Sei sulla pagina 1di 12
TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CONG TY TRUYEN TAI BIEN 1 QUY TRINH THEO DOI VAN HANH RO LE BAO VE KHOANG CACH SEL-311 (In lan thit nhét ) Ngudi bién sogn : Nguyén Lé Thing Trieéng phong Kj thugt : Nguyén Hiru Long Phé Gidm doc Céng ty : Va Ngee Minh ‘Ha N@i 11/2007 TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ._DIEN LUC VIET NAM Doc lap - Ty do — Hanh phic CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 Se EAE SO: 2158 /QD-TTD1- KTTR HA NOi, ngy 30 thang 11 ndim 2007 GIAM DOC CONG TY TRUYEN TAI BIEN 1 - Cfn cit vao quy pham kf thugt cdc nha may va luéi dién. - C&n cir vio chite nang, quyén han, nhigm vy va td chic cia Céng ty Truyén tai dign 1 - Xét dé nghj cia Ong Truéng phong Kf thugt tram. QUYET DINH Pidu 1: Nay ban hanh kém theo quyét dinh nay “Qui trinh van hanh ro le bao vé qué ding SEL-311” Dieu 2: Quy trinh nay 4p dung cho cdc tram bién dp cla Cong ty Truyén tai dign 1. Dieu 3: Céc dng Phé Gidm déc ky thudt, Truéng, Pho phong KY thudt, Tram truéng, Tram phé, Ky thuét vién , Cong nhan quan ly vén hanh va sta chita tram bién dp phai ndm ving va thyc thi quy trinh nay . Didu 4: Quy trinh nay 6 higu lye tir ngay ky . KT. GIAM DOC Phé giam déc range Va Ngoc Minh IL GIOITHIEU RO LE Ra le Khoang cach SEL-311 (311A, 311B, 311C) véi chire nang chin 1a bio vé khoing cich véi cde djc tinh hinh tron(MHO), dic tinh da giée(QUARD). Ro le SEL-311 6 thé Khai théc durge nhiéu chite ning khie nhau cho bao vé, diéu khién, két n6i may tinh. Il. CAC CHUC NANG: 1. Bao vé khoang cach pha - pha, pha - dat dic tinh tron (Mho). 2. Bao vé khoang cach pha - dt dic tinh da gic (QUAD) trong SEL-311C. 3. Bao vé chéng sam ln ving tai trong trudng hgp tai cao, ngin cn sy cit sai role. 4. Chéng dao dng (SEL-311C). 5, Bao vé qua dong dign véi cdc dc tinh thdi gian déc lép hay phy thuéc. 6. Xéc dinh huéng sy cd cho bao vé qué dong, khong céch. 7. Bio vé qué 4p, kém dp (SEL-311B, 311C). 8. Bao vé mit dp. 9. Bao vé chéng déng vao diém sy cé (SOTF). 10. Xéc djnh huéng sy cé. 11. Ty d6ng déng lai (SEL-311B, 311C).. 12. Ghi sy cb. 13. Xée djnth diém sy c (SEL-311B, 311C). 14. Kiém tra déng b§ (SEL-311B, 311C). 15. Bao vé tn sé. 16. Bao vé kénh truyén. 17. Chite nang diéu khién may cit.