Sei sulla pagina 1di 7
#2#2#2#2#2 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali 20082008200820082008
#2#2#2#2#2 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali 20082008200820082008
griboedovisgriboedovisgriboedovisgriboedovisgriboedovis q.q.q.q.q. #12#12#12#12#12
℡℡℡℡℡ 995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
gaxdigaxdigaxdigaxdigaxdi

COSMO-sTan-sTan-sTan-sTan-sTan

erTaderTaderTaderTaderTad

COSMO -sTan-sTan-sTan-sTan-sTan erTaderTaderTaderTaderTad woniswoniswoniswoniswonis
COSMO -sTan-sTan-sTan-sTan-sTan erTaderTaderTaderTaderTad woniswoniswoniswoniswonis
COSMO -sTan-sTan-sTan-sTan-sTan erTaderTaderTaderTaderTad woniswoniswoniswoniswonis

woniswoniswoniswoniswonis koreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciis programisprogramisprogramisprogramisprogramis ----- “qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis” prezentaciaprezentaciaprezentaciaprezentaciaprezentacia

2929292929 àåþåîâïäì,àåþåîâïäì,àåþåîâïäì,àåþåîâïäì,àåþåîâïäì, 16:0016:0016:0016:0016:00 ìïïàçå,ìïïàçå,ìïïàçå,ìïïàçå,ìïïàçå, ìïìüóèîëìïìüóèîëìïìüóèîëìïìüóèîëìïìüóèîë „øåîïüëí„øåîïüëí„øåîïüëí„øåîïüëí„øåîïüëí èåüåõòèåüåõòèåüåõòèåüåõòèåüåõò ðïäïì-ðïäïì-ðïäïì-ðïäïì-ðïäïì- øò“,øò“,øò“,øò“,øò“, ýóîíïäýóîíïäýóîíïäýóîíïäýóîíïä COSMOPOLITAN-òìïCOSMOPOLITAN-òìïCOSMOPOLITAN-òìïCOSMOPOLITAN-òìïCOSMOPOLITAN-òìï æïæïæïæïæï øâåòúïîóäòøâåòúïîóäòøâåòúïîóäòøâåòúïîóäòøâåòúïîóäò ôïîèïúåâüóäòôïîèïúåâüóäòôïîèïúåâüóäòôïîèïúåâüóäòôïîèïúåâüóäò êëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòï „¸ëôèïí-äëôèïí-äëôèïí-äëôèïí-äëôèïí-äï îëøòì“îëøòì“îëøòì“îëøòì“îëøòì“ ùëíòìùëíòìùëíòìùëíòìùëíòì êëîåáúòòìêëîåáúòòìêëîåáúòòìêëîåáúòòìêëîåáúòòì ðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèïðîëãîïèï „áìåíòá-„áìåíòá-„áìåíòá-„áìåíòá-„áìåíòá- äïþòì“äïþòì“äïþòì“äïþòì“äïþòì“ åîàëþäòâòåîàëþäòâòåîàëþäòâòåîàëþäòâòåîàëþäòâò ðîëåáüòìðîëåáüòìðîëåáüòìðîëåáüòìðîëåáüòì ----- „ãïõæò„ãïõæò„ãïõæò„ãïõæò„ãïõæò COSMO-ìàïíCOSMO-ìàïíCOSMO-ìàïíCOSMO-ìàïíCOSMO-ìàïí åîàïæ“åîàïæ“åîàïæ“åîàïæ“åîàïæ“ ----- ëôò-ëôò-ëôò-ëôò-ëôò- úòïäóîòúòïäóîòúòïäóîòúòïäóîòúòïäóîò ðîåçåíüïúòïðîåçåíüïúòïðîåçåíüïúòïðîåçåíüïúòïðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï.ãïòèïîàï.ãïòèïîàï.ãïòèïîàï.ãïòèïîàï.

ãâ. 2

ãâ. 2 jeprajeprajeprajeprajepra

jeprajeprajeprajeprajepra saukeTesosaukeTesosaukeTesosaukeTesosaukeTeso biznesbiznesbiznesbiznesbiznes wignebswignebswignebswignebswignebs gTavazobTgTavazobTgTavazobTgTavazobTgTavazobT

ãâ. 6

jepramjepramjepramjepramjepram orcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobila
jepramjepramjepramjepramjepram orcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobila
“knatuna”“knatuna”“knatuna”“knatuna”“knatuna” SefuTaSefuTaSefuTaSefuTaSefuTa
ãâ. 2
media-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursi
ãâ. 3
neimingisneimingisneimingisneimingisneimingis procesisprocesisprocesisprocesisprocesis dadebiTidadebiTidadebiTidadebiTidadebiTi
dadadadada uaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTi mxareebimxareebimxareebimxareebimxareebi
qarTulqarTulqarTulqarTulqarTul realobaSirealobaSirealobaSirealobaSirealobaSi
ãâ. 4-5
kavkazuskavkazuskavkazuskavkazuskavkazus onlainisonlainisonlainisonlainisonlainis
SemosavlebiSemosavlebiSemosavlebiSemosavlebiSemosavlebi 95%-iT95%-iT95%-iT95%-iT95%-iT
gaizardagaizardagaizardagaizardagaizarda
ãâ. 6
ãïèëèúåèåäò
woniswoniswoniswoniswonis koreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciis programisprogramisprogramisprogramisprogramis

woniswoniswoniswoniswonis koreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciiskoreqciis programisprogramisprogramisprogramisprogramis ----- “qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis”“qseniqlabis” prezentaciaprezentaciaprezentaciaprezentaciaprezentacia

