Sei sulla pagina 1di 12

MATLAMAT PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

SMK. DATUK PG ABDULLAH SEMPORNA 2009

1. Menjadikan SMK Tun Ismail sebagai sebuah institusi pendidikan yang mempunyai sebuah kantin
yang ceria, berkualiti, dan mesra pelanggan.

2. IMembina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam
menjalani hidup seharian di kalangan warga sekolah.

3. IMeningkatkan keprihatinan warga sekolah terhadap kantin sekolah.

4. IMewujudkan suasana kantin sekolah yang kondusif.

5. Memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bertoleransi dengan pihak kantin untuk
mencapai matlamat amalan mesra kantin.

6. Membentuk sahsiah dan disiplin pelajar yang sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan kantin
sekolah.

MOTTO KANTIN SMK TUN ISMAIL

GENERASI BERILMU, SIHAT DAN PROGRESIF

******************************** 00 **************************************

1
FAIL MEJA PENGURUSAN KANTIN

SMK. TUN ISMAIL 2009

1. PENGURUSAN KANTIN

1.1 .1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN (KANTIN)

TUGAS TUGAS PEGAWAI-


PEGAWAI PEGAWAI LAIN
TUGAS DAN KUASA YANG
ATAS YANG YANG ADA
TANGGUNGJAWAB DIBERI
ADA HUBUNGAN SERTA
HUBUNGAN JENIS TUGAS

Bertanggugjawab untuk 1. Surat Pekeliling • GPK HEM


memastikan; Ikhtisas Bil. 6/19
Pengetua
• Penyelia Petang
• Kantin sentiasa selamat,
Panduan Untuk
bersih dan ceria
Menjaga Kesihatan • Guru Kantin
• Semua kemudahan di kantin Murid dan
sentiasa bersih, selamat dan • Wakil guru
Kebersihan di Kantin
berfungsi Sekolah 2. Surat
• Wakil Pelajar
• Peraturan-peraturan yang Pekeliling Ikhtisas
(Pengawas)
disediakan dipatuhi Bil. 1/1981
• Setiap kes yang disyaki • Pengusaha Kantin
keracunan makanan dilaporkan Jualan Makanan dan
segera kepada pihak-pihak Minuman di Kantin-
berwajib mengikut peraturan- kantin Sekolah Untuk
peraturan yang berkuat kuasa. Murid-murid
Berbilang Agama
• Kandungan buku Panduan
3. Surat Pekeliling
Pengurusan Kantin Sekolah
Ikhtisas Bil 2/1983
dipatuhi
• Pengusaha kantin seboleh- Kantin Sekolah
bolehnya menyediakan makanan 4. Surat Pekeliling
bermasak di kantin. Ikhtisas Bil 6/1998
• Pengusaha kantin Menjaga Kesihatan
mengambilkira kepentingan Pelajar Di Sekolah
agama pelanggan apabila 5. Surat Siaran
menyedia serta menyimpan Kementerian
makanan dan minuman Pendidikan Malaysia
Ruj:
• Pengusaha kantin menyedia KP10102/14/012(55).
serta menjual makanan dan
Penurunan Kuasa
minuman yang halal
Menandatangani
• Pengusaha kantin tidak Kontrak Kersajaan
memelihara haiwan atau Dan Perlantikan
membiarkan berkeliaran di Jawatankuasa Sebut

2
TUGAS TUGAS PEGAWAI-
PEGAWAI PEGAWAI LAIN
TUGAS DAN KUASA YANG
ATAS YANG YANG ADA
TANGGUNGJAWAB DIBERI
ADA HUBUNGAN SERTA
HUBUNGAN JENIS TUGAS

kawasan kantin sekolah Harga.


• Pengusaha kantin menjual
makanan makanan mengikut
kontrak
• Pengusaha kantin mempunyai
lesen perniagaan yang sah

