Sei sulla pagina 1di 13

VIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO POLITICO

Ponencia:

LA ENSEANZA DEL DERECHO POLITICO

Autor: HECTOR J. ZIMERMAN U.N.N.E.

CORDOBA JUNIO DE 20

! "a #i$en%i&n #e' Derec(o Po')tico (a%ta *+,. "a a%i-natura .ue no% ocu/a0 #e%#e %u intro#ucci&n a 'o% e%tu#io% uni1er%itario% en 'a Ar-entina0 %e #i1er%i2ic& tanto en %u #eno$inaci&n co$o en %u% conteni#o%. A' i-ua' .ue 'o% /ro-ra$a% #e e%tu#io% #e #i%tinta% 3acu'ta#e% 4 Uni1er%i#a#e% co$o 'a te$5tica a #e%arro''ar en 'a% au'a%0 #i2iere /or #i%tinta% cau%a%0 inc'u%i1e entre e''a% /o#e$o% encontrar con e' a2ian6a$iento #e 'a% uni1er%i#a#e% /ri1a#a% tanto e' #i%e7o #e' /'an #e e%tu#io%0 'a #uraci&n #e 'a% carrera%0 co$o a%) ta$8i9n 'a orientaci&n re'i-io%a o 'aica #e nue%tra $ateria. De%#e un /ri$er $o$ento0 incor/ora#a con e' no$8re #e Derec(o Po')tico0 'a $i%$a #eno$inaci&n /areciera no %o'o caer en #e%u%o0 %ino ta$8i9n en cue%tiona$iento. En e%ta 1)a cua'.uier #ocente .ue tu1iera .ue #i$en%ionar e' tie$/o #e#ica#o a 'a tran%$i%i&n #e' conoci$iento0 /ue#e o8%er1ar con a8%o'uta tran.ui'i#a# .ue 'a $a4or /arte #e 'o% 1u'-ar$ente #eno$ina#o% :te$a%; /or 'o% a'u$no% ocu/an un e%/acio #e $a4or 1a%te#a# %i %e 'o co$/ara con e' e%tu#io /untua' #e 'a nor$a /o%iti1a o #e 'o .ue concreta$ente corre%/on#e a' or#ena$iento <ur)#ico en %enti#o e%tricto0 en re'aci&n /or e<e$/'o a 'o .ue co$/ete a 'a #eno$ina#a co#i2icaci&n /articu'ar$ente. Una %e-un#a #i%cu%i&n /a%a a %u 1e6 /or tratar #e co$/ren#er 'o .ue re2eiere e%/ec)2ica$ente a 'o :/o')tico;. "a #eno$inaci&n :Derec(o Po')tico; %e atri8u4e a =. E% $a% Juan Jaco8o Rou%%eau en %u tan #e%taca#o tra8a<o E' Contrato >ocia' titu'a a%i$i%$o o De' Derec(o Po')tico. ?ue /o#r)a$o% 8rin#ar a nue%tro% a'u$no% co$o e@/'icaci&n co(erente #e .ue 4a a' co$ien6o #e 'a% c'a%e% e%ta$o% (a8'an#o acerca #e una e@/re%i&n contra#ictoria. E%te ar-u$ento tiene un %o'o /e%o: 'a /r5ctica 5u'ica. "o .ue $a% trata$o%0 e%tu#ia$o%0 intenta$o% (acer co$/ren%i8'e 4 e1a'ua$o%0 tiene una /ro/orci&n $uc(o $enor #e conteni#o nor$ati1o 4 <ur)#ico0 .ue cua'.uier otra $ateria .ue %e #eno$ine Derec(o ==;.