dasawyisidasawyisidasawyisidasawyisidasawyisi gv.gv.gv.gv.gv. 11111

éëíòìûòåþïì, îëèåäìïú ïíò ãòóíüåîò ùïóûéâï, øëóþòç- íåìòìï æï ìðëîüòì ùïîèëèïæãåíåä úíëþòä ìïõååþàïí åîàïæ ðîëãîïèòì èàïâïîò èëíïùòäååþò, ìïèïóùñåþäë êëèðïíòï „îóìàïâò 2“-òì ìïõååþò, íòíë øóþäïûå æï íòíë ïîïçïøâòäò æï- åìùîíåí. ðîåçåíüïúòïçå ìðåúòïäóîò ãïàïèïøåþïú øåæãï, îëèäòì ãïèïîöâåþóäòú ðîëåáüòì èåìïèå èëíïùòäå ãïõæï, éëíòìûòåþòì æïìêâíòà íïùòäøò êò æïèìùîåà ìïøóïäåþï èòå- úïà úíëþòäò êóäòíïîòì, èïíóåäòì èòåî èëèçïæåþóäò ìðå- úòïäóîò æòåüóîò êåîûåþò æïåãåèëâíåþòíïà. ðîëåáüò „ãïõæò COSMO-ìàïí åîàïæ“, îëèåäòú „áìåíòá- äïþòì“ ðîëãîïèòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì, ðëðó- äïîóäò áïäþïüëíåþòì ùëíòì êëîåáúòòì ìðåúòïäóî êóîìøò èëíïùòäåëþïì ãóäòìõèëþì. ðîëåáüòì èòèæòíïîåëþï COSMO- POLITAN-òì ôóîúäåþçå èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïòìïõåþï.

ïèïìàïí, ýóîíïäøò æïòþåÿæåþï ìïòíüåîåìë òíôëîèïúòï ÿïî- þùëíòïíëþòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì øåìïõåþ, åáòèòì î÷åâåþò æï ìõâï. ìïáïîàâåäëøò, ùëíòì êëîåáúòòì ðîëãîïèï 2004 ùäòæïí ôóíáúòëþì. òãò “¸ëôèïí-äï îëøòì” æï íòâàòåîåþïàï úâäòì æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîëì åîàëþäòâò ðîëåáüòï. ðîëã- îïèòì èòçïíòï èëìïõäåëþòì òíôëîèòîåþóäëþòì çîæï ÿïîþò ùëíòìï æï ìòèìóáíòì øåìïõåþ. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò èëíïùò- äååþì øåóûäòïà ÷ïòüïîëí åíæëêîòíëäëãòì óôïìë êëíìóä- üïúòï æï äïþëîïüëîòóäò æòïãíëìüòêï. ãïîæï ïèòìï, êäóþòì ùåâîåþì ãïæïåúåèïà “áìåíòáäïþòì” ðäïìüòêóîò þïîïàåþò, îëèäòì ìïôóûâåäçåú òìòíò èòòéåþåí ôïìæïêäåþïì ãïìïõæëè ðîåðïîïüçå, ïìåâå ôòüíåìòìï æï ïíüòúåäóäòüóî êóîìçå. ðîëãîïèòì ðïîüíòëîåþò ïîòïí “ðîïòèôòüíåìò”, íòâàòåîåþï- àï úâäòì æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîë æï êäòíòêï “öïíèî- àåäò úõëâîåþï”.

jepramjepramjepramjepramjepram orcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobilaorcxobila “knatuna”“knatuna”“knatuna”“knatuna”“knatuna” SefuTaSefuTaSefuTaSefuTaSefuTa

öåðîïè áïîàóäò ùïîèëåþòì ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ äë- ãëüòðòìï æï øåôóàâòì æòçïòíò øåòèóøïâï. „êíïüóíï áïîàóä þïçïîçå „üîò êëîë÷êòì“ ãïóùåâì êëíêóîåíúòïì æï ïìëîüò- èåíüòàïú ãïèëî÷åóäò òáíåþï. ïõïäò ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ ìïõå „öåðîïì“ æòçïòíåîèï àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï.

àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï. #2#2#2#2#2 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali
àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï. #2#2#2#2#2 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali
àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï. #2#2#2#2#2 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

