Sei sulla pagina 1di 3

Rasional

Langkah pencegahan awal perlu diadakan kepada murid bagi menyedarkan mereka tentang bahaya dadah. Bahan media yang dipamerkan akan meningkatkan kesedaran dan menimbulkan perasaan benci terhadap dadah.

Minggu Anti Dadah 2007


Pengerusi N. Pengerusi : En. ugi b. !agiman "#uru Besar$ : Pn. %iti &aleha bt. 'bdullah "#P( )$ : Pn. *amaliah bt. Masron "#P( +EM$ : ,.M -. Paridah bt.-. Pad.il "#P( (/(/$ : Pn. 0orhayati bt. 0ordin "#P( Petang$ : En. &am.am b. %ariman : 1ik &ainab binti +j. %hahari : En. Mohd. '.lim b. *a2afar

Jadual %& Taburan Penagih Yang dikesan Mengikut Negeri !agi Tahun "##$ % "##&
())+ 'egeri P.Pinang (edah Perak Johor (elantan !P.(L %elangor %abah ())* 789: <797 ::89 ,-%) <;)8 8?97 <;7< <):8 Bil ;)<= <7:8 <;8; (,(<<8: <9)= )>:7 >87 Purata Sebulan 8<= <<9 <)< %-. )>= )7> );: =) 'egeri ())* Bil ())+ Purata Sebulan 78 ;? ;< ;< <8 )= < )?9)

Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II

Jawatankuasa Kecil
Objektif
Memberi pengetahuan kepada murid mengenai bahaya dadah. Menimbulkan kesedaran kepada murid pentingnya Pendidikan Pencegahan Dadah. Membentuk tingkahlaku dan nilai positif di kalangan warga sekolah. Meningkatkan kemahiran kendiri menjauhi dadah.
P.A Sistem En. +asri bin 3brahim En. Malik 'bdullah bin 'danan Juruacara #uru bertugas minggu ke )) Back Drop/ Skroll/ Ikrar En. &am .am Bin %ariman Jurugambar En. Mohd. Mohd. 4au.y bin Mohd. awai 1ik %uhaina binti +assan Dokumentasi En. Mohd. '.lim bin *aafar 1ik Mar.iah bt. Mohd. ,usof Kawalan Murid En. Mohd. 'liff 3skandar (hor bin 'bdullah Pn. Masmi.ah Bt. %uratmin Persembahan En. !an 'bd +ayyi bin !an Mansor Pn. +afi.ah bt. Md. Darin Sudut Anti Dadah Pn. -osnita bt. Mokhtar Pn. %uridah Pn. &arina bt. Mohd. Daud En. (hairul Persiapan Dewan Pekerja5pekerja %(D3% eramah En 'riffin bin Mohd. 'li !adiah 1ik 0or '.ora bt. 'bas 1ik %iti 0orrihan bt. 'bd. Majid Pameran / "a#angan $ideo En. -aihan bin %ajadi En. %hamsul bin Muhamad Brochure 1ik &ainab binti +j. %hahari !akim Pertandingan Kuiz Anti Dadah Pn. +amidah bt. Mohd. ,unos Pn. *asmawati bt. Muhammad Melukis Poster Anti Dadah Pn. Melati bt. Mohd. 0oh Pn. 0orafidah bt. 'hmed En. %upian bin (amal Pn. 0orhai.an bt. /thman Menulis Karangan / Esei Anti Dadah Pn. 0orli.ah bt. Mohd. Basri En. %hamsudin bin Mohd. Dom Pn. +abesah bt. 'hmad Pn. 'na %upiah bt. 'bd. -ahman Mewarna Pn. Ma.nah binti 'bu Bakar 1ik -u.iana Pn. 4a.alina bt. Muhammad Pn. 6mi 0ad.rah bt. 'rbaai Deklamasi Sajak En. Liman bin +ashim Pn. -ohaya bt. +assan

pahang )77: =7> %arawak 77? =)< 0.%embilan =79 7<8 Melaka 7;9 7)? Perlis :)> <>? erengganu :;7 <9< !P Labuan )= <9 *umlah :<>9> <<>))

