- UBND THANH PH6 CAN THO

C6NGTYC6PHANTHOYSANMEKONG

C<)NG HOt\. xA H<)I cuu NGHIA VI'J:T NAM Doc lap - Tu do - Rauh Phu.c

s6: 02IBB.DHDCD. AA M. 2009

BIEN BAN KIEM PHIEU

LA Y Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN

Hom nay, luc 9h30, ngay 21 thang 09 nam 2009, tai tru s6 Cong ty cb phan Thuy san Mekong, L6 24, khu Cong nghiep Tra N6c - Quan Binh Thuy - TP cAn Tho. HQi dong quan tri t6 chirc kiem phieu b~y y ki~n c6 dong bing van ban thea to trinh xin y kiSn c6 dong s6 04/TT-HDQT.2009 ngay 27/08/2009.

A. Ten cong ty: Cdng ty CB phAn Thuy san Mekong

• Dia chi: La 24, Khu cong nghiep Tra n6c - Q. Binh Thuy - TP Cdn Tho.

• GiJ.y chirng nh?n dang ky kinh doanh s6: 57030000 16 do Sa K~ hoach va DAu tu Tp. Cftn Tho cAp ngay 28 thang 02 nam 2002 (Dang ky thay dbi va cAp lai IAn thii 05, ngay 03/0I/2008).

• M I)C dich lAy Y kien: thong qua Nghi quyet Dai hoi e6 dong bang van bin B. Thanh phAn ban ki~m phifu:

1. Ong: Lucmg Hoang Manh - Chirc VI): Chu tich HDQT - Truong ban kiern phi~u

2. Ba Tran Thi Be Nam - Chirc vu: (Jy vicn HDQT - Truong phong k€ toan - Thanh

vien

3. Ong Chau Van Trong - Chirc vu: Dai dien e6 dong - Thanh vien

4. Ong: Le Vi~t Dong - Chirc vu: TIm ky (Ghi bien bin)

Voi SI}' giam sat cua ban ki~m so:'it:

1. Ba: NguySn Kim Phuong - Clurc vu: Truong ban Ki~m soat - Giarn sat kiern phieu,

2. Ba Le YSn Nhi - Chirc VI): Thanh vien Ban kiem soat

Ki~m phieu kSt qua l:1y y ki0n cC) lk\ng, g(Yi di ngay 27/08/2009, han cu(~i l,h:~l1 phieu 17hOO ngay 20/09/2009, v~ vice lay y kien Dai h<)i e6 dong v6 viec pilat hanl: ct.) phieu thuong, tra c6 tire bang e6 phieu thuong eho c6 dong hi¢n htru va phat hanh c6 phieu theo Chlf\Yllg trinh nguoi lao d<)ng.

1/5

'."1.~-' "; .• : ". ':.:: _ . ~

~ .r j

,", . .,' . -:~ - .... -~. ," .. :~~ -,.- ~.. ." ..

: .", -

I

i

f.~

Cdc viin d€ cdn My y kdn

Thong qua vi~c oieu chinh k€ hoach loi nhuan tnroc thue narn 2009 nr 27 t5' dc\ng lell 37 ty d6ng.

Thong qua vice di6u chinh l.c iiUc;\eh chi tra c6 tire nam 2009 cho cac c6 lkillt; lli~1\ luru ur

18% len 25%.

PhM hanh c6 phieu thirong cho cd dong hien hiru voi ty l~ 30%/v6n dieu l~ (co dong sa htru 100 e6 phieu tai thai diem chot danh sach se duoc thuong 30 c6 phieu),

Tra c6 nrc bang c6 phieu voi ty l~ 1 0%/v6n di~u 1~ (e6 dong sa hOU 100 e6 phieu se diroc nh~m them 10 e6 phieu).

Thong qua viec niem y&t b6 sung c6 phieu phat hanh them cho c6 dong hien hiru, c6 'phieu tra e6 nrc cho e6 dong va c6 phieu phat hanh thea chuang trinh lua chon nguoi lao dQng.