#2#2#2#2#2

TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

20082008200820082008

2

media-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursi
media-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursimedia-konkursi
ãïèïîöâåþóäòãïèïîöâåþóäòãïèïîöâåþóäòãïèïîöâåþóäòãïèïîöâåþóäò ýóîíïäòìüåþòýóîíïäòìüåþòýóîíïäòìüåþòýóîíïäòìüåþòýóîíïäòìüåþò ãïó-àþòäòìòìãïó-àþòäòìòìãïó-àþòäòìòìãïó-àþòäòìòìãïó-àþòäòìòì ðòïîðòïîðòïîðòïîðòïî ìêëäïøòìêëäïøòìêëäïøòìêëäïøòìêëäïøò ÷ïòîòúõåþòïí÷ïòîòúõåþòïí÷ïòîòúõåþòïí÷ïòîòúõåþòïí÷ïòîòúõåþòïí
„öåðîïè” æï ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìïáïî-
àâåäëøò ðòïîòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà èåæòï-
êëíêóîìò ãïèëïúõïæï, îëèåäòú ðòïîòì àåèïçå
èëèçïæåþóä ìïóêåàåìë èåæòï ðîëæóáúòïì (ìüï-
üòï, ìòóýåüò, íòóìò æï ìõâï) ãïèëïâäåíì.
êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò ëîò ýóîíïäòìüò
ãïó-àþòäòìò ðòïî ìêëäòì ïðîòäòì òíüåãîòîåþó-
äò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì 3 àâòïí ìïìùïâ-
äë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì òáíåþï òíüåíìòó-
îò ìùïâäåþòì êóîìò, îëèåäòú èëòúïâì àïíïèåæîë-
âå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì.
êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï øåóûäòïà ìï-
áïîàâåäëøò èëéâïùå ñâåäï ýóîíïäòìüì. æïòíüå-
îåìåþóäèï ðòîåþèï èòèæòíïîå ùäòì 5 ïðîòäïèæå
êëèðïíòï „öåðîïøò” óíæï ãïèëïãçïâíòïí èåæòï ìï-
øóïäåþïøò ãïèëáâåñíåþóäò ìïêóàïîò íïèóøåâîòì
ïìäò åäåáüîëíóäò ôëìüòì èåøâåëþòà øåèæåã èò-
ìïèïîàçå:
øïíìïú ùïîèëïæãåíì.
àþòäìòì ðòïî-ìêëäïøò ìùïâäåþï òè àïíïèåæîëâå èòæãë-
èòà õæåþï, îëèåäòú æéåì ñâåäïçå ãïâîúåäåþóäòï èìëôäò-
ëì ãïíâòàïîåþóä þïçîåþçå æï ãóäòìõèëþì ñâåäï èïîêåüòí-
ãóäò êëèóíòêïúòòì òíüåãîòîåþóäïæ æïãåãèâïìï æï ãïíõëî-
úòåäåþïì.
„ïìåàò èòæãëèï ìüóæåíüåþì ìïøóïäåþïì ïûäåâà æïåóô-
äëí ñâåäï ïóúòäåþåä óíïîåþì æï àåëîòóä úëæíïì, îëèå-
äòú èïà ðîïáüòêóäò èóøïëþòì æîëì ãïèëïæãåþïà. æéåòìïà-
âòì èõëäëæ ðòïîòì øåìùïâäï ïî ïîòì ìïêèïîòìò ïè ìôåîëøò
ùïîèïüåþòì èòìïéùåâïæ, îïæãïí óèåüåì øåèàõâåâïøò ëîãïíò-
çïúòåþøò ìïÿòîëï çëãïæïæ èïîêåüòíãòì æï èïîêåüòíãóäò
êëèóíòêïúòåþòì ãïîêâåóä æëíåçå úëæíïú, îïàï ùïîèïüåþó-
äïæ ãïíõëîúòåäæåì ïè ëîãïíòçïúòòì ìïçëãïæëåþïìàïí óî-
àòåîàëþï” — èòï÷íòïà æïèôóûíåþäåþì.
àþòäòìòì PR ìêëäòì ðîëãîïèï ìùëîåæ òèãâïîïæïï ïùñë-
þòäò, îëè ñâåäï òì ïóúòäåþåäò úëæíï øåòûòíëì ìüóæåíüèï,
îïú ðîïáüòêïøò ãïèëïæãåþïà.
info@prschool.ge
àþòäòìòì ðòïî-ìêë-
äï êëèðïíòï „öåðîïì”,
áïîàóä-ïèåîòêóäò óíò-
âåîìòüåüòìï æï èïòï ûòî-
êâåäòøâòäòì åîàëþäòâ
ðîëåáüì ùïîèëïæãåíì.
ìêëäòì èìèåíåäàï ðòî-
âåäò èòéåþï 2007 ùäòì
èïîüøò ãïèëúõïææï æï
èïà ðòîâåäåþì ãïæïåúïà
ìåîüòôòúòîåþóäò æòð-
äëèò.
àþòäòìòì ðòïî-ìêë-
äï, æéåì ïîìåþóäò èëê-
äåâïæòïíò ìåèòíïîåþòìï
æï üîåíòíãåþòìãïí ãïíì-
õâïâåþòà, ëîòåíüòîåþó-
äòï ìùïâäåþòì ìïøóïäë
æï ãîûåäâïæòïí ðåîòëæ-
çå. òì æéåìæéåëþòà åîàïæåîàò ìïìùïâäë æïùå-
ìåþóäåþï àþòäòìøò, îëèåäòú ìïôóûâäòïí æï êëè-
ðäåáìóî úëæíïì ïûäåâì, ìüóæåíüì èïîêåüòíãóä
êëèóíòêïúòåþøò, îïú ìêëäòì èàïâïî óðòîïüå-
ìëþïçåú èåüñâåäåþì æï ãïíèïìõâïâåþåä íò-
3
TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali
20082008200820082008 #2#2#2#2#2
neimingisneimingisneimingisneimingisneimingis procesisprocesisprocesisprocesisprocesis

neimingisneimingisneimingisneimingisneimingis procesisprocesisprocesisprocesisprocesis dadebiTidadebiTidadebiTidadebiTidadebiTi dadadadada uaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTi mxareebimxareebimxareebimxareebimxareebi qarTulqarTulqarTulqarTulqarTul realobaSirealobaSirealobaSirealobaSirealobaSi

