Sei sulla pagina 1di 118

ADRIANO COLOCCI

GLI ZINGARI
STORIA D'UN POPOLO ERRANTE
Vagus et profugus erit super terram!
Genesi, IV, 12.

TORINO

ERMANNO LOESC ER
!IREN"E # ROMA Via Tor$a%uo$i& '( ) Via *e+ Corso& ,(-

.//0

INDICE

PROEMIO 1 1 1 1 1 I1 Origi$e *eg+i "i$gari i$ Europa . . . II1 Comparsa e *iffusio$e *eg+i "i$gari i$ Europa 1 III1 Perse2u3io$e *eg+i i$gari 1 1 1 IV1 Ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari 1 1 1 V1 Carattere mora+e ) Re+igio$e 1 1 1 VI1 Costuma$3e 1 1 1 1 1 VII1 Li$gua 1 1 1 1 1 VIII1 Poesia 1 1 1 1 1 I71 Ca$ti& Musi2a& Da$3e 1 1 1 1 71 Distri%u3io$e 8eografi2a ) Statisti2a 1 1 9i%+iografia 1 1 1 1 1 Appe$*i2e .a # A+2u$e :o2i e frasi *e+ *ia+etto 3i$garo;ita+ia$o Appe$*i2e 'a # Lessi2o ita+ia$o;t2<i$g<ia$= 1 1

Pag. . Pag. Pag ,, Pag. 4Pag. .(0 Pag. .5Pag. .-6 Pag. ',, Pag. '6, Pag. '-Pag. ,.Pag. ,,' Pag. ,6Pag.,-0

Co$ge*o

Pag.5'.

PROEMIO

8+i "i$gari # stra$o popo+o ! Erra$te& *isperso& oppresso& ma+e*etto& ri%e++e a++e +eggi e* a++a 2i:i+t>& :issuto se$3a mes2o+arsi i$ me33o a $oi& 2<e appe$a *a 2e$to a$$i a%%iamo te$tato *i strappare a ?uesta ra33a *'i$trusi i+ segreto *e++a +oro origi$e& *e++a +oro +i$gua& *e' +oro 2ostumi1 Era i+ pri$2ipio *e+ se2o+o *e2imo?ui$to # e +'O22i*e$te a:e:a per*uto perfi$o i+ ri2or*o *e++e i$fi$ite tra$s+a3io$i *ei popo+i orie$ta+i # og$i ra33a si era a**e$sata a++a meg+io $ei +imiti a +ei 2o$2essi *a++a $atura o *a++a 2o$?uista # ?ua$*o si :i*ero s%u2ar fuora *a mi++e parti ?ueste or*e aria$e e s2orrere& furti:e e* i$ermi& tutta ?ua$ta +'Europa& 2a$gia$*o i$2essa$teme$te *i *imora& stupefa2e$*o per +a %e++e33a *e++e +oro *o$$e& fa:e++a$*o i*iomi stra$i& prati2a$*o usa$3e ar2a$e e *ia%o+i2<e& a*ora$*o forse i$ segreto i**ii s2o$os2iuti1 Oggi ?ui& *oma$i +>1 # Seg$a+ati i$ u$ pu$to pei +oro furti e ma+ie& spari:a$o prima 2<e po*est> e %arge++i a:essero potuto fustigar +a*ri e 2o++ar fattu22<iere1 # La %i33arra u+issea *i ?uei pe+asgi& ma2i+e$ti e* o+i:astri& sem%ra:a u$a fa$tasti2a 2orsa permessa *a I%+is a* u$ popo+o *i spettri ma+efi2i1 A$2<e ora s'i$2o$tra$o $o$ *i ra*o per +e $ostre

2ampag$e@ e& a++a :ista *e' +oro :o+ti %ru$i e ma+i$2o$i2i& a++a +u2e *ei +oro o22<i :i:a2issimi& a++a gaAe33a *ei +or 2e$2i mu+ti2o+ori& si ripro*u2o$o i$:o+o$tariame$te i$ fo$*o a++'a$ima $ostra 2o$fusi ri2or*i e +e paure isti$ti:e *i +egge$*e& 2<e 2i <a$$o atterrito *a fa$2iu++i@ 2i si se$te *i fro$te a* esemp+ari superstiti *i tutto u$ :e22<io mo$*o& ormai sparito& i$ 2ui impera:a$o fo+e e miti& magBe e strego$e22i& or2<i e :ersiere1 Essi apparis2o$o@ mostra$o i +oro fa$tasti2i profi+i a $or* e a su*& a +e:a$te e a po$e$te@ poi si e2+issa$o a* u$ tratto& 2ome :e$$ero& s:a$e$*o a++'ori33o$te1 # PerC +a +or :ista fe2e impressio$e1 No$ si :eggo$o piD& ma si 2o$ti$ua a pe$sare a* essi@ e i$ $oi rima$e u$ :ago a$e+ito :erso u$a :ita +i%era& i$*ipe$*e$te@ se$tiamo +a poesia *ei +o$ta$i :iaggi& +a $osta+gia *e++a te$*a& o:e si riposa +a $otte e 2<e si ra::o+ge a+ matti$o& +a sete *e++'ig$oto e *e+ peri2o+o1 # I$ essi :e*iamo ?uasi perso$ifi2ato i+ *esti$o *e++'uma$o& +'ananke *e++'A*am Ea*mo$& i+ cammina, cammina, cammina *e++'E%reo Erra$te& i$2o$tro ig$ote mFte& trastu++o *e+ !ato& :iatore i$sta$2a%i+e :erso fe+i2it> i$2o$segui%i+i $e+ tempo e $e++o spa3io1 # E& sorpresi *a+ ri22o 2oeffi2ie$te artisti2o *i ?uesto tipo a$tropo+ogi2o erra$te& +o i*ea+i33ammo i$ Esmera+*a& i$ A3u2e$a& i$ Meg#Merri+ies& i$ "emp<ira& i$ Pre2iosa & i$ Vie+Ga & i$ Carme$ 2o++a fa$tasia e 2o+ ge$io *i Vittor ugo& *i Ver*i& *i Ha+ter S2ott& *i Pus2<Gi$& *i He%er& *i MeIer%eer e *i Merim=e1 Mai u$ popo+o tro:ossi piD *eg+i "i$gari i$ 2o$*i3io$i pessime1 RefrattarA a* og$i 2i:i+t>& a* og$i +usi$ga& a* og$i mi$a22ia& resistero$o og$ora 2o$ mera:ig+iosa te$a2ia a++e 2o$*i3io$i *isso+:e$ti *e++'am%ie$te o22i*e$ta+e& i$ me33o a+ ?ua+e si

*o:e:a$o s:o+gere1 N= apostati& $= ri$$egati& persistero$o $e+ +oro 2arattere 2o$ u$a fissit> immuta%i+e@ e* oggi a$2ora so$o i*e$ti2i a 2iC 2<e era$o *ie2i se2o+i or so$o1 I+ tempo $o$ e%%e +a me$oma presa su ?uesta ra33a *i %ro$3o1 S*eg$osi *i assoggettare& so$o e3ia$*io troppo super%i per sottomettersi@ e +'amore sfre$ato *e++a Natura si *isposa i$ essi a* u$ imme$so se$time$to *i orgog+io& 2<e +or fa fuggire tutti g+i uomi$i estra$ei a++a +oro 2asta1 # Spesso perseguitati& ta+ora a%%orriti& spre33ati sempre& $o$ si +as2ia$o estirpare& $= *isso+:ere& $= mo*ifi2are1 # Peregri$a$*o sui margi$i o a tra:erso *e++e 2i:i+t>& se$3a $u++a 2<ie*ere a* esse& $o$ posseggo$o $= 2u+to& $= +eggi& $= istoria& $= patria& $= mora+e1 L'i*ea *e+ *omi2i+io $o$ sem%ra tro:ar posto $e+ +oro pe$siero1 # Potre%%e attri%uirsi +oro 2ome em%+ema ?ue++a pia$ta si$go+are& poeti2ame$te 2<iamata +a fidanzata del vento& 2ui $essu$o 2o$o%%e +e ra*i2i e *e++a ?ua+e +a %re33a a**u2e *a orie$te a po$e$te i+ fiore :i:a2e& i+ po++i$e i$:isi%i+e e +o ste+o +eggero1 # Simi+i i$fatti a ?uesta pia$ta& g+i "i$gari si +as2ia$o trasportare 2om'essa su+ :e$to *e+ +oro 2apri22io@ e ?uesto 2apri22io F si forte 2<e *opo a:ere u$ mome$to gustato i+ %e$essere positi:o& *i 2ui $oi siamo sB a:i*i& essi i$:e2e ritor$a$o 2o$ ar*ore piD gra$*e a++a +or gio2o$*a miseria& i$ se$o *e++a ma*re Natura1 Ta+ora i$ or*e& i$ tri%D o per pi22o+e 2ompag$ie :a$$o& fi*u2iosi& per istra*e s2o$os2iute& *o:e $o$ +as2ia$o e $o$ tro:a$o tra22e1 E :a$$o& e :a$$o se$3a 2<e i+ progresso 2i:i+e& +o s:i+uppo *e++o spirito uma$o a tra:erso i se2o+i& +e guerre& +e pa2i& tutte

+e gra$*i 2ause i$somma& 2<e origi$a$o +a storia e +a :ita *e++'uma$it>& +i o22upi$o me$omame$te1 I$ me33o ai 2ata2+ismi 2<e so::erto$o g+i a+tri popo+i& essi 2o$ti$ua$o a :i:ere gior$o per gior$o& impassi%i+i& i$2ura$ti& estra$ei a 2iC 2<e $o$ +i to22a *a presso1 Se *oma$*aste a ta+ ra33a *o$*e :ie$e& *o:e :a e per ?ua+ pro*igio si 2o$ser:a i$ ?uesta 2o$*i3io$e spe2ia+e& se$3a posse*ere $= tra*i3io$i& $= a$$a+i& :i rispo$*ere%%e 2<e $o$ $e sa $u++a1 # Ig$ara *e+ tempo e *e++e +o$ta$a$3e& :ige so+o per +a sua osti$ate33a a restare& ma+gra*o tutti i *o+ori e +e perse2u3io$i& 2o++e sue te$*e& i suoi stra22i& +a sua fame1 1 1 1 1 e +a sua +i%ert>1 A* og$i mo*o& per ?ua$to a::i+ito& per ?ua$to *egra*ato& ?uesto popo+o sus2ita u$ imme$so i$teresse $e++'osser:atore e $e++'et$o+ogo& ai ?ua+i fu sempre pro%+ema ?uesta :ariet> :erame$te tipi2a& 2<e o22upa u$ posto a s= $e++a gra$*e famig+ia uma$a1 # E +'essere stati a$2<e $oi 2o+piti *a ?uesto i$teresse *> +a ragio$e *e+ prese$te +a:oro& $e+ ?ua+e 2er2ammo *i ra22og+iere i+ materia+e framme$tario& 2<e 2i fu *ato ri$:e$ire su++e origi$i& +e :i2e$*e& +a +i$gua e +e usa$3e *i ?uesta ra33a po2o 2o$os2iuta1 A ta+e 2ompi+a3io$e fummo poi so++e2itati a$2<e *a u$ a+tro mo:e$te@ e* F 2<e& tar*a$*o piD o+tre& ma+age:o+e& per $o$ *ire impossi%i+e& sare%%e *i:e$uto +o stu*io *i ?uesto tipo uma$o1 # Difatti& se%%e$e sia e$orme +a for3a *i resiste$3a& 2<e g+i "i$gari opposero fi$ ?ui a++a 2i:i+t>& pur tutta:ia i+ +oro $umero assottig+iato& +a +oro +i$gua i$:asa *ag+i e+eme$ti i$*ige$i *ei paesi $e' ?ua+i fermaro$o sta$3a& i +oro isti$ti $oma*i e ri%e++i repressi *a++e po+i3ie e *a++a 2os2ri3io$e mi+itare& i mo+ti matrimo$i misti e i +oro 2ostumi te$*e$ti se$si%i+me$te a mo*ifi2arsi $e+ se$so

*e++a se*e$tariet>& tutto fa pre:e*ere 2ome fra po2<i a$$i +a ra33a 3i$gara a:r> per*uto +e sue 2aratteristi2<e *iffere$3ia+i e sar> fata+me$te assor%ita $e++'o$*a i$:a*e$te *e+ progresso mo*er$o1 # O$*'F 2<e %isog$a:a $o$ per*er tempo a* u$o stu*io& 2<e $e+ 77J se2o+o ries2ir> *iffi2i+issimo1 Lu$ga *imesti2<e33a a:uta i$ O22i*e$te e i$ Orie$te 2og+i "i$gari 2i <a permesso u$a suffi2ie$te 2o$os2e$3a *e+ su%%ietto1 Kua$*o $o$ a%%iamo fatto uso *e++o stu*io *iretto su *i essi& a%%iamo ri2orso ag+i autori 2<e 2i pre2e*ettero& a++e 2ro$a2<e& ag+i a$$a+i& a *o2ume$ti *ispersi $eg+i ar2<i:A o pu%%+i2ati a framme$ti i$ $umerosi :o+umi *i *iffere$ti tempi e materie& *i:e$uti ?uasi irreperi%i+i1 # PerC +a *iffi2o+t> *e++'esame *iretto e +a s2arse33a *ei materia+i 2i <a$$o o%%+igato a restri$gere i +imiti *e+ $ostro +a:oro $e+ 2ir2os2ritto 2ampo s2ie$tifi2o& per tema *i 2a*ere $e+ fa$tasti2o e $e+ roma$ti2o i$ u$ soggetto& 2<e :i si presta 2ota$to e 2<e& *i2iamo+o& preso *a ?uesto +ato& +usi$g<ere%%e +a fa$tasia *'u$ autore1 # Per2iC siamo 2a*uti forse $e+ *ifetto opposto@ e 2ioF +o s2rupo+o *i esatte33a $e++'esame *e++e fo$ti e *e++e opi$io$i& +'ari*a esposi3io$e *i fatti stori2ame$te a22ertati& 2i <a$$o imposto +a $e2essit> *i 2umu+are i$ 2opia *o2ume$ti e ri2orrere a fre?ue$tissime 2ita3io$i@ +e ?ua+i& se *a u$ +ato 2orro%ora$o +a :erit> *e++e 2ose affermate& *a++'a+tro <a$$o +'i$2o$:e$ie$te *i *are a++o s2ritto u$a forma& $u*a e pesa$te& a *a$$o *e++'i$teresse istesso *e++'opera1 Kua+u$?ue esso sia& 2o$ge*iamo i+ $ostro +a:oro& pur *i2<iara$*o& $o$ per fa+sa mo*estia& ma per si$2era 2o$:i$3io$e 2<e esso F mo+to e mo+to +o$ta$o $o$ pure *a++a perfe3io$e& ma *a++a stessa %o$t>1 A* og$i mo*o& 2osB 2om'F& raggiu$ger> i+ suo

s2opo& se i$:og+ier> ta+u$i a stu*A piD 2omp+eti su *'u$a ra33a 2ota$to i$teressa$te e 2<e *i fro$te a++e fi$3io$i so2ia+i *imostra 2ome sia possi%i+e +a prati2a *'u$a :ita se2o$*o Natura& spog+ia *i tira$$Be e *i pri:i+egA& 2o+ se$time$to *e++a perfetta eguag+ia$3a& se$3a pesi& $= pregiu*i3A& $= 2o$:e$3io$i fitti3ie@ u$a :ita rego+ata so+o *a++e +eggi 2osmi2<e e %io+ogi2<e@ u$a :ita i$ 2ui +e 2reature profitta$o +i%erame$te *i 2iC 2<e i+ Creatore pose a +oro *isposi3io$e su++a 2orte22ia *e+ g+o%o@ u$a :ita& 2<e 2o$si*era patria i+ mo$*o@ e 2<e& ri2o$os2e$*o 2ome :ero pa*ro$e *e++e 2ose 2o+ui 2<e $e usa& sostituis2e a++'i*ea spesso i$i?ua *e++a propriet& +'i*ea piD ra3io$a+e *e+ possesso1 Sappiamo *i par+are ?ui u$ +i$guaggio i$i$te++igi%i+e per ?uei fa$ati2i *i u$a fa+sa 2i:i+t>& 2<e $o$ si tro:aro$o mai i$ me33o a++e gioie i$time *e++a Natura e 2<e $o$ a:ra$$o assistito a++o spetta2o+o muta%i+e *e++e sue ma$ifesta3io$i i$fi$itame$te *i:erse1 Ma 2i 2ompre$*era$$o ?uei po2<i& 2<e& sia pure u$ ista$te e $e++a poesia fuga2e *'u$ :iaggio & <a$$o %e:uto +'a2?ua 2orre$te *e+ rus2e++o& se$tito 2are33arsi +a fa22ia *a++'aria fres2a *ei mo$ti& *ormito sotto +e *e$se om%reggiature *e++e foreste& sog$ato sotto +o sguar*o propi3io *e++e ste++e e si s:eg+iaro$o ai raggi tepe$ti *'u$'a+%a rosata& 2<e +oro sorri*e:a a tra:erso Ia mo%i+e te$*a *e+ :er*e fog+iame1 A1 C1

III PERSECU"IONE DE8LI "IN8ARI

Vae victis!

L'i$ge$uit> *ei se2o+i *i me33o si era 2ompia2iuta a++o spetta2o+o *i ?ue++e stram%e torme *i pe33e$ti& 2<e :aga:a$o a *ritta e* a ma$2a& re2a$*o per og$i *o:e +o spetta2o+o *ei +oro 2e$2i :ariopi$ti& ra++egra$*o i 2aste++i *ei ri22<i e +e ta:er$e *ei po:eri 2o++e +oro giu$terie& i +oro 2a$ti& +e +oro ma+Be1 U$a spe2ie *i 2arattere misti2o aume$ta:a +a i$so+ita attra3io$e eser2itata *a+ popo+o 3i$garo& 2ui si a$*a:a se2retame$te a 2<ie*ere +a s2ie$3a *e+ futuro& *e++a prospera e *e++'aff+itta fortu$a& 2o$# fi*a$*o $e++e sue arti e $ei suoi esor2ismi1 Vo+ge:a +a fi$e *i ?ue+ me*io#e:o& i$:aso *a+ mara# :ig+ioso1 # Dio e i+ Dia:o+o +otta:a$o a$2ora $e+ 2ampo *e+ pro# *igio1 # Nas2e:a$o a$2ora sa$ti e strego$i& :'era$ mira2o+i e messe nere1 # A$2ora par+a:a$o +e immagi$i *ag+i a+tari e +e sag<e *a++a pe++e *e' gatti1 # Sotto i $o2i a$2ora ri**a:a$o g$omi e :ersiere1 # Era i+ *e2+i$are *e++a !a$tasia mi$ata *a++a Ragio$e@ era$o g+i u+timi& o per meg+io *ire i pe$u+timi :age++ame$ti *e++'uma$it> goffame$te ig$ora$te e immagi$osa& :i$ti piD tar*i *ai :eri s2ie$tifi2i *e++'uma$it> progre*ita e ragio$a$te1 # Natura+e ?ui$*i 2<e +a ge$te& e i$ ispe2ie +a ge$te mi$uta te$a2e sempre *e+ :e22<io& 2are33asse 2o*este or*e *ia%o+i2<e& +e ?ua+i ripopo+a:a$o +a s2e$a u$ po' *eserta *e+ sopra$$atura+e1 Sare%%e u$'i$*agi$e i$teressa$te i+ ri2er2are +'i$f+ue$# 3a& 2<e e%%ero g+i "i$gari $e+ re2are +e fa+se s2ie$3e i$ O22i#

*e$te e $e+ perfe3io$ar+e1# Difatti +a Ca%a+a& +'Astro+ogia& +'A+# 2<imia& +a C<iroma$3ia& +a Cartoma$3ia& +a Ne2roma$3ia e +a MagBa e%%ero a* i$spiratori e a* aposto+i *ue popo+iL g+i Ara%i e g+i "i$gari1 8+i Ara%i 2o++e ri2er2<e *i A+2a%ri3io& A+%uma3ar& A+# Gi$*o& A%M +'!ara*i& A+ a3eu& e i *ue famosi 2o*i2i *e+ Zohar NLu2eO e *e+ epher iecireh N+i%ro *e++a Crea3io$eO& for$iro$o i+ materia+e teori2o& +a parte *ottri$aria& *iremmo ?uasi 2+assi2a& a++e ri2er2<e *i Raimo$*o Lu++o& *i 8ui*o 9o$atti& *i Cesare *' eister%a2< e *e' primi a+2<imisti e stro+og<i *a+ 7IIJ a+ 7IVJ se2o+o.1 8+i "i$gari i$:e2e& :a+e$tissimi prati2i *e++e fa+se s2ie$# 3e& posso$o *irsi i :o+gari33atori& g+i sperime$ta+isti& g+i app+i# 2atori *i ?ue++e a%errate *ottri$e& 2<e *opo +a +oro 2omparsa 2re%%ero a ta$to i$2reme$to1 E *ifatti& $eg+i a$$i su22essi:i a++a immigra3io$e 3i$# gares2a& :e*iamo Agrippa *i Nettes<eim N.5,4;.5/6O fiorire ?ua+e %a$*itore *i magBa e *i a+2<imia'@ 9om%ast *i o<e# $<eim N.50,#.65(O migrare i$ Orie$te a++a ri2er2a *e++a pietra fi+osofa+e e *arsi a stu*A *i a+2<imia& 2<e 2o$fi*C poi $e++e 2e+e%ri sue opere,@ i Nostra*amus N.6(,#.644O *etta$o +e +oro profe3ie e i +oro oros2opi5@ Car*a$o N.6(.#.6,4O *ife$*e e prati2a +'astro+ogia giu*i3iaria6@ e *ura$te tutto i+ 7VIJ se2o+o sorgo$o opere ermeti2<e& *o2ume$ti *i ?uest'a$e+ito :erso i+ mara:ig+ioso1 Si stampa$o +e !iscellaneae magiae amatoriae *e+ Ca+2ag$i$i N.655O@ +e "is#$isitiones magicae *i De+ Rio N.600O@ Nostra*amus i+ gio:a$e pu%%+i2a i+ suo trattato *i %strologia N.64,O@ +o Pse++o *isserta su++'&nergia dei demoni N.6((O@ i+ Remigio su++a "emonolatria N.604O@ i+ 'HIero "e prestigiis daemonor$m N.640O@ e221

1 Vedi LULLI, Opera omnia, 10 vol. in folio, Magonza, 1721, e GERANDO,


Disc. sur Lulle l'Acad. (1 1!"1#$. 2 CORNELII A8RIPPAE 'pera& i$ /J& ' :o.1& Lug*1

% La mig+iore e*i3io$e *a $oi 2o$os2iuta F +a PARACELSI& 'pera omnia & N,


:o+1 i$ fo+io& 8i$e:ra& .46/O1 # V1 a$2<e CRUVEIL IER& (t$des s$r Paracelse N./6-O& e !RANCE& Paracelse et l)%lchimie a$ *VIe si+cle& ./6,1 ! V1 NOSTRADAMUS& Proph1& .64,1

&CARDANO& 'pere& .( :o+1 i$ fo+1& Lio$e& .44,1

A$2<e $e+ se2o+o su22essi:o tro:iamo 2u+tori e s2rittori *i 2a%a+a& a+2<imia& magBa e astro+ogia giu*i3iaria1 # I+ 9eGGer pu%%+i2a i suoi s2ritti sui *emo$i N.40.O@ i+ 9oguet sug+i strego$i NLio$e& .4(6O@ !+u** sui Rosa2ro2e NOppe$<eim ./.-O1 # La Ca%a+a <a u$ oppositore $e+ E$orr 2o++a sua ,a-ala den$data N.4--O& u$ soste$itore $e+ Eir2<er N.446O1 I fasti misteriosi *i Ni2o+a !+ame+ i$spira$o a Vi++ai$ i+ suo :o+ume N.44.O e ?uasi $e++o stesso tempo es2o$o i .rattenimenti *e+ De:i++ars su++e s2ie$3e o22u+te N.4-(O1 Tro:iamo pure u$a /istoire des spectres *e+ Le+oIer N.4(6O e +'a22urato *i3io$ario ermeti2o *e+ Le*ouP N.406O1 L'Astro+ogia giu*i3iaria F trattata *a+ Torre%+a$2a N.4-/O e g+i amuIeti *a+ Ma2ario $ei suoi %-ra0as NA$:ersa& .46-O& *a+ Reis2e+to $e++'operaL &0ercitatio de am$letis NStras%1& .4-4O& *a+ !ra$G *i !ra$Ge$au $e++e *isserta3io$i sug+i a-racada-ra N ei*e+1& .4-0O1 Ne+ 7VIIIJ se2o+o +a :era s2ie$3a gi> F sorta@ perC tro# :iamo a$2ora ?ua+2<e pa++i*o %ar+ume *i s2ie$3e ermeti2<e& passate i$ ta+u$e so2iet> segrete1 # L'a+2<imia fa 2apo+i$o $e++a 1i-liotheca chemica *e+ Ma$geto N.-('O e $eg+i %necdotes alchimi#$es *e+ 8u+*e$fa+2G NLio$e& .-/,O1 # Su++a storia *e++a fi+osofia ermeti2a *isserta& i+ La$g+et *u !res$oI N.-5'O@ su++a Magia i+ Tie*ema$$ NMar%urg& .-/-O@ +'E2Gartause$ NMo$a2o& .-0.O@ i+ De !oQ e* a+tri1 Ne+ 7I7J se2o+o +e fa+se s2ie$3e so$o fi$ite o meta# morfosate e *i esse si e+a%ora i+ giu*i3io stori2o& 2o$si*era$*o i+ fe$ome$o 2ome *efi$iti:ame$te sparito41
4 Su++e fa+se s2ie$3e pare22<i +a:ori istori2i e mo$ografi2i :i*ero +a +u2e $ei $ostri tempi1 # Per 2<i a:esse :ag<e33a *i 2o$su+tar+i& i$*i2<iamo ?ui i pri$2ipa+iL %strolog2 as it is, not as it has -een N./64O # 9ODIN& "3monomanie 4./6(O # DE9AR& /. des sciences occ$ltes N./-.O # DENIS !1& .a-l. hist. des sciences occ$ltes N./,(O # ID1& !onde enchant3 N./,(O # DE RESIE& /ist. et tra5t3 des sc. occ. # DUMAS& e6ons s$r la philos. chimi#$e ) !I8UIER& )%lchimie et les alchimistes N./,5O # ID1& /ist. d$ merveille$0 N, :o+1O # !RANCE& a 7a--ale # 8ARINET& /ist. de la !agie en 8rance N././O # ENNEMOSER& Geschichte der !agie N./55O # ERST& "aemonomagie N././O # 8RASSE& 1i-liotheca magica N./5,O # 8R+MM& !ithologia germanica ) OE!ER& /ist. de la ,himie # EOPP& Gesch5chte der ,himie N./55O ) LEVI EL1& a clef des grands m2st+res N./4.O # LETRONNE& !em. s$r l)hist. de l)%strologie N./'5O # LOUANDRE& "e la sorcellerie # MATTER& /ist. cr. d$ gnosticisme N./5,O # ID1& es m2sti#$es # MAURR& ,ro2ances et

A+ pri$2ipio *e+ 5(( a*u$?ue& e *ura$te tutto ?ue+ se2o+o& g+i "i$gari furo$o 2erto i 2ommessi :iaggiatori *e++e s2ie$3e o22u+te1 Mer2= +a perfetta 2o$os2e$3a *ei semp+i2i& +e i$*agi$i astro$omi2<e& +a $o3io$e *i ta+u$e 2om%i$a3io$i 2<i# mi2<e& +a mara:ig+iosa prati2a *ei meta++i& *e++e +eg<e e *e++e ama+game& +'uso *e++e 2arte *a giuo2o-& +e s2ie$3e *ei $umeri apprese $e++'Orie$te& o:e +e prati2<e g$osti2<e a$2ora fio# ri:a$o& e sopratutto +e fatt$re o strego$e22i& essi a2?uista:a$o
l3gendes # MIC ELET& a 9orci+re # NAUDS& %pol. "es grands hommes s$p6onn3s de !agie # P!A!!& %strologie N./.4O # RIC ARDSON& "iss. on the am$lets # SALVERTE& es sc. occ$ltes N./'0O # SC MIEDER& Geschichte der %lchimie N./,'O # SOLDAN& 9toria dei processi di stregherie N./5,O # HRR8 T& :arratives of sorcer2 N./6.O& e221& e221 # I$ tutte 2o*este opere si po$$o tro:ar tra22e *e++'i$f+ue$3a 3i$gares2a $e++a *iffusio$e *e++e fa+se s2ie$3e1 7 8+i "i$gari *i2o$o a:er 2o$os2e$3a a$ti2<issima *e++e 2arte *a giuo2o& *ette *a essi taroth Ntaro22<iTO1 # Difatti +a +oro 2rea3io$e *e:esi rite$ere a$teriore a+ reg$o *i Car+o VI & 2ome i$:e2e or*i$ariame$te si 2re*e1 Sotto Car+o V i+ Sa:io& S1 9er$ar*i$o *a Sie$a 2o$*a$$a:a a+ fuo2o +e 2arte *ette trionfali N*a+ giuo2o *e+ trionfo& 2<e a++ora si giuo2a:aO@ e +o stesso re +e pros2risse $e+ .,401 # A+fo$so 7I *i Castig+ia $e+ .,,' esige:a *ag+i i$i3iati a++''rdine della -anda i+ giurame$to *i $o$ giuo2are a++e 2arte& 2ome $e fa fe*e +a Cro$i2a *i 8io1 More++i *e+ .,0,1 I+ tarot "i$garo& *a essi i$tro*otto i$ Europa& 2o$sta *i -/ 2arte sim%o+i# 2<e& *i:ise i$ ?uattro semi o 2o+ori& *etti r$p& pohara& spathis e pal 2ioF U*e$ari& 2oppe& spa*e e %asto$iV& 2<e *e$ota$o +e 5 stagio$i1 Le 0 2arte piD +'asso i$*i2a$o +a *e2a*e *e+ mese e & ripetute pei 5 2o+ori & +e ,4 *e2a*i *e++'a$$o1 Le 0 2arte i$*i2a$o i 0 mesi *e++a gesta3io$e uma$a e +e 2arte *a++'u$o a+ sette +e - gior$ate *e++a settima$a1 # Vi so$o poi +e 2arte sim%o+i2<e& 2ioFL i+ !ondo& +'%ngelo& i+ 9ole& +a $na& +a 9tella, +a ,asa divina& .ifone& +a !orte& i+ 8ilosofo& i+ !atrimonio& i+ Papa& +a Papessa& +';omo& +a "onna& i+ !ago e i+ Pazzo& 2<e 2o$ta 3ero1 # I+ tarot 3i$garo fu i++ustrato *a Court *e 8e%e+i$ N:o+1 VIIIJO@ e Vai++a$t sostie$e 2<e i$ origi$e era u$ :ero +i%ro sim%o+i2o& o:'era s2ritta +a +egge *ei Magi& *e*u2e$*o a$2<e *a++a paro+a 3i$ga$a taroth +a paro+a e%rai2a torah NTO1 # NV1 a$2<e i+ DUC AN8E a++a paro+a chartaO18+i "i$gari *i2o$o a:er 2o$os2e$3a a$ti2<issima *e++e 2arte *a giuo2o& *ette *a essi taroth Ntaro22<iTO1 # Difatti +a +oro 2rea3io$e *e:esi rite$ere a$teriore a+ reg$o *i Car+o VI & 2ome i$:e2e or*i$ariame$# te si 2re*e1 Sotto Car+o V i+ Sa:io& S1 9er$ar*i$o *a Sie$a 2o$*a$$a:a a+ fuo2o +e 2arte *ette trionfali N*a+ giuo2o *e+ trionfo& 2<e a++ora si giuo2a:aO@ e +o stesso re +e pros2risse $e+ .,401 # A+fo$so 7I *i Castig+ia $e+ .,,' esige:a *ag+i i$i3iati a++''rdine della -anda i+ giurame$to *i $o$ giuo2are a++e 2arte& 2ome $e fa fe*e +a Cro$i2a *i 8io1 More++i *e+ .,0,1

*iffusio$e e temuto 2re*ito1 Kua+2<e $o3io$e *'ip$otismo e 2erti fe$ome$i mesmeri2i *o:uti ai 2o$tatti 2<iros2opi2i a$ti# 2ipa:a$o forse i$ +oro i su22essi *ei Cag+iostro e *ei Rose$# Greu3er1 # Kui$*i& *ura$te ?ue++'epo2a& uomi$i e *o$$e& :e22<i e gio:a$i& ri22<i e po:eri& si 2a+2a:a$o tutti i$ fo++a a++'a%ituro *e++o "i$garo1 # La gesta$te 2<ie*e:a i+ $umero e* i+ sesso *ei $as2ituri@ g+i ama$ti +a fe*e+t> *e++e ama$ti@ i+ giuo2atore u$ ta+isma$o& 2<e a +ui re2asse fortu$a # e +o "i$garo a ?uesti pre# *i2e:a propi3A i *a*i& a ?ueg+i fa:e$ti g+i amori& a++'a+tra fe2o$*o i+ :e$tre1 Mo+ti *i ?uesti 3i$gari si rifugia:a$o i$ %a+3e& i$ forre& i$ +a$*e& situate ?uasi sempre i$ +o2a+it>& 2ui +a popo+are su# persti3io$e affi%%ia:a +a $omFa *i maIe*ette o i$*imo$iate/1 # Co+> s2a:a:a$o +e +oro ta$e sotterra@ 2o+> si *a:a$o ritro:o +a 2re*u+it> e +'amore& +a *ama e i+ 2a:a+iero& +a 2aste++a$a e i+ pag# gio1 Co+> trepi*e +a%%ra :e$i:a$o a mormorare +e +oro 2o$# fi*e$3e a++'ore22<io *e++a 3i$gara e ma$i$e %ia$2<e si s2<iu# *e:a$o ag+i sguar*i s2rutatori *e++a Si%i++a@ 2o+> si :e$*e:a +a fe+i2it> e +a %ugia@ 2o+> $a2?uero i sa+tim%a$2<i& i prestigiatori0& +e so$$am%u+e& i+ %erretto agu33o *e+ mago& i+ fi+tro *ei 2iar# +ata$i e i+ gergo fur%es2o1 !i$2<= si +imitaro$o a spe2u+are su++a 2re*u+it> pu%%+i2a @ fi$2<= $o$ si mes2o+aro$o 2<e pru*e$teme$te $e++e tres2<e amorose@ fi$2<= s:agaro$o +a ge$te 2o' +oro 2a$ti e 2o++e +oro *a$3e& si 2o$ti$uC a fre?ue$tar+i& a rega+ar+i1 # !u +'et> *e++'oro per essi1 Ma ?ua$*o i+ me$*i2o *i:e$tC +a*ro& i+ pe++egri$o ma# +a$*ri$o& i+ 2a+*eraio i$2e$*iario& +a fattu22<iera ri2attatri2e@ ?ua$*o si e%%e per essi tur%ata +a pu%%+i2a ?uiete e +a pro# priet>@ ?ua$*o i+ 2aste++a$o :i*e 2<e 2o$ti$ua:a a per*ere& +a *ama e i+ paggio a* essere i$ga$$ati # +a 2re*u+it> sfumC i$# tor$o a* essi e i+ *ispetto e +'o*io $e presero i+ posto1
I$ !ra$2ia sta%i+i:a$o +e +oro te$*e :i2i$o ai dolmen 2e+ti2i1 Presso a* ame+ esiste u$a ro:i$a *rui*i2a& 2<iamata ,$cina degli stregoni& *o:e *i2esi fossero i ,aramaras& paro+a simi+e a ,arasmar& $ome *ato *a++e a$ti2<e 2arte *i !ia$*ra ag+i "i$gari1 # Se2o$*o De +a Porte g+i "i$gari sare%%ero stati g+'i$:e$tori *e+ giuo2o *ei %usso+otti N e vo2age$r 8ran6ais, o$ la ,onnoissance de l)ancien et d$ no$vea$ !onde& tom1 7VI& p1 '.4O1

A 2iC si aggiu$se u$ a+tro fe$ome$o& 2<e aume$tC +'a:# :ersio$e 2o$tro *i essi& e 2ioF 2<e& apre$*o +e +or fi+a a tutti 2o+oro 2<e i+ :i3io& +a tema *i u$ 2astigo& u$ 2arattere irre?uieto o +'attratti:a *'u$a :ita erra$te spi$ge:a$o 2o$ti$uame$te su+ +oro passaggio& g+i "i$gari se $e fe2ero *eg+i ausi+iari& sia per pe$etrare i$ 2o$tra*e& 2<e a$2ora $o$ 2o$os2e:a$o& sia per ma$ute$go+i ai +or ma+efi3A1 # Maestri i$ og$i sorta *i ri%a+*erie& 2rearo$o 2osB u$a :asta asso2ia3io$e *i ma+fattori& 2<e ora operC 2o$ essi& ora *a so+a& ma 2<e 2omu$?ue mo*e++C +a sua orga$i33a3io$e su ?ue++a *e+ popo+o 3i$garo1 Da ?uesto pro# se+itismo s%u2C fuora i$ !ra$2ia i+ mo$*o *ei mattois N%ir# %a$tiO& mercelots N$ego3ia$ti giro:ag<iO& g$e$0 Npe33e$tiO& sotto +'or*i$e *i 2api *etti 8ra$ Coesri.(1 # I+ 8ra$ Coesro a:e:a i$ og$i pro:i$2ia *ei prefetti *etti ,ago$s& i ?ua+i 2oma$*a:a$o a *eg+i %rchis$pp<ts1 Sotto ?uesti +a p+e%e *e++e Corti *ei Mira2o+i& 2o++a :ariata %arao$*a *eg+i 'rphelins& !arcandiers& !a= lingre$0L& Pi+tres& Polissons& 8rancs=!ito$0& >$ff3s& !illards& ,apons& ,o$rta$ds de 1o$tanche& ,onvertis& "rilles& :ar#$ois& e221 2<e tro:aro$o imitatori a$2<e i$ Ita+ia sotto i+ $ome *i 1ianti& ,erretani& %ffrati& !orghigeri& 8elsi& %ccatosi& acrimanti& .estatori& Proto-ianti& Vergognosi& e221 L'O22i*e$te :i*e i$ ?ue++'epo2a u$a mi$a22ia i$ ?ueste pote$ti asso2ia3io$i *i ma+fattori& 2<e a:e:a$o a* ispiratori& istigatori e maestri g+i "i$gari1 # Co$tro g+i "i$gari a*u$?ue& per ragio$ re+igiosa e per ragio$ so2ia+e& si s2ate$C +o s*eg$o u$i# :ersa+e1 Presto i$fatti +a supersti3io$e popo+are fa ri:i:ere 2o$# tro essi g+i a$ti2<i pregiu*i3A $u*riti 2o$tro g+i e%rei1 So$o a2# 2usati *i rapire i fa$2iu++i per ma$giarse+i e *i a::e+e$are +e a2?ue *e++e 2ister$e1 La C<iesa se $e immis2<ia@ e +i *i2<iara e# reti2i e ri$$egati e s2omu$i2ato 2<i +i a22ostasse1 Proi%ito i+ *ar +oro 2i%o o ri2etto1 I magistrati *e%%o$o porgere i+ %ra22io se# 2o+are per eseguire i %a$*i *e++'autorit> re+igiosa1 # Le for2<e si ri33a$o1 La perse2u3io$e i$2omi$2ia i$ tutta Europa1 La Spag$a F +a prima a perseguitare g+i "i$gari1
.( U$o *i ?uesti 8ra$ Coesri& 2<e si :a$ta:a re *i Tu$es NTu$isiO& fu arruotato :i:o a 9or*eauP1

Tutto u$ arse$a+e *i +eggi si sperime$ta i$:a$o 2o$tro *i essi e* og$i mo$ar2a spag$o+o& sa+e$*o a+ tro$o& sem%ra $o$ a%%ia a+tro s2opo 2<e *i stermi$ar+i1 La +oro piD a$ti2a perse2u3io$e a::ie$e $e+ .50'& ?ua$*o so$o i$*irettame$te 2ompresi $e++'e*itto *i stermi$io ema$ato 2o$tro i Mori e g+i E%rei..@ e $e+ .505 *a++'e*itto *i Me*i$a *e+ Campo& i$spirato *a++'ar2i:es2o:o Wime$e3 *e Cis$eros1 PerC me$tre sette2e$tomi+a famig+ie ara%e o israe+ite a%%a$*o$a$o +a pe$iso+a i%eri2a& g+i "i$gari pro2ura$o *i sa+:arsi& $as2o$*e$*osi $e++e mo$tag$e@ e& ?ua$*o Mori e* E%rei so$o s2omparsi& essi tor$a$o a mostrarsi e ripu++u+a$o *a per tutto1 !er*i$a$*o e Isa%e++a +i sta%i+is2o$o $e++e 2itt> e $ei :i++aggi& sotto 2o$*i3io$e *i s2eg+ier:isi *ei pa*ro$i1 I piD si sottometto$o e per ta+e o%%e*ie$3a po$$o respirare tra$# ?ui++ame$te per :e$tott'a$$i1 Ne+ .6', Car+o V ri$$uo:a 2o$tro *i +oro +'e*itto *i Me*i$a *e+ Campo@ e ?uesto :ie$e su22essi:ame$te 2o$fermato $e+ .6'6& .6'/& .6,5& .6,0 e .64(1 # V'F *etto fra +e a+tre 2ose 2<e U2<iu$?ue sar> preso i$ f+agra$te *e+itto *i :aga%o$*aggio ser:ir> per tutta +a :ita 2o+ui 2<e +'a:r> arrestatoV1 Ne++a 2o$# ferma *e+ .6,0 Do$ Car+os e DoXa Wua$a :'aggiu$go$o 2<e U?ue++i 2<e $o$ a:ra$$o +as2iato i+ reg$o e$tro sessa$ta gior$i sara$$o 2o$*a$$ati a sei a$$i *i ga+eraV.'1 Su++a *oma$*a *ei magistrati *e+ 8uipu32oa e *e++a 2itt> *i Legura& i+ Co$sig+io Rea+e *i Castig+ia& i$ *ata .( giug$o .6,0& 2o+pis2e *i perse2u# 3io$e 2o+oro 2<e sotz nom de 1oemians, Grecs e &giptians van coad$nats e vaga-$nts, cometent molt ladrocinis e altres mals, dels #$als se ignoran los malfactors, per esser molts en nom-re e coad?$var e co-rir les $ns als altres lors malfets1 L'or*i$a$3a *i Castig+ia F ripetuta $eg+i a$$i .65'& .65-& .66, e .6/61 Tutta:ia !i+ippo II& 2<e +i trattC 2osB *urame$te $e++e !ia$*re& F piD mite 2o$ essi i$ Ispag$a& per2<= 2o$ +egge *e+ .6/4 +oro proi%is2e i+ :aga%o$*aggio& i+ traffi2o& i+ 2orrere per +e fiere& esige$*o *a essi +a s2e+ta *i u$ *omi2i+io *i2<iarato@ ma $o$ +i espe++e *ag+i Stati1 A++ora ri2omparis2o$o *apertutto&

11 9ODIN& "e >ep$-.& +i%1 VI& 2ap1 '1 # CAMERAR& /or. s$-ces1& Ce$t1 II& p1
'0-1 12 9ORROH& .he Zincali& et21

te$e$*osi per a+tro +o$ta$i *ai +uog<i a%itati e 2o$si*era$*o 2ome u$o spe2ia+e fa:ore +'otte$ere +'a22esso i$ ?ua+2<e 2itt>1 # I+ gior$o *i Corpus Domi$i *e+ .6/5 g+i a%ita$ti *i Sarago33a +i fa$$o e$trare per *i:ertirsi 2oi +oro 2a$ti e +e +oro *a$3e@ ma si22ome& u$a :o+ta e$trati& essi <a$ +'aria *i $o$ :o+er$e piD es2ire& $as2e u$ :ero tumu+to e so$o 2ostretti a %attere i$ ritirata& *opo a:er te$uto testa +u$game$te& se%%e$e i$ermi& a++e truppe i$2ari2ate *i 2a22iar+i1 I+ Co$2i+io *i Tarrago$a si pro$u$3ia 2o$tro *i essi $e+ .60.1 Ne+ .4.( a+tro *e2reto *i %a$*o sorte +a stessa i$ef# fi2a2iaL ta$to2<= otto a$$i *opo i+ +oro 2apo s2ora33a a++a testa *i /(( "i$gari& +a Castig+ia e +'Arago$a& sta$2a$*o e spesso sopraffa2e$*o +e truppe& 2<e +'i$seguo$o.,1 U A ?ue++'epo2a # *i2e 9orroY # ?uesto +oro 2apo& $ato a To+e*o& era u$ uomo a%i+e e* au*a2e& 2o$os2e:a tutti i porti *e++a Spag$a& tutti i passaggi *e++e mo$tag$e@ sape:a ?ua$ti a%ita$ti a:esse og$i 2itt> e ?ua$ti 2api *i %estiame@ i$fi$e $o$ g+i era$o s2o$os2iuti perfi$o i se2reti *i Stato1V Ne+ .4'( Do$ Marti$o *i !aAar*o& giu*i2e a War$i2eAo& s'impa*ro$is2e *i ?uattro gita$i e per i+ so+o *e+itto *i essere "i$gari& +i sottopo$e a++a tortura e +oro fa 2o$fessare *ei 2rimi$i& 2<e $o$ 2ommisero1 Difatti& i$ me33o ag+i spasimi *i ripetute ta$ag+iature& ?ueg+i sgra3iati 2o$fessa$o *i a:ere u22iso e ma$giato u$ 2ompag$o $e+ %os2o *i 8amas e *'a:er fatto a+tretta$to *i u$ fra$2es2a$o1 I$ %ase a 2<e so$o 2o$*a$$ati a morte1 Ne+ .4,, !i+ippo IV& :ista +'i$uti+it> *eg+i e*itti pre2e*e$ti& $e ema$a u$ $o:e++o i$ *ata / maggio *i ?ue++'a$$o& i$ 2ui F *ettoL UCo$si*erato 2<e g+i "i$gari $o$ so$o gita$i $= *i origi$e& $= *i $atura N!O& ma spag$uo+i& 2<e $e a*ottaro$o +a :ita& si or*i$a per far +oro per*ere a%itu*i$i per:erse& +a +or foggia *i :estire e +a& +i$gua +oroL +J 2<e sia$o to+ti *ai +oro ?uartieri& separati& e 2o$ esp+i2ita proi%i3io$e *i riu$irsi pu%%+i2ame$te o i$ se2reto@ 'J *i $o$ ri2or*are $= i+ +oro $ome& $= i+ +oro a%%ig+iame$to& $= +e +oro usa$3e $ei %a++i o a+trime$ti& sotto pe$a *e+ %a$*o per tre a$$i@ ,J a* og$i