Dai h9i c6 dong nhfit tri uy quyen cho HDQT l~p va thirc hien plnrong an phat hanh c6 phieu.

Kit qua kiJm phifu nJIU· san:

1. Tbng s6 phieu da gui: 202 phieu cho 202 cd dong sa heu 8.100.000 c6 phan ella C6ng ty tai ngay chot danh sach c6 dong 15/0612009, chiem 100% v6ri diEu I~ cua C6ng ty,

2. T6ng 56 phi~u rhu vao: 187 phieu, tuang img 7.830.618 c6 phan, bing 96,67% v6n di~u I~ C6ng ty.

Trong do:

- Phifu hop I~ : 187 phi~u

- Phi~u khong hQ'P I~: 0 phieu

3. Tong 56 phieu bi BlIU dien hoan tra do khong xac dinh diroc dia chi hoac xac dinh duQ'c dia chi nhung kh6ng co nguoi nhan: 0 phieu, tirong irng 0 c6 phan, bang 0% von di~u l~ Cong

ty.

4. T6ng s6 phieu chua chuycn v~: 15 phieu, tuang irng 269.382 c6 phan, bang 3,33% v6n di€u I~ (thco qu y cllG bi~Ll quyet phieu kh6ng goi ph.ui h6i \'~ cong ty dung thai gian qui djnh ~:C:i. ~d:lr d, dt)J1g d6ng y voi noi dung trong phi('cl hit;u quyet).

:oj. !'<ilu v~y t6ng hQP s6 1 i~lI tu (l) eho d~n (4) thi:

.:. T6ng s6 phicu hop l~: 202 phicu, nrong irng: 8.100.000 c6 p!],\n, bing 100% v6n di~u l~,

.:. Phi~~ .khong hop l~: 0 phieu, nrong irng 0 c6 phein, bang 0% vdn diSu l~. 2/5

Cdc van dJ can lay y kiin

Thong qua viec dieu chinh kS hoach loi nhuan tru6c thue nam 2009 til 27 ty dong len 37 ty d6ng.

Thong qua viec di6u chinh L,,}; noach chi tra C(\ nrc nam 2009 cho cac e6 (kill::i, lli'~n luru III 18% len 25%.

Phat hanh e6 phieu tlurong eho c6 dong hien htru veri ty J~ 30%/v5n di~u J¢ (c6 dong s6 hiru 100 c6 phieu t9L thai diem eh6t danh sach sf: OlIVC tlurong 30 c6 phieu).

Tra cd tire bang c6 phieu voi ty Ie 1O%/v6n di~u Ie (e6 dong sa hiru 100 c6 phieu se duoc nhan them 10 c6 phieu),

Thong qua viec niem ySt b6 sung c6 phieu phat hanh them eho c6 dong hi~n htru, c6phi~u tra c6 nrc eho e6 dong va e6 phieu phat hanh thea chuang trlnh iva chon nguoi lao dong.

Dai hQi c6 dong nhitt tri uy quyen eho HDQT I~p va thirc hien phuang an phat hanh c6 phleu.

Kit qua kiim pltidu IlhU'sau;

1. Tong s6 phleu dil giri: 202 phieu cho 202 cd dong so hiru 8.100.000 c6 phfm ella Cong ty tai ngay chat danh sach c6 dong 15/06/2009, chiem 100% v6ri di~u 1~ cua Cong ty.

2. T6ng s6 phitu thu vao: 187 phieu, nrong img 7.830.618 c6 phan, bAng 96,67% v6n di~u I~ Cong ty.

Trong do:

- Phi~u hop l~ : I 87 phieu

- Phi~u khong hop 1~: a phieu

3. T6ng s6 phieu bi BUll di~n hoan tra do khong xac dinh diroc dja chi hoac xac djnh diroc dia chi nhung kh6ng co nguoi nhdn: 0 phieu, nrong ling 0 c6 phfin, bing 0% v6n di~u l~ Cong

ty.

