Sei sulla pagina 1di 7

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI -pentru proiecte care prevad ucrari de con!

tructii-"onta#$DOCU%ENT A&P&D&R&P&' I& Parti e !cri!e (& Date )enera e 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati 1.! "rincipalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului% resurse funciare (cu preci&area regimului proprietatii ' constructii' utila#e si ec(ipamente' animale'etc. Denu"ire "i# oc *i+ Data ac,i-itiei Va oare neta a data intoc"irii u ti"u ui .i ant -RONBucati

(&CLADIRI TOTAL (&( deta iati/////&& (&n deta iati////// 0&UTILA1E TOTAL 0&( deta iati/////&& 0&n deta iati////// 2&ANI%ALE 2&( deta iati/////&& 2&n deta iati////// 3&ALTELE - deta iati TOTAL

Nr& crt

A"p a!are 1udet4Loca itate

TERENURI Supra*ata tota a Va oarea conta.i a $"p' 4 Cate)oria - RONde *o o!inta

Re)i" #uridic

2.

De!crierea proiectu ui 2.1 Denumirea investi)iei 2.2 *laborator (coordonate de identificare . 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati+ se va descrie ce se doreste sa se reali&e&e prin proiect' respectiv' crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive' produse cu valoare adaugata cat mai mare' utili&area optima a resurselor e$istente' productivitate sporita a muncii' implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preci&a capacitatea e$istenta si capacitatea propusa a se reali&a la finali&area investitiei. "entru proiectele aferente ,asurii 121' se va descrie modul in care investitiile prouse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al &onei. "entru proiectele aferente ,asurii 322' acest punct va fi completat de solicitant cu descrierea investitiei. 2.! 2.. -undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. "iata de aprovi&ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului "O/*N/01200 -3RNO4OR0 10 SO20C0/1N/3230 Denumire furni&or de 1dresa "rodus furni&at si 5aloare materii prime/materiale cantitate apro$imativa 6 din total ac(i&itii

au$iliare/produse/servici i

apro$imativa

7RON7

Nr.crt 1 2 n 3. 2&(

"O/*N/01200 C20*N/0 10 SO20C0/1N/3230 Client (Denumire si 5aloare adresa 7RON 7

6 din van&ari

Date te,nice a e inve!titiei Date )enera e

3.1.1 4ona 8i amplasamentul (regiunea' #ude)ul' localitatea investitiei' suprafa)a 8i situa)ia #uridic9 ale terenului care urmea&9 s9 fie ocupat (definitive 8i/sau temporar de lucrare 3.1.2 Caracteristicile geofi&ice ale terenului din amplasament (studiu geote(nic' studii topografice' nivelul ma$im al apelor freatice' date climatice + daca investitia o impune 2&0 Caracteri!tici e principa e a e con!truc5ii or 3.2.1 "entru cl9diri% desc(ideri' travei' aria construit9' aria desf98urat9' num9rul de niveluri 8i :n9l)imea acestora' volumul construit 3.2.2 "entru re)ele% lungimi' l9)imi' diametre' materiale' condi)ii de po&are etc. Structura con!tructiv6 Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.

2&2

2&3 Principa e e uti a#e de dotare a e con!truc5ii or (centrale termice' (idrofoare' ascensoare etc. 2&7 In!ta a5ii a*erente con!truc5ii or Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. 2&8 Situa5ia e+i!tent6 a uti it65i or 9i ana i-a ace!tora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate 2&: Avi-e 9i acorduri 1vi&ele 8i acordurile emise de organele :n drept' potrivit legisla)iei :n vigoare' privind% 7 certificatul de urbanism' cu :ncadrarea amplasamentului :n planul urbanistic' avi&at 8i aprobat potrivit legii; 7 alte avi&e de specialitate' stabilite potrivit dispo&i)iilor legale. 2&; Caracteri!tici te,nice !i *unctiona e a e uti a#e or4ec,ipa"ente or te,no o)ice4ec,ipa"ente or de tran!port4 dotari or ce ur"ea-a a *i ac,i-itionate prin proiect !i pre-entarea te,nica a con!tructii or in care ur"ea-a a *i a"p a!ate uti a#e e4dotari e $inc u!iv uti itati'& Se vor preci-a de a!e"enea denu"irea< nu"aru !i va oarea uti a#e or4 ec,ipa"ente or te,no o)ice4ec,ipa"ente or de tran!port4 dotari or care vor *i ac,i-itionate< cu *unda"entarea nece!itatii ace!tora $uti i-ati *or"atu ta.e ar pre-entat "ai #o!'& Se va de!crie * u+u te,no o)ic& Nr&crt Denu"ire4Tip uti a#4ec,ipa"ent Nu"ar .ucati Va oare *ara TVA -RONTVA -RONTota cu TVA -RON-

!.

