Sei sulla pagina 1di 4
TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 QUY TRINH VAN HANH DAO CACH LY NGOAI TROT (in Ean thir nat ) Ngwéi bién sogn : La Manh Hoan Phong kj thugt : Nguyén Hiru Long Ph6 Gidm déc Cong ty : Vi Ngge Minh Ha NOi, thang 11 nim 2007 TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DIEN LUC VIET NAM Déc lip - Ty do - Hanh phic CONG TY TRUYEN TAI DIEN 1 $6:2%81../ QT- TTDI - KTTR Ha N6i, ngay 80 thdng {4 ndm 2007 GIAM DOC CONG TY TRUYEN TAI BIEN 1 - Cin off vao Quy pham kf thudt van hanh nha méy dign va ludi dién ~ Cn cir vao chic ndng, quyén han, nhiém vu va t6 chite cia Céng ty Truyén tai dign 1 - Xét 48 nghj clita Ong Truéng phong Kf thuat tram Cong ty Truyén tai dign 1. QUYET DINH Dieu 1: Nay ban hanh theo quyét dinh nay “ Quy trinh van hanh cdc Dao céch ly ngoai trai“ Didu 2: Quy trinh nay dp dung cho cdc tram bién ap thugc Céng ty Truyén tai ign 1 quan ly. Dieu 3: Cac Ong ( ba) Truréng, phd phong K¥ thuat tram Céng ty, Tram trréng tram phé, ky thuft vién, nhan vién quan ly van hnh va sita chita tram bién dp phai nim ving va thye hign ding quy trinh nay. Didu 4: Quy dinh nay cé higu lyc tirngay ky qh KT.GIAM DOC Phé Gidm doc nugurl Vai Ngoc Minh I. Truéc khi dua vao van hanh Ditu 1: Dao céch ly m t ho&c sau khi dai tu sira chita truéc khi dua vio van hanh phai thi nghiém hiéu chinh dat cdc thong sé ky thudt va c6 day di cac bin ban kém theo. Didu 1: Kiém tra ddu ndi ding va d6 bat chat cla cdc dau cét voi cdc ti str dau vao. Dieu 2: b6 truyén d6ng, cac tiép dja v6 td, iam tra d6 chic chin, d4u néi ding cla cdc dau day nhj thir trong ti ‘p dia c6t, tiép dia gid dao, tiép dia cla Indi dao tiép dat. Didu 3: Kiém tra cc diém néi lin két, cdc khép néi co khi gitta b6 truyén dong va ludi dao chinh, lu8i dao tip dia Didu 4: Kiém tra su lam viéc cia bd sdy, déng co Didu 5: Kiém tra cdc lién dong co khi, lién dng dién dam bao theo thiét ké cha dao céch ly. Didu 6: Dong cit thir dao cach ly 6 cdc ché dé tai ché bang tay quay, bing dién tai ché tir xa dim bao sy hoat dng t6t cia dao cach ly, cla lu6i dao chinh, cia lui dao tiép dja . Dieu 7: Kiém tra hoat dong, tiép xtc cia ludi dao chinh, ludi dao tiép dat . Didu 8: Kiém tra cdc diém bat bu léng dé tru cé chic chin khéng, Dieu 9: Kiém tra bé mat cia sit cach dign va cdc h6p kim loai cé_sach khéng, 6 sit mé khéng. Dieu 10: Kiém tra try do, dao cach ly c6 bj nghiéng, c6 chic chin va duge néi at tét voi hé théng tip dat chung cia tram. Dieu 11: Kiém tra khodng c4ch dao cach ly 6 trang thai déng va mé so véi cdc phan khdc cia thiét bj phan phéi khoai trai cé dam bao khodng cdch t6i thiéu theo quy dinh khéng. IL. Trong qué trinh van hanh Dieu 12: Kiém tra bing mit thudng cdc dao cach ly trong van hanh thyc hién theo cdc diéu 1,2,3,8,9,10.