Sei sulla pagina 1di 2
aa Kursus ini dikendalikan oleh fisiitator dan pencerameh yang. berpengelaman Tuas dalam Bidang permatziuman dan abliabli profesional dalam bidang yang berkaitan dengan modul in Bagi modu in, fsiitatorfasilitatoraya adalah: -LProf. Madya Dato' Dz. Kamarul Baharin Bin Buyong Pensyaran, Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekita,UIAM. 214}. Ma. Redzuan Bin Turin ‘Perunding Muziologi dan Mantan Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Minium dan Antiku. S34}. Zainel Abidin Bin Jemaluddin Pensyarah, ullipyah Seni Bina dan Reka Rentuk Alam ‘Sekita,ULAM. Pensyarah Jemputen |Lfin, Mohd Azmi Bin Mohd. Yusof ‘Kurator Profesional Individy dan institusi yang berminat menghantar Yagkitangan menjerti fusus ini dikchendak rmengis! boreng.pendaftaran yang disediakan atau selinan. Hoang. Yang siap dis perlydikembalkan ‘epada Sekretaratsebelum 15 Oktober 2008, Pendaftran boleh dibuat mela fabs, pos atau illan ke lamet CBE =pert yang dinyatohen. ayaran sebenyak RM 1500 dikenakan kepada para peserta. Yuran. penyertaan tidak termasule Salam perbslanjannpenginapen dan. engangkitan, Penginapan dan pengangktan ‘adalah tas tanggungan peserta, “Para pesertadiingotkan untuk membawa komputer riba dan kamera kegunaan modul Ieursts. Pegawal untuk dibubangt Nama NoTet EMail = Eeereiaee eee Sekrstariat Diploma Hck Moog, Nai shetty. Website Sweniitedumycbe DIPLOMA EKSEKUTIF MUZIOLOGI MODUL 4 Pengurusan Koleksi Bortompat Muzium Sarawak Pada 26hb - 30hb Oktober 2009 Dianjurkan Oleh: GES @ ee) Dasarpenububan sesebuah muzium dan engurusannya adalsh sebagai insitust yang iamanaibkan untuk mengumpul, menyimpan, rmenyelidik semua bahan sejerah dan fwersen bengse serta Ketamadinen ‘memisia ‘ejagat. Jaringan Komponen di antara organises, Kurator dan Koleksi serta pelawat ‘merupakan —tunjeng sesebuah mhuzium. Ketrampilan muzium juga bergantung kepada Koleksinya yang mewakili pelbagai cabang Xellmuan. Justeru, sistem pengurusen Kolekst pprlulah sistematix dan eaintfik dalem ussha Imengekalkan Koleksl tersebut. ‘Modul ini memberi pendedahan_mengenai ppengurusan Koleksiartifak dan spesimen yang terdapat di muzium. Aplikasi teknik-teknik, latihan prakukal dan latihan pengurusan Koleksi "seperti pendaftaran, penstoran, pencahayaan, pembungkusan dan Konservasi (ne dibert peosianne, Pelaksansan modal ini bakal_melahitkan fahléahli mucium den kakitangan yang terlatih alam Kerjekerja pengurusan Koleksl bagi ‘memastikan kolekaroleksi - muzium terpelihara untuk dikaji dan diselidik bagi tetapan masyarakat. ‘Modul in bertujuan untuk menambahkan i pengetahuan sccara tori dan praktis epert bert L-Meninghatkan tahap ilar — pengursusen eoleksi mengikut dasar, prinsip pengurusan oleksi musium di seluruh du iL Meningkatkan pengetahuan pengurusan olekststrategik yang menjamin pembangunan olekst {iL Menambah imu pengurusan repositos, endaftaran sistematik dan pengawalan Kerelamatan bahan koleksi. fv, Menambah ilmu konservasi dan preservast ‘yang amat penting untuk mengekalkan hayat Koleksi xMesingisthen Jewehina mesyimpan rekod ryelidikan bahan-bahan Kolekst untuk can penyelidikan dan pameran vii ‘Kurator dan staf dalam kumpulan pengurusan dan profesional serta Kumpulan sokongan yang berkhidmat di insttustinatitus mui, ab, galeri seni, tapak sejarah dan warisun. Ahli ‘Skadenaik di inatitus-dnatieuspengajien tinggi, guruguru, ahltabli profesional dalam bideng berkaltan digalakkan menyereal Kursus ink Penyertean juga dibuka kepada sesiopa yang Derminat terhedap altivid) permusiumen dan pemuliharsan warisan, ikesikan dalam Tajuktajuk utame yong dis Iealiah adalah: 1 Dasar dan Prinsip Pengurusen Koleksi, Pinjeman tntuk Fameran dan Penyelidikan 2 Wdentfikasi Koleksi -Kolekel Kemanusiaan dan Ketamadunan “Koleksi Saintfik dan Hkologi 8. Fendaftaran Sitematik dan Inventort -Pendatara Induk “Pendaftaran Label “Pendaftaran Katalog. “Bank Data Maklumat 4. Teknik Mengurus Kolcksi dan Dokumentass 5. Peralatan dan Teknologi di Repostori 6 Konservasi dan Preservas Koleksi 7. Latihan Amal untuk Pendaftaran Koleksi, Pendokumentasan, Penyelidiken dan Keselamatan Koleksi 8. Lawatan Kerja ke Musium 9. Rersembahan Kerja Kursus 10. Kui, Penilaian dan Rumusan Kursus