Durata de rea i-are $ uni' 9i etape principa e

<rafic de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu gentia de Pli pentru !ezvoltare "ural i Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

5.

Co!tu e!ti"ativ a inve!ti5iei

5aloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devi&ului general' insotit de devi&ele pe obiecte' conform legislatiei in vigoare (=< 11>?/2@@2 . 0n ca&ul in care apar c(eltuieli eligibile si neeligibile' se vor pre&enta devi&e pe obiect separate' (pe categorii de c( eligibile si neeligibile . Nu sunt permise atat c(eltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. !.1. + Constructii si instalatii fara a se detalia pe devi&e pe obiect lucrarile corespun&atoare spatiilor/instalatiilor ce se vor e$ecuta. "entru restul subcapitolelor aferente cap. ! se vor preci&a care sunt ec(ipamentele' utila#ele/monta#ul care sunt neeligibile. 0n estimarea costurilor investiei' proiectantul va compara Aa&a de date de preturi afisata pe site7ul 1"DR" si in situatia in care preturile/tarifele aferente bunurilor/serviciilor incluse in proiect nu se regasesc sau nu se incadrea&a in limitele din ba&a de date' proiectantul va atasa trei oferte pe ba&a carora a intocmit bugetul estimativ. 0n ceea ce priveste lucrarile incluse in proiect' proiectantul va compara preturile utili&ate' inclusiv cele de pe piata locala.

ATENTIE= Inve!tii e de in ocuire nu !unt e i)i.i e& Inve!titii e de inc ocuire !unt de*inite dupa cu" ur"ea-a> ?Inve!ti5ie de @n ocuireA @n!e"n6 o inve!ti5ie care @n ocuie9te pur 9i !i"p u o c 6dire !au o "a9in6 e+i!tent6< !au p6r5i din acea!ta< cu o nou6 c 6dire !au "a9in6 "odern6< *6r6 a cre9te capacitatea de produc5ie cu ce pu5in 07B !au *6r6 a "odi*ica @n "od *unda"enta natura produc5iei !au te,no o)ia uti i-at6& Nici de"o area co"p et6 a unei c 6diri a)rico e vec,i de ce pu5in trei-eci de ani 9i @n ocuirea cu o c 6dire "odern6< nici renovarea !u.!tan5ia 6 a unei c 6diri a)rico e nu !unt con!iderate inve!ti5ii de @n ocuire& Renovarea e!te con!iderat6 !u.!tan5ia 6 atunci cCnd co!turi e !a e repre-int6 ce pu5in 7DB din va oarea noii c 6diri. /rebuie avute in vedere urmatoarele mentiuni% 7 C(eltuielile aferente construirii unei cladiri noi' care inlocuieste una e$istenta avnd o vec(ime mai mare de 3@ (trei&eci de ani S3N/ eligibile; Daca cladirea e$istenta propusa pentru inlocuire are o vec(ime mai mica de 3@ ani' c(eltuielile N3 sunt eligibile. 7 C(eltuielile aferente inlocuirii unei/unui masini/utila#/ec(ipament sunt eligibile N3,10 cand prin investitie se reali&ea&a cel putin% Creste capacitatea de productie cu cel putin 2.6 fata de cea initiala (fara proiect ' S13 Se modifica te(nologia aplicata initial' S13 Se modifica natura productiei C(eltuielile aferente renovarii unei cladiri sunt eligibile N3,10 daca acestea repre&inta cel putin .@6 din valoarea noii cladiri.

6.

Finan5area inve!ti5iei

Din valoarea total9 a investi)iei de BBBBB..B..RON' a#utorul public nerambursabil este de BBBBBBB..RON. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb #uro$"%& publicat pe pagina 'eb a (ancii )entral #uropene '''.ecb.int$index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% C,e tuie i e i)i.i e C,e tuie i nee i)i.i e Tota

- RONEuro -RONEuro - RON- Euro A#utor pu. ic nera".ur!a.i Sur!e e de *inantare pentru co"p etarea nece!aru ui de *inantare din care> 7 autofinantare 7 imprumuturi TOTAL PROIECT "rocentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa te(nica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. "entru proiectele cu finantare publica mai mare de .@6 din valoarea eligibila' se va motiva solicitarea procentului.

>.