Una cue%ti&n $a% %e %u$a a' #e2inir :/o')tico;. No %o'o .ue e' #e8ate e% 'ar-o %ino .ue ta$8i9n /arece eterno0 a' intentar #i'uci#ar a .ue no% #e#ica$o% $e#iante e' Derec(o Po')tico. "o% en2o.ue% #e $a4or a'cance re2ieren: a! A' -o8ierno. 8! A' E%ta#o. c! A' Po#er. Di%.ui%icione% $)ni$a% /er$iten acercarno% a 'a uti'i#a# #e e%to% en2o.ue%. a! E' e%tu#io #e' -o8ierno e% /ro/ie#a# #e to#a% 'a% %ocie#a#e% or-ani6a#a%0 in#e/en#iente$ente #e %u concreci&n 4 1i-encia en e' tie$/o. A e%to a'u#i$o% /articu'ar$ente cuan#o %e reconoce 'a e@i%tencia #e <erar.u)a% 4 $an#o #entro #e un con-'o$era#o (u$ano. Aun.ue /ue#a %er incorrecta 'a e@/re%i&n :co$uni#a# or-ani6a#a;0 'a 2i'o%o2)a /o')tica (ace (inca/i9 .ue e% nece%ario e' /a%o #e una %u/ue%ta %ocie#a# natura' a una %ocie#a# ci1i'0 /or en#e 'a ci1i'i#a# co$/ren#e or-ani6aci&n en %ocie#a#0 $an#o 4 /or.ue no 'e-iti$i#a#. De%#e e%ta 1i%i&n0 e' /o#er or-ani6a#o <er5r.uica$ente e% in#e/en#iente #e 'a e1o'uci&n #e 'a% %ocie#a#e%0 $ientra (a4a co$uni#a# Ao inter9% en 1i1ir en %ocie#a#!0 4 /o#er .ue %e /ue#e acatar A$an#o 4 o8e#iencia!0 e% tan i$/ortante e' e%tu#io #e 'a /o'i%0 co$o e' E%ta#o conte$/or5neo. 8! E' E%ta#o 4 %u #e2inici&n e@i-e ta$8i9n #i2icu'ta#. E% 'a 2or$a %ocioB/o')tica .ue /re1a'eci& (i%t&rica$ente en re'aci&n a otro% con-'o$era#o% -re-ario%0 e% una 2or$a #e or-ani6ar%e /o')tica 4 <ur)#ica$ente en un $arco territoria' #eter$ina#o0 4 en teor)a0 e' reconoci$iento #e %u e@i%tencia (ace /o%i8'e a ni1e' /'anetario .ue 'o% /rinci/io% #e i-ua'#a# (a-a a ca#a con-'o$era#o :%o8erano;. ?ue no% #i%-u%ta e%ta &/tica .ue (a ''e1a#o ta$8i9n a' e%tu#io #e 'a% %ocie#a#e%0 e%/ecia'$ente re'aciona#a con e' E%ta#oBNaci&n tiene 1ari% ari%ta%. En /oca% 3acu'ta#e%

#e Derec(o %e uti'i6a 'a e@/re%i&n :Teor)a #e' E%ta#o; o %e recurre a e''a e@ce/ciona'$ente. Au$entan 'a% in%titucione% aca#9$ica% .ue 'a $o1i'i6an co$o :Ciencia Po')tica;0 /ero 'a .ue $a% a8un#a e% 'a ter$ino'o-)a :c'5%ica; #e :Derec(o Po')tico;. En /rinci/io0 entonce%0 /or %u no$8re0 no tiene $a4or a#(e%i&n. >e %u$a ta$8i9n 'a circun%tancia /or e<e$/'o0 .ue aun.ue %e (a4a intenta#o #e%cri8ir a 'a /o'i% co$o un :E%ta#oBNaci&n;0 no e% 'o uno ni 'o otro. "a teor)a #e 'a% naciona'i#a#e% e% /arte #e' a-ota$iento #e' %i%te$a 2eu#a'0 4 e' E%ta#o Mo#erno una con%ecuencia #e 'a ca)#a #e' 2eu#a'i%$o en Euro/a 4 en territorio% #eter$ina#o%. E% un error co$Cn i-norar .ue -ran#e% 4 tra%cen#ente% #e Euro/a co$o A'e$ania e Ita'ia0 %ur-en en e' %i-'o DID 4 a %u 2ina'. Tanto Ja/&n co$o C(ina0 a#$iten e%e reconoci$iento cierto en e' >i-'o DD. Pareciera a%) .ue e' E%ta#o ta' co$o 'o conoce$o% %e con%o'i#a entre 'o% >i-'o% DE 4 DEI. Para a-re-ar un /oco $a% #e co$/'e<i#a#0 aun.ue 'a% %ocie#a#e% actua'e% ten-an una /erce/ci&n re%/ecto #e .ue e% e' E%ta#o 4 .ue 2unci&n cu$/'e0 en 'a Aca#e$ia 'a% $utaci&n interna #e' E%ta#o con 'a -9ne%i% #e' $o#e'o a$ericano en E%ta#o% Uni#o%0 'a #i%tinci&n entre 2or$a% #e E%ta#o 4 2or$a% #e Fo8ierno %e torna irre1er%i8'e. ACn a%)0 'a con2u%i&n en 'o% t9r$ino% /er%i%te0 4a .ue 'a $i%$a Con%tituci&n Ar-entina /re%cri8e .ue 'a 2or$a #e E%ta#o e% :re/re%entati1a0 re/u8'icana0 4 2e#era';0 cuan#o en rea'i#a# 'a 2or$a #e -o8ierno e% re/u8'icana 4 'a 2or$a #e E%ta#o e% 2e#era'. Por.ue no% /reocu/a e' E%ta#o entonce% /or.ue 'e #e#ica$o% $a4or e%2uer6o a' e%tu#io co$/ren%i1o #e%#e %u naci$iento (a%ta 'a actua'i#a#G. Por 1ario% $oti1o%0 /ero .ui65% e' .ue /re1a'e6ca e% 'a a%ociaci&n 4 re/re%entaci&n e' E%ta#o #on#e 1i1i$o%0 no% #e%arro''a$o% e i#enti2ica$o% co$o e' e%/acio territoria'$ente #e'i$ita#o con un /o#er #o$inante. E%to no e% &8ice /ara .ue /o%terior$ente co$ente$o% .ue 'a% #eno$inacione% no rea'$ente #e2inen con $eri#iana certe6a 'o .ue %e intenta #e%cri8ir. c! E' /o#er (a %i#o /o%i8'e$ente 'a noci&n intro#uci#a co$o uni#a# #e an5'i%i% en e' Derec(o Po')tico0 en #e%/recio #e' /o#er 4 'a Teor)a #e' E%ta#o /ro/ia$ente #ic(a co$o un e'e$ento #e 9%te. Mientra% en 'a teor)a #e' /o#er 9%te a#.uiere autono$)a 4 /re1a'encia0 en e' E%ta#o :e' /o#er;0 e% un e'e$ento #e' $i%$o. Aun.ue %ea un e'e$ente i$/re%cin#i8'e /ara 'a e@i%tencia #e' E%ta#o0 'a autono$)a #e :e' /o#er; co$o