þîåíæòì ìïõåäòì ãïíìïçéâîï æï èòìò øåáèíï óðòîâåäå- ìïæ òùñåþï ìîóäò ïèëèùóîïâò òíôëîèïúòòæïí, îëèåäòú òè þîåíæòì æïõïìòïàåþòæïí ãïèëèæòíïîåëþì, îëèäòì ìïõåäòì øåî÷åâïìï æï øåáèíïçåú òùñåþï èóøïëþï. åì ïîòì òíôëîèïúò- ïàï åîàëþäòëþï, èëêäå ÷ïèëíïàâïäò òè ûòîòàïæò èïõïìòï- àåþäåþòìï, îëèåäòú þîåíæòì øåáèíòì ðòîâåä åüïðçå òñ- îòì àïâì. àïâæïðòîâåäïæ ìïõåäòì çóìüïæ ãïíìïçéâîòìà- âòì ìïÿòîëï þîåíæòì ìîóäò ïéùåîï, êåîûëæ, âòí ïîòïí èòìò èëèõèïîåþäåþò, îï ìïôïìë ìåãèåíüøòï ëîòåíüòîåþóäò, þïç-

ïèïèïèïèïè ìïõåäåþììïõåäåþììïõåäåþììïõåäåþììïõåäåþì ïóúòäåþäïæïóúòäåþäïæïóúòäåþäïæïóúòäåþäïæïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþïìÿòîæåþïìÿòîæåþïìÿòîæåþïìÿòîæåþï å.ù.å.ù.å.ù.å.ù.å.ù. ìïðïüåíüëìïðïüåíüëìïðïüåíüëìïðïüåíüëìïðïüåíüë ìòìóôàïâçåìòìóôàïâçåìòìóôàïâçåìòìóôàïâçåìòìóôàïâçå øåèëùèåþïøåèëùèåþïøåèëùèåþïøåèëùèåþïøåèëùèåþï

îòì ûòîòàïæò ïéèùåîåþò, îï ãïíìïêóàîåþóäò óðòîïüåìë- þåþò ãïï÷íòï ïè þîåíæì, æï îïú èàïâïîòï ãïîêâåóäò øåôïìå- þåþò æï èëäëæòíåþò, àïâïæ æïèêâåàòì èõîòæïí. âãóäòìõ- èëþ, åãîåàùëæåþóäò „þîòôì”, îëèåäòú ãïèëòñåíåþï ìïõå- äòì øåáèíòìïì æï îëèåäòú îëãëîú ùåìò æïèêâåàòì èòåî òâ- ìåþï. àóèúï ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëøò æïèêâåàì ïî ãïï÷- íòï ìîóäò òíôëîèïúòï, îëãëîú þïçîòì, ïìåâå þîåíæòì æï- õïìòïàåþòì øåìïõåþ. ïèòüëè õøòî øåèàõâåâïøò ïè òíôëîèï- úòòì èëûòåþï, èòìò æïäïãåþï æï þîòôøò ïìïõâï þîåíæòì ìïõå- äòì øåèáíåäò êëèðïíòòì èòåî õæåþï. ————— îïîïîïîïîï èåàëæëäëãòòàèåàëæëäëãòòàèåàëæëäëãòòàèåàëæëäëãòòàèåàëæëäëãòòà õæåþïõæåþïõæåþïõæåþïõæåþï ìïõåäòììïõåäòììïõåäòììïõåäòììïõåäòì øåî÷åâï?øåî÷åâï?øåî÷åâï?øåî÷åâï?øåî÷åâï? — ìïõåäòì øåî÷åâòì èåàëæëäëãòï èîïâïäôåîëâïíò ïîìå- þëþì, àóèúï ñâåäï èåàëæì èïòíú ìïåîàë ìïôóûâåäò ãïï÷íòï. îëãëîú ïâéíòøíå ìïõåäòì øåáèíòì, åãîåà ùëæåþóäò „þîò- ôò” ùïîèëïæãåíì ìùëîåæ òè ìïôóûâåäåì, îëèäòì èòõåæâò- àïú òùñåþï ìïõåäòì øåáèíïçå èóøïëþï. êåîûëæ, îëæåìïú ÷âåí- àâòì óêâå úíëþòäòï èòçíëþîòâò ïóæòüëîòï, þîåíæòì ùòíï- øå æïìïõóäò èòçíåþò, òì ïüîòþóüåþò, ôïìåóäëþåþò àó óðò- îïüåìëþåþò, îëèåäòú þîåíæì ãïï÷íòï. ìïõåäòì øåáèíòì øåè- æåãò åüïðòï, àó ìïæ âåûåþëà ïõïäò ìïõåäò, ìïòæïí óíæï ùï- èëâòæåì òì òæååþò, îëèåäòú øåìïûäåþåäòï ìïõåäòì øåáèíòì- àâòì ïóúòäåþåäò æï èíòøâíåäëâïíò òñëì, õøòî øåèàõâåâïøò òñåíåþåí åãîåàùëæåþóä àåèïüóî âåäåþì. èïãïäòàòìàâòì, àó ÷âåí ìïìèåäò ïí èòíåîïäóîò ùñäåþòì