1. Surat Pekeliling • Penyelia Petang


• Membantu Pengetua dalam
Ikhtisas Bil.
PK HEM usaha menyelia kantin dan • Guru Kantin
6/1976• Panduan
bertanggungkjawab untuk
Untuk Menjaga
PK Petang memastikan; • Wakil guru
Kesihatan Murid dan
• Kebersihan, kemudahan, alat
Kebersihan di Kantin
Guru Kantin kelengkapan dan kawasan • Wakil Pelajar
Sekolah
persekitaran kantin (Pengawas)
S/u JK Kantin • Kebersihan, mutu, khasiat, 2. Surat Pekeliling
dan keselamatan makanan yang
Ikhtisas Bil. 1/1981
dijual
• Harga berdasarkan perjanjian
Jualan Makanan dan
• Keselamatan di kantin sekolah
Minuman di Kantin-
• Kesopanan, kebersihan dan
kantin Sekolah Untuk
kesihatan pengendali makanan
Murid-murid
• Menyediakan laporan harian
Berbilang Agama
kantin
3. Surat Pekeliling
• Pelajar sentiasa bersopan
santun dan mengamalkan pekerti Ikhtisas Bil 2/1983
yang baik semasa berada di Kantin Sekolah
kantin 4. Surat Pekeliling
• Makanan dan minuman yang Ikhtisas Bil 6/1998
dijual mencukupi
Menjaga Kesihatan
• Kantin dikendalikan dengan
Pelajar Di Sekolah
cekap dan efisyen
1. Surat Pekeliling • Pengendali
PENGUSAHA Bertanggungjawab untuk Ikhtisas Bil. Makanan
KANTIN memastikan ; 6/1976• Panduan
• Lesen Perniagaan yang sah Untuk Menjaga
diperolehi dari Pihak Berwajib Kesihatan Murid dan
• Kontrak dengan pihak sekolah Kebersihan di Kantin
dipatuhi Sekolah2. Surat
• Amalan kebersihan dan Pekeliling Ikhtisas
keselamatan di kantin sentiasa Bil. 1/1981
dititik beratkan
• Akta Makanan 1983 dan Jualan Makanan dan
Peraturan-peraturan Makanan Minuman di Kantin-

3
TUGAS TUGAS PEGAWAI-
PEGAWAI PEGAWAI LAIN
TUGAS DAN KUASA YANG
ATAS YANG YANG ADA
TANGGUNGJAWAB DIBERI
ADA HUBUNGAN SERTA
HUBUNGAN JENIS TUGAS
1985 dan peraturan lain
kantin Sekolah Untuk
pengurusan kantin sekolah yang
Murid-murid
berkuat-kuasa dipatuhi.
Berbilang Agama
• Makanan yang dijual sentiasa
3. Surat Pekeliling
bersih, bermutu, berkhasiat dan
selamat Ikhtisas Bil 2/1983
• Pengendali makanan telah Kantin Sekolah
menjalani pemeriksaan 4. Surat Pekeliling
kesihatan, menghadiri kursus
Ikhtisas Bil 6/1998
pengendalian makanan dan
dalam keadaan sihat Menjaga Kesihatan
• Pengendali makanan Pelajar Di Sekolah
mengamalkan tabiat yang sihat
semasa bertugas
• Pengendali makanan
berpakaian bersih, sopan dan
lengkap semasa bertugas
• Bangunan kantin, kemudahan
lain dan kawasan persekitaran
sentiasa dalam keadaan bersih,
ceria dan selamat
• Pengendali makanan sentiasa
berbudi bahasa semasa
melayani pelanggan
• Makanan bermasak
disediakan di kantin sekolah
• Kantin tidak dijadikan sebagai
tempat kediaman
• Tidak memelihara haiwan atau
berkeliaran di kawasan kantin
• Kantin dikendalikan dengan
cekap dan efisyen
• Kepentingan agama pelangan
diambilkira semasa membuat
persediaan dan menyimpan
makanan dan minuman
• Menjual hanya makanan dan
minuman yang halal
• Pengendali makanan telah
diakui sihat oleh Pegawai
Perubatan
• Semua pebngendali makan
berpakaian sopan, lengkap dan
bersih

4
TUGAS TUGAS PEGAWAI-
PEGAWAI PEGAWAI LAIN
TUGAS DAN KUASA YANG
ATAS YANG YANG ADA
TANGGUNGJAWAB DIBERI
ADA HUBUNGAN SERTA
HUBUNGAN JENIS TUGAS
• Pengendali makan menjaga
kebersihan diri dan mengelakkan
amalan-amalan yang boleh
menyebabkan pencemaran
terhadap makan dan minuman
• Semua pengendali makanan
telah diberi pelalian Tifoid dan
sihat semasa mengendaloikan
makanan
• Pengenbdali makanan telah
menghadiri Kursus Pengendalian
Makanan
• Segala panduan dan
peraturan seperti yang
terkandung dalam Buku
Panduan Pengurusan Kantin
Sekolah dipatuhi
• Makanan dan minuman dari
luar sekiranya perlu hendaklah
bersih, bermutu, berkhasiat dan
selamat untuk
dimakan.Maklumat mengenai
pembekal dari luar hendfaklah
dimaklumkan kepada
jawatankuasa kantin sekolah