Date privind *or5a de "unc6 >

>.1 /otal personal e$istent BBBBBBBBB.. din care personal de execuie *********.. 7. 2 *stim9ri privind for)a de munc9 ocupat9 prin reali&area investi)iei 2ocuri de munc9 nou7create BBBBBBBBB.. >.3 Responsabil legal si te(nic (nume' prenume' functie in cadrul organi&atiei' studii si e$perienta profesionala + relevante pentru proiect II& P6r5i e de!enate 7 "lan de amplasare :n &on9 (1%2..@@@71%..@@@ 7 "lan general (1%..@@@71%.@@ 7 "lan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati' surse de apa si receptori ape u&ate (1%1.@@@71%.@@ 7 "lanuri de ar(itectur9 7 planurile nivelurilor' sec)iuni pentru principalele obiecte de construc)ii - planul de amplasare a utila#elor pe flu$ul te(nologic III& Proiectii *inanciare !i indicatori *inanciari

Atentie> pro)no-e e vor *i intoc"ite pornind de a !ituatii e *inanciare din anu anterior depunerii proiectu ui& Se vor deta ia pre"i!e e care au !tat a .a-a intoc"irii pro)no-e or&
(&( Pro)no-a venituri or$7 ani' Se va completa nexa (+ ,Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile .pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul/ care au stat la baza realizarii previzionarii 0 7 gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp1 se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei 7 corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte$contracte de vanzare incheiate$in curs de a fi incheiate1 7 modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. .in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect/ (&0 Pro)no-a c,e tuie i or $7ani' Se va completa nexa (2 ,Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie - cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile .pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul/ care au stat la baza realizarii previzionarii 0 3 urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului 1 3 corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte$contracte de cumparare incheiate$in curs de a fi incheiate 1 3 modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala 1 3 orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta 1 Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. .in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect/ (&2 Proiectia contu ui de pro*it !i pierdere $7 ani' In coloana n 4 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare .in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza/ Se va completa anexa (5 randurile aferente 0 +2 ,6enituri 7inanciare -, +5 , )heltuieli privind dobanzile -.atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co3finantarea investitiei din proiect .daca este cazul/, cat si pentru soldul creditelor$leasingurilor$altor datorii financiare anga8ate/, +9 , lte cheltuieli financiare -, +:, Impozit pe profit$cifra de afaceri -, restul randurilor fiind preluate automat din anexele (+ si (2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii .exemplu 0 cheltuielile privind dobanzile/. (&3 Bi ant !intetic previ-ionat $7 ani' Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. Se va completa nexa (9 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele0 7 in coloana n 4 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare .in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza/1 7 valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente .daca este cazul/, din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva1

7 7 7 7 7

7 7

valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate .se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere/1 valoarea stocurilor .materii prime, materiale, produse finite,etc./ va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate .durata procesului de fabricatie, etc./ si alte elemente considerate relevante. casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in 7luxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia "1 datorii ce trebuie platite intr3o perioada de pana la un an ; se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii. datorii ce trebuie platite intr3o perioada mai mare de un an ; se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite .daca este cazul/, de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate.daca este cazul/1 se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari$asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare. subventii pentru investitii 3 se inscriu soldul existent $previzionat .daca este cazul/ si incasarile primite prin programul 7# !"1 capitalurile proprii ; se inscriu sumele rezultate ca urmare a ma8orarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului .acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator/, rezervele de8a constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent1 se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar1

(&7 F u+ de nu"erar $7 ani' Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii .anexele (< ; primul an al implementarii desfasurat lunar si (=3 al doilea si al treilea an al implementarii desfasurate trimestrial , maxim 5 ani/ si pentru o perioada de < ani .anexa (>/ dupa implementarea proiectului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile .pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul/ care au stat la baza realizarii previzionarii 0 3 se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni1 3 atentie la randul , !isponibil de numerar la sfarsitul perioadei - acesta nu poate fi negativ ? 3 orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta 1 (&8 Indicatori *inanciari E Ane+a B; $7 ani' Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. @oate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de < ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante. Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a tudiului de fe!abilitate/"emoriului #ustificati$, cat si in Ane%a &' din cererea de finantare( se $a e$alua pentru anii ), * si + de la data finali!arii in$estitiei (respecti$ anii ), * si + aferenti anilor de pre$i!iune(. %odu de ca cu !i .are"uri e i"ita care tre.uie re!pectate !unt ur"atoare e0 (& 0& 5aloarea investitiei (50 F $aloarea totala a proiectului fara ,-A, se preia din bu.etul poiectului & 5eniturile din e$ploatare (5e F $eniturile reali!ate din acti$itatea curenta, conform obiectului de acti$itate al solicitantului. e calculea!a pornind de la fi!ic (cantitati de produse, $olumul productiei, ser$icii( /in0nd cont de pre/uri/tarife pe unitatea de m1sur1 diferen/iat pentru fiecare obiect de acti$itate. e preiau $alorile din Ane%a &2 3 Pro.no!a -eniturilor 4 randul 3 ,otal $enituri din e%ploatare 4 aferente perioadelor respecti$e (,otal An2, , ,otal An +(. C(eltuieli de e$ploatare (Ce C c5eltuielile .enerate de derularea acti$it1/ii curente. unt c5eltuielile aferente $eniturilor din e%ploatare 6i se calculea!1 7n functie de domeniul de acti$itate si de consumurile specifice. e preiau $alorile din Ane%a &8 3 Pro.no!a C5eltuielilor4 randul 3 C5eltuieli pentru e%ploatare 9 total4 aferente perioadelor respecti$e (,otal An2, , ,otal An +(. Rata re&ultatului din e$ploatare (rRe - trebuie s9 fie minim 1@6 din 5e. Re!ultatul din acti$itatea curent1 (Re( se calculea!1: Re C 5e + Ce E tre.uie !6 *ie po&itiv' iar rata re&ultatului din e$ploatare trebuie sa fie minim 1@6 din veniturile din e$ploatare pentru aniievaluati (respectiv anii 3' ! si . din anii de previ&iune &