ìïìèåäò ïí èòíåîïäóîò ùñäåþòì îïîïîïîïîï
îïîïîïîïîï
îïîïîïîïîï ôïáüëîåþòæïíôïáüëîåþòæïíôïáüëîåþòæïíôïáüëîåþòæïíôïáüëîåþòæïí ãïèëèæòíïîåãïèëèæòíïîåãïèëèæòíïîåãïèëèæòíïîåãïèëèæòíïîå
õæåþïõæåþïõæåþïõæåþïõæåþï þîåíæòìþîåíæòìþîåíæòìþîåíæòìþîåíæòì ìïõåäòììïõåäòììïõåäòììïõåäòììïõåäòì øåáèíï,øåáèíï,øåáèíï,øåáèíï,øåáèíï, îïîïîïîïîï
êîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþì óíæïóíæïóíæïóíæïóíæï ïêèïñëôòäåþ-ïêèïñëôòäåþ-ïêèïñëôòäåþ-ïêèïñëôòäåþ-ïêèïñëôòäåþ-
æåìæåìæåìæåìæåì æïæïæïæïæï îëãëîîëãëîîëãëîîëãëîîëãëî èòèæòíïîåëþìèòèæòíïîåëþìèòèæòíïîåëþìèòèæòíïîåëþìèòèæòíïîåëþì áïî-áïî-áïî-áïî-áïî-
àóäàóäàóäàóäàóä îåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøò íåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòì ðîëúå-ðîëúå-ðîëúå-ðîëúå-ðîëúå-
ìòìòìòìòìò ----- ïèïèïèïèïè ìïêòàõàïíìïêòàõàïíìïêòàõàïíìïêòàõàïíìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòàæïêïâøòîåþòàæïêïâøòîåþòàæïêïâøòîåþòàæïêïâøòîåþòà ãâå-ãâå-ãâå-ãâå-ãâå-
ìïóþîåþïìïóþîåþïìïóþîåþïìïóþîåþïìïóþîåþï êëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòïêëèðïíòï „åæþîåíæò씄åæþîåíæò씄åæþîåíæò씄åæþîåíæò씄åæþîåíæòì” æò-æò-æò-æò-æò-
îåáüëîòîåáüëîòîåáüëîòîåáüëîòîåáüëîò ÏÍÆÎËÏÍÆÎËÏÍÆÎËÏÍÆÎËÏÍÆÎË ÈÅÜÎÅÂÅÄÒÈÅÜÎÅÂÅÄÒÈÅÜÎÅÂÅÄÒÈÅÜÎÅÂÅÄÒÈÅÜÎÅÂÅÄÒ:::::

þîåíæòìàâòì âáèíòà ïí âåûåþà ïõïä ìïõåäì, øåìïûäåþåäòï ãïèëñåíåþóäò òñëì òìåàò æïèïõïìòïàåþåäò èòèïîàóäåþåþò, ïíó àåèïüóîò âåäò, îëãëîòúïï ìòìóôàïâå, öïíèîàåäëþï, ìòõïäòìå, ëöïõò æï ïìå øåèæåã. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ïè àòàë- åóäò èòèïîàóäåþòà òùñåþï ìïõåäåþòì ãåíåîòîåþï. ãåíåîò- îåþòì èëèåíüòï, îëæåìïú ãïîêâåóäò ðòîâåäïæò ïìëúòïúòå- þòì ìïôóûâåäçå, îëèåäòú ïèïâå æîëì èòþèóäòï àåèïüóî âå- äåþì, õæåþï ãïîêâåóäò ìïõåäåþòì ùïîèë÷åíï, ïìëúòîåþï, ïè øåèàõâåâïøò øåòûäåþï àïâò øåâòêïâëà êîòüòìêãïí æï àòàëå- óäò òæåï ãïæïâòüïíëà ôóîúåäçå. îïú øååõåþï ìïõåäòì øåî÷åâïì, àïíïèåæîëâå íåòèòíãøò ïî- ìåþóäò ìïõåäåþòì ãïèëñåíåþòì ðîëþäåèïï, ïáåæïí ãïèëèæò- íïîå æãåþï õåäëâíóîïæ øåáèíòäò æï ãïèëãëíåþóäò ìïõåäå- þòì ïóúòäåþäëþï. èåëîå åüïðòï ðòîâåäïæò ïìëúòïúòåþòà ùï- èëìóäò ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâï, õøòî øåèàõâåâïøò ïè ìïõåäåþò- æïí î÷åþï ûïäòïí èúòîå îïëæåíëþï æï èëòàõëâì ãïíèåëîå- þòà ãåíåîòîåþïì. ïõïäò ìïõåäòì øåáèíï ìïêèïëæ îàóäò ðîëúåìòï, àó ãâìóîì èòâòéëà ìïõåäò, îëèåäòú ðòîâåä îòãøò ïìïõïâì þîåíæòì ðëçòúòëíòîåþïì æï ãïîêâåóä ùòäïæ õåäì óùñëþ- æåì ìõâï æïèïüåþòàò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ãïèëñå-

øåòûäåþïøåòûäåþïøåòûäåþïøåòûäåþïøåòûäåþï àïâòàïâòàïâòàïâòàïâò øåâòêïâëàøåâòêïâëàøåâòêïâëàøåâòêïâëàøåâòêïâëà êîòüòêòìãïíêîòüòêòìãïíêîòüòêòìãïíêîòüòêòìãïíêîòüòêòìãïí æïæïæïæïæï àòàëåóäòàòàëåóäòàòàëåóäòàòàëåóäòàòàëåóäò òæåïòæåïòæåïòæåïòæåï ãïæïâòüïíëàãïæïâòüïíëàãïæïâòüïíëàãïæïâòüïíëàãïæïâòüïíëà ôóîúåäçåôóîúåäçåôóîúåäçåôóîúåäçåôóîúåäçå

