Sei sulla pagina 1di 10

Ordo Missae

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti.


Amen.

(iseretur nostri omnpotens Deus et, #imssis pecctis nostris, per#*cat nos a# vitam aet%rnam. Amen.
Vel:

Grtia Dmini nostri Jesu Christi, et critas Dei, et communictio Sancti Spritus sit cum mnibus vobis.
t cum spiritu tuo.
Vel, ad libitum:

+ui missus es sanare contritos cor#e.$rie el%ison.


.$rie el%ison.

+ui peccatores vocare venisti- Christe, el%ison.


Christe, el%ison.

Gratia vobis et pa! a Deo Patre nostro et Dominio Jesu Christo.


t cum spiritu tuo.
Vel:

+ui a# #e!teram Patris se#es, a# interpellan#um pro nobis- .$rie el%ison.


.$rie el%ison.

Dominus vobiscum
t cum spiritu tuo.

ACTUS PAENITENTIALIS Fratres, a"noscmus peccta nostra, ut apti simus a# sacra m$st%ria celebrn#a.
Parva statio paenitentialis

(iseretur nostri omnpotens Deus et, #imssis pecctis nostris, per#*cat nos a# vitam aet%rnam. Amen.
Si non iam dictum :

.$rie el%ison.
.$rie el%ison.

Con&teor Deo omnipot%nti et vobis, &ratres, 'uia peccvi nimis co"itatine, verbo, pere et omissine, mea culpa, mea culpa, mea ma!ima culpa. I#eo precor betam (ariam semper )ir"inem, omnes An"elos et Sanctos, et vos, &ratres, orre pro me a# Dminum Deum nostrum. (iseretur nostri omnpotens Deus et, #imssis pecctis nostris, per#*cat nos a# vitam aet%rnam.
Amen.
Vel, ad libitum:

Christe el%ison.
Christe el%ison.

.$rie el%ison.
.$rie el%ison.

(iserere nostri, Domine.


+uia peccavimus tibi.

,sten#e nobis, Domine, misericor#iam tuam.


t salutare tuum #a nobis.

HYMNUS Glria in e!c%lsis Deo et in terra pa! homnibus bonae volunttis. /au#mus te, bene#cimus te, a#ormus te, "lori&cmus te, "rtias "imus tibi propter ma"nam "lriam tuam, Dmine Deus, 0e! cael%stis, Deus Pater omnpotens. Dmine Fili uni"%nite, Jesu Christe, Dmine Deus, A"nus Dei, Flius Patris1 'ui tollis peccta mun#i, miser%re nobis1 'ui tollis peccta mun#i, s*scipe #eprecatinem nostram1 'ui se#es a# #%!teram Patris, miser%re nobis.

+uniam tu solus Sanctus, 2u solus Dminus, 2u solus Altssimus, Jesu Christe, cum Sacto Spritu in "lria Dei Patris. Amen. COLLECTA ,remus.
A proprio excepta

Amen.

LECTIO EVANGELII
Et dicitur submisse :

(un#a cor meum ac l3bia mea, omn4potens Deus, ut sanctum van"5lium tuum #i"ne v3leam nunti3re.
Et populo:

Dminus vobscum.
t cum spiritu tuo.

/%ctio sancti van"%lii sec*n#um (acc.)


Glria tibi, Domine.
Et legitur Evangelium. In fine dicitur:

)erbum #omini.
/aus tibi, Christe.
Et sacerdos addit submisse :

Per evan"elia #icta, #eleantur nosta #elicta.


Et se uitur !"#I$IA celebrantis.