1% !1 CORDOVA& "idas m$ltip1& p1 5(41

magistrato *i arrestar+i $e+ +oro :aga%o$*aggio e 2astigar+i se$3a appe++oV1 PerC *i +B a po2o& +a +oro 2o$*otta 2o$ti$ua$*o a* essere srego+ata& :ie$ fatta *ima$*a a !i+ippo per2<= *e2reti +a +oro espu+sio$e& 2omp+eta$*o 2osB +a grande opera *a +ui i$i3iata 2o++a 2a22iata *ei Mori1 L'este$sore *i ?uesta *ima$*a i$ forma *i re?uisitoria& pomposame$te go$fia e pe*a$te& F i+ *ottore Sa$2<o *e Mo$2a*a& i+ ?ua+e& *opo u$a +u$ga *isserta3io$e& 2o$2+u*e rite$e$*o+i *eg$i *e++a pe$a *i morteL U.J per2<= so$o spie e tra*itori@ 'J per2<= so$o :aga%o$*i e Cai$o <a *ettoL Io sarC :aga%o$*o e fuggiti:o@ chi$n#$e mi trover potr $ccidermi@ ,J per2<= a::e+e$a$o i %estiami& *e+itto pre:isto *a+ 2o*i2e *i Do$ A+o$3o@ 5J per2<= so$o i$*o:i$i e :isio$arA& il che, dopo 9a$lle, va p$nito di morteV1 Per e:itare ta+e e ta$to estremo +'oratore propo$e i+ +oro %a$*o& fo$*a$*osiL U+J su+ fatto 2<e so$o 2o$si*erati 2ome +a*ri $e+ 2o*i2e *e+ saggio A+o$3o@ 'J su+ fatto 2<e +a +egge %a$*is2e i fa+si 2ristia$i@ ,J su+ fatto 2<'essi so$o u$a 2ausa i$2essa$te *i s2a$*a+o per+e a$ime %uo$e& peri2o+osi per +o Stato e sopratutto tra*itori *e+ ReV1 Poi& per far meg+io se$tire +a $e2essit> *i ?uesto pro::e*ime$to& osser:a 2<e i+ +oro %a$*o F giustoL U.J per2<= si so$o 2a22iati i Mori& i$fi$itame$te piD $umerosi e forse me$o peri2o+osi@ 'J per2<= professa$o +a gitan@a@ ,J per2<= i re *e:o$o e+imi$are 2iC 2<e F per$i2ioso& 2ome si prati2a:a a* Ate$e e a Cori$to@ 5J per2<= so$o mag<i& strego$i e ma+:i:e$ti e per2<= Sua Maest> to+se a* o$ore *i eseguire g+i arti2o+i :otati *a++e Cortes& i+ 2ui 50esimo F 2o$2epito 2osBL ;no dei p$nti piA importanti + di recar rimedio ai f$rti ed agli assassin? commessi dai gita$os& che non sono cristiani che di nomeV1 Co$2+u*e *u$?ue i+ *ottor Mo$2a*a& i$:o2a$*o 2o$tro *i essi i+ %a$*o e$tro sei mesi& pe$a +a morte ai refrattarA@ osser:a$*o i$o+treL UNo$ %isog$a temer *i 2ompre$*ere +e *o$$e e* i %am%i$i i$ u$ 2o$simi+e atto& poi2<=& 2ome Sua Maest> 2omprese %e$issimo riguar*o ai Mori& *apertutto o:e i+ *e+itto F pro*otto *a++a massa F +a massa 2<e %isog$a pu$ire1 I pri$2ipi e* i popo+i $o$ fe2ero mai a+trime$ti1 I Ca+*ei fe2ero a22ampare g+i E%rei fuori *e++e mura *i 9a%i+o$ia1 Amasi *'Egitto 2a22iC tutti i :aga%o$*i *ai suoi Stati& i+ su+ta$o <a

%a$*ito i t$rlaks& iMori fe2ero a+tretta$to e 9aAa3ette $e seguB +'esempioV1 A+tre pe$e se:erissime 2o$tro i gita$i ema$a Car+o II $e+ .40'& ripetute tre a$$i *opo1 Ne+ .-'4 !i+ippo V 2a22ia *a Ma*ri* tutte +e *o$$e *ate a++a strego$eria e a++a prostitu3io$e e 2o$*a$$a a++a tortura tutti ?uei 3i$gari& 2<e +as2iassero i+ +oro *omi2i+io se$3a per# messo& ritira$*o +oro i+ *iritto *i appe++o ai tri%u$a+i superiori1 Kuesta +egge :ie$ ripetuta $e+ .-54& .-50 e .-/(1 A++ora tutti& uomi$i e *o$$e& si metto$o a s2orrere +e 2ampag$e& a pie*i e a 2a:a++o& ru%a$*o $ei :i++aggi& aggre*e$*o i :iaggiatori e rispo$*e$*o a++a :io+e$3a 2o++a :io+e$3a1 Si *> or*i$e *i perseguitar+i a o+tra$3a 2o+ ferro e 2o+ fuo2o& fino ai piedi degli altari1 Dura$te tutto i+ *e2imotta:o se2o+o F +otta fra i+ +e# gis+atore spag$uo+o e +o 3i$garo@ e +a Spag$a& 2<e fu prima a* i$i3iare +e perse2u3io$i 2o$tro *i essi& :o++e 2o$ti$uare i$ ?ue++e a$2<e ?ua$*o $eg+i a+tri paesi +e i*ee piD 2i:i+i a:e:a$o fatto re2e*ere *a misure sB se:ere1 Difatti $e+ .-/( u$'a+tra perse2u3io$e& mossa *a+ par+ame$to *i Castig+ia& pare 2<e a%# %ia 2o' suoi rigori a mi$a22iare +a +oro esiste$3a i$ mo*o affatto ra*i2a+e.51 Resa i$effi2a2e +a %e++issima +egge& 2<e Car+o III a:e:a ema$ato a +oro riguar*o.6& $e+ .-0' N'( ott1O u$ e*itto proi# %is2e a* essi i+ porto *'armi& 2<e +a +egge 2o$se$te a* og$i spag$uo+o1 Ne+ .-06 N.4 giug$oO F proi%ito ag+i "i$gari *i a%# %a$*o$are +e +oro resi*e$3e& sotto pe$a *i sei a$$i *i ga+era@ e 2o++'arti2o+o .4 *i *etta +egge F i$i%ito a* og$i spag$uo+o *i protegger+i& sotto pe$a *i *ie2i a$$i *i ga+era& se p+e%eo& e *i sei2e$to *u2ati *i mu+ta& se $o%i+e1 I$fi$e $e+ ./(6& *ietro u$ rapporto *e+ Co$sig+io *i Ma*ri*& F or*i$ato ai corregidors *i pro2e*ere 2o$tro *i essi 2o$ tutto i+ rigore *e++e +eggi1 Eppure *opo ,., a$$i *i perse2u3io$i +a Spag$a era i$:e2e i+ paese *'O22i*e$te piD popo+ato *ag+i "i$gari@ i$ tutta

1! SHIN9URNE'S .ravels thro$gh 9pain& pag1 ',.1


.6 V1 Cap1 segue$te1

+a pe$iso+a i%eri2a i gita$i si mo+tip+i2a:a$o1 # Pro:a e:i*e$te 2<e& ?ua$*o si es2e *a+ 2ampo *e+ *iritto $atura+e +e piD terri%i+i +eggi resta$o +ettera morta1 I$ Ita+ia i $ostri Stati e +e $ostre Repu%%+i2<e 2o# mi$2iaro$o fi$ *a+ pri$2ipio *e+ *e2imosesto se2o+o a* im# pe$sierirsi *i ?uesti i$2omo*i ospiti e a* ema$are or*i$a$3e 2o$tro *i +oro1 I$ siffatte gri*a era *apprima i$timato ag+i "i$gari *i:ieto *i tratte$ersi $ei territori piD *i u$ 2erto $umero *i gior$i e proi%ito a 2ias2u$o *ar +oro ri2etto sotto pe$a *i mu+ta1 Va+ga a* esempio i+ segue$te %a$*o& 2<e +eggesi $e++e 2arte *e++'Ar2<i:io Aesi$o N>iformanze& .6,6#,/& 21 '('O& i$ *ata '/ $o:em%re .6,6.4L CONS1 8ENERALE DI CITTZ E CONTADO USopra +a proposta u$i2a di p$--lica et evidente $tilit1 Spe2tatissimus;:ir Perutius Roma+*i *e Sto1 Pau+o a+ius eP *i2tis *e2urio$i%us i$ *i2ta 2o$2io$e ePiste$ti%us& ser:atis& et21 *iPit et reforma:it1 Cum Egiptiis seu "i$g<ari mu+ta et i$to++era%i+ia *am$a i$fera$t et furta 2ommitta$t i$ territorio ePi$o& ?uo* *i2ti "i$g<ari post<a2 $u++a2te$us :a+ea$t i$ *i2to $1ro territorio ePi$o 2ommorari et <a%itare& $isi so+um et *umtaPat p1 tres *ies 2o$ti$uos@ ?ui%us e+apsis om$i$o ePpe++i *e%ea$t a *i2to $1ro Territorio1 Et si ?uis *i2tis "i$g<aris sta$tias& <a%itatio$es& *omos mutua:erit :e+ a+iter 2o$2esserit& i$2urrat et i$2urrisse i$te++igatur pe$a 7 *u2ator1 auri Camere ePi$e *e fa2to app+i2a$*orum1 Kuo* *i2tum fuit p+e$issime o%te$tum& *uo%us suffragiis a*:ersa$ti%us re**itis i$ %ussu+a ru%ea *e+ $o$ mi$ime o%sta$ti%usV1 Ma ?ueste pres2ri3io$i rima$e:a$o +ettera morta& per# 2<=& s2orsi i tre gior$i& i primi parti:a$o& ma a+tri +i sur# roga:a$o@ e& partiti ?uesti& a+tri a$2ora& e forse i primi stessi&
.4 Kuesto *o2ume$to& 2<e& i$sieme a* a+tri& a:emmo *a++a 2ortesia *e++'egregio prof1 A1 8ia$a$*rea *i Wesi& F importa$te i$ ?ua$to riporta a+ .6,6 +a *ata& *e+ primo %a$*o ita+ia$o 2o$tro g+i "i$gari Ne pro%a%i+me$te $o$ F i+ primoO1 # I+ Pre*ari e* a+tri 2ita$o 2ome i+ piD a$ti2o fra i %a$*i ita+ia$i u$ *e2reto *e+ Se$ato :e$eto *e+ .65(1

tor$a:a$o a* i$festare i+ territorio mu$i2ipa+e1 O$*'F 2<e po2<i a$$i piD tar*i +o stesso 2omu$e *i Wesi a*otta:a 2astig<i piD se:eri.-@ e* a++a fi$e si ema$C u$ $uo:o %a$*o& 2o+ ?ua+e :e$$e a%o+ita +a 2o$2essio$e *ei tre gior$i *i to++era$3a e si *e2retC 2<e e$tro ?uattro gior$i g+i "i$gari prese$ti a:essero a sgom%erare *e+ tutto e 2<e a+tri $o$ *o:essero piD 2omparire $e++a 2itt> e 2o$ta*o& 2ommi$a$*o u$a mu+ta maggiore a 2<i *esse +oro ri2etto e $o$ te$e$*o 2o$to *ei passaporti& a$2<e $e+ 2aso 2<e g+i "i$gari $e posse*essero./1

17 Esiste $e++'Ar2<i:io Aesi$o +a me$3io$e seg1L [.65-\ &0it$s di marzo e

aprile1 # UA+ mi$istro *i Wusti2ia 2<e scopB +o "i$garo& %o+og$i$i '(V1 A$2<e $e++e 2aste++a *e+ 2o$ta*o Aesi$o essi :e$i:a$o %a$*iti& 2ome appare *a+ segue$te %a$*o *e++a terra *i Serra S1 Kuiri2oL 7V Wu+iA .65. U8e$era+i 2o$si+io 2omu$is et <omi$um Serrae Sa$2ti Kuiri2i a* so$um 2ampa$ae et ser:atis ser:a$*is 2o<a*u$ato se2u$*um formam statutorum fueru$t reperte& et21 et21 Item super pu%+i2a Nspe2tatus :ir Ser A$to$ius ser Ar2a$ge+i a+ter 2o$si+iariusO eAus *i2tum 2o$ti$ua$*o 2o$su+uit ?uo* i$ futurum Ci$gari $o$ possi$t moram i$ territorio Serre u+tra u$am $o2tem1 Super ?uo M1 D1 P1 pro tempore ePiste$tes *e%ea$t pro:i*ere om$i%us mo*is ?uo* <I $o$ per$o2te$t u+tra *i2tam $o2tem i$ *i2to territorio& *a$*o au2toritatem prefatis M1 D1 P1 pro:i*e$*i1 superioris ut *i2ti Ci$gari *is2e*a$t& I$ ?uo si *i2ti M1 D1 P1 $eg+ige$tes fueri$t et pre*i2ta $o$ o%ser:a%u$t per*a$t eorum sa+ariu et app+i2etur 2omu$i Serre 1 ?uo* *i2tum o%te$tum fuit 7IIW pa++u2tis i$ 2o$trarium repertis $o$osta$ti%us& et21V1 N i-ro delle riformanze del ,om$ne di 9erra 9. C.& pag1 .4& a$1 .65.# .656O1 1 [>iform. .65/#6.1 21 ',4& ',/1 .66.& ./ ge$$1\1 CONSI8LIO DI CREDEN"A1 Proposta Da. UCum Egiptii seu "i$gari mu+ta i$to++era%i+ia *am$a i$fera$t et furta 2omi2ta$t 2oti*ie i$ Territorio ePi$o ?ui* pro:i*e$*um1 Presta$tissimo :iro iero$imo Ripa$te& u$o eP *e2urio$i%us i$ *i2ta 2o$2io$e ePiste$ti%us& ser:atis et21 2e$se$te& reformatum est *uo%us $o$ o%sta$ti%us suffragiis a*:ersa$ti%us& ?uo* "i$gari post<a2 $u++a2te$us i$ territorio ePi$o morari et <a%itare possi$t et :a+ea$t@ et $otifi2etur Capita$eis 2astrorum per <as +itteras pate$tes et pre2eptorias& ?1 i$fra ?uatuor *ies post earum prese$tatio$es *e%ea$t om$es *isgom%rasse et re2e*isse *e territorio 2i:itatis et 2omitatus EPii& ?ui%us *ie%us e+apsis om$i$o ePpe++i *e%ea$t a *i2to territorio1 Et si ?uis *i2tis "i$garis sta$tias& *omos et <a%itatio$es ?uo?ue mo*o *e*erit& i$2urrat et i$2urrisse i$te++igatur pe$am 77V s2utorum auri Camere ePi$e

Ma sem%ra 2<e +a perti$a2ia *eg+i "i$gari fosse su# periore a++a :irtD *e++e gri*a e *e++e +eggi mu$i2ipa+i& poi2<= *i +B a po2o& e appu$to $e+ .66,& i+ 2ar*i$a+ +egato Sa:e++i& per me3# 3o *ei :i2e+egati& ema$a:a $uo:a or*i$a$3a& o:e si 2ommi$a:a +a 2or*a e +a 2o$fis2a *e++e masseri3ie 2o$tro 2o+oro *i 2osB pestifera ge$te& 2<e pe$etrassero $e++a pro:i$2ia.01 # A++a ?ua+e gri*a si aggiu$se tre a$$i *opo u$ %a$*o a$2or piD repressi:o *e+ go:er$atore *e++a Mar2a'(1 A$2<e +a sere$issima repu%%+i2a *i Ve$e3ia pro::i*e rigorosame$te 2o$tro g+i "i$gari e mo+ti *e2reti furo$o ema$ati *a+ Se$ato :e$eto *a+ .65( a+ .4((1 Da+ territorio parmigia$o furo$o %a$*iti $e+ .6-'& 2o# me $arra i+ Campa$aL U I+ territorio parmigia$o se$tB a$2<'esso gra:e mo+estia *ai pu%%+i2i +a*ro$i& i ?ua+i& 3i$gari *i $a3io$e& a+
app+i2a$*orum1 Et si *i2ti "i$gari oste$*eri$t pate$tes& si:e +itteras more superiorum& re:o2e$tur om$i me+iore mo*o1V1 .0 WAC1 SA9ELLUS& ,ardinalis legat$s1 USe fa pu%%+i2o %a$*o et 2oma$*ame$to *a parte *e Mo$s1 Re:1mo1 Vi2e+egato& 2<e tutti et si$go+i "i$gari *e ?ua+seuog+ia sorte o 2o$*itio$e& 2<e se tro:a$o $e++a pro:i$2ia& fra termi$e *e tre gior$i *e%%ia$o partir *a++a giuris*itio$e et *a tutti i +o2<i *e++a giuris*itio$e sotto pe$a *i essere s:a+igiati *e tutte +e ro%%e et *i tre tra2ti *i 2or*a per 2ias2<e*u$o1 Et simi+me$te sotto +e me*eme pe$e or*i$amo et eoma$*amo& 2<e $issu$ "i$garo per +'a:e$ire possa e$trar $e++a iuris*itio$e se$3a espressa +i2e$3a *i S1 S1 I++1ma et Re:1ma o $ostra& 2oma$*a$*o a tutti Po*est> et priori *e +uo2<i& 2<e su%%ito 2e *e%%a$o *ar a*:iso *e++i "i$gari& 2<e 2apitara$$o $e++e Terre o Territorio +oro& a2eiC possa pro:e*er et *is2a22iare 2osB pestifera ge$te *a++a $ostra giuris*itio$e1 +$ fe*e& e221 De Ma2erata a++i 777 *e +ug+io .66,1 %. &p.$s ,athacen 4EF, vicelegat$s. %ngel$s GoannisV1 20 CAMILLO MENTUATO& Ves2o:o *i Satria$o e 8o:er$atore *e++a pro:i$2ia *e++a Mar2a1 # UVo+e$*o $oi reme*iare a' mo+ti i$2o$:e$ie$ti& 2<e si 2ommetto$o per +i "e$gari i$ ?uesta pro:i$2ia& si or*i$a e 2oma$*a per +i prese$ti pu%%+i2i %a$$i& 2<e $esiu$o "e$garo *i ?ua+ gra*o o sePo se sia& ar*is2a $= presuma star $= prati2are i$ *etta pro:i$2ia1 Et se a+2u$o <ora 2e $e fusse& *e%%a i$ termi$e *i tre gior$i *opo +a pu%%+i2a3io$e *e+ prese$te %a$$o essersi partito *a *etta pro:i$tia sotto pe$a a++'<uomi$i *e tre tratti *i 2or*a e *e++a ga+ega NsicO et a++e *o$$e e putti *e 2i$?ua$ta staffi+ate@ et i$o+tre *'essere s:a+igiati@ *'app+i2arsi ?ue+ 2<e se +i +e:er> a* ar%itrio $ostro& 2oma$*a$*o a' potest> et priori *e++i +uog<i i$fras2ritti& 2<e *e%%a$o far pu%%+i2ar *etto %a$$o per +i +uog<i so+iti& fa2e$*o far fe*e *a+ 2a$2e++iero a tergo *e++a pu%%+i2a3io$e et prese$tatio$e *'essi1 I$ fe*e& et21V1

$umero *i ,(( s'era$o ri*otti 2o$ ?ue++a segrete33a& 2<e potero$o maggiore i$ u$a 2asa *a +oro 2omperata i$ ?ue+ territorio& *' o$*e poi s2orre:a$o i$ *i:ersi +uog<i& e& 2om# mette$*o furti e +atro2i$ii& *a$$eggia:a$o i+ paese i$ mo*o 2<e $iu$a 2osa pare:a piD si2ura $o$ so+o ai :ia$*a$ti& ma a$2<e ai propri a%itatori *i ?ue+ *u2ato1 A:utasi fi$a+me$te +a :era i$# forma3io$e e 2o$os2iuto *'o$*e si 2agio$a:a tutto i+ ma+e& furo$o ma$*ate *a+ *u2a mo+te ge$ti a pie*i e* a 2a:a++o per opprimere ?uei ma+:agi& 2<e a:e$*o+i 2ir2o$*ati i$ 2asa +i fe2ero morir tutti e tro:aro$o 2<e *e$tro a:e:a$o 2a:ate a+2u$e +arg<e 2a:er$e& *o:e 2o$ser:a:a$o +a pre*a 2<e *i gior$o i$ gior$o a$*a:a a22res2e$*o& sB 2<e :e$'era mo+ta& se%%e$e i$ gra$ parte $e a:e:a$o *istri%uita i$ paesi +o$ta$i1 U*itosi ?uesto su22esso $e++o Stato *i Mi+a$o& per preser:arsi *ai *a$$i 2<e or*i$ariame$te si ri2e:e *a 2ota+ ge$te 2<e so+o :i:e *i rapi$a& i$2o$ta$e$te sotto gra:issime pe$e si or*i$C 2<e ?ua$te :e $e *imora:a$o fra u$ 2erto %re:e tempo gissero a tro:arsi a%ita3io$e a+tro:eV'.1 Le maggiori misure 2oer2iti:e a +oro *a$$o furo$o prese $e+ *u2ato *i Mi+a$o1 O+tre sessa$ta gri*a furo$o ema# $ate 2o$tro *i essi *a+ .64/ a+ .40, e 2o$ u$ 2res2e$*o *i rigore suggerito *a++'i$effi2a2ia *e++e gri*a a$teriori1 Dapprima i+ *u2a *i Terra No:a ema$C u$ semp+i2e *e2reto *i %a$*o& e per mo+to tempo $o$ si fe2e 2<e ripeter+o *i ta$to i$ ta$to& ta+:o+ta 2o$se$te$*o +a mora *ei tre gior$i& 2ome $e++o Stato *e++a C<iesa1 # Aume$tate +e *og+ia$3e e reso i$# sopporta%i+e i+ to++erar piD o+tre 2<e ?ueste %a$*e 3i$gares2<e po$essero impu$eme$te +e 2ampag$e a sa22o e a ru%a& f+a# ge++a$*o e :essa$*o +e popo+a3io$i rura+i& a+2u$i go:er$atori& e i+ Se$ato i$ ispe2ie& pro::i*ero 2o$ $o:e++i e*itti per2<= +or si rifiutasse $o$ pure +a *imora& ma %e$ a$2o i+ semp+i2e tra$sito1 Co$ti$ua:a$o $o$ perta$to +e s2orrerie *eg+i "i$gari& o sotto +'egi*a *ei sa+:a2o$*otti te*es2<i o sotto :este *i pe+# +egri$i@ e *a ?uei *o2ume$ti risu+ta u$ ?ua*ro :erame$te triste *e++e 2o$*i3io$i *e' miseri 2o$ta*i$i +om%ar*i& f+age++ati 2o$ ri2atti e rapi$e *a ?uei ma+fattori& *i:e$uti au*a2issimi1

21 "elle historie del mondo1 Ve$e3ia& 8iu$ti& .4(-& pag1 .,01

O$*'F 2<e $e+ .46-'' i+ 2o$te *i !ue$sa+*ag$a& go# :er$atore *i Mi+a$o& ema$C u$ %a$*o& $e+ ?ua+e :e$i:a$o sfrattati *a++o Stato e* era +oro i$i%ito *i rie$trar:i& sotto pe$a *i sette a$$i *i ga+era per g+i uomi$i e *e++a frusta 2o$ i+ tag+io *i u$'ore22<ia per +e *o$$e& se$3a spera$3a *i gra3ia& *i# 2<iara$*o +e2ito a* og$u$o *i s:a+igiar+i e 2o$seg$ar+i& re# :o2a$*o ?ua+u$?ue permesso a$teriore1 I$ *etta& gri*a poi si 2ompre$*e:a$o tutti 2o+oro 2<e& a tito+o *i gui*e e 2ompari& si re$*e:a$o 2omp+i2i *eg+i "i$gari',1
'' E $o$ $e+ .44, 2ome *i2e i+ Pre*ari1 2% P ILIPPUS IV& "ei gratia /ispaniar$m, etc. >e0, etc. !ediolani "$0, etc. ULe 2o$ti$ue *og+ia$3e fatte *'Age$ti *e++e Pro:i$2ie e terre parti2o+ari *i ?uesto Stato *e++i *a$$i 2o$si*era%i+i& 2<e %e$ fre?ue$teme$te se$to$o *a grosse Truppe *e Ci$gari& i ?ua+i $umerosi et armati& %uo$a parte *i essi :io+e$ta$o ?uesti su**iti& massime $e++e Terre pi22io+e a* a++oggiar+i $e++e proprie 2ase& 2o$ i+ 2ui tito+o :i 2ommetto$o +e rapi$e& furti e sua+igiame$ti& 2<e so$o proprie *i ?uesta ma+a ra33a *i ge$te& ri2a:a$*o a$2<e *'a+tre Terre estorsio$i *e *a$ari& 2o+ pretesto *'esimer+e *a sB fatte ma+uagit>@ a$$o o%+igato +'I++ustriss1 et E22e++e$tiss1 Sig$ore i+ Sig1 A+o$so Pere3 *e Vi:ero& Co$te *i !ue$sa+*ag$a& *e+ Co$sig+io Supremo *i 8uerra *i Sua Maest>& suo 8o:er$atore& e Capita$o 8e$era+e *e++o Stato *i Mi+a$o a 2oma$*are 2<e si pu%%+i2<i ?uesta gri*a Co$ +a ?ua+e& i$<ere$*o a* a+tre $e++a materia pu%+i2ate& or*i$a et espressame$te 2oma$*a a tutti +i Ci$gari *'og$i sesso& 2<e *oppo i+ termi$e *i ?uattro gior$i *a++a pu%+i2atio$e *e++a prese$te& *e%%a$o :s2ire *a og$i parte *i ?uesto Stato& $= piD i$etterui pie*e per .'auue$ire& sotto pe$a ag+i <uomi$i *i sette a$$i *i ga+era& et a$2o maggiore a* ar%itrio *i S1 E1 C *e+ Se$ato& et a++e Do$$e& o+tre +a pu%+i2a frusta& *'esserg+i a$2o tag+iata :$'ore22<ia& et a+tre piD gra:i ar%itrarie 2ome sopra& *a esse?uirsi se$3a :eru$a spera$3a *i gratia& *e++a ?ua+e +a S1 E1 *i2<iara *etta ge$te i$*eg$a1 Et per2<= :e$ga *ata pu$2tua+e esse2utio$e a++a prese$te& 2o$2e*e S1 E1 $o$ so+o a' 9ari2e++i& e !a$ti& m> a$2o a ?ua+siuog+ia perso$a *'og$i ?ua+it>& amp+e fa2o+t>& *oppo spirato *etto termi$e *i ?uattro gior$i& *i potersi :$ire& a$2o 2o$ suo$o *i Campa$a > marte++o& e perseguitare *etti Ci$gari pre$*er+i e 2o$sig$ar+i prigio$i i$ ?ua+u$?ue parte *i ?uesto Stato& et *i sua+igiar+i& e +euarg+i og$i sorta *i ro%%e& e *a$ari& 2<e g+i ritrouara$$o& 2<e tutto si *i2<iara app+i2ato ag+i me*emi& 2<e +i pre$*era$$o& ouero sua+igiara$$o& e tutto 2iC $o$ osta$te ?ua+siuog+ia pretesto& C permissio$e& 2<e i$ ?ua+siuog+ia mo*o prete$*essero esserg+i stata 2o$2essa *a +eggi a*ietro& per2<= tutte si ri$o:a$o e *i2<iara$o $u++e i$ :irtD *e++a prese$te& e ?ua$*o :o+essero fare resiste$3a 2o$ armi& sia +e2ito a* og$'u$o *i offe$*erg+i impu$e1

Ma+gra*o ta+e esp+i2ito %a$*o& mo+ti "i$gari rima# $e:a$o $e++o Stato mi+a$ese& profitta$*o *e++a 2o$fusio$e e *e++a tur%o+e$3a i$ 2ui si tro:a:a a++ora +a Lom%ar*ia& e ta+u$i a$3i si era$o arruo+ati $e++'eser2ito spag$uo+o per potere piD impu$eme$te 2o$ti$uare $e++e +oro s2orri%a$*e1 O$*'F 2<e +o stesso 2o$te *i !ue$sa+*ag$a *o:F ema$are $o:e++o e*itto N.46/O& pe+ ?ua+e g+i "i$gari mi+itari pote:a$o essere im# pu$eme$te offesi& se tro:ati +u$gi *a++e +oro 2ompag$ie e %a$*iere'51
Et per2<= s'i$te$*e 2<e i+ :ituperio *'a+2u$i :aga%o$*i F gio$to a seg$o& 2<e per parte2ipare *e++e so*ette estorsio$i e rapi$e& ar*is2o$o mettersi i$ 2ompag$ia *i *etti Ci$gari& a22ompag$a$*o+i 2ome pratti2i *e++e Terre e fa2e$*o *e+ me33a$o per ri2auare *a esse +e su*ette mo+estie& :uo+e S1 E1 2<e ?uesti ta+i s'i$te$*i$o 2ompresi $e++e so*ette pe$e *'essere irremissi%i+me$te esse2utate1 Et or*i$a a+ Capita$o *i 8iusti3ia& a+ Po*est> *i Mi+a$o& et a* og$i a+tro 8iu*i2e *'a+tre Citt>& e +uog<i *i ?uesto Stato& 2<e fa22i$o pu%+i2are +a prese$te $e++e sue giuris*ittio$i& et $e pro2uri$o +a pu$tua+e osserua$3a& et a fare re+atio$e& *i 2iC& 2<e g+i risu+tar>1 Dat1 i$ Mi+a$o +i '' 8e$aro .46-1 Sig$at1 EL CONDE DE !VENSALDA]A V1 "apata1 # V1 Cusa$us1 # Serpo$tusV1 2! UP ILIPPUS IV& etc1 # aue$*o +'I++ustriss1 et e22e++e$tiss1 Sig$ore& i+ sigr A+o$so Pere3 *e Viuero& Co$te *i !ue$sa+*aXa& *e+ Co$sig+io Supremo *i Sua Maest>& suo 8o:er$atore& e Capita$o 8e$era+e *e++o Stato *i Mi+a$o& et21 per +e 2o$ti$uate +ame$te& e ri2orsi *i ?uesti fe*e+issimi Su**iti& e per +i fre?ue$ti e22essi& e *e+itti& 2oma$*ato si$o *a+ mese *i 8e$aro *e++'a$$o passato .46-& 2<e si pu%+i2asse per estirpatio$e *e Ci$gari +a 8ri*a *e+ te$or segue$te Nseg$e la grida antecedenteO111 UEt i$te$*e$*o S1 E1 2<e po2o si$'<ora <a%%i approfittato& me$tre +a temerit> *i ?uesta ra33a 2o$tro +a *ispositio$e *i *etta 8ri*a& :a+e$*osi *e++a tur%o+e$3a *e' tempi& e *e+ pretesto *'essere a+2u$i *'essi Ci$gari arro+ati $e++'Esser2ito *i Sua Maest>& *oue $o$ ser:o$o Nper ?ue++o s'i$te$*eO& 2<e > 2orrompere +a retta *is2ip+i$a Mi+itare et > ru%%are& e ma+trattare +i Paesa$i& e su**iti *i ?uesto stato& et esse$*o riso+uto& a* og$i mo*o& *i rime*iar+o& et *i sra*i2are tota+me$te *a ?uesta Pro:i$2ia simi+e sorte *e' ma+ui:e$tiL a or*i$ato S1 E1 et or*i$a 2<e si pu%%+i2<i *i $uo:o& e si 2ompis2a i$ tutto& e per tutto& per og$i suo 2apo +a re2itata 8ri*a& et a22iC $o$ si *issimu+i& C ritar*i 2o+ pretesto *'essere *etti Ci$gari So+*ati& C *i ser:ire $e++'Esser2ito *i Sua Maest> Or*i$a S1 E1 e *i2<iara& 2<e ?ue++i& 2<e serr>& et effetti:ame$te so$o So+*ati asse$tati a' +i%ri *e++'Esser2ito *i Sua Maest>& og$i :o+ta& 2<e si

Co$ tutto 2iC +a piaga $o$ 2essa:a& poi2<= 2i$?ue a$$i *opo i+ go:er$atore 8u3ma$ Po$3e *e Leo$ *o:e:a 2o+pir+i 2o$ $uo:o res2ritto& i+ ?ua+e ripete$*o +e $ote a22use e formu+a$*o +e stesse pe$e& si o22upa:a a$2<e *e++e pate$ti e +i2e$3e& ri+as2iate a* essi pro -ono pacis *a ta+u$i po*est> e gius*i2e$ti& *i2<iara$*o+e i$2o$:e$ie$ti e 2o$trarie a++a +egge& e mi# $a22ia$*o i fu$3io$arA& 2<e 2ommettessero simi+i atti& *e++a *isgra3ia rea+e e *e++a re:o2a *a++'uffi2io'61
troui$o a%se$ti *a++'Esser2ito& e *a++e sue 9a$*iere& e Ste$*ar*i& possa$o essere impu$e offesi& 2ome 2ompresi $e+ te$ore& e *ispositio$e *i *etta 8ri*a& $o$ osta$te ?ua+siuog+ia +oro asse$to& o +i2e$3a& 2<e $o$ +e <> *a suffragare i$ 2osa a+2u$a& se $o$ assiste$*o& e troua$*osi effetiua& e perso$a+me$te a++a +oro 9a$*iera& e Ste$*ar*o1 Coma$*a per2iC S1 E1 et i$2ari2a a+ Capita$o *i 8iustitia& a+ Po*est> *i Mi+a$o& et a* og$'a+tro Po*est>& 8iu*i2i *e++e Citt>& e Terre *i ?uesto Stato& 2<e fa22i$o pu%%+i2are +a prese$te& e $e pro2uri$o irremissi%i+me$te +'esse2utio$e& *a$*o+e parte *i 2iC& 2<e se +e offeris2a& > fi$e 2<e $e segua og$i piD esatta osser:a$3a& e si 2astig<i$o +i 2o$traue$tori1 Dat1 i$ Caste+$uo:o *i S2riuia& +i '0 otto%re .46/1 Sig$at1 EL CONDE DE !VENSALDA]A V1 "apata1 # V1 Cusa$us1 # Ru%eusV1 2& UP ILIPPUS IV& etc1 # Kua$*o pe$sa:a +'E22e++1 Sig$ore& i+ Sig1 Luigi *e 8u3ma$ Po$3e *e Leo$& 8e$ti+<uomo *e++a Camera *i S1 M1& *e+ suo Co$sig+io *i 8uerra& Capita$o *e++a 8uar*ia Spag$uo+a& 8ouer$atore& e Capita$o ge$era+e *e++o Stato *i Mi+a$o& et21 2<e per esser <ora tempo *i Pa2e& e 2o$segue$teme$te 2essato affatto i+ pretesto *e++e pate$ti *'a++oggiame$to a' Ci$gari& 2o$ +e ?ua+i si fa2e:a$o +e2ito 2o$tro +'espressa proi%itio$e *e++e gri*a *i ?uasi tutti +i E22e++e$tiss1 SS1 8ouer$atori& *a+ go:er$o *e+ Sig1 Car*i$a+ A+%or$o3 si$o a+ prese$te& e$trar i$ ?uesto Stato& i$ga$$a$*o massime $e++e parti piD estreme *i esso i poueri rura+i 2o'+ sfor3ar+i a++e 2o$tri%utio$i& e 2ommette$*o ta$te ru%%erie& 2o$2ussio$i e* a+tri *e+itti e$ormi& i$te$*e& 2<e ?uesta i$fame ra33a *i ge$te& spre33a$*o ta$ti %a$*i 2o$tro *i +oro pu%+i2ati& e se$3a mi$imo timore *e++e pe$e i$ essi 2ommi$ate& ar*is2o$o tutta:ia *'i$o+trarsi $e++o Stato 2o$ $umerose 2ommitiue& sua+iggia$*o +e 2ase *e poueri Co$ta*i$i& e 2o$ mo+to maggior estorsio$e $e++e Terre piD pi22io+e& +e ?ua+i per $o$ <auer <uomi$i i$ $umero suffi2ie$te& $o$ po$$o +oro resistere& *a 2<e sempre piD si :e$go$o a re$*er temerarA& e* i$so+e$ti 2o$ sB fatta fra$2<iggia& a$3i 2<e a+tri mo+ti ma+uiue$ti& 2<e $o$ so$o Ci$gari& m> fi$ge$*osi ta+i& s'i$2orpora$o $e++e +oro ?ua*rig+ie& e 2ommetto$o i$sieme +e me*esime rapa2it>@ A 2<e :o+e$*o S1 E1 o$$i$ame$te 2o$ effi2a2e rime*io proue*ere& frata$to 2<e sta a pre$*er +e i$formatio$i *i ?uei Po*est>& 2<e i$ ?uesta parte <a$$o tras2urata +'esse2utio$e *e+ %a$*o

morta1

A* og$i mo*o g+i e*itti e i %a$*i resta:a$o +ettera

!a:oriti *a+ *isor*i$e& 2<e :ige:a i$ ?ue++'epo2a $e++o Stato mi+a$ese& g+i "i$gari& or 2o$ au*a2ia& or 2o$ astu3ia& rie# s2i:a$o a* e+u*ere +a +egge& ta+2<= tro:iamo 2<e a* og$i ta$to i go:er$atori spag$uo+i so$o 2ostretti a ripetere +e stesse gri*a1 CosB fa i+ mar2<ese *e O+ias I Mortara a *B '- settem%re *e++'a$$o .44/'4@ 2osB fa i+ pri$2ipe *i Lig$e 2o$ u$ paragrafo
:+timame$te pu%+i2ato& *a++a tepi*e33a *e ?ua+i si F fatta piD gra$*e +'arroga$3a *e so*etti Ci$gari& <a or*i$ato& 2<e si ri$oui +a prese$te& 2o$ *etermi$ata riso+utio$e *i :o+er far +e :+time proue& > fi$2<= +a :e$g<i pu$tua+me$te osser:ata1 4seg$e la solita gridaF Esse$*o Sua E22e++e$3a i$formata 2<e +'ar*ire *i ?uesta ma+uagia 2a$ag+ia $o$ F se$3a i+ fome$to *':$ a%uso mo+to gra$*e& e per$i2ioso& 2<e ?ua+2':$o *e 8ouer$atori *e++e Pia33e *i ?uesto Stato& e* a$2<e ?ua+2<e Po*est>& si pre$*o$o auttorit> *i *are a' *etti Ci$gari Pate$ti& per a++oggiare& C permissio$i *i poter tra$sitare e fermarsi $e++e Terre *e++a +oro giuri*ittio$e& *a 2<e poi $as2e& 2<e se$*o si2uri *i $o$ esser offesi *a So+*ati *e Presi*A& 2<e piD tosto *oure%%ero *arsi *a++i me*esimi 8ouer$atori i$ aggiu$to *i ?ue++e Terre& 2<e +o ri2er2assero per s$i*ar+i& perse?uitar+i e pre$*er+i& 2ome *ispo$go$o +e gri*e& $o$ temo$o poi *':sare og$i :io+e$3a piD %ar%ara 2o$tro *e po:eri paesa$iL Vo+e$*o Sua E221 o$$i$ame$te rime*iar a sB fatto i$2o$:e$ie$te& ri2o$os2iuto per +o piD esse$tia+e& e per 2ausa pri$2ipa+issima *e++e passate 2o$traue$tio$i& proi%is2e espressame$te > ?ua+ si sia 8ouer$atore *i Pia33a& Po*est>& e 8ius*i2e$te *i ?ua+siuog+ia Citt> e +uogo *e++o Stato& i+ pre$*ersi *a ?ui a:a$ti simi+ +i%ert> *i *ar pate$ti& +i2e$3e& $e or*i$i i$ s2ritto& $e i$ :o2e& per +i ?ua+i *etti Ci$gari possa$o <auer mi$imo pretesto *i :e$ire& passare& e fermarsi $e++o Stato& e per2iC *i2<iara S1 E1 $u++e tutte ?ue++e& 2<e fossero :s2ite& et :s2issero i$ a:e$ire& sotto pe$a se sara$$o 8ouer$atori& C Caste++a$i& *e++a *isgratia *i Sua Maest>& et se sara$$o Po*est>& C 8ius*i2e$ti& *e++a priuatio$e ipso fa2to *e+ posto& e* a+tre maggiori ar%itrarie a Sua E22e++e$3a& +a ?ua+e :uo+e 2<e $e' +oro Si$*a2ati ?uesta sia :$a *e++e parti2o+ari 2ose& *i 2ui <auera$$o a *ar 2o$to& e 2<e se$*o i$ essa po$tati& resti$o per +'aua$ti i$2apa2i *'esser2itar +a 2ari2a1 !i$a+me$te i$2ari2a Sua E22e++1 a+ Capita$o *i 8iustitia& Po*est>& e 8ius*i2e$ti *i tutte +e Citt>& Terre& e +uog<i *i ?uesto Stato& 2<e pu%+i2ata +a prese$te $e++e +oro giuri*ittio$i& $e pro2uri$o +a pu$tua+' osserua$3a& e221 Dat1 i$ Mi+a$o a '/ 8e$aro .44,1 Sig$at1 DON LVIS DE 8U"MAN PON"E DE LEON V1 "apata1 # V1 Aresius1 # P1 8orra$us1V 2'UCAROLUS II "ei gratia /ispaniar$m, etc. >e0 et !ediolani "$0, etc. ac

i$serito a piF *'u$ *e2reto .. +ug+io .46-& pe+ ?ua+e si re$*e o%%+igatoria +a $otifi2a3io$e *ei forestieri'-@ i+ ?ua+ pri$2ipe *i Lig$e F *ipoi o%%+igato a$2<'eg+i a+ so+ito %a$*o& tre a$$i appresso N.4-/O'/1 CiC $o$ tog+ie 2<e u$a forte 2ompag$ia 2omparis2a $e++a Lome++i$a *ue a$$i *opo N.4/(O'0@ e 2<e +'a$$o su22essi:o N.4/.O si *e%%a *i $uo:o i$giu$gere a+ po*est> *i Me+3o *i s2a22iar+i *a ?ue+ territorio,(1 La +otta *ura:a *a o+tre u$ se2o+o e +a situa3io$e +u$gi
>egina "onna !aria %nna %$striaca e?$s !ater, $ti .$tri0 et ,$ratri0 nec non G$-ernatri0 dictor$m >egnor$m et 9tat$s, etc. Ne+ pri$2ipio *i ?uesto fe+i2issimo 8ouer$o *e++'I++ustriss1 et E22e++e$tiss1 Sig$ore& i+ Sig1 Do$ !ra$2es2o *e Oro32o& Mar2<ese *i O+Bas e Mortara& 8e$ti+<uomo *e++a Camera *i Sua Maest>& *e+ Co$sig+io Supremo *i Stato& 8ouematore& e Capita$ ge$era+e *e++o Stato *i Mi+a$o& et21& esse$*og+i per:e$ute mo+te *og+ia$3e *e++e rapi$e 2ommesse& e 2<e gior$a+me$te :a$$o 2ommette$*osi *a Ci$gari& i ?ua+i spre33ate +e gri*e 2o$tro *i +oro pu%%+i2ate& et i$ parti2o+are *e *ata *e '' 8e$aro .46-& *e '0 otto%re .46/ segue$te et *e '/ 8e$aro .44,& <a$$o <auuto ar*ire *i 2o$traue$ir a++e me*eme& e se$3a timore *e++e pe$e 2orpora+i gi> i$ esse espresse& so$o *i $ouo e$trati i$ ?uesto Stato ru%%a$*o tutto 2iC g+i :ie$e a++e ma$i& C 2o$ for3a& C 2o$ i$ga$$i massime $e++e Terre pi22io+e& o:e $o$ <a$$o mo*o *'opporuesig+i& 2ome g+'F +e2ito a$2o 2o$ offe$*er+i impu$e& e ue$e$*o rapprese$tato a S1 E1 i+ *a$$o gra$*e& 2<e 2agio$a a ?uesti Su**iti +a *etta pessima ?ua+it> *i ge$te& et a++'i$2o$tro *i ?ua$to sog+ie$o& et uti+it> sar> i+ rime*io ta$te :o+te or*i$ato *e+ %a$*o +oro perpetuo *a ?uesto Stato& et *e++e pe$e *i ga+era& et a+tre 2orpora+i& 2<e merita ?uest'i$fame et a%omi$e:o+e ge$te@ a perC S1 E1 or*i$ato 2<e si ri$uoui +a su*etta :+tima gri*a& a22io2<= pu$tua+me$te osseruata& sia& i$ 2o$segue$3a 2o+ 2astigo raffre$ata +a temerit> *e' *etti Ci$gari& 2ompag$i& 2omp+i2i& et a*<ere$ti a +oro per +i pessimi +oro i$teressi espressi i$ *etta :+tima gri*a *e+ te$or segue$teL 4si riporta l)intera grida 2H genn. 1IIDF E 2oma$*a S1 E1 a+ Capita$o *i 8iustitia& Po*est> e 8iu*i2i *i ?uesta e* a+tre 2itt> e 8iuri*ittio$i *i ?uesto Stato& 2<e fatta pu%+i2are +a prese$te ai +uog<i so+iti& $e pro2uri$o +a pu$tua+e osserua$3a e *ia$o 2o$to a++'E22e++e$3a& sua& *'esser+i *etta per$i2iosa ge$te s$i*ata *'og$i parte *i ?uesto Stato1 Dat1 i$ Mi+a$o a' '- Settem%re .44/1 Sig$at1 EL MARKUES DE OLIAS R MORTARA1 V1 "apata1 # V1 Aresius1 # P1 Serpo$tusV1 '- UEsse$*o tra tutti +i forastieri i Ci$gari +a piD per$i2iosa ge$te& 2<e :e$g<i $e++o Stato& 2oma$*a S1 E1 a tutti +i Ci$gari *'og$i sesso N2aso 2<e :e $e sia a+2u$o i$ ?uesto *omi$ioO 2<e fra tre gior$i& *opo +a pu%%+i2atio$e

