-

'!

SELECTIE DE CANTECE PENTRU COPIll DEFICIENTI DE ADZ

Stefanescu Carmen Rau Simona Martin Angela

Muzicantii

Moderato

0-11- mf I I\. Muzica: Gr. Teodosiu
-.".. ] Dc 1\ ~~ - - .-
F ~ Il \ , , - "!"" ..... - .-
I "- " I\. ..,- .- - - - "I , , l-
\. ..L T" .JJ - - -- ./ '" ,
e) .... ,...
Noi sun - tern mn - Z1- canti Vo - 10 e • stim din ta

fru

mos

sun tern mu Zl

?.e- - - - -
~ , t
,
/ er - .- - ,. r, 1 lito..
F .- - .... - _1- ,. - - .- - ~
L :'\ n 11"\ 1!1 ,... - - I...,. - 1 -
'\.. .J 1/ J J , .. J r,
~ .. I r ,
" can - ta l l

fru - mos,

)1 ) :h ji:p I

1 NOI

jl JS

~tim

can - ta,

Vi-

oa -fa su-n-a-
l. ~ ~I
.p Jl
can ta, Vl-
l b
tim, ti~ ~a: Noi din vi - oa - ra Stirn

oa-ra

su - n-a

Tim, tim,

041- I L. 1 l
_-It' I 1 n. ,. I'\.
F - - I ... -' I- I .J I
IF 10 - ... --- I ..... - ... • - I
\. J J J I -
d .-
+ TIm,

tun, urn,

tun, tun, nm,

O-H-m.f. l t l "- k. I I\. 1
~~ I. ,,,- lito.. , oJ 1.1 J I'
F n. ~ , ... . ' • - .... _I'
lL ~ ... " ~ -- - - - - '" , -
~ 1 - - ;- -
~ • •
- TIm, tun, tun, tun,

nm, nm, tun,

Too, tun, tnn, tim, 11m.

Not suntem muzicanti voiosi, Ce stim canta frumos,

Noi suntem muzicanti voiosi

, y",

Ce stim eanta frumos,

2' Noi din trompeta stim canta Trompeta sun-asa:

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta - .

3 Noi din tobita stim canta

Tobita sun- asa:

Bum, bum, bum, bum, bum.bum, bum ... 0" 4 Din clopotel noi stim canta

Clopotul sun-vasa:

Clingcling, cling, cling,' cling, cling" cling _

Noi suntem muzicaati voiosi,

Ce stim oanta frumos,

Noi impreuna §tini canta

Noi toti cantam §a:

Tim, tim, tim _

Ta, ta, ta ..

Bum, bmn, bum, .

Cling, cling, ding , .

r

Trompeta

Moderato Din folclorul oopruor

m/

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, 0 trom -pe - 13 su - na,

J; l J I J> I J I) ) $ )1 J JI

Ta ta ta ta ta fa, Co - pr - u s-a- du- na

., , , ? , •

Se repeta cantecul mlocuindu-se tromp eta eu alte instrumente muzicale: toba, clopotelul, ..

Exemplu: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, O tobita suna,

B~ bum, burn, bum, bum, bum, Copiii s-aduna,

Cling, cling, cling, cling, cling, cling, Clopotelul suna,

Clingcling, c1ing,cling, cling, cling,

.. .

Copiii s-aduna,

Trompeta si toba

Tempo de mars Muzica:Petre '[ipordei

ml

0 a, , om - pe -
"
,
-' . ., .. .. 1\0. I"- "- ~
\ J - .. ~ - I.)' J -
e, T1~ - -:41- -. ~ ~I-
su - na, ta t ta ta a, ta,

~ - - - - - - -
I •
/ I T
1 I ~ • • I I
II , .- I ~ ... - I ----.z- T
" J .. - I I - ..... - ...
(!) ...... ~~ b .... ' - ---
ba - te: bum, urn. 1 to - ba eea o pi 11 se a u na To ba rna re

m,

~ it: UX
/ I .. J. .. ..
_L I I " I~ I' " .... -,c: ~
~ -.... - -.I .I.~ -;;;aJ~ -JJ ... '" ..... '"" ---r -~
~ l.o' - - - - - - I ~
(!J ---r
mi - eli: bum, bum, bum, burn, bum! bum! 2. Ta, ta, ta, ta, fa, ta,

Sa mergem noi frumos Ta, ta, ta, ta, ta, ta,

Si sa cantam voios!

