Sei sulla pagina 1di 4

Tanging Alay

Titik at Musika ni: Nonoie Galang


Soprano

# 4 & # 4 # 4 & # 4

w w .

Ooh

Aah

Ooh

Alto

Ooh

Ooh

. w

Aah

Tenor

# V # 4 4 w
Ooh

w n

Bass

? ## 4 4 w

# & # # & # V ## w
Aah

dooh


dooh

Ooh.

w w

Ooh.

w
dooh

Ooh.

? ## w
9

nw
lay

# & #
Ta -

nging

.
sa

. J
I - yo

j j
A -

.
ma

ang

ti -

A - ma,

# & # # V #

nging

Ta

lay

.
sa

j .
I - yo

ang

ti -

nging

a -

lay

.
sa

. J
I - yo

J
A -

ma

ang

ti -

Ta

? ##

j .

'sangtinigchorale

Tanging Alay

2
13

# & # # & # # V # ? ##

at

j
sa

na - pay

a - lak

a - ming

pag - sam

.
ba

ang

na - pay

at

a - lak

sa

a - ming

pag - sam

ba

ang

j
sa

#
ang

na - pay

at

a - lak

a - ming

pag - sam

ba

17

# & # # & # # V # ? ##

a - lay

na

i - to

mu - la

sa

- ming ma - nga

. . . .

j j
a

a - ba.

a - lay

na

i - to

mu - la

sa

- ming ma - nga

ba.


na


mu - la sa

j
a -

a - lay

i - to

- ming ma - nga

ba.

21

# V #
Pa Pa ? ## -

ngi ngi -

no no -

.
on, on,

in bu -

yong hay/a

.
tang lay -

j J

i ka -

ga - pin na - min

'sangtinigchorale

Tanging Alay

3
25

# V #
tong

a 'Yong -

lay

na -

.
min pin


sa sa

. .

J
i - ha mag - ha -

ha ha -

in. in.

#
I I -

I - yo'y I - yo'y

? ##
29

mi'y

tang - ga

# & #
Ta -

.
nging nging

j j J
-

. . .

sa

. .
tong

j
han - dog pa - na

na la -

.
min ngin

hi - ling hi - ling

mun - ting

# & #
33

Ta

ang mun - ting


I at


na
1.

w
1.

2 .. 4

# & #
yong

.
bas tang

ba - san ga - pin

a - lay

min.
1.

& V

## ##

yong

yong yong

.
bas tang -

ba - san ga - pin

ka - miy

pag - pa - pa

I at

tong

a - lay

na

min.

2 .. 4 2 .. 4 2 .. 4

. .

ka - mi'y

pag - pa - la

min.

tong

a - lay

na

? ##
37

at

ka - mi'y

pag - pa - la

1.

# # 2 2. & 4
in.

4 w 4
Aah

#### #### ####

Ta -

nging

a -

lay

# 2 & # 4 # 2 V # 4

2.

4 4
Aah

in.
2.

Ta -

nging

a -

lay

4 4
Aah

Ta -

nging

a -

lay

in.
2. ? ## 2 4

4 4

####
'sangtinigchorale

Tanging Alay

4
41

# # . & ##
sa

J .
I - yo

j
A - ma,


ang a -

at

a -

lak

j
sa

ang ti - na - pay

# ## & # .
sa

j .
I - yo

j
A - ma

at

a -

ang ti - na - pay

lak

j
sa

# ## V # .
sa

. J
I - yo

J J
-

at

a -

A - ma

ang ti - na - pay

lak

sa

? #### .
45

j . . . . .

&

####

ba

lay


mu - la sa

a - ming

pag - sam

na i - to

# ## & # #### V ? ####


49

ba

a - ming

pag - sam

ang

lay


mu - la sa

na i - to

ba

#
ang

lay


mu - la sa

a - ming

pag - sam

# j w
a

na i - to

j w j J
U U

&

####


mu - la sa

. . . .

a - ming ma -nga

ba

a - ming ma -nga

a - ba.

# ## & # V ####

a - ming ma -nga

j w J J


mu - la sa

a - ba

a - ming ma -nga

a - ba.


a - lay

.
na

a - ming ma -nga

a - ba ang

J
i - to mu - la sa

a - ming ma -nga

a - ba.

? ####

j U w

'sangtinigchorale