*a+ 2am%iare era i$:e2e peggiorata1 Tratta:asi *i u$ :ero ma# +a$*ri$aggio1 9a$*e $umerose *i "i$gari s2ora33a:a$o pe+ 2o$ta*o ) massime $ei pi22o+i 2omu$e++i& o:e +o s2arso $umero *eg+i a%itatori *a:a +oro a$imo a++e i$traprese e* a++o$ta$a:a +a teme$3a *i essere respi$ti e ma+me$ati1 V'era$o& F :ero& i so+*ati *ei presi*A@ ma& 2ome si ri+e:a *a++e gri*a& mo+tissimi po*est> e gius*i2e$ti& per e:itare 2o$f+itti e fasti*A& e forse 2ompia2iuti *ai giuo2<i& *ai 2a$ti *i ?uei 2iurma*ori o *ai %eg+i o22<i *i ?ua+2<e %ru$a t3iga$a& a22or*a:a$o +oro i+ +i%ero pas#
*e++a& prese$te& prossimi segue$ti& *e%%a$o essersi partiti affatto *a og$i Citt>& Terra e +uogo sottoposti a ?uesto 8ouer$o& sotto pe$a ag+i <uomi$i *e++a ga+era per a$$i 2i$?ue& et *e++a pu%+i2a frusta a++e *o$$e1 Et *i piD 2o$2e*e S1 E1 fa2o+t> et amp+a auttorit> a* og$i perso$a *i ?ua+siuog+ia 2o$*itio$e& 2<e& passati i *etti tre gior$i& troua$*o *e++i *etti Ci$gari $e++o Stato& sB <uomi$i& 2ome *o$$e& +i possa$o sua+igiare& e +euarg+i tutte +e ro%%e& 2<e si trouera$$o <auere& impu$e@ et ?uesto $o$ osta$te ?ua+siuog+ia +i2e$3a& C permissio$e& 2<e si troui esser stata 2o$2essa *a <oggi a*ietro& +e ?ua+i pre2isame$te& e parti2o+arme$te reuo2a S1 E1 auerte$*o& 2<e 2<i $o$ o%%e*ir>& e si trouer> trauestito& C *'a+tro <a%ito 2<e *e+ proprio& C $o$ sar> :ero Ci$garo& o Ci$gara& ma a$*er> fra essi& per go*ere *e++a +i2e$tiosa :ita +oro& sar> pu$ito 2apita+me$te& e 2<e ?ueste pe$e sara$$o irremissi%i+me$te esseguite 2ome sopra1 Or*i$a& et21 Dato i$ Mi+a$o a .. +ug+io .4-61 Sig$at1 EL PRINCIPE DE LI8NE1V 2 UCAROLUS SECUNDUS ". G. /is. >e0 et !ed. "$0, etc. Le 2o$ti$ue +ame$ta$3e& 2<e giu$go$o a++e ore22<ie *e++'E22e++e$tissimo Sig$ore& i+ Sig1 C+au*io Lamora+*o& Pri$2ipe *i Lig$e& *'Am%+i2e e *e+ Sa2ro Roma$o Imperio& Soura$o *i !aig$o+es& Caua++iere *e\+'I$sig$e Or*i$e *e+ Toso$ *'oro& 8ouer$atore& e Capita$o 8e$era+e *e++o Stato *i Mi+a$o per Sua Maest>& et21 *e++e rapa2it>& estorsio$i e :io+e$3e 2<e i$ piD mo*i 2ommetto$o i$ ?uesto Stato +i Ci$gari& e* a+tri& 2<e per uiuere 2o$ +a stessa +i%ert>& e *isso+ute33a& 2o$ me$tite appare$3e fi$go$o *'esser ta+i& e* u$e$*osi 2o$ essi& :a$$o per +e Terre& ma$te$e$*osi *i +a*ro$e22i& *> %e$ giustame$te a 2re*ere a Sua E22e++e$3a& 2<e $o$ s'osserua$o +e gri*e& 2<e :i so$o 2o$tro ?uesta per$i2iosa ra33a *i ge$te& e 2<e ?ue++i& 2<e <a$$o i+ 2ari2o *i *ar+e +a *o:uta esse2utio$e& +a tras2ura$o tota+me$te& a+ ?ua+ *isor*i$e se$*o riso+uto +'E22e++e$3a Sua *i :o+er pro:e*ere& e 2astigare 2o$ essemp+ar *imostratio$e ?ua+ si sia 8ius*i2e$te& 2<e *a+ 2a$to suo pro2e*a 2o$ tepi*e33a& $o$ 2<e positiuame$te ma$2<i& a++a sua o%+igatio$e& i$<ere$*o a++e gri*e passate& e parti2o+arme$te a ?ue++a *e+ Sig1 Do$ Luigi Pere3 *e Leo$& *e '/ 8e$aro .44,& <a or*i$ato si pu%+i2<i +a

so o +a *imora e ta+:o+ta permessi& :er%a+i o s2ritti1 Ta$to2<=& assi2uratisi *a ?uesta parte& +e %a$*e 3i$gare pote:a$o im# pu$eme$te tag+ieggiare i po:eri 2o$ta*i$i1 Essi prese$ta:a$si ?uasi sempre i$ aria umi+e a++e autorit>& o i$:o2a$*o +a +oro ?ua+ifi2a *i pe++egri$i& o esi%e$*o i +oro famosi sa+:a2o$*otti *ei pri$2ipi te*es2<i1 Ta+u$i *i essi ser:i:a$o per a+2u$ tempo $e++a fa$teria spag$uo+a per for$irsi *'armi e tro:are u$a tute+a $e++'assisa *i so+*ato *e+ Re1 Kui$*i *iserta:a$o per raggiu$gere +e %a$*e *ei +oro 2ompag$i& re2a$*osi spesso i$sieme o a+tri *isertori o ?ua+u$?ue ma+# :i:e$te e* e:aso *a++e ga+ere 2ui pia2esse parte2ipare a u$a simi+e :ita@ i ?ua+i poi& prati2i *ei +uog<i e *e++a +i$gua& era$o *i sommo aAuto ag+i "i$gari1 Costoro& i$ rea+t> ma$ute$go+i e 2omp+i2i& appa# re$teme$te a:ea$ +'aria *'i$tromettersi ?ua+i me33a$i a fa:ore *ei 2o$ta*i$i per otte$ere a* essi& me*ia$te u$ ris2atto& +'a+# +o$ta$ame$to *eg+i "i$gari e i+ rispetto *e++e +oro propriet>1 #
prese$teL 49eg$e la grida citataF Dat1 i$ Cera$o +i ., otto%re .4-/1 !irm1 EL PRINCIPE DE LI8NE V1 Cata+a$^ # V1 9e++o$us1 # P1 8orra$usV1 '0# .4/( # .( De2em%re1 # UEsse$*o perue$ute a S1 E1 *i:erse $otitie& e :+timame$te *a++a Lume++i$a& *e++e ru%%erie& i$su+ti e a+tri e22essi& 2<e :a$$o 2ommette$*o per ?uesto Stato i Ci$gari mas2<i& e femi$e@ e 2o$ue$e$*o sra*i2ar+i tota+me$te *a esso i$ 2o$formit> *e++e gri*a 2o$tro *i +oro pu%+i2ate& e 2<e si pro2e*a :iri+me$te Or*i$a S1 E1 a ?ua+u$?ue Po*est>& 8iu*i2e& C a+tro Offi2ia+e *e++e Citt>& Terre e +uog<i *e++o Stato& 2<e i$2o$ta$e$te fa22ia$o i$te$*ere a ?uei Ci$gari& 2<e si troua$o 2o$ +i2e$3e& <auer+e S1 E1 a$$u++ate 2o$ ?ua+siuog+ia pretesto& 2<e sia$o state 2o$2e*ute& e 2<e *e$tro *':$ mese es2a$o fuori *i ?uesto Stato *i Mi+a$o& passato i+ ?ua+e *etti Po*est>& e 8ius*i2e$ti pro2e*era$$o 2o$tro *i +oro 2o$forme +e gri*e& e or*i$e& *a$*o parte a S1 E1 *e' 2asi& 2<e o22orrera$$o& e *e++'ese2utio$e *e+ prese$te1 Su%s21 >$-e$sV1 ,( # .4/, # ,( giug$o1 # UI+ Po*est> *i Me+3o& e og$i a+tro 8iu*i2e& e Mi$istro a 2ui spetti fa22ia$o o$$i$ame$te osseruare +a 8ri*a 2o$tro Ci$gari pu%+i2ata *e ., Otto%re .4-/& esse$*o +a me$te *i S1 E1 2<e si eseguis2a pu$tua+me$te 2o$forme i+ te$ore *i essa& $o$ osta$te ?ua+u$?ue +i2e$3a& 2<e si eseguis2a1 Sig$at1 >$-e$sJ

Vesti:a$o a$2<'essi a++a foggia 3i$gares2a e& $o$ 2ompre$# *e$*o$e +'ar2a$o +i$guaggio& i$:e$taro$o u$ frasario fur%es2o& $e+ ?ua+e a$*re%%e forse ri2er2ata +a ge$esi o i+ perfe# 3io$ame$to *i ?ue+ gergo o ling$a gerga& 2<e& *a a++ora i$ poi& e 2o$ su22essi:e trasforma3io$i& <a$ sempre par+ato i +a*ri e i ma+fattori *e++e $ostre ga+ere,.1 # Aggiu$gasi i$o+tre ?ue++a spe2ie *i misterioso terrore& 2<e i$ ?uei se2o+i supersti3iosi i$2ute:a +o 3i$garo& sia per i+ suo aspetto %ru$o e stra:aga$te& sia per +a sua 2o$os2iuta furfa$teria& sia i$fi$e per +a riputa3io$e *i strego$e e *i mago& 2<e +o a22ompag$a:a@ e s'immagi$i u$ po2o ?ua$to potesse esser gra*ita +a +oro pre# se$3a a++e po:ere popo+a3io$i rura+i *e++a Lom%ar*ia& +e ?ua+i pare:a$o $o$ potessero mai +i%erarsi *a siffatto f+age++o1 I *o2ume$ti& 2<e a%%iamo 2o$su+tati e* i$ ispe2ie ?ue++i *e++a R1 9i%+iote2a *i 9rera& 2i fa$$o& per 2osB *ire& assistere a++a forma3io$e e a++o s:i+uppo *i ?ue++e s?ua*rig+ie %riga$tes2<e1 E22o ?ua& per esempio& u$ ta+ Am%rogio Ca22ia$iga N2<e Dio sa ?ua+e stoffa *i %ir%a sar> stato!O& mi+ite $e++a 2ompag$ia *i 2a:a++i *e+ 2apita$o D1 Pe*ro *i Arago$a& i+ ?ua+e mi+ite fa rispettosa *oma$*a a+ go:er$atore per2<= si 2o$2e*a i+ pas# saporto a sua mog+ie& 8io:a$$a *i !or3a& 3i$gara& $ati:a *i No:ara,'1 # Dietro opi$ame$to fa:ore:o+e *e++'a::o2ato e *e+
,. Ve*i su ?uesto su%%ietto ?ua$to *i2iamo a+ Cap1 VII1 ,' UEP2e+e$tisi$io SeXor1 # Am%rosio Ca3a$iga *euot1 ser:o *e V1 E1& I so+*a*o *e +a Compag$ia *e Caua++os *e+ Capita$ D1 Pe*ro *e Arago$& *i3e a V1 E1& ?ue $o te$ie$*o Casa fiPa e$ +ugar a+2u$o *e ste Esta*o& si $o +a ierma& ?ue Su Magesta* +e *>& aora e$ :$a P+a3a& aora e$ otra& C uer*a*erame$te e$ +as Tierras& ?ua$*o est> a+ Kuarte+& *o$*e $e2esita <auitar 2o$ su fami++a 2omo So+*a*o *e fortu$a& I por estar Casa*o 2o$ Wua$a *e !or3a& *e $a2io$ 8ita$a& %ie$ ?ue $a2i*a e$ No:ara@ por +a *eui*a oue*ie$2ia *e +os 9a$*os *e or*e$ *e V1 E1 2er2a semeAa$tes perso$as *e +a *i2<a $a2io$@ <a te$i*o por %ie$ e+ sup+i2a$te& 2omo %ue$ Vassa++o *e Su Magesta* *e+ +ugar *e 9o+>& <a_er este re2urso a +os Pies *e V1 E1 umi+1 sup+1 sea serui*o ma$*ar se +e *e +i2e$2ia& I +i%re Passaporte a +a *i2<a Wua$a su Muger& 2o$ sus <iAos& I ?ue $o pie*a ser mo+esta*a& $i 2ompresa e$ +as gri*as& 2omo 8ita$a& si $o ?ue 2omo ta+ Muger *e+ Sup+i21 sea te$i*a por Patriota& I +i%re& ?ue 2omo Austo +o espera *e +a re2ta Wustitia *e V1 E1 Mi+a$ # .( setiem%re .4-6V1 [,oncedesele, 2 dasele permission a G$ana de 8orza #$e p$eda vinir, 2

sostituto fis2a+e& i+ passaporto :ie$e 2o$2esso e +a 3i$gara passa $e++o Stato *i Mi+a$o& li-era et patriota1 Se$o$2<=& a$*ato i$ ga+era i+ suo sig$or marito & per assassinio de case& protetta *a+ suo permesso& si u$is2e a u$ ta+ 8iussa$o& so+*ato *i :e$tura e& postasi a++a testa *i o+tre ?uara$ta fra *isertori e ma+:i:e$ti *'og$i risma& si mette a s2orrere +e terre *e+ *u2ato& fa2e$*o og$i sorta *i rapi$e e *i e22essi@ fi$o a ?ua$*o& *ietro *e$u$3ia *e+ 2o$so+e *i Terra *i Setara& +'autorit> re:o2a i+ *ato+e res2ritto e se $e or*i$a +a perse2u3io$e,,1
estar con el 9$plic. s$ !arido. !irm1 8ORRIARAN\1 ,, U!ra$2es2o 9attag+ia Co$so+e *e++a Terra *i Setara& Capo *i Pieue& Du2ato *i Mi+a$o& *euotiss1 ser1 *i V1 E1 F $e2essitato rapprese$tare& 2ome a' gior$i passati 8io:a$$a *e !or3a& 2o$ sua famig+ia& ?ua+ *i2e esser $atura+e *e++a Citt> *i Nouara& e :issuta per i+ spatio *i ?uara$ta*uoi a$$i $e+ Nouarese& ma %e$ *i $atio$e *e Ci$gari *a++'a$$o prese$te .4/.& primo Lug+io& si F 2o$firmato Passaporto& $o$ osta$te a++e 8ri*a pu%%+i2ate& e %a$*iti ?ue++i& i+ ?ua+e ese%is2e@ <ora esse$*o stato i$ *etta Terra *etta 8io:a$$a& $o$ so+o 2o$ +a sua famig+ia& ma %e$ 2o$ sei <uomi$i armati *i ?ua+u$?ue sorte *e Armi& et per Capo 8io1 8iussa$o Citta*i$o *i Mi+a$o e So+*ato *e+ sig1 Capita$o Airo+*i& et a+tre perso$e :aga%o$*e si$o a+ $umero *i ?uara$ta& *o:e 2<e <a$$o ru%%ato i$ *etta Terra mo+ta %ia$2<eria& rame& stag$o i$ *i:erse Case& e 2osi a$*ara$$o fa2e$*o i$ a+tre Terre& astretto i+ Supp+i2a$te far $otitia a V1 E1& a 2iC *a ?ue++a :e$g<i prouisto a' simi+ truffaria& sotto 2o+ore *e+ Passaporto *a V1 E1 2o$2esso e so+o *etta 8io:a$$a e famig+ia& et i$sieme ri*ursi Citta*i$i *i Mi+a$o e So+*ati& et Vaga%o$*i& per ta$to a V1 E1 ri2orre umi+me$te supp+i2a$*o+a restar seruita or*i$are& 2<e *etto Passaporto e Sa+ua2o$*otto *a V1 E1 2o$2esso siA $u++ato& et *i $iu$ :a+ore& atteso +euato siA $o$ <auer> *etta 8ioua$$a& $e sua famig+ia me$ar se2o Mi+a$esi SoI*ati et a+tre perso$e :aga%o$*e& massime& 2<e <> suo marito 2o$*a$$ato i$ 8a+era per <auer assassi$ato +e Case& 2<e *i 2iC V1 E1 <auer> riguar*o a++i i$2o$:e$ie$ti& 2<e potra$$o $as2ere& et or*i$are a ?ua+u$?ue 8iu*i2e& 2<e $o$ permetti$o& 2<e *etta 8io:a$$a& e famig+ia& $o$ <aue$*o +a *ouuta +i2e$3a& +a fa22ia$o 2ar2erare& i$sieme tutti ?ue++i& 2<e 2o$ essa sara$$o assiste$ti& et $o$ 2ompresi $e++a +i2e$3a& et i+ simi+e usera$$o *i+ige$3a 2o$ ?ua+u$?ue truppa *i Ci$gari& 2<e sara$$o i$ sua 8iuri*ittio$e& e 2iC 2o$fi*ato $e++a giusta 2+eme$3a *i V1 E1 spera1 # .4/' # '5 !e%raroV1 [Inhererndo 9. &. al voto del >egio 8isco dato a K Genaro prossimo passato in #$esta materia, ordina ciasc$n Podest delle ,itt, B .erre nella Gi$ridittione de) #$ali saranno li mento$ati delin#$ienti che procedano contro li medemi, come il caso richiede, et di #$ello ris$lter riferischino all)&ccellenza s$a1 Su%s21 VELASCUS\1

Kua i$:e2e F u$ a+tro so+*ato& A$to$io Moro$e& 3i$garo arruo+ato $e++a 2ompag$ia *e+ 2apita$o Da+ Po33o& 2<e *o# ma$*a e* ottie$e u$ sa+:a2o$*otto per essere es2+uso *ai 2o+piti $eg+i e*itti,51 Eg+i& a ?ua$to pare& $o$ fa 2atti:o uso *e+ permesso a:uto& o a+me$o 2iC $o$ risu+ta1 # Ma& saputosi fra g+i a+tri "i$gari *e++'a22or*ato res2ritto& sorgo$o *i su%ito i$fi$it> *i fa+si A$to$ii Morro$e& tutti mu$iti *i u$ passaporto 2o$# traffatto a* arte@ e postisi a++a testa *i %a$*e& si prese$ta$o ai po*est> e gius*i2e$ti& i ?ua+i& 2o$os2e$*o +'esiste$3a *i u$ simi+e permesso& $o$ sospetta$o +a mariuo+eria e +as2ia$o 2<e ?ue++i eser2iti$o i+ +oro ma+o mestiere1 So+o otto a$$i *opo i$ u$ $o:e++o %a$*o *e+ 2o$te *i Me+gar& F fatta me$3io$e *i ta+e so# per2<ieria& *i 2ui :ie$e or*i$ata +a pu$i3io$e,61
,5UL' umi+issimo e Diuotissimo Seruitore *i V1 E1 8iuseppe Moro$e $atura+e *e++a Terra *i Maria$o *i ?uesto Stato& *i Natio$e Ci$garo& +e rapprese$ta 2ome i$ 2o$si*eratio$e *e' suoi seruitiA a++a Maest> *e+ RF Nostro Sig$ore esse$*o stato So+*ato $e++a Compag$ia *e+ Capita$o *e Caua++i Mar2<ese Do$ Car+o Corio& troua$*osi $e++'asse*io *i Pauia& i+ Sig1 Du2a *'Ossu$a Pre2essore *i V1 E1 +e fe2e gratia *i 2o$2e*erg+i +i2e$tia per +ui& e +a sua famig+ia *i poter tra$sitare& et <a%itare i$ ?uesto Stato& 2ome *a++a pate$te *e '5 8iug$o .4-5& 2<e s'esi%is2e@ et a+ prese$te si troua a+ Rea+ seruitio *i Sua Maest> $e++a Compag$ia *e+ Capita$o D1 !ra$2es2o *e+ Po33o& <aue$*o i$teso esserui 8ri*a 2o$tro +i !orastieri& e Ci$gari& %e$2<= $o$ s'i$te$*a 2ompreso i+ Supp+i2a$te& ritroua$*osi a++'attua+ seruitio *e++a aest> Sua& e 2<e sempre <> pro2e*uto& e pro2e*e <o$oratame$te e C<ristia$ame$te& a* og$i mo*o a++a gra$*e33a e 2+eme$3a *i V1 E1 fa osse?uioso ra22orso1 umi+me$te supp+i2a$*o+a restar seruita gratiar+o *i *i2<iarare& 2<e i+ Supp+i2a$te 2o$ +a sua famig+ia $o$ sia 2ompreso i$ *etta 8ri*a1 I+ 2<e& et21 .4-/ # 4 De2em%reV1 [%ttesoLil rappresentato, e tro$arsi il 9$pplicante nell)att$al ser$itio di 9$a !aest, 9. &. confirma ad esso et alla s$a famiglia la licenza, che gi gli + stata concessa fino 2M %gosto 1IKM, nella forma che resta dispostaN &t ordina t$tti li Gi$dici, 'fticiali, et ad ogni altro, chi spetta, che cos@ esse#$iscano, e facciano esse#$ire, non ostante l)$ltima Grida p$--licataLnella s$detta materia, e #$alsi$oglia ordine in contrario. Sottos21 VELASCUS\1 ,6UCARoLUS II& et21 aue$*o +i Terrieri e* a%itatori *e++e Cassi$e *i ?uesto Stato *i Mi+a$o fatto ri2orso a++'E22e++e$tissimo Sig$ore& i+ Sig1 Do$1 8io1 Tomaso E$ri?ue3 *e Ca%rera e To+e*o& Co$te *i Me+gar& 8e$ti+<uomo *e++a Camera *i Sua Maest>& suo 8ouer$atore e Capita$o 8e$era+e $e+ me*esimo Stato&

Come u+timo *o2ume$to *i ?uesta i$fruttuosa re# pressio$e tro:iamo i$fi$e u$ %a$*o& terri%i+me$te se:ero& i$ *ata / agosto .40,& pe+ ?ua+e era mi$a22iata +a for2a a ?ua# +u$?ue 3i$garo& 2<e fosse apparso $e++o Stato *i Mi+a$o e* era fatto +e2ito a 2ias2u$o *i amma33ar+o i$sieme ai 2ompag$i,41 I$ !ra$2ia& Luigi 7I fe2e per primo i$$a+3are +e for2<e a +or *a$$i@ perC per ?uei so+i 3i$gari& 2<e fossero tro:ati se$3a sa+:a2o$*otto,-1 E *o:e:a$o essere *i fatto fasti*iosi& poi2<= +e 2ro$a2<e 2i *i2o$o 2<e i+ .' *i21 .55-& si prese$taro$o 2e$to "i$gari armati a:a$ti Or+=a$s& 2<ie*e$*o #$e on le$r donne l)a$mosne passer pa2s e 2<e i+ - $o:1 .56,& :e$$ero a C<appe
supp+i2a$*o :o+er 2o+ so+ito *e++a sua giustitia proue*er a++i mo+ti s2o$2erti& e graui *a$$i& 2<e *i 2o$ti$uo apporta$o a++e +oro Case& Cassi$e& e 9e$i +i Ci$gari& 2<e i$ gra$ $umero ripartiti i$ :arie truppe 2o$ :$io$e *'a+tri forus2iti& e ma+uiue$ti& ma$te$e$*osi tutti *e +a*ro$e22i :a$$o :aga$*o per +e Terre 2ommette$*o estorsio$i e :io+e$3e i$ piD mo*i se$3'a+2u$ timore *e++a giusti3ia@ Et esse$*o parime$te giu$te a++a $otitia *e++'E22e++e$3a Sua& 2<e ta+ fra$2<iggia :e$g<i *a mo+ti *i 2ostoro assistita *a++a s2orta *i a+2u$e +i2e$3e fi$te > ta+ fi$e fatte fare *a essi me*esimi stampare sotto $ome *i 8iuseppe Moro$e& a+ ?ua+e 2ome So+*ato a Caua++o& 2<e attua+me$te *imora a+ Rea+ Seruitio *i Sua Maest>& g+i fu :erame$te permesso& a$2o 2omo $atura+e *i ?uesto Stato& +a perma$e$3a i$ esso@ a+ *isor*i$e :o+e$*o Sua E22e++e$3a proue*ere 2o+ giusto rif+esso *e++'i$osserua$3e *e++e 8ri*e& 2<e 2o$tro ?ue++a $a3io$e so$o state piD :o+te pu%+i2ate per or*i$e *e SS1 suoi A$te2essori i$ ?uesto 8ouer$o& e parti2o+arme$te *e+ Sig1 Luiggi Po$3e *e Leo$ sotto +i '/ 8e$aro .44. e *e+ Sig1 Pri$2ipe *e Lig$e +i ', Otto%re .4-/& i$<ere$*o a++e ?ua+i& <a per2iC risso+uto *i far ri$o:are i+ te$ore *i essa 2o$ +a pu%%+i2a3io$e *e++a prese$teL 4seg$e la solita grida con le solite ingi$nzioni alle a$torit dipendentiF1 Dat1 i$ Mi+a$o +i ' 8e$aro .4/41 Sig$at1 EL CONDE DE MEL8AR V1 Mo+es1 # V1 Pertusatus1 # Ve+as2usV1 ,4 U1111a ?ua+siuog+ia perso$a F fatta fa2o+t>& ?ua$*o $o$ +i potesse pre$*ere prigio$i *'amma33ar+i impu$e e +e:ar +oro og$i sorta *i ro%%e& %estiami e *a$ari 2<e g+i tro:asse& *i2<iara$*o S1 E1 app+i2ata& a ?uei paesa$i o* a+tri 2<e <a:ra$$o fatti prigio$i o* amma33ati *etti "i$gari& tutta +a presa se$3a 2<e s'a%%ia a* i$teressare i+ regio fis2o1 A::erte$*o S1 E1 2<e *o:ra$$o esser riputati per "i$gari tutti ?ue++i 2<e si tro:era$$o *i +oro 2ompag$ia o a tito+o *i a22ompag$ar+i 2ome pratti2i *e++e Terre& o sotto a ?ua+siuog+ia a+tro pretestoV1 %7 V1 H1 SCOTT1 Note a C$intino "$rOard1

en entencion de 2 estre logiezN entre les#$els en 2 avoit a$c$ns #$i portoient ?avelines, dars et a$tres ha-illemens de g$erre1 I+ Pro2uratore Rea+e si rifiutC& *i2e$*o 2<e ilz o$ a$c$ns de ladite compagnie o$ a$tres sem-la-les avoient est3 logiez illec et 2 avoient fait pl$sie$rs ma$0 en desro-ant. Te$ta$*o g+i "i$gari *i e$trare a :i:a for3a& g+i a%ita$ti *i C<appe +i s2a22iaro$o& u2# 2i*e$*o$e ta+u$o1 # Ne+ .56- tor$aro$o a Sistero$ e su2# 2essi:ame$te :i 2ompar:ero a+tre *ue :o+te1 A++a prima ri# 2e:ero$o u$ fiori$o a testa per +'amor *i Dio& a++a se2o$*a u$a piD pi22o+a e+emosi$a& a++a ter3a furo$ s2a22iati1 # Ne+ .54- g+i "i$gari si sta%i+iro$o $e+ *istretto *i !o$te$oI& sui 2o$fi$i *e++a 9orgog$a& *e+ Lio$ese e *e++a 9resse@ ma a$2o *i +> :e$$ero 2a22iati& perseguitati e ta+u$e 3i$gare u22ise ?ua+i streg<e1 8+i u22isori furo$o sempre gra3iati *a+ Re1 La gra$*e perse2u3io$e fu $e+ .6(5@ Luigi 7II e !ra$2es2o I N.6,0O $e *e2retaro$o i+ %a$*o,/1 I+ Se$ato *i Stras%urgo +o sta%i+B $e+ .6''1 La Na:arra $e+ .6,(1 # Mo+ti "i$gari i$ta$to si aggira:a$o i$ Sa:oia e i$ Is:i33era e $e+ .6,' N./ *i2em%reO u$a %a$*a *i ,(( "i$gari& s2a22iati *i !ra$2ia& s'era prese$tata $e+ territorio *i 8i$e:ra1 Negatosi +oro +'i$gresso i$ 2itt>& te$taro$o *i pe$etrar:i :io+e$teme$te& per2uote$*o +e guar*ie *e++e porte1 De+ 2<e i 2itta*i$i s*eg$ati& +i respi$sero e* asse*iaro$o $e+ 2o$:e$to *eg+i Agosti$ia$i& o:e g+i 3i$gari s'era$o rifugiati e* asserag+iati1 + gi$e:ri$i :o+e:a$o far$e giusti3ia sommaria&ma g+i "i$gari 2<iesero per*o$o e furo$o +as2iati a$*are1 L'Assem%+ea *eg+i Stati *i Na:arra %a$*B a$2ora g+i 3i$gari $e+ .6,/& .6-6& .60.& .60'& .4.,& .4''& .4'6& .4'/& .4461 Le or*i$a$3e *u2a+i *i Lore$a $e+ .6,5& .65.1 U$ e*itto ge$era+e $e+ .6,01 Ne+ .64. +'Assem%+ea *eg+i Stati i$ Or+=a$s& or*i$C a tutti i go:er$atori *i stermi$ar+i 2o+ ferro e 2o+ fuo2o,01 I+ 2<e a $u++a :a+se per2<= +eggiamo& sotto *ata *e+ .4..& 2<e i+ Si$*a2o e i 8iurati *i 9or*eauP *o:ero$o or*i$are a+ Capita$o *e+ g<etto *i operare +'arresto *i u$ 2apo 3i$garo& 2<e& ri$2<iusosi
,/ 8RELLMANN& Part1II& 2ap1 7IV1 ,0 T UAN& Co$ti$1 +i%1 V& p1 '4(1

$e++a 2a:er$a *i VeIri$es a Merig$a2& tag+ieggia:a i+ paese1 I+ Par+ame$to *i !ra$2ia 2o$ forma so+e$$e +i pro# s2risse $uo:ame$te $e+ .4.'5(& i+ Par+ame$to *i Pro:e$3a $e+ .4.5 N, agostoO@ ma otto a$$i *opo N'. +ug+io .4''O essi i$festa:a$o i+ 9or*e+ese piD $umerosi 2<e mai& ta+2<= i ma# gistrati *i 9or*eauP imposero a$0 1oesmes v$ider de la pa= roisse d)&2sines dans les 2P he$rers, peine de fo$ect 1 E a+tri *ie2i a$$i appresso N.4,'O g+i a%ita$ti *i Viar$e NLot e 8aro$$aO soste$$ero u$ 2om%attime$to 2o$tro g+i "i$gari& 2<e a+ so+ito :o+e:a$o e$trare i$ 2itt>1 8+i a::e$turieri persero tutto@ i+ +or 2apo fu preso e 2o$*otto a:a$ti i+ Par+ame$to *i 9or*eauP& 2<e +o fe2e impi22are1 Ne+ .-(/ i+ :i2e#se$es2a+2o *e+ 9ear$ e%%e or*i$e *i a$*are 2oi suoi ar2ieri i$ Na:arra per arrestare tutti g+i "i$gari e reprimer+i 2o++a for3a se resistessero5.1 Da+ .-46 a+ .--5 se $e fF u$a 2a22ia spietata e :e$$e posta u$a tag+ia *i '5 +ire per og$i 3i$garo e *i 0.ire per og$i 3i$gara& *i 2ui si pro2urasse +'arresto1 Da+ .--6 a+ .-/, 2o$ti$uC 2o*esta 2a22ia uma$a1 E i *eputati *i MiPe 2<iesero a+ ter3o Stato *i Na:arra 2<e s'i$# :iassero g+i "i$gari a++e ga+ere e +e "i$gare ai *epositi& fa2e$*o +ame$ta$3e per +atro2i$ii *a essi 2ommessi a IrissarI e sui mer2ati *i e+ette e Sai$t#Wea$#Pie*#*e#Port1 Co$tempora# $eame$te furo$ 2a22iati *a Ar%eroue1 I$ta$to g+i Stati *i Na:arra ema$a:a$o u$ e*itto 2o$tro i fain3ants e i d3-a$ch3s& 2<e a:essero 2ommer2io 2o++e 3i$gare e +e po$essero i$2i$te1 Ne+ ./(' +e %a$*e 3i$gare *i Mau+=o$ e *i 9aIo$$e furo$o a22er2<iate $ottetempo& prese& arrestate e 2o$*otte su++e $a:i per essere *epositate i$ Costa *'Afri2a1 Da+ ./.6 a+ ./'6& :i fu u$a re2ru*es2e$3a $ei +oro ma+efi3A e si formC prima u$a %a$*a 2oma$*ata *a u$ ta+ 9i*art@ ?ui$*i N./'0O u$'a+tra gui*ata *a u$ ta+'Ar+aiP1 Co*esto %riga$taggio *iF origi$e a gri*a& po+emi2<e e fero2i re?uisitorie 2o$tro g+i "i$gari& spe2ia+me$te per opera *e+ :is2o$te *i

!0 EO8ALNICEANO& &s#$isse& p1 41 !1 Inv. des reg. des &tats de :avarre NAr2<i:1 *es 9asses PIr=$=es& a1
.444#.-,(O

9e+3u$2e@ e fu represso *a++a ge$*armeria a tutta o+tra$3a1 Passa$*o ora *ai paesi meri*io$a+i ai paesi $or*i2i *'Europa& tro:iamo 2<e +e perse2u3io$i 2o$tro g+i "i$gari $o$ :i furo$o mi$ori1 Ne++e !ia$*re :e$$ero 2a22iati sotto pe$a *i morte *a Car+o V i$ prima& poi *a !i+ippo II e *ag+i Stati *e++e Pro:i$2ie U$ite $e++'a$$o .6/'5'1 # A pro:a *e++'efferate33a $e++e pe$e& 2<e +or si app+i2a:a$o& Matteo riferis2e u$a se$te$3a& ema$ata 2o$tro u$o 3i$garo *a+ tri%u$a+e *i Utre2<t $e+ .656 per 2o$tra::e$3io$e a++'e*itto *i %a$*o1 Eg+i :e$$e 2o$*a$$ato a* essere frustato a sa$gue& traforate +e *ue $ari2i& tag+iati i 2a# pe++i& rasa +a %ar%a e ?ui$*i 2a22iato *a+ territorio5,1 I$ Mora:ia furo$o 2a22iati $e+ .6,/1 I$ Po+o$ia +a Dieta $e+ .66- respi$se u$a mo3io$e *i %a$*o 2o$tro g+i "i$gari& 2o$te$ta$*osi 2ome i$ Litua$ia a* es2+u*er+i *a+ ser:i3io mi+itare@ ma $e+ .64( :e$$e riproposta *a+ 2a$2e++iere C3aGi& a 2ausa *ei 2o$ti$ui %riga$taggi *a essi 2ompiuti i$ Po+o$ia e* i$ S+esia@ e a++a fi$e& $e+ .6-/& :e$$e promu+gata u$a +egge& 2o$ +a ?ua+e era espressame$te proi%ito i+ *ar ri2etto ag+i "i$gari sotto pe$a *i %a$*o551 # Kuara$t'a$$i piD tar*i N.4./O +a stessa Po+o$ia +i 2omprese $e+ %a$*o& pro$u$2iato 2o$tro i Va+a2<i e i Ser%i@ ma& ma+gra*o 2iC& $e rimasero a$2ora ta$ti 2<e si fi$B per to++erare i +oro 2api parti2o+ari& e per ri2o$os2ere a+me$o ta2itame$te i+ +oro 2apo supremo& 2<e a:ea tito+o *i Re1 Costui a:e:a sui suoi& i$ Litua$ia& u$ potere asso+uto@ ri2e:e:a +a sua $omi$a e +'i$# :estitura *a++a famig+ia Ra*3iYi+ e risie*e:a a Mir $e++a :oi:o*ia *i No:goro*561 I$ 8erma$ia& *o:e +a perse2u3io$e 2omi$2iC $e+ .50-& ta$to +'imperatore ?ua$to i pri$2ipi $o$ 2essaro$o *i fu+mi$are 2o$ *e2reti per otte$er$e i+ %a$*o e +o stermi$io@ e prima *i tutti Massimi+ia$o I& i+ ?ua+e $e++a *ieta *i Augusta& te$utasi $e+ .6((& %a$*B +a +egge segue$teL UI$ ?ua$to a 2o+oro& 2<e *a s=

!2 L`ET& Introit. 1ra-ant1& A**it1 II& art1 VI1 !% "e G$re Gladii& 2ap1 ,,& p1 4,,1 !! "e G$re Gladii& 2ap1 ,,& p1 4,,1 !& VAILLANT& es ><mes& p1 ',01

stessi si *i2o$o "i$gari& e 2<e 2orro$o ?uesti paesi& :ie$e strettame$te i$giu$to 2o$ pu%%+i2o e*itto& a++e perso$e *i og$i or*i$e *e++'Impero& i$ :irtD *ei *o:eri& 2<e te$go$o :erso *i $oi e *e+ sa2ro Impero & *i $o$ permettere piD mai *'ora i$$a$3i 2<e i *etti "i$gari& i ?ua+i& 2ome risu+ta *a pro:e aute$ti2<e& so$o spio$i& 2<e tra*is2o$o i Cristia$i presso i Tur2<i& *imori$o o tra$siti$o sopra i $ostri territori& +a:ori$o e traffi2<i$o& e me$o a$2ora 2<e sia$o protetti e* otte$ga$o sa+:a2o$*otti1 a pure or*i$ato 2<e i *etti "i$gari& a:a$ti +a prossima Pas?ua& a%%a$*o$i$o +'impero *e++a 8erma$ia& e& ?ua$*o mai 2o$tra::e$issero& *opo u$a ta+'epo2a& a ?uesto or*i$e& $o$ possa$o essi otte$ere a+2u$a so**isfa3io$e *e++e mo+estie& 2<e potessero a:ere *a ?ua+u$?ue siasi *ei $ostri su**iti& i ?ua+i a:ra$$o i$ 2iC u$a i$tiera impu$it>V1 Kueste misure furo$o 2o$:a+i*ate $e++e *iete su2# 2essi:e *e+ .6,(& .655& .65/& .66. e ?ui$*i riassu$te e pu%# %+i2ate i$ u$ rego+ame$to *i po+i3ia *ato a !ra$2fort $e+ .6--541 Da+ Portoga++o furo$o %a$*iti 2o$ or*i$a$3a *i D1 8io:a$$i III N.6,/O e *e++e Cortes N.64'O1 I$ U$g<eria s'era$o a22o$2iati a :ita presso2<= tra$# ?ui++a1 Ma $e+ .6,, # su+ semp+i2e sospetto *i i$te++ige$3e se2rete 2o$ 8io:a$$i "apo+ia # i+ go:er$atore *i Leuts2<au& C3er$a%o& ma$*C u$ forte ma$ipo+o *i ussari a Ig+o per arrestar+i1 Si *ie*ero a++ora a++a fuga@ ma ta+u$i& :e22<i e fa$2iu++i& rimasti i$*ietro& furo$ presi& 2o$*otti a Leuts2<au e sottoposti a++a tortura1 # I$ me33o ai torme$ti 2o$fessaro$o tutto ?ue++o 2<e si :o++e e 2ioF 2<e "apo+ia a:ea +oro promesso u$a grossa somma *i *a$aro per i$2e$*iare i 2i$?ue 2a# po+uog<i *i Leuts2<au& Li%e$& Eas2<au& Eperies e 9artfe+*1 USa%ato s2orso # *issero # ta+u$i *ei $ostri& tra:estiti *a pastori :a+a2<i& so$o e$trati a Leuts2<au& simu+a$*o *i :e$*er:i pe++ami& :i <a$$o appi22ato i+ fuo2o e 2ompiuto assassi$A@ so$o +atori *i +ettere *i "apo+ia per tre*i2i 2itt>& 2<e *e:o$o *ar +oro asi+o e prote3io$eV1 # Vero o fa+so 2<e fosse& :e$$ero 2o$*a$$ati a morte1 I$:a$o si *is*issero e& re2ati per +a 2itt>& +oro fu impossi%i+e ri2o$os2ere i+ +uogo o:e a::e$$e +'i$2e$*io@ furo$o $u++ame$o impa+ati1 # Ma& a++a $oti3ia *i ?uesta %ar%arie& tutta