Toba mare bate: bum, bum, bum!

Si toba cea mica: bum, burn, bum, bum, bum, bum!

In tempo de mars, copiii executa mersul cadentat in coloana cate unul.

Se va imita: cantatul la trompeta, bataile in toba mare si in toba mica.

Vioara

o

vi - oa - Iii

mi-ca

de= as

a - yea,

9 1
~
, 1\ n.
t '\ , " .J .J - ... - ~ ~
"- .J IJ ... - - - -
• • -
- ~ ~ o

Vl- oa-ra

TID- ca

TID - ar pIa - cea.

J JIJJIJ

J I J

~ oa- a Zl-ua a~ can - a,
/' •
, I
, ""\ I
\ J ~ - .. -
- - - -- ...er..
t.J " en
0 u -e can- e - ce ea:
I •
., I
, - - - - ..... .... . I I
, ""\ ... I ..... \ I .... 1- !- - ~ 1""'01
'" --' .... 1,/ U" J -
c... I
- T C

t

MIt

t

Dl -Ii dl-h

, . ,

dum, dum,

dum, dum, dum.

P
/'
f - - • - - ..-
I' "\ .. '" '" 11'\ - .... - - L
\. --' ,J .J J IF -
~ I
0 1 - 1, - 1, um, urn, . urn, urn, urn.
/ r I
f I 1
./ '\ 1 1"""l
\. J - - ... - -
- - .. ..
~ D 1 di 1

d

d

d

d

d

Toa ta

Zl ua

as can

ta,

f) - - -
v
~ I
,~ " I
.\ --' - • - .- I
- - .- ., ~ ...
(J "
- - - Mul te

can te

ce ell

ea

;--

I

2. 0 trompeta midi de-as avea, o trompeta mica mi-ar placea. Toata ziua as eanta, Multecantece cu ea:

Ta, ra, ta, fa, ta, ta, &,1, ta, tao Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tao Toata ziua a~ cauta,

Multe cantece ell ea.

3. Si 0 toba mica de-as avea

'$) 0 toba mica mi- ar placea. Toataziua ~ canta,

Multe cantece ell ea:

Bum, bum, bum" bum, bum, bum, bum, hum, bum Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, hum Toata ziua ascanta,

Multe cantece ell ea.

4. Un clopotel ell de-as avea

Un clopotel chiar mi-ar placea. roam ziua :a§ canta,

Numai melodia mea:

Cling.cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling.cling, Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling.cling,

, . . .

Toata ziua as canta,

Numai melodia mea.

5. Doua claves mici ell de-as avea Dona claves mici mult mi-ar plaeea Toata ziua a~ canta,

Numai melodia mea:

Poe, poe, poe, poe, poe, pOC, poe, pOC? poe, Poe, poe, poe" poe, poe, poe, poe, poe, poe. T oata ziuaas canta,

Numai melodia mea.

Onomatopeele se pot inlocuicu sunetele instrumentelor, respectandu-se altemanta incet- tare.

, .~ ..

La final s~ poate cantain orchestra.

Daca vesel se traieste

I

Da - cii ve - sel se tra - ies - te ba - te - a - ~ ba-te - a - ~ cal-ca-a-sa bi - ne e

~~ ~~~ ~~

Da - ca ve - sel se tfa - ies - te ba - te - a - ~. ha-te-a - §a. cal- eli - a - §a. hi - De e.

Da - cii ve - sel se tfa - ies - te, u - nul al - tu - ia zam-

lJt j -\, j j ; ill ) ) j ) Il1JI } I

bes - te . Da - ca ve - sel se tfa - ie~ - te ba - te - a - ~ ba-te- a - ~. cal - ca - a - ~a bi - nee.

