un 3on0trA= nA An EeAM O Un 3on0trA... Kntr)ade68r= Ei0e TA2= 1li7ind. A3 07erat 18 ne@ndoielni1a dA3nea6oa0tr8 Cra6Ar8 intele1tAal8 Di 1o37eten48 68 6or o2eri o 3ai CAn8 @n4elegere. Cli7i din noA. A doAa oar8= a treia oar8. &igAra lAi alC8= lAng8= r8380e0e liniDtit8 1a @ntotdeaAna= dar era 1e6a CiEar @n 6o1ea lAi= 1e6a 1e nA 0e aAEi0e 7Jn8 atAn1i= 1e6a 1are o @n078i3Jnta= 1are o E8781ea= 1are o tAlCAra. Ce6a 1are 0e38na a e3o4ie. O M)a4i 7onegrit a3arni1= TollH MAneM 7rote0t8 el. Cio3ag 01oa0e An 3iorl8it 0AC4ire= 7lJng8re4. O Pi0i1a dA3nea6oa0tr8 do6edeDte o @n4elegere 3ai 1ore1t8 a e1Aa4iilor re1i ale realit84ii 1A 1are ne 1on2rAnt83= 07A0e TA2. Poate ar treCAi 08 68 eB7li1 din noA= de la @n1e7At.

O Mon0trAleM 4i78 ea. TA2 1li7i. O E2ortArile 3ele 0Ant 6eDni1 nea7re1iate Di 1a78t doar 1alo3nii ne3eritate... O Mon0trAleM re7et8 ea. MJna lAi drea7t8 0e 0trJn0e iAte @n 7A3n= a7oi 0e de0281A @n1et= deliCerat. O Se 7are 18 An ti1 1ereCral 6)a redA0 @n 3od dra3ati1 6o1aCAlarAl= 7ri3 1on0ilier MAneM O NA)i ade68rat= dar a1e0ta)i 0ingArAl 1A6Jnt 1are 4i 0e 7otri6eDte. O Kntr)ade68rF Kn a1e0t 1aE= 2iind An 3on0trA= ar 2i 7otri6it 08 a14ioneE 3on0trAo0. (ine4i 0ea3a de a1e0t lA1rA da18 dori4i= 7ri3 1on0ilier= 1Jnd 6e4i lAa de1iEia. Cio3ag ridi18 CrA01 1a7Al Di 0e Ait8 la TA2 de 7ar18 7e 2igAra lAng8 a a1e0tAia tre1ea 1e6a ne68EAt. Kn1e7A 08 0J0Jie. :lana argintie)1enADie 0e ECArli @n1et= @n ti37 1e ani3alAl d8dea @na7oi. TollH MAne 0e a7le18 Di)l ridi18. Pi0i1a tre3Ar8 @n Cra4ele ei= a7oi 0J0Ji din noA. O CeF @ntreC8 ea= neatent8. Ce de1iEieF Ai lAat toate de1iEiile Cle0te3atei #e07re 1e naiCa 6orCeDtiF O Per3ite4i)3i 08 0AClinieE 18= @n a1e0t 3o3ent= ni1i An 0ingAr 07or de 3ana n)a 2o0t eliCerat @n at3o02era S9AtLla3)AlAi. O iF 3JrJi ea. (i)ai @n1Leiat treCArile Cle0te3ate. NA g80e01 ni1i o 3etod8 08 te o7re01. O Kntr)ade68rF RegretaCil. Poate 6e4i g80i Ana. PJn8 atAn1i= 68 0AgereE 08 ne @ntoar1e3 @n a7arta3entAl 3eA. #aB aDtea7t8 1ina. A3 7reg8tit o 0A78 1on1entrat8 de 1iA7er1i Di a6e3 Cere re1e de 7e MogLorer= o C8AtAr8 0A2i1ient de @3C8t8toare @n1Jt 08 7la18 Di Eeilor= Di 3onDtrilor. :ine@n4ele0= a7aratAra 3ea de 1o3Ani1a4ii 68 0t8 la di07o) Ei4ie= da18 a6e4i de 07A0 1e6a gA6ernAlAi dA3nea6oa0tr8. TollH MAne de01Li0e gAra= 08)i dea o re7li18 t8ioa08= a7oi o @n1Li0e= AlAit8. O >rei 08 Ei1i 1eea 1e 1red eA 18 6rei 08 Ei1iF O #i2i1il de 07A0= r807An0e TA2. SAnte4i 0ingAra 1are 4ine @n Cra4e o 7i0i18 7aranor3al8= doa3n8. AA Ar3at An 3er0 de)o t81ere ne02JrDit8 Di o 1in8 teriCil de ne7l81At8. LAar8 3a0a @ntr)An 1ol4 al 1a3erei de 1o3Ani1a4ii lAng8= @ngA0t8= @n1onIAra4i de 1on0ole= e1rane Di 7i0i1i. TA2 0t8tea 1A #aB @n Cra4e Di)Di A37lea lingAra 1A 3Alt8 griI8. Kn 1ealalt8 7arte a 3e0ei= TollH MAne 3Jn1a 28r8 08 0i3t8 gA0tAl Lranei. N)a6ea 7o2t8 de 3Jn1are. Se 0i34ea C8trJn8 Di derAtat8. i @ngroEit8. Cio3ag re2le1ta 1on2AEia ei. Senin8tatea @i di078rA0e= 0e EC8tea @n 7oala ei= ridi1Jnd Aneori 1a7Al dea0A7ra 3e0ei= 08 3JrJie a6erti03ente 18tre #aB. Kn 1ele din Ar38= 6eni 1li7a ) dA78 1A3 Dtia 18 0e 6a @ntJ37la ) @n 1are An CJEJit Di o lA3in8 alCa0tr8= 2Alger8toare= 0e3naliEar8 An 3e0aI. TollH MAne tre08ri aAEind 0AnetAl= @37in0e 01aAnAl @n 07ate Di 0e r80A1i iAte. Cio3ag 08ri= alar3at. &e3eia @n1e7A 08 0e ridi1e= a7oi @n1re3eni= neLot8rJt8. O A3 7rogra3at 1A 0tri1te4e 08 nA 2iA deranIat 1A ni1i An 1Li7 @n ti37 1e 0taA la 3a08= o in2or38 TA2. #e1i a7elAl e 7entrA dA3nea6oa0tr8= dedA1 eA 7rin eli3inare. Se3nalAl alCa0trA 2Alger8 iar Di iar= iar Di iar... O NA eDti An a2Ari0it de EeA= Ei0e TollH MAne. Ni1i eA nA 0Ant. NA 6reaA 7o6ara a0ta Cle0te3at8= TA2M LA3ina 01Jnteia. O Poate 18)i 1o3andantAl Qald OCer= 0Ager8 TA2. Pro7An 08 a11e7ta4i a7elAl=

7Jn8 nA @n1e7e nA38r8toarea in6er08. O Ni3eni n)are An a0e3enea dre7t= TA2. Ni1i tA= ni1i eA. El d8dA greoi din 1a7. LA3ina 01Jnteia. Cio3ag 3iorl8ia. TollH MAne 281A doi 7aDi 07re 1on0ol8= 0e o7ri= 0e r80A1i din noA 07re TA2. O Crea4ia e0te o 7arte a dA3neEeirii= 07A0e ea= 1A7rin08 de)o 1ertitAdine 0ACit8. Po4i di0trAge= TA2= dar nA 7o4i 1reaM A0ta te 2a1e 3on0trA= @n lo1 de EeA. O Crearea de 6ia48 @n CaEinele de 1lonare e0te ele3entAl Eilni1 Di Canal al 7ro2e0iei 3ele= re3ar18 TA2. LA3ina 2Alger8= 0e 0tin0e= 2Alger8 din noA. O NA= a1olo 1o7ieEi 6ia4a= n)o 1reeEiM TreCAie 08 2i eBi0tat deIa= Ande6a @n ti37 Di 07a4iA= treCAie 08 ai o 3o0tr8 de 1elAle= o @nregi0trare 2o0il8= 1e6a. Alt2el= eDti neaIAtorat. #a= la naiCaM OL= 2ireDte= ai 7Aterea de a 1rea. A1eeaDi 7Atere a2Ari0it8 7e 1are o are ori1e C8rCat 0aA 2e3eie din 0AC0olArile oraDAlAi. Pro1reare= TA2. A0ta)i 7Aterea noa0tr8 AlAitoare= a1e0ta)i 