!' 9amml$ng der >eichs %-schiede& !ra$2Gfurt< o$ Mei$& .-5-& t1 II e III1

+'U$g<eria si 2ommosse e tutti gri*aro$o a* u$a :o2eL USig$or C3er$a%o! tu re$*erai 2o$to a Dio *e++a tua se$te$3a5-V1 Ne+ .-/'& +a :o+gare fa$tasia 2o$ti$ua$*o a per# seguitare g+i "i$gari 2o++a ta22ia *i strego$i e 2a$$i%a+i& essi furo$o i$ U$g<eria sottoposti a u$o strepitoso pro2esso e supp+i3iati1 Va+ga$o i$ pro:a +e segue$ti $oti3ie& 2<e +eggiamo $ei gior$a+i *e++'epo2a1 Ne++a 1e2trage z$m >eichs $1 -.& *e+ .-/'L UI+ '. agosto :i fu u$ terri%i+e supp+i3io a !raue$marG1 Tre*i2i *e+i$?ue$ti 3i$gari& 2<e *a *ue a$$i a:e:a$o :issuto *i rapi$a su +e pu%%+i2<e :ie& e 2<e era$o stati a22usati *'a:er *i:orato i 2a*a:eri *i ?ue++i 2<e a:e:a$o assassi$ato& <a$$o su%ita +a +oro pe$a1 Kuattro *o$$e& 2<e si tro:a:a$o fra essi& e%%ero tro$2a +a testa@ *ei $o:e uomi$i rimasti& sei :e$$ero appi22ati& *ue arruotati& e* i+ 2apo *i ?uesta orri%i+e mas$a*a s?uartato1 So$:i tutta:ia 2e$to2i$?ua$ta *i ?uesti 2a$$i%a+i *'Europa i$ prigio$e1V Ne++'/am-$rger ne$e Zeit$ng $1 .6.& .-/'1 UN8 ERIA1# 5 sett1 # UCiC 2<e segue puC essere aggiu$to a ?ua$to a%%iamo $oi *etto *eg+i assassi$i a$tropofagi1 Kuara$ta *i ?uesti <a$$o gi> s2o$tata +a pu$i3io$e i$ tre *iffere$ti ma$iere1 A+2u$i& 2ome si F a$teriorme$te a22e$$ato& :e$$ero arruotati@ *ue *ei piD fero2i s?uartati :i:i@ e ?ue++i 2<e rima$go$o a$2ora i$ $umero *i .6(& sara$$o tra po2o giusti3iati1 Cias2u$o 2<e a%%ia fi%ra *i se$si%i+it> *e%%'essere 2o+pito *'orrore& pe$sa$*o a++a ra33a i$fer$a+e *i ?uesti 2a$# $i%a+i *'Europa& i ?ua+i $o$ <a$$o $emme$o i$ s= stessi +a persuasio$e *e++a +oro 2o+pa%i+it>1 U$a :o+ta& fra +e a+tre& essi tru2i*aro$o presso u$ $o2e tre perso$e& 2<e ma$giaro$o tripu*ia$ti $ei +oro pasti1 Essi preferis2o$o a tutte +e a+tre +a 2ar$e *i u$ gio:a$e o *i u$a gio:a$e *ai se*i2i ai *i2iotto a$$i1 Loro 2ostume si F *i a%%ru2iare +e ossa *e++e +oro :ittime& 2<e forma$o& a ?ua$to *i2o$o essi& e22e++e$ti 2ar%o$i1 U$a guar*ia *e+ paese si a22i$se *'impa*ro$irsi *e+ +oro U arumpas2<aV N2apoO@ U i+ 2<e g+i :e$$e fatto fe+i2eme$te1 Kuesto 2a$$i%a+e era
5- 8RELLMANN& op1 2it1

mag$ifi2ame$te :estito& e porta:a per i+ :a+ore *i o+tre seimi+a fiori$i i$ or$ame$ti1V Ne+ 8rankf$rter 9taats >istretto $1 .6-& .-/'1 DALLE RIVE DEL DANU9IO1 # '4 sett1 # Ua 2o$ :ero orrore 2<e $oi riferiamo 2ome o+tre i fero2i assassi$i periti sotto +a ma$# $aAa *e++a giusti3ia *i U$g<eria& :e $e <a a$2ora 2e$to2i$?ua$ta $e++e prigio$i& e si puC 2o$ :erit> 2a+2o+are esister$e u$ a+tro mig+iaio& tutti "i$gari1 Maria Teresa <a *ato or*i$e *i strappare ?uesti retti+i uma$i *ai +oro $as2o$*ig+i& e* o%%+igar+i a :i:ere $ei :i++aggiL ma ?uesto pro::i*o *e2reto $o$ F a$2ora stato ma$*ato a* effetto1 Oggi*B i+ ma+e 2re%%e a ta+i estremi 2<e og$i rime*io F impossi%i+e& tra$$e 2<e $o$ :e$ga$o 2a22iati *a+ paese1V Ne++'/am-$rger $n parthe2ischer corrispondent& $1.60& .-/'1 UN8 ERIA1 # '' settem%re1 # UO+tre i "i$gari 2a$$i%a+i& 2<e furo$o giusti3iati a !raue$marG i+ '' agosto& se $e misero a morte a+tri ?ui$*i2i a Eame3a i+ '5 agosto& e tre*i2i i+ '4 a* Esa%rag1 I$ ?uesto supp+i3io sette femmi$e :e$$ero *e2apitate& 2i$?ue uomi$i appesi& *ue arruotati& e* u$o s?uartato :i:o1 Ne rimase u$ %e+ $umero $e++e prigio$i& fra i ?ua+i tro:ase$e u$o& 2<e si *i2e prete& e marita a+ pre33o *i *ue Ugros<e$V N2ir2a otto so+*iO& 2<iu$?ue :uo+ ri2orrere a +ui1V Ne+ 8rankf$rter 9taats >istretto $1 '('& .-/'1 DALLE RIVE DEL DANU9IO1 # '5 *i21 # UDa mo+to tempo si riferB 2<e ?uara$ta2i$?ue a$tropofagi :e$$ero giusti3iati i$ U$g<eria1 Rima$go$o a$2ora *i essi 2e$to2i$?ua$ta $e++e prigio$i& +a se$te$3a *ei ?ua+i F stata sospesa per or*i$e espresso *e++a Corte1 Sua Maest>& 2<e $o$ pote:a 2o$*ursi a 2re*ere 2<e i s2iagurati& 2<e so$o tutta:ia i$ 2ar2ere& a:essero potuto a%%a$*o$arsi ai *e+itti orri%i+i *i 2ui so$o a22usati& a:ea i$:iato u$ 2ommissario imperia+e per esami$are s2ru# po+osame$te +a 2osa1 Ma a+ suo ritor$o& ?uesto 2ommissario 2o$fermC 2<e essi era$o :eri a$tropofagi& e 2<e :i a:e:a a$2<e fra *i +oro *ei gio:a$i& i ?ua+i a:ea$o u22iso e *i:orato i proprb

pa*ri5/1V Las2iamo ?uesti orrori # e passiamo a* a+tri paesi1 I$ Tur2<ia $o$ furo$o 2erto trattati 2o' gua$ti1 Spesso :essati& a$gariati e pu$iti se$3a riguar*o o 2a22iati i$ prigio$e1 Mi2<au* e PouAo+at $e++e +oro ,orrespondances d)'rient *i2o$o *i a:er :isitato +e 2ar2eri *eg+i "i$gari& 2<'essi 2<iama$o v3= rita-les cavernes1 CiC $o$ perta$to $o$ furo$o mo+to perse# guitati& poi2<= i tur2<i $e trae:a$o partito per +a:ori guer# res2<i& 2ome fe2e Mustaf>& pas2i> *i 9os$ia & i+ ?ua+e& as# se*ia$*o Crupa $e+ .646& $e formC u$ 2orpo spe2ia+e *i +a:ora$ti per +a fusio$e *e++e pa++e *i ferro e pe+ tag+io *e++e pa++e *i pietra *esti$ate a++e grosse artig+ierie1 ## I+ su+ta$o Se+im& *istrutta i$ Egitto +a pote$3a *ei mamma+u22<i& re2C a Costa$ti$opo+i mo+ti "i$gari egi3ia$i e *esti$o++i a+ ser:i3io *e++e sue truppe e* a+ trasporto *e++e sa+merie mi+itari1 # I+ %aro$e *e Tott par+a *i u$ +uogo 2<e i khans tartari a:e:a$o erettto i$ Tur2<ia 2o++'immu$it> per g+i "i$gari1 Si 2<iama a$2ora .chinghian3=9eraQ 501 I$ Va+a2<ia& V+a* o Luigi V& *etto i+ "iavolo & 2o$*a$$C a$2<'esso a+ pa+o e a++a for2a g+i "i$gari *e+ suo pri$2ipato e si22ome& *opo +a *isfatta *ei 2ristia$i a Ni2opo+i& i *u2<i *i Va+a2<ia era$o 2ostretti ai Tur2<i per u$ tri%uto a$$uo *i 2i$# ?ue2e$to fa$2iu++i& 2osB fu i$ gra$ parte su *i essi 2<e ?ue+ tri%uto a$*C a gra:are1 Appresso Rc*u IV *i Va+a22<ia e Stefa$o IV *i Mo+*a:ia +i *i2<iararo$o %e$i *e++o Stato e +i or*i$aro$o i$ u$a 2+assifi2a3io$e *urata fi$o a $oi1 # Resta u$ pro%+ema istori2o +a 2ausa *i ?ueste perse2u3io$i e *e++'atro2e +oro s2<ia:itD i$ Mo+*a:ia& me$tre A+essa$*ro i+ 9uo$o a:e:a +oro 2o$2essa terra per errare e f$oco e ferro per lavorare1 # Kua$*o $ei se2o+i su22essi:i i+ tri%uto *ei 2i$?ue2e$to fa$2iu++i& 2o$# se$tito *a Mcr2ea & :e$$e a 2essare& potero$o mo+tip+i2arsi e gio:arsi *i ?ue++a 2+assifi2a3io$e& 2<e& 2ome piD i$$a$3i :e# *remo& $o$ era per a++ora affatto ma+ i$tesa1 # Ma i+ 7VIIJ se2o+o fu per g+i "i$gari *i Da2ia +'epo2a *e++a piD *ura s2<ia:itD1 Prima $o$ a:e:a$o a:uto 2<e pa*ro$i& ai ?ua+i paga:a$o per
!
Pre*ari <a 2re*uto a++'a$tropofagia *eg+i "i$gari1 !# DE TOTT& es .$rcs et les .artares& Maestri2<t N.-/6O1

o%%+igo u$a te$ue 2orrisposta& se$3a essere 2ostretti a* a+2u$a ser:itD1 Ma& *opo +a morte *i Mi2<e+e IV& assassi$ato *a 9asta N.4('O& e +a fuga *i Ser%u$ Ca$ta2u3e$o N.4''O& ?ua$*o 2ioF i *u2<i $o$ furo$o 2<e ospo*ari& 2<e i+ *a$aro e +'i$trigo rimasero i so+i me33i per giu$gere a+ pri$2ipato e 2<e si e%%e ?ui$*i %isog$o *i *a$aro a ?ua+u$?ue 2osto& g+i "i$gari *i# :e$$ero s2<ia:i& 2<e +o Stato :e$*e:a e i parti2o+ari a2?ui# sta:a$o1 !u a++ora 2<e 9asi+io i+ Lupo e Mattia 9ra$2o:a$o& *etto Ca$ta2u3e$o o 9assara%a& imposero +oro i+ giogo& aiutati *a+ 2+ero& 2upi*o e* ig$ora$te1 Si giustifi2C ?uesta a%%omi$a3io$e& a$2<e imma# gi$a$*o u$a +egge$*a re+igiosaL UEssi <a$$o massa2rati i %am%i$i *i 9et<e+em # si *i2e:a # s2a22iato 8esD *a++'Egitto& spi$to 8iu*a a tra*ire i+ Maestro@ essi <a$$o fuso i 2<io*i *e++a 2ro2e e preparata +a +a$2ia& 2<e g+i trafisse i+ 2ostato@ e Cristo& more$*o& +i <a ma+e*etti1 a *u$?ue giusta +a +oro s2<ia:itD1V # Da ?ue+ mome$to *i:e$$ero *e+ tutto s2<ia:i e i+ regime fis2a+e *ei !a$arioti +ega+i33C i$ seguito e rego+C +a +oro 2atti:it>1 Come pro:a *e++'i$*u+ge$3a& 2<e si a22or*a:a a++a +oro miseria& restC per a+tro +'art1 / 2osB 2o$2epito USe i+ rom N"i$garoO *'u$ proprietario& o sua mog+ie& o suo fig+io& $o$ ru%a 2<e u$a& *ue o tre ga++i$e& u$'o2a& o a+tra simi+e %agatte++a& g+i sar> per*o$atoV6(1 g+ie$3a1 Ne+ $or* *e++'Europa $o$ tro:aro$o mig+iore a22o#

I$ Prussia& re !e*eri2o I& 2o$ u$ e*itto 6 otto%re .-'6 or*i$C +a for2a per og$i 3i$garo& a+ *isopra *ei ./ a$$i& 2<e passasse +a fro$tiera1 La Da$imar2a $egC +oro perpetuame$te asi+o& e sta%i+B u$ arti2o+o *i 2o*i2e& o:e i tartari o skoierpak Nma+:i:e$tiO& 2<e 2osB si 2<iama:a$o g+i "i$gari& *o:e:a$o essere tra*otti i$ prigio$eL UE poi2<= i tartari& 2<e :a$$o o:u$?ue erra$*o& 2agio$a$o gra$ *a$$i a+ popo+o 2oi +oro i$ga$$i& 2o++e +oro rapi$e& 2oi +oro ma+efi3i& :ie$e i$giu$to a tutti i magistrati *i 2ar2erar+i6.V1 # La perse2u3io$e *a$ese 2omi$2iC $e+ .6,41
6( VAILLANT& op1 2it1& '551 &1 e0 "an1& +i%1 III& 2ap1 '(& art1 ,1

I$ Is:e3ia se $e par+a +a prima :o+ta $e+ .6., e furo$o a$2<e +> 2<iamati .artari e i$ Nor:egia splintepark Nstra22io$iO1 # To++erati *apprima& fu *e2retato i+ +oro %a$*o $e+ .44' No .46'O e 2ostretti a emigrare i$ Da$imar2a o i$ Litua$ia1 No:e++o e*itto fu pro$u$3iato *a ?ue+ reg$o $e+ .-',@ e u$ ter3o *e+ .-'- +i prof+igC a$2or piD se:erame$te& for3a$*o+i a migrare $e++' o+stei$& $e++e pro:i$2ie re$a$e e i$ U$g<eria6'1 Ne+ .6,. *o:ero$o sopportare i$ I$g<i+terra u$a fe# ro2e perse2u3io$e1 Co$ u$ atto *e+ Par+ame$to& *e+ :e$tesimo settimo a$$o *e+ reg$o *i E$ri2o VIII& si sta%i+B ?ua$to segueL UE poi2<= u$ 2erto popo+o stra$iero& 2<e $o$ professa a+2u$ 2ommer2io o a+2u$a arte per sussistere& ma trapassa i$ gra$ $umero *i +uogo i$ +uogo& segretame$te gio:a$*osi *i me33i i$si*iosi per i$ga$$are i su**iti *i S1 M1& fa2e$*o +oro 2re*ere *i posse*ere +'arte *i *ire +a %uo$a :e$tura me*ia$te +' ispe3io$e *e++e ma$i& fro*a$*o a* essi i+ *a$aro@ e 2<e si fa$$o essi 2o+pe:o+i *i furti e *i rapi$e su +e pu%%+i2<e :ie& :ie$e 2o+ prese$te or*i$ato& 2<e ?uesti :aga%o$*i& 2omu$eme$te 2<ia# mati Egi3ia$i& sia$o perseguitati si22ome +a*ri e ma+fattori& se si tratte$go$o piD o+tre *i u$ mese $e+ reg$o@ e 2o+oro& i ?ua+i *ara$$o a22esso a* a+2u$i *i essi i$ paese& sara$$o 2o$*a$$ati a+ pagame$to *i ?uara$ta +ire ster+i$e per og$i 2o$# tra::e$3io$eV1 E per re$*ere piD effi2a2e i+ rigor *e++a +egge& mo+ti "i$gari furo$o presi& 2ari2ati su++e $a:i e s%ar2ati su++e 2oste *i Nor:egia o *i !ra$2ia1 Ne+ .64,& sotto E+isa%etta *'I$g<i+terra& a22usati *i a:er rapito *ei fa$2iu++i& :e$$ero a$2or piD 2ru*e+me$te perse#

&2 A$2<e i$ Is:e3ia +'ig$ora$3a popo+are +i <a 2o+piti *e++'o*io u$i:ersa+e


fi$o a' *B $ostri1 E $e+ ./6( si +esse i+ fatto *i u$ ta+ Lars Ri$ger& *omesti2o a Eo$g's:i$ger Npro:i$2ia *i AGer<u$sO& 2<e& esse$*o ri2<iesto *e++'e+emosi$a *a ?uattro "i$gari& spa:e$tato *a++'arri:o *i ?uesti ospiti *ia%o+i2i& 2re*F far opera meritoria e s2o$giurare i+ ma+efi3io& 2<e u$a ta+e prese$3a *o:e:a& se2o$*o +ui& re2are ai suoi pa*ro$i e a s= stesso& 2o$ u$ terri%i+e stratagemma1 Li i$:itC a ma$giare& +i fF %ere 2opiosame$te e& ?ua$*o :i*e i ?uattro "i$gari 2a*uti i$ e%riet>& 2o$ u$ rasoio segC +a go+a a tutti1 ^ A$*C poi a g+oriarse$e 2o+ giu*i2e *e+ :i++aggio& 2ome *i opera meritoria& e $o$ :o+ea 2re*ere ai propri o22<i& ?ua$*o si :i*e preso e pro2essato1

guitati1 # UA++ora;# *i2e 9orroY # +a +egge i$g+ese& a:e$*o 2o$statato +a i$effi2a2ia *ei suoi rigori& $o$ tro:a a+tro me33o 2<e +o stermi$io1 # Og$i "i$garo F u$ *emo$io& 2<e %isog$a *istruggere 2o+ ferro e 2o+ fuo2o@ e portar$e i+ $ome F %estemmia1 8+i u$i 2er2a$o s2ampo $e++e se+:e e $e++e mo$tag$e@ g+i a+tri& sorpresi e arrestati & :e$go$o *ati a++a for2a& e i +oro 2api *ati i$ pasto ai +upi e ag+i u22e++i *i pre*aV6,1 Ne+ .65. furo$o pure %a$*iti *i S2o3ia@ ma :e $e rimasero i$ gra$ $umero& poi2<= +e 2ro$a2<e giu*i3iarie s2o33esi 2i riferis2o$o 2<e $e+ .4.. si impi22aro$o pare22<i "i$gari@ e $e+ .4,4 a* a**i$gto$ furo$o 2o$*a$$ati mo+ti "i$gari a++a for2a e +e "i$gare a++'a$$egame$to1 A+tre *o$$e e i +oro fa$2iu++i a* essere frustati e mar2ati a fuo2o su++a gua$2ia1 8+i Statuti i$g+esi *e+ .64' Na%rogati $e+ .-/,O 2o$# si*era$*o *e+itto& se$3a e22e3io$e $eppure pe+ 2+ero& *i farsi :e*ere i$ 2ompag$ia *eg+i "i$gari& 2i$?ue i$*i:i*ui furo$o per ta+e reato impi22ati a Dur<am .'/ agosto .60'1 # 9orroY i$fi$e 2i $arra 2<e a++a met> *e+ se2o+o s2orso si 2o$*a$$a:a$o a$# 2ora +e "i$gare a+ %ru2iame$to *e++a ma$o1 Per tre se2o+i a*u$?ue +a frusta& i+ %a$*o& +a for2a e* i+ rogo so$o su22essi:ame$te sperime$tati per *istruggere i %ru$i pe+asgi1 Ma i$:a$o1 Kua$*o $o$ si :e*o$o piD& si temo$o a$2ora@ ?ua$*o $o$ si se$to$o piD& si 2re*e se$tir+i1 La 2a+u$$ia <a ta+me$te esagerato +e +oro ma+Be 2<e g+i spiriti *e%o+i +i rite$go$o rea+me$te or2<i e :ampiri1 Oggi ?ui& *oma$i +>& perseguitati *o:u$?ue& 2er2a$*o u$ riparo $ei %os2<i e $e++e 2a:er$e& $o$ us2e$*o 2<e +a $otte& $o$ piD uomi$i& ma +upi ma$$ari& 2<e giro$3a$o $e++e te$e%re& erra$*o attor$o i :i++aggi per *eru%are i fa$2iu++i1 Per tre se2o+i i +a22i si tesero sotto i+ peso *ei >omi e sta$2aro$o +e %ra22ia a$$ose *e++e ?uer2ie& 2o$:ertite i$ for2<e1 Spesso& 2o+ti *a *ispera3io$e& i$:o2aro$o essi stessi +a morte1 E si $arra *i u$o "i$garo& i+ ?ua+e& esse$*o stato preso i$ 2o$tra::e$3io$e *e+ %a$*o& fu frustato e sa$gui$o+e$te 2o$*otto su +e fro$tiere *i u$'a+tra pro:i$2ia 2o$ mi$a22ia *i essere appi22ato ?ua$*o fosse $uo:ame$te 2omparso1 Dopo

&% 9ORROH& .he Zincali1

?ua+2<e gior$o +'i$fe+i2e *o:ette su%ire +o stesso supp+i3io $e+ territorio su 2ui :e$$e tra*otto@ ?ui$*i +o stesso *esti$o +a ter3a e +a ?uarta :o+ta& ma$o ma$o pro2e*e:a *i terra i$ terra $e+ suo :iaggio1 Preso *a e22esso *i *ispera3io$e& ritor$C o:e primame$te g+i fu mi$a22iata +a morte i$ 2aso *i re2i*i:a& 2<ie*e$*o +a for2a per tog+iersi a u$a :ita& *i:e$uta i$# sopporta%i+e651 8+i "i$gari per tre se2o+i $o$ furo$o 2o$si*erati uomi$i1 # Di2e 9e+ 2<e ta+u$e partite *i 2a22ia *i u$a 2orte *i 8erma$ia $o$ e%%ero *iffi2o+t> *i tirare a gara& 2ome a %estia se+:aggia& 2o$tro *i u$a "i$gara e* u$ suo %am%i$o& 2<e e++a sta:a sotto u$ a+%ero a++atta$*o661 Ta+i g+i e22essi per tre se2o+i # ma g+i "i$gari resistero$o1 Si sta$2aro$o prima i 2ar$efi2i 2<e +e :ittime1 Si smise *'impi22ar+i # essi $o$ ismisero *i :i:ere1 Passata +a %urras2a& sortiro$o *a++e 2a:er$e e ri2ompar:ero a++a +u2e *e+ gior$o& rassi2urati e fi*u2iosi@ e i go:er$i 2ompresero 2<e era meg+io te$tare a+tri me33i& ?ue++i *e++a 2i:i+t>& per *omare ?uesti ri%e++i& per fissare ?uesti $oma*i1 Ta+e fu i+ 2Cmpito *ei pri$2ipi riformatori *e+ se2o+o s2orso& 2ome ora esami$eremo1

&! GRELLMANN, (a)*. I, +a(. ,IV. && 9EL& :ot. /$ng. :ovae& t1 II1

IV EMANCIPA"IONE DE8LI "IN8ARI

Ils avaient tous un ceur, ils avaient tous une me, Tons avaient Dieu pour matre et pour mre une femme, Et tous au jou de fer avaient !t! riv!s. "onneur# $onneur vous %ui les ave& sauv!s# ,'>%"I:I. ,hants d$ "an$-e.

A%%iamo :e*uto 2ome& fi$ *a+ pri$2ipio *e+ 7V se2o+o& g+i "i$gari potessero sta%i+irsi i$ U$g<eria& mer2= +'ospita+it> e +a prote3io$e +oro a22or*ata *a Re Sigismo$*o1 # Kue++i& 2<e 2o$se$tiro$o a fissarsi su++a terra magiara & si *i:isero ?ua e +> $ei *istretti +oro asseg$ati& sotto i+ 2oma$*o *ei +oro :oi:o*a e +a giuris*i3io$e *ei +oro agil1 La piD parte si a**e$sC su++e *ue ri:e *e+ Da$u%io e *e++a T<eiss& me$tre i +oro ?uattro pri$2ipi o ra?& s2e+ti 2o$ e+e3io$e popo+are64& ferma:a$o sta$3a a Raa%& Le:e$t3& S3ot<:ar e Eas<au1 Da ?ue+ mome$to +'U$g<eria *i:e$i:a per g+i "i$gari u$a se2o$*a patria1 # 8+i u$g<eresi& a prefere$3a *eg+i a+tri i$:asori *e+ :e22<io mo$*o& s'era$o *ifesi 2o$tro +a 2i:i+t> *ei +oro :i$ti@ ?ui$*i& meg+io *e+ resto *e++'Europa& 2ompresero +o sfre$ato se$time$to *i +i%ert> *e' $uo:i sopraggiu$ti& $o$ te$taro$o *i a::ersar+o& $o$ 2a+pestaro$o i$ :eru$ mo*o +a +oro i$*ipe$*e$3a1 Ci fu gua*ag$o s2am%ie:o+e1

&' L'e+e3io$e si fa2e:a 2o$ u$a semp+i2it> $o$ pri:a *i 2arattere

2ommo:e$te1 I 2api *a e+eggersi era$o posti i$ u$ 2e$tro e g+i a+tri +i 2ir2o$*a:a$o& fa2e$*o a* essi u$a 2i$ta protettri2e 2oi +oro 2orpi1 Kui$*i era$o so++e:ati i$ aria tre :o+te& 2o+ gri*o *i 1esasta! e::i:a !

Da+ mome$to i$ 2ui g+i "i$gari :i*ero 2<e i 2api *e+ paese $o$ pe$sa:a$o a* immis2<iarsi $e++e pi22o+e miserie *e++a +oro esiste$3a :aga%o$*a e $o$ 2er2a:a$o *i re2ar fa# sti*io a' +or *iportame$ti sempre a+?ua$to se+:ati2i& essi& a++a +or :o+ta& si pu$sero * 'u$a spe2ie *i re2ipro2a$3a e $o$ si mostraro$o me$omame$te osti+i a popo+a3io$i& 2<e +i trat# ta:a$o 2osB %e$e1 Kui$*i a$2<e i+ +oro isti$to $oma*e fu 2o+> me$o ar*e$te 2<e a+tro:eL e +imitaro$o +e +oro es2ursio$i& per so+ito +o$ta$e& a semp+i2i passeggiate *a u$ *istretto *e+ paese a* u$ a+tro1 A++a %e$e:o+e$3a *eg+i a%ita$ti *i 2o*esta terra pri# :i+egiata si u$i:a e3ia$*io +a 2+eme$3a *i u$a $atura *o+2e e ge$erosa1 Ne++'a+ter$ati:a *e++e stagio$i tro:aro$o ?uei 2am# %iame$ti *i spetta2o+o e *i se$sa3io$i& o$*e F 2osB a:i*o i+ +or mo%i+e orga$ismo1 Potero$o 2osB su22essi:ame$te ammirare i+ passaggio 2orto e so+e$$e *i i$:er$i rigi*i e gra$*iosi@ u$a prima:era *'u$ i$2ompara%i+e soa:it>@ estati torri*e 2ome sotto i+ 2ie+o *e++'Asia $ata+e@ e* autu$$i& i 2ui misti2i sp+e$*ori fa$$o *e+ paesaggio u$g<erese i+ piD i$2a$te:o+e *i tutti i ?ua*ri1 # Le gra$*i pia$ure& i gra$*i fiumi& +e gra$*i so+itu*i$i *i 2o*esta 2o$tra*a sB %e++a& sB ri22a& sB s:ariata& tutto i$ u$a paro+a 2o$tri%ui:a a mera:ig+iar+i e tratte$er+i1 Si se$tiro$o 2o+> i$ u$'atmosfera tutta :i%ra$te& 2<e sem%ra:a porsi& per mo*o *i *ire& a++'u$iso$o 2o$ essi1 Per ?uesti esi+iati *i +o$ta$e 2o$tra*e& $o$ era forse ?ue++o u$ assieme *i 2o$*i3io$i ta+i *a re$*er +oro +'U$g<eria u$a patria $o:e++a& u$a patria a*otti:a& a+tretta$to 2ara ?ua$to +a patria per*utaT Kui$*i # me$tre +a !ra$2ia& +e !ia$*re& +a 8erma$ia e +'I$g<i+terra +i s2a22ia$o e +i impi22a$o@ me$tre +a Corte *'Utre2<t 2o++a sua se$te$3a *e+ .656 +i 2o$*a$$a a++a frusta e* a+ %a$*o@ me$tre +'Impero *i2<iara +a $u++it> *i og$i sa+# :a2o$*otto +argito a* essi *ai pri$2ipi te*es2<i& # Isa%e++a *i U$g<eria $e+ .660 2omi$2ia a* orga$i33ar+i& ma$*a 2om# missari a* i$formarsi *e++a +or 2o$*i3io$e e impo$e +oro u$a +ie:e tassa & i$ ragio$e *i u$ fiori$o a++'a$$o per og$i famig+ia& paga%i+e i$ *ue rate@ 6( *e$ari i+ *B *i Sa$ 8iorgio e 6( i+ gior$o *i Sa$ Mi2<e+e1 # Isa%e++a *'U$g<eria tog+ie per a+tro ag+i "i$gari i+ *iritto *i e+eggersi i 2api& a:o2a$*o+o a s= per i$:estir$e i mag$ati e i feu*atari1 # Dura$te tutto +o s2or2io *e+

*e2imosesto se2o+o& essi si mo+tip+i2a$o tra$?ui++ame$te $e++e p$szte u$g<eresi& +i%eri *i a$*are o:u$?ue& e22ettuate +e 2itt> *i Mo$s& NeYs2<a+& Erem$it3& S2<mit3 e Tur$o:a Ni$ 2ausa *e++e mi$iere *'oro e *'arge$to *ei +oro territoriO1 # Essi 2omi$2ia$o a se$tirsi +i%eri e a go*ere a$2o *i ta+u$i *iritti& fra 2ui ?ue++o *i attestare i$ giusti3ia& pre:io giurame$to6-1 Ne+ .4.4& me$tre +'O22i*e$te +i stermi$a:a 2o+ ferro e 2o+ fuo2o& Tur3o +or ri+as2ia:a u$ sa+:a2o$*otto 2osB e+etto e* uma$o& 2<e fa pro:a *e++a 2i:i+t> u$g<erese *i ?ue++'epo2a1 9e$ *i2e u$ autore& osser:a$*o 2<e esso *e:e a:er fatto arrossir *i :ergog$a piD *'u$o fra 2o+oro 2ui sar> stato esi%ito1 Da+ 2a$to +oro g+i "i$gari& %e$efi2ati& 2o$:erti:a$o i+ ta+e$to e +'i$geg$o $atura+i a++a +oro ra33a& i$ :a$taggio *ei +oro protettori e +i aiuta:a$o i$ ispe2ie $e++e imprese guerres2<e1 # CosB& $e+ .504& T<omas& polgar o 2apo *i '6 te$*e& esse$*osi o22upato uti+me$te 2o' suoi a fo$*ere mos2<etti& pa++e e* a+tri ar$esi *i guerra per i+ :es2o:o Sigismo$*o& *ife$sore *e++a 2itt> *i !d$fGir2<e$& ?uesto pre+ato $e fu siffattame$te 2o$te$to 2<e ri+as2iC a* esso u$ res2ritto& otte$uto *a+ re La*is+ao II& 2o+ ?ua+e si i$giu$se a 2ias2u$o *i $o$ mo+estare i+ 2apo "i$garo e i suoi uomi$i& o:u$?ue a$*assero6/1 # PiD tar*i !ra$2es2o Pere$I& 2oma$*a$te i+ forte *i Naggi*a& $e+ 2o$ta*o *i A%a$i:ar& tro:a$*osi s2arso *i so+*ati e $e+ timore *'essere preso *ag+i imperia+i& arruo+C u$ mig+iaio *i "i$gari a+ suo so+*o e +i mise ag+i a:amposti1 Ve$ti :o+te +'i$imi2o *iF +'assa+to@ :e$ti :o+te g+i "i$gari 2o$ u$ %e$ $u*rito fuo2o *i mos2<etteria +o respi$sero@ fi$2<=& rimasti i *ife$sori se$3a mu$i3io$i& furo$o sopraffatti e periro$o eroi2ame$te601 Ne+ .4('& i+ 2o$te 9asta +i impiegC $e++'asse*io *i 9istri3a i$ Ar*a+ia a portar +ettere ag+i asse*iati e a sor:eg+iare +e mosse *i Mi2<e+e IV& *u2a *i Va+a2<ia& suo 2o++ega& *i 2ui a:ea giurato +a morte e 2<e fe2e *i poi as#
6- VAILLANT& CO8ALNICEANO e S"IRMAR riporta$o 2osB +a formu+a *i ?uesto giurame$toL UCome Dio <a a$$egato !arao$e $e+ Mar Rosso& 2osB& se $o$ *i2o i+ :ero& possa io essere i$g<iottito $eg+i a%issi *e++a terra e ma+e*etto@ mai espe*ie$te o traffi2o mi ries2a a %e$e@ a+ primo suo passo si 2am%i i+ mio 2a:a++o i$ asi$o@ e* io stesso :e$ga impi22ato per ma$o *e+ %oAa !V & V1 !RIEDHALDSER& !ineralogia .ransilv.& parte II& ,,1

&# 8RELLMANN& op1 2it1 # TUROC"I& /$ngaria s$is c$m >egi-$s& p1 '461

sassi$are1 # !e*e+i e 3e+a$ti& g+i "i$gari si so$ mostrati spesso *i estrema ge$erosit> $e++e imprese mi+itari e $ei peri2o+i1 CosB $e+ .44-& Pietro Durois& i$geg$ere fra$2ese& esse$*osi me# s2o+ato a u$a %a$*a *i "i$gari per istu*iare 2o+ massimo segreto +e for3e mi+itari *e++'impero& a:ea per2orso gi> ?uasi tutta +a 8erma$ia e* era ?uasi a+ fi$e *e++a sua missio$e& *urata $o:e a$$i& ?ua$*o per +e so+ite perse2u3io$i& fu arrestato 2o$ tutta +a %a$*a1 E%%e$e! $o$ u$o *eg+i "i$gari aprB %o22a per *e$u$2iar+o1 # S2opertosi *a s= per impru*e$3a& g+i "i$gari furo$o 2o$*a$$ati a* essere impi22ati i$sieme a +ui e* essi mossero a+ supp+i3io i$ pe$a *e++a +oro fe*e+t>1 Se2o$*o g+i "i$gari F u$ gra$ *e+itto +o s:e+are u$ segreto 2o$fi*ato1 A$2<e i$ ta+u$e pi22o+e Corti *i 8erma$ia i pri$2ipi& 2<e appre33a:a$o +e +oro attitu*i$i 2ome mi+itari e +e +oro a%i+it> $e++a mas2a+2Ba e $e++'arte :eteri$aria& 2<iu*e:a$ +'ore22<io a+ %a$*o ema$ato *a++a *ieta *i Augs%urgo e +i protegge:a$o 2o$ i +oro sa+:a2o$*otti1 # I$ Mo+*a:ia e i$ Va+a2<ia # *o:e gi> era$o stati impiegati 2ome so+*ati *a A+essa$*ro i+ 9uo$o e *a Mcr2ea I # +a so++e2itu*i$e *i La*is+ao& *i Stefa$o e *i Ra*e +i ria+3a:a a+?ua$to *a++a primiti:a a%ie3io$e4(1 Ne+ .4/4 i Da$esi& $e++'asse*io *i Am%urgo& formaro$o tre 2ompag$ie *i "i$gari@ e i Tur2<i gi> prima +i a:e:a$o i$# 2orporati $e++e s?ua*re *ei sains e *ei nepher1 A ?uesto proposito 2i pia2e ri2or*are 2<e E$ri2o IV *i !ra$2ia a:e:a u$a 2ompag$ia *i 5(( "i$gari& 2oma$*ati *a u$ 2apita$o Wea$ C<ar+es e 2<e g+i resero %uo$i ser:i3i4.1 Dura$te +a guerra *ei ,( a$$i g+i S:e*esi a:e:a$o u$ 2apo *i "i$gari $e++e +oro armate@ e $e+ .-/( i *ue reggime$ti u$g<eresi *i Orosais< e *i Wa+ais< 2o$ta:a$o u$o "i$garo og$i / so+*ati1# PerC i$ $essu$a parte *'Europa si 2omprese i+ :ero mo*o *i uti+i33ar+i& *is2ip+i$a$*o+i 2ioF $e++e armate 2o$ *o+# 2e33a e 2arit>& a$3i2<=& segue$*o so+o +'i$teresse e +a :io+e$3a&

'0 Vai++a$t *i2e 2<e $e+ .6-(& +a Va+a2<ia esse$*o stremata *a tre se2o+i
*i guerra& g+i "i$gari si se$tiro$o i$ for3a *i far promu+gare re *e+ paese u$ *ei +oro1 # Kuesti sare%%e stato Goga& 2<e era *ifatto i$ origi$e u$ ma$is2a+2o o potcovar1 # No$ sappiamo ?ua$to atte$*i%i+e possa essere ta+e afferma3io$e *e+ VAILLANT1 '1 Do:re%%'essere +o stesso 2apita$o C ARLES& *i 2ui par+a +a Vie G3n3re$se des !attois, G$e$0, 1oh3miens, etc.& .4''1

impiegar+i $ei mestieri *i spio$i e *i sa22<eggiatori1 Di ta+ ma$iera essi per +'u$o o per +'a+tro *ei %e++igera$ti era$o sempre assassi$i e tra*itori& me$tre a:re%%ero potuto essere e22e++e$ti fa$ta22i$i e i$ ispe2ie peritissimi tiratori1 Maria Teresa 2o+ suo go:er$o pio e* i++umi$ato fu +a prima sa+:atri2e *eg+i "i$gari1 8i>& $e+ .-5/& $e++e ta:o+e *i fo$*a3io$e *e+ 2o++egio *i Mo$s& Maria Teresa a22or*a:a a* essi i+ pri:i+egio *i +a:ar +'oro& me*ia$te u$ tri%uto *i ?uattro fiori$i *a pagarsi i$ po+:ere aurea1 # Po2o *opo +'i$*ustria +oro 2ompe$sa i+ go:er$o *e+ %e$efi2o res2ritto@ e mer2= +oro +'A$afos<& +a 9istri3a& +'Otto e* a+tri fiumi& 2<e s2e$*o$o *ai Carpa3i& *i:e$ta$o mi$iere a%# %o$*e:o+i *e+ pre3ioso meta++o1 !i$ *a remoti tempi essi s'i$*ustria:a$o a 2iC $ei 2orsi *'a2?ua *e+ :ersa$te meri# *io$a+e@ e $e+ .-.. a:e:a$o *ato a++a Mo+*a:ia N?ua$*o ?uesta posse*e:a a$2ora +a 9essara%ia e +a 9u2o:i$aO tremi+a e *uge$to dramme *'oro@ e *uemi+a 2i$?ue2e$to a++a Va+a2<ia $e+ .-451 # Otta$ta operai "i$gari $e ra22o+sero +'a$$o .--( pe+ :a+ore *i -(( *u2ati $ei so+i *istretti *i UA#Pa+a$Ga& Orso:a e Eara$se%es<1 So**isfatto *a ?uesti risu+tati& i+ go:er$o *i Maria Teresa e *i Eau$it3 ema$a u$a serie *i e*itti& 2<e tro:iamo 2osB riassu$ti $ei fog+i :ie$$esi *e+ .---4'L UDopo +'a$$o .-4/ :e$$ero pu%%+i2ati i$ ?uesto reg$o $umerosi *e2reti re+ati:i ag+i "i$gari& 2og+i or*i$i piD rigorosi ai *iffere$ti *istretti per2<= :e$issero messi i$ ese2u3io$e1 Si proi%B a* essi +'a%itare piD o+tre sotto +e +oro te$*e o $e++e +oro 2apa$$e@ *i a$*arse$e ?ua e +>& :aga$*o pe+ paese@ *i eser# 2itare i+ mestiere *i se$sa+e *i 2a:a++i& *i $utrirsi *e++a 2ar$e *i a$ima+i morti *i ma+attia& *i 2arog$e& e *i s2eg+iersi i+ proprio giu*i2e o voivoda1 L'i$te$3io$e *i S1 M1 F *i far s2omparire $e+ suo reg$o persi$o i+ $ome e i+ +i$guaggio *i ?uesti popo+i1 a ?ui$*i rigorosame$te :ietato *i 2<iamar+i piD o+tre 2o+ $ome *i "i$gari& surroga$*o:isi a ?uesto ?ue++o *i ;? !agiar o $uo:i 2o+o$i1 a +oro to+to i+ poter 2o$:ersare a$2<e fra essi $e+ proprio +i$guaggio& i$:e2e *e+ ?ua+e *o:ra$$o usare ?ue++o *e+

'2 %nzeigen a$s den ka2serlichen kRniglichen &r-lSndern1

*istretto i$ 2ui a:ra$$o s2e+to i+ +oro sta%i+e *omi2i+io1 Ne++'i$ter:a++o *i a+2u$i mesi *o:ra$$o essi a%%a$*o$are affatto +e 2o$suetu*i$i *e++a +oro :ita $oma*e e se+:aggia per ra22og+iersi& si22ome g+i a+tri su**iti *i S1 M1& $e++e1 2itt> o $ei :i++aggi& 2ostruirsi piD *e2e$ti a%ita3io$i e *arsi a++'eser2i3io *i ?ua+2<e o$esto mestiere1 Do:ra$$o pro2a22iarsi *eg+i a%iti se2o$*o i+ 2ostume *ei paesa$i& porsi sotto i+ patro2i$io *i ?ua+2<e sig$ore *e+ paese e mettersi a* u$a :ita or*i$ata e rego+are1 Co+oro& 2<e sara$$o ri2o$os2iuti a%i+i a++a mi+i3ia& :erra$$o arruo+ati1V Sa:ie *isposi3io$i i$:ero& te$*e$ti a 2i:i+i33are ?uesti se+:aggi ospiti *e++'U$g<eria1 Disgra3iatame$te Maria Teresa $o$ 2omprese $eppure essa 2<e proi%ire a* u$ popo+o *i par+ar +a sua +i$gua& prima *i a:er$e i$seg$ata a* essi u$'a+tra& $egar +oro i+ :aga%o$*aggio e +a te$*a& fi$2<= $o$ a:essero 2ase *e+ proprio e *imore fisse& imporre foggie e mestieri $uo:i& 2osB& *a++'oggi a++'i$*oma$i& era u$o *i ?uei 2asi fre?ue$ti& i$ 2ui i+ +egis+atore *ime$ti2a +e +eggi %io+ogi2<e *e++a trasforma3io$e gra*ua+e e *e+ miso$eismo1 # Kui$*i $o$ *ee far mara:ig+ia se # ma+gra*o +a ripeti3io$e *eg+i e*itti e +'app+i2a3io$e *e++e pe$e 2ommi$ate # +e pro::i*e +eggi *i Maria Teresa $o$ sortiro$o i+ +oro effetto 2omp+eto1 # A$3i i rigori *e+ *e2reto ripetuto $e+ .--,& esagerati a$2<e *a++'impro::i*a ig$ora$3a *eg+i i$# terpreti e* ese2utori *e++a +egge& fe2ero peggiorare +e 2o$# *i3io$i *e++a 2ausa 2i:i+i33atri2e assu$ta *a+ go:er$o1 # I+ ?ua+e& impa3ie$te *e++a +e$te33a 2o$ 2ui progre*i:a +'opera sua& te$tC per affrettar+a +'uso *eg+i estremi me33i@ e* a++ora& ?ua$*o +o "i$garo $o$ e%%e piD i+ *iritto *i pre$*er mog+ie se$3a a:er giustifi2ato u$a possi*e$3a suffi2ie$te a ma$te$er +a famig+ia@ ?ua$*o si mi$a22iaro$o *i *e2a*ere *a++a potest> pater$a& se $o$ a:essero a:uto *i 2<e ma$te$ere e* e*u2are i fig+iuo+i& i ?ua+i :erre%%ero e*u2ati a spese *e++o Stato +u$gi *a++a fa# mig+ia4,@ ?ua$*o& segue$*o i+ fatto a++a mi$a22ia& i+ '. *i2em%re .--,& a !a<+a$*orf $e++'iso+a *i S<dtt e $e+ pa+ati$ato *i Pres%urgo tutti i fa$2iu++i *eg+i "i$gari furo$o rapiti@ ?ua$*o ?uesta :io+e$3a si ri$$o:C a i*eg<i* i+ '5 apri+e .--545@ a++ora
4, 8+i U$g<eresi 2<e si assume:a$o +'a++e:ame$to e +'e*u2a3io$e *i ?uesti fa$2iu++i ri2e:e:a$o *a++o Stato ./ fiori$i a$$ui1 45 !ra +e fa$2iu++e rapite a i*eg<i* tro:osse$e u$a *i 2ir2a .5 a$$i& 2<e

essi si posero a +e:are a+te gri*a& si so++e:aro$o& si s%a$*aro$o e rifugiaro$si $ei ro:eti *e++e steppe e $e++e go+e *e++e mo$tag$e1 !uro$o i$seguiti@ ma& ?ua$*o 2re*e:asi pre$*er+i& essi era$ gi> s2omparsi@ e& se sorpresi& +as2ia:a$o ro%e e* ar$esi e s2am# pa:a$o a$2ora1 # Ri*otti a++'imo *e++a miseria& se$3a te$*e& se$3a 2a:a++i&se$3a 2arrette& se$3a :esti $= 2i%o& si *>$$o a++a guerra *i ma+a$*ri$aggioL s:a+igia$o i :ia$*a$ti per :estirsi& +i assassi$a$o per :e$*i2arsi& poi2<= F +or *'uopo :i:ere e si 2re# *o$o +e2ita og$i rappresag+ia 2o$tro u$a so2iet>& 2<e s2<ia22ia +a +oro i$*ipe$*e$3a& +i spog+ia *e+ *iritto *i pater$it> e +i :io+e$ta1 Ma+gra*o 2iC& +'U$g<eria $o$ per*F pa3ie$3a1 Si22ome essa i$fieri:a& ma $o$ %a$*i:a& 2osB trio$fC *e++a massa@ e& i fa$2iu++i pote$*o ri:e*er +a famig+ia& u$a :o+ta 2i:i+i33ati& +a massa fu i$ gra*o *i 2ompre$*ere i %e$efi3i *e+ go:er$o e si tro:C i$ 2o$*i3io$i *a sottoporsi a++e +eggi& 2<e i+ gra$*e e mite 8iuseppe II promu+gC $e+ .-/'& 2omp+eta$*o +'opera *i Eau$it3& atte$ua$*o$e i$ pari tempo i+ rigore1 I+ rego+ame$to& ema$ato *a+ pri$2ipe riformatore& *ispo$e:a L U+JO Si *o:esse $o$ so+o i$seg$are ag+i "i$gari a*u+ti i pri$2ipb *e++a re+igio$e& ma i$i3iare per tempo a++a s2uo+a i +oro fa$2iu++i1 'JO Si pre:e$isse& per ?ua$to fosse possi%i+e& 2<e i fa$2iu++i $o$ 2agio$assero a+2u$ pu%%+i2o s2a$*a+o& s2orre$*o $u*i& 2ome fa2e:a$o& per +e 2ase& per +e stra*e e su++e pu%%+i2<e pia33e1 ,JO No$ si to++erasse +a 2omu$a$3a *i +etto $ei fa$2iu++i& a%ituati a *ormire promis2uame$te $e++e te$*e& se$3a *i# sti$3io$e *i sesso1 5JO Ve$issero astretti a fre?ue$tare assi*uame$te +e 2<iese& a+me$o $e++e *ome$i2<e e gior$i festi:i1 6JO Por+i sotto +a gui*a spiritua+e *i u$ sa2er*ote& affi$2<= potessero pe$etrare i+ se$so& +o s2opo& +'uti+it> *ei pre2etti i$seg$ati1
fu tra*otta :ia& :estita *e' suoi a%iti *i $o33e1 Kuesta po:era fa$2iu++a era a+ 2o+mo *e++a *eso+a3io$e1 Si *iF pa2e i$ seguito e* otte$$e $e+ .--4 a !as2<i$g *i poter 2o$sumare i+ suo matrimo$io N8RELLMANN& I& 2ap1 7VO1

4JO Si u$iformassero a++e 2ostuma$3e *e+ paese& sia $eg+i a+ime$ti& sia $e+ :estire& sia $e+ par+are1 Kui$*i :ietato i+ 2i%arsi *i a$ima+i morti *i ma+attie@ i+ mostrarsi i$ pu%%+i2o i$*e2e$teme$te :estiti@ par+are i+ +oro parti2o+are +i$guaggio1 -JO Proi%ito a* essi i+ 2oprirsi 2o$ ampi ma$te++i& atti a fa2i+itare +'o22u+tame$to *eg+i oggetti& 2<e +or :e$i:a fatto *'i$:o+are1 /JO Nessu$ "i$garo& tra$$e i r$dari o +a:atori *'oro& potesse te$ere 2a:a++i per suo uso parti2o+are1 0JO Impe*iti i$ ?ua+siasi 2o$tratto *i :e$*ita o *i permuta $ei mer2ati e $e++e fiere a$$ua+i1 .(JO O%%+igo fatto a tutti i fu$3io$ari per +a sor# :eg+ia$3a strettissima *i 2ias2u$ "i$garo e 2<e $iu$o rima$ga o3ioso@ e $e++e stagio$i morte s'i$teressi$o *i pro2urare ag+i "i$gari u$ +a:oro sa+ariato e fisso1 ..JO Si *ia opera a* i$i3iar+i a++'agri2o+tura1 .'JO Tutti i proprietari *i ?ue++e terre& su 2ui si tro:assero g+i "i$gari& sia$o o%%+igati a *ar +oro u$a 2erta por3io$e *i terre$o1 .,JO Tutti g+i "i$gari& 2<e si rifiutassero ai +a:ori *ei 2ampi& :e$ga$o 2orpora+me$te pu$iti1 .5JO No$ sia +oro 2o$2esso *i o22uparsi $e++a musi2a o* i$ a+tri s:ag<i& tra$$e $e+ 2aso& 2<e +'agri2o+tura $o$ %isog$asse *e++e +oro %ra22ia1V Ta+i era$o i pro::e*ime$ti ema$ati *a++'ottimo 8iu# seppe II a fa:ore *i ta$te mig+iaia *i semi#se+:aggi& 2ui era$o ig$orate perfi$o +e $o3io$i *i Dio e *e++a :irtD1 # Per a+tro era troppo prete$*ere *a essi@ e mo+ti rifiutaro$o *i sottoporsi1 Se2o$*o essi F u$a $o:e++a s2<ia:itD& 2<e :uo+si imporre a+ popo+o "i$garo1 La +oro *ispera3io$e giu$ge a seg$o& 2<e ta+u$o si u22i*e per $o$ esser testimo$e *e++a ro:i$a *e' suoi frate++i461 # A ?uesta $oti3ia 2<e si sparge per tutta +'U$g<eria& gra$
46 I$ Tra$si+:a$ia Nse2o$*o $arra 8re++ma$$O u$o "i$garo& :e*e$*o 2ome pur a:re%%e *o:uto piegare a++a for3a e sottomettersi ag+i or*i$ame$ti imposti a++a sua $a3io$e& portossi a* u$ mer2ato& :e$*ette per sei fiori$i i+ suo 2a:a++o& 2o$seg$C i+ *a$aro a++a sua famig+ia& i$*i2a$*o i+ mo*o i$ 2ui :o+ea fosse impiegato e& $uo:o Cato$e& si *ie*e +a morte per $o$ sopra::i:ere a++a +i%ert> *ei suoi 2ompag$i1