Cantecul este insotit de gesturi sugerate de versuri. Astfel, la cuvintele -"bate- asa", eopiii bat din palme de doua ori;

-"bate- asa", eopiii bat genunchii ell palmele, de dona ori;

- "calca asa", copiii bat din picioare de doua ori;

- "bine e", eopiii repeta toate cele patru gesturi, consecutiv, dupa care striga:

"Bine er'

Se pot folosi.si alte gesturi.

Cantecul degetelor

ma-re noi

Cand de - ge - tul rna - re a 0- bo - sit a - ra - ta - to - rul a ~i so - sit

2. Ne jucam, ne jucam,

Cu degetul mare noi ne jucam, Cand degetul mare a obosit, Aratatorul a si so sit.

3. Ne jucam, ne jucam,

Cu aratatarul noi ne jucam. Cand aratatorul a obosit, Mijlociul a §i sosit.

4. Ne jucam, ne jucam,

Cu mijlociul noi ne jucam, Cand mijlociul a obosit, Inelarul a ~i sosit.

5. Nejucam, De jucam,

Cu inelarul noi ne jucam, Cand inelarul a obosit, Degetul mic a $i 80s1t.

6. Ne jucam, ne jucam,

Cu degetul mic noi ne jucam. Cand degetul mie a obosit, Palmele au ~i sosit.

7. Ne jucam, ne jucam,

ell palmele noi De jucam. Cand palmele au obosit, Pumnisorii au si sosit.

8. Ne jucam, De jucam,

Cu pumnisorii noi ne jucam. Cand pumnisorii au obosit, Pieioarele au si sosit.

9. Ne jucam, ne jucam,

Cu picioarele noi ne jucam. COOd picioarele au obosit, Somnullin a si sosit.

Descbide - ti urechea bine

a ~ ,.,. ~
OJ ...... r--. ,..........".. -- - ./ I
r otI!J III I ..... - I
r ""' ... - r - .-
\. J,... ... - ... • - r - ... -
I .. --. ~~ . -- • ...."'"
t) '- Des - chi - de u - re - chea bi - ne Sa ve - dem gill - cestr on ba

Ci - ne te - a stri - gat pe nu - me

Hai ghi - ces- te nu mai sta

o ,........., ~
OJ - ...,iii' I I •
, "-I I • • -
I ""\n - - - .. ~ til -.
\. J7 ... ... • - ..
~ • -.,... .. "I- • AJ ghi - CIt, ai ghi - CIt Treci la loe esn

fe - n - cit!

=$ SAU :::I E3 ~

;r 11 J 11] ~ I i3 n I J==4

N-ai ghi - cit, n-ai ghi - cit Stai pe loc, esti pa - ca - lit!

Varianta

Deschide urechea bine,

Sa vedem ghicesti on ba Pe cine-am strigat pe nume Haighiceste nu mai sta!

Copiii sunt asezati in semicerc. in fata lor este un scaunel. Profesorull educatoarea striga numele unui copil. Daca acesta i~i recunoaste numele este asezat pe scannel si estelaudat,

Dupa ce toti copiii si- au insusit numele, se reia jocul eu deosebirea eel fiecare copil trebuie sa recunoasca numele colegilor lui.

Bat din palme

Moderato

Muzica.Lili Schwam

Bat din pal- me: clap, clap, clap. Din pi - cioa - re: trap, trap, trap

, II: J:P )~Jj iliJJ}I}) 1 I

Ne-n- V3.r - tim, ne fa - su - cim ~i la ho - ra noi por - nim.