Jadual (& !ilangan Penagih Mengikut 'enis Dadah Yang Digunakan Tahun "##$

Status Kes Baru Berulang *umlah Peratus

!eroin /Mor0in 8)9: ?=8? ):>;< 79.=:

andu 1an2a 1am < ; = 9.9: :;=: )=9< ;<=; <:.)< > : )) 9.9;

3sctas 5.Batuk/ S#abu 4ain Jumlah # Kodein )?9 :> <<> ).99 )==8 7:: 7:= 9 <8)) >8= )9.;= <.== ?> >< )>9 9.=? )9:>) )<8:9 <<>)) )99

0ota : Bilangan penagih Pil Psikotropik 7<) orang@ 'mphetamine <<7 orang

Jadual ,& Perbandingan Kuantiti (am)asan Dadah 'anuari *Dis "##$/"##&


!eroin 6kg7 andu 1an2a S#abu 3cstas# Pil Psikotrapik 5.Batuk/Kodein 6kg7 6kg7 6kg7 6bi2i7 6bi2i7 6liter7 9.;< <:=>.>) )8;.;7 <7:9:9 :.?; ))77.<? :>.;9 ))8?>> )?>7>? =7:@;<7 )9>9:.<; )7@:;:.?>

"ahun

*an5Dis 97 );;.=: *an Dis 9; <<<.8:

RENUNGAN
Maksud Firman Allah S.W.T. : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja men am!akkan diri kamu ke dalam baha"a kebinasaan...# (Surah al$%a&arah ': a"at ()*)

0ota: *enis5jenis pil psikotropik adalah seperti -oche@ 6p *ohn@ Aalium dsb

Sumber : Agensi Anti Dadah Kebangsaan

Aturcara Program

INFO Jawatankuasa

Minggu Anti Dadah 2007

Sekalung Budi
)* Mac ())8 6Isnin7 Ma2lis Perasmian =.<9 pagi =.8; pagi : Murid dan guru berkumpul di Dataran Perhimpunan B Dewan Bestari %( Datuk 3smail %aadon. : 6capan #uru Bertugas " ajuk : Penyalahgunaan Dadah$ : Bacaan Perutusan 'nti Dadah Menteri Pelajaran Malaysia oleh: 5 Pn. *amaliah Bt. Masron "#P( +EM$ : 6capan Perasmian /leh: 5 En. ugi Bin !agiman "#uru Besar$ : Bacaan 3krar 'nti Dadah /leh: 5 0or sabrina bt. '.man : Bersurai.

6capan setinggi5tinggi penghargaan dan terima kasih daripada kami *awatankuasa Minggu 'nti Dadah <997 kepada:

SK. DATUK ISMAIL SAADON KOTA TINGGI

'gensi 'nti Dadah (ebangsaan 1awangan Dadah (ota inggi 6nit 0arkotik 3PPD (ota inggi #uru Besar %(. Datuk 3smail %aadon #uru5guru %( Datuk 3smail %aadon (akitangan %(D3% Murid5murid %(D3%

>.9; pagi >.)9 pagi

_______________________________________________
%- 9 (( Mac ())8 6 Isnin 9 Khamis 7 Akti:iti Sepan2ang Minggu Anti Dadah ())8 ; minit 'nti Dadah 1eramah 'nti Dadah (ui. 'nti Dadah Pertandingan Melukis Poster Pertandingan Menulis (arangan B Esei Pertandingan Mewarna Deklamasi %ajak

Minggu Anti Dadah 2007 (19 23 Mac 2007) Tema: Hidup Cemerlang Tanpa Dadah

%erta semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Minggu 'nti Dadah <997

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C (, Mac ())8 6Jumaat7 Ma2lis Perasmian Penutup =.;9 pagi >.99 pagi >.<9 pagi >.:9 pagi : Murid dan guru berkumpul di Dataran Perhimpunan B Dewan Bestari %( Datuk 3smail %aadon. : 6capan #uru Pendidikan Pencegahan Dadah : 6capan Perasmian Penutup /leh: 5 En. ugi Bin !agiman "#uru Besar$ : Persembahan "Deklamasi %ajak$ /leh: 5 Mohd. &unnurain bin Mohd. &ain : 0yanyian Lagu D Benci DadahE : Bersurai.

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SKDIS