Sei sulla pagina 1di 5

SMU 3073 KALKULUS ASAS

KUMPULAN UPSI04 ( A 131PJJ)


DISEDIAKAN OLEH:
NAMA NO. ID NO. TELEFON
ABDUL NASRI BIN SAMSUDIN D20102041497 012-2779501
NAMA PENSYARAH : Dr. FAINIDA BINTI RAHMAT
TARIKH SERAH : 13 OKTOBER 2013
TUGASAN 1
FUNGSI
Jenis
2
hubungan:
a) Hubungan satu-satu
b) Hubungan banyak- satu
c) Hubungan satu- banyak
d) Hubungan banyak- banyak
FUNGSI 1
DEFINISI : Hubungan satu-satu dan hubungan
banyak satu yang memetakan unsur- unsur dari
suatu set yang dinamakan domain kepada set imej
yang dinamakan julat.
Boleh diwakili oleh:
1. Pemetaan 2. Pasangan tertib
Contoh:
D
3. Bentuk -bentuk
c) Graf b) Jadual
a) Persamaan
Domain dan Julat:
Suatu fungsi
Domain bagi suatu f adalah set unsur yang
dipetakan kepada imej y. Set imej dikenali
sebagai julat.
Fungsi menokok dan Fungsi Menyusut:
a) Satu fungsi dikatakan menokok pada
selang terbuka, I, jika
apabila untuk setiap
b) Satu fungsi dikatakan menyusut pada
selang terbuka, I, jika
apabila untuk setiap
c) Satu fungi dikatakan malar pada selang
terbuka,I, jika untuk
setiap
Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil:
Satu fungsi dikatakan genap apabila
, dan dikatakan fungsi
ganjil apabila
Fungsi Satu-Satu
Satu fungsi f dikatakan satu kepada satu jika
setiap unsur berlainan dalam domain
mempunyai imej yang berbeza
jika dan hanya jika di
mana
Fungsi Songsang:
Katakan ialah fungsi 1-1, maka
songsangannya ditandakan sebagai
dengan atau .
Fungsi Polinomial
Terdiri daripada ungkapan aljabar terhingga
melaui kombinasi penambahan, penolakan,
pendaraban scalar dengan kuasanya adalah
nombor asli.
di mana ialah pemalar.
Fungsi Linear
Ditentukan dengan persamaan
atau , di mana adalah
pemalar, . Domain dan julat
semulajadi adalah set nombor nyata.
Fungsi Kuadratik
Ditentukan dengan persamaan
dengan adalah
pemalar dan
Fungsi Kubik
Suatu fungsi kubik adalah fungsi polynomial
. Domain
dan julat semulajadi adalah nombor nyata
Fungsi Nilai Mutlak
Mengandungi tatatanda modulus seperti
berikut
Ditakrifkan,
Fungsi Nisbah
Terdiri daripada ungkapan polinomial ditulis
dengan di mana p(x)
dan q(x) adalah polinomial. Daomain bagi
fungsi nisbah adalah semua nombor nyata
kecuali milai x yang membawa kepada
q(x)=0
Fungsi Eksponen
Fungsi dengan asas a dalam bentuk
dengan dan
dinamakan eksponen.
Fungsi Logaritma
Fungsi dengan asas a dalam bentuk
dengan jika
Fungsi Punca Kuasa
Mengandungi tatatanda surd seperti berikut
Fungsi Trigonometri
Ukuran radian bagi suatu sudut diukur
bermula daripada paksi x yang positif ialah
panjanglengkok s, yang mencangkum sudut
pada bulatan unit. Ditulis ,
FUNGSI 2
HADDANKESELANJARAN
Had digunakan untuk menerangkan perubahan yang berlaku bagi suatu fungsi apabila nilai pembolehubah tak bersandar menghampiri suatu nilai tertentu.
HADKANAN
Jika nilai menghampiri nombor apabila
menghampiri dari sebelah kanan,ditulis
yang dibaca sebagai had apabila
menghampiri dari sebelah kanan bersamaan
dengan .
HADKIRI
Jika nilai menghampiri nombor apabila
menghampiri dari sebelah kiri,ditulis
yang dibaca sebagai had apabila
menghampiri dari sebelah kiri bersamaan
dengan .
HADSUATU FUNGSI
Jika had kiri dan had kanan bagi mempunyai
nilai yang sama, iaitu
maka adalah wujud.
KESHADTAKWUJUD
a) Jika had kiri dan had kanan bagi tidak
mempunyai nilai yang sama, iaitu
maka
tidak wujud.
b) Jika had sesuatu fungsi apabila
atau tidak dapat
dipastikan. Jika had tidak ada, maka disebut
had tidak wujud.
HADDI KETAKTERHINGGAAN
Katakan had bagi apabila menghampiri
positif ketakterhinggaan ialah , dengan suatu
nombor nyata. Pernyataannya boleh ditulis
sebagai .
Garis merupakan asimptot mengufuk untuk
SIFAT ASASHAD
SIFAT ASASHAD
HADFUNGSI TRIGONOMETRI
HADFUNGSI TRIGONOMETRI KHAS
KESELANJARAN
Keselanjaran Sesuatu Fungsi
Keselanjaran Fungsi Polinomial dan Fungsi Nisbah
a) Semua fungsi polynomial adalah sentiasa selanjar iaitu selanjar dalamselang .
b) Semua fungsi nisbah adalah selanjar dalamselang di mana ia tertakrif iaitu ia selanjar pada
domainnya.
KAMIRAN
_k](x)Jx = k _(x)Jx
_|(x) _g(x)]Jx = _(x)Jx __g(x)Jx
DEFINISI:
- Kamiran merujuk kepada antiterbitan,iaitu
fungsi F(x) yang pembezaannya fungsi (x).
- Anti pembezaan dan kamiran tak tentu apabila
fungsi F(x) dikatakan suatu anti pembezaan
bagi suatu fungsi (x) jika F

(x) = (x).
RUMUSKAMIRANTAKTENTU
a) Pemalar k boleh dikeluarkan daripada tanda
kamiran, iaitu
b) Kamiran hasil tambah (hasil tolak) bersamaan
dengan hasil tambah (hasil tolak) kamiran,
iaitu;
HASILTAMBAHRIENMANN DAN KAMIRAN TENTU
Takrif: (x)Jx
b
u
TEOREM ASASKALKULUSKAMIRAN
Jika suatu fungsi (x) adalah selanjar di dalam
selang [a,b], maka (x)Jx = F(b) F(o)
b
u
F(x) ialah sebarang fungsi sehinggaF

(x) = (x)
untuk semua |o, b].
_g(x)g

(x)Jx
TEKNIKKAMIRAN
1) Petua Penggantian
a) Kamiran dengan penggantian u = ox + b
b) Menilai kamiran
2) Pengamiran bahagian demi bahagian
3) Pengamiran menggunakan identiti
trigonometri atau gentian trigonometri.
a) Pengamiran melibatkan hasil darab sin
dan kos.
b) Pengamiran menggunakan penggantian
trigonometri.
4) Kaedah Pecahan Setara
PENGGUNAAN KAMIRAN
Kamiran banyak digunakan dalam:
- Luas di bawah graf
- Luas di bawah graf secara hasil tambah
- Luas di antara dua graf
- Isipadu bongkah kisaran
o Kisaran pada paksi-x
o Kisaran pada paksi-y