1.1.2 PROSES KERJA (KANTIN)

PEGAWAI YANG
SEKSYEN UNDANG-
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
UNDANG / PERATURAN
DIRUJUK
1 Menetapkan program dan sasaran Pengetua /PK HEM Surat Pekeliling Ikhtisas
( misi, visi, dan objektif ) yang ingin No. 4/1981: 16 September
dicapai. 1981. Kebersihan di
Sekolah-sekolah. Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil.
4/1989: 28 Disember
1989. Kebersihan
Sekolah.
2 Membentuk jawatankuasa khas Pengetua Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.2/1989: 7 Jun 1989.
Rancangan Kesihatan
Sekolah.
3 Jawatankuasa khas bermesyuarat dan Pengetua dan Surat Pekeliling Ikhtisas

5
melanatik jawatankuasa kerja untuk Penyelaras Bil. 6/1997: 9 Julai 1997.
3.1 pengurusan fail. Kesihatan/Kebersihan Amalan Kebersihan Di
3.2 minit mesyuarat Sekolah.
3.3 membentuk pelan tindakan
strategik.
3.4 menyediakan dokumentasi
sokongan
3.5 mengadakan permuafakatan
dengan
3.5.1 PIBG
3.5.2 PBT
3.5.3 Agensi lain seperti pejabat
kesihatan.
4 Melaksanakan program Penyelaras Garis Panduan Amalan
4.1 menentukan program dapat Kebersihan Sekolah,
dilaksanakan. 1997. KPM.
4.2 keperluan dapat disediakan.
5 5.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan Program Bersepadu
ikut jadual ditetapkan ( tatacara Sekolah Sihat, 1997.
penggunaan ) KPM.
5.2 Utiliti sentiasa berfungsi
5.3 keceriaan/kebersihan sentiasa
terpelihara.

CARTA ALIRAN

PENGURUSAN TAWARAN TENDER KANTIN SEKOLAH

6
• MULA
MULA
• Mengadakan Mesyuarat J/Kuasa Kantin
MESY. J/K Sekolah . (Pengetua & AJK)

SURAT SIARAN
• Membuat siaran tawaran sebut harga
kantin. (Pengetua – Kerani)

• Menyedia / Mengagihkan borang


SEDIA & AGIH
tawaran sebut harga.(Pengetua-Kerani)
YA
• Mengumpul borang permohonan /
tawaran tender kantin.
TIDAK

• Menghantar borang permohonan /


• WAKIL JPN/PPD• PENGETUA• GPK/PGB tawaran tender kantin ke PPD.

Hantar surat & pemulangan wang pertaruhan • Mesyuarat J/Kuasa sebut harga.

KUMPUL • Memaklumkan keputusan permohonan


tawaran tender kantin kepada penender
yang berjaya / tidak berjaya.
HANTAR KE PPD

• Memanggil penender yang berjaya dan


HANTAR TAWARAN
menandatangani surat perjanjian.

TERIMA TAWARAN & BUAT PERJANJIAN • Kantin mula beroperasi

• bersambung

PEMANTAUAN BERKALA KANTIN OLEH JK PEMANTAU KANTIN / PENYELARAS KANTIN

SMK. DATUK PG ABDULLAH SEMORNA

7
BIMBING & PANTAU
• J/Kuasa Kantin membantu / membimbing

KANTIN TERUS BEROPERASI Pengusaha Kantin

Nasihat/ surat teguran • Pemantauan berjadual

• Pengusaha kantin terus beroperasi


Tidak

• Permohonan menyambung kontrak


Ya
• Mesyuarat J/Kuasa sebut harga /
menyambung kontrak ( Wakil
JPN/PPD,Pengetua,GPK/PGB).
KANTIN TERUS BEROPERASI
• Tawaran menyambung kontrak kepada
TERIMA TAWARAN & BUAT PERJANJIAN pengusaha kantin & buat perjanjian

• Pengusaha kantin terus beroperasi


MESY. AJK SEBUT HARGA/SAMBUNG
KONTRAK
• TAMAT

MOHON SAMBUNG KONTRAK

Buka Tawaran Tender semula

Tidak

Ya

1.1.4 SENARAI SEMAK

1.1.4.1 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

8
TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
()
Menyediakan dan menghantar surat panggilan
mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah.