$umero *i "i$gari ripre$*o$o +a professio$e *i s2orri*ori& i$festa$o +e stra*e maestre& e 2o$tr'essi si ri33a$o $uo:ame$te for2<e e pati%o+i1 # Cir2o$*ati *a og$i parte *ag+i ussari u$g<eresi e sorpresi $e+ *istretto *i out& tre*i2i *i essi so$o arrestatiL $o:e uomi$i e ?uattro *o$$e1 So$o giu*i2ati a !raue$marG e 2o$*a$$ati i+ '' agosto .-/'L +e *o$$e a++a *e2apita3io$e& sei uomi$i a++a for2a& *ue a++a ruota& u$o a++o s?uartame$to1 # Due gior$i appresso& .6 so$o giusti3iati a Eamesa e* a+tri ., a Esa%ra2G1 Po2o *opo i+ resto *e++a tri%D 2a*e per fame i$ ma$o *eg+i ussari1 So$o a22usati *i assassi$io *i tre perso$e1 Posti a++a tortura& per *o+ore o per :a$teria& 2o$fessa$o i+ fatto@ ma& 2o$*otti su+ +uogo& $o$ tro:asi a+2u$a tra22ia *i *e+itto1 I+ giu*i2e& suppo$e$*o 2<e *opo a:ere u22iso +e +oro :ittime& +e a%%ia$o ma$giate& %ru2ia$*o$e +e ossa& +i app+i2a $uo:ame$te a++a tortura per far+i 2o$fessare@ ma muoio$o& protesta$*o *e++a propria i$$o2e$3a1 # Kua# ra$ta2i$?ue *i essi periro$o 2osB fra i torme$ti i$sieme a+ +oro 2apo Arau$1 # Ce$2i$?ua$ta era$o riser%ati a++a stessa sorte ?ua$*o& per fortu$a +oro& i+ '( $o:em%re& +'autore *i ?uesta tru2e giusti3ia fu sospeso *a++e sue fu$3io$i e* u$ 2o$sig+iere au+i2o arri:C i$sieme a* u$ 2ommissario regio per prati2are u$'i$2<iesta1 Ig$ari *eg+i usi 3i$gari& se$3a te$er 2o$to *e++a *isperata situa3io$e +oro& i 2ommissari& :e*e$*o+i 2osB spor2<i& 2osB +a2eri& 2osB :io+e$ti $e+ gesto e $e++a paro+a& +i *issero rea+me$te 2a$$i%a+i@ ma& $e++'impossi%i+it> *i appoggiare ta+e asser3io$e 2o$ +a pro:a *i a+2u$ fatto& si 2o$te$taro$o *i rite$er+i +a*ri e +i 2o$*a$$aro$o ai ferri1 I+ pu%%+i2o seppe gra*o ai 2ommissari *i a:ere 2osB fi$ito +a sa$gui$osa trage*ia1 Kuesto episo*io& riferito *a+ 8re++ma$$& potre%%e *ar *iritto a 2re*ere 2<e i+ perio*o *e++a perse2u3io$e 3i$gara si pro+u$gasse a$2<e sotto ?uei pri$2ipi riformatori 2<e rite$iamo i$:e2e 2ome propug$atori *e++a ema$2ipa3io$e 3i$gara441 # Ma per 2<i $o$ si arresta ai semp+i2i 2aratteri ester$i *i ta+u$ fatto iso+ato& a%%ra22ia$*o i$:e2e +'opera 2omp+eta *e+ +egis+atore& 2<iaro sar> 2<e& ma+gra*o +a se:erit> *i ta+u$i 2astig<i& +'U$g<eria pro2e*e:a :erso g+i "i$gari $e+
44 A$2<e $oi $e fa2emmo me$3io$e& par+a$*o *e++a perse2u3io$e 3i$gara Npag1 00 e segg1O1

so+o s2opo *i ri*ur+i a++'o%%e*ie$3a *i +eggi *i:i$e e* uma$e& o$*e :e$isse a s2aturire +a +oro 2i:i+i33a3io$e1 # Se2o$*o i+ 2o$2etto *e+ go:er$o u$g<erese& si sperime$ta:a u$ ma+e per otte$ere u$ %e$e@ e +e ta+ora 2ru*e misure *e+ go:er$o era$o per*o$ate poi2<= si 2re*e:a a++a 2ausa& era$ *ime$ti2ate poi2<= se $e :e*e:a$o i %e$efi2i effetti1 A po2o a po2o *ifatti g+i "i$gari *e+ 9a$ato& *e++'Ar*a+ia e *e++a 9u2o:i$a 2omi$2ia$o a* a:ere *imore fisse& sia $ei :i++aggi& sia attor$o +e 2itt>& o:e si 2ostruis2o$o *a s= *ei so%%org<i1 Ne++e 2ampag$e <a$$o a%%a$*o$ato +'aspetto *i %riga$ti e si so$o a22o$2iati a++e foggie *ei paesa$i& *i 2ui <a$$o a*ottato usi e :estiario1 # !i$a+me$te so$o +i%eri *i *arsi a ?ua+si:og+ia mestiere1 # La U$g<eria& 2<e +i sa piD artigia$i 2<e agri2o+tori& $o$ +i o%%+iga a+ +a:oro *e++a terra 2<e per ?ue+ ta$to& 2<e giu*i2a 2o$:e$ie$te ai +oro %isog$i e $o$ :i 2ostri$ge ge$era+me$te a+tro 2<e 2o+oro& i ?ua+i $o$ <a$$o stato fisso& professio$e o mestiere1 # Co$ti$ua$o *u$?ue a* esser 2iC 2<e sempre furo$oL 2a+*eraA e :eteri$arA& musi2isti e %a++eri$i& artigia$i e 2a$tori1 # I %attesimi si fa$$o rego+arme$te@ i fa$2iu++i fre?ue$ta$o +a s2uo+a e +a 2<iesa1 S'i$2i:i+is2o$o& ta# +u$i si arri22<is2o$o e +a +oro $atura& a%itua+me$te *o+2e& +as2ia sperare a++'U$g<eria i piD fe+i2i risu+tati *e++a sua i$i3iati:a fi+a$tropi2a1 I +a:atori *'oro so$o *i:isi i$ *o*i2i tri%D *a -( a .'( i$*i:i*ui1 Og$i tri%D <a u$ 2apo o vatash& 2<e *ipe$*e *a+ *irettore ge$era+e& resi*e$te a "a+at<$a@ so$o ese$ti *a tasse& sa+:o u$ +ie:e 2a$o$e ai sig$ori& *a 2ui e%%ero u$a sessio$e& 2ioF u$ pe33o *i terra& o:e fissarsi e *imorare& e u$'offerta *i 6 grammi e ' *e2igrammi *i po+:ere *'oro a++'a$$o pe+ go:er$o1 8+i agri2o+tori so$o $umerosi sopratutto $e+ Me3oFg1 Ne+ .-/' si $o:era:a$o -( tri%D& 2<e 2o+ti:a:a$o -- sessio$i *i terra& per +e ?ua+i paga:a$o u$ tri%uto $o$ superiore a '(&((( fiori$i1 # Le *o$$e *eg+i "i$gari 2o+o$i& rise$te$*o gi> *e+ %e# $essere 2<e pro2ura u$a *imora fissa& *i:e$i:a$o ?uei tipi *i %e++e33a& pei ?ua+i oggi a$2ora :a 2e+e%re +'U$g<eria1 I musi2isti a%ita$o a prefere$3a i+ paese *i C+us1 Og$i *ue a$$i e+eggo$o i+ +oro 2apo o :oi:o*a1 Ne+ 2e$sime$to fatto i$ ?uest'epo2a si 2o$ta$o& o+tre g+i "i$gari 2o+o$i& a+tri 5,&4/, "i$gari& *i 2ui .&6/' musi2isti1 # No$

tutti <a$$o ri$u$2iato a++a :ita :aga%o$*a& $o$ tutti si so$o piegati a++e esige$3e *e++a $uo:a +egge& e& *iremo a$2<e& 2<e +a +egge istessa $e++e sue app+i2a3io$i po$e a$2ora& se :uo+si& g+i "i$gari a+ *isotto *e++a +egge1 Ma a+me$o $o$ so$o piD f$ori della legge1 Vi++aggi i$teri& sorti 2ome per i$2a$to& fa2i+ita$o i+ +oro passaggio *a++a :ita $oma*e a++a :ita se*e$taria@ 2o# mi$2ia$o +e +u2i *e++a re+igio$e e *e++a 2i:i+t> a ris2<iarare +e a$ime otte$e%rate *i ?ue++a ra33a *egra*ata@ i rapporti *i fa# mig+ia si i$spira$o omai a* u$ em%rio$e *i mora+e@ e +e so+itu*i$i steri+i *e++e p$szte u$g<eresi 2omi$2ia$o a *i:e$ir fe2o$*e& mer2= +'opera +e$ta ma effi2a2e *i ?uesti $uo:i 2o+o$i1 O$*'F 2<e& se a$2<e 8iuseppe II $o$ a:esse fatto a+tro *i %e++o $e+ suo reg$o& $o$ meritere%%e *i me$o +a g+oriosa i$s2ri3io$e& 2<e fu posta su+ pie*ista++o *e+ suo mo$ume$toL 8elicitati p$-licae non di$ sed tot$s. Kuesti su22essi *i 8iuseppe II so$o sB rea+i 2<e Car+o III *i Spag$a& *esi*eroso *i otte$er$e *ei simi+i& te$ta *i rego+are i$ mo*o *efi$iti:o i gitani *e' suoi Stati& 2<e a$2or :i:e:a$o $e+ :aga%o$*aggio1 # Ta+2<= i+ .0 settem%re .-// *i2<iara 2<e i+ popo+o& i+ ?ua+e erra per 2ampi e 2itt>& sotto i+ $ome *i gitanos& $o$ F $= :aga%o$*o& $= +a*ro& $= a%ietto per $atura e fa pu%# %+i2are ?uesta or*i$a$3aL Ua proi%ito ai gitanos *i par+are +a +oro +i$gua e :estirsi 2ome ora :esto$o e ai su**iti *e+ reg$o *i 2<iamar+i gitanos o n$ovi castigliani1 Kuei fra *i essi& 2<e ri$u$2iera$$o a++a +or :ita $oma*e& a+ +oro :estiario e* a++a +oro +i$gua sara$$o ammessi a+ ser:i3io1 C<iu$?ue rifiuter> *i e$trare i$ rapporto 2o$ essi sar> pu$ito *i .( *u2ati *i mu+ta +a prima :o+ta& *i '( +a se2o$*a& e sospeso *a+ suo mestiere se :i si osti$asse1 a a22or*ato a* og$i :aga%o$*o 0( gior$i per is2eg+iersi u$a *imora fissa1 a +oro 2o$2esso te$ere a+%ergo1 # Kue++i 2<e& *opo ?uesto tempo& $o$ a:ra$$o o22upa3io$e& sara$$o 2o$si*erati 2ome o3iosi e pu$iti per ta+i1 Kue++i 2<e& a:e$*o ri$u$2iato a+ primiti:o ge$ere *i :ita& 2ommettera$$o ?ua+2<e *e+itto& $o$ sara$$o giu*i2ati *i:ersame$te *eg+i a+tri su**iti *i Sua Maest>1 Kue++i 2<e& *opo a:er:i ri$u$2iato& :orra$$o 2iC $o$ per ta$to 2o$ti$uare a giro$3are pei mer2ati& sara$$o arrestati e si pre$*er> atto *e++a +oro et>& professio$e e *omi2i+io1 I raga33i& a+ *isotto *i .4 a$$i& sara$$o ese$ti *a ?ua+si:og+ia 2astigo @ sara$$o perC sottratti

ai +oro ge$itori e posti i$ 2ase *'istru3io$e o i$ ospi3AV4-1 Se 2o*este sa:ie $orme $o$ e%%ero i$ Ispag$a +'istesso su22esso 2<e i$ U$g<eria& 2iC *ipese *a++'i$2uria $e++a app+i2a3io$e *e++a +egge1 Poi2<= i$ Po+o$ia& o:e $e+ .-0. si pro2+amaro$o 2o$ po2<e :aria$ti& e%%ero i$:e2e i+ mig+ior risu+tame$to1 I 2ommissari pa+ati$i e g+i i$te$*e$ti *e++e 2itt> seppero far rispettare +a *e2isio$e *e++'a+ta Po+i3ia& 2<e +i sta%i+i:a $e++e 2ampag$e1 A:e:a$o 2apito 2<e i+ so+o mo*o *i :e$ire a 2apo *eg+i "i$gari era 2o$?uistar+i 2o++a *o+2e33a& par+ar +oro *a pa*ri piD 2<e *a pa*ro$i1 Otte$$ero 2osB 2iC 2<e :o++ero1 8+i "i$gari si fissaro$o e se $e tro:aro$o sB %e$e& 2<e essi stessi ma$*a:a$o i fig+i a s2uo+a e si fa2e:a$o u$ pia2ere *i o%%e*ire a++e a+tre *isposi3io$i *e++'or*i$a$3a1 U$ a+tro paese& 2<e si o22upC 2o$ gra$*e amore a++a 2i:i+i33a3io$e *eg+i "i$gari& F +a Russia1 A$3i possiamo *ire 2<e g+i "i$gari $o$ :i furo$o mai perseguitati1 Sta$3iatisi i$ Ho+i$ia e i$ tutta +a Russia meri*io$a+e& essi resta$o fi$o a+ 7VIII se2o+o& +i%eri e i$*ipe$*e$ti& se$3a 2<e i+ +egis+atore si o22upi *i essi1 Ne+ .-,, es2e i+ primo $kase& 2<e +i 2o$2er$e e 2o+ ?ua+e si forma$o *ue reggime$ti *i 2a:a++eria& mer2= u$a 2os2ri3io$e spe2ia+e fra g+i "i$gari1 Ne+ .-4- tutti g+i "i$gari so$o sommessi a* u$a +ie:e tassa *i - gre:i$e o -( Gope2G Ng .&5( 2e$t1O1 Ne+ .-/, tutti g+i "i$gari a$2ora $o$ is2ritti so$o i$:itati *o:u$?ue a pagare +e imposte 2ome g+i a+tri paesa$i e a :e$ire a* a%itare i$ +uog<i a22o$2i& se$3a restare i$fi$gar*i1 Da ?ue++'epo2a a* oggi g+i sfor3i *e+ +egis+atore russo i$tesero a fissare g+i "i$gari e far$e *ei 2itta*i$i uti+i a++o Impero@ perC ?uesto s2opo *i fare appre$*ere a ?uei $oma*i +e a%itu*i$i se*e$tarie <a 2ostato $o$ po2o *a$aro a++o Stato1 CosB& i$ 9essara%ia& a+2u$e 2e$ti$aAa *i famig+ie furo$o sta%i+ite $e++e *ue 2o+o$ie *i 7airakh e 8araonovka e +or fu *ata u$a :asta 2o$2essio$e *i terre& 2ase *'a%ita3io$e& strume$ti agri2o+i 4- Kua$*o furo$o promu+gati g+i e*itti *i Car+o III& i 8ita$i *issero +a
prima :o+taL &l krallis ha nico-ado la liri de los ,al3s NI+ re <a *istrutto +a +egge *ei 8ita$iO1

e %estiame1 Ma ai primi gior$i *e++a segue$te prima:era ripresero +a +or :ita $oma*e& :e$*e$*o %estiame e* ar$esi1 I po2<i rimasti eressero *e++e te$*e :i2i$o ai :i++aggi e $o$ 2o$se$tiro$o a tor$are $e++e 2ase 2<e a+ ritor$o *e++a 2atti:a stagio$e1 # Lo stesso F a::e$uto i$ Crimea& *o:e <a$ 2o$ti$uato a* errare& fa2e$*o i so+iti mestieri *i ma$is2a+2<i& musi2isti e $ego3ia$ti *i 2a:a++i NGazzetta del governo di 7herson& ./-4& N1 55O1 Ne++a >ivista Gi$ridica >$ssa tro:iamo tutte +e +eggi e *e2reti re+ati:i ag+i "i$gari e 2<e mostra$o g+i sfor3i +au*e:o+i e %e$efi2i *e+ +egis+atore russo1 Da ?uesta >ivista tog+iamo i+ segue$te %ra$oL ULa +egge mos2o:ita $o$ fa ora *isti$3io$e *eg+i "i$gari *a++a massa 2omu$e *e++a popo+a3io$e& $= 2ome ra33a& $= 2ome 2+asse1 8+i "i$gari a+ pari *eg+i a+tri& <a$$o i+ *iritto *i :i:ere e *i farsi i$s2ri:ere *o:e :o$$o e so$ 2o$si*erati 2ome fa2e$ti parte *e++e 2+assi *ei 2itta*i$i o *ei 2o$ta*i$i1 La so+a +imi# ta3io$e sta i$ 2iC 2<e $o$ posso$o a:er passaporti& fi$2<= $o$ si sia$o 2omp+etame$te fissati i$ ?ua+2<e :i++aggio1 Og$i fa# mig+ia <a *iritto a++ora a* u$ passaporto1 Se $e tro:a$o a :o+te *e++e fo++e 2o$si*ere:o+i& a$2<e $ei *i$tor$i *i Pietro%urgo e 2o$ essi so$ ta+ora a+tri "i$gari u$g<eresi& 2<e <a$$o u$ permesso *a+ go:er$o1 Uffi2ia+me$te par+a$*o& si *o:re%%e *ire 2<e $o$ :i so$o "i$gari i$ Russia& a+me$o 2ome ra33a *isti$ta1 Se2o$*o i *ati offi2ia+i 2o*esta ra33a $o$ esiste i$ Russia@ +a statisti2a offi2ia+e +i ig$ora 2omp+etame$te1 I+ go:er$o russo fu sempre *'a::iso 2<e g+i "i$gari $o$ *o:essero formare $= u$a ra33a *isti$ta& $= u$a $a3io$a+it> spe2ia+e@ ma *o:essero a%%a$*o$are +a :ita $oma*e e fo$*ersi i$2o$*i3io$atame$te 2og+i a%itatori *ei :i++aggi1 Sotto 2o*esto pu$to *i :ista +a $ostra +egis+a3io$e& 2o$fro$tata 2o$ ?ue++a *i a+tri paesi o22i*e$ta+i& F *i gra$ +u$ga piD ra3io$a+e1 I$ O2# 2i*e$te tutti i rigori re+ati:i ag+i "i$gari +i a++o$ta$a:a$o *ai 2itta*i$i europei e re$*e:a$o piD forte +a +oro passio$e a* u$a :ita *i :aga%o$*aggio1 I$:e2e i$ Russia i+ +egis+atore si F sfor3ato *i 2o$fo$*er+i 2o++a popo+a3io$e +o2a+e e *i re$*er+i se*e$tarA1 Mai i$ Russia furo$o fatte +eggi *i perse2u3io$e *eg+i

"i$gari e $eppure *i espu+sio$e1V I$ I$g<i+terra& 2essate +e perse2u3io$i :io+e$tissime& si te$tC ?ua+2osa per +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari1 PerC +a pro# :er%ia+e fi+a$tropia i$g+ese tar*C& rispetto ag+i "i$gari& fi$o a++'epo2a 2o$tempora$ea@ e si *o:F a++'i$i3iati:a i$*i:i*ua+e *i po2<i uma$itarA1 U$o *ei mem%ri *e++a 9ociet degli %mici& i$ I$g<i+terra& assiste:a $e++a prima:era *e+ ./'- a* u$a *e++e tor$ate *e++a Corte *'Assise a Hi$2<ester1 I$ u$a *e++e se*ute :e$$e proferita +a se$te$3a *i morte 2o$tro u$o 3i$garo& per $ome 8ug+ie+mo Prou*+I& a22usato *e+ furto *i u$ 2a:a++o1 Us2e$*o ?ue++o spettatore *a++a Sa+a *i u*ie$3e& s'a%%attF $e+ 2orti+e 2o++a mog+ie *e+ 2o$*a$$ato& *o$$a $e+ primo fiore *i gio:i$e33a& gi> ma*re *i u$ fa$2iu++etto& 2<e stri$ge:asi a+ se$o mater$o& atte$*e$*o tutta a$gos2iosa e +agrima$te a+2u$a $o:e++a *e++a pro$u$2iata se$te$3a1 Pu$to a+ :i:o $e++'a$imo per sB pietosa :ista& tor$ossi i+ $ostro fi+a$tropo a Sout<ampto$& suo +uogo $ati:o& e ?ui:i maturC u$ suo progetto per so++e:are +a sorte *eg+i "i$gari1 Ra*u$atasi ai .' $o:1 *e++o stesso a$$o u$'assem%+ea *ei suoi o$ore:o+i ami2i& fe2e +oro 2o$os2ere i+ 2o$2epito pro# getto e :e$$e tosto $omi$ato u$ 2omitato pro::isorio& *esti$ato a* operare a $ome *i ?ue++a $uo:a 9ociet filan= tropica pel dirozzamento e miglioramento degli Zingari1 # La :e*o:a *e+ 2o$*a$$ato Prou*+I& i+ *i +ui fig+io& Rosa Prou*+I& u$'a+tra gipsa e tre fig+iuo+etti *i ?uesta furo$o i primi ospiti *e++a 2asa 2<e +a So2iet> fo$*C a Sout<ampto$1 Ne+ ./'/ +a So2iet> or*i$C u$ $uo:o Comitato 2o++'i$2ari2o *i fare u$o spe2ia+e stu*io *eg+i usi& 2ostumi& 2arattere e :ita *eg+i "i$gari& per2<= a:uta$e *i essi& a 2osB esprimersi& u$a mora+e statisti2a& si potessero ri$:e$ire i me33i piD a22o$2i per i$2i:i+ir+i1 I+ Comitato *isimpeg$C +'i$2ari2o 2o$ 3e+o :i:issimo@ e ai , *i maggio e ai .' $o:em%re *e+ ./'/ trasmise a++a So2iet> +a sua re+a3io$e& i$ 2ui si espo$e:a$o +e risu+ta$3e *i i$te# ressa$ti ri2er2<e& fatte a++o s2opo *i 2<iarire i+ ge$ere *i :ita *i ?ueste or*e si$go+ari& $o$2<= +e proposte *ei mo*i& e+etti a far sB 2<e ?ueste famig+ie :aga$ti pre$*a$o sta$3a sta%i+e i$ I$# g<i+terra e si re$*a$o uti+me$te operose e* o$este1

Da ?ue++'epo2a i$ poi +a So2iet> *i Sout<ampto$ a++argC +a sua sfera *'a3io$e& *iramC 2ir2o+ari& aprB u$a $uo:a 2asa per g+i "i$gari& *iretta *a Car+otta Sta$+eI N2<e& per +a +eggia*ria *e++e sue forme& era *etta +a %e++a 3i$gara& the handsome g2ps2O e $uo:i 2omitati& 2<e sorsero i$ a+tri paesi& :e$$ero a 2ooperare effi2a2eme$te a++a $o%i+e i$i3iati:a *ei fi+a$tropi *i Sou# t<ampto$1 Ve$iamo ora a++a Roma$ia& o:e +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari F opera tutta re2e$te e <a *o:uto per 2ompiersi tra# :ersare i$fi$ite *iffi2o+t>1 Ne+ ./.4 Ca++ima2<i e Cara*Aa& go:er$atori *ei pri$# 2ipati *i Mo+*a:ia e *i Va+a2<ia& :o+e$*o *arsi aria *i +egis+atori& fe2ero ri:i:ere $ei +oro Co*i2i +e +eggi 2o$suetu*i$arie *i Mattia e *i 9asi+io +'A+%a$ese1 Kui$*i +a +egge *e+ ./.4 sta%i+i:a L UArt1 +1 So$o s2<ia:i tutti ?ue++i& 2<e so$o i$ propriet> a+trui@ ta+i so$o g+i "i$gari $e++a Va+a2<ia1 Art1 '1 Tutti ?ue++i& 2<e $as2o$o *i pa*re e ma*re s2<ia:i& so$o s2<ia:i1 Art1 ,1 So$o ugua+me$te s2<ia:i tutti ?ue++i& 2<e $a# s2o$o *'u$a ma*re s2<ia:a& $o$ osta$te 2<e i+ pa*re sia +i%ero1 Art1 51 I+ proprietario *'u$o 3i$garo F pa*ro$e *e++a sua perso$a& ma $o$ +o F *e++a sua :ita1 Art1 61 I+ proprietario *'u$o 3i$garo <a i+ *iritto *i :e$*er+o& *'appigio$ar+o e *i *o$ar+o1 Art1 41 Tutti g+i 3i$gari *e+ pri$2ipato& 2<e $o$ <a$$o u$ proprietario pro:ato ta+e& so$o rite$uti essere propriet> *e+ pri$2ipe1 Art1 -1 Co+ui& i+ ?ua+e 2o$ 2og$i3io$e *i 2ausa a:r> rite$uto u$o 3i$garo o u$a 3i$gara *'a+tri& *o:r> restituir+i a+ proprio pa*ro$e@ e sar> o%%+igato pagare per u$ mas2<io 5( piastre per og$i a$$o& 2<e +o a:r> rite$uto se2o& se ?uesti sar> u$ artigia$o& e so+e '( piastre& ?ua$*o $o$ +o sia1 Sara$$o pagate ,( piastre per og$i a$$o per u$a femmi$a& se essa 2o$os2e ?ua+2<e mestiere e so+e .6 ?ua$*o $o$ $e 2o$os2a a+2u$o1 Kua$*o +o 3i$garo sia stato rite$uto se$3a 2og$i3io$e *i 2ausa& $o$ :i sar> 2<e i+ semp+i2e o%%+igo *e++a restitu3io$e1

Art1 /1 Co+ui& 2<e 2o$ 2og$i3io$e *i 2ausa a:r> maritata u$a 3i$gara s2<ia:a *i u$ a+tro se$3a +a *o:uta permissio$e 2o$ u$ suo 3i$garo mas2<io& per*er> +o 3i$garo mas2<io& i+ ?ua+e apparterr> a+ pa*ro$e *e++a femmi$a&e :i2e:ersa& poi2<= +a femmi$a 3i$gara *e:e sempre seguire i+ suo marito1 # Ma& se i+ matrimo$io sia a::e$uto se$3a 2og$i3io$e *i 2ausa *a+ +ato *ei pa*ro$i& si far> u$a permuta i$ $atura o* i$ *a$aro@ e se g+i 3i$gari maritati a++'i$saputa *ei proprietarA a:ra$$o a:uto fig+i& i mas2<i sara$$o *e:o+uti a+ proprietario *e+ mas2<io& e +e femmi$e a+ proprietario *e++a *o$$a1 Potra$$o a$2<e essere s2am%iati1 Art1 01 Tutti g+i 3i$gari& 2ostitue$ti propriet> *e+ pri$# 2ipe& 2<e si sara$$o sposati 2o$ a+tri 3i$gari apparte$e$ti a* a+tri pa*ro$i& sara$$o s2am%iati i$ mo*o 2<e +a femmi$a possa seguire i+ marito& 2ome si F *etto *i sopra1 Art1 .(1 Lo 3i$garo& 2<e a:r> sposato u$a *o$$a +i%era& o +a 3i$gara 2<e a:r> sposato u$ uomo +i%ero& se$3a i+ permesso *e+ pa*ro$e& sara$$o separati1 Art1 ..1 Nessu$o& prima *e++'et> *i '( a$$i& puC affra$2are u$o *e' propri 3i$gari1 Nessu$ a%ate Nh+g$m+nosO o superiore potr> mai affra$2are g+i 3i$gari *e+ suo mo$astero1 # L'affra$2a3io$e si fa per is2ritto1V E $e++a Mo+*a:ia $o$ mo+to *iffere$ti era$o +e +eggi& 2<e rego+a:a$o +a s2<ia:itD *eg+i 3i$gari1 # Esse furo$o ra22o+te i$ u$ u$i2o 2orpo e aggiu$te a+ 2o*i2e 2i:i+e mo+*a:o& *a 2ui to# g+iamo i$ tra*u3io$e +ettera+e +e pri$2ipa+i *isposi3io$i4/L UCap1 I1 h '-1 A::eg$a2<= +a s2<ia:itD sia 2o$traria a+ *iritto $atura+e *eg+i uomi$i& fu $o$ *i me$o sempre i$ :igore fi$o *a++a piD remota a$ti2<it> i$ ?uesto pri$2ipato& $o$ perC 2ome presso i Roma$i& ma si%%e$e 2o$ u$a assai gra$*e *iffere$3a1 poi2<= +'autorit> *e+ pa*ro$e ?ui $o$ puC giammai& sotto ?ua+u$?ue pretesto& o per ?ua+si:og+ia 2agio$e& este$# *ersi a++a :ita *e++o s2<ia:o& ma si +imita sopra i+ suo pa# trimo$io& e so+o a++or?ua$*o $o$ a:r> +o s2<ia:o ere*i +egittimi&

'

Notisi 2<e $e++e +eggi *e++a Roma$ia +e paro+e tsigano e schiavo era$o affatto si$o$ime1

o 2<e fugge$*osi se$3a piD restituirsi& $o$ a:r> ere*i *e+ gra*o *i ge$itori o *i fig+i& o 2<e sar> stato 2agio$e *i *a$$i a+ suo sig$ore& sia 2o$ furti& sia 2o$ a+tre ma+e a3io$i1 Da 2iC $e 2o$segue e:i*e$teme$te& 2<e +o s2<ia:o $o$ F riguar*ato 2ome u$a 2osa& ma 2<e re+ati:ame$te ag+i a+tri& me$o i+ suo sig$ore& ta$to $e++e sue a3io$i& 2ome $ei suoi impeg$i& $ei suoi *iritti& $ei suoi *o:eri eg+i F 2o$si*erato 2ome perso$a& e si22ome ta+e& +o s2<ia:o F sottoposto a++e +eggi *e+ paese& e* F a$2<e *a++e me*esime tute+ato1 Cap1 II1 h .651 No$ puC a:er +uogo u$'u$io$e +egittima fra +i%eri e s2<ia:i1 h .661 Kua$*o u$ uomo +i%ero si F 2o$giu$to 2o$ u$a *o$$a& 2<e eg+i $o$ sape:a s2<ia:a& +'u$io$e $o$ *e%%'essere s2io+ta& se eg+i :uo+e e* F i$ gra*o *i pagare i+ pre33o *e++a s2<ia:a a+ re+ati:o pa*ro$e e$tro i+ termi$e *i tre$ta a$$i& a 2o$tare *a+ gior$o& 2<e essa si sar> sottratta a+ *omi$io *e+ suo sig$ore1 Sar> +o stesso $e+ 2aso& i$ 2ui u$a *o$$a +i%era si u$ir> a* u$o s2<ia:o& $o$ 2o$os2e$*o+o per ta+e1 h .6-1 Se u$ uomo +i%ero si sar> ammog+iato& 2o$ 2og$i3io$e *i 2ausa&a* u$a s2<ia:a& $o$ so+o sar> te$uto a+ *i:or3io& ma pag<er> a$2ora& 2ome pe$a& a++a ,assa delle GrazieIT& i+ pre33o *e++a *o$$a& 2<e ritor$er> i$ possesso *e+ suo pa*ro$e& se ?uesti& per2<= i+ matrimo$io $o$ :e$ga a$$u++ato& $o$ :orr> far+a +i%era o ri2e:ere i+ pre33o *a+ suo +i%ero marito1 E :i2e:ersa& se sar> +i%era +a *o$$a e s2<ia:o i+ marito1 h .6/1 Se i+ pa*ro$e permise a* u$o s2<ia:o *i am# mog+iarsi 2o$ u$a *o$$a +i%era& o a u$a s2<ia:a *i maritarsi 2o$ u$ uomo +i%ero& ?ua$*o sia pro:ato 2<e ta+ matrimo$io sia stato fatto 2o$ suo permesso e a sua 2og$i3io$e& $o$ so+ame$te sar> eg+i pri:o *e+ suo s2<ia:o& 2<e rimarr> +i%ero e $o$ sar> te$uto a *i:or3io& ma g+i si fara$$o a$2<e *e++e ammo$i3io$i per ser:ire *i esempio1 h .4(1 I fig+i $ati *a u$ ta+ matrimo$io& so$o per sempre ri2o$os2iuti +i%eri& sia 2<e i+ +oro pa*re o +a +oro ma*re fossero +i%eri& sia 2<e i+ matrimo$io a%%ia a:uto +uogo 2o$ o se$3a 2og$i3io$e o *e+ pa*ro$e& o *e+ pa*re& o *e++a ma*re@ poi2<= +a
40 a u$a 2assa& 2o++a ?ua+e si paga$o i$ Mo+*a:ia +e pe$sio$i ai :e22<i impiegati& a++e :e*o:e& e i$ ge$era+e ai po:eri1

+i%ert> <a sempre u$a maggior for3a e +a fi+a$tropia pro::e*e i$ ta+ 2aso& ta$to per +egge e22+esiasti2a 2<e per +egge $atura+e1 h .4.1 8+i s2<ia:i :e$uti *a paese stra$iero& e 2<e a te$ore *e++'a$ti2a 2o$suetu*i$e *e+ paese& so$o *i *iritto *e+ go:er$o& 2o$giu$ge$*osi i$ matrimo$io 2o$ perso$e +i%ere& 2o$ o se$3a 2og$i3io$e *i ?ueg+i& *i:e$go$o ugua+me$te +i%eri& i+ +oro matrimo$io F :a+i*o& $= puC essere *a a+2u$o messo i$ ?uestio$e1 h .4'1 I+ matrimo$io *eg+i s2<ia:i fra *i +oro $o$ puC 2o$traersi se$3a i+ 2o$se$so e* i+ permesso *ei rispetti:i pa*ro$i1 h .-51 I+ pre33o *eg+i s2<ia:i *e:e essere sta%i+ito *a+ tri%u$a+e se2o$*o +'et> +oro& +a +oro a%i+it>& i+ +oro i$geg$o1 h .-41 Se ta+u$o a:r> a:uta a 2o$2u%i$a u$a s2<ia:a e $o$ +'a:r> fatta +i%era& +o *i:err> ?uesta $atura+me$te a++a fi$e *e++a :ita *i +ui e sara$$o pur +i%eri i fig+i& 2<e $e fossero pro:e$uti1 h .-/1 I pa*ro$i *eg+i s2<ia:i e +oro ere*i +egittimi& se2o$*o +a 2o$suetu*i$e *e+ paese& po$$o ripetere i$ og$i tempo e *a 2<i22<essia u$ +oro s2<ia:o fuggiti:o& poi2<= +a pres2ri3io$e $o$ <a a+2u$ :igore per g+i s2<ia:i *i ?uesto pri$2ipato1 h .-01 8+i s2<ia:i& fatti +i%eri& mas2<i o femmi$e& posso$o 2o$trarre u$ matrimo$io& se$3a esser$e impe*iti& 2o$ ?ue++i 2<e so$o +i%eri per $as2ita1 Ma +'affra$2ato $o$ puC 2o$giu$gersi 2o$ +a fig+ia o +a $ipote o* a+2u$'a+tra pare$te *e+ suo a$ti2o pa*ro$e& $= 2o++a fig+ia *'u$a perso$a $o%i+e V1 Mer2= ?ueste +eggi *e+ ./.4 +a s2<ia:itD *eg+i "i$gari& 2<e gi> esiste:a $ei 2ostumi& passC $e++a +egis+a3io$e e :i si +egittimC 2o+ pregiu*i3io e 2o++'esempio1 # Essi $o$ era$o 2o$# si*erati $= piD $= me$o 2<e u$ %estiame e i$ 2erti *ettag+i +a s2<ia:itD *eg+i "i$gari $e++a Mo+*o#Va+a2<ia assume:a *ei 2aratteri a$2<e piD o*iosi *e++a s2<ia:itD *ei $egri $e++e *ue Ameri2<e1 Ta+e stato *'i$fe+i2it> si protrasse %e$ +u$game$te1 # U$a spe2ie *i giurispru*e$3a spe2ia+e rego+a:a +e :arie *i# :isio$i fra g+i "i$gari& sia 2<'essi apparte$essero a pri:ati o* a++o Stato1 # I$ ?ua$to a++e :arie 2ategorie& essi si *i:i*e:a$o i$

r$dari& $rsari& ling$rari& la?assi& vatrassi e netotsi1 # I r$dari o a$rari era$o g+i a**etti a++e mi$iere *'oro@ g+i $rsari ?uei 2<e 2ampa$o +a :ita& mostra$*o g+i orsi per +e fiere e i mer2ati@ i ling$rari fa%%ri2a$ti *i mesto+e e 2u22<iaA *i +eg$o@ i la?assi 2ompre$*e$ti *i:ersi mestieri N2ar%o$ai& stag$i$i& im%ia$2<i$i& fa%%ri& ma$is2a+2<i& musi2isti& e221O@ i vatrassi *omesti2i *ei -o?ars& 2uo2<i& 2amerieri& e221@ i netotsi& semi#se+:aggi& +a*ri& $oma*i& +a parte piD trista *e++a +oro ra33a1 I$ seguito a+ trattato *i A*ria$opo+i esse$*o 2omi$2iato u$ $uo:o assetto *ei Pri$2ipati Da$u%ia$i& F fama 2<e g+i "i$# gari supp+i2assero i+ ge$era+e russo Pao+o Eisse+ef *i pro# 2+amare +a +oro ema$2ipa3io$e1 Essi offeri:a$o per pre33o *e+ +oro ris2atto ta$to oro ?ua$to $e potesse tras2i$are u$ 2a:a++o1 Ma i -o?ars si opposero a ?ua+u$?ue te$tati:o *i affra$2ame$to& fa2e$*o a$3i +ega+i33are *a++a Corte gara$te i +oro *iritti *i possesso1 E si rimpro:era mo+to a+ ge$era+e Eisse+ef +'a:er *i:i# so fra i -o?ars g+i "i$gari netotsi& 2<'eg+i a:re%%e potuto %e# $issimo affra$2are e porre a 2o+o$ie su ?ua+2<e terra mo$a2a+e1 # Kui$*i g+i "i$gari rimasero 2iC 2<e era$o@ e i netotsi *i:e$$ero 2iC 2<e $o$ era$oL *a u$ +ato& per +a +egge *i Ra*u IV e Stefa$o i+ 8ra$*e& %e$i *e++o Stato per .i6@ e *a++'a+tra& per +e *ispo# si3io$i *i Mattia e 9asi+io i+ Lupo& ri$$o:ate *a Cara*Aa e Ca++ima2<i1 propriet> pei rima$e$ti 5i6 *ei -o?ars e *e+ 2+ero1 Tutto 2iC 2<e $e++a sua fi+a$tropia potF fare $e+ ./,( +'assem%+ea Mo+*o#Va+a2a per mig+iorare +a sorte *eg+i "i$gari& si tro:a riassu$to $ei segue$ti ./ arti2o+i *e+ rego+ame$to orga$i2o sug+i s2<ia:i1 Passiamo sopra a+ primo& 2<e $o$ F se $o$ +a afferma3io$e %ugiar*a *e++a pretesa fi+a$tropia *e++a +egge L U Art1 II1 Og$i proprietario& ma$2a$te *i perso$a+e e *i %ra22ia& sia per +a 2o+ti:a3io$e *e++e terre& sia pe+ tag+io *e' %os2<i $e++e foreste& 2ome pure g+i affittuari *e++e sa+i$e& 2<e *esi*erassero *eg+i "i$gari& $o$ <a$$o 2<e ri:o+gersi a+ Mi# $istro *e++'i$ter$o& i$*i2a$*o *i ?ua+e aca-it +i *esi*era1 Art1 III1 L'impiego& 2<e se $e :uo' fare& i+ ge$ere *i :ita e +e 2o$*i3io$i *eg+i "i$gari $o$ esse$*o g+i stessi& +'am# mi$istra3io$e si assi2urer> su+ +uogo *e++a possi%i+it> *i so**isfare +a *ima$*a *e+ postu+a$te e& se +o 2re*er> 2o$#

:e$ie$te& 2o$2+u*er> 2o$ esso u$ impeg$o *ei *o:eri re2ipro2i fra +ui e g+i "i$gari& 2<e g+i :erra$$o 2o$seg$ati1 Prima *i tutto eg+i si :i$2o+er> a fa2i+itar +oro i me33i *i 2ostruirsi *e++e a%ita3io$i e *ar +oro u$'area $e2essaria pe+ pas2o+o e* u$ giar*i$o1 Art1 IV1 I$ 2aso *i 2o$testa3io$i fra +e parti& +o 3i$garo $o$ potr> 2am%iare *omi2i+io& se$3a 2<e prima $e sia *ato a::iso a+ mi$istero1 Art1 V1 Co+> *o:e sara$$o fissate *a :e$ti a setta$ta famig+ie& e+eggera$$o +'u$ *'essi per giurato& a++o s2opo *i per2epire i+ +oro tri%uto1 Art1 VI1 Per e22itar+i a pre$*er *imore fisse& sara$$o ese$ti *a og$i 2or:ata i$ *a$aro o $o& *a og$i pe*aggio e *a+ tri%uto *ura$te i+ primo a$$o1 Art1 VII1 Co$forme a++'art1 .., *e++e !i$a$3e i. proprietario *ar> ?uieta$3a& i$*i2a$*o i+ ge$ere *i mo$eta ri2e:uto& e ma$ ma$o esiger> i tri%uti& +i :erser> a++a ammi$istra3io$e *e+ *istretto1 Art1 VIII1 Ne++e +oro 2o$tro:ersie si assoggettera$$o a* ar%itri e a++a giusti3ia *ei :i++aggi e& $ei +oro pro2essi& ai tri%u$a+i or*i$arA1 Art1 I71 No$ sar> permesso a* a+2u$o 3i$garo& sotto :eru$ pretesto& *i :agare fuori *e+ territorio *e+ :i++aggio& se$3a u$ permesso i$ is2ritto *e++'ammi$istra3io$e *e+ *istretto@ i+ ?ua+ permesso g+i sar> ri+as2iato su+ 2ertifi2ato *e+ proprietario1 a proi%ito a 2<iu$?ue *i ri2e:er+o se$3a ta+e permesso1 I$ 2aso *i 2o$tra::e$3io$e& +o 3i$garo sar> pu$ito a* u$'amme$*a& 2<e a$*r> a profitto *e++a 2assa *e+ :i++aggio e a* u$a i$*e$$it> :erso i+ proprietario& i$ propor3io$e *e+ *a$$o& 2<e g+i a:r> 2agio$ato 2o++a sua asse$3a1 Art1 71 Se ?ua+2<e 3i$garo si asse$ta *a+ :i++aggio& se$3a esser:i autori33ato& +a mu$i2ipa+it> $e istruir> imme# *iatame$te i+ sor:eg+ia$te *e+ 2a$to$e& i$*i2a$*o i+ $ome e +'et> *e+ fuggiti:o e i suoi 2o$$otati1 Appe$a preso& sar> ri2o$*otto a+ :i++aggio e 2o$*a$$ato a* u$ +a:oro ?ua+siasi *'uti+it> pu%%+i2a1 Art1 7I1 Sara$$o 2o$2essi pas2o+i suffi2ie$ti ag+i a++e:atori *i asi$i& mu+i e 2a:a++i e potra$$o far$e i+ 2ommer2io1 Affi$e *i re$*ere piD *iffi2i+e i furti& tutte +e +oro %estie sara$$o

mar2ate1 Art1 7II1 A 2o+oro& 2<e $o$ <a$$o asi$i& mu+i o 2a:a++i e $o$ $e fa$$o 2ommer2io& $o$ sar> permesso posse*ere a+tro %estiame 2<e %uoi& :a22<e& 2apre& mo$to$i e maia+i1 Art1 7III1 I+ +oro a++o$ta$arsi *a++a $ostra sa$ta re+igio$e esse$*o u$a 2ausa *e++a +oro sa+:ati2<e33a e *e' +oro misfatti& i+ metropo+ita$o e* i :es2o:i pro::e*era$$o a 2<e i 2urati impartis2a$o a* essi +'istru3io$e re+igiosa1 Art1 7IV1 Sara$$o o%%+igati a+ %attesimo& a+ matrimo$io e sar> te$uto u$ registro *e++e +oro $as2ite e morti1 Art1 7V1 L'ispettore *e+ *istretto F i$2ari2ato *i :igi+are a++'a*empime$to *e++e 2o$:e$3io$i stipu+ate fra g+i "i$gari e* i+ proprietario1 Art1 7VI1 Nessu$o 3i$garo potr> +as2iare i+ :i++aggio se$3a u$ permesso i$ is2ritto *e+ proprietario1 Art1 7VII1 Og$i 3i$garo 2<e s' a++o$ta$er> *a+ :i++aggio sar> pu$ito 2ome +o 3i$garo fuggiti:o apparte$e$te a++o Stato1 Art1 7VIII1 Og$i -o?ar& 2<e possegga 3i$gari *i tri%D& se$3a terra o:e 2o++o2ar+i& potr>& *opo a:er+i a::isati& o por+i presso ?ua+2<e a+tro -o?ar& 2o+ ?ua+e si i$te$*er> i$ proposito& o s%ara33arse$e 2ome +o giu*i2<er> 2o$:e$ie$te ai suoi i$teressiV1 Come og$u$ :e*e& ?uesta pretesa riforma *e+ ./,( $o$ F a+tro se $o$ 2<e u$ 2omp+eme$to *e++e +eggi *e+ ./.4& i$teso a fa2i+itare e rego+are i+ fissarsi *i ?ueg+i "i$gari& 2<e a$2or me$a:a$o :ita :aga$te1 # La forma $e F ipo2ritame$te piD %e# $ig$a& se :uo+si& ma& i+ pri$2ipio *e++a s2<ia:itD :i F egua+me$te e* i$terame$te 2o$sa2rato1 Tutti i *iritti *e+ proprietario e i *o:eri *eg+i "i$gari :i so$o 2o$temp+ati@ ?ua$to ai *o:eri *e+ primo e ai *iritti *ei se2o$*i $o$ se $e par+a1 # Ese$tar+i *a+ tri%uto pe+ primo a$$o *e++a +oro *imora fissa i$ u$a +o2a+it> $o$ ser:i:a 2<e a :essar+i +'a$$o su22essi:o e i$ maggior propor3io$e1 # Las2iare 2<e i+ proprietario potesse s%a# ra33arse$e a suo ta+e$to era e?uiparar+i a* u$ arme$to *i %estie1 # I+ +oro giurame$to era ri2e:uto& ma era se$3a :a+ore1 I+ +oro 2o++ettore NgiuratoO era e+etto *a essi& ma $o$ esiste:a& se $o$ 2ome semp+ifi2a3io$e ammi$istrati:a1 # Ta+e era +a me$# 3og$era fi+a$tropia *e++a +egge *e+ ./,(& fatta *a uomi$i& 2<e