uni#a# #e an5'i%i% no re.uiere una connotaci&n <ur)#ica co$o en e' E%ta#o0 a 'a 1e6 .ue %ie$/re con''e1a a una re'aci&n 8i/o'ar0 E%ta#oB>ocie#a#0 cuan#o en 'o% e%tu#io% inicia'e% #e' E%ta#o i#enti2ica#o co$o centro #e 'a teor)a #e' Fo8ierno0 'o% e%tu#io% #e 'a /o')tica e%ta8an nota8'e$ente in2'uencia#o% /or 'o .ue 'ue-o %er)a e' e%tu#io #e' Derec(o Con%tituciona' en /articu'ar 4 e' Derec(o Con%tituciona' Co$/ara#o. En e' -ra#o #e co$/'e<i#a# $enciona#o en /5rra2o% anteriore%0 e' E%ta#o co$o o8<eto #e e%tu#io0 tiene una $o1i'i#a# /en#u'ar. E%ta o/ini&n a $i $o#e%to enten#er0 re%a'tan #o% caracter)%tica% en 'a actua'i#a#. ! E@/re%ione% co$o :'a au%encia #e' E%ta#o; o :e' E%ta#o ine@i%tente;0 a%e$e<a a un criterio #e /9r#i#a #e /o#er #e' E%ta#o en /rinci/io. >in e$8ar-o0 e%te cue%tiona$iento e%t5 ata#o a' -ra#o #e #e%arro''o /o')tico #e una %ocie#a#0 4 /articu'ar$ente0 a' cu5ntu$ #e -ra1itaci&n en 'a econo$)a. No e% ca%ua'i#a# .ue %e (a4a con1erti#o en /ara#i-$a 'a e@/re%i&n0 :'a $atri6 E%ta#oBcentri%ta;0 re2eri#a ori-ina'$ente a 'a acti1i#a# #e' E%ta#o %o8re 'a %ocie#a# 4 'o% -ru/o% econ&$ico%0 tran%2or$a#a 'ue-o en 'a i$/o%i8i'i#a# $ateria'0 %ocia' 4 %ico'&-ica #e /reten#er una %ocie#a# %in una 2uerte in-erencia #e' E%ta#o en to#o% 'o% a%/ecto%0 %in .ue e''o #eter$ine e' tr5n%ito a una %ocie#a# autocr5tica. 2! "a intro$i%i&n 4 e' au$ento #e /o#er en 'a to$a #e #eci%ione% 4 e%/acio% #e co$/etencia conte$/or5nea$ente ta$8i9n re%u$en en /arte 'a i$/o%i8i'i#a# #e .ue e' E%ta#o %ea e' actor /rinci/a' re-u'a#or #e 'a% re'acione% %ocioB/o')tica% en e' 5$8ito #o$9%tico0 /ero en 1irtua' retroce%o en 'a% re'acione% internaciona'e% tanto 2rente a otro% E%ta#o% co$o a actore% tran%naciona'e%0 $u'tinaciona'e% o %u/ranaciona'e%. Inc'u%o0 /ara a'-uno%0 e' terrori%$o acti1o o 'a a$ena6a $i%$a0 re-u'an con#ucta% e@terna$ente a' /o#er interior #e cua'.uier E%ta#o 4 #e %u% (a8itante%. En con%ecuencia0 .ue e' E%ta#o %ea $5% /o#ero%o o $eno% /o#ero%o0 en /ri$er 'u-ar0 no #e/en#e #e' E%ta#o /articu'ar en %i %ino #e %u $ar-en #e $anio8ra 4 #eci%i&n en re'aci&n a otro% E%ta#o%. En %e-un#o t9r$ino 'a au%encia o /re%encia #e' E%ta#o en 'a re-u'aci&n #e 'a% con#ucta% %ocia'e% .ue a2ectan a 'o /C8'ico0 no #e/en#e #e $a4or o $enor /o#er a ni1e' interno0 %ino %u% ca/aci#a#e% re'ati1a% a' /ri$er /unto trata#o0 o %ea :e' -o8ierno;. E' $ono/o'io #e 'a 2uer6a /C8'ica (ace .ue %ea e' $i%$o E%ta#o

