Sei sulla pagina 1di 2

Pratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma Bhushana Janibhyasthana Taarana, Jagadavasthaana Karana, Nikhiladushkarma Karsaana, Nigamasaddharma Darsana Jaya Jaya Sri sudarsana,

Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1

Subha agadru!a "andana, Suraganathrasa Khandana Satamakabrahma vandita, Sata!atabrahma Nandita, Pratitavidvat Sa!akshita, Bha ata #hirbudhnya $akshita Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. %

S!hutata&Di aala Pin ara, Pruthutara 'aala Pan ara Parigata Pratnavigraha, Padutara!ra na Durgraha, Praharana (rama "anditha, Pari ana Thraana Panditha Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. )

Ni a!ata!reetha saddgana, Niru!athis!eetha Shad (una Nigama NirvyuDa Vaibhava, Ni a!ara Vyuha Vaibhava, *ari *aya D'eshi Daarana, *ara Pura Plosha Kaarana Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana.+

Dhanu a visthaara Kartana,Janitamisraa Vikartana Dhanu avidya Nikartana, Bha atavidya Nivatana, #mara drushtasva Vikrama, Samara Jushta Bramikrama Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. ,

Prathimukhaaleeta Bandhura, Pruthumahaheti Danthura Vikatamaaya Bahishkrutha,Vividhamaalaa Parishkrutha, Sthiramahaayantra Tantritha, Dhruta Daya Tantra -antrita Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. .

"ahita Sam!ath Sadhakshara, Vihitasam!ath Shatakshara Shatara/hakra Pratisishtita ,Sakala Tattva Prathishtita, Vividha Sankal!aka Kal!aka,Vibhudhasankal!a Kal!aka Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana .0

Bhuvana Netra Trayeemaya, Savanate astrayeemaya Niravadhisvaadhu 1hinmaya, Nikhila Sakthe Jaganmaya, #mita Vis'akriyaamaya, Samitavishvagbhayaamaya Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 2

Phala Sruthi

D'i/hatushkamidam Prabhoothasaaram !atathaam Venkatanayaka Praneetham, Vishame!i "anorata3 Pradhaavan na Vihanyeta 4ataangadhuryagu!ta3