Sei sulla pagina 1di 17

AIDET BILIARE

Mr. sci. Islam Zeqiri biokimist

Biosinteza e acideve biliare


Biosinteza e acideve biliare kryhet ne hepatocite. Llogaritet se brenda dites sintetizojme 0.20.5gram acide biliare. Acidet biliare(acidi kolik,dezoksikolik dhe litokolik)krijohen nga kolesteroli ne melqi me ndihmen e enzimeve mikrozomale te cilat mundesojne reaksionet -hidroksilike. Per kete lloj te reaksioneve eshte e domosdoshme prania e oksigjenit dhe e faktorit reduktues NADH+H+

Vargu I reaksioneve te sintezes se acideve biliare fillon me hidroksinimin e karbonit ne poziten 7 te kolesterolit duke kaluar kolesterolin ne 7-hidroksi-kolesterol. 7-hidoksi-kolesterol I nenshtrohet procesit te reduktimit,ngopet lidhja 2 fishe C5-C6 dhe me humbjen e kesaj lidhje 7-hidroksi-kolesterol kalon ne 3,7-dihidroksikoprostan.

Nje pjes e vogel e tij kalon ne acidin henodezoksikolik,kurse pjesa tjeter I hidroksilohet ne karbonin e 12 duke kaluar ne 3,7,12-tri-hidroksi-koprostan I cili transformohet ne acid kolik.

Kolesteroli

- Kolesteroli

sintetizohet ne melqi nga CoA

-Kjo lidhje i ka kater unaza, ka 27 karbona

-Pjesa me e madhe e kolesterolit kalone ne acide biliare dhe estere te kolesterolit

-Acidet biliare tajohen ne sistemin digjistivsi kripra te acideve biliare ,te konjuguara me glicine ose taurine.

Metabolizmi i acideve biliare

Sherbejne per sintezen e acideve biliare

Kolesteroli gjindet ne:

- melqi,
- veshke, - pankreas, - testise, - lekure, - aorte

Acidi kolik

Acidi taurik

Acidi kolik -hidrofobik

Glicina-hidrofilike

Acidi glukokolik

Ne biacidet biliarejane te pranishme ne kompleks me glicinen dhe taurinen. Glicina krijon komplekse me acidet biliare duke reaguar amino grupi(-NH2)I saj me grupin karboksil(-COOH). Krijohet acidi gluko-kolik, glukodezoksikolik,perkatesisht acidi gluko-litokolik. Edhe taurina gjithashtu reagon me acidin biliar nepermjet-NH2 grupit te dyte. Krijohet acidi tauro-kolik,taurodezoksikolik,perkatsisht acidi tauro-litokolik. Ne bilen e njeriut glukokolatet ndodhen ne raport me taurokolatet3:1.

Acidet biliare lidhen me glicinen ose taurinen me lidhje peptide. Para konjugimit te tyre,acidet biliare duhet te aktivizohet ne menyre qe te krijohet kolilKoA,perkatesisht dezoksikolil-KoA ose litokolilKoA. Per kete arsye eshte e nevojshme prania e koenzimes A,shpenzimi I molekules se ATP dhe prania e enzimit sintetaza e kolil-koenzinit A.

ACIDI KOLIK+KoA-SH+ATP sintetaza KOLIL-KoA+AMP+H4P2O7 Dhe tani,KOLIL-KoA mund te reagoj me glicinen ose taurinen ne menyren e siperpermendur . Acidet biliare te konjuguara ne duoden arrin ne forme te kriprave te Na ose K si glukokolati,perkatesisht taulokolate. Kriprat e acideve biliare luajne rol te rendesishem ne proceset e metabolizmit te lipideve.

Mr. sci. Islam Zeqiri biokimist