+ui propter nos hmines et propter nostram sal*tem #esc%n#it #e caelis. t incarntus est #e Spritu Sancto e! (ara )r"ine, et homo &actus est. Cruci&!us etiam pro nobis sub Pntio Pilto1 passus et sep*ltus est, et resurr%!it t%rtia #ie, secun#um Script*ras, et asc%n#it in caelum, se#et a# #%!teram Patris. t terum vent*ras est cum "lria, iu#icre vivos et mrtuos, cuius re"ni non erit &inis. t in Spritum Sanctum, Dminum et vivi&icntem'ui e! Patre Fili'ue proc%#it. +ui cum Patre et Flio simul a#ortur et con"lori&ctur'ui loc*tus est per proph%tas. t unam, sanctam, cathlicam, et apostlicum ccl%siam. Con&iteor unum baptsma in remissinem peccatrum. t e!sp%cto resurrectinem morturum, et vitam vent*ri seculi. Amen. ORATIO UNIVERSALIS
&acitur intentiones pro tota ecllesia, %ei populo, ntionibus, '

PROFESSIO FIDEI
%icitur in praeceptis:

Cre#o in unum Deum, Patrem omnipot%ntem, &actrem caeli et terrae, visiblium mnium et invisiblium. t in unum Dminum Jesum Christum, Flium Dei uni"%nitum, et e! Patre natum ante mnia secula Deum #e Deo, lumen #e l*mine, Deum verum #e Deo vero, "%nitum, non &actum, consubstantilem Patriper 'uem omnia &acta sunt.

OFFERTORIUM 6ene#ictus es, Dmine, Deus univ%rsi, 'uia #e tua lar"itte acc%pimus panem, 'uem tibi o&&%rimus, &ructum terrae et peris mnuum hminum- e! 'uo nobis &iet panis vitae.
6ene#ctus Deus in Secula.

Per huius ac'uae et vini m$sterium eius e&&iciamur #ivinitatis consortes, 'ui humanitatis nostrae &ieri

#i"natus est particeps. 6ene#ictus es, Dmine, Deus univ%rsi, 'uia #e tua lar"itte acc%pimus vinum, 'uo# tibi o&&%rimus, &ructum vitis et peris mnuum hminum, e! 'uo nobis &iet potus spiritulis.
6ene#ctus Deus in Secula.
Inclinatus altari, dicit submisse:

In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine1 et sic &iat sacri&icium nostrum in conspectu tuo ho#ie, ut placat tibi, Domine Deus.
Et lavantes manus suas:

)erbum tuum, per 'uo# cuncta &ecsti'uem missti nobis Salvatrem et 0e#emptrem, incarntum #e Spritu Sancto et e! )ir"ine natum. +ui volunttem tuam a#mplens et ppulum tibi sanctum ac'uirens e!t%n#it manus cum pater%tur, ut mortem slveret et resurrectinem mani&estret. t #eo cum An"elis et mnibus Sanctis "lriam tuam prae#icmus, una voce #ic%ntesSanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra "lori tua. 7osanna in e!celsis. 6ene#itus 'ui venit in nomine Domini. 7osanna in e!celsis.

/ava me, Domine, ab ini'uitate mea et a peccato meo mun#a me.


%einde populo:

,rte, &ratres, ut meum ac vestrum sacri&icium acceptbile &iat apu# Deum Patrem omnipot%ntem.
Suscpiat Dminus sacri&icium #e mnibus tuis a# lau#em et "lriam nminis sui, a# utilittem 'uo'ue nostram toti*s'ue ccl%siae suae sanctae.

Se uitur prex euc(aristica, )anon, Seconda vel *ertia, ad libitum.

ORATIO SUPER OBLATA


A proprio excepta

Amen.

PREX EUCHARISTICA I CANON MISSAE 2e 4"itur, clement4ssime Pater, per Jesum Christum F4lium tuum, D8minum nostrum, s9pplices ro"3mus, ac p5timus, uti acc5pta h3beas, et : bene#4cas, haec #ona, haec m9nera, haec sancta sacri&4cia illib3ta, in primis, 'uae tibi o&&5rimus pro ccl5sia tua sancta cath8lica- 'uam paci&ic3re, custo#4re, a#un3re, et r5"ere #i"n5ris toto orbe terr3rum- una cum &3mulo tuo Papa nostro Ioanne Paulo et pscopo nostro Iosep( et 8mnibus ortho#8!is, at'ue cath8licae et apost8licae &4#ei cult8ribus.

PRAEFATIO COMMUNIS Dminus vobscum


t cum spiritu tuo.