4. T6ng s6 phieu chua chuyen v~: IS phieu, tuang img 269.382 c6 phkn, bang 3,33% v6n di~u I¢ (1)]('0 quy che bieu quyet phieu khong goi phan h6i vc cong ty dung thai gian qui dinh xcu. ~lIllI (6 dbng d6ng y voi noi dung trong phiC"u hd:u q.iyet).

S. NhLI v~y tong hop s6li~u tv (1) cho d~n (4) thi:

.:. Tong s6 phieu hop I~: 202 phieu, tuang (rug: 8.100.000 cb p!J;\n, b~ng 100% v5n di€u l~ .

• :. Phi~u khong h9'P J~: 0 phieu, tuang img 0 cb ph§.n, bAng 0% vim di~u l~. 2/5

• _ I .~~ r . -: .,.... . .:» ' .. ,.;" ···:+r.·-.:_" ~"-".'._ .. '.'.-.:.-.'~.'.'.'_'-_.; ... :~' .. '.'~'.-- •. :-.,.:_.-- .. ~: .. _'_>.:"',' v: _:~~.','_~~ .. "''-'~~'.~<'~:~~.",..:~~

~ -. .".". ,~.:" .~~-. '-~-.;~ '-".-:.~ -.' , ••.• .e, ~-.: •. "> .... - •. - •.•.•. : ••.. : .. :_~ ••. _'.-'-, ', - •. ,'_' .. '.-' .. ,.,.r: '. _ •••••.. , -, _,' ••. _ .• ' .• , '. -"~ •• ,~.,.,'_:.., .•..•.•..• "" '.' _ _ ......... __

,.~:.~ :':." "~-'~'1~:""""~· . ~~ •.. ::..: ...... :;;- .. :., ;-/- ~'I' : .. ~;;(~~~_; - - ," ....... ~ :.,,~ ..• : .. ~ •. ~.; - .. ~.>:: ... ~.-~;.~ »:»; :';'.r ': :'l'.- .: ~ I ~... - I •

K~t qua bi~ll glly~t ell th~ nhll sau:

Jian dJ 1: Thong qua vi~c di~u chinh k~ hoach IQi nhu~n trurrc thu~ nam 2009 tir 27 tt

d" IA..,- > 1;:'

ong en ,1 i hi ( on~

• Sc1 phicu dong y: 202 phieu, tirong irng 8.100.000 c6 phan, tuorig duong 100% von di~u

l~

• sa phieu kh6ng d6ng y: a phieu, tuong irng 0 c6 phan, tuong duong 0 % v(~n dibu 19

• S6 -phieu khong co y kien: a phieu, urong ling 0 c6 phan, tuong duong 0 % von di~u I~.

van ilJ 2: Thong qua vi~c di~u chlnh kB hoach chi tnt e6 tuc nam 2009 eho cac c6 dong hi~n hfru tir 18% leD 25%

S5 phieu d6ng y: 202 phieu, nrong ling 8.100.000 c6 phan, urong duong 100% v5n dieu l¢

s6 phi8u khong d6ng y: 0 phieu, tuong irng 0 c6 phan, tirong duong 0 % v5n di6u l~ S5 phieu kh6ng co y ki8n: 0 phieu, urong trng 0 c6 phftn, tuang duong 0 % v5n di~u I~.

van dJ 3: Phat hanh eA phi~u thuong eho e6 dong hi~D hihI vo; ty If 300/0/v8n di~u I~ (ca Gong SO' htru 100 c3 phi~u t~i thOi di~m chat danh sach se dllClc thuong 30 c6 phieu),

S5 phieu dang y: 202 phieu, tuong ling 8.1 00.000 c6 phan, tuang duang 100% von dieu

I~

• S5 phieu kh6ng d6ng y: a phieu, tuong irng a c6 phAn, urong dUO'!1g 0 % vbn di~u !~

• S5 phieu kh6ng co y kien: 0 phieu, nrong irng 0 c6 phan, tuang duong a % von di~u 1~.