2o$2u+2aro$o tutti i *iritti *i uma$it> e *i +i%ert> a$2<e :erso i rume$i& +oro 2o$2itta*i$i e +oro frate++i1 # !iguriamo2i se pote:a$o essere te$eri :erso g+i "i$gari ! PerC # ma+gra*o +e *ure33e *e++a +egge s2ritta # i+ $atura+e progresso *e++e i*ee& 2ui si i$forma +a 2i:i+t> o*ier$a& +'e2o giu$to fi$o i$ Ruma$ia *e+ se:ero giu*i3io& 2<e fa2e:a +'O22i*e$te a ta+e i$giusti3ia so2ia+e& +a propaga$*a *i ta+u$i uma$itarA e +o spirito a::e*uto *i saggi uomi$i *i Stato fa# 2e:a$o pre:e*ere 2<e si sare%%e fra po2o :e$uto a* u$a *i# s2ussio$e *e+ pro%+ema1 Ora *is2uter+o era riso+:er+o& era *i# strugger+o1 # a %e$ :ero 2<e ai te$tati:i *i ?uesti a%o+i3io$isti era *i gra$*e osta2o+o +a te$a2ia *ei -o?ars1 Nei pri$2ipati *a$u%ia$i i -o?ars a ?ue++'epo2a era$o ta$to piD ge+osi *e++e +oro prerogati:e feu*a+i i$ ?ua$to esse era$o u$ *up+i2e 2ompe$so *e+ +oro ser:i+ismo i$ter$o e *i ?ue++o i$ 2ui +i a:e:a posti rispetto a s= +a Russia *e+ ./,(1 # Umi+iati *a+ *ispre33o *ei Russi e *a++a $essu$a 2o$si*era3io$e a22or*ata a* essi *a++a aristo2ra3ia europea& se $e :e$*i2a:a$o opprime$*o +e 2+assi so2ia+i& su++e ?ua+i essi a:e:a$o +ega+e *omi$io@ ?ui$*i& se i+ 2o$ta*i$o rume$o era ?uasi u$ +oro ser:o& +o 3i$garo era a**irittura +oro s2<ia:o1 A+2u$i te$tati:i iso+ati per ria+3are +a 2o$*i3io$e *eg+i "i$gari e *imostrare +a +oro attitu*i$e a 2ostituire agg+o# mera3io$i 2i:i+i e* operose si 2ompiero$o i$ ?ue++'epo2a& spe2ia+me$te $e+ :i++aggio *i Ripi *e+ *istretto *i !o+2ii-(@ e a Pos2<areYat3 per opera *e+ pri$2ipe Mi+os2<-.1 Costa$ti$o Sout3o $e e*u2C u$ 2e$ti$aAo a++o stu*io *e++a musi2a& forma$*o$e u$'or2<estra e22e++e$te& o$*e si *imostrC 2<e se$so *'esteti2a e *i gusto si a22og+ie:a i$ ?uesti pretesi %ruti1 E i+ 2o+o$$e++o C<ores2o& 2apo *e++'ammi$istra3io$e 2ar2eraria *i Va+a2<ia& 2ostituB 2o++e i$fati2a%i+i sue 2ure fi+a$tropi2<e& u$a spe2ie *i 2o+o$ia +i%era *i "i$gari-'1 Kuesti su22essi par3ia+i mi+ita$o sB %e$e i$ +oro fa:ore 2<e 2ias2u$o si se$tB preso *i piet> per +'a%ie3io$e *e++a ra33a 3i$gara e +e %uo$e perso$e a::isaro$o ai me33i *i sottrar+i a*

70 !EDOR POSSART& %$sland& ,( sett1 ./,41 71 CO8ALNICEANO& &s#$isse& p1'51 72 9OUa& a .$r#$ie d)&$rope& t1 III& 2ap1 VI1

essa1

Primo fra tutti i+ 2o+o$$e++o Campi$ia$o $e+ ./,5 af# fra$2C i suoi s2<ia:i "i$gari1 PerC& ig$ora$ti e $u*i& $o$ gua# *ag$aro$o gra$ fatto a ta+e ema$2ipa3io$e& 2<e sare%%e stata so+o profi2ua a* essi& o:e a:essero posse*uta u$a professio$e1 O$*e +'atto *e+ 2o+o$$e++o Campi$ia$o fu giu*i2ato prematuro a$2<e *a a+2u$i a%o+i3io$isti1 PerC +'esempio era *ato e +'a$$o appresso& ./,6& i+ sig$or Stir%eiu :o+e:a assumere sopra *i s= i+ progetto *i u$a +egge *i affra$2a3io$e *eg+i "i$gari-,1 # Ta+ +egge $o$ era *i fa2i+e 2ompi+a3io$e@ *appoi2<= i gra$*i proprietarA $o$ era$o a%%asta$3a ge$erosi per fare a+ +oro paese e* a++'uma$it> i+ sa2rifi2io *i ta+e parte *e++e +oro ri22<e33e e i+ go:er$o $o$ si se$ti:a i$ for3a *i 2<ie*ere e* otte$ere u$a +egge *i ris2atto1 A++a fi$e perC& *opo tre a$$i *i *is2ussio$i& i+ go:er$o Va+a2o prese $e+ ./,- +a ferma riso+u3io$e *i mig+iorare +a sorte *i ?uesta ra33a i$fe+i2e1 Lo Stato $e posse*e:a 5&((( famig+ie& 2<e g+i porta:a$o u$'e$trata *i 56&((( fra$2<i a++'a$# $o1 Lo Stato +i affra$2C e +i pose a 2o+o$i33are ta+u$e terre i$2o+te *ei -o?ars& 2o++'o%%+igo *a parte *i ?uesti *i trattar+i 2ome 2o$ta*i$i e +i%eri1;# Ta+e riforma fu %e$issimo a22o+ta e i+ risu+tato $e fu fe+i2issimo1 Ve$timi+a uomi$i& *apprima $oma*i& si *ie*ero a++a 2o+tura *e+ suo+o e& +u$gi *a+ per*er2i& +o Stato aume$tC +a ri22<e33a $a3io$a+e e +a sua e$trata *iretta1 Kuesti "i$gari#2o+o$i furo$o *i:isi i$ /0 i$te$*e$3e& 2o$ i$te$*e$ti e+etti *ag+i "i$gari1 # Le i$te$*e$3e furo$o poste sotto +a sor#
-, L'a$$o prima i+ sig1 Stir%eiu& a:e$*o %isog$o *i *e$aro per 2ostruire i+ suo pri$2ipes2o pa+a33o& a:e:a :e$*uto a *ritta e a si$istra tutti i suoi "i$gari& 2e*e$*o i+ resto a+ %a$2<iere Opra$o per '(&((( *u2ati1 I$ ta+e 2ir2osta$3a si :i*e $ei ?uartieri *i 9u2arest i+ misera$*o spetta2o+o *e++e :e$*ite *i 2o*esti "i$gari e si as2o+taro$o i pia$ti *e++e po:ere ma*ri& 2<e& separate *ai +oro fig+i& pia$ge:a$o& si stra22ia:a$ +e :esti e impre2a:a$o su+ :e$*itore +a ma+e*i3io$e *e+ Cie+o1 Esse$*osi .'opi$io$e pu%%+i2a pro$u$3iata 2o$tro ?uesti mer2ati *i 2ar$e uma$a& i+ sig1 Stir%eiu& +'a$$o appresso& emise +'i*ea *e++a +egge *i ris2atto& ?uasi a* espiare +a sua 2ru*e+t>1 Ma i+ %iasimo pu%%+i2o era troppo forte& i+ ri2or*o troppo re2e$te per2<= eg+i potesse tro:are 2re*ito e me33i *i asso2iare i+ suo $ome a++'opera uma$itaria1 # Tutta:ia :e$ti a$$i appresso& i+ sig1 Stir%eiu 2o$tri%uB piD *'og$i a+tro a++'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari *i Va+a2<ia e +'opi$io$e pu%%+i2a fi$B per per*o$arg+i NV1 a:a$tiO1

:eg+ia$3a imme*iata *e+ gra$*e armash o *irettore ge$era+e *e++e prigio$i1 I+ +oro tri%uto fissato a u$*i2i fra$2<i a$$ui pe+ tesoro e fr1 + e 6( a++'ammi$istra3io$e 2ar2eraria1 I +a:atori *'oro a .- fr1 pe+ tesoro e , fr1 per +a *etta ammi$istra3io$e1 I+ *e2imo *e+ tri%uto& :ersato $e++e ma$i *e+ gra$*e armash& era *esti$ato a+ ris2atto *i s2<ia:i apparte$e$ti ai -o?ars1 L'affra$2ame$to *eg+i "i$gari *e++o Stato forma +a piD %e++a g+oria *e+ pri$2ipe A+essa$*ro 8<IGa& +a 2ui memoria per 2iC stesso :a o$orata 2ome ?ue++a *'u$o *e' %e$efattori *e++'uma$it>1 Esso& se$3a proi%i3io$e *i 2<iamar+i 2o$ ?uesto piuttosto 2<e 2o$ ?ue+ $ome& se$3a i$ter*i3io$e *i par+ar +a +oro +i$gua& se$3a tog+ier +oro i fig+i per istruir+i& ma& a+ 2o$trario& fa2e$*o+i a++e:are sotto i +oro o22<i& se$3a :io+e$tar+i $e++e +oro attitu*i$i professio$a+i& :e$$e a 2apo i$ po2<i a$$i *i fare 2iC 2<e +a Spag$a $o$ a:e:a potuto mai e +'U$g<eria *iffi2i+me$te1 Ta+e esempio portC i suoi frutti fe2o$*i1 L'i$teresse i$spirato *ag+i "i$gari aume$ta:a *i gior$o i$ gior$o1 8i> ta+u$i s2rittori fa2e:a$o risa+tare +e ?ua+it> 2<e +i *isti$guo$o& +a +oro pro$te33a *i spirito& +a +oro attitu*i$e a++e arti %e++e@ i poeti 2a$ta:a$o +a +oro miseria e +a +oro rasse# g$a3io$e@ i fi+osofi a22e$$a:a$o a++a $e2essit> *i pro2+amare u$a :o+ta *i piD +'eguag+ia$3a uma$a1 Kuesti :oti& ?uesti rimpia$ti si fa$$o stra*a i$ Mo+*a:ia& 2ome se +'era$ fatta i$ Va+a2<ia1 A WassI 2ome a 9uGarest si sta%i+is2e 2<e +'esempio *ato *a+ pri$2ipe A+essa$*ro 8<IGa *e:'essere imitato e 2o$# ti$uato1 I$ 2o$segue$3a& i+ ,. ge$$aio ./55& i+ pri$2ipe Stour*3a prese$ta a++'Assem%+ea mo+*a:a u$ progetto per +'a%o+i3io$e *e++a s2<ia:itD per g+i "i$gari *ipe$*e$ti *a+ 2+ero1 # Ta+e progetto F 2osB 2o$2epitoL USi22ome $e++e *isposi3io$i re+ati:e a++a sistema3io$e *ei %e$i e22+esiasti2i F i$*ispe$sa%i+e i$tro*urre u$a +egi# s+a3io$e spe2ia+e& 2o$2er$e$te g+i "i$gari *e++a metropo+i& *ei :es2o:a*i e *ei mo$asteri i$*isti$tame$te& si propo$go$o& 2ome progetto *i +egge& g+i arti2o+i segue$tiL .J 8+i "i$gari *omi2i+iati& apparte$e$ti a+ 2+ero i$*i# sti$tame$te& u$a :o+ta affra$2ati& rie$tra$o $e++a 2+asse *eg+i

a+tri a%ita$ti +i%eri@ a:ra$$o g+i stessi *iritti e a*empira$$o g+i stessi *o:eri& 2<e si riferis2o$o a++a propriet>& se2o$*o +a +egge@ sara$$o pure e?uiparati $e++e imposte a+ pari *eg+i a+tri 2o$tri%ue$ti1 'J 8+i "i$gari& 2<e eser2ita$o mestieri $e++e 2itt>& sa# ra$$o ugua+me$te affra$2ati e e$tra$o $e++a 2ategoria *ei pate$tati& i$ propor3io$e *ei +oro me33i e 2o$forme a++e rego+e& 2<e 2o$2er$o$o i pate$tati 2itta*i$i1 I$ %ase a 2iC g+i "i$gari& apparte$e$ti a+ 2+ero& 2o$# si*erati oramai 2ome g+i a+tri su**iti& a:ra$$o *iritto *i ma# ritarsi 2oi mo+*a:i1 I$o+tre +a ?uota *e++e tasse pagate *a essi sar> i$2assata *a+ tesoro pu%%+i2o& se$3a potere essere 2o$fusa a++e a+tre re$*ite *e++o Stato@ ma ser:ir> es2+usi:ame$te a+ ris2atto *i ?ue++i& i 2ui proprietari :orra$$o *isfarse$e1 I+ 2o$to esatto *e++'impiego *i ?ueste somme sar> prese$tato a++a Assem%+ea ge$era+e or*i$aria *i og$i a$$o1V Kuesto progetto fu a22o+to 2o$ e$tusiasmo e +a *e# 2isio$e *e++'Assem%+ea su+ rapporto *e+ pri$2ipe e22itC +a gioia *i tutta +a $a3io$e1 Ne+ suo *is2orso *e+ 4 fe%%raio Co# ga+$i2ea$o $e ri$gra3iC i+ pri$2ipe& +a Camera e i+ 2+ero *i2e$*oL UTrip+i2i gra3ie sia$ rese a+ pri$2ipe pe+ ge$eroso pe$siero@ ai mi$istri 2<e +'<a$$o prese$tata a++'Assem%+ea +egis+ati:a e ai *eputati *i ?uest'Assem%+ea& 2<e $e <a$$o fatta u$a +egge per is%ara33are i+ +oro paese *a++a mostruosit> so2ia+e *e++a s2<ia:itD@ a++a $ostra C<iesa 2<e *a oggi i$ poi $o$ :uo+e piD s2<ia:i per essere +a C<iesa :era *e+ Cristo& i$$a$3i a+ ?ua+e tutti g+i uomi$i so$o +i%eriV-51
-5 I+ poeta Cora*i$i pu%%+i2C a++ora u$ 2a$to i$ fra$2ese per 2e+e%rare +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari1 Esso *i2e:aL R=Aouisse3 :ous tous& $o%+es e$fa$ts *e Rome& Vous tous& ?ui *a$s :os sei$s se$te3 %attre u$ 2oeur *'<omme1; P+us *'es2+a:es 2<e3 $ous! +e gra$* mot est +a$2=1 eureuP ?ui& +e premier& 2<e3 $ous +'a pro$o$2=! R=Aouisse3#:ous e$& Mo+*a:es! Nos *i:i$s aute+s so$t +a:=sL Notre Sg+ise $'a p+us *'es2+a:es@ o$$eur > ?ui +es a sau:=s! I+s a:aie$t tous u$ 2oeur& i+s a:aie$t tous u$e cme& Tous a:aie$t Dieu pour mabtre et pour mFre u$e femme@ Et tous au Aoug *e fer a:aie$t =t= ri:=s!

I$ ri2o$os2e$3a *i ?uesto fatto i gre2i *'Ate$e i$a+3aro$o *ipoi u$ %usto a Mi2<e+e Stour*3a e tutto i+ mo$*o 2i:i+e p+au*B a++a fi+a$tropi2a +egge& :otata *a++'Assem%+ea mo+*a:a1 # Co$ ?uesta +egge e 2o$ +'a$te2e*e$te *e++a Va+a2<ia era fi$ita +a s2<ia:itD offi2ia+e $ei Pri$2ipati per g+i "i$gari apparte$e$ti a++o Stato e* a+ C+ero1 Resta:a$o per a+tro i$ istato *i s2<ia:itD g+i "i$gari apparte$e$ti ai pri:ati e 2ioF i 5i6 *e++a ra33a t3iga$a rume$a1 Per +i%erar+i& se$3a +e*ere g+i i$teressi *ei -oiars& $o$ era fa2i+e tro:are u$ me33o spe*iti:o e* effi2a2e1 Vie$e i$ta$to i+ ./5/ e 2o$ esso +a ri:o+u3io$e1 Per tre mesi u$ go:er$o pro::isorio s2uote i+ pro# tettorato russo e pro2+ama& +'uguag+ia$3a *ei 2itta*i$i1 # Kui$*i g+i "i$gari *i:e$go$o tutti +i%eri& i$ :irtD *e++'art1 .5 *e++a *i# 2<iara3io$e *ei *iritti1 # Essi go*o$o& fe+i2i& *i ?uesto a::e$to a++a :ita +i%era-61 # Ma per *isgra3ia i russi tor$aro$o $ei Pri$#
o$$eur! <o$$eur > :ous& ?ui +es a:e3 sau:=s! Et21& et21 -6 Dura$te i+ %re:e perio*o *e+ ./5/ essi $o$ si a::i2i$a:a$o a++a Statua *e++a Li%ert>& 2<'era $e+ 2orti+e *e+ Pa+a33o *i 8o:er$o& se$3a s2oprirsi i+ 2apo1 # E* u$ poeta rume$o& Cesare 9o+ia2o& :e*e$*o+i sa+utare 2o$ amore ?uesto sim%o+o *e++a :ita futura uma$a& s2risse +a segue$te +iri2a& o:e immagi$a 2<e u$a ma*re 3i$gara 2osB par+i a+ suo %am%i$e++oL USorri*i& amor mio& sorri*i a ?uesto gior$o sere$o e* a++a :ita 2<e per te sar> *o+2e! poi2<= o<! $o& tu $o$ sarai martoriato *a++a frusta *'u$ pa*ro$e1 Porta a++e +a%%ra ?uesta 2arta e %a2ia+a e se$ti i+ profumo *i giusti3ia& 2<e $e ema$a1 La +i%ert> ti 2u++er> 1e i+ suo tri2o+ore former> ar2o%a+e$o su++a tua 2u$a! Dio! mio fig+io sar> +i%ero& $o$ a:r> a su%ire i+ ser:aggio& a gemer *e++a tira$$i*e& a 2o$*urre +a :ita 2ru*e+e& 2<e io fi$o a* oggi <o me$ato1 Ve*i& amor mio& ?uesta *i:i$a immagi$e *e++a +i%ert>T La +i%ert> sia i+ tuo I**io@ essa *omi$a +e tira$$i*i@ essa spe33a i $ostri giog<i e i $ostri 2eppi1 8iura+e& amor mio& 2<e a+ %isog$o saprai u$ gior$o *ife$*er+a e ser:ir+e *i s2u*o@ fa$$e +a tua fe*e& +a tua spera$3a& +a tua :ita e i+ tuo 2u+to& +a tua so+a immagi$e *i Dio1 E +a patria& *i 2ui essa ti fa 2itta*i$o& possa 2o$tare su+ tuo %ra22io& i+ tuo sa$gue e +a tua :ita& $ei gior$i i$ 2ui si atte$tasse ai suoi giusti *iritti1 Lo giuro io oggi& o mio amore& i$ tuo $ome e :e2e1 I+ mio giurame$to sia i+ tuo %attesimo e i+ tuo ,redo1 9asta a 2o$*urti a+ %e$e pe+ %e$e1 8iuro i$ $ome tuo eter$a ri2o$os2e$3a ai Rume$i& i ?ua+i& :ergog$osi *i

2ipati1 # I se$time$ti e g+i uomi$i *e++a Rume$ia gio:a$e e +i%era+e so$o s2<ia22iati # e g+i "i$gari *e:o$o tor$are a++e +oro 2ate$e 2o+ maggior *o+ore *i a:ere per po2o tempo gustato +e e%%re33e *e++a +i%ert>1 L'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari *o:e:a a:er +uogo sette a$$i piD tar*i1 Era a++ora pri$2ipe ospo*aro *i Mo+*a:ia& 8regorio 8<IGa& uomo ama$te *i 2i:i+t> e *i progresso1 # Co$ti$ua$*o +'opera i$i3iata *a A+essa$*ro 8<IGa $e+ ./,-& eg+i i$:iC u$ Messaggio a+ Co$sig+io ammi$istrati:o straor*i$ario& i$ *ata '/ *i2em%re ./66 NN1..44O1; Ta+e Messaggio era 2osB 2o$2epitoL ULa +egge :otata $e+ ./55 *a++'Assem%+ea ge$era+e straor*i$aria& 2o$2er$e$te +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari ap# parte$e$ti a++o Stato& a++a metropo+i& ai :es2o:a*i e mo$asteri i$ ge$era+e& a:e:a pre:isto i$ pari tempo i+ ris2atto progressi:o *eg+i s2<ia:i apparte$e$ti ai pri:ati& asseg$a$*o a ta+e s2opo +e somme ritratte *a++a tassa *eg+i affra$2ati1 S2opo *i ?uesta misura fi+a$tropi2a era *i giu$gere& i$ u$ 2erto +asso *i tempo& a++'a%o+i3io$e *e++a s2<ia:itD i$ ?uesto paese& e riposa:a pri$# 2ipa+me$te su++a spera$3a 2<e +a maggior parte *ei proprietari& gui*ata *a u$'emu+a3io$e re2ipro2a& si sare%%e prestata a++a +i%era3io$e *i esseri uma$i& 2<e a:e:a i$ suo potere1 Ci *uo+e +'a$imo *i *o:ere 2o$statare 2<e %e$ po2<i fra essi <a$$o fi$ora risposto a ?uesto appe++o uma$itario@ me$tre 2<e& *'a+tra parte& i fo$*i esigui& 2<e so$o impostati pe+ ris2atto *eg+i s2<ia:i $o$ <a$$o potuto a$2ora operare +a +oro ema$2ipa3io$e 2omp+eta1 !ra i *o:eri& 2<e +a $ostra posi3io$e 2i impo$e& i$ me33o a++e riforme& 2<e a%%iamo te$tato rea+i33are e ?ue++e& 2<e +'a::e$ire re2+ama& tro:iamo 2<e ?uesta ?uestio$e F u$a *i ?ue++e& 2<e *e:o$o a:er +a pre2e*e$3a& *appoi2<= s2aturis2e *a++e +eggi istesse *e++'uma$it> e si 2o++ega esse$3ia+me$te a++a *ig$it> *e+ paese1 Ne+ mome$to i$ 2ui +'Europa i$tiera *> pro:a *i u$ sB
:e*er2i arme$to *i u$ pa*ro$e& <a$$o spe33ato i $ostri ferri e 2i <a$$o a22ettati per frate++i1 E 2a$to per te& amor mioL era:amo fuori *e++a +egge@ siamo $e++a +egge@ +a s2<ia:itD F *istrutta@ +a tira$$i*e F morta@ :i:a +a Ruma$ia!V

:i:o i$teresse per i Pri$2ipati e me*ita +o sta%i+ime$to *ei +oro *esti$i futuri& F *o:ere *e++a $ostra patria *i far *a+ suo 2a$to u$ passo i$ a:a$ti1 Mo+ti a$$i s2orsero *a 2<e +a s2<ia:itD fu a%o+ita i$ tutti g+i stati 2i:i+i *e+ :e22<io mo$*o@ so+ta$to i Pri$2ipati mo+*o#:a+a2<i <a$$o 2o$ser:ato ?uesto umi+ia$te :estigio *i u$a so2iet> %ar%ara@ so+ta$to i$ ?uesti Pri$2ipati +a s2<ia:itD fa parte *e++'orga$ame$to so2ia+e! U$a ta+e a$oma+Ba $o$ *e:e& $o$ puC piD esistere1 Ta+e stato *i 2ose F i$ 2o$f+itto 2oi *ogmi sa2ri *e++a re+igio$e 2ristia$a& 2oi pri$2ipb *'uma$it>& 2o$ +'i$teresse :ita+e *e++o Stato1 a u$a piaga so2ia+e& piaga& 2<e $o$ *o%%iamo *issimu+ar2i& 2ome fi$ora fa2emmo Ngia22<= F impossi%i+e $as2o$*er+aO& ma 2<e *o%%iamo sa$are a+ piD presto1 A ta+e s2opo& 2ome pri$2ipe e 2ome 2ristia$o& 2o$# su+ta$*o +a *ig$it> *e+ paese& $o$ me$o 2<e i se$time$ti *e+ $ostro proprio 2uore& Noi ri2<iamiamo oggi +a seria atte$3io$e *e+ $ostro Co$sig+io su ta+e ?uestio$e importa$te1 Noi 2o$# tiamo su+ suo atti:o 2o$2orso per aiutar2i a riso+:er+a i$ u$ se$so 2o$forme a++e gra$*i +eggi *e++'uma$it>& pur $o$ tras2ura$*o u$'i$*e$$it> ag+i a:e$ti#*iritto1 Noi +'i$:itiamo a preparare u$ progetto *i +egge su ?uesto oggetto e a sottopor2e+o per essere i$:iato a++a *is2ussio$e *e+ Di:a$o ge$era+e1 I+ $ostro 2o$2etto sare%%e *i pre$*ere per %asi *i ?uesto progettoL .J L'a%o+i3io$e imme*iata *e++a s2<ia:itD@ 'J I+ rego+ame$to e i+ mo*o *i riparto *e++'i$*e$$it> *a a22or*arsi ag+i a:e$ti#*iritto1 Noi speriamo 2<e i+ 2o$2orso i$*isti$to *ei $ostri 2ompatrioti $o$ 2i far> *ifetto i$ ?uesta ?uestio$e uma$itaria *i prim'or*i$e@ $o$ *u%itiamo 2<e i sig$ori mi$istri $o$ 2o$# sa2rera$$o i +oro sfor3i a 2o$seguire pie$ame$te +o s2opo& 2<e :ie$ +oro tra22iato @ e a ta+ uopo fa22iamo asseg$o sui pri$2ipb *i uma$it> e su++o 3e+o *i 2ui <a$$o fatto pro:a 2osta$te1V !irmatoL 8RE8ORIO 8 REA1 A ?uesto Messaggio& i+ 2ui sti+e semp+i2e e mo*esto ri:e+a i piD e+etti se$time$ti *e+ Pri$2ipe& :ie$e risposto i+ gior$o istesso *a+ Co$sig+io ammi$istrati:o straor*i$ario& i$

termi$i e$tusiasti2i1 E22o +a *e2isio$e presa& sotto i+ N1 .,-5& tutti i mem%ri *e+ Co$sig+io esse$*o prese$tiL UOggi& '/ $o:em%re ./66& i+ Co$sig+io <a ri2e:uto& 2o+ se$time$to *i u$a :i:a ri2o$os2e$3a& i+ Messaggio pri$2ipes2o& 2<e g+i espo$e i+ gra$ pri$2ipio *e++'a%o+i3io$e *e++a s2<ia:itD i$ Mo+*a:ia1 I mem%ri *e+ Co$sig+io furo$o impressio$ati a++a +ettura *i ?uesto Messaggio per g+i e+e:ati se$si e +e 2o$si*era3io$i *i a+ta sapie$3a& 2<e i$ esso si a22o+go$o1 Kuesto Messaggio& 2o+ ?ua+e Vostra A+te33a pre$*e 2osB +'i$i3iati:a i$ u$a ?uestio$e *i sB a+ta importa$3a& appartie$e *a ?uesto mome$to a++a storia *e++a patria e :'o22upa +a piD %e++a pagi$a fra ?ue++e& 2<e attesta$o i+ progresso *e+ popo+o rume$o1 I+ Co$sig+io ammi$istrati:o si asso2ia *u$?ue 2o$ gra# titu*i$e a ?uesto gra$*e atto& ema$ato *ai se$time$ti e+etti& 2<e 2aratteri33a$o S1 A1 i+ Pri$2ipe reg$a$teL app+au*is2e *i tutto 2uore a+ 2ompime$to *i ?uest'opera e registra a++a u$a$imit> 2o+ prese$te atto +a *ata *e+ '/ $o:em%re ./66& 2ome u$ gior$o *i festa per +a patria1 Due mem%ri *e+ Co$sig+io& i+ sig$or mi$istro *e++e fi$a$3e e i+ *irettore *e+ *ipartime$to *e++a giusti3ia si o2# 2upera$$o& se$3a ritar*o& *e++'e+a%ora3io$e *e+ progetto *i +egge& 2o$forme a++e :iste *i Sua A+te33a Sere$issima e ai gra$*i pri$2ipb 2o$te$uti $e+ suo pre2itato Messaggio& $1..441V 8irmatiL Stefa$o Catar*Ai@ 8iorgio CostaGi@ Pietro Mauroge$i@ Costa$ti$o 8<IGa @ A$astasio Pa$o@ 8io:a$$i Ca$ta2u3e$o@ Leo$i*a 8<IGa1 A:uta 2osB +'appro:a3io$e *e+ Co$sig+io& i+ pri$2ipe 8<IGa *ue gior$i appresso N,( $o:1O porta:a +a 2osa a:a$ti i+ Di:a$o ge$era+e1 j Tratta$*osi *e+ pu$to 2u+mi$a$te $e++a Storia *e++'ema$2ipa3io$e 3i$gara 2re*iamo $o$ i$uti+e i+ 2o$ti$uare a ripro*urre i+ testo *i ?uesti importa$tissimi *o2ume$ti1 I+ Messaggio NN1 55O *iretto a+ Di:a$o si esprime:a 2osBL UPare22<i oggetti *i 2ompete$3a *e+ Di:a$o ge$era+e *o:e$*o essere sottoposti a++e sue *e+i%era3io$i& tro:iamo 2o$:e$ie$te 2o+ prese$te Messaggio *i a$ti2ipare +'epo2a *e++a

sua 2o$:o2a3io$e per +a sessio$e *e+ ./66#641 Ne+ 2orso *i ?uesta +egis+atura& sar> 2omu$i2ato a+ Di:a$o& fra a+tri +a:ori& u$ progetto *i +egge 2o$2er$e$te +'ema$2ipa3io$e ge$era+e *eg+i "i$gari& 2<e so$o i$ possesso *ei pri:ati1 A+ mome$to i$ 2ui i+ Di:a$o *o:r> o22uparsi *'u$a ?uestio$e *i sB a+ta importa$3a& Noi 2i se$tiamo o%%+igati& sia 2ome 2ristia$o sia 2ome 2apo *e++o Stato & *i fare appe++o ai se$time$ti re+igiosi e a++a fi+a$tropia *ei suoi mem%ri& i$ fa:ore *i u$a misura *a mo+to tempo re2+amata *a++'uma$it> e 2<e& $e++e attua+i 2ir2osta$3e& F suggerita a+ paese *a u$'a::e*uta po+iti2a1 Ora& a ?uesto *oppio pu$to *i :ista& amiamo 2re*ere 2<e i+ progetto i$ ?uestio$e tro:er> u$ pote$te e2o $e+ 2uore e u$ appoggio e$ergi2o $e+ patriottismo *ei mem%ri *e+ Di:a$o1 Ri2or*ate:i& o sig$ori& 2<e $o$ F so+ta$to +a patria& ma a$2<e +'Europa& +e 2ui simpatie si ma$ifesta$o sB :i:ame$te i$ fa:ore *ei *esti$i futuri *ei Pri$2ipati & 2<e po$e su $oi i suoi sguar*i impar3ia+i@ ri2or*ate:i 2<e i risu+tati *e++e :ostre *e+i%era3io$i i$ ?uesta sa$ta 2ausa $o$ restera$$o ra22<iusi $ei +imiti *e+ $ostro paese& ma tra:ersera$$o g+i spa3i e i tempi e sara$$o portati a:a$ti u$ tri%u$a+e i$tegro& +a 2ui se$te$3a *e:e essere i$s2ritta $eg+i a$$a+i *e++'Istoria& 2oi $omi *i 2o+oro& 2<e a:ra$$o a:uto parte a++'opera1 Ci F *u$?ue riser%ato& o sig$ori& *i far %ri++are& a +ato *e++e pietose e meritorie a3io$i *ei $ostri a:i& +'atto& 2<e romper> i+ giogo& sotto 2ui gemo$o mig+iaia *i uma$i e aprir> +oro u$a $uo:a :ita& o:e potra$$o re$*ersi uti+i a++a So2iet>1 # Ta+e risu+tato& ri2<ia# ma$*o su $oi +a ri2o$os2e$3a e i+ rispetto u$i:ersa+e& *i:err> u$ tito+o& o$*e a$*ra$$o orgog+iosi i $ostri fig+i& fe+i2i *i poter :a$tare fra i +oro a$te$ati i ge$erosi autori *i u$a +egge sB uma$itaria1 Co$os2e$*o +a sa:ie33a *e+ Di:a$o ge$era+e& sa:ie33a *i 2ui *ie' pro:e i$ a+tre o22asio$i& $utriamo fi*u2ia 2<e& pe$etrati *a ?ueste pote$ti 2o$si*era3io$i& :oi 2o$# sa2rerete a+ 2aso prese$te og$i :ostra so++e2itu*i$e e pro# 2e*erete 2o$ +a maturit> :o+uta& se$3a as2o+tare +e suggestio$i 2o$trarie ai *iritti *e++'uomo e *is2or*a$ti 2o++'i$teresse pu%# %+i2o& superiore a++'i$teresse pri:ato& e 2<e per +e *isposi3io$i& 2<e a*otterete& :i terrete a++'a+te33a *e+ gra$ 2Cmpito affi# *ato:i1V

I+ .( *i2em%re i+ Di:a$o ge$era+e *is2usse e :otC u$ progetto *i +egge re+ati:o a++'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari e +o trasmise a+ Pri$2ipe1 L'.. *i2em%re i+ Pri$2ipe& ri$gra3ia$*o i+ Di:a$o *e++a premura 2o++a ?ua+e si era o22upato *e+ su%%ietto& i$:ita:a i+ Di:a$o istesso a pro2e*ere a++a re*a3io$e *e++a +egge e 2omu# $i2ar+a a+ Co$sig+io& affi$2<= potesse essere imme*iatame$te app+i2ata1 E22o *u$?ue +a +egge su++'a%o+i3io$e *e++a s2<ia:itD *eg+i "i$gari rume$i& i+ mo*o *'i$*e$$it> *e:o+uta ag+i a:e$ti# *iritto e +'i$s2ri3io$e *eg+i ema$2ipati $e++a 2+asse *ei 2o$# tri%ue$tiL CAPITOLO I1 La s2<ia:itD F a%o+ita per sempre i$ tutto i+ territorio *e++a Mo+*a:ia1 Og$i i$*i:i*uo& 2<e to22a i+ suo+o mo+*a:o& F +i%ero1 h .1 Tutti g+i "i$gari i$ ge$era+e& apparte$e$ti a par# ti2o+ari& so$o affra$2ati e *a oggi i$ poi $o$ F piD permesso a* a+2u$o i$ Mo+*a:ia *i posse*ere s2<ia:i& $= :e$*ere o 2om# perare u$a 2reatura uma$a1 h '1 Tutti 2o+oro& 2<e posseggo$o "i$gari& so$o o%%+igati *i prese$tare a+ Tesoro& $e+ termi$e *i *ue mesi& a partire *a++a pu%%+i2a3io$e *e++a +egge& u$a +ista *ettag+iata *e+ $umero *ei +oro "i$gari& 2o$ *esig$a3io$e spe2ia+e *eg+i i$fermi& affi$2<= sia$o i$s2ritti $e++a +ista *eg+i affra$2ati e si possa rego+are +'i$*e$$it> *eg+i a:e$ti#*iritto1 h ,1 C<iu$?ue& tra$$e g+i asse$ti& pei ?ua+i i+ teri$i$e F fissato a sei mesi& $o$ si prese$ter> $e+ termi$e fissato *a+ h '& per*e i suoi *iritti a++'i$*e$$it>1 h 51 I+ pre33o *e++'i$*e$$it> F fissato a otto *u2ati pei ling$rari e i vatrash e a ?uattro pei laQesh& se$3a *isti$3io$e *i sesso@ ma $o$ si *ar> i$*e$$it> per g+i i$:a+i*i e i %am%i$i +atta$ti1 h 61 I+ tri%uto *eg+i affra$2ati gi> apparte$e$ti a++o Stato e a+ C+ero& 2ome ?ue++o *eg+i "i$gari pri:ati pre2e*e$teme$te affra$2ati ammo$ta$*o a '06&,,( piastre& aggiu$te a u$a so::e$3io$e *i ''(&((( piastre *e+ Tesoro& e .((&((( piastre *e+ fo$*o *i %e$efi2e$3a *e++a Cassa e22+esiasti2a N2<e si a2#

2res2er> i$ propor3io$e *e++'aume$to *ei re**itiO forma$o u$a somma a$$ua *i 606&,,( piastre1 Ta+ somma sar> *esti$ata og$i a$$o a++'i$*e$$i33o *ei proprietarA1 I+ tri%uto *eg+i af# fra$2ati 2o++a prese$te +egge sar> *e:o+uto a++o stesso s2opo1 h 41 Si22ome +'i$*e$$it> *eg+i a:e$ti#*iritto *o:r> es# sere esti$ta gra*ua+me$te e 2<e +a somma impostata a ta+ uopo $o$ puC 2oprire +a 2ifra tota+e *e++'i$*e$$it>& ?uesta si operer> 2o++e $orme segue$tiL aO Due mesi *opo +a promu+ga3io$e *e++a +egge pre# se$te& i+ *ipartime$to *e++e fi$a$3e 2ompi+er> u$ 2e$sime$to ge$era+e *i tutti g+i i$*i:i*ui& 2<e sara$$o stati *i2<iarati *ai +oro proprietarA1 %O Kuesta opera3io$e 2omi$2ier> a partire *a+ *e2imo gior$o *opo +o spirare *e+ termi$e *ei *ue mesi e *o:r> essere 2omp+etata i$ u$ termi$e *i .6 gior$i& 2o$forme a++e *ispo# si3io$i 2o$te$ute $e+ segue$te Cap1 II1 2O Appe$a i+ *ipartime$to *e++e fi$a$3e a:r> ri2e:uto +e +iste *i 2e$sime$to& +e 2o$tro++er> e& tro:ate+e 2o$formi a++e *e$u$2ie ri2e:ute& fisser> +a somma& 2<e spetta ai parti2o+ari i$ 2omp+esso e i$ *ettag+io1 *O Kuesta somma sar> *i:isa i$ o%%+iga3io$i *e++o Stato *i .((( piastre +'u$a& re2a$ti u$ i$teresse *e+ .(&(( a$$uo1 Kuesto i$teresse :err> ma$te$uto a+ +i:e++o *e+ tasso +ega+e i$ :igore $e+ paese& e& i$ 2aso *i *imi$u3io$e *i ?uesto& *o:r> essere propor3io$a+me$te ri%assato1 eO Tutti g+i a:e$ti#*iritto sara$$o 2o$:o2ati a++o spirar *e+ ter3o mese& a partire *a++a promu+ga3io$e *e++a +egge& affi$e *i ri2e:ere 2ias2u$o i+ $umero *i o%%+iga3io$i& 2<e g+i spetta$o@ *a ?ue+ gior$o tutti g+i s2<ia:i sara$$o ri2o$os2iuti +i%eri e i+ +oro tri%uto :erso +o Stato 2omi$2ier> a *e2orrere1 fO Su++e somme asseg$ate a++'art1 6& i+ *ipartime$to *e+# +e fi$a$3e pag<er>& a++a fi$e *i og$i a$$o& g+i i$teressi *e++e o%%+iga3io$i& i+ 2ui pagame$to sar> ?uieta$3ato a tergo *e+ co$pon1 gO L'e22e*e$te *e++e somme impostate a ?uesto s2opo ser:ir> og$i a$$o a* esti$guere i+ $umero *i o%%+iga3io$i 2<e potr> pagare& e affi$e *i $o$ +e*ere :eru$o& ta+ pagame$to si effettuer> $e+ mo*o segue$teL I $umeri *i tutti i co$pons sara$$o im%usso+ati& i$

prese$3a *eg+i a:e$ti#*iritto& 2<e :o+essero assister:i& e i $umeri us2e$ti sara$$o imme*iatame$te sa+*ati1 # Kuesta opera3io$e sar> prese$3iata *a+ mi$istro *e++e fi$a$3e i$ perso$a@ e +'estra3io$e *ei $umeri sar> fatta *a u$ fa$2iu++o1 h -1 8+i a:e$ti#*iritto a++'i$*e$$it> e 2<e :orra$$o ri$u$2iar:i& potra$$o& i$ fa:ore *ei +oro a$ti2<i s2<ia:i& far+a surrogare *a u$a *ispe$sa *e++a tassa :erso +o Stato e *e++a presta3io$e *i +a:oro $e++e stra*e1 I+ termi$e *i ?uesta *ispe$sa $o$ potr> este$*ersi a+ *i +> *i .( a$$i1 Potra$$o a$2<e far+i i$serire $e++a 2+asse *ei criso-oliti& se2o$*o +'art1 00& 2ap1 III *e+ rego+ame$to orga$i2o1 h /1 Tutte +e *isposi3io$i &2o$te$ute $e+ Co*i2e Ci:i+e& $e++a Criso%o++a e2ume$i2a& 2ome tutte +e a+tre a*ottate i$ seguito *i tempo& re+ati:ame$te ag+i s2<ia:i e 2<e *i:e$go$o 2o$trarie ai pri$2ipii 2o$te$uti $e++a +egge prese$te& so$o e resta$o a%rogati1 CAPITOLO II1 "el ,ensimento1 h 01 I+ Ce$sime$to pre:isto *a+ h 4& +ettera a& si operer> $e+ mo*o segue$teL aO Sara$$o $omi$ate 2o$ messaggio pri$2ipes2o 2ommissio$i 2omposte *i tre %oAar*i& i$ ragio$e *i u$a per 2ir2o$*ario1 %O Kueste Commissio$i si trasportera$$o $e++e :arie +o2a+it> *ei rispetti:i 2ir2o$*arA per pro2e*er:i a++e opera3io$i 2e$suarie& se2o$*o +e +iste prese$tate *ai proprietarA e $e++e ?ua+i si $otera$$o e3ia$*io i *omi2i+A *eg+i "i$gari@ e& a++o s2opo *i e:itare og$i 2o$fusio$e& i+ *ipartime$to *e++e fi$a$3e pu%%+i2<er> i+ mo*u+o& se2o$*o 2ui og$i proprietario *o:r> 2ompi+are +a sua +ista@ pu%%+i2<er> pure u$ i$:ito affi$2<= 2ias2u$o 2o$2e$tri& per ?ua$to sia possi%i+e& i suoi "i$gari i$ u$ +uogo so+o e si tro:i$o tutti prese$ti pe+ gior$o fissato a+ 2e$sime$to1 2O I+ tri%u$a+e rura+e& i$sieme a+ parro2o& attester> +'esatte33a *e++e +iste 2e$suarie 2o+ por:i +e firme e i+ sugge++o *e+ 2omu$e1 Kueste +iste sara$$o pure :istate *ag+i a:e$ti# *iritto o *ai +oro pro2uratori& i$2ari2ati *i rapprese$tare g+i "i$gari1 *O Kueste Commissio$i *i 2e$sime$to sara$$o i$#

2ari2ate *i i$s2ri:ere i$ pari tempo g+i ema$2ipati $ei ruo+i *ei 2o$tri%ue$ti *e++o Stato1 eO Esse *o:ra$$o fi$ire i +oro +a:ori e prese$tar+i a+ *ipartime$to *e++e !i$a$3e e$tro '( gior$i a *atare *a ?ue++o i$ 2ui a:r> 2omi$2iato i+ Ce$sime$to1 fO Per og$i 2apo#+uogo *i 2ir2o$*ario sar> $omi$ata u$a Commissio$e spe2ia+e e& $e++a 2apita+e& :e $e sar> u$a per rio$e1 gO I mem%ri *e++e Commissio$i& 2<e a:ra$$o 3e+a$# teme$te 2ompiuto +'i$2ari2o& sara$$o ri2ompe$sati 2o$ pro# mo3io$i a gra*i superiori& se2o$*o i meriti *i 2ias2u$o1 CAPITOLO III1 "elle o--ligazioni di 9tato1 h .(1 Per 2iC 2<e 2o$2er$e i :a+ori e$u$2iati $e++e o%# %+iga3io$i& +a +oro *istri%u3io$e e +a +oro 2ir2o+a3io$e& so$o sta%i+ite +e rego+e segue$tiL aO Le o%%+iga3io$i *e++'i$*e$$it> sara$$o $omi$a+i e *i:ise i$ *ue serie& se2o$*o i+ +oro :a+ore@ ?ue++e *e++a . a serie :ariera$$o *a .(( a .((( piastre& ?ue++e *e++a 'a serie sara$$o *i .((( piastre1 %O Le o%%+iga3io$i sara$$o i$s2ritte su *ue registri& u$o per og$i serie e per $umero *'or*i$e@ sara$$o 2<iamati >egistri del "e-ito p$--lico1 2O I 2re*itori *e++o Stato ri2e:era$$o ta$te o%%+iga3io$i ?ua$te o22orro$o a 1eguag+iare i+ *e%ito *e++o Stato e sara$$o i$s2ritti sui registri pe+ $umero *i o%%+iga3io$i& 2<e a:ra$$o ri2e:ute1 *O Per esigere g+i i$teressi& i 2re*itori *e++o Stato prese$tera$$o +e +oro o%%+iga3io$i a fi$ *'a$$o& e o+tre +a ?uie# ta$3a *eg+i i$teressi a tergo *e++a o%%+iga3io$e& *o:ra$$o *ar$e s2ari2o& firma$*o i+ registro1 eO II trapasso *e++e o%%+iga3io$i *a u$a perso$a a++'a+tra si effettuer> $e+ mo*o segue$teL I portatori *e++e o%%+iga3io$i si prese$tera$$o a+ Te# soro@ e *ietro +a +oro *i2<iara3io$e& 2<e *esi*era$o trasmettere i +oro tito+i& +'ammi$istra3io$e sar> te$uta *i s2am%iare i+ tito+o 2o$tro u$ $uo:o& spi22ato a+ $ome *e++a perso$a a+ 2ui %e# $efi2io <a +uogo i+ trapasso1 # A ta+ uopo i+ $ome *e+ pre2e*e$te portatore :err> 2a$2e++ato *a+ registroL 2ome pure i $umeri

rispetti:i *e++e $uo:e o%%+iga3io$i emesse sara$$o registrati i$ 2a+2e a++'u+timo $umero i$s2ritto $e+ registro1 fO Le stesse rego+e sara$$o osser:ate 2ir2a +e o%# %+iga3io$i trasmesse per ere*it>& ?ua$*o i+ *iritto *i ere*it> sar> stato pre2e*e$teme$te 2o$statato *a++'autorit> giu*i3iaria1 Nseg$ono le firmeO1 8i> prima *e++a promu+ga3io$e *e++a +egge& i$ pre# :isio$e 2<e +'atto *e+ go:er$o sare%%e stato :otato *a+ Di:a$o ge$era+e& mo+ti %oAar*i e proprietari *i s2<ia:i& :o+e$*o asso2iare +'opera pri:ata a++a ge$erosa i$i3iati:a *e+ potere +egis+ati:o& a:e:a$o a$ti2ipato +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari1 Ri2or*eremo 2o$ ri2o$os2e$3a i $omi *i A+ePa$*ri& Nata+ia 9a+2<e& Catar*Ai& Veissa& ArgIropou+o& Ca$ta2u3e$o& Campi$ia$o& Rosetti& 8o+es2o& 8ra*istea$o1 I$ta$to i$ Va+a2<ia +'ema$2ipa3io$e si 2ompi:a 2ome i$ Mo+*a:ia& mer2F +'impu+so *i 91 Stir%eiu1 CosB $e+ ./64 +a %rutta piaga *e++a s2<ia:itD "i$gara era tota+me$te s2omparsa i$ Da2ia@ e +'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari era 2omp+eta i$ tutta +'Europa-41

7' L'ema$2ipa3io$e *eg+i "i$gari i$ O22i*e$te <a a:uto +uogo piD *i fatto
2<e *i *iritto 2o++'espa$*ersi *e++a Ri:o+u3io$e fra$2ese1 # Tutta:ia 2ome 2o$suetu*i$e :ige a$2ora u$o stato *'i$feriorit> per ?uesti i$fe+i2i@ e a$2<e per +a $ostra pu%%+i2a si2ure33a i+ so+o tito+o *i 3i$garo giustifi2a +'as2ri3io$e a++e 2ategorie *eg+i o3iosi e :aga%o$*i& 2o$ tutta +a dimin$tio capitis 2<e :i F i$ere$te i$ :irtD *e++a +egge su++'ammo$i3io$e e *eg+i arti2o+i 5,6 a 56' *e+ Co*i2e Pe$a+e1

I7 CANTI& MUSICA E DAN"E

%ltressi col signes fai C$an dei m$rir, chan, car sai C$e pl$s gent morrai & a- meignz d)afan. 8aidit di Prorenza.

