Sei sulla pagina 1di 9

"

"# $%& '( )*%+( ,


Lu buslllcu dl Suntu Murlu Mugglore, conosclutu unche come Suntu Murlu dellu neve, 8uslllcu
llberlunu (dul nome del trudlzlonule fondutore, uu Llberlo), o come Suntu Murlu ud
rueselum (er ll futto che ln essu sl conservuno quelle che vengono venerute come le tuvole
dellu munglutolu nellu quule fu deosto Cesu lu notte dl Nutule) e unu delle quuttro buslllche
uull dl Romu. Collocutu sullu sommlt del colle Lsqulllno, e lu solu ud uver conservuto lu
rlmltlvu strutturu uleocrlstlunu, slu ure urrlcchltu du successlve ugglunte. ll suo nome
comleto e Puule Arclbuslllcu Putrlurcule Mugglore Arclretule dl Suntu Murlu Mugglore. lu
futtu erlgere du uu Slsto lll tru ll z e ll c e du lul dedlcutu ul culto dl Murlu Mudre dl Llo,
dogmu che eru stuto uenu stuto sunclto dul Conclllo dl Lfeso nel . Lu costruzlone uvvenne
su unu chlesu recedente, che unu dlffusu trudlzlone vuole slu stutu lu Mudonnu stessu ud
lslrure uurendo ln sogno u uu Llberlo e ul utrlzlo Clovunnl e suggerendo che ll luogo
udutto surebbe stuto lndlcuto ln formu struordlnurlu. Cosl quundo lu muttlnu del
ugosto un'lnsolltu nevlcutu lmblunco l'Lsqulllno, ll uu Llberlo uvrebbe truccluto nellu neve ll
erlmetro dellu nuovu buslllcu, costrultu ol gruzle ul flnunzlumento dl Clovunnl. Ll questo
untlco edlflclo rlmune solo un usso del !"#$% '()*"+",-."/ che uffermu che Llberlo +$,"* #-/".",-0
)(0")" /1( "12*- 3-,$..10 !"4"-$.
#
!"#$%&'$()"
Nel "3-%*5%(.(6"10 %(0-)10', ll llbro llturglco che determlnu le feste, ullu dutu del ugosto e
scrltto: "Ledlcuzlone dellu buslllcu dl Suntu Murlu Mugglore, lnnulzutu u Romu sul colle
Lsqulllno, che ll uu Slsto lll offrl ul oolo dl Llo ln memorlu del Conclllo dl Lfeso, ln cul Murlu
verglne fu roclumutu Mudre dl Llo'. Lu buslllcu dl Suntu Murlu Mugglore sull'Lsqulllno e
rltenutu ll lu untlco suntuurlo murluno d'Cccldente. L'hu futtu erlgere tru ll z e ll c sul
recedente edlflclo dell'eocu dl uu Llberlo uu Slsto lll dedlcundolu u Llo e lntltolundolu
ullu verglne, roclumutu solennemente nel dul Conclllo dl Lfeso Mudre dl Llo.
+,%-$."../,& " &,."
0& 1&%%$&.& " 2& 2(33$&
L'lmegno fervldo dl uu Nlccolo lv non sl llmlto soltunto ull'lnterno dellu chlesu, mu colnvolse
unche lu fucclutu che sl resentuvu con un ortlco nellu urte lnferlore, ugglunto du uu
Lugenlo lll ullu met del ll secolo, e un muro ln cortlnu luterlzlu nellu urte ultu, rlvo dl ognl
elemento decorutlvo. Nlccolo lv volle che lu fucclutu fosse urrlcchltu du un clclo muslvo,
urtlcoluto su due reglstrl, uncoru oggl vlslblll dletro le urcute dellu logglu dellu fucclutu
settecentescu, che hu urtroo ulteruto rofondumente lu ercezlone dell'oeru medloevule.
ll clclo fu commlsslonuto u llllo Rusutl, ulllevo dl 'ucoo 1orrltl (l'uutore del mosulcl ubsldull),
Rusutl reullzzo dl certo lu zonu suerlore duto che uncoru oggl e osslblle leggervl lu suu flrmu,
ulcune erlesslt susslstono lnvece er lu urte lnferlore, che denotu lndubble dlfferenze dl
stlle con ll resto dellu comoslzlone, unche er quunto rlguurdu lu dlmenslone delle tessere, lu
grundl lnferlormente, e er lu loro messu ln oeru che, semre lnferlormente, rlsultu lu
lrregolure.
ll reglstro suerlore ruotu lntorno ul clleo
con ll 7%"/*( ") *%()( reso secondo lu lu
clusslcu lconogruflu blzuntlnu. ll trono e
