Sei sulla pagina 1di 4

KERTAS KERJA MINGGU BAHASA MELAYU SK BUKIT TUNGGAL, JEMENTAH 1.

0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang membolehkan kita berhubung di antara satu sama lain. Bahasalah yang membentuk jiwa kita yang sekaligus memercikkan jati diri kebangsaan. Selaras dengan keperluan negara untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, justeru, MBMMBI adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan negara. Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Memperkukuh Bahasa Inggeris pula bermaksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa. Berasaskan kesedaran bahawa perlunya memartabatkan Bahasa Malaysia dan menguasai Bahasa Inggeris maka minggu bahasa tersebut, diharap dapat memainkan peranan tersebut. 2.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar yang berilmu, mempunyai jati diri dan mampu berkomunikasi melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang. 3.0 OBJEKTIF 3. Membentuk individu murid yang berilmu dan mempunyai jati diri. 3.! Melahirkan murid yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa. 3.3 Menambahkan perbendaharaan kata murid-murid dalam Bahasa Malaysia. 4.0 ANJURAN ". #anitia Bahasa Melayu 5.0 TEMPAT PROGRAM S$ Bukit %unggal, &ementah 6.0 TARIKH '. Minggu Bahasa Melayu 3( September !( 3 - ( )ktober !( 3 7.0 KUMPULAN SASARAN Semua murid S$ Bukit %unggal

8.0 KOS PERBELANJAAN JUMLAH RM7!.00

!.0 SUMBER PERBELANJAAN $ewangan $okurikulum 10.0 AHLI JA"ATANKUASA PELAKSANA #enasihat #engerusi 2aib #engerusi * #n. Siti +isah Binti $omeng ,-uru Besar S$ Bukit %unggal. * /ncik +hamad 0aha1il Bin Mohamed 2or ,#-B . * #n. +nura Binti Md 3um ,#-B 4/M. * #n. 2orbaya Binti 4arun ,#-B $okurikulum. #enyelaras Setiausaha +&$ * #n. 4ayati Binti Mohd 5usoh * /n. +meer I6tikharuddin Bin 7id1uan * . /n. +jis Bin $adir * !. /n. Mohd 0ahmi Bin Mohd 2oh * 3. +mirul 8amani Bin +bdullah 11.0 TENTATIF PRROGRAM . MI2--9 B+4+S+ M/:+59
A&)%*%)% $ui1 Menyusun huru6 untuk membentuk perkataan ,%hn ; 3. Membina perkataan ,%hn " ; '. T%+,#&#+ -uru mata pelajaran

T#$%&'( H#$% 3( Sept !( 3 , Isnin . )kt !( 3 ,Selasa. ! )kt !( 3 ,7abu.

-uru mata pelajaran

#ertandingan <ari $ata ,%hn ; 3.

-uru mata pelajaran

( )kt !( 3 ,$hamis.

#ertandingan Bercerita %erbuka

-uru mata pelajaran

12.0

Syarat #ertandingan cerita terbuka ,#ra sekolah ; %ahun '. %eks disediakan oleh guru atau murid #ertandingan akhir akan diadakan pada (. (.!( 3 ,$hamis. ANGGARAN PERBELANJAAN !. MI2--9 B+4+S+ M/:+59 +$%I=I%I
#ertandingan Menyusun 4uru6 ,%hn - 3. #ertama > 7M'.(( $edua > 7M?.(( $etiga > 7M".(( #ertandingan Membina 4uru6 ,%hn " ; '. #ertama > 7M'.(( $edua > 7M?.(( $etiga > 7M".(( #ertandingan <ari $ata ,%hn ; '. #ertama > 7M'.(( $edua > 7M?.(( $etiga > 7M".(( #ertandingan Bercerita %erbuka #ertama > 7M (.(( $edua > 7M @.(( $etiga > 7M '.(( Saguhati > 7M ?.(( Saguhati > 7M ?.((

BI: .

$)S 7M ?.((

!.

7M ?.((

3.

7M ?.((

".

7M3".((

JUMLAH

RM 7!.00

13.0 PENUTUP 3engan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat diharapkan minggu bahasa ini dapat dilaksanakan dengan jayanya serta mencapai objekti6 dan matlamat yang telah digariskan.

3isediakan )lehA

3isahkan )lehA

,4+5+%I BI2%I M)43 59S)4.

,SI%I +IS+4 BI2%I $)M/2-.