0ingArAl 3ira1ol 1are eBi0t8 ) 0ingArAl lA1rA 7e 1are)l aA oa3enii 1e)i 2a1e a0e38n8tori Eeilor= lA1rAl 7e 1are tA 6rei 08)l r87eDti Anei 78r4i de --=-[ din 7o7Ala4ia S9AtLla3)AlAi. Ce naiCaM TA nA eDti 1reator= nA eDti EeAM O Kntr)ade68r= 07A0e .a6iland TA2= 1A 6o1e ineB7re0i68. O #e1i= nA ai dre7tAl 08 iei de1iEii EeieDti. Ni1i eA n)a3 6oie 0)o 2a1. TollH aIAn0e la 1on0ol8 @n trei 7aDi lAngi= 0igAri. A7808 o ta0t8. Un e1ran 0e A37lA de 1Alori 1e 0e 0trJn0er8 @ntr)An 1oi2 de lA7t8 Dle2Ait 1a oglinda= @37odoCit 1A @n0e3nAl AnAi gloC 0tiliEat. #oi 0enEori ardeaA 0ta1oIiA @n 07atele 6iEorAlAi negrA din 7la0to4el. O Co3andant OCer= @l 0alAt8 ea. O Pri3 1on0ilier MAne= r807An0e 0alAtAlAi OCer. SAnt @ngriIorat. A3Ca0adorii alia4i 07An tot 2elAl de lA1rAri neCAneDti la Dtiri. Un tratat de 7a1e= o noA8 @n2lorire... Pot 08 1on2ir3F Ce 0e @ntJ37l8F Ai ne1aEAriF O #a. A01Alt8)38= OCer= Di... O TollH MAne= inter6eni TA2. O Ce)iF 0e @ntoar0e ea. O #a18 7ro1rearea e 0e3n al dA3neEeirii= atAn1i reEAlt8 18 Di 7i0i1ile 0Ant Eei. i ele 0e re7rodA1. Per3ite4i)3i 08 68 atrag aten4ia 18= @n 01Art ti37= a4i aIAn0 08 a6e4i 3ai 3Alte 7i0i1i de1Jt 3ine= deDi a4i 7ornit de la o 0ingAr8 7ere1Le. O Ce 6rei 08 07AiF KntrerA70e 0AnetAl= 7entrA a nA tran03ite 1A6intele lAi TA2. Qald OCer ge0ti1Ala @ntr)o t81ere 0ACit8. .a6iland TA2 @Di @37reAn8 degetele. O SAClinieE 18= deDi a7re1ieE 1alit84ile 2elinelor= le)a3 1ontrolat @n3Al4irea. A3 lAat a1ea0t8 de1iEie dA78 o analiE8 atent8= dA78 1e a3 1Jnt8rit Cine toate alternati6ele. PJn8 la Ar38= dA78 1A3 a4i de01o7erit 0ingAr8= nA)0 de1Jt doA8 o74iAni 2Anda3entale. &ie te @37a1i 1A ideea inLiC8rii 2ertilit84ii 7i0i1ilor tale ) treCAie 08 3en4ioneE 18 28r8 a le 1ere 1on0i3483JntAl ) 2ie= renAn4Jnd la a0ta= aIAngi 08 te treEeDti @ntr)o Ei 7e 1ale 08 arAn1i 7rin 0a0= @n 6idAl re1e al 07a4iAlAi 1o03i1= An 0a1 7lin 1A 7i0oi aCia 28ta4i. #a18 nA alegi= ai ale0 deIa. A nA lAa o de1iEie ) 7entrA 18 n)ai dre7tAl )@n0ea3n8= de 2a7t= o de1iEie= 7ri3 1on0ilier MAneM #a18 te aC4ii= 6oteEi. O TA2= 07A0e ea 1A 6o1e @ndArerat8= nAl NA 6reaA 7o6ara a0ta Cle0te3at8M #aB 08ri 7e 3a08 Di)Di a4inti o1Lii aArii a0A7ra ei. O #A3neEeirea e o 7ro2e0iAne 3ai atr8g8toare 1Liar de1Jt e1ologia= 07A0e TA2. TreCAie @n08 08 re1Ano01 18)i o 3An18 2oarte ri01ant8= da18)i a11e7t 7o6ara.