2. Hai la dreapta uite asa Si la stanga tot asa Ne-nvartim, ne rasucim Si cu toti ne-nveselim.

Copiii canta ;;i executa miscarile indicate de text. La cuvintele: -~'clap, clap. clap", bat de trei ori din paIme ~i se opresc;

-"trap. trap, trap", bat de trei ori din picioare ;;i se opresc;

-''Ne- nvartim, ne rasucim", cop iii se rasucesc pe Ioc;

-"Si 1a hora noi pornim", copiii l~i dan mana;

- "Hai la dreapta, uite-asa", eopiii fac doi pasi spre dreapta urmati de

trei batai succesive din picioare;

-"$i la stanga tot asa", se repeta aceleasi miscari spre stanga;

-"Ne- nvartim, ne rasucim", copiii se rasucesc pe loc;

-"Si ell toti ne-nveselim", ei bat din palme

Cereal

Allegretto in!

Muzica: Petre Tipcrdei

la, la, la,

2. Cand spun eu pe loc sa stati Si la mine va uitati,

De manute toti uniti

Spre stanga aeum va rotiti La, la, la, Ia ...

CercuI mare

Andante

;MD:nca: Gr. Teodosiu

I ) Ii))

ma-re

noi for - roam.

Bra- te -Ie sa

,

Cer- cul

~JqPlIJ

le mis - dun

Sus

JOS

stail

JOS

sus,

JOS

sus

n • ., , ,
.
--- I I
, I I I -
( ~ ... I .. .... ~
\ .I - ...- - ... - ~ 1
- - - .... t.....
e Sus os sus as sus os stai! , J, ,j, J,

Cer - cui rna - re sa for - mam Pe ge - nunchi sa ne la - sam

a

r I L I ~
I .., ... I .. - z - ---. .... -.1-'.
'" ,J -.J - .-I - ... - '1, .-I - - - ....- - IT'"
- -- • .... - - - .......
(!., . ., Jos, sus, JOS, sus, JOS, sus, S t31 Jos, SUS, JOs, sus, JOs, sus, stai:

2. Cereul mare noi formam, Corpul sail leganam.

Stanga, dreapta, stanga, dreapta, stanga, dreapta, stai! Stanga, dreapta, stanga, dreapta, stanga, dreapta, stai! Cercul mare noi formam,

Corpul sa il alpecam.

Jos, sus, jos, sus, jos, sus, stai!

I

Jos, sus.jos, sus, jos, sus" stair

3. Cercul mare noi formam, Capul haide sa-l miscam.

Staaga, dreapta, stan~:. dreapta, stanga, dreapta, stall Stanga,dreapta, stang", dreapta, stanga, dreapta, stai! Cercul mare noi formam,

Capu1 iarasi sa- 1 miscam,

Jos, sus.jos, SUS, jos, SUS, stai! Jos, sus.jos, sus, jos, sus, stai!

Cercul

) !fir} • l}

I

Hai ell

to- til

~ . . .

lffi- pre- u- na,

Sa ju= cam cu

vo - ie bu - na~ Cer - euIma - re

(l
~ l"- I'\. '\.
~ 1,,1 \ ~ \ \ 1 )
f "'\ - - ... - .. - ... I'" • ....
'\.. .1 - - - - - ... - -
e, 'w for v mam. 1 a .
s - s n - a

~ fro mo 'S

e JU cam.

Podul de piatra

A

Notat -de E. Comisel

()
/ '2 •
L '-I \.. ~
• ,. " I" , , ,
\ J_ .L I ... ..... ~ :- r~
""1 , ..... ~ -4t-o • - ~~ I • • .. , --4~ .
e) r
~ " Po - dul de pIa - tra s- a da - fa - mat

C-a ve - nit I a - pa ~i l-a In -f at.

8 ( ! I

,; r , g I r r 1 r ~ , I f X I

~A ,r"~ ~ I

~]: Jj) Ibl J lU )j J X H! J ) 1;1 x]

Vom fa - ee I al- tnl f pe ran injos~ I f

Ai 1 . Itr . 'I ·frum~

()8 -tn mal m - me l SI mID mos
• IA - I 14 • I ..a ,
" Ill. I;; • - - - .- •
r I. 1 I' - - r- • T"'" • - ~ -~
r~ ..,. I. F ~ ,. -' t ., , .J.
\. J L I r lo " I ,
eJ I I I Nani, nani

2. Nani, nani, na, Luna se uita la noi, Nani, nani, na,

Dormi copil pe perne maio

3. Nani, nani, na, Mama te va legana, Nani, nani, na,

Si frumos lti va canta.