íåþòì ãïîåøå þîåíæòì æïèêâòæîåþïì, èòì ãïñòæâåþì, ïóúòäå- þåäòï èëâïõæòíëà ãïíèåëîåþòàò, æïèïüåþòàò ãåíåîòîåþï. øåèæåãò åüïðòï ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâòì ðîëúåìò, ïìåà æîëì ìïÿòîëï ìïõåäåþòì îïëæåíëþï øåâêóèøëà 10-15-èæå æï ìùë- îåæ èïàçå òñëì ôëêóìòîåþóäò ñóîïæéåþï. ìïõåäåþòì åì îï- ëæåíëþï ìïìóîâåäòï ùïîâóæãòíëà æïèêâåàì æï æïèêâåà- àïí åîàïæ ïéíòøíóäò îïëæåíëþï æïâòñâïíëà 3-5-èæå. àóèúï ïè ìïõåäåþì ïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþï å.ù. ìïðïüåíüë

gagrZelebagagrZelebagagrZelebagagrZelebagagrZeleba gv.gv.gv.gv.gv. 55555

#2#2#2#2#2

TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

20082008200820082008

4

neimingisneimingisneimingisneimingisneimingis procesisprocesisprocesisprocesisprocesis dadebiTidadebiTidadebiTidadebiTidadebiTi dadadadada uaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTiuaryofiTi mxareebimxareebimxareebimxareebimxareebi qarTulqarTulqarTulqarTulqarTul realobaSirealobaSirealobaSirealobaSirealobaSi

dasawyisidasawyisidasawyisidasawyisidasawyisi gv.gv.gv.gv.gv. 44444

ìòìóôàïâçå øåèëùèåþï, ïíó ïîòì àó îï ãïèëñåíåþóäò ïí îë- æåìèå îåãòìüîòîåþóäò. æïíïî÷åíò ìïõåäåþò, îëèåäòú æïè- êâåààïí åîàïæ òáíåþï øåî÷åóäò ìïìóîâåäòï ãïüåìüòîæåì îëèåäòèå àâòìëþîòâò êâäåâòì èåàëæòì ìïøóïäåþòà, åì òá- íåþï ôëêóìóîò öãóôò, ÷ïéîèïâåþóäò òíüåîâòó æï ïìå øåè- æåã. ïè åüïðòì ãïâäòì øåèæåã, æïî÷åíòäò ìïèò ìïõåäò óêâå ãâò÷âåíåþì, àó îëèåäòï èòìïéåþò ñâåäïçå èåüïæ ÷âåíò èòç-

æïî÷åíòäòæïî÷åíòäòæïî÷åíòäòæïî÷åíòäòæïî÷åíòäò ìïèòìïèòìïèòìïèòìïèò ìïõåäòìïõåäòìïõåäòìïõåäòìïõåäò óêâåóêâåóêâåóêâåóêâå ãâò÷âåíåþì,ãâò÷âåíåþì,ãâò÷âåíåþì,ãâò÷âåíåþì,ãâò÷âåíåþì, àóàóàóàóàó îëèåäòïîëèåäòïîëèåäòïîëèåäòïîëèåäòï èòìïéåþòèòìïéåþòèòìïéåþòèòìïéåþòèòìïéåþò ñâåäïçåñâåäïçåñâåäïçåñâåäïçåñâåäïçå èåüïæèåüïæèåüïæèåüïæèåüïæ ÷âåíò÷âåíò÷âåíò÷âåíò÷âåíò èòçíëþîòâòèòçíëþîòâòèòçíëþîòâòèòçíëþîòâòèòçíëþîòâò ïóæòüëîòòìàâòìïóæòüëîòòìàâòìïóæòüëîòòìàâòìïóæòüëîòòìàâòìïóæòüëîòòìàâòì

íëþîòâò ïóæòüëîòòìàâòì, ïêèïñëôòäåþì àó ïîï òè ûòîòàïæ êîòüåîòóèåþì, îëèåäòú ÷âåí æïâìâòà þîåíæòì øåáèíòìïì æï ïèïâå æîëì, ïìïõóäòï àó ïîï ìïõåäøò ñâåäï òì èëàõëâíåþò, îëèåäòú ìïõåäòì øåáèíïèæå ãâáëíæï æïìïõóäò ————— îïîïîïîïîï êîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþìêîòüåîòóèåþì óíæïóíæïóíæïóíæïóíæï ïêèïñëôòäåþæåìïêèïñëôòäåþæåìïêèïñëôòäåþæåìïêèïñëôòäåþæåìïêèïñëôòäåþæåì þîåíæòìþîåíæòìþîåíæòìþîåíæòìþîåíæòì ìïõå-ìïõå-ìïõå-ìïõå-ìïõå- äò?äò?äò?äò?äò? — óíæï ãïâòàâïäòìùòíëà îïèæåíòèå ûòîòàïæò ðïîïèåüîò:

ìïõåäò óíæï òñëì èëêäå, ãïíìõâïâåþóäò êëíêóîåíüåþòìãïí æï ãïîêâåóäùòäïæ óíòêïäóîò, ãâïêïâøòîåþæåì îåïäëþïì- àïí, ìïõåäì óíæï ¸áëíæåì àâòìåþï îëè ãïîêâåóä êëèóíòêï- úòóîò ðîëúåìòì æïèïêïâøòîåþåä îãëäì ùïîèëïæãåíæåì. åî- àò ãïìïàâïäòìùòíåþåäò æåüïäò, ìïõåäò æïêïâøòîåþóäòï èåõìòåîåþïìàïí. ïèòüëè èíòøâíåäëâïíòï, îëè ïõïäò ìïõåäò òñëì ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþåäò, ìïìòïèëâíë îëãëîú õåæ- âòìàâòì, ïìåâå ìèåíòìàâòì. ãïîæï ïèòìï, ìïõåäì ïî óíæï áëí-

