Sei sulla pagina 1di 1

III sonet: Tog dana zraci sunca bledi pae...

dozivanje u seanje / blagosiljanje sudbonosnih trenutaka prvogsusreta sa Laurom: T o g d a n a zr a c i s u n c a b l e d i p a e ( . . . ) J a s e n e uvah uhvaen sam bio vezale su me, Gospo, oi vae. implicitni platonizam l j u b a v d o l a z i p r e k o o i j u ( o v o j e t o p o s u renesansnoj poeziji) preokreti : nezatienost ranjavanje ( Be ah bezbri!an... i o"ud op"enesree nas"ae ); oputenost napetost (koju proizvodi zaljubljivanje,koju donosi !or""") ( #azoru!anog mene $mor s"i!e... ) #reokret je ton j e g a ! o r n a l a z i r a z o r u $ a n o g " " " ( u n e k i ! s o n e t i ! a j e # e t r a r k a u ter%eti!a usredsre&en na sebe a u katreni!a na svet i obrnuto""")
''' sonet ljubav na prvi pogled" #esnik je svestan svojih oseanja i rado i! se preputa iako nasluuje da ljubav nee biti ostvarena" (aljubio se tako silno i tako brzo da nije ni pokuao da se bori protiv ) !orove strele*, tit (razu!)"

intenzivan doivljaj sveta zaljubljenog oveka 364. sonet j e e v o k a c i j a d a t u m a zaljubljivanja, njene smrti i okretanja Bogorodici. Podsea na istoriju, doba i nainpostanka i rasporeenost cele zbirka