Bate vantui frunzele

0 Moderato Muzica: Dimitrie Cuclin
, 7 1
r ~ , l'
f. 'ft " . .. " ... .., 1\
\. ..,..,. .".OJ .. ... ~ - L.I ~ .1 J
.. .. -4~ ... ~ ...~-- .. ~
" Ba- te

van - tul

frun- ze - Ie -

n ~
r ~ IX , .-. I\. I"
r J - .J • ' . I- , \ - J
, " J .. • .- ... -"'!> • J - _I- -
\. ,J • - - I J • 1'1
., , t'
~ f\. ... . . A Se-n

var - tesc mo - n~ - ti - le _

Ran - du-m - ca

0 • -
Il ,
, \ , - • ~ ,
I. '" ~ - - A IA .L \ , - '" ~
\. ,J .. - I J • ..... J .. J J )
.. • ",1- ",1-0 ""'I .... ~
~ lu-te zboa= ra Iar eu uI £ '-'
tra zme - 'de soa - ri. g

2. Mama la placinte face, Bunicuta lana toarce Tata trage la rindea

Iar eu bat din palme asa.

3. Mosul taie lemnele, Eu adun surcelele Pun boabe ciugulesc

$i spre lac vesel pomesc.

Acum e toamna" da!

Muzica: Grigore Teodosiu

0 .
'L ~ ~ -- -L
/. J!l. I _I I\. I I '""'
I ",11 I _I II l1 l'!i.. 11. iii.. .J..
\. J..,.. .... • - - - ..... .-J~ ) I.J r
I - - - • • ...~
C) 1 ~ ,
- - a,

a.

A cum e toam na, da l

Iar=-ba-n

camp se yes - te - je~ - te, Frun - za-n co - dru - D-

a
v ~
/' I" -
I' ~ \ \ I" '\. L - lL " ."- "\. " ...a.
\;, 1 ..-I~ ..... 1""- !.- ....L. • - .. .oil l' .) J, l '
- • • ... .. • • 4 •• -41-
~ al- be-he -te a! A-cume to '.' -nil da! g

am

2. E, e, el Placuta vreme , e!

Mere, prune, nuci §i pere, Noi avem dupa placere.

E l Pla t¥ . , , e, e. acu a vreme , e.

3. I, i, i! Veniti copii Ia vii!

Strugurele must se face, ~i mustul noua ne place, I, i, i! Veniti eopii la vii!

. ,

4.0,0, o! Se due cocorii-n stoll Se duemulte pasarele,

~i ne pare rau de ele,

0, OJ o! Se due cocorii-u stoll

Ploaia

Andante MtIZica: Petre Tipordei

Pic, pic, pic" Ci - ne-i oa - re ci":.: -ne?

# 1 r )H'I Jj Y (fIji J. ) J> I J .J II

~ Pic, pic, pic! Ui - te ploa - ia vi'::·ue.

2. Pic, pic, pic, PiouA incetisor _ Pic, pic, pic.

De sus dintr-un nor

3. Pic; pic, pic, Printre ramurele Pic, pic, pic.

Si pe floricele.

4. Pic, pic, pic,

Ba 0 simt ~i eu_ Pic" pic, pic,

Pe nasucul meu

Ploua, ploua

Allegretto

Mnzica: D.D. Stancu

r

l y

Pic, pic, pic,

=~ ) ) ) ;j)1 J is Y\ ~ r

pic!

~ l Y j rl ) j lJ51 J

Plo - u-a - ntr-u - na, pro - ua, Pic,

.

pIC,

I f I

pic, pic! Cum ue pla - ce no - ua,

2. Pic, pic, pic, pic!

Ploua pe 0 floare Pic, pic, pic, pic! Ca sacreasca mare.