Lis3t& i+ gra$ fi+osofo *e++a musi2a& s2ri:e:aL U!ra tutte +e arti& +a Musi2a so+a F atta a filtrare i$ 2erto mo*o +e emo3io$i& 2<e tra:ersa$o i+ suo smag+ia$te seta22io& per far+e sti++are& ti$# ti$$are e risp+e$*ere $e++a +oro pure33a $atura+e& epurate *i tutti g+i e22essi repu+si:i a++e $o%i+i 2ostuma$3e *e++o spirito e *e+ 2uore1 Ora fra tutti i +i$guaggi 2<e F *ato a++'uomo i$te$*ere e par+are& +o "i$garo $o$ <a amato 2<e +a musi2aV1 I$ :erit> g+i "i$gari so$o ge$era+me$te *otati *'u$ pro# fo$*o se$time$to musi2a+e e $o$ :'F forse esempio *'a+tro po# po+o i++etterato& 2<e sappia 2a$tare 2o$ a+tretta$ta pre2isio$e e* e+ega$3a *i ritmo1 La +oro musi2a F tutta ispira3io$e +e$ta e mo$oto$a 2ome +e gior$ate 2<e passa$o $e++e so+itu*i$i& ta+ora ar*e$te 2ome i +oro amori o $er:osa 2ome i +oro gesti& so$ora 2ome +a +oro :o2e o %a22<i2a 2ome +e +oro *a$3e& ma piD spesso +ame$te:o+e e mesta 2ome i +oro spiriti& 2<e *a ta$ti se2o+i soffriro$o +'i$*iffere$3a& +'o*io e +o spre33o1 La musi2a 3i$gara F :o2a+e e strume$ta+e1 La musi2a :o2a+e 3i$gara si 2ompo$e *i 2a$3o$i %re:i e *i stor$e++i1 I piD a%i+i i$ ?ueste 2omposi3io$i so$o g+i "i$gari *i Rume$ia& i ?ua+i & musi2a$*o pei rume$i +oro pa*ro$i& 2a$ta$o per +o piD i$ +i$gua rume$a1 PerC& ?ua$*o so$ so+i 2a$ta$o i$

+i$gua 3i$gara per *o+ersi& per ma+e*ire& per ra++egrarsi1 E* <a$$o su22esso spe2ia+me$te ta+u$e strofe& u$ po' s2o++a22iate& i$ 2ui e$tra i$ is2e$a ?uasi sempre u$ ta+ %riga$te 9ouAor e 2<e fi$is2o$o 2o++'i$:o2a3io$e a++a Lu$a N adoO1 A* esempioL Kui sotto a++a fo$ta$a # *ue :ergi$i +a:a$o i+ gra$o 9ouAor +e tie$e per ma$o1 ado! ado! Kui sotto a++a fo$ta$a # *ue :ergi$i +a:a$ +a +a$a 9ouAor +e tie$e per +a :ita1 ado! ado! Neg+i stor$e++i& se +a strofa F %attag+iera& si fa pre2e*ere +'i$:o2a3io$e a++a fog+ia :er*e *i ?uer2ia @ se *itiram%i2a& a++a fog+ia :er*e *i :ite@ se eroti2a& a++a fog+ia :er*e *i rosa@ se 2o$so+atri2e& a++a fog+ia :er*e *i ngaraL !og+ia :er*e *i ?uer2ia ! 9ouAor F i$ 2ampag$a1 S2o:a i preti e +i u22i*e E po$e +a museruo+a ai sig$ori1 A$*iamo& raga33i& seguitemi& Co$os2o i se$tieri *e++a foresta! I$ Ispag$a 2a$ta$o +e f+ame$2<e $ei pu%%+i2i ritro:i o $e++e feste popo+ari e 2o$ ta+e professio$e mo+ti gita$i fe2ero gra$*e fortu$a--1 I$ U$g<eria 2a$ta$o ta+u$e %a++ate e ta+u$i i$$i $a3io$a+i1 A$2<e i 8ipsi <a$$o 2omposto mo+te me+o*ie& a+2u$e *e++e ?ua+i furo$o ra22o+te *a Car+o Laporte1 PerC +a musi2a *i tutte ?ueste 2a$3o$2i$e F po:era 2osa 2ome fattura& ma$2a$*o +'ampie33a *i frase e& se +a musi2a 3i$gara $o$ a:esse offerto a+tri pro*otti& $o$ a:re%%e a:uto ?ue++a fama 2<e meritame$te go*e1 # E22o i$ pro:a *i ?ua$to *i2iamo *ue strofette *i ?ueste 2a$3o$2i$e primiti:e& +a prima *e++e ?ua+i fu ra22o+ta i$ Tra$si+:a$ia *a+ De 8era$*o& +a se2o$*a *a $oi stessi i$ Rome+ia orie$ta+eL

77 SHIM9URNE'S& Tra:e+s t<roug< Spai$& pag1 ',.1

N AO VaGtri *oui Ga+= iaGGai Pei tuoi *ue $eri o22<i MiG+Iom mara gou+ia *ai Las2iai +a mia *o+2e ma*re& Ee<a3 gu+= ta i Ga+= per2<= era$ *o+2i e $eri O*a ma$g<e Gampi+=1 E mi so$o pia2iuti1 Mat2<i$ puGa mui par$o Per +a tua fa22etta %ia$2a Ea+io$ *usta +a Aa:C& o sofferto mo+ti *o+ori& Ee<a3 par$o te gu+C per2<= era %ia$2a e *o+2e O*a ma$g<e Gampi+C1 E mi F pia2iuta1 N9O Eama+>: tut m'a$ga+i>te Ti pre$*erC $e++e mie %ra22ia Easo>: a$i *aG>r1 E *ormirC 2ome u$ Re1 Eama+>: te pFra:a: tut Ti pre$*erC e ti 2o$*urrC a spasso Ves2<i$*e tu o su*rF pa$=$*e1 Nei %os2<i e per +e fres2<e a2?ue1 I mig+iori 2a$tori 3i$gari& ?ue++i 2<e <a$$o perfe3io$ato *'assai +a musi2a :o2a+e& so$o i tzigan russi1 UI+ +oro 2a$to ) s2ri:e:a Custi$e $e++a sua >$ssie en 1HD1 # F se+:aggio e* appassio$ato@ +e +oro me+o*Be so$o me$o :o+uttuose e me$o :i:a2i *e++e 2a$3o$i a$*a+use& ma pro*u2o$o u$'impressio$e e* u$a ma+i$2o$Ba profo$*a1 Ve $e so$o *i ?ue++e 2<e :orre%%ero essere a++egre& ma esse *>$$o a$2or piD triste33a *e++e a+tre1 Le +oro 2a$tatri2i esprimo$o $ei *i:ersi impro::isi se$time$ti mo+tep+i2i@ esse poi *ipi$go$o mira%i+me$te +a 2o++era1 Kue++e *i NiA$i#No:goro* passa$o per essere +e piD famose@ ma a$2<e ?ue++e *i Mos2a fa$$o gra$*e impressio$e& sopratutto ?ua$*o 2a$ta$o pe33i 2o$ armo$ie sapie$ti e 2omp+i2ate-/1V I 2ori 3i$gari 2omi$2iaro$o a* a:ere :oga i$ Russia $e+ se2o+o passato e i+ piD 2e+e%re fu ?ue++o *iretto *a I:a$ Tro# fimofi' SoGo+ofi' ai tempi *i Cateri$a II1 Le "i$gare *i Mos2a 2a$ta$o spesso i$ russo& o si so$o appropriate u$a ?ua$tit> *i me+o*ie russe& 2ui a22oppia$o u$a

UI+ I a *es mor2eauP +e$ts et te$*res& ?ui ressem%+e$t auP polos et auP tiranas *e +'A$*a+ousie1 D'autres so$t a$im=s& :ifs et semi++a$ts 2omme +es seg$idillas *e +a Ma$2<e ou +a ?ota *e +'Arago$V1 CosB par+a Viar*ot *e++a musi2a 3i$gara russa1

poesia 3i$gara1 Tutte termi$a$o 2o$ ritor$e++o ripetuto *a+ 2oro& 2ome i$ ?uesteL LA !ALCE1 A$*rC a fa+2iare i sarme$ti& $o$ +u$gi *a +ei1 O mia fa+2e tag+ie$te stai si2ura 2<e ti tro:erC u$'er%a te$era1 COROL Ti tro:erC u$'er%a te$era1 No$ i$$amorarti& mio po:ero 2uore ! Sti++eresti *i *o+ore 2ome +a mia fa+2e *e+ su22o *e++'er%e1 COROL Sti++eresti *i *o+ore1 Le %e++e raga33e so$o :o+u%i+i@ +e +oro promesse so$o 2ome +e a++o*o+e& sa+uta$o +a prima:era e fuggo$o :ia1 COROL E fuggo$o :ia1 LA CUSTODE DELLE OC E1 U$a sera& +a %e++a fa$2iu++a& tor$a:a 2o++e sue o2<e1 La fa$2iu++a& *ag+i o22<i $eri e *a++e fres2<e gote& 2a$ta:a 2osB a++e sue o2<eL Tega& tega& e221 COROL Tega& tega& e221 No$ mi 2er2are& o tu 2<e $o$ amo@ tu $o$ pia2i a+ mio 2uore1 C<e far$e *ei pa*ig+io$i *i setaT Co+ mio *i+etto m'F para*iso u$a te$*a stra22iata! Tega& tega& e221 COROL Tega& tega& e221 Co$ +ui 2'F amore %aste:o+e a* esser fe+i2i tutta +'eter$it>@ ma i+ 2uore ripug$a a pia$gere sopra i %ro22ati *'oro1 Tega& tega& e221 COROL Tega& tega& e221 Se2o$*o 9orroY& +e "i$gare *i Mos2a& 2osB 2e+e%rate& a:re%%ero u$ :ero ta+e$to $e++'arte *e+ 2a$to@ e 2i $arra 2<e +a famosa 2a$ta$te Cata+a$i& tro:a$*osi a Mos2a& fu ta+me$te sorpresa *a++a :o2e *'u$a 2a$tatri2e 3i$gara 2<e si to+se *i *osso u$o s2ia++e& mag$ifi2o *o$o *i Sua Sa$tit> e +e *isse& po# $e$*og+ie+o su++e spa++eL U !u *esti$ato a++a piD %ra:a 2a$ta$te e* ora 2apis2o 2<e $o$ era per me1V

PerC Lis3t& giu*i2e piD 2ompete$te& sostie$e 2<e so$o i$feriori 2ome 2a$ta$ti a++a fama strepitosa& 2<e si so$o 2o$# ?uistata1 Se2o$*o +ui pare 2<e sia$o piD affas2i$a$ti 2ome 2ortigia$e *i gra$ +usso 2<e $o$ 2ome musi2iste *i gra$ :a+ore1 Cre*iamo i$teressa$te riferire per i$tiero +a $arra3io$e 2<e Lis3t fa *e++e sue :isite a++e "i$gare *i Mos2a e* i suoi appre33ame$ti su *i esseL UNo$ 2i si seppe *ire *o$*e e 2ome giu$sero *a pri$# 2ipio a Mos2a ?ue++e 2<e *a ta$ti a$$i :i pro*u2o$o u$a se$# sa3io$e 2<e $o$ *imi$uis2e a$2ora& $= *i ?ua+ mo*o esse si re2+uti$o1 Ma 2<i F 2o+ui & i+ ?ua+e possa essere stato a Mos2a se$3a ri2or*arsi *i ?ueste affas2i$a$ti t3iga$eT Si F mo+to par+ato *e++e %aAa*ere e *e++e a+mee *e++'I$*ia& *ei :o+uttuosi i$e%riame$ti *e++a +oro %e++e33a@ tutta:ia& ?ua$*o $e so$ :e$ute a Parigi& so$o ripartite se$3a 2<e per2iC Parigi si sia 2ommosso1 Le "i$gare $o$ potre%%ero +as2iare impu$eme$te Mos2a1 Vi si so$ 2reato u$ posto $eg+i ar2<i:A *e++e prime famig+ie *e++'impero& posto seg$ato i$ rosa e i$ $ero& i$ pia2eri se$3a pari e i$ per*ite irrepara%i+i1 Esse :i so$ *i:e$tate i+ terrore *e++e ma*ri e *ei tutori@ a se$tir ?uesti& si as2o+ter> $arrare 2o$ ispa:e$to e* orrore +'istoria *i ta+ pri$2ipe& 2<e e%%e *i:orato 2o$ esse& i$ feste e* orgie& *a$3e e %a$2<etti& tutto u$ patrimo$io *i mi+io$i i$ %re:e :o+ger *i tempo@ *i ta+ 2o$te 2<e si sui2i*C per $o$ poter far 2o$2orre$3a a++'a+tro@ *i piD *'u$ gio:a$e ge$ti+uomo& i+ ?ua+e tro:C :i2i$o a +oro +a $ausea *e++a :ita e *i tutte +e mig+iori passio$i1 Dei me$o gio:a$i& *ei me$o forti& :i tro:a$o u$a *o+2e stupi*it> e si 2ompia22io$o a posse*er+e 2og+i o22<i& sempre e tutte a* u$ tempo& 2ome u$ theriaki1 C<i potre%%e $o:erare +e +oro me$o %ri++a$ti& me$o i++ustri& ma a$2o piD $umerose :ittimeT Se $e 2o$2epis2e +a ?ua$tit> mira$*o 2oteste mag<e& 2<e so$ %e++issime *ifatti& e* i 2ui 2a$ti po$$o *estar +'e%%re33a a$2o i$ 2er:e++i& 2<e +e +or pose se*uttri2i $o$ tur%ere%%eroV-01

7# A+2u$i russi <a$$o sposato 2o*este affas2i$a$ti 3i$gare *i Mos2a1 U$a


*i esse fu presa i$ mog+ie *a+ 2o$te To+stoi& u$o *ei piD gra$ $omi *e++'impero@ u$'a+tra *a u$ pri$2ipe 8a++it3i$1 PerC simi+i matrimo$A +as2ia$o +e 3i$gare i$*iffere$tissime :erso i+ gachno& 2<'e%%e +a %i33arra i*ea *i sposar+e1 A ?uesto proposito u$ autore *i2eL UL'u$e *'e++es serait# e++e =pous=e& 2omme 2e+a est arri:=& ?u'e++e se rierait a:e2 +es sie$s *e

US2etti2i 2ome siamo su+ :a+ore rea+e *e++a piD parte *ei pro*otti artisti2i a*ottati *a++a mo*a e *i 2ui si sato++a +a high= fashion& fummo forse troppo po2o ammiratori *i esse& pur 2o$# si*era$*o +e serate passate a* as2o+tar+e 2ome me$o i$su+se *i ?ue++e i$ 2ui 2i fu for3a as2o+tare $ei sa+otti e+ega$ti %e+are +a roma$3a o pro*ursi u$ giovane talento1 !a2e:amo *u$?ue fre# ?ue$ti :isite a++e famose "i$gare& immagi$a$*o fa2i+me$te& se$3a 2o$*i:i*er+o& i+ fas2i$o eser2itato su+ pu%%+i2o *a ?ueg+i o22<i *i 2ar%o$2<io1 Si potea i$ rea+t> riportar$e sog$i *i ho$r@s $e+ so$$o& *opo a:er su%Bto +e rapi*e e :ertigi$ose sfi*e *i ?ue++e figure e+ega$ti *a++e 2ur:e ri2o+me& mor%i*e e s:e+te& 2ome mk++e *e+ piD puro a22iaAo e +e spre33a$ti pro:o2a3io$i *i ?uei pie*i$i& 2<e mostra e* as2o$*e& 2o$2e*e e rifiuta u$a 2i:etteria raffi$ata $e++a sua se+:ati2<e33a1 I$somma +e a%%iamo tro:ate& per 2iC 2<e riguar*a +a musi2a& a+ *isotto *e++a +oro ri$oma$3a e* i$feriori $e+ +oro ge# $ere a++e riputa3io$i se2o$*arie *ei :irtuosi *i U$g<eria $e+ +oro1V Le "i$gare *i Mos2a 2a$ta$o 2ome e22itame$to a+ %a++o@ ?ui$*i +a musi2a $ei +oro tratte$ime$ti $o$ F 2<e se2o$*aria e ser:e piuttosto 2ome prepara3io$e *e++e *a$3e& +e ?ua+i fi$i# s2o$o i$ u$a ri**a %a22<i2a& porta$*o a+ 2o+mo +'impressio$e se$sua+e& 2<e trattasi *i *estare $e+ pu%%+i2o1 ULe +oro roma$3e # F sempre i+ Lis3t 2<e par+a ) 2o# mi$2ia$o per 2u++are +o spirito1 As2o+ta$*o +e $ote +u$g<e *e++a +oro me+opea& 2i si 2re*ere%%e *a pri$2ipio *o$*o+ati i$ u$a
2e+ui ?ui aurait eu +a $al:et= *e +a gratifier *'u$ titre& *e +ui o2troIer u$e +=gitimit= *o$t e++e $'a au2u$ sou2i& 2omme si e++e pou:ait Aamais 2esser *'Ftre pour e++e#m=me 2e ?u'e++e estV1 Oggi +e 2a$ta$ti 3i$gare *i Mos2a si tro:a$o a+ Gar e a+ !a$ritania1 Gar F u$ resta$rant :i2i$o a++'Ar2o *i Trio$fo@ +e :irtuose 3i$gare $o$ :i 2a$ta$o 2<e per or*i$a3io$e spe2ia+e@ so$o 2ir2a '6@ 2a$ta$o i$ russo e i$ tsiga$o@ u$ 2o$2erto 2osta u$ minim$m *i 6( ru%+i1 I+ !a$ritania F u$ 2afF# 2o$2erto $e+ Petropk2 Park1 Co+> 2a$ta$o e %a++a$o +e 3i$gare& oriu$*e *e++e te$*e 3i$gare *ei *i$tor$i1 Par+a$o i+ russo $o$ perfettame$te *i2o$o *i 2apirsi 2og+i "i$gari u$g<eresi1 Re2e$teme$te :i f$roreggiavano +e raga33e Ari$a e Petro:$a C<i2<Gof1 8+i "i$gari a%ita$o a Mos2a i+ so%%orgo 8ro$3i$i1

ama2a1 So+o a+ se2o$*o o a+ ter3o ritor$e++o& i+ 2oro for3a +a :o2e& 2o$ is+a$2io e passio$e1 8+i ha-it$3s so$o a++ora ?uasi tutti arri:ati@ i+ pu$2< 2<'F a22eso@ i+ fre**o *ei primi mome$ti *e++a sera 2omi$2ia a 2e*ere1 La fiamma tur2<i$i22ia 2o$trasta 2o++a +u2e *ei mo+tep+i2i +ampa*ari appesi a++a :C+ta e 2o++e *e%o+i fiamme++e *e++e 2a$*e+e poste su++e consoles@ ma +umi e 2a$*e+e so$o po2o a po2o spe$ti per +as2iare sfumare i+ ?ua*ro $e+ 2<iarore i$2erto& 2<e pro*u2o$o i gra$ :asi *i a+2oo+ a22eso1 8+i uomi$i %e:o$o *'or*i$ario i$ si+e$3io& fi$2<= i+ profumo *e++'a$a$asso e *e+ +imo$e a%%ia i$:og+iato +e *o$$e1 Dopo 2<'esse $e <a$ gustato& +'orgia *i:ie$e tumu+tuosa1 La *a$3a ri2omi$2ia 2o$ u$ 2arattere *isti$to e& si 2apis2e *a s=& mo+to piD +i%ero1 Le :e22<ie& 2<e $e++e *a$3e pre# 2e*e$ti $o$ a:e:a$o osato pre$*er parte& si fa$$o a:a$ti *a 2<e +a :eg+ia& +a musi2a& i moti *e++e %a++eri$e e i :apori *e+ r<um +e <a$$o a suffi2ie$3a e22itate1 A++ora piD *imostrati:e& piD e$ergi2<e *e++e gio:a$i& *>$$o %e$e a++a ri**a +'appare$3a *'u$a -$fera infernal1 Nu++a +e trattie$e@ i ritmi pre2ipita$o@ i 2ori assumo$o i$to$a3io$i piD a+te e gua*ag$a$o i$ :i%ra3io$e 2o$ u$ 2res2e$*o& 2<e sorpre$*e +'ore22<io pei suoi i$ter:a++i& i suoi ra++e$tame$ti& +e sue esp+osio$i i$attese e $o$ 2ostumate $e++e $ostre a%itu*i$i musi2a+i1 I$ta$to i sa+tare++i 2o$ti$ua$o a++'u$iso$o *i 2o*esta stra$a esu%era$3a *i so$orit>1 De# s2ri:o$o gira:o+te& rota3io$i& 2er2<i piD rapi*i& tur%i$i piD :ertigi$osi g+i u$i *eg+i a+tri& fi$2<= +e *a$3atri2i si riu$is2o$o i$ u$ gruppo 2ompatto o:e& 2ias2u$a pre$*e$*o a prestito u$ po' *i for3a *a++a sua :i2i$a& 2o$suma$o i+ resto *i +e$a i$ u$ u+timo mo:ime$to giratorio& i+ ?ua+e $o$ fi$is2e se $o$ ?ua$*o& stor*ite& sfi$ite& affra$te& 2a*o$o a terra tutte i$sieme& 2ome u$a massa i$erte1 A ?uesto pu$to& 2a$ta$ti e u*itori& *a$3atri2i e spettatori& so$o egua+me$te fe%%ri2ita$ti1 Si 2o$2epis2e i$ ?ue+ mi$uto 2<e per 2omperare *e++e se$sa3io$i *i gusto sB raffi$ato& *e++e *rog<e +as2i:e sB %ru2ia$ti& si *i:ori$o i patrimo$AV/(
/( Su++a %e++e33a *i 2o*este 3i$gare *i Mos2a 2o$:ie$e a$2<e Vai++a$tL USi $ous $'=tio$s pas si +oi$s *e Mos2ou& Ae :ou*rais& pour a2<e:er *'e$ *o$$er u$e i*=e& fair passer +e +e2teur rue *es Mare2<auP et fiPer ses regar*s au %a+2o$ ou +'u$e *'e++es :ie$t *'apparabtre1 E$ +a :oIa$t *e%out& +a t=te tour$=e pour regar*er e$ arriFre& et forteme$t p+i=e sur ses rei$s& i+

UTutta:ia& i$ 2o*este sa+e& fu+gi*e *'u$o sp+e$*ore tutto parigi$o& reso a$2<e piD ri22o *a+ fasto *ei %oAar*i russi@ s*raAati su ?uei *i:a$i *i :e++uto 2remisi *a++e fra$gie *'oro& mera:ig+iosame$te trapu$ti@ sotto +ampa*ari *ai 2e$to %ra22i& guar$iti *i 2rista++i tag+iati i$ sta+attiti@ preme$*o i piD 2ostosi tappeti *i Persia@ i$ prese$3a *e++e rarit> piD ro:i$ose *e++a gastro$omia& ser:ite i$ arge$terie or$ate *ei piD i++ustri stem# mi e* i$affiate *ai :i$i piD straor*i$arA e ri2er2ati& $eg+etti tutta:ia i$ fa:ore *e+ 2og$a2@ attor$iati *ai fiori *i serra i piD :io+e$tati per poter fiorire +>& sotto i $ostri o22<i& e ?ui$*i i piD 2ari # tutto 2i sem%ra:a s%ag+iato& sto$ato& for3ato& artifi2ioso& fitti3io& s$aturato e $o$ 2i ritro:a:amo +e impressio$i 3i$# gares2<e pro:ate $e++e foreste 2<e fia$2<eggia$o i$ +o$ta$a$3a +a T<eiss o +a Damit31 U111I+ sentimento zingaro& *i 2ui a *ir :ero $o$ si so$o a$2ora spog+iate 2o*este *o$$e& $o$ rispe22<ia piD 2<e *e# %o+me$te +a +oro musi2a& *'assai im%astar*ita pei 2o$tatti i$# 2essa$ti 2o++'arte europea1 CiC $o$osta$te +e resta sempre %aste:o+e origi$a+it> :era $e+ ritmo& %asta$ti tra22e *i ?ue++a e$ergia furiosa 2<e +e F pe2u+iare e mo*u+a3io$i suffi# 2ie$teme$te pu$ge$ti per e$tusiasmare *ei se$si& 2<e 2o$o# s2o$o i$ arte i+ so+o press)apoco& e 2<e so$o troppo primiti:i $e++e +oro impressio$i suggetti:e per giu*i2are oggetti:ame$te& 2ompre$*e$*o$e i+ $esso psi2o+ogi2o& +e to$a+it> i$ 2ui si esprimo$o emo3io$i e22ita$ti e* e22itate& se$3a per*ere +a ragio$e i$$a$3i siffatte fa$tasmagorie musi2a+i/.V1 Se i+ 2o$tatto fre?ue$te *e++a musi2a :o2a+e 3i$gara
pourrait 2rai$*re ?u'e++e $e se %ris>t e$ *euP@ mais ?u'i+ se rassure& 2ar +a :oi2i ?ui se re*resse& 2omme u$ Ao$2 soup+e et f+ePi%+e& et ?ui =ta+e auP IeuP *es passa$ts u$e tai++e s:e+te et +=gFre& u$ port $o%+e et gra:e1 E++e porte u$e ro%e =2ossaise& et sa t=te est 2ou:erte *'u$ tur%a$ *e mmme =toffe& *o$t +es *euP poi$tes retom%e$t gra2ieuseme$t *erriFre ses orei++es@ so$ 2orsage =troit $'est pas si mo$ta$t ?u'o$ $e puisse Auger *e +a %eaut= *e sa gorge et *e ses =pau+es1 E++e est %asa$=e@ mais +'=2+at *es ses IeuP Aette sur tous ses traits a u$ %ri++a$t ?ui e$ fait u$e femme si remar?ua%+eme$t %e++e ?u'i+ $e serait pas pru*e$t *e +a fiPer *e p+us prFs *a:a$tage1V 1 Lis3t& 'p. cit.& pag1 '(6 e seg1

2o++'europea +e fe2e per*ere +'origi$a+it>@ se +a :ita me$ata *a# g+i "i$gari& i 2o$ti$ui 2am%iame$ti atmosferi2i& +'a%uso *e+ %ere e +a fati2a 2<e *ura$o +e "i$gare Nmassime pe+ peso *ei %am# %i$i& 2<e porta$o sempre su++e spa++eO <a$$o reso raro fra essi i+ poter 2o$ser:are u$a %e++a :o2e e* u$ tim%ro fres2o *e+ 2a$to@ se +'a%%o$*a$3a *ei *itto$g<i $e++a +oro +i$gua 2o$tri%uis2e a *are u$a ti$ta guttura+e e po2o gra*e:o+e a++e +oro 2a$3o$i@ se i$somma oggi +a musi2a 3i$gara :o2a+e <a u$ :a+ore mi$ore *i ?ue++o affermato& per 2o$tro F i$*is2uti%i+e +'origi$a+it> e +'impro$ta 2aratteristi2a *e++a musi2a 3i$gara istrume$ta+e& a++a ?ua+e i+ Lis3t attri%uis2e +'importa$3a *i u$a :era epopea nazionale1 8+i 3i$gari suo$atori *i strume$ti <a$$o u$a fama asso*ata e meritata i$ U$g<eria& $ei Pri$2ipati& i$ Tur2<ia e si tro:a$o i$ tutte +e feste popo+ari& massime $e++e ri2rea3io$i e $o33e :i++ere22e/'1 E ta$ta F +a %rama *i a22aparrarse+i 2<e $ei reggime$ti u$g<eresi :ige:a +'usa$3a *i i$:itare i suo$atori 3i$gari *i :io+i$o a suo$are i$ o22asio$e *i fiere e ?ui$*i :e$i:a$o 2os2ritti for3atame$te& esse$*o te$uti essi i$ gra$ 2o$to 2ome professori *i strume$ti *a 2or*a& a++ora impiegati $e++e or2<estre mi+itari/,1 Ta+u$i *i essi *i:e$$ero a**irittura 2e+e%ri@ ma si22ome $o$ is2rissero +a musi2a 2<e 2omposero& 2osB $o$ rima$e a+tra tra22ia 2<e i+ +oro $ome1 +$ Mo+*a:ia si ri2or*a$o Sout2<a:a& A$g<e+out3a e 9ar%a& tra g+i a$ti2<i@ 9ou+a$& Wo$i?ue& DimitraGi e MousGa+a*Ai fra g+i o*ier$i1 Ce+e%errimo fu :erso +a met> *e+ se2o+o passato 9ar$a Mi<a+i& :io+i$ista 3i$garo& maestro *i 2appe++a *e+ 2ar*i$a+e 2o$te E$ri2o CaGi@ e $o$ me$o famosi g+i 3i$gari Csori& Sagi& Tapo+eia& 9u$Go& !arGas& Lo2si& Dom%i1 9oGa@ e sopratutti 9i<arI 3i$garo u$g<erese& 2o$si*erato 2ome i+ re *ei :io+i$isti 3i$gari/51

2 1resla$er 9amml$ngen& .-'6& pag1 401 # 1eschrei-$ngs des 7Rnigreich ;ngarn& pagg1 '-& -/51 # %nzeigen& VI Wa<rg& pag1 .,1 # %lmanach von ;ngarn& .--/& et21 % CARONNI& In "acia& pag1 6(1 A$2<e mi+a*I Cra:e$& ge$ti+*o$$a *otata *i assai %uo$ gusto artisti2o& a:e$*o i$teso a+2u$i musi2isti 3i$gari $e+ .-/4 a++a 2orte *e+ pri$2ipe Sout3o& ospo*aro *i Va+a2<ia& *i2e:a 2<e i +oro suo$i a:re%%ero spi$to a++a *a$3a +'uomo piD pesa$te1 /5 9i<arI $a2?ue $e+ .-40 a NagI#A%ar1 Ve$uto $e+ ./(' a Pest< 2o$

De+ resto i musi2isti 3i$gari era$o 2o$os2iuti per +a +oro a%i+it> fi$ *a+ 7VJ se2o+o& ta$to2<= fe2ero +a *e+i3ia *eg+i Ita+ia$i a$*ati a 9u*a a++'epo2a *i Mattia Cor:i$o/61 ## Ne++e feste *ate *a Emmeri2<#T<ur3o a ToGaI e a 9iGe$ i musi2isti 3i$gari sus2itaro$o ammira3io$e@ e 2re%%e piD tar*i +a +oro fama a++e *iete *i RoGos3 e *i at:a$ N.6'6O1 # Ti$n*I par+a *e++o 3i$garo Earma$& :irtuoso *i u$ ta+e$to raro& parti2o+arme$te fa:orito *e+ %eg U+uma$& 2<e +o 2o+mC *i ri22<e33e N.66(O1 # E $e+ .600& ?ua$*o Mi2<e+e& :oi:o*a *i Va+a2<ia& fe2e i+ suo i$gresso a Ear+sta*t 2o$ u$a pompa e u$ +usso asiati2i& mi$u3iosame$te *es2ritti *ai 2ro$isti *e++'epo2a& i+ suo 2orteo era pre2e*uto *a *ie2i 2e+e%ri musi2isti 3i$gari1 8+i &isterfods *i 8a++es <a$$o attestato i trio$fi *eg+i arpisti gipsi@ e mig+iaAa *i spettatori furo$o $o$ <a guari e$# tusiasmati i$ I$g<i+terra *ai 2o$2erti *ei Ro%erts& $o$ sape$*o *i as2o+tare u$'or2<estra *i "i$gari1 I+ su22esso *eg+i istrume$tisti 3i$gari $ei ritro:i *e++e pro:i$2ie magiare& *a$u%ia$e e* orie$ta+i F fe$ome$a+e1 USpesso ) *i2e u$o s2rittore # g+i u*itori $e so$o 2osB a++ettati 2<e si a+3a$o *a ta:o+a& pre$*o$o *ue o tre *u2ati o +ire tur2<e e +i app+i2a$o a++a fro$te *i ?uei musi2isti1 Ne++e %e++e $otti esti:e& tutti i rio$i *e++a 2itt> *i WassI risuo$a$o *i musi2a e *i 2a$ti *i gioAa1 Da u$a parte :'<a i+ %oAar*o 2<e passeggia 2o$ u$a musi2a& 2<e *iremo all)e$ropea@ *a++'a+tra si :e*e u$ o$esto mer2ata$te o u$ %uo$ 2o+o$o +i%ero& i+ ?ua+e& *opo a:ere :e$*uta +a sua partita *i fie$o o *i +eg$ame& %rama s:agarsi1 Dopo a:ere %e:uto fi$o a++e *ie2i *i sera& se $e es2e i$ istra*a& pre2e*uto *a *ue musi2a$ti 3i$gari& 2<e suo$a$o a+ter# $ati:ame$te +e arie 2<e +oro 2oma$*a@ e* eg+i& i$ atto *i
u$'or2<estra 2omposta *ei piD ri$omati artisti 3i$gari& sa+B i$ ta+ fama *a esser 2o$si*erato 2ome i+ pri$2ipe *ei :io+i$isti1 Suo$C $e+ ./.5 a++a festa *e+ Co$gresso *i Vie$$a a:a$ti tutti i so:ra$i *'Europa e :i si i$$amorC *'u$a ar2i*u2<essa imperia+e1 Ne+ ./'5 u$a 2a*uta g+i +ussC i+ %ra22io si$istro& o$*e $o$ potF piD *irigere +a sua or2<estra& 2<e 2o$fi*C a+ :io+i$ista SarG2o3I1 MorB i+ '4 apri+e ./'-1 Di +ui resta$o a+2u$e 2omposi3io$i& seppure $o$ so$o *i *u%%ia aute$ti2it>1 Ne s2risse u$a %iografia 8a%rie+e MatraI1 & 8RELLMANN& 'p. cit.

2ompia2iuto orgog+io& 2o+ petto s2operto& +e ma$i *ietro +e spa++e o appoggia$*osi a* u$ suo 2ompare& gusta u$a go22ia *i fe+i2it>/41V E u$ a+tro autore $arra 2osB +a spe2ie *i fas2i$o& 2<e +o "i$garo eser2ita su++'U$g<ereseL UL'U$g<erese& se$3a mai 2a# *ere $e++'u%ria2<e33a stupi*a e %estia+e& ri%utta$te e fero2e& propria *i 2erti popo+i& arri:a perC fa2i+me$te a* u$a spe2ie *i esa+ta3io$e *i u$ 2arattere affatto parti2o+are1 Lo si *ire%%e u$o stato *i so$$am%u+ismo& *ura$te i+ ?ua+e eg+i impro::isa so:e$ti& sopra ma+i immagi$arA& *ei 2a$ti +a 2ui espressio$e F ta$to pe$etra$te& 2<e sem%ra ispirata *a u$ ri2or*o1111 A ?uesto pu$to +'U$g<erese si mette i$ *isparte 2o+ suo "i$garo& e ?ua$*o ?uesti tro:C i+ ritmo musi2a+e 2<e so$$e22<ia $e+# +'a$ima *e++'i$:asato& eg+i *omi$a +'U$g<erese& tutto i$ pre*a a+ suo *Fmo$e i$ter$o& mo%i+e i+ :oto& 2o++o sguar*o fiso& 2ome +a pito$essa i$:asata *a+ Dio1 !i$2<= gri*a e si a*ira& +o "i$garo F umi+e e 2ompia2e$te& ma ?ua$*o +'U$g<erese s'i$te$eris2e& +'o22<io profo$*o e* astuto *e++'I$*ia$o si a22e$*e& eg+i sa *i essere pa*ro$e *e++'a$imo suo& i+ 2a$to F tro:ato e +a %orsa *e++'ossesso F a sua *isposi3io$e1 PiD tar*i fi$ger> *'essere sta$2o e* impote$te& sape$*o %e$e 2<e per a$imar+o o ri$# gra3iar+o *'u$o sfor3o %e$ rius2ito +e ma$ate *i fiori$i $o$ si fara$$o aspettare@ 2<F +'U$g<erese F ge$eroso& spe2ia+me$te i$ ?uesto mome$to1 Si 2ita$o i$fatti *ei tratti *i pa33a pro*iga+it>& pro*otta *a ?uesta e22ita3io$e musi2a+e e poeti2a& 2<e mi sem%rC ta$to stra$a *a $o$ poter+a 2re*ere i+ so+o risu+tato +ogi2o *e++a so**isfa3io$e *i u$ isti$to1 O forse ero io stesso sotto +a sua i$f+ue$3a& ?ua$*o 2re*e:o spiegarme+a 2o+ me33o *e++e origi$i *ei popo+iT L'U$g<erese e%%e eg+i forse $ei tempi remoti stretti rapporti 2o+ popo+o *a+ ?ua+e *is2e$*e +e "i$garo *'oggigior$o T CiC 2<e F 2erto si F +a for3a *ei +egami 2<e +i u$is2e1 Kua$*o +'U$g<erese $o$ F affetto *a ?uesta fe%%re musi2a+e& *ispre33a +o "i$garo e +o tratta *a paria1 Eppure io :i*i *ei :e22<i so+*ati& 2<e i peri2o+i i$# 2o$trati e +e preo22upa3io$i *e++a :ita po+iti2a a:re%%ero *o:uto porre a+ *isopra *'u$a supersti3io$e o *'u$a a%itu*i$e *'i$fa$3ia@ *ei gra$ sig$ori& :issuti i$ me33o a+ tur%i$Bo *e++e

