Sei sulla pagina 1di 10
TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 QUY TRINH THEO DOI VAN HANH RO LE QUA DONG VA DIEU KHIEN REF54X (In lan thit nhdt ) Nguoi bién sogn DO Hing Tién Trung phong Kj thugt : Nguyén Hiru Long Phé Gidm déc Céng ty : Vii Ngoc Minh a ae ae CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DIEN LUC VIET NAM Doc lap — Ty do— Hanh phac CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 —ervee 86: 2425 _/QD-TTDI-KTTR Ha NOi, ngay 40 thang 11 nam 2007 GIAM DOC CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 = Can cit vao quy pham ky thuat ede nha may va Idi dign. - C&n cit vao chire nang, quyén han, nhigm vu va td chic ctia Céng ty Truyén tai dién 1 - Xét dé nghi cia Ong Truéng phong Ky thuat tram. QUYET DINH Diéu 1: Nay ban hanh kém theo quyét dinh nay “Quy trinh theo déi van hanh ro le qué dong va didu khién REF54x ”. Dieu 2: Quy trinh nay 4p dung cho céc tram bién 4p cla Cong ty Truyén tai ign 1. Dieu 3: Cac 6ng Phé Gidm déc ky thedt, Truéng, Pho phong KS thuat, Tram trudng, Tram phé, Ky thudt vién , Cong nhén quan ly vgn hanh va stra chita tram bién ap phai nim viing va thyc thi quy trinh nay . Didu 4: Quy trinh nay cé higu Iyc tir ngay ky. KT. GIAM DOC Pho giam déc grt “Vii Ngge Minh L GIGI THIEU ROLE: Role REF54-la mot thiét bi duge 4p dung sin xudt véi cong nghé ky thuat sé cia hang ABB, dugc tich hgp cdc chic nang 4p dung trong luéi phan phOi va truyén tai dién . IL CAC CHUC NANG 1. Ty dong déng lap lai. 2. Bao vé dong khong can bang trong hé thOng tu. 3. Bao vé qué dong cham dat cé huéng va khong huéng. 4, Bao vé qué dong pha c6 huéng va khong huéng. 5. Bao vé tan s6. 6. Bao vé dién 4p. 7. Bao vé tht ty pha. 8. Kiém tra déng bd. 9. Ghi syc6. 10. Do cdc gié tri déu vao dong dign,dién 4p 3 pha cc mitc. 11. Do, tinh todn va hin thj céc tri s6 cong suat va cdc thong s6 khéc. 12. Hién thj cdc tham s6 6 cd dang s6 hoc va dang dé thj séng. 13. Diéu khién ti xa va hién thj trang théi cha t4t cA cdc loai méy cét ,dao céch ly. 14, Diéu khién tryc tiép tai HMI hién thj trang thai cla tat ca céc loai may ct ,dao cach ly. 15. Diéu chinh hé s6 cong sudt . 16. Té hop va twa chon Logic diéu khién, 17. Canh béo céc tin hi¢u déu vao c6 hign thi dén LED. 18. Gidm sat téng thé dit li¢u bing man hinh MIMIC. 19. Gidm sét tinh trang méy ct (4p yc khi, dong co tich nang 1d so,thdi gian tich nang,v..v. 20. Gidm sat mach dong dién, mach di¢n 4p. 21. Giém sét mach cat. 22. REFS4* c6 thé giao tiép tryc tiép SPA (truéc mat role) bing phdn mén CAPS05 hoac két néi h¢ théng LON bing LON MAN dé khai théc dit Jigu,truyén dit liu va thyc hién céc chitc nang tir xa. 23, Canh béo tric tiép cdc sy kién tai man hinh va céc dén LED. 24. Thay d6i nhém chinh dinh. 25, Thiét lap diéu kien lien dong,ché 46 cinh béo,diéu khién bing phén mén. 26. Giém sét nguén nudi (Aux power supply).