Sei sulla pagina 1di 2
DEBATT Multippel sklerose — et tannproblem? At kvikksolv er for menneskekroppen er man skjont enige om, At vart mest anvendte tannfyllingsmateriale, amalgam, kan vaere arsak til slik forgiftning er det delte meninger om. de sykdommen MS a gjore? Av Geir Bjorklund Multippel skterose (MS) cer en av vire vanligste nevrologiske sykdommer. Syk- dommen begynner oftest 20- 30sdrsalderen, og er mer ut= bredt hos kvinner enn has rmenn. Sykdommen er kronisk med fiekker av demyelinise- fg inecoryteise av en hyise som omgir nervetradene) som finnes spredd i det hvite hjer- nevevet i hele sentralnerve- systemet. Arsaken til MS er ukjent og den har ofte en langsom og sradvis utvikling, Dene gir seg utslag i periedler med bedring fulgt av tlbakefall og forver- ring. Symptomene avhenger selvsagt av hvilken del av sen- Men hva har dette med den frykte- tralnecvesystemet som er ska- det, men vanlige symptamer et lammelser, lite sammenord rede bevegelser, talevansker, samt en del andre nervebeting ede plager. Allergisk reaksjon Den sveitsiske nevrologen Ernst tee Var uten amalgamy|-- linger Baasch beskrey ogsS to igainilingeae, se ay tannstatus hos 100 pas iter med MS. AV dicée hadde leve fat behandling med Fase eS wae daly se ee re ai ae ne ientene som) eter d ha kvikksolvsalver forde utviklet_hjernen via det kaiflose krani sykdormen ale venesystemet og via nerve- banene. Fra tann til hjerne Forskeren Currier fant i en Assistenter utsatt undersokelse fra 1971 at Ten kartlegging av de psykoso- rmengcien tannbehandlinger _siale forholdene innen den hhos pasienter med MS var svenske tannhelsetjenesten ble 1 merkbar hayere enn hos en det funnet at te av 493 tannle- + kontrallgruppe. Samme forsker — geassistenter hadde MS. Nor. beskrev i 1974 en del pasient- malt forekommer sykdommen Ulfeller hvor det var sammen- hos bare to av tusen, Dette er hheng mellom bruk av kvikk- interessant ettersom yrkeserup- solvholdige vaksiner og MS. pen er spesielt utstt for kvikk- Den amerikanske legen solvforgifning. Flere pasienter Ingalls har beskrevet hvardan med MS har opplevd kraftige | han akuttfikk MS etter at en reaksjoner ved ulskifting av ‘amalgamiylling ble boret bor. amalgamfyllinger, og en merk Isin sykehistorie forteller han bar bedring etter at de er fer hhvordan han i lopet av en net ferirsperiode hadde store tan- ninfeksjoner med rotabscesser. Den norsk-svenske neurologen cg forskeren Patrick Sténtebec- De svenske nevrotoksikalo- {ker anser at MS kan fordrsakes gen Britt Ahlrot-Westerlund | avbakteriefrainfelsjoner —_presenterte 1987 en interes i ‘omkring tannrottene, Han sant undersakelse, Hun hadde vaesken hos 12 pasienter med MS og 14 kontrolipersoner. MS-pasientene hadlde i gjen: nomsnitt 7,5 ganger hoyere kvikksolwerdier enn kontrol ‘eruppen (3,0 ug Hg/ mot 0,4 g/t) Alle disse undersokelser ut ppeker kvikksoly som en mulig ‘medvirkende drsak tl uvike lingen av MS. Og flere forskere angir amalgamiyllinger som en rmulig lee til kvikksolvio ringer. Det vil si at folk med amalgamfyllinger blir konstant utsatt for kvikksoly, Lars Fribe ‘og medarbeidere ved Karalin ska Institutet i Stockholm har ba funnet en statistisk sam menheng mellom konsentrasjo- rene av kvikksolv i hjemnen og amalgamfyllingenes antall og, Det finnes trolig flere arsaker til multippel sklerose, men man kan ikke se bort fra at sykdom- ‘men i en del tilfeller kan sky! des kvikksoly fra tanniyllinger med amalgam. "Viste undersok- felser viser at tannlegeassi-