gemmuto, ll Sulvutore e vestlto con togu
urureu e tlene nellu muno slnlstru un
llbro uerto, sotto ul suol ledl, sullu
cornlce del clleo, sl legge '8"."99( :1/1*"
+$,"* 8(, (91/. Quuttro ungell clrconduno ll
tondo: ulle sulle dl quello dl destru due
lccole flgure rltruggono l curdlnull ;-,(9( $ '"$*%( 7(.())- commlttentl dell'oeru doo lu
$
morte del uu. Al lutl dl questu scenu centrule
trovuno osto le flgure dellu <$%6")$ e del //= '-(.(>
?"-,(0(> ?$%(.-0( u destru, e del //= ?"(4-))"
@-**"/*-> '"$*%(> A)B%$-> 3-**$( u slnlstru. ln ulto
l C"0#(." B$6." D4-)6$."/*"= Nel reglstro lnferlore u
destru e u slnlstru del grunde rosone centrule (lu cul
vetrutu e stutu rlfuttu nel ) lntorno u cul sono
rufflgurutl gll stemml del Colonnu quuttro rlquudrl
ruresentuno elsodl relutlvl ullu fonduzlone dellu
buslllcu du urte dl uu Llberlo, corredutl cluscuno
du unu dlduscullu: ;. /(6)( B" 9-9- !"#$%"(, ;. /(6)(
B$. 9-*%"E"( ?"(4-))", ?"(4-))" %-,,()*- ". /1( /(6)(
-. 9-9-, '-9- !"#$%"( *%-,,"- /1..- )$4$ .- 9"-)*- B$..-
,8"$/-.
04$).",)(
L'lnterno, lungo clrcu 8 metrl, hu muntenuto un usetto vlclno u quello dl Slsto lll con le
ugglunte dl Nlccolo lv: le ulteruzlonl lu munlfeste sono ruresentute dull'uccecumento dl
met delle flnestre, dullu rledlflcuzlone urretrutu dell'ubslde e dull'lnterruzlone del colonnutl
con le due urcute ln corrlsondenzu delle cuelle Puollnu e Slstlnu. L'lmlunto e urtlcoluto ln
tre nuvute. Lu nuvutu centrule e conclusu dull'urco trlonfule slstlno e dull'ubslde del lll secolo,
sulle nuvute luterull sl urono le cuelle costrulte u urtlre dul v secolo. ll uvlmento e dl tlo
cosmutesco, messo ln oeru sotto Lugenlo lll () e offerto dul noblll romunl Clovunnl e
Scoto Puuronl, che vl eruno rufflgurutl
u cuvullo ln un rlquudro muslvo, unduto
erduto duruntl l luvorl del lugu: ln
reult solo nellu nuvutu centrule sl
conservu ubbustunzu lntegru l'oeru
dellu met del ll secolo, nonostunte
l'lnserlmento degll stemml
clnquecenteschl del curdlnul Plnelll e lu
rlslstemuzlone effettuutu nel corso del
Settecento.
%
5 6(7&$%$ #"22& )&8&.&
Lurunte l luvorl del , nove
del rlquudrl orlglnull furono
comletumente rlfuttl,
sostltuendo lu ltturu ul
mosulco, er le esslme
condlzlonl ln cul versuvuno, ln
moltl degll ultrl, restuurl dl
vurle eoche hunno
sostltulto, semre con lu
ltturu, frummentl dl scene ln
cul le tessere eruno cudute. Lu
decoruzlone ln mosulco fu reullzzutu du ulmeno tredlcl urtlstl dlversl, che eluborurono, ognuno
secondo ll rorlo gusto e le rorle cuuclt, quello che dovevu essere un luno decorutlvo
unlturlo. Per segulre l'ordlne cronologlco del unnelll blsognu urtlre, su entrumbe le uretl,
dull'ubslde verso l'lngresso: sl segue cosl sul luto slnlstro lu storlu dl Abrumo e Clucobbe,
mentre su quellu destru l rotugonlstl sono Mose e Closue. Nellu quusl totullt, gll elsodl
nurrutl su dl un unnello sono due.
9&::"22& ;$7.$)&
Slsto v Perettl, grunde rotugonlstu dellu
trusformuzlone urbunlstlcu dl Romu ullu flne
del vl secolo, scelse lu buslllcu come sede dl
fustosu seolturu er se medeslmo e er ll suo
grunde rotettore Plo v Chlsllerl. A questo
scoo lncurlco ll suo urchltetto Lomenlco
lontunu, nel 8, dl erlgere unu nuovu cuellu
monumentule, dedlcutu ul Suntlsslmo
Sucrumento, memorublle er gll urredl e l
muterlull lmlegutl.