3 _ Pic, pic, pic, pic!

Si tot ploua, ploua, Pic, pic, pic, pic! Cum ne place nona.

MosCriciuD

0 l •
~ I'\. ~ n. A
/ ..a ~ " oJ .~ J _\ -~ , J JJ
I. "\ .. - .J - ,1- - - .- .- • _I' - I"" - --
\. LT - - - . ..... -"""" ....
V M C--ciun e rno - ul b Ce-as - tan or -
/J
L
r. " "- " I I
,~ .-I .- - -" .- -.l. I - I
\. ,j - - - - - .-I - ... -
~ - -. -- - -
nit la drum. Mo-~uI bun! Mo-~u1 bun! o~ Ta

un,

a p

2. Mos eu barba si mustati, Are multe bunatati. Mosui bunl

Mosul bun!

3. Bomboane ~ jucarii, EI imparte la eopii. Mosul bun!

Mosul bunl

in pidure

Cii - te u - nul pe cii - rn - fe, Mer - gem

w>75 r r I J J I J J :lIv r r I r F I

m pa du rea rna re VI te sus ~l

() - - - -
I I
/ Y'\ 1 I -' - --- ~
_r.- ,- .-I -' I I .. .. •
.'- ..L - • -.C -- -""""" s. ~ - -<
~ . To - tu-i I , . fiu-
li- te JOS, ver - de ~1 mos. 2. in padure pasarele, bis

Zboara sus pe ramurele,

Uite sus ~i uitejos, bis

Totu-i verde si frumos.

3. Umbla ursul prin padure, bis Dupa miere, dupa mure,

Uite sus ~i uite jos, bis

Totu-i verde ~i frumos.

4. Floricele sa ale gem, bis

Repede sa le culegem.

Uite sus si uite jos, bis

Totu-i verde si frumos.

in timp ce canta, copiii merg in sir unul dupa altul. Se executa miscarile sugerate de versuri: miscari de brate in sus si In jos, zborul pasarelelor, mersul ursului, culesul florilor.

La pidure

J J j } ) I i J5 2_1.> I J> J5 Jl=nl =j1 pi j) ~Il jJ)ij j))J>IJ~

Ui - te-a - ~a, ui - te-a - ~, La la la Ia la,

f j ;1l J Ii} J I ; Js :hil J X

Ui - te-a - ~a, ill - le-a - ~a, La Ia Ia ~= lao

2. Sl-am vazut un 'iepuras, la la la Ia Ia, Sarea tare dragalas, la la la la Ia, Uite-asa, uite-asa, la la la ...

3. Erau multe pasarele, la la la la la,

Sa zburam ~i noi ca ele, la la la la lao Uite-asa, uite-asa, la la la ...

4. Tot felul de fluturasi, la la la la la,

Raj sa- i privim copilasi, la la la lala.

Uite-asa, uite-asa, la la lao ..

5. Si-am vazut 0 broasca mica, la la la la la, T ot asa sarea de frica, la la la la lao Uite-asa, uite-asa, Ia la la ...

6. P01l1i ell varfu1 pana'n nor.Ia la la hi la, Ii sufla vantul usor, Ia la Ia la lao Uite-asa, uite-asa, la Ia la .. '.

7. Ce-a mal fost, VOID spune maine, la la Ia la la, Acum ramaneti en bine, la la Ia la la.

Uite-asa, uite-asa, Ia la la ...

Graiul animalelor

Pi ~ si - .ca vfa - ce; miau, miau, miau, mlau, rniau, Vreau lap - te a - cum sa beau

r

. . .

nuau, - rmau, - nnau,

0 !I • I !.2. '-
n ... ~, •
, ~ . ) " J " ... I I' .,. . ............ ~ .
I~ 'Ll • .. n .. II. I 1 -"'IlL' ,-'- ~ :""'L i'I
'\. ,., '-I - -. -"'l1lI' ~ -- .-I • ~ .- I I I ,
- • - -\.....- .... .. -.;- --.:
~ Cru- ne -Ie fa - ce: ham, bam, ham, ham, ham,

Un os a~ do- ri sa am,

2. Vaea facemu, mu, mu, mu, mu, mu, Multi iarba imi adu, roll, inn, rnu.

Calul face: ilia ha, ilia ha, Tare- mi place iarba mea.