øåèæåãòøåèæåãòøåèæåãòøåèæåãòøåèæåãò åüïðòïåüïðòïåüïðòïåüïðòïåüïðòï ìïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòì ãïæïî÷åâòìãïæïî÷åâòìãïæïî÷åâòìãïæïî÷åâòìãïæïî÷åâòì ðîëúåìò,ðîëúåìò,ðîëúåìò,ðîëúåìò,ðîëúåìò, ïìåàïìåàïìåàïìåàïìåà æîëìæîëìæîëìæîëìæîëì ìïÿòîëïìïÿòîëïìïÿòîëïìïÿòîëïìïÿòîëï ìïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòììïõåäåþòì îïëæåíëþïîïëæåíëþïîïëæåíëþïîïëæåíëþïîïëæåíëþï øåâêóèøëàøåâêóèøëàøåâêóèøëàøåâêóèøëàøåâêóèøëà 10-15-èæå10-15-èæå10-15-èæå10-15-èæå10-15-èæå

æåì óïîñëôòàò ïí íåãïüòóîò ïìëúòïúòï, øåûäåþòìæïãâïîïæ æïúóäò óíæï òñëì êëíêóîåíüåþòì øåèëüåâåþòìãïí, ìïõåäì æïìïùñòìøòâå óíæï ãïï÷íæåì ðëüåíúòïäò, îëè ìõâïæïìæõâï þòçíåìøò òèóøïëì. îïú ïèïâå æîëì óçîóíåâäñëôì þîåæíòì ãïôïîàëåþòì ðîëúåìì. èïã, ïìåàòï êëèðïíòï “êëäãåòü- ðïäèëäòâò”, îëèåäòú ïè ìïõåäì òñåíåþì ìõâïæïì- õâï üòðòì ðîëæóáüòìàâòì æï þòçíåìòìàâòì. åì òì ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþòï, îëèåäòú øåòûäåþï ãïèëâòñåíëà íåþòìèòåîò íåòèòí-

ãòì ðîëúåìòìàâòì ïí ìïõåäòì øåî÷åâòìïì. ————— áïîàóäáïîàóäáïîàóäáïîàóäáïîàóä îåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøòîåïäëþïøò íåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòìíåòèòíãòì ðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìòðîëúåìò îëãëîîëãëîîëãëîîëãëîîëãëî èòèæò-èòèæò-èòèæò-èòèæò-èòèæò- íïîåëþì?íïîåëþì?íïîåëþì?íïîåëþì?íïîåëþì? — òè ðîëåáüåþòæïí ãïèëèæòíïîå, îëèåäçåú ÷âåí ãâòèóøï- âòï, åîà èïãïäòàì ãïíâòõòäïâ: ìïêèïëæ ìïòíüåîåìë ïéèë÷í- æï åîà-åîàò ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäòì èóøïëþòì ðîëúåìò ìïõåäòì øåáèíïçå. åì ïîòì ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäò „äòâë”. ïè ìïõåäòì ùïîèëøëþòì æï øåáèíòì òìüëîòï èëêäåæ øåòûäå- þï ïìå ïéâùåîëà: æïèêâåààïí þîòôòçå èóøïëþòìïì æïæãòíæï æï ãïèëòêâåàï ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþò, îëèåäòú óíæï ïìï- õóäòñë ìïõåäøò. êåîûëæ, åì ìïõåäò óíæï ñëôòäòñë èëêäå, èïáìòèóè 4-5 ïìëìãïí øåèæãïîò. ïèòìï ãïîæï, ìïõåäò óíæï ñë- ôòäòñë òìåàò ôïìåóäëþåþòìï æï êîòüåîòóèåþòì èïüïîåþå- äò, îëãëîòúïï ïõïäò ðîë- æóáüò, ãïíêóüâíòäò

ïõïäò ðîë- æóáüò, ãïíêóüâíòäò ãïîêâåóäùòäïæ ìïøóïäë æï

ãïîêâåóäùòäïæ ìïøóïäë æï ìïøóïäëçå æïþïäò èòçíëþîòâò öãóôòìàâòì æï úõïæòï ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþïæò. þîòôòì øåâìåþòì øåæåãïæ ãïèëòêâåàï, îëè ìïõåäì ïî óíæï áëíëæï ãïîêâåóäò, óêâå ïîìåþóäò ìòüñâòì æïüâòîàâï. ýéåîïæëþòì èõîòâ êò ãïèëåõïüï þîåíæòì ûòîòàïæò ôïìåóäëþï, îïú õåä- èòìïùâæëèëþïì, ìòïõäååþçå òáíåþëæï ëîòåíüòîåþóäò. ïè ìó- ðåîèïîêåüøò àáâåí ãåäëæåþïà ñëâåäàâòì ïõïäò, õåäèòìïù- âæëèò ðîëæóáüò! ïèòì ãïîæï ïè ìïõåäòì áâåø óíæï ÷ïèëñïäò- þåþóäòñë þîåíæò - ïãîïîóäò þïçîòì ïäüåîíïüòâï. ïè ìïõåäçå ìïèò êâòîï âòèóøïâåà. ðòîâåäïæ ãåíåîòîåþò- ìïì 200-èæå ìïõåäò ùïîèëâïæãòíåà, æïî÷åíòä 10 ìïõåäòæïí øåòî÷ï ìïõåäò „äòâë”. îëèåäòú æéåì þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþæï æï îëèåäèïú æïèêâåàòì ñâåäï êîòüåîòóèò æïïêèïñëôòäï.