O NA)i aDa= @n1e7A TollH MAne. NA 7o4i 08 07Ai...= @Di 18At8 ea 1A6intele. Pi0oii Di 1o7iii nA)0... Ei 0Ant oa3eni= aA 7Aterea 3in4ii... Minte Di 0A2let= 1a Di gonadele. SAnt inteligen4i= e alegerea lor) a lor= nA a 3ea. NA)i 7o0iCil 0)o 2a1 7entrA ei ) 7entrA 3ilioane= 7entrA 3iliarde... O Kntr)ade68r. A3 Aitat de oa3enii CAni de 7e S9AtLla3 Di de i0toria lor @ndelAngat8 de de1iEii ra4ionale. &8r8 @ndoial8 18 6or 7ri6i dre7t @n 2a48 r8ECoiAl= 2oa3etea= 3oli3ele Di)Di 6or 01Li3Ca 18ile 1A 3iliardele= e6itJnd 1A aCilitate A3Cra 1are a3enin48 08 1A7rind8 S9AtLla3)Al Di tArnArile lAi 3Jndre. CiAdat 18 n)a3 reADit 08 68d a0taM Se 7ri6ir8 @n t81ere. #aB @n1e7A 08 toar18. A7oi= @Di r80A1i 1a7Al Di @n1e7A 08 ling8 1re3a de 1iA7er1i din ColAl lAi TA2. Cio3ag 0e 2re18 de 7i1iorAl 2e3eii= dA78 1are arAn18 o 7ri6ire r8ECoini18 07re #aB= @n ti37 1e 0e 7li3Ca 7rin 1a3er8. TollH MAne 0e @ntoar0e la 1on0ol8 2oarte @n1et. #Ar8 o or8 08 0e @ntoar18 ) o 087t83Jn8= An an= o 6ia48. PatrAEe1i de 3iliarde de 6ie4i. #ar 1Jnd ter3in8 08 0e @ntoar18= totAl dAra0e doar o 1li78= iar 6ie4ile a1elea di078rAr8 1a Di 1A3 n)ar 2i eBi0tat ni1iodat8. Se Ait8 la 3a01a re1e= t81At8= 1e)o 7ri6ea de 7e e1ranAl 1o3Ani1atorAlAi= iar @n 7la0ti1Al a1ela negrA= 0tr8lA1itor= 68EA re2le1tat8 toat8 oroarea 28r8 1Li7 a r8ECoiAlAi= iar @n 07atele ei ardeaA o1Lii a07ri= 2eCrili= ai 2oa3etei Di Colii. Porni din noA 0onorAl. O Ce 0e @ntJ37l8 a1oloF @ntreCa @ntrAna Qald OCer. Pri3 1on0ilier= nA te aAdM Care)0 ordineleF Ce 0e @ntJ37l8 a1oloF O Co3andante OCer= Ei0e TollH MAne= 0ilindA)0e 08 EJ3Cea018 larg. O S)a @ntJ37lat 1e6a r8AF O R8AF @Di @ngLi4i ea la1ri3ile. Ni3i1. CLiar ni3i1. La naiCa= totAl e in1rediCil de CineM R8ECoiAl 0)a ter3inat= la 2el Di 1riEa. O SAnte4i 1on0trJn08 @n 6reAn 2elF l8tr8 Qald OCer. O NA= r807An0e iAte ea. #e 1e 1reEi a0taF O La1ri3ile. SAnte4i @nl81ri3at8= 7ri3 1on0ilier. O #e CA1Arie= 1o3andanteM La1ri3i de CA1Arie. Mana= OCerM Mana din 1er. .ran8 din 0tele= rJ0e ea @n1et. TA2 e An geniA. Uneori...= Ei0e ea= 3AD1JndA)Di 7Aterni1 CAEele= Aneori 1red 18 0)ar 7Atea 08 2ie... O CeF O... An EeA= o2t8 ea Di a7808 An CAton= iar e1ranAl 0e @ntAne18. NA3ele ei era TollH MAne= dar @n i0torie i 0e 07Ane @ntr)o 3Al4i3e de 2elAri.