Sursum Cor#a.
7ab%mus a# Dminum.

Grtias a"mus Dmino Deo nostro.


Di"num et iustum est.

)ere #i"num et iustum est, ae'uum et salutre, nos tibi, sancte Pater, semper et ub'ue "rtias "ere per Filium #ilectinis tuae Jesum Christum.

(em5nto, D8mine, &amul8rum &amular9m'ue tu3rum et 8mnium circumst3ntium, 'uorum tibi &i#es c8"nita est, et nota #ev8tio, pro 'uibus tibi o&&5rimus- vel 'ui tibi 8&&erunt hoc sacri&4cium lau#is, pro se, su4s'ue 8mnibus- pro re#empti8ne et incolumit3tis suae- tib4'ue re##unt vota sua aet5rno Deo, vivo et vero. Communic3ntes, et mem8riam vener3ntes, in primis "lori8sae semper )4r"inis (ar4ae, Genitr4cis Dei et D8mini nostri Jesu Christi- se# et be3ti Joseph e;9s#em )4r"inis Sponsi, et beat8rum Apostol8rum ac (3rt$rum tu8rum, Petri et Pauli, An#r5ae, Jac8bi, Jo3nnis,
< 2homae, Jac8bi, Phil4ppi, 6artholomaei, (atthaei, Sim8nis et 2ha##aei- /ini, Cleti, Clem5ntis, =$sti, Corn5lii, C$pri3ni, /aur5ntii, Chr$s8"oni, Jo3nnis et Pauli, Cosmae et Dami3ni- < et 8mnium

Deum Patrem suum omnipot5ntem, tibi "r3tias a"ens, bene#4!it, &re"it, #e#4t'ue #isc4pulis suis, #icens-

Acc !i"e# e" $a%d&c'"e e( )oc o$%es* Hoc es" e%i$ Cor!&s Me&$+
S4mili mo#o post'uam coen3tum est, acc4piens et hunc praecl3rum C3licem in sanctas ac vener3biles manus suasitem tibi "r3tias a"ens, bene#4!it, #e#4t'ue #isc4pulis suis, #icens-

Sanct8rum tu8rum1 'uorum m5ritis precib9s'ue conc5#as, ut in 8mnibus protecti8nis tuae muni3mur au!4lio. 7anc 4"itur oblati8nem servit9tis nostrae, se# et cunctae &am4liae tuae, 'uaesumus, D8mine, ut plac3tus acc4pias- #i5s'ue nostros in tua pace #isp8nas, at'ue ab aet5rna #amnati8ne nos 5ripi, et in elect8rum tu8rum i9beas "re"e numer3ri. +uam oblati8nem tu, Deus, in 8mnibus, 'aesumus, bene#4ctam, a#scr4ptam, ratam, ration3bilem, acceptabil5m'ue &3cere #i"n5ris- ut nobis Corpus, et San"uis &iat #ilect4ssimi F4lii tui D8mini nostri Jesu Christi. +ui pr4#ie 'uam pater5tur, acc5pit panem in sanctas ac vener3biles manus suas, et elev3tis 8culis in caelum a# te

Acc !i"e# e" , ,i"e e( eo o$%es* Hic es" e%i$ Ca-i( S'%.&i%is Mei# %o/i e" ae"0r%i "es"a$0%"i#1&i !ro /o,is e" !ro $&-"is e22&%d0"&r i% re$issi3%e$ !ecca"3r&$+ Hoc 24ci"e i% $ea co$$e$ora"i5%e+
($st%rium &i#ei
(ortem tuam annuntimus, Domine, et tuam resurrectinem con&it%mur, #nec v%nias. Vel: Salvator mun#i, salva nos, 'ui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos.