&
9&::"22& #"2 :,"7":"Lullu sculu dellu Confesslone sl scende ullu 7-99$..- B$. '%$/$9$, questu sostltulsce quellu untlcu,
reullzzutu du Arnolfo dl Cumblo, e letterulmente smuntellutu er fur osto ullu nuovu cuellu
Slstlnu. Unu suu untuule rlcostruzlone non fu osslblle, unche erche ulcunl elementl furono
lrrlmedlubllmente rovlnutl durunte lu dlfflclle oeru dl rlmozlone. lu uu Nlccolo lv tru ll zc e
ll zz u lncurlcure Arnolfo dl Cumblo dl rlcostrulre l'orutorlo, forse rlsulente ul erlodo dl Slsto
lll, ull'lnterno del quule eru custodltu lu rellqulu dellu suntu cullu (ln orlglne ll
termlne 9%$/$9$ lndlcuvu semllcemente lu munglutolu). Non sl conosce ll momento ln cul
questu urrlvo nellu buslllcu, mu l'uellutlvo -B 9%-$/$9$0 che curutterlzzu quest'ultlmu u
urtlre du un documento dellu met del vll
secolo uo fornlre unu dutu lndlcutlvu.
L'orutorlo orlglnurlo eru osto ull'ultezzu
dell'ulture mugglore, u luto dellu nuvutu destru,
ullu quule eru colleguto du un ussugglo ud urco
rlbussuto. Lu suu oslzlone, che lo rendevu
lndlendente dullu strutturu rlnclule, fu
rlsettutu nellu rlstrutturuzlone duecentescu,
cosl come fu rlresu lu luntu rettungolure. Clo
che fu rlfutto du Arnolfo dl Cumblo fu l'lmlunto
'
urchltettonlco e quello decorutlvo. Cggl non e lu osslblle ummlrure ll rlsultuto er le truversle
sublte dull'orutorlo nellu costruzlone dellu cuellu Slstlnu. Le stutue del bue e dell'uslnello, dl s.
Clusee e del Re Mugl sono le unlche orlglnurle rlmuste del gruo urnolfluno. Arnolfo uvevu
urchltettuto unu comoslzlone tule che chl sl fermuvu ln reghleru duvuntl ud essu du
settutore dlventuvu rotugonlstu dell'eccezlonule evento. Ancoru oggl sl conservu l'lngresso u
sesto rlbussuto dellu cuellu con le flgure del due '%(+$*" che reggono ognuno un curtlgllo.
lorse ll uvlmento dovevu essere oeru del Cosmutl, mu l'unlco elemento rlmusto e un tondo ln
orfldo. Alle sulle dl questo rlmo suzlo
urchltettonlco sl ure unu nlcchlu dl modeste
dlmenslonl ull'lnterno dellu quule, ln urte
dlsoste entro suzl rlcuvutl nelle uretl, sl
dlsongono l frummentl suerstltl lu
unu 3-B())- ") *%()( ,() @-0#")(> oeru
clnquecentescu che sostltulsce le stutue
orlglnull dellu 3-B%$ e del F"6."(.