.uien 'a re-u'e0 /or en#e0 no (a4 au%encia #e' E%ta#o0 %ino au%encia #e inter9% en (acer u%o #e 'a 1io'encia 'e-iti$a#a a tra19%0 reitero0 #e 'a 2uer6a /C8'ica.

Por C'ti$o a' acercar%e $a% e' /o#er e2ecti1o a 'a acci&n #e -o8ierno $a% .ue a 'a teor)a #e' E%ta#o0 no no% /er$ite #e%1incu'ar e' -o8ierno #e' e<ercicio #e' /o#er0 ni e' E%ta#o or-ani6a#o /o')tica 4 <ur)#ica$ente #e 'a 'e-iti$i#a# .ue 'e #an 'o% -o8ernante% entroncan#o a%) E%ta#o0 >ocie#a#0 4 Econo$)a. 3un#a$enta'$ente /or.ue 'a noci&n %ocio'&-ica #e :%i%te$a /o')tico; #e Ea%ton0 en una #i%tri8uci&n autoritati1a #e 8iene% 4 1a'ore%0 no e%t5n e@ento% c'a1e% co$o 'a 'e-iti$i#a# 4 'a coerci&n ante 'a /re/on#erancia #e 8iene% e%ca%o% %o8re 'o% 4a e@i%tente%. En una /ri$era eta/a /o#e$o% #i%tin-uir una e1o'uci&n .ue 1a #e 'a Teor)a #e' Fo8ierno0 a 'a Teor)a #e' E%ta#o /rinci/a'$ente (a%ta 2ine% #e 'a >e-un#a Fuerra. E' /en%a$iento #eri1a#o #e 'a >ocio'o-)a en E%ta#o% Uni#o% 4 3rancia0 ''e1aron a 'a conce/tua'i6aci&n #e 'a Po')tica co$o >ocio'o-)a Po')tica0 4 'o% /roce%o% #e #e%co'oni6aci&n co$o #e $o#erni6aci&n0 $a% 'a -uerra 2r)a0 o8'i-aron a 'o% cienti%ta% a tra8a<ar cate-or)a% con car5cter %i%t9$ico0 un /a%o $a% #e'ante #e 'a c'5%ica inter/retaci&n #e 'o% -o8ierno% A/articu'ar$ente 'o% occi#enta'e%!0 %o8re/a%an#o a' E%ta#o co$o un conoci$iento #e' e%ta8'eci$iento #e un /o#er #o$inante0 e' reconoci$iento #e <erar.u)a% 8urocr5tico%0 en'a6an#o a 'a econo$)a con 'a $eto#i6aci&n #e' e%tu#io #e c'a%e% 4 e' con2'icto %ocia'0 4 #i%e7an#o 'a or-ani6aci&n /o')tica en con%i#eraci&n a i#eo'o-)a%0 nor$a% e in%titucione%. "o% e@/erto% #e 'a Une%co en *+,0 tra6aron e' %i-uiente /anora$a %o8re 'o .ue Du1er-er ''a$a :E' #o$inio #e 'a ciencia /o')tica;0 e%ta8'ecien#o un cua#ro #e 'a% /rinci/a'e% cue%tione% .ue #e8)an e%tu#iar%e /o')tica$ente con car5cter cient)2ico con un criterio inc'u%i1o0 4 tratan#o #e $ori-erar e' en2renta$iento c'5%ico entre <uri%ta% 4 /o'it&'o-o%0 (a%ta (o4 /er%i%tente #e8i#o a 'a con2rontaci&n re%/ecto #e /ri1i'e-iar 'a 2i-ura #e' E%ta#o o 'a noci&n $a% #in5$ica #e' /o#er. A%) tene$o%: H "a teor)a /o')tica. a! "a teor)a /o')tica. 8! "a (i%toria #e 'a% i#ea% /o')tica%.