>n#e et m5mores, D8mine, nos servi tui, se# et plebs tua sancta, e;9s#em Christi F4lii tui D8mini nostri tam be3tae passi8nis necnon et ab 4n&eris resurrecti8nis, se# et in caelos "lori8sae ascensi8nis- o&&5rimus praecl3rae maiest3ti tuae #e tuis #onis, ac #atis, h8stiam puram, h8stiam sanctam, h8stiam immacul3tam, panem sanctum vitae aet5rnae, et c3licem sal9tis perp5tuae. Supra 'uae prop4tio ac ser5no vultu resp4cere #i"n5ris- et acc5pta hab5re, s4cuti acc5pta hab5re #i"n3tus es m9nera p9eri tui iusti Abel, et

sacri&4cium Patri3rchae nostri Abrahae, et 'uo# tibi 8btulit summus sac5r#os tuus (elch4se#ech, sanctum sacri&4cium, immacul3tam h8stiam. S9pplices te ro"3mus, omn4potens Deus- iube haec per&5rri per manus sancti An"eli tui in subl4me alt3re tuum, in consp5ctu #iv4nae maiest3tis tuae- ut 'uot'uot e! hac alt3ris participati8ne sacros3nctum F4ii tui, Corpus, et S3n"uinem sumps5rimus, omni bene#icti8ne cael5sti et "r3tia reple3mur. (em5nto 5tiam, D8mine, &amul8rum &amular9m'ue tu3rum ?@.@.A 'ui nos praecess5runt cum si"no &4#ei, et #8rmiunt in somno pacis. Ipsis, D8mine, et 8mnnibus in Christo 'uiesc5ntibus, locum re&ri"5rii, lucis et pacis, ut in#9l"eas, #eprec3mur. @obis 'uo'ue peccat8ribus &3mulis tuis, #e multit9#ine miserati8num tu3rum sper3ntibus, partem 3li'uam, et societ3tem #on3re #i"n5ris, cum tuis sanctis Ap8stolis et (artBribus- cum Jo3nne, St5phano, (atth4a, 63rnaba, <
I"n3tio, Ale!3n#ro, (arcell4no, Petro, Felicit3te, Perp5tua, A"atha, /9cia, A"n5se, Caec4lia, Anast3sia, < et 8mnibus

PREX EUCHARISTICA II
+uesta preg(iera , la pi- diffusa tra il clero romano, perc(., oltre ad essere la piconcisa, , anc(e uella di cui si (anno le testimonian/e pi- antic(e. Si costituisce col prefa/io comune, riportato nella rubrica apposita.

)ere Sanctus es, Dmine, &ons omnis sanctittis. 7aec er"o #ona, 'uaesumus, Spritus tui rore sanct&ica, ut nobis : Corpus et San"uis &iant Dmini nostri Jesu Christi. +ui cum Passini voluntrie tra#er%tur, acc%pit panem et "rtias "ens &re"it, #e#t'ue #iscpulis suis, #icens-

Sanctis tuis- intra 'uorum nos cons8rtium, non aestim3tor m5riti, se# v5niae, 'uaesumus, lar"4tor a#m4tte. Per Christum D8minum nostrum, per 'uem haec 8mnia, D8mine, semper bona creas, sanct4&icas, viv4&icas, bene#4cas, et praestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipot5nti, in unit3te Sp4ritus Sancti, omnis honor, et "l8ria. Per 8mnia saecula saecul8rum.
%oxologia :

Acc !i"e# e" $a%d&c'"e e( )oc o$%es* Hoc es" e%i$ Cor!&s Me&$+
Smili mo#o, post'uam centum est, accpiens et clicem, terum "rtias "ens #e#it #iscpulis suis, #icens-

Amen.

Acc !i"e# e" , ,i"e e( eo o$%es* Hic es" e%i$ Ca-i( S'%.&i%is Mei# %o/i e" ae"0r%i "es"a$0%"i#1&i !ro

/o,is e" !ro $&-"is e22&%d0"&r i% re$issi3%e$ !ecca"3r&$+ Hoc 24ci"e i% $ea co$$e$ora"i5%e+
($st%rium &i#ei
(ortem tuam annuntimus, Domine, et tuam resurrectinem con&it%mur, #nec v%nias. Vel: Salvator mun#i, salva nos, 'ui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos.