' EO8ALNICEANO& &s#$isse, etc.& pag1 +-1

2apita+i e *e+ gra$ mo$*o& 2<e :i*ero e gustaro$o og$i 2osa& 2ir2o$*ati $ei +oro :asti *omi$A *a u$ popo+o *i ser:itori& 2<'essi *omi$a:a$o *a re e +i :i*i i$tierame$te *omi$ati& affas2i$ati *a u$ :e22<io 2o++a fa22ia o+i:astra& pie$a *i rug<e e *i smorfie& 2o++'o22<io *i %asi+is2o& 2<e pi33i2a:a u$ ma$*o+i$o o pi22<ia:a u$ 2im%a++o1 Vi*i *ei 2o$ta*i$i us2ire *a++a ta:er$a& *o:e a:e:a$o passato +a $otte essi pure sotto ?uesto fas2i$o fa$tasti2o& +e tas2<e :uote *i tutto i+ *a$aro& frutto *e+ +a:oro 2omu$e& 2<e *o:e:a$o portare a++e +oro mog+i/-1 # Co$ta*i$i& gra$ sig$ori& :e22<i so+*ati& tutti i$ 2am%io *e+ +oro *a$aro& spre2ato se$3a ri$2res2ime$to *oma$*a$o so+o maggior for3a a++'espressio$e *i ?ue++a poesia& 2<e so$$e22<ia i$ essi@ e ?ue# g+i& 2<e possie*e ?uesta for3a& +a pro*iga se$3a 2<e sem%ri esaurirsi mai e se$3'a+tro pia2ere a++'i$fuori *e+ *a$aro 2<e g+i pro2ura//1V Come strume$ti& g+i "i$gari *ei Pri$2ipati a*opera$o u$a 2<itarra se+:aggia& 2omposta *i u$a so+a 2or*a *i mi$ugia e* a$2<e i+ :io+i$o N-asial?aO& i+ 2+ari$o& i+ ma$*o+i$o Nko-saO & i+ 2im%a++o Ntsim -al$mO e +a 3ampog$a/01 # I$ Russia pre*omi$a i+ f+auto1 8+i "i$gari spag$uo+i e %as2<i usa$o a$2<e +a tam# %ure++a e +a $>22<ere1 8+i "i$gari u$g<eresi poi si so$o a::i2i$ati a++'or2<estra europea@ 2'e$tra i+ f+auto& i 2+ari$i1 a+2u$i otto$i& :io+o$2e++o& 2o$tra%asso e ?ua$ti piD :io+i$i se2o$*i si puC1 # PerC +a %ase *e++a musi2a istrume$ta+e 3i$gara 2o$siste $e+ :io+i$o primo e $e+ 2im%a++o@ essi attira$o i+ pri$2ipa+e i$teresse& so$o i solisti *e++a 2ompag$ia& 2ome i+ prim)$omo e +a prima donna *eg+i spartiti ita+ia$i1 I+ 2im%a++o F u$a ta:o+a i$ retta$go+o& mu$ita *i 2or*e situate 2o$ u$ sistema a$a+ogo a ?ue++o *ei pia$oforti :erti2a+i&
/- Verifi2ammo $oi stessi pare22<i esempA *i ?uesta spe2ie *i pa33ia1 Tra g+i a+tri& a%%iamo 2o$os2iuto a Pa$e2so:a $e+ 9a$ato u$a %e++issima raga33a& 2<e a:e:a speso tutti i suoi ?uattri$i per +a musi2a 3i$gara1 Per ?uesta %i33arra pro*iga+it> era fi$ita a *o:er fare +a 2ameriera1 LANCELOT& Vo2age en /ongrie& Paris1 /0 Ne+ ./.(& ?ua$*o i+ frate++o *e++o s<a< *i Persia& re*u2e *a Parigi& passC per +a Va+a2<ia& i$tese ta+u$i "i$gari suo$are +a 3ampog$a e 2o$fessC 2<'essi supera:a$o g+i stessi persia$i& ri2o$os2iuti maestri *i ta+e istrume$to1

per2osse *a marte++etti& 2<e pro:o2a$o suo$i 2a+*ame$te 2o# +oriti e :i%ratissimi1 I+ 2im%a++o F e:i*e$teme$te orie$ta+e& a giu*i2are *ai saggi *'istrume$ti asiati2i :e$uti i$ Europa@ se $e tro:a u$a *es2ri3io$e esatta e i*e$ti2a a+ 2im%a++o o*ier$o $e++e a$ti2<e 2ro$a2<e u$g<eresi& 2<e par+a$o *ei primi "i$gari giu$ti i$ U$g<eria1 I 2o$ta*i$i *e++a Pi22o+a Russia +'a*opera$o tuttora& %e$2<= *'u$a forma *i:ersa& sospe$*e$*o+o a+ 2o++o& se$3a posar+o su+ ta:o+o& i+ 2<e $e aume$ta +a so$orit> e +e :i%ra3io$i1 I+ primo :io+i$o s:o+ge tutti i serpeggiame$ti per2orsi *a++'immagi$a3io$e e i+ 2apri22io *e++'artista& i+ 2ui te2$i2ismo spesso $o$ somig+ia pu$to a+ $ostro0(@ i+ 2im%a++ista a2# 2ompag$a 2o*esta 2orsa& i$2ari2a$*osi *'i$*i2are g+i a22e# +erame$ti& i ra++e$tame$ti& +'e$ergia o +a mo++e33a *e++e %attute1 Ma$eggia 2o$ spe2ia+e agi+it>& 2o$ u$a *estre33a *a pre# stigiatore& i *ue marte++etti *i +eg$o 2oi ?ua+i per2orre +e 2or*e *i otto$e e *i a22iaAo& surroga$*o i$ 2o*esto a%%o33o *i pia$oforte i+ giuo2o *ei tasti1 I+ :io+i$o primo *i:i*e 2o+ 2im%a++ista i+ *iritto *i s:i+uppare 2erti passaggi& *i pro+u$gare a suo ta+e$to 2erte :aria3io$i& se2o$*o i+ 2apri22io *e++'ista$te1 !a parte ?ui$*i *i 2o$*u2e$te *e+ poema musi2a+e& a:e$*o+o 2reato a mo*o suo o impro::isa$*o+o +B per +B@ impo$e ag+i a+tri i+ *o:ere *i 2ir# 2o$*ar+o& *i soste$er+o& *'i$*o:i$ar+o magari& per 2a$tare u$o stesso i$$o fu$e%re o a%%a$*o$arsi a++a istessa pa33a gioAa0.1 La so$orit> *ei +oro strume$ti F i$arri:a%i+e1 La $ota *ei :io+i$i si sta22a $etta e stri*e$te@ i+ +oro :igore *i ese# 2u3io$e F i$2re*i%i+e1 Le 2or*e& fe%%ri+me$te :i%ra$ti& sem# %ra$o a* og$i ista$te :i2i$e a spe33arsi i$ u$ parossismo *i te$sio$e so$ora1 $= %attute& $= 2o+oriti so$o i$*i2ati *a++a %a22<etta *i u$ 2apo#or2<estra1 Ne++e or2<estre *i "i$gari u$g<eresi & i+ 2apo $o$ F 2<e u$ :io+i$o *i piD& forse i+ piD a%i+e& 2erto i+ piD e$ergi2o@i+ suo si+e$3io ferma tutti@ +e sue riprese ri2o$*u2o$o maestre:o+me$te i+ tema me+o*i2o@ i suoi 2om# pag$i sem%ra$o +egger$e +a fa$tasia $ei suoi o22<i o a+ moto *e++e sue *ita@ tutti egua+i *e+ resto& ora as2o+ta$*osi& ora
0( LIS"T& pag1 ,-(1 0. ULe :io+o$ est tout *a$s 2ette or2<estre& oD +es autres $e fo$t ?ue p+a?uer *'om%res ses tristesses et e$so+ei++er ses gaiet=s1V NI1IS"TO1

a$$i2<i+e$*osi i$ u$' armo$ia 2omu$e@ ?ua+2osa *i simi+e a :o2i ami2<e 2er2a$tisi& 2<iama$tisi& *isposa$tisi a se2o$*a *e+ 2apri22io1 I+ 2o$tra%asso :uo+ par+are& +o si as2o+ti@ e* e22o+o 2<e ripre$*e +a *o+2e me+o*ia *ei :io+i$i e +a *i2e a++a sua :o+ta& gra:e e terri%i+e@ i$ me33o a u$ uraga$o *i suo$i& a u$ tratto& a2utissimo& i+ 2+ari$o ma$*a u$a $ota stra3ia$te@ i$ u$ mome$to *i +a$guore i+ :io+o$2e++o +a$2ia u$a s2appata *i spra33i %ri++a$ti& 2<e s'i$$a+3a$o per +'aere& 2ome u$ raggio $e++a $otte@ e i$ta$to& segue$*o+i& soste$e$*o+i& 2opre$*o+i ta+ora& +o stra$o tzim-al$m sgra$a a++'i$fi$ito +e sue gamme 2rista++i$e& te$ute& aeree1 Ne++e or2<estre 3i$gare u$g<eresi +'affiatame$to sor# pre$*e sopratuttoL sei& otto o *ie2i $o$ forma$o 2<e u$o1 Le +oro musi2<e& suo$ate a+ pia$oforte& eseguite *a imitatori& $o$ 2o+pire%%ero1 Ma *a essi& +a foga *e++'atta22o& +'ese2u3io$e furiosa e sopratutto .'a22or*o *i ?ue++e sei& otto o *ie2i a$ime sore++e :i fara$$o sussu+tare i+ 2uore e :i 2ommuo:era$$o :ostro ma+gra*o1 Aria *i *a$3a o *i guerra F .'istesso1 Kua$*o +i as2o+ta:amo a EsseG& a !d$fGir2<e$& a S<a%atGa& a Pa$2so:a& a Peter:ara*i$o& a Tur$u;Se:eri$e$& *appertutto ammira:amo +e stesse ?ua+it>L e+ega$3a& gra3ia& *o+2e33a a++a superfi2ie& *o+ore& ra%%ia e ri%e++io$e i$ fo$*o a++a me+o*ia1 Temi s:i+uppa$tisi a++'i$fi$ito& 2am%ia$*o to$i& %attuta e se$time$to@ prima sem# p+i2i& po2o a po2o per*e$tisi i$ u$ i$estri2a%i+e *=*a+o *i ri2ami pa33i e *i :aria3io$i +o$ta$e@ ri:e$e$*o *'u$ tratto a++a +or $ette33a primiti:a per ispirare a$2ora $e++'armo$ioso uraga$o1 A* og$i ista$te i$to$a3io$i e figure i$usitate a22or*i e tempi 2<e 2i sem%ra$o errati& suo$i stra$i& fioriture se+:agge& *is# so$a$3e a++arma$ti& ma *'u$a sB imperiosa origi$a+it>& 2<e *opo u$ primo moto *i sorpresa e *i 2o$fusio$e su%ito +o spirito si porta :erso i+ pu$to *e+ tempo e *e++o spa3io& a+ ?ua+e si riferis2e +'aria as2o+tata1 Se%%e$e pei +oro rapi*i passaggi *a u$ tC$o a* u$ a+tro +o$ta$issimo& pei +oro i$ter:a++i& per +a +oro fa2i+it> a* a*oprare i+ semito$o& e magari i+ ?uarto *i tC$o& i+ 2<e 2o+pis2e i$u# sitatame$te +e ore22<ie $ostre& si potre%%e ritro:are $e++a +oro musi2a ?ua+2osa *e+ sistema to$i2o i$*ia$o& g+i "i$gari so$ persuasi *'essere essi i 2reatori *e++a +oro s2uo+a e& te$a2i $e++a musi2a 2ome $e+ resto $o$ si sottomisero a* a+2u$o *ei $ostri

pre2etti1 Le mo*u+a3io$i i$terme*ie so$o sB po2o o%%+igatorie& se2o$*o essi& 2<e si puC *ir+e rarissime e 2o$si*erar+e& ?ua$*o :i so$o& 2ome u$a 2o$2essio$e a++'arte europea e u$a o%+itera3io$e *e+ tipo origi$a+e1 8+i a22or*i *i passaggio so$o& sa+:o po2<i 2asi& *e+ tutto tras2urati $e++a :era musi2a 3i$gares2a1 # I$$a$3i ?uesto salto mortale& i $ostri maestri *i musi2a resta$o +a prima :o+ta a %o22a aperta& $= sa$$o *ir a+tro fuor2<=L USare%%e %e++o& se fosse rego+areV& *ime$ti2a$*o 2<e spesso i+ %e++o $o$ F %e++o 2<e a 2o$*i3io$e *i s2iog+iersi *a++e pastoAe *e++e rego+e e *e+ 2o$:e$3io$a+ismo1 I+ musi2ista i$2i:i+ito F *apprima sB i$ter*etto *a++a stra$e33a *eg+i i$ter:a++i $e++a musi2a 3i$gara& 2<e F *isposto a rite$er+i i$esatte33e *'ese2u3io$e@ *e+ pari F *isorie$tato *a++e mo*u+a3io$i sB ru*i& 2<e 2o33a$o 2oi suoi piD sa2ri *ogmi musi2a+i& ta$to 2<e& se +e potesse pre$*ere su+ serio& s'i$# *ig$ere%%e e si s2a$*a+i33ere%%e& 2ome *i strappo fatto $e+ 2ampo *e++'arte& simi+e a ?ue++o 2<e $e+ 2ampo *e++a mora+e 2ompire%%e i+ ratto& .'assassi$io& i+ parri2i*io1 j Vi2e:ersa& u$ as2o+tatore %uo$gustaio& ma $o$ sapie$te& F 2o+pito *i primo a22<ito *a ?uesti e+eme$ti $uo:i& 2<e g+i si impo$go$o e +o *i+etta$o a* u$ tempo1 Per po2o 2<'eg+i sia impressio$a%i+e a+ +ato espressi:o& guster> ta+ musi2a meg+io *'u$ professore& im%e:uto *ei suoi pregiu*i3i s2ie$tifi2i1 UPer +a maggior parte *ei 2asi& *i2e List3& i *i+etta$ti europei& g+i i$seg$a$ti *i musi2a e sopratutto i maestri *ei 2o$ser:atorb 2omi$2ia$o a $o$ 2apir $u++a *i 2o*esto sistema& pe+ ?ua+e 2i si immerge 2o$ u$ tratto sB %rus2o $e+ f+ui*o immateria+e& 2<e +a musi2a sprigio$a a u$ gra*o si i$te$so1 Tutti& ?ua$ti so$o& $o$ posso$o 2apa2itarsi 2<e u$ uomo ragio$e:o+e possa pre2ipitarsi se$3a pream%o+o a+2u$o *'u$a to$a+it> *i se$time$to& rapprese$tata i$ arte *a u$a to$a+it> musi2a+e& i$ ?ue++a 2<e F +a piD opposta& e 2<e possa passare *'u$ tratto *a u$a forma a* u$'a+tra 2o$ 2ui $o$ <a $esso& 2ome i+ Rom si getta& *a u$o stato *e++'a$imo a* u$o 2o$trario& se$3a a+2u$ per2<=& se$3a aspettare +a +e$ta *e2res2e$3a *e+ primo se$time$to e +a su22essi:a forma3io$e *e+ $o:e++o1 L'europeo&

+'uomo *e+ mestiere& +'e%reo sopratutto0'& 2<e :e*e so+o $e++a musi2a u$'i$*ustria %asata sui 2a+2o+i matemati2i *e++a s2ie$3a& so$o 2o+piti *a 2otesta a$oma+ia musi2a+e& *i 2ui i+ semp+i2e ma i$te++ige$te profa$o su%is2e +'i$f+ue$3a poeti2a& pur $o$ re$# *e$*osi 2o$to *e++'au*a2e $o:it> 2<e +a pro*u2e0,V1 O+tre ?uesta spe2ia+it> *e++a musi2a 3i$gara& 2<e 2o$# siste $e++'asse$3a *e++e mo*u+a3io$i ai passaggi *a u$ tC$o a++'a+tro ) sistema fa2i+itato *a++'uso 2osta$te *ei passaggi e$ar# mo$i2i ) i+ 2arattere F *ato a* essa *ag+i intervalli& i$usitati $e++'armo$ia europea& *ai ritmi propri a++a ra33a 3i$gara e *a++e fiorit$re& emi$e$teme$te orie$ta+i1 La musi2a 3i$gara a*opra $e++a gamma mi$ore +a #$arta a$mentata& +a sesta dimin$ita& +a settima a$mentata1 I$ essa F fre?ue$te a$2<e +'uso *e++a settima dimin$ita e *e++a *omi$a$te 2o$ u$a #$inta a$mentata1 Sopratutto per +'au# me$to *e++a ?uarta& +'armo$ia a2?uista u$ so++eti2<Bo %i33arro1 Usa spesso a$2<e u$a gamma mi$ore 2o$ ?uesta si$go+are 2ostru3io$e *iato$i2aL do, re, miU faV, sol, laU, si, do1 # So$o ?ueste ta+i i$fra3io$i ai sa2ri 2>$o$i *e+ 2o$trappu$to& 2<e u$ maestro europeo i$orri*ire%%e a se$tir+e1 Eppure i+ :e22<io aI*$ +e as2o+ta:a@ S2<u%ert 2i <a +a:orato sopra $o$ po2o& e 9eet<o:e$ $o$ +e ig$ora:a111 +o attesta$o a+2u$i *ei suoi u+timi +a:ori1 I ritmi so$o i$*ipe$*e$tissimi1 Ils ont po$r r+gle de n)avoir pas de r+gle # *i2e List3& i+ ?ua+e +i *i2e Uf+essi%i+i 2ome u$ sa+i2e pia$ge$te& 2<e piega sotto +a %re33a :esperti$a& pas# sa$ti *a+ mo:ime$to %i$ario a+ ter$ario& se2o$*o +e esige$3e *'impressio$i tumu+tuose o* assopiteV& e* afferma $o$ 2o# $os2ersi $e++'arte europea a+tra musi2a o:e :i sia ta$to *a imparare per +a fe2o$*it> *e++a i$:e$3io$e ritmi2a e +'op# portu$it> *e+ suo uso1 Le fioriture poi so$o a**irittura u$ +a:oro *i 2ese+# +atura musi2a+e& u$ ri2amo& u$ ara%es2o1 Tutto 2iC 2<e +a fa$#

#2 So$o $ote +e po2<e simpatie *i Lis3t per g+i e%rei e i suoi s2ritti su++a

musi2a *i MeIer%eer& Me$*e+sso<$& a+e:I& 9e$*ema$$& e* a+tri maestri israe+iti1 -+.e /olo++i non (a)e +ondivide)e, dal finale di 01e2*o +a(i*olo. Nd)3 0, LIS"T& pag1 ,0,

tasia puC immagi$are *i serpeggiame$ti e *i 3ig3ag a tra:erso perifrasi e parafrasi se$3a fi$e& tutto 2iC fu a*operato *ag+i "i$gari per or$ame$to *e++a musi2a +oro1 I+ :ero artista per essi F so+o 2o+ui 2<e pre$*e i+ moti:o *e++a 2a$3o$e o *e++a *a$3a 2ome i+ sommario *'u$ *is2orso o 2ome +'epigrafe *'u$ poema& e 2<e su 2o*esta i*ea#ma*re& 2<'eg+i $o$ per*e *i :ista& impro::isa& :aga e *i:aga 2o$ u$a profusio$e *i appoggiature& *i tri++i& *i s2a+e& *'arpeggi& *i paesaggi *iato$i2i e 2romati2i& *i gruppi e *i s2<er3i1 # I$ 2o*esta rigog+iosa fioritura *i suo$i& +a me+o*ia F spesso ri*otta a+ 2Cmpito *i semp+i2e $astro 2o$# *uttore *'u$a g<ir+a$*a& $as2osto e* i$:isi%i+e sotto +e gra3iose 2oro++e e i peta+i smag+ia$ti@ e +a frase pri$2ipa+e s'i$*o:i$a& 2ome u$a su+ta$a sorri*e$te semi$as2osta *ietro i+ suo :e+o& semi$ato *i pag+iu33e mu+tiformi e po+i2rome1 I+ ge$ere *i 2omposi3io$e piD 2aratteristi2o *e++a mu# si2a 3i$gara& ?ue++o 2<e 2a$ta piD +ame$tosame$te +e sue triste33e e si armo$i33a meg+io 2o++e sue piD sfre$ate a++egrie& ?ue++o 2<e fa tesoro *i tutti g+i i$ter:a++i& i ritmi e +e fioriture piD origi$a+i& si<iama& $o$ si sa %e$e per2<=& u$'$ngaresa1 La $ngaresa F *i:isa i$ *ue partiL u$ esor*io gra:e& +e$to& *etto lassan& 2<e ser:e *i i$tro*u3io$e i$te$si:a a++a se2o$*a parte& 2<iamata frischka& rapi*issima e 2<e :a a22e+era$*o gra# *uatame$te me*ia$te ritmi& +a 2ui furia e +a 2ui foga $o$ somig+ia$o a ?ue++e *i a+2u$a *a$3a usata $e+ $ostro gra$ mo$*o051 Cias2u$o sa 2<e +e $otissime >apsodies /ongraises *i List3 $o$ so$ a+tro 2<e $ngaresi 3i$gares2<e& ra22o+te *a+ 2e+e%re 2ompositore061

#! ULe frischkas $o$ si i$2o$tra$o mai a tre tempi e 2o$ser:a$o per


2o*esta 2osta$3a *e+ ritmo 'i5& o , semp+i2e& u$a ferme33a *'a22e$to& 2<e puC sa+ire fi$o a+ terri%i+e1 Le i$$umere:o+i lassan& 2<e s'o*o$o *a u$'estremit> a++'a+tra *e++'U$g<eria& 2a*e$3a$o pure i$:aria%i+me$te a #$attro e sopratutto a d$e tempi1 Kue++a a ,i5& F 2omp+etame$te estra$ea a+ gusto 3i$garo& 2ome pure i+ se$time$to 2<e i$spirC +e po+o$esi& i :a+3er e +e ma3urGe& *o:e essa reg$a1 Le frischkas& su22e*e$*o ai lassan& ge$era+me$te te$uti i$ mi$ore& passa$o imme*iatame$te a+ to$o maggiore1 A::ie$e spesso 2<e 2o*esto passaggio s'operi per +a 2om%i$a3io$e *ei ritmi& *i tre tempi i$ tre tempi& 2iC 2<e pro*u2e u$'impressio$e i$sieme so+e$$e e* i$e%ria$teV1 NLIS"TO 06 U$a %e++a 2o++e3io$e *i musi2a 3i$gara era posse*uta *a+ 2o$te Stefa$o !aI& u$g<erese1

Come a%%iam *etto& +a musi2a 3i$gara $o$ fu mai s2ritta& ig$ora$*o$e g+i autori i+ mo*o *i tra*urre grafi2ame$te i +oro pe$sieri musi2a+i1 Kua$*o +'u$ *'essi F stato 2o+pito *a u$'aria& +a suo$a ai suoi 2ompag$i& e& a se2o$*a 2<e :ie$ gra*ita& 2ias2u$ *i essi +a ripete@ 2er2a$*o *'isti$to +a parte propria& +'a*otta$o *efi$iti:ame$te e +a suo$a$o poi a pia2ere& se$3a piD stu*io o intelligenze1 Tutta:ia F *a $otare 2<e +a +oro i$2+i$a3io$e a o%%e*ire a++e i$spira3io$i *e+ mome$to $o$ fe2e +oro per*ere i+ ri2or*o *e++e formu+e origi$arie& *e++e me+o*ie primiti:e1 A$3i& tutti 2o$ser:a$o re+igiosame$te +a tra*i3io$e *e++e musi2<e $a3io$a+i & ramme$ta$*o$e e trama$*a$*o$e a22urato e puro i+ testo i$ me33o a++a stra%o22a$te or$ame$ta3io$e riser%ata a++'impro::iso *i 2ias2u$ artista1 # Le tra*i3io$i musi2a+i *eg+i "i$gari si trasmisero se$3a %isog$o *i $ota3io$e e pe+ semp+i2e me33o m$emo$i2o& 2ome si era trama$*ata *i se2o+o i$ se2o+o +a +oro +i$gua se$3a s2rittura e se$3a grammati2a1 # Neg+i u+timi tempi perC i+ 2o$tatto i$2essa$te 2og+i artisti europei i$*usse ?ua+2u$o *i essi a s2ri:ere i suoi pe$sieri musi2a+i@ ma& $o$ troppo prati2i *e++a grafia& si fe2ero aiutare *a a+tri& i ?ua+i Na simig+ia$3a *eg+i ama$ue$si me*ie:a+iO i$terpo+aro$o e guastaro$o i testi primiti:i& corressero 2iC 2<e +or sem%ra:a errore& tog+ie$*o g+i i$ter:a++i& +e mo*u+a3io$i e +e *isso$a$3e 2o$trarie a+ $ostro sistema armo$i2o& e *istrussero ?ui$*i og$i impro$ta origi$a+e e 2aratteristi2a1 A* og$i mo*o 2re*iamo $o$ pri:o *'i$teresse pei $ostri +ettori u$ saggio *i ?uesta musi2a s2ritta& riporta$*o +a segue$te %ria tzigana& 2<e perC& ri*otta per pia$oforte& per*e ?uasi tutta +a sua effi2a2ia L

PuC *irsi& se$3a tema *'errare& 2<e +a musi2a 3i$gara F *i u$a fattura piD progre*ita *i ?ue++a popo+are s+a:a& poi2<= ammette a$2o i tC$i maggiori # e 2o+pis2e piD *e++a u$g<erese& per2<= 2a:a *a++e 2or*e *eg+i effetti stra$i e se+:aggi 2<e +a +i$# gua u$g<erese& a%%o$*a$te *i :o2a+i so$ore& $o$ puC otte$ere1 A proposito *i ?uesto 2o$fro$to& si F ?uestio$ato re2e$# teme$te se +a musi2a *e++e steppe magiare sia *a 2o$si*erarsi 2ome musi2a u$g<erese o 2ome musi2a 3i$gara1 La ?uestio$e fu spe2ia+me$te *i%attuta a++'epo2a *e++a u+tima Esposi3io$e *i Parigi& *o:e u$'or2<estra perma$e$te *i "i$gari u$g<eresi& a2?uistC a++a propria musi2a u$a popo+arit> mo$*ia+e1 Prima *'a++ora +a musi2a 3i$gara $o$ era 2o$os2iuta 2<e $ei +i%ri *i 2riti2a musi2a+e o a tra:erso +e i$terpreta3io$i a+# ?ua$to i$2i:i+ite *e+ Lis3t e *i a+tri musi2isti041 Ma ?ua$*o tutti ?ua$ti& se$3a %isog$o *i :iaggiare +'(rie$te o +eggere :o+umi *i eru*i3io$e artisti2a& e%%ero u*ite +e stra$e 2a$3o$i *e++a czarda a+ Campo *i Marte& 2e$te++i$a$*o u$ %i22<iere *i vilan2 o *i ofener& $eppure +a so+e$$e >ev$e des "e$0 !ondes potF sottrarsi a+ fas2i$o1 E si22ome ai $ostri tempi F *i mo*a +a tesi& 2ompar:e i$ ?ue+ perio*i2o u$ arti2o+o *'u$ sig$or 9ert<a per *imostrare 2<e +a musi2a *eg+i "i$gari u$g<eresi F musi2a u$g<erese e $o$ musi2a 3i$gara1 Vi si *i2e:a& e :i si +egge:a 2<e +a musi2a u$g<erese $o$ F musi2a 3i$gara& per2<= u$a musi2a u$g<erese esiste:a prima *e++'a$$i*arsi *eg+i "i$gari i$ U$# g<eria@ per2<= a++a 2orte *i Atti+a si suo$a:a e si 2a$ta:a@ per2<= Arpa* posse*e:a u$ 2or$o@ per2<= $e+ gra$ tor$eo *i Hart%urg Ni+ soggetto pre*i+etto *i Hag$erO E+i$gso:& me# $estre++o u$g<erese& riportC +a pa+ma@ per2<= sotto i re Si# gismo$*o e Mattia Cor:i$o 2'era$o tro:atori ita+ia$i ri:a# +eggia$ti 2og+i u$g<eresi h3g$3de$chesTK1 U$ pu%%+i2ista ita+ia$o& i+ sig$or Mar2otti& i$ u$ $ote# :o+e arti2o+o <a risposto trio$fa+me$te a++a >ev$e1 UVeri ?uesti

#' O+tre i+ +a:oro *e+ Lis3t& :e*i a$2<e +'importa$te stu*io su++'argome$to
s:o+to *a+ 1artal$s i$ tre arti2o+i& i$seriti $e++'%) 1$dapesti 9zemle N/J& 0J fas21& ./46 # ..J fas21 ./44O1 #7 Era$o i$:e2e "i$gari1 V1 8RELLMANN&'p. cit1

fatti # eg+i *i2e1 # Atti+a $e++e so+e$$i 2ir2osta$3e :e$i:a ri2e:uto a++'i$gresso *e++a sua 2apita+ %orgata *i +eg$ame *a 2ori *i fa$2iu++e& 2<e 2a$ta:a$o i$$i& ra22o+te a s2<iere sotto %ia$2<i :e+i@ e ai %a$2<etti *eg+i U$$i i 2a$ti *ei rapso*i& a22ompag$ati *a++a ko-sa& 2ommo:e:a$o i 2omme$sa+i fi$o a++e +a2rime e* a++a fre$esia1 I+ famoso E+i$gso:& musi2o& astro+ogo e $egro# ma$te& maestro *e++e sette arti +i%era+i& a:e:a u$o stipe$*io *i tremi+a mar2<i *'arge$to a++'a$$o *a+ suo pa*ro$e i+ Re *' U$g<eria@ e fu 2<iamato *a+ La$gra:io *i Turi$gia a++a Hart%urg piD 2ome giu*i2e 2<e 2ome 2o$2orre$te $e++a guerra *ei 2a$tori1 E si potre%%e aggiu$gere 2<e $e+ se2o+o 7J esiste:a i$ U$g<eria +a 2orpora3io$e musi2a+e *ei 9ette magiari infami& *is2e$*e$ti *a sette u$g<eresi& i ?ua+i& 2ome *i2e +a +egge$*a& a:e:a$o preferito :i+me$te +a fuga a+ 2om%attere i$ u$a gra$*e %attag+ia@ 2orpora3io$e soppressa *a+ re Sa$to Stefa$o1 I+ 2<e perC $o$ pri:C *i musi2a i+ paese& gia22<= $arra i+ 2ro$ista Uuro23 2<e a++a morte *i Stefa$o U+a 2etra prese i+ +utto i$ tutta +'U$g<eria@ i gio:a$i e +e :ergi$i 2essaro$o +e *a$3e per tre a$$i e ta2?uero omnia genera m$sicor$m, d$lcisona1V Ma pur 2o$ ?uesti fatti +a tesi *e++a >ev$e des "e$0 !ondes $o$ F 2<e mo+to imperfettame$te *imostrata1 9iso# g$ere%%e pro:are 2<e g+i "i$gari <a$$o ra22o+to per tra*i3io$e +a musi2a *a++e fa$2iu++e *'Atti+a& *a+ 2or$o *i Arpa*& *a++'arpa *i E+i$gso:& *ai !agiari infami& *ai ge$ti+i tro:atori1 E ?uesto esse$*o affatto misterioso& si puC soste$ere sempre 2<e g+i "i$gari& o prima o poi& :e$issero i$ U$g<eria& :i portassero e :i 2o$ser:assero +a propria musi2a origi$aria1 E i$ og$i mo*o& a%%ia$o essi a22o+to +e a$ti2<e tra# *i3io$a+i ispira3io$i& 2ome ora a22o+go$o +e 2a$3o$i impro:# :isate *ai 2o$ta*i$i o *ai %riga$ti $e++e czardas *e++a p$szta& essi $e so$o& 2ome furo$o& g+i i$terme*iari& i ra22og+itori& g+i i$terpreti& i formatori& i 2o$ser:atori& i *iffusori1 8+i "i$gari u$g<eresi so$o 2ome i+ Da$u%io& i+ ?ua+e ra22og+ie i$ u$a so+a e* i$forme 2orre$te +e a2?ue *i tutti i suoi aff+ue$ti1 E si puC forse *ire 2<e +e a2?ue *e+ Da$u%io $o$ sia$o dan$-ianeT si puC forse *ire 2<e so$o a2?ue *e++a Dra:a o *e++a T<eiss T Kua+u$?ue sia +'origi$e *e++a musi2a& essa prese $e++e ma$i *eg+i "i$gari u$g<eresi u$ 2arattere parti2o+are1 Sia +'e+egia2o

adagio o +'allegro& 2<e s2oppietta 2ome 2o+po *i frusta& sia +a 2a$3o$e 2omposta per amore *'u$a %e++a :ergi$e& sia i+ %a++a%i+e *itiram%i2o i$ o$ore *e++a :e$*emmia& pre$*a +a forma *'u$a mar2ia a suo$ *i spero$i per se*urre i gio:a$i a++'arruo+ame$to& +e 2aratteristi2<e *e++a 1musi2a 3i$gares2a si ritro:a$o sempre e si osser:a$o a$2<e *a+ piD i$esperto ore22<io *e++'uomo piD profa$o a++e +eggi armo$i2<e1 I$ 2o$2+usio$e # a$2<e se$3a *isputare se +a musi2a *eg+i "i$gari u$g<eresi *'oggi sia magiara o 3i$gara& F 2erto 2<e *a 2e$ti$aia *' a$$i +a musi2a $a3io$a+e u$g<erese F :issuta e :isse $eg+i "i$gari e per g+i "i$gari0/1 C<i F 2<e $o$ a%%ia i$teso a par+are *e++a famosa mar# 2ia *i RaGoG3I& esprime$te +a +otta *ei magiari 2o$tro 2asa *'A%s%urgo e per2iC pros2ritta *a+ ./,( a+ ./5( e *opo i+ ./50T # E%%e$e ! Kuesta mar2ia& fa:orita *e+ 2e+e%re ri%e++e !ra$2es2o RaGoG3I e 2<e puC *irsi esser tramo$tata e risorta *i pari passo 2o++a +i%ert> u$g<erese& F fama :e$isse s2ritta *a u$o "i$garo@ e 2erto $e+ ./(0& ?ua$*o fu suo$ata +a prima :o+ta *a++a musi2a mi+itare& :e$$e i$seg$ata *a++o 3i$garo 9i<arI1 Oggi F permessa i$ U$g<eria& poi2<= i+ - giug$o ./46& 2e# +e%ra$*osi +a ri2o$2i+ia3io$e *i !ra$2es2o 8iuseppe 2og+i U$# g<eresi& +e %a$*e *ei reggime$ti sotto +e fi$estre *e+ 2aste++o *i 9u*a a+ter$aro$o +a mar2ia *i RaGoG3I a++'i$$o austria2oL Gott erhalte 8ranz der 7aiser& fra g+i e$tusiasti2i elien! *e++a fo++a00V1 No$ potremmo meg+io riassumere ?ua$to siam :e$uti *i2e$*o su++a musi2a 3i$gara 2<e rifere$*o i+ giu*i3io *ato$e *a u$'a$ima gra$*e *i poeta e *i artista& *a Teofi+o 8aut<ier1 #

U$ simi+e 2riterio gui*C a$2<e i+ Md++er ?ua$*o *isse 2<e Ui+ :a+ore artisti2o $ei pro*otti *e++a Musa u$g<erese F $u++o e a$3i me$o 2<e $u++o1 Se $o$ +e ma$2a +a 2a*e$3a e i+ ritmo si *e:e ai mo*e++i 3i$gariV N%tti della 9ezione stor. fil. dell)%ccademia delle 9cienze di Vienna& .1 7I& .06@ pag1 .6(O1 # Per 2o$tro S1 A1 I1 e R1 +'ar2i*u2a 8iuseppe asse:era 2<e musi2a 3i$gara $o$ esiste& 2<e g+i "i$gari <a$$o seguBto i *i:ersi tipi musi2a+i& propri ai :arA paesi i$ 2ui si fissaro$o e 2<e +a musi2a *ei cigan2 u$g<eresi F prettame$te magiara1 # A* og$i mo*o& a$2<e +as2ia$*o impregiu*i2ata +a ?uestio$e& se $o$ 2ome 2reatori $essu$o :orr> $egare ag+i "i$gari u$ gra$ :a+ore artisti2o 2ome ese2utori1 ## MARCOTTI& :el paese degli ;ssari NIll. Ital.& apri+e .//.O1

Esso 2o$2<iu*e troppo giustame$te e* effi2a2eme$te per2<= possiamo ri$u$3iare a tras2ri:er+o1 Ua *iffi2i+e se $o$ impossi%i+e # *i2e i+ 8aut<ier # *i re$*ere 2o$ paro+e u$ effetto musi2a+e@ ma puossi a+me$o $arrare i+ sog$o 2<e fa $as2ere1 I 2a$ti 3i$gari <a$$o u$a si$go+are pote$3a *i e:o2a3io$e1 Ris:eg+ia$o isti$ti primiti:i gua+2iti *a++a :ita so2ia+e& *ei gusti *'i$*ipe$*e$3a e *i :aga%o$*aggio segretame$te 2o$ser:ati i$ fo$*o a+ 2uore@ :i i$spira$o $osta+gie %i33arre *i paesi s2o$os2iuti e 2<e :i sem%ra$o +a :ostra :era patria1 # Certe me+o*Be :i suo$a$o a++'ore22<io 2ome u$ >anz des vaches mor%osame$te irre# sisti%i+e& e a:ete :og+ia *i %uttar +> i+ :ostro fu2i+e& a%%a$*o$are i+ :ostro posto e raggiu$gere a $uoto +'a+tra spo$*a& o:e $o$ si o%%e*is2e a* a+2u$a *is2ip+i$a& a* a+2u$a 2o$seg$a& a* a+2u$a +egge& a* a+2u$a mora+e a+ *i fuori *e+ 2apri22io1 Mi++e ?ua*ri %ri++a$ti e 2o$fusi :i passa$o i$$a$3i ag+i o22<iL :e*ete a2# 2ampame$ti *i 2arri $e++e spa33ate *e' %os2<i@ fuo2<i *i %i:a22o o:e %o++o$o marmitte sospese ai treppie*i@ mirate :estiti mu+# ti2o+ori 2<e as2iuga$o su++e 2or*e e i$ u$ a$go+o& a22o22o+ata i$ terra i$ me33o a u$ giuo2o *i taro22<i& u$a :e22<ia 2<e s2ruta +'a::e$ire& me$tre u$a gio:a$e 3i$gara& *a+ 2o+orito fu+:o& *ai 2ape++i 2o+or *'i$*a2o& %a++a& a22ompag$a$*osi 2o++a tam%ure++a %as2a1 Kuesta prima :e*uta sfuma :ia # e $e++a tor%i*a pro# spetti:a *ei se2o+i s2omparsi& si profi+a i$ 2o$fuso +a +o$ta$a 2aro:a$a& 2<e *is2e$*e +e$tame$te *ag+i a+tipia$i *e++'Asia& espu+sa se$3a *u%%io *a+ suo paese $atBo pe+ suo spirito *i ri:o+ta& i$soffere$te *i sugge3io$e1 I %ia$2<i *rappi& fero2e# me$te 3e%rati *i rosso e *'ara$2iato& si agita$o a+ :e$to@ g+i a$e++i e +e sma$ig+ie *i rame +u22i2a$o su++e pe++i %istrate@ e i tria$go+i *ei sistri ti$ti$$a$o 2o$ stri*ori meta++i2i1 No$ so$o ?ueste& 2re*ete+o& :isio$i *i poeta1 La musi2a 3i$gara agis2e :io+e$teme$te sug+i esseri piD prosai2i e fa 2a$tare .irel2 a++o stesso filisteo& assopito $e++a sua o%esit> e $e++a sua $u++aggi$e1 Kuesta musi2a $o$ F& 2ome si potre%%e immagi$are& u$a musi2a se+:aggia1 Essa pro2e*e i$:e2e *a u$'arte 2om# p+i2atissima& ma *i:ersa *a++a $ostra& e ?ue++i 2<e +'eseguiro$o so$o :eri :irtuosi& %e$2<= $o$ sappia$o u$a $ota e $o$ sia$o

i$ istato *i tras2ri:ere u$a *i ?ueste arie1 # L'uso fre?ue$te *ei ?uarti *i tk$o tur%a *apprima +'ore22<ioL ma 2i si a::e33a presto e :i si tro:a u$o stra$o i$2a$to1 a tutta u$a s2a+a *i so$orit> $uo:e& *i tim%ri %i33arri& *i sfumature s2o$os2iute a++a tastiera musi2a+e so+ita& 2<e ser:o$o a re$*ere se$time$ti estra$ei a* og$i 2i:i+t>1 8+i "i$gari& 2<e $o$ <a$$o patria& $= re+igio$e& $= fe*e po+iti2a& 2<e affro$ta$o e* e+u*o$o tutte +e +eggi& $o$ si sommetto$o $emme$o a++e formu+e pe*a$tes2<e *e++'armo$ia e *e+ 2o$trappu$to # +i%ero 2apri22io i$ +i%era $a# tura # e +'i$*i:i*uo si a%%a$*o$a a++a se$sa3io$e& *ime$ti2o *e++a :igi+ia& i$2ura$te *e++'i$*oma$i& 2a$ta$*o +'e%%re33a *e++o spa3io& +'amore *e+ 2am%iame$to e* i+ parossismo *e++'i$# *ipe$*e$3a1 # I +oro temi somig+ia$o a+ garrir *eg+i u22e++i& a+ frus2Bo *e++e fog+ie& a+ sospiro *e++e arpe eo+ie@ i +oro ritmi a+ +o$ta$o ga+oppo *i 2a:a++i $e++e steppe1V A%%iamo gi> *etto 2<e ge$era+me$te g+i "i$gari 2o$# 2epis2o$o +a poesia& i+ 2a$to e +a musi2a 2ome e22itame$to o* a22ompag$o a++a *a$3a1 Sopratutto i$ Ispag$a +e strofe e g+i stor$e++i *ei gita$i puC *irsi $o$ si 2a$ti$o 2<e $ei %a++i1 Se2o$*o Vai++a$t& g+i "i$gari orie$ta+i a:re%%ero a+2u$e *a$3e rapprese$tati:e e sim%o+i2<e i$ o22asio$e *i feste re# +igiose e* eg+i 2i *es2ri:e u$o *i 2o*esti %a++i& i+ %a++o *e++a Cro2e& eseguito i$ o22asio$e *e++a Pas?ua 2ristia$a.((1 # PerC i$

100 UL'eP=2uta$t %a+aie *'a%or* +a terre a:e2 so$ %o$$et ou sa :este& I

tra2e u$e 2roiP a:e2 u$e piFrre ou so$ 2outeau& s'I met > 2<e:a+& sa+ue +es spe2tateurs& Aette au +oi$ sa :este et e$ +'air so$ %o$$et& puis& p+oIa$t sur ses Aarrets et re$tra$t ses ge$ouP& i+ se re+F:e e$ +es =2arta$t& %at *es ta+o$s& fait 2+a?uer ses *oigts& et& touAours p+oI= sur ses ta+o$s et +es ge$ouP re$tr=s& touAours *roit sur ses pie*s& poi$te > poi$te& ta+o$ > ta+o$ ou +a poi$te au ta+o$& touAours %o$*issa$t et touAours 2<a$ta$t e$ 2a*e$2e& :i$gt fois i+ s'e$+F:e et retom%e > 2<e:a+ sur +a 2roiP *o$t i+ fait ai$si :i$gt fois +e tour sa$s Aamais e$ eff+eurer +a tra2e& et a:e2 u$e :o+u%i+it= te++e ?u'o$ a rFe++eme$t pei$e > +e sui:re1 Kua$*& ePte$u= *e fatigue& i+ $e fi$it pas e$ s'affaissa$t sur +ui#mmme& i+ termi$e +a *a$se par u$e 2u+%ute au poi$t *e Ao$2tio$ *es ?uatre %ra$2<es *e +a 2roiP& et ?ua$* i+ s'est remis sur ses pie*s& i+ *ema$*e auP spe2tateursL horo, horo, inhisE 2'est#>#*ireL # orus ou W=sus est;i+ ressus2it=T # et ses 2amara*es *e +ui r=po$*re pour +a fou+eL ,hrishten andra sheros1 # Le C<rist est au 2ie+1 # A ?uoi i+ r=p+i?ueL piho! # ai$si soit#i+ ! # C'est ai$si ?u'i+s *a$se$t ta$t ?ue

tutte +e feste 3i$gares2<e& i$ tutti i GaGGa:>& +a *a$3a +oro <a u$ 2arattere tutt'a+tro 2<e re+igioso e i+ ra22o$to 2<e piD sopra riferimmo *e++e *a$3e eseguite *a++e "i$gare *i Mos2a %aster> a pro:ar$e +'i$*o+e se$sua+e e *isor*i$ata1 Le %a++eri$e 3i$gare so$o famose *a$3atri2i1 # I$ Ispa# g$a %a++a$o +o zarandeo e +o zarongo1 Si :e*o$o i$ tutti i %a++i popo+ari N%ai+e *e Co$*i+O *e+ so%%orgo *i Tria$a a Si:ig+ia1 I+ *ime$ar *e+ 2orpo NmeneoO F +'esse$3a *i ?ueste *a$3e@ a$3i& ?ua$*o u$a %a++eri$a spi22a $e+ meneo& si suo+ *ire +a frase pittores2aL tiene m$cho miel en las caderas1 N a mo+to mie+e $ei fia$2<iO1 A$2<e i$ !ra$2ia $e+ 7VIIJ se2o+o +e %a++eri$e 3i$gare ris2ossero gra$ fa:ore1 Ce+e%re fu +a Lia$2e& %a++eri$a 3i$gara& sotto i+ reg$o *i Luigi 7IIIJ& e *i 2ui 8om%au+t 2a$ta:aL Ce $'est p+us 2e ?ui m'attire Ku'u$ tei$t *e rose et *e +Is@ Ce $'est p+us :ous ?ue A'a*mire Amara$t<es et P<I++is@ C'est +a %e++e :aga%o$*e Kui $'est $I %+a$2<e $I %+o$*e& Kui $ous :a tout 2o$sumer1 Kui $e :it ?ue *e rapi$e& Kui $'use& pour $ous 2<armer& Kue *u far* *e Proserpi$e1 NEpigr1 *e 8OM9AULTL U1elle &g2ptienneV L1 III& ep1 .4& Paris& .46-O1 Co*esta :oga *e++e %a++eri$e 3i$gare *urC 2erto fi$o a+ .4-,& $e+ ?ua+ a$$o Mo+iFre i$tro*u2e:a $e+ IIJ atto *e+ !alade imaginaire u$a *a$3a *i "i$gari1 Le "i$gare *'Orie$te& sore++e *e++e %aAa*ere i$*ia$e e *e++e a+mee o gaYa3is egi3ia$e& %a++a$o +a romaica o taWana& +a ?ua+e 2o$ a+tri $omi F sempre +a 2e+e%re *a$3a orie$ta+e& 2<e *apertutto su+ 8a$ge e su+ Da$u%io& su+ Ni+o o su++'Ar2ipe+ago& 2o$siste i$ ?ue+ fremito $er:oso *i tutto i+ 2orpo& i$ ?ue++e mo#
+eur Aam%es +es peu:e$t soute$ir et ?u'i+s 2<a$te$t ta$t ?u'i+s o$t <a+ei$eV NVAILL1& 'p. cit.& '-0O1

:e$3e +as2i:e N-olaip3O& 2<e i+ poeta Nforse Virgi+ioO *es2ri:e:a 2oi :ersiL Copa SIris2a& 2aput 8raAa re*imita mite++a A* 2rota+os 2rispum *o2ta mo:ere +atus E%ria famosa sa+tat +as2i:a ta%er$a1 E22o 2ome u$ :iaggiatore *es2ri:e +a taWana& i+ %a++o 2aratteristi2o *eg+i "i$gariL U111Arri:ati a Demir Eapou& *o:e fa22iamo sosta& mi tro# :o *i fro$te a u$a tri%D *i tre$ta i$*i:i*ui& uomi$i e *o$$e e ?uasi tutti gio:a$i *ai ?ui$*i2i ai tre$t'a$$i1 No$ <a$$o %am%i$i 2o$ +oro e si riposa$o& %e:e$*o e fuma$*o& sotto i+ fog+iame *e+ pergo+ato& 2<e ser:e *i peristi+io a++'osteria1 Mi <a$ +'aria *i tor$are *a u$a +u$ga gita e *i essere sta$2<i1 Ri:o+ge$*omi :erso *i essi L # 9oma keren t$meE N2ome stateTO1 # No$ troppo %e$e& rispo$*o$o1 Viaggiamo *a+ matti$o e siamo ta$to sta$2<i 2<e $o$ possiamo star ritti1 j !aro da issali apilel N*a22i *e++'a2?ua:ite!O mi *i2e u$a *e++e piD gio:a$i # shi kelomva Ne %a++eremoO shi pe shold mlani vagomen Ne saremo +eggere su++e a$2<eO1 Le:a$*osi e *'u$ tk$o 2are33e:o+eL # Issali da, effendi, issali da NDa22i +'a2?ua:ite& sig$ore& *a22i +'a2?ua:ite!O1 Poi& %asso a++'ore22<ioL # 9a++erC +a taWana1 M'era *iffi2i+e resistere a ta$te i$siste$3e e $o$ +a# s2iarmi se*urre *a++a +oro promessa1 !e2i *u$?ue *istri%uire a 2ias2u$o u$ %i22<iere *i rak e mi se*ei a22a$to a +oro su *i u$o sga%e++o a *ista$3a *i sei passi1 Kuesta ge$erosit> mi 2ostC tre$ta so+*i e mi pro2urC u$ fandango& 2<e $o$ a:rei *ato pe+ *oppio1 La& gio:i$etta 2<e me +'a:e:a promesso si stri$se 2o$ for3a +a :ita e 2<iamC u$a *e++e sue 2ompag$e 2<e fe2e a+# tretta$to1 Kua$*o furo$o pro$te& si misero a posto e *ue gio# :a$i ro%usti& s2e+ti *a u$a +oro o22<iata& :e$$ero& sa+ta$*o& a

porsi +oro *i fro$te1 Si agitaro$o 2ome fiori mossi *a+ :e$to e* e22o+i *a$3are +a taWana 2o$ u$a :o+utt>& 2<e $o$ <a +'egua+e 2<e i$ ?ue++a *i ?uesto 2a$to a *ia+ogo& 2o+ ?ua+e si a22ompag$a:a$oL UOM+N+ Amo i tuoi o22<i a22esi e* om%reggia$ti& Le tue +a%%ra sa$guig$e 2ome +'a+%i2o22a& Le tue mamme++e roto$*e 2ome +e pFs2<e& I+ tuo 2orpo f+essuoso 2ome u$ :imi$e1 ado! lado! 2<e io rompa +a ma$*or+a E muoia fe+i2e *e+ tuo %a2io! !ANCIULLE Presto a+ mio 2orpo fai om%ra *e+ tuo 2orpo! Su++e mie +a%%ra& presto! ru%a +e a+%i2o22<e& Su+ mio se$o :ie$i a 2og+iere +e pFs2<e& Come u$ +a22io serra +a mia :ita fra +e tue ma$i& Vie$i& %e+ so+e& a rompere +a ma$*or+a ! Vie$i! u$ %a2io Nti *oO e $o$ morir$e1 IN CORO UOMINIL ado! ado! mroQ ganga! NLe*a! Le*a! sii i+ mio rifugioO !ANCIULLEL Pala! Pala! mroQ pola ! NSo+e! So+e! sii i+ mio orgog+ioO No$ sem%ra$o *a$3e *e+ popo+o e+etto& i$tre22iate fra i pa+mi3A su++e a+ture *i Sio$ e a22ompag$ate *a++e strofe *e+ Ca$ti2o *ei Ca$ti2iT