2H "a% in%titucione% /o')tica%. a! "a con%tituci&n 8! E' -o8ierno centra' c! E' -o8ierno re-iona' 4 'oca' #! "a a#$ini%traci&n /C8'ica e! "a% 2uncione% econ&$ica% 4 %ocia'e% #e' -o8ierno. 2! "a% in%titucione% /o')tica% 4 co$/ara#a%. IH Parti#o%0 -ru/o% 4 o/ini&n /C8'ica. a! "o% /arti#o% /o')tico% 8! "o% -ru/o% 4 'a% a%ociacione% c! "a /artici/aci&n #e' ciu#a#ano en e' -o8ierno 4 en 'a a#$ini%traci&n #! "a o/ini&n /C8'ica +H "a% re'acione% internaciona'e% a! "a /o')tica internaciona' 8! "a or-ani6aci&n internaciona' c! E' #erec(o internaciona'

2! Ciencia 4 Po')tica en 'a /o%-uerra. . "a i$/o%i8i'i#a# #e ''e-ar a un acuer#o con cierta uni2or$i#a#0 ''e1& a con%i#erar a 'a /o')tica0 in$er%a #entro #e' :Derec(o Po')tico;0 re%/etan#o ten#encia% 4 e%cue'a% a 'o 'ar-o 4 anc(o #e' /a)%. >in $eno%ca8ar nin-Cn en2o.ue a'-uno% autore% tra8a<a8an 2un#a$enta'$ente %o8re 'a 2i'o%o2)a /o')tica0 4 'a (i%toria #e 'a% i#ea% /o')tico%0 otro% a/unta8an una a/ro@i$aci&n con 8a%e <ur)#ica en reconoci$iento a' Derec(o Con%tituciona' 4 'a% in%titucione% /o')tica%0 4 en un tercer $arco0 'a teor)a 2unciona'i%ta /on)a /or #e'ante 'a #in5$ica #e' -o8ierno 4 'a %ocie#a# /or %o8re e' /o#er or-ani6a#o en e' E%ta#o /ro/ia$ente #ic(o. De8e$o% con1enir ta$8i9n .ue 'a% in2'uencia% i#eo'&-ica% #e 'o% -o8ierno% #e turno en 'a c'5%ica #i1i%i&n en: #e <ure 4 #e 2acto0 i$/o%i8i'itaron o co$/'icaron un %ano

#e8ate %o8re 'a teor)a #e' -o8ierno 4 e' E%ta#o0 tanto a ni1e' /articu'ar co$o co$/ara#o .ue %o'o %e #i%/ar& con e' retorno a 'a in%tituciona'i#a# con 'a tran%ici&n #e$ocr5tica inicia#a en nue%tro /a)% en *JI. E%ta %ituaci&n no %o'o e'e1& e' ni1e' #e a/ertura i#eo'&-ica0 #e in%erci&n #e /r5ctica% $eto#o'&-ica% $u'ti/'ica#a% A1er8i-racia: 'o% %on#eo% #e o/ini&n0 o 'o% e%tu#io% re'ati1o% a 'a% /o')tica% /C8'ica%!0 o #e tran%2or$ar un Derec(o Po')tico c'5%ico en 8a%e a 'a Teor)a #e' E%ta#o 4 #e' /o#er0 en un Derec(o Po')tico .ue a/unte a una in%erci&n #e 'a a%i-natura en con%i#eraci&n a 'a% tran%2or$acione% i$/u'%a#a% /or 'a /o%i8i'i#a# #e contar con e#icione% en i#io$a e%/a7o' ante% ina'can6a8'e% 2uera #e %u i#io$a ori-ina'0 o #e intentar tra8a<ar 'a /o')tica co$/ren#ien#o 4 e@/'ican#o /roce%o% co$/'e<o% 4 e'e1an#o 'a cate-or)a #e 'a /o')tica co$/ara#a co$o (erra$ienta #e an5'i%i% incor/oran#o r5/i#a$ente 'a% $utacione% %o8re 'o% %i%te$a% /o')tico% 4 a#a/tan#o o re2or$u'an#o in%titucione% en 8C%.ue#a #e' :$e<or -o8ierno;0 a' e%ti'o ari%tot9'ico. En e%te %enti#o %e7a'a$o% en otro tra8a<o 'o .ue a continuaci&n tran%cri8i$o%: :E' e%tu#io #e 'a Po')tica Co$/ara#a0 tien#e a' #e%arro''o #e 'a Ciencia Po')tica0 8a%5n#o%e en e' reconoci$iento #e 'a or-ani6aci&n #e' -o8ierno co$o un /ri$er /a%o0 ana'i6an#o 'o te&rico0 a 'o .ue %e %u$a 'a e@/eriencia0 4 en con%ecuencia 'a% co$/aracione% $u'tinaciona'e% <u%ti2ican e' #e%cu8ri$iento #e ca%o% /articu'are%0 .ue no %ie$/re %e a8or#an a#ecua#a$ente en con%i#eraci&n a 'a% -enera'i6acione%;. :E%ta $ito'o-)a no #e%conoce 'a (i%toria in%tituciona' %ino to#o 'o contrario0 recurre a' /a%a#o /ara 'a con2or$aci&n #e 'o% #i%e7o% con una 1enta<a re%/ecto #e' a8or#a<e e$inente$ente con%tituciona'. "a% in%titucione% /o')tica% a8arcan /r5ctica% con%uetu#inaria%0 2uer6a% /o')tica% co$o 'o% /arti#o%0 'o% $i'itare%0 o 'a% 8urocracia%0 4 'a% e%tructura% #e -o8ierno 2or$a'e%. E' $en%a<e e@/ue%to e% .ue e%to no i$/i#e 'a tran%2or$aci&n in%tituciona'0 /ero 'a% re%/ue%ta% #e' /o#er a 'a% nue1a% #e$an#a% 4 'a co$/'e<i#a# #e 'a% $i%$a%0 no /ue#en #e%conocer e' u%o actua'i6a#o #e in%titucione% 4a (ere#a#a%;. Otra #e 'a% 1enta<a% #e 'a Po')tica Co$/ara#a0 con%i%te en 1a'orar 'o% #i%e7o% in%tituciona'e% .ue #e%#e e' naci$iento $i%$o #e 'a Po')tica0 con Ari%t&te'e%0 (an