5

TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

20082008200820082008 #2#2#2#2#2

kavkazuskavkazuskavkazuskavkazuskavkazus onlainisonlainisonlainisonlainisonlainis SemosavlebiSemosavlebiSemosavlebiSemosavlebiSemosavlebi 95%-iT95%-iT95%-iT95%-iT95%-iT gaizardagaizardagaizardagaizardagaizarda

2007 ùäòì èëíïúåèåþòà äòæåîò òíüåîíåü ðîëâïòæåîò êëèðïíòòì êïâêïçóì ëíäïòíòì øåèëìïâäåþò àòàáèòì ãïëî- èïãæï æï 17 èòäòëí äïîçå èåüò øåïæãòíï. ùòíï ùåäàïí øå- æïîåþòà øåèëìïâäåþòì 95%-òïíò çîæï êëèðïíòòì èåíåöèåí- üòì ïçîòà, óïõäåìò üåáíëäëãòåþòìï æï èëèõèïîåþåäçå ëîòåíüòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì æïíåîãâïè ãï- èëòùâòï. êïâêïçóì ëíäïòíò 2006 ùäòæïí áïîàóä òíüåîíåü þï- çïîçå äòæåîò êëèðïíòïï, èïì øåèæåã, îëúï êïâêïçóì íåü-

èïì øåèæåã, îëúï êïâêïçóì íåü- âëîáèï ðîëâïòæåîåþò ,,öëîöòïí
èïì øåèæåã, îëúï êïâêïçóì íåü- âëîáèï ðîëâïòæåîåþò ,,öëîöòïí

âëîáèï ðîëâïòæåîåþò ,,öëîöòïí ëíäïòíò” æï ìïíåüò øåòì- ñòæï. ïè ãïîòãåþòì øåæåãïæ ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” òíüåîíåü- êëèóíòêïúòåþòì þïçîòì 80%-òì èïêëíüîëäåþåäò ãïõæï. ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” ïõëîúòåäåþì âïîíï-ôëàòì òíüåî- íåü èïãòìüîïäòì èøåíåþäëþïì, îëèäòì éòîåþóäåþïú 75 èòäòëí æëäïîì ïéåèïüåþï. êëèðïíòï ïõäë èëèïâïäøò úåí- üîïäóîò ïçòòìï æï ìïèõîåà êïâêïìòòì þïçïîçå ãïìâäïìïú ãåãèïâì. ïìåâå æïãåãèòäòï êëèðïíòòì ïáúòåþòì ãïüïíï äëí- æëíòì ìïôëíæë þòîýïçå.

damatebiTidamatebiTidamatebiTidamatebiTidamatebiTi leqcialeqcialeqcialeqcialeqcia mediadagegmarebaSimediadagegmarebaSimediadagegmarebaSimediadagegmarebaSimediadagegmarebaSi

àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, ìåáüåèþîòì

àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, ìåáüåèþîòì êóîìåþòì ìüóæåí- üåþì 12 æï 13 àåþåîâïäì óüïîåþì óôïìë æïèïüåþòà äåá- úòïì èåæòï-æïãåãèïîåþïøò. äåáúòïì ãïóûéâåþï æïâòà ïþóîöïíòûå.

jepramjepramjepramjepramjepram studiostudiostudiostudiostudio linislinislinislinislinis korporatiulikorporatiulikorporatiulikorporatiulikorporatiuli stilistilistilistilistili SeimuSavaSeimuSavaSeimuSavaSeimuSavaSeimuSava

SeimuSavaSeimuSavaSeimuSavaSeimuSavaSeimuSava öåðîïè åìüåàòêóîò èåæòúòíòì úåí-

öåðîïè åìüåàòêóîò èåæòúòíòì úåí-

üîò „ìüóæòë äòíòì“ êëîðëîïüòóä

ìüòäçå èóøïëþï æïïìîóäï. êëèðïíòòì-

àâòì øåèóøïâåþóä òáíï åîàòïíò ìüîï-

üåãòóäò æòçïòíò æï ìïêëèóíòêïúòë ïü-

îòþóüòêï.

varSavaSivarSavaSivarSavaSivarSavaSivarSavaSi CEEPR-net -s-s-s-s-s partniorebispartniorebispartniorebispartniorebispartniorebis SexvedraSexvedraSexvedraSexvedraSexvedra gaimarTagaimarTagaimarTagaimarTagaimarTa

gaimarTagaimarTagaimarTagaimarTagaimarTa 1 àåþåîâïäì âïîøïâïøò ÷ï- üïîæï

1 àåþåîâïäì âïîøïâïøò ÷ï- üïîæï CEEPR-net -òì ðïîüíò- ëîåþòì ùäòóîò øåõâåæîï. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òñë àïíïèøîëèäëþòì ãïíâòàïîå- þòì, ïõïäò ùåâîåþòì èòéåþòìï æï áìåäòì ãïôïîàëåþòì ìï- êòàõåþò.

jeprajeprajeprajeprajepra saukeTesosaukeTesosaukeTesosaukeTesosaukeTeso biznesbiznesbiznesbiznesbiznes wignebswignebswignebswignebswignebs gTavazobTgTavazobTgTavazobTgTavazobTgTavazobT

#2#2#2#2#2

TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

20082008200820082008

öåðîïøò ïõïäò þîåíæò

20082008200820082008 öåðîïøò ïõïäò þîåíæò „þòçíåì þóáìò“ øåòáèíï. „þòç-

„þòçíåì þóáìò“ øåòáèíï. „þòç-

íåì þóáìò“ èêòàõâåäì ìïóêå-

àåìë ùòãíåþì ðòïîøò, èïîêå-

üòíãìï æï þîåíæòíãøò ìàïâï-

çëþì. èïàò íïõâï øåìïûäåþå-

äòï ãïçåàåþøò: „ïõïäò êëèåîìïíüò“, „þïíêåþò æï ôòíïíìå-

þò“, „Georgian Business Week“, „24 ìïïàò“.

6

7 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali 20082008200820082008 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2
7 TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali 20082008200820082008 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2

7

TebervaliTebervaliTebervaliTebervaliTebervali

20082008200820082008 #2#2#2#2#2