Mengadakan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah .

Mengeluarkan borang tawaran tender kantin.

Mengumpul borang permohonan / tawaran tender


kantin.

Menghantar borang permohonan / tawaran tender


kantin ke PPD.

Pemilihan / penentuan pemenang tender.

Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender


kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya.

Memanggil penender yang berjaya dan


menandatangani surat perjanjian.

Pulang Wang Deposit Penender yang tidak berjaya.

1.1.4.2 SENARAI SEMAK HARIAN PEMANTAUAN PENYEDIAAN MAKANAN SIHAT

Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK

9
JENIS MAKANAN YA TIDAK CATATAN
1. Makanan yang direbus, dikukus, dipanggang
atau dibakar dihidangkan

2. Minyak masak sayuran digunakan.

3. Santan yang tidak terlalu pekat digunakan.

4. Daging dibuang lemak

5. Ayam dibuang kulit

6. Minyak yang baru digunakan setiap kali


memasak

7. Makanan tidak terlalu berminyak

8. Minuman, bubur, kuih-muih yang dihidangkan


tidak terlalu manis

9. Makanan tidak terlalu masin

10. Tulang, ikan bilis, kacang soya dan rempah


digunakan menggantikan kiub perasa di dalam sup

11. Pelbagai jenis buah-buahan segar dijual

12. Sekurang-kurangnya 1 sudu daging atau gantian


dan satu sudu sayuran terdapat di dalam hidangan
mee atau makanan seumpamanya

13. Sekurang-kurangnya 4 keping timun atau nanas


dihidangkan bersama nasi ayam

14. Timun tomato ditambah pada sandwich

15. Makanan dihidangkan sebaik selepas dimasak

Lampiran 1

REKOD HARIAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN MAKANAN KANTIN

SMK. TUN ISMAIL

Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK

10
KEPUTUSAN ULASAN TINDAKAN YANG
YA TIDAK DIAMBIL
1 Semua Kesihatan Pengendali
Makanan baik?
2 Semua pengendali makanan
mencuci tangan.
Sebelum kerja ?
Semasa Kerja ?
Selepas Kerja ?
3 Suhu peri sejuk (Refrigerator)
(0 – 5 0C
4 Suhu peti ais (freeze) (< -
180C)
5 Cuci perkakas dapur
Papan pemotong
Pisau pemotong
Meja Penyediaan
6 Cuci dapur
Lantai
Peti Sejuk (luar)
Peti Sejuk (dalam)
Peti ais (luar)
Peti ais (dalam)
Kepala paip
Pemegang pintu
7 Kawalan makhluk perosak
Perangkap tikus dipasang
Kertas pelekat dipasang untuk
lalat/tikus

Nama Pemeriksa : ........................................

Tandatangan : ....................................... Tarikh : .....................

Lampiran 2

SENARAI SEMAK HARIAN PEMANTAUAN PENYEDIAAN MAKANAN SIHAT

Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK

JENIS MAKANAN YA TIDAK CATATAN


16. Makanan yang direbus, dikukus, dipanggang
atau dibakar dihidangkan

17. Minyak masak sayuran digunakan.

11
18. Santan yang tidak terlalu pekat digunakan.

19. Daging dibuang lemak

20. Ayam dibuang kulit

21. Minyak yang baru digunakan setiap kali


memasak

22. Makanan tidak terlalu berminyak

23. Minuman, bubur, kuih-muih yang dihidangkan


tidak terlalu manis

24. Makanan tidak terlalu masin

25. Tulang, ikan bilis, kacang soya dan rempah


digunakan menggantikan kiub perasa di dalam sup

26. Pelbagai jenis buah-buahan segar dijual

27. Sekurang-kurangnya 1 sudu daging atau gantian


dan satu sudu sayuran terdapat di dalam hidangan
mee atau makanan seumpamanya

28. Sekurang-kurangnya 4 keping timun atau nanas


dihidangkan bersama nasi ayam

29. Timun tomato ditambah pada sandwich

30. Makanan dihidangkan sebaik selepas dimasak

Nama Pemeriksa : ............................

Tandatangan : ........................... Tarikh : .....................

Unit HEM
SMK. Tun Ismail

12