Sei sulla pagina 1di 16
on Bahasa Melayu Kertas 1 Ogos 2009 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 BAHASA MELAYU Kertas 122 Dua jam. PERATURAN PEMARKAHAN on [Lihat sebelah SULIT KE) AS 1A [D_ 2 |B i D eee eet — A a TA AL 5 |B : cs - (cien aeaen Dd [7 Te D == fs [co B o |B = [29 TA 10 [A 30 |B far te ise ic 12 : = 32 [A 13D 33. |B = i ([B aa Eee 1553 Guam [35 1A 16 |D. 36 [A _| 17_ |B 37_ |B 1 is /D 38 1G 19 1D [39 fa 20 TC 40 |B SULIT PANDUAN PEMARKAHAN Markah penuh Kertas 2 100 markah Bahagian AG) 20markah BAHASA MELAYU Bahagian AG) 10 mariah a Bahagian D 10markat Dus jam Bahagian A@) 20 markah ——<—— 1. Perkara yang perlu diberikan perhatian semasa membaca jawapan calon: (2) Bahasa dinilai secara “impression”. (©) Pemeriksa dikehendaki -menandakan Kesalahan bahasasebagsimana penandaan arangan, 7 (©) Kemudian, peringkatkan marksh calon berdasarkan kriteria di bawah: Markah Bahasa (10 markah) Pevingkat Mariah Kriteria Bahasa bail dan lancer ‘Cemerlang 2 09-10 Berupaya menggunakan ayat sendiri -pemilhan kata yang tepat ~ayat yang gramatis -penanda wacana yang sesuai Ejaan dan tanda baca betul ‘Bahasa baik dan lancar Baik 06-08 Masih berupaya menggunakan ayat sendiri =pemilihan kata yang agak terhad -ayat yang masih gramatis -penazida wacana masih sesuai Xesalahan ejan dan tanda baca minimum Bahasa kurang lancar Memuaskan 03-05 ‘Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, jaan dan tanda baca ATAU Menyalin ayat daripada petikan asal secara i serpilits Penguasaan ‘Keseluruhan jawapan menggambarkan Minimum 01-02 Penguasaan bahasa yang lemah. ‘Menyalin secara terus daripada petikan Markah Isi (10 markah) . Bitangan isi | Markah 5 9-10 4 7-8 3 3-6 2 34 1 1 02/2 © 2008 Hat mai SPN SULIT

Potrebbero piacerti anche