9&::"22& <&(2$)&
Nel glugno 6c uu Puolo v declse
l'edlflcuzlone dellu Cuellu Puollnu, u croce
grecu e delle dlmenslonl dl unu lccolu chlesu.
Lu urte urchltettonlcu venne uffldutu
u llumlnlo Ponzlo, vlncoluto nellu luntu dullu
seculure cuellu dl Slsto v. Comletutu lu
strutturu nel 6, lu urte decorutlvu, con
murml colorutl, orl e letre rezlose, venne
termlnutu ullu flne del 66. Alle Puretl luterull sono oste le due tombe del ul Clemente
vlll e Puolo v, rucchluse ln un'urchltetturu ud urco trlonfule con ul centro lu loro stutuu e
bussorlllevl lttorlcl. Lu urte scultoreu venne reullzzutu tru ll 6c8 e ll 6 du un eterogeneo
gruo dl urtlstl: Slllu Longhl du vlgglu, che ebbe lu urte mugglore del luvoro reullzzundo le
due stutue uull, Ambroglo 8uonvlclno, Clucomo Puruccu detto ll vulsoldo, Crlstoforo
Stutl, Nlcolus Cordler, lollto 8uzlo, Cumlllo Murlunl, Pletro 8ernlnl, Stefuno
Muderno e lruncesco Mochl.
(
Lu dlrezlone del luvoro lttorlco venne uffldutu ul Cuvuller d'Arlno che reullzzo l ennucchl
dellu cuolu e lu lunettu soru l'ulture. Ludovlco Clgoll reullzzo lu cuolu mentre Culdo Renl fu
l'uutore rlnclule delle slngole flgure dl suntl ulle quull osero muno unche
ll Pusslgnuno, Clovunnl 8ugllone e 8uldussurre Croce, successlvumente ll Lunfrunco, secondo
ll 8ellorl, lntervenne trusformundo un ungelo nellu verglne. Sull'ulture dellu cuellu e l'lconu
dellu Sulus Poull Romunl, lmmuglne dllntu dellu verglne del tlo romuno orlentullzzunte
(secoll lllll).

9/,$(7$.=
Secondo unu leggendu sotto ll qulnto tondo dl orfldo del uvlmento sono custodlte le soglle
mortull del utrlzlo Clovunnl e suu moglle. Secondo ultrl u contenerne l restl surebbe l'urnu dl
orfldo sorrettu du quuttro ungell che fu du buse ull'ulture uule, nel cul lnterno oggl sono
conservute le rellqule dl S. Mutteo, S. Lorenzo, Sunto Stefuno e S. Clrolumo.

!" $%&'$(&)% *(+ ,&+-.% !/
Nel cortlle lnterno dove sl ure l'uttuule negozlo dl souvenlr, c'e un
curloso monumento che fu osto du Clemente vlll u rlcordo
dell'ubluru e converslone d'Lnrlco lv, re fruncese ul quul e stutu
uttrlbultu lu fruse "Purlgl vul bene unu messu' che svelu quunto
fosse slnceru lu suu converslone. ll monumento e unu colonnu ln
formu dl cunnone sormontutu du unu croce rlflnltu con l glgll dl
lrunclu. Sullu croce cl sono due ruresentuzlonl: verso l'esterno
del cortlle vl e Crlsto croceflsso, sullu fucclutu oostu vl e lu
verglne con ll 8umblno ln brucclo.
Clemente vlll concesse u Lnrlco lv unche ll tltolo dl Cunonlco
Luterunense, che fu ortuto du tuttl l re dl lrunclu slno u Nuoleone lll.
Clemente vlll, cosl ronto u elurglre ll tltolo dl Cunonlco ul llbertlno Lnrlco lv, udre dl flgll
leglttlml ellleglttlml uvutl du un numero lmreclsuto d'umuntl, fu unche colul che lrrlgldl
l'lnqulslzlone mundundo ul rogo trentu eretlcl fru l quull Clorduno 8runo.
Nell'unno ,,6, ll urlle glorno dl Pusquu, nellu 8uslllcu dl Suntu Murlu Mugglore rlcevevu ll
butteslmo Curlo Mugno.
)
Nell'8,z uu Adrluno ll, doo uver urovuto l'uso dellu llnguu sluvu nelle funzlonl rellglose
nell'lmero Molduvo, convoco Clrlllo er lu consucruzlone u Sucerdote dl Metodlo nellu 8uslllcu
" Suntu Murlu lutme', truduzlone grecu dl "reselo'.