#e%1e'a#o a 2i'&%o2o%0 <uri%ta% 4 /o'it&'o-o%. "a $i%$a con2or$aci&n #e %ocie#a#e% or-ani6a#a% 8a<o un /o#er co$Cn ''e1& a' e%2uer6o inte'ectua' #e intro#ucir 'a or-ani6aci&n #e' -o8ierno a tra19% #e' e%.ue'eto con%tituciona'0 /ero 'a% c'a%i2icacione% /ara %er correcta% #e8en contener un ri-uro%o an5'i%i% #e 'o% /roce%o% #e to$a #e #eci%ione% 4 #e' rea' e<ercicio #e' /o#er en 'a e%2era #e' -o8ierno. E%ta #i%tinci&n0 %e-Cn "oeKen%tein0 nece%ita #e: :'a anato$)a #e' /roce%o #e' /o#er0 a tra19% #e' an5'i%i% #e 'a 2or$a 4 $anera en 'a .ue %e o8tiene0 e<erce 4 contro'a e' /o#er /o')tico en una #eter$ina#a %ocie#a# e%tata';. I! E' Derec(o Po')tico en 'a UNNE co$o /arte #e 'a A%ociaci&n Ar-entina #e Derec(o Po')tico. Dentro #e 'a tra#ici&n #e 'o% e%tu#io% /o')tico% en 'a Uni1er%i#a# Naciona' #e' Nor#e%te0 tanto e' #i%e7o #e' Pro-ra$a #e E%tu#io0 e' P'an Curricu'ar 4 'a Meto#o'o-)a #e en%e7an6a a/ren#i6a<e no e%ca/a a 'o% c5none% #e 'a% 3acu'ta#e% #e Derec(o tanto /C8'ica% co$o /ri1a#a% en e' re%to #e' /a)%. A continuaci&n0 a-re-are$o% una 8re1e %)nte%i%: OBJETO DE ESTUDIO.

"a a%i-natura tiene /or 2ina'i#a# e' e%tu#io #e 'a /o')tica tanto en %u 2a6 e%t5tica co$o #in5$ica. E' /ro-ra$a %i-ue 'a c'5%ica tra#ici&n Ke8eriana0 4 %u e%tructura re%/on#e a' en2o.ue conoci#o ori-ina'$ente con e' no$8re #e Teor)a #e' E%ta#o.

E%ta /'ata2or$a inicia' no i$/'ica #e%conocer e' #e%/'a6a$iento #e 'a uni#a# te$5tica ori-ina' ni %u co$/'e$entaci&n con 'a teor)a% .ue centra'i6an e' e%tu#io en e' /o#er o en e' an5'i%i% %i%t9$ico.

PROPOSITO GENERAL.