3. Gaia faee: me, me, me" me, me, me Iarba mare unde e?

Capra face: be, he, he,be, he, he Frunza verde buna e!

4. Rata face: mac, mac, mac, mac, mac,mac Sa imi dai boabe din sac!

Gasca face: ga, ga, ga, ga, ga, ga

P"· . ~ d . . ..l~1 arne nuca 'e IIl1 -at tm.

ham ,- ham, - ham.

Cisuta din pidure

/fll ) l ~I Jj ~ 1?1 l iblllnJ I

Vi - ne pu - pa - za si spu - ne: Vreti sa stau $i eu a - ici?

~~#I~) j> fJ III @ I j ]) ) :hI t.bJs 1 ~I

Pu - pu - pu, - pu - pu, pu, - Vreti sa stau si eu a - ici?

2. A venit ~ 0 broscuta

Hop, hop, bop, sarind mereu: - Dac- aveti loc in easu{3 M -am gandit sa stau si eu.

- Oac, oac, oac! Oac, oac, oae 1 M -am gandit sa stau si eu.

3. Soriceii striga- ndata:

- lata ~i noi am venit, Casa voastra e curata. Noroc .. bine v- am gasit'

- Chit, chit, chit! Chit, chit chit! Noroc, bine v-am gasit'

4.In casuta din padure

Stall mai multi: prieteni mici Soriceii si- 0 broscnta Pupaza ~i doi pitici.

La, la, la! La, la, la!

Stall mai multi prieteni mici.

Se poate relua cantecul ell alte animale ~l onomatopeele corespunzatoare.

Ursuletul

Potrivit mf

Gr. Teodosiu

o ,~
"J r--...
1 ~ L ~ no. I •
~ '\JJ , J ..... ...... I -- •
"- ." T"' I .... ..-I - - • .... .. ~- -
STu-ne~ - "",,--- . --- -
(!) a- cum de e$b IS- tet Cum fa - ce ID1 - cui ur - su - let?

J' j J I j> j J Ii j J I) eb ~I

Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor

A - ~ fa - ce rot - ell ur - su - Ie .

2. Spune-mi acum de esti istet Cum plange mieul ursulet? Oa, oa, oa ...

Asa plange mieul ursulet.

3. Spune-mi aeum de esti istet Cum rade micul ursulet? Ha, ha, ha ...

Asa fade micul ursulet,

4. Spune-mi acum de esti 'istet Cum doarme mieul ursulet? ~m,m ...

Asa doanne micul ursulet.

Variante:

Spune - mi iubite copilas Cum canta micul greieras?

Spune - mi iubite copilas Cum face micul iepuras?

Ritustele

Ra - tus - te - Ie me - Ie Pe a - pa s-au dus

J ') Jl)1 J j! ~ ~ Js oP I ~' I

Ra tu~ te - Ie me - le Pe a pa s-au dus

0 - - -
, ,
~ _l I
"" "" k. .
r: ~~ _I~ -.l1 s, .l
II' " - ., .' , I , I'- ~ '"
'" "" • - -... l~ L .. -- -..
e) - - ~l • -
Stau ell ea- pu-n a - pa eo- di - ta-n sus. 2. ¥A~tele mele bis

Inoata pe lac,

Dau din aripioare bis

~ifac:Enac,rnac,nruac!

3. Au gasit mult peste bis

Si tot l-au mancat,

Una dupa alta, bis

Spre casa-au plecat.