'ui tibi a saeculo placu%runt, aet%rnae vitae meremur esse consrtes, et te lau#%mus et "lori&ic%mus per Filium tuum Jesum Christum.
%oxlogia:

(%mores "itur mortis et resurrectionis eius, tibi, Dmine, panem vitae, et calicem sal*tis o&&%rimus, "rtias a"%ntes 'uia nos #i"nos habuisti astre coram te et tibi ministrre. t s*pplices #eprecmur ut Corporis et Sn"uinis Christi partcipes a Spritu Sancto con"r%"emur in unum. 0ecor#re, Dmine, ccl%siae tuae toto orbe #i&&*sae, ut eam in caritte per&cias una cum Papa nostro Ioanne Paulo et pscopo nostro Iosep( et univ%rso clero. (em%nto etiam &ratrum nostrrum, 'ui in spe resurrectinis #ormi%runt, omni*m'ue in tua miseratine #e&unctrum, et eos in lumen vultus tui a#mtte. ,mnium nostrum, 'uaesumus, miser%re, ut cum beta Dei Genetrice )ir"ine (aria, betis Apstolis et mnibus Sanctis,

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipot%nti, in unitte Spritus Sancti, omnis honor et "lria per mnia saecula saeculrum.
Amen.

PREX EUCHARISTICA III )ere Sanctus es, Domine, et merito te lau#at omnis a te cn#ita creatura, 'uia per Filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti opernte virt*te, viv&icas et sanct&icas univ%rsa, et tibi populum con"re"re non #%sinis, ut a solis ortu us'ue a# occsum obltio mun#a o&&ertur nomini tuo. S*pplices, er"o, te, Domine, #eprecmur, ut haec m*nera, 'uae tibi sacrn#a #et*limus, eo#em Spiritu sancti&icre #i"n%ris, ut : Corpus et San"uis &iant Filii tui Domini nostri Iesu Christi cuius man#ato haec m$steria celebramus. Ipse enim in 'ua nocte tra#ebtur acc%pit panem et tibi "rtias "ens bene#!it, &re"it, #e#it'ue #iscpulis suis, #icens-

Acc !i"e# e" $a%d&c'"e e( )oc o$%es* Hoc es" e%i$ Cor!&s Me&$+
Smili mo#o, post'uam centum est, accpiens clicem, et tibi "rtias "ens #e#it #iscpulis suis, #icens-

(art$ribus et omnibus Sanctis, 'uorum intercessione perpetuo apu# te con&#imus a#iuvri. 7aec hostia nostrae reconciliatinis pro&ciat, 'ua%sumus, Domine, a# totus mun#i pacem at'ue salutem. cclesiam tuam, pere"rinntem in terra, in &i#e et caritate &irmre #i"n%ris cum &mulo tuo Papa nostro Ioanne Paulo, nostro piscopo Iosep(, cum episcopli r#ine et univ%rso clero, et omni populo ac'uisitinis tuae. A#%sto proptius votis h*ius &amiliae, 'uam tibi astare volusti. ,mnes &lios tuos ubi'ue #isp%rsos tibi, clemens Pater, misertus coni*n"e. Fratres nostros #e&*nctos et omnes 'ui, tibi placntes, e! hoc saeculo transi%runt, in re"num tuum beni"nus a#mtte, ubi &ore spermus, ut simul "loria tua per%nniter sati%mur, per Christum Dominum nostrum, per 'uem mun#o cuncta bona lar"ris.
%oxlogia:

Acc !i"e# e" , ,i"e e( eo o$%es* Hic es" e%i$ Ca-i( S'%.&i%is Mei# %o/i e" ae"0r%i "es"a$0%"i#1&i !ro /o,is e" !ro $&-"is e22&%d0"&r i% re$issi3%e$ !ecca"3r&$+ Hoc 24ci"e i% $ea co$$e$ora"i5%e+
($st%rium &i#ei
(ortem tuam annuntimus, Domine, et tuam resurrectinem con&it%mur, #nec v%nias. Vel: Salvator mun#i, salva nos, 'ui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos.