2&

3&

Rata re!ultatului din e%ploatare (rRe( se calculea!a dupa formula :


rRe = Re 100 Ve

7&

Durata de recuperare a investitiei (Dr + trebuie s9 fie ma$im 12 ani ; Este un indicator ce e%prima durata de recuperare a in$estitiei (e%primat 7n ani(. e calculea!a astfel :
Dr = VI Cash flow _ exp loatare _ actualizat _ mediu

;nde: Ca!,-* oGHe+p oatareHactua i-atH"ediu F ca!,-* oG-u din e+p oatare actua i-at "ediu pe ori-ontu de (0 ani& Se con!idera ca in anii 8-(0 ca!,-* oG-uri e din e+p oatare !unt e)a e cu ca!,-* oG-u din e+p oatare din anu 7&

8&

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc - trebuie s9 fie minim .6 pentru anii evaluati (respectiv anii 3' ! si . din anii de previ&iune I Se ca cu ea-a a!t*e >
rRc = Cash _ flow _ exp loatare 100 VI

:&

Rata acoperirii prin * u+u de nu"erar $RAFN' E tre.uie !a *ie J(<0 ' pentru anii evaluati (respectiv anii 3' ! si . din anii de previ&iune 1 RA<= A @otal flux numerar .exclusiv plati pentru impozit pe profit$cifra de afaceri si @6 / $ .dobBnzi C pli leasing C rambursarea datoriilor/1 Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza nexa (> randul I , 7lux brut inainte de plati pentru impozit pe profit $ cifra de afaceri si a8ustare @6 - care se imparte la randul ) , @otal iesiri de lichiditati prin finantare -. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r 0 7 tre.uie !6 *ie ma$imum D@6 pentru anii evaluati (respectiv anii 3' ! si . din anii de previ&iune ; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lun. si total acti$e.

;&

rI =

TDi 100 TAi

unde : ,Di= total datorii pe termen mediu si lun. in anul i > ,Ai= total acti$e in anul i > K& Rata de actua i-are E este de ;B< folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. Rata de actuali&are este compusa din rata doban&ii de refinantare AC*(!6 E ,ar#a de risc de tara(!6 evluata de 1gentie ca valoare medie&

(D& Va oarea actua i-ata neta$VAN' E tre.uie !a *ie po-itivaI *ste calculata astfel>

VAN =
i =1

(1 + r )

FN i

+
i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

unde% r este rata de actualizare egala cu :D .rArata dobBnzii de refinanare ()# .9D/ C mar8a de risc pe ar .9D/ evaluat de ctre genie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare/ 7&i C flux de lichiditati net din anul i1 7&i explt A flux de lichiditati din exploatare din anul i 6I A valoarea investitiei 1 ((& Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul R' din ane$ele A.' AD' A> F -lu$ de numerar G trebuie sa fie po&itiv in orice luna/trimestru de implementare si in anii de previ&ionare evaluati (3' ! si . . e preiau $alorile din randul R din Ane%a &? aferente perioadelor respecti$e (,otal An2, , ,otal An +(.

In acea!ta parte a !tudiu ui de *e-a.i itate !e vor ata!a !,eet-uri e din !ectiunea econo"ica a cererii de *inantare intoc"ite pentru intrea)a activitate a !o icitantu ui $activitatea curenta !i activitatea viitoare< inc u!iv proiectu '&