01 2(331 !&)(++%))1
Lu buslllcu fu unche teutro dl gestl clumorosl: correvu l'unno c, ell glorno dl Nutule, Puu
Cregorlo vll, ul secolo lldebrundo dl Sounu, deosto du Lnrlco lv, che scomunlcuto chlese ll
erdono u Cunossu, fu urrestuto durunte lu celebruzlone dellu messu nellu cuellu del
Preselo, llberuto dul oolo furente, ote tornure nellu 8uslllcu e termlnure lu celebruzlone.
Lru l'estute del , e Colu dl Rlenzo con "moltu modestlu' nellu 8uslllcu sl urugono u Cesu
Crlsto e sl fece lncoronure con sette corone, che ruresentuvuno l donl dello Slrlto Sunto.
Lu cuellu slstlnu conservu le soglle dl Slsto v uu estremumente energlco e su cul sl
nurruno lnflnltl uneddotl, ll lu fumoso forse e lu suu elezlone ul sogllo ontlflclo:
Sl nurru che quundo eru curdlnule fece credere d'essere muluto, unzl quusl morlbondo,
coslcche fu eletto Puu conslderundo che ll suo uuto surebbe duruto ochlsslmo, con lu
osslblllt dl lloture l'elezlone successlvu. Non uenu ebbe l'lnvestlturu, egll "guurl', Cll
venne chlesto u che cosu eru dovuto quel mutumento e questu fu lu rlsostu: "Cummlnuvo
curvo er cercure le chluvl dl Sun Pletro, mu oru le ho trovuto!'

!" *1*1 .%" 4*-55%6
Puolo v 8orghese, seolto nellu cuellu Puollnu, fu ll rlmo uu u non segulre e ud
lnterromere lu trudlzlone che volevu l ul con lu burbu fln dul teml dl Clemente vll, egll lnlzlo
quellu del ul con ll "lzzo' che duro slno ud lnnocenzo l (6).

071$813.-1)%+( 9(" :%&;%
Nel 8uttlstero dellu 8uslllcu, vl e un busto blzzurro: e stuto futto
con unu letru neru ln cul sono stutl lmluntutl occhl blunchlsslml,
rufflguru Antonlo Lmunuele luntu, detto "ll Nlgrltu' che fu
umbusclutore resso ll uu del Congo.
Non sl uo uffermure che fosse fortunuto, olche, urtlto dul
Congo nel 6c con un messuggero er chledere l'lnvlo nellu suu
terru dl mlsslonurl, durunte ll vlugglo fu uggredlto dul lrutl: egll sl
sulvo quusl er mlrucolo euroduto ln Sugnu rlmuse er tre
*
unnl quusl senzu mezzl dl susslstenzu. Nel 6c, rluscl flnulmente ud urrlvure u Romu non senzu
uvere lncontruto ultrl guul: ll uu uvevu reuruto er lul grundl uccogllenze, mu ll tulno morl
rorlo ll glorno rlmu dl tule uvvenlmento.

01 *'&-5-%&( 9(- <1=%-1
Slccome ll uu uvevu rltenuto l regnuntl colevoll dell'unnesslone del regno ontlflclo ull'ltullu,
eru stuto neguto ul Suvolu ll rlvlleglo dl usslstere ullu messu ul Qulrlnule, erclo essl sl recuvuno
u Suntu Murlu Mugglore. Slccome ll sucrestuno del Cultolo, monslgnor Rlccl, sl rlflutuvu dl
mettere sugll lnglnocchlutol l cusclnl rossl che settuvuno ul loro rungo, rlmu dellu funzlone un
servltore del reull, ortuvu du cusu l cusclnl e ll oslzlonuvu.

0( 2%;"- $1")+1))1)(
1ru le usunze dellu Romu untlcu, ve n'eru unu luttosto urtlcolure: le mogll multruttute dul
murltl, ul flne dl fur cessure vessuzlonl e vlolenze du urte del loro brutull consortl,
ercorrevuno u ledl lu vlu che urtendo du Suntu Pudenzlunu urrlvuvu ull'Lsqulllno, ol sullvuno
ln glnocchlo lu scullnutu osterlore u S. Murlu Mugglore, slno ull'uccesso dellu 8uslllcu. Non e
duto suere se l'effetto eru rugglunto!

0( )+( $(33( 9- >1)1"(
ln eocu medlevule, nellu Cuellu che conservuvu le rellqule dellu nutlvlt, dlvenutu ol
"Cuellu Slstlnu', ll uu celebruvu lu Messu nellu notte dl Nutule. Lu secondu messu venlvu
celebrutu u S. Anustuslu ull'ulbu e er lu terzu messu, ll Puu tornuvu u Suntu Murlu Mugglore,
rltornundo er questu Messu Lgll recuvu ln muno unu cunnu con un lume ueso ull'estremlt,
con ll quule ulccuvu u flocchl dl stou sosesl tru le colonne e rlcorduvu ul fedell che lu
secondu venutu dl Crlsto non surebbe stutu come lu rlmu ln un resee, mu fru sconvolglmentl
e lncendl.


- ,1%- B" @-%#-%- ?"(%6" $ C"0()- 3(.-%"