In timp ce cantii copiii executa urmatoarele miscari:

• mers usor leganat ell aplecarea trunchiului Inainte;

- miscari de brate imitand inotul §i Iovireaapei eu anpile;

- mers leganat apoi aplecarea inainte imitand pescuitul eu

ciocul;

- din nou mefS leganat,

Broscuta, gasca si ratuSC8

AUegreto Muzica: Petre Tipordei

~~ ml j j j I J ~ j I ~ J 1 J

bros - cu - fa tot can - ta, ~ - cea ei a -

@ J-';'JIJ~IJ JI1JI~

sa su - na: Oac, oac, oac, oac, oac, oac, oac!

2. 0 gftsca sta langei lac

Si vrea boabe dintr - un sac Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga!

3. 0 ra~a innota,

Ciocu-n sus ea iJ tinea ~ac,nnac,rnac, rnac,DUac,rnac,uaac!

Cocoselul meu istet

Allegretto Din folclorul copiiior

mf

,~ j tb j j} I :b $ 3 I 1> )1 js ) I

Co - co - ~ - lu1 men is - tet~ Co - co - tat pe

t :h)JlllJ>J;I~?J

un co - tel, Can - til ta - re ~l VI - 01

vomit

, j 1 j5) I J> ]) J I 1 i i Ilf xl

De se-a - u - de pan la nOl; Cu - cu - ri - gu!

Sti la geam 0 pisarica

~# } Js b j I ~ ] ~ lj I }1 jrlJ ~I

Sta la geam 0 pa - sa - ri - ca, Cip, cip, cip,

, ~i se ui - ta la 10- ni-di Cip , ClP, cip,
,
~ ~ ~I i ~ ~I ~¥ j~ ~ I
Cip, ClP, CIP, crp, C1P, CIP CIP, crp, crp. 2. Vino, vino, pasarica Cip, cip, cip,

Sa-p dau boabe ~i painica, Cip, cip, cip, ...

3. Pasarica-i multumeste:

Cip, cip, cip,

Si la geam Ii cinpeste:

Cip, cip, cip, ...

Fluturasul

~; ~ ~ ~ ~ I
~ ~

:.l

Flu - tu re, flu - tu - re,
IL j ~ ~ ~ ~ :11
~n ~Flu tu - re pe floa - re,
Flu - tu - re sub flo a - Te. Nota:

Pentru a exersa pozitia spatiala "in" putem inlocui cuvantul floare eu altele ( exemplu "curie" - fluture pe cutie, fluture sub cutie, fluture in cutie).

AvioDuI

A - Vl - on ell mo - tor, Hal U ~~orm

ZOr, \l: vu, vu, vu, vu, vu, vu,

2. Si rna du si rna du, Tot mai sus in nor. V u, vu, vu, ...

3. Tot mai sus, cat mai sus, lute sa zburam.

Vu, vu, vu, ...

B ibliografie:

Breazul, G. - Saxu, N. - " Carte de cantece pentru copii "~ Ed.

Muzicala, Bue., 1985

Tipordei, Petre - "Culegere de cantece sijocuri (pentru prescolari)", E.D.P., Bue., 1976

Coord. stiint, Andreescu,Florica - "lndrumator pentru aplicarea programei instructiv- educative din gradinita de copii", E.D.P. ,Buc.~1971

Cooordonator Ardeleanu, Iulia - "Culegere de texte literare si cantece pentru", Intreprinderea Poligrafica 13 Deeembrie 1918, Slobozia 1976

Radu,N.; Singer,M. -"Matematica Clasa I ghid pentru invatiitori §i parinti", Ed. Sigma, Buc .• 1993

Motora - Ionescu, A.,- "Cantece si jocuri muzicale pentru prescolari", E. D. P. ,Buc., 1980

Motora - Ionescu, A.- "Muzica - manual pentru clasa a IV- a", E. D.

P. , Bue., 1997

Motora - Ionescu.A; Sihora - FrAtilA, E. .:» Muzica - manual pentru clasele aIIl- a ~i a IV- a", Buc., 1987

Maior,A. Penes, M. - "Muzica, c1asa I" , Ed. Aramis, 1998

Hintea, N.; Orza , E-HEducatie muzicala - Manual pentru clasa a IVa", Ed. All, 1998