van d€ 4: Tra c3 tire bing cB phi~u vm ty I~ 10%/v50 miu I~ (c6dong SO' huu 100.c6 phi~u se dU'Q'c nh~n them 10 c6 phieu),

• S5 phieu dang y: 202 phieu, tuong irng 8.100.000 c6 phan, nrong duong 100% von di~u

1~

S5 phieu khong f_il\ng '): iJ phicu, tuong irng 0 c6 phAn, tuang duong 0 % von di~u J¢ S6 phieu kh6ng eo y kiSn: 0 phieu, tuang irng 0 c6 phan, tirong duong 0 % v5n dieu I¢.

3/5

.. ~. .,

.. ,.". '

(

(

(

van iii 5: Thong qua vi~c niem y~t bB sung c5 phi~u phat hanh them eho cB dong hifD hiru, cd phi~u tra cB tire cho c& dong

• S6 phieu d6ng y: ')02 P:!!l~U, ,',[(mg irng 8.100.000 c6 phan, tuang du

l~

• s6 phieu kh6ng dong y: 0 phieu, nrong irng 0 c6 phan, tuang duang 0 % v6n di~u I~

• S6 phieu khong c6 y ki~n: 0 phieu, nrong irng 0 c6 phan, nrong Quang 0 % v6n di~u l~

van iJJ 6: f};,ti h{H c6 dong nhit tri uy quy@n eho HDQT l~p va thuc hi~n cac vAn d~ lien quan d~n phuong an phat hanh va niem y~t b5 sung eB phi~u.

s6 phieu ctbng y: 202 phieu, tirong irng 8.100.000 c6 phan, tuong duong 100% v3n di~u l~.

s6 phieu kh6ng ddng y: 0 phieu, tirong (mg 0 c6 phan, tuong duong 0 % van di~u l¢ se phieu kh6ng c6 y kien: a phieu, tuong ling 0 c6 phdn, nrong duang 0 % v6n dieu l¢.

k Cdc win oJ dii aU-DC t/tong qua:

::::..

• Vdn eft 1: Thong qua viec di~u chinh kS hoach Ioi nhuan truce thue nam 2009 ttl 27 ty d6ng len 37 ty d6ng

• Vdn tI~ 2: Thong qua vi~c di~u chinh k~ hoach chi tra c6 nrc narn 2009 cho cac c6 dong hien hiru tu 18% len 25%

• Van di 3: PhM harm c6 phieu thu6ng cho c6 dong hien htru voi ty l~ 30%/v6n di~u I~ ·Ce6 dong so hiru 100 c6 phieu tai thai di~m chot danh sach se duqc thuong 30 c6 phieu),

• Van eM 4: Tra c6 tire b5.ng c6 phieu voi ty l~ I O%/v6n dieu l~ (c6 dong sa hiru 100 c6 phieu se duqc nhan them 10 c& phieu),

• V6n ad 5: Thong qua vi~c niern yet b6 sung c6 phieu phat hanh them cho c6 dong hi~n htru, c6 phieu tra c6 nrc cho cd dong va c6 phieu phat hanh thea chtrong trinh Iva chon nguoi lao d(mg.

• Vein (1i.JL Dai h9i c6 dong nh,h trf uy quyen cho HDQT I~p va thirc hien cac vin d~ lien quan phuang an phat hanh va niern y~t b6 sung cd phi~lI.

4/5

- Thai diem ch6t danh sach c6 dong nh~n c6 phieu thuong cong ty se thong bao sau khi Uy Ban Chirng Khoan Nha Nuoc chap thuan.

Bien 1,<'111 ]5:")- luc 11 gio 30 cling ngay,

:i'

Ii

LUONG HOANG MANH

NGUYEN KIM PHLTONG

UY VfEN Hf)QT

THANH V[EN BAN KIEM SOAT

TRAN TH! BE NAM

LEYEN NHI

THUKY

T~ ~--- ... - .. J

CHAU VAN TRQNG

LE VIJ;:TDONG

5/5

.' - -; "'.