(%mores "itur, Domine, ei*s#em Filii tui salut&erae passionis necnon mirabilis resurrectionis et ascensionis in caelum, se# et praestolntes alterum eius a#ventum, o&&%rimus tibi, "ratiam re&er%ntes, hoc sacri&icium vivum et sanctum. 0%spice, 'ua%sumus, in oblatinem cclesiae tuae et, a"scens 7ostiam, cuius volusti placri, conc%#e ut 'ui Crpore et Sn"uine Filii tui re&cimur, Spiritu eius Sancto repl%ti, unum spiritus invenimur in Christo. Ipse nos tibi per&ciat munus aeternum, ut cum electis tuis ere#itatem cons%'ui valemus, in primis cum beatssima )r"ine, Dei "enitrce, (aria, cum beatis apstolis tuis et "lorisis

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipot%nti, in unitte Spritus Sancti, omnis honor et "lria per mnia saecula saeculrum.
Amen.

RITUS COMMUNIONIS Praec%ptis salutribus mniti et #ivna institutine &ormti, au#%mus #icere-

Pater noster, 'ui es in caelissancti&ic%tur nomen tuum1 a#v%niat re"num tuum1 &iat vol*tas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum coti#inum #a nobis h#ie1 et #imitte nobis #ebita nostra, sicut et nos #imttimus #ebitribus nostris1 et ne nos in#*cas in tentatinem1 se# libera nos a malo.

)elebrans, inclinatus altari, dicit submisse:

/bera nos, 'uaesumus, Dmine, ab mnibus malis, #a proptius pacem in #i%bus nostris, ut, ope misericr#iae tuae a#i*ti, et a peccto simus semper lberi et ab omni perturbatine sec*rie!spectntes betam spem et a#v%ntum Salvatris nostri Iesu Christi.
+uia tuum est re"num, et pot%stas, et "lria in secula.

D8mine Jesu Christe, Fili Dei vivi, 'ui e! volunt3te Patris, cooper3nte Sp4ritu Sancto, per mortem tuam mun#um vivi&ic3sti- l4bera me per hoc sacros3nctum Corpus et S3n"uinem tuum ab 8mnibus ini'uit3tibus meis, et univ5rsis malis- et &ac me tuis semper inhaer5re man#3tis, et a te num'uam separ3ri perm4ttas. Perc5ptio C8rporis tui, D8mine Jesu Christe, non mihi prov5niat in ;u#4cium et con#emnati8nem- se# pro tua piet3te prosit mihi a# tutam5ntum mentis et c8rporis.
Vel: Et ostendens (ostiam franctam populo, dicit:

Dmine Jesu Christe, 'ui #i!sti Apstolis tuisCPacem reln'uo vobis, pacem mean #o vobisD, ne respcias peccata nostra, se# &i#em ccl%siae tuae1 em'ue sec*n#um volunttem tuam paci&icre et coa#unre #i"n%ris. +ui vivis et re"nas in secula saeculrum.
Amen.

cce A"nus Dei, ecce 'ui tollit peccta mun#i. 6eti 'ui a# cenam A"ni vocti sunt.
Dmine, non sum #i"nus, ut intres sub tectum meum, se# tantum #ic verbo et sanbitur nima mea.
Se uitur communio sacerdotis, dicens:

Corpus Christi custo#iat animam meam a# vitam aeternam. San"uis Christi custo#iat animam meam a# vitam aeternam. ORATIO POST COMMUNIO
,remus.
"ratio a proprio.

Pa! Dmini sit semper vobscum. t cum spiritu tuo. ,&&%rte vobis pacem.
Sacerdos, in frangendo (ostiam et ponendo particulam in calicem, dicit :

Amen.

BENEDICTIO FINALIS Dminus vobscum.


t cum spritu tuo.

7aec commi!tio Corporis et San"uinis Christi, sit nobis cibum vitae eternae.
Interdum canitur vel dicitur :

A"nus Dei, 'ui tollis peccta mun#i1 miser%re nobis. A"nus Dei, 'ui tollis peccta mun#i1 miser%re nobis. A"nus Dei, 'ui tollis peccta mun#i1 #ona nobis pacem.

6ene#cat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spritus Sanctus.


Amen.

CONCLUSIO Ite, missa est.


Deo "rtias.