3aci'itar a 'o% a'u$no% e' $arco te&rico nece%ario aco$/a7a#o #e t9cnica% #i#5ctica% ten#iente% a intro#ucir'o en e' conoci$iento 4 e%tu#io #e 'a /o')tica co$o %a8er aca#9$ico.

Pro$o1er 'a en%e7an6a 4 e' a/ren#i6a<e #entro #e' $arco te&rico -enera' #e 'a% %i-uiente% 5rea%:

B B B B B B

"a Teor)a Po')tica. Hi%toria #e 'a% i#ea% /o')tica% "a% in%titucione% /o')tica%. "o% %i%te$a% /o')tico% co$/ara#o% Fru/o%0 Parti#o% 4 or-ani6acione% #e 'a /o')tica. Re-)$ene% nor$ati1o% .ue re-u'an 'a /o')tica.

CONTENIDO.

"o% conteni#o% tienen una re'aci&n #irecto con 'a uni#a# #e an5'i%i% 4 e' %i%te$a #e a8or#a<e /ara e' conoci$iento. En e%te %enti#o %e /ri1i'e-ia 'o% %i-uiente% en2o.ue: B B B B B B Teora del E !ado. E'e$ento% #e' E%ta#o: Territorio0 /o8'aci&n 4 -o8ierno. Per%ona'i#a# #e' E%ta#o. 3ine% #e' E%ta#o. "a A%ociacione% /o')tica% a tra19% #e' tie$/o. "a %o8eran)a co$o e'e$ento $o#a'.

B B

El Poder. A#.ui%ici&n 4 /9r#i#a #e' /o#er A$arco te&rico!.

B B B B B B B B B

>u2ra-io. Re1o'ucione% 4 Fo'/e% #e E%ta#o. E' e<ercicio #e' /o#er: 'e-iti$i#a# 4 'e-a'i#a#. Hi%toria #e 'a% i#ea% /o')tica%. A"#l$ $ $ !%&$'o.

>i%te$a% /o')tico% co$/ara#o%. >i%te$a% e'ectora'e%. >i%te$a internaciona'. Proce%o% #e inte-raci&n re-iona'..

(ETODOLOG)A

Para e' an5'i%i% #e in1e%ti-aci&n #e 'o% #i%tinto% en2o.ue% %e uti'i6an 'o% $9to#o%: (i%t&rico0 ti/o'&-ico0 <ur)#ico0 'a% t9cnica% #e in1e%ti-acione% en >ocio'o-)a 4 'a Po')tica Co$/ara#a. No encontra$o% o8%t5cu'o% o i$/e#i$ento% /ara 'a uti'i6aci&n #e $5% #e un $9to#o ante e' $i%$o o8<eto0 inc'u%o 4a en 'a actua'i#a#0 'o% e%tu#io% #e :'o /o')tico;0 e' e%ta#o #e' arte en Ciencia Po')tica tien#en a co$/ren#er $5% .ue e@/'icar0 4 ana'i6ar $5% .ue tran%2or$ar0 'o .ue no nece%aria$ente ''e1a a #i%cutir 'a cienti2ici#a# #e' conoci$iento aca#9$ico #e 'a /o')tica en in%tituto% 4 2acu'ta#e% tanto en 'a% carrera% #e -ra#o% co$o /o%-ra#o%. "a /o%i8i'i#a# #e contar con un o8<eto Cnico ta$/oco #e%$erece 'a $u'ti/'ici#a# #e $9to#o% ni 'a incor/oraci&n #e nue1o% te$a% e1itan#o co$/arti$iento% e%tanco% 4 %u$an#o $a4ore% e%/acio% aca#9$ico% en con%i#eraci&n a 'a co$/'e<i#a# o8%er1a#a en 'a% re'acione% E%ta#oB>ocie#a#0 'a in2'uencia #e 'a econo$)a0 4 e' an5'i%i% #e'i$ita#o /ero a$/'ia#o #e cue%tione% e%/ec)2ica% re'aciona#a% con e' /o#er nece%itan #e o8tener re%/ue%ta% a 'o% /ro8'e$a% e$er-ente% 4 a 'o% interro-ante% /ro/io% #e 'a% %ocie#a#e% conte$/or5nea% #e 2in #e %i-'o. A%) tene$o%0 no %o'o 'a nece%i#a# %ino ta$8i9n 'a o8'i-aci&n #e incor/orar a 'a en%e7an6a #e' Derec(o Po')tico0 #e%#e una $ira#a Occi#enta'B 'a% #eno$ina#a% 5rea% #e' conoci$iento ta'e% co$o: 'a tran%ici&n #e$ocr5tica0 'a -'o8a'i6aci&n0 'o% -o8ierno% 'oca'e%0 e' re-iona'i%$o0 'a %u/ranaciona'i#a#0 'a% re'acione% internaciona'e%0 'a

re'e1ancia #e 'a #e$ocracia 4 e' E%ta#o #e Derec(o0 'o% %i%te$a% /o')tico% co$/ara#o%0 'o% #erec(o% (u$ano% 4 'a tran%$i%i&n #e' Ho'ocau%to. Re%/ecto #e 9%te C'ti$o te$a0 Ar-entina e% e' Cnico /a)% #e "atinoa$9rica .ue inte-ra 'a: :Ta%L 3orce 2or Iternationa' Coo/eration in Ho'ocau%t E#ucation0 Re$e$8rance an# Re%earc(; AFru/o #e Tra8a<o /ara 'a Coo/eraci&n Internaciona' en E#ucaci&n0 Re$e$oraci&n e In1e%ti-aci&n #e' Ho'ocau%to!. A %u 1e6 'a AADP (a reco$en#a#o 'a incor/oraci&n #e 'o% e%tu#io% #e' Ho'ocau%to a 'o% /ro-ra$a%0 4 (a crea#o e' :Centro #e E%tu#io% #e' Ho'ocau%to;. Ta$8i9n -racia% a 'a /ro')2ica 4 continua 'a8or #e 'a A%ociaci&n Ar-entina #e Derec(o Po')tico0 /arte #e %u% $ie$8ro% (an #e#ica#o e@ce'ente% e%tu#io% con te$5tica% .ue enri.uecen e' #e%arro''o #e 'o% actua'e% /ro-ra$a% entre e''a%0 4 /e#i$o% #i%cu'/a% /or a'-una o$i%i&n in1o'untaria a 'o% #ocente% no cita#o%0 'o .ue #e nin-una $anera %i-ni2ica $eno%ca8o a'-uno. Juan Car'o% Cor8etta A"a Con%tituci&n Po')tica0 Teor)a Po')tica!0 O%car B'an#o ADerec(o 4 Po')tica!. Jor-e Bar8ar5 AE%ta#o #e Derec(o!. Mario Re%niL AE' E%ta#o!. >o'an-e De'anno4 A#riana MacL ATeor)a 4 3i'o%o2)a Po')tica! A'1aro Mon6&n M4n-aar# ADerec(o0 Po')tica0 4 Fo8ierno% "oca'e%! Con%ue'o Par$i-iani AE%ta#o0 >ocie#a# 4 Re-i&n!. Mario Ju%to "&/e6 AHi%toria Po')tica! Ju'io Pinto ACiencia% >ocia'e%0 B Re'acione% Internaciona'e% Ciencia Po')tica!. Por2irio A.uino A"eccione% #e Derec(o Po')tico! Ra2ae' Ear-a% Fo$e6 A"a 'e-iti$i#a#! Para 2ina'i6ar0 ta$8i9n (a $o1i'i6a#o 'a /reocu/aci&n #e 'o% #ocente% #e Derec(o Po')tico en 'a% Uni1er%i#a#e% #e' arco #e' Noroe%te anterior$ente a'e<a#a% #e e1ento% cient)2icoBaca#9$ico% centra'e% co$o 'o% or-ani6a#o% en 'a >ocie#a# Ar-entina #e An5'i%i% Po')tico A>AAP!0 en una c'ara $ue%tra .ue 'a autono$)a #e' Derec(o Po')tico tra%cien#e /or una conce/ci&n $5% a$/'ia re%/ecto #e 'o .ue con%titu4e e' an5'i%i% /o')tico. Una ca8a' $ue%tra #e 'o% 2ruto% #e 'a en%e7an6a #e' Derec(o Po')tico en 'a% 2acu'ta#e% #e Derec(o (a %i#o 'a concurrencia en e' C'ti$o 8ienio a 'o% /reB

con-re%o% 4 con-re%o% #e 'a A.A.D.P. .ue $o1i'i6& 'a /re%encia /ro$e#io #e $5% #e cuatrociento% e%tu#iante% 4 %e%enta #ocente%0 en ca#a una #e nue%tra% /artici/acione%. De2initi1a$ente0 'a re1i%i&n #e 'a en%e7an6a #e 'o% conteni#o% en nue%tra $ateria0 'a actua'i6aci&n con%tante #e %u% #ocente%0 4 'a or-ani6aci&n in%tituciona' #e 'a A%ociaci&n con%titu4en una /rue8a ca8a' #e 'a i$/ortancia #e' Derec(o Po')tico 4 'a -enero%i#a# #e .uiene% %e #e#ican a 9%ta $ateria. Por to#o e''o0 MI> CONFRATU"ACIONE>.